Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen!"

Transkript

1 FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen! 1

2 Mål för utbildningen: - bidra till att företagshälsovården genomförs i enlighet med god företagshälsovårdspraxis - förbättra och utöka samarbetet mellan intressentgrupperna i handläggningen av ersättningsärenden i enlighet med god ersättningspraxis - informera om och klargöra spelreglerna och praxisen för den vardagliga ersättningsverksamheten inom FPA - förbättra kvaliteten på ersättningsansökningarna; göra handläggningen av ersättningar och samarbetet i samband därmed smidigare 2

3 Utbildningens innehåll I II III IV Socialförsäkring och företagshälsovård Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden Vad ersätter FPA och hur? Utmaningar inför framtiden 3

4 I Socialförsäkringens roll och uppgifter inom företagshälsovården Försäkringsprincipen Finansiering av sjukförsäkringen FPA:s uppgifter och verksamhet 4

5 Vad har FPA ersatt och hur? Sjukförsäkringslagen gjordes klarare fr.o.m (1224/2004) Kostnader för anordnandet av företagshälsovård enligt god företagshälsovårdspraxis ersätts. Sjukvård ersätts under förutsättning att den genomförts med användning av nödvändiga resurser inom företagshälsovården. Finansieringen av sjukförsäkringen omstrukturerades fr.o.m (1113/2005) Sjukförsäkringsfonden och arbetsinkomstförsäkringen Ersättningens belopp: EK I 60% och EK II 50% I Socialförsäkring och företagshälsovård/ 1. Försäkringsprincipen (1/2) 5

6 Särdrag i ersättningssystemet för företagshälsovården Anordningsplikt, mot avgift Bygger på lagstiftning. En förutsättning för förmånen är att verksamheten inriktar sig på dem som hör till arbetskraften. Tryggar och främjar hälsan och arbetsförmågan Ersättning betalas för faktiska utgifter Grundar sig på försäkringsavgifter Avgiften fastställs enligt förmånen men motsvarar verksamheten förmånen och avgifterna? Förebygger risker och skyddar också mot riskernas följder. Ersättningen har ett maximibelopp och ersättningsnivån är fastställd. Ersättning utbetalas för en viss tid. I Socialförsäkring och företagshälsovård/ 1. Försäkringsprincipen (2/2) 6

7 Reform av finansieringen av sjukförsäkringen Finansieringen av sjukförsäkringen delades upp i två delar fr.o.m : sjukvårdsförsäkring (sjukvårdsavgift på förvärvsinkomsten), arbetsinkomstförsäkring (arbetsgivares sf-avgift och försäkrads dagpenningsavgift på löneinkomsterna och på företagares arbetsinkomst). Sjukvårdsförsäkring Med sjukvårdsavgiften finansieras de förmåner som räknas som sjukvård läkemedelsersättningar, ersättningar för läkar- och tandläkararvoden, ersättningar för undersökning och vård, reseersättningar, rehabiliteringsutgifter, ersättningar till Studenternas hälsovårdsstiftelse, sjukvårdsersättningar som betalas till andra EU-länder. I Socialförsäkring och företagshälsovård/ 2. Finansieringen av sjukförsäkringen (1/2) Arbetsinkomstförsäkring Med dagpenningsavgiften finansieras de förmåner som räknas som arbetsinkomstförmåner sjukdagpenningar, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenningar, semesterkostnadsersättningar till arbetsgivare för föräldradagpenningtid, ersättningar för företagshälsovården. 7

8 Reform av finanseringen av sjukförsäkringen Riksdagen har förutsatt att trycket att höja sjukförsäkringsavgifterna efter år 2006 följs upp och att eventuella ändringsbehov i framtiden bedöms utifrån uppföljningen. De avgifter som uppbärs för finansiering av arbetsinkomstförsäkringen fastställs årligen genom förordning av statsrådet. I Socialförsäkring och företagshälsovård / 2. Finansiering av sjukförsäkringen (2/2) 8

9 Strategiska utgångspunkter för FPA:s serviceverksamhet Ett stöd i livets alla skeden Vi tryggar befolkningens utkomst, främjar hälsa och stöder medborgarna att klara sig självständigt. Vision Vi ger våra kunder landets bästa service inom den offentliga sektorn. Vi deltar aktivt i att utveckla välfärdssamhället. Verksamhetsidé Värderingar Respekt för individen Kompetens Samverkan Nytänkande I Socialförsäkring och företagshälsovård / 3. FPA:s uppgifter och verksamhet (1/5) 9

10 God ersättningspraxis i FPA:s verksamhet I fråga om företagshälsovårdens ersättningspraxis utreds Rätten till ersättning Ersättningsgiltig verksamhet Allmänna förutsättningar för ersättning Kostnadsfördelning enligt ersättningsklass Förutsättningar för en lyckad ansökningshandläggningsprocess Kundservice och kundsamarbete Samarbete med intressentgrupper Identifikation av god företagshälsovårdspraxis och dess nödvändiga och skäliga kostnader Uppföljning av hur FHV genomförs Tjänstemannen får stöd av förmånsanvisningarna för företagshälsovård, processanvisningarna, handledning och expertstöd från olika håll samt utbildning I Socialförsäkring och företagshälsovård / 3. FPA:s uppgifter och verksamhet (2/5) 10

11 Företagshälsovårdens servicenätverk med god ersättningspraxis som mål S e r v i c e s t r a t e g I Arbetsgivare Företagare Östra Finland: Villmanstrand Hälsoavdelningen: gruppen för inspektioner och avgöranden Västra Finland: Ilmola Karleby (svenska ansökningar) Företagshälsovårdsgruppen på hälsoavdelningen - planering och utveckling - anvisningar, utbildning - uppföljning Sydvästra Finland: Tammerfors och Åbo Norra Finland: Södra Finland: Heinola Samarbete Uleåborg I Socialförsäkring och företagshälsovård / 3. FPA:s uppgifter och verksamhet (3/5) Serviceproducenter S a m a r b e t e m e d i n t r e s s e n t g r u p p e r 11

12 Företagshälsovårdens servicenätverk Kundrådgivning och handledning Avgörandeenheterna inom servicenätverket för företagshälsovård allmänna frågor relaterade till ansökan om ersättning och ersättningar enskilda kunders ersättningsärenden Företagshälsovårdsgruppen på hälsoavdelningen principiella frågor som gäller ersättandet och anordnandet av tjänsterna principiella frågor som gäller arbetsgivares egna eller gemensamma företagshälsovårdscentraler ärenden i anslutning till utvecklingen av företagshälsovården ärenden i anslutning till företagshälsovårdens datasystem företagshälsovårdsstatistik och -uppföljning. I Socialförsäkring och företagshälsovård/ 3. FPA:s uppgifter och verksamhet (4/5) Ilmola Karleby Tammerfors Uleåborg Heinola Åbo Helsingfors, Hälsoavdelning Villmanstrand 12

13 Hur fastställs handläggningsstället för ansökningarna? Hälsoavdelningen Försäkringsdistrikten för företagshälsovård Alla ansökningar med kostnader från arbetsgivarnas egna och flera arbetsgivares gemensamma företagshälsovårdscentraler samt alla andra ansökningar där de sammanlagda kostnaderna överstiger Ansökningar där den huvudsakliga serviceproducenten är en hälsovårdscentral eller en privat enhet för företagshälsovård och kostnaderna högst : regional indelning i sju försäkringsdistrikt utifrån sökandens postnummer; ansökningar från svenskspråkiga sökande har koncentrerats till en handläggningsplats I Socialförsäkring och företagshälsovård/ 3. FPA:s uppgifter och verksamhet (5/5) 13

14 II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden 1. Ersättningssökandens uppgifter 2. Företagshälsovårdens andel och uppgifter 3. FPA:s uppgifter och samarbete med ersättningssökanden och serviceproducenten II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden 14

15 Den ersättningssökandes andel och ansvar i ersättningsprocessen Anordnande av tjänster (FHVL) Sökande av ersättning (SFL, SRf) Tilläggsutredningar (SFL) Sökande av ändring (SFL) Arbetsgivare: företagshälsovård för personer som står i arbetsavtals- och tjänsteförhållande till en arbetsgivare Företagare: egen, frivillig företagshälsovård Kommun som upprätthåller hälsovårdscentral: Företagshälsovård för LFöPLoch FöPL-företagare II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden/ 1. Ersättningssökande (1/5) 15

16 Arbetsgivarens andel i och ansvar för ersättningsprocessen: Anordnande av service (FHVL) Sökande av ersättning (SFL, SRf) Tilläggsutredningar (SFL) Kostnadsansvar, jämställt bemötande av de anställda Avtal med en serviceproducent för företagshälsovården Verksamhetsplan som grundar sig på en arbetsplatsutredning Samarbete på arbetsplatsen i frågor som gäller FHV På blanketter som FPA godkänt; för den räkenskapsperiod som motsvarar bokföringen; inom sex månader efter dess slut (ansökningsblanketter, verksamhetsplan, utlåtande från arbetarskyddskommissionen/arbetarskyddsfullmäktige) Till FPA skickas vid behov tilläggsutredningar bl.a. om kostnaderna och verksamheten Sökande av ändring (SFL) Ändring i FPA:s beslut kan sökas hos besvärsnämnden för social trygghet II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 1. Ersättningssökande (2/5) 16

17 Företagarens andel och ansvar när en privat serviceproducent anlitas Anordnande av service (FHVL) Sökande av ersättning (SFL, SRf) Skriftligt avtal med en serviceproducent av företagshälsovård Verksamhetsplan som grundar sig på en arbetsplatsutredning Kostnadsansvar Företagaren söker ersättning på av FPA godkända utredningsblanketter som serviceproducenten fyllt i inom sex månader efter att kostnaderna betalats; till ansökan bifogas ett betalningskvitto eller en annan tillförlitlig utredning över betalningen Tilläggsutredningar (SFL) Sökande av ändring (SFL) Till FPA skickas vid behov tilläggsutredningar bl.a. om kostnaderna och verksamheten Ändring i FPA:s beslut kan sökas hos besvärsnämnden för social trygghet II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 1. Ersättningssökande (3/5) 17

18 HVC-kommunen ordnar företagshälsovård för LFöPL-/FöPL-företagare Anordnande av service (FHVL) Företagaren och HVC ingår ett skriftligt avtal om ordnande av servicen En verksamhetsplan uppgörs utgående från arbetsplatsutredningen Sökande av ersättning (SFL, SRf) Kommunen söker ersättning genom redovisningsförfarande på av FPA godkända redovisningsblanketter inom sex månader från att tjänsterna tillhandahållits; till ansökan bifogas företagarspecifika utredningar på blanketter som FPA godkänt Tilläggsutredningar (SFL) Sökande av ändring (SFL) Till FPA skickas vid behov tilläggsutredningar om bl.a. kostnader och verksamhet Ändring i FPA:s beslut kan sökas hos besvärsnämnden för social trygghet II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 1. Ersättningssökande (4/5) 18

19 Kunder ersättning av företagshälso-vård Arbetsgivare, företagare och kommun som kund Avtal om företagshälsovård och verksamhetsplan Producent av företagshälsovårdstjänster Information, rådgivning och handledning Kundservice och samverkan Uppföljning och utvärdering KUNDRELATION FPA betalar ut ersättning Sjukförsäkringsfond Arbetsinkomstförsäkring II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 1. Ersättningssökande (5/5) Information, rådgivning och handledning Samarbete INTRESSENTGRUPPER 19

20 Serviceproducentens verksamhet ur ersättarens synvinkel God företagshälsovårdspraxis 1. Lagstiftningsgrunder och utveckling 2. Evidensbaserad företagshälsovård och god företagshälsovårdspraxis 3. Samarbete och samverkan 4. Ordnande av företagshälsovårdstjänster 5. Tvärvetenskapliga verksamhetsmetoder och professionell kompetens inom företagshälsovården 6. Planering av företagshälsovårdens egen verksamhet II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 2. Företagshälsovård (1/8) 20

21 Lagstiftningsgrund och utveckling - centrala referenser för ersättning Lagstiftning om företagshälsovård Kännedom om: lagen om företagshälsovård (1979, 2001) arbetarskyddslagen (2002) sjukförsäkringslagen (1995, 2006) Lagen om företagshälsovård, handbok för tillämpning av lagen om företagshälsovård (SHM 2004:12) Innehåller lagbestämmelser och tolkningen av dem RP 114/2001 Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården (SHM 2004:10) Boken God företagshälsovårdspraxis (SHM, AHI 2007) Innehåller behörighetskrav och anvisningar för kompletterande utbildning i företagshälsovård Konkretisering och klarläggning av verksamhetsprinciperna behandlats i SHM:s delegation för företagshälsovård II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden/ 2. Företagshälsovård (2/8) 21

22 Evidensbaserad företagshälsovård och god praxis inom företagshälsovården Evidensbaserad företagshälsovård Annan god praxis sakkunskap erfarenhet Lagstiftningen och servicesystemets förutsättningar ska beaktas II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 2. Företagshälsovård (3/8) 22

23 Samarbete och samverkan Vid planering, genomförande, bedömning av verkningar, ändring och utveckling av företagshälsovården (jfr FHVL 1383/2001, 8 ) Inkluderar samarbetet med bl.a. socialförsäkringen (FHVL 12:1, p. 6) Utgör också en förutsättning för ersättning (SFL 13 kap. 4 ) Kundinriktning är kärnan i samarbetet inom företagshälsovården II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 1. Företagshälsovård (4/8) 23

24 Anordnande av företagshälsovårdstjänster Arbetsgivare skall på sin bekostnad ordna företagshälsovård för att förebygga och bekämpa risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. (FHVL 1383/2001, 4 1 mom.) Företagshälsovården skall ordnas i den omfattning SOM PÅKALLAS AV arbetet, arbetsarrangemangen, personalen, förhållandena på arbetsplatsen och förändringar i dem. (FHVL 1383/2001, 4 2 mom.) Företagshälsovården utgår från arbetet: den anordnas på det sätt och i den omfattning som behoven på arbetsplatsen förutsätter. II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 2. Företagshälsovård (5/8) 24

25 Tvärvetenskapliga verksamhetsmetoder och professionell kompetens inom företagshälsovården Arbetsgivaren ansvarar för att företagshälsovårdspersonal anlitas i tillräcklig omfattning. Tvärvetenskaplighet är en väsentlig del av företagshälsovården. Yrkesutbildade personer inom företagshälsovården ansvarar för anlitandet av sakkunniga inom företagshälsovården och bedömningen av behovet av sakkunniga. II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 2. Företagshälsovård (6/8) 25

26 Företagshälsovårdens egen planering av verksamheten Ändamålsenlig företagshälsovårdsverksamhet en förutsättning för smidig och rättvis ersättning. Avtalen om företagshälsovård Verksamhetsplanerna Planering och styrning av företagshälsovårdsenhetens verksamhet Resursplaneringen: lokaler, arbetsredskap, personal, ekonomi II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 2. Företagshälsovård (7/8) 26

27 Företagshälsovårdsdokumentation som är viktig med tanke på ersättningen Användningen av systemen regleras av lagen om patienthandlingar, lagen om företagshälsovård och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). Ersättningsansökningarna skrivs huvudsakligen ut från sjuk- och hälsovårdens system på blanketter som FPA godkänt. Serviceproducenten har en central roll i att bakgrundsuppgifterna i systemet är korrekta (riktighetsprincipen) och att uppgifterna lagras korrekt. Ersättningssökanden bestyrker med sin underskrift att uppgifterna i ansökan är riktiga och grundar sig på bokföringen. II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 2. Företagshälsovård (8/8) 27

28 FPA:s uppgifter och samarbete med ersättningssökanden och serviceproducenten Vad ersätter FPA och hur? FPA ansvarar för uppgifter i anslutning till verkställandet av sjukförsäkringslagen ger anvisningar om sökande av ersättning fastställer de blanketter som behövs vid verkställandet av sjukförsäkringslagen informerar om ändringar i lagstiftningen och ersättningspraxisen broschyrer, brev, annan information (internet, e-post). Målet är korrekta och enhetliga beslut, bra ersättningsansökningar, öppenhet. II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 3. FPA (1/5) 28

29 Problem som förekommit vid ersättandet, serviceproducentvis (1) 1. Tjänsterna har upphandlats vid en hälsovårdscentral (FHVL 7 1 mom. 1 p.) tillämpning, ersättning enligt 4 i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården anlitande av hyrd arbetskraft i företagshälsovården på hälsovårdscentralerna hälsovårdscentralen som producent av stödtjänster 2. Tjänster som arbetsgivaren ordnat själv eller tillsammans med andra arbetsgivare (FHVL 7 1 mom. 2 p.) anlitande av köpta tjänster, stödtjänster, underleverantörer genomgångsfakturering outsourcing "tjänstehybrider!"? 3. Annan verksamhetsenhet eller person som har rätt att producera tjänster (FHVL 7 1 mom. 3 p.) tillstånd "produktbrickor" anlitande av köpta tjänster och underleverantörer genomgångsfakturering II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 3. FPA (2/5) 29

30 Problem som förekommit vid ersättandet, serviceproducentvis (2) 4. Tjänster som upphandlats vid ett offentligt sjukhus laboratorieundersökningar radiologiska undersökningar andra tjänster 5. Offentliga bolag som serviceproducenter? Tjänsteproduktion som inte baserar sig på privat ägande/finansiering eller på att arbetsgivaren ordnar servicen själv eller tillsammans med andra arbetsgivare. II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 3. FPA (3/5) 30

31 Tjänster som upphandlats vid en hälsovårds-central Arbetsgivaren avgör - med vem den ingår avtal om företagshälsovård - Om avtal ingås med kommunen/hälsovårdscentralen fakturerar denna arbetsgivaren. 1) Kommunen/hälsovårdscentralen kan med stöd av lagen om planering av och stadsandel för social- och hälsovården köpa tjänster - av t.ex. ett privat företag som har tillstånd att tillhandahålla företagshälsovård företaget kan på basis av hyresavtalet utnyttja hvc:s lokaler och använda redskapen där. Personalen står under företagets ledning och tillsyn. 2) Kommunen/hälsovårdscentralen kan också hyra anställda från ett bemanningsföretag - arbetstagarna står under kommunens/hälsovårdscentralens ledning och tillsyn - bemanningsföretaget förväntas inte ha tillstånd att tillhandahålla företagshälsovård Vid alternativ 1 och 2 - ingår arbetsgivaren och företagaren som kunder avtalet om företagshälsovård med kommunen/hälsovårdscentralen som fakturerar kunden för tjänsterna II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 3. FPA (4/5) 31

32 Offentliga bolag om den offentliga serviceproducenten inte längre är en hälsovårdscentral - ska kommunen/hälsovårdscentralen när den köper tjänster av bolaget följa bestämmelserna i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården offentligt ägda bolag som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster - jämställs i fortsättningen med motsvarande privata bolag. II Samarbete och uppgifter vid handläggningen av ersättningsärenden / 3. FPA (5/5) 32

33 III Vad ersätter FPA och hur? Ersättningsansökan och sjukförsäkringslagen 1. Rätt till ersättning 2. Förutsättningar för ersättning 3. Ersättningsgill verksamhet genomförande av företagshälsovård 4. Godtagbara kostnader 5. Ersättningens belopp God ersättningspraxis vid handläggningen av ersättningsansökningar III Vad ersätter FPA och hur? 33

34 Rätt till ersättning SFL 1224/2004, 13 kap. 1 och 2 Skyldighet att ordna företagshälsovård och omfattning Rätten till ersättning främjar ett heltäckande genomförande av företagshälsovården. (Skyldighet att ordna företagshälsovård FHVL 1383/ ) Lagen om företagshälsovård Tillämpningsområde för lagen om företagshälsovård (FHVL 1383/ ) Tillämpas på arbete där arbetsgivaren är skyldig att iaktta arbetarskyddslagen (738/2002) ( /752) gäller för arbete som utförs i Finland. Rätten till ersättning fastställs i 9 i lagen om företagshälsovård. Kostnader för narkotikatest ersätts inte som företagshälsovård. I fråga om företagare och andra som utför eget arbete följs i tillämpliga delar det som fastställs i lagen om företagshälsovård. III Vad ersätter FPA och hur?/ 1. Rätt till ersättning (1/4) 34

35 Rätt till ersättning SFL 1224/2004, 13 kap. 1 och 2 Arbetsgivare Företagare En arbetsgivare har rätt att få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för att ordna sådan företagshälsovård som stadgats eller fastställts som arbetsgivarens skyldighet (ersättningsklass I) för att utöver företagshälsovård ordna företagshälsovårdsinriktad sjukvård och annan hälsovård (ersättningsklass II) Ersättning betalas dock inte för tandvård. Detta gäller även företagare i arbetsgivarställning och företagare som ordnat företagshälsovård för sig själva. III Vad ersätter FPA och hur?/ 1. Rätt till ersättning (2/4) 35

36 Rätt till ersättning - vad kontrolleras i ansökan? Arbetsgivarens namn Arbetsgivarens namn i officiell form. blankett SV 98 TTHr Arbetsgivarens FOnummer III Vad ersätter FPA och hur?/ 1. Rätt till ersättning (3/4) Kontroll av FO-numret vid behov av arbetsgivaren Tilläggsutredning behövs om: FO-numret saknas tillämpningsområdet är oklart. Användning av personnamn och personbeteckning i stället för FOnummer förekommer sällan. Betalar arbetsgivaren socialskyddsavgifter till Finland? 36

37 Rätt till ersättning -vad kontrolleras i ansökan? (företagare) blankett SV 111r, 112r, 113, 115, 116 TTHr Företagarens namn Personbeteckning Namn Ålder 16 år 67 år. FöPL-försäkrad LFöPLförsäkrad Tilläggsutredning behövs om: fullständig personbeteckning saknas det är oklart om företagaren omfattas av pensionsförsäkringen. III Vad ersätter FPA och hur?/ 1. Rätt till ersättning (4/4) 37

38 Förutsättningar för ersättning SFL 1224/2004, 13 kap. 4 Anställningsförhållande Avgiftsfrihet Arbetsgivaren har på sin bekostnad anordnat företagshälsovård för sina anställda i arbetsavtalseller tjänsteförhållande (ersättningsklass I och II). Arbetsgivaren har helt och hållet betalat kostnaderna för företagshälsovård, sjukvård och andra hälsovårdstjänster tjänsterna har varit avgiftsfria för de anställda. Förutsättningen för ersättning för företagshälsovårdsinriktad sjukvård: förebyggande företagshälsovård har ordnats. Vid behov kan den företagshälsovårdsinriktade sjukvården begränsas åtgärdsvis; inte genom maximibelopp eller självrisker. III Vad ersätter FPA och hur?/ 2. Förutsättningar för ersättning (1/5) 38

39 Förutsättningar för ersättning SFL 1224/2004, 13 kap. 4, SRf 1338/ Samarbete Arbetarskyddskommissionens eller arbetarskyddsfullmäktiges utlåtande är en obligatorisk bilaga till arbetsgivarens ansökan om ersättning. Om inget utlåtande bifogas ska arbetsgivaren ge en tillförlitlig utredning om att möjlighet till avgivande av utlåtande har funnits. Verksamhetsplan för företagshälsovården Obligatorisk bilaga till arbetsgivarens ansökan om ersättning (SRf 1338/ ) Företagaren ska ha en verksamhetsplan bifogas inte ansökan. III Vad ersätter FPA och hur / 2. Förutsättningar för ersättning (2/5) 39

40 Förutsättningar för ersättning SFL 1224/2004, 13 kap. 3 och 15 kap. 5 Produktion/ ordnande av företagshälsovård Produktion av företagshälsovårdstjänster (FHVL 1383/ ) hälsovårdscentral ordnas av arbetsgivaren själv ordnas av flera arbetsgivare gemensamt verksamhetsenhet med rätt att producera företagshälsovårdstjänster, t.ex. läkarcentral person, yrkesutövare med rätt att producera företagshälsovårdstjänster. Bokföring Kostnaderna grundar sig på arbetsgivarens bokföring. För företagare betalningskvitto eller annat verifikat (privat serviceproducent). Hälsovårdscentralen sänder FPA en redovisning över företagshälsovårdstjänsterna till företagare. III Vad ersätter FPA och hur?/ 2. Förutsättningar för ersättning (3/5) 40

41 blankett SV 98 TTHr Förutsättningar för ersättning vad kontrolleras i Antal anställda Avgiftsfrihet Ordnande av företagshälsovård ansökan? Antalet anställda per ersättningsklass kontrolleras Kontrolleras om antalet anställda avviker i EK I och EK II servicens omfattning i verksamhetsplanen vid behov i avtal. Principen om avgiftsfrihet kontrolleras i ansökan och vid behov i verksamhetsplanen. Tillstånd som berättigar till producerande av företagshälsovårdstjänster kontrolleras alltid när ett sådant tillstånd förutsätts kompetensen hos självständiga yrkesutövare kontrolleras i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. III Vad ersätter FPA och hur?/ 2. Förutsättningar för ersättning (4/5) Tilläggsutredning behövs om: Antalet anställda avviker klart från föregående år. Antalet anställda i ersättningsklasserna är olika. Tilläggsutredning behövs om: Tjänsterna är inte avgiftsfria eller kostnadsbegränsningar har fastställts för de anställda. Tilläggsutredning behövs om: Oklarheter i tillståndet för företagshälsovården. 41

42 blankett SV 98 TTHr Förutsättningar för ersättning vad kontrolleras i ansökan? Verksamhetsplan för företagshälsovården Arbetarskyddsutlåtande Är verksamhetsplanen i kraft under den räkenskapsperiod som ansökan gäller? Tilläggsutredning behövs om: verksamhetsplan saknas verksamhetsplanen är inte i kraft. Ingår ett utlåtande av arbetarskyddskommissionen eller arbetarskyddsfullmäktige i ersättningsansökan eller finns det en utredning om att det funnits möjlighet att ge ett sådant utlåtande? Tilläggsutredning behövs om: utlåtande eller utredning saknas. III Vad ersätter FPA och hur?/ 2. Förutsättningar för ersättning (5/5) 42

43 Ersättningsgill verksamhet - genomförande av företagshälsovård SFL 1224/2004, 13 kap. 3 Ersättningsgill verksamhet Arbetsgivaren får ersättning för kostnaderna för ordnandet av sådan företagshälsovård enligt god företagshälsovårdspraxis som avses i lagen om företagshälsovård. Resurser inom företagshälsovården Kostnaderna ersätts förutsatt att verksamheten genomförts med användning av nödvändiga resurser inom företagshälsovården. III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (1/12) 43

44 Ersättningsgill verksamhet genomförande av företagshälsovård, vad kontrolleras i ansökan? blankett SV 98 TTHr Verksamhetsplan för företagshälsovården Har aktörerna inom företagshälsovård utsetts och deras kompetens definierats? Har omfattningen av företagshälsovårdstjänsterna beskrivits (EK I och EK II)? Beskrivs de arbetsplatsspecifika behoven och målen? Innehåller verksamhetsplanen en beskrivning av företagshälsovårdens innehåll? Motsvarar företagshälsovårdens metoder och sätt god företagshälsovårdspraxis (jfr FHVL 12 och 14 )? Tilläggsutredning behövs om: aktörerna har inte fastställts servicens omfattning har inte beskrivits klart arbetsplatsens behov och mål har inte beskrivits metoderna för företagshälsovården har inte beskrivits. III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (2/12) 44

45 Vad ersätts? Planering, genomförande, uppföljning och bedömning av företagshälsovårdsverksamheten Verksamhet i enlighet med 12 och 14 i lagen om företagshälsovård (ersättningsklasserna I och II) utredning av arbetsmiljön och bedömning av arbetsbelastningen hälsoundersökningar information, råd och vägledning uppföljning och främjande av handikappades möjligheter att klara sig i arbetet utredning av rehabiliteringsbehovet råd och vägledning angående rehabilitering upprätthållande av arbetsförmågan (inte separat verksamhet) vaccinationer som är nödvändiga med tanke på arbetet första hjälpen-beredskap företagshälsovårdsinriktad sjukvård övrig hälso- och sjukvård: o influensavaccinering av riskgrupper o uppföljning som behövs för bestämmande av vård innan sjukdomen kan fastställas undersökningar Genomförd av kompetenta aktörer Tillstånden för företagshälsovården i skick! III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (3/12) 45

46 Information, rådgivning och vägledning; innehållet fastställs i 12 i statsrådets förordning 1484/2001 Information, råd och vägledning ska ges om företagshälsovårdens målsättningar och innehåll när verksamheten påbörjas och i verksamhetens olika skeden; om de risker och men för hälsan som förekommer i arbetet och på arbetsplatsen, deras betydelse och hur man kan skydda sig för dem samt om första hjälpen-arrangemangen; om sunda och säkra arbetsmetoder när arbetet påbörjas eller vid behov när arbetet pågår; om yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet samt om prevention av dessa; om annan ohälsa i samband med arbetet; om förbättrande av arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen och om upprätthållande och främjande av arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga i olika skeden av arbetslivet: om prevention av rusmedelsmissbruk samt tidig identifiering av arbetstagare med rusmedelsproblem samt om vård och hänvisning till vård; om risker och men för hälsan som hänför sig till arbetsmetoderna, arbetsarrangemangen och arbetstiderna samt förhållandena på arbetsplatsen och förändringarna i dem samt om hur de kan hållas under kontroll; om förebyggande och hantering av fysiskt och psykiskt våld i samband med arbetet samt ; då risk för arbetslöshet föreligger. * t.ex. föreläsningar och annan riktad gruppverksamhet etc. * uppgifter om information, rådgivning och vägledning som gäller enskild person anges inte i ersättningsansökan. III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (4/12) 46

47 INFORMATION, RÅDGIVNING OCH HANDLEDNING SOM GRUPPVERKSAMHET Förutsättningar för ersättning för gruppverksamhet Företagshälsovårdspersonalen har konstaterat ett behov av verksamhet Behovet baserar sig på arbetsplatsutredning Tvärvetenskaplig information har beaktats i verksamheten (företagshälsovårdspersonalen är ägare av processen) Belastningsfaktorer i arbetet har beaktats vid val av deltagare och i verksamhetens innehåll Gruppverksamheten ska vara en fastställd och begränsad helhet när det gäller varaktighet. Gruppverksamheten bör utgå från företagshälsovårdens behov och de mål som uppställts utifrån dem. Man följer upp att målen nås och utvärderar resultatet av verksamheten samt utnyttjar det i förslagen till företagshälsovårdsåtgärder; - i företagshälsovårdens verksamhet (planering av verksamheten) - i arbetsplatsens åtgärder Verksamheten ska skrivas in i verksamhetsplanen och vara en del av företagshälsovårdens helhetsprocess ej fristående från processen. III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (5/12) 47

48 Företagshälsovårdsprocessen - viktig för FPA! Till vad behövs processen? Bedömning av arbetsplatsens behov: Utredning av de arbetsrelaterade belastningsfaktorerna på arbetsplaten. ARBETSPLATSUTREDNING: Faktorer som eventuellt kan skada hälsan utreds och identifieras Uppföljning och utvärdering Har man uppnått de mål som ställts upp? Analys av de uppgifter som man fått från fhvverksamheten: Har det skett förändringar i arbetshälsan på arbetsplatsen? Hurdana förändringar? Vad innebär förändringarna för arbetshälsan? Krävs det intervention? Vilka är resultaten av verksamheten? Företagshälsovårdsläkare Företagshälsovårdare III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (6/12) Till vad behövs processen-> Analys Bedömning av hälsoaspekten i de identifierade faktorerna: Vilka belastningsfaktorer på arbetsplatsen utgör en hälsorisk? Vilka belastningsfaktorer i arbetet utgör en hälsorisk just på den här arbetsplatsen? Bristande arbetshälsa på arbetsplatsen konstateras. ARBETE OCH HÄLSA Åtgärder Hur kan arbetshälsan förbättras på arbetsplatsen? Hur kan den bristande arbetshälsan åtgärdas på arbetsplatsen? Vad eftersträvas? Mål ställs upp. Åtgärdsförslag planeras utifrån arbetsplatsens behov: företagshälsovårdsverksamhet (12 och 14 ) andra förslag för arbetsplatsen, arbetsgivaren 48

49 Företagshälsovårdsprocessen- viktig för FPA! Till vad behövs processen? Samarbete med arbetsplatsen Till vad behövs processen? -> Analys Samarbete med arbetsplatsen Multidisciplinärt Företagshälsovårdsläkare Företagshälsovårdare Uppföljning och utvärdering Samarbete med arbetsplatsen Åtgärder Samarbete med arbetsplatsen III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (7/12) 49

50 Vad som ersätts Planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av företagshälsovården FHVL 12 och 14 blankett SV 98 TTHr Arbetsplatsutredningar: Arbetsplatsutredningar Uppgörande och granskning av verksamhetsplanen Deltagande i arbetarskyddskommissionens möten Ersättningsklass I Företagshälsovårdens övriga tjänster: Hälsoundersökningar Information, rådgivning och handledning Uppföljning av hur arbetstagare med funktionsnedsättning klarar sig i arbetet, främjande Utredning av rehabiliteringsbehovet Rådgivning och handledning i rehabiliteringsfrågor Vaccinationer som behövs för arbetet Första hjälpen-beredskap Undersökningar III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (8/12) Ersättningsklass II Företagshälsovårdsinriktad sjukvård på allmänläkarnivå Företagshälsovårdsinriktad sjukvård Övrig hälsovård: Influensavaccineringar för riskgrupper Uppföljning som behövs för fastställande av vårdbehovet innan sjukdomen fastställs Undersökningar 50

51 Vilka uppgifter uppges om verksamheten? Ersättningsklass I Ersättningsklass II blankett SV 98 TTHr Enligt tidsåtgång (h): Arbetsplatsutredningar Information och handledning handledning och rådgivning till enskilda personer uppges inte Enligt antal (st.): Hälsoundersökningar uppföljningsbesök eller vaccinationsoch andra besök uppges inte Undersökningar Enligt antal (st.): Sjukvårdsbesök besök till övrig hälsooch sjukvård uppges inte Undersökningar III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (9/12) 51

52 Ersättningsgill verksamhet genomförande av företagshälsovård och godkännande av kostnaderna blankett SV 98 TTHr Verksamhetsuppgifter (timmar, antal) per resurs i ansökan Information, handledning och rådgivning vad kontrolleras i ansökan? Verksamhetsuppgifterna jämförs med planen. Framgår det av ansökan vilka funktioner som hänför sig till kärnprocesserna? Motsvarar verksamhetsuppgifterna den planerade verksamheten? Överensstämmelsen av verksamheten med kostnaderna bedöms. Användningen av resurser jämförs med verksamhetsuppgifterna + planens innehåll och kostnader. De resursspecifika kostnaderna granskas. Kostnadsandelarna för användning av yrkesutbildade personer och andra resurser jämförs. Uppgifterna om kostnaderna och verksamheten jämförs med tidigare ansökningar. III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (10/12) Kostnader ( ) per resurs i ansökan Arbetsplatsutredningar Hälsoundersökningar Arbetsplatsutredningar Övriga företagshälsovårdstjänster Tilläggsutredning behövs: Oklarheter eller disproportion gällande verksamheten - kostnaderna. 52 blankett SV 98 TTHr

53 Bedömning av de uppgifter som erhållits i tilläggsutredningar Den ersättningsgilla verksamheten genomförs enligt god företagshälsovårdspraxis processkaraktär, behov som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården fastställt i arbetsplatsutredningen, användning av kända metoder, avgränsning till arbetsgivarens övriga verksamhet. Kostnaderna är godtagbara och svarar mot lagstiftningen. III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (11/12) 53

54 Ersätts inte som företagshälsovård Verksamhet, bl.a. Allmän utveckling av arbetet och organisationen t.ex. arbetshandledning, chefsutbildning, genomförande av förändringsträning utveckling av arbetsarrangemang och yrkeskunskap Terapier Motionsprogram för arbetsplatserna konditionstestning, idrottsinstruktion, presentation av olika motionsformer o.dyl. Arbetarskydd utredning och uppföljning av arbetsplatsens arbetshygieniska nivå med hjälp av arbetshygieniska mätningar och utredningar som grundar sig på arbetarskyddslagen Rehabilitering, öppen rehabilitering Specialsjukvård Kostnader, bl.a. Dubbelt debiterade avgifter (besöksarvode + åtgärdsavgift) Avgifter för konsultation per telefon och e-post Arbetarskydd olika hjälpmedel och skydd Institutionsavgifter, poliklinik- och expeditionsavgifter, faktureringstillägg, komissionsavgifter Avgifter som separat debiterats för vårdutrustning Receptmediciner eller andra personliga läkemedel Strukturella undersökningar i anslutning till mögel- och fuktskador Mervärdesskatt III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (12/12) 54

55 Godtagbara kostnader SFL 1224/2004, 13 kap. 6 Nödvändiga resurser Resursfaktorer som behövs för att genomföra god företagshälsovårdspraxis: de tjänster som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården tillhandahåller de sakkunnigtjänster och därtill hörande undersökningar som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården behöver laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar andra resurser för att inrätta och upprätthålla en företagshälsovårdscentral. III Vad ersätter FPA och hur?/ 4. Godtagbara kostnader (1/11) 55

56 Godtagbara kostnader SFL 1224/2004, 13 kap. 7, SRf 1338/2004 och ändring i denna 99/2006 4a Arbetsgivarens egen central Flera arbetsgivares gemensamma central Nödvändiga och skäliga anläggnings- och driftskostnader förorsakade av användningen av resurserna för företagshälsovård enligt bokföringen för den räkenskapsperiod som arbetsgivarens ansökan gäller. Hälsovårdscentral Läkarcentral Yrkesutövare Motsvarande avgifter och arvoden III Vad ersätter FPA och hur?/ 4. Godtagbara kostnader (2/11) 56

57 Godtagbara kostnader SFL 1224/2004, 13 kap. 7, SRf 1338/2004 jämte ändring 99/2006 4a Arbetsgivarens egen central Flera arbetsgivares gemensamma central Nödvändiga och skäliga anläggnings- och driftskostnader som föranletts av användningen av resurserna för företagshälsovård enligt bokföringen för den räkenskapsperiod som arbetsgivarens ansökan gäller Anläggningskostnader Driftskostnader III Vad ersätter FPA och hur?/ 4. Godtagbara kostnader (3/11) Kostnader för anskaffning och utbyte av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och kontorsinventarier som behövs för ordnande av företagshälsovården samt kostnaderna för anskaffning och utbyte av datasystem för företagshälsovården ersätts inte: kostnaderna för byggande, anskaffning och reparation av en företagshälsovårdscentrals lokaliteter eller andra motsvarande kostnader som hänför sig till fastigheten Personalens löner samt de obligatoriska lönebikostnader som betalts för dem Lokal- och kontorskostnader Kostnader för användning och underhåll av utrustning och inventarier Kostnader för laboratorie- och radiologiundersökningar och vårdutrustning Kostnaderna för användning och underhåll av datasystem för företagshälsovården Kostnader för första hjälpen-utrustning och utbildning i första hjälpen 57

58 Godtagbara kostnader SFL 1224/2004, 13 kap. 7, SRf 1338/2004 jämte ändring 99/2006 4a Arbetsgivarens egen central Flera arbetsgivares gemensamma central Driftskostnader III Vad ersätter FPA och hur?/ 4. Godtagbara kostnader (4/11) Nödvändiga och skäliga anläggnings- och driftskostnader förorsakade av användningen av resurserna för företagshälsovård enligt bokföringen för den räkenskapsperiod som arbetsgivarens ansökan gäller Andra nödvändiga kostnader som föranleds av företagshälsovården facklitteratur och material för hälsofostran som skaffats till företagshälsovårdscentralen kompletterande utbildning och behörighetsutbildning som ordnas i Finland för företagshälsovårdspersonalen för upprätthållande av yrkeskunskapen kostnader för resor som företas av företagshälsovårdspersonalen och de anställda i anslutning till företagshälsovård vaccinationer som behövs i arbetet kostnader för anskaffning och tvätt av arbetskläderna för de anställda på företagshälsovårdscentralen 58

59 Kostnader som orsakas arbetsgivaren för företagshälsovård under räkenskapsperioden Arbetsgivarens egen och arbetsgivares gemensamma Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen företagshälsovårdscentral blankett SV 98 TTH Yrkesutbildade personer Sakkunniga Övriga driftskostnader Anläggningskostnader (SV 99 TTH) Avdragbara inkomster (SV 99 TTH) Influensavaccineringar för riskgrupper Undersökningar Övriga resurser Arbetsplatsutredningar Löner och lönebikostnader Löner och lönebikostnader Arbetshygienisk mätningsutrustning Företagshälsovårdens resor Försäljningsintäkter Ersättningsklass I Löner och lönebikostnader Löner och lönebikostnader Försäljningsintäkter III Vad FPA ersätter och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (5/11) Övriga företagshälsovårdstjänster Löner och lönebikostnader Användning och underhåll av utrustning och inventarier samt datasystem för företagshälsovården Löner och lönebikostnader för biträdande personal, kontors- och städpersonal Lokal- och kontorskostnader Facklitteratur och rådgivningsmaterial Kompletterande utbildning och skaffande av behörighet Företagshälsovårdens och de anställdas resor Undersöknings- och vårdutrustning Arbetskläder och tvätterikostnader Första hjälpen-utrustning och -material Vacciner (p.g.a. arbetet) Inköp och förnyande av utrustning och inventarier samt datasystem för företagshälsovården. Ersättningsklass II Sjukvård Försäljningsintäkter 59

60 Godtagbara kostnader SFL 1224/2004, 13 kap. 7, SRf 1338/2004 och ändring i denna 99/2006 4a Avgifter och arvoden som uppbärs av hälsovårdscentraler, läkarcentraler och yrkesutövare En förutsättning för att kostnaderna ska godkännas är att de motsvarar de anläggningsoch driftskostnader som orsakats av användningen av företagshälsovårdens resurser. Huvudprincip för ersättning av allmänna avgifter: ska täcka andra avgifter än dem som föranleds av yrkesutbildade personers och sakkunnigas egentliga verksamhet och undersökningar. III Vad ersätter FPA och hur?/ 4. Godtagbara kostnader (6/11) 60

61 Kostnader som orsakas arbetsgivaren för företagshälsovård under räkenskapsperioden Övriga serviceproducenter Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen Yrkesutbildade personer Sakkunniga Ersättningsklass I Arbetsplatsutredningar Övriga företagshälsovårdstjänster Avgifter Avgifter Avgifter Avgifter Avgifterna uppbärs per resurs Inte paket Ersättningsklass II Sjukvård blankett SV 98 TTH Undersökningar Övriga resurser Övriga driftskostnader Anläggningskostnader (SV 99 TTH) Avdragbara inkomster (SV 99 TTH) Arbetshygienisk mätningsutrustning Företagshälsovårdens resor Undersökningskostnader III Vad ersätter FPA och hur?/ 3. Ersättningsgill verksamhet (7/11) Företagshälsovårdens och de anställdas resor Första hjälpen-redskap och -utrustning Vaccin (p.g.a. arbetet) Allmänna avgifter Influensavaccin för riskgrupper Allmänna avgifter 61

62 Godtagbara kostnader SFL 1224/2004, 13 kap. 7, SRf 1338/2004 och ändring i denna 99/2006 4a Arbetsgivarens egen eller flera arbetsgivares gemensamma företagshälsovårdscentral Avgifter och arvoden Hälsovårdscentral, läkarcentral, yrkesutövare Anläggnings- och driftskostnader Avgifter och arvoden Kunder hos företagshälsovården arbetsgivare företagare III Vad ersätter FPA och hur?/ 4. Godtagbara kostnader (8/11) 62

63 Genomförande av företagarens företagshälsovård och godtagbara kostnader vad kontrolleras i företagarens ansökan (SF 111 TTHr 116 TTHr) och kommunens/hälsovårdscentralens redovisning SV TTHr) Process för handläggning av ansökan: Förmånen grundar sig på företagarens person - företagarspecifik Ersättning söks per funktion eller för flera funktioner samtidigt för förebyggande verksamhet (EK I) och sjukvård (EK II) separat inom ansökningstiden. Användning av blanketter: SV 111 TTHr: den privata serviceproducenten fyller i blankettens framsida - företagaren söker ersättning, dvs. fyller i baksidan och bifogar betalningskvittot till ansökan SV 115 TTHr: den privata serviceproducenten fyller i gårdsbesöksblankettens framsida - företagaren söker ersättning genom att fylla i baksidan SV 116 TTHr: företagaren söker själv ersättning för sina resor och för upprätthållandet av sin första hjälpen-beredskap SV 112 TTHr, SV 113 TTHr (gårdsbesök hos lantbruksföretagare ) och SV 114 TTHr (sammandrag av redovisningar): blankett som används av hälsovårdscentralen. III Vad ersätter FPA och hur?/ 4. Godtagbara kostnader (9/11) 63

64 blankett SV och 115 TTH Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen Genomförande av företagshälsovård för företagare och godkännande av kostnaderna, vad Företagshälsovårdstjänster (timmar, antal) per resurs: Hälsoundersökningar Arbetsplatsutredningar Information och vägledning Sjukvård Undersökningar Övrig verksamhet Blanketterna SV 113 TTH (hälsovårdscentral) SV 115 TTH (privat) Lantbruksföretagare: Gårdsbesök Intervjuer om arbetsförhållandena kontrolleras i ansökan Kontroll av verksamheten och avgifterna samt bedömning av huruvida de motsvarar varandra Den som söker ersättning kostnadsandelar ska fylla i baksidan av blanketterna SV 111 och III Vad 115 ersätter TTHFPA och hur?/ 4. Godtagbara kostnader (10/11) Har de uppgifter om verksamheten som motsvarar avgiften uppgetts i ansökan, t.ex. uppföljningsbesök efter hälsoundersökningar? Har under punkten Övrig verksamhet i anslutning till företagshälsovård" införts uppgifter som motsvarar kostnaderna? Jämförelse av resursspecifika Avgifter ( ) per resurs Tilläggsutredning behövs: Oklarhet eller disproportion gällande uppgifterna gällande verksamheten i kostnaderna 64 blankett SV och 115 TTH

65 blankett SV 116 TTH Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen Genomförande av företagshälsovård för företagare, godkännande av kostnaderna, vad kontrolleras i ansökan Ersättningssökandes sida: Resor Första hjälpenberedskap Ersättningsansökan: FöPL/LFöPLförsäkrad Avtal EK I och EK II Verksamhetsplanens giltighet De verksamhetsuppgifter som motsvarar avgifterna kontrolleras i ansökan: Första hjälpen-utrustning och utbildning Resor enligt statens resereglemente separat till företagshälsovård (EK I) sjukvård (EK II) Kontrolleras i ersättningsansökan: III Vad ersätter FPA och hur?/ 4. Godtagbara kostnader (11/11) Namn, personbeteckning, FöPL/LFöPLförsäkrad, serviceproducent, avtalets innehåll, verksamhetsplanens giltighetstid, betalningsuppgifter, underskrift Tilläggsutredning behövs: Disproportion kostnader för första hjälpenberedskap och resor Oklarhet i fråga om pensionsförsäkringstillhörighet avtalets innehåll verksamhetsplanens giltighet Kostnader ( ) 65 blankett SV 116 TTH

66 Ersättning för företagshälsovård för lantbruksföretagare - lagändringar Lagändring (RP 133/2008, L 859/1984 jämte ändring L 817/2008) Kostnaderna för gårdsbesök eller arbetsplatsutredning ersätts av statens medel enligt samma principer oberoende av i vilken form företagshälsovårds-tjänsterna produceras. För den ersättning som betalas av statens medel fastställs ett årligt maximibelopp på samma sätt som för ersättningen enligt sjukförsäkringslagen. Syftet med lagändringen är att göra företagshälso-vården för lantbruksföretagare mera heltäckande. III Vad ersätter FPA och hur?/ 5. Lagändringar som berör företagare (1/7) 66

67 Ersättning för företagshälsovård för lantbruksföretagare - lagändringar Ersättningsvillkoren ändras inte: Verksamhetsmodell för företagshälsovård för lantbruksföretagare, god företagshälsovårdspraxis III Vad ersätter FPA och hur?/ 5. Lagändringar som berör företagare (2/7) 67

68 Precisering av maximibeloppen för företagare Ersättningsklass I För ersättningen fastställs två separata årliga maximibelopp per företagare som utgör egna helheter Högre maximibelopp Lägre maximibelopp gårdsbesök eller arbetsplatsutredningar företagshälsovårdens resor arbetshygienisk mätningsutrustning uppgörande och justering av verksamhetsplan intervju om arbetsförhål-landena som företags-hälsovårdaren gör med LFöPL-företagaren hos serviceproducenten under de år då gårdsbesök inte görs III Vad ersätter FPA och hur?/ 5. Lagändringar som berör företagare (3/7) hälsoundersökningar handledning och rådgivning första hjälpen-beredskap (utbildning, utrustning) företagshälsovårdens resorföretagarens resor 68

69 Årliga maximibelopp per företagare Den partiella ersättningen för gårdsbesök eller arbetsplatsutredningar av statens medel gäller endast lantbruksföretagare (LFöPL-försäkrade). Ersättningen av statens medel betalas till ett visst maximibelopp per år Den ersättning som betalas av statens medel uppgår högst till det maximibelopp per företagare som FPA fastställer årligen. Från beloppet avdras ersättningen enligt sjukförsäkringslagen. Preciseringen av de årliga maximibeloppen gäller alla företagare (både FöPL- och LFöPL-försäkrade). III Vad ersätter FPA och hur?/ 5. Lagändringar som berör företagare (4/7) 69

70 Ansökningsförfarande i enlighet med sjukförsäkringslagen; företagarens val avgör Producent av hälsovårdstjänster Hälsovårdscentral Privat Lantbruksföretagare betalar självrisken till hvc FPA betalar ersättningen direkt till kommunen eller samkommunen mot redovisning (såsom tidigare) Lantbruksföretagare betalar kostnaderna till serviceproducenten söker ersättning hos FPA ersättningen betalas till företagaren III Vad ersätter FPA och hur?/ 5. Lagändringar som berör företagare (5/7) 70

71 En LFöPL-företagare med anställda kan söka ersättning för sina egna företagshälsovårdskostnader antingen företagarvis (se ovan) eller tillsammans med kostnaderna för sina anställda (blankett SV 98 TTH). MEN: Bara det företagarvisa ansökningsförfaran-det berättigar till ersättning av statens medel för kostnaderna för gårdsbesök. III Vad ersätter FPA och hur?/ 5. Lagändringar som berör företagare (6/7) 71

72 Företagaren kan i e-tjänsten på FPA:s webbplats kontrollera hur mycket som har betalats ut i ersättning för företagshälsovårdstjänsterna antingen till företagaren eller den hälsovårdscentral som skickat redovisningen. Genom en räkneoperation, relaterat till maximibeloppet, kontrollera hur stor ersättning han eller hon kan få för kostnaderna för slutet av året. För e-tjänsten förutsätts identifiering antingen med personliga koder från banken eller elektroniskt identitetskort. Maximibeloppen publiceras också på FPA:s webbsidor med uppgifter om företagshälsovård som FPA ersätter. > e-tjänster > logga in i e-tjänsten och välj lämpligt alternativ III Vad ersätter FPA och hur?/ 5. Lagändringar som berör företagare (7/7) 72

73 Ersättningsbelopp Sjukförsäkringslagen (1224/2004) 13 kap. 5 Den ersättning som betalas till arbetsgivaren för kostnaderna för företagshälsovård bestäms per ersättningsklass till ett kalkylerat maximibelopp per arbetstagare. Den ersättning som betalas till företagare och andra som utför eget arbete bestäms till det årliga kalkylerade maximibeloppet per företagare. Sjukförsäkringslagen (1224/2004) 13 kap. 6 FPA fastställer årligen de kalkylerade maximibelopp som ligger till grund för ersättningen så att de motsvarar den allmänna kostnadsutvecklingen. Det kalkylerade maximibelopp som ligger till grund för ersättningen fastställs per ersättningsklass utifrån de resursfaktorer som behövs för genomförande av god företagshälsovårdspraxis. I maximibeloppet beaktas framför allt den arbetsinsats som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården står för. III Vad ersätter FPA och hur?/ 6. Ersättningsbelopp (1/4) 73

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare.

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare. Företagarblanketter för privata serviceproducenter Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 111 TTHr och SV 115 TTHr I början av anvisningen redogörs för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård

Läs mer

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet 9-12/2010 Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ansökningsförfarandet förnyas 2011 Syftet med reformen är att stödja och styra verksamhet förenlig

Läs mer

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare I början av anvisningen redogörs för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare samt blanketter och ersättningar. Sidorna 2 6 innehåller anvisningar till serviceproducenten för ifyllande

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd

Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd 8.4.2005 Detta brev ber vi Er delge den personal för kännedom som handhar företagshälsovården samt de enheter som ansvarar för arbetsplatsens

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om företagshälsovård samt lag om ändring av 4 och 11 lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Läs mer

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan.

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan. Ifyllningsanvisningar för arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 101a TTHr Anvisningarna följer punktindelningen på blankett SV 98a TTHr. Arbetsgivare har rätt att få ersättning

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011.

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 kap. 5 i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen ändras

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 2 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning Uppgifter om arbetsgivaren s. 3 Uppgifter om företagshälsovården. s.

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 30.9.2016 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/1675/00.00.00/2016 Innehåll Företagshälsovård Avgiftsfri sjukvård Bestämmelser

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands Tandläkarförbund rf

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård RP 260/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Företagshälsovård

Företagshälsovård Företagshälsovård 20.06.2017 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Målen för systemet med ersättning för företagshälsovårdskostnader... 1 1.3 Rätt till ersättning... 1 1.3.1 Arbetsgivare...

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift PROPOSITIONENS

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 (6) UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 1 Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 Allmänt Enligt 10 (689/2005) i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) ska serviceproducenter årligen lämna

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 2015-2017. 1. Företagshälsovårdens tjänster till Helsingfors stads organisationer

Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 2015-2017. 1. Företagshälsovårdens tjänster till Helsingfors stads organisationer Helsingfors Arbis Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 2015-2017 1. Företagshälsovårdens tjänster till Helsingfors stads organisationer Företagshälsovårdscentralens grundläggande uppgift är att främja

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET SAMARBETSAVTAL I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET Detta avtal tillämpas på medlemsföretagen i Finsk Handel och utgör en del av det kollektivavtal som binder dem. Bestämmelserna

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring

Läs mer

M Å B R A A V J O B B E T LÄROPLAN BEHÖRIGHETSGIVANDE UTBILDNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD (15 SP)

M Å B R A A V J O B B E T LÄROPLAN BEHÖRIGHETSGIVANDE UTBILDNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD (15 SP) M Å B R A A V J O B B E T LÄROPLAN BEHÖRIGHETSGIVANDE UTBILDNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD (15 SP) Arbetshälsoinstitutet 2017 Bakgrund Förändringarna i arbetslivet innebär nya förväntningar på företagshälsovården.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ANVISNING PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ALLMÄNT Enligt 10 i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005) ska serviceproducenter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

BEHANDLINGEN AV ANMÄLNINGAR OM YRKESSJUKDOMAR OCH ANDRA ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR

BEHANDLINGEN AV ANMÄLNINGAR OM YRKESSJUKDOMAR OCH ANDRA ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR Arbetarskyddstillsynens anvisningar 5/2016 BEHANDLINGEN AV ANMÄLNINGAR OM YRKESSJUKDOMAR OCH ANDRA ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR Social- och hälsovårdsministeriet Arbetarskyddstillsynens anvisningar 5/2016

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

RP 156/2004 rd. företagshälsovård betalas till en sådan av ett universitet godkänd privat producent av hälsovårdstjänster

RP 156/2004 rd. företagshälsovård betalas till en sådan av ett universitet godkänd privat producent av hälsovårdstjänster RP 156/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

RP 199/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 199/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga.

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. BÄTTRE STUDENTHÄLSA FAKTA SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. SHVS är sakkunnig inom studenthälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster inom

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2001 Nr 1380 1386 INNEHÅLL Nr Sidan 1380 Lag om ändring av trafikförsäkringslagen... 3789 1381 Lag om ändring av 2 kap. 2 och 2 a

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Rehabilitering är en möjlighet att göra positiva förändringar i ditt liv

Rehabilitering är en möjlighet att göra positiva förändringar i ditt liv Rehabilitering är en möjlighet att göra positiva förändringar i ditt liv (med lindrig och medelsvår depression) 18.5.2015 22.4.2016 kurs nr. 56115 9.11.2015 26.8.2016 kurs nr. 56116 Stöd för arbets- och

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress:

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: 1 ANSÖKAN OM ATT BLI GODKÄND SOM SERVICESEDELPRODUCENT FÖR PERSONLIG ASSISTANS, STADEN JAKOBSTAD, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKETS SAMARBETSOMRÅDE (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo) Mottagare: Ankomstdatum:

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 63/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 263/2015 Familjevårdslag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011 Promemoria Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 24/80/2011 Sinikka Huhtala 25.11.2011 Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet Laglig grund för upphandlingen

Läs mer