LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER"

Transkript

1 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

2 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet med att ta fram underlaget för rekommendationslistan har utförts av läkemedelskommittens olika terapigrupper. Grupperna har en bred representation och består av personer med olika kompetens samt har en geografisk spridning i länet. Faktagranskning Per-Henrik Back Simon Gunnarsson Peter Rosenberg Produktion: Informationsenheten, Landstinget Gävleborg Illustration: Sara Asplund Tryck: Gävle Offset, ex

3 Förord Läkemedelskommittéer har funnits i länet sedan 1970-talet. En länsgemensam kommitté (LK) bildades 1997 i enlighet med lagen om läkemedelskommittéer. Ordförande förordnas av landstingsstyrelsen och ledamöterna av landstingsdirektören. Arbetet skall vara inriktat på att följa utvecklingen inom läkemedelsområdet och att arbeta för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Läkemedel är en länsgemensam rekommendationslista för rutinsjukvården. Rekommendationerna avser såväl sluten som öppen vård och baseras i första hand på värderingar av läkemedlens medicinska ändamålsenlighet. Arbetet med urval och skriftliga kommentarer har som tidigare utförts av läkemedelskommitténs terapigrupper och har en bred representation i länet. Urvalsprinciper Medicinsk och farmaceutisk ändamålsenlighet är grundläggande för rekommendationerna. Då skillnaden mellan olika preparat ansetts vara liten har vanligen behandlingskostnad och i viss mån terapitradition varit vägledande för urvalet. Regler om generiskt utbyte på apotek enligt av Läkemedelsverket fastställd utbyteslista, gör att LK valt att inte rekommendera specifika preparat inom utbytesgrupperna. LK rekommenderar därför endast substans/generiskt namn inom dessa grupper och utbytbarhet markeras med *. Ficklista och webbversion Denna tryckta version har kortats ner till en ficklista och har därför omarbetats till ett passande format att kunna ha med sig, medan den traditionella kompletta boken återfinns som webbversion på vår hemsida Gävle i januari 2009 Stefan Back, ordförande 3

4 Innehåll ATC* Förord 3 Ä Äldre och läkemedel 7 A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 13 Munsjukdomar/tandvård 13 Mag-tarmsjukdomar 16 Diabetes 19 Vitaminer 22 B Blod och blodbildande organ 25 C Hjärta och kretslopp 29 D Hud 37 G Gynekologi och urologi 41 Gynekologi 41 Urologi 47 H Hormoner, exkl. könshormoner 51 J Infektionssjukdomar 53 M Rörelseapparaten 61 N Nervsystemet 63 Smärta 63 Neurologi 68 Psykiatri 70 P Parasitsjukdomar 75 R Andningsorganen 77 S Ögon och Öron 83 Ögon 83 Öron 84 4

5 Överkänslighetsreaktioner 86 Miljöeffekter av läkemedel 88 Viktiga länkar 89 Fysisk aktivitet vid sjukdomsbehandling 90 Läkemedelskommittén 92 Läkemedelskommitténs terapigrupper 93 Kommitténs sekretariat 94 Alfabetiskt register 96 Apotek i Gävleborgs län 115 *Landstingets läkemedelsrekommendationer är indelat enligt ATC (the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system). Det är en internationell indelning av läkemedel i grupper, där ex. R står för Respiratory, D för Dermatology, C för Cardiovascular osv, men där vi själva uppfunnit grupp Ä för äldre. För att underlätta finns även ett sökordsregister. 5

6 Ä Äldre och läkemedel

7 Äldre och läkemedel Se även terapirekommendation Äldre och läkemedel på läkemedelskommitténs hemsida. Äldre patienter har en komplex bild, där hänsyn måste tas till en åldrande organfunktion, multisjuklighet och behandling med flera läkemedel. Läkemedelsbehandlingen bör särskilt uppmärksammas vid byte av vårdnivåer och vårdformer. En läkemedelsavstämning bör då genomföras och dokumenteras. Många organ är känsligare hos äldre. Hjärnan har ökad känslighet för vissa centralverkande läkemedel och baroreceptorer får en minskad känslighet. Den mest betydelsefulla förändringen är att vid 80 års ålder kan njurfunktionen vara nästan halverad. Observera, serumkreatinin är inte tillförlitligt för att värdera njurfunktionsvärde hos äldre. Kreatininclearance är ett bättre mått. Se kalkylatorn (Cockcroft-Gault) på läkemedelskommitténs hemsida under rubriken Äldre och läkemedel samt under fliken läkemedelsfakta, fakta för förskrivare, kreatininclearance. Även Cystatin C med åtföljande beräkning av GFR (glomerulär filtrationshastighet) kan mätas. Läkemedelslistan bör regelbundet omprövas avseende följande: Loopdiuretika. Risk för dehydrering. Dossänkning? Protonpumpshämmarbehandling är indikationen aktuell? Antidepressiv behandling behandlingstid? Neuroleptikabehandling indikation, läkemedelsval, dos? NSAID endast kort behandlingstid. Ej till hjärt- eller njursviktspatienter. Analgetika smärtanalys, utvärdering av effekt, kontinuerlig behandling eller vid behov. 7

8 Blodtrycksbehandling kontroll inkl. i stående! Dossänkning?. Behandling med kolesterolsänkare hos personer med kort förväntad livstid. Järnmedicinering indikation? Anemi och järnbrist är inte samma sak! Finns konfusionsframkallande läkemedel? Speciellt antikolinergika och vakenhetsnedsättande läkemedel? Optimal hjärtsviktbehandlingen? Tillägg av ACE-hämmare och/ eller betablockerare? Finns underbehandlade tillstånd? Depression, smärta? Acetylkolinesterashämmare. Vid utebliven eller osäker effekt bör utsättningsförsök göras. Se demens på hemsidan. Tarmirriterande laxantia finns indikation för långtidsbehandling? Metformin njurfunktionsförsämring? Överväg utsättning. Digoxin. Indikation? Njurfunktion. Indikatorer På läkemedelskommitténs hemsida under rubriken Äldre och läkemedel finns information om indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi. Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU är vanligt hos äldre, upp till % hos sjukhemsboende, men ska inte antibiotikabehandlas (enda undantaget preop. före prostataop). Ta urinsticka endast på strikt indikation! Positiv nitrit är inte liktydigt med antibiotikaindikation! Klinisk bedömning viktigast! Överväg östrogenterapi för kvinnor. Smärtbehandling hos äldre paracetamol* buprenorfin morfin Norspan Morfin Morfinhydroklorid APL Dolcontin 8

9 Smärta är ett vanligt tillstånd hos äldre. Man bör alltid stimulera till ökad fysisk aktivitet och optimera behandling av bakomliggande sjukdomstillstånd. Tänk på alternativ till läkemedel som sjukgymnastik, massage, TNS och taktil stimulering. Omvärdera regelbundet indikationen för insatt smärtbehandling av samtliga preparat. Försök att alltid hitta lägsta effektiva dos. Se smärtkapitlet för allmänna behandlingsråd och neuropatisk smärta. Psykiska störningar hos äldre Psykiska störningar som debuterar vid hög ålder är ofta sekundära till försämrat allmäntillstånd eller organiska förändringar i hjärnan. Uteslut i första hand obstipation, infektion, urinretention, rubbning i vätskebalans eller nutritionsstatus, smärta, sömnstörning, folsyra/b12- brist och tyreoideafunktionsrubbning. Sanera medicinlistan eftersom framförallt alla preparat som sänker vakenheten kan orsaka konfusion, liksom mediciner med antikolinerg effekt! Depression citalopram* mirtazapin* Ångest och oro oxazepam* citalopram* Vanföreställningar, hallucinos och paranoiska symtom risperidon* haloperidol Haldol 9

10 Konfusionssyndrom Behandlingen är i första hand icke-medikamentell. Sömnstörningar zopiklon* oxazepam* I första hand ska icke-farmakologiska metoder prövas. Demens För behandling av Alzheimerdemens finns två typer av läkemedel, kolinesterashämmare och NMDA-receptorantagonister. För kolinesterashämmare brukar man anse att förloppet förskjuts med 1-2 år och registrerade indikationer är mild till medelsvår Alzheimerdemens. Utvärdering bör göras efter 3-6 mån och vid utsättningsförsök måste man vid ev. försämring återinsätta preparatet efter högst 4-6 veckor. För NMDA-receptorantagonister (memantin) är indikationen måttlig/ svår Alzheimerdemens. Alzheimerdemens donepezil memantin Aricept Ebixa För utförligare beskrivning se Läkemedelskommitténs hemsida för behandling av smärta, demenssjukdomar och psykiska störningar hos äldre. Begreppet BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia) har myntats som ett samlingsnamn för ett antal vanliga, icke-kognitiva symtom vid demenssjukdom. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att de initiala interventionerna vid BPSD bör vara av icke-farmakologisk art. 10

11 Det är av största vikt att i varje enskilt fall analysera patientens symtomkonstellation för att kunna optimera behandlingen. BPSDbegreppet som sådant är alltför heterogent för att låta sig behandlas som en enhet. Vandrande och ropande Påverkas mycket lite av farmaka. Aggressivitet citalopram* memantin risperidon* Ebixa Aggressivitet kan vara den dementes uttryck för ångest, oro, oförmåga att kommunicera eller att förstå omvårdnadssituationer. 11

12 AAlimentary tract and metabolism Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Munsjukdomar/tandvård Mag-tarmsjukdomar Diabetes Vitaminer

13 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Munsjukdomar/tandvård Endokarditprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1-2 tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1-2 tim före planerat ingrepp Vid pc-allergi: klindamycin Dalacin vuxna: 600 mg, 1-2 tim före planerat ingrepp barn: 15 mg/kg kroppsvikt 1-2 tim före planerat ingrepp Rekommendationerna för endokarditprofylax kan komma att ändras. Se nätupplagan för aktuell information. Infektioner i munhålan (jämför sinuit/otit) fenoximetylpenicillin (pcv)* tabl 2 g 3 ggr dagl i 7 10 dgr Vid pc-allergi rek i första hand: metronidazol Flagyl tabl 400 mg 3 ggr dagl i 7 dgr Vid otillräcklig effekt av insatt penicillinbehandling kan man komplettera med metronidazol. 13

14 Antibakteriell munsköljning / parodontit-gingivit klorhexidin Hexident Corsodyl Svampinfektioner nystatin flukonazol* Mycostatin Om patienten har en avtagbar tandprotes rekommenderas en tandläkarkonsultation. Munvinkelragader mikonazol* mikonazol+hydrokortison* Behandla samtidigt hela munhålan med antimykotika, se ovan. Om det finns uttalade krustor bör även lokalbehandling mot stafylokocker ske. Lokala slemhinnebesvär Vid aftös stomatit eller lichenoida reaktioner: triamcinolon Kenacort T Smärtlindring Korttidsbehandling vid smärtande afte, herpes, bitsår: Lokalbehandling: lidokain 5% (munhålepasta) benzydamin Andolex 14

15 Kariesprofylax /muntorrhet Basprofylax: fluortandkräm Tilläggsprofylax: Natriumfluorid Salivstimulering Saliversättning Xerodent Saliversättningsmedel med natriumfluorid 0,02 % och xylitol ATL Oralbalance Oralbalance är speciellt bra till tandlösa patienter. Blödning Lokalt hemostatikum tranexamsyra Cyklokapron (brustablett) 1 tablett löses i 20 ml vatten för munsköljning Vid svårstillad efterblödning efter tandextraktion/operation rekommenderas att alveolen rengöres, fylles med hemostatikum (Surgicel eller Lyostypt), sutureras och komprimeras med kompress indränkt i tranexamsyralösning. 15

16 Mag-tarmsjukdomar Dyspepsi Antacida: aluminium+magnesiumföreningar Ulcus omeprazol* amoxicillin* klaritromycin* metronidazol Novaluzid Flagyl Alla patienter med ulcussjukdom och infektion med Helicobacter pylori bör behandlas. Duodenalulcus behandlas utan föregående Helicobactertest då nästan alla är positiva, medan ventrikelulcus behandlas vid positivt test. Behandlingen sker under en vecka. Detta ger god utläkning med försumbar recidivrisk. I första hand rekommenderas: omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1000 mg x 2 +metronidazol 400 mg x 2 i 7 dgr. metronidazol kan bytas mot: klaritromycin 500 mg x 2. Vid pc-allergi: omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 + klaritromycin 250 mg x 2 i 7 dgr. Duodenalulcus utan symtomrecidiv behöver ej kontrolleras, medan ventrikelulcus alltid följs endoskopiskt till läkning på grund av malignitetsrisken. 16

17 Gastroesofagal reflux aluminium+magnesiumföreningar alginsyra+antacida ranitidin* omeprazol* Novaluzid Gaviscon Alltid snabb utredning endoskopiskt vid alarmsymtom som ex. blödning, sväljsvårigheter eller viktnedgång. Antiemetika meklozin metoklopramid Postafen Primperan Intestinala inflammationer och tarmblödning prednisolon hydrokortison lidokain+hydrokortison mesalazin* glycerylnitrat Pred-Clysma Colifoam Xyloproct Rectogesic Utredning för att utesluta underliggande malignitet är viktig, särskilt i åldrar > 40 år. Inflammatorisk tarmsjukdom sköts i samråd med specialist. 17

18 Laxantia sterkulia-gummi natriumpikosulfat* laktulos* natriumcitrat+natriumlaurylsulfoacetat sorbitol+natriumdokusat polyetylenglykol-3350 Antidiarroika loperamid* Inolaxol Microlax Klyx Movicol Viktreduktion Bäst effekt på vikten har en kombination av minskat energiintag och ökad fysisk aktivitet. Målet bör vara fysisk aktivitet minst 30 minuter/ dag. De preparat som finns registrerade har begränsad effekt och olika biverkningar/kontraindikationer. Att följa ett behandlingsprogram med noggrann uppföljning är viktigt i de fall förskrivning är aktuell. Läkemedlen har begränsningar i förmånssystemet. 18

19 Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att fokusera på den totala riskprofilen, således även mot behandling av högt blodtryck och hyperlipidemi. Målet för blodtrycksbehandling är <130/80. Lågdostiazid (bendroflumetiazid) och/eller ACE-hämmare (enalapril, ramipril) är lämpliga till diabetiker, speciellt vid mikro/makroalbuminuri. ACE-hämmare är indicerat vid typ-2 diabetes med samtidig kranskärlssjukdom. Målvärdet för HbA1c anpassas individuellt men är satt <= 6,0 för att hindra utveckling av diabeteskomplikationer. Vid nydiagnostiserad typ 2-diabetes kan målet sättas lägre, ned till <= 5,0.Hos vissa äldre, kan högre värden accepteras. Lipidsänkande behandling med statiner (simvastatin) sätts in på vida indikationer (se lipidavsnittet kapitel hjärta-kärl). Som en grov riktlinje kan gälla totalkolesterol < 4,5 mmol/l och LDL < 2,5 mmol/l. Tillägg av ASA rekommenderas till patienter med typ 2 samt vid typ 1 > 40 år eller med ytterligare riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Perorala diabetesmedel glipizid glibenklamid* metformin* akarbos Mindiab Glucobay Metformin är förstahandsmedel vid behandling av typ 2-diabetes (se ovan). Ingen risk för hypoglykemi. Kan med fördel användas i kombination med insulin vid övervikt (även typ 1). 19

20 Starta med låg dos, t.ex. 500 mg 1/2 1 tabl x 1 till maten. Laktacidos är en mycket sällsynt men fruktad biverkan. Den förekommer nästan uteslutande vid nedsatt njurfunktion (äldre!) som därför utgör en av kontraindikationerna. Observera att särskilda föreskrifter gäller om en metforminbehandlad patient ska genomgå röntgenundersökning med intravenös kontrast (se vidare röntgenavdelningarnas anvisningar). Glibenklamid och glipizid är sulfonureider (SU) och kan ge långdragen hypoglykemi. Det är därför ofta klokt att inleda med mycket låg dos (ex glibenklamid 1,75 mg 1/2 tabl x 1). Dygnsdoser över 7 mg glibenklamid eller 10 mg glipizid ger sällan effektökning. Akarbos är ett andra- tredjehandsalternativ vid terapisvikt. Dosökningen behöver ofta ske mycket långsamt med tanke på den ökade gasbildningen i tarmen. Insuliner Vid terapisvikt hos maximalt tablettbehandlade diabetiker krävs insulintillförsel och detta görs som regel genom tillägg av en dos medellångverkande alternativt långverkande insulin till natten, oftast kombinerat med viss reduktion av tablettbehandlingen. En vanlig startdos är 0,1-0,2 enheter/kg/dygn. Ett annat alternativ är blandinsulin (Novomix, Humalog Mix) i en- eller tvådos regim. Direktverkande Insulin lispro Insulin aspart Medellångverkande Insulin (humant) Humalog NovoRapid Humulin NPH Insulatard 20

21 Medellångverkande med snabbt insättande verkan Insulin lispro+ Humalog Mix 25 Insulin lispro protamin Humalog Mix 50 Insulin aspart+ NovoMix 30 Insulin aspart protamin Långverkande Insulin glargin Lantus Insulin lispro (Humalog) och insulin aspart (NovoRapid) är insulinanaloger. Effekten sätter in mycket snabbt och har avklingat redan efter drygt tre timmar. Måltidsdosen ska ges i omedelbar anslutning till måltiden vilket i regel upplevs positivt av patienten. På grund av den korta durationen kan patienter utan egen insulinproduktion få insulinbrist dagtid om de endast har en dos medellångverkande insulin till natten. Insulinanaloger finns även i blandberedningar med snabbinsulin och medellångverkande insulin, som då bör ges i samband med måltid. Insulin glargin (Lantus) är ett långverkande analoginsulin med cirka 24 timmars duration. Doseras i regel 1 gång/dygn. Risken för nattliga hypoglykemier är lägre än för medellångverkande insulin taget till natten. Egenmätning av plasmaglukos Upphandlingsarbete av teststickor har påbörjats. Upphandlat sortiment kommer att finnas på intranät och/eller internet. Alla plasmaglukostester skall genomföras med god teknik, resultatet skall tolkas och leda till ett lärande och eventuellt åtgärd. 21

22 Vitaminer vitamin K1 vitamin B1 B+C-vitamin Konakion Konakion Novum Betabion Oralovite Multivitaminpreparat bör endast förskrivas på indikationen vid ökat behov p.g.a. sjukdom, exempelvis vid malabsorption. Överdrivet intag av vitaminer medför risk för biverkningar. Överdosering av vitamin A kan ge intrakraniell tryckstegring hos barn och hudbiverkningar, leverpåverkan samt centralnervös excitation hos vuxna. Överdosering av vitamin D kan bl.a. ge hyperkalcemi och njurskada. Vitamin K ges vid bristande upptag som vid fettmalabsorption, kolestas eller vid överdosering av warfarin. Vid substitution bör risk för överdosering av vitamin A särskilt beaktas vid samtidig leverskada. Betabion är ett vitaminpreparat för intramuskulär och intravenös injektion med hög dos av vitamin B1. Indikationer är malabsorption, anorexi och alkoholism. Oralovite innehåller förutom B-komplexets vitaminer (tiamin, riboflavin, nikotinamid, pyridoxin och pantoten) även vitamin C. Huvudindikation är tillförsel till alkoholmissbrukare. Mineralämnen Kaliumsubstitution per os har ett litet användningsområde, eftersom kaliumsparande diuretika finns. 22

23 23

24 BBlood and blood forming organs Blod och blodbildande organ

25 Blod och blodbildande organ Antikoagulantia warfarin heparin fondaparinux dalteparin Waran Heparin Arixtra Fragmin Vid såväl arteriell som venös tromboembolism kan lågmolekylära hepariner (dalteparin i viktjusterade doser) eller fondaparinux användas, normalt utan särskild monitorering. De ger fullt jämförbar effekt med traditionell heparinbehandling men med lägre blödningsförekomst. Lågmolekylärt heparin subkutant, är standard i okomplicerade fall av djup ventrombos och lungemboli. Varken de olika lågmolekylära heparinerna eller fondaparinux är ekvipotenta, utan doseras enligt FASS. Vid njurinsufficiens kan dosjustering behöva göras. Effekten kan då följas genom mätning av faktor Xa. Observera att antidot till heparin och dalteparin är protamin. Det finns ingen känd antidot mot fondaparinux. Antidot till warfarin är vitamin K1 (Konakion) men vid svårare blödningar måste även plasma eller koagulationsfaktorkoncentrat tillföras. Warfarin interagerar med ett stort antal läkemedel. Även paracetamol kan interagera med warfarin (visat från 1,5 g/dygn i minst 4 5 dygn). Dock har enstaka doser inte någon sådan effekt. 25

26 Hemostatika tranexamsyra* Observera att risken för tromboembolisk sjukdom och ögonbiverkningar måste beaktas vid behandling med tranexamsyra. I övrigt hänvisas till överdoseringskapitlet i FASS. protamin Protaminsulfat Konakion, se Vitaminer. Järnbristanemi järnsulfat järnsackaros Duroferon Venofer Vid peroral järnterapi ges alltid järnet som tvåvärt salt. De eventuella skillnader i absorption som kan förekomma mellan olika järnpreparat är av underordnad klinisk betydelse. Duroferon är en depotberedning av järnsulfat som ger en långsam utlösning av järnet i magtarm-kanalen. Frekventa subjektiva biverkningar kan uppstå vid peroral behandling. Ett alternativ kan då vara Niferex (ingår inte i läkemedelsförmånen och är dyrare). Vid manifest järnbrist bör dosen i det initiala skedet av terapin vara hög. Parenteral järnterapi (Venofer) ger större risk för biverkningar och bör tillgripas endast om peroral behandling ej går att genomföra. I speciella fall finns alternativ (Cosmofer, Ferinject). Megaloblastanemi cyanokobalamin* hydroxokobalamin folsyra Behepan Folacin 26

27 Enteral nutrition Riktlinjer finns utarbetade för landstinget. De hittas lättast via landstingets intranät. Praktiska råd och upphandlat sortiment av sondmatningsartiklar framgår. Dietisterna hjälper gärna till vid frågor om nutrition. Se även kapitlet enteral nutrition i nätupplagan. 27

28 CCardiovascular system Hjärta och kretslopp

29 Hjärta och kretslopp Hjärtsvikt Icke symtomgivande nedsättning av vänsterkammarfunktionen NYHA (New York Heart Association) klass I. ACE-hämmare ramipril* enalapril* måldos 10 mg/dygn måldos 20 mg /dygn Måttlig hjärtsvikt NYHA klass II ACE-hämmare enligt ovan i kombination med ß-blockerare. ß-blockerare metoprolol* bisoprolol* karvedilol* måldos 200 mg/dygn måldos 10 mg/dygn måldos 50 mg/dygn Medelsvår-Svår hjärtsvikt NYHA klass III-IV Preparat enligt ovan samt: Aldosteronantagonist spironolakton* måldos mg/ dygn Ev tillägg av angiotensinreceptorblockerare (ARB) kandesartan* Atacand (p-import kan ha annat namn) 29

30 Vid ACE-hämmarintolerans ges ARB kandesartan* Atacand (p-import kan ha annat namn) måldos 32 mg/dygn Symtomatisk hjärtsviktsbehandling Diuretika furosemid* furosemid depåpreparat Vid förmaksflimmer eller symtomatisk tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt Digitalis digoxin Furix Retard Digoxin, 0,13-0,25 mg/dygn Kranskärlsjukdom Läkemedel med prognostisk effekt acetylsalicylsyra (ASA) simvastatin* ramipril* metoprolol* Trombyl måldos 40 mg/dygn måldos 10 mg/dygn Klopidogrel vid ASA-överkänslighet och som tidsbegränsat tillägg till ASA (3-12 månader) efter akut koronart syndrom och/eller ballongvidgning (PCI). Ramipril främst vid samtidigt nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes eller hypertoni. 30

31 Läkemedel med symtomlindrande effekt glycerylnitrat Suscard glycerylnitrat* (resoriblett) metoprolol* isosorbidmononitrat* felodipin* amlodipin* Arytmi Permanent FF Frekvensreglering atenolol* metoprolol* verapamil* digoxin Digoxin Digoxin ofta i kombination med betablockad. Tromboemboliprofylax enl CHADS2-kriterier warfarin Waran acetylsalicylsyra Trombyl 31

32 Congestive heart failure (Hjärtsvikt eller nedsatt VK-funktion) (1 p) Hypertoni (1 p) Age (Ålder) 75 år (1 p) Diabetes(1 p) Stroke i anamnesen(2 p) Inga riskfaktorer ASA 320 mg/dygn 1 poäng ASA 320 mg/dygn eller Warfarin; målvärde för INR 2,0-3,0 >1 poäng Warfarin; målvärde för INR 2,0-3,0 Warfarin är också terapival vid samtidig mitralstenos och mekanisk klaffprotes. Stroke warfarin acetylsalicylsyra Efter recidiv: ASA+dipyridamol Waran Trombyl Asasantin Retard Hypertoni Målblodtrycket vid behandling är 140/90 mm Hg. Hos högriskpatienter med diabetes och/eller njursjukdom, rekommenderas målblodtryck <130/80 mm Hg. För patienter med diabetes/njursjukdom med proteinuri > 1 g/dygn skall blodtrycket sänkas till 125/75 mm Hg. För patienter med låg sammantagen risk kan högre blodtryck accepteras. 32

33 bendroflumetiazid hydroklortiazid hydroklortiazid+amilorid* enalapril* ramipril* enalapril+hydroklortiazid* amlodipin* Salures Esidrex Vid behandling av okomplicerad hypertoni bör i första hand en ACEhämmare eller ett tiaziddiuretikum eller en kärlselektiv kalciumantagonist väljas. Patienter med nedsatt glukostolerans eller diabetes bör i första hand ges en ACE-hämmare. Vid otillräcklig effekt av monoterapi rekommenderas i första hand en kombination av ACE-hämmare och kärlselektiv kalciumantagonist eller i andra hand ACE-hämmare + tiazid-diuretikum. Lämpliga kombinationer 1) ACE-hämmare + kärlselektiv kalciumantagonist 2) ACE-hämmare/ARB + Tiazid-diuretikum 3) Kärlselektiv kalciumantagonist+ Tiazid-diuretikum 4) Kärlselektiv kalciumantagonist + ß-receptorblockerare ARB är alternativ vid intolerans mot ACE-hämmare. Selektiv beta-1-blockad kan vara lämplig när samtidig annan indikation för preparatet föreligger exempelvis vid ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller migrän. Alfablockerare och aldosteronantagonister kan användas som tillägg vid svårighet att uppnå behandlingsmålen. 33

34 Hyperlipidemi simvastatin* mg/dygn Patienter med etablerad kranskärlssjukdom, tyst myocardischemi, ischemisk stroke/tia, aterosklerotisk sjukdom eller diabetes skall erbjudas behandling med statiner om inte kontraindikationer finnes. Önskvärd nivå vid sekundärprevention: Kolesterol <4.5 mmol/l LDL-Kolesterol < 2.5 mmol/l 34

35 35

36 DDermatologicals Hud

37 Hud Urtikaria och Quincke-ödem betametason epinefrin klemastin cetirizin* loratadin* Se kapitel överkänslighet. Betapred Adrenalin Anapen Anapen Junior Tavegyl Eksem och psoriasis Eksem grupp I steroid hydrokortison* grupp II steroid klobetason Emovat grupp III steriod mometason betametason Elocon Betnovat grupp IV steroid klobetasol Dermovat Psoriasis steroider kalcipotriol betametason+kalcipotriol* se under rubriken eksem Daivonex Daivobet (p-import kan ha annat namn) 37

38 Impetigo Rengör 2 3 ggr dagligen med tvål och vatten, så att sårskorpan tas bort. väteperoxid Microcid Antimykotika mikonazol* terbinafin* (ej tabl) Lamisil Dermgel Krav för systemisk behandling är säker diagnos genom odling. Akne Pormaskar i ansiktet adapalene Differin bensoylperoxid Basiron AC Lätt inflammation i ansiktet klindamycin Dalacin Måttlig svår akne i ansiktet, på bröstkorg/rygg azelainsyra Skinoren tetracyklin Tetracyklin 2x2 i cirka 5-6 mån. Kombinera med azelainsyra eller bensoylperoxid. Mycket svår akne eller terapimisslyckande remissfall 38

39 39

40 GGenito urinary system and sex hormones Gynekologi och urologi Gynekologi Urologi

41 Gynekologi och urologi Gynekologi Hormonell antikonception Kombinerade p-piller: etinylestradiol 30µg+levonorgestrel 150 µg* etinylestradiol µg+levonorgestrel µg* Gestagener: desogestrel Cerazette medroxiprogesteron Depo-Provera levonorgestrel Mirena levonorgestrel NorLevo Kombinerade p-piller är oftast det bästa preventivmedlet hos unga kvinnor som ännu ej fött barn. Som förstahandsval rekommenderas ett lågdoserat preparat med mg östrogen och levonorgestrel. Vid biverkningar kan preparat med andra gestagentillskott prövas (se nätversionen). Kvinnor som haft djup ventrombos eller förstagradssläkting med tromboembolisk sjukdom skall ej använda kombinerade p-piller. Perorala gestagener, så kallade minipiller, hämmar inte ovulationen lika effektivt och ger ett sämre skydd mot graviditet än kombinerade p-piller. Intrauterint inlägg med levonorgestrel, hormonspiralen, ger hög säkerhet genom lokal gestageneffekt på endometriet men har ingen effekt på ovulationen. 41

42 Om oskyddat samlag inträffat dagarna runt förmodad ägglossningstid kan gestagen i högdos användas som akut preventivmedel. Återbesök en månad senare med graviditetsprov rekommenderas. Dysmenorré naproxen* Menorragi tranexamsyra* naproxen* levonorgestrel Mirena Förstahandsmedel är fibrinolyshämmaren tranexamsyra. Tillägg av en prostaglandinhämmare, naproxen, kan minska blödningen ytterligare och är lämpligt vid dysmenorré. UVI under graviditet nitrofurantoin cefadroxil* pivmecillinam Furadantin Selexid Vid symtom på cystit och vid anamnes på recidiverande UVI bör urinodling utföras. Förstahandsmedel är nitrofurantoin eller ett cefalosporinpreparat. Kontrollodling skall utföras efter behandling. Trimetoprim och kinoloner får ej ges under graviditet. Nitrofurantoin ges ej i nära anslutning till beräknad förlossning. Hypertoni under graviditet Handlägges alltid av specialist! 42

43 Candida, eksem och lichen ekonazol klotrimazol flukonazol* klobetasol Pevaryl Pevaryl Depot Canesten Dermovat Den vanligaste orsaken till akut klåda i genitaltrakten hos kvinnor är candidainfektion. Anamnestiska uppgifter som styrker misstanken om candida är nyligen genomgången antibiotikabehandling, diabetes och ändringar i hormonbalansen. Det är dock viktigt att läkare diagnostiserar svampinfektionen om inte patienten har sökt förut med samma besvär och är väl förtrogen med symtomen. Vid kronisk klåda är lichen sclerosus med eller utan atrofi en vanlig differentialdiagnos. Det är därför viktigt med noggrann anamnes och status innan candidadiagnosen accepteras. Odling är sällan motiverad. Vid lichen sklerosus i vulva krävs grupp IV-steroid för att få effektiv lindring. Herpes aciklovir* Avkortning av skov och minskning av smittsamhet kan uppnås med nucleosideanaloger. Uttorkande behandling med alsollösning 1 %, borsyrelösning 2 % eller silonsalva kan minska spridning av virus och förebygga sekundärinfektion. Lidokainsalva eller EMLA kan prövas för smärtlindring. 43

44 Vaginos klindamycin metronidazol Dalacin Flagyl Behandling med metronidazol 0,4 g x 2 peroralt i sju dagar är likvärdig med lokalbehandling med klindamycin vaginalkräm 2 %, 5 g till kvällen i sju dagar. Metronidazol kan även ges i dosen 2 g dag ett och tre. Vid vaginos under graviditet är klindamycinkräm förstahandsmedel. Såväl peroralt klindamycin som metronidazol kan användas som alternativ. Vaginos upptäckt i tidig graviditet bör behandlas och då är lokalbehandling med klindamycin lämpligare än metronidazol per os. Cervicit/PID (pelvic inflammatoric disease) salpingit doxycyklin metronidazol klindamycin trimetoprim+sulfametoxazol* amoxicillin* erytromycin Doxyferm Flagyl Dalacin Ery-Max Förstahandsmedel vid klamydiainfektion är doxycyklin. Azitromycin är effektivt som engångsdos vid manlig klamydiauretrit. Ofloxacin är ett alternativ. Vid graviditet används erytromycin eller amoxicillin. Behandling av endometrit/salpingit sker i första hand med doxycyklin och metronidazol. Alternativ är trimetoprim + sulfa och klindamycin. 44

45 Hormonell behandling i klimakteriet I Preparat med enbart östrogen: östradiol II Preparat med östrogen och gestagen: a Kontinuerlig behandling estradiol 2 mg+noretisteron 1 mg* estradiol+medroxiprogesteron Indivina estradiol 50 µg /dygn Estalis +noretisteron 250 µg/dygn b Sekventiell behandling estradiol 2 mg+noretisteron 1 mg (sekvens 16/12) estradiol 2 mg+medroxiprogesteron 20 mg (sekvens 70/14/7) estradiol 1 mg+noretisteron 1 mg (sekvens 16/12) estradiol 50 µg /dygn+noretisteron 250 µg/dygn III Lokalatrofiska besvär: östradiol östriol* Femanest Evorel (två plåster/vecka) Divigel Femasekvens Trivina Novofem Estalis Sekvens Oestring Vagifem Behandling med estrogen är effektiv vid vasomotoriska symtom. Den medför dock en ökad risk för djup ventrombos och vid kombinationen estrogen-gestagen en ökad risk för bröstcancer. Använd därför lägsta effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid. 45

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799.

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. 783 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning Munhålans sjukdomar mats jontell, oral medicin, sahlgrenska akademin, göteborgs universitet lars nurbo, psykiatriska kliniken, karlskrona väst inledning Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-05-29 Diarienummer: HSN 1303-0311-9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gustaf

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling medicinens abc läs mer I nr 38/2012 publicerades»abc om kronisk hjärtsvikt, del 1: utredning«. Fullständig referenslista Läkartidningen.se ABC om Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling Neurohormonella mål

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer