,~~Ct2 CHALMERS STUDENTKAR. PROTOKOLL Fullmaktige. Narvarande. Monica Lundin Jakob Andersson Carl Arvid Dablof

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",~~Ct2 CHALMERS STUDENTKAR. PROTOKOLL 2 2009-10-07 Fullmaktige. Narvarande. Monica Lundin Jakob Andersson Carl Arvid Dablof"

Transkript

1 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige Narvarande Monica Lundin Jakob Andersson Carl Arvid Dablof Alexander Westerling Oskar Luvo Fredrik Matar Clara Tholin fr.o.m. 52 Erik Salvén Lina Schafer Hanna Kronlein Henrik Lovetoft Kristin Norberg Ohlsson Talman Vice Talman Sekreterare Kârordforande 09/10 Vice Kàrordforande 09/10 Husansvarig 09/10 Utbildningsenhetens Qrdforande 09/10 Utbildningsenhetens Vice Ordforande 09/10 Sociala enhetens Ordforande 09/10 Sociala enhetens Vice Ordforande 09/10 Arbetsrnarknadsenhetens Ordforande 09/10 Arbetsmarknadsenhetens Vice Ordforande 09/10 Fullmaktigeledamoter enligt bilaga 1 Plats Kalle Glader Bilagor 1. Rostlangd Q Foredragningslista Uppfoljning av FuM-beslut och kallelse som KS ska verkstalla 4. Rapport till FuM 2 fran ABChSFG samt dotterbolag 5. Rapport till FuM 2 fran Presidienheten Q 6. Rapport till FuM 2 fran Utbildningsenheten Rapport till FuM fran Sociala enheten Rapport till FuM 2 fran Arbetsmarknadsenheten 9. Statusrapport angâende verksamhetsplanen 09/ Interpellation 1 angâende arvoden for CCC 11. Karstyrelsens yttrande angaende interpellation Interpellation 2 angâende lunchsituationen i kârhuset 13. Kârstyrelsens yttrande angâende interpellation Interpellation 3 angâende Fullmaktiges medverkande pa Kârens Dag 15. s yttrande angaende interpellation 3 Vid protokoller Talman Vice Talman Jusceras Justeras,~~Ct2 V Carl Arvid DahlOf ~ Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer ~ddra Siby Sidan 1 av 9

2 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige 41 Monica Lundin forklarar mötet öppnat klockan 18:02 och halsar alla valkomna till árets andra fullmaktigemote. Monica tander FuM-elden. SAMMANTRADETS OPPNANDE S av 35 rostberattigade ledamöter narvarande, varav 4 tjanstgorande suppleanter. JUSTERING AV ROSTLANGD.11 Fullmaktige beslutar at fascstalla rosclangden vid data. S 43 Fullmäktige beslutar an utse Therese Hauer och Sandra Siby till justeringspersoner tillika rostralcnare. VAL AV TVA JUSTERJNGSPERSONER TILLIKA ROSTRAKNARE 44 Fullmàktipe beslutar at mötet är behorigt utlyst. SAMMANTRADETS BEHORIGA UTLYSANDE Jonas Federsen justerar in sig ki. 18:08. Rest/angden justeras till foreslár an Carl Arvid Dahlof, i04, valjs som sekreterare fl~r resterande del av verksainhetsaret. VAt AV SEKRETERARE FOR VERKSAMHETSARET 09/10 FuUmâkti~e beslutar at vaija Carl Arvid Dahlof till sekreterare for resterande del av verksainhetsaret. Vid protokollet Carl Arvid Dahlof Talman Vice Talman Justeras Justeras LLA/i5%a~ te,~2c.~v I Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer an ra Siby Sidan 2 av 9

3 PROTOKOLL 2 CHALMERS STUDENTKAR Fullmaktige Lena Hjalmarssonjusterar in sig ki Stefan Anelersson dtergdr till icke tjanstgerande suppleant. Rostlangden kvarsmr vid föreslàr at Interpellation 3 angâende Fullmaktiges medverkande pa Kârens Dag laggs till som punkt 7. c. GODKA.NNANDE AV FOREDRAGNINGSLISTA./2 FuIImäkti~e beslutar at faststalla foredragningslistan med foreslagen andring. 47 Inga adjungeringar ADJUNGERINGAR 48 Fullmàktlge beslutar at godkanna motesprotokoll fran FuM 1 09/10. FOREGAENDE MOTESPROTOKOLL 49 Oskar Luvo foredrar beslutsuppfoljningen. Fullmaktige beslutar an godkilnna beslutsuppfoljningen och lagga den till handlingarna. UPPFOLJNING AV BESLUT./3 50 Oskar LuvO meddelar status en for uppstartade arbetsgrupper. Arbetsgrupperna: Omstart EDIT at i full gang. Det behovs intresserade till arbetsgrupperna om kárens jamlikhetsarbete respektive involvering av internationella teknologer i kârverksamheten. MEDDELANDEN Vid protokollet Talman Vice Talman J usteras J usteras Carl Arvid Dahlof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer ~andra Siby Sidan 3 av9

4 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige Inga avsagelser. AVSAGELSER 52 Valberedningen nominerar: Lisa Wessling, f05/m07 Susan Jonsson, aeo7 till lekmannarevisorer. FYLLNADSVAL LEKMANNAREVISORER FOR CHALMERS STUDENTKAR Martin Holmberg, zol, nominerar sig sjalv till Iekmannarevjsor. Valberedningen presenterar sina tvâ forsiag. Martin presenterar sig sjalv och svarar pa frâgor. Fullmäktifl beslutar an enhalligt valja Lisa Wessling, Susan Jonsson och Martin Holmberg till lekmannarevisorer. S 53 Inget inval. FYLLNADSVAL CHALMERS STUDENTKARS VALBEREDNING S 54 Talman presenterar stiftelsens struktur och uppgift. Viktor Andersson nominerar sig sjalv. Nicklas Irding nominerar sig sjaiv. Viktor Gunnarson nominerar sig sjalv. Christian Lidander nominerar Patrik Pettersson. VAL AV VALKOMMISSION FOR BEREDANDE AV VAL AV STIFTELSESTYRELSELEDAMOT Viktor Andersson, Nick/as Irding oc/.i Viktor Gunnarson justerar ut sig. Rost/angden justeras till 31. Vid protokollet Talman Vice Talman Justeras J usteras Carl Arvid Dahiof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer Sai2lra Siby LI Sidan 4 av 9

5 CHALMERS STUDENTKAR ~O~LL2 Fullmaktige Christian presenterar Patrik och svarar pa frâgor. Viktor A presenterar sig sjalv, svarar pa frâgor och lamnar sedan rummet. Nicldas presenterar sig sjalv, svarar pa frâgor och lamnar sedan rummer. Viktor G presenterar sig sjalv, svarar pa frâgor och lainnar sedan rummet. Q Diskussionen lamnas fri. Oskar kârstyrelsens Luvo presenterar representant, kârstyrelsens Alexander forslag Westerling. till Alexander presenterar sig sjalv. Sluten omröstning begard for de nra platserna i valkommissionen som ska tillsattas av fullmaktigeledamoter. Fullmaktige beslutar an valja Viktor Andersson och Viktor Gunnarson till fullmaktiges representanter I valkommissionen. Viktor Andersson, Nick/as Ira ing och Viktor Gunnarson justerar in sig. Rost/dngdenjusteras sill 34. Fullmaktige beslutar an enhalligt valja Alexander Westerling som kârstyrelsens representant i valkommissionen. 55 Oskar Luvo och Alexander Westerling svarar pa frâgor RAPPORTER angaende rapporten fran ABChSFG samt dotterbolag.14 Motet ajourneras 5 minuter, klockan 19:21. Motet Jterupptas ki 19:28 Oskar Luvo och Alexander Westerling svarar pa frâgor angâende rapporten Fran presidieenheten. Vid protokollec ~W Carl Arvid Dahlof Talman Vice Talman J usteras Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer J usteras Sandra Siby Sidan 5 av 9

6 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fuilmaictige Clara Tholin svarar pa frâgor angâende rapporten fran urbildningsenheten..16 Lina Schafer, Hanna Kronlein och Oskar Luvo svarar pa frâgor angâende rapporten fran sociala enheten. Henrik Lovetoft och Kristin Norberg Ohisson svarar pa frâgor angàende rapporten Fran arbetsmarknadsenheten. Oskar Luvo foredrar och svarar pa frâgor angâende statusrapport for verksamhetsplanen. Fullmàktlte beslutar at godkanna rapporterna och lagga dem till handlingarna. 56 Inga inkomna. ENKL& FRAGOR Main ajourneras 15 minuter, ki. 20:27 Lena I-Jjalmarssonjusterar ut sig, ki. 20:28. Stefan Andersson insr&ier som tjanstgorande suppliant. Rostlangden kvarsta r vid 34. Motet a terupptas ki. 20: Josef Eklann foredrar interpellationen och kommenterar interpellationssvaret. Oskar Luvo foredrar kârstyrelsens interpellationssvar. INTERPELLATION I ANGAENDE ARVODEN FOR CCC./ Diskussionen lamnas fri. FuUmaktige beslutar at godkanna svaret och lagga det till handlingarna. Vid protokollet Tairnan Vice Talman Justeras W44e91 ~ Carl Arvid DahIof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer Sandra Siby Sidan 6 av 9

7 CHALMERS S TUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige 58 Ida Eriksson foredrar interpellationen. Fredrik Matar foredrar kârstyrelsens interpellationssvar. Diskussionen lamnas fri. INTERPELLATION 2 ANGAENDE LUNCHSITUATIONEN I KARHUSET Fullmâktige beslutar at godkanna svaret och lagga det till handlingarna. S 59 Tobias Olsson foredrar interpellationen. Monica Lundin föredrar talmannapresidiets svar. Diskussionen lamnas Fri. INTERPELLATION 3 ANGAENDE FULLMA.KTIGES MEDVERKANDE PA KARENS DAG Fullmäktife beslutar an godkanna svaret och lagga det till handlingarna Inga beslut an faststalla. FASTSTALLANDE AV BESLUT 61 Inga inkomna. PRO P0SITION ER 5 62 Inga inkomna. MOTIONER Vid protokollet Talman Vice Talman Justeras J usteras z:2l( t44~i %~;6~2 Cart Arvid DahIof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer 9 ( c-i J I S~ndra Siby Sidan 7 av 9

8 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige 63 Jakob forklarar möter avslutat Idockan 21:12. Monica slacker FuM-elden. MOTETS AVSLUTANDE Vid prorokoller Carl Arvid Dahlof Talman Vice Talman L~4~M~ ~a//~z~ Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer J J usteras (shdra Siby Sidan 8 av 9

9 PROTOKOLL 2 CHALMERS S TUDENTKAR Fullmaktige Vid protokollet Talman Vice Talinan Carl Arvid Dahlof Monica Lundin Jakob Andersson /1 Justeras J Therese Hauer Sandra Siby Vid protokoflet Talman Vice Talman Jusceras usteras /4 ktlm4 t~i Carl Arvid DahIof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer.SAndra Siby Sidan 9 av 9

10 ROSTLNGD I I Asterix Partiet Gallerna JA I NEJ I Mandat I Av totalt mandat Lisa Wessling (f.d. Johnsson) Ordinarie Sofia Wilhelmsson Ordinarie Cortegepartiet Grabbarna Josef Eklann Ordinarie Anders Moden Ordinarie Isabelle Johansson Ordinarie I Marcus Bohman Ordinarie.4~ / 4 Emma Akerlund 1 :e Suppleant Frida Hermansson 2:e Suppleant Emil och Emilias Vãnner Joran Marguardt Ordinarie I Viktor Gunnarson Ordinarie Patrik Pettersson Ordinarie 3 / 3 Christian Lidander 1 :e Suppleant Kalle Anka-partiet Linnea Berg Ordinarie I Martin Bakkelunn Ordinarie Magnus Kallin Ordinarie Robin Stephansen Ordinarie 9 ~/ / 4 David Carlsson 1 :e Suppleant Lindholmens Laddade Legater Tobias Olsson Ordinarie Lena Hjalmarsson Ordinarie Nikias Johansson Ordinarie Tomi Bozur Ordinarie I Fredrik M Lundgren Ordinarie I Therese Hauer Ordinarie I Joakim Bomanson Ordinarie 7 7 Hanna Samuelsson 1 :e Suppleant 1 Stefan Andersson 2:e Suppleant 1 Môssorna Robert Masgren Ordinarie Jakob Andorcoon Ordinarie Aveado Konct FuM Johan Bergstrom Ordinarie Axel Jarentors Ordinarie I Joachim Lublin Ordinarie I 1 / 4 Sverlges Ledande Studontkkr Tuvstarr Dahistrom Ordinarie Viktor Andersson Ordinarie I Sandra Siby Ordinarie Karin Glader Ordinarie Jonas Pedersen Ordinarie Erik Hammarberg Ordinarie 1 Henrik Kristensson Ordinarie Anders André Ordinarie Ida Eriksson Ordinarie / 9 l eknologen Nicklas Irding Ordinarie I Sina Syrous Ordinarie Linus Oleander 1 :e Suppleant 3y~35 $49 1/

11 B1j~.5~~ 2 KALLELSE FUM 2 09/10 CHALMERS STUDENTKAR Kallelse FuM 2 Till Chalmers Studentkãrs andra fullmaktigemote verksamhetsârec 09/10 Plats: Kalle Glader, Vasaomrâdet Tid: Onsdagen den 7 oktoher klockan c-i 0 ~0 a C eq I 0 U. eq U. C a C 0 U 0 C C 00 -o :0 U 0 U. N Foredragningslista 1. Preliminarer a. Sammantradets oppnande b. Justering av rostlangd c. Val av tvä justeringspersoner tillika rostrakuare d. Sammantradets behoriga utlysande e. Val av sekreterare for 09/10 f. Godkannande av foredragningslista g. Adjungeringar h. Foregâende motes protokoll i. Uppfoljning av beslut 2. Meddelanden 3. Avsägelser 4. Val 5. Rapporter a. Fyllnadsval Lekmannarevisorer for Chalmers Studentkâr b. Fyllnadsval Chalmers Studentkars valberedning c. Valkommission for beredande av val av stiftelsestyrelseledamot a. Rapport fran ABChSFG samt dotterbolag b. Rapport fran Presidieenheten c. Rapport fran Utbildningsenhe ten d. Rapport fran Sociala Enheten e. Rapport fran Arbetsmarknadsenheten F. VP-Rapport 6. Enkla frâgor 7. Interpellationer a. lnterpellation I angâende arvoden for CCC b. Interpellation 2 angàende lunchsituationen i kârhuset 8. Faststallande av beslut Sidan I av 30 I

12 CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE FUM 2 09/ Talmannapresidiec 9. Propositioner 10. Motioner 11. Avslutande Goteborg onsdag den 30 september 2009 Monica Lundin Talman Jakob Andersson Vice talman Sidan 2 av 30 w

13 BESLUTSUPPFOLJNING CHALMERS STUDENTKAR Vice ordforande Beslutsuppfoljning Aktuella beslut art folja upp. 06/ Samtliga valforbund far en egen e-postlista Avklarad. FuM-ledamoter pa ett latttillgangligt sätt ges tillgâng till FuM-relaterande dokument, sâval arkiverade som aktuella. Ej genomford. 08/ KS fh i uppdrag att andra definitionen av kvotering till att galla alla typer av kvotering och inte bara konskvotering i dokumentet Deimnitioner Proposititon har avgetts. Behandling pa FuM 3. Avldarad KS urvidgar definitionsdokumentet till an även galla stadgar & reglemente under verksamhetsâret 09/10 Ej genomford. KS âterkommer till BuM 1 09/10 med en uppdaterad variant av dokumentet Proposititon bar avgetts. Behandling pa FuM 3. Avklarad. 08/ Kirstyrelsen, tillsammans med staben, ser over mojligheterna att sanda ert elektroniskt nyhetsbrev till de av Chalmers Studentkârs medlemmar som inte uttryckt en vilja som att fa avstâ. PSgár. Kommer att aktualiseras efter byte av medlemssystem. 09/ ge kârstyrelsen mandat att inforskaffa ett nyrt medlems-system till en kostnad om maximalt 300 tusen kronor. Slutforhandling pâgâr. Kommer atr vara genomford vid BuM 3. Sidan 1 av 1

14 l3ikc~aci. Lf CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE FUM 209/10 Rapporter Vd-rapport till FuM AB Chalmers Studentkârs Företagsgrupp (ABChSFG) Vid ett styrelsemote I sornmras uppstod en diskussion Over balansrakningen och sakerheten for utbetalningar Iran Chalmers Stifrelsen rorande Emils Karhus AB (EKAB). Under sommaren har vka revisorer och jurister titcat pa de uppkomna fragorna. Resultatet av detta blev att karen beslutade act for tillfallec inte placera EKAB I IOretagsgruppen men i stallet ge forecagsgruppen en option pi att kopa aktierna mom 3 âr och fram till forvarvet ha omsorgen om aktierna och foretrada aktierna. Om EKAB i detta lage forts in som ect bolag I POretagsgruppen hade soliditeten i princip suddats ut och medfort problem for de rorelsedrivande bolagen i IOretagsgruppen. Den 31 augusti fordes EKAB over fran Chalmers Fastigheter till studentkâren och foretagsgruppen. Handlingarna undertecknades och en extra bolagsstamma utsàg en styrelse bestaende av Folke Hjalmers som ordforande och Oskar Luvo, Peter Alehammar, Birger von Hall, Lennart Hedstrom och Johan Caristen som styrelseledamoter. En hell del fràgor kvarstar att losa, bl.a. en losen av tomten samt diskussioner runt servituc och samfallighecer for den fortsatta driften av det genensamma karhuskomplexet. Forhandlingarna med Alvscranden om driften av konferens och restaurangverksamheten I nya Navet har forcsatt under sommaren. Diskussionerna har varit positiva och vi har Patt gehor for var syn Over hur driften kan tankas se ut. Utgângspunkten är att minimera vâra risker, dâ framtiden rorande antalet hyresgaster är osaker. Tyvarr bar under senare tid framkommit an parterna har delvis olika mãlbilder och an Chalmers âter i är otydlig med hur man ser pa Lindholmens urveckling. Eu nyu bolag är under registrering under namnet Chalmers Studentkârs Restaurang Lindholmen AB (ChSRAB-L), bolaget kommer att ligga som ect dotterbolag till ChSRAB. Vid styrelsemotet kommer närmare tankar act pressenteras. Chalmers Studentkârs Restaurang Aktiebolag (ChSRAB) (Jesper Lund berg) Ekonomi och Organisation Resultatet per siste augusti visar etc resultat pa 198 tkr, en forbattring mot foregaende âr med 563 tkr. Omsattningen Okade under perioden med 10.5 %. Mikael Gyllenhammar har under sommaren haft cia antal moten med Alvstranden utveckling och Lindholmen Science Park angâende Lindholmsprojektet. Avtalet är Under forhandling. Vi utreder kostnader for olika betalningsmedel. Vi ser en Idar tendens till minskade antal kontantkop och okat antal kâr/gast och kontokortskop. Utredningen skall visa vilka eventuella kostnader och konsekvenser forandringar medfor. Atronic kassasystem är installerat pa Bulten, Linsen och Hedvalls. Vi knyter vâra samarbetspartners närmare Studentkàren och studenten kan nu nyttja kârkortet pa fler enheter. Vi har uppdaterat mjukvaran i vara egna enheter och systemet och är nu forberedda for den nya lagen om kassacertifiering, kostnaden for detta, kr har vi belastat juli och augustis resultat. Beslut om eventuellt undantag fran lagen skall komma Under september mânad. Ett positivt besked skulle innebara att vi slipper ytcerligare investeringar pa uppskattningsvis kr. Den tillkommande kostnaden innefattar kontrollboxar samt mobila kassaterminaler for stora arrangemang i vâra lokaler. Mac & Kalas ansvar har overgâtt till Vso i kârledningen. Overlamning av rutiner har skett under augusti manad. Vissa inkorningsproblem har uppstâtt men vi ser forcsatt positivt pa organisacionsforandringen. Sidan 4 av 30 ab

15 CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE FUM 209/10 Drift I âr hade vi oppetjohn L s pub tre veckor efter midsommar. Dar serverade vi lunch och cafevaror, konceptet mottogs mycket positivt av de anstallda och studenter som inte ännu g~tt p& semester. Antal lunchgaster lag i snitt pa 92 till antalec. Flodena i verksamheten bar fungerat batire vid 3rets terminstart, mycket pa grund av andrade rutiner och information for de nya studenterna. Produktion Menigo hojer priserna kraftigt pa ett antal av vara anbudsvaror. Vi ser Over anbudet for att hitta alternativa ràvaror eller andra inkopskanaler. Marknad och Forsaljnlng Bokningslaget ãr stabilt och offerter gâr ut normal takt. For 2010 ser april till juni anmarkningsvart bra ut med ett flertal stora konferenser och arrangemang inbokade. Vi marker en viss priskansligher hos kunderna vid forfrâgningar pa banketter och fester. Medarbetare Sara Vallentin, tidigare ansvarig for Mat & Kalas samt John L s pub är fran september tjanstledig tv~ ar for studier. Henrik Kristensson är anställd pa deltid for ansvaret John L s Pub. Vso ansvarar for Mat & Kalas. Var fastanstallda kallskanka har sagt upp sig for an starta egen verksamhet, vi avvaktar med nyrekrytering till ârsskiftet. Vi bar genomfort forhandling med HRF angàende den nya anstallningsformen terminsanstailda. Detta är en ny anstallningsform anpassat for verksamheter av var typ. Robert och Linda har genomfbrt en uppstartsmote for all personal. Kundfokus, samarbete och var stod pa agendan. Data kommer att foljas upp med grupparbete och studiebesok i liknande verksamheter. CREMONA Chalmers Bokhanclel Aktiebolag (Cremona) (Johanna Magnusson) Inventering Juni mänads halvarsinventering avlopte overraskande snabbt och smidigt. Nar alla kontroller gjorts visade det sig dock an vissa varugrupper diffade mellan bokfort samt verkligt varde. Efter ett samtal med Atronic som äger van kassasystem visade det sig att systemet inte hanterade varuvärden som vi trodde. Studentbokhandeln I Blekinge Under senvâren kontaktades var leveranror av urlandsk litreratur for en diskussion om eventuellt forrsarr samarbete. Samtidigt skickades en rerurforfràgan pa de ritlar som bestallts under âret och som vi nu ville skicka tillbaka. Srudentbokhandeln i Blekinge kunde trots Hera forsok fran var sina inte hirta en motestid da de kunde komma upp till oss. Vi fick inte belier nâgon respons pa var rerurforfragan. Vi valde i detta skede att borja Oppna konton direkt hos urlandska forlag vilket kom till Blekinges kannedom. Dâ vi lag pa angâende rerurforfragan ville de inte langre kannas vid var Overenskommelse om rerurer om vi inte langre amnade besralla litrerarur fran dem. De ville alltsâ inre diskutera rerurer fran pagaende àr om vi inte var beredda an diskutera en fortsatr samarbere. Utländska forlag Under maj och juni manad borjade en intensiv ansokan om Oppnande av konton hos utlandska forlag. Hos vissa forlag drog denna process ut pa tiden och vi ansag der nodvandigt att även denna lasperiod besralla deras litrerarur fran Srudentbokhandeln i Blekinge for att Pa in bockerna i tid. Over lag har samarbeter med forlagen fi.ingerat mycket val. Vi Par snabb respons pa forfràgningar samr bra priser. Generellr sett har vara inpriser i dessa fill varir lagre i ar an motsvarande period forra àret trots sämre valutakurs. Ett minus är art vi nu Par sta for fraktkostnaden till och fran utlandet. Samtidigt är ett plus an Sidan 5 av 30

16 CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE FUM 209/10 vi har full returrätt hos lorlagen I stallet for som vi idag bar hos Blekinge. Vi bar i de fiesta fall ocksà langre kredittid. Svenska Ieverantorer Arbecet med an forbattra relationen med de svenska leverantorerna har hittills f~tt vänta. Moten är inbokade med de n â storsta under Bok & Biblioteksmassan. FOrhoppningen är att minska leveranstiderna, forbattra inpriserna samt se Over returmojligheter. ForsalJnlng Cremona, Kokboken samt DC Lasperiod I bar startac bra for bade Cremona, Kokboken ocb DC. Med battre retur- ocb kreditforutsactningar bar etc storre antal bocker funnits pa plats redan innan kursstart. Detta bar gjort att forsaljningen har Okat bade pa Cremona, Kokboken ocb DC. Lltteraturanmälnlngssystemet Tack vare bland annat den extra resurs vi tillsatte, bade rekordstor andel kurser inrapporterat litteratur redan I juni. Titlar som sàlde val forra arec och saknades bland ârets anmalningar spârades till respektive kurs och dessa examinatorer fick under sommaren ytterligare pâminnelser. Under omtentaveckan horde enstaka larare av sig med en sen litteraturanmalan men sedan dess bar inget ytterligare dykt upp. När lasvecka tre startade var enbart tre titlar ännu leveransforsenade. En pg. av forlaget dar studenterna kompenserades med en digital kopia i väntan pa boken och tvâ som var bestailda via Blekinge. ADa examinatorer blev kontaktade ang. leveransforseningen redan innan kursstart. Litteraturanmalningslankar for LP2 gâr ut I dagarna och titlar som forra àret kravde lang leveranstid bar i âr redan bestailts. KunderbJudande Via nollmodulen erbjod Cremona ett skolstarcskit till de nya studenterna innehâllandes zip-hood, t-shirt och nyckelband vid bestalining I webshopen lore den 14/8. Ca lost valde att anta erbjudandet. I samma modul fanns även en rabattkupong som berattigar till 10% pa valfri hood under LV5 och 6 LPI. 1 hostens utskick av karavgiften lanns även en rabattkupong som gay lo0o pa en hood. I 5st av dessa rabattkuponger bar utnyttjats. BRAINTEK CHALMERS STUDENTKAR REKRYTERING (Erik Karisson) Verksamheten Varens harda arbete gay under sommaren utslag oth Braintek bar under sommaren haft wa studenter uthyrda till kunder. Därutover genomlordes i borjan av sommaren en rekrytering vilkec var ett mycket positivt tillskott till Brainteks kassa. Aktiviteten i den operativa verksamheten i Braintek har under sommaren varit lag med anledning av att de anstallda I Braintek inte halt mojlighet an engagera sig i bolaget sedan dessa hail sommarjobb eller tillbringat sommaren I andra stader. Uppehâllet är naturligrvis inte bra men är i linje med de lorutsattningar som de anstallda i Braintek har. For act starta upp verksamheten kommer en kick-off hâllas den 2 september med fokus pa forsaljning. Under sommaren har en storre internt arbete utforts och en ny forsaljningsstrategi och nytt forsaljningsmaterial framarbetacs. Den nya strategin fokuserar pa kvalitativ forsaljning dar projektledarna i Braintek anvander framtagna verktyg for att screena och analysera potentiella kunder innan de kontaktas. Dartill kommer Braintek även borja arbeta med ett enkelt CRM verkcyg for an underhálla de relationer bolaget byggt upp. Braintek bar for avsikt act tillsammans med HandelsRekrytering an driva en lorstudie med mal an undersoka lonsamhecen och mojligheterna i att skapa en internship-produkt. Pavisar forstuiden potential for produkten kan projektet komma att fortlopa med mm att skapa ett internshipprogram for en kund sommaren FOr att inte belasta Braintelcs nuvarande personal kommer Braintek nyanstalla personer till projektet. z U. Sidan 6 av 30

17 KALLELSE HiM 209/10 CHALMERS STUDENTKAR Det IT-projekt som initierades under slutet av vâren kommer att slutr5ras under borjan av hosten. Projektet innebar utöver en uppdatering av intranätet ocksâ an en ny hemsida skapas. Samarbetet med John har forsvàrats av hans flytt till Stockholm och det i kombinacion med hans arbete bar varit de huvudsakliga orsakerna till att det nuvarande IT-projektet blivit uppskjutet. Dà vàra nya losningar är implementerade kommer John att ucfora ett projekt for att HR ska kunna anvanda hela van system. Priset for HR är SEK och projektet har deadline i borjan av oktober. Rekrytering Brainteks forsta rekrytering bar genomforts och gay ett positivt kassatillskott under juni mànad. Vi gladjes med framgângen men arbetar pa for an nâ nya uppdrag. Uthyrning Under sommaren har Braintek haft n â arbetstagare ut hos kund. Arbetstagaren hos kunden Sagastream har arbetat totalt 115 timmar medan projektet pa Chalmers uppnatc 30 timmar. Projektet pa Chalmers kommer dartill forlangas och Under borjan av september kommer ytterligare 10 timmar utforas av samma arbetstagare. Examensarbeten Braintek har inte formedlat nâgra examensarbeten under sommarperioden men bar en potentiellt saljmote hos Ericsson i Boras dar vi var forhoppning är an presentera denna produkt starkt. Organisation Den nuvarande organisationen kommer att omstruktureras och den operativa verksamheten kommer delas upp i rva affarsomrâden; projektledning och marknadsforing. Projektledning ska ledas av en projektchef och gruppen kommer bestá av projektledare som kommer an ha samma uppgifrer som tidigare. Afl arsomrâdet marknadsforing ska arbeta pa Chalmers med att kartlagga och driva interna projekt for att skapa och forbattra Brainteks karnvarde; kunskapen om chalmeristerna. Gruppen ska hâllas samman av en marknadsforingschef. Personal Braintek kommer till stor del behâlla den personal som var anstaild i bolaget under vàren. Dc personerna som lamnat verksamheten är Marek (fd VD) och Hans (fd personalansvarig). Dartill kommer John (IT ansvarig) att lamna bolaget i mitten av hosten. Foljderna av de narnnda är forutom VD-bytet att Hesho kommer art Overta Hans roll som personalansvarig. Nagon ny IT-ansvarig har inte fiinnits 1 dagslaget och rekryteringen av en ny kandidat kommer att ske under borjan till mitten av hasten. Kommande nyrekryteringar For att kunna underhalla persons~ rkan lângsiktigt saint oka mangden resurser som fokuseras pa projektledning kommer det tidigt under hasten genomforas en rekryteringskampanj. Malet med kampanjen är an finna fler lampliga projektledare som kan arbeta mot kunder samt ett fatal personer som kommer att arbeta med intern marknadsforing mot Chalmers. Ovrigt Braintek arbetar sedan tidigare pa att kunna f~ tillgang tills CING alumndatabas for att i forsaljningsarbetet kunna nâ ut till bolag som har ett kant behov av Brainteks tjänster samt kunna kontakta personer som har en god installning till foretagets koncept. CING kommer att halla styrelsemote under helgen vecka 35 och da kommer fragan att behandlas. Det samarbetsavtal med HandelsRekrytering som framarbecats under sommaren är i slutfasen och avtalet kommer troligtvis an realiseras mom en kort period efter dec att nagra mindre detaijer justerats. Under sommaren har ett samarbete med den nya arbetsmarknadsordforanden pa Chalmers studentkar initierats med ambitionen att undersoka vilka synergier det finns mellan parterna. Malet är att i borjan av vârterminen faststalla ett anal och sâledes besluta riktlinjerna for ett fortsatt samarbete. z Sidan 7 av 30 64D

18 KALLELSE FUM 209/10 CHALMERS STUDENTKAR AVANCEZ KARSERVICE AB Avancez kkservice har en valdigt I~g verksamhetsgrad och endast arrangemang for Chalmers Event tas bar idag. Emils Kârhus AB Emils Kirhus Overtogs av Idren m~ndagen den 31 augusti och FOrecagsgruppen har ~tt uppdraget att forvalta aktierna samc att omvârden av aktierna, d.v.s. foretrada ägaren pa bolagsstamman. En bolagsstamma har hâllits med nyval av tv& ledamoter, Birger von Hall och Johan Carlsten. Styrelsen har ocksâ hâllit ett konstituerande mote dar Joakim Wallin ucsâgs till Vd. Bolaget skots administrativt av Studentbostaderna. CHALMERS TEKNOLOGKONSULTER AB (Mark MöIIer) Under sommaren har vi utfort ungelar 2300h timmar Iran den I juni Iram till 15 sep, vi har bland annat gjort etc stort miljoprojekc som har inneburit ett samarbete med Handels Consulting. Arbetet Iran ledningens sida bar under sommaren framst bestâtc av forsaljning, projektuppfoljning och planering for det kommande âret. Vi har som normalt tappat fiertalet konsulter under sommar mânaderna och är mitt uppe i en rekryteringsperiod for att ~a upp antalet. CHALMERS STUDENTBOSTADER (Joakim Walin) Stittelsefràgan Omvandling av stiftelsestadgan. Handlingarna skickades in till Kammarkollegiet den 24 april. Vi avvaktar nu besked fran dem. Enligt handlaggaren pa Kammarkollegiet kan vi inte rakna med nâgot besked tidigare an 6 manader, dvs i slutet av oktober Personal Rekrytering av ny Iastighetschel är slutford. Bengt Jansson borjar den I oktober.for narvarande arbetar Bengt som driftchef hos Din Bostad Sverige AB och har ett Overgripande ansvar for foretagets driftlrâgor. Din Bostad är cia relativt ungt borsnoterat bolag med ca m2 bostader fordelat pa tio omrâdeskontor i Sverige. Hans viktigaste uppgift i uppbyggnadsskedet bar varit att engagera medarbetare runt om i landet att arbeta strukturerat och kostnadsfokuserat med drifrfrâgor. Tidigare har Bengt under mânga âr arbetat pa AP Fastigheter AB i Goteborg. Dar bar han haft fiera olika befattningar och de mest meriterande var Marknadsomrâdeschef och Teknikomrkdeschef. Som marknadsomradeschef hade han resultat och kundansvar for regionens bostadsfastigheter. Arbetet som teknikomrâdeschef innebar ansvar for byggnadernas funktion och sakerhet, regionens driftbudget, driftavtal, hyresgastanpassningar och myndighetskrav. Bengts framsta egenskap är enligt honom sjalv, formaga att entusiasmera andra och han tycker det är stimulerande när han lyckas f~ medarbetare att växa. Grunden for detta är en positiv manniskosyn, och han tror att de allra fiesta trivs bast när de gor bra ifrân sig pa sin arbetsplats. Bengt har alltid lagt mycket tid pa sin arbete och vill gärna urveckla det han arbetar med. Med âren har han lart sig vikten av att vara tydlig i ledarskapec och trots det han sager om positiv manniskosyn sa har han ocksa fin prova pa att fatta en del obekvama beslut. Mlljödiplomerlng I 2008 ârs miljodiplomering Okade miljoindex Iran 87 o till IOO o. Mâlet for 2009 är att oka index till 105%. Revision sker den 6 oktober. Sàngsvanen Fasad- och fonstermalning pagar. Entreprenaden slutlors med en entreprenor under âret vilket innebar att vi tar hela kostnaden 2009 dvs ca 6 miljoner kr inki moms. z LI. Sidan8av3o ~H

19 CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE RiM 209/10 S Gàsthuset Upphandling av bergvarme pâgâr. Mojlighet finns act anvanda befintligt borrhal, utvardering pägàr. Blâelden Inforande av individuell avlasning och kostnadsfordelning av el- och varmvaccenanvandning ucvarderas for narvarande. Gibraltargatan Tatning av samcliga fonster pa Gibraltargatan har utforts. Detta for an drevning av fonster varit undermalig och vi har darfor haft stora varmelackage. Finansiella poster Reporantan sanktes till rekordlàga 0,25% i juli och forvancas ligga kvar pa den laga nivân ett ar framover. For detta talar dels act I :e vice riksbankschef Oberg sâ sent som den 18 augusti holl ett cal dar han bekrafcade reporancebanan fran julimotec och dels Riksbankens beslut act lana ut SEK 100 mdr pa colv manader till fast ranca. I princip hela var läneportfolj loper idag med rorlig ränca och 3M Stibor som rantebas, vilken idag uppgâr till 0,613%. Den korta räntan kommer att vanda upp forr diet senare och vi bevakar även Iortsattningsvis ucvecklingen och handlar upp olika ränteinstrumenc for act sakra var lâneportfolj och ligga i nivâ med antagen finanspolicy. Per cecknade vi en uppsagningsbar swap pa nominellt 30 miljoner kronor. Decca instrument medfor act vi det forsta ârec erhâller en rorlig ränta uppgâende till 12M Stibor, vilken vid avtalstecknandet uppgick till 1,60%, och erlagger en fast ränta om 0,4%. Efter etc âr har banken ran act saga upp swapen. Om sa inte sker loper den vidare kvarcalsvis och vi becalar da 2,59 o i fast ränta och erhaller 3M Stibor. Var risk i detta instrument är act om räntorna gâr ned kraftigc och banken inte sager upp avtalec blir vi fast i den 10-àriga loptiden med en fast rantenivã som dock är pa historiskt lag nivà. Hyresgastportalen Var incerna hyresgastportal (intranät for hyresgaster) hailer pa att byggas om. En mer lattorienterad och informativ sida kommer act finnas tillhands under oktober mânad. Vi passar aven pa act visa var personal pa placsen som en direkc effekc av kundernas betyg pa briscer i igenkannandet av var personal i senaste NKI undersokningen. Alla befintliga ftinkcioner sâ som bland annac cvattstugebokning och felanmalan kommer act forbäccras, Vi har använc egen natverkspersonal for all programmering. Designen har arbecacs ham av Annette Welander tilisammans med extern byra. Hyresgãstnatet (bredband) I varas gick vi ifran samarbecec med GSIXISGS. Sedan dess har vi egna linor (1 GB 1GB) uc mot SUNET. Vi driftar detta helt och hâllet sjalva och dec hat hittills fungerat smarcfritt. Gemensam satsnlng pa privat rum I Goteborg Under sommaren hat tocalt 432 cillf~l1iga bostader annonserats pa Boplats Goceborg. An sâ lange hat bostadssituationen for nyantagna studencer varit hanterbar. En temadag arrangerades den 25 augusci dat Chalmers Scudentbostader deltar tillsammans med andra bolag. Tanken är act skapa en mojlighet for studencer och uchyrare act mocas. Sacsningen pa privatrum at studenter är etc samarbece mellan Chalmers, Goteborgs Universitet, Goceborgs Stad Studentforum, Goceborg & Co, Chalmers Scudentbostader samt SGS. U. Goceborg Sidan 9 av 30 /~.IW ~

20 i3~ci5c~ S~ CHALMERS STUDENTKAR KALLELSEFUM2O9/I0 Rapport fran Presidleenheten Kalendarium 28-2 juli/augusti KO, KO em, UO, UO em, AO deltar vid Politikerveckan i Almedalen 30 juni VO, SO och HA deltar vid GUS 30:1-lunch dar Ovriga Kâr-Goteborg firar in nytt ar 14 juli Halmscad Studentldr är pa besok och ~r pa egen begaran en presentation av Chalmers Studentkâr juli KORK startar upp ket i Goteborg och planerar det inledda RefTeC-aret. 5-6 augusti VO deltar vid VORKs R5rsta mote i Stockholm, dar, utover uppstart av verksamhetsaret, mediemssystem och Mecenats framtid diskuteras. augusti TECO har Riksmote i Stockholm. VO valjs till Vice ordforande, VO 07/08 och UO 08/09 till ledamoter augusti Hogskolestyrelsen är p~ scyrelseutbildning. KO och KO em. deltar. 13 augusti Brandutbildning steg 1. Steg 2 av denna utbildning kommer at äga rum den 17 augusti. Dâ ska karhusets tekniska sakerhetssystem presenteras samt hur en saker utrymning ska ske. 17 augusti Brandutbildning steg 2 18 augusti Dc nya chalmeriscerna kom! KO hailer ml och fern kârpresentationer. 25 augusti Bilutbildning augusti Karen fick cirka nya medlemmar augusti Lunch-lunch-Prefektmote. Fokus var satsningar av Forskningsmedel. Frâgan om kvalité hos undervisande personal lyftes, vilket nu blir temat for ett kommande mote. 31 augusti Optionen loses av Emils Kàrhus. Emils Kârhus AB hailer extra bolagsstamma och styrelsernote. Fragan Poredrogs muntligt vid PuM 1. 2 september Nya elektriska handtorkar installerade i Gasquen 7 september Foretagsgruppen, dotterbolag och KS är pa styrelseutbildning. 8 september FuM-utbildning for nya FuM-ledamOter september VO och UO pa Lunch-lunch-mote med GUNs utskott for ekonomi- och infrastrukturfragor. Pokus var: dimensionering av GRU, lokalpolicy, IT-mal for GRU samt budgetforutsattningar for grundutbildningen september VO deltar tillsammans med SO vid GFS styrelsehelg. Se 5-enhetens rapport. 16 septemer FuM 1. Ett mote som gay mycket vardehilla inslag till KL. 18 september Brandlarmet gar i Karhuset. Falsklarm. 19 september KL arrangerar Sektionsstyrelseutbildning for aila nya sektionsstyrelseledamoter. 25 september Kick-off med FuM. KL forbereder diskussioner och planerar for mat och laserdome. Mycket uppskattat och givande tycker KL. 28 september KO deltar vid Stiftelsen Chalmers tekniska hogskolas strategidag For att lyfta frâgan kring ett eventuellt avskaffande av obligatoriet. KO f~r mycket positiv respons. Sidan 10 av 30

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningarna är jämte verksamhetsplanen enheternas största stöd i verksamheten. Dessa dokument visar vilka arbetsområden som är prioriterade för Chalmers

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Protokoll GFS StyM /16

Protokoll GFS StyM /16 Protokoll GFS StyM 3 2015/16 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid:, 16:00 Plats: Grupprum 2, plan 2, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Andreas Sjöö, ordförande (fr. 17.35) Anton Marmelid, vice

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Protokoll GFS StyM-3 Datum: Tid: 13.15 15.30 Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson, ordförande, vice ordförande Närvarande ledamöter Karin Bylund,

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Protokoll sektionsmöte Geosektionen

Protokoll sektionsmöte Geosektionen Protokoll sektionsmöte Geosektionen Plats: Sal A117,. Tid: 10 mars 2016 kl. 18:30 Närvarande: 29 medlemmar. 2 icke medlemmar, se Bilaga 1. 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande Oscar Forsberg förklarade mötet

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot Consensus styrelsesammanträde Datum: 22 november 2011 Tid: 17.30-21.30 Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat Kallade: Styrelsens ledamöter Handläggare och utvecklare Sektionsordföranden Sakrevisorer Närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Consensus Fullmäktigemöte kl. 17:32 20:05

Protokoll Consensus Fullmäktigemöte kl. 17:32 20:05 Protokoll Consensus Fullmäktigemöte 2006-09-21 kl. 17:32 20:05 Närvarande FUM- ledamöter Emil Johansson SSK-L Ardavan Karimi SSK-L Kajsa Fagergren SSK-L suppleant Louise Kjellqvist SSK-L suppleant Thommie

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Medlemsmöte, Humanitas

Medlemsmöte, Humanitas Medlemsmöte, Humanitas Tid: 2015-04-16 16:30 Plats: E 604 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Fredrik Kåreholt som mötesordförande

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 2 Styrelsen Närvarande ledamöter: Ronja Lundgren kårordförande Oskar Johansson vice kårordförande Viktor Andersson vice kårordförande

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 9 13/14 Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F13-9 FORMALIA F13-9.1 Mötets öppnande Ordförande Linnea Kyrö Stenlund

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012 Protokoll s Årsmöte 2012 Datum: Onsdag 18 april 2012 Tid: 17:00 Plats:, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Närvarande: Se bilaga 1 1 Ordförande öppnar mötet Peter Gaestadius öppnade mötet. 2 Anteckning av

Läs mer

Protokoll GFS StyM /17

Protokoll GFS StyM /17 PROTOKOLL: StyM-1 2016-08-15 Protokoll GFS StyM-1 2016/17 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid: 2016-08-15, 09.00 Plats: Konferensrummet, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson,

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap För att underlätta uppstarten utav en ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap har den här uppstartsguiden författats.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Studiecentrum Lund, 16 september 2015 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 Tid: Torsdagen den 3:e September 2015 klockan 18.30 Plats: Brunnen,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Valerie

Läs mer

Medlemsmöte - Humanitas

Medlemsmöte - Humanitas Medlemsmöte - Humanitas Datum/Tid: 2016-04-12 16.30 Plats: E604 Kallade: Humanitas medlemmar Inledning 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 2. Val av mötespresidium Förslag till mötesordförande: Rickard

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Viktor Mellgren (IT08) väljs som mötets ordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS sanmodan: Vice ordförande GFS Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i GFS styrs av en styrelse och ett presidium. Styrelsen, som utses av medlemskårerna,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer)

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer) Närvarande: Tobias Edström Johannes Nilsson Jacob Samuelsson Simon Kronmar Andreas Lundqvist Elias Olson Jonathan Ohlson Christoffer Gremlin 00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-01-22 Tid: Kl. 09:19-12:18 Plats: Björkögården, Björkö Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman* Niklas Aronsson*

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Sidan 1 av 6 Kl: 12.00 Mötesnummer: 11-2013/2014 Plats: Styretrummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson saadam Kassör

Läs mer

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 1 14/15 Datum: 2014-09-16 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-1 FORMALIA F14-1.1 Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Närvarande: Luis Mauricio Jakob Sennerby Johan Carlquist Sofia Backman Eric Stenberg Viktor Bostrand Love Lindström Matilda Trodin Sekreterare Kassör Studierådsordförande

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr /2015

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr /2015 Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr 1 2014/2015 2014-11-04, klockan 18:12-20:46, Kårsalen, Frescati Närvarande Ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter. VSF Elin Melander Sofia Kaffa

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer