SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING"

Transkript

1 CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning och/eller näsaspirat. Testen är avsedd att användas som hjälp vid snabb differentialdiagnos av akut influensa typ A och B virusinfektioner. Testen detekterar inte influensa C antigen. Negativa testresultat ska bekräftas med cellodling. Testen är avsedd att användas av medicinskt eller laboratorieutbildad personal. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Influensa är en mycket smittsam, akut virusinfektion i luftvägarna. De agens som förorsakar infektionen är immunologiskt olika, ensträngade RNA virus kända som influensavirus. Det finns tre typer av influensavirus: A, B och C. Typ A virus är mest prevalent och sätts i samband med allvarliga epidemier. Typ B virus orsakar sjukdomar som vanligtvis är mildare än de som orsakas av typ A. Typ C virus har aldrig satts i samband med en stor human epidemi. Både typ A och B virus kan cirkulera simultant, men vanligen dominerar en typ under en viss säsong. 1 Influensaantigen kan påvisas i kliniska prover med immunoassay. QuickVue Influenza A+B test är en lateral-flow immunoassay som använder högkänsliga, monoklonala antikroppar som är specifika för influensaantigen. Testen är specifik för influensa typ A och B antigen och har inga kända korsinterferenser mot normalflora eller andra kända luftvägspatogener. TESTPRINCIP QuickVue Influenza A+B test innefattar en extraktion av influensa A och B virusantigen. Patientprovet placeras i extraktionsröret under det att viruspartiklarna i provet löses upp som då exponerar interna virusnukleoproteiner. Efter extraktionen sätts teststickan ner i extraktionsröret där nukleoproteinerna i provet kommer att reagera med reagensen i teststickan. Om det extraherade provet innehåller influensaantigen, kommer en rosa-röd testlinje bildas tillsammans med en blå kontrollinje på teststickan. Detta innebär att resultatet är positivt. Testlinjen för influensa A och B kommer att bildas på specifika, separata platser på teststickan. Om influensa typ A och B inte finns i provet, eller finns i mycket låga nivåer, kommer bara en blå kontrollinje att bildas. REAGENS OCH MATERIAL SOM INGÅR 25-testkit: Artikel nummer:20183 Förpackningen innehåller: Individuellt förpackade teststickor (25). Monoklonala musantikroppar mot influensa A och influensa B antikroppar. Extraktionslösning (25): rör med 340 µl saltlösning. Extraktionsrör (25): frystorkad buffert med detergenter och reduktionsämnen. Engångspipetter (25) Sterila provtagningspinnar (25)

2 Positiv influensa typ A kontrollpinne (1): Toppen på pinnen är coatad med ickeinfektiös, rekombinant influensa A antigen Positiv influensa typ B kontrollpinne (1): Toppen på pinnen är coatad med ickeinfektiös, rekombinant influensa B antigen Negativ kontrollpinne (1): Toppen på pinnen är coatad med formalin-inaktiverad, icke-infektiös Streptoccocus C antigen Bruksanvisning (1) Bildbeskrivning (1) MATERIAL SOM INTE INGÅR Provtagningsbehållare Tidtagarur eller klocka FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER För in vitro diagnostiskt bruk. Använd inte kitet efter utgångsdatum som finns tryckt på förpackningens utsida. Följ gällande skyddsföreskrifter beträffande provtagning, hantering, förvaring och avfallshantering av patientprov och använt innehåll i kitet. Använd skyddshandskar vid utförandet av testen. 2 Avfallshantering ska ske enligt lokala eller regionala föreskrifter. Teststickan måste vara kvar i skyddsfolien ända tills den skall användas. Extraktionsreagenset innehåller en saltlösning. Om lösningen kommer i kontakt med hud eller öga, skölj med stora mängder vatten. För att få tillförlitliga resultat måste bruksanvisningen följas Använd det transportmedia som rekommenderas i bruksanvisningen.. Fast denna test har visat sig kunna påvisa odlade fågelinfluensavirus och fågelinfluensa A (H5N1) virus, är testkaraktäristiken för prov från människor som infekterats med H5N1 eller annan fågelinfluensa okänd. HÅLLBARHET OCH LAGRING Förvara kitet vid rumstemperatur C, undvik direkt solljus. Kitets innehåll är hållbart till utgångsdatum tryckt på förpackningens utsida. Får ej frysas. PROVTAGNING Prov från nässekret För att kunna utföra testen korrekt måste provet tas med de provtagningspinnar som ingår i kitet. Det är viktigt att få så mycket sekret som möjligt. Vid provtagning av nässekret förs den sterila toppen på pinnen in i den näsborre som man vid tidigare inspektion sett innehåller mest sekret. Rotera pinnen med en försiktig rörelse och för in den tills motstånd känns i nivå med näsmusslan (mindre än 1½ cm in i näsborren). Rotera pinnen några gånger mot näsväggen. Nasopharynxprov: Det är viktigt att få så mycket sekret som möjligt. Vid nasopharynxprovtagning förs den sterila provtagningspinnen in i den näsborre som man vid tidigare inspektion sett innehåller mest sekret. Håll toppen av pinnen nära nässkiljeväggen medan pinnen försiktigt förs in i den bakre nasopharynxdelen. Rotera pinnen flera gånger.

3 Prov från nässköljning eller aspirat: För äldre barn och vuxna: Patienten ska sitta med huvudet böjt bakåt så långt det går. Spruta in ca 2,5 ml steril koksaltlösning (ingår inte i kitet) i ena näsborren med hjälp av en spruta. Samla upp sköljvätskan genom att sätta ett rent provtagningskärl under näsan och pressa det lätt mot den överläppen. Böj patientens huvud framåt och låt vätskan rinna ut ur näsborren ner i kärlet. Upprepa denna procedur med den andra näsborren och samla upp vätskan i samma provtagningskärl. Små barn: Sätt barnet i förälderns knä med ansiktet framåt och med ryggen mot förälderns bröst. Föräldern håller en arm runt barnet för att hålla fast barnets kropp och armar. Fyll en droppipett eller droppspruta med max 2,5 ml steril koksaltlösning (beroende på barnets storlek). Håll barnets huvud bakåtlutat och spruta in koksaltlösningen i ena näsborren genom att trycka ihop behållaren på droppipetten. Släpp trycket på behållaren och sug upp vätskan igen. Spruta ner vätskan i ett rent provtagningskärl. Upprepa proceduren i den andra näsborren och spruta ner vätskan i samma provtagningskärl. PROVTRANSPORT OCH FÖRVARING Prov ska testas så snart som möjligt efter provtagningen. Om provet måste transporteras rekommenderas följande transportmedia som inte visat sig interferera med testen: Hank s Balanced Salt Solution, M5 Media, eller koksalt. Alternativt kan prov förvaras i kylskåp (2-8 0 C), eller vid rumstemperatur ( C) i en ren, torr, stängd behållare i upp till åtta timmar före analys. Prov från nässköljvätska kan också förvaras fryst (-70 0 C eller kallare) i upp till en månad. KVALITETSKONTROLL Inbyggda kontroller QuickVue Influenza A+B test innehåller inbyggda procedurkontroller. Tillverkarens rekommendationer för daglig kontroll är att dokumentera dessa inbyggda procedurkontroller för det första provet som testas varje dag. Det tvåfärgade resultatformatet medför att tolkningen blir enkel av positiva och negativa resultat. Bildandet av en blå kontrollinje utgör flera former av positiv intern kontroll genom att uppvisa att ett tillräcklig kapillärt flöde har uppkommit och att funktionen på teststickan är bibehållen. Om inte den blå kontrollinjen har bildats efter 10 minuter, ska resultatet anses ogiltigt. En inbyggd negativ kontroll utgörs av uppklarningen av den röda bakgrundsfärgen, som verifierar att testen är korrekt utförd. Inom 10 minuter ska resultatytan vara vit till ljus rosa och möjliggöra en klar tolkning av testresultatet. Om en bakgrundsfärg uppstår och interfererar med tolkningen av testresultatet, ska resultatet anses som ogiltigt. Om detta uppkommer, gå igenom proceduren och gör om testen med en ny teststicka. Extern kvalitetskontroll Extern kontroll kan också användas för att säkerställa att reagensen och testproceduren fungerar som den ska. Quidel rekommenderar att positiv och negativ kontroll analyseras var 25 test eller enligt lokala rekommendationer. Om kontrollerna inte fungerar som förväntat, gör om testen eller kontakta teknisk support innan patientprov testas.

4 Externa positiva och negativa kontrollpinnar finns med i kitet och ska testas med den procedur som gäller för nässekret som finns i denna bruksanvisning eller bildbeskrivning. TESTPROCEDUR Alla patientprov måste vara rumstempererade innan de analyseras. Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på varje individuell testförpackning eller ytterförpackning innan den används. Använd inte någon test där utgångsdatum på etiketten har passerats. Procedur för nässekret/nasopharynxprov: 1. Tillsätt all extraktionsvätska från behållaren med gul kork ned i det medföljande extraktionsröret. Blanda röret försiktigt så torrsubstansen löses upp. 2. Placera provtagningspinnen med patientprov i extraktionsröret. Rotera pinnen minst tre (3) gånger under det att toppen pressas mot rörets botten och sidor. Låt provtagningspinnen stå kvar i röret i en (1) minut. 3. Pressa toppen mot insidan av röret under det att pinnen tas upp ur röret. Kasta pinnen i enlighet med lokala föreskrifter för smittskydd. 4. Placera teststickan i extraktionsröret med pilarna på stickan riktade nedåt. Vidrör eller hantera inte stickan förrän testen är färdig för avläsning. TEST STRIP 5. Läs av resultatet efter tio (10) minuter. Vissa positiva resultat kan ses tidigare. Läs inte av efter 10 minuter.

5 Procedur för nässköljning/näsaspirat: 1. Fyll droppipetten till toppen/översta markeringen med sköljvätska eller aspirat. 2. Tillsätt all vätska från droppipetten till det medföljande extraktionsröret. Blanda röret försiktigt så torrsubstansen löses upp. 3. Placera teststickan i extraktionsröret med pilarna på stickan riktade nedåt. Vidrör eller hantera inte stickan förrän testen är färdig för avläsning. 4. Läs av resultatet efter tio (10) minuter. Vissa positiva resultat kan ses tidigare. Läs inte av efter 10 minuter. TOLKNING AV RESULTAT POSITIVT RESULTAT: Varje röd-rosa testlinje oavsett styrka och om den bildas över eller under den blå kontrollinjen tillsammans med bildandet av en blå kontrollinje efter tio minuter, är ett positivt resultat för förekomst av influensa A och/eller B antigen. Håll teststickan med pilarna riktade nedåt. Om den röda linjen är över kontrollinjen är testen positiv för influensa typ A. Se bild till höger (A+) Om den röda linjen är under kontrollinjen, är testen positiv för influensa typ B. Se bild längst till höger (B+).

6 NEGATIVT RESULTAT Om det efter tio minuter endast bildas en blå kontrollinje anger detta att provet är negativt för influensa A och B virusantigen. Ett negativt resultat ska rapporteras som sannolikt negativ för förekomst av influensaantigen. OGILTIGT RESULTAT Om det efter tio minuter inte syns någon blå kontrolllinje, även om en svag rosa-röd testlinje bildats, ska resultatet anses vara ogiltigt. Om bakgrundsfärgen inte är klar eller interfererar med avläsningen efter tio minuter, ska resultatet anses vara ogiltigt och testen görs om med en ny teststicka. BEGRÄNSNINGAR Innehållet i detta kit ska användas för kvalitativ bestämning av förekomst av influensa A och B antigen från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning eller näsaspirat. Denna test skiljer på influensa typ A och B. Om inte testproceduren eller tolkningen av resultat följs, kan detta påverka testens prestanda negativt och/eller göra testresultatet ogiltigt. Testresultatet måste värderas tillsammans med kliniska data som finns tillgängliga för läkaren. Ett negativt testresultat kan uppkomma om antigenmängden i provet är under testens detektionsgräns eller om provtagningen är felaktig. Negativa testresultat är inte avsedda att utesluta andra icke influensa virusinfektioner. FÖRVÄNTADE RESULTAT Säsongsutbrott av influensa uppkommer världen över både i norra och södra hemisfärerna och medför en allmänt spridd sjukdom varje vinter. Den genomsnittliga takten för influensautbredningen är fall per 100 personer varje år. Risken för sjukhusvård är grovt räknat 1/300 av de infekterade bland mycket unga och gamla. Cirka dödsfall årligen i USA kan hänföras till influensa och dess komplikationer. 90 % av dödsfallen finns hos patienter med en ålder av 65 år och äldre. Under varje av de tre större epidemierna som inträffade 1957 och 1968 dog fler än personer av influensa enbart i USA världsepidemi resulterade i minst 50 miljoner dödsfall världen över. I den multicenter studie som Quidel gjorde under en influensasäsong i Nordamerika, kunde en sjukdomsprevalens av 24% för typ A och 15% för typ B observeras. TESTKARAKTÄRISTIK QuickVue Influenza A+B test prestanda jämfört med cellodling Bakgrund till 2005 års kliniska studier Prestanda för QuickVue Influenza A+B test jämfördes vid 2005 års kliniska studie med cellodling och bekräftades med DFA i en multicenter studie under influensasäsongen i

7 Australien. Studien utfördes på åtta allmänläkarmottagningar lokaliserade till Sydneys storstadsregion i New South Wales, Australien. I denna multicenter, patientnära fältstudie togs två (2) nässekretprov från vardera av totalt 122 patienter. Alla patientprov togs på patienter som uppvisade symptom. 34% av populationen som testades var barn (<18 år), 66% vuxna, 58% män och 42% kvinnor. På mottagningen testades ett nässekretprov av mottagningspersonalen inom en timme efter provtagningen. Provtagningspinnen med nässekret inkuberades i en minut i extraktionsreagenslösningen innan teststickan tillsattes. Den andra provtagningspinnen placerades i virustransportmedia och förvarades vid C upp till 18 timmar före odling. Mandin-Darby Canine Kidney (MDCK) inokulerades med en portion av nässekret eller nasopharynxproven och inkuberades i 36 0 C i timmar. De inokulerade cellerna återvanns från vävnadskulturen och testades för influensa A och B med direkt fluorescensantikroppsfärgning (DFA). Bakgrund till 1998/1999 års kliniska studier Prestanda på QuickVue Influenza A+B test jämfördes mot cellodlingsmetoder i en multicenter fältstudie utförd under vintern 1998/1999. Denna studie utfördes på pediatriska, vuxna och geriatriska populationer i tre geografiska olika regioner i USA. I denna multicenter, patientnära fältstudie togs en kombination av nässekretprov, nässkölj/näsaspiratprov från 275 patienter. De prov från nässekret, nässköljning/aspirat som testades med QuickVue Influenza A+B test på varje plats, utfördes av mottagningspersonalen inom en timme efter provtagningen; Provtagningspinnen med nässekret snurrades tre gånger i extraktionsreagenslösningen och togs bort före tillsättandet av teststickan. Virustransportmedia tillsattes till alla provtagningspinnar med nässekret som var avsedda för odlingstransport. Provtagningspinnar med nässekret för odlingstransport och nässköljning/aspirat prov förvarades vid C i upp till 24 timmar före odling. Rhesus Monkey Kidney (RMK) celler eller Mandin-Darby Canine Kidney (MDCK) celler inokulerades med en portion av provet från nässekret och nässköljning/aspirat och testades för förekomst av cytopatisk effekt (CPE). Infekterade celler återvanns från vävnadsodling och bekräftades för förekomst av influensa A eller B med direktfluorescensantikroppsfärgning (DFA).Totalt 363 prov testades från 275 patienter (270 nässekret och 93 nässköljning/aspirat prov). Resultat med nässekretprov (2005 års kliniska studie) Nässekretprov från 122 patienter testades med QuickVue Influenza A+B test och med cellodling. QuickVue Influenza A+B test identifierade korrekt 94% (16/17) odlingspositiva för influensa A prov, 74% (14/19) odlingspositiva för influensa B prov, 90% (95/105) odlingsnegativa för influensa A och 97% (100/103) odlingsnegativa för influensa B. Dessa resultat med nässekretprov visas i tabell 1.

8 Tabell 1 Resultat på nässekretprov med QuickVue Influenza A+B jämfört med odling TYPE A TYPE B 16/17 = 94% Sens = 14/19 = 74% Odling Sens = Odling + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) * Spec = 95/105 = 90% ** Spec = 100/103 = 97% QV Pos QV Pos 14 3 (95% C.I %) (95% C.I %) QV Neg 1 95 Accur = 111/122 = 91% (95% C.I %) QV Neg Accur = 114/122 = 93% (95% C.I %) PPV = 16/26 = 62% PPV = 14/17 = 82% NPV = 95/96 = 99% NPV = 100/105 = 95% * Av 10 avvikande resultat var 7 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. ** Av 3 avvikande resultat var 2 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. Resultat för prov från nässekret (1998/1999 års kliniska studie) Jämfört med odling och bekräftat för influensa A eller B av DFA, kunde QuickVue Influenza test korrekt identifiera 46/64 (72%) typ A positiva prov, 29/40 (73%) typ B positiva prov och 159/166 (96%) negativa prov. Dessa resultat med nässekretprov visas i tabell 2. Tabell 2 Resultat på nässekretprov med QuickVue Influenza A+B jämfört med odling TYPE A = TYPE B 46/64 = 72% Odling Sens = 29/40 = 73% Odling Sens = + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) QV Pos 46 7 Spec 159/166 = 96% QV Pos 29 7 Spec = 159/166 = 96% (95% C.I %) (95% C.I %) QV Neg Accur = 205/230 = 89% (95% C.I %) QV Neg Accur = 188/206 = 91% (95% C.I %) PPV = 46/53 = 87% PPV = 29/36 = 81% NPV = 159/177 = 90% NPV = 159/170 = 94%

9 Resultat med nasopharynxprov (2005 års kliniska studie) Nasopharynxprov från 116 patienter testades med QuickVue Influenza A+B test och med cellodling. QuickVue Influenza A+B test identifierade korrekt 83% (20/24) odlingspositiva influensa A prov, 67% (8/12) odlingspositiva influensa B prov och 89% (82/89) odlingsnegativa för influensa A och 98% (102/104) odlingsnegativa för influensa B. Dessa resultat med nasopharynxprov visas i tabell 3. Tabell 3 Resultat för nasopharynxprov med QuickVue Influenza A+B test jämfört med odling TYPE A TYPE B 20/24 = 83% Odling Sens = 8/12 = 67% Odling Sens = + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) * Spec = 82/92 = 89% ** Spec = 102/104 = 98% QV Pos QV Pos 8 2 (95% C.I %) (95% C.I %) QV Neg 4 82 Accur = 102/116 = 88% (95% C.I %) QV Neg Accur = 110/116 = 95% (95% C.I %) PPV = 20/30 = 67% PPV = 8/10 = 80% NPV = 82/86 = 95% NPV = 102/106 = 96% * Av 10 avvikande resultat var 4 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. ** Av 2 avvikande resultat var 1 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. Resultat med frysta nässköljprov (2005 års studie) Prestanda på QuickVue Influenza A+B test utvärderades vidare i en retrospektiv studie 2005 med 149 frysta patientprov bestående av nässköljvätska. Alla patientprov togs på symptomatiska patienter vid en läkarmottagning i nordöstra USA. 95 % av populationen som testades var barn (<18 år), 5% vuxna, 46% män och 54% kvinnor. Nässköljvätskeprov från 149 patienter testades med QuickVue Influenza A+B test och med cellodling. QuickVue Influenza A+B test identifierade korrekt 86% (56/65) odlingspositiva influensa A prov och 95% (80/84) odlingsnegativa prov som visas i tabell 4. Inga influensa B prov utvärderades i denna studie.

10 Tabell 4 Resultat för frysta nässköljprov med QuickVue Influenza A+B test jämfört med cellodling TYPE A Odling Sens = 56/65 = 86% + - (95% C.I %) * Spec = 80/84 = 95% QV Pos 56 4 (95% C.I %) QV Neg 9 ** 80 Accur = 136/149 = 91% (95% C.I %) PPV = 56/60 = 93% NPV = 80/89 = 90%. * Av 4 avvikande resultat var 1 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. Provvolymen var för liten i 1 prov för att analyseras med RT-PCR. ** Av 9 avvikande resultat var 2 av 5 negativa med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT- PCR. Provvolymen var för liten i 4 prov för att analyseras med RT-PCR. Resultat för prov från nässköljning/aspirat (1998/1999 års kliniska studie) Jämfört med odling och bekräftat för influensa A eller B av DFA, kunde QuickVue Influenza test korrekt identifiera 10/13 (77%) typ A positiva prov, 9/11 (82%) typ B positiva prov och 68/69 (99%) negativa prov. Dessa prov testades inom en timme från provtagningen och har inte varit frusna. Dessa resultat visas i tabell 5. Tabell 5 Resultat för färska nässköljning/aspiratprov med QuickVue Influenza A+B test jämfört med odling TYPE A TYPE B 10/13 = 77% Odling Sens = 9/11 = 82% Odling Sens = + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) Spec = 68/69 = 99% Spec = 68/69 = 99% QV Pos 10 1 (95% C.I. 91- QV Pos 9 1 (95% C.I %) 100%) QV Neg 3 68 Accur = 78/82 = 95% (95% C.I %) QV Neg 2 68 Accur = 77/80 = 96% (95% C.I %) PPV = 10/11 = 91% PPV = 9/10 = 90% NPV = 68/71 = 96% NPV = 68/70 = 97%

11 ANALYTISK SPECIFICITET OCH KORSREAKTIVITET QuickVue Influenza test utvärderades med totalt 62 bakterie och virusisolat. Bakterieisolaten utvärderades vid en koncentration mellan 10 7 och 10 9 org/ml. Virusisolaten utvärderades vid en koncentration av minst TCID 50 /ml. Adenovirus 18 och Parainfluensavirus 3 testades vid 10 2 TCID 50 /ml. Ingen av de organismer eller virus som listas nedan gav ett positivt resultat med QuickVue Influenza A+B test. Bakteriepanel: Acinetobacter calcoaceticus Bacteroides fragilis Bordetella pertussis Branhamella catarrhalis Candida albicans Corynebacterium diphtheriae Enterococcus faecalis Escherichia coli Gardnerella vaginalis Haemophilus influenzae Klebsiella pneumoniae Lactobacillus casei Lactobacillus plantarum Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Mycobacterium avium Mycobacterium intracellulare Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium orale Mycoplasma pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Neisseria sicca Neisseria subflava Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Streptococcus mutans Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus sanguis Streptococcus sp. Gp. B Streptococcus sp. Gp. C Streptococcus sp. Gp. F Streptococcus sp. Gp. G Viruspanel: Adenovirus 5 (Ad. 75) Human Rhinovirus 14 (1059) Adenovirus 7 (Gomen) Human Rhinovirus 16 (11757) Adenovirus 10 (J.J.) Mässling (Edmonston) Adenovirus OC43 Påssjuka (Enders) Coronavirus OC43 Parainfluenza virus 1 (Sendai) Coxsackievirus A9 (Bozek) Parainfluenza virus 2 (CA/Greer) Coxsackievirus B5 (Faulkner) Parainfluenza virus 3 (C243) Cytomegalovirus (Towne) Respiratory Syncytial virus (A-2) Echovirus 2 (Cornelis) Respiratory Syncytial virus Echovirus 3 (Morrisey) (Subgroup A, Long chain) Echovirus 6 (D Amori) Rubella (RA 27/3) Herpes simplex virus 1 Varicella-Zoster (Ellen)

12 ANALYTISK SENSITIVITET Analytisk sensitivitet fastställdes med användning av totalt 50 humana epidemiska stammar av influensavirus: 37 influensa A och 13 influensa B. Virusstam Virustyp Min detekterbar nivå pfu/l Virusstam Virustyp Min detekterbar nivå pfu/l Hong Kong A 6.60 x 10-1 Shangdong A 8.40 x 10 3 Beijing/32/92 A 3.30 x 10 0 Maryland/91 A 1.00 x 10 4 Duck/England A 6.70 x 10 0 Japan/305/57 A 1.30 x 10 4 Shanghai/11 A 6.70 x 10 0 Johannesburg/94 A 1.44 x 10 4 Shanghai/16 A 1.00 x 10 1 Brazil A 1.70 x 10 4 Duck/Alberta A 3.30 x 10 1 Sydney A 2.00 x 10 4 Victoria A 3.30 x 10 1 Bangkok A 3.30 x 10 4 Singapore/1/57 A 6.70 x 10 1 Wuhan A 3.30 x 10 4 Port Chalmers A 1.24 x 10 2 Equine/Miami A 1.70 x 10 5 Gull/Maryland A 1.30 x 10 2 Beijing/353/89 A 3.30 x 10 5 USSR A 2.00 x 10 2 Singapore/86 A 6.60 x 10 5 Puerto A 2.60 x 10 2 Texas/91 A 1.60 x 10 7 Rico/8/34 New Jersey A 2.70 x 10 2 Victoria B 1.40 x 10 4 Taiwan A 3.30 x 10 2 Taiwan B 1.10 x 10 2 Tokyo/3/67 A 3.40 x 10 2 Panama B 1.00 x 10 0 Bayern A 6.60 x 10 2 Ann Arbor B 3.30 x 10 2 Sichuan A 6.60 x 10 2 Singapore B 3.30 x 10 2 Beijing/352/89 A 7.70 x 10 2 Lee B 6.60 x 10 2 NWS/33 A 1.00 x 10 3 Hong Kong B 7.00 x 10 2 Fort Warren/1/50 A 1.70 x 10 3 Beijing/184/93 B 1.66 x 10 3 Mississippi A 1.70 x 10 3 California B 3.30 x 10 3 Texas/77 A 3.30 x 10 3 Maryland B 6.60 x 10 3 Fort A 6.70 x 10 3 Yamagata/16/88 B 6.70 x 10 3 Monmouth/1/47 Duck/Ukraine A 3.30 x 10 1 Harbin B 1.40 x 10 4 Aichi A 3.20 x 10 3 Stockholm B 3.30 x 10 5

13 Analytisk sensitivitet utvärderades ytterligare med totalt 21 influensa A virusisolat från fåglar och däggdjur. QuickVue Influenza A+B test detekterade alla utvärderade stammar. Virusstam Virustyp Underklass Duck/Tottori/723/80 A H1N1 Duck/Hokkaido/17/01 A H2N2 Duck/Mongolia/4/03 A H3N8 Duck/Chech/56 A H4N6 Hong Kong/483/97 A H5N1 Hong Kong/156/97 A H5N1 Chicken/Yamaguchi/7/04 A H5N1 A/Chicken/Vietnam/33/04* A H5N1 A/Vietnam/3028/04 A H5N1 A/Thailand/MK2/04 A H5N1 Duck/Pennsylvania/10128/84 A H5N2 Turkey/Massachusetts/3740/ A H6N2 65 Seal/Massachusetts/1/80 A H7N7 Turkey/Ontario/67 A H8N4 Turkey/Wisconsin/66 A H9N2 Chicken/Germany/N/49 A H10N7 Duck/England/56 A H11N6 Duck/Alberta/60/76 A H12N5 Gull/Maryland/704 A H13N6 Mallard/Astrkhan/263/82 A H14N5 Duck/Australia/341/83 A H15N8 INTERFERERANDE SUBSTANSER Helblod och många receptfria produkter samt många kommersiella kemikalier utvärderades och interfererade inte med QuickVue Influenza A+B test vid de nivåer som testades: helblod 2%, tre receptfria munsköljningsmedel 25%, tre receptfria halsdroppar 25%, och tre receptfria nässprayer 10%; 4-Acetamidofenol 10 mg/ml, Acetylsalicylsyra 20 mg/ml; Klorfeniramine 5 mg/ml; Dextrometotfan 10 mg/ml; Difenylamin 5 mg/ml, Efedrin 20 mg/ml; Guaiakol glyceryl eter 20 mg/ml;, Qxymetazolin (10 mg/ml); Fenylefedrin 100 mg/ml och fenylpropanolamin 20 mg/ml. TRANSPORTMEDIA Transportmedia tillsattes med detektionsgränsnivåer (LOD) av influensa A, influensa B eller lika mängd med enbart buffert. Det tillsatta mediet förvarades vid kylskåpstemperatur (2-8 0 C) eller vid rumstemperatur ( C) i upp till åtta timmar före testning. Tre av transportmedierna gav optimala resultat och gav positiva testresultat med QuickVue Influenza A+B vid tillsats av LOD nivåer av virus och negativa resultat med tillsats av buffert och förvarade i åtta timmar vid vardera temperaturen. Följande transportmedia rekommenderas för användning med QuickVue Influenza A+B test: Hank s balanced salt solution M5 Media Koksaltlösning BD Universal, M4-3, M4-RT, Copan UTM, Liquid Amines-D, Amines Clear och Modified Stuart s transportmedia är inte användbara till denna test.

14 PRECISIONSSTUDIER Totalt, inom och mellanserieprecision för QuickVue Influenza test utvärderades. En panel bestående av två olika nivåer influensa A antigen (Johannesburg/82/96; svag positiv och stark positiv) och två olika nivåer influensa B antigen (Harbin/7/94; svag positiv och stark positiv) repeterades fem gånger med en enda lot QuickVue Influenza test under tre dagar. 100% accuracy uppnåddes för alla prov som testades. STUDIER PÅ LÄKARMOTTAGNINGAR (POL) En utvärdering av QuickVue Influenza test utfördes på tre läkarmottagningar där en panel av 180 kodade prov testades. Testningarna utfördes av personal med olika utbildning och erfarenhet på tre olika platser. Panelen innehöll negativa, svagt positiva och måttligt positiva prov. Varje provnivå testades på varje ställe i replikat om minst sex under en period av tre dagar. Resultatet som uppnåddes vid varje mottagning stämde >99% med de förväntade. Ingen signifikant skillnad sågs inom serie (6 replikat), mellan serie (3 olika dagar) eller mellan de olika mottagningarna (3). ASSISTANS Frågor om användandet av denna produkt, ring Quidels tekniska support nummer (tull-fritt) eller , måndag till fredag mellan 7.00 och lokal tid. Utanför USA kontakta din lokala distributor eller REFERENSER 1. Murphy, B.R., and R.G. Webster Orthomyxoviruses, pp In: Fields' Virology, 3rd edition, B.N. Fields, D.M. Knipe, P.M. Howley, Et al. (eds.), Lippincott-Raven, Philadelphia. 2. Biosafety in Microbiological an Biomedical Laboratories (BMBL), 4 th Edition, pp us Department of Health and Human Services, COC,NIH, Washington, D.C. (1999). Täcks av US patentnummer 4,943,522; Europeiskt patent nummer ; andra patentansökningar pågår QuickVue Influenza A+B test 25 test Quidel Corporation Worldwide headquarters MDSS Mckellar Court Burckhardtstrasse 1 San Diego, CA USA Hannover, Tyskland (01/06) Distributör: Medinor AB Box LIDINGÖ tel: fax:

15 Auktoriserad representant: Tillverkare För in vitro diagnostiskt bruk Temperaturgränser

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres langues Per le altre lingue For andre språk Для других языках

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Produktanvisningar NOW RSV. Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS

Produktanvisningar NOW RSV. Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS Produktanvisningar NOW RSV Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS ANVÄNDNINGSOMRÅDE Binax NOW RSV Testet är ett snabbt immunkromatografiskt prov för kvalitativ detektion

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället.

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället. sida 1 (6) Provmaterial Typ av provmaterial Skrap från tonsiller, bakre svalg och ev. vita fläckar i tonsillområdet. Typ av provrör och tillsatser Steril provtagningspinne som medföljer kitet. Provberedning

Läs mer

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator Influensa A+B FIA Enbart för användning med Sofia analysator AVSEDD ANVÄNDNING Sofia influensa A+B FIA använder immunfluorescens för att upptäcka antigener för influensa A+B virus i preparat med pinnprov

Läs mer

Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon

Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon Förändring sedan föregående utgåva Under rubrik Provtagning/provhantering: Testet skall utföras omedelbart efter det att svalgprovet tagits, men finns inte den

Läs mer

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover Avsedd användning Aptima multitest provtagningskit för pinnprover för användning med Aptima-assays. Aptima multitest provtagningskit för pinnprover används av kliniker och vid patientinsamling av vaginala

Läs mer

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD David Nestor, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling & Martin Sundqvist Laboratoriemedicinska Länskliniken,

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY Sk Conjuncti No Phary Mou Lower Anterior Vagi BACTERIUM in va se nx th Intestine urethra na Staphylococcus epidermidis (1) ++ + ++ ++

Läs mer

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Ökande behov av diagnostik vid luftvägsinfektion behandlingsmöjligheter ökande antibiotikaresistens allt fler immunsupprimerade

Läs mer

Tidig Graviditetstest Sticka

Tidig Graviditetstest Sticka SE Tidig Graviditetstest Sticka Bruksanvisning För hemmabruk. Version 1.0 SE 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidig Graviditetstest är ett snabbt graviditetstest som du själv lätt kan utföra. Testet

Läs mer

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet

Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet Förberedelser Indikation Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis. Provtagningssätt Vid misstanke om genital infektion

Läs mer

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen.

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA använder immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokocker, antigen från svalgprov med bomullstoppar eller

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet sida 1 (6) Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet Förberedelser Indikation Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis. Provtagningssätt Vid misstanke om genital

Läs mer

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet Förberedelser Indikation Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis. Provtagningssätt Vid misstanke om genital

Läs mer

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener Directigen EZ Flu A+ För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och -virusantigener 8010589 2008/03 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Directigen EZ Flu A+-testen är en snabb kromatografisk immunanalys

Läs mer

Meddelande 1/2013. U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13

Meddelande 1/2013. U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13 Datum 2013-01-28 Meddelande 1/2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13 U-Proteinprofil är, liksom den hittills använda

Läs mer

NOW Streptococcus pneumoniae Test

NOW Streptococcus pneumoniae Test Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Legionella FIA använder immunofluorescens för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen i humana urinprov.

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2012-13 Therese Bergstrand Kåre Bondesson Mia Brytting Eva Hedvall Torbjörn Kjerstadius Kerstin Malm Margareta Nordin Magnus Thore Christina Welinder-Olsson Stockholm

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

/2012. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-11-28 (om inget annat datum anges)

/2012. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-11-28 (om inget annat datum anges) Datum 2012-11-06 Meddelande 6/20 /2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-11-28 (om inget annat datum anges) Kundtjänst informerar Ny medicinsk artikel - Alkoholmarkören

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin.

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin. Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010 Kåre Bondesson Uppsala Maria Brytting Stockholm (SMI) Eva Hedvall Malmö Torbjörn Kjerstadius Karlstad Ilona Lewensohn-Fuchs Stockholm Inger Ljungström Stockholm

Läs mer

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet Mastit (juverinflammation) Är den mest förlustbringande sjukdomen bland Sveriges mjölkkor

Läs mer

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Vem/Vad styr oss? 98/79/EG - IVD direktivet Lagen (1993:584)

Läs mer

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20 ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA CLIA komplexitet: Undantaget Endast för användning in vitro; Receptbelagt läkemedel Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta test i en CLIA undantagen miljö. Detta

Läs mer

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid)

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid) sida 1 (5) Rapportnamn Barn Katt(e1)(snabbtest) Björk(t3)(snabbtest) Gråbo(w6)(snabbtest) Timotej(g6)(snabbtest) Äggvita(f1)(snabbtest) Hund(e5)(snabbtest) Olivpollen(t9)(snabbtest) Väggört(w21)(snabbtest)

Läs mer

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

IMAGEN Respiratory Screen

IMAGEN Respiratory Screen K612011-2...100 Tester SV 1. AVSEDD ANVÄNDNING är ett kvalitativt indirekt immunofluorescenstest för presumtiv detektering av respiratoriskt syncytialvirus (RSV), influensa A och B virus, parainfluensavirus

Läs mer

Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium Smittskyddsdag 2014-03-25 Hudiksvall 2014-04-01 Gävle Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium C. trachomatis, Intracellulär bakterie nuvarande test pcr riktat mot target på genom

Läs mer

Datum /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten)

Datum /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten) Datum 2016-11-02 Meddelande 7/20 /2016 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m. 2016-11-23 (om inget annat datum anges i texten) Klinisk kemi Justering av referensintervall för S-1,25-OH-Vitamin

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Njurfunktion Page 2 Njurfunktion

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Njurfunktion Page 2 Njurfunktion

Läs mer

P3-incidin T. Beskrivning:

P3-incidin T. Beskrivning: P3-incidin T Beskrivning: Desinfektionsmedel, som är bakterie-, svamp- och virusdödande. Lämpligt för termo- dimmning och fogging. För desinficering av material och stallar, som används i djurhållning

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20 Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV) reviderad version 2013-06-20 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om

Läs mer

Meddelande 5/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland. Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland

Meddelande 5/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland. Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland Datum 2010-03-17 Meddelande 5/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland Laboratorier inom Unilabs Västra Götaland har nu ETT gemensamt

Läs mer

Rapport från 2015 års ringtest för kliniska mastiter

Rapport från 2015 års ringtest för kliniska mastiter Rapport från 201 års ringtest för kliniska mastiter SAMMANFATTNING Det var ett stort intresse för årets ringtest med nästan dubbelt så många arbetsplatser som förra året. Det negativa provet och E coli

Läs mer

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08 Resistensdata Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 12 - Första halvåret 15 Urinodling Topplistor -Antal patienter med visst fynd Första halvåret 13 Första halvåret 15 Urinodling

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia RSV FIA använder immunofluorescens för detektering av respiratorisk syncytialvirus (RSV) nukleoprotein-antigen direkt från nasofaryngeal

Läs mer

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Graviditetstest, U- (Instalert hcg)

Graviditetstest, U- (Instalert hcg) sida 1 (5) Koder Rapportnamn U-hCG(Instalert) Synonym Gravtest, U-hCG Beställningskod HCG-U NPU-kod / EDI-kod EDI-kod XHCGU:LO Provmaterial Patientförberedelser - Typ av provmaterial Morgonurin är att

Läs mer

AMA + SMA AMASMA SST rör gul kork

AMA + SMA AMASMA SST rör gul kork 1(8) Medicinsk diagnostik Halland Provtyp Önskad undersökning Provkod Provtagningsmaterial Upplysningar Abcess Odling av bakterier Odling Plaströr gul kork, Odling av bakterier och svamp OdlSv Plaströr

Läs mer

PyroMark Q24 Cartridge

PyroMark Q24 Cartridge PyroMark Q24 Cartridge Version 2 För dispensering av nukleotider och reagenser på PyroMark Q24 MDx För användning inom in vitro-diagnostik 979302 1062816SV QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden

Läs mer

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent alirokumab alirokumab PRALUENT (alirokumab), Rx, (EF) C10B, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. Indikation: Praluent är indicerat hos vuxna med

Läs mer

artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analytisk sensitivitet plasma artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analytisk sensitivitet plasma artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1, 4501363 Verificar a disponibilidade de novas revisões de rotulagem electrónica em www.qiagen.com/products/artuscmvpcrkitce.aspx

Läs mer

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014.

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden 20140701-20141231. Prover från ytliga lokaler på

Läs mer

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Tentamen: 4 hp Kurskod: MC016G Provkod: Kursansvarig: Birgitta Olsen

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Tentamen: 4 hp Kurskod: MC016G Provkod: Kursansvarig: Birgitta Olsen Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Tentamen: 4 hp Kurskod: MC016G Provkod: 0101 Kursansvarig: Birgitta Olsen Datum: 2016 09 21 Totalpoäng: 59,5 p Parasitologi, 5 p Mykologi, 5 p Virologi, 23,5 p p Bakteriologi,

Läs mer

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Påvisande av bakterier För diagnostik av bakteriella infektioner använder mikrobiologiska laboratorier olika metoder Odling av bakterier mikroskopi

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Förändring sedan förra utgåvan Då tidigare test (Clearview IM) utgått har ett nytt snabbtest, MNITOP OPTIMA IM, validerats vid klinisk mikrobiologi. Förändringar

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

Levnadsregler vid neuropeni; tro eller vetande?

Levnadsregler vid neuropeni; tro eller vetande? Levnadsregler vid neuropeni; tro eller vetande? NORMALFLORA Virus Bakterier Svamp HUD SLEMHINNOR CILIER Parasiter Kunskapsunderlag för olika infektionsförebyggande åtgärder Isolering Levnadsråd Skötsel

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Tel: +46 31 68 58 58 Fax: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Våran referens.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE API

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 2014-02-04 BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 , Syftet med detta

Läs mer

31.10.1986/786. Förordning om smittsamma sjukdomar 31.10.1986/786. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

31.10.1986/786. Förordning om smittsamma sjukdomar 31.10.1986/786. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Page 1 of 15 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1986» 31.10.1986/786 31.10.1986/786 Beaktats t.o.m. FörfS 326/2010. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning om smittsamma

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Clinitek Status+ Består av - instrument

Läs mer

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt. Page 1 of 6

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt. Page 1 of 6 Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt Page 1 of 6 Page 2 of 6 1. Administrativa uppgifter 1.1. Produktens handelsnamn Marknadsområde Sverige Godkännandenummer Datum för godkännande Utgångsdatum

Läs mer

Meddelande 3/2013. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 3/2013. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2013-05-28 Meddelande 3/2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Ny provtagningsanvisning för Clostridium difficile i Sörmland Sedan ett par veckor har mikrobiologen i

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit För in vitro-diagnostik: MycXtra MycXtra Fungal DNA Extraction Kit REF 080-005 Avsedd användning MycXtra Fungal DNA Extraction Kit är avsett till isolering och rening av fungalt DNA i humant bronkoalveolärt

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2013

Influensarapport för vecka 48, 2013 Influensarapport för 48, 2013 Denna rapport publicerades den 5 december 2013 och redovisar influensaläget 48 (25/11 1/12) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

INJEKTIONSGUIDE. (asfotase alfa) för injektion. 40 mg/ml lösning för injektion. 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml. 100 mg/ml lösning för injektion

INJEKTIONSGUIDE. (asfotase alfa) för injektion. 40 mg/ml lösning för injektion. 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml. 100 mg/ml lösning för injektion INJEKTIONSGUIDE (asfotase alfa) för injektion 40 mg/ml lösning för injektion 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml lösning för injektion 80 mg/0,8 ml asfotas alfa Detta läkemedel står under utökad

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

Ägglossningstest Stav

Ägglossningstest Stav Bruksanvisning SE Ägglossningstest Stav Version 1.0 SE 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ägglossningstest, är ett kvalitativt test för att förutsäga när det finns en LH ökning för att på så sätt få reda

Läs mer

Sören Andersson. Professor, prefekt, överläkare. Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län

Sören Andersson. Professor, prefekt, överläkare. Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län Konfirmation av HIV och HTLV Sören Andersson Professor, prefekt, överläkare Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län Diagnostiska principer HIV

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

Patientnära mikrobiologiska analyser. Pia Karlsson, Ryhov Maria Rotzén Östlund, Karolinska

Patientnära mikrobiologiska analyser. Pia Karlsson, Ryhov Maria Rotzén Östlund, Karolinska Patientnära mikrobiologiska analyser Pia Karlsson, Ryhov Maria Rotzén Östlund, Karolinska Mikrobiologiska PNA - vad är speciellt? Kvalitativa svar JA eller NEJ Antal positiva fynd Mikrobiologiska PNA -

Läs mer

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800)

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Kursens namn: BMLVA II 22,5 högskolepoäng Kurskod: BL1004 Kursansvarig: Rolf Pettersson, Charlotte Sahlberg Bang Datum: 2/5-2011 Skrivtid:

Läs mer

När hästen har drabbats av kvarka. Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar.

När hästen har drabbats av kvarka. Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar. När hästen har drabbats av kvarka Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar. Om ett stall drabbas av kvarka får det ofta stora konsekvenser.

Läs mer

Läs instruktionerna noggrant före användning. INNEHÅLL: Ägglossningstest, 7 teststickor, Bruksanvisning

Läs instruktionerna noggrant före användning. INNEHÅLL: Ägglossningstest, 7 teststickor, Bruksanvisning Digital Ägglossningstest Läs instruktionerna noggrant före användning. INNEHÅLL: Ägglossningstest, 7 teststickor, Bruksanvisning OBS!: Teststickan ska sitta fast i anordningen under hela tiden för testet.

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015.

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden januari till och med juni 2015. Prover från ytliga

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA

Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA sida 1 (5) Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA Koder Rapportnamn S-Mononukleos ak Synonym Monospot Beställningskod MONAK NPU-kod NPU03946 Provmaterial Utförande Typ av provmaterial Serum, plasma och helblod.

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: OMNIFLOW II KÄRLPROTES - 1 - STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK... 1 Beskrivning:... 1 Indikationer för användning:... 1 Lagring:... 1 Varning:... 1 Teknisk information/försiktighet:... 2 Kontraindikationer:...

Läs mer

Arbetsgrupp preanalys LmD Vera Thorén Bengtsson 1

Arbetsgrupp preanalys LmD Vera Thorén Bengtsson 1 PREANALYTISKA FAKTORER PREANALYS = FÖRE F ANALYS Faktorer som påverkar p provsvaret, från n beslut om provtagning till dess att analysen av provet påbörjasp rjas PROVSVAR FRÅN N LABORATORIERNA Vägledning

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

HemoCue Albumin Patientnära

HemoCue Albumin Patientnära Upprättat datum: 2016-01-19 1(6) Division Diagnostik Revisionsnr: 2 Giltigt t.o.m.: 2018-02-01 Laboratoriemedicin Upprättare: Charlotte L Gruveström Instrumentansvarig: Instr ans HemoCue Albumin Patientnära

Läs mer