SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING"

Transkript

1 CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning och/eller näsaspirat. Testen är avsedd att användas som hjälp vid snabb differentialdiagnos av akut influensa typ A och B virusinfektioner. Testen detekterar inte influensa C antigen. Negativa testresultat ska bekräftas med cellodling. Testen är avsedd att användas av medicinskt eller laboratorieutbildad personal. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Influensa är en mycket smittsam, akut virusinfektion i luftvägarna. De agens som förorsakar infektionen är immunologiskt olika, ensträngade RNA virus kända som influensavirus. Det finns tre typer av influensavirus: A, B och C. Typ A virus är mest prevalent och sätts i samband med allvarliga epidemier. Typ B virus orsakar sjukdomar som vanligtvis är mildare än de som orsakas av typ A. Typ C virus har aldrig satts i samband med en stor human epidemi. Både typ A och B virus kan cirkulera simultant, men vanligen dominerar en typ under en viss säsong. 1 Influensaantigen kan påvisas i kliniska prover med immunoassay. QuickVue Influenza A+B test är en lateral-flow immunoassay som använder högkänsliga, monoklonala antikroppar som är specifika för influensaantigen. Testen är specifik för influensa typ A och B antigen och har inga kända korsinterferenser mot normalflora eller andra kända luftvägspatogener. TESTPRINCIP QuickVue Influenza A+B test innefattar en extraktion av influensa A och B virusantigen. Patientprovet placeras i extraktionsröret under det att viruspartiklarna i provet löses upp som då exponerar interna virusnukleoproteiner. Efter extraktionen sätts teststickan ner i extraktionsröret där nukleoproteinerna i provet kommer att reagera med reagensen i teststickan. Om det extraherade provet innehåller influensaantigen, kommer en rosa-röd testlinje bildas tillsammans med en blå kontrollinje på teststickan. Detta innebär att resultatet är positivt. Testlinjen för influensa A och B kommer att bildas på specifika, separata platser på teststickan. Om influensa typ A och B inte finns i provet, eller finns i mycket låga nivåer, kommer bara en blå kontrollinje att bildas. REAGENS OCH MATERIAL SOM INGÅR 25-testkit: Artikel nummer:20183 Förpackningen innehåller: Individuellt förpackade teststickor (25). Monoklonala musantikroppar mot influensa A och influensa B antikroppar. Extraktionslösning (25): rör med 340 µl saltlösning. Extraktionsrör (25): frystorkad buffert med detergenter och reduktionsämnen. Engångspipetter (25) Sterila provtagningspinnar (25)

2 Positiv influensa typ A kontrollpinne (1): Toppen på pinnen är coatad med ickeinfektiös, rekombinant influensa A antigen Positiv influensa typ B kontrollpinne (1): Toppen på pinnen är coatad med ickeinfektiös, rekombinant influensa B antigen Negativ kontrollpinne (1): Toppen på pinnen är coatad med formalin-inaktiverad, icke-infektiös Streptoccocus C antigen Bruksanvisning (1) Bildbeskrivning (1) MATERIAL SOM INTE INGÅR Provtagningsbehållare Tidtagarur eller klocka FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER För in vitro diagnostiskt bruk. Använd inte kitet efter utgångsdatum som finns tryckt på förpackningens utsida. Följ gällande skyddsföreskrifter beträffande provtagning, hantering, förvaring och avfallshantering av patientprov och använt innehåll i kitet. Använd skyddshandskar vid utförandet av testen. 2 Avfallshantering ska ske enligt lokala eller regionala föreskrifter. Teststickan måste vara kvar i skyddsfolien ända tills den skall användas. Extraktionsreagenset innehåller en saltlösning. Om lösningen kommer i kontakt med hud eller öga, skölj med stora mängder vatten. För att få tillförlitliga resultat måste bruksanvisningen följas Använd det transportmedia som rekommenderas i bruksanvisningen.. Fast denna test har visat sig kunna påvisa odlade fågelinfluensavirus och fågelinfluensa A (H5N1) virus, är testkaraktäristiken för prov från människor som infekterats med H5N1 eller annan fågelinfluensa okänd. HÅLLBARHET OCH LAGRING Förvara kitet vid rumstemperatur C, undvik direkt solljus. Kitets innehåll är hållbart till utgångsdatum tryckt på förpackningens utsida. Får ej frysas. PROVTAGNING Prov från nässekret För att kunna utföra testen korrekt måste provet tas med de provtagningspinnar som ingår i kitet. Det är viktigt att få så mycket sekret som möjligt. Vid provtagning av nässekret förs den sterila toppen på pinnen in i den näsborre som man vid tidigare inspektion sett innehåller mest sekret. Rotera pinnen med en försiktig rörelse och för in den tills motstånd känns i nivå med näsmusslan (mindre än 1½ cm in i näsborren). Rotera pinnen några gånger mot näsväggen. Nasopharynxprov: Det är viktigt att få så mycket sekret som möjligt. Vid nasopharynxprovtagning förs den sterila provtagningspinnen in i den näsborre som man vid tidigare inspektion sett innehåller mest sekret. Håll toppen av pinnen nära nässkiljeväggen medan pinnen försiktigt förs in i den bakre nasopharynxdelen. Rotera pinnen flera gånger.

3 Prov från nässköljning eller aspirat: För äldre barn och vuxna: Patienten ska sitta med huvudet böjt bakåt så långt det går. Spruta in ca 2,5 ml steril koksaltlösning (ingår inte i kitet) i ena näsborren med hjälp av en spruta. Samla upp sköljvätskan genom att sätta ett rent provtagningskärl under näsan och pressa det lätt mot den överläppen. Böj patientens huvud framåt och låt vätskan rinna ut ur näsborren ner i kärlet. Upprepa denna procedur med den andra näsborren och samla upp vätskan i samma provtagningskärl. Små barn: Sätt barnet i förälderns knä med ansiktet framåt och med ryggen mot förälderns bröst. Föräldern håller en arm runt barnet för att hålla fast barnets kropp och armar. Fyll en droppipett eller droppspruta med max 2,5 ml steril koksaltlösning (beroende på barnets storlek). Håll barnets huvud bakåtlutat och spruta in koksaltlösningen i ena näsborren genom att trycka ihop behållaren på droppipetten. Släpp trycket på behållaren och sug upp vätskan igen. Spruta ner vätskan i ett rent provtagningskärl. Upprepa proceduren i den andra näsborren och spruta ner vätskan i samma provtagningskärl. PROVTRANSPORT OCH FÖRVARING Prov ska testas så snart som möjligt efter provtagningen. Om provet måste transporteras rekommenderas följande transportmedia som inte visat sig interferera med testen: Hank s Balanced Salt Solution, M5 Media, eller koksalt. Alternativt kan prov förvaras i kylskåp (2-8 0 C), eller vid rumstemperatur ( C) i en ren, torr, stängd behållare i upp till åtta timmar före analys. Prov från nässköljvätska kan också förvaras fryst (-70 0 C eller kallare) i upp till en månad. KVALITETSKONTROLL Inbyggda kontroller QuickVue Influenza A+B test innehåller inbyggda procedurkontroller. Tillverkarens rekommendationer för daglig kontroll är att dokumentera dessa inbyggda procedurkontroller för det första provet som testas varje dag. Det tvåfärgade resultatformatet medför att tolkningen blir enkel av positiva och negativa resultat. Bildandet av en blå kontrollinje utgör flera former av positiv intern kontroll genom att uppvisa att ett tillräcklig kapillärt flöde har uppkommit och att funktionen på teststickan är bibehållen. Om inte den blå kontrollinjen har bildats efter 10 minuter, ska resultatet anses ogiltigt. En inbyggd negativ kontroll utgörs av uppklarningen av den röda bakgrundsfärgen, som verifierar att testen är korrekt utförd. Inom 10 minuter ska resultatytan vara vit till ljus rosa och möjliggöra en klar tolkning av testresultatet. Om en bakgrundsfärg uppstår och interfererar med tolkningen av testresultatet, ska resultatet anses som ogiltigt. Om detta uppkommer, gå igenom proceduren och gör om testen med en ny teststicka. Extern kvalitetskontroll Extern kontroll kan också användas för att säkerställa att reagensen och testproceduren fungerar som den ska. Quidel rekommenderar att positiv och negativ kontroll analyseras var 25 test eller enligt lokala rekommendationer. Om kontrollerna inte fungerar som förväntat, gör om testen eller kontakta teknisk support innan patientprov testas.

4 Externa positiva och negativa kontrollpinnar finns med i kitet och ska testas med den procedur som gäller för nässekret som finns i denna bruksanvisning eller bildbeskrivning. TESTPROCEDUR Alla patientprov måste vara rumstempererade innan de analyseras. Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på varje individuell testförpackning eller ytterförpackning innan den används. Använd inte någon test där utgångsdatum på etiketten har passerats. Procedur för nässekret/nasopharynxprov: 1. Tillsätt all extraktionsvätska från behållaren med gul kork ned i det medföljande extraktionsröret. Blanda röret försiktigt så torrsubstansen löses upp. 2. Placera provtagningspinnen med patientprov i extraktionsröret. Rotera pinnen minst tre (3) gånger under det att toppen pressas mot rörets botten och sidor. Låt provtagningspinnen stå kvar i röret i en (1) minut. 3. Pressa toppen mot insidan av röret under det att pinnen tas upp ur röret. Kasta pinnen i enlighet med lokala föreskrifter för smittskydd. 4. Placera teststickan i extraktionsröret med pilarna på stickan riktade nedåt. Vidrör eller hantera inte stickan förrän testen är färdig för avläsning. TEST STRIP 5. Läs av resultatet efter tio (10) minuter. Vissa positiva resultat kan ses tidigare. Läs inte av efter 10 minuter.

5 Procedur för nässköljning/näsaspirat: 1. Fyll droppipetten till toppen/översta markeringen med sköljvätska eller aspirat. 2. Tillsätt all vätska från droppipetten till det medföljande extraktionsröret. Blanda röret försiktigt så torrsubstansen löses upp. 3. Placera teststickan i extraktionsröret med pilarna på stickan riktade nedåt. Vidrör eller hantera inte stickan förrän testen är färdig för avläsning. 4. Läs av resultatet efter tio (10) minuter. Vissa positiva resultat kan ses tidigare. Läs inte av efter 10 minuter. TOLKNING AV RESULTAT POSITIVT RESULTAT: Varje röd-rosa testlinje oavsett styrka och om den bildas över eller under den blå kontrollinjen tillsammans med bildandet av en blå kontrollinje efter tio minuter, är ett positivt resultat för förekomst av influensa A och/eller B antigen. Håll teststickan med pilarna riktade nedåt. Om den röda linjen är över kontrollinjen är testen positiv för influensa typ A. Se bild till höger (A+) Om den röda linjen är under kontrollinjen, är testen positiv för influensa typ B. Se bild längst till höger (B+).

6 NEGATIVT RESULTAT Om det efter tio minuter endast bildas en blå kontrollinje anger detta att provet är negativt för influensa A och B virusantigen. Ett negativt resultat ska rapporteras som sannolikt negativ för förekomst av influensaantigen. OGILTIGT RESULTAT Om det efter tio minuter inte syns någon blå kontrolllinje, även om en svag rosa-röd testlinje bildats, ska resultatet anses vara ogiltigt. Om bakgrundsfärgen inte är klar eller interfererar med avläsningen efter tio minuter, ska resultatet anses vara ogiltigt och testen görs om med en ny teststicka. BEGRÄNSNINGAR Innehållet i detta kit ska användas för kvalitativ bestämning av förekomst av influensa A och B antigen från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning eller näsaspirat. Denna test skiljer på influensa typ A och B. Om inte testproceduren eller tolkningen av resultat följs, kan detta påverka testens prestanda negativt och/eller göra testresultatet ogiltigt. Testresultatet måste värderas tillsammans med kliniska data som finns tillgängliga för läkaren. Ett negativt testresultat kan uppkomma om antigenmängden i provet är under testens detektionsgräns eller om provtagningen är felaktig. Negativa testresultat är inte avsedda att utesluta andra icke influensa virusinfektioner. FÖRVÄNTADE RESULTAT Säsongsutbrott av influensa uppkommer världen över både i norra och södra hemisfärerna och medför en allmänt spridd sjukdom varje vinter. Den genomsnittliga takten för influensautbredningen är fall per 100 personer varje år. Risken för sjukhusvård är grovt räknat 1/300 av de infekterade bland mycket unga och gamla. Cirka dödsfall årligen i USA kan hänföras till influensa och dess komplikationer. 90 % av dödsfallen finns hos patienter med en ålder av 65 år och äldre. Under varje av de tre större epidemierna som inträffade 1957 och 1968 dog fler än personer av influensa enbart i USA världsepidemi resulterade i minst 50 miljoner dödsfall världen över. I den multicenter studie som Quidel gjorde under en influensasäsong i Nordamerika, kunde en sjukdomsprevalens av 24% för typ A och 15% för typ B observeras. TESTKARAKTÄRISTIK QuickVue Influenza A+B test prestanda jämfört med cellodling Bakgrund till 2005 års kliniska studier Prestanda för QuickVue Influenza A+B test jämfördes vid 2005 års kliniska studie med cellodling och bekräftades med DFA i en multicenter studie under influensasäsongen i

7 Australien. Studien utfördes på åtta allmänläkarmottagningar lokaliserade till Sydneys storstadsregion i New South Wales, Australien. I denna multicenter, patientnära fältstudie togs två (2) nässekretprov från vardera av totalt 122 patienter. Alla patientprov togs på patienter som uppvisade symptom. 34% av populationen som testades var barn (<18 år), 66% vuxna, 58% män och 42% kvinnor. På mottagningen testades ett nässekretprov av mottagningspersonalen inom en timme efter provtagningen. Provtagningspinnen med nässekret inkuberades i en minut i extraktionsreagenslösningen innan teststickan tillsattes. Den andra provtagningspinnen placerades i virustransportmedia och förvarades vid C upp till 18 timmar före odling. Mandin-Darby Canine Kidney (MDCK) inokulerades med en portion av nässekret eller nasopharynxproven och inkuberades i 36 0 C i timmar. De inokulerade cellerna återvanns från vävnadskulturen och testades för influensa A och B med direkt fluorescensantikroppsfärgning (DFA). Bakgrund till 1998/1999 års kliniska studier Prestanda på QuickVue Influenza A+B test jämfördes mot cellodlingsmetoder i en multicenter fältstudie utförd under vintern 1998/1999. Denna studie utfördes på pediatriska, vuxna och geriatriska populationer i tre geografiska olika regioner i USA. I denna multicenter, patientnära fältstudie togs en kombination av nässekretprov, nässkölj/näsaspiratprov från 275 patienter. De prov från nässekret, nässköljning/aspirat som testades med QuickVue Influenza A+B test på varje plats, utfördes av mottagningspersonalen inom en timme efter provtagningen; Provtagningspinnen med nässekret snurrades tre gånger i extraktionsreagenslösningen och togs bort före tillsättandet av teststickan. Virustransportmedia tillsattes till alla provtagningspinnar med nässekret som var avsedda för odlingstransport. Provtagningspinnar med nässekret för odlingstransport och nässköljning/aspirat prov förvarades vid C i upp till 24 timmar före odling. Rhesus Monkey Kidney (RMK) celler eller Mandin-Darby Canine Kidney (MDCK) celler inokulerades med en portion av provet från nässekret och nässköljning/aspirat och testades för förekomst av cytopatisk effekt (CPE). Infekterade celler återvanns från vävnadsodling och bekräftades för förekomst av influensa A eller B med direktfluorescensantikroppsfärgning (DFA).Totalt 363 prov testades från 275 patienter (270 nässekret och 93 nässköljning/aspirat prov). Resultat med nässekretprov (2005 års kliniska studie) Nässekretprov från 122 patienter testades med QuickVue Influenza A+B test och med cellodling. QuickVue Influenza A+B test identifierade korrekt 94% (16/17) odlingspositiva för influensa A prov, 74% (14/19) odlingspositiva för influensa B prov, 90% (95/105) odlingsnegativa för influensa A och 97% (100/103) odlingsnegativa för influensa B. Dessa resultat med nässekretprov visas i tabell 1.

8 Tabell 1 Resultat på nässekretprov med QuickVue Influenza A+B jämfört med odling TYPE A TYPE B 16/17 = 94% Sens = 14/19 = 74% Odling Sens = Odling + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) * Spec = 95/105 = 90% ** Spec = 100/103 = 97% QV Pos QV Pos 14 3 (95% C.I %) (95% C.I %) QV Neg 1 95 Accur = 111/122 = 91% (95% C.I %) QV Neg Accur = 114/122 = 93% (95% C.I %) PPV = 16/26 = 62% PPV = 14/17 = 82% NPV = 95/96 = 99% NPV = 100/105 = 95% * Av 10 avvikande resultat var 7 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. ** Av 3 avvikande resultat var 2 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. Resultat för prov från nässekret (1998/1999 års kliniska studie) Jämfört med odling och bekräftat för influensa A eller B av DFA, kunde QuickVue Influenza test korrekt identifiera 46/64 (72%) typ A positiva prov, 29/40 (73%) typ B positiva prov och 159/166 (96%) negativa prov. Dessa resultat med nässekretprov visas i tabell 2. Tabell 2 Resultat på nässekretprov med QuickVue Influenza A+B jämfört med odling TYPE A = TYPE B 46/64 = 72% Odling Sens = 29/40 = 73% Odling Sens = + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) QV Pos 46 7 Spec 159/166 = 96% QV Pos 29 7 Spec = 159/166 = 96% (95% C.I %) (95% C.I %) QV Neg Accur = 205/230 = 89% (95% C.I %) QV Neg Accur = 188/206 = 91% (95% C.I %) PPV = 46/53 = 87% PPV = 29/36 = 81% NPV = 159/177 = 90% NPV = 159/170 = 94%

9 Resultat med nasopharynxprov (2005 års kliniska studie) Nasopharynxprov från 116 patienter testades med QuickVue Influenza A+B test och med cellodling. QuickVue Influenza A+B test identifierade korrekt 83% (20/24) odlingspositiva influensa A prov, 67% (8/12) odlingspositiva influensa B prov och 89% (82/89) odlingsnegativa för influensa A och 98% (102/104) odlingsnegativa för influensa B. Dessa resultat med nasopharynxprov visas i tabell 3. Tabell 3 Resultat för nasopharynxprov med QuickVue Influenza A+B test jämfört med odling TYPE A TYPE B 20/24 = 83% Odling Sens = 8/12 = 67% Odling Sens = + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) * Spec = 82/92 = 89% ** Spec = 102/104 = 98% QV Pos QV Pos 8 2 (95% C.I %) (95% C.I %) QV Neg 4 82 Accur = 102/116 = 88% (95% C.I %) QV Neg Accur = 110/116 = 95% (95% C.I %) PPV = 20/30 = 67% PPV = 8/10 = 80% NPV = 82/86 = 95% NPV = 102/106 = 96% * Av 10 avvikande resultat var 4 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. ** Av 2 avvikande resultat var 1 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. Resultat med frysta nässköljprov (2005 års studie) Prestanda på QuickVue Influenza A+B test utvärderades vidare i en retrospektiv studie 2005 med 149 frysta patientprov bestående av nässköljvätska. Alla patientprov togs på symptomatiska patienter vid en läkarmottagning i nordöstra USA. 95 % av populationen som testades var barn (<18 år), 5% vuxna, 46% män och 54% kvinnor. Nässköljvätskeprov från 149 patienter testades med QuickVue Influenza A+B test och med cellodling. QuickVue Influenza A+B test identifierade korrekt 86% (56/65) odlingspositiva influensa A prov och 95% (80/84) odlingsnegativa prov som visas i tabell 4. Inga influensa B prov utvärderades i denna studie.

10 Tabell 4 Resultat för frysta nässköljprov med QuickVue Influenza A+B test jämfört med cellodling TYPE A Odling Sens = 56/65 = 86% + - (95% C.I %) * Spec = 80/84 = 95% QV Pos 56 4 (95% C.I %) QV Neg 9 ** 80 Accur = 136/149 = 91% (95% C.I %) PPV = 56/60 = 93% NPV = 80/89 = 90%. * Av 4 avvikande resultat var 1 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. Provvolymen var för liten i 1 prov för att analyseras med RT-PCR. ** Av 9 avvikande resultat var 2 av 5 negativa med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT- PCR. Provvolymen var för liten i 4 prov för att analyseras med RT-PCR. Resultat för prov från nässköljning/aspirat (1998/1999 års kliniska studie) Jämfört med odling och bekräftat för influensa A eller B av DFA, kunde QuickVue Influenza test korrekt identifiera 10/13 (77%) typ A positiva prov, 9/11 (82%) typ B positiva prov och 68/69 (99%) negativa prov. Dessa prov testades inom en timme från provtagningen och har inte varit frusna. Dessa resultat visas i tabell 5. Tabell 5 Resultat för färska nässköljning/aspiratprov med QuickVue Influenza A+B test jämfört med odling TYPE A TYPE B 10/13 = 77% Odling Sens = 9/11 = 82% Odling Sens = + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) Spec = 68/69 = 99% Spec = 68/69 = 99% QV Pos 10 1 (95% C.I. 91- QV Pos 9 1 (95% C.I %) 100%) QV Neg 3 68 Accur = 78/82 = 95% (95% C.I %) QV Neg 2 68 Accur = 77/80 = 96% (95% C.I %) PPV = 10/11 = 91% PPV = 9/10 = 90% NPV = 68/71 = 96% NPV = 68/70 = 97%

11 ANALYTISK SPECIFICITET OCH KORSREAKTIVITET QuickVue Influenza test utvärderades med totalt 62 bakterie och virusisolat. Bakterieisolaten utvärderades vid en koncentration mellan 10 7 och 10 9 org/ml. Virusisolaten utvärderades vid en koncentration av minst TCID 50 /ml. Adenovirus 18 och Parainfluensavirus 3 testades vid 10 2 TCID 50 /ml. Ingen av de organismer eller virus som listas nedan gav ett positivt resultat med QuickVue Influenza A+B test. Bakteriepanel: Acinetobacter calcoaceticus Bacteroides fragilis Bordetella pertussis Branhamella catarrhalis Candida albicans Corynebacterium diphtheriae Enterococcus faecalis Escherichia coli Gardnerella vaginalis Haemophilus influenzae Klebsiella pneumoniae Lactobacillus casei Lactobacillus plantarum Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Mycobacterium avium Mycobacterium intracellulare Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium orale Mycoplasma pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Neisseria sicca Neisseria subflava Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Streptococcus mutans Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus sanguis Streptococcus sp. Gp. B Streptococcus sp. Gp. C Streptococcus sp. Gp. F Streptococcus sp. Gp. G Viruspanel: Adenovirus 5 (Ad. 75) Human Rhinovirus 14 (1059) Adenovirus 7 (Gomen) Human Rhinovirus 16 (11757) Adenovirus 10 (J.J.) Mässling (Edmonston) Adenovirus OC43 Påssjuka (Enders) Coronavirus OC43 Parainfluenza virus 1 (Sendai) Coxsackievirus A9 (Bozek) Parainfluenza virus 2 (CA/Greer) Coxsackievirus B5 (Faulkner) Parainfluenza virus 3 (C243) Cytomegalovirus (Towne) Respiratory Syncytial virus (A-2) Echovirus 2 (Cornelis) Respiratory Syncytial virus Echovirus 3 (Morrisey) (Subgroup A, Long chain) Echovirus 6 (D Amori) Rubella (RA 27/3) Herpes simplex virus 1 Varicella-Zoster (Ellen)

12 ANALYTISK SENSITIVITET Analytisk sensitivitet fastställdes med användning av totalt 50 humana epidemiska stammar av influensavirus: 37 influensa A och 13 influensa B. Virusstam Virustyp Min detekterbar nivå pfu/l Virusstam Virustyp Min detekterbar nivå pfu/l Hong Kong A 6.60 x 10-1 Shangdong A 8.40 x 10 3 Beijing/32/92 A 3.30 x 10 0 Maryland/91 A 1.00 x 10 4 Duck/England A 6.70 x 10 0 Japan/305/57 A 1.30 x 10 4 Shanghai/11 A 6.70 x 10 0 Johannesburg/94 A 1.44 x 10 4 Shanghai/16 A 1.00 x 10 1 Brazil A 1.70 x 10 4 Duck/Alberta A 3.30 x 10 1 Sydney A 2.00 x 10 4 Victoria A 3.30 x 10 1 Bangkok A 3.30 x 10 4 Singapore/1/57 A 6.70 x 10 1 Wuhan A 3.30 x 10 4 Port Chalmers A 1.24 x 10 2 Equine/Miami A 1.70 x 10 5 Gull/Maryland A 1.30 x 10 2 Beijing/353/89 A 3.30 x 10 5 USSR A 2.00 x 10 2 Singapore/86 A 6.60 x 10 5 Puerto A 2.60 x 10 2 Texas/91 A 1.60 x 10 7 Rico/8/34 New Jersey A 2.70 x 10 2 Victoria B 1.40 x 10 4 Taiwan A 3.30 x 10 2 Taiwan B 1.10 x 10 2 Tokyo/3/67 A 3.40 x 10 2 Panama B 1.00 x 10 0 Bayern A 6.60 x 10 2 Ann Arbor B 3.30 x 10 2 Sichuan A 6.60 x 10 2 Singapore B 3.30 x 10 2 Beijing/352/89 A 7.70 x 10 2 Lee B 6.60 x 10 2 NWS/33 A 1.00 x 10 3 Hong Kong B 7.00 x 10 2 Fort Warren/1/50 A 1.70 x 10 3 Beijing/184/93 B 1.66 x 10 3 Mississippi A 1.70 x 10 3 California B 3.30 x 10 3 Texas/77 A 3.30 x 10 3 Maryland B 6.60 x 10 3 Fort A 6.70 x 10 3 Yamagata/16/88 B 6.70 x 10 3 Monmouth/1/47 Duck/Ukraine A 3.30 x 10 1 Harbin B 1.40 x 10 4 Aichi A 3.20 x 10 3 Stockholm B 3.30 x 10 5

13 Analytisk sensitivitet utvärderades ytterligare med totalt 21 influensa A virusisolat från fåglar och däggdjur. QuickVue Influenza A+B test detekterade alla utvärderade stammar. Virusstam Virustyp Underklass Duck/Tottori/723/80 A H1N1 Duck/Hokkaido/17/01 A H2N2 Duck/Mongolia/4/03 A H3N8 Duck/Chech/56 A H4N6 Hong Kong/483/97 A H5N1 Hong Kong/156/97 A H5N1 Chicken/Yamaguchi/7/04 A H5N1 A/Chicken/Vietnam/33/04* A H5N1 A/Vietnam/3028/04 A H5N1 A/Thailand/MK2/04 A H5N1 Duck/Pennsylvania/10128/84 A H5N2 Turkey/Massachusetts/3740/ A H6N2 65 Seal/Massachusetts/1/80 A H7N7 Turkey/Ontario/67 A H8N4 Turkey/Wisconsin/66 A H9N2 Chicken/Germany/N/49 A H10N7 Duck/England/56 A H11N6 Duck/Alberta/60/76 A H12N5 Gull/Maryland/704 A H13N6 Mallard/Astrkhan/263/82 A H14N5 Duck/Australia/341/83 A H15N8 INTERFERERANDE SUBSTANSER Helblod och många receptfria produkter samt många kommersiella kemikalier utvärderades och interfererade inte med QuickVue Influenza A+B test vid de nivåer som testades: helblod 2%, tre receptfria munsköljningsmedel 25%, tre receptfria halsdroppar 25%, och tre receptfria nässprayer 10%; 4-Acetamidofenol 10 mg/ml, Acetylsalicylsyra 20 mg/ml; Klorfeniramine 5 mg/ml; Dextrometotfan 10 mg/ml; Difenylamin 5 mg/ml, Efedrin 20 mg/ml; Guaiakol glyceryl eter 20 mg/ml;, Qxymetazolin (10 mg/ml); Fenylefedrin 100 mg/ml och fenylpropanolamin 20 mg/ml. TRANSPORTMEDIA Transportmedia tillsattes med detektionsgränsnivåer (LOD) av influensa A, influensa B eller lika mängd med enbart buffert. Det tillsatta mediet förvarades vid kylskåpstemperatur (2-8 0 C) eller vid rumstemperatur ( C) i upp till åtta timmar före testning. Tre av transportmedierna gav optimala resultat och gav positiva testresultat med QuickVue Influenza A+B vid tillsats av LOD nivåer av virus och negativa resultat med tillsats av buffert och förvarade i åtta timmar vid vardera temperaturen. Följande transportmedia rekommenderas för användning med QuickVue Influenza A+B test: Hank s balanced salt solution M5 Media Koksaltlösning BD Universal, M4-3, M4-RT, Copan UTM, Liquid Amines-D, Amines Clear och Modified Stuart s transportmedia är inte användbara till denna test.

14 PRECISIONSSTUDIER Totalt, inom och mellanserieprecision för QuickVue Influenza test utvärderades. En panel bestående av två olika nivåer influensa A antigen (Johannesburg/82/96; svag positiv och stark positiv) och två olika nivåer influensa B antigen (Harbin/7/94; svag positiv och stark positiv) repeterades fem gånger med en enda lot QuickVue Influenza test under tre dagar. 100% accuracy uppnåddes för alla prov som testades. STUDIER PÅ LÄKARMOTTAGNINGAR (POL) En utvärdering av QuickVue Influenza test utfördes på tre läkarmottagningar där en panel av 180 kodade prov testades. Testningarna utfördes av personal med olika utbildning och erfarenhet på tre olika platser. Panelen innehöll negativa, svagt positiva och måttligt positiva prov. Varje provnivå testades på varje ställe i replikat om minst sex under en period av tre dagar. Resultatet som uppnåddes vid varje mottagning stämde >99% med de förväntade. Ingen signifikant skillnad sågs inom serie (6 replikat), mellan serie (3 olika dagar) eller mellan de olika mottagningarna (3). ASSISTANS Frågor om användandet av denna produkt, ring Quidels tekniska support nummer (tull-fritt) eller , måndag till fredag mellan 7.00 och lokal tid. Utanför USA kontakta din lokala distributor eller REFERENSER 1. Murphy, B.R., and R.G. Webster Orthomyxoviruses, pp In: Fields' Virology, 3rd edition, B.N. Fields, D.M. Knipe, P.M. Howley, Et al. (eds.), Lippincott-Raven, Philadelphia. 2. Biosafety in Microbiological an Biomedical Laboratories (BMBL), 4 th Edition, pp us Department of Health and Human Services, COC,NIH, Washington, D.C. (1999). Täcks av US patentnummer 4,943,522; Europeiskt patent nummer ; andra patentansökningar pågår QuickVue Influenza A+B test 25 test Quidel Corporation Worldwide headquarters MDSS Mckellar Court Burckhardtstrasse 1 San Diego, CA USA Hannover, Tyskland (01/06) Distributör: Medinor AB Box LIDINGÖ tel: fax:

15 Auktoriserad representant: Tillverkare För in vitro diagnostiskt bruk Temperaturgränser

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET HEp-2000 FLUORESCERANDE ANA-Ro TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Det här är ett indirekt fluorescerande antikroppstest för halvkvantitativ detektion

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Legionella i tappvattensystem Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS PERSSON Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Installationsteknik

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion Legionella i vatteninstallationer Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer