DokumentID Författare. Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DokumentID 1487626 Författare. Version 1.0"

Transkript

1 Öppen Rapport DokumentID Författare Version 1.0 Klas Källström Kvalitetssäkrad av Claes Johansson (SG) Allan Hedin (SG) Martina Krantz (KG) Godkänd av Börje Torstenfelt Status Godkänt Reg nr Datum Kvalitetssäkrad datum Godkänd datum Sida 1 (16) Strålskyddskonsekvenser för S.14 1 Inledning SSM har i punkt två i sitt föreläggande om åtgärder för feldokumenterat avfall i SFR (SSM Dnr: SSM ) begärt en redovisning av avfallets långsiktiga strålskyddskonsekvenser för människor och miljön om inget återtagande sker, baserat på en uppskattning av avfallets innehåll. Baserat på det tillskott av radionuklider som redovisas i SKBdoc redovisar SKB nedan strålskyddskonsekvenser i form av doskonsekvenser för människa för det huvudscenario och de mindre sannolika scenarier som redovisas i kapitel 7 i SKB (2014a). Det uppdaterade inventariet i SKBdoc har en högre aktivitet för S.14-avfallet än det rapporterade inventariet i SKB 2013 (där typbeskrivningar för S.14 ingår) som användes i säkerhetsanalysen i SKB (2014a). S.14-avfallet är placerat i 1BLA. Därför redovisas resultat dels för dos från 1BLA, dels som dos från hela förvaret. Vissa av de mindre sannolika scenarierna påverkas inte av förändrat inventarium i 1BLA eftersom de är uppsatta för att belysa osäkerheter i tekniska barriärer kopplade till betong och bentonit. Avfallet i S.14 är visserligen kringgjutet med betong men SKB har valt att i radionuklidtransportmodellering försiktigtvis inte tillgodoräkna sig den fördröjande effekt som denna betong skulle kunna medföra till följd av sorption och flödesbegränsning. Därför är utsläppen från 1BLA i dessa scenarier desamma som i huvudscenariot. Beräkningsfallen för S.14 med beräknat tillskott av radioaktivitet enligt SKBDoc jämförs sedan med de doskonsekvenser som redovisas i SKB (2014a). Slutligen redovisas radiologisk risk för förvaret enligt SSMFS2008:37 5. Dosrater till andra organismer än människa har också analyserats för det uppdaterade S.14 inventariet (se avsnitt 2.4). Dessa dosrater visade sig i säkerhetsanalysen för SFR (SKB 2014a) vara betydligt lägre än de screeningvärden som dosraterna jämförs mot vilket även är fallet för beräknat tillskott av radioaktivitet i S.14-avfallet. 2 Modell och scenariebeskrivning 2.1 Förändrat inventarium Det radionuklidinventarium som använts för att utvärdera strålskyddskonsekvenserna om återtag inte sker redovisas i tabell 1 nedan. Som framgår i tabell 1 har inventariet av C-14 (org), Sr-90, Ra-226, Th-232, U-235, U-238,Pu-239 och Pu-240 ändrats jämfört med SKB (2014a). Beräkningsfallen som presenteras nedan använder sig av aktiviteten i kolumn 4 och 7 i tabell 1 nedan det vill säga de inventarier som ingått i SKB (2014a) plus det extra tillskottet av aktivitet som framkommit genom efterforskningar och genomgång av dokument enligt SKBdoc I alla beräkningsfall förutom beräkningsfallet med högt inventarium har aktiviteten i kolumn 4, tabell 1 använts. I beräkningsfallet med högt inventarium har aktiviteten i kolumn 7, tabell 1, använts. För alla andra radionuklider har bästa uppskattning och högt inventarium så som det redovisas i SKB (2014a) använts. I Ekenborg Box 250, Stockholm Besöksadress Blekholmstorget 30 Telefon Fax Säte Stockholm

2 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 2 (16) (2015) redovisas det att <7 gram Pu kan möjligen ha deponerats i S.14-avfallet som inte tidigare har dokumenterats. I brist på noggrannare information har SKB som ett försiktigt antagande satt 7 gram Pu för att uppskatta strålskyddskonsekvenserna om inget återtag av S.14-avfallet sker. SKB har delat upp denna mängd på 3,5 gram Pu-239 och 3,5 gram Pu-240 i fallet med bästa uppskattning av radionuklidinventariet (tabell 1 kolumn 3). I fallet högt inventarium konstrueras två beräkningsfall där aktiviteten av de extra 7 grammen Pu läggs till antingen Pu-239 eller Pu-240 för att belysa effekterna av olika Pu isotoper. Tabell 1. Radionuklidinnehåll (Bq) för de radionuklider i avfallstyp S.14 som har identifierat att ge ett extra tillskott av radioaktivitet till radionuklidinventariet i 1BLA. (1) Nuklid C-14 org (2) Bästa uppskattning för hela 1BLA enligt tabell 4-6 i SKB (2014a), Bq (3) Bästa uppskattning tillskott S.14, Bq (4) Summa bästa uppskattning för hela 1BLA tabell 4-6 SKB (2014a) + bästa uppskattning tillskott S.14, Bq (5) Högt inventarium för hela 1BLA enligt tabell 4-7 i SKB (2014a), Bq (6) Övre uppskattning tillskott S.14, Bq (7) Summa högt inventarium för hela 1BLA tabell 4-7 SKB (2014a) + övre uppskattning tillskott S.14, Bq 7, , , , , , Sr-90 7, , , , , , Th-232-5, , , , Ra-226-1, , , , U-235 2, , , , , , U-238 7, , , , , , Pu-239 6, , , , , * 1, Pu-240 6, , , , , * 5, * För fallet övre uppskattning har hela mängden bokförts på antingen Pu-239 eller Pu Modell och modellantaganden Den modell som användes för denna analys är identisk med den som användes i SKB (2014b). I modellen hanteras hela 1BLA som en omrörd tank. Den enda förändringen jämfört med studien i SKB (2014b) är alltså ett ökat inventarium. Detaljer om hur modellen och beräkningsfall är utformade återfinns i SKB (2014b). Modellen innefattar ingen kvarhållande förmåga från S.14-avfallsbehållarna. Detta är ett försiktigt antagande vilket leder till en trolig överskattning av doskonsekvenserna från de nuklider som fastläggs på cement och därmed till viss del hinner avklinga innan de sköljs ut och bidrar till dos. S.14-avfallet är sopor och skrot i 100-litersfat placerat på distanser i ett 200-litersfat. Mellanrummet mellan faten kringgjuts med betong på vilken Ra(II) kan kvarhållas (Tits et. al. 2006). Betongen begränsar också vattenflödet genom avfallet vilket ytterligare skulle kunna fördröjda utsläpp. 2.3 Analyserade scenarier I redovisningen av S.14-avfallets långsiktiga strålskyddskonsekvenser för människor och miljön om inget återtagande sker har SKB valt att räkna på huvudscenariots två varianter och de mindre sannolika scenarierna presenterade i SKB (2014a), d.v.s.

3 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 3 (16) Huvudscenariot variant global uppvärmning, beräkningsfall global uppvärmning och beräkningsfall tidpunkt för utsläpp (detta beräkningsfall undersöker effekterna av utsläpp av radionuklider under den tidsperiod som SFR ligger under havet), samt kollektivdos. Huvudscenariots variant tidigt periglacialt klimat Mindre sannolika scenarier: Högt inventarium av radionuklider Högt flöde i berget Accelererad betongdegradering Bentonit degradering Jordskalv Höga halter komplexbildare Brunnar nedströms förvaret Intrångsbrunn För de olika scenarierna beräknas dos från 1BLA samt total dos från alla förvarsdelar för att underlätta jämförelsen mot SKB (2014). Det är emellertid endast 1BLA som påverkas av det ändrade S.14 inventariet. För de scenarior som undersöker konsekvenserna av förändrade egenskaper hos de tekniska barriärerna blir det ingen förändring av doskonsekvenserna från 1BLA jämfört med huvudscenariona eftersom 1BLA saknar tekniska barriärer. I tabell 5 redovisas de ökade doserna av de studerade scenarierna. De scenarier som inte ger ökad dos från 1BLA har ändå analyserats och dess dospåverkan är den samma som de studerade huvudscenarierna. Huvudscenariot (den variant som ger högst dos) och alla mindre sannolika scenarier ingår i risksummeringen. 2.4 Andra organismer än människa Dosrater till andra organismer än människa analyserades för ett antal organismer i marina, terrestra och sötvattensekosystem i SR-PSU (SKB 2014a). Där visades att dosraterna från huvudscenariot och de mindre sannolika scenarierna är mycket lägre än det screeningvärde på 10 µgy/h som används för att säkerställa att det inte föreligger risk för miljön. Dosrater till andra organismer än människa för huvudscenariot och mindre sannolika scenarier har beräknats med inventariet i kolumn 4 i tabell 1 för marina, sötvatten och terrestra ekosystem. Den högsta beräknade dosraten ligger mer än två storleksordningar under screeningdosraten (10µGyh -1 ) för alla scenarier i fallet med uppdaterat S.14 inventarium. Resultatet visar på att slutsatserna för dosrater till andra organismer än människa inte förändras med det uppdaterade S.14 inventariet jämfört med SKB (2014a). De högsta beräknade dosraten, för alla scenarier, är för fåglar som lever i sötvattenekosystem i jordskalvscenariot. Dosraten till dessa blir 9.2 x10-2 µgy h -1 vid år 4350 e. Kr. I tabell 2 sammanfattas de högsta dosraterna för huvudscenariot och de mindre sannolika scenarierna tillsammans med vilken organism som ger de högsta dosraterna och vilka radionuklider om bidrar till de högsta dosraterna. C-14 org, Po-210, Ra- 226, Pa-231 och Pu-240 är de radionuklider som bidrar mest till dosraterna i de olika scenarierna.

4 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 4 (16) Tabell 2. De högsta dosraterna som observerades i andra organismer än människan i huvudscenariot och de mindre sannolika scenarierna. För varje scenario ges data för de relevanta ekosystemen (MA = Marina; SV = Sötvatten, TE = Terrestra) i biosfärsobjekt 157_2 som idag är en havsbassäng men med tiden kommer att utvecklas till en våtmark (om inget annat specificeras). Scenario Ekosystem Organismtyp Varianten med global uppvärmning Varianten med tidigt periglacialt klimat (Objekt 157_1) Varianten gällande tidpunkten för utsläpp Tidpunkt (år ekr.) Huvudscenario Högsta dosrat (µgy/h) Viktigaste radionuklid (bidrag till dosraten, %) MA (Vadar) fågel , ,00% C-14-org (98%) SV Fågel , ,90% Ra-226 (74%) TE MA Lavar och mossor , ,00% Po-210 (71%) SV Djurplankton , ,00% Pu-240 (44%) TE Ryggradslösa detritusätande djur , ,50% Pa-231 (70%) MA (Vadar) fågel , ,00% C-14-org (98%) SV Fågel , ,90% Ra-226 (74%) TE Lavar och mossor Mindre sannolika scenarier , ,00% Po-210 (70%) Högt inventarium MA (Vadar) fågel , ,00% C-14-org (98%) SV Djurplankton , ,90% Ra-226 (74%) TE Ryggradslösa detritusätande djur , ,00% Po-210 (71%) Högt flöde i berggrunden MA (Vadar) fågel , ,00% C-14-org (98%) Accelererad betongdegradering SV Fågel , ,90% Ra-226 (74%) TE Lavar och mossor , ,00% Po-210 (71%) MA (Vadar) fågel , ,00% C-14-org (92%) SV Fågel , ,90% Ra-226 (74%) TE Lavar och mossor , ,90% Po-210 (71%) Bentonitdegradering MA (Vadar) fågel , ,00% C-14-org (94%) SV Fågel , ,40% Ra-226 (71%) TE Lavar och mossor , ,20% Po-210 (66%) Jordskalv MA (Vadar) fågel , ,00% C-14-org (97%) SV Fågel , ,90% Ra-226 (74%) TE Fågelägg , ,90% Po-210 (69%)

5 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 5 (16) Höga koncentrationer komplexbildare MA (Vadar) Fågel , ,00% C-14-org (94%) SV Fågel , ,40% Ra-226 (71%) TE Lavar och mossor , ,20% Po-210 (66%) 3 Resultat 3.1 Huvudscenariot Beräkningsfall global uppvärmning Den maximala årliga dosen från hela förvaret blir 60 µsv i huvudscenariots variant med global uppvärmning med det uppdaterade S.14 inventariet vilket kan jämföras med 7.7 µsv för beräkningsfallet med inventariet i SKB 2014a (Tabell 3och figur 2). Dosen erhålls i båda fallen av den exponerade gruppen jordbrukare på dikad myr. I fallet med det uppdaterade S.14-inventariet är Ra-226 den viktigaste radionukliden medan beräkningar med inventariet i SKB 2014a gav att Mo-93 var den viktigaste radionukliden för dosen från hela förvaret (Tabell 3). I beräkningsfallet med nytt inventarium för S.14 står 1BLA förvaret för ca 76 % av det totala dosbidraget, huvudscenariot global uppvärmning, från SFR att jämföra med ca 12 % för samma scenario i SKB (2014a). För huvudscenariots variant global uppvärmning blir den maximala årliga dosen från 1BLA 53 µsv med det uppdaterade S.14-inventariet jämfört med 0,9 µsv med inventariet i SKB 2014a (fig. 1, tabell 4). Som framgår av figur 1 domineras dosen från S.14 avfallet av Ra-226 (34 µsv), Pb-210 (6,4 µsv) och U-238 (4,9 µsv) i fallet med ökad radioaktivitet i S.14 avfallet. För huvudscenariot i SKB (2014a) domineras dosen i ett tidigt skede av Mo-93 (0,40 µsv) för att sedan snabbt avta och domineras av U- 238 (0,36 µsv). Det extra tillskottet av C-14 (46 GBq) i det uppdaterade S.14 avfallet ger inget nämnvärt bidrag till max-dosen, eftersom utsläppet av C-14 från 1BLA sker långt innan tidpunkten för max-dos (Figur 1). Ra-226 ingår i SKB (2014) som en dotternuklid i U-238 sönderfallskedjan men har där liten effekt på den totala max-dosen, eftersom det tar mycket lång tid för signifikanta mängder Ra- 226 att växa in från U-238. Det noteras även att ökningen i dos för U-235, U-238 och Pu-239 som förväntat står i direkt proportion till ökningen i totalinventariet för dessa nuklider i tabell 1.

6 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 6 (16) 100 a Medelvärde av årlig effektiv dos (µsv) ,1 Dos motsvarande riskkriterium Totalt (1BLA) Mo-93 U-238 Pa-231 Ra-226 U-235 Ac-227 Tc-99 Ni-59 Pu-239 Pb-210 Pu-240 0, Tid (år e Kr) Övriga 100 Totalt (1BLA) b Dos motsvarande riskkriterium Ra-226 Pb-210 Medelvärde av årlig effektiv dos (µsv) ,1 U-238 Pu-240 Pu-239 Po-210 Mo-93 Pa-231 U-235 Ac-227 Tc-99 Ni-59 U-234 C-14-org Övriga 0, Tid (år e Kr) Figur 1. Aritmetiskt medelvärde av den årliga dosen från 1BLA till den exponerade gruppen jordbrukare på dikade myrar i objekt 157_2 för huvudscenariots beräkningsfall med global uppvärmning. a) med inventariet i SKB 2014a. och b) med uppdaterat S.14-inventarium. Vita områden representerar tempererade klimatförhållanden och grå områdenperiglaciala förhållanden med kontinuerlig permafrost.

7 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 7 (16) 100 a Medelvärde av årlig effektiv dos (µsv) ,1 Dos motsvarande riskkriterium 0, Tid (år e Kr) H&G IO DM GP Maximum 100 Medelvärde av årlig effektiv dos (µsv) ,1 b Dos motsvarande riskkriterium 0, Tid (år e Kr) H&G IO DM GP Maximum Figur 2. Aritmetiskt medelvärde för den årliga effektiva dosen för de olika exponerade grupperna i biosfärsobjekt 157_2 och den maximala årliga effektiva dosen för beräkningsfallet med global uppvärmning med inventariet i SKB 2014a (a) och med uppdaterat S.14-inventarium (b). H&G jägare och samlare, IO inägo-utmarksjordbrukare, DM jordbrukare på dikade myrar och GP hushåll med köksträdgård. Vita områden representerar tempererade klimatförhållanden och grå områden periglaciala förhållanden med kontinuerlig permafrost.

8 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 8 (16) Beräkningsfallet tidpunkt för utsläpp Detta beräkningsfall undersöker effekterna av utsläpp av radionuklider under den tidsperiod som SFR ligger under havet. Detta är särskilt relevant för 1BLA då denna bergssal inte har några tekniska barriärer som fördröjer utsläppen. I radionuklidtransportmodellen tillgodoräknas heller inte eventuell kvarhållande förmåga av radionuklider på t.ex. cement eller korrosionsprodukter i denna bergssal. Den högsta årliga dosen från SFR med uppdaterat S.14 inventarium blir 50,2 µsv, vilket kan jämföras med 8,2 µsv i beräkningsfallet med inventariet i SKB 2014a (Tabell 3). Skillnaden mellan de två beräkningsfallen (global uppvärmning och tidpunkten för utsläpp) blir omvänd i fallet med uppdaterat S.14-inventarium jämfört med resultaten i SKB(2014a). Detta eftersom det tidiga utsläppet till havet gör att doskonsekvensen blir relativet sett lägre än om motsvarande inventariehöjning gjorts i en förvarsdel som har något större fördröjning av nuklider, och därmed skulle ha lett till ökat utsläpp vid en mer ogynnsam tidpunkt även i fallet med tidig start av utsläppet. Beräkningen med uppdaterat S.14-inventarium ger en stor påverkan på kollektivdosen, eftersom denna beräkning är baserad på tidiga utsläpp (SKB 2014a och SKB 2014b) Kollektivdos Kollektivdosen beräknas för två populationer: 1) för den globala befolkningen, till följd av utsläpp av C-14 till atmosfären, vilket gav ett värde på 2,5 mansv i SKB 2014a och 6,2 mansv med uppdaterat S.14-inventarium samt 2) för befolkningen runt Östersjön, till följd av radionuklidutsläpp till Östersjön och efterföljande exponering av befolkningen genom förtäring av fisk, vilket gav ett värde på cirka 0,15 mansv i SKB 2014a och 4,7 mansv med uppdaterat S.14-inventarium. Den kraftiga ökningen beror på att kollektivdosberäkningen endast beror av utsläppet under den första 1000-årsperioden då utsläppet ökar kraftigt p.g.a. inventariehöjningen i 1BLA.

9 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 9 (16) 100 a Medelvärde av årlig effektiv dos (µsv) ,1 Dos motsvarande riskkriterium 0, Tid (år e Kr) H&G IO DM GP Maximum 100 Medelvärde av årlig effektiv dos (µsv) ,1 b Dos motsvarande riskkriterium 0, Tid (år e Kr) H&G IO DM GP Maximum Figur 3. Aritmetiskt medelvärde för den årliga effektiva dosen för de olika exponerade grupperna i biosfärsobjekt 157_2 och den maximala årliga effektiva dosen för beräkningsfallet gällande tidpunkten för utsläpp med inventariet i SKB 2014a (a) och med uppdaterat S.14-inventarium (b). Vita områden representerar tempererade klimatförhållanden och grå områden periglaciala förhållanden med kontinuerlig permafrost.

10 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 10 (16) Tidigt periglacial Den totala dosen för tidigt periglacialt klimat ger som i SKB 2014a betydligt lägre dos än för tempererade förhållanden. Den högsta årliga dosen med uppdaterat S.14-inventarium blir 0,36 µsv, vilket kan jämföras med 0,28 µsv för beräkningsfallet med inventariet i SKB 2014a (Tabell 3). Dosbidraget från 1BLA blir 28,4 % jämfört med 9,5 % i SKB 2014a. Ökningen orsakas främst av U- 238 och U-235 med dotternuklider (Ac-227 och Pa-231). Tabell 3. Den högsta årliga effektiva dosen och tillhörande data som erhållits för de två beräkningsfallen i huvudscenariots variant med global uppvärmning och tidigt periglacialt klimat, med uppdaterat inventarium av S.14. Procentsatserna anger hur stor andel respektive radionuklid bidrar med till dosen från respektive förvarsutrymme. Årlig dos med uppdaterat inventarium S.14 (år inom parentes) Bidrag från Bidrag från Årlig dos med inventarium i SKB 2014a (år inom parentes) Bidrag från (med inventarium i SKB 2014a) Bidrag från radionuklider (med inventarium i SKB 2014a): [µsv] förvarsutrym me (%) radionuklid (%) [µsv] förvarsutrymm e (%) radionuklid (%) Beräkningsfallet global uppvärmning 60 (år 5850) 1BLA (88,9) Ra-226 (76,0) 7,7 (år 6500) Silo (45,3) Mo-93 (57,7) Silo (5,4) Mo-93 (6,9) 1BMA (15,8) C-14-org (17,9) 1BMA (2,1) Pb-210 (4,3) 1BLA (11,9) U-238 (6,4) 2BMA (0,9) U-238 (3,6) 2BMA (8,4) I-129 (5,8) 2BTF (0,7) C-14-org (2,7) 2BTF (5,0) Cl-36 (3,3) 1BTF (0,6) Pu-240 (2,3) BRT (4,2) U-235 (2,7) BRT (0,6) Övriga (4,2) 1BTF (4,1) Ca-41 (2,8) 2BLA (0,2) 5BLA (1,4) Övriga (3,4) 3BLA (0,2) 2BLA (1,4) 5BLA (0,2) 4BLA (1,3) Beräkningsfallet Tidpunkt för utsläpp 4BLA (0,2) 3BLA (1,3) 50,2 (år 5900) 1BLA (85,2) Ra-226 (72,7) 8,2 (år 6000) Silo (45,8) Mo-93 (61,4) Silo (7,4) Mo-93 (10,0) 1BMA (16,1) C-14-org (17,9) 1BMA (2,7) Pb-210 (4,1) 2BMA (9,9) I-129 (5,6) 2BMA (1,6) U-238 (3,4) 1BLA (9,3) U-238 (4,7) 2BTF (0,9) C-14-org (3,0) 2BTF (5,2) Cl-36 (3,2)

11 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 11 (16) 1BTF (0,7) Pu-240 (2,2) BRT (4,3) Ca-41 (2,6) BRT (0,7) Övriga (4,5) 1BTF (4,3) U-235 (2,0) 5BLA (0,2) 5BLA (1,3) Övriga (2,7) 2BLA (0,2) 2BLA (1,3) 3BLA (0,2) 3BLA (1,3) 4BLA (0,2) 4BLA (1,2) Beräkningsfallet med tidigt periglacialt klimat 0,36 (år 17800) Silo (47,0) I-129 (56,7) 0,28 (år 17800) Silo (59,4) I-129 (71,7) 1BLA (28,4) U-238 (9,7) 1BMA (16,6) Ca-41 (7,9) 1BMA (13,2) Ac-227 (7,0) 1BLA (9,5) Mo-93 (7,8) 2BMA (6,4) Ca-41 (6,3) 2BMA (8,1) Ac-227 (3,8) 1BTF (1,0) Mo-93 (6,2) 1BTF (1,3) U-235 (2,9) 5BLA (0,9) U-235 (5,2) 5BLA (1,1) U-238 (2,8) 4BLA (0,8) Pu-240 (2,3) 4BLA (1,0) Pa-231 (1,1) 2BLA (0,7) Pu-239 (2,2) 2BLA (0,9) Övriga (1,9) 3BLA (0,6) Pa-231 (2,1) 3BLA (0,8) 2BTF (0,6) Övriga (2,3) 2BTF (0,8) BRT (0,2) BRT (0,2) Tabell 4. Jämförelse av dos från 1BLA för huvudscenariot med och utan det uppdaterade S.14 inventariet. Inom parantes anges år som maxdosen erhålls, de dosdominerande radionukliderna samt deras bidrag till totaldosen från 1BLA. Scenario Dos enligt SKB (2014a) (µsv) Dos med extra tillskott av radioaktivitet från S.14 (µsv) Skillnad (µsv) Global uppvärmning 0,91 (6500 e Kr, U %, Mo-93 26%, U %) Tidpunkt för utsläpp 0,76 (6000 e Kr, U %, Mo-93 34%, U %) Tidig permafrost 0,027 (17800 e Kr, Ac %, U %, U %) 53 (5850 e Kr, Ra %, Pb %, U-238 9%) 43 (5900 e Kr, Ra %, Pb %, U-238 9%) 0,1 (17800 e Kr, U %, Ac %, U %) , Mindre sannolika scenarier I tabell 5 nedan redovisas dosen från 1BLA för de mindre sannolika scenarierna med och utan det extra tillskottet av radioaktivitet från S.14 enligt tabell 1. För fallet med högt inventarium har

12 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 12 (16) aktiviteten från kolumn 7 i tabell 1 ovan använts i beräkningarna, på två sätt. I det första fallet (Pu-239) har totala osäkerheten i plutoniuminventariet bokförts på Pu-239, i det andra fallet har hela ökningen bokförts på Pu-240. Tabell 5. Jämförelse av maximala årliga dosen från 1BLA för mindre sannolika scenarier. Inom parantes anges år som maxdosen erhålls, de dosdominerande nukliderna samt deras bidrag till totaldosen från 1BLA. Scenario Dos enligt SKB (2014a) (µsv) Dos med extra tillskott av radioaktivitet från S.14 (µsv) Skillnad (µsv) Högt inventarium av radionuklider (Pu-239) Högt inventarium av radionuklider (Pu-240) 2,0 (7500 e Kr, U %, U %, Mo-93 13%) 2,0 (7500 e Kr, U %, U %, Mo-93 13%) Högt flöde i berget 1,2 (6250 e Kr, U %, Mo-93 21%, U %) Accelererad betongdegradering 55 (5900 e Kr, Ra %, Pb %, U %) 57 (5950 e Kr, Ra %, Pb %, U %) 62 (5650 e Kr, Ra %, Pb %, U %) -* -* -* Bentonit degradering -* -* -* Jordskalv -* -* -* Höga halter komplexbildare Brunnar nedströms förvaret -# -# -# 7,8 (5000 e Kr, Ac %, U %, Pu %) Intrångsbrunn 4, (3050 e Kr, U %, Am %, Pu %) (3500 e Kr, Ra %, Pu %, Po %) 1, (3050 e Kr, Po %, Pb %, Pu %) *Gäller inte 1BLA eftersom betong och/eller bentonit inte är barriärer i 1BLA. # Fastläggning på cementmineraler är inte en säkerhetsfunktion i 1BLA. 3.3 Risk , För att kunna ta ställning till det förändrade inventariet av S.14-avfallets påverkan på hela förvarssystemet har riskberäkningar gjorts för SFR. De beräknade riskerna för hela förvaret med det uppdaterade inventariet för 1BLA presenteras i tabell 6. För scenariot högt inventarium redovisas bara fallet med den nuklid (Pu-240) som ger mest dosbidrag enligt tabell 5, 57 µsv år 5900 e Kr. att jämföra med 55 µsv år 5950 e Kr. om hela inventarieökningen tillskrivs Pu-239. I beräkningen av den totala årliga radiologiska risken reducerades, på samma sätt som i SKB (2014a), sannolikheten för huvudscenariot med summan av sannolikheterna för samtliga mindre sannolika scenarier som är ömsesidigt uteslutande i förhållande till huvudscenariot, det vill säga alla förutom scenarierna med intrångsbrunnar och brunnar nedströms förvaret där scenarierna inte är ömsesidigt uteslutande med huvudscenariot, se kapitel 10.3 i SKB (2014a) för en förklarning om hur risken räknas ut. Maximal årlig dos från de olika scenarierna erhålls vid olika tidpunkter (Figur 4). Intrångsbrun i 1BLA dominerar bidraget till risk efter de första tusen åren, varefter brunnar nedströms förvaret bidrar mest till risk. I slutet av analysperioden bidrar scenariot inga komplexbildare mest till risk. Figur 5 visar den totala risken från kombinationen av huvudscenariot med alla mindre sannolika scenarier. Som framgår av figuren uppnås den maximala totala risken omkring år 3000 e Kr. och beror främst på

13 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 13 (16) bidraget från scenariot med intrångsbrunnar för 1BLA, se avsnitt i SKB (2014a) för en diskussion om när intrångsbrunnar kan borras. Sannolikheten för en intrångsbrunn i 1BLA presenteras i tabell 7-8 i SKB (2014a). Efter 3000 e Kr observeras en sjunkande trend. Risken från SFR blir högre med det uppdaterade S.14 inventariet jämfört med SKB (2014a), se figur 5. Med det uppdaterade S.14 inventariet överskrider SFR riskkriteriet. Risken från SFR blir högre med det uppdaterade S.14 inventariet jämfört med SKB (2014a) se figur 5. Med det uppdaterade S.14 inventariet överskrids riskkriteriet. Hanteringen av S.14-avfallet i säkerhetsanalysen kan utvecklas och förfinas. Bland annat kan de konservativa antaganden som gjorts i modellen där man helt bortsett från de tekniska barriärernas effekt för S.14 ses över. Tabell 6. Maximala årliga radiologiska risker för människor erhållna för huvudscenariot och de mindre sannolika scenarierna. Det år då de maximala radiologiska riskerna erhålls anges också. Den maximala radiologiska risken ges för huvudscenariots varianter med global uppvärmning respektive tidigt periglacialt klimat. Scenario Maximal radiologisk risk År för maximal risk [e Kr] Huvudscenario Varianten med global uppvärmning 4, Varianten med tidig periglacialt klimat 1, Mindre sannolika scenarier. Högt inventarium (Pu-240) 2, Högt flöde i berggrunden 5, Accelererad betongdegradering 4, Bentonitdegradering 4, Höga koncentrationer av komplexbildare 4, Brunnar nedströms förvaret 4, Intrångsbrunnar 1BLA 6,

14 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 14 (16) a 1E-4 Max av huvudscenarier b Högt inventarium Högt flöde 1E-5 Acc. betongdegrad. Bentonitdegradering Jordbävning 1E-6 Komplexbildare Brunnar nedströms Årlig risk 1E-7 1E-8 1E-9 Intrångsbrunnar - Silo Intrångsbrunnar - 1BMA Intrångsbrunnar - 1BLA Intrångsbrunnar - 1BTF Intrångsbrunnar - 2BTF Intrångsbrunnar - BRT Intrångsbrunnar - 2BMA Intrångsbrunnar - 2BLA Intrångsbrunnar - 3BLA Intrångsbrunnar - 4BLA Intrångsbrunnar - 5BLA 1E Tid (år e Kr) Figur 4. Radiologisk risk för varje scenario. Max av huvudscenarier representerar det maximala värdet vid varje tidpunkt av beräkningsfallet med global uppvärmning, beräkningsfallet gällande tidpunkten för utsläpp och beräkningsfallet med tidigt periglacialt klimat enligt SKB 2014(a) (a) och med uppdaterat S.14 inventarium (b). Vita områden representerar tempererade klimatförhållanden och grå områden periglaciala förhållanden med kontinuerlig permafrost.

15 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 15 (16) a 1E-4 b 1E-5 1E-6 Årlig risk 1E-7 1E-8 1E-9 1E Tid (år e Kr) Figur 5. Total radiologisk risk erhålls från kombinationen maximum av huvudscenariots två varianter och alla mindre sannolika scenarierenligt SKB (2014a) (a) och med uppdaterat S.14inventarium (b). Vita områden representerar tempererade klimatförhållanden och grå områdenperiglaciala förhållanden med kontinuerlig permafrost.

16 Strålskyddskonsekvenser för S.14 Öppen 1.0 Godkänt 16 (16) 4 Slutsatser Med det extra bidraget av radioaktivitet redovisat i SKBDoc ökar dosen från huvudscenariots beräkningsfall global uppvärmning till ca 53,3 µsv från att tidigare ha varit ca 0,9 µsv. Det ökade dosbidraget beror främst på det extra tillskottet av Ra-226 från 1BLA. I risksummeringen överskrids riskkriteriet fram till omkring tjugo tusen år efter stängning. Dock innehåller beräkningarna flera försiktiga antaganden som t ex att det i SKB:s radionuklidtransportmodell av 1BLA inte tas någon hänsyn till S.14-avfallsbehållarnas kvarhållande förmåga. Detta är ett försiktigt antagande som kommer att ses över i kommande analyser i det fall att inget återtag av S.14-avfallet görs. Som framgår av avsnitt 2.4 är de beräknade dosraterna till andra organismer än människa mer än två storleksordningar under det screeningvärde som används för att säkerställa att denna påverkan är acceptabel. 5 Referenser Ekenborg F Sammanställning #2 av S.14 - avfallsposter i SFR, Rapport SVAFO SKBdoc Uppskattning av innehållet av radioaktiva ämnen och andra miljöstörande ämnen i deponerade S.14 fat i 1BLA SFR.. SKB Låg- och medelaktivt avfall i SFR Referensinventarium för avfall SKB R SKB 2014a. Safety analysis for SFR Long-term safety Main report for the safety assessment SR-PSU. SKB TR SKB 2014b. Radionuclide transport and dose calculations for the safety assessment SR-PSU. SKB TR Tits J, Iijima K, Wieland E, Kamei G, The uptake of radium by calcium silicate hydrates and hardened cement paste. Radiochimica Acta 94,

Samlat ställningstagande rörande återtagande av avfallstyp S.14 samt kompensatoriska åtgärder

Samlat ställningstagande rörande återtagande av avfallstyp S.14 samt kompensatoriska åtgärder Öppen Utredningsrapport DokumentID 1489807 Författare Version 2.0 Claes Johansson Kvalitetssäkrad av Börje Torstenfelt (SG) Sanna Nyström (KG) Godkänd av Peter Arkeholt Status Godkänt Reg nr Datum 2015-07-22

Läs mer

2 Befintlig kunskap och genomförda utredningar

2 Befintlig kunskap och genomförda utredningar Öppen Utredningsrapport DokumentID 1475590 Författare Version 3.0 Claes Johansson Kvalitetssäkrad av Klas Källström (SG) Martina Krantz (KG) Godkänd av Börje Torstenfelt Status Godkänt Reg nr Datum 2015-03-19

Läs mer

Analys av säkerhet efter förslutning. Fredrik Vahlund

Analys av säkerhet efter förslutning. Fredrik Vahlund Analys av säkerhet efter förslutning Fredrik Vahlund 50 Presentationens upplägg Analys av långsiktig säkerhet Syfte Bakgrund Förutsättningar Metodik Resultat Total risk Kravuppfyllelse mot SSM:s riskkriterium

Läs mer

Svar till SSM på begäran daterad 2013-02-11 om komplettering rörande radionuklidtransport och dos

Svar till SSM på begäran daterad 2013-02-11 om komplettering rörande radionuklidtransport och dos Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1418468 Ärende Handläggare Allan Hedin Ulrik Kautsky Er referens SSM2011-2426-103 Kvalitetssäkrad av Helene Åhsberg Godkänd av

Läs mer

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0 Öppen Rapport DokumentID 1492827 Författare Version 1.0 Fredrik Bultmark Kvalitetssäkrad av Börje Torstenfelt (SG) Claes Johansson (SG) Roger Ingvarsson (SG) Godkänd av Peter Arkeholt Status Godkänt Reg

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

Utvärdering av kostnader och risker som ett återtag av avfallstyp S.14 kan medföra

Utvärdering av kostnader och risker som ett återtag av avfallstyp S.14 kan medföra Öppen Rapport DokumentID 1477125 Författare Version 2.0 Claes Johansson Kvalitetssäkrad av Anders Eriksson (SG) Anders Österman (SG) Lennart Forsberg (SG) Markus Wikman (SG) Godkänd av Peter Arkeholt Status

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM 2013-12-04 Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2013. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder

Läs mer

Långsiktig säkerhet. Fredrik Vahlund

Långsiktig säkerhet. Fredrik Vahlund Långsiktig säkerhet Fredrik Vahlund Presentationens upplägg Vilken funktion har en analys av långsiktig säkerhet? Vilka (externa) krav ställs på en analys av långsiktig säkerhet? Resultat Utförande SFR:s

Läs mer

Granskning av rapport från Dansk Dekommissionering

Granskning av rapport från Dansk Dekommissionering PDF rendering: 1560815, Version 1.0, Status Godkänt, klass 1560815, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-09-28 Fredrik Vahlund Kvalitetssäkring 2016-09-29 Fredrik Vahlund (Godkänd)

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Vad blir konsekvensen om det blir fel?

Vad blir konsekvensen om det blir fel? Vad blir konsekvensen om det blir fel? Eva Forssell-Aronsson Avd f Radiofysik Inst f Kliniska Vetenskaper Göteborgs Universitet KVA KAR 151103 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS 2008:37

Läs mer

Diskussionsmöte Projekt SFR-utbyggnad Östhammars kommun 5 okt 2015

Diskussionsmöte Projekt SFR-utbyggnad Östhammars kommun 5 okt 2015 Diskussionsmöte Projekt SFR-utbyggnad Östhammars kommun 5 okt 2015 Syftet med mötet Kort information kring läget i tillståndsprövningen Genomgång av de frågor som Östhammars kommun ställt skriftligen till

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: REMISS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor;

Läs mer

Långsiktig säkerhet - konsekvensanalys

Långsiktig säkerhet - konsekvensanalys Preliminär rapport Datum: 2015-11-17 Handläggare: Lena Sonnerfelt Långsiktig säkerhet - konsekvensanalys Innehållsförteckning 7 Konsekvensanalys... 1 7.1 Metodik... 2 7.1.1 Övergripande metodik... 2 7.1.2

Läs mer

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Radionuklidtransport och dosberäkningar

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Radionuklidtransport och dosberäkningar Begäran om komplettering 2013-02-11 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm : Shulan Xu Telefon: 08 799 4212 Vår referens: SSM2011-2426-103 Intern referens: 4.7.2.e-g Er referens: KTL -

Läs mer

Kompensatioriska åtgärder vid degradering av containrar i BLA

Kompensatioriska åtgärder vid degradering av containrar i BLA Företagsintern Teknisk rapport DokumentID Version 2.0 1478781 Författare Patrik Berg Roger Ingvarsson Kvalitetssäkrad av Anders Österman (SG) Bengt Vällfors (SG) Godkänd av Peter Arkeholt Status Godkänt

Läs mer

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan.

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1385067 Ärende Handläggare Patrik Sellin Er referens SSM2011-2426-81 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Saida Engström Godkänd av

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg

SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg Strålsäkerhetsmyndigheten Ny myndighet från och med 1/7-2008 SKI SSI SSM

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

Kompletterande information om hantering av klimatscenarierna i ansökan om utbyggnad av SFR

Kompletterande information om hantering av klimatscenarierna i ansökan om utbyggnad av SFR PDF rendering: 1541317, Version 1.0, Status Godkänt, klass 1541317, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-04-19 Jenny Brandefelt Jens-Ove Näslund Eva Andersson Kvalitetssäkring

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Anna Karlsson Kristianstads kommun 2007-30 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 2007-06-12 Jan Andersson 2007/1071/204 1.1 Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Datum: 2015-05-12 Diarienr: SSM2015-1640-8 Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Tid: Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 09:00-14.30 Plats: City Conference

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

Biokinetikstudier av radioaktivt kobolt och polonium

Biokinetikstudier av radioaktivt kobolt och polonium Biokinetikstudier av radioaktivt kobolt och polonium C.L. Rääf (Lunds universitet) H. Holstein (Lunds universitet) E. Holm (Göteborgs universitet) P. Roos (DTU Nutech, Risö) S. Rahkshan (examensarbetare)

Läs mer

Hur länge är kärnavfallet

Hur länge är kärnavfallet Hur länge är kärnavfallet farligt? - Mats Törnqvist - Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals år till miljontals år. Vi har en spännvidd

Läs mer

Fud Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys

Fud Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys Fud 2010 Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys SKB:s forsknings- och utvecklingsprogram har pågått under lång tid Fud - 89 Studie av WP-cave metoden Studie av tunnlar under Östersjön Ny

Läs mer

P-13-35. Avvecklingsplan för ett utbyggt SFR. Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Markus Calderon, Svensk Kärnbränslehantering AB

P-13-35. Avvecklingsplan för ett utbyggt SFR. Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Markus Calderon, Svensk Kärnbränslehantering AB P-13-35 Avvecklingsplan för ett utbyggt SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Markus Calderon, Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Dokumentstatus: Godkänt Westinghouse Electric Sweden AB 721 63 Västerås Beslut Vårt datum: 2016-05-26 Er referens: 16-046 Diarienr: SSM2014-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 4184

Läs mer

R-13-37. Låg- och medelaktivt avfall i SFR. Referensinventarium för avfall 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB. December 2013

R-13-37. Låg- och medelaktivt avfall i SFR. Referensinventarium för avfall 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB. December 2013 R-13-37 Låg- och medelaktivt avfall i SFR Referensinventarium för avfall 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box

Läs mer

Svar till SSM på begäran om förtydligande avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt

Svar till SSM på begäran om förtydligande avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1476865 Ärende Handläggare Björn Gylling, Patrik Sellin, Allan Hedin Er referens SSM2011-2426-218 Kvalitetssäkrad av Johan Andersson

Läs mer

Svar på SSM om begäran om förtydligande gällande personstrålskydd

Svar på SSM om begäran om förtydligande gällande personstrålskydd Handläggare Patrik Berg Er referens Nils Addo Kvalitetssäkring 2016-10-25 2016-10-25 Kommentar Ert datum 2016-06-28 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(5) Svar på SSM om begäran

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall Sida: 1/10 Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall 1 Slutförvaring och mellanlagring av radioaktivt avfall från icke-kärnteknisk verksamhet 1.1 Nuvarande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

SSI:s och SKI:s granskning av SKB:s uppdaterade Slutlig Säkerhetsrapport för SFR 1

SSI:s och SKI:s granskning av SKB:s uppdaterade Slutlig Säkerhetsrapport för SFR 1 SSI 2003:21 SKI 2003:37 BJÖRN DVERSTORP OCH BENNY SUNDSTRÖM ET.AL. SSI:s och SKI:s granskning av SKB:s uppdaterade Slutlig Säkerhetsrapport för SFR 1 Granskningsrapport AUTHOR/ FÖRFATTARE: Rodolfo Avila

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (SSI FS 1998:1) om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1388095 Författare Version 1.0 Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-14 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Svar på komplettering SSM - Beredskap

Svar på komplettering SSM - Beredskap PDF rendering: 1539820, Version 1.0, Status Godkänt, klass 1539820, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Rapport Författare 2016-04-12 Patrik Berg Kvalitetssäkring 2016-06-30 Therese Adusjö (Kvalitetsgranskning)

Läs mer

SE0200271. Studsvik Report STUDS VK-ES-02-13. Stråldoser på grund av en olycka i R2-reaktorn. Bengt Hallberg. Studsvik @ EcoSafe

SE0200271. Studsvik Report STUDS VK-ES-02-13. Stråldoser på grund av en olycka i R2-reaktorn. Bengt Hallberg. Studsvik @ EcoSafe Studsvik Report SE0007 STUDS VK-ES-0-3 Stråldoser på grund av en olycka i R-reaktorn Bengt Hallberg Studsvik @ EcoSafe STUDSVIK ECO & SAFETY AB STUDSVIK/ES-0/3 Bengt Hallberg Stråldoser på grund av en

Läs mer

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna?

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI, IPCC kontaktpunkt Vad säger IPCC-rapporterna? Klimatanpassning Sverige 2014 IPCC har levererat sina tre huvudrapporter Stockholm september

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

1 Processer i kapseln som ger inre övertryck

1 Processer i kapseln som ger inre övertryck Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1333208 Författare Christina Lilja Kvalitetssäkrad av Version 2.0 Allan Hedin Godkänd av Johan Andersson Status Godkänt Reg nr Datum 2012-02-09 Kvalitetssäkrad datum 2012-02-10

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Djupförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall i Sverige (SFL 3-5)

Djupförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall i Sverige (SFL 3-5) SKI Rapport 00:54 Djupförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall i Sverige (SFL 3-5) En internationell expertgranskning av SKB:s preliminära säkerhetsanalys Neil Chapman Michael Apted Fred Glasser

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

DokumentID 1434594 Författare Fredrik Vahlund Kvalitetssäkrad av. Version 1.0. Peter Wikberg Godkänd av Magnus Westerlind

DokumentID 1434594 Författare Fredrik Vahlund Kvalitetssäkrad av. Version 1.0. Peter Wikberg Godkänd av Magnus Westerlind Öppen Rapport DokumentID 1434594 Författare Fredrik Vahlund Kvalitetssäkrad av Version 1.0 Peter Wikberg Godkänd av Magnus Westerlind Status Godkänt Reg nr Datum 2014-04-10 Kvalitetssäkrad datum 2014-06-23

Läs mer

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Klimat

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Klimat Begäran om komplettering 2013-03-19 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Lena Sonnerfelt Telefon: 08 799 43 48 Vår referens: SSM2011-2426-107 Intern referens: 4.5.h,i,k

Läs mer

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling

Läs mer

2002:21 JOHANNA SANDWALL. Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2001

2002:21 JOHANNA SANDWALL. Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2001 2002:21 JOHANNA SANDWALL Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2001 FÖRFATTARE/ AUTHOR: Johanna Sandwall AVDELNING/ DIVISION: Avdelningen för avfall och miljö/department of

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Kärnämnesrapportering i samband med inkapsling av använt kärnbränsle och dess transport till slutförvar

Kärnämnesrapportering i samband med inkapsling av använt kärnbränsle och dess transport till slutförvar Öppen Rapport DokumentID 1182956 Författare Clifford Järnry Granskad av Version 3.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2008-10-14 Granskad datum Sida 1 (16) Godkänd av Per H Grahn Godkänd datum 2008-10-17 Kärnämnesrapportering

Läs mer

Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle

Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle Huvudrapport från projekt SR-Site Del III Svensk Kärnbränslehantering AB Mars 2011 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Sidan 1 av 11 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Yttrande över behov av komplettering, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Westinghouse Electric Sweden AB 72 63 Västerås Beslut Vårt datum: 206-02- Er referens: ES 4-337 Diarienr: SSM204-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 484 Beslut om förlängd giltighetstid

Läs mer

R-13-12. Effekt av bitumensvällning i silo och BMA. Henrik von Schenck, Fredrik Bultmark. Svensk Kärnbränslehantering AB.

R-13-12. Effekt av bitumensvällning i silo och BMA. Henrik von Schenck, Fredrik Bultmark. Svensk Kärnbränslehantering AB. R-13-12 Effekt av bitumensvällning i silo och BMA Henrik von Schenck, Fredrik Bultmark Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn Bilaga A.5 SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor Rapport nr Oskarshamns hamn 2011:5 Oskarshamns

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 2, - 3, 4 infångades under sensommaren abborre från centrala

Läs mer

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB P-13-01 Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24 Stockholm

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

2011-03-17 Dnr SSM 2011/1133

2011-03-17 Dnr SSM 2011/1133 2011-03-17 Dnr SSM 2011/1133 Författare: Hans Möre Avdelning: Avdelningen för strålskydd Titel: Underlag till förslag om strålskyddsreglering av torvbrytning och hantering av torvaska Author: Hans Möre

Läs mer

Långtidsutveckling av materialegenskaper för grundläggning och återfyllnad i 1-2BMA

Långtidsutveckling av materialegenskaper för grundläggning och återfyllnad i 1-2BMA 1568423, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-11-21 Henrik von Schenck Kvalitetssäkring 2017-05-11 Klas Källström (Godkänd) 1(8) Långtidsutveckling av materialegenskaper för

Läs mer

R-05-79. Jod-129: Uppskattning av aktivitet i driftavfall från svenska LWR. K Lundgren, ALARA Engineering. December 2005

R-05-79. Jod-129: Uppskattning av aktivitet i driftavfall från svenska LWR. K Lundgren, ALARA Engineering. December 2005 R-05-79 Jod-129: Uppskattning av aktivitet i driftavfall från svenska LWR K Lundgren, ALARA Engineering December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 5864

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Resursbanken CS Tillgång och användning av Strålsäkerhetsmyndighetens öppna miljödata

Resursbanken CS Tillgång och användning av Strålsäkerhetsmyndighetens öppna miljödata Tillgång och användning av Strålsäkerhetsmyndighetens öppna miljödata Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. De har ett samlat ansvar inom områdena

Läs mer

Elin Sjökvist och Gustav Strandberg. Att beräkna framtidens klimat

Elin Sjökvist och Gustav Strandberg. Att beräkna framtidens klimat Elin Sjökvist och Gustav Strandberg Att beräkna framtidens klimat Koldioxidkoncentration Idag 400 ppm Tusentals år sedan Temperaturökningen fram till idag Källa: NOAA Vad är ett klimatscenario? Koncentrationsscenario

Läs mer

AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL

AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL Innehåll TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 DEFINITIONER... 3 LAGSTIFTNING... 4 ANSVAR... 4 AVFALLETS UPPKOMST... 5 AVFALLETS VÄG FRÅN SJUKHUSET... 8 AVFALLETS HANTERING PÅ SJUKHUSET

Läs mer

Kärnkraftverkens höga skorstenar

Kärnkraftverkens höga skorstenar Kärnkraftverkens höga skorstenar Om jag frågar våra tekniskt mest kunniga studenter och lärare på en teknisk högskola varför kärnkraftverken har så höga skorstenar, får jag olika trevande gissningar som

Läs mer

Remissversion: Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Remissversion: Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö MILKAS remiss dnr. 2006/1070-41 sid 1 REMISS Dnr 2006/1070-41 MILKAS/Stockholm kommentarer på SSI, Avdelningens för Beredskap och miljöövervakning Remissversion: Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker

Läs mer

A. negligerbarhet ska uppgifterna ändå anges kvantitativt innan en kvalitativ

A. negligerbarhet ska uppgifterna ändå anges kvantitativt innan en kvalitativ Sida: 1/23 Dok nr: SSM2012-131-26 Dok nr: SSM2012-131-27 Kompletteringar av ESS AB:s ansökan om Begäran en spallationsanläggning om kompletteringar av ESS AB:s ansökan om en spallationsanläggning Särskilt

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm UPPDRAG Miljö UPPDRAGSNUMMER 5630208300 UPPDRAGSLEDARE Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV Petra Wallberg DATUM GRANSKAD AV Uno Strömberg Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

Läs mer

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Första hjälpen vid RN-händelse Fakta om strålning och strålskydd Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Energiförsörjningen och människans hälsa. Riskbedömningar under osäkerhet.

Energiförsörjningen och människans hälsa. Riskbedömningar under osäkerhet. Energiförsörjningens risker November 9 2010 Energiförsörjningen och människans hälsa. Riskbedömningar under osäkerhet. Mats Harms-Ringdahl Centrum för strålskyddsforskning CRPR Stockholms Universitet Riskbedömningar

Läs mer

Doskonstant för några vanligt förekommande radionuklider MFT

Doskonstant för några vanligt förekommande radionuklider MFT Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2017-06-05 Faktaägare: Christina Söderman, leg Sjukhusfysiker, Medicinsk Fysik Fastställd av: Sara Olsson, Avdelningschef, Medicinsk Fysik Revisions

Läs mer

Summering av beräknade utsläpp från ESS under normal drift

Summering av beräknade utsläpp från ESS under normal drift Revision 1 State Released Summering av beräknade utsläpp från ESS under normal drift European Spallation Source ESS AB Visiting address: ESS, Tunavägen 24 P.O. Box 176 SE-221 00 Lund SWEDEN www.esss.se

Läs mer

1(5) 2013-08-26 33-890/2013 2013-05-13 M 1333-11. Nacka tingsrätt Miljödomstolen, Avdelning 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand

1(5) 2013-08-26 33-890/2013 2013-05-13 M 1333-11. Nacka tingsrätt Miljödomstolen, Avdelning 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2013-08-26 33-890/2013 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2013-05-13 M 1333-11 Nacka tingsrätt Miljödomstolen, Avdelning 3 Box 1104 131 26

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

SR 97 Säkerheten efter förslutning

SR 97 Säkerheten efter förslutning Huvudrapport Sammanfattning Djupförvar för använt kärnbränsle SR 97 Säkerheten efter förslutning November 1999 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 5864 SE-102

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2010:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor

Läs mer