Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)"

Transkript

1 Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och kvalitativ påvisning av respiratoriskt syncytialvirusantigen (RSV-antigen) i nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat och prover tagna med nasofarynxpinne och nasofarynxpinne/-lavage från patienter med misstänkt respiratorisk virusinfektion. Denna test är avsedd för in vitro-diagnostik av infektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos neonatala patienter och pediatriska patienter under 20 års ålder. Det rekommenderas att negativa testresultat verifieras via cellodling. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Virala luftvägsinfektioner orsakar otaliga sjukdomsfall. Respiratorisk syncytialvirus (RSV) är en ledande orsak till nedre luftvägsinfektioner hos yngre barn under förkylningsårstiden. 1 RSV har också orsakat svåra luftvägsinfektioner hos äldre och immunkomprometterade patienter. 2,3 RSV har nyligen identifierats som orsaken till 20 % av influensaliknande sjukdomar hos personer i åldern år. 4 Traditionella metoder för detektion av respiratoriska virus har innefattat cellodlingar och direkt fluorescerande antikroppar (DFA). 5-7 PCR har nyligen visat sig kliniskt användbart för detektion av luftvägsvirus, inklusive RSV. 8 Enzymimmunanalys (EIA) och snabba manuella system finns tillgängliga för specifika virus såsom Influenza A/B och RSV. Snabbtester möjliggör snabb diagnos så att patienten kan isoleras och erhålla lämplig behandling, och nosokomial spridning av infektionen till medpatienter med komprometterad hjärt- eller lungfunktion eller nedsatt immunsystem kan förhindras. 9 Snabbtester underlättar även snabbt val av lämplig antiviral behandling. De vanligaste prover som tas vid RSV-testning innefattar nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat och prov taget med nasofarynxpinne. Nasofarynxlavage och -aspirat har visat sig vara överlägsna prov taget med pinne och är de prov som rekommenderas. 10 Directigen EZ RSV antigendetektionstest är en kromatografisk analys för detektion av RSV-antigener extraherade från olika prover från symtomatiska patienter. Directigen EZ RSV-testens snabbhet och arbetsgång gör att den lämpar sig som en akuttest för detektion av RSV-antigener, eftersom den ger snabb, relevant information som underlättar vid beslut om antiviral intervention samt andra kliniska eller relaterade beslut. PRINCIPER FÖR METODEN Directigen EZ RSV-testen är en kromatografisk analys för kvalitativ detektion av RSV-antigener i prover som extraherats från luftvägsprover. När extraherade prover tillsätts testanordningen, binds RSV A- och/eller B- antigener till det antikroppkolloidala guldkonjugatet i testremsan och bildar ett antigen-antikroppskomplex. Detta komplex migrerar över testremsan till reaktionsområdet och fångas upp av linjen RSV-antikroppar på membranet. Överflödigt konjugat binds till en andra linje som består av inaktiverat RSV-antigen, vilket fungerar som en funktionskontroll. Ett positivt resultat utmärks av att två rödlila linjer visas i avläsningsfönstret, en linje vid testen T och den andra vid kontrollen C. Frånvaro av en rödlila linje vid T och närvaro av en rödlila linje vid C innebär att resultatet är negativt. Testen bedöms som ej tolkningsbar om ingen rödlila linje är synlig vid C. REAGENSER Nedanstående reagenser medföljer Directigen EZ RSV-satsen. BD RSV-anordningar 30 Varje anordning innehåller en kontrollinje med inaktiverat RSV-antigen och en testlinje med monoklonala RSVantikroppar på membranet. Extraktionsreagens E 4,0 ml Extraktion, mukolytiskt agens och detergens, med 0,2 % natriumazid (konserveringsmedel). Kontroll + 2,0 ml Positiv kontroll, detergensbehandlade RSV-infekterade celler med 0,1 % natriumazid (konserveringsmedel). Kontroll 2,0 ml Negativ kontroll, detergensbehandlade icke-rsv-infekterade celler med 0,1 % natriumazid (konserveringsmedel). DispensTube-rör 30 Rör för extrahering av prov och tillförsel av prov till anordningen. DispensTube-spetsar 30 Spetsar för filtrering av prov som tillförs anordningen. Material som krävs men ej medföljer: Pipett (med kapacitet för 250 µl), timer, vortexblandare och transportmedia (se Provtagning och -hantering). Varningar och försiktighetsbeaktanden: Avsedda för in vitro-diagnostik. 1. RSV-reagensen Kontroll + och kontrollinjen på BD RSV-anordningen har preparerats från RSV-infekterade vävnadsodlingsceller som inaktiverats genom behandling med detergens och sonikering och därefter testats med bioanalytiska förfaranden.

2 2. Använd inte satsen om Kontroll + och Kontroll inte ger korrekta resultat. 3. Patogena mikroorganismer, inklusive hepatitvirus och humant immunbristvirus, kan förekomma i kliniska prover. Allmänna försiktighetsbeaktanden och institutionens riktlinjer bör följas vid hantering av alla föremål som kontaminerats med blod eller andra kroppsvätskor. 4. Komponenterna i satsen får ej användas efter utgångsdatum. 5. Blanda INTE reagenser från olika satspartinummer. Anordningen får ej återanvändas. 6. Reagenserna innehåller natriumazid, vilket är skadligt vid inandning, kontakt med hud och förtäring. Vid kontakt med syror frigörs mycket giftig gas. Vid kontakt med huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Natriumazid kan reagera med bly- och kopparledningar och bilda höggradigt explosiva metallazider. Vid bortskaffning skall produkten spolas ut med stora mängder vatten så att ansamling av azid förhindras. Förvaring och hantering: Satserna kan förvaras vid 2 30 C. FÅR EJ FRYSAS. Reagenser och BD RSVanordningar måste vara vid rumstemperatur (15 30 C) när de används för testning. PROVTAGNING OCH -FÖRBEREDELSE Transport och förvaring av prover: Transportera färska prover till laboratoriet så snabbt som möjligt i lämpligt flytande transportsystem. Behandla proverna så snart som möjligt efter provtagningen. Vid behov kan proverna förvaras vid 2 8 C i högst 72 h eller vid 20 C i högst 7 dagar efter provtagningen. Det är av avgörande betydelse att korrekta metoder för provtagning och provförberedelser följs. Proverna skall inte centrifugeras innan de testas med Directigen EZ RSV-testen, eftersom avlägsnande av cellmaterial inverkar negativt på testens sensitivitet. Transportmedier: Nedanstående transportmedier har testats och befunnits vara kompatibla med Directigen EZ RSV-testen: Fysiologisk koksaltlösning Trypticase sojabuljong + 0,5 % gelatin* Fosfatbuffrad koksaltlösning (PBS) Trypticase sojabuljong + 0,5 % BSA PBS + 0,5 % gelatin* Earles Minimal Essential Medium (EMEM) PBS +0,5 % bovint serumalbumin (BSA) EMEM + 0,5 % BSA Kalvinfusionsbuljong (Veal Infusion Broth, VIB) EMEM + 1 % BSA VIB + 0,5 % BSA EMEM + 0,5 % laktalbuminhydrolysat Hanks balanserade saltlösning EMEM + 1,0 % laktalbuminhydrolysat M4-medier* Modifierad Stuarts CultureSwab i vätskeform M4-RT-medier* Amies (flytande) CultureSwab M5-medier Starplex Multitrans* Bartels ViraTrans-medier BD Universal Virustransportmedium* Sackarosfosfat (2-SP) *Mediet innehåller gelatin. Provtagning och -förberedelser: Nasofarynxlavage och aspirat har visat sig vara överlägsna prover tagna med nasofarynxpinnar och är de provtagningsmetoder som rekommenderas. 9,10 Acceptabla provtagningsmetoder för testning med Directigen EZ RSV-testen innefattar nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat, nasofarynxpinne och nasofarynxpinne/-lavage. OBS! För provtagning med nasofarynxpinne rekommenderas pinnar med polyester- eller rayontopp med en aluminiumtråd. Flockade provtagningspinnar har testats analytiskt och befanns vara kompatibla med Directigen EZ RSV-test. 15 Pinnar med kalciumalginattopp är inte godtagbara för provtagning av virusprov. 16 Förfarande vid användning av nasofarynxlavage och nasofarynxpinne/-lavage: 1. Provvolymer på 2 3 ml rekommenderas. 2. Onödigt stora lavagevolymer bör undvikas, eftersom de kan resultera i nedsatt testsensitivitet. 3. Behandla provet så som beskrivs i Testförfarande. Förfarande vid användning av nasofarynxpinne: 1. Pinnprover kan tillsättas till 350 µl 2 ml transportmedium. 2. Vortexa pinnen och transportmediet. 3. Avlägsna så mycket vätska som möjligt från pinnen. OBS! Alternativt kan pinnen lämnas kvar i röret. 4. Kassera pinnen i lämplig behållare. 5. Behandla provet så som beskrivs i Testförfarande. Förfarande vid användning av nasofarynxaspirat: 1. Prover kan spädas i 1 3 ml transportmedium eller saltlösning före behandlingen. 2. Behandla provet så som beskrivs i Testförfarande. FÖRFARANDE Testförfarande ANMÄRKNINGAR: Reagenser, prover och BD RSV-anordningar måste vara vid rumstemperatur (15 30 C) när de används för testning. 2

3 Blanda alla prover ordentligt innan en alikvot hälls av för extraktion. Proverna skall inte centrifugeras innan de används med Directigen EZ RSV-testen, eftersom avlägsnande av cellmaterial inverkar negativt på testens sensitivitet. För att säkerställa korrekt tillförsel måste DispensTube-rören och reagensflaskorna hållas vertikalt (ca 2,5 cm från BD RSV-anordningens provbrunnar eller DispensTube), medan en droppe åt gången dispenseras i snabb följd. 1. Ta ut en BD RSV-anordning från dess foliepåse omedelbart före användning. 2. Förse en BD RSV-anordning och ett DispensTube-rör med etiketter för den kontroll eller det prov som ska testas. 3. Placera det etikettförsedda DispensTube-röret på avsedd plats vid arbetsstationen eller i stället. 4. Blanda extraktionsreagens E varsamt genom att vända det upp och ned. Dispensera 3 droppar till DispensTube. Håll reagensflaskan vertikalt (ca 2,5 cm från DispensTube) medan dropparna dispenseras. 5. Blanda provet eller kontrollen ordentligt och behandla enligt anvisningarna nedan: a. Prover: 1. Vortexblanda eller blanda proverna ordentligt. Får ej centrifugeras. 2. Pipettera 250 µl prov till DispensTube. b. Kontroller: 1. Blanda flaskorna med Kontroll + och Kontroll varsamt. 2. Tillsätt 6 droppar Kontroll + till korrekt DispensTube. 3. Tillsätt 6 droppar Kontroll till korrekt DispensTube. 6. För in en DispensTube-spets i varje DispensTube. OBS! Använd inte spetsar från andra Directigen-produkter. 7. Vortexblanda eller blanda ordentligt. 8. Vänd DispensTube-röret upp och ned och håll i rörets övre hälft, borta från spetsen, och kläm försiktigt ut tre (3) droppar extraherat prov i BD RSV-provbrunnen med tillämplig märkning. OBS! Om man klämmer på röret intill spetsen kan spetsen ramla av så att hela rörets innehåll rinner ut. 9. Läs av resultaten efter 15 min. eller högst 60 min. Positiva resultat kan rapporteras så snart som efter 5 min, förutsatt att test- och kontrollinjerna är synliga. OBS! Resultaten måste avläsas vid 15 min om ett gelatininnehållande medium användes. Se Metodens begränsningar. 10. Avläs testresultaten på väl upplyst plats och anteckna dem. Kvalitetskontroll: Kvalitetskontroll måste utföras i enlighet med gällande bestämmelser eller ackrediteringskrav samt laboratoriets etablerade procedurer för kvalitetskontroll. Det rekommenderas att användaren konsulterar CLSI (tidigare NCCLS) EP12-A 17 och 42 CFR (c ) 18 för vägledning avseende lämpliga rutiner för kvalitetskontroll. 3

4 Varje BD RSV-anordning är försedd med inbyggda kontroller. De inbyggda kontrollfunktionerna innefattar: Intern kontroll: Uppträdande av en rödlila kontrollinje utgör en intern antigenkontroll (positiv intern kontroll) som tjänstgör som en reagenstest med avseende på konjugat och infångande antikropp, samt bekräftar att ett adekvat kapillärflöde har förelegat. Frånvaro av denna linje innebär att testen inte är tolkningsbar. Testmembrankontroll (negativ intern kontroll): Den icke-reaktiva membranytan som omger de positiva interna kontroll- och testlinjerna kontrasterar mot en positiv reaktion och tjänstgör därför som en bakgrundsreferens vid tolkning av reaktionsfärgen. Externa positiva och negativa kontroller: Positiv (Kontroll +) och Negativ (Kontroll ) kontrollvätska tillhandahålls med varje sats. Dessa kontroller tillhandahålls för ytterligare kvalitetskontroller, för att demonstrera en positiv eller negativ reaktion. De externa kontrollerna skall köras som kvalitetskontroll en gång för varje nytt parti eller ny leverans. Uppträdande av den rödlila linjen i avläsningsfönstret intill T vid användning av Kontroll + utgör ytterligare bevis på att membranets RSV-antigenbindande egenskaper är tillfredsställande. Om Kontroll + eller Kontroll inte ger korrekta resultat skall resultaten inte rapporteras. De flytande kontrollerna kan också användas för att demonstrera en svagt positiv reaktion. En svagare positiv reaktion kan påvisas genom spädning av både Kontroll + och Kontroll tillsammans i samma DispensTube (3 droppar Kontroll + och 3 droppar Kontroll ). Om förväntade kontrollresultat ej erhålls, får svar på patientproverna ej lämnas. Kontakta i så fall lokal Becton Dickinson-representant eller BD Teknisk service för assistans. TOLKNING AV RESULTAT Positiv test (antigenförekomst) En rödlila linje uppträder i avläsningsfönstret intill testen T och en rödlila linje uppträder vid kontrollen C. Detta innebär att RSVantigen kunde detekteras i provet. Bakgrundsområdet bör vara vitt till svagt rosa. Negativ test (inget antigen detekterat) Ingen rödlila linje är synlig intill testen T. Detta innebär att RSV-antigen inte kunde detekteras i provet. En rödlila linje vid kontrollen C innebär att testproceduren och reagenserna fungerat korrekt. Bakgrundsområdet bör vara vitt till svagt rosa. Ej tolkningsbar test Om ingen rödlila linje uppträder vid kontrollen C eller om bakgrundsfärgen interfererar med tolkningen av test- eller kontrollinjerna, är testen inte tolkningsbar. En ej tolkningsbar test måste göras om; antingen skall ett nytt prov tas och testas om eller så skall provet sändas till ett kliniskt laboratorium för renodling. ej tolkningsbar RAPPORTERING AV RESULTAT Positivt Positiv med avseende på närvaro av RSV-antigen. Ett positivt resultat kan förekomma i frånvaro av levande virus. Negativt Negativ med avseende på närvaro av RSV-antigen. RSV-infektion kan dock ej uteslutas eftersom antigenförekomsten i provet kan understiga testens detektionströskel. Det rekommenderas att negativa resultat verifieras via odling. METODENS BEGRÄNSNINGAR 1. Directigen EZ RSV-testen kan detektera både viabla och icke viabla RSV-partiklar. Directigen EZ RSVtestens prestanda är avhängig antigenbelastningen och korrelerar inte nödvändigtvis med vävnadsodlingar utförda på samma prov. Etiologin vid luftvägsinfektioner orsakade av andra mikroorganismer än respiratorisk syncytialvirus kan inte fastställas med denna test. 2. Felaktig provtagning, felaktig hantering/transport av prover eller låga virusutsöndringsnivåer kan ge falskt negativa resultat. Ett negativt testresultat utesluter därför inte möjligheten av en RSV-infektion. Som vid alla diagnostiska förfaranden skall resultaten som erhålls med Directigen EZ RSV-testen användas i kombination med annan klinisk information som läkaren har tillgång till. 3. Jämfört med tydligt markerade linjer utgör svagt synliga linjer vid kromatografiska immunanalyser med större sannolikhet falskt positiva resultat. Som vid alla diagnostiska förfaranden skall resultaten som erhålls med Directigen EZ RSV-testen användas i kombination med annan klinisk information som läkaren har tillgång till. 4. Validiteten hos Directigen EZ RSV-testen för identifiering/verifiering av vävnadsodlingsisolat har inte fastställts och testen är ej avsedd att användas för detta ändamål. 5. Innehåll av använt transportmedium bör granskas noggrant för att fastställa om det innehåller gelatin eller inte. Om ett gelatininnehållande transportmedium används måste resultaten avläsas efter 15 min. Längre avläsningstid än 15 min. kan resultera i uppträdandet av svaga linjer i avläsningsfönstrets test- (T) position. 4

5 6. Amies Gel CultureSwab Plus-medium är inte kompatibelt med Directigen EZ RSV-testen. Lagring av prover i detta medium under en längre tid kan ge upphov till falskt negativa resultat. 7. Korsreaktivitet med humant metapneumovirus i denna test har ej utvärderats. 8. Monoklonala antikroppar detekterar inte med säkerhet samtliga antigena varianter eller nya stammar av RSV. 9. Directigen EZ RSV-testen har inte utvärderats med ett tillräckligt stort antal prover från de nedre luftvägarna eller prover tagna med pinne från vestibulum nasii, näsan/svalget eller farynx för att dess prestanda vid användning tillsammans med dessa provtyper har kunnat fastställas. FÖRVÄNTADE VÄRDEN Frekvensen positiva resultat som observeras vid RSV-testning varierar med provtagningsmetod, hanterings- /transportsystem, detektionsmetod, tidpunkt på året, patientens ålder, det geografiska läget samt, viktigast av allt, sjukdomens lokala prevalens. Prevalensen, som observerades med odling under den kliniska studien, varierade mellan 4,2 % och 46,5 %. KLINISKA PRESTANDA Funktionsegenskaperna för Directigen EZ RSV-testen fastställdes i en multicenterstudie som utfördes vid sju kliniska centra under RSV-säsongen De kliniska centra var belägna i Kanada och i geografiskt skilda områden i USA. Samtliga prover togs och transporterades till laboratoriet i enlighet med rutinerna vid varje enskilt laboratorium. Varje prov utvärderades med Directigen EZ RSV-testen, cellodling samt med laboratoriets egen rutinmetod (dvs. DFA, EIA). Alla kvarvarande prover sparades vid eller under 20 C. För cellodling ympades en del av provet på cellinjer lämpliga för odling av respiratoriska virus, i enlighet med rutinerna vid varje enskilt laboratorium. Cellerna undersöktes med avseende på förekomst av cytopatologiska effekter (CPE). Infekterade celler verifierades med avseende på RSV-förekomst med hjälp av immunfluorescensfärgning. Prover negativa för CPE efter fjorton dagar färgades för verifiering av den negativa statusen med artspecifik immunfluorescensfärgning. Totalt 1176 prover bestående av nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat, nasofarynxpinne och nasofarynxpinne/-lavage från patienter med misstänkt RSV-infektion utvärderades med Directigen EZ RSVtesten. Klinisk prestanda: För alla utvärderade prover var den totala sensitiviteten och specificiteten hos Directigen EZ RSV-testen med avseende på RSV 80 % respektive 91 % vid jämförelse med odling. Frekvensen ej tolkningsbara resultat var 0 %. Directigen EZ RSV-testens funktionsegenskaper jämfört med cellodling för varje provtyp visas i tabell 1. Funktionsegenskaperna jämfört med cellodlingar för varje klinisk institution visas i tabell 2. Tabell 1: Sammanfattning av Directigen EZ RSV (EZ)-testens funktionsegenskaper för alla provtyper, jämfört med odling Odling/EZ Provtyp n +/+ /+ a +/ / Sensitivitet (%) Specificitet (%) (95 % (95 % konfidensintervall) konfidensintervall) Nasofarynxlavage ,2 85,5 (NPW) (80,7 92,1) (79,8 90,1) Nasofarynxaspirat ,9 91,6 (NPA) (68,2 84,2) (87,7 94,5) Nasofarynxpinne/-lavage ,8 95,0 (NPSW) (55,1 85,0) (89,7 98,2) Nasofarynxpinne ,7 91,6 (NPS) (47,2 82,7) (87,3 94,8) (+) = RSV-positiv ( ) = RSV-negativ a Den PCR-metod som användes för att testa prover med negativ odling och positiv Directigen EZ RSV-test är inte godkänd av FDA. 79 prover uppvisade negativ odling och positiv Directigen EZ RSV-test. PCR-test utfördes på 73 av de 79 proverna; 46 av de 73 proverna var positiva enligt PCR. 5

6 Tabell 2: Sammanfattning av Directigen EZ RSV (EZ)-testens funktionsegenskaper jämfört med odling, per klinisk institution. Odling/EZ Institution Provtyp n +/+ /+ +/ / Sensitivitet (%) Specificitet (%) (95 % (95 % konfidensintervall) konfidensintervall) Institution 1 50% NPW ,6 45% NPA (71,5 100) (83,8 99,4) 5% NPS Institution 2 100% NPW ,9 82,4 (67,6 87,7) (73,6 89,2) Institution 3 59% NPA ,9 76,7 37% NPW (77,1 92,3) (67,3 84,5) 4% NPS Institution 4 100% NPS ,4 91,4 (13,7 78,8) 86,6 94,9) Institution 5 73% NPSW ,4 94,9 24% NPS (62,7 85,5) (90,3 97,8) 2% NPW 1% NPA Institution 6 100% NPW ,2 100 (76,3 98,1) (91,8 100) Institution 7 100% NPA ,4 95,3 (57,8 82,7) (91,5 97,7) (+) = RSV-positiv ( ) = RSV-negativ Positiva testresultat med Directigen EZ RSV var distribuerade över ett spektrum från svagt synliga till kraftigt markerade linjer. Av de 70 Directigen EZ RSV-positiva proverna med svagt synliga linjer hade 39 prover positiva odlingar och sammanlagt 58 prover var positiva med en eller flera metoder (dvs. odling, DFA, EIA eller PCR a ). Av de 170 Directigen EZ RSV-positiva proverna med synliga linjer hade 130 prover positiva odlingar medan sammanlagt 166 prover var positiva med en eller flera metoder (dvs. odling, DFA, EIA eller PCR a ). Av de 106 Directigen EZ RSV-positiva proverna med kraftigt markerade linjer hade 98 prover positiva odlingar medan sammanlagt 106 prover var positiva med en eller flera metoder (dvs. odling, DFA, EIA eller PCR a ). a Den PCR-metod som användes för att testa prover med negativ odling och positiv Directigen EZ RSV-test är inte godkänd av FDA. Reproducerbarhet: Reproducerbarheten hos Directigen EZ RSV-testen utvärderades vid tre institutioner. Reproducerbarhetspanelen bestod av 12 simulerade RSV-prover och inkluderade fyra replikat med låg positiv nivå (nära detektionsgränsen, LOD) samt fyra replikat av måttligt hög positiv nivå RSV-antigen tillsatta den negativa kontrollspädningsvätskan. Panelen innefattade också fyra simulerade RSV-negativa prov som utgjordes av det negativa kontrollspädningsvätskan utan tillsats av RSV-antigen. Den totala reproducerbarheten för Directigen EZ RSV-testen var 99,1 %. Analytiska studier Analytisk sensitivitet (detektionsgräns, LOD) Detektionsgränsen (LOD) för Directigen EZ RSV-testen fastställdes för sammanlagt fem RSV-stammar; två RSV A- och tre RSV B-stammar. Typ RSV-virusstam LOD (TCID 50 )* A RSV (Lång) 3,95 x 10 3 A RSV (A-2) 7,9 x 10 3 B RSV (9320) 4,05 x 10 2 B RSV (Washington) 7,03 x 10 3 B RSV (vild typ) 5,56 x 10 2 * TCID 50 = Infektiös dos vid vilken 50 % av celler i en vävnadsodling går i lys Analytisk specificitet Directigen EZ RSV-testen utvärderades med användning av sammanlagt 99 mikroorganismer (58 bakterier, två jäststammar och 39 virus). Bakterier och jäststammar testades vid koncentrationer på 10 8 CFU/mL. Mycoplasma orale testades vid >10 7 CFU/mL. Mycoplasma pneumoniae testades vid >10 6 CCU/mL (CCU color changing units, enheter med färgförändring). Mycobacterium tuberculosis testades vid 7,0 x 10 6 CFU/mL. Virusisolat testades vid titrar mellan 10 3,5 och 10 9,5 TCID 50 /0,20 ml. Influenza-virus testades vid titrar mellan 10 3,5 och 10 9,5 CEID 50 **/0,20 ml. Inga av de angivna mikroorganismerna gav positiva resultat i Directigen EZ RSV-testen. ** CEID 50 = Infektiös dos vid vilken 50 % av kycklingembryon är infekterade. 6

7 Acinetobacter baumannii (calcoaceticus) Actinobacillus suis Bacteriodes fragilis Bordetella pertussis Candida albicans Candida glabrata Cardiobacterium hominis Chlamydia psittaci Chlamydia trachomatis LGVII Corynebacterium diphtheriae Eikenella corrodens Enterococcus faecalis Enterococcus gallinarum Escherichia coli Fusobacterium nucleatum Gardnerella vaginalis Haemophilus aphrophilus Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae Haemophilus paraphrophilus Kingella kingae Bakterie- och jästpanel Klebsiella pneumoniae Lactobacillus casei Lactobacillus fermentum Lactobacillus plantarum Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Moraxella catarrhalis Mycobacterium avium Mycobacterium intracellulare Mycobacterium tuberculosis Mycoplasma orale Mycoplasma pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Neisseria mucosa Neisseria sicca Neisseria subflava Peptostreptococcus anaerobius Porphyromonas asaccharolyticus Prevotella oralis Proteus mirabilis Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Salmonella choleraesuis subsp minnesota Serratia marcescens Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus- Cowan Staphylococcus epidermidis Streptococcus bovis II grupp D Streptococcus mutans Streptococcus oralis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes grupp A Streptococcus sanguis Streptococcus sp. grupp B Streptococcus sp. grupp C Streptococcus sp. grupp F Streptococcus sp. grupp G Veillonella parvula Viruspanel Adenovirus Typ 3 Influenza B/GL/1739/54 Adenovirus Typ 5 Influenza B/Hong Kong/5/72 Adenovirus Typ 7 Influenza B/Lee/40 Adenovirus Typ 10 Influenza B/Allen/45 Adenovirus Typ 18 Influenza B/Maryland/1/59 Coronavirus Influenza B/Taiwan/2/62 Coxsackievirus Typ A9 (Griggs) Influenza C/Taylor/1233/47 Coxsackievirus Typ A9 (P.B. Bozek) Mässlingsvirus Coxsackievirus Typ B5 Påssjukevirus Coxsackievirus Typ B6 Parainfluenza Typ 1 Coxsackievirus Typ A21 Parainfluenza Typ 2 Cytomegalovirus Parainfluenza Typ 3 Echovirus Typ 2 Rhinovirus Typ 1A Echovirus Typ 3 Rhinovirus Typ 2 Echovirus typ 6 Rhinovirus typ 13 Echovirus typ 11 Rhinovirus typ 15 Herpes Simplex virus typ 1 Rhinovirus typ 16 Herpes Simplex virus typ 2 Rhinovirus typ 37 Influenza A (H1N1) Varicella-Zoster Virus Influenza A (H3N2) Interfererande substanser Olika substanser testades med Directigen EZ RSV-testen, inklusive helblod med 2 % receptfria och receptbelagda läkemedel. Ingen interferens noterades i analysen för någon substans vid de testade nivåerna. Receptfria läkemedel Tre receptfria munvatten vid 25 % Difenhydramin HCl vid 5 mg/ml Tre receptfria halstabletter vid 25 % Pseudoefedrin HCl vid 20 mg/ml Tre receptfria nässprayer vid 10 % Eugenol-glyceryleter vid 20 mg/ml 4-acetamidofenol vid 10 mg/ml Ibuprofen vid 10 mg/ml Acetylsalicylsyra vid 20 mg/ml Oxymetazolin vid 0,05 mg/ml Klorfeniraminmaleat vid 5 mg/ml Fenylefrin vid 1 mg/ml Dextrometorfan vid 10 mg/ml 7

8 Receptbelagda läkemedel Zanamavir vid 1 mg/ml Amantadin vid 500 ng/ml Rimantadin vid 500 ng/ml Ribavirin vid 500 ng/ml Synagis vid 0,1 mg/ml Albuterolsulfat vid 0,083 mg/ml TILLGÄNGLIGHET Kat. nr. Beskrivning Directigen EZ RSV 30 testsats BBL CultureSwab Sterile Single Swab (steril enkel provtagningspinne), förpackning med BBL CultureSwab Liquid Amies (flytande Amies), böjlig aluminiumtråd, förpackning med BBL CultureSwab Liquid Stuart (flytande Stuart), böjlig aluminiumtråd, förpackning med BD Universal Viral Transport 3 ml odlingsflaska, kartong med Regular Flocked Swab (reguljär flockad provtagningspinne), steril individuellt förpackad, kartong med Minitip Flocked Swab (flockad provtagningspinne med minispets), steril individuellt förpackad, kartong med Flexible Minitip Flocked Swab (flexibel flockad provtagningspinne med minispets), steril individuellt förpackad, kartong med 100 REFERENSER 1. CDC Update: respiratory syncytial virus activity United States, season. Morbid. Mortal. Weekly Rep. 48: Falsey, A.R. and E. E. Walsh Respiratory syncytial virus infection in adults. Clin. Microbiol. Rev. 13: Englund. J.A., P. A. Peidra, A. Jewell, K. Patel, B. B. Baxter and E. Whimbey Rapid diagnosis of respiratory syncytial virus infections in immunocompromised adults. J. Clin. Microbiol. 34: Crowcroft, N.S., F. Cutts and M.C. Zambon Respiratory syncytial virus: an underestimated cause of respiratory infection, with prospects for a vaccine. Commun Dis Public Health. 2: Hughes, J.D., D. A. Mann and V. V. Hamparian Detection of respiratory syncytial virus in clinical specimens by viral culture, direct and indirect immunofluorescence, and enzyme immunoassay. J.Clin. Microbiol. 226: Ahluwalia, G.J., J. Embree, P. McNicol, B. Law and G. W. Hammond Comparison of nasopharyngeal aspirate and nasopharyngeal swab specimens for respiratory syncytial virus diagnosis by cell culture, indirect immunofluorescence assay, and enzyme-linked immunosorbent assay. J. Clin. Microbiol. 25: Waner, J.L., N. J. Whitehurst, S. J. Todd, H. Shalaby and L. V. Wall Comparison of Directigen RSV with viral isolation and direct immunofluorescence for the identification of respiratory syncytial virus. J. Clin. Microbiol. 25: Kehl, S.C., K. J. Henrickson, W. Hua and F. Jiang Evaluation of the hexaplex assay for detection of respiratory viruses in children. J. Clin. Microbiol. 39: Barenfanger, J., C. Drake, N. Leon, T. Mueller and T. Troutt Clinical and financial benefits of rapid detection of respiratory viruses: an outcomes study. J. Clin. Microbiol. 38: Heikkinen, T., J. Marttila, A. Salmi, and O. Ruuskanen Nasal Swab versus Nasopharyngeal Aspirate for Isolation of Respiratory Viruses. J. Clin. Microbiol. 40: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections. CLSI, Wayne, PA. 12. Garner, J. S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U. S. Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 14. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Data on file, BD Diagnostics. 16 Smith, T.F Specimen requirements; selection, collection, transport, and processing In S. Spector, R.L. Hodinka, and S.A. Young (eds.), Clinical virology manual, 3rd ed., ASM Press, Washington, D.C. 17. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS) Approved guideline: EP12-A. User protocol for evaluation of qualitative test performance, CLSI, Wayne, PA. 18. Federal Register Quality control for tests of moderate complexity (including the subcategory), high complexity, or any combination of these tests. Code of Federal Regulations 42(3):

9 9

10 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD USA BENEX Limited Bay K 1 a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ViraTrans is a trademark of Trinity Biotech, PLC. Multitrans is a trademark of Starplex Scientific, Inc. BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company BD. Made in China by BD.

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres langues Per le altre lingue For andre språk Для других языках

Läs mer

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener Directigen EZ Flu A+ För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och -virusantigener 8010589 2008/03 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Directigen EZ Flu A+-testen är en snabb kromatografisk immunanalys

Läs mer

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid AVSEDD ANVÄNDNING BACTEC Diluting Fluid (spädningsvätska) används vid förfaranden där mykobakterieodlingar späds för inokulation. Produktens huvudsakliga användning är vid BACTEC

Läs mer

Produktanvisningar NOW RSV. Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS

Produktanvisningar NOW RSV. Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS Produktanvisningar NOW RSV Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS ANVÄNDNINGSOMRÅDE Binax NOW RSV Testet är ett snabbt immunkromatografiskt prov för kvalitativ detektion

Läs mer

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Svenska Patent No. 4,030,978 AVSEDD ANVÄNDNING BBL Port-A-Cul-rör, -behållare och -flaskor innehåller ett reducerat transportmedium

Läs mer

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Användarhandbok L010108(03) 2013-09 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING BD Veritor System Reader (Avläsare för BD Veritor-systemet) är avsedd att användas med BD Veritor System Test Kit Devices

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover Avsedd användning Aptima multitest provtagningskit för pinnprover för användning med Aptima-assays. Aptima multitest provtagningskit för pinnprover används av kliniker och vid patientinsamling av vaginala

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Svenska Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet För färgning för differentiering av bakterier. Gram Iodine (stabiliserad) Gram Stain Kit 1 212524

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Ökande behov av diagnostik vid luftvägsinfektion behandlingsmöjligheter ökande antibiotikaresistens allt fler immunsupprimerade

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon

Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon Förändring sedan föregående utgåva Under rubrik Provtagning/provhantering: Testet skall utföras omedelbart efter det att svalgprovet tagits, men finns inte den

Läs mer

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials AVSEDD ANVÄNDNING BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Svenska BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 Broth, ph 6,0) är speciellt utvecklat för

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

IMAGEN Respiratory Screen

IMAGEN Respiratory Screen K612011-2...100 Tester SV 1. AVSEDD ANVÄNDNING är ett kvalitativt indirekt immunofluorescenstest för presumtiv detektering av respiratoriskt syncytialvirus (RSV), influensa A och B virus, parainfluensavirus

Läs mer

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator Influensa A+B FIA Enbart för användning med Sofia analysator AVSEDD ANVÄNDNING Sofia influensa A+B FIA använder immunfluorescens för att upptäcka antigener för influensa A+B virus i preparat med pinnprov

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 2014-02-04 BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 , Syftet med detta

Läs mer

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY Sk Conjuncti No Phary Mou Lower Anterior Vagi BACTERIUM in va se nx th Intestine urethra na Staphylococcus epidermidis (1) ++ + ++ ++

Läs mer

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 PP116JAA 2007/06 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Det kvalitativa BACTEC 12B Mycobacteria Medium rekommenderas för odling och påvisning av mykobakterier

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin.

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin. Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010 Kåre Bondesson Uppsala Maria Brytting Stockholm (SMI) Eva Hedvall Malmö Torbjörn Kjerstadius Karlstad Ilona Lewensohn-Fuchs Stockholm Inger Ljungström Stockholm

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Vem/Vad styr oss? 98/79/EG - IVD direktivet Lagen (1993:584)

Läs mer

Meddelande 3/2013. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 3/2013. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2013-05-28 Meddelande 3/2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Ny provtagningsanvisning för Clostridium difficile i Sörmland Sedan ett par veckor har mikrobiologen i

Läs mer

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet Mastit (juverinflammation) Är den mest förlustbringande sjukdomen bland Sveriges mjölkkor

Läs mer

Arbetsgrupp preanalys LmD Vera Thorén Bengtsson 1

Arbetsgrupp preanalys LmD Vera Thorén Bengtsson 1 PREANALYTISKA FAKTORER PREANALYS = FÖRE F ANALYS Faktorer som påverkar p provsvaret, från n beslut om provtagning till dess att analysen av provet påbörjasp rjas PROVSVAR FRÅN N LABORATORIERNA Vägledning

Läs mer

GasPak EZ gasbildande system för

GasPak EZ gasbildande system för GasPak EZ gasbildande system för behållare 8010412/04 2007/09 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING GasPak EZ gasbildande system för behållare är fleranvändningssystem som skapar miljöer lämpliga för att underhålla

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

PRINCIPER FÖR OCH FÖRKLARING AV METODEN

PRINCIPER FÖR OCH FÖRKLARING AV METODEN BA-256665.02-1 - BRUKSANVISNING DELVIS FÄRDIGSTÄLLDA MEDIER I FLASKA BA-256665.02 Reviderad: Augusti 2003 BD Tryptic Soy Agar AVSEDD ANVÄNDNING BD Tryptic Soy Agar (sojaagar), som levereras i flaskor,

Läs mer

Meddelande 1/2013. U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13

Meddelande 1/2013. U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13 Datum 2013-01-28 Meddelande 1/2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13 U-Proteinprofil är, liksom den hittills använda

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Legionella FIA använder immunofluorescens för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen i humana urinprov.

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2012-13 Therese Bergstrand Kåre Bondesson Mia Brytting Eva Hedvall Torbjörn Kjerstadius Kerstin Malm Margareta Nordin Magnus Thore Christina Welinder-Olsson Stockholm

Läs mer

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD David Nestor, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling & Martin Sundqvist Laboratoriemedicinska Länskliniken,

Läs mer

Alere BinaxNOW. Streptococcus pneumoniae- och Legionellasnabbtester för påvisning av urinantigen TRYCK HÄR FÖR ATT SE PRODUKTEN

Alere BinaxNOW. Streptococcus pneumoniae- och Legionellasnabbtester för påvisning av urinantigen TRYCK HÄR FÖR ATT SE PRODUKTEN Alere BinaxNOW Streptococcus pneumoniae- och Legionellasnabbtester för påvisning av urinantigen TRYCK HÄR FÖR ATT SE PRODUKTEN Alere BinaxNOW S. pneumoniae och Legionella Med Alere BinaxNOW -urinantigentester

Läs mer

Meddelande 5/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland. Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland

Meddelande 5/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland. Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland Datum 2010-03-17 Meddelande 5/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland Laboratorier inom Unilabs Västra Götaland har nu ETT gemensamt

Läs mer

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället.

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället. sida 1 (6) Provmaterial Typ av provmaterial Skrap från tonsiller, bakre svalg och ev. vita fläckar i tonsillområdet. Typ av provrör och tillsatser Steril provtagningspinne som medföljer kitet. Provberedning

Läs mer

DX CT/NG/MG ASSAY 96 tester 37005 Direkt detektion av Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae och Mycoplasma genitalium med Real-Time PCR

DX CT/NG/MG ASSAY 96 tester 37005 Direkt detektion av Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae och Mycoplasma genitalium med Real-Time PCR DX CT/NG/MG ASSAY 96 tester 37005 Direkt detektion av Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae och Mycoplasma genitalium med Real-Time PCR 1- AVSEDD ANVÄNDNING Dx CT/NG/MG Assay är ett testpaket för

Läs mer

BProbeTec ET Mycoplasma pneumoniae (MP) Amplified DNA Assay Svenska U Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln 81961 26/4 USA-patentnr 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726;

Läs mer

NOW Streptococcus pneumoniae Test

NOW Streptococcus pneumoniae Test Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. - [SE] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning...

Läs mer

artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analytisk sensitivitet plasma artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analytisk sensitivitet plasma artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1, 4501363 Verificar a disponibilidade de novas revisões de rotulagem electrónica em www.qiagen.com/products/artuscmvpcrkitce.aspx

Läs mer

/2012. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-11-28 (om inget annat datum anges)

/2012. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-11-28 (om inget annat datum anges) Datum 2012-11-06 Meddelande 6/20 /2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-11-28 (om inget annat datum anges) Kundtjänst informerar Ny medicinsk artikel - Alkoholmarkören

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

Universal Viral Transport

Universal Viral Transport Universal Viral Transport 0086 45 2010/01 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING BD Universal Viral Transport System (BD Universella virustransportsystem) är avsett för insamlingen och transporten av kliniska prover

Läs mer

MYKOBAKTERIER INFORMATION

MYKOBAKTERIER INFORMATION MYKOBAKTERIER INFORMATION Svarsfrekvens: Mikroskopi - Utförs vardagar. Svar inom 1-2 arbetsdagar DNA-påvisning - Utförs vardagar. Svar inom 2-4 arbetsdagar Odling - Utförs vardagar. Negativa odlingar besvaras

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Påvisande av bakterier För diagnostik av bakteriella infektioner använder mikrobiologiska laboratorier olika metoder Odling av bakterier mikroskopi

Läs mer

EZ-PEC Microorganisms

EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms-preparat tillhandahåller kvantitativa experiment för testning av både antimikrobiell verkan och konserveringsmedlets effektivitet. AVSEDD ANVÄNDNING EZ-PEC (Preservative

Läs mer

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800)

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Kursens namn: BMLVA II 22,5 högskolepoäng Kurskod: BL1004 Kursansvarig: Rolf Pettersson, Charlotte Sahlberg Bang Datum: 2/5-2011 Skrivtid:

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20 Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV) reviderad version 2013-06-20 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Tel: +46 31 68 58 58 Fax: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Våran referens.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE API

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m (om inget annat datum anges nedan)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m (om inget annat datum anges nedan) Datum 2013-09-24 Meddelande 10/20 /2013 ver Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2013-09-25 (om inget annat datum anges nedan) version 2 Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit

artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit, version 1, 4513363, 4513366 Kontrollera om det finns nya elektroniska märkningsversioner på www.qiagen.com/products/artushivirusrt-pcrkitce.aspx

Läs mer

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln. Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Affirm VPIII Microbial Identification Test (test för identifiering

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin.

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISK ANVÄNDNING. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 AVSEDD ANVÄNDNING cobas PCR Female Swab Sample Kit används för provtagning

Läs mer

Synovasure Alpha Defensin testsats för lateralt flöde Distribueras av

Synovasure Alpha Defensin testsats för lateralt flöde Distribueras av Synovasure Alpha Defensin testsats för lateralt flöde Distribueras av För in vitro-diagnostiskt bruk För ytterligare produktinformation, besök www.cddiagnostics.com Användare måste läsa den här bipacksedeln

Läs mer

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08 Resistensdata Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 12 - Första halvåret 15 Urinodling Topplistor -Antal patienter med visst fynd Första halvåret 13 Första halvåret 15 Urinodling

Läs mer

BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-Test

BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-Test Bästa VITEK 2-kund, 2 BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-Test, Göteborg 12 april, 2011 Med detta brev vill vi informera er som använder VITEK 2 AST-kort innehållande Piperacillin/Tazobactam

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Förändring sedan förra utgåvan Då tidigare test (Clearview IM) utgått har ett nytt snabbtest, MNITOP OPTIMA IM, validerats vid klinisk mikrobiologi. Förändringar

Läs mer

Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA

Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA sida 1 (5) Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA Koder Rapportnamn S-Mononukleos ak Synonym Monospot Beställningskod MONAK NPU-kod NPU03946 Provmaterial Utförande Typ av provmaterial Serum, plasma och helblod.

Läs mer

/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2011-11-23 (om inget annat datum anges)

/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2011-11-23 (om inget annat datum anges) Datum 2011-11-07 Meddelande 9/20 /2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2011-11-23 (om inget annat datum anges) Kundtjänst informerar Informationen angående remissanvisningarna

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

Datum /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten)

Datum /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten) Datum 2016-11-02 Meddelande 7/20 /2016 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m. 2016-11-23 (om inget annat datum anges i texten) Klinisk kemi Justering av referensintervall för S-1,25-OH-Vitamin

Läs mer

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt. Page 1 of 6

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt. Page 1 of 6 Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt Page 1 of 6 Page 2 of 6 1. Administrativa uppgifter 1.1. Produktens handelsnamn Marknadsområde Sverige Godkännandenummer Datum för godkännande Utgångsdatum

Läs mer

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt Bakteriologi och mykologi Allmän Bakterier och jästsvamp Bakterier och jästsvamp Prover tagna från olika lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Vävnadsbitar, benbitar

Läs mer

Vad är ESBL? Ett hotande resistensproblem bland gramnegativa bakterier?

Vad är ESBL? Ett hotande resistensproblem bland gramnegativa bakterier? Vad är ESBL? Ett hotande resistensproblem bland gramnegativa bakterier? SFVH 18/4-07 Lennart E Nilsson Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping Resistensmekanismer hos Gram-negativa bakterier

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 9 (27 februari 5 mars).

Influensarapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 9 (27 februari 5 mars). Influensarapport för 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar influensaläget 9 (27 februari 5 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUKSANVISNING FÄRDIGA ODLINGSPLATTOR PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium AVSEDD ANVÄNDNING BD CHROMagar Orientation Medium är ett oselektivt medium för isolering, direkt identifiering,

Läs mer

Produktinstruktioner. Influenza A & B. Test Kit. BinaxNOW-snabbtest för influensa A och B

Produktinstruktioner. Influenza A & B. Test Kit. BinaxNOW-snabbtest för influensa A och B Produktinstruktioner Influenza A & B Test Kit BinaxNOW-snabbtest för influensa A och B AVSEDD ANVÄNDNING BinaxNOW -snabbtestet för påvisning av influensa A och B är en s.k. immunokromatografisk, in vitro-teknik

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare ANVÄNDARHANDBOK BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Läs mer

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays 3300754JAA 2008/09 Svenska USA patent nrs. 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767;

Läs mer

emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN

emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN BRUKSANVISNING DC Bead M1 emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN BESKRIVNING: DC Bead M1 M1, tillverkas av DC Bead M1 kan binda och eluera irinotekan och

Läs mer

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid)

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid) sida 1 (5) Rapportnamn Barn Katt(e1)(snabbtest) Björk(t3)(snabbtest) Gråbo(w6)(snabbtest) Timotej(g6)(snabbtest) Äggvita(f1)(snabbtest) Hund(e5)(snabbtest) Olivpollen(t9)(snabbtest) Väggört(w21)(snabbtest)

Läs mer

Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet

Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet Förberedelser Indikation Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis. Provtagningssätt Vid misstanke om genital infektion

Läs mer

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen.

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA använder immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokocker, antigen från svalgprov med bomullstoppar eller

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Produkthygieniska analyser Totalantalsbestämning av mikroorganismer Membranfiltrering EP Edition 7.0 2011, volume 1, 2.6.12 Microbial volume 1, Microbial Totalantalsbestämning av mikroorganismer -

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av donerad bröstmjölk

Mikrobiologisk kontroll av donerad bröstmjölk Mikrobiologisk kontroll av donerad bröstmjölk SFVH Studiedagar 2014 Göran Hedin Vårdhygien Stockholms län / Klinisk Mikrobiologi, Falu lasarett Anvisningar och regelverk Socialstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K Gelkort Gelkort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K Gelkort Gelkort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 Gelkort 86485 288 Gelkort GELER TILLVERKADE MED MONOKLONALA REAGENS AV MURINT ELLER HUMANT URSPRUNG Påvisande av Ag : ABO1, ABO2, RH1, KEL1 IVD Alla tillverkade och

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi Hepatit A virus (HAV) Hepatit A virus IgMak Serum/plasma CMIA ARCHITECT Hepatit B virus (HBV) Hepatit B virus s-ag Serum/plasma CMIA ARCHITECT Hepatit B virus c-ak Serum/plasma CMIA ARCHITECT Hepatit B

Läs mer

KOMPONENTER OCH REGENSER I STSEN Följande ingår i Directigen Flu +-testsatsen ColorPC-anordningar 20 Varje anordning med flödeskontrollenhet, innehåll

KOMPONENTER OCH REGENSER I STSEN Följande ingår i Directigen Flu +-testsatsen ColorPC-anordningar 20 Varje anordning med flödeskontrollenhet, innehåll Directigen Flu + För differentierad direkt detektion av influenza - och -antigen Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln U L006712J 2006/09 Svenska VSEDD NVÄNDNING Directigen Flu +-testen är

Läs mer

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014.

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden 20140701-20141231. Prover från ytliga lokaler på

Läs mer

P3-incidin T. Beskrivning:

P3-incidin T. Beskrivning: P3-incidin T Beskrivning: Desinfektionsmedel, som är bakterie-, svamp- och virusdödande. Lämpligt för termo- dimmning och fogging. För desinficering av material och stallar, som används i djurhållning

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit För in vitro-diagnostik: MycXtra MycXtra Fungal DNA Extraction Kit REF 080-005 Avsedd användning MycXtra Fungal DNA Extraction Kit är avsett till isolering och rening av fungalt DNA i humant bronkoalveolärt

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av städkvalitet. Daniel Heimer Medicinsk chef Mikrobiologi, Unilabs

Mikrobiologisk kontroll av städkvalitet. Daniel Heimer Medicinsk chef Mikrobiologi, Unilabs Mikrobiologisk kontroll av städkvalitet Daniel Heimer Medicinsk chef Mikrobiologi, Unilabs Från sockervadd till björnpäls 22-Mar-13 2 Microbial monitoring of the hospital environment: why and how? 22-Mar-13

Läs mer