Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11."

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende Tid , kl. 09:00 Plats B-salen Kristoffer Bengtsson Förvaltningssekreterare Ledamöter Per Schöldberg (C) Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Ersättare René Jaramillo (KD) Anders Mårtensson (V) Catharina Winberg (M) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Tjänstemän Kommunchefen Personal- och förhandlingschefen Upphandlingschefen 1 (15)

2 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Förteckning över kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts ärenden den 26 juni Justering 2 Sammanslagning av utbildningsförvaltningarna 3 Medborgarförslag om livsmedel i kommunen 4 Upphandling av IT-konsulttjänster 5 Överlämnande av fullmakt i vissa ramavtalsupphandlingar till Kammarkollegiet 6 Revidering av upphandlingspolicy avseende direktupphandlingsgräns 7 Utvärdering av medlemsutvecklingen inom PACTA 8 Löneöversyn 2014 inklusive redovisning av utfall 9 Redovisning av aktuell statistik över sjukfrånvaro 10 Redovisning av aktuella upphandlingar 11 Övriga frågor 2 (15)

3 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Justering 3 (15)

4 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Sammanslagning av utbildningsförvaltningarna Dnr KS/2013:721 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till ny organisation för utbildningsförvaltning. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att genomföra organisationsförändringen samt i arbetet beakta inkomna remissyttranden kring utformandet av intraprenader. 3. Kommunstyrelsen beslutar att en första återrapportering av statusen för organisationsförändringsarbetet skall ges till kommunstyrelsens organisations- och personalutskott på utskottets sammanträde i oktober. 4. Kommunstyrelsen hemställer åt skol- och barnomsorgsnämnde och gymnasienämnden att snarast: ge kommunchefen delegation att besluta om chefsförordnanden och övriga anställningar i den nya utbildningsförvaltningen som gäller från och med den 1 januari ge kommunchefen rätt att vidaredelegera rätten att besluta om chefsförordnanden och övriga anställningar till förvaltningschef för den nya utbildningsförvaltningen. Bakgrund Kommunfullmäktige har i budgeten för 2014 beslutat att en gemensam utbildningsförvaltning ska skapas. I budgeten för 2014 framgår att en sammanhållen utbildningsförvaltning ska ge ökad möjlighet till helhetssyn på elevens hela skolgång i ett 1-20 års perspektiv samt ge ökad flexibilitet. Sammanslagningen ska träda i kraft den 1 januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens organisations och personalutskott har i 47/2014 remitterat Förslag till organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltningen daterad till skol- och barnomsorgsnämnden samt gymnasienämnden för yttrande. Skol- och barnomsorgsnämnden har i 81/2014 ställt sig positivt till förslaget till ny organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltningen. 4 (15)

5 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Gymnasienämnden har i 60/2014 besvarat remissen med att nämnden dels ställer sig bakom syftet med sammanslagningen samt att nämnden dels ifrågasätter delar av utformningen av den nya organisationsstrukturen. Gymnasienämnden anser att: en organisation med endast en verksamhetschef som ansvarar för samtliga verksamhetsformer riskerar att ge brister i fokuseringen av styrningen och utveckling inom de olika verksamhetsformerna; en organisation med sex områdeschefer varav fem med inriktning på förskola/grundskola och en med gymnasieskolan inte ger ett 1-20 års perspektiv i någon större utsträckning än idag; nämndens avsikt är att ge enheterna ökad frihetsgrad att uppnå nämndens uppsatta mål och uppdrag och att placera intraprenaderna med flera chefsnivåer mellan nämnd och intraprenad riskerar att ge omvänd effekt då uppdrag och mål ska filtreras genom organisationen. Kommunchefen har i en skrivelse daterad den 19 juni 2014 redogjort för förslaget till ny organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltningen samt lämnat kommentarer i de områden som uppmärksammandes i remissyttrandena. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningens bedömning är att en organisation som har ett ansvar fördelat utifrån skolformerna har en inneboende risk för att en sammanhållen pedagogisk verksamhet ur ett 1-20 årsperspektiv inte uppnås då det skulle medföra att en stuprörseffekt skapas mellan verksamheterna. Vidare instämmer kommunledningsförvaltningen i att varje skolform har särdrag som måste belysas och fokuseras på men för en ökad måluppfyllelse i ett 1-20 årsperspektiv krävs dock något mer utöver fokusering per skolform. En gemensam målbild för vad barn/elever behöver i form av kunskaper och personlig utveckling måste ligga till grund för planeringen av verksamheten. Kommunledningsförvaltningen anser att det systematiska kvalitetsarbetet och styrkedjan minimerar vidare risker som gymnasienämnden ser avseende brister i fokusering och utveckling av verksamhetsformer. Kommunledningsförvaltningen anser att utöver en helhetssyn och förutsättningar för en ökad måluppfyllelse underlättar organisationsförslaget med en operativ verksamhetschef prioriteringar av insatser som leder till bättre resultat för barn och elever. Genom det systematiska kvalitetsarbetet har kommunen identifierat att barn och elever förlorar i sin kunskapsutveckling i samband med övergångarna mellan skolformer. Ett pågående utvecklingsarbete för att komma tillrätta med detta underlättas av en sammanhållen organisation med en verksamhetschef som ansvarar för att tillgodose samtliga skolformer samt med geografiska områden för 1-16 år. Kommunchefen poängterar även att den föreslagna ledningsstrukturen inte har föranlett några synpunkter eller yrkanden från de fackliga organisationerna. Gällande placeringen av intraprenader framgår det i skrivelsen att förslaget inte innebär en filtrering av nämndens uppdrag och mål till intraprenaderna då dessa framgår av de överenskommelser som tecknas. Även graden av självbestämmande hos intraprenaden regleras i överenskommelsen Vidare har kommunchefen i en skrivelse den 17 juni redogjort för ärendet att göra ett tillägg i skol- och barnomsorgsnämndens samt gymnasienämnden delegationsordning för anställningsärenden som rör den nya utbildningsförvaltningen. Då skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden 5 (15)

6 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott är anställningsmyndighet för personal inom respektive verksamhet är en förändring nödvändig för att möjliggöra förberedelser av detaljorganisation och bemanning. 6 (15)

7 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Medborgarförslag om livsmedel i kommunen Dnr KS/2014:145 Förslag till beslut Organisations och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun redan idag arbetar utifrån livsmedelsverkets rekommendationer, internbudget och förutsättningar givna av kommunens upphandlingsavtal. Bakgrund Cecilia Tingstedt har den 24 februari inkommit med ett medborgarförslag om livsmedel inom Växjö kommun. Medborgarförslaget innehåller följande sju förslag: 1 Ta bort tillsatserna glutamat/smakförstärkare/jäsextrakt/msg/maltodextrin 2 Se över produkter med kemiska tillsatser och tillsatt socker 3 Servera mer svenskt kött och att samarbeten med gårdar som producerar närproducerat kött upprättas 4 Öka andelen ekologiska livsmedel till minst 80 % 5 Ta bort förekomsten av sötsaker på skolor eller fritids 6 Byta ut margarin mot smör 7 Erbjuda mer fullkornsalternativ Beslutsunderlag Skol- och barnomsorgsnämnden har i 57/2014 besvarat medborgarförslaget i enlighet med den egna förvaltningschefens skrivelse. Av skrivelsen framgår att förvaltningen i dagsläget arbetar utifrån rådande rekommendationer, förutsättningar givna av kommunens upphandlingsavtal samt internbudget. Gymnasienämnden har i 42/2014 besvarat medborgarförslaget med en redogörelse över hur förvaltningen arbetar för att uppfylla de rådande krav och regler som gäller vid förvaltningens måltidsverksamhet. Kommunchefen har i en skrivelse daterad den 19 juni redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen inte har några ytterligare synpunkter i ärendet. 7 (15)

8 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Upphandling av IT-konsulttjänster Dnr KS/2014:394 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut 1. Organisations- och personalutskottet godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av IT-konsulttjänster. 2. Organisations- och personalutskottet uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Bakgrund Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisations- och personalutskott godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av IT-konsulttjänster och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 30 maj redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 8 (15)

9 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Överlämnande av fullmakt i vissa ramavtalsupphandlingar till Kammarkollegiet Dnr KS/2014:442 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations och personalutskottet överlämnar fullmakten i upphandlingar gällande kontorsstöd, grundläggande IT, informationsförsörjning samt systemutveckling till Kammarkollegiet. Bakgrund Statens inköpscentral Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att genomföra upphandlingar gällande It- och telekom för den statliga förvaltningen, men även kommuner har möjlighet att nyttja detta. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse daterad den elfte juni 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun genom deltagande i upphandlingarna har möjlighet att ge avrop från de ramavtal som upphandlingarna resulterar i. Syftet med detta deltagande är att teckna avtal avseende IT-enhetens huvudsakliga behov av kontorsstöd, grundläggande IT, informationsförsörjning samt systemutveckling för successiv leverans under avtalsperioden till Om köparen begär det kan avtalet förlängas med ett år i taget till och med Köparen ska begära detta skriftligen senast sex månader för avtalets upphörande. I annat fall upphör avtalet att gälla utan vidare uppsägningstid. 9 (15)

10 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Revidering av upphandlingspolicy avseende direktupphandlingsgräns Dnr KS/2014:415 Förslag till beslut Organisations och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Kommunfullmäktige godkänner direktupphandlingsgränser till 28% av det tröskelvärde som enligt Lagen om offentlig upphandling gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 2 Kommunfullmäktige godkänner direktupphandlingsgränser till 26% av det tröskelvärde som enligt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller för berörda upphandlande enheter vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 3 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att revidera Policy för upphandling och inköp i Växjö kommun, antagen , i enlighet med beslutet. Bakgrund Nya direktupphandlingsgränser gäller från den förste juli 2014 i enlighet med regeringens proposition 2013/14:133 antagen av Riksdagen i maj Detta medför en möjlighet att förändra direktupphandlinsgränser i upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandlin (LOD) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LDF). Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse daterad den tolfte juni 2014 redogjort av ärendet. Av skrivelsen framgår att det enligt LOD (2007: l 092) är möjligt att tillämpa direktupphandling om kontraktets värde uppgår till högst 28% av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Tröskelvärdet är för närvarande l kronor vilket motsvarar en ny direktupphandlingsgräns på kronor. Tidigare direktupphandlingsgräns uppgick till kronor. Vidare framgår att det enligt LDF (2007:1092) är möjligt att tillämpa direktupphandling om kontraktets värde uppgår till högst 26% av det tröskelvärde som gäller för berörda upphandlande enheter vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Exempel på enheter som detta berör inom Växjö kommun är Växjö Energi AB. Tröskelvärdet är för närvarande kronor vilket motsvarar en ny direktupphandlingsgräns på kronor. Tidigare direktupphandlingsgräns uppgick till kronor. 10 (15)

11 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Utvärdering av medlemsutvecklingen inom Pacta Dnr KS/2014:441 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut 1. Organisations och personalutskottet konstaterar utifrån KS 383/212 att medlemsutvecklingen i Pacta har varit god. 2. Organisations och personalutskottet konstaterar att tillhörighet till en kommungemensam arbetsgivarorganisation ur arbetsgivarperspektiv är positivt. 3. Organisations och personalutskottet föreslår att tillhörighet till en kommungemensam arbetsgivarorganisation tas upp i kommande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i 383/2012 att inriktningen för kommunalt helägda bolag ska vara en gemensam organisationstillhörighet i Pacta senast den förste januari Förutsättning för detta var en fortsatt positiv utveckling för Pacta vilket Växjö kommun nu vill utvärdera. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 17 juni redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att medlemsutvecklingen för arbetsgivarorganisationen varit fortsatt positiv med en konstant ökning under de senaste 10 åren samt att ett medlemskap i Pacta skulle medföra att alla anställda i kommunkoncernen innehar samma centrala villkorsavtal. Kommunchefen gör bedömningen att detta skulle bidra till likartade förmåner och en sammanhållen personalpolitik. Vidare framgår att en begäran om utträde ur nuvarande arbetsgivarorganisationer och ansökan om inträde i Pacta bör tas i kommande ägardirektiv för de kommunala bolagen. 11 (15)

12 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Löneöversyn 2014 inklusive redovisning av utfall Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet noterar informationen till protokollet. Bakgrund Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef, presenterar en löneöversyn för 2014 inklusive redovisning av utfall. 12 (15)

13 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Redovisning av aktuell statistik över sjukfrånvaro Dnr KS/2014:167 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet noterar informationen till protokollet. Bakgrund Personal- och förhandlingschefen har i en skrivelse redovisat aktuell statistik över sjukfrånvaro till och med april månad. 13 (15)

14 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Redovisning av aktuella upphandlingar Dnr KS/2014:88 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet noterar informationen till protokollet. Bakgrund Upphandlingschefen har i en skrivelse redovisat aktuella upphandlingar inom Växjö kommun. 14 (15)

15 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Övriga frågor 15 (15)

16 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS/2013: Thor Sofie utredare Tel Kommunstyrelsen Förslag till organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltningen Bakgrund Kommunfullmäktige har i budgeten för 2014 beslutat att en utbildningsförvaltning ska skapas. En sammanhållen utbildningsförvaltning ska ge ökad möjlighet till helhetssyn på elevens hela skolgång i ett 1-20 års perspektiv och ge ökad flexibilitet. Den övergripande organisationsstrukturen för den nya utbildningsförvaltningen beslutas av kommunstyrelsen. Sammanslagningen ska träda i kraft den 1 januari Ärendet Inför beslutet i kommunstyrelsen har berörda nämnder getts tillfälle att yttra sig över förslaget till organisationsstruktur. Nedan följer en redogörelse av nämndernas yttranden och kommunledningsförvaltningens kommentarer. Skol- och barnomsorgsnämnden Skol- och barnomsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget till organisationsstruktur. Av protokollsutdraget framgår följande: Skol- och barnomsorgsnämnden ställer sig positiva till sammanslagningen och till det förslag till övergripande organisationsstruktur som tagits fram. Förslaget är väl genomarbetat och innebär förändringar för båda förvaltningarna. För skol- och barnomsorgsförvaltningens sker den största förändringen inom administrationen. Där medborgarperspektivet och likvärdigheten kommer att säkerställas på ett bättre sätt genom en avdelning för resultat och analys samt en sammanhållen barn- och elevadministration. I budgeten för 2014 framgår att en sammanhållen utbildningsförvaltning ska ge ökad möjlighet till helhetssyn på elevens hela skolgång i ett 1-20 års perspektiv. Detta är en viktig grundprincip. Skol- och barnomsorgsnämnden har en lång erfarenhet att arbeta med flera verksamhetschefer i organisationen. Det visade sig att det skapar gränser mellan nämndens verksamheter som inte gynnar barn och elever. Därför har vi i dag en verksamhetschef och ser positivt på att det blir så även i den nya utbildningsförvaltningen. UTVECKLINGSENHETEN Kommunledningsförvaltningen 1 (4) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. Mobil Fax Org.nr Bg E-post

17 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS/2013: Gymnasienämnden Gymnasienämnden besvarar remissen med följande uttalande: Syftet med sammanslagningen av gymnasieförvaltningen och skol- och barnomsorgsförvaltningen är att den ska skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse och leda till en helhetssyn på elevens skolgång i ett 1 20 års perspektiv, vilket gymnasienämnden ställer sig positiv till. Gymnasienämnden anser att det förslag till organisationsstruktur som presenterats innehåller frågetecken om hur syftet kan uppnås. De svagheter i förslaget som gymnasienämnden särskilt vill uppmärksamma är följande: 1. För ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat krävs en fokusering från nämnden på respektive verksamhetsform med ett tydligt ansvarsutkrävande. Varje verksamhetsform har särdrag som måste belysas och fokuseras. Att ha endast en verksamhetschef som ansvarar för samtliga verksamhetsformer riskerar att ge brister i fokuseringen av styrning och hämma utvecklingen inom de olika verksamhetsformerna. 2. Att ha sex områdeschefer, varav fem med inriktning på förskola/grundskola och en för gymnasieskolan ger inget 1-20 års perspektiv i någon större utsträckning än idag. 3. Gällande intraprenader så är det nämndens avsikt att ge enheterna ökad frihetsgrad att uppnå nämndens uppsatta mål och uppdrag. Att placera intraprenader med flera chefsnivåer mellan nämnden och intraprenaden riskerar då att ge en omvänd effekt då uppdrag och mål ska filtreras ned genom organisationen. Kommunledningsförvaltningens kommentarer Kommunledningsförvaltningens förslag till ledningsstruktur framgår av förslaget till organisationsstruktur. Mot bakgrund av yttrandet från gymnasienämnden görs nedan några förtydliganden. I arbetet med att ta fram organisationsförslaget har en ledningsstruktur med flera verksamhetschefer med ansvar för skolformer övervägts i förhållande till den föreslagna organisationen. Vår bedömning är att en organisation som har ett ansvar fördelat utifrån skolformerna (tre till sju verksamhetschefer) har en inneboende risk för att en sammanhållen pedagogisk verksamhet ur ett 1-20 årsperspektiv inte uppnås pga. stuprör mellan verksamheterna. Detta har framgått av de kommuner där studiebesök har gjorts och bekräftas även av skol- och barnomsorgsnämndens erfarenheter av verksamhetschefer efter skolform. Vid en eventuell organisation utifrån skolformer blir vidare andelen skolledare stort per verksamhetschef (upp till ett fyrtiotal inom grundskolan) 2 (4)

18 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS/2013: och ojämnt fördelat. Det innebär i sin tur att en linje ytterligare behöver skapas t.ex. utifrån geografiska underområden alternativt med biträdande områdeschefer, vilket inte blir en effektiv organisation. I förslaget får områdescheferna ett rimligt antal underställda skolledare. Andelen små enheter i Växjö kommun med mindre än 100 elever där en skolledare ansvarar för fyra skolformer innebär också att det inte är lämpligt att ha en organisation som är organiserad utifrån skolformer. Detta skulle i så fall innebära att personal på mindre enheter har flera olika chefer. Med organisationsförslaget finns också en möjlighet att till områdena koppla ytterligare skolenheter utan att detta påverkar ledningsstrukturen. Kommunledningsförvaltningen instämmer i att varje skolform har särdrag som måste belysas och fokuseras. För en ökad måluppfyllelse i ett 1-20 årsperspektiv krävs dock något mer utöver fokusering per skolform. En gemensam målbild för vad barn/elever behöver i form av kunskaper och personlig utveckling måste ligga till grund för planeringen av verksamheten. Det ger en grund för att planera vad varje specifik skolforms unika innehåll ska vara utifrån respektive läroplan och i förhållande till den gemensamma målbilden och skollagen. Det systematiska kvalitetsarbetet och styrkedjan minimerar vidare de risker som gymnasienämnden ser avseende brister i fokusering och utveckling av verksamhetsformer. Via det systematiska kvalitetsarbetet och enligt styrkedjan sker ansvarsutkrävandet genom att rapporter och analyser ges utifrån varje specifik skolform från rektor till områdeschefer, från områdeschef till verksamhetschef som i sin tur rapporterar måluppfyllese både utifrån skolform och ur ett 1-20 årsperspektiv till förvaltningschef. Områdeschefer och verksamhetschef säkerställer helheten och de specifika skolformerna i den operativa ledningsgrupp de bildar. Utöver en helhetssyn och förutsättningar för en ökad måluppfyllelse underlättar organisationsförslaget med en operativ verksamhetschef prioriteringar av insatser som leder till bättre resultat för barn och elever. Genom det systematiska kvalitetsarbetet har kommunen identifierat att barn och elever förlorar i sin kunskapsutveckling i samband med övergångarna mellan skolformer. Ett pågående utvecklingsarbete för att komma tillrätta med detta underlättas av en sammanhållen organisation med en verksamhetschef som ansvarar för att tillgodose samtliga skolformer samt med geografiska områden för 1-16 år. En diskussion har förts om gymnasieprogrammen ska vara uppdelade mellan de geografiska områdena, men detta har inte ansetts vara effektivt pga. av de samordningsvinster som finns avseende lokaler, personal och andra resurser årsperspektivet säkerställs genom verksamhetschef och den operativa ledningsgruppen med områdeschefer. Områdeschefernas roll är även att ta ett 1-20 årsperspektiv i 3 (4)

19 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS/2013: form av att ansvara för de hängrännor (t.ex. studie- och karriärcenter) som tillhör området. Dessa ska förse hela organisationen med sin specifika kompetens. Den föreslagna ledningsstrukturen har vidare inte föranlett några synpunkter eller yrkanden från de fackliga organisationerna, vilket är en styrka. Den organisatoriska placeringen av intraprenader i förslaget innebär inte en filtrering av nämndens uppdrag och mål till intraprenaderna, då dessa framgår av de överenskommelser som tecknas. Placeringen påverkar inte intraprenadens självbestämmande, då frihetsgraden (det utökade eller förtydligade ansvaret och förtydligade befogenheter) regleras i överenskommelsen. Intraprenader är kommunala verksamheter och en del av de sammantagna resurserna för att nå bättre måluppfyllelse och effektivare verksamhet. Således bör de ses som en resurs i det operativa utvecklingsarbetet på verksamhetsnivå. Förslaget kring organisatorisk placering av intraprenader har också lagts utifrån de diskussioner som förs om ett utökat antal intraprenader. Bilaga Förslag till organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltning, daterat Gymnasienämnden 60/2014 Skol- och barnomsorgsnämnden 81/2014 För kännedom: Kommunchef, Förvaltningschef skol- och barnomsorgsförvaltningen, Förvaltningschef gymnasieförvaltningen, Personalchef Ove Dahl kommunchef Anna Karlsson utvecklingschef 4 (4)

20 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS/2013: Thor Sofie utredare Tel Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Tillägg delegationsordningar för anställningsärenden till ny utbildningsförvaltning Förslag till beslut Kommunstyrelsen hemställer att skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden snarast gör följande tillägg i sina delegationsordningar: Nämnden ger kommunchefen delegation att besluta om chefsförordnanden och övriga anställningar att gälla från och med den 1 januari 2015 i den nya utbildningsförvaltningen. Nämnden ger kommunchefen rätt att vidaredelegera uppgiften till förvaltningschef för den nya utbildningsförvaltningen. Beslut som fattas med stöd av denna delegation ska anmälas till både skoloch barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden. Om kommunchefen vidaredelegerat uppgiften så ska fattade beslut fortlöpande anmälas till kommunchefen som i sin tur ska anmäla dessa till de båda nämnderna. Bakgrund Kommunfullmäktige har i budgeten för 2014 beslutat att en utbildningsförvaltning ska skapas. Sammanslagningen ska träda i kraft den 1 januari Ärendet Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden är anställningsmyndighet för personal inom respektive verksamhet med undantag för förvaltningschef. Under förutsättning av att kommunstyrelsen den 12 augusti beslutar om övergripande organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltningen föreslår kommunledningsförvaltningen att tillägg görs i respektive nämnds delegationsordning avseende anställningsärenden som rör den nya utbildningsförvaltningen för att möjliggöra förberedelser av detaljorganisation och bemanning. Ove Dahl kommunchef Anna Karlsson utvecklingschef UTVECKLINGSENHETEN Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. Mobil Fax Org.nr Bg E-post

21 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS/2013: För kännedom: Kommunchef, Förvaltningschef skol- och barnomsorgsförvaltningen, Förvaltningschef gymnasieförvaltningen, Personalchef 2 (2)

22 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Sofie Thor Utredare/projektledare Tel Förslag till organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltningen UTVECKLINGSENHETEN Kommunledningsförvaltningen Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Org.nr E-post

23 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Innehåll 1 Bakgrund Syfte och bakgrund Genomförande Disposition Vägledande principer från behovsanalysen Förslag till organisatorisk grundstruktur Tydlig roll- och ansvarsfördelning Organisationsstruktur Ledningsstruktur Särskilda ansvarsområden på områdesnivån Stöd- och servicefunktioner Organisation och ledningsansvar av intraprenader Effektivisering (21)

24 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Bakgrund 1.1 Syfte och bakgrund Kommunfullmäktige i Växjö kommun har i budget 2014 beslutat att gymnasieförvaltningen och skol- och barnomsorgsförvaltningen ska slås samman till en utbildningsförvaltning. Sammanslagningen ska träda i kraft den 1 januari Sammanslagningen av de nuvarande förvaltningarna ska leda till en helhetssyn på elevens skolgång i ett 1 20 års perspektiv. Detta ska skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse för Växjös barn och ungdomar. En sammanslagen utbildningsförvaltning förväntas även medföra effektiviseringar. Arbetet med sammanslagningen sker i projektform genom projektet En sammanslagen utbildningsförvaltning på uppdrag av KSOP. Beställare och ordförande i styrgruppen är kommunchefen. Den övergripande organisationsstrukturen för den nya utbildningsförvaltningen ska beslutas av kommunstyrelsen. Därefter sker genomförande av förändringar och förberedelser inför sammanslagningen, vilket också sker inom projektet. Den här rapporten utgör förslag till underlag för beslutet om organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltningen. 1.2 Genomförande Projektet startades i december 2013 och kommer att fortlöpa under genomförandearbetet, dock längst tom. december Projektdirektivet anger följande övergripande riktlinjer: Kommunens styrdokument tillsammans med den nationella styrningen samt en verksamhetsidé baserad på ansvaret för utbildning i 1 20 årsperspektivet ska utgöra grunden för utarbetandet av den nya utbildningsförvaltningen. Beakta och ifrågasätta om funktioner och/eller verksamheter som inte självklart ligger i utbildningsuppdraget ska finnas i utbildningsförvaltningen. Beakta resultat från andra organisationsöversyner som sker i kommunen, t.ex. HR-funktion och måltidsorganisation. Den barn- och elevnära verksamheten ska i huvudsak inte beröras. Beredskap för att hantera eventuella förändringar i nämndsorganisationen. En avgränsning som har gjorts utifrån de övergripande riktlinjerna är att förslaget inte omfattar några förändringar avseende organisationen av elevhälsan. Innan ett avgörande kring elevhälsans framtida organisering behöver både mål, arbetssätt mm. belysas genom ett särskilt utredningsuppdrag. Det har inte heller ingått i projektet att se över antalet skolenheter eller rektorer/förskolechefer. 3 (21)

25 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Inledningsvis har en nulägeskartläggning gjorts av nuvarande organisationsstrukturer, funktioner/roller, uppdrag och arbetsuppgifter, styr- och ledningsmodeller samt kostnader för administrativa resurser. En behovsanalys har gjorts i syfte att dels få en ökad förståelse för verksamhetens behov av administration, stöd och service i en sammanslagen utbildningsförvaltning, dels för att ta fram ett underlag till arbetet med att definiera en framgångsrik och effektiv administrativ organisationsstruktur för framtiden. Behovsanalysen har bestått av: 1) Fokusgrupper och workshop med personal inom förvaltningarna. 2) Omvärldsbevakning genom sammanställning av relevant forskning, framgångsfaktorer och lagkrav. 3) Studiebesök och jämförelse med relevanta kommuner med en sammanhållen utbildningsförvaltning. En särskild utredning har gjorts avseende fritidsgårdsverksamheten och kulturskolan, där bl.a. intervjuer har gjorts med presidier, förvaltningschefer och verksamhetsföreträdare inom skol- och barnomsorgsnämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden och nämnden för arbete och välfärd. Projektgruppen bestående av projektledaren, verksamhetschefen skol- och barnomsorgsförvaltningen, förvaltningsekonom gymnasieförvaltningen och utredare kommunledningsförvaltningen har träffats regelbundet sedan december (i snitt varannan vecka). Arbetet har präglats av en hög delaktighet i olika konstellationer. Exempelvis deltog ett 70-tal personer i workshopen och i fokusgrupperna har ca 40 personer deltagit med representation av både chefer och medarbetare inom de centrala förvaltningarna och från den barn- och elevnära verksamheten. En facklig referensgrupp har också haft regelbundna möten med projektledaren. Resultat från nulägeskartläggning, behovsanalys samt utredning av fritidsgårdsverksamhet och Kulturskola finns sammanställda i delrapporter. 1.3 Disposition I kapitel 2 beskrivs de fem vägledande principer som har tagits fram som ett resultat av behovsanalysen. Dessa utgör den grund som förslaget till organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltningen i sin helhet vilar på. I kapitel 3 redovisas förslag till övergripande organisationsstruktur för utbildningsförvaltningen. Redovisningen är uppdelad i följande avsnitt: ledningsstruktur, särskilda ansvarsområden inom områdena, stöd- och servicefunktioner samt intraprenader. Varje avsnitt inleds med ett sammanfattande förslag och därefter beskrivs överväganden och konsekvenser. I vissa fall föreslås fortsatta utredningoch utvecklingsområden. I de fall termen skolledare används i dokumentet avses rektor och förskolechef. 4 (21)

26 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Vägledande principer från behovsanalysen Sammanslagningen ska skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet för barn och elever med ett helhetsperspektiv från 1-20 år. Utöver denna grundläggande och givna verksamhetsidé har behovsanalysen pekat ut fem vägledande principer som utgör en grund för förslaget till organisationsstruktur för den nya utbildningsförvaltningen. Dessa är: Organisationen ska stödja och skapa förutsättningar för att rektor/ förskolechef ska kunna ta fullt ansvar för det pedagogiska ledarskapet, som i sin tur skapar förutsättningar för pedagogerna att genomföra sitt uppdrag. Tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning för alla nivåer inom organisationen samt ett tydligt (stabilt och över tid hållbart) styr- och ledningssystem. Huvudmannen 1 bör särskilt bevaka likvärdighet, kvalitet och uppföljning som riktar sig till både den kommunala och den fristående verksamheten. För att hålla samman förvaltningen och möjliggöra utveckling och samarbete behövs flera nivåer under förvaltningschefen. För att få en helhet att fungera behövs utöver struktur även en gemensam kultur genom värderingar, attityder etc. Här är höga förväntningar, gemensamma förhållningssätt liksom tidiga insatser viktiga. Arbetet behöver vara i linje med kommunens värdegrundsarbete. 3 Förslag till organisatorisk grundstruktur 3.1 Tydlig roll- och ansvarsfördelning Vikten av att ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning är avgörande för en fungerande verksamhet. Att konkretisera och utveckla uppdrag och ansvar som är tillräckligt tydliga för alla typer av ledande funktioner är en utmaning. Detta dokument beskriver övergripande roller och ansvar för de föreslagna ledningsfunktionerna. Roll- och ansvarsfördelningen bör även kopplas samman med en styr- och ledningsmodell som visar hur uppdrag och återrapportering styrs och leds mellan olika organisationsnivåer för att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Enligt projektets bedömning är det viktigt att underlätta för verksamheten i samband med sammanslagningen så att verksamheten inte tappar alltför mycket fart. Projektet föreslår därför att grunderna i den styrkedjemodell som skol- och barnomsorgsförvaltningen använder också inledningsvis ska användas i den nya 1 Kommuner, landsting, staten eller enskilda kan vara huvudmän inom skolväsendet. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter. 5 (21)

27 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: utbildningsförvaltningen, då modellen är inarbetad och har visat sig bärkraftig. Modellen följer vedertagna lednings- och styrningsprinciper, varför den är tillämbar för den nya förvaltningen och hållbar över tid. Justeringar behöver göras utifrån den föreslagna organisationsstrukturen och dess roll- och ansvarsfördelning. 3.2 Organisationsstruktur Förslag till organisatorisk grundstruktur framgår av nedanstående bild. Inom varje område finns ett antal skolenheter som leds av förskolechefer/rektorer. I samband med att detaljorganisationen sätts och bemannas behöver arbete ske med innehåll och förtydligande för vissa delar av förslaget. Innan tjänsterna i den nya organisationen tillsätts behöver också ett arbete ske med att definiera tjänsternas innehåll. För att verksamhetens kvalitet ska klaras behöver vissa omställningar få ta tid, inte minst för att på djupet etablera en gemensam kultur med helhetssyn på barn och elever ur ett 1-20 årsperspektiv. 3.3 Ledningsstruktur Förslag gällande ansvar och organisation för förvaltningschef, verksamhetschef och områdeschefer Förvaltningschefen är högst ansvarig tjänsteman för utbildningsförvaltningen. Underställd förvaltningschef finns en verksamhetschef som ska vara garanten för 1-20 årsperspektivet för barn och elever med hänsyn tagen till alla skolformer. Verksamhetschefen ansvarar för att verksamhetens mål följs upp och utvärderas enligt styrkedjan och det systematiska kvalitetsarbetet 6 (21)

28 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Sex områden skapas. Fem av områdena består av ett antal för- och grundskoleenheter i ett geografiskt närhetsområde. Ett område består av samtliga gymnasieprogram och gymnasieskolor. Underställd verksamhetschefen finns sex områdeschefer som är chefer för skolledare och andra nyckelfunktioner inom området. Verksamhetschefen har tillsammans med områdescheferna uppdraget att skapa en likvärdig utbildning för alla barn och elever i linje med nämndens/nämndernas mål och riktlinjer samt de statliga styrdokumenten. Områdescheferna är en del av huvudmannen i styrkedjan och har därmed ansvar för att samordna 1-20 årsperspektivet såväl inom sitt eget område som i samverkan med övriga områdeschefer för helheten. Överväganden Sedan 2013 är förvaltningscheferna i Växjö kommun underställda kommunchefen. Ett av syftena med förändringen var att skapa ökade förutsättningar för samverkan, kommunövergripande styrning och helhetssyn. Detta medför att förvaltningschefen inte bara har en strategiskt viktig roll inom den egna verksamheten utan även ur ett koncernperspektiv. På grund av Växjö kommuns storlek är det av största vikt att det blir en tydlighet i ledningsstrukturen för att ge förvaltningschefen möjlighet att arbeta strategiskt och övergripande. För att avlasta förvaltningschefen i det inre operativa arbetet och för att få tillräckligt fokus på verksamhetsutveckling i ett 1-20 årsperspektiv föreslås att en verksamhetschef leder det operativa arbetet mot verksamheten. En verksamhetschef säkerställer och underlättar den strategiska ledningen för förvaltningschefen, då denne inte behöver samordna det operativa arbetet för fler chefer i nästa led. Verksamhetschefen ska vara garanten för 1-20 årsperspektivet för barn och elever med hänsyn tagen till alla skolformer och ansvarar för att verksamhetens mål följs upp och utvärderas enligt styrkedjan och det systematiska kvalitetsarbetet. Genom en verksamhetschef skapas en tydlighet om vem som ansvarar för den totala uppföljningen av förskolans, grundskolans och gymnasiets resultat gentemot förvaltningschefen, såväl i ett ekonomiskt och medarbetarperspektiv som i ett perspektiv av barn och elevers måluppfyllelse. Förskole- och skolenheterna organiseras i sex områden. Fem av områdena består av ett antal förskolor och grundskolor i ett geografiskt närhetsområde. Ett område består av samtliga gymnasieprogram och gymnasieskolor. För varje område tillsätts en områdeschef som är underställd verksamhetschefen (se vidare om roll- och ansvarsfördelning i förhållande till skolledarna nedan). Utifrån förvaltningens storlek innebär sex områden att områdescheferna får ett rimligt antal underställda rektorer/förskolechefer. I kombination med att skapa de bästa förutsättningarna för förvaltningschefens ovan beskrivna roll är det en fördel med att en verksamhetschef leder verksamhetens operativa arbete och att de sex underställda områdescheferna i sin tur är chefer för skolledare i sex jämnstora 7 (21)

29 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: områden. Valet av antalet områden syftar till att skapa en jämn fördelning av budgetomslutning, antal skolledare och barn/elever inom respektive område. Utrymme finns också för områdena att växa i takt med den demografiska utvecklingen. Växjö kommuns förskolor och grundskolor är av mycket varierande storlek och vitt spridda geografiskt såväl i stad som på landsbygd. Det finns tio enheter med både förskola och grundskola under 100 elever. På dessa enheter finns en chef som ansvarar för tre skolformer (förskola, grundskola samt fritidshem). Detta är en förutsättning för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet med samordning av lokaler, personal och övriga resurser inom tilldelad ram. Andelen små enheter i Växjö kommun talar för den föreslagna ledningsstrukturen med geografiska områden för att undvika att personal på mindre enheter har flera olika chefer. I kommunen har vi sedan några år en mycket stor demografisk utmaning. Inom den nya utbildningsförvaltningen behöver det tillskapas plats i främst förskola och grundskola med ca 500 barn och elever per år. Inom gymnasiet förväntas antalet folkbokförda elever öka med 400 elever fram till 2020, vilket motsvarar ca %. Under de senaste åren har ett arbete bedrivits att samutnyttja lokaler mer effektivt mellan skolformer. De nya skollokaler som planeras byggs flexibelt för att kunna användas både som förskola och grundskola beroende av varierande årskullar inom olika bostadsområden. Enligt skollagen ska barn och elever vara garanterade en plats enligt närhetsprincipen. Därför är det en stor fördel med att områdena är geografiskt indelade så att områdeschefen kan planera för ett flexibelt lokalutnyttjande och garantera alla barn och elever en plats enligt närhetsprincipen i sitt område. En geografisk områdesindelning för alla skolformer för barn mellan 1-16 år underlättar även arbetet med att överbrygga övergångar mellan skolformerna. Uppföljningar från kommunens egen verksamhet visar att barn och elever tappar i sin kunskapsutveckling vid övergångar mellan skolformer. Det är därför viktigt att arbeta övergripande och strategiskt mellan skolformerna för att öka måluppfyllelsen. Inom skol- och barnomsorgsförvaltningen är det ett pågående utvecklingsområde att överbrygga övergångarna inom de geografiska områdena och där resultat finns i form av ökad måluppfyllelse. Gymnasiet är organiserat på tre stora skolor i centrala Växjö. Programstrukturen består av en stor variation av högskoleförberedande program och yrkesprogram. Då stor del av personalen har specifik yrkeskompetens behöver samordning ske av tjänster mellan enheterna i en högre grad än inom grundskolan. Detta gynnas av den geografiska närheten mellan enheterna varför det finns en fördel att skolformen är sammanhållen i ett funktionsområde. Samordning behöver även ske kring lokaler och andra resurser. Verksamhetschef och områdeschefer bildar tillsammans en operativ ledningsgrupp. 8 (21)

30 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Den operativa ledningsgruppen har till uppgift att säkerställa att ett 1-20 års perspektiv tas i samtliga frågor och för alla verksamhetsområden oavsett geografisk indelning eller funktionsområde. Verksamhetschefen och områdescheferna har ett tydligt uppdrag att säkerställa verksamhetens utveckling i samtliga skolformer inom förvaltningen (förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola). För att säkra styrning och uppföljning av de olika skolformerna krävs ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete där huvudmannen har ett särskilt uppdrag att se till respektive skolform. Den operativa ledningsgruppen ansvarar för den övergripande pedagogiska verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelsen baserad på beprövad forskning och erfarenhet utifrån de statliga och kommunala styrdokumenten. En matrisorganisation för vissa specialområden som fördelas mellan de sex områdena gör att områdescheferna i vissa frågor har ett särskilt ansvar för hela förvaltningen (se avsnitt 3.4). Samma matrisorganisation kommer att gälla för arbetet med skolformerna, exempelvis vid kvalitetsuppföljning och inspektioner. Utöver den operativa ledningsgruppen föreslås även att en strategisk ledningsgrupp under förvaltningschefens ledning finns. Den bör bestå av verksamhetschef och förvaltningskontorets avdelningschefer och chefen för avdelningen för resultat och analys (se avsnitt 3.5). Den strategiska ledningsgruppen är förvaltningschefens forum för strategisk dialog för att hantera verksamhetens sammantagna utmaningar utifrån kommunala och statliga mål. Den föreslagna ledningsstrukturen svarar upp mot den kritik som har lämnats från Skolinspektionen till båda nämnderna avseende dels nuvarande resultatenhetschefers inom skol- och barnomsorgsförvaltningen dubbla ansvar både som rektor/förskolechef och huvudmannens representant i form av chef för andra skolledare, dels de tidigare chefsrektorernas roller inom gymnasieförvaltningen. I förslaget renodlas och tydliggörs roller och ansvar för områdeschefer respektive skolledare. Områdeschefen ansvarar för styrning och ledning av området för att skapa en effektiv organisation som avlastar skolledarna administrativt för att säkerställa ett pedagogiskt ledarskap enligt skollagen. Områdeschefen har det pedagogiska ledarskapet i fokus och ser ledarskapet för de administrativa processerna som ett verktyg att skapa en effektiv organisation som ska ge barn och elever de bästa förutsättningarna för hög en måluppfyllelse. Områdeschefen har övergripande ekonomiskt ansvar för sitt område samt ansvar för att detaljbudget upprättas per enhet i enlighet med de riktlinjer som förvaltningschef/nämnd beslutar om. Skolledarnas roll regleras tydligt av skollag och läroplaner. Rektor och förskolechef har ett särskilt myndighetsansvar direkt gentemot de statliga styrdokumenten. Dessa kan inte övertas av huvudmannen. Rektor och förskolechef har skyldighet att via det systematiska kvalitetsarbetet visa huvudmannen hur barn och elevers kunskapsutveckling sker. Rektor och förskolechef har ekonomiskt ansvar utifrån de riktlinjer som fastställts för förvaltningen och utifrån skollagens bestämmelser. Huvud- 9 (21)

31 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: mannen har det övergripande ansvaret att ge förskolechef/rektor förutsättningar att nå målen med verksamheten. En utmaning är att styrnings- och utvecklingsfokuset för respektive skolform (förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasiesärskola) riskerar att minska genom att t.ex. grundskolan tar den största delen av chefernas tid och fokus. Detta kompenseras med ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete, hållbart ledningssystem och uppföljning av respektive skolform Förslag gällande ansvar och organisation för förskole- och skolenheter Antalet enheter bibehålls utifrån nuläget. För att gynna elevernas kunskapsutveckling och skapa en tydligare samordning och samverkan mellan enheterna får områdeschef inom område Södra ansvaret för samtliga skolenheter inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Dimensionering av ledningsresursen för skolenheterna inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan utreds vidare. Skolledarnas roll regleras tydligt av skollag och läroplaner. Förskolechef och rektor har ett särskilt myndighetsansvar direkt gentemot de statliga styrdokumenten. Dessa kan inte övertas av huvudmannen. Överväganden Inom gymnasiet finns idag en gymnasiesärskola med en rektor. Grundsärskolan är spridd på tre skolenheter med tre rektorer. För att skapa en tydligare samordning och samverkan mellan enheterna, såväl inom grundsärskolan som mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan föreslås att en områdeschef får ansvaret för båda skolformerna och för skolenheterna. Detta kommer att gynna elevernas kunskapsutveckling. Dimensioneringen av ledningsresursen för skolenheterna utreds vidare. Det kan på sikt vara en fördel om grundsärskolans skolenheter fysiskt finns inom samma geografiska område (Södra). Detta behöver dock belysas närmare bl.a. utifrån närhetsprincipen. Gymnasiesärskolan bör finnas kvar på nuvarande fysiska plats. 3.4 Särskilda ansvarsområden på områdesnivån Förslag avseende ansvar och organisation för kulturskolan Kulturskolan fortsätter som en del av utbildningsförvaltningen. Kulturskolans inre organisation förändras inte, verksamheten leds fortsatt av en rektor. Kulturskolan placeras organisatoriskt inom område Centrum. Områdeschefen ansvarar för att arbetet sker områdesöverskridande ur ett 1-20 årsperspektiv. 10 (21)

32 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Kulturskolans del i en bredare kulturpolitisk satsning behöver belysas ytterligare. Detta bör ske genom ett tilläggsdirektiv till projektdirektivet för utveckling av området Ringsberg. Överväganden Kulturkolans verksamhet är traditionellt inriktad, där verksamheten dock har breddats genom arbetet med t.ex. skapande skola. Försäljningen av tjänster till andra verksamheter har skapat möjligheter till högre tjänstgöringsgrad för personalen och en stor andel behöriga lärare. Utredningen som gjorts visar att det finns olika syn kring kulturskolans organisationstillhörighet. Flera anser också att det finns potential för kulturskolans deltagande i en bredare kulturpolitisk satsning. I april beslutade kommunstyrelsen om ett projektdirektiv för utveckling av området Ringsberg till ett kulturellt centrum. I den förstudie som ska göras kommer bl.a. en vision och tidsplan för att utveckla området som en kulturell arena tas fram. Mot bakgrund av att det råder olika syn på kulturskolans organisationstillhörighet, uppdrag och samverkan med andra kulturella aktörer är det logiskt att kulturskolan läggs till som en del i förstudien. I detta sammanhang behöver kulturskolans roll för att förstärka kulturlivet utifrån ett medborgarperspektiv belysas ytterligare Förslag avseende ansvar och organisation för fritidsgårdsverksamheten Fritidsgårdarna fortsättar att vara en del av utbildningsförvaltningen. Fritidsgårdarna organiseras under en gemensam fritidsgårdschef och verksamhetsutvecklartjänsten upphör därmed. Verksamheten placeras organisatoriskt i område Västra. Områdeschefen är ansvarig för att arbetet sker områdesöverskridanden. Detta kan också stärkas av styrande dokument där ansvaret för samverkan är ett av de grundläggande arbetssätten. Överväganden Samtliga aktörer synes nöjda med fritidsgårdarnas/fritidsledarnas arbete i skolan. Många resonerar att det synes onödigt att ändra något som tycks fungera och gynnar ungdomarnas utveckling. Kopplingen till 7-9 skolorna är välfungerande och stärker elevernas möjligheter att nå goda resultat. Det skapas förutsättningar genom relationer, bemötande och vuxennärvaro som leder till en lugnare och tryggare arbetsplats. Av dessa skäl bör kopplingen till skolorna vidmakthållas, annars skulle det föreligga behov av andra former av elevstödjare eller trygghetsskapare. Samverkan med andra verksamheter kan dock byggas ut ytterligare. Det behövs större mått av flexibilitet, bl.a. efterlyses mobilisering och aktionsinriktning. Rektor släpper inte till resurser för den fria tiden i den utsträckning som skulle vara önskvärt för att mobiliserande främjande och förebyggande arbete ska föreligga på bredden. Ett sammanhållet chefskap för fritidsgårdarna, men där uppdraget in i skolan kvarstår skulle kunna stärka både utveckling och kompetens inom fritids- 11 (21)

33 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: ledarskrået. Frågan om vad Växjö kommun vill, ungdomspolitiskt och med riktning mot den fria tiden, återstår att bearbeta. Oavsett organisationstillhörighet behöver det kommunövergripande ungdomsarbetet i olika former av nätverk vidmakthållas och förstärkas Förslag avseende ansvar och organisation för studie- och yrkesvägledning Ett studie- och karriärcenter skapas inom område Gymnasiet med en chef som är underställd områdeschefen. Enheten ansvarar för SYV-verksamheten i ett 1-20 årsperspektiv, projektet skola/arbetsliv och det kommunala informationsansvaret år. Överväganden Inom gymnasieförvaltningen finns det idag sex studie- och yrkesvägledartjänster. Dessa tillhör organisatoriskt den centrala administrativa enheten och arbetar på Kungsmad och Teknikum. Inom intraprenaden Katedral finns också två tjänster. Inom skol- och barnomsorgsförvaltningen finns idag tre studie- och yrkesvägledartjänster som delas av de åtta högstadieskolorna. Tre av rektorerna är chefer för personerna som innehar tjänsterna. En centralt placerad samordnare finns för att säkerställa likvärdigheten i studie- och yrkesvägledarnas uppdrag. Denna person är även samordnare för insatser och projekt inom skola-arbetsliv. Under våren har Skolverket gett ut nya allmänna råd för SYV-verksamheten. Dessa bör ligga till grund för den nya organisationen där en chef får ansvaret för samtliga studie- och yrkesvägledare i ett 1-20 årsperspektiv (med undantag för SYV inom Katedralskolan). SYV-verksamheten får ett vidgat uppdrag i form av ett karriärcentrum. Där ingår utöver SYV-verksamheten pågående projekt inom skola/ arbetsliv och det kommunala informationsansvaret år. Utöver det uppdrag studie- och yrkesvägledarna har, finns även ett allmänt uppdrag enligt läroplanerna som handlar om varje enskild pedagogs ansvar för att utveckla elevernas kompetenser och förmågor utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Särskilt inom studie- och yrkesvägledning, men även generellt, bör utbildningsförvaltningen söka dialog och samverkan med vuxenutbildningen (förvaltningen för arbete och välfärd) Förslag avseende ansvar och organisation för resursskolor Resursskolorna placeras inom område Östra. Resursskolorna leds av en chef som är underställd områdeschefen. Överväganden Inom skol- och barnomsorgsförvaltningen finns idag två resursskolor för elever i behov av särskilt stöd som leds av en gemensam chef. Resursskolorna är ingen egen skolenhet utan eleverna är placerade där under begränsad tid i en av skollagen reglerad särskild undervisningsgrupp. Detta utgör en särskild extern åtgärd utanför elevers ordinarie skola och eller skolklass. Sofiebergs resursskola är inriktad mot 12 (21)

34 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: elever inom autismspektrat och har längre placeringstider än Hollstorps resursskola som mer riktar sig till elever med social problematik. Gymnasieförvaltningen köper ibland tjänster av resursskolorna i form av lokaler och personal. Till resursskolorna hör också en utredningsenhet knuten som heter Lumos Förslag avseende ansvar och organisation för flerspråkighet En chef för modersmålslärarna placeras organisatoriskt inom område Centrum. Denne ansvarar också för samordning av de s.k. internationella klasserna inom grundskolan. Överväganden Inom skol- och barnomsorgsförvaltningen finns idag en chef för flerspråkighet som ansvarar för samordning av de internationella klasserna och modersmålslärarna. Samverkan sker redan idag kring modersmålslärare mellan förvaltningarna, framför allt avseende mindre språk. Samordningsvinster finns med en chef för alla modersmålslärare. En utredning pågår inom skol- och barnomsorgsförvaltningen inom hela flerspråkighetsområdet vilket inkluderar modersmål, studiehandledning, svenska som andraspråk, internationella klasser och migration/mottagande. Detta för att säkerställa att rätt stöd ges och för att skapa en likvärdig organisation för berörda elever. På grund av att andelen nyanlända ökat markant finns ett stort behov av att utveckla organisationen för att ge barn och elever goda möjligheter till en god måluppfyllelse. Utbildningsförvaltningen bör söka dialog och samverkan med förvaltningen för arbete och välfärd inom detta område Förslag avseende elevhälsa och bibliotek Inga förändringar föreslås avseende organiseringen av elevhälsan utan elevhälsans organisering utreds vidare under hösten. Resursenheten inom gymnasieförvaltningen placeras organisatoriskt inom område Gymnasiet. Bibliotekarierna inom nuvarande gymnasieförvaltningen som idag finns inom det s.k. utbildningsstödet placeras organisatoriskt under områdeschef för område Gymnasiet. För övriga bibliotekarier sker ingen förändring. Överväganden Idag är elevhälsan organiserad på skilda sätt inom förvaltningarna. Gymnasieförvaltningen har sedan augusti 2013 en central enhet för elevhälsa, Resursenheten, där bl.a. skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger inom pedagogisk utredning, arbetsterapeut och elevassistenter finns. Inom skol- och barnomsorgsförvaltningen är respektive rektor personalansvarig för elevhälsopersonal. Under hösten genomfördes en behovsanalys rörande elevhälsan inom skol- och barnomsorgsförvaltningen som resulterat i olika förslag kring förändringar av elevhälsan. Innan förslag om organisering av elevhälsan i utbildningsförvaltningen är klart är det rimligt att nuvarande Resursenhet placeras organisatoriskt inom område Gymnasiet. 13 (21)

35 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Bibliotek finns på alla grund- och gymnasieskolor. Inom grundskolan är biblioteksverksamheten integrerad i undervisningen och respektive rektor är personalansvarig. På grund av den nära kopplingen till undervisningen är det rimligt att rektor fortsatt är chef för bibliotekarierna inom grundskolan. I gymnasieförvaltningens organisation finns bibliotekarierna i den administrativa enheten inom utbildningsstödet sedan halvårsskiftet Ett förändrat chefskap behövs för dessa i den nya organisationen och det föreslås vara på områdesnivå (områdeschef för område Gymnasiet alternativt samordnare). Ett samordningsansvar för biblioteksverksamheten ur ett 1-20 årsperspektiv bör vidare finnas. Projektet föreslår att formerna för detta bestäms i samband med bemanningsarbetet. 3.5 Stöd- och servicefunktioner Förslag gällande organisering av stöd- och servicefunktioner Inom förvaltningskontoret finns avdelning för ekonomi, avdelning för HR samt avdelning för administration och service. Avdelningarna utgör stöd till samtliga nivåer i ledningsstrukturen. Till förvaltningskontoret hör även avdelningen för resultat och analys som ska garantera lika villkor och förutsättningar samt en god samverkan för barn och elever i såväl fristående som kommunala verksamheter. Avdelningscheferna ingår tillsammans med verksamhetschefen i den strategiska ledningsgruppen. Underställd verksamhetschefen placeras en utvecklingsenhet/-grupp. En serviceenhet skapas med organisatorisk ledningsplacering inom avdelningen för administration och service med uttalade servicefunktioner i sitt ansvarsområde. Inom avdelningen för administration och service skapas en gemensam organisation för barn- och elevadministration. En ny befattning benämnd samordnare skapas inom respektive område. Samordnaren är underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp och ska utgöra kvalificerat administrativt stöd till förskolechef och rektor i deras uppdrag. Överväganden Stöd- och servicefunktioner behöver finnas dels utifrån det behov av funktioner, kompetenser och resurser som huvudmannen har och dels för att möta det behov av stöd och service som rektorer och förskolechefer har. Förvaltningschefen har t.ex. behov av strategiska resurser för förvaltningens uppdrag, vilket kräver olika grundkompetenser med stöd inom bl.a. nämndsadministration, juridik, strategiska funktioner inom personal, ekonomi, planering (lokaler) och kommunikation. Rektor och förskolechef behöver olika typer av stöd från sina huvudmän beroende på den situation som den enskilda enheten befinner sig utifrån t.ex. egen erfarenhet 14 (21)

36 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: och kompetens, geografi, antal medarbetare och elevunderlag. Huvudmannen ansvarar för att ge skolledarna i verksamheten förutsättningar att utöva sitt ledarskap så att dessa ges möjlighet att leda verksamheten i syfte att öka barn och elevers lärande samt förbättra skolans resultat. I en granskningsrapport (rapport 2012:1) pekar Skolinspektionen på att rektor behöver få organisatoriska förutsättningar från huvudmannen för sitt pedagogiska ledarskap. Rektor behöver också stöd och förväntningar utifrån en kontinuerlig analys och uppföljning av skolans resultat. Vidare visar forskning att rektor behöver ha ett avgränsat ansvarsområde, tillgång till administrativt stöd och stödfunktioner på den kommunala nivån (Törnsén 2009). De fokusgrupper som projektet har genomfört har identifierat följande gemensamma huvudområden där rektor/förskolechef har behov av stöd: Kvalificerat stöd i ekonomiska frågor, personalfrågor samt resultatanalyser och kvalitetsutveckling. Relevant stöd i frågor om lokaler. Stöd i arbetet med IT (utveckling och support) och förbättrat systemstöd. Ökat behov av juridiskt stöd till följd av förändrad skollag. Fungerande elevhälsa, SYV och bibliotek nära verksamheten. Lokalt administrativt stöd för hantering av löpande administration och service samt reception. Samordning avseende modersmålsundervisning. För att möjliggöra för förskolechefer och rektorer att fokusera på det statliga uppdraget föreslås att funktioner och kompetenser som ska utgöra administrativa stödprocesser till kärnverksamheten organiseras utanför förskolechefs/rektors ledningsansvar så långt det är möjligt. Detta innebär antingen att stödet organiseras inom förvaltningskontoret eller på områdeschefsnivån. I syfte att utveckla organisationens förmåga att använda resurserna effektivare och öka vetskapen om huruvida användningen är effektiv eller ej så behöver stöd- och servicebehovet vara en del som följs upp kontinuerligt utifrån principerna i Lean. Det processarbete som påbörjas i projektet inför sammanslagningen är ett steg i utvecklingen. Under förvaltningschefen organiseras tre avdelningar som har i uppdrag att arbeta strategiskt och med stöd till områden och skolenheter. Dessa är HR-avdelning, ekonomiavdelning och avdelning för administration och service. Vidare skapas en avdelning för analys och resultat. Varje avdelning leds av en avdelningschef som tillsammans med verksamhetschefen ingår i den strategiska ledningsgruppen som förvaltningschefen leder. Varje avdelning ansvarar för utbildning/information avseende sina respektive ansvarsområden. I anslutning till verksamhetschefen bildas vidare en utvecklingsenhet/-grupp. Ansvarsområden för avdelningar och enheter beskrivs nedan. 15 (21)

37 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Avdelning för analys och resultat Skollagen, grundskoleförordningen och gymnasieförordningen reglerar hur kommunen ska förhålla sig till eventuell fristående verksamhet. Tillståndsprövning för fristående grundskolor och gymnasium sker via Skolinspektionen. De fristående enheterna är egna huvudmän för sina barn och elever och kommunen har endast insynsmöjlighet i grundskola och gymnasium. Skolinspektionen hanterar tillsynen direkt mot huvudmannen. För fristående förskolor görs tillståndsprövningen av kommunen som även har tillsynsskyldigheten. För enheter som erhållit tillstånd att bedriva verksamhet i kommunen ska samverkan ske enligt skollag och förordningar. Kommunen har ett övergripande ansvar för att alla barn och elever får en likvärdig utbildning. Ur ett medborgarperspektiv bör kommunen säkerställa ett så transparant förhållningssätt som möjligt för att gynna alla barn och elevers utveckling oavsett huvudman. För att garantera lika villkor och förutsättningar samt en god samverkan för barn och elever i såväl fristående som kommunala verksamheter inrättas en avdelning för analys och resultat. Avdelningen är delvis en controllerfunktion som ska vara neutral och objektiv i förhållande till den operativa verksamheten. Huvudsakliga ansvarsområden för avdelningen är: Tillsyn och insyn enligt skollagen (inklusive den kommunala verksamheten) Resultat- och kvalitetsuppföljning, statistik och analys Klagomålshantering Tillståndsprövning, yttranden till Skolinspektionen Dialog med fristående verksamheter Principer för t.ex. resursfördelning, placering förskola och skolskjuts/elevresor Samverkansavtal med andra kommuner och fristående verksamheter HR-avdelning HR-avdelningen har ett förvaltningsövergripande ansvar för personal-, arbetsrätts-, avtals-, förhandlings- och lönefrågor och svarar för helhet, samordning, support och utveckling. I HR-avdelningen ingår vikarieförmedlingen. HR-avdelningen arbetar aktivt med förvaltningens kompetens- och personalförsörjning, bl.a. genom stöd vid rekrytering samt långsiktigt arbete såsom marknadsföring och kontakter med utbildningsanordnare. HR-avdelningen ska verka för en väl fungerande samverkan enligt FAS inkl. ett gott arbetsmiljöarbete. HR-avdelningen ger råd och stöd till förvaltningens chefer i alla förekommande frågor inom området. Det finns i nuläget inget förslag avseende den organisationsöversyn som ska göras av kommunens samlade HR-funktion, vilket projektet har tagit hänsyn till i utformningen av HRavdelningens ansvar och roll. 16 (21)

38 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande och strategiska ekonomiska frågor såsom budget, resursfördelning, uppföljning, utveckling av ekonomistyrning och redovisning, bokslut etc. Avdelningen ansvarar också för planeringsfrågor (demografi och lokaler). Avdelningen ska också ansvara för kvalificerat ekonomistöd till områdeschefer och skolledare i t.ex. planering och uppföljning samt stöd i analysarbetet. Det kvalificerade ekonomistödet utgör ett förbättringsområde som behöver ses över för att möjliggöra stöd till alla skolledare. Avdelning för administration och service Den administrativa avdelningen ansvarar för diarium, ärendeprocessen till nämnden/nämnderna, utredningar, intern och extern information och kommunikation, barn- och elevadministration, antagning, systemförvaltning, intern kontorsservice samt säkerhetsfrågor. Inom avdelningen finns även ledningsresurs för serviceenheten (se vidare nedan). En gemensam organisation för barn- och elevadministration föreslås finnas inom avdelningen för administration och service, vilket ska ge ökade förutsättningar till likahantering för medborgare, rättssäkerhet, effektivitet och helhetssyn inom barnoch elevadministrationen, skuldhantering och för sällan förekommande ekonomiska arbetsuppgifter. Med en gemensam organisation underlättas vårdnadshavarnas kontaktvägar, flexibiliteten ökar i användandet av personresurser och sårbareten vid frånvaro minskas. Medarbetarna får lättillgängligt professionellt stöd av varandra eller av andra professioner. Kompetensutveckling kan också tydligare riktas gentemot uppdraget. Ur ett omvärldsperspektiv är en gemensam organisation för barn- och elevadministration vanligt förekommande och där arbetet har varit framgångsrikt både utifrån ett medborgar- såväl som medarbetar- och skolledarperspektiv. Sedan den nya skollagen trädde i kraft finns ett ökat behov av juridiskt stöd i verksamheten, både i förhållande till förvaltningsnivå såväl som skolledarnivå. Detta bekräftas också av andra kommuner. Vissa av de kommuner som har besökts har tillgång till juristfunktion motsvarande en halv till en tjänst. Ett utökat stöd i förhållande till nuläget är önskvärt, då detta skulle leda till en bättre medborgarservice och ökad rättssäkerhet. Stödet bör hämtas från kommunledningsförvaltningen. Serviceenhet Generellt utför servicefunktioner tjänster till den övriga organisationen. Uppgifterna utgör normalt inte delar av den s.k. operativa kärnan, ledningsstrukturen eller stab- /stödfunktionerna. Servicen är dock en betydelsefull del i helheten och den ska i ett idealt tillstånd vara lättillgänglig och kunna tas för given. Flexibilitet, bra bemötande och professionellt arbete för att helheten ska fungera smidigt är goda ledord. 17 (21)

39 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Servicenivåer ska upprättas i samråd och/eller på begäran av kunden/användaren. Servicen är ofta placerad nära eller i den operativa kärnan, men i enlighet med behovsanalysens vägledande principer ska rektor/förskolechef och områdeschefer ägna det pedagogiska uppdraget, elevresultat och därtill kopplat utvecklingsarbete sin fulla uppmärksamhet. Därför bör ledningen av det dagliga arbetet ske från en annan position. Överväganden ska göras över vad eller vilka funktioner som ska finnas nära eller direkt i den operativa kärnan. Det innebär i sig inte att dessa tjänster behöver vara linjemässigt underställda förskolechef/rektor, även om den fysiska placeringen i vissa fall är avgörande för hur servicen kan levereras. Följande tjänster brukar ha sin hemhörighet som servicefunktioner: Måltidsservice (alternativt krav och beställarfunktion) Lokalvård (oavsett om lokalvården är upphandlad, intraprenad eller drivs i egen regi krav och beställarfunktion) Transporter och logistisk service (krav och beställarfunktion) Fastighetsservice - vaktmästeri (egen verksamhet, upphandlad verksamhet eller krav och beställarfunktion) Reception/skolvärdar/värdinnor (ska vara lokaliserade i den operativa kärnan) IT-service (bör vara lokaliserad nära den operativa kärnan eller som ITpedagoger vara en del av den operativa kärnan, systemförvaltning bör finnas inom staben) I den mån funktioner har kommuncentral placering och där utbildningsförvaltningen utgör kund i förhållande till den centrala funktionen, upphandlad eller intraprenadverksamhet måste tydliggjorda beställar- och uppföljningsfunktioner upprätthållas. I de delar som rör service kan krav- och beställarfunktionen finnas inom serviceenheten. Beställarfunktionerna bedöms utgöra del av tjänst. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att serviceenheten ansvarar för: vaktmästeri, lokalvård, skolskjuts och busskort, förrådet Norregård och de krav- och beställarfunktioner som rör normala servicefunktioner. Detta innebär t.ex. en beställar- och uppföljningsfunktion för kost. I och med fullmäktiges beslut om en gemensam måltidsorganisation för kommunen kommer inte befintlig kostverksamhet att ingå i den nya utbildningsförvaltningen. Utvecklingsenhet/-grupp Direkt underställd verksamhetschefen skapas en enhet/grupp som ska inneha specialistkompetens för att kunna utgöra ett stöd i skolledarnas arbete med 18 (21)

40 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inklusive kompetensområdet IT. Pedagogerna i verksamheten är dock den absolut bästa utvecklingsresursen och den främsta kraften som måste användas för verksamhetsutveckling. Verksamhetsutvecklarna arbetar mot verksamhetschef, områdeschefer och skolledare. Samordnare/kvalificerad handläggare Skollagen har under de senaste åren skärpts inom flera områden vilket har lett till komplexa och ökade krav för rektor och förskolechef. För att rektor och förskolechef ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet behöver rektor/förskolechef ha tillgång till ett kvalificerat handläggarstöd som kan avlasta och stödja rektor/ förskolechef i det arbete som inte hör till det pedagogiska uppdraget. Liknande funktioner har testats inom två av nuvarande resultatenheter inom skol- och barnomsorgsförvaltningen med goda erfarenheter. Samordnaren ska arbeta på uppdrag av områdeschef men som stöd till skolledarna inom området. Samordnaren sitter med i ledningsgruppen för området. Samordnaren ska t.ex. avlasta skolledare avseende: lokal- och fastighetsfrågor, administration kring IT, delar av det fysiska arbetsmiljöarbetet, systematiskt brandskyddsarbete samt planera och samordna sommarverksamheten. Tjänsten kan innebära chefsansvar för administrativ personal inom området. Någon form av gemensamma nätverksgrundade professionella samordningsmöten där den centrala förvaltningens stödfunktioner deltar bör finnas. 3.6 Organisation och ledningsansvar av intraprenader Förslag gällande ledningsansvar och organisation av intraprenader Kommunstyrelsens riktlinjer för hantering av intraprenad ändras så att ansvarig nämnd beslutar om vem som är chef för intraprenadchefen och om intraprenadens organisatoriska ställning. Intraprenader inom utbildningsuppdraget föreslås ha sin organisatoriska placering under områdeschef. Katedralskolan föreslås tillhöra gymnasieområdets ansvarsområde. Städintraprenaden inom gymnasieförvaltningen föreslås ha sin organisatoriska placering under chef för administration- och serviceenheten. Intraprenaden för lokalvård och måltidsservice på Gustavslundsskolan flyttas till kommunens gemensamma måltidsorganisation. 19 (21)

41 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: Överväganden En intraprenad kan beskrivas som en självständig resultatenhet inom ramen för den kommunala organisationen med ett utökat och/eller förtydligat ansvar och utökade och/eller förtydligade befogenheter. Personalen är fortsatt anställd av kommunen och kommunen är fortfarande huvudman för verksamheten. Det som skiljer intraprenader från traditionella resultatenheter är de tidsbegränsade överenskommelser där graden av självbestämmande regleras. Uppföljningar av intraprenadverksamheter i andra kommuner visar bl.a. att driftsformen kan stimulera nytänkande och nya arbetssätt inom befintlig verksamhet. För närvarande finns tre intraprenader inom nuvarande förvaltningar, dels Katedralskolan och städintraprenad inom gymnasieförvaltningen, dels intraprenad för lokalvård och måltidsservice vid Gustavslundskolan inom skol- och barnomsorgsförvaltningen. Diskussioner om intraprenader inom förskolan pågår inom skol- och barnomsorgsförvaltningen. I enlighet med kommunstyrelsen riktlinjer för hantering av intraprenader (antagna av KS ) ska intraprenadchef vara underställd förvaltningschef. En utveckling med alltfler intraprenader innebär en risk för en svårhanterlig situation där förvaltningschefen ska fungera som ledning för många verksamheter direkt underställd sin funktion. En annan aspekt är att intraprenaderna bör finnas i ett sammanhang för att inte utgöra parallella sidospår för att på så sätt kunna möjliggöra och driva utveckling som en naturlig del av verksamheten. I utbildningsförvaltningen är det därför lämpligt att intraprenaderna inom kärnverksamheten blir en del av ett område med en områdeschef som ledning. Städintraprenaden bör på samma sätt finnas i anslutning till administrations- och serviceavdelningen. Förslaget förutsätter en ändring av kommunstyrelsens riktlinjer. Ändringen föreslås vara att ansvarig nämnd beslutar om vem som är chef för intraprenadchefen och om intraprenadens organisatoriska placering. Vad gäller intraprenaden för lokalvård och måltidsservice vid Gustavslundskolan utgör måltidsservice den största delen av verksamheten, varför den bör flyttas till den kommungemensamma måltidsorganisation som ska skapas. Förslaget skapar tydlighet vem som har styrnings-, uppföljnings- och ledningsansvar för intraprenaderna. Det finns dock en viss risk att intraprenaden bara blir den vanliga kommunala verksamheten. Samtidigt skulle en organisatorisk placering under förvaltningschef troligen innebära större utmaningar för organisationens totala utveckling. 3.7 Effektivisering De flesta organisationer behöver med jämna mellanrum se över sina kostnader och förbättra sina arbetssätt för att uppnå de mål man har för verksamheten. Genom åren kan man i litteraturen se ett stort antal organisationer som effektiviserat sin verksamhet med mätbara och bestående resultat i form minskade kostnader, 20 (21)

42 RAPPORT En sammanhållen utbildningsförvaltning Dnr KS/2013: smidigare arbetssätt och ökad kvalitet. Internationella studier visar att en stor mängd företag har kvalitetsbristkostnader eller interna "slöserier" av tid och pengar motsvarande 10-15% av omsättningen. Erfarenheter från effektiviseringsprojekt i både privat och offentlig sektor visar att det ofta finns mer än så att hämta. Kostnaden för administrativ personal inom skol- och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen beräknas till ca 67 mkr i den nulägeskartläggning som projektet gjort. I detta ingår inte servicefunktioner (städ, kost, vaktmästeri) eller kostnader för nuvarande resultatenhetschefer, skolledare, studie- och yrkesvägledare och bibliotekarier. Inte heller administrativ personal inom Katedralskolan ingår i beräkningen. De totala bruttokostnaderna för de två förvaltningarna är idag ca 1,9 miljarder kronor. De administrativa personalkostnaderna utgör därmed ca 3,5 % av de totala bruttokostnaderna. En sammanslagen utbildningsförvaltning medför vissa initiala merkostnader såsom anpassningar av system, viss ineffektivitet i samband med att skapa gemensamma rutiner och arbetssätt samt exempelvis lokalanpassningar. Men redan under första och framför allt andra året med den nya organisationen, så kommer besparingar att kunna ske exempelvis genom en förvaltningschef, naturlig avgång, genomgång av eventuella dubbla funktioner och effektivare arbetssätt. En nämnd skulle innebära en besparing i minskade sammanträden, arvoden och administration. De kommuner som projektgruppen har besökt där förvaltningen arbetar på uppdrag av två nämnder bedömer att detta innebär mer- och dubbelarbete för förvaltningskontoren. En nämnd ger också möjligheter till en mer flexibel resursfördelning utifrån resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet där vetskapen om behoven finns. De stora effektiviseringarna med en utbildningsförvaltning förväntas ske genom bättre skolresultat, bättre resursutnyttjande av personal i ett 1-20 års perspektiv och minskade särskilda insatser tack vare ett systematiskt arbete med tidiga insatser. Förutom rena kostnadsbesparingar innebär strukturerade och planerade effektiviseringsinsatser även en rad andra fördelar för en organisation eller ett företag, brukarna/medborgarna och personalen. Några av dessa är: Nöjdare medborgare Fokus på de värdeskapande processerna Minskad intern byråkrati med bl.a. färre interna rapporter Bättre och effektivare möten Effektivare projektarbete Nöjdare personal med tydligare roller och ansvar Effektivare dokumenthantering För att ett uppdrag inom organisation och effektivisering ska lyckas bör man ha en helhetsbild av organisationens syfte, uppdrag, kunder, mål, kultur, värderingar, arbetssätt mm. 21 (21)

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 8.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 8. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-05-15 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse 2014-10-15 BUN 2013.0438 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Konsultföretaget KPMG fick av kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas

Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas Styrgrupper tillsätts men den ordinarie linjestyrningen gäller frågan är i särskilt fokus på nedanstående mötesgrupperingar.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun 2(10) Tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4489 Skanskaskolan i Växjö AB Org.nr. 556743-5994 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Skanskagymnasiet belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut r'n Beslut Dnr 43-2014:8230 Norra VäsImanlands utbildningsförbund, NVU Beslut för gym nasiesärskola efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU 2 (8) Tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0652 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen fritidshem Förslag

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Huddinge kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2(5) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Huddinge kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (3) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Svar på initiativ om systematiskt kvalitetsarbete

Svar på initiativ om systematiskt kvalitetsarbete UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Håkansson Katarina Datum 2017-11-13 Diarienummer UBN-2017-5056 Utbildningsnämnden Svar på initiativ om systematiskt kvalitetsarbete Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning Utbildningsförvaltningen Datum: 2014-03-20 Utbildningsförvaltningen Handläggare: Anna Gullberg Direktnr: Beteckning: 2014.048 UN Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning 1. Bakgrund Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Skånes Svensk Arabiska Förening Org.nr. 846006-3319 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Skånes Svensk Arabiska Förening Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer