Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)"

Transkript

1 Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och kvalitativ påvisning av respiratoriskt syncytialvirusantigen (RSV-antigen) i nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat och prover tagna med nasofarynxpinne och nasofarynxpinne/-lavage från patienter med misstänkt respiratorisk virusinfektion. Denna test är avsedd för in vitro-diagnostik av infektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos neonatala patienter och pediatriska patienter under 20 års ålder. Det rekommenderas att negativa testresultat verifieras via cellodling. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Virala luftvägsinfektioner orsakar otaliga sjukdomsfall. Respiratorisk syncytialvirus (RSV) är en ledande orsak till nedre luftvägsinfektioner hos yngre barn under förkylningsårstiden. 1 RSV har också orsakat svåra luftvägsinfektioner hos äldre och immunkomprometterade patienter. 2,3 RSV har nyligen identifierats som orsaken till 20 % av influensaliknande sjukdomar hos personer i åldern år. 4 Traditionella metoder för detektion av respiratoriska virus har innefattat cellodlingar och direkt fluorescerande antikroppar (DFA). 5-7 PCR har nyligen visat sig kliniskt användbart för detektion av luftvägsvirus, inklusive RSV. 8 Enzymimmunanalys (EIA) och snabba manuella system finns tillgängliga för specifika virus såsom Influenza A/B och RSV. Snabbtester möjliggör snabb diagnos så att patienten kan isoleras och erhålla lämplig behandling, och nosokomial spridning av infektionen till medpatienter med komprometterad hjärt- eller lungfunktion eller nedsatt immunsystem kan förhindras. 9 Snabbtester underlättar även snabbt val av lämplig antiviral behandling. De vanligaste prover som tas vid RSV-testning innefattar nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat och prov taget med nasofarynxpinne. Nasofarynxlavage och -aspirat har visat sig vara överlägsna prov taget med pinne och är de prov som rekommenderas. 10 Directigen EZ RSV antigendetektionstest är en kromatografisk analys för detektion av RSV-antigener extraherade från olika prover från symtomatiska patienter. Directigen EZ RSV-testens snabbhet och arbetsgång gör att den lämpar sig som en akuttest för detektion av RSV-antigener, eftersom den ger snabb, relevant information som underlättar vid beslut om antiviral intervention samt andra kliniska eller relaterade beslut. PRINCIPER FÖR METODEN Directigen EZ RSV-testen är en kromatografisk analys för kvalitativ detektion av RSV-antigener i prover som extraherats från luftvägsprover. När extraherade prover tillsätts testanordningen, binds RSV A- och/eller B- antigener till det antikroppkolloidala guldkonjugatet i testremsan och bildar ett antigen-antikroppskomplex. Detta komplex migrerar över testremsan till reaktionsområdet och fångas upp av linjen RSV-antikroppar på membranet. Överflödigt konjugat binds till en andra linje som består av inaktiverat RSV-antigen, vilket fungerar som en funktionskontroll. Ett positivt resultat utmärks av att två rödlila linjer visas i avläsningsfönstret, en linje vid testen T och den andra vid kontrollen C. Frånvaro av en rödlila linje vid T och närvaro av en rödlila linje vid C innebär att resultatet är negativt. Testen bedöms som ej tolkningsbar om ingen rödlila linje är synlig vid C. REAGENSER Nedanstående reagenser medföljer Directigen EZ RSV-satsen. BD RSV-anordningar 30 Varje anordning innehåller en kontrollinje med inaktiverat RSV-antigen och en testlinje med monoklonala RSVantikroppar på membranet. Extraktionsreagens E 4,0 ml Extraktion, mukolytiskt agens och detergens, med 0,2 % natriumazid (konserveringsmedel). Kontroll + 2,0 ml Positiv kontroll, detergensbehandlade RSV-infekterade celler med 0,1 % natriumazid (konserveringsmedel). Kontroll 2,0 ml Negativ kontroll, detergensbehandlade icke-rsv-infekterade celler med 0,1 % natriumazid (konserveringsmedel). DispensTube-rör 30 Rör för extrahering av prov och tillförsel av prov till anordningen. DispensTube-spetsar 30 Spetsar för filtrering av prov som tillförs anordningen. Material som krävs men ej medföljer: Pipett (med kapacitet för 250 µl), timer, vortexblandare och transportmedia (se Provtagning och -hantering). Varningar och försiktighetsbeaktanden: Avsedda för in vitro-diagnostik. 1. RSV-reagensen Kontroll + och kontrollinjen på BD RSV-anordningen har preparerats från RSV-infekterade vävnadsodlingsceller som inaktiverats genom behandling med detergens och sonikering och därefter testats med bioanalytiska förfaranden.

2 2. Använd inte satsen om Kontroll + och Kontroll inte ger korrekta resultat. 3. Patogena mikroorganismer, inklusive hepatitvirus och humant immunbristvirus, kan förekomma i kliniska prover. Allmänna försiktighetsbeaktanden och institutionens riktlinjer bör följas vid hantering av alla föremål som kontaminerats med blod eller andra kroppsvätskor. 4. Komponenterna i satsen får ej användas efter utgångsdatum. 5. Blanda INTE reagenser från olika satspartinummer. Anordningen får ej återanvändas. 6. Reagenserna innehåller natriumazid, vilket är skadligt vid inandning, kontakt med hud och förtäring. Vid kontakt med syror frigörs mycket giftig gas. Vid kontakt med huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Natriumazid kan reagera med bly- och kopparledningar och bilda höggradigt explosiva metallazider. Vid bortskaffning skall produkten spolas ut med stora mängder vatten så att ansamling av azid förhindras. Förvaring och hantering: Satserna kan förvaras vid 2 30 C. FÅR EJ FRYSAS. Reagenser och BD RSVanordningar måste vara vid rumstemperatur (15 30 C) när de används för testning. PROVTAGNING OCH -FÖRBEREDELSE Transport och förvaring av prover: Transportera färska prover till laboratoriet så snabbt som möjligt i lämpligt flytande transportsystem. Behandla proverna så snart som möjligt efter provtagningen. Vid behov kan proverna förvaras vid 2 8 C i högst 72 h eller vid 20 C i högst 7 dagar efter provtagningen. Det är av avgörande betydelse att korrekta metoder för provtagning och provförberedelser följs. Proverna skall inte centrifugeras innan de testas med Directigen EZ RSV-testen, eftersom avlägsnande av cellmaterial inverkar negativt på testens sensitivitet. Transportmedier: Nedanstående transportmedier har testats och befunnits vara kompatibla med Directigen EZ RSV-testen: Fysiologisk koksaltlösning Trypticase sojabuljong + 0,5 % gelatin* Fosfatbuffrad koksaltlösning (PBS) Trypticase sojabuljong + 0,5 % BSA PBS + 0,5 % gelatin* Earles Minimal Essential Medium (EMEM) PBS +0,5 % bovint serumalbumin (BSA) EMEM + 0,5 % BSA Kalvinfusionsbuljong (Veal Infusion Broth, VIB) EMEM + 1 % BSA VIB + 0,5 % BSA EMEM + 0,5 % laktalbuminhydrolysat Hanks balanserade saltlösning EMEM + 1,0 % laktalbuminhydrolysat M4-medier* Modifierad Stuarts CultureSwab i vätskeform M4-RT-medier* Amies (flytande) CultureSwab M5-medier Starplex Multitrans* Bartels ViraTrans-medier BD Universal Virustransportmedium* Sackarosfosfat (2-SP) *Mediet innehåller gelatin. Provtagning och -förberedelser: Nasofarynxlavage och aspirat har visat sig vara överlägsna prover tagna med nasofarynxpinnar och är de provtagningsmetoder som rekommenderas. 9,10 Acceptabla provtagningsmetoder för testning med Directigen EZ RSV-testen innefattar nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat, nasofarynxpinne och nasofarynxpinne/-lavage. OBS! För provtagning med nasofarynxpinne rekommenderas pinnar med polyester- eller rayontopp med en aluminiumtråd. Flockade provtagningspinnar har testats analytiskt och befanns vara kompatibla med Directigen EZ RSV-test. 15 Pinnar med kalciumalginattopp är inte godtagbara för provtagning av virusprov. 16 Förfarande vid användning av nasofarynxlavage och nasofarynxpinne/-lavage: 1. Provvolymer på 2 3 ml rekommenderas. 2. Onödigt stora lavagevolymer bör undvikas, eftersom de kan resultera i nedsatt testsensitivitet. 3. Behandla provet så som beskrivs i Testförfarande. Förfarande vid användning av nasofarynxpinne: 1. Pinnprover kan tillsättas till 350 µl 2 ml transportmedium. 2. Vortexa pinnen och transportmediet. 3. Avlägsna så mycket vätska som möjligt från pinnen. OBS! Alternativt kan pinnen lämnas kvar i röret. 4. Kassera pinnen i lämplig behållare. 5. Behandla provet så som beskrivs i Testförfarande. Förfarande vid användning av nasofarynxaspirat: 1. Prover kan spädas i 1 3 ml transportmedium eller saltlösning före behandlingen. 2. Behandla provet så som beskrivs i Testförfarande. FÖRFARANDE Testförfarande ANMÄRKNINGAR: Reagenser, prover och BD RSV-anordningar måste vara vid rumstemperatur (15 30 C) när de används för testning. 2

3 Blanda alla prover ordentligt innan en alikvot hälls av för extraktion. Proverna skall inte centrifugeras innan de används med Directigen EZ RSV-testen, eftersom avlägsnande av cellmaterial inverkar negativt på testens sensitivitet. För att säkerställa korrekt tillförsel måste DispensTube-rören och reagensflaskorna hållas vertikalt (ca 2,5 cm från BD RSV-anordningens provbrunnar eller DispensTube), medan en droppe åt gången dispenseras i snabb följd. 1. Ta ut en BD RSV-anordning från dess foliepåse omedelbart före användning. 2. Förse en BD RSV-anordning och ett DispensTube-rör med etiketter för den kontroll eller det prov som ska testas. 3. Placera det etikettförsedda DispensTube-röret på avsedd plats vid arbetsstationen eller i stället. 4. Blanda extraktionsreagens E varsamt genom att vända det upp och ned. Dispensera 3 droppar till DispensTube. Håll reagensflaskan vertikalt (ca 2,5 cm från DispensTube) medan dropparna dispenseras. 5. Blanda provet eller kontrollen ordentligt och behandla enligt anvisningarna nedan: a. Prover: 1. Vortexblanda eller blanda proverna ordentligt. Får ej centrifugeras. 2. Pipettera 250 µl prov till DispensTube. b. Kontroller: 1. Blanda flaskorna med Kontroll + och Kontroll varsamt. 2. Tillsätt 6 droppar Kontroll + till korrekt DispensTube. 3. Tillsätt 6 droppar Kontroll till korrekt DispensTube. 6. För in en DispensTube-spets i varje DispensTube. OBS! Använd inte spetsar från andra Directigen-produkter. 7. Vortexblanda eller blanda ordentligt. 8. Vänd DispensTube-röret upp och ned och håll i rörets övre hälft, borta från spetsen, och kläm försiktigt ut tre (3) droppar extraherat prov i BD RSV-provbrunnen med tillämplig märkning. OBS! Om man klämmer på röret intill spetsen kan spetsen ramla av så att hela rörets innehåll rinner ut. 9. Läs av resultaten efter 15 min. eller högst 60 min. Positiva resultat kan rapporteras så snart som efter 5 min, förutsatt att test- och kontrollinjerna är synliga. OBS! Resultaten måste avläsas vid 15 min om ett gelatininnehållande medium användes. Se Metodens begränsningar. 10. Avläs testresultaten på väl upplyst plats och anteckna dem. Kvalitetskontroll: Kvalitetskontroll måste utföras i enlighet med gällande bestämmelser eller ackrediteringskrav samt laboratoriets etablerade procedurer för kvalitetskontroll. Det rekommenderas att användaren konsulterar CLSI (tidigare NCCLS) EP12-A 17 och 42 CFR (c ) 18 för vägledning avseende lämpliga rutiner för kvalitetskontroll. 3

4 Varje BD RSV-anordning är försedd med inbyggda kontroller. De inbyggda kontrollfunktionerna innefattar: Intern kontroll: Uppträdande av en rödlila kontrollinje utgör en intern antigenkontroll (positiv intern kontroll) som tjänstgör som en reagenstest med avseende på konjugat och infångande antikropp, samt bekräftar att ett adekvat kapillärflöde har förelegat. Frånvaro av denna linje innebär att testen inte är tolkningsbar. Testmembrankontroll (negativ intern kontroll): Den icke-reaktiva membranytan som omger de positiva interna kontroll- och testlinjerna kontrasterar mot en positiv reaktion och tjänstgör därför som en bakgrundsreferens vid tolkning av reaktionsfärgen. Externa positiva och negativa kontroller: Positiv (Kontroll +) och Negativ (Kontroll ) kontrollvätska tillhandahålls med varje sats. Dessa kontroller tillhandahålls för ytterligare kvalitetskontroller, för att demonstrera en positiv eller negativ reaktion. De externa kontrollerna skall köras som kvalitetskontroll en gång för varje nytt parti eller ny leverans. Uppträdande av den rödlila linjen i avläsningsfönstret intill T vid användning av Kontroll + utgör ytterligare bevis på att membranets RSV-antigenbindande egenskaper är tillfredsställande. Om Kontroll + eller Kontroll inte ger korrekta resultat skall resultaten inte rapporteras. De flytande kontrollerna kan också användas för att demonstrera en svagt positiv reaktion. En svagare positiv reaktion kan påvisas genom spädning av både Kontroll + och Kontroll tillsammans i samma DispensTube (3 droppar Kontroll + och 3 droppar Kontroll ). Om förväntade kontrollresultat ej erhålls, får svar på patientproverna ej lämnas. Kontakta i så fall lokal Becton Dickinson-representant eller BD Teknisk service för assistans. TOLKNING AV RESULTAT Positiv test (antigenförekomst) En rödlila linje uppträder i avläsningsfönstret intill testen T och en rödlila linje uppträder vid kontrollen C. Detta innebär att RSVantigen kunde detekteras i provet. Bakgrundsområdet bör vara vitt till svagt rosa. Negativ test (inget antigen detekterat) Ingen rödlila linje är synlig intill testen T. Detta innebär att RSV-antigen inte kunde detekteras i provet. En rödlila linje vid kontrollen C innebär att testproceduren och reagenserna fungerat korrekt. Bakgrundsområdet bör vara vitt till svagt rosa. Ej tolkningsbar test Om ingen rödlila linje uppträder vid kontrollen C eller om bakgrundsfärgen interfererar med tolkningen av test- eller kontrollinjerna, är testen inte tolkningsbar. En ej tolkningsbar test måste göras om; antingen skall ett nytt prov tas och testas om eller så skall provet sändas till ett kliniskt laboratorium för renodling. ej tolkningsbar RAPPORTERING AV RESULTAT Positivt Positiv med avseende på närvaro av RSV-antigen. Ett positivt resultat kan förekomma i frånvaro av levande virus. Negativt Negativ med avseende på närvaro av RSV-antigen. RSV-infektion kan dock ej uteslutas eftersom antigenförekomsten i provet kan understiga testens detektionströskel. Det rekommenderas att negativa resultat verifieras via odling. METODENS BEGRÄNSNINGAR 1. Directigen EZ RSV-testen kan detektera både viabla och icke viabla RSV-partiklar. Directigen EZ RSVtestens prestanda är avhängig antigenbelastningen och korrelerar inte nödvändigtvis med vävnadsodlingar utförda på samma prov. Etiologin vid luftvägsinfektioner orsakade av andra mikroorganismer än respiratorisk syncytialvirus kan inte fastställas med denna test. 2. Felaktig provtagning, felaktig hantering/transport av prover eller låga virusutsöndringsnivåer kan ge falskt negativa resultat. Ett negativt testresultat utesluter därför inte möjligheten av en RSV-infektion. Som vid alla diagnostiska förfaranden skall resultaten som erhålls med Directigen EZ RSV-testen användas i kombination med annan klinisk information som läkaren har tillgång till. 3. Jämfört med tydligt markerade linjer utgör svagt synliga linjer vid kromatografiska immunanalyser med större sannolikhet falskt positiva resultat. Som vid alla diagnostiska förfaranden skall resultaten som erhålls med Directigen EZ RSV-testen användas i kombination med annan klinisk information som läkaren har tillgång till. 4. Validiteten hos Directigen EZ RSV-testen för identifiering/verifiering av vävnadsodlingsisolat har inte fastställts och testen är ej avsedd att användas för detta ändamål. 5. Innehåll av använt transportmedium bör granskas noggrant för att fastställa om det innehåller gelatin eller inte. Om ett gelatininnehållande transportmedium används måste resultaten avläsas efter 15 min. Längre avläsningstid än 15 min. kan resultera i uppträdandet av svaga linjer i avläsningsfönstrets test- (T) position. 4

5 6. Amies Gel CultureSwab Plus-medium är inte kompatibelt med Directigen EZ RSV-testen. Lagring av prover i detta medium under en längre tid kan ge upphov till falskt negativa resultat. 7. Korsreaktivitet med humant metapneumovirus i denna test har ej utvärderats. 8. Monoklonala antikroppar detekterar inte med säkerhet samtliga antigena varianter eller nya stammar av RSV. 9. Directigen EZ RSV-testen har inte utvärderats med ett tillräckligt stort antal prover från de nedre luftvägarna eller prover tagna med pinne från vestibulum nasii, näsan/svalget eller farynx för att dess prestanda vid användning tillsammans med dessa provtyper har kunnat fastställas. FÖRVÄNTADE VÄRDEN Frekvensen positiva resultat som observeras vid RSV-testning varierar med provtagningsmetod, hanterings- /transportsystem, detektionsmetod, tidpunkt på året, patientens ålder, det geografiska läget samt, viktigast av allt, sjukdomens lokala prevalens. Prevalensen, som observerades med odling under den kliniska studien, varierade mellan 4,2 % och 46,5 %. KLINISKA PRESTANDA Funktionsegenskaperna för Directigen EZ RSV-testen fastställdes i en multicenterstudie som utfördes vid sju kliniska centra under RSV-säsongen De kliniska centra var belägna i Kanada och i geografiskt skilda områden i USA. Samtliga prover togs och transporterades till laboratoriet i enlighet med rutinerna vid varje enskilt laboratorium. Varje prov utvärderades med Directigen EZ RSV-testen, cellodling samt med laboratoriets egen rutinmetod (dvs. DFA, EIA). Alla kvarvarande prover sparades vid eller under 20 C. För cellodling ympades en del av provet på cellinjer lämpliga för odling av respiratoriska virus, i enlighet med rutinerna vid varje enskilt laboratorium. Cellerna undersöktes med avseende på förekomst av cytopatologiska effekter (CPE). Infekterade celler verifierades med avseende på RSV-förekomst med hjälp av immunfluorescensfärgning. Prover negativa för CPE efter fjorton dagar färgades för verifiering av den negativa statusen med artspecifik immunfluorescensfärgning. Totalt 1176 prover bestående av nasofarynxlavage, nasofarynxaspirat, nasofarynxpinne och nasofarynxpinne/-lavage från patienter med misstänkt RSV-infektion utvärderades med Directigen EZ RSVtesten. Klinisk prestanda: För alla utvärderade prover var den totala sensitiviteten och specificiteten hos Directigen EZ RSV-testen med avseende på RSV 80 % respektive 91 % vid jämförelse med odling. Frekvensen ej tolkningsbara resultat var 0 %. Directigen EZ RSV-testens funktionsegenskaper jämfört med cellodling för varje provtyp visas i tabell 1. Funktionsegenskaperna jämfört med cellodlingar för varje klinisk institution visas i tabell 2. Tabell 1: Sammanfattning av Directigen EZ RSV (EZ)-testens funktionsegenskaper för alla provtyper, jämfört med odling Odling/EZ Provtyp n +/+ /+ a +/ / Sensitivitet (%) Specificitet (%) (95 % (95 % konfidensintervall) konfidensintervall) Nasofarynxlavage ,2 85,5 (NPW) (80,7 92,1) (79,8 90,1) Nasofarynxaspirat ,9 91,6 (NPA) (68,2 84,2) (87,7 94,5) Nasofarynxpinne/-lavage ,8 95,0 (NPSW) (55,1 85,0) (89,7 98,2) Nasofarynxpinne ,7 91,6 (NPS) (47,2 82,7) (87,3 94,8) (+) = RSV-positiv ( ) = RSV-negativ a Den PCR-metod som användes för att testa prover med negativ odling och positiv Directigen EZ RSV-test är inte godkänd av FDA. 79 prover uppvisade negativ odling och positiv Directigen EZ RSV-test. PCR-test utfördes på 73 av de 79 proverna; 46 av de 73 proverna var positiva enligt PCR. 5

6 Tabell 2: Sammanfattning av Directigen EZ RSV (EZ)-testens funktionsegenskaper jämfört med odling, per klinisk institution. Odling/EZ Institution Provtyp n +/+ /+ +/ / Sensitivitet (%) Specificitet (%) (95 % (95 % konfidensintervall) konfidensintervall) Institution 1 50% NPW ,6 45% NPA (71,5 100) (83,8 99,4) 5% NPS Institution 2 100% NPW ,9 82,4 (67,6 87,7) (73,6 89,2) Institution 3 59% NPA ,9 76,7 37% NPW (77,1 92,3) (67,3 84,5) 4% NPS Institution 4 100% NPS ,4 91,4 (13,7 78,8) 86,6 94,9) Institution 5 73% NPSW ,4 94,9 24% NPS (62,7 85,5) (90,3 97,8) 2% NPW 1% NPA Institution 6 100% NPW ,2 100 (76,3 98,1) (91,8 100) Institution 7 100% NPA ,4 95,3 (57,8 82,7) (91,5 97,7) (+) = RSV-positiv ( ) = RSV-negativ Positiva testresultat med Directigen EZ RSV var distribuerade över ett spektrum från svagt synliga till kraftigt markerade linjer. Av de 70 Directigen EZ RSV-positiva proverna med svagt synliga linjer hade 39 prover positiva odlingar och sammanlagt 58 prover var positiva med en eller flera metoder (dvs. odling, DFA, EIA eller PCR a ). Av de 170 Directigen EZ RSV-positiva proverna med synliga linjer hade 130 prover positiva odlingar medan sammanlagt 166 prover var positiva med en eller flera metoder (dvs. odling, DFA, EIA eller PCR a ). Av de 106 Directigen EZ RSV-positiva proverna med kraftigt markerade linjer hade 98 prover positiva odlingar medan sammanlagt 106 prover var positiva med en eller flera metoder (dvs. odling, DFA, EIA eller PCR a ). a Den PCR-metod som användes för att testa prover med negativ odling och positiv Directigen EZ RSV-test är inte godkänd av FDA. Reproducerbarhet: Reproducerbarheten hos Directigen EZ RSV-testen utvärderades vid tre institutioner. Reproducerbarhetspanelen bestod av 12 simulerade RSV-prover och inkluderade fyra replikat med låg positiv nivå (nära detektionsgränsen, LOD) samt fyra replikat av måttligt hög positiv nivå RSV-antigen tillsatta den negativa kontrollspädningsvätskan. Panelen innefattade också fyra simulerade RSV-negativa prov som utgjordes av det negativa kontrollspädningsvätskan utan tillsats av RSV-antigen. Den totala reproducerbarheten för Directigen EZ RSV-testen var 99,1 %. Analytiska studier Analytisk sensitivitet (detektionsgräns, LOD) Detektionsgränsen (LOD) för Directigen EZ RSV-testen fastställdes för sammanlagt fem RSV-stammar; två RSV A- och tre RSV B-stammar. Typ RSV-virusstam LOD (TCID 50 )* A RSV (Lång) 3,95 x 10 3 A RSV (A-2) 7,9 x 10 3 B RSV (9320) 4,05 x 10 2 B RSV (Washington) 7,03 x 10 3 B RSV (vild typ) 5,56 x 10 2 * TCID 50 = Infektiös dos vid vilken 50 % av celler i en vävnadsodling går i lys Analytisk specificitet Directigen EZ RSV-testen utvärderades med användning av sammanlagt 99 mikroorganismer (58 bakterier, två jäststammar och 39 virus). Bakterier och jäststammar testades vid koncentrationer på 10 8 CFU/mL. Mycoplasma orale testades vid >10 7 CFU/mL. Mycoplasma pneumoniae testades vid >10 6 CCU/mL (CCU color changing units, enheter med färgförändring). Mycobacterium tuberculosis testades vid 7,0 x 10 6 CFU/mL. Virusisolat testades vid titrar mellan 10 3,5 och 10 9,5 TCID 50 /0,20 ml. Influenza-virus testades vid titrar mellan 10 3,5 och 10 9,5 CEID 50 **/0,20 ml. Inga av de angivna mikroorganismerna gav positiva resultat i Directigen EZ RSV-testen. ** CEID 50 = Infektiös dos vid vilken 50 % av kycklingembryon är infekterade. 6

7 Acinetobacter baumannii (calcoaceticus) Actinobacillus suis Bacteriodes fragilis Bordetella pertussis Candida albicans Candida glabrata Cardiobacterium hominis Chlamydia psittaci Chlamydia trachomatis LGVII Corynebacterium diphtheriae Eikenella corrodens Enterococcus faecalis Enterococcus gallinarum Escherichia coli Fusobacterium nucleatum Gardnerella vaginalis Haemophilus aphrophilus Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae Haemophilus paraphrophilus Kingella kingae Bakterie- och jästpanel Klebsiella pneumoniae Lactobacillus casei Lactobacillus fermentum Lactobacillus plantarum Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Moraxella catarrhalis Mycobacterium avium Mycobacterium intracellulare Mycobacterium tuberculosis Mycoplasma orale Mycoplasma pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Neisseria mucosa Neisseria sicca Neisseria subflava Peptostreptococcus anaerobius Porphyromonas asaccharolyticus Prevotella oralis Proteus mirabilis Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Salmonella choleraesuis subsp minnesota Serratia marcescens Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus- Cowan Staphylococcus epidermidis Streptococcus bovis II grupp D Streptococcus mutans Streptococcus oralis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes grupp A Streptococcus sanguis Streptococcus sp. grupp B Streptococcus sp. grupp C Streptococcus sp. grupp F Streptococcus sp. grupp G Veillonella parvula Viruspanel Adenovirus Typ 3 Influenza B/GL/1739/54 Adenovirus Typ 5 Influenza B/Hong Kong/5/72 Adenovirus Typ 7 Influenza B/Lee/40 Adenovirus Typ 10 Influenza B/Allen/45 Adenovirus Typ 18 Influenza B/Maryland/1/59 Coronavirus Influenza B/Taiwan/2/62 Coxsackievirus Typ A9 (Griggs) Influenza C/Taylor/1233/47 Coxsackievirus Typ A9 (P.B. Bozek) Mässlingsvirus Coxsackievirus Typ B5 Påssjukevirus Coxsackievirus Typ B6 Parainfluenza Typ 1 Coxsackievirus Typ A21 Parainfluenza Typ 2 Cytomegalovirus Parainfluenza Typ 3 Echovirus Typ 2 Rhinovirus Typ 1A Echovirus Typ 3 Rhinovirus Typ 2 Echovirus typ 6 Rhinovirus typ 13 Echovirus typ 11 Rhinovirus typ 15 Herpes Simplex virus typ 1 Rhinovirus typ 16 Herpes Simplex virus typ 2 Rhinovirus typ 37 Influenza A (H1N1) Varicella-Zoster Virus Influenza A (H3N2) Interfererande substanser Olika substanser testades med Directigen EZ RSV-testen, inklusive helblod med 2 % receptfria och receptbelagda läkemedel. Ingen interferens noterades i analysen för någon substans vid de testade nivåerna. Receptfria läkemedel Tre receptfria munvatten vid 25 % Difenhydramin HCl vid 5 mg/ml Tre receptfria halstabletter vid 25 % Pseudoefedrin HCl vid 20 mg/ml Tre receptfria nässprayer vid 10 % Eugenol-glyceryleter vid 20 mg/ml 4-acetamidofenol vid 10 mg/ml Ibuprofen vid 10 mg/ml Acetylsalicylsyra vid 20 mg/ml Oxymetazolin vid 0,05 mg/ml Klorfeniraminmaleat vid 5 mg/ml Fenylefrin vid 1 mg/ml Dextrometorfan vid 10 mg/ml 7

8 Receptbelagda läkemedel Zanamavir vid 1 mg/ml Amantadin vid 500 ng/ml Rimantadin vid 500 ng/ml Ribavirin vid 500 ng/ml Synagis vid 0,1 mg/ml Albuterolsulfat vid 0,083 mg/ml TILLGÄNGLIGHET Kat. nr. Beskrivning Directigen EZ RSV 30 testsats BBL CultureSwab Sterile Single Swab (steril enkel provtagningspinne), förpackning med BBL CultureSwab Liquid Amies (flytande Amies), böjlig aluminiumtråd, förpackning med BBL CultureSwab Liquid Stuart (flytande Stuart), böjlig aluminiumtråd, förpackning med BD Universal Viral Transport 3 ml odlingsflaska, kartong med Regular Flocked Swab (reguljär flockad provtagningspinne), steril individuellt förpackad, kartong med Minitip Flocked Swab (flockad provtagningspinne med minispets), steril individuellt förpackad, kartong med Flexible Minitip Flocked Swab (flexibel flockad provtagningspinne med minispets), steril individuellt förpackad, kartong med 100 REFERENSER 1. CDC Update: respiratory syncytial virus activity United States, season. Morbid. Mortal. Weekly Rep. 48: Falsey, A.R. and E. E. Walsh Respiratory syncytial virus infection in adults. Clin. Microbiol. Rev. 13: Englund. J.A., P. A. Peidra, A. Jewell, K. Patel, B. B. Baxter and E. Whimbey Rapid diagnosis of respiratory syncytial virus infections in immunocompromised adults. J. Clin. Microbiol. 34: Crowcroft, N.S., F. Cutts and M.C. Zambon Respiratory syncytial virus: an underestimated cause of respiratory infection, with prospects for a vaccine. Commun Dis Public Health. 2: Hughes, J.D., D. A. Mann and V. V. Hamparian Detection of respiratory syncytial virus in clinical specimens by viral culture, direct and indirect immunofluorescence, and enzyme immunoassay. J.Clin. Microbiol. 226: Ahluwalia, G.J., J. Embree, P. McNicol, B. Law and G. W. Hammond Comparison of nasopharyngeal aspirate and nasopharyngeal swab specimens for respiratory syncytial virus diagnosis by cell culture, indirect immunofluorescence assay, and enzyme-linked immunosorbent assay. J. Clin. Microbiol. 25: Waner, J.L., N. J. Whitehurst, S. J. Todd, H. Shalaby and L. V. Wall Comparison of Directigen RSV with viral isolation and direct immunofluorescence for the identification of respiratory syncytial virus. J. Clin. Microbiol. 25: Kehl, S.C., K. J. Henrickson, W. Hua and F. Jiang Evaluation of the hexaplex assay for detection of respiratory viruses in children. J. Clin. Microbiol. 39: Barenfanger, J., C. Drake, N. Leon, T. Mueller and T. Troutt Clinical and financial benefits of rapid detection of respiratory viruses: an outcomes study. J. Clin. Microbiol. 38: Heikkinen, T., J. Marttila, A. Salmi, and O. Ruuskanen Nasal Swab versus Nasopharyngeal Aspirate for Isolation of Respiratory Viruses. J. Clin. Microbiol. 40: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections. CLSI, Wayne, PA. 12. Garner, J. S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U. S. Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 14. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Data on file, BD Diagnostics. 16 Smith, T.F Specimen requirements; selection, collection, transport, and processing In S. Spector, R.L. Hodinka, and S.A. Young (eds.), Clinical virology manual, 3rd ed., ASM Press, Washington, D.C. 17. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS) Approved guideline: EP12-A. User protocol for evaluation of qualitative test performance, CLSI, Wayne, PA. 18. Federal Register Quality control for tests of moderate complexity (including the subcategory), high complexity, or any combination of these tests. Code of Federal Regulations 42(3):

9 9

10 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD USA BENEX Limited Bay K 1 a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ViraTrans is a trademark of Trinity Biotech, PLC. Multitrans is a trademark of Starplex Scientific, Inc. BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company BD. Made in China by BD.

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET HEp-2000 FLUORESCERANDE ANA-Ro TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Det här är ett indirekt fluorescerande antikroppstest för halvkvantitativ detektion

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv.

Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien 1 Innehåll 3 Inledning 4 Vårdrelaterade infektioner 5 Handhygienens betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Allt du vill veta om handhygien

Allt du vill veta om handhygien Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien 1 Innehåll 3 Inledning 4 Vårdrelaterade infektioner 5 Handhygienens betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 27.9.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 338/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer

Läs mer

Hundar i vård och omsorg

Hundar i vård och omsorg Hundar i vård och omsorg Vägledning till praktiskt arbete FOTO: JOHANNE BJØRSETH Du får gärna citera denna skrift om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial, men du får inte använda texterna

Läs mer

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands.

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. Tidig eller sen hivdiagnos En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. En trendanalys över tidsperioden 2003 till 2010 Tidig eller sen hivdiagnos En studie

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner?

Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner? Qulturum Rapport Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner? Louise Tranmo 2011:5 Författare: Louise Tranmo, ST-läkare allmänmedicin Rosenlunds vårdcentral Hermansvägen

Läs mer

Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatalvården

Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatalvården Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatalvården i Sverige 2011-04-01 Milknet, version 2.0 (version 1.0 kom 2008-03-01) Författargruppen utgörs av representanter för neonatalvården i Sverige: Steffen

Läs mer

Evidens och kunskapsluckor i tandvården

Evidens och kunskapsluckor i tandvården Evidens och kunskapsluckor i tandvården INGEGERD MEJÀRE, SOFIA TRANÆUS & THOMAS DAVIDSON Summary Evidence and knowledge gaps in dentistry The practice of evidence-based dentistry means integrating individual

Läs mer

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Cecilia Staaf Handledare: Hans Kindahl Instutitionen för kliniska vetenskaper Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete

Läs mer

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp

KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp Sida 1 av 12 KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till Institutioner förlagda till sjukhus ska följa sjukhusens motsvarande regler. OBS! Material som varit i kontakt

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2015.2

Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Dosering av antibiotika till gris. bakgrundsdokumentation. Integrering av farmakokinetik och farmakodynamik vid dosering av antibiotika

Dosering av antibiotika till gris. bakgrundsdokumentation. Integrering av farmakokinetik och farmakodynamik vid dosering av antibiotika Dosering av antibiotika till gris bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen

Läs mer

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar reviderad 2014 Bilagan består av två avsnitt. Det första rör de vanligaste måtten och metoderna för att bedöma validitet och tillförlitlighet i

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer