Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: Gäller från:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01"

Transkript

1 Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: Gäller från: Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser för: a) Vårdtyp IVA och TIVA b) Vårdtyp BIVA Några kommentarer kring dessa s k IVA-diagnoser: Det primära målet med att använda dessa diagnoser är att på ett nationellt samordnat sätt med diagnoser beskriva vilka patienter som blir föremål för svensk intensivvård. Det förutsätter ett likartat användande varför vi har valt att starkt begränsa omfattningen. Det finns därutöver ett flertal diagnoser som kan vara av intresse att följa, kanske framförallt diagnoser som vi vet eller anar har betydelse för outcome även om de inte utgör den primära intensivvårdsanledningen - exempelvis maligniteter, njurinsufficiens För att hantera detta skall varje intensivvårdstillfälle förses med en "Primär IVA-diagnos" ur nedanstående diagnosförteckning. Vid behov kan flera IVA-diagnoser ur listan anges men endast en kan vara primär IVA-diagnos Utöver dessa kan lämpliga övriga ICD-10-SE-diagnoser som är relevanta för intensivvården anges. Dessa diagnoser, som ej finns i SIR:s diagnosförteckning, kan dock aldrig vara primär IVA-diagnos. Se vidare SIR:s riktlinje " Diagnossättning inom intensivvård" Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning

2 A) Diagnoser för vårdtyp IVA och TIVA, kodning enligt ICD-10-SE Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens * Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2. * Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se under rubrik: "C. Antibiotikaresistens"). A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile * A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * A16.2 Lungtuberkulos * A48.0 Gasgangrän. Klostridiecellulit * A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad * A87.9 Virusmeningit, ospecificerad B00.4 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus B19.9 Virushepatit B20.9 HIV-infektion B34.9 Virusinfektion, ospecificerad B37.7 Candidaseptikemi * B49.9 Svampinfektion UNS * B54.9 Malaria * B59.9 Pneumocystis carinii-infektion * B99.9 Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad * D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom G00.9 Meningit, bakteriell * G03.9 Meningit, ospecificerad * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * G06.0 Intrakraniell abscess * G06.1 Intraspinal abscess. Epidural abscess * I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * J04.2 Laryngotrakeit, akut * J05.1 Epiglottit, akut * J09.9 Virusinfluensa av pandemikaraktär J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J86.9 Empyem * J98.5 Mediastinit * K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * K81.9 Kolecystit * K83.0 Kolangit * L08.9 Infektion i hud och underhud * M00.9 Artrit, infektiös * M72.6 Nekrotiserande fasciit * M86.9 Osteomyelit. Infektion i benvävnad * N10.9 Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut * N39.0 Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis * R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens T79.3 Posttraumatisk sårinfektion * T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ *, Nosokomial infektion UNS* T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * Sida 1 av 18

3 B. Övriga infektiösa agens A32.9 Listeria A39.9 Meningokocker A48.1 Legionella A69.2 Borrelia A74.9 Klamydia B95.0 Streptokocker grupp A B95.1 Streptokocker grupp B B95.2 Enterokocker, Streptokocker grupp D B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumonie) B95.5 Streptokocker övriga och ej specificerade B95.6 Staphylococcus aureus B95.7 Koagulasnegativa stafylokocker, KNS B96.0 Mycoplasma B96.1 Klebsiella B96.2 Escherichia coli B96.3 Haemophilus influenzae B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni) B96.5 Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia B96.8B Acinetobacter B96.8 Övriga verifierade bakterier C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod) U82.1 Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus ) U82.2 Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL) U83.0 Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus) U83.9 Antibiotikaresistens UNS U84.3 Resistens mot tuberkulostatika Tumörer C72.9 Malign tumör i centrala nervsystemet C80.9 Malign tumör utan specificerad lokalisation C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D33.9 Benign tumör i centrala nervsystemet D36.9 Benign tumör utan specificerad lokalisation D43.9 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet D48.9 Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation Blod och blodbildande organ C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom D68.9 Koagulationsrubbning D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ Vissa rubbningar i immunsystemet D84.9 Immunbrist Endokrina och metabola sjukdomar E03.5 Myxödemkoma E05.5 Tyreotoxisk kris E10.8 Diabetes mellitus typ 1 med icke specificerade komplikationer E11.8 Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer E14.0 Diabetes UNS med koma pga. hypo- eller hyperglykemi. Diabetiskt hyperosmolärt koma E14.1 Diabetes med ketoacidos E21.3 Hyperparatyreoidism E22.2 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH) E23.0 Hypopituitarism. Sheehans syndrom E23.2 Diabetes insipidus (ej nefrogen diabetes insipidus) E27.4 Binjurebarksinsufficiens E34.0 Karcinoidsyndrom E43.9 Svår undernäring E66.9 Fetma E80.2 Porfyri, akut intermittent E84.9 Cystisk fibros Sida 2 av 18

4 Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar E86.9 Hypovolemi, dehydrering (ej med chock) E87.0 Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi E87.1 Hypoosmolalitet och/eller hyponatremi (ej SIADH) E87.2 Acidos, metabol eller respiratorisk (ej diabetesketoacidos) E87.3 Alkalos, metabol eller respiratorisk E87.5 Hyperkalemi E87.6 Hypokalemi E87.7 Ökad vätskevolym E87.8 Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad Chock A48.3 Toxic shock syndrome, TSS * R57.0 Kardiogen chock R57.1 Hypovolemisk chock R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens T78.2 Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS T81.1 Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes Psykiska sjukdomar / beteendestörningar R41.0 Desorientering. Konfusion, UNS F05.9 Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom" F10.4 Delirium tremens (alkoholutlöst) F29.9 Psykos UNS (ej uppkommen på IVA) F32.9 Depressiv episod Sjukdomar i nervsystemet Cerebrovaskulära sjukdomar återfinnes under Cirkulationsorganens sjukdomar A87.9 Virusmeningit, ospecificerad B00.4 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus C72.9 Malign tumör i centrala nervsystemet D33.9 Benign tumör i centrala nervsystemet D43.9 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet G00.9 Meningit, bakteriell * G03.9 Meningit, ospecificerad * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * G06.0 Intrakraniell abscess * G06.1 Intraspinal abscess. Epidural abscess * G12.2 Amyotrofisk lateralskleros(als) G35.9 Multipel skleros G41.9 Status epileptikus G61.0 Guillain-Barrés syndrom G70.0 Myasthenia gravis G71.9 Primär muskelsjukdom G83.9 Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati" G91.9 Hydrocefalus G93.1 Anoxisk / hypoxisk cerebral skada G93.5 Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk) G93.6 Hjärnödem (ej traumatiskt) G93.8 Total hjärninfarkt G95.2 Ryggmärgskompression, ospecificerad G95.9 Sjukdom i ryggmärgen G98.9 Sjukdom i nervsystemet UNS R40.0 Somnolens. Sänkt vakenhetsgrad R40.2 Koma. Medvetslöshet R41.0 Desorientering. Konfusion, UNS R52.9 Smärta eller värk, ospecificerad R55.9 Svimning och kollaps (ej Adam-Stokes-attack) R56.0 Feberkramper R56.8 Kramper, UNS T85.0 Shuntdysfunktion T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * Sida 3 av 18

5 Cirkulationsorganens sjukdomar I10.9 Hypertoni I20.9 Angina pectoris I21.9 Hjärtinfarkt (< 28 dagar från symtomdebut) I22.9 Reinfarkt inom 28 dagar från första symtomdebut I24.1 Postinfarktsyndrom, PMI-syndrom I26.9 Emboli / Trombos i lungartär (ej obstetrisk) I27.0 Primär pulmonell hypertension I27.8 Sekundär pulmonell hypertension I30.9 Perikardit, akut I31.9 Hjärttamponad I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * I35.0 Aortastenos I38.9 Hjärtklaffel UNS I40.9 Myokardit, akut I42.9 Kardiomyopati I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt I45.9 Retledningsrubbning, ospecificerad I46.9 Hjärtstillestånd / Hjärtstopp I47.2 Paroxysmal ventrikulär takykardi I48.9 Förmaksflimmer och förmaksfladder I49.0 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder I49.5 Sick sinus syndrome I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad I50.1 Vänsterhjärtsvikt, (akut)(subakut) med och utan lungödem I50.9 Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS I51.9 Hjärtsjukdom, ospecificerad I60.9 Subaraknoidalblödning (ej trauma) I61.2 Intracerebral supratentoriell blödning I61.3 Intracerebral blödning i hjärnstammen I61.4 Intracerebellär blödning I61.5 Intraventrikulär blödning I62.0 Subduralblödning (icke traumatisk) I62.1 Epiduralblödning (icke traumatisk) I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad I63.6 Cerebral sinustrombos I63.9 Cerebral infarkt, ospecificerad I66.9 Cerebral trombos utan infarkt I67.8 Cerebral vasospasm I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation) I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad I74.9 Emboli och trombos i icke specificerad artär I80.9 Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation I82.9 Venös emboli och trombos i icke specificerad ven I85.0 Esofagusvaricer med blödning I85.9 Esofagusvaricer utan blödning I97.8 Vasoplegi efter operation med användande av hjärt-lungmaskin J81.9 Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt) O88.2 Lungemboli under barnsängstiden UNS R00.0 Takykardi, ospecificerad R00.1 Bradykardi, ospecificerad R07.4 Bröstsmärtor, ospecificerade R57.0 Kardiogen chock Z03.4 Observation för misstänkt hjärtinfarkt Sida 4 av 18

6 Andningsorganens sjukdomar A16.2 Lungtuberkulos * J04.2 Laryngotrakeit, akut * J05.0 Pseudokrupp J05.1 Epiglottit, akut * J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J38.4 Larynxödem J44.9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). J46.9 Akut svår astma J69.0 Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda J80.9 ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda) J81.9 Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt) J84.1 Lungsjukdom med fibros, lungfibros J86.9 Empyem * J93.9 Pneumotorax (ej traumatisk) J94.8 Hydrothorax J95.0 Dysfunktion av trakeostomi J95.1 Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi J95.2 Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad J98.1 Atelektas J98.5 Mediastinit * P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal) R04.9 Blödning från luftvägarna R06.1 Stridor, ej medfödd R09.0 Asfyxi R09.2 Andningsstillestånd S27.0 Pneumotorax, traumatisk Matsmältningsorganens sjukdomar A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile * A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * I85.0 Esofagusvaricer med blödning I85.9 Esofagusvaricer utan blödning K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K22.3 Esofagusruptur/perforation K25.1 Sår i magsäcken, akut med perforation K27.9 Sår i magsäck eller tolvfingertarm K46.0 Bukbråck, inklämt utan gangrän K46.1 Bukbråck, med gangrän K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9 K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen. Tarmischemi. Trombos / emboli K56.7 Ileus K63.1 Perforation (icke traumatisk) av tarmen K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * K72.9 Leversvikt K81.9 Kolecystit * K83.0 Kolangit * K85.9 Pankreatit, akut K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad R10.4 Buksmärtor, ospecificerade R18.9 Ascites R19.8A Bukkompartmentsyndrom Sida 5 av 18

7 Hudens sjukdomar L08.9 Infektion i hud och underhud * L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel L89.9 Trycksår L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M00.9 Artrit, infektiös * M41.9 Skolios M72.6 Nekrotiserande fasciit * M86.9 Osteomyelit. Infektion i benvävnad * Urinorganens sjukdomar D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom N10.9 Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut * N17.9 Akut njursvikt N18.9 Kronisk njursvikt N25.1 Nefrogen diabetes insipidus N39.0 Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis * Kvinnliga bäcken-/könsorganens sjukdomar N93.9 Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad Graviditet / Förlossning / Barnsängstid O14.1 HELLP-syndrom O14.9 Preeklampsi O15.9 Eklampsi O72.3 Blödning, post-partum O88.1 Fostervattenemboli O88.2 Lungemboli under barnsängstiden UNS O99.4 Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid O99.5 Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid Vissa perinatala tillstånd P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad P22.0 Respiratory distress syndrome hos nyfödd, IRDS P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden P28.2 Cyanosattacker hos nyfödd P28.4 Apné hos nyfödd P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal) R95.9 Plötslig spädbarnsdöd Medfödda missbildningar Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad Q64.9 Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad Q79.0 Medfött diafragmabråck Q79.9 Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad Q89.9 Medfödd missbildning, ospecificerad Sida 6 av 18

8 Trauma S01.9 Sårskada på huvudet S02.1 Fraktur på skallbasen S02.9 Fraktur på skalle och ansiktsben. S06.0 Hjärnskakning. Commotio cerebri S06.1 Hjärnödem, traumatiskt S06.2 DAI. Diffus kontusion/laceration S06.3 Fokal cerebral kontusion S06.4 Epidural blödning, traumatisk S06.5 Subdural blödning, traumatisk S06.6 Subaraknoidal blödning, traumatisk S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0) S12.9 Fraktur på halskota / halskotpelaren S14.1 Ryggmärgsskada, cervikal nivå S15.9 Skada på blodkärl i halsregionen S22.0 Fraktur på bröstkotpelaren S22.2 Fraktur på sternum S22.4 Multipla frakturer på revben S24.1 Ryggmärgsskada, thorakal nivå S25.9 Kärlskada på bröstkorgsnivå S26.9 Hjärtkontusion S27.0 Pneumotorax, traumatisk S27.1 Hemotorax, traumatisk S27.3 Lungkontusion S32.8 Fraktur på bäcken / ländkotpelare S34.1 Ryggmärgsskada, lumbal/sacral nivå S35.9 Kärlskada på buknivå / bäckennivå S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken S37.9 Skada på icke specificerat bäckenorgan S72.0 Höftfraktur T07.9 Multipla skador. Multitrauma UNS T10.9 Fraktur, övre extremitet T11.9 Annan skada övre extremiteten T12.9 Fraktur, nedre extremitet ospecificerad T13.9 Annan skada nedre extremiteten T14.1A Bett av djur, ospecificerat T14.9 Skada, ospecificerad T79.2 Posttraumatisk blödning Främmande kropp T17.9 Främmande kropp i andningsvägarna T18.1 Främmande kropp i esofagus T18.9 Främmande kropp i matsmältningsorganen Bränn-/Frätskada T27.3 Brännskada i andningsvägarna T27.7 Frätskada i andningsvägarna T30.0 Brännskada UNS T30.4 Frätskada UNS Sida 7 av 18

9 Köldskada T35.7 Köldskada T68.9 Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi) Förgiftning F10.0 Alkoholintoxikation, akut F13.0 Intoxikation med GHB eller närbesläktade medel T39.0 Salicylater T39.1 Paracetamol. Anilider T39.3 NSAID T40.1 Heroin T40.2 Opiater, opioider T40.6 Andra och icke specificerade narkotiska medel T40.7 Cannabis T41.4 Anestetikum, ospecificerat T42.3 Barbiturater T42.4 Bensodiazepiner eller bensodiazepinlika sedativa/hypnotika T42.7 Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade T43.0 Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel T43.2 Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel. Används för SSRI-intoxikationer T43.5 Neuroleptika och antipsykotiska läkemedel T43.6 Amfetamin T43.9 Psykotropt medel, ospecificerat T44.7 Beta-receptorblockerare T45.5 Antikoagulantia T46.0 Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan T46.1 Kalciumantagonister T51.1 Metanol T51.2 Isopropylalkohol T52.3 Glykoler T52.9 Organiskt lösningsmedel, ospecificerat T54.9 Frätande substans, ospecificerad T57.3 Cyanväte T58.9 Toxisk effekt av kolmonoxid T59.9 Gaser, rök och ångor, ospecificerade T63.0 Toxisk effekt av ormgift T63.4 Insektsbett eller stick, giftigt T65.9 Förgiftning, ospecificerad Z03.6 Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Sida 8 av 18

10 Andra effekter av yttre orsaker T14.1A Bett av djur, ospecificerat T67.0 Värmeslag och solsting T68.9 Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi) T70.2 Barotrauma UNS. Lungbristning T70.3 Dykarsjuka T71.9 Kvävning / strypning (ej kolmonoxid, T58.9) T74.9 Misshandelssyndrom, barnmisshandel T75.0 Effekter av blixtnedslag T75.1 Drunkning och drunkningstillbud T75.4 Effekter av elektrisk ström T78.2 Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS T78.4 Allergi, ospecificerad T79.2 Posttraumatisk blödning T79.3 Posttraumatisk sårinfektion * T79.6 Kompartmentsyndrom. Krosskadesyndrom. Rhabdomyolys T79.7 Subkutant emfysem Patientsäkerhetsdiagnoser A. Komplikation till kirurgisk och medicinsk vård T80.9 Transfusionsreaktion T81.0 Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp T81.2 Accidentell punktion eller perforation av kärl, nerv eller organ T81.3 Ruptur av operationssår T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * Nosokomial infektion UNS* T81.9 Icke specificerad komplikation till ingrepp T88.3 Malign hypertermi orsakad av anestesi T88.4 Misslyckad eller försvårad intubation T88.5 Hypotermi som följd av anestesi / operation T88.7 Ogynnsam effekt av anestesiläkemedel, ospecificerad T88.9 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade Y69.9 Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling Y83.2 Gastrointestinal anastomosinsufficiens B. Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk Y40.9 Antibiotika Y42.3 Insulin och perorala antidiabetika Y43.3 Cytostatika Y44.2 Antikoagulantia Y44.5 Trombolytiska läkemedel Y45.0 Opiater och besläktade analgetika Y47.9 Sedativum, hypnotikum och anxiolytikum Y57.5 Röntgenologiska kontrastmedel Y63.9 Feldosering av läkemedel Övriga diagnoser och faktorer av betydelse R58.9 Blödning, ospecificerad T85.0 Shuntdysfunktion Z04.9 Observation UNS. Postoperativ vård UNS Z94.9 Transplantationstillstånd Sida 9 av 18

11 B) Diagnoser för vårdtyp BIVA, kodning enligt ICD-10-SE Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens * Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2. * Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se nedan). A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * A37.0 Kikhosta A87.9 Virusmeningit, ospecificerad B99.9 Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad * D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom G00.9 Meningit, bakteriell * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * J05.1 Epiglottit, akut * J06.9 Övre luftvägsinfektion, akut J09.9 Virusinfluensa av pandemikaraktär J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J20.9 Bronkit, akut J85.2 Lungabscess * J85.3 Abscess i mediastinum * J98.5 Mediastinit * K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ *, Nosokomial infektion UNS* T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * B. Övriga infektiösa agens A32.9 Listeria A39.9 Meningokocker A48.1 Legionella A69.2 Borrelia A74.9 Klamydia B95.0 Streptokocker grupp A B95.1 Streptokocker grupp B B95.2 Enterokocker, Streptokocker grupp D B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumonie) B95.5 Streptokocker övriga och ej specificerade B95.6 Staphylococcus aureus B95.7 Koagulasnegativa stafylokocker, KNS B96.0 Mycoplasma B96.1 Klebsiella B96.2 Escherichia coli B96.3 Haemophilus influenzae B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni) B96.5 Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia B96.8B Acinetobacter B96.8 Övriga verifierade bakterier C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod) U82.1 Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus ) U82.2 Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL) U83.0 Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus) U83.9 Antibiotikaresistens UNS U84.3 Resistens mot tuberkulostatika Sida 10 av 18

12 Tumörer C80.9 Malign tumör utan specificerad lokalisation C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D36.9 Benign tumör utan specificerad lokalisation D48.9 Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation Blod och blodbildande organ C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom D68.9 Koagulationsrubbning D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ Vissa rubbningar i immunsystemet D82.1 CATCH 22 /Di Georges syndrom D84.9 Immunbrist Endokrina och metabola sjukdomar E14.1 Diabetes med ketoacidos E34.9 Endokrin rubbning E84.9 Cystisk fibros Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar E87.8 Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad E88.9 Ämnesomsättningsrubbningar (inborn error of metabolism) Psykiska sjukdomar / beteendestörningar F05.9 Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom" F79.0 Psykisk utvecklingsstörning F83.9 Motorisk utvecklingsstörning Sjukdomar i nervsystemet A87.9 Virusmeningit, ospecificerad G00.9 Meningit, bakteriell * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * G12.9 Spinal muskelatrofi G41.9 Status epileptikus G71.0 Muskeldystrofi G71.9 Primär muskelsjukdom G80.9 Cerebral pares G83.9 Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati" G91.9 Hydrocefalus G93.5 Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk) G93.8 Total hjärninfarkt G98.9 Sjukdom i nervsystemet UNS I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad Q05.9 Spina bifida. MMC R56.8 Kramper, UNS T85.0 Shuntdysfunktion T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * Sjukdomar i ögat och närliggande organ H35.1 Prematuritetsretinopati Sjukdomar i örat och mastoidutskottet G47.3 Sömnapnésyndrom H93.9 Öronsjukdom, ospecificerad J35.9 Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider Sida 11 av 18

13 Cirkulationsorganens sjukdomar I10.9 Hypertoni I27.0 Primär pulmonell hypertension I27.8 Sekundär pulmonell hypertension I30.9 Perikardit, akut I31.9 Hjärttamponad I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * I38.9 Hjärtklaffel UNS I40.9 Myokardit, akut I42.4 Endokardiell fibroelastos I42.9 Kardiomyopati I46.9 Hjärtstillestånd / Hjärtstopp I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad I50.9 Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation) I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad I85.0 Esofagusvaricer med blödning I97.0 Postkardiotomisyndrom Andningsorganens sjukdomar J05.0 Pseudokrupp J05.1 Epiglottit, akut * J06.9 Övre luftvägsinfektion, akut J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J20.9 Bronkit, akut J38.0 Stämbandspares J38.6 Cricoidstenos J43.9 Lungemfysem J44.9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). J46.9 Akut svår astma J69.0 Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda J80.9 ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda) J84.1 Lungsjukdom med fibros, lungfibros J85.2 Lungabscess * J85.3 Abscess i mediastinum * J86.9 Empyem * J93.9 Pneumotorax (ej traumatisk) J94.0 Kylotorax J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad J98.5 Mediastinit * J98.6 Diafragmapares P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden R09.2 Andningsstillestånd S27.0 Pneumotorax, traumatisk Sida 12 av 18

14 Matsmältningsorganens sjukdomar A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * I85.0 Esofagusvaricer med blödning K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K22.9 Sjukdom i esofagus (skilt från missbildningar) K31.9 Sjukdom i magsäck och tolvfingertarm (skilt från missbildningar) K40.9 Ljumskbråck K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9 K56.1 Invagination K56.7 Ileus K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * K72.9 Leversvikt K85.9 Pankreatit, akut K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad K92.9 Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad R19.8A Bukkompartmentsyndrom Hudens sjukdomar L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M35.9 Inflammatorisk systemsjukdom M41.9 Skolios Urinorganens sjukdomar D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom N17.9 Akut njursvikt N18.9 Kronisk njursvikt N28.9 Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad Vissa perinatala tillstånd P07.2 Höggradigt underburet barn <28v P07.3 Andra underburna barn <37v P20.9 Intrauterin hypoxi P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden P26.9 Lungblödning under den perinatala perioden P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden P28.4 Apné hos nyfödd P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal) P28.9 Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat P29.3 Kvardröjande fostercirkulation P52.9 Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd P56.0 Hydrops fetalis P59.9 Gulsot hos nyfödd P70.4 Hypoglykemi hos nyfödd P75.9 Mekoniumileus P77.9 Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd P78.0 Tarmperforation hos nyfödd P90.9 Kramper hos nyfödd P91.4 Sänkt medvetandegrad hos nyfödd R95.9 Plötslig spädbarnsdöd Sida 13 av 18

15 Medfödda missbildningar Q03.9 Medfödd hydrocefalus Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad Q05.9 Spina bifida, ospecificerad. MMC Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen Q20.0 Truncus communis Q20.1 Dubbelt utflöde från höger kammare Q20.2 Dubbelt utflöde från vänster kammare Q20.3 Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse Q20.4 Dubbelt inflöde till kammare Q20.5 Diskordant atrioventrikulär förbindelse Q20.6 Förmaksisomerism Q20.9 Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad Q21.0 Kammarseptumdefekt Q21.1 Förmaksseptumdefekt Q21.2 Atrioventrikulär septumdefekt Q21.3 Fallots tetrad Q21.4 Aortopulmonell septumdefekt Q21.9 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad Q22.0 Atresi av pulmonalisklaff Q22.1 Medfödd stenos av pulmonalisklaff Q22.2 Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff Q22.3 Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff Q22.4 Medfödd trikuspidalisstenos Q22.5 Ebsteins anomali Q22.6 Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom Q22.9 Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad Q23.0 Medfödd aortaklaffstenos Q23.1 Medfödd aortaklaffinsufficiens Q23.2 Medfödd mitralisstenos Q23.3 Medfödd mitralisinsufficiens Q23.4 Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom Q23.9 Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad Q24.0 Dextrokardi Q24.1 Levokardi Q24.2 Cor triatriatum Q24.3 Infundibulär pulmonalisstenos Q24.4 Medfödd subaortastenos Q24.5 Kranskärlsmissbildning Q24.6 Medfött hjärtblock Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad Q25.0 Öppetstående ductus arteriosus Q25.1 Coarctatio aortae Q25.2 Atresi av aorta Q25.3 Stenos av aorta Q25.4 Andra medfödda missbildningar av aorta Q25.5 Atresi av lungartären Q25.6 Stenos av lungartären Q25.7 Andra medfödda missbildningar av lungartären Q25.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna Q25.9 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad Q26.0 Medfödd stenos av vena cava Q26.1 Kvarstående vänstersidig övre hålven Q26.2 Totalt anomalt mynnande lungvener Q26.3 Partiellt anomalt mynnande lungvener Q26.4 Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad Q26.5 Anomali av portavensförbindelsen Q26.6 Fistel mellan portavenen och arteria hepatica Q26.9 Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad Q27.9 Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet Q28.3 Cerebral kärlmissbildning Q30.0 Koanalatresi Q32.0 Medfödd trakeomalaci Q33.6 Hypoplasi och dysplasi av lunga Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen Q39.9 Esofagusatresi Q40.0 Pylorusstenos Q43.9 Tarmmissbildning Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad Sida 14 av 18

för Kvinnosjukvården 2010

för Kvinnosjukvården 2010 SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI DIAGNOSHANDBOK för Kvinnosjukvården 010 Fjärde upplagan Baserad på Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Vårdprogram för hyponatremi

Vårdprogram för hyponatremi Vårdprogram för hyponatremi Bakgrund Hyponatremi (plasma/serum Natrium

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Hypotermi. Kylskador Drunkningstillbud i kallt vatten

Hypotermi. Kylskador Drunkningstillbud i kallt vatten Hypotermi Kylskador Drunkningstillbud i kallt vatten Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Parturition, problems during parturition and care of kittens and queen postpartum Sandra Wester och Nina Strömbom Sveriges

Läs mer

Forskning om flyktiga uremiska toxiner presenterades på EDTA-kongressen

Forskning om flyktiga uremiska toxiner presenterades på EDTA-kongressen Vol 6 2014 Nr 3 Nefromedia är en tidskrift om dialys och njursjukvård, utgiven av Fresenius Medical Care Sverige AB. Refererade artiklar är publicerade i erkända internationella medicinska facktidskrifter.

Läs mer

CARO LI NA J E R N B RO,

CARO LI NA J E R N B RO, CARO LI NA J E R N B RO, C A R L - G U S TA F B O R N E H A G & S TA F FA N J A N S O N ( R E D. ) Barns liv och hälsa i Värmland 2014 CAROLINA JERNBRO, CARL-GUSTAF BORNEHAG & STAFFAN JANSON (RED.) BARNS

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

Prehospital EKG-tolkning. Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU

Prehospital EKG-tolkning. Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU Prehospital EKG-tolkning Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU Hjärtats anatomi och fysiologi Hjärtats kan liknas med två seriekopplade pumpar: 1.Via övre och nedre hålvenen strömmar venöst, syrefattigt

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Sammanfattning Hudinfektioner sprids via huddefekter. I huddefekter växer alltid bakterier, vissa är skyddande (KNS, peptokocker m.fl.), andra är ytterst sällan

Läs mer

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling medicinens abc läs mer I nr 38/2012 publicerades»abc om kronisk hjärtsvikt, del 1: utredning«. Fullständig referenslista Läkartidningen.se ABC om Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling Neurohormonella mål

Läs mer

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att tillmötesgå en kvinnas önskan om ett planerat

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer