Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: Gäller från:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01"

Transkript

1 Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: Gäller från: Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser för: a) Vårdtyp IVA och TIVA b) Vårdtyp BIVA Några kommentarer kring dessa s k IVA-diagnoser: Det primära målet med att använda dessa diagnoser är att på ett nationellt samordnat sätt med diagnoser beskriva vilka patienter som blir föremål för svensk intensivvård. Det förutsätter ett likartat användande varför vi har valt att starkt begränsa omfattningen. Det finns därutöver ett flertal diagnoser som kan vara av intresse att följa, kanske framförallt diagnoser som vi vet eller anar har betydelse för outcome även om de inte utgör den primära intensivvårdsanledningen - exempelvis maligniteter, njurinsufficiens För att hantera detta skall varje intensivvårdstillfälle förses med en "Primär IVA-diagnos" ur nedanstående diagnosförteckning. Vid behov kan flera IVA-diagnoser ur listan anges men endast en kan vara primär IVA-diagnos Utöver dessa kan lämpliga övriga ICD-10-SE-diagnoser som är relevanta för intensivvården anges. Dessa diagnoser, som ej finns i SIR:s diagnosförteckning, kan dock aldrig vara primär IVA-diagnos. Se vidare SIR:s riktlinje " Diagnossättning inom intensivvård" Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning

2 A) Diagnoser för vårdtyp IVA och TIVA, kodning enligt ICD-10-SE Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens * Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2. * Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se under rubrik: "C. Antibiotikaresistens"). A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile * A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * A16.2 Lungtuberkulos * A48.0 Gasgangrän. Klostridiecellulit * A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad * A87.9 Virusmeningit, ospecificerad B00.4 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus B19.9 Virushepatit B20.9 HIV-infektion B34.9 Virusinfektion, ospecificerad B37.7 Candidaseptikemi * B49.9 Svampinfektion UNS * B54.9 Malaria * B59.9 Pneumocystis carinii-infektion * B99.9 Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad * D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom G00.9 Meningit, bakteriell * G03.9 Meningit, ospecificerad * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * G06.0 Intrakraniell abscess * G06.1 Intraspinal abscess. Epidural abscess * I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * J04.2 Laryngotrakeit, akut * J05.1 Epiglottit, akut * J09.9 Virusinfluensa av pandemikaraktär J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J86.9 Empyem * J98.5 Mediastinit * K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * K81.9 Kolecystit * K83.0 Kolangit * L08.9 Infektion i hud och underhud * M00.9 Artrit, infektiös * M72.6 Nekrotiserande fasciit * M86.9 Osteomyelit. Infektion i benvävnad * N10.9 Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut * N39.0 Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis * R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens T79.3 Posttraumatisk sårinfektion * T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ *, Nosokomial infektion UNS* T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * Sida 1 av 18

3 B. Övriga infektiösa agens A32.9 Listeria A39.9 Meningokocker A48.1 Legionella A69.2 Borrelia A74.9 Klamydia B95.0 Streptokocker grupp A B95.1 Streptokocker grupp B B95.2 Enterokocker, Streptokocker grupp D B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumonie) B95.5 Streptokocker övriga och ej specificerade B95.6 Staphylococcus aureus B95.7 Koagulasnegativa stafylokocker, KNS B96.0 Mycoplasma B96.1 Klebsiella B96.2 Escherichia coli B96.3 Haemophilus influenzae B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni) B96.5 Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia B96.8B Acinetobacter B96.8 Övriga verifierade bakterier C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod) U82.1 Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus ) U82.2 Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL) U83.0 Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus) U83.9 Antibiotikaresistens UNS U84.3 Resistens mot tuberkulostatika Tumörer C72.9 Malign tumör i centrala nervsystemet C80.9 Malign tumör utan specificerad lokalisation C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D33.9 Benign tumör i centrala nervsystemet D36.9 Benign tumör utan specificerad lokalisation D43.9 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet D48.9 Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation Blod och blodbildande organ C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom D68.9 Koagulationsrubbning D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ Vissa rubbningar i immunsystemet D84.9 Immunbrist Endokrina och metabola sjukdomar E03.5 Myxödemkoma E05.5 Tyreotoxisk kris E10.8 Diabetes mellitus typ 1 med icke specificerade komplikationer E11.8 Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer E14.0 Diabetes UNS med koma pga. hypo- eller hyperglykemi. Diabetiskt hyperosmolärt koma E14.1 Diabetes med ketoacidos E21.3 Hyperparatyreoidism E22.2 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH) E23.0 Hypopituitarism. Sheehans syndrom E23.2 Diabetes insipidus (ej nefrogen diabetes insipidus) E27.4 Binjurebarksinsufficiens E34.0 Karcinoidsyndrom E43.9 Svår undernäring E66.9 Fetma E80.2 Porfyri, akut intermittent E84.9 Cystisk fibros Sida 2 av 18

4 Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar E86.9 Hypovolemi, dehydrering (ej med chock) E87.0 Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi E87.1 Hypoosmolalitet och/eller hyponatremi (ej SIADH) E87.2 Acidos, metabol eller respiratorisk (ej diabetesketoacidos) E87.3 Alkalos, metabol eller respiratorisk E87.5 Hyperkalemi E87.6 Hypokalemi E87.7 Ökad vätskevolym E87.8 Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad Chock A48.3 Toxic shock syndrome, TSS * R57.0 Kardiogen chock R57.1 Hypovolemisk chock R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens T78.2 Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS T81.1 Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes Psykiska sjukdomar / beteendestörningar R41.0 Desorientering. Konfusion, UNS F05.9 Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom" F10.4 Delirium tremens (alkoholutlöst) F29.9 Psykos UNS (ej uppkommen på IVA) F32.9 Depressiv episod Sjukdomar i nervsystemet Cerebrovaskulära sjukdomar återfinnes under Cirkulationsorganens sjukdomar A87.9 Virusmeningit, ospecificerad B00.4 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus C72.9 Malign tumör i centrala nervsystemet D33.9 Benign tumör i centrala nervsystemet D43.9 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet G00.9 Meningit, bakteriell * G03.9 Meningit, ospecificerad * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * G06.0 Intrakraniell abscess * G06.1 Intraspinal abscess. Epidural abscess * G12.2 Amyotrofisk lateralskleros(als) G35.9 Multipel skleros G41.9 Status epileptikus G61.0 Guillain-Barrés syndrom G70.0 Myasthenia gravis G71.9 Primär muskelsjukdom G83.9 Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati" G91.9 Hydrocefalus G93.1 Anoxisk / hypoxisk cerebral skada G93.5 Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk) G93.6 Hjärnödem (ej traumatiskt) G93.8 Total hjärninfarkt G95.2 Ryggmärgskompression, ospecificerad G95.9 Sjukdom i ryggmärgen G98.9 Sjukdom i nervsystemet UNS R40.0 Somnolens. Sänkt vakenhetsgrad R40.2 Koma. Medvetslöshet R41.0 Desorientering. Konfusion, UNS R52.9 Smärta eller värk, ospecificerad R55.9 Svimning och kollaps (ej Adam-Stokes-attack) R56.0 Feberkramper R56.8 Kramper, UNS T85.0 Shuntdysfunktion T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * Sida 3 av 18

5 Cirkulationsorganens sjukdomar I10.9 Hypertoni I20.9 Angina pectoris I21.9 Hjärtinfarkt (< 28 dagar från symtomdebut) I22.9 Reinfarkt inom 28 dagar från första symtomdebut I24.1 Postinfarktsyndrom, PMI-syndrom I26.9 Emboli / Trombos i lungartär (ej obstetrisk) I27.0 Primär pulmonell hypertension I27.8 Sekundär pulmonell hypertension I30.9 Perikardit, akut I31.9 Hjärttamponad I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * I35.0 Aortastenos I38.9 Hjärtklaffel UNS I40.9 Myokardit, akut I42.9 Kardiomyopati I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt I45.9 Retledningsrubbning, ospecificerad I46.9 Hjärtstillestånd / Hjärtstopp I47.2 Paroxysmal ventrikulär takykardi I48.9 Förmaksflimmer och förmaksfladder I49.0 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder I49.5 Sick sinus syndrome I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad I50.1 Vänsterhjärtsvikt, (akut)(subakut) med och utan lungödem I50.9 Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS I51.9 Hjärtsjukdom, ospecificerad I60.9 Subaraknoidalblödning (ej trauma) I61.2 Intracerebral supratentoriell blödning I61.3 Intracerebral blödning i hjärnstammen I61.4 Intracerebellär blödning I61.5 Intraventrikulär blödning I62.0 Subduralblödning (icke traumatisk) I62.1 Epiduralblödning (icke traumatisk) I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad I63.6 Cerebral sinustrombos I63.9 Cerebral infarkt, ospecificerad I66.9 Cerebral trombos utan infarkt I67.8 Cerebral vasospasm I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation) I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad I74.9 Emboli och trombos i icke specificerad artär I80.9 Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation I82.9 Venös emboli och trombos i icke specificerad ven I85.0 Esofagusvaricer med blödning I85.9 Esofagusvaricer utan blödning I97.8 Vasoplegi efter operation med användande av hjärt-lungmaskin J81.9 Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt) O88.2 Lungemboli under barnsängstiden UNS R00.0 Takykardi, ospecificerad R00.1 Bradykardi, ospecificerad R07.4 Bröstsmärtor, ospecificerade R57.0 Kardiogen chock Z03.4 Observation för misstänkt hjärtinfarkt Sida 4 av 18

6 Andningsorganens sjukdomar A16.2 Lungtuberkulos * J04.2 Laryngotrakeit, akut * J05.0 Pseudokrupp J05.1 Epiglottit, akut * J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J38.4 Larynxödem J44.9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). J46.9 Akut svår astma J69.0 Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda J80.9 ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda) J81.9 Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt) J84.1 Lungsjukdom med fibros, lungfibros J86.9 Empyem * J93.9 Pneumotorax (ej traumatisk) J94.8 Hydrothorax J95.0 Dysfunktion av trakeostomi J95.1 Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi J95.2 Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad J98.1 Atelektas J98.5 Mediastinit * P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal) R04.9 Blödning från luftvägarna R06.1 Stridor, ej medfödd R09.0 Asfyxi R09.2 Andningsstillestånd S27.0 Pneumotorax, traumatisk Matsmältningsorganens sjukdomar A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile * A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * I85.0 Esofagusvaricer med blödning I85.9 Esofagusvaricer utan blödning K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K22.3 Esofagusruptur/perforation K25.1 Sår i magsäcken, akut med perforation K27.9 Sår i magsäck eller tolvfingertarm K46.0 Bukbråck, inklämt utan gangrän K46.1 Bukbråck, med gangrän K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9 K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen. Tarmischemi. Trombos / emboli K56.7 Ileus K63.1 Perforation (icke traumatisk) av tarmen K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * K72.9 Leversvikt K81.9 Kolecystit * K83.0 Kolangit * K85.9 Pankreatit, akut K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad R10.4 Buksmärtor, ospecificerade R18.9 Ascites R19.8A Bukkompartmentsyndrom Sida 5 av 18

7 Hudens sjukdomar L08.9 Infektion i hud och underhud * L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel L89.9 Trycksår L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M00.9 Artrit, infektiös * M41.9 Skolios M72.6 Nekrotiserande fasciit * M86.9 Osteomyelit. Infektion i benvävnad * Urinorganens sjukdomar D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom N10.9 Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut * N17.9 Akut njursvikt N18.9 Kronisk njursvikt N25.1 Nefrogen diabetes insipidus N39.0 Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis * Kvinnliga bäcken-/könsorganens sjukdomar N93.9 Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad Graviditet / Förlossning / Barnsängstid O14.1 HELLP-syndrom O14.9 Preeklampsi O15.9 Eklampsi O72.3 Blödning, post-partum O88.1 Fostervattenemboli O88.2 Lungemboli under barnsängstiden UNS O99.4 Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid O99.5 Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid Vissa perinatala tillstånd P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad P22.0 Respiratory distress syndrome hos nyfödd, IRDS P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden P28.2 Cyanosattacker hos nyfödd P28.4 Apné hos nyfödd P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal) R95.9 Plötslig spädbarnsdöd Medfödda missbildningar Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad Q64.9 Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad Q79.0 Medfött diafragmabråck Q79.9 Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad Q89.9 Medfödd missbildning, ospecificerad Sida 6 av 18

8 Trauma S01.9 Sårskada på huvudet S02.1 Fraktur på skallbasen S02.9 Fraktur på skalle och ansiktsben. S06.0 Hjärnskakning. Commotio cerebri S06.1 Hjärnödem, traumatiskt S06.2 DAI. Diffus kontusion/laceration S06.3 Fokal cerebral kontusion S06.4 Epidural blödning, traumatisk S06.5 Subdural blödning, traumatisk S06.6 Subaraknoidal blödning, traumatisk S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0) S12.9 Fraktur på halskota / halskotpelaren S14.1 Ryggmärgsskada, cervikal nivå S15.9 Skada på blodkärl i halsregionen S22.0 Fraktur på bröstkotpelaren S22.2 Fraktur på sternum S22.4 Multipla frakturer på revben S24.1 Ryggmärgsskada, thorakal nivå S25.9 Kärlskada på bröstkorgsnivå S26.9 Hjärtkontusion S27.0 Pneumotorax, traumatisk S27.1 Hemotorax, traumatisk S27.3 Lungkontusion S32.8 Fraktur på bäcken / ländkotpelare S34.1 Ryggmärgsskada, lumbal/sacral nivå S35.9 Kärlskada på buknivå / bäckennivå S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken S37.9 Skada på icke specificerat bäckenorgan S72.0 Höftfraktur T07.9 Multipla skador. Multitrauma UNS T10.9 Fraktur, övre extremitet T11.9 Annan skada övre extremiteten T12.9 Fraktur, nedre extremitet ospecificerad T13.9 Annan skada nedre extremiteten T14.1A Bett av djur, ospecificerat T14.9 Skada, ospecificerad T79.2 Posttraumatisk blödning Främmande kropp T17.9 Främmande kropp i andningsvägarna T18.1 Främmande kropp i esofagus T18.9 Främmande kropp i matsmältningsorganen Bränn-/Frätskada T27.3 Brännskada i andningsvägarna T27.7 Frätskada i andningsvägarna T30.0 Brännskada UNS T30.4 Frätskada UNS Sida 7 av 18

9 Köldskada T35.7 Köldskada T68.9 Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi) Förgiftning F10.0 Alkoholintoxikation, akut F13.0 Intoxikation med GHB eller närbesläktade medel T39.0 Salicylater T39.1 Paracetamol. Anilider T39.3 NSAID T40.1 Heroin T40.2 Opiater, opioider T40.6 Andra och icke specificerade narkotiska medel T40.7 Cannabis T41.4 Anestetikum, ospecificerat T42.3 Barbiturater T42.4 Bensodiazepiner eller bensodiazepinlika sedativa/hypnotika T42.7 Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade T43.0 Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel T43.2 Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel. Används för SSRI-intoxikationer T43.5 Neuroleptika och antipsykotiska läkemedel T43.6 Amfetamin T43.9 Psykotropt medel, ospecificerat T44.7 Beta-receptorblockerare T45.5 Antikoagulantia T46.0 Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan T46.1 Kalciumantagonister T51.1 Metanol T51.2 Isopropylalkohol T52.3 Glykoler T52.9 Organiskt lösningsmedel, ospecificerat T54.9 Frätande substans, ospecificerad T57.3 Cyanväte T58.9 Toxisk effekt av kolmonoxid T59.9 Gaser, rök och ångor, ospecificerade T63.0 Toxisk effekt av ormgift T63.4 Insektsbett eller stick, giftigt T65.9 Förgiftning, ospecificerad Z03.6 Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Sida 8 av 18

10 Andra effekter av yttre orsaker T14.1A Bett av djur, ospecificerat T67.0 Värmeslag och solsting T68.9 Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi) T70.2 Barotrauma UNS. Lungbristning T70.3 Dykarsjuka T71.9 Kvävning / strypning (ej kolmonoxid, T58.9) T74.9 Misshandelssyndrom, barnmisshandel T75.0 Effekter av blixtnedslag T75.1 Drunkning och drunkningstillbud T75.4 Effekter av elektrisk ström T78.2 Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS T78.4 Allergi, ospecificerad T79.2 Posttraumatisk blödning T79.3 Posttraumatisk sårinfektion * T79.6 Kompartmentsyndrom. Krosskadesyndrom. Rhabdomyolys T79.7 Subkutant emfysem Patientsäkerhetsdiagnoser A. Komplikation till kirurgisk och medicinsk vård T80.9 Transfusionsreaktion T81.0 Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp T81.2 Accidentell punktion eller perforation av kärl, nerv eller organ T81.3 Ruptur av operationssår T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * Nosokomial infektion UNS* T81.9 Icke specificerad komplikation till ingrepp T88.3 Malign hypertermi orsakad av anestesi T88.4 Misslyckad eller försvårad intubation T88.5 Hypotermi som följd av anestesi / operation T88.7 Ogynnsam effekt av anestesiläkemedel, ospecificerad T88.9 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade Y69.9 Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling Y83.2 Gastrointestinal anastomosinsufficiens B. Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk Y40.9 Antibiotika Y42.3 Insulin och perorala antidiabetika Y43.3 Cytostatika Y44.2 Antikoagulantia Y44.5 Trombolytiska läkemedel Y45.0 Opiater och besläktade analgetika Y47.9 Sedativum, hypnotikum och anxiolytikum Y57.5 Röntgenologiska kontrastmedel Y63.9 Feldosering av läkemedel Övriga diagnoser och faktorer av betydelse R58.9 Blödning, ospecificerad T85.0 Shuntdysfunktion Z04.9 Observation UNS. Postoperativ vård UNS Z94.9 Transplantationstillstånd Sida 9 av 18

11 B) Diagnoser för vårdtyp BIVA, kodning enligt ICD-10-SE Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens * Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2. * Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se nedan). A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * A37.0 Kikhosta A87.9 Virusmeningit, ospecificerad B99.9 Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad * D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom G00.9 Meningit, bakteriell * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * J05.1 Epiglottit, akut * J06.9 Övre luftvägsinfektion, akut J09.9 Virusinfluensa av pandemikaraktär J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J20.9 Bronkit, akut J85.2 Lungabscess * J85.3 Abscess i mediastinum * J98.5 Mediastinit * K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ *, Nosokomial infektion UNS* T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * B. Övriga infektiösa agens A32.9 Listeria A39.9 Meningokocker A48.1 Legionella A69.2 Borrelia A74.9 Klamydia B95.0 Streptokocker grupp A B95.1 Streptokocker grupp B B95.2 Enterokocker, Streptokocker grupp D B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumonie) B95.5 Streptokocker övriga och ej specificerade B95.6 Staphylococcus aureus B95.7 Koagulasnegativa stafylokocker, KNS B96.0 Mycoplasma B96.1 Klebsiella B96.2 Escherichia coli B96.3 Haemophilus influenzae B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni) B96.5 Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia B96.8B Acinetobacter B96.8 Övriga verifierade bakterier C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod) U82.1 Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus ) U82.2 Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL) U83.0 Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus) U83.9 Antibiotikaresistens UNS U84.3 Resistens mot tuberkulostatika Sida 10 av 18

12 Tumörer C80.9 Malign tumör utan specificerad lokalisation C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D36.9 Benign tumör utan specificerad lokalisation D48.9 Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation Blod och blodbildande organ C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom D68.9 Koagulationsrubbning D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ Vissa rubbningar i immunsystemet D82.1 CATCH 22 /Di Georges syndrom D84.9 Immunbrist Endokrina och metabola sjukdomar E14.1 Diabetes med ketoacidos E34.9 Endokrin rubbning E84.9 Cystisk fibros Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar E87.8 Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad E88.9 Ämnesomsättningsrubbningar (inborn error of metabolism) Psykiska sjukdomar / beteendestörningar F05.9 Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom" F79.0 Psykisk utvecklingsstörning F83.9 Motorisk utvecklingsstörning Sjukdomar i nervsystemet A87.9 Virusmeningit, ospecificerad G00.9 Meningit, bakteriell * G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * G12.9 Spinal muskelatrofi G41.9 Status epileptikus G71.0 Muskeldystrofi G71.9 Primär muskelsjukdom G80.9 Cerebral pares G83.9 Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati" G91.9 Hydrocefalus G93.5 Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk) G93.8 Total hjärninfarkt G98.9 Sjukdom i nervsystemet UNS I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad Q05.9 Spina bifida. MMC R56.8 Kramper, UNS T85.0 Shuntdysfunktion T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit * Sjukdomar i ögat och närliggande organ H35.1 Prematuritetsretinopati Sjukdomar i örat och mastoidutskottet G47.3 Sömnapnésyndrom H93.9 Öronsjukdom, ospecificerad J35.9 Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider Sida 11 av 18

13 Cirkulationsorganens sjukdomar I10.9 Hypertoni I27.0 Primär pulmonell hypertension I27.8 Sekundär pulmonell hypertension I30.9 Perikardit, akut I31.9 Hjärttamponad I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös * I38.9 Hjärtklaffel UNS I40.9 Myokardit, akut I42.4 Endokardiell fibroelastos I42.9 Kardiomyopati I46.9 Hjärtstillestånd / Hjärtstopp I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad I50.9 Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation) I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad I85.0 Esofagusvaricer med blödning I97.0 Postkardiotomisyndrom Andningsorganens sjukdomar J05.0 Pseudokrupp J05.1 Epiglottit, akut * J06.9 Övre luftvägsinfektion, akut J12.1 RS-viruspneumoni J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad J15.9 Pneumoni, bakteriell * J20.9 Bronkit, akut J38.0 Stämbandspares J38.6 Cricoidstenos J43.9 Lungemfysem J44.9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). J46.9 Akut svår astma J69.0 Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda J80.9 ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda) J84.1 Lungsjukdom med fibros, lungfibros J85.2 Lungabscess * J85.3 Abscess i mediastinum * J86.9 Empyem * J93.9 Pneumotorax (ej traumatisk) J94.0 Kylotorax J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad J98.5 Mediastinit * J98.6 Diafragmapares P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden R09.2 Andningsstillestånd S27.0 Pneumotorax, traumatisk Sida 12 av 18

14 Matsmältningsorganens sjukdomar A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * I85.0 Esofagusvaricer med blödning K12.2 Inflammation och abscess i munregionen * K22.9 Sjukdom i esofagus (skilt från missbildningar) K31.9 Sjukdom i magsäck och tolvfingertarm (skilt från missbildningar) K40.9 Ljumskbråck K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9 K56.1 Invagination K56.7 Ileus K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess * K72.9 Leversvikt K85.9 Pankreatit, akut K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad K92.9 Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad R19.8A Bukkompartmentsyndrom Hudens sjukdomar L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M35.9 Inflammatorisk systemsjukdom M41.9 Skolios Urinorganens sjukdomar D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom N17.9 Akut njursvikt N18.9 Kronisk njursvikt N28.9 Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad Vissa perinatala tillstånd P07.2 Höggradigt underburet barn <28v P07.3 Andra underburna barn <37v P20.9 Intrauterin hypoxi P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden P26.9 Lungblödning under den perinatala perioden P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden P28.4 Apné hos nyfödd P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal) P28.9 Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat P29.3 Kvardröjande fostercirkulation P52.9 Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd P56.0 Hydrops fetalis P59.9 Gulsot hos nyfödd P70.4 Hypoglykemi hos nyfödd P75.9 Mekoniumileus P77.9 Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd P78.0 Tarmperforation hos nyfödd P90.9 Kramper hos nyfödd P91.4 Sänkt medvetandegrad hos nyfödd R95.9 Plötslig spädbarnsdöd Sida 13 av 18

15 Medfödda missbildningar Q03.9 Medfödd hydrocefalus Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad Q05.9 Spina bifida, ospecificerad. MMC Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen Q20.0 Truncus communis Q20.1 Dubbelt utflöde från höger kammare Q20.2 Dubbelt utflöde från vänster kammare Q20.3 Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse Q20.4 Dubbelt inflöde till kammare Q20.5 Diskordant atrioventrikulär förbindelse Q20.6 Förmaksisomerism Q20.9 Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad Q21.0 Kammarseptumdefekt Q21.1 Förmaksseptumdefekt Q21.2 Atrioventrikulär septumdefekt Q21.3 Fallots tetrad Q21.4 Aortopulmonell septumdefekt Q21.9 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad Q22.0 Atresi av pulmonalisklaff Q22.1 Medfödd stenos av pulmonalisklaff Q22.2 Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff Q22.3 Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff Q22.4 Medfödd trikuspidalisstenos Q22.5 Ebsteins anomali Q22.6 Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom Q22.9 Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad Q23.0 Medfödd aortaklaffstenos Q23.1 Medfödd aortaklaffinsufficiens Q23.2 Medfödd mitralisstenos Q23.3 Medfödd mitralisinsufficiens Q23.4 Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom Q23.9 Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad Q24.0 Dextrokardi Q24.1 Levokardi Q24.2 Cor triatriatum Q24.3 Infundibulär pulmonalisstenos Q24.4 Medfödd subaortastenos Q24.5 Kranskärlsmissbildning Q24.6 Medfött hjärtblock Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad Q25.0 Öppetstående ductus arteriosus Q25.1 Coarctatio aortae Q25.2 Atresi av aorta Q25.3 Stenos av aorta Q25.4 Andra medfödda missbildningar av aorta Q25.5 Atresi av lungartären Q25.6 Stenos av lungartären Q25.7 Andra medfödda missbildningar av lungartären Q25.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna Q25.9 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad Q26.0 Medfödd stenos av vena cava Q26.1 Kvarstående vänstersidig övre hålven Q26.2 Totalt anomalt mynnande lungvener Q26.3 Partiellt anomalt mynnande lungvener Q26.4 Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad Q26.5 Anomali av portavensförbindelsen Q26.6 Fistel mellan portavenen och arteria hepatica Q26.9 Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad Q27.9 Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet Q28.3 Cerebral kärlmissbildning Q30.0 Koanalatresi Q32.0 Medfödd trakeomalaci Q33.6 Hypoplasi och dysplasi av lunga Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen Q39.9 Esofagusatresi Q40.0 Pylorusstenos Q43.9 Tarmmissbildning Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad Sida 14 av 18

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Innehåll. 1. Akutsjukvårdens arbetsområde Öppen vård

Innehåll. 1. Akutsjukvårdens arbetsområde Öppen vård Innehåll 1. Akutsjukvårdens arbetsområde Öppen vård Primärvård Specialiserade mottagningar Sluten vård Regionsjukvård Sjukhusets olika enheter Personal inom akutsjukvården Läkare Sjuksköterska Undersköterska

Läs mer

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård Ansvariga författare: Sylvia Göthberg, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 4.0 Fastställd: 2009-06-26 Gäller från: 2009-01-01 PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård PIM2 (Pediatric Index

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

överlämnas samråd Part-MED

överlämnas samråd Part-MED Part-MED Vägledande förteckning över vilka tillstånd hos klass 1 resp klass 2-piloter som skall hanteras av respektive TS. Rekommendationerna bör läsas tillsammans med Acceptable Means of Compliance (AMC)

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

Studiehandledning i Pediatrik Karolinska Institutet Moment utveckling inom termin 10 på läkarprogrammet

Studiehandledning i Pediatrik Karolinska Institutet Moment utveckling inom termin 10 på läkarprogrammet Studiehandledning i Pediatrik Karolinska Institutet Moment utveckling inom termin 10 på läkarprogrammet Kontaktpersoner: Anders Åhlin (Sachsska), Kalle Lidefelt (ALB Huddinge), Aida Wahlgren (ALB, Solna)

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4 INNEHÅLL Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Mönstrade...3 1.3 Kategorifördelning...4 1.4 Kategori- och försvarsgrensfördelning...5 2 PSYKOLOGISK PROFIL...7 3 MEDICINSKA

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Dokumentnamn: Mål Termin 8 Läkarprogrammet

Dokumentnamn: Mål Termin 8 Läkarprogrammet 1(5) Mål Termin 8 A. Vetenskapligt förhållningssätt och lärande Nivå 1: Kunna identifiera och/eller utveckla och träna 1. Metoder för screening 2. Inlärningsplan vid klinisk praktik 3. Formulering av frågeställning

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901).

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 06 07 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 98,5 p Neurologi, fråga 1-5, 15p Mikrobiologi,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram - CPUP - Neuropediatrik Personnummer: Efternamn: Förnamn: Barnets tillhörande region: Barnets

Läs mer

24 april 2013 Barnveckan i Karlstad

24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Svimning 24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Solweig Harling Barnkardiolog Halland 2010-04-22 Är det farlig att barn svimmar? Definition: Plötslig och snabbt övergående förlust av medvetande och muskeltonus

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 38 PRODUKTRESUMÉ 39 Avsnitt 4.1 Terapeutiska indikationer [De nuvarande godkända indikationerna ska tas bort och ersättas med

Läs mer

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Regeringsuppdrag I En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang [1] Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada kan omfatta har varit

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 1 UTBILDNINGSPLAN Grundutbildning Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare (RS1) 3,5 timmar UTBILDNINGSINNEHÅLL Utbildningen är en grundläggande

Läs mer

KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Institutet 5 poäng

KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Institutet 5 poäng KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Institutet 5 poäng Seminarier Föreläsningar Gruppövningar Klinik Inläsning 23% Laborationer 22% 24% 31% Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper om etiologi, patofysiologi,

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2008 04 30 Baskunskaper och färdigheter efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I.

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2008 04 30 Baskunskaper och färdigheter efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2008 04 30 Baskunskaper och färdigheter efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER OCH UNDERSÖKNINGSMETODER 1. Neurologisk

Läs mer

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård SIR Ansvariga författare: Sten Walther, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 7.0 Fastställd: 2011-06-30 Gäller från: 2011-06-30 SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård För hjärtopererade

Läs mer

Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

179 diagnoser som tolkats som bröstsmärta

179 diagnoser som tolkats som bröstsmärta 179 diagnoser som tolkats som bröstsmärta En beskrivande studie om Bröstsmärta, SOS prioritering och vårdförlopp Projektarbete, 15 p Axel Johansson Mile Bergvall Termin 11, Läkarprogrammet Sahlgrenska

Läs mer

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Det allmänmedicinska specialistarbetet i Sverige skiljer sig från de flesta andra EUländers genom att det innefattar arbetsuppgifter som kräver

Läs mer

Infektionsverktyget - användarhandledning

Infektionsverktyget - användarhandledning Infektionsverktyget - användarhandledning Registrering av orsak till antibiotikaordination Syfte: Att minska antalet vårdrelaterade infektioner och följa upp antibiotikaanvändning. Följ: Rekommendationer

Läs mer

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping Coarctatio aortae GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping 31-årig kvinna med känt lätt för högt BT sedan 20-års ålder Bröstsmärtor Coarctatio aortae allmänt Generaliserad

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Januari 2008 Kvalitetsgranskning av Kostnadsytterfall 2005 Karolinska Universitetssjukhuset Slutrapport Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

Mödradödligheträttsmedicinsk

Mödradödligheträttsmedicinsk Mödradödligheträttsmedicinsk utredning SFOG-veckan 2015 Ann-Sofie Pålsson, ST-läkare och doktorand rättsmedicin, Uppsala "jag har, vad jag känner till, inget jäv/intressekonflikter att deklarera Definition

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Vanliga hudinfektioner i öppen vård Cecilia Rydén 2011 Hud och mjukdelsinfektioner Framtid och Nu-tid Ceclia Rydén Docent, överläkare Infektionskliniken Helsingborg Framtiden här? Tänk brett Epidemiologiska

Läs mer

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 1 (84) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Vårdbidraget utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon Sammanfattning

Läs mer

Allvarliga infektioner

Allvarliga infektioner UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Allvarliga infektioner Ny forskning Klinisk handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 21-24 oktober 2014 i Uppsala Den infektionsmedicinska utvecklingen går snabbt

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

Boten eller soten. Antibiotika vid oklar feber. Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Boten eller soten. Antibiotika vid oklar feber. Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Boten eller soten Antibiotika vid oklar feber Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Antibiotika vid oklar feber =FUO >7 dagar (>3 veckor) Nej, sällan! Antibiotika riktad Akuten

Läs mer

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre A08A Annan intrakraniell kärlkir M 88 498026 77% A09E Intrakraniell shuntkirurgi U 869 84144 A09A Intrakraniell shuntkirurgi M 87 306629 264% A10E Annan kraniotomi

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Diagnos Träningsform Aktivitetsförslag

Diagnos Träningsform Aktivitetsförslag Lathund - rekommendationer för fysisk aktivitet. Denna sammanställning har gjorts med hjälp av FYSS 2008 och presenteras i alfabetisk ordning. För mer information komplettera med FYSS 2008. Lathunden är

Läs mer

Lungröntgen 2014-10-09. Snabb Bedside Bra kontrast Hög upplösning Låg stråldos Lång erfarenhet. Mediastinum Diafragma. DT thorax översikt

Lungröntgen 2014-10-09. Snabb Bedside Bra kontrast Hög upplösning Låg stråldos Lång erfarenhet. Mediastinum Diafragma. DT thorax översikt DT BARNTHORAX Lungröntgen Snabb Bedside Bra kontrast Hög upplösning Låg stråldos Lång erfarenhet Marika Lidegran Barnröntgen, Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska Solna 1 år När DT thorax på barn? 1

Läs mer

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1 Sida: Sjukskrivningsmiljarden 2012-08-24 1 (7) Margareta Lilja-Svensson, Beställarenheten Dnr 100615 Till Magnus Adolfsson Försäkringskassan Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning,

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter.

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. För dig inom primärvården. Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. Linde: Living healthcare Att upptäcka kronisk hypoxi 03 Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård Version: 2 Ansvarig: 2(11) ÄNDRI NGSFÖRTECKNI NG Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2008-12-08 Nyutgåva. 2. 2008-12-11 Justeringar efter synpunkter

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv

Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Maria Hess Distriktsläkare Närhälsan Vänerparken Vårdcentral Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared Vårdcentral Båda: Regionala

Läs mer

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset 1Cost outlier WHY? Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Peter Bolin Stockholms läns landsting Mats

Läs mer

Pneumoni. Atelektas Pleuravätska Pneumothorax. Interstitium och alveolärrummet Mattglas och konsolidation Luftbronkogram och siluettfynd

Pneumoni. Atelektas Pleuravätska Pneumothorax. Interstitium och alveolärrummet Mattglas och konsolidation Luftbronkogram och siluettfynd Pneumoni Interstitium och alveolärrummet Mattglas och konsolidation Luftbronkogram och siluettfynd Atelektas Pleuravätska Pneumothorax 1 Bakterier, leukocyter och inflammatorisk vätska samlas i interstitiet

Läs mer

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder.

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared FoU-enheten Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Agenda Antibiotikaresistens

Läs mer

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen?

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Social Insurance Report Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Kostnader för sjukpenning i sjukskrivningar (över 14 dagar) samt sjukersättning och aktivitetsersättning år 2009 fördelat på diagnos

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi

Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi Pressmeddelande från Pfizer AB Täby 2004-07-07 Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi EU-kommissionen har godkänt Pfizers nya läkemedel Lyrica (pregabalin) för behandling av

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Välkomna! Kodning av vårdkontakt. Att klassificera för statistik. Samarbetsmodell. Läkarens diagnos - 1. Sten i njure och uretär (urinledare)

Välkomna! Kodning av vårdkontakt. Att klassificera för statistik. Samarbetsmodell. Läkarens diagnos - 1. Sten i njure och uretär (urinledare) Välkomna! Kodning av vårdkontakt Inläggning: Diagnos?? Preliminärdiagnos? Symtom Information om klassifikation Är ankomst till sjukhuset och inneliggande vårdtillfälle två olika vårdkontakter? R69.9 Sjuk

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Allvarliga infektioner

Allvarliga infektioner UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Allvarliga infektioner Ny forskning Klinisk handläggning bjuder in till utbildning 21-24 oktober 2014 i Uppsala Den infektionsmedicinska utvecklingen går snabbt och den medicinska

Läs mer

NEURORADIOLOGI medicinakuten

NEURORADIOLOGI medicinakuten NEURORADIOLOGI medicinakuten Hur reagerar hjärnan vid akuta tillstånd? Bortfallssymtom Retningssymtom Vad vill man påvisa på medicinakuten? Bortfallssymtom tänk kärl Infarkt? Blödning? Retningssymtom Expansivitet

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Infektioner hos äldre. Suzanne Wendahl Överläkare

Infektioner hos äldre. Suzanne Wendahl Överläkare Infektioner hos äldre Suzanne Wendahl Överläkare Vilka infektioner drabbar de äldre? UVI Lunginflammation Diverticulit Bakteriemi Endocardit Hud mjukdelsinfektioner Diabetes sår Geriatriskt kompetensbevis

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

Övergripande tentafrågor, tvärgrupp 1

Övergripande tentafrågor, tvärgrupp 1 Övergripande tentafrågor, tvärgrupp 1 Louise 38 år är i tidig graviditet och kommer för ett första besök på mödravårdscentralen där du jobbar som barnläkare. Hon har ett kroniskt alkoholmissbruk sedan

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer