SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING"

Transkript

1 CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning och/eller näsaspirat. Testen är avsedd att användas som hjälp vid snabb differentialdiagnos av akut influensa typ A och B virusinfektioner. Testen detekterar inte influensa C antigen. Negativa testresultat ska bekräftas med cellodling. Testen är avsedd att användas av medicinskt eller laboratorieutbildad personal. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Influensa är en mycket smittsam, akut virusinfektion i luftvägarna. De agens som förorsakar infektionen är immunologiskt olika, ensträngade RNA virus kända som influensavirus. Det finns tre typer av influensavirus: A, B och C. Typ A virus är mest prevalent och sätts i samband med allvarliga epidemier. Typ B virus orsakar sjukdomar som vanligtvis är mildare än de som orsakas av typ A. Typ C virus har aldrig satts i samband med en stor human epidemi. Både typ A och B virus kan cirkulera simultant, men vanligen dominerar en typ under en viss säsong. 1 Influensaantigen kan påvisas i kliniska prover med immunoassay. QuickVue Influenza A+B test är en lateral-flow immunoassay som använder högkänsliga, monoklonala antikroppar som är specifika för influensaantigen. Testen är specifik för influensa typ A och B antigen och har inga kända korsinterferenser mot normalflora eller andra kända luftvägspatogener. TESTPRINCIP QuickVue Influenza A+B test innefattar en extraktion av influensa A och B virusantigen. Patientprovet placeras i extraktionsröret under det att viruspartiklarna i provet löses upp som då exponerar interna virusnukleoproteiner. Efter extraktionen sätts teststickan ner i extraktionsröret där nukleoproteinerna i provet kommer att reagera med reagensen i teststickan. Om det extraherade provet innehåller influensaantigen, kommer en rosa-röd testlinje bildas tillsammans med en blå kontrollinje på teststickan. Detta innebär att resultatet är positivt. Testlinjen för influensa A och B kommer att bildas på specifika, separata platser på teststickan. Om influensa typ A och B inte finns i provet, eller finns i mycket låga nivåer, kommer bara en blå kontrollinje att bildas. REAGENS OCH MATERIAL SOM INGÅR 25-testkit: Artikel nummer:20183 Förpackningen innehåller: Individuellt förpackade teststickor (25). Monoklonala musantikroppar mot influensa A och influensa B antikroppar. Extraktionslösning (25): rör med 340 µl saltlösning. Extraktionsrör (25): frystorkad buffert med detergenter och reduktionsämnen. Engångspipetter (25) Sterila provtagningspinnar (25)

2 Positiv influensa typ A kontrollpinne (1): Toppen på pinnen är coatad med ickeinfektiös, rekombinant influensa A antigen Positiv influensa typ B kontrollpinne (1): Toppen på pinnen är coatad med ickeinfektiös, rekombinant influensa B antigen Negativ kontrollpinne (1): Toppen på pinnen är coatad med formalin-inaktiverad, icke-infektiös Streptoccocus C antigen Bruksanvisning (1) Bildbeskrivning (1) MATERIAL SOM INTE INGÅR Provtagningsbehållare Tidtagarur eller klocka FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER För in vitro diagnostiskt bruk. Använd inte kitet efter utgångsdatum som finns tryckt på förpackningens utsida. Följ gällande skyddsföreskrifter beträffande provtagning, hantering, förvaring och avfallshantering av patientprov och använt innehåll i kitet. Använd skyddshandskar vid utförandet av testen. 2 Avfallshantering ska ske enligt lokala eller regionala föreskrifter. Teststickan måste vara kvar i skyddsfolien ända tills den skall användas. Extraktionsreagenset innehåller en saltlösning. Om lösningen kommer i kontakt med hud eller öga, skölj med stora mängder vatten. För att få tillförlitliga resultat måste bruksanvisningen följas Använd det transportmedia som rekommenderas i bruksanvisningen.. Fast denna test har visat sig kunna påvisa odlade fågelinfluensavirus och fågelinfluensa A (H5N1) virus, är testkaraktäristiken för prov från människor som infekterats med H5N1 eller annan fågelinfluensa okänd. HÅLLBARHET OCH LAGRING Förvara kitet vid rumstemperatur C, undvik direkt solljus. Kitets innehåll är hållbart till utgångsdatum tryckt på förpackningens utsida. Får ej frysas. PROVTAGNING Prov från nässekret För att kunna utföra testen korrekt måste provet tas med de provtagningspinnar som ingår i kitet. Det är viktigt att få så mycket sekret som möjligt. Vid provtagning av nässekret förs den sterila toppen på pinnen in i den näsborre som man vid tidigare inspektion sett innehåller mest sekret. Rotera pinnen med en försiktig rörelse och för in den tills motstånd känns i nivå med näsmusslan (mindre än 1½ cm in i näsborren). Rotera pinnen några gånger mot näsväggen. Nasopharynxprov: Det är viktigt att få så mycket sekret som möjligt. Vid nasopharynxprovtagning förs den sterila provtagningspinnen in i den näsborre som man vid tidigare inspektion sett innehåller mest sekret. Håll toppen av pinnen nära nässkiljeväggen medan pinnen försiktigt förs in i den bakre nasopharynxdelen. Rotera pinnen flera gånger.

3 Prov från nässköljning eller aspirat: För äldre barn och vuxna: Patienten ska sitta med huvudet böjt bakåt så långt det går. Spruta in ca 2,5 ml steril koksaltlösning (ingår inte i kitet) i ena näsborren med hjälp av en spruta. Samla upp sköljvätskan genom att sätta ett rent provtagningskärl under näsan och pressa det lätt mot den överläppen. Böj patientens huvud framåt och låt vätskan rinna ut ur näsborren ner i kärlet. Upprepa denna procedur med den andra näsborren och samla upp vätskan i samma provtagningskärl. Små barn: Sätt barnet i förälderns knä med ansiktet framåt och med ryggen mot förälderns bröst. Föräldern håller en arm runt barnet för att hålla fast barnets kropp och armar. Fyll en droppipett eller droppspruta med max 2,5 ml steril koksaltlösning (beroende på barnets storlek). Håll barnets huvud bakåtlutat och spruta in koksaltlösningen i ena näsborren genom att trycka ihop behållaren på droppipetten. Släpp trycket på behållaren och sug upp vätskan igen. Spruta ner vätskan i ett rent provtagningskärl. Upprepa proceduren i den andra näsborren och spruta ner vätskan i samma provtagningskärl. PROVTRANSPORT OCH FÖRVARING Prov ska testas så snart som möjligt efter provtagningen. Om provet måste transporteras rekommenderas följande transportmedia som inte visat sig interferera med testen: Hank s Balanced Salt Solution, M5 Media, eller koksalt. Alternativt kan prov förvaras i kylskåp (2-8 0 C), eller vid rumstemperatur ( C) i en ren, torr, stängd behållare i upp till åtta timmar före analys. Prov från nässköljvätska kan också förvaras fryst (-70 0 C eller kallare) i upp till en månad. KVALITETSKONTROLL Inbyggda kontroller QuickVue Influenza A+B test innehåller inbyggda procedurkontroller. Tillverkarens rekommendationer för daglig kontroll är att dokumentera dessa inbyggda procedurkontroller för det första provet som testas varje dag. Det tvåfärgade resultatformatet medför att tolkningen blir enkel av positiva och negativa resultat. Bildandet av en blå kontrollinje utgör flera former av positiv intern kontroll genom att uppvisa att ett tillräcklig kapillärt flöde har uppkommit och att funktionen på teststickan är bibehållen. Om inte den blå kontrollinjen har bildats efter 10 minuter, ska resultatet anses ogiltigt. En inbyggd negativ kontroll utgörs av uppklarningen av den röda bakgrundsfärgen, som verifierar att testen är korrekt utförd. Inom 10 minuter ska resultatytan vara vit till ljus rosa och möjliggöra en klar tolkning av testresultatet. Om en bakgrundsfärg uppstår och interfererar med tolkningen av testresultatet, ska resultatet anses som ogiltigt. Om detta uppkommer, gå igenom proceduren och gör om testen med en ny teststicka. Extern kvalitetskontroll Extern kontroll kan också användas för att säkerställa att reagensen och testproceduren fungerar som den ska. Quidel rekommenderar att positiv och negativ kontroll analyseras var 25 test eller enligt lokala rekommendationer. Om kontrollerna inte fungerar som förväntat, gör om testen eller kontakta teknisk support innan patientprov testas.

4 Externa positiva och negativa kontrollpinnar finns med i kitet och ska testas med den procedur som gäller för nässekret som finns i denna bruksanvisning eller bildbeskrivning. TESTPROCEDUR Alla patientprov måste vara rumstempererade innan de analyseras. Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på varje individuell testförpackning eller ytterförpackning innan den används. Använd inte någon test där utgångsdatum på etiketten har passerats. Procedur för nässekret/nasopharynxprov: 1. Tillsätt all extraktionsvätska från behållaren med gul kork ned i det medföljande extraktionsröret. Blanda röret försiktigt så torrsubstansen löses upp. 2. Placera provtagningspinnen med patientprov i extraktionsröret. Rotera pinnen minst tre (3) gånger under det att toppen pressas mot rörets botten och sidor. Låt provtagningspinnen stå kvar i röret i en (1) minut. 3. Pressa toppen mot insidan av röret under det att pinnen tas upp ur röret. Kasta pinnen i enlighet med lokala föreskrifter för smittskydd. 4. Placera teststickan i extraktionsröret med pilarna på stickan riktade nedåt. Vidrör eller hantera inte stickan förrän testen är färdig för avläsning. TEST STRIP 5. Läs av resultatet efter tio (10) minuter. Vissa positiva resultat kan ses tidigare. Läs inte av efter 10 minuter.

5 Procedur för nässköljning/näsaspirat: 1. Fyll droppipetten till toppen/översta markeringen med sköljvätska eller aspirat. 2. Tillsätt all vätska från droppipetten till det medföljande extraktionsröret. Blanda röret försiktigt så torrsubstansen löses upp. 3. Placera teststickan i extraktionsröret med pilarna på stickan riktade nedåt. Vidrör eller hantera inte stickan förrän testen är färdig för avläsning. 4. Läs av resultatet efter tio (10) minuter. Vissa positiva resultat kan ses tidigare. Läs inte av efter 10 minuter. TOLKNING AV RESULTAT POSITIVT RESULTAT: Varje röd-rosa testlinje oavsett styrka och om den bildas över eller under den blå kontrollinjen tillsammans med bildandet av en blå kontrollinje efter tio minuter, är ett positivt resultat för förekomst av influensa A och/eller B antigen. Håll teststickan med pilarna riktade nedåt. Om den röda linjen är över kontrollinjen är testen positiv för influensa typ A. Se bild till höger (A+) Om den röda linjen är under kontrollinjen, är testen positiv för influensa typ B. Se bild längst till höger (B+).

6 NEGATIVT RESULTAT Om det efter tio minuter endast bildas en blå kontrollinje anger detta att provet är negativt för influensa A och B virusantigen. Ett negativt resultat ska rapporteras som sannolikt negativ för förekomst av influensaantigen. OGILTIGT RESULTAT Om det efter tio minuter inte syns någon blå kontrolllinje, även om en svag rosa-röd testlinje bildats, ska resultatet anses vara ogiltigt. Om bakgrundsfärgen inte är klar eller interfererar med avläsningen efter tio minuter, ska resultatet anses vara ogiltigt och testen görs om med en ny teststicka. BEGRÄNSNINGAR Innehållet i detta kit ska användas för kvalitativ bestämning av förekomst av influensa A och B antigen från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning eller näsaspirat. Denna test skiljer på influensa typ A och B. Om inte testproceduren eller tolkningen av resultat följs, kan detta påverka testens prestanda negativt och/eller göra testresultatet ogiltigt. Testresultatet måste värderas tillsammans med kliniska data som finns tillgängliga för läkaren. Ett negativt testresultat kan uppkomma om antigenmängden i provet är under testens detektionsgräns eller om provtagningen är felaktig. Negativa testresultat är inte avsedda att utesluta andra icke influensa virusinfektioner. FÖRVÄNTADE RESULTAT Säsongsutbrott av influensa uppkommer världen över både i norra och södra hemisfärerna och medför en allmänt spridd sjukdom varje vinter. Den genomsnittliga takten för influensautbredningen är fall per 100 personer varje år. Risken för sjukhusvård är grovt räknat 1/300 av de infekterade bland mycket unga och gamla. Cirka dödsfall årligen i USA kan hänföras till influensa och dess komplikationer. 90 % av dödsfallen finns hos patienter med en ålder av 65 år och äldre. Under varje av de tre större epidemierna som inträffade 1957 och 1968 dog fler än personer av influensa enbart i USA världsepidemi resulterade i minst 50 miljoner dödsfall världen över. I den multicenter studie som Quidel gjorde under en influensasäsong i Nordamerika, kunde en sjukdomsprevalens av 24% för typ A och 15% för typ B observeras. TESTKARAKTÄRISTIK QuickVue Influenza A+B test prestanda jämfört med cellodling Bakgrund till 2005 års kliniska studier Prestanda för QuickVue Influenza A+B test jämfördes vid 2005 års kliniska studie med cellodling och bekräftades med DFA i en multicenter studie under influensasäsongen i

7 Australien. Studien utfördes på åtta allmänläkarmottagningar lokaliserade till Sydneys storstadsregion i New South Wales, Australien. I denna multicenter, patientnära fältstudie togs två (2) nässekretprov från vardera av totalt 122 patienter. Alla patientprov togs på patienter som uppvisade symptom. 34% av populationen som testades var barn (<18 år), 66% vuxna, 58% män och 42% kvinnor. På mottagningen testades ett nässekretprov av mottagningspersonalen inom en timme efter provtagningen. Provtagningspinnen med nässekret inkuberades i en minut i extraktionsreagenslösningen innan teststickan tillsattes. Den andra provtagningspinnen placerades i virustransportmedia och förvarades vid C upp till 18 timmar före odling. Mandin-Darby Canine Kidney (MDCK) inokulerades med en portion av nässekret eller nasopharynxproven och inkuberades i 36 0 C i timmar. De inokulerade cellerna återvanns från vävnadskulturen och testades för influensa A och B med direkt fluorescensantikroppsfärgning (DFA). Bakgrund till 1998/1999 års kliniska studier Prestanda på QuickVue Influenza A+B test jämfördes mot cellodlingsmetoder i en multicenter fältstudie utförd under vintern 1998/1999. Denna studie utfördes på pediatriska, vuxna och geriatriska populationer i tre geografiska olika regioner i USA. I denna multicenter, patientnära fältstudie togs en kombination av nässekretprov, nässkölj/näsaspiratprov från 275 patienter. De prov från nässekret, nässköljning/aspirat som testades med QuickVue Influenza A+B test på varje plats, utfördes av mottagningspersonalen inom en timme efter provtagningen; Provtagningspinnen med nässekret snurrades tre gånger i extraktionsreagenslösningen och togs bort före tillsättandet av teststickan. Virustransportmedia tillsattes till alla provtagningspinnar med nässekret som var avsedda för odlingstransport. Provtagningspinnar med nässekret för odlingstransport och nässköljning/aspirat prov förvarades vid C i upp till 24 timmar före odling. Rhesus Monkey Kidney (RMK) celler eller Mandin-Darby Canine Kidney (MDCK) celler inokulerades med en portion av provet från nässekret och nässköljning/aspirat och testades för förekomst av cytopatisk effekt (CPE). Infekterade celler återvanns från vävnadsodling och bekräftades för förekomst av influensa A eller B med direktfluorescensantikroppsfärgning (DFA).Totalt 363 prov testades från 275 patienter (270 nässekret och 93 nässköljning/aspirat prov). Resultat med nässekretprov (2005 års kliniska studie) Nässekretprov från 122 patienter testades med QuickVue Influenza A+B test och med cellodling. QuickVue Influenza A+B test identifierade korrekt 94% (16/17) odlingspositiva för influensa A prov, 74% (14/19) odlingspositiva för influensa B prov, 90% (95/105) odlingsnegativa för influensa A och 97% (100/103) odlingsnegativa för influensa B. Dessa resultat med nässekretprov visas i tabell 1.

8 Tabell 1 Resultat på nässekretprov med QuickVue Influenza A+B jämfört med odling TYPE A TYPE B 16/17 = 94% Sens = 14/19 = 74% Odling Sens = Odling + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) * Spec = 95/105 = 90% ** Spec = 100/103 = 97% QV Pos QV Pos 14 3 (95% C.I %) (95% C.I %) QV Neg 1 95 Accur = 111/122 = 91% (95% C.I %) QV Neg Accur = 114/122 = 93% (95% C.I %) PPV = 16/26 = 62% PPV = 14/17 = 82% NPV = 95/96 = 99% NPV = 100/105 = 95% * Av 10 avvikande resultat var 7 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. ** Av 3 avvikande resultat var 2 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. Resultat för prov från nässekret (1998/1999 års kliniska studie) Jämfört med odling och bekräftat för influensa A eller B av DFA, kunde QuickVue Influenza test korrekt identifiera 46/64 (72%) typ A positiva prov, 29/40 (73%) typ B positiva prov och 159/166 (96%) negativa prov. Dessa resultat med nässekretprov visas i tabell 2. Tabell 2 Resultat på nässekretprov med QuickVue Influenza A+B jämfört med odling TYPE A = TYPE B 46/64 = 72% Odling Sens = 29/40 = 73% Odling Sens = + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) QV Pos 46 7 Spec 159/166 = 96% QV Pos 29 7 Spec = 159/166 = 96% (95% C.I %) (95% C.I %) QV Neg Accur = 205/230 = 89% (95% C.I %) QV Neg Accur = 188/206 = 91% (95% C.I %) PPV = 46/53 = 87% PPV = 29/36 = 81% NPV = 159/177 = 90% NPV = 159/170 = 94%

9 Resultat med nasopharynxprov (2005 års kliniska studie) Nasopharynxprov från 116 patienter testades med QuickVue Influenza A+B test och med cellodling. QuickVue Influenza A+B test identifierade korrekt 83% (20/24) odlingspositiva influensa A prov, 67% (8/12) odlingspositiva influensa B prov och 89% (82/89) odlingsnegativa för influensa A och 98% (102/104) odlingsnegativa för influensa B. Dessa resultat med nasopharynxprov visas i tabell 3. Tabell 3 Resultat för nasopharynxprov med QuickVue Influenza A+B test jämfört med odling TYPE A TYPE B 20/24 = 83% Odling Sens = 8/12 = 67% Odling Sens = + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) * Spec = 82/92 = 89% ** Spec = 102/104 = 98% QV Pos QV Pos 8 2 (95% C.I %) (95% C.I %) QV Neg 4 82 Accur = 102/116 = 88% (95% C.I %) QV Neg Accur = 110/116 = 95% (95% C.I %) PPV = 20/30 = 67% PPV = 8/10 = 80% NPV = 82/86 = 95% NPV = 102/106 = 96% * Av 10 avvikande resultat var 4 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. ** Av 2 avvikande resultat var 1 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. Resultat med frysta nässköljprov (2005 års studie) Prestanda på QuickVue Influenza A+B test utvärderades vidare i en retrospektiv studie 2005 med 149 frysta patientprov bestående av nässköljvätska. Alla patientprov togs på symptomatiska patienter vid en läkarmottagning i nordöstra USA. 95 % av populationen som testades var barn (<18 år), 5% vuxna, 46% män och 54% kvinnor. Nässköljvätskeprov från 149 patienter testades med QuickVue Influenza A+B test och med cellodling. QuickVue Influenza A+B test identifierade korrekt 86% (56/65) odlingspositiva influensa A prov och 95% (80/84) odlingsnegativa prov som visas i tabell 4. Inga influensa B prov utvärderades i denna studie.

10 Tabell 4 Resultat för frysta nässköljprov med QuickVue Influenza A+B test jämfört med cellodling TYPE A Odling Sens = 56/65 = 86% + - (95% C.I %) * Spec = 80/84 = 95% QV Pos 56 4 (95% C.I %) QV Neg 9 ** 80 Accur = 136/149 = 91% (95% C.I %) PPV = 56/60 = 93% NPV = 80/89 = 90%. * Av 4 avvikande resultat var 1 positiva med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT-PCR. Provvolymen var för liten i 1 prov för att analyseras med RT-PCR. ** Av 9 avvikande resultat var 2 av 5 negativa med QuickVue Influenza A+B test och med en utrednings RT- PCR. Provvolymen var för liten i 4 prov för att analyseras med RT-PCR. Resultat för prov från nässköljning/aspirat (1998/1999 års kliniska studie) Jämfört med odling och bekräftat för influensa A eller B av DFA, kunde QuickVue Influenza test korrekt identifiera 10/13 (77%) typ A positiva prov, 9/11 (82%) typ B positiva prov och 68/69 (99%) negativa prov. Dessa prov testades inom en timme från provtagningen och har inte varit frusna. Dessa resultat visas i tabell 5. Tabell 5 Resultat för färska nässköljning/aspiratprov med QuickVue Influenza A+B test jämfört med odling TYPE A TYPE B 10/13 = 77% Odling Sens = 9/11 = 82% Odling Sens = + - (95% C.I %) + - (95% C.I %) Spec = 68/69 = 99% Spec = 68/69 = 99% QV Pos 10 1 (95% C.I. 91- QV Pos 9 1 (95% C.I %) 100%) QV Neg 3 68 Accur = 78/82 = 95% (95% C.I %) QV Neg 2 68 Accur = 77/80 = 96% (95% C.I %) PPV = 10/11 = 91% PPV = 9/10 = 90% NPV = 68/71 = 96% NPV = 68/70 = 97%

11 ANALYTISK SPECIFICITET OCH KORSREAKTIVITET QuickVue Influenza test utvärderades med totalt 62 bakterie och virusisolat. Bakterieisolaten utvärderades vid en koncentration mellan 10 7 och 10 9 org/ml. Virusisolaten utvärderades vid en koncentration av minst TCID 50 /ml. Adenovirus 18 och Parainfluensavirus 3 testades vid 10 2 TCID 50 /ml. Ingen av de organismer eller virus som listas nedan gav ett positivt resultat med QuickVue Influenza A+B test. Bakteriepanel: Acinetobacter calcoaceticus Bacteroides fragilis Bordetella pertussis Branhamella catarrhalis Candida albicans Corynebacterium diphtheriae Enterococcus faecalis Escherichia coli Gardnerella vaginalis Haemophilus influenzae Klebsiella pneumoniae Lactobacillus casei Lactobacillus plantarum Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Mycobacterium avium Mycobacterium intracellulare Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium orale Mycoplasma pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Neisseria sicca Neisseria subflava Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Streptococcus mutans Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus sanguis Streptococcus sp. Gp. B Streptococcus sp. Gp. C Streptococcus sp. Gp. F Streptococcus sp. Gp. G Viruspanel: Adenovirus 5 (Ad. 75) Human Rhinovirus 14 (1059) Adenovirus 7 (Gomen) Human Rhinovirus 16 (11757) Adenovirus 10 (J.J.) Mässling (Edmonston) Adenovirus OC43 Påssjuka (Enders) Coronavirus OC43 Parainfluenza virus 1 (Sendai) Coxsackievirus A9 (Bozek) Parainfluenza virus 2 (CA/Greer) Coxsackievirus B5 (Faulkner) Parainfluenza virus 3 (C243) Cytomegalovirus (Towne) Respiratory Syncytial virus (A-2) Echovirus 2 (Cornelis) Respiratory Syncytial virus Echovirus 3 (Morrisey) (Subgroup A, Long chain) Echovirus 6 (D Amori) Rubella (RA 27/3) Herpes simplex virus 1 Varicella-Zoster (Ellen)

12 ANALYTISK SENSITIVITET Analytisk sensitivitet fastställdes med användning av totalt 50 humana epidemiska stammar av influensavirus: 37 influensa A och 13 influensa B. Virusstam Virustyp Min detekterbar nivå pfu/l Virusstam Virustyp Min detekterbar nivå pfu/l Hong Kong A 6.60 x 10-1 Shangdong A 8.40 x 10 3 Beijing/32/92 A 3.30 x 10 0 Maryland/91 A 1.00 x 10 4 Duck/England A 6.70 x 10 0 Japan/305/57 A 1.30 x 10 4 Shanghai/11 A 6.70 x 10 0 Johannesburg/94 A 1.44 x 10 4 Shanghai/16 A 1.00 x 10 1 Brazil A 1.70 x 10 4 Duck/Alberta A 3.30 x 10 1 Sydney A 2.00 x 10 4 Victoria A 3.30 x 10 1 Bangkok A 3.30 x 10 4 Singapore/1/57 A 6.70 x 10 1 Wuhan A 3.30 x 10 4 Port Chalmers A 1.24 x 10 2 Equine/Miami A 1.70 x 10 5 Gull/Maryland A 1.30 x 10 2 Beijing/353/89 A 3.30 x 10 5 USSR A 2.00 x 10 2 Singapore/86 A 6.60 x 10 5 Puerto A 2.60 x 10 2 Texas/91 A 1.60 x 10 7 Rico/8/34 New Jersey A 2.70 x 10 2 Victoria B 1.40 x 10 4 Taiwan A 3.30 x 10 2 Taiwan B 1.10 x 10 2 Tokyo/3/67 A 3.40 x 10 2 Panama B 1.00 x 10 0 Bayern A 6.60 x 10 2 Ann Arbor B 3.30 x 10 2 Sichuan A 6.60 x 10 2 Singapore B 3.30 x 10 2 Beijing/352/89 A 7.70 x 10 2 Lee B 6.60 x 10 2 NWS/33 A 1.00 x 10 3 Hong Kong B 7.00 x 10 2 Fort Warren/1/50 A 1.70 x 10 3 Beijing/184/93 B 1.66 x 10 3 Mississippi A 1.70 x 10 3 California B 3.30 x 10 3 Texas/77 A 3.30 x 10 3 Maryland B 6.60 x 10 3 Fort A 6.70 x 10 3 Yamagata/16/88 B 6.70 x 10 3 Monmouth/1/47 Duck/Ukraine A 3.30 x 10 1 Harbin B 1.40 x 10 4 Aichi A 3.20 x 10 3 Stockholm B 3.30 x 10 5

13 Analytisk sensitivitet utvärderades ytterligare med totalt 21 influensa A virusisolat från fåglar och däggdjur. QuickVue Influenza A+B test detekterade alla utvärderade stammar. Virusstam Virustyp Underklass Duck/Tottori/723/80 A H1N1 Duck/Hokkaido/17/01 A H2N2 Duck/Mongolia/4/03 A H3N8 Duck/Chech/56 A H4N6 Hong Kong/483/97 A H5N1 Hong Kong/156/97 A H5N1 Chicken/Yamaguchi/7/04 A H5N1 A/Chicken/Vietnam/33/04* A H5N1 A/Vietnam/3028/04 A H5N1 A/Thailand/MK2/04 A H5N1 Duck/Pennsylvania/10128/84 A H5N2 Turkey/Massachusetts/3740/ A H6N2 65 Seal/Massachusetts/1/80 A H7N7 Turkey/Ontario/67 A H8N4 Turkey/Wisconsin/66 A H9N2 Chicken/Germany/N/49 A H10N7 Duck/England/56 A H11N6 Duck/Alberta/60/76 A H12N5 Gull/Maryland/704 A H13N6 Mallard/Astrkhan/263/82 A H14N5 Duck/Australia/341/83 A H15N8 INTERFERERANDE SUBSTANSER Helblod och många receptfria produkter samt många kommersiella kemikalier utvärderades och interfererade inte med QuickVue Influenza A+B test vid de nivåer som testades: helblod 2%, tre receptfria munsköljningsmedel 25%, tre receptfria halsdroppar 25%, och tre receptfria nässprayer 10%; 4-Acetamidofenol 10 mg/ml, Acetylsalicylsyra 20 mg/ml; Klorfeniramine 5 mg/ml; Dextrometotfan 10 mg/ml; Difenylamin 5 mg/ml, Efedrin 20 mg/ml; Guaiakol glyceryl eter 20 mg/ml;, Qxymetazolin (10 mg/ml); Fenylefedrin 100 mg/ml och fenylpropanolamin 20 mg/ml. TRANSPORTMEDIA Transportmedia tillsattes med detektionsgränsnivåer (LOD) av influensa A, influensa B eller lika mängd med enbart buffert. Det tillsatta mediet förvarades vid kylskåpstemperatur (2-8 0 C) eller vid rumstemperatur ( C) i upp till åtta timmar före testning. Tre av transportmedierna gav optimala resultat och gav positiva testresultat med QuickVue Influenza A+B vid tillsats av LOD nivåer av virus och negativa resultat med tillsats av buffert och förvarade i åtta timmar vid vardera temperaturen. Följande transportmedia rekommenderas för användning med QuickVue Influenza A+B test: Hank s balanced salt solution M5 Media Koksaltlösning BD Universal, M4-3, M4-RT, Copan UTM, Liquid Amines-D, Amines Clear och Modified Stuart s transportmedia är inte användbara till denna test.

14 PRECISIONSSTUDIER Totalt, inom och mellanserieprecision för QuickVue Influenza test utvärderades. En panel bestående av två olika nivåer influensa A antigen (Johannesburg/82/96; svag positiv och stark positiv) och två olika nivåer influensa B antigen (Harbin/7/94; svag positiv och stark positiv) repeterades fem gånger med en enda lot QuickVue Influenza test under tre dagar. 100% accuracy uppnåddes för alla prov som testades. STUDIER PÅ LÄKARMOTTAGNINGAR (POL) En utvärdering av QuickVue Influenza test utfördes på tre läkarmottagningar där en panel av 180 kodade prov testades. Testningarna utfördes av personal med olika utbildning och erfarenhet på tre olika platser. Panelen innehöll negativa, svagt positiva och måttligt positiva prov. Varje provnivå testades på varje ställe i replikat om minst sex under en period av tre dagar. Resultatet som uppnåddes vid varje mottagning stämde >99% med de förväntade. Ingen signifikant skillnad sågs inom serie (6 replikat), mellan serie (3 olika dagar) eller mellan de olika mottagningarna (3). ASSISTANS Frågor om användandet av denna produkt, ring Quidels tekniska support nummer (tull-fritt) eller , måndag till fredag mellan 7.00 och lokal tid. Utanför USA kontakta din lokala distributor eller REFERENSER 1. Murphy, B.R., and R.G. Webster Orthomyxoviruses, pp In: Fields' Virology, 3rd edition, B.N. Fields, D.M. Knipe, P.M. Howley, Et al. (eds.), Lippincott-Raven, Philadelphia. 2. Biosafety in Microbiological an Biomedical Laboratories (BMBL), 4 th Edition, pp us Department of Health and Human Services, COC,NIH, Washington, D.C. (1999). Täcks av US patentnummer 4,943,522; Europeiskt patent nummer ; andra patentansökningar pågår QuickVue Influenza A+B test 25 test Quidel Corporation Worldwide headquarters MDSS Mckellar Court Burckhardtstrasse 1 San Diego, CA USA Hannover, Tyskland (01/06) Distributör: Medinor AB Box LIDINGÖ tel: fax:

15 Auktoriserad representant: Tillverkare För in vitro diagnostiskt bruk Temperaturgränser

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator Influensa A+B FIA Enbart för användning med Sofia analysator AVSEDD ANVÄNDNING Sofia influensa A+B FIA använder immunfluorescens för att upptäcka antigener för influensa A+B virus i preparat med pinnprov

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen.

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA använder immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokocker, antigen från svalgprov med bomullstoppar eller

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Legionella FIA använder immunofluorescens för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen i humana urinprov.

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20 ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA CLIA komplexitet: Undantaget Endast för användning in vitro; Receptbelagt läkemedel Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta test i en CLIA undantagen miljö. Detta

Läs mer

NOW Streptococcus pneumoniae Test

NOW Streptococcus pneumoniae Test Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener Directigen EZ Flu A+ För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och -virusantigener 8010589 2008/03 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Directigen EZ Flu A+-testen är en snabb kromatografisk immunanalys

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit För in vitro-diagnostik: MycXtra MycXtra Fungal DNA Extraction Kit REF 080-005 Avsedd användning MycXtra Fungal DNA Extraction Kit är avsett till isolering och rening av fungalt DNA i humant bronkoalveolärt

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

MIKR BLADET. Nr 2 2015

MIKR BLADET. Nr 2 2015 MIKR BLADET Nr 2 2015 Mikrobladet i egen regi. För synpunkter och för inlämning av artiklar, foton med mera mejla direkt till darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se. Väl mött Styrelsen RFM, Redaktionen

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort MRSA screen Nuc-gen MRSA konfirmation Nuc / MecA/ MecC/PVL-gen Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae screen ALLMÄNNA PROVER såsom: Sår, näsa, svalg

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5 Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2013-09-02 Sidan 1 av 6 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer

Läs mer

Pall ebds. PALL ebds PROVTAGNINGSSET

Pall ebds. PALL ebds PROVTAGNINGSSET Svenska Pall ebds REF: 00-0E PALL ebds PROVTAGNINGSSET Bakteriedetektionssystem för testning av trombocytprodukter och leukocytfria erytrocyter. För in vitro-diagnostik. EJ FÖR TRANSFUSION. Better Blood,

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Smittsamt på förskolan Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Förskola eller hemma Trött, orkar ej hela dagen Feber Smittar ned omgivningen Kräver mer skötsel än personalen

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET TEST AV ANTIMIKROBIELLA MEDEL Bilaga 3. Testning av antimikrobiella medel Staphylococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ß-laktamastest* G-penicillin amoxicillinklavulansyra

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

IBDoc Calprotectin-test

IBDoc Calprotectin-test IBDoc Calprotectin-test Bruksanvisning Patienter och icke professionella användare LF-IBDOC8 8 testet Version 2.0: 25-03-2015 BÜHLMANN Laboratories AG Telefon +41 61 487 12 12 Baselstrasse 55 Faxbeställningar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Historik 1980 Mycoplasma genitalium isolerades från 2 av 13 män med NGU 1985 Chimpanser inolkulerades

Läs mer

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Gamla patientbroschyren bilder Lonquexlipegfilgrastim Din läkare har ordinerat Lonquex Du får Lonquex eftersom du har ett

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01

ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01 ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01 U 0344 Svenska Patentnummer: 5 270 184; 5 547 861; 5 648 211; 5 712 124; 5 744 311; 5 846 726;

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument Kvalitetssäkring av patientnära Eva Landberg Emma Stockman-Jonsson Ulla-Britt Löfgren Specialistläkare i Biomedicinsk analytiker Diabetessjuksköterska Klinisk Kemi BMA Diab.sköt samordnare LIÖ LMC, Linköping

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 6 (December 2008) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Gonorré Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Gonorré en sexuellt överförbar infektion Gonorré förekommer i Sverige, men är vanligare i vissa andra länder. Gonorré kan infektera

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Infektiös keratit Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Epidemiologi Drabbar 6.3 till 11 per 100 000 (oftare KL-bärare) Bakteriell keratit är vanligare (drygt 80% av fall) Filamentär

Läs mer

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL Specialitet: Infektionsmedicin PM Medicinskt Text författare: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Faktaansvarig: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2008-01-22 Reviderat: 2013-04-04

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 1 2 Den här broschyren innehåller svar på några av de vanligaste frågorna kring infektioner och antibiotikabehandling. Svaren är granskade

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) Datum 2012-01-26 Meddelande 1/20 2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) B-Celler, svarsrapportering Vid differentialräkning av

Läs mer

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Katarina Hedin, MD Specialist i allmänmedicin FoU Kronoberg Landstinget Kronoberg Institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Aseptik och hygien i hemmiljö Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Innehåll Infektionerna i hemmiljö Förebyggande av infektioner Basala hygienrutiner Multiresistenta bakterier Bärare

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVA-LJUS

INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVA-LJUS INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVALJUS INTERCEPT Blood System för trombocyter INTERCEPT Blood System för trombocyter är en

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln. Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Affirm VPIII Microbial Identification Test (test för identifiering

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska RubellaIgMELA Test PKS medac Enzym immunoassay med PipetteringsKontrollSystem (PKS) för detektion av IgMantikroppar mot rubellavirus (röda hund) Svenska 0123 135PKSVPSW/111104 TILLVERKARE medac Gesellschaft

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Dödar 99,9 % av bakterierna

Dödar 99,9 % av bakterierna Experterna på hygienservice En hygienrevolution för ytor och händer Verkar direkt Långtidsverkade Dödar 99,9 % av bakterierna 0 % alkohol Hygienutmaningen Det här är UltraProtect Oavsett vilket verksamhetsområde

Läs mer

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen i kampen mot infektioner? Ökad antibiotikaresistens vad kan vi göra? Genom

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Legionella Pneumophilia

Legionella Pneumophilia Projekt U10 MÅL Rätt temperatur vid varje tappställe både varmvatten och kallvatten Rätt material i ledningsystemet Spårbarhet vid Legionella arbetet Kvalitetssäkra provtagningarna Ta bort ansvaret från

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Patientinformation metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika infl ammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis

Läs mer