A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (22) Datum Tid Kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou Karlström och Catherine Hällholm 119 a) Thord Fjällström och Per Sjölander, 119 b) Underskrifter Sekreterare Protokollet slutligt justerat Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Kerstin Franzén Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (22) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej Ledamöter Elisabet Lassen (S) Ordförande Jerry Pehrsson (S) Cathrine Näsmark (S) Marie Dahlqvist (S) - Torbjörn Persson (S) Tommy Svensson (S) Thomas Tejle (V) Bengt Sörlin (M) - Kerstin Franzén (M) Monica Tirri (C) Margareta Alton (MP) - Gunilla Fluur (VISKB) Leif Östberg (FP) Ersättare John Åberg (S) Åsa Sjödén (S) Linnea Stenklyft (S) Annelie Markemo (S) Lennart Önblad (S) Niklas Lind (V) Marie Hansson (V) Sven-Olov Gradin (M) Folke Lindgren (M) - Johan Andersson (C) Paul Höglund (C) Anders Bergman (VISKB) - Göran Solsjö (KD) Val av justerare Kerstin Franzén (M) väljs till justerare.

3 3 (22) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Val av justerare Anmälan av protokoll Muntliga informationer Verksamhets- och ekonomisk uppföljning per Utökad borgen för Höga Kusten Airport AB Medborgarförslag Näringslivsstimulerande åtgärder Medborgarförslag Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun Medborgarförslag Biblioteksverksamheten i Sollefteå Kommun Remiss PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) Utveckling av den kommunala gymnasieskolan, arbetsgruppens rapport Extern förhyrning av lokaler Ärtriksvägen 2 B, Sollefteå till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn Försäljning av Edsele skola Erbjudande från O2 om köp av vindkraftverk Delgivningar Anmälan av protokoll Arbetsutskottets protokoll och teknikutskottets protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

4 4 (22) 119 KS/19/2014 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Informationer lämnas kommunstyrelsen enligt nedan. a) Malou Karlström och Catherine Hällholm, implememtering efter TUVA-projektet TUVA står för Tillvaratagande av Utvecklingspotential och Vilja till Arbete. Projektet fick stöd från den Europeiska Socialfonden Projekt och har pågått 1 februari 2012 till 31 mars Deltagarna har genomfört en yrkesutbildning till servicebiträde inom olika inriktningar. Avsikten med projektet var att deltagarna skulle gå från bidragsberoende till löneanställningar. Av de tolv personer som deltog i projektet har hälften fått någon form av anställning. De övriga är kvar inom daglig verksamhet men det finns lärlingsutbildning för dessa att tillgå. Projektledningen ska nu träffa samtliga förvaltningsledningar och informera om förutsättningarna för att anställa personer som gått särskild utbildning för vuxna. Dessutom kommer en konferens att genomföras den 28 augusti kl på Hullsta Gård. Konferensen vänder sig till politiker och tjänstemän samt näringslivet. Inbjudningar skickas ut. b) Tord Fjällström, Energidalen och Per Sjölander, Akademi Norr Tord informerar om Energidalens verksamhet och skapande av ett energitekniskt centrum som ingår i konceptet Akademi Norr Kompentenscentra där man arbetar med förnybar energi i form av bioenergi, energieffektivisering, vattenkraft och vindkraft. Per informerar om arbetet med att skapa en Science Park för landsbygdsutveckling. En science park är en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet och en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Man har kommit långt i arbetet med att bygga upp nätverket och att bygga upp internationella miljöer och forskningsmiljöer.

5 5 (22) Forts. 119 c) Kommunalrådet - Hotell Hallstaberget har bestridit en räkning från kommunen gällande omsättningshyra Ett möte med entreprenören är inplanerat för att i första hand diskutera en utlösning av kommunen. - En träff med representanter för Edsele intresseförening och skola är inplanerad d) Tf kommunchefen - Det kraftiga åskväder som rådde föregående vecka orsakade en del problem i kommunhuset, bland annat slogs den fasta telefonin ut, liksom dörrlås och datasystem. - Kommunchefen planerar att presentera ny verksamhetsindelning och tjänstemannaorganisation under september månad. - En remiss har kommit från miljödepartementet I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35). Bland annat innebär utredarnas förslag att bygdeavgiftsmedlen kommer att upphöra. - Urkult firade i år 20årsjubileum med nytt besöksrekord.

6 6 (22) 120 KS/89/2014 (4) Verksamhets- och ekonomisk uppföljning per s beslut 1 Samtliga styrelser och nämnder ska vidta målinriktade insatser för att sänka kostnaderna och hålla verksamheten inom tilldelad budget. 2 Nämnd med negativ budgetavvikelse ska komplettera åtgärdsplaner och säkerställa att åtgärderna får avsedd effekt. Ärendebeskrivning/sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen presenterar varje månad en verksamhets- och ekonomisk uppföljning. Av den kommunomfattande uppföljningen per framgår att budgeten är på tkr och utfallet på tkr. Nämnder/verksamheter med negativ avvikelse mot budget: Barn- och skolnämnden Individ- och omsorgsnämnden Vård- och äldrenämnden Vid arbetsutskottets sammanträde i juni fick individ- och omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden (gymnasieskolan) samt vård- och äldrenämnden i uppdrag att lämna en detaljerad uppföljning av resp. verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Förvaltningschef och förvaltningsekonom vid respektive förvaltning redovisar de åtgärder som vidtagits och planeras vidtas för att sänka kostnaderna. Beslutsunderlag Verksamhetsuppföljning juli 2014 Sollefteå kommun Verksamhetsuppföljning juli 2104 Månadsrapport juli Solatum Hus&Hem Snabbinfo juli 2104 samt redovisning av åtgärder m.m. Vård- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning juli 2014 samt redovisning av åtgärder m.m. Barn- och skolnämnden Verksamhetsuppföljning juli 2014 samt redovisning av åtgärder m.m. Individ- och omsorgsnämnden

7 7 (22) 121 KS/155/2014 (4) Utökad borgen för Höga Kusten Airport AB s beslut föreslår fullmäktige besluta: Borgen för Höga Kusten Airport AB utökas från 3 till 10 mnkr. Ärendebeskrivning/sammanfattning Sollefteå och Kramfors kommuner äger 50 % vardera av Höga Kusten Airport AB. De båda kommunerna har för närvarande en borgensram om 3 mnkr vardera för bolaget. Bolaget har nu behov av att investera i nya sop- och blåsmaskiner och planerar för investeringar om 15,4 mnkr under åren Bolaget beräknar upplåning med sammantaget 14 mnkr för dessa investeringar. Befintliga maskiner, som används huvudsakligen vintertid för plogning, sopning och renblåsning, är 40 år gamla och i stort behov av utbyte för att säkra trafiken. Bolaget ansöker om att ägarna borgar för upplåning med anledning av dessa investeringar. Det innebär en utökad borgensram till 10 mnkr vardera för ägarna. Förvaltningens bedömning För att säkra trafiken på Höga Kusten Airport bedöms investeringarna som nödvändiga. Tidigare investeringar har också lånefinansierats och ägarna har tecknat borgen varför förvaltningen tillstyrker ansökan. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Borgen för Höga Kusten Airport AB utökas från 3 till 10 mnkr. Beslutsunderlag E-brev från Stefan Billström, Kramfors kommun, Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

8 8 (22) 122 KS/87/2014 (4) Medborgarförslag Näringslivsstimulerande åtgärder s beslut föreslår fullmäktige besluta: Medborgarförslaget avslås då stöd till företag enligt medborgarförslaget skulle strida mot EU:s statsstödsregler. Ärendebeskrivning/sammanfattning Britha Gillisson, Långsele har lämnat följande medborgarförslag. Ärendet har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen för yttrande Små företag har ofta svårt att få banklån till investeringar. Om det ändå bedöms kunna få låna så är lånevillkoren avskräckande. Medlemsbanken JAK kan vara ett alternativ. KOMMUNALT STÖDSPAR När en kommun väljer att stödspara i JAK, innebär det möjlighet för lokala organisationer att få tillgång till räntefritt lånekapital. Rent praktiskt öppnar kommunen ett konto i JAK och sätter in en summa pengar. I kommunen finns en organisation som vill låna pengar. Organisationen gör en ansökan om lån hos JAK men har svårt att finansiera både amortering och sparande. De kan då vända sig till kommunen med en förfrågan om Stödspar, vilket innebär att kommunen istället sparar åt kommunen. Därmed minskar organisationens månadsbetalning. Pengarna tillhör fortfarande kommunen och riskerar inte att förloras. För organisationen tillkommer en lånekostnad motsvarande 3-4 procent effektiv ränta. Förvaltningens bedömning JAK medlemsbank drivs som en kooperativ bank. Innan man kan låna pengar där ska man först spara. Sparandetger inte ränteintäkter utan sparpoäng. När man uppnått en viss nivå i sparpoängen kan man låna från JAK. Lånekostnaden motsvarar då ungefär 3-4 procent effektiv ränta. Medborgarförslaget innebär att kommunen sparar i JAK för att möjliggöra för företag och organisationer att låna utan att först själv spara. Det finns kommuner som stödsparar för att möjliggöra för organisationer att låna pengar i JAK. Skellefteå kommun är ett exempel. Men kommunen kan inte stödspara för vilket företag som helst. Det skulle strida mot statsstödsreglerna. Det är i stället föreningar, organisationer och företag som bedriver samhällsnyttig verksamhet utan vinstintresse, som kan använda kommunens sparpoäng.

9 9 (22) Forts. 122 Medborgarförslagets syfte är att stimulera näringslivet men det skulle strida mot EU:s statsstödsregler. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Medborgarförslaget avslås då stöd till företag enligt medborgarförslaget skulle strida mot EU:s statsstödsregler. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Britha Gillisson, Långsele Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

10 10 (22) 123 KS/64/2014 (2) Medborgarförslag Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun s beslut föreslår fullmäktige besluta: Medborgarförslaget avslås. Ärendebeskrivning Debora Brundin, Näsåker har lämnat följande medborgarförslag. Jag vill väcka frågan om container för gamla textilier. Hörde att de skickas med sopor till förbränning. Är det inte slöseri med jordens resurser? Jag vill gärna se i vår kommun ett kretsloppstänkande. Detsamma gäller för färskt matavfall. Återvinning i form av kompostering är mitt förslag! Förslaget har skickats till samhällsbyggnadskontoret för yttrande. Av yttrandet framgår bland annat - att det idag inte finns något producentansvar för textilier. Naturvårdsverket har i enlighet med sitt uppdrag föreslagit etappmål för bland annat textilier och textilavfall men några beslut är inte fattade. Kommunen har via återvinningscentralen ett samarbete med Erikshjälpen för insamling och återbruk av bland annat textilier. - att utredningen Mot det hållbara samhället-resurseffektiv avfallshantering tar upp hämtning av matavfall från hushåll men inte heller här har några beslut fattats. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunen avvaktar centrala beslut avseende producentansvar för textilier och beslut med anledningen av utredningen om resurseffektiv avfallshantering. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadskontorets uppfattning att man bör avvakta centrala beslut i frågan och föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Debora Brundin, Näsåker Samhällsbyggnadskontorets yttrande Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

11 11 (22) 124 KS/6/2014 (9) Medborgarförslag - Biblioteksverksamheten i Sollefteå kommun s beslut förslår fullmäktige besluta: Medborgarförslaget avslås. Medborgarförslaget ska utgöra underlag när kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden ser över biblioteksverksamheten tillsammans med övrig kultur- och ungdomsverksamhet. Ärendebeskrivning Cristina Waaranperä har lämnat följande medborgarförslag. Biblioteket i Sollefteå har en väldigt fin verksamhet med många nöjda besökare. Här finns det förutsättningar för den som vill studera som vuxen, släkt- och hembygdsforska. Det finns tillgång till e-böcker men även e-tjänster och databaser. Huvudbiblioteket i Sollefteå ligger i det gamla apotekshuset efter gågatan mitt i centrum. Nära medborgarna, lätt tillgänglig för ungdomar och barnfamiljer. Här samlas tusentals människor för att ta del av fantsatiska kunskapskällor. Som barnförälder men även studerande har jag önskat mig mer utrymme för denna verksamhet. Jag uppskattar barnens lördag och även andra aktiviteter/föreläsningar som biblioteket så gärna arrangerar. Som studerande har jag kunna använda mig av studierum samt datorer för att inhämta viktig information. Jag föreslår att Sollefteå kommun satsar mer på biblioteksverksamheten. Biblioteket i Sollefteå kommun behöver större lokaler för att växa. Det behövs naturliga studierum där vuxenstuderande kan t ex i grupp diskutera och utforma sina projekt. De rum som nu finns tillgängliga är öppna och en diskussion i dessa skulle störa andra besökare. Barn och unga prioriteras i den nya bibliotekslagen som träder i kraft Det är tid för en kulturpolitisk kraftsamling kring litteratur och läsning. Läsförmågan i olika grupper och allas tillgång till litteratur är avgörande för bildning och för den debatt som ligger till grund för vårt öppna samhälle (kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth) Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. I en tid av sjunkande läsförståelse i den yngre generationen är det viktigt (kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth)

12 12 (22) Forts. 124 Det behövs ett barn och ungdomshörna där barnfamiljer och ungdomar trivs. Våran nya generation behöver en naturlig mötesplats redan i tidig ålder för att övertid uppskatta den bibliotek som vi vuxna tar för givet idag. Jag föreslår att det ska finnas mer utrymme (anpassade lokaler)även för mindre teaterföreställningar för små barn och även föreläsningar för vuxna. Det utrymme som finns idag är tyvärr alldeles för liten. Vi bör nog komma ihåg att alla barnfamiljer inte har möjlighet att erbjuda barnen en teraterföreställning/kulturell föreställning. Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas. Bland de prioriterade grupperna är: personer med funktionsnedsättning, Det innebär att det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel. Sollefteå kommun satsar på tillgänglighetsturism. Det finns en vilja att utveckla Sollefteå till at bli ett nav för turism, forskning och design riktat mot personer med funktionsnedsättning. Som en led i denna satsning bör även hänsyn tas till den nya bibliotekslagen där en av de prioriterade grupperna är personer med funktionsnedsättning. Mitt förslag är därför att både lokaler m en även verksamheten för denna typ av besökare. Jag anser dessutom att Sollefteå bibliotek har i nuvarande läge en underbar placering som gör det lätt tillgänglig för alla typer av besökare. Kanske skulle lokaler kunna frigöras genom att flytta muséets verksamhet. Kanske finns det där möjlighet att skapa bättre arbetsrum för studerande och studiecirklar. Att flytta museet skulle kunna möjligöra för biblioteket att utveckla sin verksamhet på ett mycket bra sätt. Det skulle vara ett naturligt steg nu i o m det nya bibliotekslagen. Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och menar att detta ligger väl i linje med de utmaningar som den nya bibliotekslagen och samhällsutvecklingen ställer på bibliotek vad gäller barns läsintresse, vuxenstuderandes behov samt allas tillgänglighet till bibliotek. I underlaget för kommande översyn av bibliotek och övrig kultur- och ungdomsverksamhet kommer förslagen i medborgarförslaget att finnas med och övervägas. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Medborgarförslaget tar fasta på ett antal förändringar i biblioteket för att ytterligare höja kvaliteten i verksamheten. Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden ska göra en översyn av kulturverksamheten som ska omfatta såväl biblioteket som övrig kulturverksamhet. I underlaget för denna översyn kommer medborgarförslagets synpunkter att finnas med. Utredningens resultat får visa om dessa, helt eller delvis, kommer att realiseras.

13 13 (22) Forts. 124 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Medborgarförslaget bifalls på så sätt att uppdrag ges till kultur- utbildnings- och fritidsnämnden att ta med förslagen i underlaget för den planerade översynen av bland annat biblioteksverksamheten. Resultatet av utredningen får därefter visa på vilket eller vilka av förslagen som kan realiseras. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Cristina Waaranperä, Sollefteå, Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

14 14 (22) 125 KS/108/2014 (2.9) Remiss PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 s beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande utgör kommunstyrelsens svar till Socialdepartementet. Ärendebeskrivning Slutbetänkandet med förslag till författningsändringar har sin bakgrund i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet (PSI = Public Sector Information). Betänkandet i fråga rör alltså ett tillägg till ett sedan tidigare genomfört direktiv och utredningen tar ställning till vad staten bör och ska göra i form av lagstiftning och andra åtgärder. Utredningen gavs samtidigt i uppdrag att i övrigt göra en översyn av lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) och föreslå åtgärder som kan skapa bättre förutsättningar att vidareutnyttja sådana handlingar. Syftet bakom ett utökat vidareutnyttjande beskrivs vara att det skulle kunna bidra till ekonomisk tillväxt, ökad öppenhet och bättre service till medborgarna. De förändringar som föreslås av PSI-lagen kan sammanfattas enligt nedan: 1) Lagens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta arkiv, bibliotek - inklusive högskolebibliotek - och museer (3 - tidigare undantag för dessa organ är borttaget). 2) En ny huvudregel införs för hur höga avgifter som får tas ut för att ge tillgång till handlingar (7 ). 3) Det blir en allmän princip att sådana handlingar som omfattas av PSI-lagen lagen och tillhandahålls av myndigheter får vidareutnyttjas (5 ). Som tidigare gäller dock att handlingar som ska hållas hemliga enligt särskild lagstiftning inte omfattas av lagen (3 och 6 ). 4) Myndigheter ska bli skyldiga att informera om sina handlingar, villkoren för att vidareutnyttja dem och avgifter (11 ). 5) Myndigheter ska på begäran lämna skriftliga beslut om vägran att lämna ut handlingar eller om vidareutnyttjandet har förenats med villkor (14 ). Vidare föreslås ett antal förtydliganden av lagtext som Sollefteå kommun inte finner skäl att kommentera.

15 15 (22) Forts. 125 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande Sollefteå kommun har inget att erinra mot de föreslagna ändringarna, men det finns skäl att noga överväga vilka ändringar som verkligen är motiverade. PSI-direktivet syftar till en öppenhet i form av ett vidareutnyttjande av allmänna handlingar som i stort sett redan finns i Sverige. Det är alltså inte fråga om ett ökat utbyte av handlingar som inte är allmänna och offentliga, varvid de juridiska frågeställningarna skulle ha blivit helt andra och avsevärt mer komplicerade. Inte heller är det fråga om utökade möjligheter att tillhandahålla handlingar digitalt. I Sverige får vi redan fritt använda allmänna handlingar från våra myndigheter och det finns krav både på att hålla handlingar ordnade så att de är sökbara och att på begäran lämna ut dem (Tryckfrihetsförordningen kap. 2). Så tillvida är tilläggen till det redan existerande direktivet och de föreslagna ändringarna av liten reell betydelse. Detta återkommer också utredningen till gång på gång. Vi har t ex redan regleringar om vilka avgifter som myndigheter får ta ut och om att myndigheter ska ge service samt samarbeta med varandra. Sollefteå kommun noterar vidare att flera av de tillfrågade representanterna för de statliga myndigheterna och kommunerna är tveksamma till om PSI-lagen över huvud taget har haft någon betydelse. Lagen innebär inte några ytterligare skyldigheter eller rättigheter. Andra menar att lagen har haft betydelse dock utan att vara direkt styrande. Utredningen lägger fram ett förslag om att inrätta en särskild PSI-myndighet för att markera att vidarenyttjande är viktigt, men konstaterar sedan att detta inte bör göras. Kommunen delar denna uppfattning, inte minst av ekonomiska skäl. Utredningen pekar på andra möjligheter för att förbättra vidareutnyttjandet av handlingar än direkta lagstiftningsåtgärder, som t ex inrättandet av gemensamma elektroniska portaler. Den föreslår också ett uppdrag till Riksarkivet att ta fram föreskrifter för en förteckning över de handlingar som finns för vidareutnyttjande vilka myndigheterna föreslås bli skyldiga att publicera. Dessa möjligheter bör utredas ytterligare, inte minst Riksarkivets resursbehov för att hantera sina nya uppdrag. Beslutsunderlag Remiss från socialdepåartementet Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

16 16 (22) 126 KS/277/2011 (13) Utveckling av gymnasieskolan, gymnasiegruppens rapport s beslut 1 föreslår fullmäktige besluta: Gymnasiegruppens rapport ska utgöra underlag för ett framtida arbete kring gymnasieskolans inriktning och utveckling. 2 beslutar: Gymnasiegruppens arbete förklaras för avslutat. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige biföll i maj 2012 en motion som föreslog att en politisk grupp skulle ta fram och belysa alternativa framtidslösningar för den kommunala gymnasieskolan i Sollefteå som underlag för ett politiskt inriktningsbeslut i kommunfullmäktige. Gruppen som tillsattes har tolkat uppdraget i första hand som att ge ett förslag till ett mer permanent programutbud vid gymnasieskolan, med såväl högskoleförberedande program som yrkesförberedande program. Gruppens rapport, benämnd Gymnasiegruppens redovisning, redovisades till kommunstyrelens arbetsutskott hösten Arbetsutskottet beslutade då att rapporten skulle skickas ut på remiss till kultur- utbildnings- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnden och ungdomsdelegationen. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Barn- och skolnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att genomföra en omfattande utredning kring gymnasieskolans framtida programutbud. Beslut om programorganisation och antagning av elever ht 2015 ska tas av nämnden senast i september Kommunstyrelseförvaltningen delar barn- och skolnämndens uppfattning att det vore olyckligt om gymnasiegruppens redovisning och förslag skulle innebära beslut som föregår nämndens egen utredning. Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att gymnasiegruppens förslag och synpunkter finns med som en del i underlaget för nämndens egen utredning och beslut. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Gymnasiegruppens rapport får ingå i underlaget inför barn- och skolnämndens beslut i höst om gymnasieskolans framtida programutbud. beslutar vidare att förklara gymnasiegruppens arbete för avslutat.

17 17 (22) Forts. 126 Beslutsunderlag Motion från Bengt Sörlin (M) Gymnasiegruppens redovisning Yttranden från barn- och skolnämnden, , ungdomsdelegationen samt kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

18 18 (22) 127 KS/172/2014 (2) Extern förhyrning av lokaler Ärtriksvägen 2 B, Sollefteå till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn s beslut godkänner extern förhyrning av lokaler Ärtriksvägen 2 B i Sollefteå perioden Lokalerna ska användas som HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Ärendebeskrivning Kommunen har under året mottagit ett så stort antal ensamkommande flyktingbarn att de platser som står till förfogande inte räcker till. Prognosen visar dessutom på att ytterligare barn kan tillkomma under året. En inventering av kommunens lokaler visar att det för närvarande inte finns några lokaler som utan större ombyggnader kan användas för detta ändamål. Samverkan har skett med personalen på Aurora för att inventera behov såväl akut som långsiktigt. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Då det för närvarande inte finns några kommunägda lokaler för att täcka det akuta behovet av HVB-platser för ensamkommande flyktingbarn återstår endast alternativet att hitta lämpligt hyresobjekt. Lokalerna Ärtriksvägen 2 B, som ägs av Caspien Fastigheter AB, är efter enkla ombyggnadsåtgärder lämpliga för ändamålet. Lokalerna står i dag tomma, vilket innebär att verksamheten kan flytta in redan i oktober i år. Den preliminära årshyran för lokalerna (varmhyra) är kr/år vilket motsvarar kr/m 2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut beslutar: - att hyra HVB-hem på Ärtriksvägen 2 B, under två år, för att täcka det akuta behovet av platser för ensamkommande flyktingbarn. - låta utreda hur kommunen långsiktigt skall kunna tillhandahålla HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

19 19 (22) 128 KS/174/2014 (2) Försäljning av Edsele skola s beslut Anbudet från Trek Sommarhus AB förkastas. Ärendebeskrivning Edsele skola har varit ute på anbud för försäljning under perioden Försäljning sker med fri prövningsrätt. Fastigheten är på m². På fastigheten finns en skolbyggnad i ett plan på ca 450 m² som värms upp med jordvärme samt en gymnastiksal på cirka 250 m². Fastigheten har ett bokfört värde på kr. I byggnaderna bedrivs i dag friskoleverksamhet och barnomsorg. Rektor för skolan är Anette Linné. Bygglov krävs om annan verksamhet ska bedrivas i byggnaden, vilket också innebär att ny detaljplan måste upprättas. Vid anbudstidens utgång har endast ett anbud inkommit. Anbudet är från Trek Sommarhus AB, Sveavägen 7, Dorotea. Anbudet är på kr Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen anser att det inkomna anbudet inte kan antas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag förkastar det inkomna anbudet. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

20 20 (22) 129 Erbjudande från O2 om köp av vindkraftverk s beslut avböjer erbjudandet från O2 om köp av ett vindkraftverk på Rödstahöjden, Sollefteå. Ärendebeskrivning O2 planerar och bygger sex vindkraftverk på Rödstahöjden, Sollefteå. Företaget har markarrende med kommunen på den kommunägda skogens fastigheter Billsta 3:18 och Skärvsta 14:2. Fyra av vindkraftverken är sålda till Eskilstuna kommun. Under våren har O2 i samband med två presidieträffar med kommunstyrelsen och Solatum Hus&Hem informerat och erbjudit kommunen att köpa ett eller två verk. Produktion: Cirka 9,5 GWh per verk Binder priset: år Investering: Cirka mnkr per verk Besparingspotential: >2-3 mnkr per år och verk Snittkostnad el: Cirka 24 öre per kwh Minskade koldioxidutsläpp för 9,5 GWh: Upp till ton per år Risker: Elpris, elcertifikatpris, vindproduktion Förvaltningens bedömning Frågan om eventuellt köp av ett vindkraftverk behöver utredas närmare vad gäller affärsmässigheten. Finansiering av en sådan affär behöver också klargöras. Vidare behöver ställning tas till om ett köp ska avse ett fysiskt vindkraftverk eller om ett köp ska avse en andel av en vindkraftpark. Någon sådan utredning har ännu inte kunnat göras. Förvaltningens förslag till beslut Erbjudandet från O2 avböjs. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

21 21 (22) 130 KS/9/2014 (1.3) Delgivningar s beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Följande handlingar delges kommunstyrelsen. - Kommunfullmäktige Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen TeliaSonera Sverige AB Information Vi ersätter delar av den traditionella fasta telefonin med ny telefonilösning. Avser Gålsjöbruk (10 kunder), Selsjön (21 kunder), Tunsjön (32 kunder) - Hotell Hallstaberget Årsredovisning 2013 för Hotell Hallstaberget AB - Junsele Lokala Råd Protokoll från möte och Sveriges Vattenkraftkommuner Uttalande från Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner maj 2014 samt pressmeddelande - Förvaltningsrätten i Härnösand, dom Överklagat beslut: Fullmäktiges beslut den 25 november 2013, 159 (tillstyrkan av lokalisering av vindkraft vid Salsjö) Klagande: Christer Lidén, Anita Berglund, Monica Blomström, Sven-Olof Danielsson, Sune Mattsson, Mats Nilsson, Åke Wikström Avgörande: Förvaltningsrätten avvisar överklagandena i den del de avser kommunfullmäktige i Sollefteå kommuns beslut den 29 april 2013 Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt. - Förvaltningsrätten i Härnösand, dom Överklagat beslut: Fullmäktiges beslut6 den 27 maj (tillstyrkan av lokalisering av vindkraft vid Fängsjön och Storsjöhöjden) Klagande: Anita Berglund samt 14 ytterligare personer i Junsele, Näsåker, Ramsele Avgörande: Förvaltningsrätten avvisar överklagandena i den del de avser kommunfullmäktige i Sollefteå kommuns beslut den 15 december 2008 och den 29 april Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer