allvarlig matallergi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "allvarlig matallergi"

Transkript

1 Behandling av allvarlig matallergi sammanfattning Att ha en allvarlig matallergi kan vara ett svårt, men dolt, handikapp och tyvärr finns det inga tester som kan förutsäga vem som har risk att utveckla svåra reaktioner på mat. Nivån av IgE-antikroppar i blod eller storleken av hudpricktest förutsäger aldrig hur någon kommer att reagera. De riskfaktorer som är kända för att få en svår reaktion är en dåligt kontrollerad astma samt att vara allergisk mot många olika allergen. Tidigare allergiska reaktioner kan hjälpa till att förutsäga svårighetsgraden, men framför allt hjälper det till att besluta om vem som ska ha en adrenalin autoinjektor. Det är viktigt med en riskbedömning av ansvarig läkare, att endast skriva ut adrenalin autoinjektor till dem som haft en anafylaxi tidigare, samt att undervisa i hur denna fungerar inkluderande att patienten får ge sig själv adrenalin. Att alltid behöva ha med sig en adrenalin autoinjektor har i en ny publikation visats vara stressande och förknippat med en sämre livskvalitet för många. Caroline Nilsson, MD, PhD, Inst. för klinisk vetenskap och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet och Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm kontaktadresse: Caroline Nilsson Sachsska barn- och ungdomssjukhuset SE Stockholm Caroline Nilsson, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm Förekomsten av matallergi ökar och kan klassificeras som ett folkhälsoproblem (1). Allvarlig matallergi är vanligare än svår astma och i Barnens Miljöhälsoenkät genomförd 2011 i Sverige uppger 8 % av 12 åringarna att de har läkardiagnostiserad matallergi (2). Allergiska reaktioner på mat varierar från lindrig klåda i munnen till anafylaxi, vilket är en snabbt insättande reaktion från flera organsystem som är potentiellt livshotande (3). Internationella studier visar att anafylaxi ökar och att den dominerande utlösande orsaken är olika livsmedel (4, 5). Trots att det finns risk för allvarliga allergiska reaktioner och även risk att dö, finns det idag ingen botande behandling vid matallergi. För dem som har en allvarlig matallergi påverkas vardagslivet ständigt och den kan vara ett svårt, men ofta osynligt, handikapp (6, 7). Individer med allvarlig matallergi måste ständigt vara på sin vakt och undvika det livsmedel som kan utlösa en allergisk reaktion. De måste också vara beredda på att behandla allergiska symtom om de oavsiktligt får i sig det de inte tål. De allra flesta med allvarlig matallergi har en IgE-förmedlad matallergi, men det finns också andra mer ovanliga allergiska reaktioner som kan leda till allvarliga symtom. Det är viktigt att känna till att sensibilisering, d.v.s. förekomst av IgE-antikroppar mätt i blod eller hud, inte är lika med klinisk allergi (4). Hur vanligt är allvarlig matallergi? En allvarlig allergisk reaktion, oavsett vad som utlöst denna, kallas för anafylaxi och definieras som en akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighets-reaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande (3). World Allergy Organization har i början av 2010 talet gett ut riktlinjer för diagnostik och behandling av anafylaxi då globala riktlinjer saknades tidigare. Anafylaxi utlöst av mat är vanligare hos barn och ungdomar, medan vuxna oftare får anafylaxi av läkemedel. En svensk retrospektiv journalbaserad genomgång 2007 bland barn och ungdomar (0 18 år) som sökte akut på någon av Stockholms tre akutmottagningar för anafylaxi visade en incidens på 32 per barn/ ungdomar och år oavsett orsak. I 92 % av fallen var mat orsaken till reaktionen. Det fanns en grupp barn och ungdomar som inte uppfyllde kriterierna för anafylaxi men hade 22 allergi i prakxsis 3/2013

2 Adrenalin är förstahandsvalet vid behandling av allvarlig allergi/anafylaxi. Det är livräddande genom att snabbt ha en kärlsammandragande effekt och lindra luftvägsobstruktionen som orsakas av slemhinneödem, samt förhindra och förebygga blodtrycksfall och chock. Foto: ALK ALBELLO underbehandlad eller obehandlad astma är en stark riskfaktor och kan leda till att en allvarlig allergisk reaktion uppstår efter att matallergenet i fråga ätits av misstag. Den svenska anafylaxistudien visade att pollenallergiska barn oftare sökte med livsmedelsutlöst anafylaxi under pollensäsongen jämfört med resten av året (8). Andra bidragande faktorer kan vara infektioner, alkohol, menstruation, stress, kraftig avkylning och ansträngning. Vissa matallergen, exempelvis vete, förknippas med ansträngningsutlöst anafylaxi. Dessa individer kan få reaktion när vete äts i samband med ansträngning inom några timmar, men får inga symtom när de äter vete och inte anstränger sig. För en del individer krävs mer än en bidragande faktor för att svåra allergiska symtom ska utlösas (11). Barn som är allergiska mot många olika matallergen och ungdomar som har kvar sin mjölk-, vete- eller äggallergi har en ökad risk för att reagera svårt då de av misstag får i sig det de är allergiska emot. Mjölkallergi som kvarstår upp i tonåren och i vuxen ålder kan ge mycket svåra allergiska symtom vid intag av extremt små mängder mjölk, vilket medför ett svårt handikapp för de drabbade. Allvarlig matallergi utredning och diagnostik Anamnes Genom en noggrann anamnes är det ofta möjligt att identifiera utlösande matallergen. Dosen som utlöste reaktionen ger tillsammans med de akuta symtomen en god uppfattning om svårighetsgraden. En liten dos som snabbt utlöser en svår reaktion talar för en svårare allergi. Symtomen uppkommer vanligen snabbt efter exponering, från några minuter till ett par timmar. En allvarlig reaktion borde tala för att nästa reaktion också kan bli allvarlig, men de få studier som har undersökt detta visar inget övertygande samband. En studie visar att upprepad jordnötsprovokation hos samma individer inte ger samma symtom. En lindrig reaktion vid första tillfället kunde bli en svår reaktion vid andra provokationen och tvärtom. Det var dosen som åts som verkade ha betydelse för reaktionen (12). behandlats med adrenalin innan de kom till sjukhus. Det går inte att utesluta att dessa barn hade haft svårare symtom om de inte hade behandlats. Om bägge grupperna slogs samman, var incidensen 51 per barn/ungdomar och år (8). Utlösande livsmedel och riskfaktorer IgE-förmedlad allergi är den vanligaste orsaken till allvarlig matallergi och de allergen som oftast utlöser svåra reaktioner är trädnötter och jordnötter. I den svenska studien ovan orsakades drygt 50 % av fallen av jordnöt och trädnötter, framförallt cashewnöt (8). Mjölk, ägg och vete är vanliga allergen framförallt hos de yngre barnen och är därför också en vanlig orsak till allvarlig allergisk reaktion. Det viktigt att veta att alla matallergen kan ge en allvarlig allergisk reaktion. Dock kan vi med dagens diagnostiska metoder inte förutsäga risken för att reagera med allvarlig allergisk reaktion (9, 10). Det finns flera olika faktorer som ökar risken för svåra allergiska reaktioner. En riskfaktor är ålder. Små barn kan inte uttrycka hur de mår och kan därför få en svår reaktion och en sent insatt behandling. Tonårstiden är förknippad med riskbeteende och de tonåringar som har en bestående matallergi tar ofta större risker än tidigare. Samtidig annan sjukdom som exempelvis astma, mastcellssjukdomar och andra allergiska manifestationer ökar risken för svår allergisk reaktion. En allergi i prakxsis 3/

3 Barnen och ungdomarna i den retrospektiva journalbaserade studien som sökte akut under 2007 har följts upp vad gäller nya akuta allergiska reaktioner på mat. Studien indikerar att det inte går att förutsäga svårighetsgraden på en ny reaktion (12). Analys av IgE-antikroppar Eftersom de flesta med allvarliga allergiska reaktioner på mat har en IgE-förmedlad allergi så är det naturligt att utreda med analys av IgE-antikroppar, men analysera endast IgE-antikroppar för misstänkta allergen. Om detta görs med hudpricktest eller med analys av IgE-antikroppar i blod brukar sällan ha betydelse då överensstämmelsen mellan dessa vanligtvis är god. Storleken på kvaddeln vid hudpricktest och IgE-nivån i blod korrelerar till sannolikheten att reagera. Ju större kvaddel eller högre IgE-nivå desto större sannolikhet för en allergisk reaktion då allergenet äts. Korrelationen varierar beroende på allergen och barnets ålder. Ju yngre barn desto lägre nivå av IgE-antikroppar kan vara förknippat med symtom. Observera, det finns inget samband mellan storleken på kvaddeln eller IgE-antikroppsnivån och svårighetsgraden av symtomen. En stor kvaddel eller hög IgE-nivå behöver inte leda till en allvarlig reaktion och tvärtom (10). På senare år har molekylär allergologi, det vill säga möjligheten att mäta IgE-antikroppar mot enskilda proteiner i olika allergen, blivit ett bra tillskott för en säkrare diagnostik (13). Det har blivit möjligt att skilja mellan primär sensibilisering, «äkta» allergi och sensibilisering mot jordnötter beroende på korsreaktivitet med björk. Vi kan dock fortfarande inte förutsäga svårighetsgraden av reaktionen. Analys av den basofila granulocytens känslighet CD- sens En ny-gammal metod för att diagnostisera allergi är att stimulera basofila celler med allergen. Vid IgE-förmedlad allergi, är mastceller i vävnaden och basofila celler i blodet sensibiliserade med IgE-antikroppar mot allergenet som individen reagerar emot. Genom att stimulera de basofila cellerna i provrör med lägre och lägre doser av allergenet, kan den minsta mängd allergen som stimulerar cellerna mätas. Metoden kallas CD-sens. Den har visat sig vara en användbar ersättning för komplexa allergenprovokationer (14) och en god korrelation har konstaterats mellan CD-sens och dubbelblind placebokontrollerad provokation med jordnöt (15). Hudpricktest, IgE-antikroppar i blod, molekylär allergologi eller CD-sens kan utesluta eller indikera en IgE-förmedlad allergi. Dock finns det andra allvarliga allergiska reaktioner av mat som inte är IgE-förmedlade, exempelvis histaminintoxikation eller «food protein induced enterocolitis symdrome» (FPIES), se faktaruta 1. För dessa diagnoser som kan vara nog så besvärliga finns inga enkla tester och anamnesen blir ännu viktigare. En provokation med misstänkt livsmedel kan behövas för att en diagnos ska kunna ställas. Matprovokationer Provokationer kan göras luftburet eller oralt. Orala provokationer görs oftast öppna men kan också blindas. Blinda provokationer passar bra vid utredning av matallergi hos äldre barn/ungdomar med uttalad rädsla, samt vid diffusa symtom. Det går att göra en provokation med i stort sett all mat, men det är viktigt att börja med en tillräckligt låg dos av maten. Vanligtvis görs provokationer med ett livsmedel med ökande doser med 30 minuters mellanrum och med 2 timmars observation efter sista dosen. Provokationens sista dos ska motsvara en normalportion för åldern. Det är dock inte helt riskfritt att utföra provokationer då svåra allergiska reaktioner kan uppträda. Provokationer hos barn och ungdomar med tidigare anamnes på allvarlig allergisk reaktion bör därför utföras på sjukhus. Personal som utför provokationerna måste ha god kännedom om akut behandling av svåra allergiska symtom. Behandling av allvarlig matallergi Dietbehandling I dagsläget finns inga etablerade behandlingsstrategier för att bota matallergi men studier pågår i hela världen. Den enda strategi som finns är att strikt undvika det livsmedel individen är allergisk emot. Detta kan medföra stora problem och oförståelse från omgivningen. Många som inte är allergiska har svårt att förstå hur liten mängd som behövs för att vissa allvarligt allergiska individer ska får en svår allergisk reaktion. Svårt matallergiska barn har en sämre vikt- och längdutveckling jämfört med friska barn i samma ålder, samt en ökad risk för lågt energiintag med malnutrition som följd (16). Det är ur näringsmässig synpunkt viktigt att ge alternativ till de livsmedel som utlöser allergin. Exempelvis, alternativ på mjölkfri ersättning om barnet har mjölkallergi, även till äldre barn och framför allt till de med många allergier eller uppfödningssvårigheter. Kontakt med en dietist är nödvändigt för att individen och dess familj ska få uppdaterad kunskap. Många barn som har upplevt svåra allergiska reaktioner orsakade av mat vill inte äta, de litar inte på att det de får är något de tål. Glöm då kostcirkeln och låt barnen äta det de tål och vill, men i samråd med en dietist. Även om livsmedlet i fråga undviks så måste de med svår matallergi alltid vara beredda att behandla akut uppkomna allergiska symtom samt vara utrustade med adekvata mediciner. Medicinsk behandling vid akuta symtom Adrenalin är förstahandsvalet vid behandling av allvarlig allergi/ anafylaxi och är livräddande genom att snabbt (5 10 minuter) ha en kärlsammandragande effekt, lindra luftvägsobstruktionen som orsakas av slemhinneödem och förhindra och förebygga blodtrycksfall och chock (17). Adrenalin i autoinjektor finns i olika utföranden. Alla ska tas intramuskulärt i lårmuskeln på lårets utsida. Övriga läkemedel kan vara luftrörsvidgande medicin att inhalera. Vid anafylaxi kan antihistaminer dämpa klåda, flush, urtikaria, angioödem samt näs- och ögonsymtom, men de har ingen effekt på luftvägsobstruktion, blodtrycksfall eller chock och ska inte användas istället för adrenalin (18). Det diskuteras världen över om kortison ska användas eller inte vid svår allergi. Helt klarlagt är att kortison inte kan ersätta adrenalin. Kortison har effekt 24 allergi i prakxsis 3/2013

4 efter ca 3 4 timmar och ges regelmässigt vid allvarlig reaktion/ anafylaxi men det finns inga studier om dess effekt efter det akuta skedet. Kortison skrivs ofta ut som akutmedicin vid matallergi, men har ingen plats i det akuta skedet eftersom effekten kommer sent. Individer med allvarlig matallergi ska vara utrustade med adrenalin autoinjektor och en skriftlig behandlingsplan där det framgår när och hur de ska medicinera. Adrenalin är det enda livräddande läkemedlet vid anafylaxi. När en adrenalin autoinjektor skrivs ut måste individen och dess familj utbildas om anafylaxi och om hur adrenalin autoinjektorn fungerar och tas/ges. I behandlingsplanen ska det stå vad barnet/ungdomen är allergisk emot samt vad som ska göras om en allergisk reaktion uppkommer. Icke-sederande antihistamin kan läggas till i dubbel dos efter att adrenalin har getts. Full effekt av antihistamin kommer efter minuter. Det är viktigt att läkaren bedömer vem som behöver adrenalin då en ny publikation har visat att alltid behöva ha med sig en adrenalin autoinjektor kan vara stressande och förknippat med en sämre livskvalitet för många (19). Teamarbete Att vara allvarligt matallergisk kan för många drabbade och deras familjer ha en negativ effekt på livskvaliteten. Många har ofta allergi mot flera olika livsmedel samt mot pälsdjur och pollen. De har ofta också astma och atopiskt eksem. För att begränsa de psykologiska och sociala effekterna av matallergi är det viktigt att ta hänsyn också till dessa aspekter, inte bara det rent medicinska runt allergisjukdomen. Det är en stor fördel att kunna arbeta i team runt dessa familjer. Teamet kan se olika ut sett över tid beroende på vilket behov som finns, men att ha tillgång till sjuksköterska, läkare, psykolog och dietist, alla med särskilt intresse för och kunskap om allergisjukdomar, är en stor fördel. Även andra yrkeskategorier kan förstås komma i fråga. Dietisten har stor kunskap om specialkost och måste arbeta för att barnet/ungdomen får ett fullgott energi/näringsintag och växer adekvat. Barnpsykologen kan hjälpa föräldrarna i sitt förhållningssätt till Food protein induced enterocolitis syndrome (FPIES) Troligen en cellmedierad allergisk reaktion som drabbar framförallt barn under 1 år. Barnen reagerar ca 2 4 timmar efter intag av maten med kraftiga upprepade kräkningar och blir ofta mycket medtagna. Senare brukar diarré uppträda. Ofta söker dessa familjer med sina barn på akutmottagningen och symtomen misstolkas då ofta som gastroenterit eller allvarlig infektion, exempelvis sepsis. Hela förloppet klingar av inom 3 dygn. Vid utredning hittas vanligtvis inga IgE-antikroppar mot det som utlöst reaktionen. De vanligaste utlösande livsmedlen är mjölk, vete, havre och ris. Histaminintoxikation Vissa livsmedel kan utveckla höga mängder histamin då de förvaras länge och under undermåliga omständigheter. Exempelvis kan tonfisk, då den förvaras för varmt och för länge, bilda höga mängder histamin. De som då äter denna tonfisk får symtom som rodnad och flush i huden, kraftiga magsmärtor, kräkningar och diarré. En del kan bli kraftigt medtagna och svimma. barnet/ungdomen och dess allergier. Det kan lätt utvecklas till att föräldrarna tycker så synd om sitt barn att de har svårt att stödja barnets friska sidor så att den normala utvecklingen kan fortgå. Sjuksköterskan kan vara familjens kontaktperson gentemot sjukvården. Läkaren har det medicinska ansvaret för utredning och behandling. Ett exempel där team-arbete kan vara nödvändigt är för barn/ungdomar som haft flera svåra allergiska reaktioner på mat och därför är mycket försiktiga med ny mat och mat på nya ställen. Till exempel skollunchen kan vara ett stort problem (2). Här kan både läkare, dietist och psykolog behövas för att barnet/ungdomen ska kunna/våga äta i skolan så att ett adekvat näringsintag upprätthålls. Kommande behandlingar Runt om i världen pågår studier med olika behandlingsstrategier. Flera olika former av allergenspecifik immunoterapi mot matallergi håller på att utvecklas; oral (i munnen), sublingual (under tungan), epikutan (i överhuden) eller subkutan (under överhuden) administrering av små mängder av naturliga eller modifierade matallergen. Alla strategier går ut på att försöka inducera tolerans. Oral immunoterapi verkar vara mest lovande utifrån tidigare små studier (20). Oral immunoterapi startar med mycket små doser av det livsmedel som individen är allergisk emot. Doserna ökas över tid. Behandlingen är behäftad med många biverkningar i form av allergiska reaktioner. Trots detta har flera studiepatienter lyckats tåla det de tidigare fick svåra reaktioner av. Dock är det fortfarande oklart om patienterna blir toleranta för all framtid eller om det är en tillfällig tolerans så länge de fortsätter med livsmedlet ifråga. Mekanismerna som åstadkommer de immunologiska förändringarna vid behandlingen är fortfarande oklara (20). Dock verkar det vara en omprogrammering av T-hjälparceller, från T-hjälparcell typ 2 som påverkar B-cellerna att producera IgE-antikroppar, till T-hjälparcell typ 1 som istället påverkar B-cellerna att producera IgG-antikroppar, genom att antigenet (livsmedlet ifråga) presenteras för tarmslemhinnas celler (21). Tyvärr får individer med allvarliga allergiska reaktioner sällan delta i dessa studier. En liten men intressant behandlingsstudie med oral immunoterapi under skydd av anti-ige-antikroppar (Omalizumab) har genomförts och har visat goda resultat samt få biverkningar. Omalizumab är ett godkänt läkemedel mot svår allergisk astma. I studien behandlades 11 skolbarn med IgE-förmedlad mjölkallergi (IgE mot mjölk var mellan ku/l) med Omalizumab i 9 veckor. Därefter startade den orala immunoterapin med mjölk under fortsatt behandling med Omalizumab i veckor. Omalizumab sattes ut och 2 månader senare utfördes en dubbel-blind mjölkprovokation. Nio av elva barn klarade provokationen utan symptom (22). Effekten av Omalizumab har studerats genom att undersöka basofilernas reaktivitet före och efter behandling, vilket gjordes i en studie där 16 jordnötsallergiker deltog. Man såg att patienternas basofila celler allergi i prakxsis 3/

5 före behandling med Omalizumab reagerade på jordnöt i provrör, men efter behandlingen avtog cellernas reaktivitet (23). Enskilda fall av behandling med Omalizumab och oral immunoterapi under kontroll med CD-sens har genomförts i Stockholm med hittills goda resultat. Ett av fallen är en flicka som vid 15 års ålder var allergisk mot mjölk, ägg, nötter, jordnötter samt pälsdjur och pollen. Hon hade allergisk astma och ett svårbehandlat eksem samt rinokonjunktivit under pollensäsongen. Flickan fick av misstag i sig mjölk i form av ost i ett bröd och reagerade med svår anafylaxi med andningsstillestånd. Hon utvecklade en rädsla för att äta efter reaktionen och mådde mycket dåligt. Vi provade att behandla med Omalizumab och följde förloppet med CDsens. Efter 3 månaders Omalizumab-behandling slutade flickans basofila celler att reagera på mjölk. En försiktig mjölkprovokation genomfördes utan symtom. Därefter fick hon starta med mjölk i låg dos hemma och successivt öka dosen. När flickan drack/åt mjölk helt utan restriktioner startade nedtrappning av Omalizumab. Idag har hon en mycket låg dos av läkemedlet men tål fortfarande mjölk obegränsat. Astman och eksemet är under god kontroll och nedtrappning av Omalizumab fortsätter. Förutom livräddande mediciner i form av adrenalin kan team-arbete där både läkare, dietist, psykolog, och sjuksköterska träffar patienten och dess familj samtidigt, vara en stor hjälp för patienten att klara av vardagen. Svårighetsgraden av en allergisk reaktion är svår att förutsäga, men nya tester där de basofila cellernas känslighet studeras verkar ha en god möjlighet att utesluta allergisk reaktion och kan vara ett bra och riskfritt alternativ till matprovokationer. I dagsläget finns ingen botande behandling men nya intressanta studier med olika former av immunoterapi med livsmedel pågår och önskvärt vore att dessa studier framförallt fokuserar på de med svårast matallergi. Referenser 1. Lack G. Update on risk factors for food allergy. J Allergy Clin Immunol 2011; 129(5): Socialstyrelsen. Barns och ungas hälsa, vård och omsorg Stockholm SFFA. Anafylaxi. Rekomendationer för omhändertagande och behandling Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2010;125(2 Suppl 2): S Simons FE. Anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2010;125(2 Suppl 2): S Cummings AJ, Knibb RC, King RM, Lucas JS. The psychosocial impact of food allergy and food hypersensitivity in children, adolescents and their families: a review. Allergy 2010; 65(8): Ostblom E, Egmar AC, Gardulf A, Lilja G, Wickman M. The impact of food hypersensitivity reported in 9 year-old children by their parents on healthrelated quality of life. Allergy 2008; 63(2): Vetander M, Helander D, Flodstrom C, Ostblom E, Alfven T, Ly DH, et al. Anaphylaxis and reactions to foods in children--a population-based case study of emergency department visits. Clin Exp Allergy 2012; 42(4): Burks AW, Tang M, Sicherer S, Muraro A, Eigenmann PA, Ebisawa M, et al. ICON: food allergy. J Allergy Clin Immunol 2012; 129(4): Glaumann S, Nopp A, Johansson SG, Borres MP, Nilsson C. Oral peanut challenge identifies an allergy but the peanut allergen threshold sensitivity is not reproducible. PLoS One 2013; 8(1): e Simons FE, Ardusso LR, Bilo MB, Dimov V, Ebisawa M, El-Gamal YM, et al Update: World Allergy Organization Guidelines for the assessment and management of anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2012; 12(4): Vetander M. Personal communication Borres MP, Ebisawa M, Eigenmann PA. Use of allergen components begins a new era in pediatric allergology. Pediatr Allergy Immunol 2011; 22(5): Nopp A, Johansson SG, Ankerst J, Bylin G, Cardell LO, Gronneberg R, et al. Basophil allergen threshold sensitivity: a useful approach to anti-ige treatment efficacy evaluation. Allergy 2006; 61(3): Glaumann S, Nopp A, Johansson SG, Rudengren M, Borres MP, Nilsson C. Basophil allergen threshold sensitivity, CD-sens, IgE-sensitization and DBPCFC in peanut-sensitized children. Allergy 2012; 67(2): Santos AF, Lack G. Food allergy and anaphylaxis in pediatrics: update Pediatr Allergy Immunol; 23(8): Kemp SF, Lockey RF, Simons FE. Epinephrine: the drug of choice for anaphylaxis. A statement of the World Allergy Organization. Allergy 2008; 63(8): Lieberman P, Nicklas RA, Oppenheimer J, Kemp SF, Lang DM, Bernstein DI, et al. The diagnosis and management of anaphylaxis practice parameter: 2010 update. J Allergy Clin Immunol 2008;126(3): Pinczower GD, Bertalli NA, Bussmann N, Hamidon M, Allen KJ, DunnGalvin A, et al. The effect of provision of an adrenaline autoinjector on quality of life in children with food allergy. J Allergy Clin Immunol 2013;131(1): e Beyer K. A European perspective on immunotherapy for food allergies. J Allergy Clin Immunol 2012;129(5): Akdis CA, Akdis M. Mechanisms of allergen-specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2011; 127(1): Nadeau KC, Schneider LC, Hoyte L, Borras I, Umetsu DT. Rapid oral desensitization in combination with omalizumab therapy in patients with cow s milk allergy. J Allergy Clin Immunol 2011; 127(6): Gernez Y, Tirouvanziam R, Yu G, Ghosn EE, Reshamwala N, Nguyen T, et al. Basophil CD203c levels are increased at baseline and can be used to monitor omalizumab treatment in subjects with nut allergy. Int Arch Allergy Immunol 2011; 154(4):

Måste vi göra jordnötsprovokationer? Caroline Nilsson, docent, barnallergolog

Måste vi göra jordnötsprovokationer? Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Måste vi göra jordnötsprovokationer? Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Kan man förutsäga svårighetsgraden av den allergiska reaktionen? IgE-antikroppar mot aktuellt allergen IgE-antikroppar mot

Läs mer

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovokationer ww Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovoaktioner? Fastställa diagnos Kontrollera om

Läs mer

Matallergi kan vara ett svårt handikapp som inte syns

Matallergi kan vara ett svårt handikapp som inte syns Citera som: Läkartidningen. 2014;111:CIC3 Matallergi kan vara ett svårt handikapp som inte syns För de allt fler barn som är allergiska mot mat blir ätandet i skolan, hos kompisar, hemma inte okomplicerat.

Läs mer

CD-sens - Funktionellt allergitest När, Var Hur?

CD-sens - Funktionellt allergitest När, Var Hur? CD-sens - Funktionellt allergitest När, Var Hur? Anna Nopp, Docent Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk immunologi och allergi Karolinska Institutet 2016-10-07 Nopp 1 Mastceller Basofiler

Läs mer

Basofil allergenstimulering- CD-sens

Basofil allergenstimulering- CD-sens Basofil allergenstimulering- CD-sens Anna Nopp, Docent Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk immunologi och allergi Karolinska Institutet Nopp 1 Nopp 2 Sensibilisering Först sedan man kommit

Läs mer

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Jenny van Odijk Leg. Dietist, Med dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Referenser Codreanu F et al. A novel immunoassay

Läs mer

Jordnötsallergi hos barn och ungdomar. Susanne Glaumann ST-läkare, Sachsska barn och ungdomssjukhuset Doktorand, Karolinska Institutet

Jordnötsallergi hos barn och ungdomar. Susanne Glaumann ST-läkare, Sachsska barn och ungdomssjukhuset Doktorand, Karolinska Institutet Jordnötsallergi hos barn och ungdomar ST-läkare, Sachsska barn och ungdomssjukhuset Doktorand, Karolinska Institutet Komponentdiagnostik vid jordnötsallergi J Allergy Clin Immunol 2012;130:468-72 Allergena

Läs mer

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier Fri från allergi? Om forskning och framsteg inom matallergier Mirja Vetander, Med Dr, ST-läkare i barnmedicin Hur vanligt är det med matallergi, blir det vanligare och i sådant fall varför? Vilka diagnostiska

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Födoämnesallergi - diagnostik och praktik. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog

Födoämnesallergi - diagnostik och praktik. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Födoämnesallergi - diagnostik och praktik Caroline Nilsson, docent, barnallergolog SYMTOM VID INTAG AV FÖDOÄMNE Ogynnsamma reaktioner på föda Psykologiska reaktioner / Aversion Toxisk reaktion Icke-toxisk

Läs mer

Födoämnesallergi - Provokation

Födoämnesallergi - Provokation Födoämnesallergi - provokation 1(6) Födoämnesallergi - Provokation Detta PM avser IgE-förmedlade reaktioner. Bakgrund. Födoämnesallergi definieras som en avvikande reaktion på ett födoämne, en reaktion

Läs mer

PROVOCERA ELLER INTE HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman

PROVOCERA ELLER INTE HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman PROVOCERA ELLER INTE ww HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman Remiss Leyla 15 år Frågeställning: Äkta jordnötsallergi? Önskad undersökning: Provokation jordnöt Anamnes:

Läs mer

Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning

Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning Vad är födoämnesöverkänslighet? Klassificering av matöverkänslighet Ref.Carrard A. m.fl. Update on food allergy, Allergy 2015 Matöverkänslighet

Läs mer

Jordnötsallergi, björkpollen och komponentdiagnostik

Jordnötsallergi, björkpollen och komponentdiagnostik Jordnötsallergi, björkpollen och komponentdiagnostik Anna Asarnoj Barnläkare, Lung- och Allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Med dr, Institutionen

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

BVC-utbildning september 2012 Gunilla Norrman

BVC-utbildning september 2012 Gunilla Norrman BVC-utbildning september 2012 Gunilla Norrman En sjukdom med många skepnader Några olika patientfall Diagnostik Behandling Uppföljning Fanny 6 mån Fult eksem bål, extremiteter, ansikte Helt ammad Pricktest

Läs mer

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt D - Utredning och behandling BAKGRUND Jordnötsallergi förekommer hos 0,6-3 % av befolkningen beroende på undersökning och land. I USA har prevalensen av jordnötsallergi ökat från 0,4 % 1997 till 1,4 %

Läs mer

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion Diagnostik vid ww matöverkänslighet Susanne Glaumann, Barnläkare Med dr Allergi och lungmottagningen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Innehåll Olika typer av överkänslighet Utredning av en misstänkt

Läs mer

IgE-medierad allergi mot mat

IgE-medierad allergi mot mat Analys av IgE-antikroppar och av basofilers känslighet kan förbättra diagnostiken vid matallergi Caroline Nilsson 1, Gunnar Lilja 1, Magnus Wickman 1, 2, Anna Nopp 3 och SGO Johansson 3 sammanfattning

Läs mer

FÖDOÄMNES- PROVOKATIONER

FÖDOÄMNES- PROVOKATIONER FÖDOÄMNES- PROVOKATIONER Anna Winberg Barnallergolog BLF Allergi Falun 160921 Definition av födoämnesöverkänslighet (FHS) Toxiska reaktioner (FHS) Födoämnesöverkänslighet Födoämnesaversion Immunologiska

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Födoämnesallergier i förskoleoch skolåldern. Helene Axfors Olsson Barnallergolog Barn- och ungdomskliniken Växjö 20160302

Födoämnesallergier i förskoleoch skolåldern. Helene Axfors Olsson Barnallergolog Barn- och ungdomskliniken Växjö 20160302 Födoämnesallergier i förskoleoch skolåldern Helene Axfors Olsson Barnallergolog Barn- och ungdomskliniken Växjö 20160302 1 Födoämnesöverkänslighet Terminologi Födoämnesallergi immunologisk Intolerans icke-immunologisk

Läs mer

Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn

Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn Matallergi är ett allvarligt hälsoproblem som drabbar framför allt barn (ca 8 procent) men också vuxna (ca 5 procent) [1, 2]. Många patienter

Läs mer

Födoämnesallergier hos barn

Födoämnesallergier hos barn Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi visst slag av Nässelutslag (urtikaria) Allergisk

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi Sver-IgE visst slag av Nässelutslag (urtikaria)

Läs mer

Anafylaxi hos barn. Faktautbildning för allmänläkare 131114. Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov

Anafylaxi hos barn. Faktautbildning för allmänläkare 131114. Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov Anafylaxi hos barn Faktautbildning för allmänläkare 131114 Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov Fall 1 16-årig pojke. Tid sjukdom: Som liten besvärlig astma. Nuv sjukdom: besvär

Läs mer

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Ditt deltagande är frivilligt, men vi är mycket tacksamma om du väljer att medverka! Som tack för hjälpen kan du välja mellan presentkort

Läs mer

Födoämnesallergi har en

Födoämnesallergi har en Födoämnesallergi från barn till tonår sammanfattning Allergier och atopisk sjukdom är den vanligaste gruppen kroniska sjukdomar hos barn och ungdomar. De vanligaste allergierna är hos de minsta barnen

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Penicillinallergi hos barn

Penicillinallergi hos barn Penicillinallergi hos barn Misstänkt betalaktamöverkänslighet Dan Gustafsson Allergicentrum ÖLL Strategi ACÖ skall kännetecknas av hög kompetens i allergi frågor vad avser såväl hälsofrämjande, preventiva

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Hur kan vi möta barn med allergier i skolan Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Barnet och familjen i förskolan/skolan För barn med astma och allergi är det viktigt att det fungerar bra

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Eosinofil esofagit, Allergisk enterokolit och FPIES. Robert Saalman Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Göteborg

Eosinofil esofagit, Allergisk enterokolit och FPIES. Robert Saalman Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Göteborg Eosinofil esofagit, Allergisk enterokolit och FPIES Robert Saalman Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Göteborg Number of articles per year on Eosinophilic Esophagitis (EoE) in adults n / year 100

Läs mer

Anafylaktisk reaktion 2011-09-12. Cirka 10% av den vuxna befolkningen har astma. Ungefär hälften av astmatikerna har en lindrig sjukdom.

Anafylaktisk reaktion 2011-09-12. Cirka 10% av den vuxna befolkningen har astma. Ungefär hälften av astmatikerna har en lindrig sjukdom. Hur många har astma i Sverige? Cirka 10% av den vuxna befolkningen har astma. Astma har väl ingen dött av? Alf Tunsäter 13% 11% 9% 7,5% Ungefär hälften av astmatikerna har en lindrig sjukdom. Referens:

Läs mer

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Medicinska teamet. Vem är med i Idre? Barnläkare med specialistkompetens

Läs mer

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Peter Meyer Överläkare, Barnallergolog Sus, Lund Peter Meyer 2013-03-06 1 Disposition Barn och ungdomar Hur utreda misstänkt astma Gränssnitt PV vs barnläkare/barnallergolog

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Rågsveds vårdcentral onsdagen den 19 september 2012

Minnesanteckningar från allergironden på Rågsveds vårdcentral onsdagen den 19 september 2012 Minnesanteckningar från allergironden på Rågsveds vårdcentral onsdagen den 19 september 2012 Deltagande på allergironden var 9 läkare och 2 sjuksköterskor Tack Rågsveds vårdcentral för att vi kunde vara

Läs mer

Allergena komponenter i vete

Allergena komponenter i vete Allergena komponenter i vete albuminer och globuliner gluten Tri a 15 - AAI monomer Tri a 28 - AAI dimer Tri a 29, 30 - AAI tetramer Tri a 12 - profilin Tri a 14 - LTP Tri a 18 - hevein-like Tri a 25 -

Läs mer

Hur vanligt är det med anafylaxi och vad utlöser den?

Hur vanligt är det med anafylaxi och vad utlöser den? Hur vanligt är det med anafylaxi och vad utlöser den? SAMMANFATTNING Anafylaxi är en akut, potentiellt livshotande systemisk överkänslighetsreaktion från två eller fler organsystem. Den exakta livstidsprevalensen

Läs mer

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

2010-01-16. Matallergi. Födoämnesreaktioner. Vanligaste symptom vid matallergi 4 års ålder. Specifik utredning

2010-01-16. Matallergi. Födoämnesreaktioner. Vanligaste symptom vid matallergi 4 års ålder. Specifik utredning Incidens Prevalens Mjölk Ägg Soja Fisk Röd mat Jordnöt Nöt Frugt Grönsaker Kött 21-1-16 Matallergi -mest hos barn Matallergi Søren Wille Överläkare BFK Helsingborgs Lasarett Vad är matallergi? Villka besvär?

Läs mer

Nya behandlingsschema de senaste åren

Nya behandlingsschema de senaste åren Nya behandlingsschema de senaste åren Practall, 2008 ERS Task Force Report on Preschool Wheeze, 2008 GINA om astma hos förskolebarn, 2009 BLF:s sektion för barn och ungdomsallergologi, augusti 2009 Behandlingsrekommendationer

Läs mer

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju SAMMANFATTNING: Skolans ansvar är att skapa en så trygg miljö som möjligt för barn som går i skolan, men denna miljö kan inte bli säker och

Läs mer

från forskning till klinik CAROLINE NILSSON

från forskning till klinik CAROLINE NILSSON Oral tolerans från forskning till klinik SAMMANFATTNING Incidensen av matallergi har ökat med mer än 18 % mellan 1997 och 2007. En störning av immunsystemets toleransutveckling kan leda till IgE-förmedlad

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Allergen ImmunoTerapi AIT. Cecilia Ahlström Emanuelsson, MD,PhD ÖNH-kliniken, SUS Peter Meyer, MD Barnkliniken, Helsingborg

Allergen ImmunoTerapi AIT. Cecilia Ahlström Emanuelsson, MD,PhD ÖNH-kliniken, SUS Peter Meyer, MD Barnkliniken, Helsingborg Allergen ImmunoTerapi AIT Cecilia Ahlström Emanuelsson, MD,PhD ÖNH-kliniken, SUS Peter Meyer, MD Barnkliniken, Helsingborg Kärt barn har många namn Allergen Specifik Immunoterapi ASIT Hyposensibilisering

Läs mer

Den basofila granulocyten är den

Den basofila granulocyten är den D Basofilaktiveringstestet -sens CD-sens den allergiska patienten i ett provrör sammanfattning De basofila granulocyterna i blodet har specifika Fc-receptorer på cellytan som binder till sig IgE. Hos allergiska

Läs mer

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Björn Nordlund Barnsjuksköterska och doktorand Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Pälsdjursallergi

Läs mer

Allergi-skalan Hur möter vi oro för allergi? Catrin Holgén Barnallergolog Region Jämtland-Härjedalen Barnallergisektionens Höstmöte Falun sept 2016

Allergi-skalan Hur möter vi oro för allergi? Catrin Holgén Barnallergolog Region Jämtland-Härjedalen Barnallergisektionens Höstmöte Falun sept 2016 Allergi-skalan Hur möter vi oro för allergi? Catrin Holgén Barnallergolog Region Jämtland-Härjedalen Barnallergisektionens Höstmöte Falun sept 2016 Allergiteamet Östersund + 2 Barn-ssk på avd för ASIT

Läs mer

Födoämnesallergi: klinik och diagnostik. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog

Födoämnesallergi: klinik och diagnostik. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Födoämnesallergi: klinik och diagnostik Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Födoämnesallergi/överkänslighet 25% i en population upplever att de eller deras barn har någon form av födoämnesöverkänslighet

Läs mer

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset 6 maj 2015 Jeanette född 1970 Blev i somras stucken i handen av en geting. Fick efter 15 min kraftig lokal svullnad och klåda som försvann

Läs mer

Allergologi introduktion. Nikos Lazarinis Lung-Allergi kliniken Karolinska Huddinge

Allergologi introduktion. Nikos Lazarinis Lung-Allergi kliniken Karolinska Huddinge Allergologi introduktion Nikos Lazarinis Lung-Allergi kliniken Karolinska Huddinge Allergologi introduktion Definitioner ( överkänslighet, allergi, atopi, allergisjukdomar) Sensibilisering/allergi ( basal

Läs mer

Vilka bör vi provocera?

Vilka bör vi provocera? Vilka bör vi provocera? Erfarenheter och synpunkter från Skåne och Danmark. Peter Meyer, Överläkare, Barnallergolog, Helsingborg I samförstånd med Mirza Nisar, Öl, Sus Malmö och Hedvig von Schantz, Öl,

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Allergi Lungmottagningen

Allergi Lungmottagningen Anders Lindfors Allergi Lungmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus och lite skolläkare Pälsdjur/skola/städning Innehav i klassen Städnings effekt Skoluniform Födoämnesallergi Hur hantera Diagnostik,

Läs mer

Nytt om allergidiagnostik

Nytt om allergidiagnostik Om allergidiagnostik Vilka tester ska användas (eller inte användas)? Alf Tunsäter, Docent, överläkare Peter Meyer, Barnläkare KAAK Nytt om allergidiagnostik 2016-17 EAACI s User s guide. Molecular allergology

Läs mer

Atopiskt eksem. Atopi och atopisk eksem (AE) Hur ställer vi diagnosen? Samt tre eller fler av följande kriterier: 2011-04-01

Atopiskt eksem. Atopi och atopisk eksem (AE) Hur ställer vi diagnosen? Samt tre eller fler av följande kriterier: 2011-04-01 Atopiskt eksem Överläkare Cecilia Svedman SUS Malmö Vård av eksembarn; En trestegsraket: Vårdpersonal Föräldrar Barn Atopi och atopisk eksem (AE) Atopi; från grekiskan; märklig sjukdom, på fel plats ;

Läs mer

Allergiutredning. Allergi drabbar 20-40% av den västerländska befolkningen. Förekomst, %

Allergiutredning. Allergi drabbar 20-40% av den västerländska befolkningen. Förekomst, % Allergiutredning Nahal Kazemiforooz Klin. Immunologi och transfusionsmedicin 35 30 25 20 15 10 5 Allergi drabbar 20-40% av den västerländska befolkningen Förekomst, % Reference: European Allergy White

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN. Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella biverkningar 10 Följ läkarens ordination

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alutard SQ Bigift Bigift Alutard SQ Getinggift Getinggift Läkemedelsverket 2014-08-08 injektionsvätska, suspension styrkeserie (100 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml, 10 000

Läs mer

GLUTENFRITT NÖDVÄNDIGT FÖR VISSA, MEN BRA FÖR ALLA? Glutenfri epidemi

GLUTENFRITT NÖDVÄNDIGT FÖR VISSA, MEN BRA FÖR ALLA? Glutenfri epidemi GLUTENFRITT NÖDVÄNDIGT FÖR VISSA, MEN BRA FÖR ALLA? STINE STÖRSRUD LEG DIETIST, MED DR, AVDELNINGEN FÖR GASTROENTEROLOGI OCH KLINISK NUTRITION SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, GÖTEBORG Glutenfri epidemi

Läs mer

Anafylaxidokumentet 2009 vs 2013. Anders Lindfors Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Anafylaxidokumentet 2009 vs 2013. Anders Lindfors Astrid Lindgrens Barnsjukhus Anafylaxidokumentet 2009 vs 2013 Anders Lindfors Astrid Lindgrens Barnsjukhus Anafylaxi Rekommendationer för omhändertagande och behandling Utarbetat på uppdrag av Svenska Föreningen För Allergologi SFFA

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Kost och barnallergi - finns det ett samband? Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Flöistrup H. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Handläggning av antibiotikaallergi

Handläggning av antibiotikaallergi VO INFEKTIONSSJUKDOMAR Dokumenttyp: Medicinskt PM Titel: Antibiotikaallergi Dokumentansvarig: Simon Werner, Malmö Malin Inghammar, Lund Godkänt av: Peter Lanbeck Publicerat av: Irene Silfver Reviderad

Läs mer

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset 3 dec 2015 Jeanette född 1970 Blev i somras stucken i handen av en geting. Fick efter 15 min kraftig lokal svullnad och klåda som försvann

Läs mer

Formulär: Astma vuxen

Formulär: Astma vuxen Formulär: Astma vuxen Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Rökning och rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Fått strukturerad patientutbildning inom de 5 senste åren? Exacerbationer

Läs mer

Ann Olsson Barnallergolog NÄL, NU-sjukvården

Ann Olsson Barnallergolog NÄL, NU-sjukvården Allergi från näskli till anafylaxi Ann Olsson Barnallergolog NÄL, NU-sjukvården Läkemedelsöverkänslighet Definition av anafylaxi Behandling av luftburen allergi Skillnader mellan antihistaminer Singulairs

Läs mer

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB INLEDNING En av tio svenskar har astma vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar. 1 Astma betyder andnöd,

Läs mer

Formulär: Astma barn

Formulär: Astma barn Formulär: Astma barn Rökning och rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Fått strukturerad patientutbildning inom de 5 senaste åren? Exacerbationer

Läs mer

Atopy Patch Test mot sädesslag. Leif Strömberg Överläkare Allergimottagningen Barn- och ungdomskliniken Norrköping

Atopy Patch Test mot sädesslag. Leif Strömberg Överläkare Allergimottagningen Barn- och ungdomskliniken Norrköping Atopy Patch Test mot sädesslag Leif Strömberg Överläkare Allergimottagningen Barn- och ungdomskliniken Norrköping Vid diagnostik av överkänslighetsreaktion mot födoämnen är sjukhistorien ofta svårbedömd

Läs mer

Projektarbete 30 hp Läkarprogrammet Uppsala Universitet Jennifer Johnson Handledare: Lennart Nordvall AKUTA FÖDOÄMNESREAKTIONER HOS BARN

Projektarbete 30 hp Läkarprogrammet Uppsala Universitet Jennifer Johnson Handledare: Lennart Nordvall AKUTA FÖDOÄMNESREAKTIONER HOS BARN Projektarbete 30 hp Läkarprogrammet Uppsala Universitet Jennifer Johnson Handledare: Lennart Nordvall AKUTA FÖDOÄMNESREAKTIONER HOS BARN En retrospektiv genomgång av samtliga allergiska födoämnesreaktioner

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

a) Vanliga allergener som utlöser en anafylaktisk reaktion

a) Vanliga allergener som utlöser en anafylaktisk reaktion FAKTA OM ANAFYLAXI 1 VAD ÄR ANAFYLAXI? Anafylaxi är ett allvarligt tillstånd och en potentiellt livshotande typ av allergisk reaktion. Symtomen kan uppkomma inom sekunder eller minuter efter kontakt med

Läs mer

Minnesanteckningar från allergirond på Hallonbergens Vårdcentral den 7/10 2013

Minnesanteckningar från allergirond på Hallonbergens Vårdcentral den 7/10 2013 Minnesanteckningar från allergirond på Hallonbergens Vårdcentral den 7/10 2013 Deltagare: Mötet representerades av 11 deltagare totalt. Från den egna vårdcentralen samt Hälsans och Spånga Vårdcentral 4

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax i Jönköpings län

Gemensamma riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax i Jönköpings län Gemensamma riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax i Jönköpings län Ett samarbete mellan barnspecialistvård, primärvård, barnhälsovård och skolhälsa

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Östersunds sjukhus, Region JH. Barnveckan Östersund VAD VI GÖR OCH HUR

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Östersunds sjukhus, Region JH. Barnveckan Östersund VAD VI GÖR OCH HUR Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Östersunds sjukhus, Region JH Barnveckan Östersund 2016 www.sffa.nu Arbetsgrupp Anafylaxidokument SFFA (SVENSK FÖRENING FÖR ALLERGOLOGI) Deltagare från

Läs mer

Förskrivarstöd Komjölksproteinfri modersmjölksersättning

Förskrivarstöd Komjölksproteinfri modersmjölksersättning Inledning Komjölksproteinallergi definieras som en immunologisk reaktion på ett eller flera mjölkproteiner. Dessa reaktioner kan vara både IgE och icke IgE förmedlade. Prevalensen av komjölksproteinallergi

Läs mer

Allergi och överkänslighet mot livsmedel

Allergi och överkänslighet mot livsmedel Allergi och överkänslighet mot livsmedel Therese Sterner Astma- och Allergisjuksköterska Allergikonsult Skåne www.allergikonsultskåne.se Allergi mot livsmedel Matallergi kan ge många olika symtom, alltifrån

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Handens vårdcentral torsdagen den 6 oktober

Minnesanteckningar från allergironden på Handens vårdcentral torsdagen den 6 oktober Minnesanteckningar från allergironden på Handens vårdcentral torsdagen den 6 oktober Nyheter från hemsidan allergicentrum Stockholm: - Resultat från en enkätstudie på Skånes Universitetssjukhus på barn

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin? EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin (epinefrin) och används som akutbehandling vid en anafylaktisk

Läs mer

KANUMA: INFORMATION FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL

KANUMA: INFORMATION FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL KANUMA: INFORMATION FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL KANUMA 2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska (sebelipas alfa) Viktig säkerhetsinformation: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att

Läs mer

Allergologi introduktion. Barbro Dahlén Lung Allergiklinken Karolinska Huddinge

Allergologi introduktion. Barbro Dahlén Lung Allergiklinken Karolinska Huddinge Allergologi introduktion Barbro Dahlén Lung Allergiklinken Karolinska Huddinge Allergi innebär att kroppen reagerar på ämnen i omgivningen som de flesta människor tål Besvär i ögon, näsa, luftvägar, mage

Läs mer

Allergier Inget att (f)nysa åt!

Allergier Inget att (f)nysa åt! Allergier Inget att (f)nysa åt! En innovationsresa i Uppsala Per Matsson 2 Proprietary and Confidential Valbo utanför Gävle 2013 3 Proprietary and Confidential Allergierna har ökat dramatiskt 4 Proprietary

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi Matallergi hos vuxna Kuva: Shutterstock www.allergia.fi 1 2 Innehåll 4 Matallergi hos vuxna 4 Mekanismerna bakom matallergin 4 Symptom 5 Problem i matsmältningskanalen 5 Hudproblem 6 Svullnad 6 Anafylaxi

Läs mer

Frågeformulär 6 månader

Frågeformulär 6 månader Frågeformulär 6 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Hudtest för diagnos av IgE-medierad allergi mot betalaktam antibiotika

Hudtest för diagnos av IgE-medierad allergi mot betalaktam antibiotika Hudtest för diagnos av IgE-medierad allergi mot betalaktam antibiotika - Penicillin och övriga betalaktamantibiotika tillhör de antibiotika som man använder mest. Reaktioner inträffar vid ungefär var tionde

Läs mer

Ett nytt ramverk för tolkning av IgE-sensibiliseringstester

Ett nytt ramverk för tolkning av IgE-sensibiliseringstester Ett nytt ramverk för tolkning av IgE-sensibiliseringstester Anna Nopp 1, Josef Brandström 2,3, Frida Kalm 1,4, Caroline Nilsson 2,3,5 1 Institutionen för medicin Solna, Enheten för immunologi och allergi,

Läs mer