,~~Ct2 CHALMERS STUDENTKAR. PROTOKOLL Fullmaktige. Narvarande. Monica Lundin Jakob Andersson Carl Arvid Dablof

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",~~Ct2 CHALMERS STUDENTKAR. PROTOKOLL 2 2009-10-07 Fullmaktige. Narvarande. Monica Lundin Jakob Andersson Carl Arvid Dablof"

Transkript

1 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige Narvarande Monica Lundin Jakob Andersson Carl Arvid Dablof Alexander Westerling Oskar Luvo Fredrik Matar Clara Tholin fr.o.m. 52 Erik Salvén Lina Schafer Hanna Kronlein Henrik Lovetoft Kristin Norberg Ohlsson Talman Vice Talman Sekreterare Kârordforande 09/10 Vice Kàrordforande 09/10 Husansvarig 09/10 Utbildningsenhetens Qrdforande 09/10 Utbildningsenhetens Vice Ordforande 09/10 Sociala enhetens Ordforande 09/10 Sociala enhetens Vice Ordforande 09/10 Arbetsrnarknadsenhetens Ordforande 09/10 Arbetsmarknadsenhetens Vice Ordforande 09/10 Fullmaktigeledamoter enligt bilaga 1 Plats Kalle Glader Bilagor 1. Rostlangd Q Foredragningslista Uppfoljning av FuM-beslut och kallelse som KS ska verkstalla 4. Rapport till FuM 2 fran ABChSFG samt dotterbolag 5. Rapport till FuM 2 fran Presidienheten Q 6. Rapport till FuM 2 fran Utbildningsenheten Rapport till FuM fran Sociala enheten Rapport till FuM 2 fran Arbetsmarknadsenheten 9. Statusrapport angâende verksamhetsplanen 09/ Interpellation 1 angâende arvoden for CCC 11. Karstyrelsens yttrande angaende interpellation Interpellation 2 angâende lunchsituationen i kârhuset 13. Kârstyrelsens yttrande angâende interpellation Interpellation 3 angâende Fullmaktiges medverkande pa Kârens Dag 15. s yttrande angaende interpellation 3 Vid protokoller Talman Vice Talman Jusceras Justeras,~~Ct2 V Carl Arvid DahlOf ~ Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer ~ddra Siby Sidan 1 av 9

2 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige 41 Monica Lundin forklarar mötet öppnat klockan 18:02 och halsar alla valkomna till árets andra fullmaktigemote. Monica tander FuM-elden. SAMMANTRADETS OPPNANDE S av 35 rostberattigade ledamöter narvarande, varav 4 tjanstgorande suppleanter. JUSTERING AV ROSTLANGD.11 Fullmaktige beslutar at fascstalla rosclangden vid data. S 43 Fullmäktige beslutar an utse Therese Hauer och Sandra Siby till justeringspersoner tillika rostralcnare. VAL AV TVA JUSTERJNGSPERSONER TILLIKA ROSTRAKNARE 44 Fullmàktipe beslutar at mötet är behorigt utlyst. SAMMANTRADETS BEHORIGA UTLYSANDE Jonas Federsen justerar in sig ki. 18:08. Rest/angden justeras till foreslár an Carl Arvid Dahlof, i04, valjs som sekreterare fl~r resterande del av verksainhetsaret. VAt AV SEKRETERARE FOR VERKSAMHETSARET 09/10 FuUmâkti~e beslutar at vaija Carl Arvid Dahlof till sekreterare for resterande del av verksainhetsaret. Vid protokollet Carl Arvid Dahlof Talman Vice Talman Justeras Justeras LLA/i5%a~ te,~2c.~v I Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer an ra Siby Sidan 2 av 9

3 PROTOKOLL 2 CHALMERS STUDENTKAR Fullmaktige Lena Hjalmarssonjusterar in sig ki Stefan Anelersson dtergdr till icke tjanstgerande suppleant. Rostlangden kvarsmr vid föreslàr at Interpellation 3 angâende Fullmaktiges medverkande pa Kârens Dag laggs till som punkt 7. c. GODKA.NNANDE AV FOREDRAGNINGSLISTA./2 FuIImäkti~e beslutar at faststalla foredragningslistan med foreslagen andring. 47 Inga adjungeringar ADJUNGERINGAR 48 Fullmàktlge beslutar at godkanna motesprotokoll fran FuM 1 09/10. FOREGAENDE MOTESPROTOKOLL 49 Oskar Luvo foredrar beslutsuppfoljningen. Fullmaktige beslutar an godkilnna beslutsuppfoljningen och lagga den till handlingarna. UPPFOLJNING AV BESLUT./3 50 Oskar LuvO meddelar status en for uppstartade arbetsgrupper. Arbetsgrupperna: Omstart EDIT at i full gang. Det behovs intresserade till arbetsgrupperna om kárens jamlikhetsarbete respektive involvering av internationella teknologer i kârverksamheten. MEDDELANDEN Vid protokollet Talman Vice Talman J usteras J usteras Carl Arvid Dahlof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer ~andra Siby Sidan 3 av9

4 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige Inga avsagelser. AVSAGELSER 52 Valberedningen nominerar: Lisa Wessling, f05/m07 Susan Jonsson, aeo7 till lekmannarevisorer. FYLLNADSVAL LEKMANNAREVISORER FOR CHALMERS STUDENTKAR Martin Holmberg, zol, nominerar sig sjalv till Iekmannarevjsor. Valberedningen presenterar sina tvâ forsiag. Martin presenterar sig sjalv och svarar pa frâgor. Fullmäktifl beslutar an enhalligt valja Lisa Wessling, Susan Jonsson och Martin Holmberg till lekmannarevisorer. S 53 Inget inval. FYLLNADSVAL CHALMERS STUDENTKARS VALBEREDNING S 54 Talman presenterar stiftelsens struktur och uppgift. Viktor Andersson nominerar sig sjalv. Nicklas Irding nominerar sig sjaiv. Viktor Gunnarson nominerar sig sjalv. Christian Lidander nominerar Patrik Pettersson. VAL AV VALKOMMISSION FOR BEREDANDE AV VAL AV STIFTELSESTYRELSELEDAMOT Viktor Andersson, Nick/as Irding oc/.i Viktor Gunnarson justerar ut sig. Rost/angden justeras till 31. Vid protokollet Talman Vice Talman Justeras J usteras Carl Arvid Dahiof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer Sai2lra Siby LI Sidan 4 av 9

5 CHALMERS STUDENTKAR ~O~LL2 Fullmaktige Christian presenterar Patrik och svarar pa frâgor. Viktor A presenterar sig sjalv, svarar pa frâgor och lamnar sedan rummet. Nicldas presenterar sig sjalv, svarar pa frâgor och lamnar sedan rummer. Viktor G presenterar sig sjalv, svarar pa frâgor och lainnar sedan rummet. Q Diskussionen lamnas fri. Oskar kârstyrelsens Luvo presenterar representant, kârstyrelsens Alexander forslag Westerling. till Alexander presenterar sig sjalv. Sluten omröstning begard for de nra platserna i valkommissionen som ska tillsattas av fullmaktigeledamoter. Fullmaktige beslutar an valja Viktor Andersson och Viktor Gunnarson till fullmaktiges representanter I valkommissionen. Viktor Andersson, Nick/as Ira ing och Viktor Gunnarson justerar in sig. Rost/dngdenjusteras sill 34. Fullmaktige beslutar an enhalligt valja Alexander Westerling som kârstyrelsens representant i valkommissionen. 55 Oskar Luvo och Alexander Westerling svarar pa frâgor RAPPORTER angaende rapporten fran ABChSFG samt dotterbolag.14 Motet ajourneras 5 minuter, klockan 19:21. Motet Jterupptas ki 19:28 Oskar Luvo och Alexander Westerling svarar pa frâgor angâende rapporten Fran presidieenheten. Vid protokollec ~W Carl Arvid Dahlof Talman Vice Talman J usteras Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer J usteras Sandra Siby Sidan 5 av 9

6 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fuilmaictige Clara Tholin svarar pa frâgor angâende rapporten fran urbildningsenheten..16 Lina Schafer, Hanna Kronlein och Oskar Luvo svarar pa frâgor angâende rapporten fran sociala enheten. Henrik Lovetoft och Kristin Norberg Ohisson svarar pa frâgor angàende rapporten Fran arbetsmarknadsenheten. Oskar Luvo foredrar och svarar pa frâgor angâende statusrapport for verksamhetsplanen. Fullmàktlte beslutar at godkanna rapporterna och lagga dem till handlingarna. 56 Inga inkomna. ENKL& FRAGOR Main ajourneras 15 minuter, ki. 20:27 Lena I-Jjalmarssonjusterar ut sig, ki. 20:28. Stefan Andersson insr&ier som tjanstgorande suppliant. Rostlangden kvarsta r vid 34. Motet a terupptas ki. 20: Josef Eklann foredrar interpellationen och kommenterar interpellationssvaret. Oskar Luvo foredrar kârstyrelsens interpellationssvar. INTERPELLATION I ANGAENDE ARVODEN FOR CCC./ Diskussionen lamnas fri. FuUmaktige beslutar at godkanna svaret och lagga det till handlingarna. Vid protokollet Tairnan Vice Talman Justeras W44e91 ~ Carl Arvid DahIof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer Sandra Siby Sidan 6 av 9

7 CHALMERS S TUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige 58 Ida Eriksson foredrar interpellationen. Fredrik Matar foredrar kârstyrelsens interpellationssvar. Diskussionen lamnas fri. INTERPELLATION 2 ANGAENDE LUNCHSITUATIONEN I KARHUSET Fullmâktige beslutar at godkanna svaret och lagga det till handlingarna. S 59 Tobias Olsson foredrar interpellationen. Monica Lundin föredrar talmannapresidiets svar. Diskussionen lamnas Fri. INTERPELLATION 3 ANGAENDE FULLMA.KTIGES MEDVERKANDE PA KARENS DAG Fullmäktife beslutar an godkanna svaret och lagga det till handlingarna Inga beslut an faststalla. FASTSTALLANDE AV BESLUT 61 Inga inkomna. PRO P0SITION ER 5 62 Inga inkomna. MOTIONER Vid protokollet Talman Vice Talman Justeras J usteras z:2l( t44~i %~;6~2 Cart Arvid DahIof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer 9 ( c-i J I S~ndra Siby Sidan 7 av 9

8 CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL Fullmaktige 63 Jakob forklarar möter avslutat Idockan 21:12. Monica slacker FuM-elden. MOTETS AVSLUTANDE Vid prorokoller Carl Arvid Dahlof Talman Vice Talman L~4~M~ ~a//~z~ Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer J J usteras (shdra Siby Sidan 8 av 9

9 PROTOKOLL 2 CHALMERS S TUDENTKAR Fullmaktige Vid protokollet Talman Vice Talinan Carl Arvid Dahlof Monica Lundin Jakob Andersson /1 Justeras J Therese Hauer Sandra Siby Vid protokoflet Talman Vice Talman Jusceras usteras /4 ktlm4 t~i Carl Arvid DahIof Monica Lundin Jakob Andersson Therese Hauer.SAndra Siby Sidan 9 av 9

10 ROSTLNGD I I Asterix Partiet Gallerna JA I NEJ I Mandat I Av totalt mandat Lisa Wessling (f.d. Johnsson) Ordinarie Sofia Wilhelmsson Ordinarie Cortegepartiet Grabbarna Josef Eklann Ordinarie Anders Moden Ordinarie Isabelle Johansson Ordinarie I Marcus Bohman Ordinarie.4~ / 4 Emma Akerlund 1 :e Suppleant Frida Hermansson 2:e Suppleant Emil och Emilias Vãnner Joran Marguardt Ordinarie I Viktor Gunnarson Ordinarie Patrik Pettersson Ordinarie 3 / 3 Christian Lidander 1 :e Suppleant Kalle Anka-partiet Linnea Berg Ordinarie I Martin Bakkelunn Ordinarie Magnus Kallin Ordinarie Robin Stephansen Ordinarie 9 ~/ / 4 David Carlsson 1 :e Suppleant Lindholmens Laddade Legater Tobias Olsson Ordinarie Lena Hjalmarsson Ordinarie Nikias Johansson Ordinarie Tomi Bozur Ordinarie I Fredrik M Lundgren Ordinarie I Therese Hauer Ordinarie I Joakim Bomanson Ordinarie 7 7 Hanna Samuelsson 1 :e Suppleant 1 Stefan Andersson 2:e Suppleant 1 Môssorna Robert Masgren Ordinarie Jakob Andorcoon Ordinarie Aveado Konct FuM Johan Bergstrom Ordinarie Axel Jarentors Ordinarie I Joachim Lublin Ordinarie I 1 / 4 Sverlges Ledande Studontkkr Tuvstarr Dahistrom Ordinarie Viktor Andersson Ordinarie I Sandra Siby Ordinarie Karin Glader Ordinarie Jonas Pedersen Ordinarie Erik Hammarberg Ordinarie 1 Henrik Kristensson Ordinarie Anders André Ordinarie Ida Eriksson Ordinarie / 9 l eknologen Nicklas Irding Ordinarie I Sina Syrous Ordinarie Linus Oleander 1 :e Suppleant 3y~35 $49 1/

11 B1j~.5~~ 2 KALLELSE FUM 2 09/10 CHALMERS STUDENTKAR Kallelse FuM 2 Till Chalmers Studentkãrs andra fullmaktigemote verksamhetsârec 09/10 Plats: Kalle Glader, Vasaomrâdet Tid: Onsdagen den 7 oktoher klockan c-i 0 ~0 a C eq I 0 U. eq U. C a C 0 U 0 C C 00 -o :0 U 0 U. N Foredragningslista 1. Preliminarer a. Sammantradets oppnande b. Justering av rostlangd c. Val av tvä justeringspersoner tillika rostrakuare d. Sammantradets behoriga utlysande e. Val av sekreterare for 09/10 f. Godkannande av foredragningslista g. Adjungeringar h. Foregâende motes protokoll i. Uppfoljning av beslut 2. Meddelanden 3. Avsägelser 4. Val 5. Rapporter a. Fyllnadsval Lekmannarevisorer for Chalmers Studentkâr b. Fyllnadsval Chalmers Studentkars valberedning c. Valkommission for beredande av val av stiftelsestyrelseledamot a. Rapport fran ABChSFG samt dotterbolag b. Rapport fran Presidieenheten c. Rapport fran Utbildningsenhe ten d. Rapport fran Sociala Enheten e. Rapport fran Arbetsmarknadsenheten F. VP-Rapport 6. Enkla frâgor 7. Interpellationer a. lnterpellation I angâende arvoden for CCC b. Interpellation 2 angàende lunchsituationen i kârhuset 8. Faststallande av beslut Sidan I av 30 I

12 CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE FUM 2 09/ Talmannapresidiec 9. Propositioner 10. Motioner 11. Avslutande Goteborg onsdag den 30 september 2009 Monica Lundin Talman Jakob Andersson Vice talman Sidan 2 av 30 w

13 BESLUTSUPPFOLJNING CHALMERS STUDENTKAR Vice ordforande Beslutsuppfoljning Aktuella beslut art folja upp. 06/ Samtliga valforbund far en egen e-postlista Avklarad. FuM-ledamoter pa ett latttillgangligt sätt ges tillgâng till FuM-relaterande dokument, sâval arkiverade som aktuella. Ej genomford. 08/ KS fh i uppdrag att andra definitionen av kvotering till att galla alla typer av kvotering och inte bara konskvotering i dokumentet Deimnitioner Proposititon har avgetts. Behandling pa FuM 3. Avldarad KS urvidgar definitionsdokumentet till an även galla stadgar & reglemente under verksamhetsâret 09/10 Ej genomford. KS âterkommer till BuM 1 09/10 med en uppdaterad variant av dokumentet Proposititon bar avgetts. Behandling pa FuM 3. Avklarad. 08/ Kirstyrelsen, tillsammans med staben, ser over mojligheterna att sanda ert elektroniskt nyhetsbrev till de av Chalmers Studentkârs medlemmar som inte uttryckt en vilja som att fa avstâ. PSgár. Kommer att aktualiseras efter byte av medlemssystem. 09/ ge kârstyrelsen mandat att inforskaffa ett nyrt medlems-system till en kostnad om maximalt 300 tusen kronor. Slutforhandling pâgâr. Kommer atr vara genomford vid BuM 3. Sidan 1 av 1

14 l3ikc~aci. Lf CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE FUM 209/10 Rapporter Vd-rapport till FuM AB Chalmers Studentkârs Företagsgrupp (ABChSFG) Vid ett styrelsemote I sornmras uppstod en diskussion Over balansrakningen och sakerheten for utbetalningar Iran Chalmers Stifrelsen rorande Emils Karhus AB (EKAB). Under sommaren har vka revisorer och jurister titcat pa de uppkomna fragorna. Resultatet av detta blev att karen beslutade act for tillfallec inte placera EKAB I IOretagsgruppen men i stallet ge forecagsgruppen en option pi att kopa aktierna mom 3 âr och fram till forvarvet ha omsorgen om aktierna och foretrada aktierna. Om EKAB i detta lage forts in som ect bolag I POretagsgruppen hade soliditeten i princip suddats ut och medfort problem for de rorelsedrivande bolagen i IOretagsgruppen. Den 31 augusti fordes EKAB over fran Chalmers Fastigheter till studentkâren och foretagsgruppen. Handlingarna undertecknades och en extra bolagsstamma utsàg en styrelse bestaende av Folke Hjalmers som ordforande och Oskar Luvo, Peter Alehammar, Birger von Hall, Lennart Hedstrom och Johan Caristen som styrelseledamoter. En hell del fràgor kvarstar att losa, bl.a. en losen av tomten samt diskussioner runt servituc och samfallighecer for den fortsatta driften av det genensamma karhuskomplexet. Forhandlingarna med Alvscranden om driften av konferens och restaurangverksamheten I nya Navet har forcsatt under sommaren. Diskussionerna har varit positiva och vi har Patt gehor for var syn Over hur driften kan tankas se ut. Utgângspunkten är att minimera vâra risker, dâ framtiden rorande antalet hyresgaster är osaker. Tyvarr bar under senare tid framkommit an parterna har delvis olika mãlbilder och an Chalmers âter i är otydlig med hur man ser pa Lindholmens urveckling. Eu nyu bolag är under registrering under namnet Chalmers Studentkârs Restaurang Lindholmen AB (ChSRAB-L), bolaget kommer att ligga som ect dotterbolag till ChSRAB. Vid styrelsemotet kommer närmare tankar act pressenteras. Chalmers Studentkârs Restaurang Aktiebolag (ChSRAB) (Jesper Lund berg) Ekonomi och Organisation Resultatet per siste augusti visar etc resultat pa 198 tkr, en forbattring mot foregaende âr med 563 tkr. Omsattningen Okade under perioden med 10.5 %. Mikael Gyllenhammar har under sommaren haft cia antal moten med Alvstranden utveckling och Lindholmen Science Park angâende Lindholmsprojektet. Avtalet är Under forhandling. Vi utreder kostnader for olika betalningsmedel. Vi ser en Idar tendens till minskade antal kontantkop och okat antal kâr/gast och kontokortskop. Utredningen skall visa vilka eventuella kostnader och konsekvenser forandringar medfor. Atronic kassasystem är installerat pa Bulten, Linsen och Hedvalls. Vi knyter vâra samarbetspartners närmare Studentkàren och studenten kan nu nyttja kârkortet pa fler enheter. Vi har uppdaterat mjukvaran i vara egna enheter och systemet och är nu forberedda for den nya lagen om kassacertifiering, kostnaden for detta, kr har vi belastat juli och augustis resultat. Beslut om eventuellt undantag fran lagen skall komma Under september mânad. Ett positivt besked skulle innebara att vi slipper ytcerligare investeringar pa uppskattningsvis kr. Den tillkommande kostnaden innefattar kontrollboxar samt mobila kassaterminaler for stora arrangemang i vâra lokaler. Mac & Kalas ansvar har overgâtt till Vso i kârledningen. Overlamning av rutiner har skett under augusti manad. Vissa inkorningsproblem har uppstâtt men vi ser forcsatt positivt pa organisacionsforandringen. Sidan 4 av 30 ab

15 CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE FUM 209/10 Drift I âr hade vi oppetjohn L s pub tre veckor efter midsommar. Dar serverade vi lunch och cafevaror, konceptet mottogs mycket positivt av de anstallda och studenter som inte ännu g~tt p& semester. Antal lunchgaster lag i snitt pa 92 till antalec. Flodena i verksamheten bar fungerat batire vid 3rets terminstart, mycket pa grund av andrade rutiner och information for de nya studenterna. Produktion Menigo hojer priserna kraftigt pa ett antal av vara anbudsvaror. Vi ser Over anbudet for att hitta alternativa ràvaror eller andra inkopskanaler. Marknad och Forsaljnlng Bokningslaget ãr stabilt och offerter gâr ut normal takt. For 2010 ser april till juni anmarkningsvart bra ut med ett flertal stora konferenser och arrangemang inbokade. Vi marker en viss priskansligher hos kunderna vid forfrâgningar pa banketter och fester. Medarbetare Sara Vallentin, tidigare ansvarig for Mat & Kalas samt John L s pub är fran september tjanstledig tv~ ar for studier. Henrik Kristensson är anställd pa deltid for ansvaret John L s Pub. Vso ansvarar for Mat & Kalas. Var fastanstallda kallskanka har sagt upp sig for an starta egen verksamhet, vi avvaktar med nyrekrytering till ârsskiftet. Vi bar genomfort forhandling med HRF angàende den nya anstallningsformen terminsanstailda. Detta är en ny anstallningsform anpassat for verksamheter av var typ. Robert och Linda har genomfbrt en uppstartsmote for all personal. Kundfokus, samarbete och var stod pa agendan. Data kommer att foljas upp med grupparbete och studiebesok i liknande verksamheter. CREMONA Chalmers Bokhanclel Aktiebolag (Cremona) (Johanna Magnusson) Inventering Juni mänads halvarsinventering avlopte overraskande snabbt och smidigt. Nar alla kontroller gjorts visade det sig dock an vissa varugrupper diffade mellan bokfort samt verkligt varde. Efter ett samtal med Atronic som äger van kassasystem visade det sig att systemet inte hanterade varuvärden som vi trodde. Studentbokhandeln I Blekinge Under senvâren kontaktades var leveranror av urlandsk litreratur for en diskussion om eventuellt forrsarr samarbete. Samtidigt skickades en rerurforfràgan pa de ritlar som bestallts under âret och som vi nu ville skicka tillbaka. Srudentbokhandeln i Blekinge kunde trots Hera forsok fran var sina inte hirta en motestid da de kunde komma upp till oss. Vi fick inte belier nâgon respons pa var rerurforfragan. Vi valde i detta skede att borja Oppna konton direkt hos urlandska forlag vilket kom till Blekinges kannedom. Dâ vi lag pa angâende rerurforfragan ville de inte langre kannas vid var Overenskommelse om rerurer om vi inte langre amnade besralla litrerarur fran dem. De ville alltsâ inre diskutera rerurer fran pagaende àr om vi inte var beredda an diskutera en fortsatr samarbere. Utländska forlag Under maj och juni manad borjade en intensiv ansokan om Oppnande av konton hos utlandska forlag. Hos vissa forlag drog denna process ut pa tiden och vi ansag der nodvandigt att även denna lasperiod besralla deras litrerarur fran Srudentbokhandeln i Blekinge for att Pa in bockerna i tid. Over lag har samarbeter med forlagen fi.ingerat mycket val. Vi Par snabb respons pa forfràgningar samr bra priser. Generellr sett har vara inpriser i dessa fill varir lagre i ar an motsvarande period forra àret trots sämre valutakurs. Ett minus är art vi nu Par sta for fraktkostnaden till och fran utlandet. Samtidigt är ett plus an Sidan 5 av 30

16 CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE FUM 209/10 vi har full returrätt hos lorlagen I stallet for som vi idag bar hos Blekinge. Vi bar i de fiesta fall ocksà langre kredittid. Svenska Ieverantorer Arbecet med an forbattra relationen med de svenska leverantorerna har hittills f~tt vänta. Moten är inbokade med de n â storsta under Bok & Biblioteksmassan. FOrhoppningen är att minska leveranstiderna, forbattra inpriserna samt se Over returmojligheter. ForsalJnlng Cremona, Kokboken samt DC Lasperiod I bar startac bra for bade Cremona, Kokboken ocb DC. Med battre retur- ocb kreditforutsactningar bar etc storre antal bocker funnits pa plats redan innan kursstart. Detta bar gjort att forsaljningen har Okat bade pa Cremona, Kokboken ocb DC. Lltteraturanmälnlngssystemet Tack vare bland annat den extra resurs vi tillsatte, bade rekordstor andel kurser inrapporterat litteratur redan I juni. Titlar som sàlde val forra arec och saknades bland ârets anmalningar spârades till respektive kurs och dessa examinatorer fick under sommaren ytterligare pâminnelser. Under omtentaveckan horde enstaka larare av sig med en sen litteraturanmalan men sedan dess bar inget ytterligare dykt upp. När lasvecka tre startade var enbart tre titlar ännu leveransforsenade. En pg. av forlaget dar studenterna kompenserades med en digital kopia i väntan pa boken och tvâ som var bestailda via Blekinge. ADa examinatorer blev kontaktade ang. leveransforseningen redan innan kursstart. Litteraturanmalningslankar for LP2 gâr ut I dagarna och titlar som forra àret kravde lang leveranstid bar i âr redan bestailts. KunderbJudande Via nollmodulen erbjod Cremona ett skolstarcskit till de nya studenterna innehâllandes zip-hood, t-shirt och nyckelband vid bestalining I webshopen lore den 14/8. Ca lost valde att anta erbjudandet. I samma modul fanns även en rabattkupong som berattigar till 10% pa valfri hood under LV5 och 6 LPI. 1 hostens utskick av karavgiften lanns även en rabattkupong som gay lo0o pa en hood. I 5st av dessa rabattkuponger bar utnyttjats. BRAINTEK CHALMERS STUDENTKAR REKRYTERING (Erik Karisson) Verksamheten Varens harda arbete gay under sommaren utslag oth Braintek bar under sommaren haft wa studenter uthyrda till kunder. Därutover genomlordes i borjan av sommaren en rekrytering vilkec var ett mycket positivt tillskott till Brainteks kassa. Aktiviteten i den operativa verksamheten i Braintek har under sommaren varit lag med anledning av att de anstallda I Braintek inte halt mojlighet an engagera sig i bolaget sedan dessa hail sommarjobb eller tillbringat sommaren I andra stader. Uppehâllet är naturligrvis inte bra men är i linje med de lorutsattningar som de anstallda i Braintek har. For act starta upp verksamheten kommer en kick-off hâllas den 2 september med fokus pa forsaljning. Under sommaren har en storre internt arbete utforts och en ny forsaljningsstrategi och nytt forsaljningsmaterial framarbetacs. Den nya strategin fokuserar pa kvalitativ forsaljning dar projektledarna i Braintek anvander framtagna verktyg for att screena och analysera potentiella kunder innan de kontaktas. Dartill kommer Braintek även borja arbeta med ett enkelt CRM verkcyg for an underhálla de relationer bolaget byggt upp. Braintek bar for avsikt act tillsammans med HandelsRekrytering an driva en lorstudie med mal an undersoka lonsamhecen och mojligheterna i att skapa en internship-produkt. Pavisar forstuiden potential for produkten kan projektet komma att fortlopa med mm att skapa ett internshipprogram for en kund sommaren FOr att inte belasta Braintelcs nuvarande personal kommer Braintek nyanstalla personer till projektet. z U. Sidan 6 av 30

17 KALLELSE HiM 209/10 CHALMERS STUDENTKAR Det IT-projekt som initierades under slutet av vâren kommer att slutr5ras under borjan av hosten. Projektet innebar utöver en uppdatering av intranätet ocksâ an en ny hemsida skapas. Samarbetet med John har forsvàrats av hans flytt till Stockholm och det i kombinacion med hans arbete bar varit de huvudsakliga orsakerna till att det nuvarande IT-projektet blivit uppskjutet. Dà vàra nya losningar är implementerade kommer John att ucfora ett projekt for att HR ska kunna anvanda hela van system. Priset for HR är SEK och projektet har deadline i borjan av oktober. Rekrytering Brainteks forsta rekrytering bar genomforts och gay ett positivt kassatillskott under juni mànad. Vi gladjes med framgângen men arbetar pa for an nâ nya uppdrag. Uthyrning Under sommaren har Braintek haft n â arbetstagare ut hos kund. Arbetstagaren hos kunden Sagastream har arbetat totalt 115 timmar medan projektet pa Chalmers uppnatc 30 timmar. Projektet pa Chalmers kommer dartill forlangas och Under borjan av september kommer ytterligare 10 timmar utforas av samma arbetstagare. Examensarbeten Braintek har inte formedlat nâgra examensarbeten under sommarperioden men bar en potentiellt saljmote hos Ericsson i Boras dar vi var forhoppning är an presentera denna produkt starkt. Organisation Den nuvarande organisationen kommer att omstruktureras och den operativa verksamheten kommer delas upp i rva affarsomrâden; projektledning och marknadsforing. Projektledning ska ledas av en projektchef och gruppen kommer bestá av projektledare som kommer an ha samma uppgifrer som tidigare. Afl arsomrâdet marknadsforing ska arbeta pa Chalmers med att kartlagga och driva interna projekt for att skapa och forbattra Brainteks karnvarde; kunskapen om chalmeristerna. Gruppen ska hâllas samman av en marknadsforingschef. Personal Braintek kommer till stor del behâlla den personal som var anstaild i bolaget under vàren. Dc personerna som lamnat verksamheten är Marek (fd VD) och Hans (fd personalansvarig). Dartill kommer John (IT ansvarig) att lamna bolaget i mitten av hosten. Foljderna av de narnnda är forutom VD-bytet att Hesho kommer art Overta Hans roll som personalansvarig. Nagon ny IT-ansvarig har inte fiinnits 1 dagslaget och rekryteringen av en ny kandidat kommer att ske under borjan till mitten av hasten. Kommande nyrekryteringar For att kunna underhalla persons~ rkan lângsiktigt saint oka mangden resurser som fokuseras pa projektledning kommer det tidigt under hasten genomforas en rekryteringskampanj. Malet med kampanjen är an finna fler lampliga projektledare som kan arbeta mot kunder samt ett fatal personer som kommer att arbeta med intern marknadsforing mot Chalmers. Ovrigt Braintek arbetar sedan tidigare pa att kunna f~ tillgang tills CING alumndatabas for att i forsaljningsarbetet kunna nâ ut till bolag som har ett kant behov av Brainteks tjänster samt kunna kontakta personer som har en god installning till foretagets koncept. CING kommer att halla styrelsemote under helgen vecka 35 och da kommer fragan att behandlas. Det samarbetsavtal med HandelsRekrytering som framarbecats under sommaren är i slutfasen och avtalet kommer troligtvis an realiseras mom en kort period efter dec att nagra mindre detaijer justerats. Under sommaren har ett samarbete med den nya arbetsmarknadsordforanden pa Chalmers studentkar initierats med ambitionen att undersoka vilka synergier det finns mellan parterna. Malet är att i borjan av vârterminen faststalla ett anal och sâledes besluta riktlinjerna for ett fortsatt samarbete. z Sidan 7 av 30 64D

18 KALLELSE FUM 209/10 CHALMERS STUDENTKAR AVANCEZ KARSERVICE AB Avancez kkservice har en valdigt I~g verksamhetsgrad och endast arrangemang for Chalmers Event tas bar idag. Emils Kârhus AB Emils Kirhus Overtogs av Idren m~ndagen den 31 augusti och FOrecagsgruppen har ~tt uppdraget att forvalta aktierna samc att omvârden av aktierna, d.v.s. foretrada ägaren pa bolagsstamman. En bolagsstamma har hâllits med nyval av tv& ledamoter, Birger von Hall och Johan Carlsten. Styrelsen har ocksâ hâllit ett konstituerande mote dar Joakim Wallin ucsâgs till Vd. Bolaget skots administrativt av Studentbostaderna. CHALMERS TEKNOLOGKONSULTER AB (Mark MöIIer) Under sommaren har vi utfort ungelar 2300h timmar Iran den I juni Iram till 15 sep, vi har bland annat gjort etc stort miljoprojekc som har inneburit ett samarbete med Handels Consulting. Arbetet Iran ledningens sida bar under sommaren framst bestâtc av forsaljning, projektuppfoljning och planering for det kommande âret. Vi har som normalt tappat fiertalet konsulter under sommar mânaderna och är mitt uppe i en rekryteringsperiod for att ~a upp antalet. CHALMERS STUDENTBOSTADER (Joakim Walin) Stittelsefràgan Omvandling av stiftelsestadgan. Handlingarna skickades in till Kammarkollegiet den 24 april. Vi avvaktar nu besked fran dem. Enligt handlaggaren pa Kammarkollegiet kan vi inte rakna med nâgot besked tidigare an 6 manader, dvs i slutet av oktober Personal Rekrytering av ny Iastighetschel är slutford. Bengt Jansson borjar den I oktober.for narvarande arbetar Bengt som driftchef hos Din Bostad Sverige AB och har ett Overgripande ansvar for foretagets driftlrâgor. Din Bostad är cia relativt ungt borsnoterat bolag med ca m2 bostader fordelat pa tio omrâdeskontor i Sverige. Hans viktigaste uppgift i uppbyggnadsskedet bar varit att engagera medarbetare runt om i landet att arbeta strukturerat och kostnadsfokuserat med drifrfrâgor. Tidigare har Bengt under mânga âr arbetat pa AP Fastigheter AB i Goteborg. Dar bar han haft fiera olika befattningar och de mest meriterande var Marknadsomrâdeschef och Teknikomrkdeschef. Som marknadsomradeschef hade han resultat och kundansvar for regionens bostadsfastigheter. Arbetet som teknikomrâdeschef innebar ansvar for byggnadernas funktion och sakerhet, regionens driftbudget, driftavtal, hyresgastanpassningar och myndighetskrav. Bengts framsta egenskap är enligt honom sjalv, formaga att entusiasmera andra och han tycker det är stimulerande när han lyckas f~ medarbetare att växa. Grunden for detta är en positiv manniskosyn, och han tror att de allra fiesta trivs bast när de gor bra ifrân sig pa sin arbetsplats. Bengt har alltid lagt mycket tid pa sin arbete och vill gärna urveckla det han arbetar med. Med âren har han lart sig vikten av att vara tydlig i ledarskapec och trots det han sager om positiv manniskosyn sa har han ocksa fin prova pa att fatta en del obekvama beslut. Mlljödiplomerlng I 2008 ârs miljodiplomering Okade miljoindex Iran 87 o till IOO o. Mâlet for 2009 är att oka index till 105%. Revision sker den 6 oktober. Sàngsvanen Fasad- och fonstermalning pagar. Entreprenaden slutlors med en entreprenor under âret vilket innebar att vi tar hela kostnaden 2009 dvs ca 6 miljoner kr inki moms. z LI. Sidan8av3o ~H

19 CHALMERS STUDENTKAR KALLELSE RiM 209/10 S Gàsthuset Upphandling av bergvarme pâgâr. Mojlighet finns act anvanda befintligt borrhal, utvardering pägàr. Blâelden Inforande av individuell avlasning och kostnadsfordelning av el- och varmvaccenanvandning ucvarderas for narvarande. Gibraltargatan Tatning av samcliga fonster pa Gibraltargatan har utforts. Detta for an drevning av fonster varit undermalig och vi har darfor haft stora varmelackage. Finansiella poster Reporantan sanktes till rekordlàga 0,25% i juli och forvancas ligga kvar pa den laga nivân ett ar framover. For detta talar dels act I :e vice riksbankschef Oberg sâ sent som den 18 augusti holl ett cal dar han bekrafcade reporancebanan fran julimotec och dels Riksbankens beslut act lana ut SEK 100 mdr pa colv manader till fast ranca. I princip hela var läneportfolj loper idag med rorlig ränca och 3M Stibor som rantebas, vilken idag uppgâr till 0,613%. Den korta räntan kommer att vanda upp forr diet senare och vi bevakar även Iortsattningsvis ucvecklingen och handlar upp olika ränteinstrumenc for act sakra var lâneportfolj och ligga i nivâ med antagen finanspolicy. Per cecknade vi en uppsagningsbar swap pa nominellt 30 miljoner kronor. Decca instrument medfor act vi det forsta ârec erhâller en rorlig ränta uppgâende till 12M Stibor, vilken vid avtalstecknandet uppgick till 1,60%, och erlagger en fast ränta om 0,4%. Efter etc âr har banken ran act saga upp swapen. Om sa inte sker loper den vidare kvarcalsvis och vi becalar da 2,59 o i fast ränta och erhaller 3M Stibor. Var risk i detta instrument är act om räntorna gâr ned kraftigc och banken inte sager upp avtalec blir vi fast i den 10-àriga loptiden med en fast rantenivã som dock är pa historiskt lag nivà. Hyresgastportalen Var incerna hyresgastportal (intranät for hyresgaster) hailer pa att byggas om. En mer lattorienterad och informativ sida kommer act finnas tillhands under oktober mânad. Vi passar aven pa act visa var personal pa placsen som en direkc effekc av kundernas betyg pa briscer i igenkannandet av var personal i senaste NKI undersokningen. Alla befintliga ftinkcioner sâ som bland annac cvattstugebokning och felanmalan kommer act forbäccras, Vi har använc egen natverkspersonal for all programmering. Designen har arbecacs ham av Annette Welander tilisammans med extern byra. Hyresgãstnatet (bredband) I varas gick vi ifran samarbecec med GSIXISGS. Sedan dess har vi egna linor (1 GB 1GB) uc mot SUNET. Vi driftar detta helt och hâllet sjalva och dec hat hittills fungerat smarcfritt. Gemensam satsnlng pa privat rum I Goteborg Under sommaren hat tocalt 432 cillf~l1iga bostader annonserats pa Boplats Goceborg. An sâ lange hat bostadssituationen for nyantagna studencer varit hanterbar. En temadag arrangerades den 25 augusci dat Chalmers Scudentbostader deltar tillsammans med andra bolag. Tanken är act skapa en mojlighet for studencer och uchyrare act mocas. Sacsningen pa privatrum at studenter är etc samarbece mellan Chalmers, Goteborgs Universitet, Goceborgs Stad Studentforum, Goceborg & Co, Chalmers Scudentbostader samt SGS. U. Goceborg Sidan 9 av 30 /~.IW ~

20 i3~ci5c~ S~ CHALMERS STUDENTKAR KALLELSEFUM2O9/I0 Rapport fran Presidleenheten Kalendarium 28-2 juli/augusti KO, KO em, UO, UO em, AO deltar vid Politikerveckan i Almedalen 30 juni VO, SO och HA deltar vid GUS 30:1-lunch dar Ovriga Kâr-Goteborg firar in nytt ar 14 juli Halmscad Studentldr är pa besok och ~r pa egen begaran en presentation av Chalmers Studentkâr juli KORK startar upp ket i Goteborg och planerar det inledda RefTeC-aret. 5-6 augusti VO deltar vid VORKs R5rsta mote i Stockholm, dar, utover uppstart av verksamhetsaret, mediemssystem och Mecenats framtid diskuteras. augusti TECO har Riksmote i Stockholm. VO valjs till Vice ordforande, VO 07/08 och UO 08/09 till ledamoter augusti Hogskolestyrelsen är p~ scyrelseutbildning. KO och KO em. deltar. 13 augusti Brandutbildning steg 1. Steg 2 av denna utbildning kommer at äga rum den 17 augusti. Dâ ska karhusets tekniska sakerhetssystem presenteras samt hur en saker utrymning ska ske. 17 augusti Brandutbildning steg 2 18 augusti Dc nya chalmeriscerna kom! KO hailer ml och fern kârpresentationer. 25 augusti Bilutbildning augusti Karen fick cirka nya medlemmar augusti Lunch-lunch-Prefektmote. Fokus var satsningar av Forskningsmedel. Frâgan om kvalité hos undervisande personal lyftes, vilket nu blir temat for ett kommande mote. 31 augusti Optionen loses av Emils Kàrhus. Emils Kârhus AB hailer extra bolagsstamma och styrelsernote. Fragan Poredrogs muntligt vid PuM 1. 2 september Nya elektriska handtorkar installerade i Gasquen 7 september Foretagsgruppen, dotterbolag och KS är pa styrelseutbildning. 8 september FuM-utbildning for nya FuM-ledamOter september VO och UO pa Lunch-lunch-mote med GUNs utskott for ekonomi- och infrastrukturfragor. Pokus var: dimensionering av GRU, lokalpolicy, IT-mal for GRU samt budgetforutsattningar for grundutbildningen september VO deltar tillsammans med SO vid GFS styrelsehelg. Se 5-enhetens rapport. 16 septemer FuM 1. Ett mote som gay mycket vardehilla inslag till KL. 18 september Brandlarmet gar i Karhuset. Falsklarm. 19 september KL arrangerar Sektionsstyrelseutbildning for aila nya sektionsstyrelseledamoter. 25 september Kick-off med FuM. KL forbereder diskussioner och planerar for mat och laserdome. Mycket uppskattat och givande tycker KL. 28 september KO deltar vid Stiftelsen Chalmers tekniska hogskolas strategidag For att lyfta frâgan kring ett eventuellt avskaffande av obligatoriet. KO f~r mycket positiv respons. Sidan 10 av 30

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 11

Kallelse Kårstyrelsemöte 11 KALLELSE 2015-04-04 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 13

Kallelse Kårstyrelsemöte 13 KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer