Kvartalsrapport Internetföretaget Linné Group AB följer planen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 1 1999 Internetföretaget Linné Group AB följer planen"

Transkript

1 Pressmeddelande Kvartalsrapport 1 Internetföretaget Linné Group AB följer planen Inledningen på präglades av de intensiva förberedelserna inför noteringen på O-listan vid Stockholms Fondbörs den 12 april och nyemissionen samt kommunikationsinsatserna, såväl externa som interna, i samband med lanseringen av koncernens nya profil. Medan tjänsteverksamheten under första kvartalet gick i linje med plan +13%, presterade Caesar en kraftig ökning av nettoomsättningen med 32%. Som helhet har koncernens bolag dels fördjupat sina relationer med befintliga kunder, dels tecknat order med nya namnkunniga företag. Ericsson, Telia, Telenor och Astra är exempel på några nya kunduppdrag. Kvartalet har också varit intensivt från produktutvecklingssynpunkt där Caesars lansering av nya produktversioner rönt stort intresse på marknaden. Första kvartalet i sammandrag Förvärv förstärker marknadspositionen på den norska marknaden förvärvades Indicom AS och Infinicom AS. Branschen är i stor omstrukturering och Linné Group är mycket aktiv och diskuterar med många aktörer. Koncernens nettoomsättning ökade med 21,5% och uppgick till 57,7 jämfört med, när avyttrade enheter exkluderats. Koncernens resultat före goodwill och finansnetto uppgick till 0,4 (1,1) och resultatet före skatt till 1,7 (0,1). Caesars kraftiga tillväxt fortsatte och nettoomsättningen ökade med 32%. Caesar redovisar ett resultat före skatt på 0,5 (0,2). Affärsområdet Tjänster ökade omsättningen med 13% till 44,6 (39,5). Resultat före skatt uppgick till 0,2 (0,6). Nytt namn och grafisk profil som ett led i satsningen att förstärka koncernens profil har LinnéData AB (publ) genomfört namnändring till Linné Group AB (publ). Ökad synlighet kraftfullt kommunikationspaket lanseras för att ladda varumärket Linné Group. En extra bolagsstämma beslutade att genomföra en nyemission om 76,9 med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen är garanterad. Linné Group noterades den 12 april på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Antalet medarbetare inom koncernen ökade med 50 personer till 305, efter att hänsyn tagits till att 20 lämnat i samband med avyttringar. Personalomsättningen uppgick till 6%. Linné Groups strategi är att öka sina kunders konkurrenskraft och lönsamhet genom digital marknadskommunikation. Ett tecken på marknadens accept av detta är att efterfrågan blir alltmer affärsinriktad och mindre teknikorienterad. Det internationella epitetet för Linné Group är bland annat Customer Relationship Management (CRM). Dagens och framförallt morgondagens nya marknadsföringsmetoder kommer i stor utsträckning att integreras med IT-lösningar. Marknaden för CRM-system kommer att växa med 44% per år fram till år 2002, enligt Gartner Group. Kundnytta och relationsvård är således nyckelbegrepp hos konkurrensmedvetna företag idag - och kommer definitivt att bli det hos alla företag i morgon. Linné Group är organiserad i två affärsområden: Tjänster, som omfattar lösningar inom Internet, intra- och extranät, elektronisk handel, interaktiv multimedia, interaktiv utbildning, strategikompetens, film och TV, samt sälj- och marknadssystem som utgörs av Caesar Affärssystem (under namnändring till Caesar Business Systems). Resultatutveckling första kvartalet Koncernens resultat uppgick till -1,7 (0,1). Resultatet är i linje med plan, som för helåret är 50% tillväxt och förbättrade marginaler. Under kvartal 1 investerade Linné Group mycket resurser i börsnotering, namnbyte, ny grafisk profil och annonskampanjer. Samtidigt har också stora interna informations- och utbildningsprogram genomförts.

2 Norska förvärv stärker marknadspositionen Under kvartalet förvärvade Linné Group det norska specialistföretaget inom elektronisk handel Infinicom AS (under namnändring till Linné-Infinicom AS). Linné Group är därmed förstärkt i Skandinavien med koncepten E-commerce och E-spacing som stärker företag att exponera varor på nätet i syfte att locka till merköp. Ytterligare en förstärkning av Linné Group skedde genom förvärvet av de resterande 81% av Indicom AS (under namnändring till Linné Oslo AS) - ett specialistföretag inom 3D och virtual reality-teknik. Linné Group har under perioden utvecklat prototyper inom olika teknologiprojekt med lyckat resultat. Under kommande halvårsperiod skall dessa levereras till kunder. Affärsområdet Tjänst forsatte att förstärka sin positionering inom digital marknadskommunikation. Nettoomsättningen uppgick till 44,6, vilket kan jämföras med 39,5, en tillväxt på 13%. Resultatet före skatt uppgick till 0,2 (0,6). Ny konkurrenskraft till Ericsson Under kvartalet har två multimediaproduktioner för Ericsson slutförts för distribution världen över. Lösningen präglas av synergierna mellan koncernens IT-kompetens och filmkunnande. Multimedialösningar som effektiviserar Ericssons kommunikation av Bluetooth - en unik teknik som världsintroducerades på årets Cebitmässa - har också levererats. Vidare har en innovativ webb-applikation utvecklats för Ericssons hemsidor med en simuleringsmodul som gör att besökaren kan prova en ny Ericsson hemma i lugn och ro. Linné Group som konkurrensfördel Under kvartalet har koncernen levererat system till internationella företag som av sekretess- och konkurrensskäl inte vill offentliggöra sin relation med Linné Group. Dels ett globalt intranät för en nyckelkund, dels två system om vardera två miljoner. Ett av världens största transportföretag använder Caesars sälj- och marknadssystem - ett åtagande som nu utvidgats till att omfatta även den asiatiska verksamheten. Fördjupade kundrelationer Under perioden har Linné Group etablerat en tätare kontakt med Nationalencyklopedin/Bra Böcker, bland annat har en ny demoversion tagits fram under våren. För Micro bildelar genomfördes under mars-april en framgångsrik Prova-själv-kampanj. Målsättningen var att locka nya besökare till deras hemsida. För Thule, tillverkaren av takräcken och boxar, har Linné Group förvandlat och förädlat broschyren Boxmanualen till en effektiv IT-lösning för Internet. Exempel på nya kunder och uppdrag som skapats under perioden är NCCkoncernen, A-lotterierna, Telenor och Sony. Övrigt att notera under perioden är att Linné Group etablerat ett certifierat Java-center. Bättre kommunikation för Telia och SCA För Telia har Linné Group under årets början genomfört ett pilotprojekt i form av ett säljstöd, vilket ger öppningar för följdprojekt inom Telia. För SCA Hygiene Products utvecklas under våren en Internetlösning med uppgift att skapa en dialog mellan företaget och dess kunder inom hygienområdet. Norskt kontrakt med Telenor I Oslo har avtal tecknats med Telenor om utveckling av ett kvalificerat styrsystem Pilot för medie- och reklambranschen. Pilot hanterar all information som behövs för att producera och TV-sända reklamfilm. Lansering till branschföretag sker i juni medan den officiella marknadsintroduktionen går av stapeln under kvartal 3. Under kvartalet har Linné Group levererat en multimediaproduktion till PGS - ett av världens största företag inom oljeprospektering och geoteknik. Intensivt på filmfronten Propello - ett av Sveriges största oberoende filmproduktionsbolag - har genomfört en rad aktiviteter under kvartalet. Propello har gjort film i Norge för Astras receptfria produkter och film för IKEA till den nordamerikanska marknaden. En film som profilerar Malmö stad hade under kvartalet premiär på Sturup där den i dag välkomnar alla flygresenärer. Under våren har Propello fått nya filmuppdrag för Bona Kemi och Tvättman. Propello sänder TV internationellt Propello ansvarade för direktsändningarna av World Cup i simning från Malmö. Programmet sändes senare på EuroSport och över fem andra satellitkanaler. Samarbetet med danska Bonniers fortlöper och en av de senaste produktionerna är en spot för Cleopatra som rullar på svenska TV-kanaler och Discovery.

3 Caesar växer snabbt Caesar omsatte under första kvartalet 15,4 (11,7), d v s en ökning med 32% jämfört med förra året. Resultatet före skatt uppgick till 0,5 (0,2). Bolaget har under perioden tagit ett flertal intressanta affärer, bland annat WM-Data som inledningsvis avser att förstärka sina bolag WM-Data Infrastruktur och WM-Data Assistans med sälj- och marknadssystem. Telelogic utökar samarbetet med Linné Group genom att förse de utländska försäljningskontoren med Caesar. Exempel på nya Caesarkunder är Förenade Landsortstidningar (FLT), Bofors Weapon Systems, Dial Försäkring, Teamware Group, Daltek och SKF Nova. Innovationer ger Caesar försprång Under första kvartalet släppte Caesar nya versioner av samtliga produkter i den fjärde generationen. En av nyheterna i Caesar 4.1 är komplett stöd för Windows Terminal Server. Detta möjliggör en mer resurssnål Caesar-konfiguration baserat på s k tunna klienter och att användare av både PC, Mac, Unix och Linux kan köra Caesar på befintlig maskinpark. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 2,8 (2,0). Resultatet före skatt uppgick till - 1,3 (-0,5). Nya medarbetare säkrar kompetensen Antalet medarbetare har sedan årsskiftet inom Linné Group ökat med 34 personer till 305. Av dessa var 223 anställda inom affärsområdet Tjänst och 75 inom Caesar. Under perioden har stora interna informations- och utbildningsprogram genomförts. Dessutom har Linné Groups kulturmätning NöjdMedarbetareIndexgenomförts. Mätningen är en temperaturtagning på vad koncernens medarbetare tycker inom 11 olika områden. Utfallet är positivt och materialet ligger till grund för val av de förbättringsområden som varje enhet ska fokusera fram till nästa mätning vilken kommer att ske under hösten. Nyemission Vid en extra bolagsstämma den 30 mars beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionskursen fastställdes till 30 SEK per aktie. Emissionen omfattar tusen aktier och Linné Group kommer att tillföras högst 76,9 före emissionskostnader. Emissionen har garanterats av större aktieägare och ett konsortium under ledning av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. Emission till personalens vinstandelsstiftelse Styrelsen har beslutat att utnyttja sitt bemyndigande innebärande att under våren genomföra en emission på marknadsmässiga villkor av teckningsoptioner till medarbetarnas vinstandelstiftelse. Nettoomsättning och resultat före skatt Omsättning Resultat före skatt Tjänsteverksamheten 44,6 39,5 160,2 98,2 0,2 0,6 9,1 4,7 Produktverksamheten Caesar Affärssystem 15,4 11,7 55,8 27,0 0,5 0,2 3,2-4,8 Trafiksystem - 3,6 17,5 19,8-0,6 5,7-2,9 Riksbiljett - 0,6 1,2 7,0 - -0,6 0,1-0,5 S:a Produkt 15,4 15,9 74,5 53,8 0,5 0,2 9,0-8,2 S.a Tjänst och Produkt 60,0 55,4 234,7 152,0 0,7 0,8 18,1-3,5 Koncernen Goodwill avskrivningar -0,8-0,8-3,5-2,5 Koncerngemensamma kostnader -1,6 0,1-4,5-3,8 Eliminering -2,3-3,7-11,9-0,5 S:a koncernen 57,7 51,7 222,8 151,5-1,7 0,1 10,1-9,8 * Verksamheten inom datakommunikation som avyttrades i december har i tabellen för behandlats som avyttrad i enlighet med årsbokslutet. Detta innebär att resultatet för redovisas som jämförelsestörande post.

4 Koncernens resultaträkning Nettoomsättning 57,7 51,7 222,8 151,5 Kostnad för såld produktion/produkt -36,1-30,5-134,3-94,8 Bruttoresultat 21,6 21,2 88,5 56,7 Övriga rörelsekostnader -22,8-20,9-79,9-60,2 Rörelseresultat -1,2 0,3 8,6-3,5 Jämförelsestörande poster - - 3,2-6,1 Finansnetto -0,5-0,2-1,7-0,2 Resultat före skatt -1,7 0,1 10,1-9,8 Skatt* ,4-0,6 Resultat efter skatt -1,7 0,1 6,7-10,4 * Av årets skatt uppgår latent skatt till -3,0. Nyckeltal - sammandrag Nettoomsättning 57,7 51,7 222,8 Resultat före skatt -1,7 0,1 10,1 Likvida medel inklusive outnyttjade krediter 11,3 13,6 15,9 S:a anläggningstillgångar 48,7 52,5 46,5 S:a omsättningstillgångar 74,8 57,8 70,9 S:a tillgångar 123,5 110,3 117,4 S:a eget kapital 48,7 43,9 50,4 S:a skulder 74,8 66,4 67,0 S:a skulder och eget kapital 123,5 110,3 117,4 Soliditet (%) 39,4 39,8 42,9 Investeringar 3,4 2,2 21,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) -1,7 0,7 18,3 Räntabilitet på eget kapital, (%) -3,5 0,2 14,3 Eget kapital per aktie (SEK) 6,91 6,23 7,15 Nettoresultat per aktie (SEK) -0,24 0,01 0,96 Nettoresultat per aktie vid full konvertering -0,16 0,01 0,95 (SEK) Antal aktier * (tusental) Antal anställda (stycken) * Skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning kan vid full konvertering ge tusen aktier. Nettoresultatet per aktie vid full konvertering har beräknats med antagande om ränta på nyemitterat belopp om 5% före skatt.

5 Rapporteringstillfällen Halvårsrapport och kvartalsrapport 3 presenteras den 24 augusti respektive 28 oktober. Bokslutskommuniké för presenteras den 8 februari Göteborg 28 april Linné Group AB (publ) Gino Vettese Verkställande Direktör och koncernchef Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information vänligen kontakta: Cecilia Hellman Informationschef, Linné Group AB (publ) Tel vx , ank Håkan Juserius Ekonomi- och finanschef, Linné Group AB (publ) Tel vx , ank 1007 Mobil Internetföretaget Linné Group AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernen har ca 300 anställda med verksamhet i Stockholm, Oslo, Göteborg och Malmö. Linné Group är inriktat på digital marknadskommunikation med fokus på strategiska helhetslösningar för Internet, intranät, extranät, e-handel, multimedia, sälj- och marknadssystem samt film- och TV-produktion. Koncernen omfattas av dels tjänsteverksamheten Linné Group och Propello, samt en produktverksamhet bestående av Caesar Affärssystem. Bland kunderna finns bland andra Volvo, Saab, Ericsson, Astra, Procordia, Svenskt Flyg, Micro Bildelar och Electrolux Home.

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN PRESSMEDDELANDE BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1 april 1999 31 mars Resultatet efter finansnetto ökade till 392 MSEK (351). Resultatmässigt ett all time high under fjärde kvartalet, + 42%

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Sigma AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 1999 Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Omsättningen ökade med 65% till 1.481,6 Mkr (899,1 Mkr). Resultat före goodwillavskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) Innehållsförteckning A-COM I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG... 3 VD HAR ORDET... 5 AKTIEN... 6 AFFÄRSOMRÅDEN OCH BOLAG... 9

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Kvartal 3 Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (9,3) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 (0,8) MSEK Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer