LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER"

Transkript

1 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

2 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet med att ta fram underlaget för rekommendationslistan har utförts av läkemedelskommittens olika terapigrupper. Grupperna har en bred representation och består av personer med olika kompetens samt har en geografisk spridning i länet. Faktagranskning Per-Henrik Back Simon Gunnarsson Peter Rosenberg Produktion: Informationsenheten, Landstinget Gävleborg Illustration: Sara Asplund Tryck: Gävle Offset, ex

3 Förord Läkemedelskommittéer har funnits i länet sedan 1970-talet. En länsgemensam kommitté (LK) bildades 1997 i enlighet med lagen om läkemedelskommittéer. Ordförande förordnas av landstingsstyrelsen och ledamöterna av landstingsdirektören. Arbetet skall vara inriktat på att följa utvecklingen inom läkemedelsområdet och att arbeta för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Läkemedel är en länsgemensam rekommendationslista för rutinsjukvården. Rekommendationerna avser såväl sluten som öppen vård och baseras i första hand på värderingar av läkemedlens medicinska ändamålsenlighet. Arbetet med urval och skriftliga kommentarer har som tidigare utförts av läkemedelskommitténs terapigrupper och har en bred representation i länet. Urvalsprinciper Medicinsk och farmaceutisk ändamålsenlighet är grundläggande för rekommendationerna. Då skillnaden mellan olika preparat ansetts vara liten har vanligen behandlingskostnad och i viss mån terapitradition varit vägledande för urvalet. Regler om generiskt utbyte på apotek enligt av Läkemedelsverket fastställd utbyteslista, gör att LK valt att inte rekommendera specifika preparat inom utbytesgrupperna. LK rekommenderar därför endast substans/generiskt namn inom dessa grupper och utbytbarhet markeras med *. Ficklista och webbversion Denna tryckta version har kortats ner till en ficklista och har därför omarbetats till ett passande format att kunna ha med sig, medan den traditionella kompletta boken återfinns som webbversion på vår hemsida Gävle i januari 2009 Stefan Back, ordförande 3

4 Innehåll ATC* Förord 3 Ä Äldre och läkemedel 7 A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 13 Munsjukdomar/tandvård 13 Mag-tarmsjukdomar 16 Diabetes 19 Vitaminer 22 B Blod och blodbildande organ 25 C Hjärta och kretslopp 29 D Hud 37 G Gynekologi och urologi 41 Gynekologi 41 Urologi 47 H Hormoner, exkl. könshormoner 51 J Infektionssjukdomar 53 M Rörelseapparaten 61 N Nervsystemet 63 Smärta 63 Neurologi 68 Psykiatri 70 P Parasitsjukdomar 75 R Andningsorganen 77 S Ögon och Öron 83 Ögon 83 Öron 84 4

5 Överkänslighetsreaktioner 86 Miljöeffekter av läkemedel 88 Viktiga länkar 89 Fysisk aktivitet vid sjukdomsbehandling 90 Läkemedelskommittén 92 Läkemedelskommitténs terapigrupper 93 Kommitténs sekretariat 94 Alfabetiskt register 96 Apotek i Gävleborgs län 115 *Landstingets läkemedelsrekommendationer är indelat enligt ATC (the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system). Det är en internationell indelning av läkemedel i grupper, där ex. R står för Respiratory, D för Dermatology, C för Cardiovascular osv, men där vi själva uppfunnit grupp Ä för äldre. För att underlätta finns även ett sökordsregister. 5

6 Ä Äldre och läkemedel

7 Äldre och läkemedel Se även terapirekommendation Äldre och läkemedel på läkemedelskommitténs hemsida. Äldre patienter har en komplex bild, där hänsyn måste tas till en åldrande organfunktion, multisjuklighet och behandling med flera läkemedel. Läkemedelsbehandlingen bör särskilt uppmärksammas vid byte av vårdnivåer och vårdformer. En läkemedelsavstämning bör då genomföras och dokumenteras. Många organ är känsligare hos äldre. Hjärnan har ökad känslighet för vissa centralverkande läkemedel och baroreceptorer får en minskad känslighet. Den mest betydelsefulla förändringen är att vid 80 års ålder kan njurfunktionen vara nästan halverad. Observera, serumkreatinin är inte tillförlitligt för att värdera njurfunktionsvärde hos äldre. Kreatininclearance är ett bättre mått. Se kalkylatorn (Cockcroft-Gault) på läkemedelskommitténs hemsida under rubriken Äldre och läkemedel samt under fliken läkemedelsfakta, fakta för förskrivare, kreatininclearance. Även Cystatin C med åtföljande beräkning av GFR (glomerulär filtrationshastighet) kan mätas. Läkemedelslistan bör regelbundet omprövas avseende följande: Loopdiuretika. Risk för dehydrering. Dossänkning? Protonpumpshämmarbehandling är indikationen aktuell? Antidepressiv behandling behandlingstid? Neuroleptikabehandling indikation, läkemedelsval, dos? NSAID endast kort behandlingstid. Ej till hjärt- eller njursviktspatienter. Analgetika smärtanalys, utvärdering av effekt, kontinuerlig behandling eller vid behov. 7

8 Blodtrycksbehandling kontroll inkl. i stående! Dossänkning?. Behandling med kolesterolsänkare hos personer med kort förväntad livstid. Järnmedicinering indikation? Anemi och järnbrist är inte samma sak! Finns konfusionsframkallande läkemedel? Speciellt antikolinergika och vakenhetsnedsättande läkemedel? Optimal hjärtsviktbehandlingen? Tillägg av ACE-hämmare och/ eller betablockerare? Finns underbehandlade tillstånd? Depression, smärta? Acetylkolinesterashämmare. Vid utebliven eller osäker effekt bör utsättningsförsök göras. Se demens på hemsidan. Tarmirriterande laxantia finns indikation för långtidsbehandling? Metformin njurfunktionsförsämring? Överväg utsättning. Digoxin. Indikation? Njurfunktion. Indikatorer På läkemedelskommitténs hemsida under rubriken Äldre och läkemedel finns information om indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi. Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU är vanligt hos äldre, upp till % hos sjukhemsboende, men ska inte antibiotikabehandlas (enda undantaget preop. före prostataop). Ta urinsticka endast på strikt indikation! Positiv nitrit är inte liktydigt med antibiotikaindikation! Klinisk bedömning viktigast! Överväg östrogenterapi för kvinnor. Smärtbehandling hos äldre paracetamol* buprenorfin morfin Norspan Morfin Morfinhydroklorid APL Dolcontin 8

9 Smärta är ett vanligt tillstånd hos äldre. Man bör alltid stimulera till ökad fysisk aktivitet och optimera behandling av bakomliggande sjukdomstillstånd. Tänk på alternativ till läkemedel som sjukgymnastik, massage, TNS och taktil stimulering. Omvärdera regelbundet indikationen för insatt smärtbehandling av samtliga preparat. Försök att alltid hitta lägsta effektiva dos. Se smärtkapitlet för allmänna behandlingsråd och neuropatisk smärta. Psykiska störningar hos äldre Psykiska störningar som debuterar vid hög ålder är ofta sekundära till försämrat allmäntillstånd eller organiska förändringar i hjärnan. Uteslut i första hand obstipation, infektion, urinretention, rubbning i vätskebalans eller nutritionsstatus, smärta, sömnstörning, folsyra/b12- brist och tyreoideafunktionsrubbning. Sanera medicinlistan eftersom framförallt alla preparat som sänker vakenheten kan orsaka konfusion, liksom mediciner med antikolinerg effekt! Depression citalopram* mirtazapin* Ångest och oro oxazepam* citalopram* Vanföreställningar, hallucinos och paranoiska symtom risperidon* haloperidol Haldol 9

10 Konfusionssyndrom Behandlingen är i första hand icke-medikamentell. Sömnstörningar zopiklon* oxazepam* I första hand ska icke-farmakologiska metoder prövas. Demens För behandling av Alzheimerdemens finns två typer av läkemedel, kolinesterashämmare och NMDA-receptorantagonister. För kolinesterashämmare brukar man anse att förloppet förskjuts med 1-2 år och registrerade indikationer är mild till medelsvår Alzheimerdemens. Utvärdering bör göras efter 3-6 mån och vid utsättningsförsök måste man vid ev. försämring återinsätta preparatet efter högst 4-6 veckor. För NMDA-receptorantagonister (memantin) är indikationen måttlig/ svår Alzheimerdemens. Alzheimerdemens donepezil memantin Aricept Ebixa För utförligare beskrivning se Läkemedelskommitténs hemsida för behandling av smärta, demenssjukdomar och psykiska störningar hos äldre. Begreppet BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia) har myntats som ett samlingsnamn för ett antal vanliga, icke-kognitiva symtom vid demenssjukdom. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att de initiala interventionerna vid BPSD bör vara av icke-farmakologisk art. 10

11 Det är av största vikt att i varje enskilt fall analysera patientens symtomkonstellation för att kunna optimera behandlingen. BPSDbegreppet som sådant är alltför heterogent för att låta sig behandlas som en enhet. Vandrande och ropande Påverkas mycket lite av farmaka. Aggressivitet citalopram* memantin risperidon* Ebixa Aggressivitet kan vara den dementes uttryck för ångest, oro, oförmåga att kommunicera eller att förstå omvårdnadssituationer. 11

12 AAlimentary tract and metabolism Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Munsjukdomar/tandvård Mag-tarmsjukdomar Diabetes Vitaminer

13 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Munsjukdomar/tandvård Endokarditprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1-2 tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1-2 tim före planerat ingrepp Vid pc-allergi: klindamycin Dalacin vuxna: 600 mg, 1-2 tim före planerat ingrepp barn: 15 mg/kg kroppsvikt 1-2 tim före planerat ingrepp Rekommendationerna för endokarditprofylax kan komma att ändras. Se nätupplagan för aktuell information. Infektioner i munhålan (jämför sinuit/otit) fenoximetylpenicillin (pcv)* tabl 2 g 3 ggr dagl i 7 10 dgr Vid pc-allergi rek i första hand: metronidazol Flagyl tabl 400 mg 3 ggr dagl i 7 dgr Vid otillräcklig effekt av insatt penicillinbehandling kan man komplettera med metronidazol. 13

14 Antibakteriell munsköljning / parodontit-gingivit klorhexidin Hexident Corsodyl Svampinfektioner nystatin flukonazol* Mycostatin Om patienten har en avtagbar tandprotes rekommenderas en tandläkarkonsultation. Munvinkelragader mikonazol* mikonazol+hydrokortison* Behandla samtidigt hela munhålan med antimykotika, se ovan. Om det finns uttalade krustor bör även lokalbehandling mot stafylokocker ske. Lokala slemhinnebesvär Vid aftös stomatit eller lichenoida reaktioner: triamcinolon Kenacort T Smärtlindring Korttidsbehandling vid smärtande afte, herpes, bitsår: Lokalbehandling: lidokain 5% (munhålepasta) benzydamin Andolex 14

15 Kariesprofylax /muntorrhet Basprofylax: fluortandkräm Tilläggsprofylax: Natriumfluorid Salivstimulering Saliversättning Xerodent Saliversättningsmedel med natriumfluorid 0,02 % och xylitol ATL Oralbalance Oralbalance är speciellt bra till tandlösa patienter. Blödning Lokalt hemostatikum tranexamsyra Cyklokapron (brustablett) 1 tablett löses i 20 ml vatten för munsköljning Vid svårstillad efterblödning efter tandextraktion/operation rekommenderas att alveolen rengöres, fylles med hemostatikum (Surgicel eller Lyostypt), sutureras och komprimeras med kompress indränkt i tranexamsyralösning. 15

16 Mag-tarmsjukdomar Dyspepsi Antacida: aluminium+magnesiumföreningar Ulcus omeprazol* amoxicillin* klaritromycin* metronidazol Novaluzid Flagyl Alla patienter med ulcussjukdom och infektion med Helicobacter pylori bör behandlas. Duodenalulcus behandlas utan föregående Helicobactertest då nästan alla är positiva, medan ventrikelulcus behandlas vid positivt test. Behandlingen sker under en vecka. Detta ger god utläkning med försumbar recidivrisk. I första hand rekommenderas: omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1000 mg x 2 +metronidazol 400 mg x 2 i 7 dgr. metronidazol kan bytas mot: klaritromycin 500 mg x 2. Vid pc-allergi: omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 + klaritromycin 250 mg x 2 i 7 dgr. Duodenalulcus utan symtomrecidiv behöver ej kontrolleras, medan ventrikelulcus alltid följs endoskopiskt till läkning på grund av malignitetsrisken. 16

17 Gastroesofagal reflux aluminium+magnesiumföreningar alginsyra+antacida ranitidin* omeprazol* Novaluzid Gaviscon Alltid snabb utredning endoskopiskt vid alarmsymtom som ex. blödning, sväljsvårigheter eller viktnedgång. Antiemetika meklozin metoklopramid Postafen Primperan Intestinala inflammationer och tarmblödning prednisolon hydrokortison lidokain+hydrokortison mesalazin* glycerylnitrat Pred-Clysma Colifoam Xyloproct Rectogesic Utredning för att utesluta underliggande malignitet är viktig, särskilt i åldrar > 40 år. Inflammatorisk tarmsjukdom sköts i samråd med specialist. 17

18 Laxantia sterkulia-gummi natriumpikosulfat* laktulos* natriumcitrat+natriumlaurylsulfoacetat sorbitol+natriumdokusat polyetylenglykol-3350 Antidiarroika loperamid* Inolaxol Microlax Klyx Movicol Viktreduktion Bäst effekt på vikten har en kombination av minskat energiintag och ökad fysisk aktivitet. Målet bör vara fysisk aktivitet minst 30 minuter/ dag. De preparat som finns registrerade har begränsad effekt och olika biverkningar/kontraindikationer. Att följa ett behandlingsprogram med noggrann uppföljning är viktigt i de fall förskrivning är aktuell. Läkemedlen har begränsningar i förmånssystemet. 18

19 Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att fokusera på den totala riskprofilen, således även mot behandling av högt blodtryck och hyperlipidemi. Målet för blodtrycksbehandling är <130/80. Lågdostiazid (bendroflumetiazid) och/eller ACE-hämmare (enalapril, ramipril) är lämpliga till diabetiker, speciellt vid mikro/makroalbuminuri. ACE-hämmare är indicerat vid typ-2 diabetes med samtidig kranskärlssjukdom. Målvärdet för HbA1c anpassas individuellt men är satt <= 6,0 för att hindra utveckling av diabeteskomplikationer. Vid nydiagnostiserad typ 2-diabetes kan målet sättas lägre, ned till <= 5,0.Hos vissa äldre, kan högre värden accepteras. Lipidsänkande behandling med statiner (simvastatin) sätts in på vida indikationer (se lipidavsnittet kapitel hjärta-kärl). Som en grov riktlinje kan gälla totalkolesterol < 4,5 mmol/l och LDL < 2,5 mmol/l. Tillägg av ASA rekommenderas till patienter med typ 2 samt vid typ 1 > 40 år eller med ytterligare riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Perorala diabetesmedel glipizid glibenklamid* metformin* akarbos Mindiab Glucobay Metformin är förstahandsmedel vid behandling av typ 2-diabetes (se ovan). Ingen risk för hypoglykemi. Kan med fördel användas i kombination med insulin vid övervikt (även typ 1). 19

20 Starta med låg dos, t.ex. 500 mg 1/2 1 tabl x 1 till maten. Laktacidos är en mycket sällsynt men fruktad biverkan. Den förekommer nästan uteslutande vid nedsatt njurfunktion (äldre!) som därför utgör en av kontraindikationerna. Observera att särskilda föreskrifter gäller om en metforminbehandlad patient ska genomgå röntgenundersökning med intravenös kontrast (se vidare röntgenavdelningarnas anvisningar). Glibenklamid och glipizid är sulfonureider (SU) och kan ge långdragen hypoglykemi. Det är därför ofta klokt att inleda med mycket låg dos (ex glibenklamid 1,75 mg 1/2 tabl x 1). Dygnsdoser över 7 mg glibenklamid eller 10 mg glipizid ger sällan effektökning. Akarbos är ett andra- tredjehandsalternativ vid terapisvikt. Dosökningen behöver ofta ske mycket långsamt med tanke på den ökade gasbildningen i tarmen. Insuliner Vid terapisvikt hos maximalt tablettbehandlade diabetiker krävs insulintillförsel och detta görs som regel genom tillägg av en dos medellångverkande alternativt långverkande insulin till natten, oftast kombinerat med viss reduktion av tablettbehandlingen. En vanlig startdos är 0,1-0,2 enheter/kg/dygn. Ett annat alternativ är blandinsulin (Novomix, Humalog Mix) i en- eller tvådos regim. Direktverkande Insulin lispro Insulin aspart Medellångverkande Insulin (humant) Humalog NovoRapid Humulin NPH Insulatard 20

21 Medellångverkande med snabbt insättande verkan Insulin lispro+ Humalog Mix 25 Insulin lispro protamin Humalog Mix 50 Insulin aspart+ NovoMix 30 Insulin aspart protamin Långverkande Insulin glargin Lantus Insulin lispro (Humalog) och insulin aspart (NovoRapid) är insulinanaloger. Effekten sätter in mycket snabbt och har avklingat redan efter drygt tre timmar. Måltidsdosen ska ges i omedelbar anslutning till måltiden vilket i regel upplevs positivt av patienten. På grund av den korta durationen kan patienter utan egen insulinproduktion få insulinbrist dagtid om de endast har en dos medellångverkande insulin till natten. Insulinanaloger finns även i blandberedningar med snabbinsulin och medellångverkande insulin, som då bör ges i samband med måltid. Insulin glargin (Lantus) är ett långverkande analoginsulin med cirka 24 timmars duration. Doseras i regel 1 gång/dygn. Risken för nattliga hypoglykemier är lägre än för medellångverkande insulin taget till natten. Egenmätning av plasmaglukos Upphandlingsarbete av teststickor har påbörjats. Upphandlat sortiment kommer att finnas på intranät och/eller internet. Alla plasmaglukostester skall genomföras med god teknik, resultatet skall tolkas och leda till ett lärande och eventuellt åtgärd. 21

22 Vitaminer vitamin K1 vitamin B1 B+C-vitamin Konakion Konakion Novum Betabion Oralovite Multivitaminpreparat bör endast förskrivas på indikationen vid ökat behov p.g.a. sjukdom, exempelvis vid malabsorption. Överdrivet intag av vitaminer medför risk för biverkningar. Överdosering av vitamin A kan ge intrakraniell tryckstegring hos barn och hudbiverkningar, leverpåverkan samt centralnervös excitation hos vuxna. Överdosering av vitamin D kan bl.a. ge hyperkalcemi och njurskada. Vitamin K ges vid bristande upptag som vid fettmalabsorption, kolestas eller vid överdosering av warfarin. Vid substitution bör risk för överdosering av vitamin A särskilt beaktas vid samtidig leverskada. Betabion är ett vitaminpreparat för intramuskulär och intravenös injektion med hög dos av vitamin B1. Indikationer är malabsorption, anorexi och alkoholism. Oralovite innehåller förutom B-komplexets vitaminer (tiamin, riboflavin, nikotinamid, pyridoxin och pantoten) även vitamin C. Huvudindikation är tillförsel till alkoholmissbrukare. Mineralämnen Kaliumsubstitution per os har ett litet användningsområde, eftersom kaliumsparande diuretika finns. 22

23 23

24 BBlood and blood forming organs Blod och blodbildande organ

25 Blod och blodbildande organ Antikoagulantia warfarin heparin fondaparinux dalteparin Waran Heparin Arixtra Fragmin Vid såväl arteriell som venös tromboembolism kan lågmolekylära hepariner (dalteparin i viktjusterade doser) eller fondaparinux användas, normalt utan särskild monitorering. De ger fullt jämförbar effekt med traditionell heparinbehandling men med lägre blödningsförekomst. Lågmolekylärt heparin subkutant, är standard i okomplicerade fall av djup ventrombos och lungemboli. Varken de olika lågmolekylära heparinerna eller fondaparinux är ekvipotenta, utan doseras enligt FASS. Vid njurinsufficiens kan dosjustering behöva göras. Effekten kan då följas genom mätning av faktor Xa. Observera att antidot till heparin och dalteparin är protamin. Det finns ingen känd antidot mot fondaparinux. Antidot till warfarin är vitamin K1 (Konakion) men vid svårare blödningar måste även plasma eller koagulationsfaktorkoncentrat tillföras. Warfarin interagerar med ett stort antal läkemedel. Även paracetamol kan interagera med warfarin (visat från 1,5 g/dygn i minst 4 5 dygn). Dock har enstaka doser inte någon sådan effekt. 25

26 Hemostatika tranexamsyra* Observera att risken för tromboembolisk sjukdom och ögonbiverkningar måste beaktas vid behandling med tranexamsyra. I övrigt hänvisas till överdoseringskapitlet i FASS. protamin Protaminsulfat Konakion, se Vitaminer. Järnbristanemi järnsulfat järnsackaros Duroferon Venofer Vid peroral järnterapi ges alltid järnet som tvåvärt salt. De eventuella skillnader i absorption som kan förekomma mellan olika järnpreparat är av underordnad klinisk betydelse. Duroferon är en depotberedning av järnsulfat som ger en långsam utlösning av järnet i magtarm-kanalen. Frekventa subjektiva biverkningar kan uppstå vid peroral behandling. Ett alternativ kan då vara Niferex (ingår inte i läkemedelsförmånen och är dyrare). Vid manifest järnbrist bör dosen i det initiala skedet av terapin vara hög. Parenteral järnterapi (Venofer) ger större risk för biverkningar och bör tillgripas endast om peroral behandling ej går att genomföra. I speciella fall finns alternativ (Cosmofer, Ferinject). Megaloblastanemi cyanokobalamin* hydroxokobalamin folsyra Behepan Folacin 26

27 Enteral nutrition Riktlinjer finns utarbetade för landstinget. De hittas lättast via landstingets intranät. Praktiska råd och upphandlat sortiment av sondmatningsartiklar framgår. Dietisterna hjälper gärna till vid frågor om nutrition. Se även kapitlet enteral nutrition i nätupplagan. 27

28 CCardiovascular system Hjärta och kretslopp

29 Hjärta och kretslopp Hjärtsvikt Icke symtomgivande nedsättning av vänsterkammarfunktionen NYHA (New York Heart Association) klass I. ACE-hämmare ramipril* enalapril* måldos 10 mg/dygn måldos 20 mg /dygn Måttlig hjärtsvikt NYHA klass II ACE-hämmare enligt ovan i kombination med ß-blockerare. ß-blockerare metoprolol* bisoprolol* karvedilol* måldos 200 mg/dygn måldos 10 mg/dygn måldos 50 mg/dygn Medelsvår-Svår hjärtsvikt NYHA klass III-IV Preparat enligt ovan samt: Aldosteronantagonist spironolakton* måldos mg/ dygn Ev tillägg av angiotensinreceptorblockerare (ARB) kandesartan* Atacand (p-import kan ha annat namn) 29

30 Vid ACE-hämmarintolerans ges ARB kandesartan* Atacand (p-import kan ha annat namn) måldos 32 mg/dygn Symtomatisk hjärtsviktsbehandling Diuretika furosemid* furosemid depåpreparat Vid förmaksflimmer eller symtomatisk tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt Digitalis digoxin Furix Retard Digoxin, 0,13-0,25 mg/dygn Kranskärlsjukdom Läkemedel med prognostisk effekt acetylsalicylsyra (ASA) simvastatin* ramipril* metoprolol* Trombyl måldos 40 mg/dygn måldos 10 mg/dygn Klopidogrel vid ASA-överkänslighet och som tidsbegränsat tillägg till ASA (3-12 månader) efter akut koronart syndrom och/eller ballongvidgning (PCI). Ramipril främst vid samtidigt nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes eller hypertoni. 30

31 Läkemedel med symtomlindrande effekt glycerylnitrat Suscard glycerylnitrat* (resoriblett) metoprolol* isosorbidmononitrat* felodipin* amlodipin* Arytmi Permanent FF Frekvensreglering atenolol* metoprolol* verapamil* digoxin Digoxin Digoxin ofta i kombination med betablockad. Tromboemboliprofylax enl CHADS2-kriterier warfarin Waran acetylsalicylsyra Trombyl 31

32 Congestive heart failure (Hjärtsvikt eller nedsatt VK-funktion) (1 p) Hypertoni (1 p) Age (Ålder) 75 år (1 p) Diabetes(1 p) Stroke i anamnesen(2 p) Inga riskfaktorer ASA 320 mg/dygn 1 poäng ASA 320 mg/dygn eller Warfarin; målvärde för INR 2,0-3,0 >1 poäng Warfarin; målvärde för INR 2,0-3,0 Warfarin är också terapival vid samtidig mitralstenos och mekanisk klaffprotes. Stroke warfarin acetylsalicylsyra Efter recidiv: ASA+dipyridamol Waran Trombyl Asasantin Retard Hypertoni Målblodtrycket vid behandling är 140/90 mm Hg. Hos högriskpatienter med diabetes och/eller njursjukdom, rekommenderas målblodtryck <130/80 mm Hg. För patienter med diabetes/njursjukdom med proteinuri > 1 g/dygn skall blodtrycket sänkas till 125/75 mm Hg. För patienter med låg sammantagen risk kan högre blodtryck accepteras. 32

33 bendroflumetiazid hydroklortiazid hydroklortiazid+amilorid* enalapril* ramipril* enalapril+hydroklortiazid* amlodipin* Salures Esidrex Vid behandling av okomplicerad hypertoni bör i första hand en ACEhämmare eller ett tiaziddiuretikum eller en kärlselektiv kalciumantagonist väljas. Patienter med nedsatt glukostolerans eller diabetes bör i första hand ges en ACE-hämmare. Vid otillräcklig effekt av monoterapi rekommenderas i första hand en kombination av ACE-hämmare och kärlselektiv kalciumantagonist eller i andra hand ACE-hämmare + tiazid-diuretikum. Lämpliga kombinationer 1) ACE-hämmare + kärlselektiv kalciumantagonist 2) ACE-hämmare/ARB + Tiazid-diuretikum 3) Kärlselektiv kalciumantagonist+ Tiazid-diuretikum 4) Kärlselektiv kalciumantagonist + ß-receptorblockerare ARB är alternativ vid intolerans mot ACE-hämmare. Selektiv beta-1-blockad kan vara lämplig när samtidig annan indikation för preparatet föreligger exempelvis vid ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller migrän. Alfablockerare och aldosteronantagonister kan användas som tillägg vid svårighet att uppnå behandlingsmålen. 33

34 Hyperlipidemi simvastatin* mg/dygn Patienter med etablerad kranskärlssjukdom, tyst myocardischemi, ischemisk stroke/tia, aterosklerotisk sjukdom eller diabetes skall erbjudas behandling med statiner om inte kontraindikationer finnes. Önskvärd nivå vid sekundärprevention: Kolesterol <4.5 mmol/l LDL-Kolesterol < 2.5 mmol/l 34

35 35

36 DDermatologicals Hud

37 Hud Urtikaria och Quincke-ödem betametason epinefrin klemastin cetirizin* loratadin* Se kapitel överkänslighet. Betapred Adrenalin Anapen Anapen Junior Tavegyl Eksem och psoriasis Eksem grupp I steroid hydrokortison* grupp II steroid klobetason Emovat grupp III steriod mometason betametason Elocon Betnovat grupp IV steroid klobetasol Dermovat Psoriasis steroider kalcipotriol betametason+kalcipotriol* se under rubriken eksem Daivonex Daivobet (p-import kan ha annat namn) 37

38 Impetigo Rengör 2 3 ggr dagligen med tvål och vatten, så att sårskorpan tas bort. väteperoxid Microcid Antimykotika mikonazol* terbinafin* (ej tabl) Lamisil Dermgel Krav för systemisk behandling är säker diagnos genom odling. Akne Pormaskar i ansiktet adapalene Differin bensoylperoxid Basiron AC Lätt inflammation i ansiktet klindamycin Dalacin Måttlig svår akne i ansiktet, på bröstkorg/rygg azelainsyra Skinoren tetracyklin Tetracyklin 2x2 i cirka 5-6 mån. Kombinera med azelainsyra eller bensoylperoxid. Mycket svår akne eller terapimisslyckande remissfall 38

39 39

40 GGenito urinary system and sex hormones Gynekologi och urologi Gynekologi Urologi

41 Gynekologi och urologi Gynekologi Hormonell antikonception Kombinerade p-piller: etinylestradiol 30µg+levonorgestrel 150 µg* etinylestradiol µg+levonorgestrel µg* Gestagener: desogestrel Cerazette medroxiprogesteron Depo-Provera levonorgestrel Mirena levonorgestrel NorLevo Kombinerade p-piller är oftast det bästa preventivmedlet hos unga kvinnor som ännu ej fött barn. Som förstahandsval rekommenderas ett lågdoserat preparat med mg östrogen och levonorgestrel. Vid biverkningar kan preparat med andra gestagentillskott prövas (se nätversionen). Kvinnor som haft djup ventrombos eller förstagradssläkting med tromboembolisk sjukdom skall ej använda kombinerade p-piller. Perorala gestagener, så kallade minipiller, hämmar inte ovulationen lika effektivt och ger ett sämre skydd mot graviditet än kombinerade p-piller. Intrauterint inlägg med levonorgestrel, hormonspiralen, ger hög säkerhet genom lokal gestageneffekt på endometriet men har ingen effekt på ovulationen. 41

42 Om oskyddat samlag inträffat dagarna runt förmodad ägglossningstid kan gestagen i högdos användas som akut preventivmedel. Återbesök en månad senare med graviditetsprov rekommenderas. Dysmenorré naproxen* Menorragi tranexamsyra* naproxen* levonorgestrel Mirena Förstahandsmedel är fibrinolyshämmaren tranexamsyra. Tillägg av en prostaglandinhämmare, naproxen, kan minska blödningen ytterligare och är lämpligt vid dysmenorré. UVI under graviditet nitrofurantoin cefadroxil* pivmecillinam Furadantin Selexid Vid symtom på cystit och vid anamnes på recidiverande UVI bör urinodling utföras. Förstahandsmedel är nitrofurantoin eller ett cefalosporinpreparat. Kontrollodling skall utföras efter behandling. Trimetoprim och kinoloner får ej ges under graviditet. Nitrofurantoin ges ej i nära anslutning till beräknad förlossning. Hypertoni under graviditet Handlägges alltid av specialist! 42

43 Candida, eksem och lichen ekonazol klotrimazol flukonazol* klobetasol Pevaryl Pevaryl Depot Canesten Dermovat Den vanligaste orsaken till akut klåda i genitaltrakten hos kvinnor är candidainfektion. Anamnestiska uppgifter som styrker misstanken om candida är nyligen genomgången antibiotikabehandling, diabetes och ändringar i hormonbalansen. Det är dock viktigt att läkare diagnostiserar svampinfektionen om inte patienten har sökt förut med samma besvär och är väl förtrogen med symtomen. Vid kronisk klåda är lichen sclerosus med eller utan atrofi en vanlig differentialdiagnos. Det är därför viktigt med noggrann anamnes och status innan candidadiagnosen accepteras. Odling är sällan motiverad. Vid lichen sklerosus i vulva krävs grupp IV-steroid för att få effektiv lindring. Herpes aciklovir* Avkortning av skov och minskning av smittsamhet kan uppnås med nucleosideanaloger. Uttorkande behandling med alsollösning 1 %, borsyrelösning 2 % eller silonsalva kan minska spridning av virus och förebygga sekundärinfektion. Lidokainsalva eller EMLA kan prövas för smärtlindring. 43

44 Vaginos klindamycin metronidazol Dalacin Flagyl Behandling med metronidazol 0,4 g x 2 peroralt i sju dagar är likvärdig med lokalbehandling med klindamycin vaginalkräm 2 %, 5 g till kvällen i sju dagar. Metronidazol kan även ges i dosen 2 g dag ett och tre. Vid vaginos under graviditet är klindamycinkräm förstahandsmedel. Såväl peroralt klindamycin som metronidazol kan användas som alternativ. Vaginos upptäckt i tidig graviditet bör behandlas och då är lokalbehandling med klindamycin lämpligare än metronidazol per os. Cervicit/PID (pelvic inflammatoric disease) salpingit doxycyklin metronidazol klindamycin trimetoprim+sulfametoxazol* amoxicillin* erytromycin Doxyferm Flagyl Dalacin Ery-Max Förstahandsmedel vid klamydiainfektion är doxycyklin. Azitromycin är effektivt som engångsdos vid manlig klamydiauretrit. Ofloxacin är ett alternativ. Vid graviditet används erytromycin eller amoxicillin. Behandling av endometrit/salpingit sker i första hand med doxycyklin och metronidazol. Alternativ är trimetoprim + sulfa och klindamycin. 44

45 Hormonell behandling i klimakteriet I Preparat med enbart östrogen: östradiol II Preparat med östrogen och gestagen: a Kontinuerlig behandling estradiol 2 mg+noretisteron 1 mg* estradiol+medroxiprogesteron Indivina estradiol 50 µg /dygn Estalis +noretisteron 250 µg/dygn b Sekventiell behandling estradiol 2 mg+noretisteron 1 mg (sekvens 16/12) estradiol 2 mg+medroxiprogesteron 20 mg (sekvens 70/14/7) estradiol 1 mg+noretisteron 1 mg (sekvens 16/12) estradiol 50 µg /dygn+noretisteron 250 µg/dygn III Lokalatrofiska besvär: östradiol östriol* Femanest Evorel (två plåster/vecka) Divigel Femasekvens Trivina Novofem Estalis Sekvens Oestring Vagifem Behandling med estrogen är effektiv vid vasomotoriska symtom. Den medför dock en ökad risk för djup ventrombos och vid kombinationen estrogen-gestagen en ökad risk för bröstcancer. Använd därför lägsta effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid. 45

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Gynekologi Antikonception Kombinerad hormonell antikonception En högeffektiv preventivmetod med ett så gott som hundraprocentigt skydd mot oönskade graviditeter.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2013 2014. Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2013 2014. Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2013 2014 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård 1 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2013 2014 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Läkemedelskommitténs

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Smärta. Analgetika och antipyretika. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(10)

Smärta. Analgetika och antipyretika. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Smärta Smärta är en subjektiv upplevelse och definieras av IASP (International Association for the Study of Pain) som en obehaglig sensorisk och känslomässig

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin DOL120427PSE06 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Produktinformation Farmakokinetik Morfin

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Mag tarmsjukdomar Dyspepsi Orsaken är vanligen funktionell, men möjligheten av underliggande organisk orsak får ej glömmas bort. Förekomst av alarmsymtom som exempelvis

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009 Utgiven i januari 2009 av Läkemedelskommittén i Östergötland Tel: 013-22 73 84 E-post: lakemedel@lio.se www.lio.se REK-listan 2009 innehåller Läkemedelskommitténs

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan funktionen vara halverad och ännu

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 2 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För läkare 1 Rekommenderade läkemedel 2011 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström Koll på aknebehandling Terapigrupp Hud Daniel Brännström Vad a r akne? Definition Inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utfo rsga ngen fo r talgko rtel/ha rfollikelenheten Kliniska tecken Fet hud, komedoner,

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning 2015-07-02/Läkemedelskommittén/EV Läkemedelskommitténs rekommendation: Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning Indikation:

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För läkare Rekommenderade läkemedel 2010 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Karin Lundbäck Sjuksköterska Smärtmottagningen/Smärtrehab Nus Smärtrehabiliteringen, Nus Rehab.mottagning + rehab.program

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Diabetes typ 2 Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2014 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Typ 2-diabetes Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 19 februari 2015 Gäller: t.o.m. 29 februari 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Vitaros vid erektil dysfunktion. Nya inhalationsläkemedel vid astma och

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel Constella vid colon irritabile med förstoppning. Dymista

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för vuxna

Rekommenderade läkemedel för vuxna Rekommenderade läkemedel för vuxna 2014 2015 1 Produktion Landstingets enhet för kunskapsstyrning och Byrå4. Foto: istock. Tryck: Exaktaprinting, januari 2014 2 förord Rekommenderade läkemedel för vuxna

Läs mer

Hjärtsvikt hos äldre. Disposition av föreläsning. Diagnostik. Behandling. Diastolisk dysfunktion optimal behandling? Bakgrund

Hjärtsvikt hos äldre. Disposition av föreläsning. Diagnostik. Behandling. Diastolisk dysfunktion optimal behandling? Bakgrund Hjärtsvikt hos äldre Internmedicin Akademiska sjukhuset Uppsala Henrik Toss 2014-01-21 Disposition av föreläsning Diagnostik Behandling vad är nytt? praktiska råd Diastolisk dysfunktion optimal behandling?

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland REK-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Layout och original: Byrå4 Tryck: Larsson Offsettryck REK-listan 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna.

Läs mer

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas.

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas. Generiskt namn: cyanokobalamin Handelsnamn: ATC-kod: B03BA01 Företag: Perniciös anemi, idiopatisk eller efter gastrektomi. Atrofisk gastrit, sprue, celiaki andra tillstånd med vitamin B12-brist beroende

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 1 Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska grupper.

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Östrogenbehandling 2007

Östrogenbehandling 2007 Östrogenbehandling 2007 Reviderad version av vårdprogram från 2003 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer