Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: Gäller från:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01"

Transkript

1 Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: Gäller från: Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser för: a) Vårdtyp IVA och TIVA b) Vårdtyp BIVA Några kommentarer kring dessa s k IVA-diagnoser: Det primära målet med att använda dessa diagnoser är att på ett nationellt samordnat sätt med diagnoser beskriva vilka patienter som blir föremål för svensk intensivvård. Det förutsätter ett likartat användande varför vi har valt att starkt begränsa omfattningen. Det finns därutöver ett flertal diagnoser som kan vara av intresse att följa, kanske framförallt diagnoser som vi vet eller anar har betydelse för outcome även om de inte utgör den primära intensivvårdsanledningen - exempelvis maligniteter, njurinsufficiens För att hantera detta skall varje intensivvårdstillfälle förses med en "Primär IVA-diagnos" ur nedanstående diagnosförteckning. Vid behov kan flera IVA-diagnoser ur listan anges men endast en kan vara primär IVA-diagnos Utöver dessa kan lämpliga övriga ICD-10-SE-diagnoser som är relevanta för intensivvården anges. Dessa diagnoser, som ej finns i SIR:s diagnosförteckning, kan dock aldrig vara primär IVA-diagnos. Se vidare SIR:s riktlinje " Diagnossättning inom intensivvård" Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning

2 A) Diagnoser för vårdtyp IVA och TIVA, kodning enligt ICD-10-SE Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens * Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2. * Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se under rubrik: "C. Antibiotikaresistens"). A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile * A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * A16.2 Lungtuberkulos * A48.0 Gasgangrän. Klostridiecellulit * A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad * A87.9 Virusmeningit, ospecificerad B00.4 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus B19.9 Virushepatit B20.9 HIV-infektion B34.9 Virusinfektion, ospecificerad B37.7 Candidaseptikemi * B49.9 Svampinfektion UNS * B54.9 Malaria * B59.9 Pneumocystis carinii-infektion * B99.9 Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad * D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom G00.9 Meningit, bakteriell * G03.9 Meningit, ospecificerad * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * G06.0 Intrakraniell abscess * G06.1 Intraspinal abscess. Epidural abscess * I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * J04.2 Laryngotrakeit, akut * J05.1 Epiglottit, akut * J09.9 Virusinfluensa av pandemikaraktär J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J86.9 Empyem * J98.5 Mediastinit * K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * K81.9 Kolecystit * K83.0 Kolangit * L08.9 Infektion i hud och underhud * M00.9 Artrit, infektiös * M72.6 Nekrotiserande fasciit * M86.9 Osteomyelit. Infektion i benvävnad * N10.9 Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut * N39.0 Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis * R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens T79.3 Posttraumatisk sårinfektion * T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ *, Nosokomial infektion UNS* T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * Sida 1 av 18

3 B. Övriga infektiösa agens A32.9 Listeria A39.9 Meningokocker A48.1 Legionella A69.2 Borrelia A74.9 Klamydia B95.0 Streptokocker grupp A B95.1 Streptokocker grupp B B95.2 Enterokocker, Streptokocker grupp D B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumonie) B95.5 Streptokocker övriga och ej specificerade B95.6 Staphylococcus aureus B95.7 Koagulasnegativa stafylokocker, KNS B96.0 Mycoplasma B96.1 Klebsiella B96.2 Escherichia coli B96.3 Haemophilus influenzae B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni) B96.5 Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia B96.8B Acinetobacter B96.8 Övriga verifierade bakterier C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod) U82.1 Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus ) U82.2 Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL) U83.0 Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus) U83.9 Antibiotikaresistens UNS U84.3 Resistens mot tuberkulostatika Tumörer C72.9 Malign tumör i centrala nervsystemet C80.9 Malign tumör utan specificerad lokalisation C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D33.9 Benign tumör i centrala nervsystemet D36.9 Benign tumör utan specificerad lokalisation D43.9 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet D48.9 Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation Blod och blodbildande organ C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom D68.9 Koagulationsrubbning D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ Vissa rubbningar i immunsystemet D84.9 Immunbrist Endokrina och metabola sjukdomar E03.5 Myxödemkoma E05.5 Tyreotoxisk kris E10.8 Diabetes mellitus typ 1 med icke specificerade komplikationer E11.8 Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer E14.0 Diabetes UNS med koma pga. hypo- eller hyperglykemi. Diabetiskt hyperosmolärt koma E14.1 Diabetes med ketoacidos E21.3 Hyperparatyreoidism E22.2 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH) E23.0 Hypopituitarism. Sheehans syndrom E23.2 Diabetes insipidus (ej nefrogen diabetes insipidus) E27.4 Binjurebarksinsufficiens E34.0 Karcinoidsyndrom E43.9 Svår undernäring E66.9 Fetma E80.2 Porfyri, akut intermittent E84.9 Cystisk fibros Sida 2 av 18

4 Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar E86.9 Hypovolemi, dehydrering (ej med chock) E87.0 Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi E87.1 Hypoosmolalitet och/eller hyponatremi (ej SIADH) E87.2 Acidos, metabol eller respiratorisk (ej diabetesketoacidos) E87.3 Alkalos, metabol eller respiratorisk E87.5 Hyperkalemi E87.6 Hypokalemi E87.7 Ökad vätskevolym E87.8 Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad Chock A48.3 Toxic shock syndrome, TSS * R57.0 Kardiogen chock R57.1 Hypovolemisk chock R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens T78.2 Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS T81.1 Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes Psykiska sjukdomar / beteendestörningar R41.0 Desorientering. Konfusion, UNS F05.9 Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom" F10.4 Delirium tremens (alkoholutlöst) F29.9 Psykos UNS (ej uppkommen på IVA) F32.9 Depressiv episod Sjukdomar i nervsystemet Cerebrovaskulära sjukdomar återfinnes under Cirkulationsorganens sjukdomar A87.9 Virusmeningit, ospecificerad B00.4 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus C72.9 Malign tumör i centrala nervsystemet D33.9 Benign tumör i centrala nervsystemet D43.9 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet G00.9 Meningit, bakteriell * G03.9 Meningit, ospecificerad * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * G06.0 Intrakraniell abscess * G06.1 Intraspinal abscess. Epidural abscess * G12.2 Amyotrofisk lateralskleros(als) G35.9 Multipel skleros G41.9 Status epileptikus G61.0 Guillain-Barrés syndrom G70.0 Myasthenia gravis G71.9 Primär muskelsjukdom G83.9 Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati" G91.9 Hydrocefalus G93.1 Anoxisk / hypoxisk cerebral skada G93.5 Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk) G93.6 Hjärnödem (ej traumatiskt) G93.8 Total hjärninfarkt G95.2 Ryggmärgskompression, ospecificerad G95.9 Sjukdom i ryggmärgen G98.9 Sjukdom i nervsystemet UNS R40.0 Somnolens. Sänkt vakenhetsgrad R40.2 Koma. Medvetslöshet R41.0 Desorientering. Konfusion, UNS R52.9 Smärta eller värk, ospecificerad R55.9 Svimning och kollaps (ej Adam-Stokes-attack) R56.0 Feberkramper R56.8 Kramper, UNS T85.0 Shuntdysfunktion T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * Sida 3 av 18

5 Cirkulationsorganens sjukdomar I10.9 Hypertoni I20.9 Angina pectoris I21.9 Hjärtinfarkt (< 28 dagar från symtomdebut) I22.9 Reinfarkt inom 28 dagar från första symtomdebut I24.1 Postinfarktsyndrom, PMI-syndrom I26.9 Emboli / Trombos i lungartär (ej obstetrisk) I27.0 Primär pulmonell hypertension I27.8 Sekundär pulmonell hypertension I30.9 Perikardit, akut I31.9 Hjärttamponad I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * I35.0 Aortastenos I38.9 Hjärtklaffel UNS I40.9 Myokardit, akut I42.9 Kardiomyopati I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt I45.9 Retledningsrubbning, ospecificerad I46.9 Hjärtstillestånd / Hjärtstopp I47.2 Paroxysmal ventrikulär takykardi I48.9 Förmaksflimmer och förmaksfladder I49.0 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder I49.5 Sick sinus syndrome I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad I50.1 Vänsterhjärtsvikt, (akut)(subakut) med och utan lungödem I50.9 Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS I51.9 Hjärtsjukdom, ospecificerad I60.9 Subaraknoidalblödning (ej trauma) I61.2 Intracerebral supratentoriell blödning I61.3 Intracerebral blödning i hjärnstammen I61.4 Intracerebellär blödning I61.5 Intraventrikulär blödning I62.0 Subduralblödning (icke traumatisk) I62.1 Epiduralblödning (icke traumatisk) I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad I63.6 Cerebral sinustrombos I63.9 Cerebral infarkt, ospecificerad I66.9 Cerebral trombos utan infarkt I67.8 Cerebral vasospasm I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation) I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad I74.9 Emboli och trombos i icke specificerad artär I80.9 Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation I82.9 Venös emboli och trombos i icke specificerad ven I85.0 Esofagusvaricer med blödning I85.9 Esofagusvaricer utan blödning I97.8 Vasoplegi efter operation med användande av hjärt-lungmaskin J81.9 Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt) O88.2 Lungemboli under barnsängstiden UNS R00.0 Takykardi, ospecificerad R00.1 Bradykardi, ospecificerad R07.4 Bröstsmärtor, ospecificerade R57.0 Kardiogen chock Z03.4 Observation för misstänkt hjärtinfarkt Sida 4 av 18

6 Andningsorganens sjukdomar A16.2 Lungtuberkulos * J04.2 Laryngotrakeit, akut * J05.0 Pseudokrupp J05.1 Epiglottit, akut * J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J38.4 Larynxödem J44.9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). J46.9 Akut svår astma J69.0 Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda J80.9 ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda) J81.9 Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt) J84.1 Lungsjukdom med fibros, lungfibros J86.9 Empyem * J93.9 Pneumotorax (ej traumatisk) J94.8 Hydrothorax J95.0 Dysfunktion av trakeostomi J95.1 Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi J95.2 Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad J98.1 Atelektas J98.5 Mediastinit * P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal) R04.9 Blödning från luftvägarna R06.1 Stridor, ej medfödd R09.0 Asfyxi R09.2 Andningsstillestånd S27.0 Pneumotorax, traumatisk Matsmältningsorganens sjukdomar A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile * A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * I85.0 Esofagusvaricer med blödning I85.9 Esofagusvaricer utan blödning K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K22.3 Esofagusruptur/perforation K25.1 Sår i magsäcken, akut med perforation K27.9 Sår i magsäck eller tolvfingertarm K46.0 Bukbråck, inklämt utan gangrän K46.1 Bukbråck, med gangrän K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9 K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen. Tarmischemi. Trombos / emboli K56.7 Ileus K63.1 Perforation (icke traumatisk) av tarmen K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * K72.9 Leversvikt K81.9 Kolecystit * K83.0 Kolangit * K85.9 Pankreatit, akut K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad R10.4 Buksmärtor, ospecificerade R18.9 Ascites R19.8A Bukkompartmentsyndrom Sida 5 av 18

7 Hudens sjukdomar L08.9 Infektion i hud och underhud * L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel L89.9 Trycksår L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M00.9 Artrit, infektiös * M41.9 Skolios M72.6 Nekrotiserande fasciit * M86.9 Osteomyelit. Infektion i benvävnad * Urinorganens sjukdomar D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom N10.9 Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut * N17.9 Akut njursvikt N18.9 Kronisk njursvikt N25.1 Nefrogen diabetes insipidus N39.0 Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis * Kvinnliga bäcken-/könsorganens sjukdomar N93.9 Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad Graviditet / Förlossning / Barnsängstid O14.1 HELLP-syndrom O14.9 Preeklampsi O15.9 Eklampsi O72.3 Blödning, post-partum O88.1 Fostervattenemboli O88.2 Lungemboli under barnsängstiden UNS O99.4 Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid O99.5 Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid Vissa perinatala tillstånd P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad P22.0 Respiratory distress syndrome hos nyfödd, IRDS P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden P28.2 Cyanosattacker hos nyfödd P28.4 Apné hos nyfödd P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal) R95.9 Plötslig spädbarnsdöd Medfödda missbildningar Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad Q64.9 Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad Q79.0 Medfött diafragmabråck Q79.9 Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad Q89.9 Medfödd missbildning, ospecificerad Sida 6 av 18

8 Trauma S01.9 Sårskada på huvudet S02.1 Fraktur på skallbasen S02.9 Fraktur på skalle och ansiktsben. S06.0 Hjärnskakning. Commotio cerebri S06.1 Hjärnödem, traumatiskt S06.2 DAI. Diffus kontusion/laceration S06.3 Fokal cerebral kontusion S06.4 Epidural blödning, traumatisk S06.5 Subdural blödning, traumatisk S06.6 Subaraknoidal blödning, traumatisk S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0) S12.9 Fraktur på halskota / halskotpelaren S14.1 Ryggmärgsskada, cervikal nivå S15.9 Skada på blodkärl i halsregionen S22.0 Fraktur på bröstkotpelaren S22.2 Fraktur på sternum S22.4 Multipla frakturer på revben S24.1 Ryggmärgsskada, thorakal nivå S25.9 Kärlskada på bröstkorgsnivå S26.9 Hjärtkontusion S27.0 Pneumotorax, traumatisk S27.1 Hemotorax, traumatisk S27.3 Lungkontusion S32.8 Fraktur på bäcken / ländkotpelare S34.1 Ryggmärgsskada, lumbal/sacral nivå S35.9 Kärlskada på buknivå / bäckennivå S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken S37.9 Skada på icke specificerat bäckenorgan S72.0 Höftfraktur T07.9 Multipla skador. Multitrauma UNS T10.9 Fraktur, övre extremitet T11.9 Annan skada övre extremiteten T12.9 Fraktur, nedre extremitet ospecificerad T13.9 Annan skada nedre extremiteten T14.1A Bett av djur, ospecificerat T14.9 Skada, ospecificerad T79.2 Posttraumatisk blödning Främmande kropp T17.9 Främmande kropp i andningsvägarna T18.1 Främmande kropp i esofagus T18.9 Främmande kropp i matsmältningsorganen Bränn-/Frätskada T27.3 Brännskada i andningsvägarna T27.7 Frätskada i andningsvägarna T30.0 Brännskada UNS T30.4 Frätskada UNS Sida 7 av 18

9 Köldskada T35.7 Köldskada T68.9 Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi) Förgiftning F10.0 Alkoholintoxikation, akut F13.0 Intoxikation med GHB eller närbesläktade medel T39.0 Salicylater T39.1 Paracetamol. Anilider T39.3 NSAID T40.1 Heroin T40.2 Opiater, opioider T40.6 Andra och icke specificerade narkotiska medel T40.7 Cannabis T41.4 Anestetikum, ospecificerat T42.3 Barbiturater T42.4 Bensodiazepiner eller bensodiazepinlika sedativa/hypnotika T42.7 Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade T43.0 Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel T43.2 Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel. Används för SSRI-intoxikationer T43.5 Neuroleptika och antipsykotiska läkemedel T43.6 Amfetamin T43.9 Psykotropt medel, ospecificerat T44.7 Beta-receptorblockerare T45.5 Antikoagulantia T46.0 Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan T46.1 Kalciumantagonister T51.1 Metanol T51.2 Isopropylalkohol T52.3 Glykoler T52.9 Organiskt lösningsmedel, ospecificerat T54.9 Frätande substans, ospecificerad T57.3 Cyanväte T58.9 Toxisk effekt av kolmonoxid T59.9 Gaser, rök och ångor, ospecificerade T63.0 Toxisk effekt av ormgift T63.4 Insektsbett eller stick, giftigt T65.9 Förgiftning, ospecificerad Z03.6 Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Sida 8 av 18

10 Andra effekter av yttre orsaker T14.1A Bett av djur, ospecificerat T67.0 Värmeslag och solsting T68.9 Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi) T70.2 Barotrauma UNS. Lungbristning T70.3 Dykarsjuka T71.9 Kvävning / strypning (ej kolmonoxid, T58.9) T74.9 Misshandelssyndrom, barnmisshandel T75.0 Effekter av blixtnedslag T75.1 Drunkning och drunkningstillbud T75.4 Effekter av elektrisk ström T78.2 Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS T78.4 Allergi, ospecificerad T79.2 Posttraumatisk blödning T79.3 Posttraumatisk sårinfektion * T79.6 Kompartmentsyndrom. Krosskadesyndrom. Rhabdomyolys T79.7 Subkutant emfysem Patientsäkerhetsdiagnoser A. Komplikation till kirurgisk och medicinsk vård T80.9 Transfusionsreaktion T81.0 Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp T81.2 Accidentell punktion eller perforation av kärl, nerv eller organ T81.3 Ruptur av operationssår T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * Nosokomial infektion UNS* T81.9 Icke specificerad komplikation till ingrepp T88.3 Malign hypertermi orsakad av anestesi T88.4 Misslyckad eller försvårad intubation T88.5 Hypotermi som följd av anestesi / operation T88.7 Ogynnsam effekt av anestesiläkemedel, ospecificerad T88.9 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade Y69.9 Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling Y83.2 Gastrointestinal anastomosinsufficiens B. Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk Y40.9 Antibiotika Y42.3 Insulin och perorala antidiabetika Y43.3 Cytostatika Y44.2 Antikoagulantia Y44.5 Trombolytiska läkemedel Y45.0 Opiater och besläktade analgetika Y47.9 Sedativum, hypnotikum och anxiolytikum Y57.5 Röntgenologiska kontrastmedel Y63.9 Feldosering av läkemedel Övriga diagnoser och faktorer av betydelse R58.9 Blödning, ospecificerad T85.0 Shuntdysfunktion Z04.9 Observation UNS. Postoperativ vård UNS Z94.9 Transplantationstillstånd Sida 9 av 18

11 B) Diagnoser för vårdtyp BIVA, kodning enligt ICD-10-SE Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens * Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2. * Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se nedan). A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * A37.0 Kikhosta A87.9 Virusmeningit, ospecificerad B99.9 Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad * D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom G00.9 Meningit, bakteriell * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * J05.1 Epiglottit, akut * J06.9 Övre luftvägsinfektion, akut J09.9 Virusinfluensa av pandemikaraktär J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J20.9 Bronkit, akut J85.2 Lungabscess * J85.3 Abscess i mediastinum * J98.5 Mediastinit * K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ *, Nosokomial infektion UNS* T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * B. Övriga infektiösa agens A32.9 Listeria A39.9 Meningokocker A48.1 Legionella A69.2 Borrelia A74.9 Klamydia B95.0 Streptokocker grupp A B95.1 Streptokocker grupp B B95.2 Enterokocker, Streptokocker grupp D B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumonie) B95.5 Streptokocker övriga och ej specificerade B95.6 Staphylococcus aureus B95.7 Koagulasnegativa stafylokocker, KNS B96.0 Mycoplasma B96.1 Klebsiella B96.2 Escherichia coli B96.3 Haemophilus influenzae B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni) B96.5 Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia B96.8B Acinetobacter B96.8 Övriga verifierade bakterier C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod) U82.1 Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus ) U82.2 Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL) U83.0 Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus) U83.9 Antibiotikaresistens UNS U84.3 Resistens mot tuberkulostatika Sida 10 av 18

12 Tumörer C80.9 Malign tumör utan specificerad lokalisation C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D36.9 Benign tumör utan specificerad lokalisation D48.9 Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation Blod och blodbildande organ C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom D68.9 Koagulationsrubbning D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ Vissa rubbningar i immunsystemet D82.1 CATCH 22 /Di Georges syndrom D84.9 Immunbrist Endokrina och metabola sjukdomar E14.1 Diabetes med ketoacidos E34.9 Endokrin rubbning E84.9 Cystisk fibros Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar E87.8 Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad E88.9 Ämnesomsättningsrubbningar (inborn error of metabolism) Psykiska sjukdomar / beteendestörningar F05.9 Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom" F79.0 Psykisk utvecklingsstörning F83.9 Motorisk utvecklingsstörning Sjukdomar i nervsystemet A87.9 Virusmeningit, ospecificerad G00.9 Meningit, bakteriell * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * G12.9 Spinal muskelatrofi G41.9 Status epileptikus G71.0 Muskeldystrofi G71.9 Primär muskelsjukdom G80.9 Cerebral pares G83.9 Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati" G91.9 Hydrocefalus G93.5 Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk) G93.8 Total hjärninfarkt G98.9 Sjukdom i nervsystemet UNS I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad Q05.9 Spina bifida. MMC R56.8 Kramper, UNS T85.0 Shuntdysfunktion T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * Sjukdomar i ögat och närliggande organ H35.1 Prematuritetsretinopati Sjukdomar i örat och mastoidutskottet G47.3 Sömnapnésyndrom H93.9 Öronsjukdom, ospecificerad J35.9 Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider Sida 11 av 18

13 Cirkulationsorganens sjukdomar I10.9 Hypertoni I27.0 Primär pulmonell hypertension I27.8 Sekundär pulmonell hypertension I30.9 Perikardit, akut I31.9 Hjärttamponad I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * I38.9 Hjärtklaffel UNS I40.9 Myokardit, akut I42.4 Endokardiell fibroelastos I42.9 Kardiomyopati I46.9 Hjärtstillestånd / Hjärtstopp I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad I50.9 Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation) I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad I85.0 Esofagusvaricer med blödning I97.0 Postkardiotomisyndrom Andningsorganens sjukdomar J05.0 Pseudokrupp J05.1 Epiglottit, akut * J06.9 Övre luftvägsinfektion, akut J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J20.9 Bronkit, akut J38.0 Stämbandspares J38.6 Cricoidstenos J43.9 Lungemfysem J44.9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). J46.9 Akut svår astma J69.0 Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda J80.9 ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda) J84.1 Lungsjukdom med fibros, lungfibros J85.2 Lungabscess * J85.3 Abscess i mediastinum * J86.9 Empyem * J93.9 Pneumotorax (ej traumatisk) J94.0 Kylotorax J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad J98.5 Mediastinit * J98.6 Diafragmapares P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden R09.2 Andningsstillestånd S27.0 Pneumotorax, traumatisk Sida 12 av 18

14 Matsmältningsorganens sjukdomar A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * I85.0 Esofagusvaricer med blödning K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K22.9 Sjukdom i esofagus (skilt från missbildningar) K31.9 Sjukdom i magsäck och tolvfingertarm (skilt från missbildningar) K40.9 Ljumskbråck K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9 K56.1 Invagination K56.7 Ileus K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * K72.9 Leversvikt K85.9 Pankreatit, akut K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad K92.9 Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad R19.8A Bukkompartmentsyndrom Hudens sjukdomar L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M35.9 Inflammatorisk systemsjukdom M41.9 Skolios Urinorganens sjukdomar D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom N17.9 Akut njursvikt N18.9 Kronisk njursvikt N28.9 Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad Vissa perinatala tillstånd P07.2 Höggradigt underburet barn <28v P07.3 Andra underburna barn <37v P20.9 Intrauterin hypoxi P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden P26.9 Lungblödning under den perinatala perioden P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden P28.4 Apné hos nyfödd P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal) P28.9 Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat P29.3 Kvardröjande fostercirkulation P52.9 Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd P56.0 Hydrops fetalis P59.9 Gulsot hos nyfödd P70.4 Hypoglykemi hos nyfödd P75.9 Mekoniumileus P77.9 Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd P78.0 Tarmperforation hos nyfödd P90.9 Kramper hos nyfödd P91.4 Sänkt medvetandegrad hos nyfödd R95.9 Plötslig spädbarnsdöd Sida 13 av 18

15 Medfödda missbildningar Q03.9 Medfödd hydrocefalus Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad Q05.9 Spina bifida, ospecificerad. MMC Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen Q20.0 Truncus communis Q20.1 Dubbelt utflöde från höger kammare Q20.2 Dubbelt utflöde från vänster kammare Q20.3 Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse Q20.4 Dubbelt inflöde till kammare Q20.5 Diskordant atrioventrikulär förbindelse Q20.6 Förmaksisomerism Q20.9 Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad Q21.0 Kammarseptumdefekt Q21.1 Förmaksseptumdefekt Q21.2 Atrioventrikulär septumdefekt Q21.3 Fallots tetrad Q21.4 Aortopulmonell septumdefekt Q21.9 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad Q22.0 Atresi av pulmonalisklaff Q22.1 Medfödd stenos av pulmonalisklaff Q22.2 Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff Q22.3 Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff Q22.4 Medfödd trikuspidalisstenos Q22.5 Ebsteins anomali Q22.6 Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom Q22.9 Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad Q23.0 Medfödd aortaklaffstenos Q23.1 Medfödd aortaklaffinsufficiens Q23.2 Medfödd mitralisstenos Q23.3 Medfödd mitralisinsufficiens Q23.4 Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom Q23.9 Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad Q24.0 Dextrokardi Q24.1 Levokardi Q24.2 Cor triatriatum Q24.3 Infundibulär pulmonalisstenos Q24.4 Medfödd subaortastenos Q24.5 Kranskärlsmissbildning Q24.6 Medfött hjärtblock Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad Q25.0 Öppetstående ductus arteriosus Q25.1 Coarctatio aortae Q25.2 Atresi av aorta Q25.3 Stenos av aorta Q25.4 Andra medfödda missbildningar av aorta Q25.5 Atresi av lungartären Q25.6 Stenos av lungartären Q25.7 Andra medfödda missbildningar av lungartären Q25.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna Q25.9 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad Q26.0 Medfödd stenos av vena cava Q26.1 Kvarstående vänstersidig övre hålven Q26.2 Totalt anomalt mynnande lungvener Q26.3 Partiellt anomalt mynnande lungvener Q26.4 Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad Q26.5 Anomali av portavensförbindelsen Q26.6 Fistel mellan portavenen och arteria hepatica Q26.9 Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad Q27.9 Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet Q28.3 Cerebral kärlmissbildning Q30.0 Koanalatresi Q32.0 Medfödd trakeomalaci Q33.6 Hypoplasi och dysplasi av lunga Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen Q39.9 Esofagusatresi Q40.0 Pylorusstenos Q43.9 Tarmmissbildning Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad Sida 14 av 18

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Ansvarig författare: Jan Martner Version: 10.0 Fastställd: 2010-12-15 Gäller från: 2011-01-01 Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Ansvarig författare: Jan Martner Version: 11.0 Fastställd: 2011-06-30 Gäller från: 2012-01-01 Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Ansvarig författare: Jan Martner, Sylvia Göthberg Version: 8.0 Fastställd: 2009-06-09 Gäller från: 2010-01-01 Diagnoser för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige - Förteckning Detta dokument

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Ansvarig författare: Jan Martner Version: 6.0 Faställd: 2008-05-26 Gäller från: 2008-01-01 Diagnoser för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige - Förteckning Detta dokument innehåller ICD-diagnoser

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA

SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA Ansvariga författare: Pär Lindgren Version 11.0 Fastställd 2012-11-14 Gäller från 2013-01-01 SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA Principer för IVA-diagnossättning SIR:s

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pär Lindgren Johan Petersson

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pär Lindgren Johan Petersson SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pär Lindgren Johan Petersson Diagnoser och lite annat 2014-03-13 Svenska Intensivvårdsregistret 2 Varför kan det bli fel? Underlåtenhetssynder Dålig följsamhet

Läs mer

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

SIR:s riktlinje för diagnossättning för vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA

SIR:s riktlinje för diagnossättning för vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA Ansvarig författare: Pär Lindgren, Ritva Kiiski Berggren Version: 14.0 Fastställd: 2016-02-11 Gäller från: 2015-12-31 SIR:s riktlinje för diagnossättning för vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA Principer för

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

SIR:s riktlinje för diagnoskodning

SIR:s riktlinje för diagnoskodning Ansvarig författare: Pär Lindgren, Ritva Kiiski Berggren Version: 14.5 Fastställd: [Fastställd] Gäller från: 2018-01-01 SIR:s riktlinje för diagnoskodning Det är av stor vikt att till SIR rapporterande

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

Specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin 2016

Specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin 2016 Markera det eller de alternativ som du anser överensstämmer. Varje rätt svar ger 1 poäng, medan felaktiga svar ger ½ poängs avdrag. Inga poäng eller poängavdrag ges för uteblivet/uteblivna svar. 1. Vilken

Läs mer

Skador bland barn i Sverige 2014

Skador bland barn i Sverige 2014 Skador bland barn i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem -

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Skador bland äldre i Sverige 2014

Skador bland äldre i Sverige 2014 Skador bland äldre i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006 Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006 Ursprungstext i Alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 Abscess

Läs mer

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård Ansvariga författare: Sylvia Göthberg, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 4.0 Fastställd: 2009-06-26 Gäller från: 2009-01-01 PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård PIM2 (Pediatric Index

Läs mer

Innehåll. 1. Akutsjukvårdens arbetsområde Öppen vård

Innehåll. 1. Akutsjukvårdens arbetsområde Öppen vård Innehåll 1. Akutsjukvårdens arbetsområde Öppen vård Primärvård Specialiserade mottagningar Sluten vård Regionsjukvård Sjukhusets olika enheter Personal inom akutsjukvården Läkare Sjuksköterska Undersköterska

Läs mer

Anvisningar för kodning av sepsis, svår sepsis och septisk chock

Anvisningar för kodning av sepsis, svår sepsis och septisk chock Anvisningar för kodning av sepsis, svår sepsis och septisk chock Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs

Läs mer

Diagnoslathund för sjuksköterskor

Diagnoslathund för sjuksköterskor Informerande dokument Information Sida 1 (6) Diagnoslathund för sjuksköterskor Skilj mellan: Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen

Läs mer

SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA

SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA Svenska intensivvårdsregistret SIR Sidan 1 av 7 Ansvariga författare: Jan Martner Version 8.0 Fastställd 2009-06-09 Gäller från 2010-01-01 SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2002...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 2011 1 (5) En klassifikationsskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen

Läs mer

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - systematisk

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2005...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

Patientregistret. Månadsvis inrapportering Akutvariabler Kodningskvalitet. Anders Jacobsson. Kvalitetsansvarig

Patientregistret. Månadsvis inrapportering Akutvariabler Kodningskvalitet. Anders Jacobsson. Kvalitetsansvarig Patientregistret Månadsvis inrapportering Akutvariabler Kodningskvalitet Anders Jacobsson Kvalitetsansvarig PATIENTREGISTRETS HISTORIA Psykiatrisk vård 1962 Slutenvårdsregistret (försök) 1964 Slutenvårdsregistret

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på Gula diagnoser Röda diagnoser Kapitel Kapitel A389 charlakansfeber A 060 Hjärnskakning 224 Multipla frakturer på revben B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B 3200 Fraktur på ländkota, sluten 4210

Läs mer

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3 INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Sepsis. Klassifikation och nya begrepp. Olafr Steinum och Gunnar Henriksson

Sepsis. Klassifikation och nya begrepp. Olafr Steinum och Gunnar Henriksson Sepsis Klassifikation och nya begrepp Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK konferens Örebro 26 Mars 2009 Sepsis, de goda gamla dagar Traditionella och föråldrade synssätt: Patient med 40 grader feber

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2004...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl.

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl. Instuderingsfrågor, anestesi, T8 FRÅGA 1 Nämn några antagonister till det parasympatiska nervsystemet. Atropin,skopolamin, glukopyrron (Robinul ), ipratropiumbromid (Atrovent ), tolterodin (Detrusitol

Läs mer

ICD10 och de olika kapitlen

ICD10 och de olika kapitlen LATHUND för diagnosregistrering 1 (9) Lathunden har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med professionerna inom primärvårdsrehabilitering. Den är tänkt som en hjälp vid diagnosregistrering

Läs mer

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Infektioner hos barn Margareta Eriksson

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Infektioner hos barn Margareta Eriksson Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2011-02-09 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

O M T E N TA M E N 2

O M T E N TA M E N 2 Institutionen för hälsovetenskaper Röntgensjuksköterskeprogrammet VT-16 O M T E N TA M E N 2 RSJD14-delkurs2 Datum: 2016 05 21 Tid: 09.00-13.00, Sal C313 Maxpoäng: 80p (65%= 52p) Dina poäng:.. Betyg: Rättande

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Föreläsning om diagnoskodning för läkarsekreterarnas årskongress 080508 Stockholm

Föreläsning om diagnoskodning för läkarsekreterarnas årskongress 080508 Stockholm Föreläsning om diagnoskodning för läkarsekreterarnas årskongress 080508 Stockholm Diagnosklassificering/kodning är en viktig arbetsuppgift och en spännande utmaning. ICD 10 (Klassifikation av sjukdomar

Läs mer

Studiehandledning i Pediatrik Karolinska Institutet Moment utveckling inom termin 10 på läkarprogrammet

Studiehandledning i Pediatrik Karolinska Institutet Moment utveckling inom termin 10 på läkarprogrammet Studiehandledning i Pediatrik Karolinska Institutet Moment utveckling inom termin 10 på läkarprogrammet Kontaktpersoner: Anders Åhlin (Sachsska), Kalle Lidefelt (ALB Huddinge), Aida Wahlgren (ALB, Solna)

Läs mer

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar)

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 2016-10-07 Sida 1 (5) Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 1. Vilken av följande mikrobiologiska analyser används INTE för att diagnostisera legionella? a. Blododling b. Sputumodling c. PCR på sputum

Läs mer

Multiple choice frågor

Multiple choice frågor Ett eller flera rätta alternativ Multiple choice frågor16-04-28 1 (5) 1 Vilket/vilka av följande antibiotika är olämpligt att använda vid infektion efter kattbett? a. PcV b. Amoxicillin c. Heracillin R

Läs mer

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Statistikinformation 2005:6 Bilaga Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Diagnosgrupp Ålder vid inrapporteringen 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Psykiatriska patienter i NordDRG Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Grundprinciperna i DRG Analysmetod för casemix Medicinsk och ekonomisk spektrum av behandlade

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram - CPUP - Neuropediatrik Personnummer: Efternamn: Förnamn: Barnets tillhörande region: Barnets

Läs mer

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken Athir Tarish Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken 1 A. Nedsatt uppmärksamhet (fokusera, hålla kvar, växla) och medvetandegrad B. Akut eller subakut, växlande förlopp under dygnet C. Ytterligare

Läs mer

SVÅR SEPSIS OCH SEPTISK CHOCK Reviderat september 2009 (Johan Fält / Anna Werner)

SVÅR SEPSIS OCH SEPTISK CHOCK Reviderat september 2009 (Johan Fält / Anna Werner) Infektionskliniken Johan Fält, spec läkare/anna Werner, öl 91600 Datum September 2009 Gäller till och med september 2010 SVÅR SEPSIS OCH SEPTISK CHOCK Reviderat september 2009 (Johan Fält / Anna Werner)

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Somatiska komplikationer

Somatiska komplikationer Somatiska komplikationer Alkohol Alkohol påverkar nästan alla organsystem Ämnesomsättningen Blodcellerna Mag-tarmkanalen Lever och bukspottkörtel Hjärta och kärl Nervsystemet Traumatiska skador Immunsystemet

Läs mer

Hjärtinsufficiens = hjärtsvikt. Hjärtat kan inte utföra sin uppgift att pumpa runt blodet i kroppen.

Hjärtinsufficiens = hjärtsvikt. Hjärtat kan inte utföra sin uppgift att pumpa runt blodet i kroppen. Brev 15 Hjärtinsufficiens = hjärtsvikt. Hjärtat kan inte utföra sin uppgift att pumpa runt blodet i kroppen. Kompensationsmekanismer: Hjärtfrekvensen ökar, även kontraktionskraften hos hjärtslagen, vilket

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

överlämnas samråd Part-MED

överlämnas samråd Part-MED Part-MED Vägledande förteckning över vilka tillstånd hos klass 1 resp klass 2-piloter som skall hanteras av respektive TS. Rekommendationerna bör läsas tillsammans med Acceptable Means of Compliance (AMC)

Läs mer

Kompetensmodell inom anestesi och intensivvård

Kompetensmodell inom anestesi och intensivvård Kompetensmodell inom anestesi och intensivvård Självskattningsformulär för: Som läkare och anestesiolog är det nödvändigt att genom hela sin yrkesverksamma karriär upprätthålla och utveckla kompetens och

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400 Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400 Kursansvarig: Per Odencrants Examinator: Karin Falk Brynhildsen Datum: 2016 05 13 Skrivtid: 4 timmar

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4 INNEHÅLL Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Mönstrade...3 1.3 Kategorifördelning...4 1.4 Kategori- och försvarsgrensfördelning...5 2 PSYKOLOGISK PROFIL...7 3 MEDICINSKA

Läs mer

Dokumentnamn: Mål Termin 8 Läkarprogrammet

Dokumentnamn: Mål Termin 8 Läkarprogrammet 1(5) Mål Termin 8 A. Vetenskapligt förhållningssätt och lärande Nivå 1: Kunna identifiera och/eller utveckla och träna 1. Metoder för screening 2. Inlärningsplan vid klinisk praktik 3. Formulering av frågeställning

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning INTERNMEDICIN I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Internmedicin är en specialitet inom gruppen invärtesmedicinska specialiteter. Specialiteten internmedicin omfattar fördjupade kunskaper

Läs mer

MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus

MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning 2013-2016 Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus Angående IMA så kan vi inte bedriva avancerad vård mellan klockan 8-16 och därefter förlita oss till sömniga

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Ett symtom jfr. ingen vilodyspné i status Breathlessness chest tightness air hunger Andfåddhet tät i bröstet Andnöd andfåddhet köver sig

Ett symtom jfr. ingen vilodyspné i status Breathlessness chest tightness air hunger Andfåddhet tät i bröstet Andnöd andfåddhet köver sig Dyspné Claes-Göran Löfdahl, HT 2011 Lungmedicin och allergologi, Lund Malmö Ett symtom Dyspné jfr. ingen vilodyspné i status Breathlessness chest tightness air hunger Andfåddhet tät i bröstet Andnöd andfåddhet

Läs mer

Analys av kvalitet på diagnosdata från Södra sjukvårdsregionen

Analys av kvalitet på diagnosdata från Södra sjukvårdsregionen Analys av kvalitet på diagnosdata från Slutrapport Gunnar Henriksson, Olafr Steinum, Staffan Bryngelsson November 2013 0 0. Sammanfattning... 5 1. Inledning och bakgrund... 7 2. Clinical Validation Rule

Läs mer

Missbildningsregistrering 2002

Missbildningsregistrering 2002 Missbildningsregistrering 2002 Registration of congenital malformations 2002 EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM Publicerad på internet http:/www.sos.se Artikelnr 2003-125-11 Registration of congenital malformations

Läs mer

Validering i Sörmland Rev

Validering i Sörmland Rev Validering av kurs: Medicin 1 (150p) Fördjupad kunskapskartläggning Valideringspedagog Validand Mejladress Personnummer Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum 171111 1. 1p Begreppet hypoglykemi används bland annat hos personer med typ 1 diabetes för att beskriva följande: Hypoglykemi innebär att glukoskoncentration är högre

Läs mer

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta Akut ont i magen EVA I PERSSON Att överväga olika diagnoser Anamnes Status Undersökningar Medicinering Tidigare sjukdomar Operationer Ålder Kön Smärtanalys Anamnes Smärtanames Smärtdebut när och hur Karaktär

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen...

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen... INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2006...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Akut ont i magen EVA I PERSSON Smärta Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Lyssna på patientens berättelse och fråga hur patienten själv har förstått sitt tillstånd Att överväga

Läs mer

Utveckling av indikatorerna undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar

Utveckling av indikatorerna undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar Utveckling av indikatorerna undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ingela Fröjdh, Skånevård Sund, Region Skåne Anna Egonsson, Landstinget, Kronoberg (Ralph Dahlgren, Landstinget, Kronoberg)

Ingela Fröjdh, Skånevård Sund, Region Skåne Anna Egonsson, Landstinget, Kronoberg (Ralph Dahlgren, Landstinget, Kronoberg) Ingela Fröjdh, Skånevård Sund, Region Skåne Anna Egonsson, Landstinget, Kronoberg (Ralph Dahlgren, Landstinget, Kronoberg) Effekter av kodningsutbildning en jämförelse Arbete pågår att uppnå högre kvalitet

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901).

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 06 07 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 98,5 p Neurologi, fråga 1-5, 15p Mikrobiologi,

Läs mer

DILALA CRF UPPFÖLJNING 12 MÅNADER

DILALA CRF UPPFÖLJNING 12 MÅNADER DILALA CRF UPPFÖLJNING 12 MÅNADER 1. Dagens datum: 2. PatientID (studiespecifikt): 3. Patient: Ålder 1 man 2 kvinna 4. Vem fyller i (namn): 5. Vem fyller i (titel): Om cancer påvisades vid den patologiska

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/513109/2015 Zerbaxa ceftolozan / tazobaktam version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen

Läs mer

Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet, Stadium III, termin 8

Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet, Stadium III, termin 8 15-12-29 Fastställd av: PUL 2012-11-30 1(5) Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet, Stadium III, termin 8 A. Vetenskapligt förhållningssätt och lärande Nivå 1: Kunna identifiera och/eller utveckla

Läs mer

1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin

1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin 1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin Ansträngningsangina I20.8 Hypertoni I10.9 Diabetes mellitus E14 Hyperlipidemi E78.5 Angio AF037 2.

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Infektionsmanualerna är tänkta som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet på vårdavdelning.

Infektionsmanualerna är tänkta som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet på vårdavdelning. nfektionsmanual VÅRDHYGEN Ersätter 2012-06-25 Sida 1 (10) nfektionsmanualerna är tänkta som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet på vårdavdelning. Basala hygienrutiner Det är inte alltid man känner till

Läs mer

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008 inför 2008 s län Sjukfallskartläggning inför 2008 En kartläggning av långtidssjukskrivna har genomförts under 2007 i i samverkan med Skåne. Statistiken omfattar 22 261 sjukfall, 60 dgr och längre från

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

Årsstatistik för 2014

Årsstatistik för 2014 1(6) 2015-01-30 Årsstatistik för 2014 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2010 2011 2012 2013 2014 Klamydia 668 541 610 613 699 HIV 2 2 2 8 4 Gonorré

Läs mer

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Regeringsuppdrag I En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

FPA:s handikappförmåner

FPA:s handikappförmåner Figurer Tilläggsuppgifter: tilastot@kela.fi FPA:s handikappförmåner 11.1 Utbetalda handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data 11.2 Mottagare av handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data

Läs mer