Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)"

Transkript

1 Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och kvalitativ påvisning av respiratoriskt syncytialvirusantigen (RSV-antigen) i nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat och prover tagna med nasofarynxpinne och nasofarynxpinne/-lavage från patienter med misstänkt respiratorisk virusinfektion. Denna test är avsedd för in vitro-diagnostik av infektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos neonatala patienter och pediatriska patienter under 20 års ålder. Det rekommenderas att negativa testresultat verifieras via cellodling. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Virala luftvägsinfektioner orsakar otaliga sjukdomsfall. Respiratorisk syncytialvirus (RSV) är en ledande orsak till nedre luftvägsinfektioner hos yngre barn under förkylningsårstiden. 1 RSV har också orsakat svåra luftvägsinfektioner hos äldre och immunkomprometterade patienter. 2,3 RSV har nyligen identifierats som orsaken till 20 % av influensaliknande sjukdomar hos personer i åldern år. 4 Traditionella metoder för detektion av respiratoriska virus har innefattat cellodlingar och direkt fluorescerande antikroppar (DFA). 5-7 PCR har nyligen visat sig kliniskt användbart för detektion av luftvägsvirus, inklusive RSV. 8 Enzymimmunanalys (EIA) och snabba manuella system finns tillgängliga för specifika virus såsom Influenza A/B och RSV. Snabbtester möjliggör snabb diagnos så att patienten kan isoleras och erhålla lämplig behandling, och nosokomial spridning av infektionen till medpatienter med komprometterad hjärt- eller lungfunktion eller nedsatt immunsystem kan förhindras. 9 Snabbtester underlättar även snabbt val av lämplig antiviral behandling. De vanligaste prover som tas vid RSV-testning innefattar nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat och prov taget med nasofarynxpinne. Nasofarynxlavage och -aspirat har visat sig vara överlägsna prov taget med pinne och är de prov som rekommenderas. 10 Directigen EZ RSV antigendetektionstest är en kromatografisk analys för detektion av RSV-antigener extraherade från olika prover från symtomatiska patienter. Directigen EZ RSV-testens snabbhet och arbetsgång gör att den lämpar sig som en akuttest för detektion av RSV-antigener, eftersom den ger snabb, relevant information som underlättar vid beslut om antiviral intervention samt andra kliniska eller relaterade beslut. PRINCIPER FÖR METODEN Directigen EZ RSV-testen är en kromatografisk analys för kvalitativ detektion av RSV-antigener i prover som extraherats från luftvägsprover. När extraherade prover tillsätts testanordningen, binds RSV A- och/eller B- antigener till det antikroppkolloidala guldkonjugatet i testremsan och bildar ett antigen-antikroppskomplex. Detta komplex migrerar över testremsan till reaktionsområdet och fångas upp av linjen RSV-antikroppar på membranet. Överflödigt konjugat binds till en andra linje som består av inaktiverat RSV-antigen, vilket fungerar som en funktionskontroll. Ett positivt resultat utmärks av att två rödlila linjer visas i avläsningsfönstret, en linje vid testen T och den andra vid kontrollen C. Frånvaro av en rödlila linje vid T och närvaro av en rödlila linje vid C innebär att resultatet är negativt. Testen bedöms som ej tolkningsbar om ingen rödlila linje är synlig vid C. REAGENSER Nedanstående reagenser medföljer Directigen EZ RSV-satsen. BD RSV-anordningar 30 Varje anordning innehåller en kontrollinje med inaktiverat RSV-antigen och en testlinje med monoklonala RSVantikroppar på membranet. Extraktionsreagens E 4,0 ml Extraktion, mukolytiskt agens och detergens, med 0,2 % natriumazid (konserveringsmedel). Kontroll + 2,0 ml Positiv kontroll, detergensbehandlade RSV-infekterade celler med 0,1 % natriumazid (konserveringsmedel). Kontroll 2,0 ml Negativ kontroll, detergensbehandlade icke-rsv-infekterade celler med 0,1 % natriumazid (konserveringsmedel). DispensTube-rör 30 Rör för extrahering av prov och tillförsel av prov till anordningen. DispensTube-spetsar 30 Spetsar för filtrering av prov som tillförs anordningen. Material som krävs men ej medföljer: Pipett (med kapacitet för 250 µl), timer, vortexblandare och transportmedia (se Provtagning och -hantering). Varningar och försiktighetsbeaktanden: Avsedda för in vitro-diagnostik. 1. RSV-reagensen Kontroll + och kontrollinjen på BD RSV-anordningen har preparerats från RSV-infekterade vävnadsodlingsceller som inaktiverats genom behandling med detergens och sonikering och därefter testats med bioanalytiska förfaranden.

2 2. Använd inte satsen om Kontroll + och Kontroll inte ger korrekta resultat. 3. Patogena mikroorganismer, inklusive hepatitvirus och humant immunbristvirus, kan förekomma i kliniska prover. Allmänna försiktighetsbeaktanden och institutionens riktlinjer bör följas vid hantering av alla föremål som kontaminerats med blod eller andra kroppsvätskor. 4. Komponenterna i satsen får ej användas efter utgångsdatum. 5. Blanda INTE reagenser från olika satspartinummer. Anordningen får ej återanvändas. 6. Reagenserna innehåller natriumazid, vilket är skadligt vid inandning, kontakt med hud och förtäring. Vid kontakt med syror frigörs mycket giftig gas. Vid kontakt med huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Natriumazid kan reagera med bly- och kopparledningar och bilda höggradigt explosiva metallazider. Vid bortskaffning skall produkten spolas ut med stora mängder vatten så att ansamling av azid förhindras. Förvaring och hantering: Satserna kan förvaras vid 2 30 C. FÅR EJ FRYSAS. Reagenser och BD RSVanordningar måste vara vid rumstemperatur (15 30 C) när de används för testning. PROVTAGNING OCH -FÖRBEREDELSE Transport och förvaring av prover: Transportera färska prover till laboratoriet så snabbt som möjligt i lämpligt flytande transportsystem. Behandla proverna så snart som möjligt efter provtagningen. Vid behov kan proverna förvaras vid 2 8 C i högst 72 h eller vid 20 C i högst 7 dagar efter provtagningen. Det är av avgörande betydelse att korrekta metoder för provtagning och provförberedelser följs. Proverna skall inte centrifugeras innan de testas med Directigen EZ RSV-testen, eftersom avlägsnande av cellmaterial inverkar negativt på testens sensitivitet. Transportmedier: Nedanstående transportmedier har testats och befunnits vara kompatibla med Directigen EZ RSV-testen: Fysiologisk koksaltlösning Trypticase sojabuljong + 0,5 % gelatin* Fosfatbuffrad koksaltlösning (PBS) Trypticase sojabuljong + 0,5 % BSA PBS + 0,5 % gelatin* Earles Minimal Essential Medium (EMEM) PBS +0,5 % bovint serumalbumin (BSA) EMEM + 0,5 % BSA Kalvinfusionsbuljong (Veal Infusion Broth, VIB) EMEM + 1 % BSA VIB + 0,5 % BSA EMEM + 0,5 % laktalbuminhydrolysat Hanks balanserade saltlösning EMEM + 1,0 % laktalbuminhydrolysat M4-medier* Modifierad Stuarts CultureSwab i vätskeform M4-RT-medier* Amies (flytande) CultureSwab M5-medier Starplex Multitrans* Bartels ViraTrans-medier BD Universal Virustransportmedium* Sackarosfosfat (2-SP) *Mediet innehåller gelatin. Provtagning och -förberedelser: Nasofarynxlavage och aspirat har visat sig vara överlägsna prover tagna med nasofarynxpinnar och är de provtagningsmetoder som rekommenderas. 9,10 Acceptabla provtagningsmetoder för testning med Directigen EZ RSV-testen innefattar nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat, nasofarynxpinne och nasofarynxpinne/-lavage. OBS! För provtagning med nasofarynxpinne rekommenderas pinnar med polyester- eller rayontopp med en aluminiumtråd. Flockade provtagningspinnar har testats analytiskt och befanns vara kompatibla med Directigen EZ RSV-test. 15 Pinnar med kalciumalginattopp är inte godtagbara för provtagning av virusprov. 16 Förfarande vid användning av nasofarynxlavage och nasofarynxpinne/-lavage: 1. Provvolymer på 2 3 ml rekommenderas. 2. Onödigt stora lavagevolymer bör undvikas, eftersom de kan resultera i nedsatt testsensitivitet. 3. Behandla provet så som beskrivs i Testförfarande. Förfarande vid användning av nasofarynxpinne: 1. Pinnprover kan tillsättas till 350 µl 2 ml transportmedium. 2. Vortexa pinnen och transportmediet. 3. Avlägsna så mycket vätska som möjligt från pinnen. OBS! Alternativt kan pinnen lämnas kvar i röret. 4. Kassera pinnen i lämplig behållare. 5. Behandla provet så som beskrivs i Testförfarande. Förfarande vid användning av nasofarynxaspirat: 1. Prover kan spädas i 1 3 ml transportmedium eller saltlösning före behandlingen. 2. Behandla provet så som beskrivs i Testförfarande. FÖRFARANDE Testförfarande ANMÄRKNINGAR: Reagenser, prover och BD RSV-anordningar måste vara vid rumstemperatur (15 30 C) när de används för testning. 2

3 Blanda alla prover ordentligt innan en alikvot hälls av för extraktion. Proverna skall inte centrifugeras innan de används med Directigen EZ RSV-testen, eftersom avlägsnande av cellmaterial inverkar negativt på testens sensitivitet. För att säkerställa korrekt tillförsel måste DispensTube-rören och reagensflaskorna hållas vertikalt (ca 2,5 cm från BD RSV-anordningens provbrunnar eller DispensTube), medan en droppe åt gången dispenseras i snabb följd. 1. Ta ut en BD RSV-anordning från dess foliepåse omedelbart före användning. 2. Förse en BD RSV-anordning och ett DispensTube-rör med etiketter för den kontroll eller det prov som ska testas. 3. Placera det etikettförsedda DispensTube-röret på avsedd plats vid arbetsstationen eller i stället. 4. Blanda extraktionsreagens E varsamt genom att vända det upp och ned. Dispensera 3 droppar till DispensTube. Håll reagensflaskan vertikalt (ca 2,5 cm från DispensTube) medan dropparna dispenseras. 5. Blanda provet eller kontrollen ordentligt och behandla enligt anvisningarna nedan: a. Prover: 1. Vortexblanda eller blanda proverna ordentligt. Får ej centrifugeras. 2. Pipettera 250 µl prov till DispensTube. b. Kontroller: 1. Blanda flaskorna med Kontroll + och Kontroll varsamt. 2. Tillsätt 6 droppar Kontroll + till korrekt DispensTube. 3. Tillsätt 6 droppar Kontroll till korrekt DispensTube. 6. För in en DispensTube-spets i varje DispensTube. OBS! Använd inte spetsar från andra Directigen-produkter. 7. Vortexblanda eller blanda ordentligt. 8. Vänd DispensTube-röret upp och ned och håll i rörets övre hälft, borta från spetsen, och kläm försiktigt ut tre (3) droppar extraherat prov i BD RSV-provbrunnen med tillämplig märkning. OBS! Om man klämmer på röret intill spetsen kan spetsen ramla av så att hela rörets innehåll rinner ut. 9. Läs av resultaten efter 15 min. eller högst 60 min. Positiva resultat kan rapporteras så snart som efter 5 min, förutsatt att test- och kontrollinjerna är synliga. OBS! Resultaten måste avläsas vid 15 min om ett gelatininnehållande medium användes. Se Metodens begränsningar. 10. Avläs testresultaten på väl upplyst plats och anteckna dem. Kvalitetskontroll: Kvalitetskontroll måste utföras i enlighet med gällande bestämmelser eller ackrediteringskrav samt laboratoriets etablerade procedurer för kvalitetskontroll. Det rekommenderas att användaren konsulterar CLSI (tidigare NCCLS) EP12-A 17 och 42 CFR (c ) 18 för vägledning avseende lämpliga rutiner för kvalitetskontroll. 3

4 Varje BD RSV-anordning är försedd med inbyggda kontroller. De inbyggda kontrollfunktionerna innefattar: Intern kontroll: Uppträdande av en rödlila kontrollinje utgör en intern antigenkontroll (positiv intern kontroll) som tjänstgör som en reagenstest med avseende på konjugat och infångande antikropp, samt bekräftar att ett adekvat kapillärflöde har förelegat. Frånvaro av denna linje innebär att testen inte är tolkningsbar. Testmembrankontroll (negativ intern kontroll): Den icke-reaktiva membranytan som omger de positiva interna kontroll- och testlinjerna kontrasterar mot en positiv reaktion och tjänstgör därför som en bakgrundsreferens vid tolkning av reaktionsfärgen. Externa positiva och negativa kontroller: Positiv (Kontroll +) och Negativ (Kontroll ) kontrollvätska tillhandahålls med varje sats. Dessa kontroller tillhandahålls för ytterligare kvalitetskontroller, för att demonstrera en positiv eller negativ reaktion. De externa kontrollerna skall köras som kvalitetskontroll en gång för varje nytt parti eller ny leverans. Uppträdande av den rödlila linjen i avläsningsfönstret intill T vid användning av Kontroll + utgör ytterligare bevis på att membranets RSV-antigenbindande egenskaper är tillfredsställande. Om Kontroll + eller Kontroll inte ger korrekta resultat skall resultaten inte rapporteras. De flytande kontrollerna kan också användas för att demonstrera en svagt positiv reaktion. En svagare positiv reaktion kan påvisas genom spädning av både Kontroll + och Kontroll tillsammans i samma DispensTube (3 droppar Kontroll + och 3 droppar Kontroll ). Om förväntade kontrollresultat ej erhålls, får svar på patientproverna ej lämnas. Kontakta i så fall lokal Becton Dickinson-representant eller BD Teknisk service för assistans. TOLKNING AV RESULTAT Positiv test (antigenförekomst) En rödlila linje uppträder i avläsningsfönstret intill testen T och en rödlila linje uppträder vid kontrollen C. Detta innebär att RSVantigen kunde detekteras i provet. Bakgrundsområdet bör vara vitt till svagt rosa. Negativ test (inget antigen detekterat) Ingen rödlila linje är synlig intill testen T. Detta innebär att RSV-antigen inte kunde detekteras i provet. En rödlila linje vid kontrollen C innebär att testproceduren och reagenserna fungerat korrekt. Bakgrundsområdet bör vara vitt till svagt rosa. Ej tolkningsbar test Om ingen rödlila linje uppträder vid kontrollen C eller om bakgrundsfärgen interfererar med tolkningen av test- eller kontrollinjerna, är testen inte tolkningsbar. En ej tolkningsbar test måste göras om; antingen skall ett nytt prov tas och testas om eller så skall provet sändas till ett kliniskt laboratorium för renodling. ej tolkningsbar RAPPORTERING AV RESULTAT Positivt Positiv med avseende på närvaro av RSV-antigen. Ett positivt resultat kan förekomma i frånvaro av levande virus. Negativt Negativ med avseende på närvaro av RSV-antigen. RSV-infektion kan dock ej uteslutas eftersom antigenförekomsten i provet kan understiga testens detektionströskel. Det rekommenderas att negativa resultat verifieras via odling. METODENS BEGRÄNSNINGAR 1. Directigen EZ RSV-testen kan detektera både viabla och icke viabla RSV-partiklar. Directigen EZ RSVtestens prestanda är avhängig antigenbelastningen och korrelerar inte nödvändigtvis med vävnadsodlingar utförda på samma prov. Etiologin vid luftvägsinfektioner orsakade av andra mikroorganismer än respiratorisk syncytialvirus kan inte fastställas med denna test. 2. Felaktig provtagning, felaktig hantering/transport av prover eller låga virusutsöndringsnivåer kan ge falskt negativa resultat. Ett negativt testresultat utesluter därför inte möjligheten av en RSV-infektion. Som vid alla diagnostiska förfaranden skall resultaten som erhålls med Directigen EZ RSV-testen användas i kombination med annan klinisk information som läkaren har tillgång till. 3. Jämfört med tydligt markerade linjer utgör svagt synliga linjer vid kromatografiska immunanalyser med större sannolikhet falskt positiva resultat. Som vid alla diagnostiska förfaranden skall resultaten som erhålls med Directigen EZ RSV-testen användas i kombination med annan klinisk information som läkaren har tillgång till. 4. Validiteten hos Directigen EZ RSV-testen för identifiering/verifiering av vävnadsodlingsisolat har inte fastställts och testen är ej avsedd att användas för detta ändamål. 5. Innehåll av använt transportmedium bör granskas noggrant för att fastställa om det innehåller gelatin eller inte. Om ett gelatininnehållande transportmedium används måste resultaten avläsas efter 15 min. Längre avläsningstid än 15 min. kan resultera i uppträdandet av svaga linjer i avläsningsfönstrets test- (T) position. 4

5 6. Amies Gel CultureSwab Plus-medium är inte kompatibelt med Directigen EZ RSV-testen. Lagring av prover i detta medium under en längre tid kan ge upphov till falskt negativa resultat. 7. Korsreaktivitet med humant metapneumovirus i denna test har ej utvärderats. 8. Monoklonala antikroppar detekterar inte med säkerhet samtliga antigena varianter eller nya stammar av RSV. 9. Directigen EZ RSV-testen har inte utvärderats med ett tillräckligt stort antal prover från de nedre luftvägarna eller prover tagna med pinne från vestibulum nasii, näsan/svalget eller farynx för att dess prestanda vid användning tillsammans med dessa provtyper har kunnat fastställas. FÖRVÄNTADE VÄRDEN Frekvensen positiva resultat som observeras vid RSV-testning varierar med provtagningsmetod, hanterings- /transportsystem, detektionsmetod, tidpunkt på året, patientens ålder, det geografiska läget samt, viktigast av allt, sjukdomens lokala prevalens. Prevalensen, som observerades med odling under den kliniska studien, varierade mellan 4,2 % och 46,5 %. KLINISKA PRESTANDA Funktionsegenskaperna för Directigen EZ RSV-testen fastställdes i en multicenterstudie som utfördes vid sju kliniska centra under RSV-säsongen De kliniska centra var belägna i Kanada och i geografiskt skilda områden i USA. Samtliga prover togs och transporterades till laboratoriet i enlighet med rutinerna vid varje enskilt laboratorium. Varje prov utvärderades med Directigen EZ RSV-testen, cellodling samt med laboratoriets egen rutinmetod (dvs. DFA, EIA). Alla kvarvarande prover sparades vid eller under 20 C. För cellodling ympades en del av provet på cellinjer lämpliga för odling av respiratoriska virus, i enlighet med rutinerna vid varje enskilt laboratorium. Cellerna undersöktes med avseende på förekomst av cytopatologiska effekter (CPE). Infekterade celler verifierades med avseende på RSV-förekomst med hjälp av immunfluorescensfärgning. Prover negativa för CPE efter fjorton dagar färgades för verifiering av den negativa statusen med artspecifik immunfluorescensfärgning. Totalt 1176 prover bestående av nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat, nasofarynxpinne och nasofarynxpinne/-lavage från patienter med misstänkt RSV-infektion utvärderades med Directigen EZ RSVtesten. Klinisk prestanda: För alla utvärderade prover var den totala sensitiviteten och specificiteten hos Directigen EZ RSV-testen med avseende på RSV 80 % respektive 91 % vid jämförelse med odling. Frekvensen ej tolkningsbara resultat var 0 %. Directigen EZ RSV-testens funktionsegenskaper jämfört med cellodling för varje provtyp visas i tabell 1. Funktionsegenskaperna jämfört med cellodlingar för varje klinisk institution visas i tabell 2. Tabell 1: Sammanfattning av Directigen EZ RSV (EZ)-testens funktionsegenskaper för alla provtyper, jämfört med odling Odling/EZ Provtyp n +/+ /+ a +/ / Sensitivitet (%) Specificitet (%) (95 % (95 % konfidensintervall) konfidensintervall) Nasofarynxlavage ,2 85,5 (NPW) (80,7 92,1) (79,8 90,1) Nasofarynxaspirat ,9 91,6 (NPA) (68,2 84,2) (87,7 94,5) Nasofarynxpinne/-lavage ,8 95,0 (NPSW) (55,1 85,0) (89,7 98,2) Nasofarynxpinne ,7 91,6 (NPS) (47,2 82,7) (87,3 94,8) (+) = RSV-positiv ( ) = RSV-negativ a Den PCR-metod som användes för att testa prover med negativ odling och positiv Directigen EZ RSV-test är inte godkänd av FDA. 79 prover uppvisade negativ odling och positiv Directigen EZ RSV-test. PCR-test utfördes på 73 av de 79 proverna; 46 av de 73 proverna var positiva enligt PCR. 5

6 Tabell 2: Sammanfattning av Directigen EZ RSV (EZ)-testens funktionsegenskaper jämfört med odling, per klinisk institution. Odling/EZ Institution Provtyp n +/+ /+ +/ / Sensitivitet (%) Specificitet (%) (95 % (95 % konfidensintervall) konfidensintervall) Institution 1 50% NPW ,6 45% NPA (71,5 100) (83,8 99,4) 5% NPS Institution 2 100% NPW ,9 82,4 (67,6 87,7) (73,6 89,2) Institution 3 59% NPA ,9 76,7 37% NPW (77,1 92,3) (67,3 84,5) 4% NPS Institution 4 100% NPS ,4 91,4 (13,7 78,8) 86,6 94,9) Institution 5 73% NPSW ,4 94,9 24% NPS (62,7 85,5) (90,3 97,8) 2% NPW 1% NPA Institution 6 100% NPW ,2 100 (76,3 98,1) (91,8 100) Institution 7 100% NPA ,4 95,3 (57,8 82,7) (91,5 97,7) (+) = RSV-positiv ( ) = RSV-negativ Positiva testresultat med Directigen EZ RSV var distribuerade över ett spektrum från svagt synliga till kraftigt markerade linjer. Av de 70 Directigen EZ RSV-positiva proverna med svagt synliga linjer hade 39 prover positiva odlingar och sammanlagt 58 prover var positiva med en eller flera metoder (dvs. odling, DFA, EIA eller PCR a ). Av de 170 Directigen EZ RSV-positiva proverna med synliga linjer hade 130 prover positiva odlingar medan sammanlagt 166 prover var positiva med en eller flera metoder (dvs. odling, DFA, EIA eller PCR a ). Av de 106 Directigen EZ RSV-positiva proverna med kraftigt markerade linjer hade 98 prover positiva odlingar medan sammanlagt 106 prover var positiva med en eller flera metoder (dvs. odling, DFA, EIA eller PCR a ). a Den PCR-metod som användes för att testa prover med negativ odling och positiv Directigen EZ RSV-test är inte godkänd av FDA. Reproducerbarhet: Reproducerbarheten hos Directigen EZ RSV-testen utvärderades vid tre institutioner. Reproducerbarhetspanelen bestod av 12 simulerade RSV-prover och inkluderade fyra replikat med låg positiv nivå (nära detektionsgränsen, LOD) samt fyra replikat av måttligt hög positiv nivå RSV-antigen tillsatta den negativa kontrollspädningsvätskan. Panelen innefattade också fyra simulerade RSV-negativa prov som utgjordes av det negativa kontrollspädningsvätskan utan tillsats av RSV-antigen. Den totala reproducerbarheten för Directigen EZ RSV-testen var 99,1 %. Analytiska studier Analytisk sensitivitet (detektionsgräns, LOD) Detektionsgränsen (LOD) för Directigen EZ RSV-testen fastställdes för sammanlagt fem RSV-stammar; två RSV A- och tre RSV B-stammar. Typ RSV-virusstam LOD (TCID 50 )* A RSV (Lång) 3,95 x 10 3 A RSV (A-2) 7,9 x 10 3 B RSV (9320) 4,05 x 10 2 B RSV (Washington) 7,03 x 10 3 B RSV (vild typ) 5,56 x 10 2 * TCID 50 = Infektiös dos vid vilken 50 % av celler i en vävnadsodling går i lys Analytisk specificitet Directigen EZ RSV-testen utvärderades med användning av sammanlagt 99 mikroorganismer (58 bakterier, två jäststammar och 39 virus). Bakterier och jäststammar testades vid koncentrationer på 10 8 CFU/mL. Mycoplasma orale testades vid >10 7 CFU/mL. Mycoplasma pneumoniae testades vid >10 6 CCU/mL (CCU color changing units, enheter med färgförändring). Mycobacterium tuberculosis testades vid 7,0 x 10 6 CFU/mL. Virusisolat testades vid titrar mellan 10 3,5 och 10 9,5 TCID 50 /0,20 ml. Influenza-virus testades vid titrar mellan 10 3,5 och 10 9,5 CEID 50 **/0,20 ml. Inga av de angivna mikroorganismerna gav positiva resultat i Directigen EZ RSV-testen. ** CEID 50 = Infektiös dos vid vilken 50 % av kycklingembryon är infekterade. 6

7 Acinetobacter baumannii (calcoaceticus) Actinobacillus suis Bacteriodes fragilis Bordetella pertussis Candida albicans Candida glabrata Cardiobacterium hominis Chlamydia psittaci Chlamydia trachomatis LGVII Corynebacterium diphtheriae Eikenella corrodens Enterococcus faecalis Enterococcus gallinarum Escherichia coli Fusobacterium nucleatum Gardnerella vaginalis Haemophilus aphrophilus Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae Haemophilus paraphrophilus Kingella kingae Bakterie- och jästpanel Klebsiella pneumoniae Lactobacillus casei Lactobacillus fermentum Lactobacillus plantarum Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Moraxella catarrhalis Mycobacterium avium Mycobacterium intracellulare Mycobacterium tuberculosis Mycoplasma orale Mycoplasma pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Neisseria mucosa Neisseria sicca Neisseria subflava Peptostreptococcus anaerobius Porphyromonas asaccharolyticus Prevotella oralis Proteus mirabilis Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Salmonella choleraesuis subsp minnesota Serratia marcescens Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus- Cowan Staphylococcus epidermidis Streptococcus bovis II grupp D Streptococcus mutans Streptococcus oralis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes grupp A Streptococcus sanguis Streptococcus sp. grupp B Streptococcus sp. grupp C Streptococcus sp. grupp F Streptococcus sp. grupp G Veillonella parvula Viruspanel Adenovirus Typ 3 Influenza B/GL/1739/54 Adenovirus Typ 5 Influenza B/Hong Kong/5/72 Adenovirus Typ 7 Influenza B/Lee/40 Adenovirus Typ 10 Influenza B/Allen/45 Adenovirus Typ 18 Influenza B/Maryland/1/59 Coronavirus Influenza B/Taiwan/2/62 Coxsackievirus Typ A9 (Griggs) Influenza C/Taylor/1233/47 Coxsackievirus Typ A9 (P.B. Bozek) Mässlingsvirus Coxsackievirus Typ B5 Påssjukevirus Coxsackievirus Typ B6 Parainfluenza Typ 1 Coxsackievirus Typ A21 Parainfluenza Typ 2 Cytomegalovirus Parainfluenza Typ 3 Echovirus Typ 2 Rhinovirus Typ 1A Echovirus Typ 3 Rhinovirus Typ 2 Echovirus typ 6 Rhinovirus typ 13 Echovirus typ 11 Rhinovirus typ 15 Herpes Simplex virus typ 1 Rhinovirus typ 16 Herpes Simplex virus typ 2 Rhinovirus typ 37 Influenza A (H1N1) Varicella-Zoster Virus Influenza A (H3N2) Interfererande substanser Olika substanser testades med Directigen EZ RSV-testen, inklusive helblod med 2 % receptfria och receptbelagda läkemedel. Ingen interferens noterades i analysen för någon substans vid de testade nivåerna. Receptfria läkemedel Tre receptfria munvatten vid 25 % Difenhydramin HCl vid 5 mg/ml Tre receptfria halstabletter vid 25 % Pseudoefedrin HCl vid 20 mg/ml Tre receptfria nässprayer vid 10 % Eugenol-glyceryleter vid 20 mg/ml 4-acetamidofenol vid 10 mg/ml Ibuprofen vid 10 mg/ml Acetylsalicylsyra vid 20 mg/ml Oxymetazolin vid 0,05 mg/ml Klorfeniraminmaleat vid 5 mg/ml Fenylefrin vid 1 mg/ml Dextrometorfan vid 10 mg/ml 7

8 Receptbelagda läkemedel Zanamavir vid 1 mg/ml Amantadin vid 500 ng/ml Rimantadin vid 500 ng/ml Ribavirin vid 500 ng/ml Synagis vid 0,1 mg/ml Albuterolsulfat vid 0,083 mg/ml TILLGÄNGLIGHET Kat. nr. Beskrivning Directigen EZ RSV 30 testsats BBL CultureSwab Sterile Single Swab (steril enkel provtagningspinne), förpackning med BBL CultureSwab Liquid Amies (flytande Amies), böjlig aluminiumtråd, förpackning med BBL CultureSwab Liquid Stuart (flytande Stuart), böjlig aluminiumtråd, förpackning med BD Universal Viral Transport 3 ml odlingsflaska, kartong med Regular Flocked Swab (reguljär flockad provtagningspinne), steril individuellt förpackad, kartong med Minitip Flocked Swab (flockad provtagningspinne med minispets), steril individuellt förpackad, kartong med Flexible Minitip Flocked Swab (flexibel flockad provtagningspinne med minispets), steril individuellt förpackad, kartong med 100 REFERENSER 1. CDC Update: respiratory syncytial virus activity United States, season. Morbid. Mortal. Weekly Rep. 48: Falsey, A.R. and E. E. Walsh Respiratory syncytial virus infection in adults. Clin. Microbiol. Rev. 13: Englund. J.A., P. A. Peidra, A. Jewell, K. Patel, B. B. Baxter and E. Whimbey Rapid diagnosis of respiratory syncytial virus infections in immunocompromised adults. J. Clin. Microbiol. 34: Crowcroft, N.S., F. Cutts and M.C. Zambon Respiratory syncytial virus: an underestimated cause of respiratory infection, with prospects for a vaccine. Commun Dis Public Health. 2: Hughes, J.D., D. A. Mann and V. V. Hamparian Detection of respiratory syncytial virus in clinical specimens by viral culture, direct and indirect immunofluorescence, and enzyme immunoassay. J.Clin. Microbiol. 226: Ahluwalia, G.J., J. Embree, P. McNicol, B. Law and G. W. Hammond Comparison of nasopharyngeal aspirate and nasopharyngeal swab specimens for respiratory syncytial virus diagnosis by cell culture, indirect immunofluorescence assay, and enzyme-linked immunosorbent assay. J. Clin. Microbiol. 25: Waner, J.L., N. J. Whitehurst, S. J. Todd, H. Shalaby and L. V. Wall Comparison of Directigen RSV with viral isolation and direct immunofluorescence for the identification of respiratory syncytial virus. J. Clin. Microbiol. 25: Kehl, S.C., K. J. Henrickson, W. Hua and F. Jiang Evaluation of the hexaplex assay for detection of respiratory viruses in children. J. Clin. Microbiol. 39: Barenfanger, J., C. Drake, N. Leon, T. Mueller and T. Troutt Clinical and financial benefits of rapid detection of respiratory viruses: an outcomes study. J. Clin. Microbiol. 38: Heikkinen, T., J. Marttila, A. Salmi, and O. Ruuskanen Nasal Swab versus Nasopharyngeal Aspirate for Isolation of Respiratory Viruses. J. Clin. Microbiol. 40: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections. CLSI, Wayne, PA. 12. Garner, J. S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U. S. Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 14. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Data on file, BD Diagnostics. 16 Smith, T.F Specimen requirements; selection, collection, transport, and processing In S. Spector, R.L. Hodinka, and S.A. Young (eds.), Clinical virology manual, 3rd ed., ASM Press, Washington, D.C. 17. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS) Approved guideline: EP12-A. User protocol for evaluation of qualitative test performance, CLSI, Wayne, PA. 18. Federal Register Quality control for tests of moderate complexity (including the subcategory), high complexity, or any combination of these tests. Code of Federal Regulations 42(3):

9 9

10 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD USA BENEX Limited Bay K 1 a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ViraTrans is a trademark of Trinity Biotech, PLC. Multitrans is a trademark of Starplex Scientific, Inc. BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company BD. Made in China by BD.

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener Directigen EZ Flu A+ För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och -virusantigener 8010589 2008/03 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Directigen EZ Flu A+-testen är en snabb kromatografisk immunanalys

Läs mer

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid AVSEDD ANVÄNDNING BACTEC Diluting Fluid (spädningsvätska) används vid förfaranden där mykobakterieodlingar späds för inokulation. Produktens huvudsakliga användning är vid BACTEC

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials AVSEDD ANVÄNDNING BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Svenska BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 Broth, ph 6,0) är speciellt utvecklat för

Läs mer

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator Influensa A+B FIA Enbart för användning med Sofia analysator AVSEDD ANVÄNDNING Sofia influensa A+B FIA använder immunfluorescens för att upptäcka antigener för influensa A+B virus i preparat med pinnprov

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Legionella FIA använder immunofluorescens för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen i humana urinprov.

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

NOW Streptococcus pneumoniae Test

NOW Streptococcus pneumoniae Test Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln. Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Affirm VPIII Microbial Identification Test (test för identifiering

Läs mer

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen.

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA använder immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokocker, antigen från svalgprov med bomullstoppar eller

Läs mer

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit För in vitro-diagnostik: MycXtra MycXtra Fungal DNA Extraction Kit REF 080-005 Avsedd användning MycXtra Fungal DNA Extraction Kit är avsett till isolering och rening av fungalt DNA i humant bronkoalveolärt

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20 ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA CLIA komplexitet: Undantaget Endast för användning in vitro; Receptbelagt läkemedel Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta test i en CLIA undantagen miljö. Detta

Läs mer

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Katarina Hedin, MD Specialist i allmänmedicin FoU Kronoberg Landstinget Kronoberg Institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay Svenska 81957 344 28/1 USA-patentnr. 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,63; 5,928,869;

Läs mer

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION FAKTA OM LUNGINFLAMMATION BAKGRUND Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. 1 Globalt är det den vanligaste formen av pneumokocksjukdom

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort MRSA screen Nuc-gen MRSA konfirmation Nuc / MecA/ MecC/PVL-gen Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae screen ALLMÄNNA PROVER såsom: Sår, näsa, svalg

Läs mer

ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01

ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01 ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01 U 0344 Svenska Patentnummer: 5 270 184; 5 547 861; 5 648 211; 5 712 124; 5 744 311; 5 846 726;

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5 Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2013-09-02 Sidan 1 av 6 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUKSANVISNING DELVIS FÄRDIGSTÄLLDA MEDIER I FLASKA BA-257104.01 Rev.: Augusti 2003 BD Sabouraud Glucose Agar AVSEDD ANVÄNDNING BD Sabouraud Glucose Agar som tillhandahålls i flaskor, är ett delvis färdigställt

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay 3300755JAA 2008/091 0344 Svenska Patent Numbers: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,630;

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

Typning av virulensfaktorer och lite om MALDI-TOF. Bo Nilson Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Skåne

Typning av virulensfaktorer och lite om MALDI-TOF. Bo Nilson Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Skåne Typning av virulensfaktorer och lite om MALDI-TOF Bo Nilson Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Skåne Proteinet Ag ak Identifiering Agglutination Elisa Immunokromatografi Array Nukleinsyra DNA mrna

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones

Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones Svensk standard SS-EN ISO 15189:2012 utgåva 3 Medicinska laboratorier krav på kvalitet och kompetens 15189 är en kombination av kvalitetskrav

Läs mer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska RubellaIgMELA Test PKS medac Enzym immunoassay med PipetteringsKontrollSystem (PKS) för detektion av IgMantikroppar mot rubellavirus (röda hund) Svenska 0123 135PKSVPSW/111104 TILLVERKARE medac Gesellschaft

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Pall ebds. PALL ebds PROVTAGNINGSSET

Pall ebds. PALL ebds PROVTAGNINGSSET Svenska Pall ebds REF: 00-0E PALL ebds PROVTAGNINGSSET Bakteriedetektionssystem för testning av trombocytprodukter och leukocytfria erytrocyter. För in vitro-diagnostik. EJ FÖR TRANSFUSION. Better Blood,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN MS-H Vaccin ögondroppar, suspension 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: En dos (30 µl) innehåller: Mycoplasma

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75 TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP Kurskod: MC1401 Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Datum: 2013-10-02 Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 75 Poängfördelning: Nikolaos Venizelos

Läs mer

INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVA-LJUS

INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVA-LJUS INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVALJUS INTERCEPT Blood System för trombocyter INTERCEPT Blood System för trombocyter är en

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Rörtyp/användningsområde. Hållare med överföringsrör för urin

Rörtyp/användningsområde. Hållare med överföringsrör för urin sida 1 (8) Övrigt provtagnings- och förvaringsmaterial Gemensamt inom 47994 Becton Dickinson AB 364940 80862 62.9924.284 47993 Becton Dickinson AB 364915 44927 80.734 Hållare med överföringsrör för urin

Läs mer

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Historik 1980 Mycoplasma genitalium isolerades från 2 av 13 män med NGU 1985 Chimpanser inolkulerades

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

MIKR BLADET. Nr 2 2015

MIKR BLADET. Nr 2 2015 MIKR BLADET Nr 2 2015 Mikrobladet i egen regi. För synpunkter och för inlämning av artiklar, foton med mera mejla direkt till darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se. Väl mött Styrelsen RFM, Redaktionen

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum SeroMP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Katalog

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET TEST AV ANTIMIKROBIELLA MEDEL Bilaga 3. Testning av antimikrobiella medel Staphylococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ß-laktamastest* G-penicillin amoxicillinklavulansyra

Läs mer

dricksvattenberedningen

dricksvattenberedningen Norovirus och andra magtarmsjukevirus i dricksvattenberedningen kan det innebära en risk idag eller imorgon? Fredrik Nyström, Erik Dalin & Per-Eric Lindgren Institutionen för klinisk och experimentell

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset

Läs mer

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Svenska BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 1. AVSEDD ANVÄNDNING... 4 2. INLEDNING... 4. TESTETS PRINCIP... 4 4. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE PAS-14-408-FA 12 juli 2014 BD Vacutainer CPT TM (Cell Preparation Tube) Till berörda personer inom: Riskhantering, Laboratorie, Logistik, Blodprovstagare, kliniska studier och

Läs mer

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER EQUALIS Användarmöte, Molekylärdiagnostik 2012 Quality Hotel, Ekoxen, Linköping 7 8 november, 2012 DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER Majid Osman, kemist, PhD Klinisk kemi, Linköping DNA stabilitet Provtagning

Läs mer

Boten eller soten. Antibiotika vid oklar feber. Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Boten eller soten. Antibiotika vid oklar feber. Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Boten eller soten Antibiotika vid oklar feber Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Antibiotika vid oklar feber =FUO >7 dagar (>3 veckor) Nej, sällan! Antibiotika riktad Akuten

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att HyQvia, infusionsvätska lösning, ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att HyQvia, infusionsvätska lösning, ska få ingå i läkemedelsförmånerna. 2015-01-05 1 (7) Vår beteckning SÖKANDE Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att, infusionsvätska

Läs mer

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso och sjukvården m.m. SOSFS 2007:19 Föreskrifter

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL Specialitet: Infektionsmedicin PM Medicinskt Text författare: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Faktaansvarig: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2008-01-22 Reviderat: 2013-04-04

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av Mercodia MPO ELISA Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLER SOM

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Infektiös keratit Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Epidemiologi Drabbar 6.3 till 11 per 100 000 (oftare KL-bärare) Bakteriell keratit är vanligare (drygt 80% av fall) Filamentär

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Företagsfakta- Översikt

Företagsfakta- Översikt Företagsfakta- Översikt Laboratoriet Dynamic Code har lokaler i Linköping där även laboratoriet finns. Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 av Swedac. Kapacitet att analysera ca 300 000 tester per år. Konsumentprodukterna

Läs mer

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten:

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten: 1(10) Packa Provet Rätt Transport av prover för kemisk eller mikrobiologisk analys är förenat med vissa risker. Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur

Läs mer