Laholms kommuns ledningsplan vid extraordinär händelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laholms kommuns ledningsplan vid extraordinär händelse"

Transkript

1 DNR Laholms kommuns ledningsplan vid extraordinär händelse 2013 Antagen av kommunfullmäktige

2 2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Mål Begreppsdefinition Risk- och sårbarhetsanalyser Krishanteringssystemet Sveriges krishanteringssystem Laholms kommuns övergripande krav på krishantering Krisledning vid extraordinär händelse... 5 Krisledningsnämnd...6 Uppstart av krisorganisation...6 Uppgifter och arbetsformer Samverkan POSOM Övriga nämnder, kommunala bolag och externa entreprenörer Höjd beredskap Krisledning vid svåra påfrestningar i fredstid Vardagskriser Planens aktualitet... 9 Bilaga 1 - Reglemente för krisledningsnämnden Bilaga 2 - Riktlinjer för utbildning och övning... 12

3 3 1. Inledning Den 1 september 2006 trädde lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i kraft. Lagen ger ett tydligt mandat för ett lokalpolitiskt beslutsfattande vid kriser och tydliggör samtidigt det lokalpolitiska ansvaret inom det geografiska områdesansvaret. Varje kommun ska ha en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Laholms kommuns krisledningsnämnd utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), dvs. de tre kommunråden med ersättare. Enligt lagstiftningen skall varje kommun ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 1.2 Syfte Syftet med planen är att utforma en effektiv ledning och samordning av de kommunala insatserna vid en större kris eller extraordinär händelse inom kommunens geografiska område. Planen omfattar organisatoriskt samtliga verksamheter inom kommunen. Planen kan även tillämpas vid extraordinära händelser i kommunens närområden, i samverkan med berörda grannkommuner eller om en händelse inträffar på en annan plats som berör många invånare från Laholm. Tillämpliga delar av planen kan användas vid händelser/kriser av lindrigare karaktär men som kräver ledning och samordning från kommunledningen. 1.3 Mål Ledning och samordning Mål för kommunens ledning och samordning av verksamheten vid en extraordinär händelse är att de tillgängliga resurserna ska användas på ett effektivt sätt för att öka den enskilde medborgarens säkerhet. Information Mål för kommunens information vid en extraordinär händelse är att alla som på något sätt är berörda av händelsen ska nås med relevant och korrekt information. 2. Begreppsdefinition Syftet med att definiera vad som menas med olika begrepp i denna plan ligger i att säkerställa att samtliga deltagare i krisledningsgruppen har ett gemensamt perspektiv på vad som menas. Extraordinär händelse, är definierat i lag (2006:544) 4 som säger att Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Krisledningsnämndens ordförande fattar beslut om en händelse skall definieras som en extraordinär händelse. Om händelsen bedöms som extraordinär enligt lagen om extraordinära händelser kan krisledningsnämndens ordförande besluta att kommunens krisledningsnämnd skall träda i funktion.

4 4 Det som skiljer en extraordinär händelse från övriga händelser är händelsens omfattning, att händelseförloppet är snabbt samt svårt att överblicka och därmed kräver snabba beslut av de kommunala organen, särskilt i krisens inledningsskede. Med andra ord så är det händelser som ställer höga och speciella krav på den kommunala verksamheten, såväl kompetens som ekonomiskt. Exempel på extraordinära händelser som kan inträffa i Laholms kommun och som återfinns i kommunens risk- och sårbarhetsanalys är följande: Bedrägeri Längre IT-avbrott Översvämningar Ras och skred Epidemi Omfattande gasolycka Sabotage Omfattande olyckor (buss, flyg eller tåg) Förgiftning, smitta (ex. i vattentäkt eller storkök) Oljeutsläpp i Laholmsbukten (omfattande) Längre strömavbrott Extrem nederbörd Omfattande bränder (industri, skog eller särskilt boende) Akut miljöförstöring, t.ex. säldöd i Laholmsbukten 1 Farligt gods olycka 3. Risk- och sårbarhetsanalyser Säkerhetssamordnaren utför kontinuerligt risk- och sårbarhetsanalyser. Analysen är ett levande dokument som revideras och utvecklas med jämna mellanrum. På sikt kommer risk- och sårbarhetsanalyser genomföras så långt ner i verksamheterna som möjligt och rendera i en handlingsplan för hantering av extraordinära händelser. Risk- och sårbarhetsanalysen är en del av det arbete som krävs av kommunen enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid (SFS 2006:544). 4. Krishanteringssystemet Krishanteringssystemet bygger på ett underifrånperspektiv utifrån följande principer: Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. 1 Laholms kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2011.

5 5 Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig. Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. 4.1 Sveriges krishanteringssystem Kommunens uppgift är att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att de viktigaste samhällsfunktionerna uppehålls. Kraven på Sveriges kommuner enligt samhällets krishanteringssystem kan sammanfattas i följande målbild. Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet, som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenser för den egna verksamheten har analyserats. Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas. Kommunen har även en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse. Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerhetsställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen. Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelse för krishanteringen inom kommunens geografiska område. Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. 4.2 Laholms kommuns övergripande krav på krishantering Det svenska krishanteringssystemets målbild kan brytas ned i följande krav på Laholms kommuns krishantering: Kommunen ska ha en krisorganisation som har tydliga instruktioner. Kommunen ska vid varje mandatperiod fastställa en ledningsplan vid en kris eller extraordinär händelse. Kommunen ska ha förmåga att effektivt kunna informera allmänheten, media, berörda myndigheter och beslutsfattare samt ha en bra intern information till medarbetarna. Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser skall bygga på kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen krisorganisation skall årligen utbildas och övas. Kommunen, ska på begäran, kunna bistå närliggande kommuner med hjälp vid hantering av en extraordinär händelse efter beslut av krisledningsnämnden. 5. Krisledning vid extraordinär händelse Riktlinjerna för krisledningsnämnden träder i kraft vid en extraordinär händelse. En extraordinär händelse kännetecknas av att ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot situationens krav, tiden är knapp, flera verksamhetsområden berörs eller att det föreligger ett stort behov av samordning, information och samverkan mellan berörda aktörer.

6 6 Krisledningsnämnd Krisledningsnämnd Kommunchef Stabschef Stab Figur 1. Krisledningsfunktion vid extraordinär händelse Laholms kommuns krisledningsnämnd utgörs av tre ledamöter och tre ersättare. Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämndens ordförande, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, bedöma att krisledningsnämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämndens ordförande får också besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Detta innebär att ordföranden i akuta situationer har samma beslutanderätt och befogenheter som nämnden i sin helhet. När nämnden har haft sitt första sammanträde upphör denna befogenhet. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå. Krisledningsnämndens arbete styrs av krisledningsnämndens reglemente. Krisledningsnämndens huvudsakliga uppgift är att fatta beslut om de kommunövergripande frågorna, exempelvis: Ange inriktning för krishanteringen. Företräda kommunen utåt och gentemot kommuninvånarna. Besluta om förändringar i servicenivåer. Besluta om omfördelning av kommuners resurser samt de ekonomiska ramarna. Vid behov begära bistånd utifrån. Uppstart av krisorganisation Vid en händelse som medför behov av samordning och/eller informationsinsatser kontaktar berörd förvaltning eller bolag kommunchefen eller stabschefen. Nås inte kommunchefen kontaktas insatsledare i beredskap via SOS, som i sin tur kontaktar stabschef. Stabschef/kommunchef kontaktar kommunstyrelsens ordförande gällande beslut om krisledningsnämnden skall träda i funktion. Krisledningsnämndens ordförande ansvarar för att övriga i krisledningsnämnden omedelbart blir underrättade att de skall träda i funktion. Basgruppen har mandat att sammankalla övriga berörda verksamheter/bolag till krisledningsmöten. Stabschef, kommunchef och krisledningsnämndens ordförande har rätt att sammankalla den del av ledningsorganisationen som initialt anses behövas.

7 7 Uppgifter och arbetsformer Utöver de bestämmelser i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting som reglerar krisledningsnämndens verksamhet skall kommunallagens bestämmelser tillämpas. De uppgifter som krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av nämndens reglemente (se Bilaga 1) samt denna plan. Krisledningsnämnden får i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för sitt reglemente, överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Krisledningsnämndens huvudsakliga arbetsuppgifter är: Bedöma inträffade händelser och besluta om ledningsorganisationen för extraordinära händelser skall träda i funktion. Fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioritetsbeslut som krävs med anledning av händelsen. Besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhet. Besluta om ianspråktagande av resurser. Besluta om eventuellt sänkt servicenivå inom olika delar av kommunens verksamhet med anledning av händelsen. Besluta om när de särskilda åtgärderna som föranletts av händelsen skall upphöra. Besluta om bistånd till enskild Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Nämnden skall då även rapportera sina åtgärder och andra insatser som nämnden vidtagit i samband med en extraordinär händelse. 6. Samverkan Kommunen skall enligt sitt geografiska områdesansvar i lagen om extraordinära händelser verka för att informationen till allmänheten och de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas. Kommunen får enligt gällande lagstiftning på begäran lämna hjälp till landsting och andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget, ramarna för ersättning bör klargöras innan ersättning ges. 7. POSOM I socialstyrelsens allmänna råd, framgår det att varje kommun bör ha en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. Kommunstyrelsen i Laholms kommun beslutade

8 att kommunen skall ha en organiserad POSOM-grupp. 2 I Laholms kommun utgörs POSOM av en ledningsgrupp och en stödpersonsgrupp. POSOM kan larmas ut genom räddningsledare, polis, ambulanschef i beredskap och landstingets psykiska krisledning (PKL) samt övriga medlemmar i POSOM. De personer som deltar måste kunna aktiveras med kort varsel och ibland arbeta under flera dygn, vilket innebär att det ordinarie arbetet måste läggas åt sidan. Gruppen skall dock inte arbeta i mer än tre-fyra dagar, därefter ska olika typer av specialister träda in. POSOM:s huvudsyfte: Att omhänderta drabbade men inte skadade i samband med olyckor och katastrofer. Att omhänderta insatspersonalen som regelbundet möter psykiskt starkt påfrestande situationer, i form av avlastningssamtal. Arbetet i gruppen av myndighetsrepresentanter har syftat till att utveckla rutiner och kontaktvägar för att stödja och komplettera det ordinarie räddnings- och sjukvårdsarbetet i psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) vid olyckor. 8. Övriga nämnder, kommunala bolag och externa entreprenörer Respektive nämnd har ansvar för sitt verksamhetsområde vid en kris. Nämnden har även ansvar vid en extraordinär händelse om inte krisledningsnämnden beslutar att överta ansvaret. Nämnden får från externa utförare avropa resurser som behövs med anledning av den extraordinära händelsen i enighet med vad som föreskrivs i driftdirektiv, entreprenadavtal och andra överenskommelse. 9. Höjd beredskap Riktlinjerna kan även användas i tillämpliga delar vid höjd beredskap efter en anpassningsperiod beslutad av regeringen. Vid höjd beredskap tillämpas lagen (1998:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara mm. Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap innehåller bestämmelser om kommunens förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap. 10. Krisledning vid svåra påfrestningar i fredstid Kommunen kan ha ett samordningsbehov vid händelser som är av allvarlig karaktär men som inte bedöms som extraordinära. Sådana händelser kan beröra flera nämnders verksamhetsområden och 2 Ks 203 Dnr 502/95

9 9 därför ställa krav på ett samordnat agerande från kommunens sida. Riktlinjer för krisledning vid svåra påfrestningar i fredstid finns i dokumentet Stabsarbete. 11. Vardagskriser Vardagskriser och hanteringen av sådana händelser regleras av verksamheternas egna krisorganisation. 12. Planens aktualitet Denna plan skall revideras och fastställas inför varje ny mandatperiod. Vid behov kan den även revideras under innevarande period.

10 10 Bilaga 1 - Reglemente för krisledningsnämnden Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Krisledningsnämndens verksamhet Uppgifter 1 Krisledningsnämnden fullgör under extraordinära händelser i fredstid de uppgifter som ankommer på nämnden enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om övertagande fattas. Nämnd som fråntas verksamhetsområde eller delar därav ska skyndsamt informeras om detta. 3 Krisledningsnämnden får vid extraordinär händelse som drabbat kommunen begära hjälp från andra kommuner och landsting. 4 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbats av händelsen. 5 Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i sin verksamhet. Rapporteringsskyldighet 6 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Rapporteringen ska avse hur krisledningsnämnden fullgör sitt uppdrag och ge information on den extraordinära händelsens förlopp. Krisledningsnämnden ska vidare lämna lägesrapporter och information till länsstyrelsen om händelseutvecklingen vid extraordinära händelser. Krisledningsnämndens arbetsformer Utöver det som föreskrivs om kommunens nämnder i reglementet om nämndernas arbetsformer skall följande gälla för krisledningsnämnden.

11 11 Sammansättning 7 Krisledningsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Presidium 8 Krisledningsnämndens presidium består av en ordförande och en vice ordförande. Utskott 9 Krisledningsnämnden ska inte ha något utskott. Personal 10 Kommunstyrelsen svarar för att krisledningsnämnden har tillgång till den personal som behövs för utförande av nämndens uppgifter.

12 12 Bilaga 2 - Riktlinjer för utbildning och övning Av förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, framgår att varje myndighet skall ansvara för att personalen vid myndigheten får den utbildning och övning som behövs för att den skall lösa sina uppgifter i samband med krissituationer. En planlagd utbildnings- och övningsverksamhet i syfte att kunna utföra denna uppgift skall genomföras. Kommuner och landsting är självständiga aktörer i krishanteringssystemet och bestämmer själva över metoder och former för sitt respektive krisberedskapsarbete. Dock är viss verksamhet reglerad enligt lag. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer kravet på kommuner och landsting att ge förtroendevalda och anställd personal den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid en extraordinär händelse i fredstid. Övning handlar främst om att träna grupper av personer tillsammans för att de gemensamt skall uppnå färdigheter och tillsammans skaffa sig en krishanteringsförmåga. I denna förmåga ligger även att kunna samverka över verksamhetsgränser och geografiska gränser. Varje aktör har ett ansvar att öva sin organisation och sin personal för att öka förmågan att hantera en kris om den skulle inträffa. Är organisationen inte övad innan en kris är det svårt att skapa en förmåga att samverka med andra under en kris. Under övningen ges möjligheten att organisationen testar olika metoder och arbetssätt utan att det ger ohanterliga konsekvenser. Det går även att testa vilka personer som besitter spetskompetens och vilka personer som krävs för att klara en specifik fråga. För att hantera en vanlig olycka räcker det oftast med att organisationen har kunskap om och förmågan att samverka med andra närliggande aktörer. För att hantera händelser som utvecklas till kriser eller större kriser, krävs däremot kunskap och förmågan att kunna samarbeta med aktörer inom övriga samhällssektorer. Offentliga och privata aktörer behöver arbeta på ett likartat sätt med frågor som ledning, samordning, information och kommunikation. Alla aktörer som är samhällsviktiga ur ett krishanteringsperspektiv har alltså ett ansvar att kunna samverka. I detta ansvar ligger att aktören och dess personal skall ha kunskap i sektorsövergripande krisberedskap, till exempel i fråga om sådant som ansvarsfördelning, samverkansmönster, regelverk och annan konceptkunskap. På det lokala planet har kommunerna det geografiska områdesansvaret med uppgift att bland annat verka för att aktörerna i kommunen samverkar och samordnar sina förberedelser för krishantering.

13 13 Modell för planering av utbildning och övning Utgångspunkten är kraven från den del av verksamheten, som alltid måste kunna upprätthållas oavsett vilka störningar som kan tänkas uppstå i en krissituation. 1. Kartläggning. Genom risk- och sårbarhetsanalys prövas hur aktören påverkas av olika typer av störningar samt vilka konsekvenserna blir för genomförandet av den samhällsviktiga verksamheten. 2. Analyser. Så långt som möjligt minskar aktören sin sårbarhet genom olika åtgärder. Samtidigt skall det finnas en planering för hur en akut krissituation skall hanteras. 3. Planering. I krishanteringsplanen regleras mål, krisledningsorganisation, bemanning, uppgifter, befogenheter, samverkan och lokalutnyttjande mm. 4. Organisering. Krishanteringsplanens genomförande består av kompetensutveckling och ett antal övriga åtgärder som gäller till exempel lokaler, utrustning och metodutveckling. Planens uppgiftsbeskrivning och bemanning är underlag för analys av utbildnings- och övningsbehov. Behovet avser både enskilde befattningshavaren och krisledningsorganisationen som sådan. 5. Målgrupps- och behovsanalys. Analysen skall resultera i förslag till utbildningsinsatser och en flerårig övningsplanering. (6. Utbildning och 7. Övning) Både utbildning och övning skall utvärderas för att resultatet ska kunna säkerställas. (8. Utvärdering) Resultatet skall återkopplas till ledningen, berörda enheter och övade så att de brister som upptäckts kan åtgärdas. ( 9. Återkoppling, 11. återrapportering, 12. Utveckling) Utvärderingen kan även leda fram till att förändringar sker i utbildning och övningsverksamhet. (10. Metodutveckling) Funktion Före Under Efter Ledning av Kunskap om organisationen krisberedskap. Verksamhetsansvar och specialistfunktioner Expertfunktion för krisberedskap och stöd. Kunskap om risker och sårbarhet. Kunskap om förberedande åtgärder. Mycket god kunskap om krishanteringssystemet och förberedande åtgärder. God förmåga att initiera och leda processer och att ge stöd. God förmåga att leda, samordna, samverka och informera vid kriser. God förmåga att genomföra verksamhet vid kriser. (Beroende på uppgift vid kriser.) Kunskap om uppföljning och utvärdering. Förmåga att analysera och utvärdera. God kunskap om uppföljning och utvärdering.

14 14 Ledning av organisationen. Förutsättningen för att krisarbetet skall lyckas i en organisation är att den är välförankrad i organisationens ledning och att tillräckliga resurser avdelas. Vid en kris anpassas den ordinarie ledningsorganisationen till en krisledningsorganisation med uppgift att framförallt inrikta och samordna krishanteringen och svara för information utåt. Verksamhetsansvar & specialistfunktioner. Genomförandet av verksamheter är oftast delegerat till ett antal olika avdelningar, enheter eller motsvarande. Ansvaret inkluderar de förebyggande åtgärderna, förberedelserna och ledningen av den del av verksamheten som alltid måste fungera vid en akut händelse. Till denna kategori hör även specialfunktioner, såsom IT, administration och kommunikation. Expertfunktion för krisberedskap och stöd. Varje aktör behöver en expertfunktion för krisberedskap, det vill säga en anställd eller grupp av anställda som initierar, samordnar och stödjer krisberedskapsåtgärderna och som kan följa utvecklingen på krisberedskapsområdet. Behovsanalys Övning är en av flera aktiviteter som krävs för att utveckla en organisations förmåga att hantera kriser och skall ses som ett delmoment av en större helhet i att öka kompetensen och stärka förmågan. Syftet med övning är kunskapsuppbyggnad, men även att pröva färdigheter hos den enskilde aktören. Övningen skall tillgodose den egna aktörens behov. De skall även tillgodose behovet av att utveckla och pröva samverkan med andra. Områden analysen bör belysa Frågor att besvara Uppgift Organisationens Vad vill vi uppnå? Den enskilde Vilka skall övas? Förändringar Av organisationen Vad skall övas? Av samverkanspartner När skall man öva? Erfarenheter Av tidigare övningar Hur skall man öva? Av verkliga händelser Var skall man öva? Förmåga Nuvarande Vilka resurser behövs? Behov När en kris inträffar är det viktigt att berörda aktörer snabbt kan inleda sin krishantering, oberoende av krisens orsak och dess konsekvenser. Detta innebär att krisledningsorganisationerna aktiveras och bemannas, att information inhämtas, analyseras och kommuniceras. Beslut om

15 15 åtgärder behöver ibland fattas tidigt samtidigt som man måste inleda en samverkan med andra beslutsfattare och organisationer. För detta krävs ett flertal olika förmågor som måste fungera vid en kris. Krisledning Att leda, samordna och informera, innebär i stor utsträckning att man måste prioritera och fatta beslut om åtgärder och insatser samtidigt som det krävs att man inhämtar information för att göra lägesbedömningar. Man måste även ha förmåga att tolka all den information som inkommer samt ha kunskap om vilka resurser som finns tillgängliga. För att fatta korrekta beslut krävs att aktören har kunskap om och förmåga att veta vilka mandat krisledningsorganisationen har. Uthållighet & tillgänglighet Aktörerna i samhällets krishanteringssystem måste kunna hantera både kortvariga, akuta förlopp och långvariga händelser. Breddat resursutnyttjande En kris kan drabba fler än en aktör. Därför måste samhällets samlade resurser kunna användas på ett sammantaget effektivt och ändamålsenligt sätt oavsett vart resurserna finns. Krisinformation och kriskommunikation En väsentlig del av krishantering är förmågan att inhämta, bearbeta och förmedla information så att rätt mottagare nås av rätt information vid rätt tillfälle. För att inte riskera en förtroendekris mellan ansvariga myndigheter och organ och medborgare måste den information som lämnas vara tillgänglig, tillförlitlig och samordnad. Processmedvetande Under övning är det viktigt att uppmärksamma och öva hantering av sakfrågor och sakförhållanden, men än viktigare är att öka medvetandet om betydelsen av processer som pågår mellan individer i en organisation och mellan organisationer. Tekniska ledningsstödssystem Även om en krisledningsorganisation inte ska göra sig helt beroende av olika tekniska ledningsstödsystem måste hanteringen av dem övas, till exempel Rakel och WIS. Samverkan på och mellan olika nivåer i samhället Samverkan måste fungera med andra aktörer på samma nivå (horisontellt) och med aktörer på en annan nivå i krishanteringssystemet (vertikalt). Övnings typer Aktörens mognad när det kommer till krisberedskap har stor betydelse när den utformar sin övningsverksamhet. För den oerfarne är det viktigt att öva ofta och öva enkelt, medan den erfarne kan ha mer kvalificerade övningar.

16 16 Startövning Förmågan att snabbt komma igång med krishantering övas genom att hela eller delar av organisationen kallas in. Stabsmetodik Förmågan att arbeta med interna berednings-, stabs- och informationsrutiner övas. Ledningsövning Organisationens krisledning övas med roller, organisation, arbetssätt och prioriteringar. Samverkansövning Organisationens förmåga att hantera en extraordinär händelse i samverkan med andra berörda aktörer övas. Övningsplanen för respektive verksamhet bör föras in i verksamhetsplaneringen. Laholms kommun bör förslagsvis ha följande prioriteringar för utbildning & övning inom aktuell mandatperiod: Övning Krislednings nämnd Krislednings stab Verksamhets stab Startövning Stabsmetodik 2013/ /2014 /2015 Ledningsövning Samverkansövning 2012/2013 /2014/

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

S Krisledningsnämnden Reglemente

S Krisledningsnämnden Reglemente www.hassleholm.se S Krisledningsnämnden Reglemente Diarienummer: 2015/377 170 Fastställt den: 2015-09-28 122 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 1 Antagen av KS 2016-04-11 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-05-30 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2 Krisledningsnämndens uppgifter Arbetsuppgifter 1 Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap; SFS 2006:544 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

Krishanteringsplan för Region Halland

Krishanteringsplan för Region Halland 1 Krishanteringsplan för Region Halland 1. BAKGRUND 1.1 Region Halland Region Halland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvårdsamt regional utveckling. Planen är övergripande tidigare utarbetade krishanteringsplaner,

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige Storumans kommun Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27 120 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 RSA och nämnderna egen planering...

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer