Ledning PLAN VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE UPPRÄTTAD AV SÄKERHETSSTRATEG STEFAN GUSTAFSSON BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledning PLAN VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE UPPRÄTTAD AV SÄKERHETSSTRATEG STEFAN GUSTAFSSON BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17"

Transkript

1 Ledning PLAN VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE UPPRÄTTAD AV SÄKERHETSSTRATEG STEFAN GUSTAFSSON BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

2 2(15) Innehåll 1. Inledning och bakgrund Definition av extraordinär händelse Exempel på extraordinär händelse: Övergripande målsättning Områdesansvar Ansvarsprincipen Likhetsprincipen Närhetsprincipen Kriskommunikation Risk- och sårbarhetsanalyser Lidköping kommuns organisation och ledning vid en extraordinär händelse Kommunfullmäktige Krisledningsnämnd Krisberedningsstab vid kommunledningskontoret Krisberedningsstaben vid kommunledningskontoret skall Krisberedningsstabens bemanning Start av krisledningsorganisation Inkallningsprocess Förvaltningar, kommunala bolag och kommunförbund Grundstruktur för verksamhetsvisa krisledningsplaner POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande) FRG Frivillig resursgrupp Inkallande av FRG Direktiv Ekonomi/ersättning Arbetsordning, beslut- och delegationsregler Kommundirektören Förvaltningschef Säkerhetsstrategen Kommunikationsstrategen Personalstrategen Lägestjänst It-support Växeln Arbetsmetod - stabsstruktur Lokaler Tekniskt stöd och hjälpmedel Avveckling av krisledningsorganisationen... 15

3 3(15) Bilagor Reglemente för krisledningsnämnd bil 1 Övningsplan bil 2 Befattningskort för befattningar i krisledningsstab bil 3 Mallar för administration i krisledningsstab bil 4 Ersättare till kommundirektören bil 5

4 4(15) 1. Inledning och bakgrund Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ligger till grund för kommunens krisberedskap. Denna beredskap skall syfta till att upprätthålla samhällets funktionalitet. Det innebär till exempel att: Kommunen skall kunna förutse och förhindra sådana händelser som orsakar störningar i samhället, såväl vardagliga olyckor som mer sällan skådade händelser. Kommunen måste veta vilka funktioner i samhället som måste fungera, för att inte samhället eller medborgarna ska ta skada, och se till att de kan fungera även under kris. Ledningsplanen beskriver de förutsättningar som erfordras för att kommunens verksamhet skall kunna samverkas och ledas på ett tillfredsställande sätt vid en extraordinär händelse. Som grund till planen ligger de olika kommunala verksamheternas risk- och sårbarhetsanalyser. En extraordinär händelse skall så långt möjligt hanteras med den ordinarie verksamhetens kunskaper, resurser, rutiner och metoder. Detta för att underlätta omställningen från den ordinarie verksamheten till krishantering och säkerställa rätt kompetens på rätt plats Definition av extraordinär händelse. Enligt 1 kap 4, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. När en eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda, föreligger extraordinär händelse: Ordinarie ledningsstruktur räcker inte till för att hantera situationen. Flera verksamhetsområden berörs. Samordningsbehovet är stort. Informationsbehovet är stort. Behovet att samverka med andra aktörer är stort Exempel på extraordinär händelse: Stor brand Pandemi Bortfall av IT- och telekommunikation som påverkar vår ledningsförmåga Stort oljeutsläpp Stort utsläpp av farliga ämnen Omfattande översvämning Ras och skred Förorenat dricksvatten

5 5(15) 2. Övergripande målsättning Kommunen skall ha en sådan planläggning och ha vidtagit sådana förberedande åtgärder att befolkningens behov av värme, vatten, el, vård och omsorg, skola, barnomsorg, räddningstjänst och information kan tillgodoses vid en extraordinär händelse. Samtidigt skall dessa förberedelser utgöra grunden för ytterligare åtgärder i ett läge av höjd beredskap. Kommunens ansvar grundas på det geografiska områdesansvaret samt principerna om ansvar, likhet och närhet Områdesansvar Inom de geografiska gränserna ansvarar kommunen för att samordna planerings- och förberedelsearbetet för olika aktörer i fråga om extraordinära händelser. Kommunen ansvarar även för att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas. Samordningsansvaret gäller även för information till allmänheten under sådana förhållanden. Kommunen skall uppmuntra till att nätverk skapas och underhålls där berörda aktörer samverkar Ansvarsprincipen Den som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden fortsätter att ha samma ansvar under en krissituation eller under höjd beredskap Likhetsprincipen En verksamhets organisation och lokalisering skall så långt möjligt vara densamma i fred, kris eller under höjd beredskap Närhetsprincipen En kris skall hanteras så nära de berörda som möjligt. Det vill säga, där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. 3. Kriskommunikation Vid en extraordinär händelse är informationshanteringen mycket viktig. För detta ändamål finns en separat kriskommunikationsplan framtagen.

6 6(15) 4. Risk- och sårbarhetsanalyser Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), skall kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Samtliga förvaltningar och kommunägda bolag skall utföra en risk- och sårbarhetsanalys som skall ligga till grund för respektive förvaltnings och bolags krisledningsplan. Ansvaret för att dessa analyser genomförs åligger respektive verksamhetschef. Till stöd för genomförandet finns avdelade ombud från varje förvaltning och bolag som deltager i av kommunen upprättad krisberedskapsgrupp där säkerhetsstrategen är sammankallande. Dessa analyser ligger till grund för den övergripande ledningsplanen och skall således delges kommunens säkerhetsstrateg senast 30 juni varje år. Syftet med analyserna är att öka säkerhetsmedvetenheten inom kommunen, kartlägga tillgängliga resurser samt ta fram åtgärdsförslag för att förbättra säkerheten. 5. Lidköping kommuns organisation och ledning vid en extraordinär händelse Krisledningsorganisationen skall kunna användas vid en mängd olika typer av scenarion. Enligt likhetsprincipen skall den vara så nära ordinarie organisation som möjligt. Den skall ha en god flexibilitet och kunna användas skalbart för det av händelsen uppkomna behovet. Bild 1. Krisledningsorganisation Kommunfullmäktige Krisledningsnämnd Krisberedningsstab Informationsorganisation Nämnder Förvaltningar Förvaltningar POSOM Kommunala bolag

7 7(15) 5.1. Kommunfullmäktige Tar emot anmälan på tagna beslut från Krisledningsnämnden. Fullmäktige kan fatta beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om ett sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd Krisledningsnämnd Reglemente för krisledningsnämnd se bilaga Krisberedningsstab vid kommunledningskontoret Krisberedningsstaben bereder och samordnar information kring händelsen samt ger ut direktiv för verksamhetens genomförande. Krisberedningsstaben bereder också underlag för beslut till krisledningsnämnden, när den är aktiverad. Kommundirektören bedömer i vilken omfattning krisberedningsstaben skall vara bemannad beroende på den extraordinära händelsens omfattning. Ett beslut därom fattas vid uppstartsmötet och meddelas krisledningsnämndens ordförande Krisberedningsstaben vid kommunledningskontoret skall Kunna organiseras inom tre timmar med förmåga att leda egna insatser och stödja andras. Analysera händelsen samt planera för alternativ händelseutveckling Ta fram beslutsunderlag till krisledningsnämnden Följa upp beslut Dokumentera händelsen Samverka internt och externt Skapa informationsunderlag internt och externt Tillgodose behovet av förtäring för ledningsfunktionen i samråd med kostenheten Om så behövs, kunna bedriva verksamhet från skyddad ledningsplats Krisberedningsstabens bemanning Krisberedningsstaben består av ett antal funktioner bemannade av tjänstemän. I ett läge där funktionerna skall bemannas över tiden, eller ordinarie befattningshavare inte är tillgängliga, måste det utses ersättare. Ersättare utses av kommundirektören. Stor flexibilitet skall råda i ett krisläge och beroende på händelsens art eller utveckling kan det uppstå ett behov av ytterligare deltagare i krisberedningsstaben. Bild 2. Ordinarie funktioner i Krisberedningsstaben Funktion Bemannas av Uppgift Kommundirektören Kommundirektören Högst beslutande tjänsteman. Stabschef Säkerhetsstrategen Leder och samordnar stabens arbete. Krisberedningssekreterare Chefssekreteraren Dokumenterar händelseutvecklingen Infoansvarig och beslut. Kommunikationsstrategen Bereder och samordnar intern och extern information. Personalansvarig Personalstrategen Bereder och samordnar personalförsörjning.

8 8(15) 6. Start av krisledningsorganisation Kommundirektören, eller dennes ersättare, kallar till en första stabsorientering med krisberedningsstaben. Detta sker efter samråd med säkerhetsstrategen samt berörda förvaltnings- och bolagschefer. Utöver ordinarie befattningar i krisberedningsstaben kallas också berörda förvaltnings- och bolagschefer till detta möte. Mötets syfte är att: Ge information Samordna verksamheten Ge direktiv för fortsatt arbete Kommundirektören, eller dennes ersättare, ansvarar för att informera ordförande i krisledningsnämnden om lägesbilden. Samtliga medarbetare är skyldiga att informera misstanke om, eller konstaterad, händelse som kan påverka kommunens möjlighet att bedriva ordinarie verksamhet helt eller delvis Inkallningsprocess Vid en extraordinär händelse är uppstarten den viktigaste. Det som går förlorat i inledningsskedet är mycket svårt att ta igen. Använd upprättad larmlista för att kalla personal. Bild 3. Inkallningsprocessen Vid en händelse kontaktas någon i krisberedningsstaben enligt larmlista. Om du inte får tag i en person, ring nästa. Informera kort om: Vad som hänt När det hände Vidtagna åtgärder Säkerhetsstrategen kontaktar berörda förvaltningar och bolag för en nulägesanalys. Kommundirektören eller dennes ersättare kallar till en första stabsorientering. Deltagare är ordinarie bemanning i krisberedningsstaben samt berörda förvaltnings- och bolagschefer. Kommunikationsstrategen aktiverar kriskommunikationsplanen. Berörda förvaltningar/bolag sammankallar respektive krisledningsorganisation. Kommundirektören ansvarar för att ordförande i krisledningsnämnden informeras. Ordförande i krisledningsnämnden aktiverar vid behov krisledningsnämnden. Vid behov fattas beslut om aktivering av POSOM och/eller FRG.

9 9(15) 7. Förvaltningar, kommunala bolag och kommunförbund Varje förvaltning, kommunalt bolag och kommunförbund skall ha en upprättad krisledningsplan. Dessa planer skall grundas på resultaten från risk- och sårbarhetsanalyser och genomförda säkerhetsrevisioner. Efter en händelse eller övning skall utvärderingar ske där resultaten också skall ligga till grund för översyner av planerna. Planerna bör ha en gemensam grundstruktur enligt nedan Grundstruktur för verksamhetsvisa krisledningsplaner Verksamhetsvisa krisledningsplaner bör vara i formen av en pärm med ett antal flikar. Det är lämpligt att informationen också finns tillgänglig på intranätet för verksamheten, dock måste eventuell sekretess beaktas. Rutin för hur rättning av fysiska kopior sker skall finnas. Flikar: 1. Organisation 2. Larmlistor, Telefonlistor, Anhöriguppgifter 3. Förordnanden 4. Lokaler 5. Resurser 6. Omedelbara åtgärder 7. Checklistor / rutinbeskrivningar a. Allvarlig olycka b. Dödsfall c. Våld eller hot om våld d. Bombhot 8. Kommunikationsplan 8. POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande) POSOM aktiveras då en större händelse inträffat, där antalet personer som behöver psykiskt och socialt stöd är fler än vad den ordinarie organisationen kan klara av. Vid en extraordinär händelse är det kommundirektören som ger erforderliga direktiv och anvisningar till POSOM-gruppen. I övriga händelser är det samordnaren för POSOM-gruppen som leder arbetet. För den direkta krishanteringen behöver POSOM-gruppen olika resurser för insatser. Dessa utgörs av: Lokala krisgrupper i kommunen. Svenska kyrkans krishanteringsgrupper. Frikyrkors och andra kyrkors krishanteringsgrupper. Eventuell social jour. Kommunens personal som deltar i POSOM som resursperson skall så beslutas av respektive ansvarig förvaltningschef årligen. Inkallande kan ske med kort varsel där POSOM ledningsgrupp är sammankallande.

10 10(15) 9. FRG Frivillig resursgrupp Lidköpings civilförsvarsförening har uppdraget att rekrytera och utbilda st frivilliga till en resursgrupp. Denna grupp finns till kommunens förfogande att användas som personalförstärkning främst inom logistik vid en extraordinär händelse Inkallande av FRG Befogenheten att vid varje särskilt tillfälle besluta att maximalt 20 personer ur resursgruppen samtidigt ska träda i funktion har i första hand kommundirektören. Vid förhinder för denne ska beslutet fattas i första hand av tjänstgörande chef i krisledningsstaben och i andra hand av säkerhetsstrategen vid kommunledningskontoret. Kommunens beslut om inkallande av resursgrupp ska innehålla en beskrivning av den uppgift som gruppen inkallas för samt om möjligt innehålla uppgift om hur länge resursgruppen skall vara inkallad. Verkställigheten av beslutet sker genom Civilförsvarsföreningens försorg. Kommunens beslutsfattare kontaktar i första hand FRG-ansvarig, i andra hand någon av FRG-ledarna. Civilförsvarsföreningen tillser därefter att de delar av den frivilliga resursgruppen inkallas som motsvaras av kommunens behov och tillser att gruppen har lämplig personligt utrustning för uppgiften. Särskild igenkänningsväst skall alltid bäras om inte uppgiften sätter hinder. 10. Direktiv Ekonomi/ersättning Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar då denna är i funktion. Då inte krisledningsnämnden är i funktion tar varje nämnd sina kostnader och märker dem med aktiviteten 911. Hänsyn till överdraget tas i samband med bokslut.

11 11(15) 11. Arbetsordning, beslut- och delegationsregler Kommundirektören Kommundirektören, eller den som denne utsett till sin ersättare, har rätt att bestämma över all verksamhet i Lidköpings kommun vid en extraordinär händelse i enlighet med vad krisledningsnämndens beslutar. Då inte krisledningsnämnden är i funktion beslutar kommundirektören i krisberedningsstaben vid kommunledningskontoret om beslut i stort. Kommundirektören kontaktar krisledningsnämndens ordförande och är den som fattar besluten i krisberedningsstaben. Kommundirektörens ersättare följer uppsatt lista, se bilaga Förvaltningschef Ansvarar för respektive förvaltnings verksamhet med delegation Säkerhetsstrategen Övergripande ansvarig för krishanteringen. Innehar samordningsfunktion internt och externt. Är stabschef i krisberedningsstaben och leder arbetet i krisberedningsstaben och utarbetar stabsarbetsplan och riktlinjer utifrån kommundirektörens beslut i stort, BIS. Säkerhetsstrategen äger rätt att fastställa bilagor 2-5 till detta dokument Kommunikationsstrategen Kommunikationsstrategen är ansvarig för och samordnar all krisinformation, internt och externt och är infoansvarig i krisberedningsstaben. Kommunikationsstrategen upprättar krisinformationsverksamheten och ansvarar för informationen mellan upplysningscentralen och krisberedningsstaben. Kommunikationsstrategen är den som samordnar kontakten med media. Kommunikationsstrategens ersättare följer fastställd lista, se bilaga 5. Ytterligare information i kommunens kriskommunikationsplan Personalstrategen Personalstrategen är personalansvarig i krisberedningsstaben och ansvarar för att planera personalförsörjningen. Skall vara ett stöd till infoansvarig med planering för personalförsörjningen i informationsorganisationen. Personalstrategens ersättare följer fastställd lista, se bilaga Lägestjänst Kommunsekreteraren ansvarar för dokumentation i krisledningsnämnden. När krisledningsnämnden inte sammanträder stödjer kommunsekreteraren chefssekreteraren i krisberedningsstaben. Chefssekreteraren ansvarar för dokumentation i krisberedningsstaben.

12 12(15) It-support Göliska IT utser en person för IT support under händelsen Växeln Växeln skall inte belastas med frågor som rör händelsen utan dessa skall dirigeras vidare till en upplysningscentral. Växelchefen samordnar personalbehovet med kommunikationsstrategen och kopplar in de nummer som skall användas för upplysningscentralen. Ordinarie samtal går automatiskt vidare och besvaras som vanligt Arbetsmetod - stabsstruktur Krisberedningsstaben, krisinformationsverksamheten och krisstaberna på förvaltningarna ska alla använda sig av följande stabsarbetsform. Detta för att kunna få ett flöde i arbetet som fungerar likartat på alla nivåer och där ett uppdrag ser likadant ut, vare sig det är i krisberedningsstaben eller i en krisstab på förvaltningsnivå. Befattningskorten skall användas som ett stöd i inledningsfasen av krisledningsarbetet då det är viktigt att alla snabbt vet sin roll. Befattningskorten ger en vägledning till vad som behöver göras i inledningsskedet och fungerar också som en checklista över de åtgärder som man bör fundera över (bilaga 3). Till befattningskorten för stabschef och information finns även mallar för hur arbetet skall planeras och gås igenom. Stabschefen har en mall för krisstabsorientering, med syfte att kartlägga krisens omfattning (bilaga 4). Stabschefen har även en mall för en krisstabsarbetsplan som beskriver arbetsgången den närmsta tiden och bygger på krisstabsorienteringen (bilaga 4). För förvaltningarna ser det något annorlunda ut och finns således i varje förvaltnings egen plan för extraordinära händelser.

13 13(15) Lokaler Funktion Lokal Utrustning Krisledningsnämnden Wennerbergsrummet Krisberedningsstaben Sara Videbecksrummet Anslutning för datakommunikation. Telefonnummer utanför växeln, 2 st. Varje medlem i krisledningsstaben medtager sin egen bärbara dator. Medtag krislåda från säkerhetsstrategens kontor. Upplysningscentral Nicolairummet 5 telelinjer in, kopplade till speciellt krisnummer. Anslutning för datakommunikation och telefon i rummet. Informationsorganisation Infoenheten på Servicekontoret Presscenter Lidbeckska huset Ingen utrustning POSOM Kyhlbergsrummet Expertresurser medtager egna bärbara datorer samt krislåda från säkerhetsstrategens kontor.

14 14(15) Tekniskt stöd och hjälpmedel En krislåda skall finnas hos säkerhetsstrategen att hämta, innehållande: Utskriven plan vid extraordinära händelser 1 pkt. OH-papper för kommunledningskontorets skrivare 2 pkt. Gula lappar 1 pkt. Witeboardpennor 4-färg 6 st blyertspennor 6 st bläckpennor 1 st tape 1 pkt magneter 1 st OH-mapp 5 st. A5 block linjerade 1 st. A4 block linjerat 5 st plastmappar Ansvaret för att hålla lådan uppdaterad och i bra skick åligger säkerhetsstrategen. Stadshuset är försett med avbrottsfri reservkraft. Kraftaggregatets kapacitet är fullt tillräckligt för att tillfredsställa hela anläggningens totala behov. Vid ett långvarigt strömavbrott kan det emellertid bli aktuellt att fylla på aggregatets bränsletankar. Rekvirering av bränsle sker med kort varsel enligt avtal genom Intern Service/Fastighets försorg. I den mån den ordinarie ledningslokalen av olika skäl inte kan användas lokaliseras verksamheten till reservlokal i räddningsstationens räddningscentral. Denna är utrustad med reservkraft och annan erforderlig utrustning inklusive alla typer av sambandsmedel.

15 15(15) Avveckling av krisledningsorganisationen Enligt reglemente för krisledningsnämnd ska krisledningsnämnden fatta beslut om när nämndens verksamhet upphör att gälla. Sådant beslut kan även tas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Uppgifter som nämnden övertagit från andra nämnder skall då återgå till ordinarie nämnd. Kommundirektören, eller dennes ersättare, fattar beslut om när krisberedningsstabens verksamhet skall upphöra. De som har deltagit i händelsen skall senast två dagar efter avslutad händelse beredas möjlighet till samlad genomgång av händelsen samt om behov finns, erbjudas debriefing. Vid beslut att återgå till ordinarie organisation och verksamhet skall: Kommunikationsstrategen Meddela berörda inom kommunen. Meddela berörda samverkande organisationer. Meddela invånare och näringsliv. Analysera genomfört arbete och föreslå förbättringar. Chefssekreteraren Kommunsekreteraren Säkerhetsstrategen Förvaltningschefer Kommundirektören Personalstrategen Avsluta dagboken och samla in allt material inkl. kartor. Kronologisera och förteckna allt underlagsmaterial. Analysera genomfört arbete och föreslå förbättringar. Delges säkerhetsstrategen Genomföra gemensam genomgång av händelsen och intervjua kommunens personal och samverkande aktörer. Samla förslag på förbättringar. Analysera arbetet och rekommendera förbättringar. Analysera arbetet och föreslå förbättringar. Delges säkerhetsstrategen. Analysera de personalresurser som använts. Analysera genomfört arbete och föreslå förbättringar. Delges säkerhetsstrategen.

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Utdrag ur Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför behöver vi en plan?...4

Läs mer

Inledning... 4. Syfte...4. Extraordinära händelser...4. Oroande och allvarliga händelser...4 Mål för krisledningsarbetet...4

Inledning... 4. Syfte...4. Extraordinära händelser...4. Oroande och allvarliga händelser...4 Mål för krisledningsarbetet...4 Krisledningsplan Dokumentet Krisledningsplan 2011-2014 är antaget av kommunfullmäktige den 2010-12-20. Ses över för revidering senast [Aug 2014]. Kontaktperson: [Säkerhetsansvarig, Kommunledningskontoret].

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2005 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 449 REGLEMENTE OCH LEDNINGSPLAN FÖR KRISTIANSTADS KOM- MUNS KRISLEDNINGSNÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2004-12-14

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17.

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Befattningskort Kommundirektör, Din roll är att leda

Läs mer

Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser Ledning och information Antagen av KF 2013-06-24 Reviderad: 2013-02-18 Utskrivet: 2013-06-26 1 Innehållsförteckning Plan för samhällsstörningar och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

Central krisledningsplan för Burlövs kommun

Central krisledningsplan för Burlövs kommun 1/15 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2016:6 DIARIENUMMER KS/2016:869-189 Central krisledningsplan för Burlövs kommun 2017 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, 129 Innehållsförteckning Inledning, bakgrund

Läs mer

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-02-10 Vår referens Lars-Göran Lindh Planeringssekreterare LarsGoran.Lindh@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan för serviceförvaltningen SN-2015-29

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

S Krisledningsnämnden Reglemente

S Krisledningsnämnden Reglemente www.hassleholm.se S Krisledningsnämnden Reglemente Diarienummer: 2015/377 170 Fastställt den: 2015-09-28 122 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Krisledningsplan för Danderyds kommun

Krisledningsplan för Danderyds kommun Krisledningsplan för Danderyds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 1 Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Inledning 4 1.1 Allmänt 4 1.2 Innebörd 4 1.3 Syfte 4 2 Krisledningsorganisation

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Säkerhetssamordnare Peo Carlsson 2015-04-27 1 (11) Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Plan för central krisledning inom Ystad-Österlen regionen vid störningar eller extraordinära händelser.

Plan för central krisledning inom Ystad-Österlen regionen vid störningar eller extraordinära händelser. Plan för central krisledning inom Ystad-Österlen regionen vid störningar eller extraordinära händelser. Planen fastställd i Tomelilla kommuns kommunfullmäktige 2015- - Kf Planen fastställd i Ystads kommuns

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73 Krishanteringsplan För Köpings kommun enligt lag SFS, 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige den

Läs mer

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS Socialförvaltningen Helene Brändström, 0611-348309 helene.brandstrom@harnosand.se RUTIN POSOM-plan Dokumentnamn POSOM-plan Dokumenttyp Rutin Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar 2013 2014 Rapport godkänd av kommunstyrelsen 2013-11-06 Härjedalens kommun Medborgarhuset 842 80 SVEG 0680-161 00 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Krishanteringsplan 2015-2018

Krishanteringsplan 2015-2018 Krishanteringsplan 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 09 juni 2015, 53 Dnr KS 2015-272 1 1 Innehåll Krishanteringsplan och reglemente 3 Mål för kommunens krishantering 5 Organisation och reglemente

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige Storumans kommun Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27 120 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 RSA och nämnderna egen planering...

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan s krisledningsplan Diarienummer UF/2016:124 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Krisledningsplan

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Plan för extraordinära händelser i Heby kommun HebyFS 2015:20 Infördes i författningssamlingen 20 maj 2015 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer