Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid"

Transkript

1 Version anpassad för distriktsläkare Tinnitus Vårdprogram Sammanställt av Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 2009

2 Vårdprogrammet är sammanställt under ledning av Överläkare Esma Idrizbegovic och hörselpedagog Ulla Poucette i samråd med Överläkare Elisabeth Ternevall Kjerulf Leg. Audionom Gunilla Hall Leg. Audionom Jalil Shahabi Layout och redigering Leg. Audionom Charlotte Ahnborg Hörsel- och Balanskliniken Enheten för Diagnostik Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm Reception: Fax: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm Reception: Fax: Enheten för Hörselhabilitering Barn och Ungdom Rosenlund, Tideliusgatan 12, plan 8, Stockholm Reception: Fax: e-post: Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna Rosenlund, Tideliusgatan 12, plan 9, Stockholm Reception: Fax: e-post: - -

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 5 BAKGRUNd... 5 Organisation... 5 MEDICINSK BESKRIVNING... 6 Definition... 6 Förekomst och lokalisation... 6 Orsaker till hörselrelaterad tinnitus... 7 Andra orsaker och bidragande faktorer till tinnitus... 9 UTREDNING av personer med tinnitus... 9 Kriterier för läkarmottagning för tinnitus - enheten diagnostik... 9 Kriterier för audionommottagning för tinnitus - enheten diagnostik Tinnitus läkarmottagning Tinnitus audionommottagning Frågeformulär Samarbetet mellan enheterna: tinnitusteam / tinnituskonferens BEHANDLING och VÅRD omhändertagande av barn och ungdomar Frågeformulär Telefonrådgivning omhändertagande av vuxna Tinnitusinformation för vuxna personer Tinnitusinformation för personer med hörselnedsättning och tinnitus Tinnitusinformation för personer med normal hörsel och tinnitus Audionomens roll vid tinnitusrehabilitering Läkarens roll vid tinnitusrehabilitering Psykologens roll vid tinnitusrehabilitering Kuratorns/socionomens roll vid tinnitusrehabilitering skriftlig information om tinnitus Att sprida kunskap till vårdpersonal utom kliniken

4 ORDLISTA REFERENSER BILAGOR Riktlinjer vid remisskrivning gällande personer med tinnitus som är i behov av utredning Frågeformulär bas... Frågeformulär tinnitus handicap inventory, thi... Frågeformulär hospital anxiety and depression scale, hadsa Frågeformulär hospital anxiety and depression scale, hadsb Patientinformation om tinnitus - Barn och ungdom... 6 Patientinformation om tinnitus - vuxna

5 Inledning Målsättning med vårdprogram om tinnitus är att skapa gemensamma riktlinjer för utredning och behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är riktat i första hand till personal på Hörsel- och Balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vårdprogrammet riktar sig också till inremitterande som t. ex. primärvård samt läkare inom öron-näsa-hals-specialiteten (ÖNH-läkare). Även personer med tinnitus kommer att ha nytta av det. Tydliga riktlinjer till remittenter är av stor betydelse för att få rätt patienter till Enheten för Diagnostik respektive Enheten för Hörselhabilitering Barn och Ungdom och Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna (se bilagor). Bakgrund Organisation Hörsel- och Balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset (Hörselkliniken i fortsatta texten) är sedan år 2004 en klinik, som består av tre enheter: Enheten för Diagnostik i Huddinge och Solna, Enheten för Hörselhabilitering Barn och Ungdom på Rosenlund och Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna på Rosenlund. Verksamheten kräver gemensamma riktlinjer och synsätt för utredning och behandling/omhändertagande av personer i alla åldrar med olika diagnoser eller symptom relaterade till hörsel-, yrsel- och tinnitusproblematik. Klinikens arbetssätt baseras på samarbete mellan enheterna och sker i tvärprofessionella team/grupper. Därför finns behov av gemensamma tvärprofessionella dokument i form av vårdprogram för en enhetlig och högkvalitativ handläggning

6 Medicinsk beskrivning Definition Ordet tinnitus kommer från latin tinnire som betyder klingande ringning, klirr eller skrammel. Det är en upplevelse av ljud i frånvaro av yttre ljudstimulering. Begreppet tinnitus används idag för det som tidigare kallades öronsus. Tinnitus är ingen sjukdom utan ett symptom, som för det mesta förekommer i form av subjektiv tinnitus (tinnitus i den fortsatta texten) eller sällsynt som objektiv tinnitus (se under orsaker). Hyperakusis är extrem känslighet för starka vardagsljud. Det är ett fenomen som är ett problem för många personer med tinnitusbesvär. Man anser att det finns samband mellan hyperakusis och tinnitus samt att de två problemen ofta förekommer samtidigt (1). I detta vårdprogram fokuseras dock främst på tinnitus. Förekomst och lokalisation Tinnitus är ett vanligt fenomen och förekommer hos cirka 10-15% av befolkningen (2-5). Ungefär 2% av befolkningen är mycket besvärade av tinnitus. Tinnitus är vanligast i samband med hörselnedsättning och tilltar med stigande ålder. Tinnitus är något vanligare hos män än hos kvinnor (6). Detta anses bero på en högre grad av bullerexponering hos män. Även barn kan ha tinnitus (7-8). Oftast upplevs tinnitus i båda öronen, men den kan också vara ensidig. Vissa personer kan inte lokalisera tinnitus till öronen, utan ljudet upplevs i huvudet. Andra har svårt att ange bestämd lokalisation, upplever att ljudet har flera lokalisationer

7 Orsaker till tinnitus Det finns många olika orsaker till tinnitus, både kända och okända. Objektiv tinnitus berör cirka 1% av personer med tinnitus. Den kan ha vaskulär, muskulär eller respiratorisk orsak. Vanligast är dock ett pulserande strömningsljud (pulserande tinnitus) från kärlmissbildning eller överaktivitet i blodkärl nära örat. Orsaken kan också finnas i mellanörat, bland annat p.g.a. kontraktioner i mellanörats små muskler (tensor tympani och stapediusmuskeln). Subjektiv tinnitus kan bero på många olika faktorer, exempelvis p.g.a. förändringar i olika delar av hörselsystemet; i mellanöron, snäckan (cochlean), hörselnerven och i olika delar av hjärnan. Däremot är det mekanismer i hjärnan som anses ha avgörande roll för besvärsupplevelse av tinnitus (9-10). Inneröreskador som orsak till tinnitus dominerar, som t. ex. bullerexponering, åldersrelaterad hörselnedsättning (presbyacusis), ärftliga faktorer, plötslig sensorineural hörselnedsättning (sudden deafness) mediciner och Ménières sjukdom (11). Också vid dövhet kan tinnitus förekomma. Barndomsdöva beskriver uppkomst av tinnitus i samband med en besvärlig psykosocial situation. Personer som blir döva i vuxen ålder får ofta besvärlig tinnitus (12). Vestibularisschwanom, tidigare benämnt acusticusneurinom, en godartad tumör på hörselnerven, orsakar oftast ensidig tinnitus som första symptom utöver en lindrig ensidig hörselnedsättning. Skador inom centrala hörselnervbanor kan ge tinnitus. Teorier om mekanismer finns kring störd nervaktivitet (13). Experimentell evidens finns för att dysfunktion i cochlean kan orsaka en ökad eller minskad nervaktivitet (14). Det är inte ovanligt att personer med normal perifer hörsel, grundat på normalt tonaudiogram, har tinnitus (15)

8 Beskrivning av olika mekanismer kring tinnitus har hittills inte löst det kliniska problemet om tinnitus. Varför har vissa personer med hörselskada och tinnitus stora besvär med sin tinnitus, medan andra personer inte alls upplever sin tinnitus som besvärande? Det är frågor som man försökt besvara i den s.k. psykologiska modellen (16) och den neurofysiologiska modellen om tinnitus (9-10). Enligt de psykologiska principerna är tolerans ett naturligt, medfött särdrag inom det centrala nervsystemet (CNS) som leder till habituering eller tillvänjning (16). Varje stimulus som fortsätter utan uppehåll resulterar vanligtvis i en process som kallas habituering, varvid individen blir mindre och mindre uppmärksam på stimuli, så länge det inte har negativ innebörd. Ungefär 75% av alla människor som har tinnitus är inte besvärade av den och betraktar tinnitus som vilket annat ljud som helst, d.v.s. ett ljud de kan lätt vänja sig vid (habituera till). Besvär av tinnitus uppstår när habitueringsförmågan saknas. En viktig aspekt är, att det inte finns någon skillnad på den psykoakustiska beskrivningen av tinnitus mellan dem som lider av den och de som är obesvärade. Den kunskapen har bidragit till utvecklingen av den neurofysiologiska modellen (9-10). Enligt denna modell har system som ligger utanför hörselsystemet avgörande roll vid klinisk relevant tinnitus, framför allt det limbiska nervsystemet (som har med känslor att göra) och det autonoma nervsystemet (som kontrollerar kroppsfunktioner och triggar kamp/flykt reflexen ). Hörselbanorna har en sekundär roll. Stor betydelse har också hjärnans plasticitet som ger möjlighet att träna om hjärnan så att tinnitusrelaterad nervaktivitet upplevs som en neutral och icke signifikant signal. Den neurofysiologiska modellen är grund för en behandlingsmetod som heter Tinnitus Retraining Therapy (TRT), vilken nämns senare i texten (17)

9 Andra orsaker och bidragande faktorer till tinnitus Patientens psykiska hälsa är av betydelse för hur han/hon uppfattar sin tinnitus. Personer med tinnitus upplever ofta att tinnitusbesvär ökar i samband med tilltagande stress (18). Patienter med svår tinnitus kan ha sömn-, koncentrationssvårigheter och nedsatt stämningsläge. Samband mellan tinnitus och ångest-/depressionssjukdom är påvisad (19). Somatiska besvär såsom bett- och/eller käkproblem, spänningar i nacke och axlar samt trauma såsom whiplash kan vara bidragande orsaker till besvär med tinnitus (20-21). Riskfaktorer kan också vara blod- och kärlsjukdomar, höga blodfetter, högt blodtryck eller hormonella rubbningar. Tinnitus och normal hörsel enligt tonaudiogram kan ha samband med ovanstående orsaker. Om så inte är fallet kan det finnas en hörselnedsättning över 8000 Hz, alltså vid högre frekvens än vad som vanligen mäts. Utredning av personer med tinnitus Personer med tinnitus som behöver utredas ska remitteras till Enheten för Diagnostik, i Huddinge eller Solna. Efter remissbedömning kallas patienten antingen till läkarmottagning eller audionommottagning för tinnitus vid Enheten för Diagnostik. Kriterier för läkarmottagning för tinnitus vid Enheten för Diagnostik Remisser gällande personer med: ensidig tinnitus asymmetrisk hörselnedsättning med tinnitus, där det finns behov av utredning med hjärnstamsaudiometri (ABR) akut bullertrauma med tinnitus sudden deafness med tinnitus alla ungdomar upp till 18 år där det på remissen anges att personen har mycket svår tinnitus - 9 -

10 Kriterier för audionommottagning för tinnitus vid Enheten för Diagnostik Remisser gällande personer med: känd hörselnedsättning och/eller tinnitus, där audiogrammet är äldre än ett år tinnitus, där det i remiss saknas uppgifter om fullständigt audiogram behov av individuell information om tinnitus t. ex. behov av språktolk Tinnitus läkarmottagning Vid besöket tas sedvanlig anamnes med fokus på tinnitus debut, lokalisation, karaktär och besvärsupplevelse. Frågeformulär som används och fylls i av patienten vid besök är BAS frågeformulär (BAS, eget formulär), Tinnitus Handicap Inventory, THI (22) och vid behov Hospital Anxiety Depression Scale, HADS (23). För personer som inte behärskar svenska språket utgår frågeformulären. I den medicinska utredningen ingår följande: grundlig anamnes med betoning på tinnitusdebut, lokalisation, tinnituskaraktär, bullerexponering, ev. hörselproblem, hereditet för hörselnedsättning, ev. ljudkänslighet, besvärsupplevelse p.g.a. tinnitus däribland ev. sömn- och koncentrationsproblem, ev. psykiska besvär i form av ångest, oro eller depression, ev. käkledsoch/eller bettproblem, ev. besvär med halsrygg, övriga sjukdomar; mediciner o.s.v. öron- och halsstatus undersökning av bett- och/eller käkledsproblematik undersökning av om rörelser i ansiktsmuskulatur, halsrygg eller palpation kring örat kan påverka/ändra tinnitus styrka ev. auskultation av halskärl och öronregion blodkemiska utredningar (vid behov) t. ex. avseende blodlipider, hemoglobin, thyreoidea etc. Vid behov av kompletterande utredning skickas konsultremiss till andra medicinska specialiteter

11 Efter avslutad utredning ger läkaren en noggrann information om troliga bakomliggande orsaker till tinnitus samt allmän information och kunskaper om tinnitus. Patienten avslutas om denna har goda copingstrategier, eller så vårdplanerar läkaren för fortsatta lämpliga åtgärder: remiss till basal hörselrehabilitering d.v.s. privata aktörer med vilka SLL har avtal. remiss till Enheten för Hörselhabilitering Barn och Ungdom eller till Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna. Tinnitus audionommottagning Vid denna mottagning tas sedvanlig anamnes med fokus på tinnitus och eventuell hörselnedsättning. Frågeformulär som används och fylls i av patienten vid besök är BAS och THI. I samband med besöket görs tonaudiometri, vid behov obehagsmätning för toner, talaudiometri, tal-i-brus och/eller impedansaudiometri. För personer som inte behärskar svenska språket utgår frågeformulären. Patienten avslutas eller audionomen vårdplanerar lämpliga fortsatta åtgärder: remiss till basal hörselrehabilitering remiss till Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna inom kliniken. Frågeformulär Att initialt ta reda på individuella besvär av tinnitus Syftet med frågeformulären är dels att få uppgifter om individens tinnitus samt upplevelser och besvär förknippade med tinnitus. Frågeformulären är även instrument för behov av tinnitusrehabilitering, behandling och förmåga till habituering samt för utvärdering. De ska delas ut initialt i utredningsskedet och även delas ut i slutet av behandlingen

12 Nedanstående tre olika frågeformulär används: a) Frågeformulär BAS (8 frågor) syftar till att få en bild av tinnitus debut, varaktighet, lokalisation o.s.v. (se bilaga). Det fylls i av patienter helst innan första besöket (sänds i samband med kallelse), men kan också lämnas ut i samband med besöket. Detta första besök sker vanligen vid Enheten för Diagnostik (hos audionom eller läkare), men ibland vid Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna. BAS delas inte ut i samband med tinnitusinformation. Frågeformuläret BAS används också som uppföljningsformulär för utvärdering av behandling och rehabilitering. Det delas ut vid avslut/sista planerade besök hos audionom eller annan vårdgivare vid Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna. b) Tinnitus Handicap Inventory, THI, (25 frågor) är ett internationellt väletablerat frågeformulär som belyser besvärsupplevelser som tinnitus orsakar, antal poäng från (se bilaga). Beräkning av antal svarspoäng: Ja = 4 poäng, Ibland = 2 poäng, Nej = 0 poäng Även detta frågeformulär delas ut initialt i samband med besök hos audionom, kurator, läkare eller psykolog. Det lämnas också ut och vid avslut på kliniken, alltså av den vårdgivare som har den sista kontakten i rehabiliteringskedjan. c) Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS, (14 frågor) är ett mycket använt frågeformulär som belyser förekomst av ångest (7 frågor) och/eller depression (7 frågor). Patienten fyller i HADSa och HADSb. Detta frågeformulär används av läkare eller psykolog som stöd vid tolkning

13 Samarbetet mellan enheterna Tinnitusteam Tinnitusteam är en tvärvetenskaplig grupp som består av flera olika yrkeskategorier, vilka är experter inom tinnitus. Teamen ansvarar för att det inom kliniken bedrivs högkvalitativ utredning och behandling av patienter med tinnitus. På kliniken finns två team: 1) Tinnitusteamet för barn och ungdomar består av både personal från Enheten för Diagnostik och Enheten för Hörselhabilitering Barn och Ungdom. 2) Tinnitusteamet för vuxna består av personal både från Enheten för Diagnostik samt Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna. Medlemmarna i tinnitusteamen deltar aktivt vid tinnituskonferenser. Tinnituskonferens Tinnituskonferensen är ett gemensamt forum för hörselklinikens tre enheter. Personer med svåra besvär av tinnitus anmäls av ansvarig vårdgivare. Syftet med konferensen är att ge patienter möjlighet till bästa möjliga vård och omhändertagande. Behandling och vård Omhändertagande av barn och ungdomar med tinnitus inom Enheten för Hörselhabilitering Barn och Ungdom Remissen kommer från Enheten för Diagnostik till kurator och psykolog vilka har ett eller flera samtal med barnet/ungdomen och föräldrarna. Avsikten är att konkretisera besvären för patienten själv, för föräldrarna och för vårdgivare och för att kunna se förändringar mellan besökstillfällen. Vid behov av kontakt med skolan remitteras till habiliteringens pedagog

14 Telefonrådgivning Då en ungdom med tinnitus eller dess företrädare söker kontakt med hörselkliniken ska det finnas en person inom Enheten för Hörselhabilitering Barn och Ungdom med kunskaper om tinnitus, som är tillgänglig för telefonsamtal. Det är en effektiv väg att minska besvären. Omhändertagande av vuxna med tinnitus vid Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna Till Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna remitteras vuxna personer med tinnitus som redan är utredda. Remittenter är: Enheten för Diagnostik, privata hörselläkare, ÖNH-läkare, basal hörselrehabilitering. Tinnitusinformation för vuxna personer Majoriteten av patienter har hörselnedsättning i kombination med tinnitus, medan andra har normal hörsel enligt tonaudiogram. Utifrån detta är tinnitusinformationen indelad i två varianter: a) Tinnitusinformation för personer med hörselnedsättning och tinnitus. Vid denna information kommer tyngdpunkten att ligga på tinnitus i förhållande till hörselnedsättning. För dessa patienter kommer tinnitusrehabilitering att innebära bl. a. hörapparatutprovning. Denna typ av information hålls vid Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna med tio deltagare vid varje tillfälle. Audionom och kurator håller i informationen som är 2 timmar lång. I anslutning till informationen ges möjlighet till kort individuell konsultation med audionom eller kurator för planering av eventuell fortsatt rehabilitering. b) Tinnitusinformation för personer med normal hörsel och tinnitus. Denna variant av information ges till patienter med tinnitus och normal hörsel eller med en ringa hörselnedsättning. Fokus ligger på en neurofysiologisk förklaringsmodell för hur tinnitus uppkommer och olika behandlingsmetoder som leder till habituering, som t. ex. TRT-metoden där det betonas både betydelsen av kunskaper

15 om tinnitus och ljudstimulering. Denna typ av information hålls vid Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna med tio deltagare vid varje tillfälle. Audionom och psykolog håller i informationen, som är 2 timmar lång. I anslutning till informationen ges möjlighet till kort individuell konsultation med audionom eller psykolog för planering av eventuell fortsatt rehabilitering. Audionomens roll vid tinnitusrehabilitering Vid rehabilitering hos audionom delas patienterna in i två grupper: 1. Patient med hörselnedsättning och tinnitus För dessa patienter rekommenderas sedvanlig hörselrehabilitering med hörapparatutprovning. Hörapparat ger en ökad hörförmåga som leder till att man uppmärksammar tinnitus betydligt mindre. Hörapparatutprovningen följs upp med pedagogisk verksamhet. 2. Patient med normal hörsel och tinnitus En modifierad form av Tinnitus Retraining Therapy (TRT) används på hörselkliniken. Huvudsyftet med TRT är att minska reaktionerna i det limbiska och autonoma nervsystemet som är av betydelse vad gäller besvärsgrad av tinnitus. TRT består av rådgivning och ljudstimulering. Rådgivning syftar till att med hjälp av information och kunskaper om tinnitus avmystifiera tinnitus. Detta leder till att den negativa känsloetiketten på tinnitussignalen neutraliseras. Rådgivningen är viktig och sker både vid nybesök och vid återbesök. Ljudstimulering på låg nivå (bibehålla möjligheten att höra tinnitus) syftar till att kunna påverka och omträna de neuronala nätverken som är involverade i processandet av tinnitussignalen. Ljudet som används i TRT kan vara av olika slag från behagligt naturljud till svagt, bredbandigt brus (vitt brus) som genereras av apparater (ljudstimulatorer), vilka bärs bakom eller i örat. Ljudstimulatorerna bör helst användas i båda öronen 6-8 timmar per dygn. Ljudnivån ska vara tydligt hörbar, dock klart svagare än tinnitus. Man ska aldrig överrösta tinnitus

16 Det är viktigt att informera patienter att de bör vistas i normal ljud- och vardagsmiljö och att tystnad ska undvikas. Denna omträningsprocess kan ta mellan 6 till 18 månader. Efteråt uppnår de flesta patienter s.k. habituering till reaktion av sin tinnitus, d.v.s. att tinnitus inte längre är irriterande. I bästa fall kan det uppnås s.k. habituering till perception, d.v.s. att tinnitus inte längre är hörbar. Nattetid rekommenderas för alla patienter ljudstimulering med svagt behagligt ljud (t. ex. naturljud) genom användning av t. ex. högtalarkudde eller annan ljudgenerator. Läkarens roll vid tinnitusrehabilitering Läkare fokuserar på den troliga orsaken till uppkomst av tinnitus, om denna är möjlig att identifiera samt de faktorer som gjort tinnitus besvärande för patienten. Här bör skiljas på tinnitus debut och de orsaker som gjort att tinnitus utvecklats till ett lidande. Det är viktigt att ta reda på patientens föreställning om tinnitus och vad som påverkar den för att kunna resonera och motivera till rehabiliteringen. Den psykiska hälsan har betydelse för hur patienten uppfattar tinnitus. Stress och koncentrationssvårigheter beaktas. Vid förekomst av ångest och/eller depression är det viktigt att förklara samband mellan dessa tillstånd och tinnitus. Remiss till psykolog och/eller psykiater kan vara aktuell. Vid behov ordineras antidepressiva och/eller sömnmediciner. Även om patienten har psykiatriska vårdbehov ger hörselkliniken den audiologiska delen av tinnitusrehabiliteringen. Vid förekomst av spänningar och smärttillstånd i käkleder, nacke, axlar och/eller rygg remitteras patienten till bettfysiolog och/eller sjukgymnast. Sjukskrivning kan förkomma. Vid samtidig hörselnedsättning kan orsaken till sjukskrivning vara trötthet både på grund av nedsatt kommunikationsförmåga och tinnitus. Det är viktigt att inge hopp genom att lära patienter hantera sin tinnitus samt att framhålla att prognosen är god

17 Psykologens roll vid tinnitusrehabilitering Vid enskild kontakt inleder psykologen med bedömningssamtal. Personer som inte har så stora problem med tinnitus kan erbjudas enstaka uppföljande samtal för att få hjälp med att få insikt i sin livssituation och hur den kan påverkas. Personer som har större problem med tinnitus, kan behöva en serie terapeutiska samtal (3-12 samtal) alternativt en längre tids kontakt. I samtalen diskuteras besvären, synen på tinnitus och förmågan till minskad fokusering på tinnitus. Dessutom kan eventuellt bakomliggande psykologiska problem bearbetas, vilka gör tinnitus till ett lidande. Hörselklinikens psykologer är psykodynamiskt utbildade, vilket genomsyrar både det psykoterapeutiska arbetet och det psykologiska tänkandet i stort. Vid psykodynamiskt omhändertagande av patienter med tinnitus finns dock alltid inslag av kognitivt tänkande. Förhoppningen är att inom en snar framtid införa kognitiv beteendeterapi vid tinnitus av vuxna via internet (24). Kuratorns/socionomens roll vid tinnitusrehabilitering Kuratorerna arbetar med psykosocialt behandlingsarbete. Begreppet innebär dels ett synsätt - att se individen i sitt sociala sammanhang - och dels ett arbetssätt som går ut på att stärka människornas motståndskraft mot sociala påfrestningar och att åstadkomma förändringar i miljön, som bidrar till en bra utveckling för individen. Psykosocialt behandlingsarbete är inriktat både mot personlighet och miljö. Omfattningen av detta arbete anpassas till individen och situationen. Information och rådgivning i frågor om sociallagstiftning, socialförsäkring och samhällets övriga resurser är mycket efterfrågat. Kuratorerna bistår ofta i myndighetskontakter

18 Skriftlig information om tinnitus Nya informationsbroschyrer för såväl vuxna som barn och ungdomar har utarbetats (se bilagor). På klinikens hemsida kommer information om tinnitus att finnas tillgänglig för allmänheten. Att sprida kunskap om tinnitus till personal utanför kliniken ST-läkare i ÖNH- och allmänmedicin ska under sin auskultation vid Enheten för Diagnostik ha handledning och få muntlig och skriftlig information om tinnitus. De har t. ex. möjlighet att auskultera vid tinnitusinformation vid Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna. Utbildning bl. a. i form av föreläsningar ges till distriktsläkare, sjukgymnaster m. fl

19 Ordlista BAS Frågeformulär (se bilaga). Basal rehabilitering Rehabilitering som innefattar hörapparatutprovning och andra tekniska hjälpmedel för hörsel samt viss information och visst annat stöd. HADS HRF Frågeformulär Hospital Anxiety and Depression Scale (se bilaga). Hörselskadades Riksförbund Hörselkliniken Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, se vidare under Organisation. SLL THI TRT Stockholms Läns Landsting Frågeformulär Tinnitus Handicap Inventory (se bilaga). Tinnitus Retraining Therapy Utvidgad hörselrehabilitering Rehabilitering för personer med svåra hörselrelaterade besvär samt hörselnedsättning i kombination med andra funktionshinder. Behovet av insatser är mer omfattande än vid basal rehabilitering och fler yrkesgruppers kompetens krävs liksom samverkan. ÖNH öron-näsa-hals

20 Referenser 1. Nelson J.J., Chen K. The relationship of tinnitus, hyperacusis, and hearingloss. Ear Nose Throat J. 83(7): (2004). 2. Axelsson A. and Ringdahl A. Tinnitus a study of it s prevalence and characteristics. British Journal of Audiology 23: (1989). 3. Davis A.C. The prevalence of Hearing impairment and reported hearing disability among adults in Great Britain. Int J Epidemiology 18: (1989). 4. Davis A. and El Rafaie A. Epidemiology of Tinnitus. In: Tyler RS ( ed.). Tinnitus Hand book. San Diego, Calif: Singgular, Thomson Learning 1.23 (2000). 5. Quaranta A., Assennato G., Sallustio V. Epidemiology of hearing problems among adults in Italy. Scandinavian Audiology 25, Suppl. 42: 7-11 (1996). 6. Palmer K.T., Griffin M.J., Syddall H.E., Davis A., Pannett B., Coggon D. Occupational exposure to noise and the attributable burden of hearing difficulties in Great Britain. Occupational and Environmental Medicine 59: (2002). 7. Mills R.P., Albert D.M., Brain C.E. Tinnitus in childhood. Clinical Otolaryngol Allied Sci 11: (1986). 8. Holgers K-M. Tinnitus in 7-year-old children. European Journal of Pediatrics 162: (2003). 9. Jastreboff P.J. Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. Neurosci Res 8: (1990). 10. Jastreboff P.J. and Hazell J.W.P. A neurophysiological approach to tinnitus: clinical impli cations. Brit J Audiol 27:1-11 (1993). 11. Nicolas-Puel C., Faulconbridge R.L., Guitton M., Puel J.L., Mondain M., Uziel A. Characteristics of tinnitus and etiology of associated hearingloss: a study of 123 patients Int Tinnitus Journal. 8 (1): (2002). 12. Andersson B. En erfarenhet rikare. Forum, Sverige (1978). 13. Salvi R.J., Lockwood A.H., Burkard R. Neural plasticity and tinnitus. In: Tyler RS (ed.). Tinnitus Handbook. San Diego, Calif: Singular, Thomson Learning: (2000). 14. Kaltenbach J.A. Neurophysiologic mechanisms of tinnitus. J Am Acad Audiol. 11(3): (2000). 15. Riga M., Papadas T., Werner J.A., Dalchow C.V. A clinical study of the efferent auditory system in patients with normal hearing who have acute tinnitus. Otol Neurotol. 28(2): (2007). 16. Hallam R.S., Rachman S. & Hinchcliffe R. Psychological aspects of tinnitus. In: Rachman S. (ed.) Contributions to medical psychology. Oxford: Pergamon Press, Vol 3: (1984). 17. Jastreboff P.J. and Jastreboff M.M. Tinnitus Retraining Therapy (TRT) as a method for treatment of tinnitus and hyperacusis patients. J Am Acad Audiol Mar 11: (2000). 18. Erlandsson S. Psychological profile of tinnitus patients. In: Tyler RS (ed.). Tinnitus Hand book. San Diego, Calif: Singular, Thomson Learning: (2000). 19. Zöger S., Svedlund J., Holgers K.M. Relationship between tinnitus severity and psychiatric disorders. Psychosomatics. 47(4): (2006). 20. Levine R.A., Nam E.C.,Oron Y., Melcher J.R. Evidence for a tinnitus subgroup responsive to somatosensory based treatment modalities. Prog Brain Res 166: (2007). 21. Shore S., Zhou J., Koehler S. Neural mechanisms underlying somatic tinnitus. Prog Brain Res 166: (2007). 22. Newman C.W., Jacobson G.P., Spitzer J.B. Development of the tinnitus handicap inven tory. Archives of Otolaryngology, Head and Neck Surgery 122: (1996). 23. Zigmond A.S. and Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychia trica Scandinavia 67: (1983). 24. Kaldo V. & Andersson G. Kognitiv bettendeterapi vid tinnitus. Printed in Sweden. Studentlit teratur, Lund (2004)

21 BILAGA Riktlinjer vid remisskrivning gällande personer med tinnitus som är i behov av utredning Remissen skickas till Enheten för Diagnostik i Huddinge eller Solna: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Enheten för Diagnostik Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Enheten för Diagnostik Stockholm För att kunna göra en bra medicinsk bedömning ska remissen innehålla följande: trumhinnestatus debut av tinnitus: akut eller successivt insättande lokalisation: ensidig (höger eller vänster öra), dubbelsidig, i hela huvudet osv. duration kontinuerlig, intermittent eller pulssynkron tinnitus besvärsgrad avseende - svårigheter med sömn och/eller koncentration - eventuell påverkan på dagliga livet/livssituation tidigare sjukdomar: öronsjukdomar och andra sjukdomar bullerexponering tidigare kontakt med sjukvård/annan vårdgivare för tinnitus och eventuell behandling aktuella mediciner eventuella aktuella behandlingskontakter (exempelvis psykiater, psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast) eventuella audiogram bifogas OBS! För patienter med svår tinnitus och psykiska besvär (t. ex. ångest och depression) tar Hörsel- och Balanskliniken hand om de hörselrelaterade tinnitusbesvären, men inte de psykiska besvären. Ofullständiga remisser skickas i retur till remittenter

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Örat hör hjärnan lyssnar

Örat hör hjärnan lyssnar Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa Örat hör hjärnan lyssnar En metod för förbättring av barns koncentration i Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Neuropsykologisk utredning vad händer sen?

Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Danderyd-Vaxholm-Österåker psykiatriska sektor verksamhetschef: Mikael Själin Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Neuropsykologiska utredningar vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och dess konsekvenser

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Håller Anna på att bli dement?

Håller Anna på att bli dement? FoU-rapport 2006-01 Håller Anna på att bli dement? Faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom och hur omgivningen tolkar dessa Anne Thinesen-Grönmark Handikapp & Habilitering

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer