A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (22) Datum Tid Kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou Karlström och Catherine Hällholm 119 a) Thord Fjällström och Per Sjölander, 119 b) Underskrifter Sekreterare Protokollet slutligt justerat Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Kerstin Franzén Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (22) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej Ledamöter Elisabet Lassen (S) Ordförande Jerry Pehrsson (S) Cathrine Näsmark (S) Marie Dahlqvist (S) - Torbjörn Persson (S) Tommy Svensson (S) Thomas Tejle (V) Bengt Sörlin (M) - Kerstin Franzén (M) Monica Tirri (C) Margareta Alton (MP) - Gunilla Fluur (VISKB) Leif Östberg (FP) Ersättare John Åberg (S) Åsa Sjödén (S) Linnea Stenklyft (S) Annelie Markemo (S) Lennart Önblad (S) Niklas Lind (V) Marie Hansson (V) Sven-Olov Gradin (M) Folke Lindgren (M) - Johan Andersson (C) Paul Höglund (C) Anders Bergman (VISKB) - Göran Solsjö (KD) Val av justerare Kerstin Franzén (M) väljs till justerare.

3 3 (22) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Val av justerare Anmälan av protokoll Muntliga informationer Verksamhets- och ekonomisk uppföljning per Utökad borgen för Höga Kusten Airport AB Medborgarförslag Näringslivsstimulerande åtgärder Medborgarförslag Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun Medborgarförslag Biblioteksverksamheten i Sollefteå Kommun Remiss PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) Utveckling av den kommunala gymnasieskolan, arbetsgruppens rapport Extern förhyrning av lokaler Ärtriksvägen 2 B, Sollefteå till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn Försäljning av Edsele skola Erbjudande från O2 om köp av vindkraftverk Delgivningar Anmälan av protokoll Arbetsutskottets protokoll och teknikutskottets protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

4 4 (22) 119 KS/19/2014 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Informationer lämnas kommunstyrelsen enligt nedan. a) Malou Karlström och Catherine Hällholm, implememtering efter TUVA-projektet TUVA står för Tillvaratagande av Utvecklingspotential och Vilja till Arbete. Projektet fick stöd från den Europeiska Socialfonden Projekt och har pågått 1 februari 2012 till 31 mars Deltagarna har genomfört en yrkesutbildning till servicebiträde inom olika inriktningar. Avsikten med projektet var att deltagarna skulle gå från bidragsberoende till löneanställningar. Av de tolv personer som deltog i projektet har hälften fått någon form av anställning. De övriga är kvar inom daglig verksamhet men det finns lärlingsutbildning för dessa att tillgå. Projektledningen ska nu träffa samtliga förvaltningsledningar och informera om förutsättningarna för att anställa personer som gått särskild utbildning för vuxna. Dessutom kommer en konferens att genomföras den 28 augusti kl på Hullsta Gård. Konferensen vänder sig till politiker och tjänstemän samt näringslivet. Inbjudningar skickas ut. b) Tord Fjällström, Energidalen och Per Sjölander, Akademi Norr Tord informerar om Energidalens verksamhet och skapande av ett energitekniskt centrum som ingår i konceptet Akademi Norr Kompentenscentra där man arbetar med förnybar energi i form av bioenergi, energieffektivisering, vattenkraft och vindkraft. Per informerar om arbetet med att skapa en Science Park för landsbygdsutveckling. En science park är en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet och en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Man har kommit långt i arbetet med att bygga upp nätverket och att bygga upp internationella miljöer och forskningsmiljöer.

5 5 (22) Forts. 119 c) Kommunalrådet - Hotell Hallstaberget har bestridit en räkning från kommunen gällande omsättningshyra Ett möte med entreprenören är inplanerat för att i första hand diskutera en utlösning av kommunen. - En träff med representanter för Edsele intresseförening och skola är inplanerad d) Tf kommunchefen - Det kraftiga åskväder som rådde föregående vecka orsakade en del problem i kommunhuset, bland annat slogs den fasta telefonin ut, liksom dörrlås och datasystem. - Kommunchefen planerar att presentera ny verksamhetsindelning och tjänstemannaorganisation under september månad. - En remiss har kommit från miljödepartementet I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35). Bland annat innebär utredarnas förslag att bygdeavgiftsmedlen kommer att upphöra. - Urkult firade i år 20årsjubileum med nytt besöksrekord.

6 6 (22) 120 KS/89/2014 (4) Verksamhets- och ekonomisk uppföljning per s beslut 1 Samtliga styrelser och nämnder ska vidta målinriktade insatser för att sänka kostnaderna och hålla verksamheten inom tilldelad budget. 2 Nämnd med negativ budgetavvikelse ska komplettera åtgärdsplaner och säkerställa att åtgärderna får avsedd effekt. Ärendebeskrivning/sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen presenterar varje månad en verksamhets- och ekonomisk uppföljning. Av den kommunomfattande uppföljningen per framgår att budgeten är på tkr och utfallet på tkr. Nämnder/verksamheter med negativ avvikelse mot budget: Barn- och skolnämnden Individ- och omsorgsnämnden Vård- och äldrenämnden Vid arbetsutskottets sammanträde i juni fick individ- och omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden (gymnasieskolan) samt vård- och äldrenämnden i uppdrag att lämna en detaljerad uppföljning av resp. verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Förvaltningschef och förvaltningsekonom vid respektive förvaltning redovisar de åtgärder som vidtagits och planeras vidtas för att sänka kostnaderna. Beslutsunderlag Verksamhetsuppföljning juli 2014 Sollefteå kommun Verksamhetsuppföljning juli 2104 Månadsrapport juli Solatum Hus&Hem Snabbinfo juli 2104 samt redovisning av åtgärder m.m. Vård- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning juli 2014 samt redovisning av åtgärder m.m. Barn- och skolnämnden Verksamhetsuppföljning juli 2014 samt redovisning av åtgärder m.m. Individ- och omsorgsnämnden

7 7 (22) 121 KS/155/2014 (4) Utökad borgen för Höga Kusten Airport AB s beslut föreslår fullmäktige besluta: Borgen för Höga Kusten Airport AB utökas från 3 till 10 mnkr. Ärendebeskrivning/sammanfattning Sollefteå och Kramfors kommuner äger 50 % vardera av Höga Kusten Airport AB. De båda kommunerna har för närvarande en borgensram om 3 mnkr vardera för bolaget. Bolaget har nu behov av att investera i nya sop- och blåsmaskiner och planerar för investeringar om 15,4 mnkr under åren Bolaget beräknar upplåning med sammantaget 14 mnkr för dessa investeringar. Befintliga maskiner, som används huvudsakligen vintertid för plogning, sopning och renblåsning, är 40 år gamla och i stort behov av utbyte för att säkra trafiken. Bolaget ansöker om att ägarna borgar för upplåning med anledning av dessa investeringar. Det innebär en utökad borgensram till 10 mnkr vardera för ägarna. Förvaltningens bedömning För att säkra trafiken på Höga Kusten Airport bedöms investeringarna som nödvändiga. Tidigare investeringar har också lånefinansierats och ägarna har tecknat borgen varför förvaltningen tillstyrker ansökan. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Borgen för Höga Kusten Airport AB utökas från 3 till 10 mnkr. Beslutsunderlag E-brev från Stefan Billström, Kramfors kommun, Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

8 8 (22) 122 KS/87/2014 (4) Medborgarförslag Näringslivsstimulerande åtgärder s beslut föreslår fullmäktige besluta: Medborgarförslaget avslås då stöd till företag enligt medborgarförslaget skulle strida mot EU:s statsstödsregler. Ärendebeskrivning/sammanfattning Britha Gillisson, Långsele har lämnat följande medborgarförslag. Ärendet har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen för yttrande Små företag har ofta svårt att få banklån till investeringar. Om det ändå bedöms kunna få låna så är lånevillkoren avskräckande. Medlemsbanken JAK kan vara ett alternativ. KOMMUNALT STÖDSPAR När en kommun väljer att stödspara i JAK, innebär det möjlighet för lokala organisationer att få tillgång till räntefritt lånekapital. Rent praktiskt öppnar kommunen ett konto i JAK och sätter in en summa pengar. I kommunen finns en organisation som vill låna pengar. Organisationen gör en ansökan om lån hos JAK men har svårt att finansiera både amortering och sparande. De kan då vända sig till kommunen med en förfrågan om Stödspar, vilket innebär att kommunen istället sparar åt kommunen. Därmed minskar organisationens månadsbetalning. Pengarna tillhör fortfarande kommunen och riskerar inte att förloras. För organisationen tillkommer en lånekostnad motsvarande 3-4 procent effektiv ränta. Förvaltningens bedömning JAK medlemsbank drivs som en kooperativ bank. Innan man kan låna pengar där ska man först spara. Sparandetger inte ränteintäkter utan sparpoäng. När man uppnått en viss nivå i sparpoängen kan man låna från JAK. Lånekostnaden motsvarar då ungefär 3-4 procent effektiv ränta. Medborgarförslaget innebär att kommunen sparar i JAK för att möjliggöra för företag och organisationer att låna utan att först själv spara. Det finns kommuner som stödsparar för att möjliggöra för organisationer att låna pengar i JAK. Skellefteå kommun är ett exempel. Men kommunen kan inte stödspara för vilket företag som helst. Det skulle strida mot statsstödsreglerna. Det är i stället föreningar, organisationer och företag som bedriver samhällsnyttig verksamhet utan vinstintresse, som kan använda kommunens sparpoäng.

9 9 (22) Forts. 122 Medborgarförslagets syfte är att stimulera näringslivet men det skulle strida mot EU:s statsstödsregler. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Medborgarförslaget avslås då stöd till företag enligt medborgarförslaget skulle strida mot EU:s statsstödsregler. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Britha Gillisson, Långsele Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

10 10 (22) 123 KS/64/2014 (2) Medborgarförslag Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun s beslut föreslår fullmäktige besluta: Medborgarförslaget avslås. Ärendebeskrivning Debora Brundin, Näsåker har lämnat följande medborgarförslag. Jag vill väcka frågan om container för gamla textilier. Hörde att de skickas med sopor till förbränning. Är det inte slöseri med jordens resurser? Jag vill gärna se i vår kommun ett kretsloppstänkande. Detsamma gäller för färskt matavfall. Återvinning i form av kompostering är mitt förslag! Förslaget har skickats till samhällsbyggnadskontoret för yttrande. Av yttrandet framgår bland annat - att det idag inte finns något producentansvar för textilier. Naturvårdsverket har i enlighet med sitt uppdrag föreslagit etappmål för bland annat textilier och textilavfall men några beslut är inte fattade. Kommunen har via återvinningscentralen ett samarbete med Erikshjälpen för insamling och återbruk av bland annat textilier. - att utredningen Mot det hållbara samhället-resurseffektiv avfallshantering tar upp hämtning av matavfall från hushåll men inte heller här har några beslut fattats. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunen avvaktar centrala beslut avseende producentansvar för textilier och beslut med anledningen av utredningen om resurseffektiv avfallshantering. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadskontorets uppfattning att man bör avvakta centrala beslut i frågan och föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Debora Brundin, Näsåker Samhällsbyggnadskontorets yttrande Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

11 11 (22) 124 KS/6/2014 (9) Medborgarförslag - Biblioteksverksamheten i Sollefteå kommun s beslut förslår fullmäktige besluta: Medborgarförslaget avslås. Medborgarförslaget ska utgöra underlag när kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden ser över biblioteksverksamheten tillsammans med övrig kultur- och ungdomsverksamhet. Ärendebeskrivning Cristina Waaranperä har lämnat följande medborgarförslag. Biblioteket i Sollefteå har en väldigt fin verksamhet med många nöjda besökare. Här finns det förutsättningar för den som vill studera som vuxen, släkt- och hembygdsforska. Det finns tillgång till e-böcker men även e-tjänster och databaser. Huvudbiblioteket i Sollefteå ligger i det gamla apotekshuset efter gågatan mitt i centrum. Nära medborgarna, lätt tillgänglig för ungdomar och barnfamiljer. Här samlas tusentals människor för att ta del av fantsatiska kunskapskällor. Som barnförälder men även studerande har jag önskat mig mer utrymme för denna verksamhet. Jag uppskattar barnens lördag och även andra aktiviteter/föreläsningar som biblioteket så gärna arrangerar. Som studerande har jag kunna använda mig av studierum samt datorer för att inhämta viktig information. Jag föreslår att Sollefteå kommun satsar mer på biblioteksverksamheten. Biblioteket i Sollefteå kommun behöver större lokaler för att växa. Det behövs naturliga studierum där vuxenstuderande kan t ex i grupp diskutera och utforma sina projekt. De rum som nu finns tillgängliga är öppna och en diskussion i dessa skulle störa andra besökare. Barn och unga prioriteras i den nya bibliotekslagen som träder i kraft Det är tid för en kulturpolitisk kraftsamling kring litteratur och läsning. Läsförmågan i olika grupper och allas tillgång till litteratur är avgörande för bildning och för den debatt som ligger till grund för vårt öppna samhälle (kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth) Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. I en tid av sjunkande läsförståelse i den yngre generationen är det viktigt (kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth)

12 12 (22) Forts. 124 Det behövs ett barn och ungdomshörna där barnfamiljer och ungdomar trivs. Våran nya generation behöver en naturlig mötesplats redan i tidig ålder för att övertid uppskatta den bibliotek som vi vuxna tar för givet idag. Jag föreslår att det ska finnas mer utrymme (anpassade lokaler)även för mindre teaterföreställningar för små barn och även föreläsningar för vuxna. Det utrymme som finns idag är tyvärr alldeles för liten. Vi bör nog komma ihåg att alla barnfamiljer inte har möjlighet att erbjuda barnen en teraterföreställning/kulturell föreställning. Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas. Bland de prioriterade grupperna är: personer med funktionsnedsättning, Det innebär att det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel. Sollefteå kommun satsar på tillgänglighetsturism. Det finns en vilja att utveckla Sollefteå till at bli ett nav för turism, forskning och design riktat mot personer med funktionsnedsättning. Som en led i denna satsning bör även hänsyn tas till den nya bibliotekslagen där en av de prioriterade grupperna är personer med funktionsnedsättning. Mitt förslag är därför att både lokaler m en även verksamheten för denna typ av besökare. Jag anser dessutom att Sollefteå bibliotek har i nuvarande läge en underbar placering som gör det lätt tillgänglig för alla typer av besökare. Kanske skulle lokaler kunna frigöras genom att flytta muséets verksamhet. Kanske finns det där möjlighet att skapa bättre arbetsrum för studerande och studiecirklar. Att flytta museet skulle kunna möjligöra för biblioteket att utveckla sin verksamhet på ett mycket bra sätt. Det skulle vara ett naturligt steg nu i o m det nya bibliotekslagen. Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och menar att detta ligger väl i linje med de utmaningar som den nya bibliotekslagen och samhällsutvecklingen ställer på bibliotek vad gäller barns läsintresse, vuxenstuderandes behov samt allas tillgänglighet till bibliotek. I underlaget för kommande översyn av bibliotek och övrig kultur- och ungdomsverksamhet kommer förslagen i medborgarförslaget att finnas med och övervägas. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Medborgarförslaget tar fasta på ett antal förändringar i biblioteket för att ytterligare höja kvaliteten i verksamheten. Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden ska göra en översyn av kulturverksamheten som ska omfatta såväl biblioteket som övrig kulturverksamhet. I underlaget för denna översyn kommer medborgarförslagets synpunkter att finnas med. Utredningens resultat får visa om dessa, helt eller delvis, kommer att realiseras.

13 13 (22) Forts. 124 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Medborgarförslaget bifalls på så sätt att uppdrag ges till kultur- utbildnings- och fritidsnämnden att ta med förslagen i underlaget för den planerade översynen av bland annat biblioteksverksamheten. Resultatet av utredningen får därefter visa på vilket eller vilka av förslagen som kan realiseras. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Cristina Waaranperä, Sollefteå, Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

14 14 (22) 125 KS/108/2014 (2.9) Remiss PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 s beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande utgör kommunstyrelsens svar till Socialdepartementet. Ärendebeskrivning Slutbetänkandet med förslag till författningsändringar har sin bakgrund i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet (PSI = Public Sector Information). Betänkandet i fråga rör alltså ett tillägg till ett sedan tidigare genomfört direktiv och utredningen tar ställning till vad staten bör och ska göra i form av lagstiftning och andra åtgärder. Utredningen gavs samtidigt i uppdrag att i övrigt göra en översyn av lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) och föreslå åtgärder som kan skapa bättre förutsättningar att vidareutnyttja sådana handlingar. Syftet bakom ett utökat vidareutnyttjande beskrivs vara att det skulle kunna bidra till ekonomisk tillväxt, ökad öppenhet och bättre service till medborgarna. De förändringar som föreslås av PSI-lagen kan sammanfattas enligt nedan: 1) Lagens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta arkiv, bibliotek - inklusive högskolebibliotek - och museer (3 - tidigare undantag för dessa organ är borttaget). 2) En ny huvudregel införs för hur höga avgifter som får tas ut för att ge tillgång till handlingar (7 ). 3) Det blir en allmän princip att sådana handlingar som omfattas av PSI-lagen lagen och tillhandahålls av myndigheter får vidareutnyttjas (5 ). Som tidigare gäller dock att handlingar som ska hållas hemliga enligt särskild lagstiftning inte omfattas av lagen (3 och 6 ). 4) Myndigheter ska bli skyldiga att informera om sina handlingar, villkoren för att vidareutnyttja dem och avgifter (11 ). 5) Myndigheter ska på begäran lämna skriftliga beslut om vägran att lämna ut handlingar eller om vidareutnyttjandet har förenats med villkor (14 ). Vidare föreslås ett antal förtydliganden av lagtext som Sollefteå kommun inte finner skäl att kommentera.

15 15 (22) Forts. 125 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande Sollefteå kommun har inget att erinra mot de föreslagna ändringarna, men det finns skäl att noga överväga vilka ändringar som verkligen är motiverade. PSI-direktivet syftar till en öppenhet i form av ett vidareutnyttjande av allmänna handlingar som i stort sett redan finns i Sverige. Det är alltså inte fråga om ett ökat utbyte av handlingar som inte är allmänna och offentliga, varvid de juridiska frågeställningarna skulle ha blivit helt andra och avsevärt mer komplicerade. Inte heller är det fråga om utökade möjligheter att tillhandahålla handlingar digitalt. I Sverige får vi redan fritt använda allmänna handlingar från våra myndigheter och det finns krav både på att hålla handlingar ordnade så att de är sökbara och att på begäran lämna ut dem (Tryckfrihetsförordningen kap. 2). Så tillvida är tilläggen till det redan existerande direktivet och de föreslagna ändringarna av liten reell betydelse. Detta återkommer också utredningen till gång på gång. Vi har t ex redan regleringar om vilka avgifter som myndigheter får ta ut och om att myndigheter ska ge service samt samarbeta med varandra. Sollefteå kommun noterar vidare att flera av de tillfrågade representanterna för de statliga myndigheterna och kommunerna är tveksamma till om PSI-lagen över huvud taget har haft någon betydelse. Lagen innebär inte några ytterligare skyldigheter eller rättigheter. Andra menar att lagen har haft betydelse dock utan att vara direkt styrande. Utredningen lägger fram ett förslag om att inrätta en särskild PSI-myndighet för att markera att vidarenyttjande är viktigt, men konstaterar sedan att detta inte bör göras. Kommunen delar denna uppfattning, inte minst av ekonomiska skäl. Utredningen pekar på andra möjligheter för att förbättra vidareutnyttjandet av handlingar än direkta lagstiftningsåtgärder, som t ex inrättandet av gemensamma elektroniska portaler. Den föreslår också ett uppdrag till Riksarkivet att ta fram föreskrifter för en förteckning över de handlingar som finns för vidareutnyttjande vilka myndigheterna föreslås bli skyldiga att publicera. Dessa möjligheter bör utredas ytterligare, inte minst Riksarkivets resursbehov för att hantera sina nya uppdrag. Beslutsunderlag Remiss från socialdepåartementet Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

16 16 (22) 126 KS/277/2011 (13) Utveckling av gymnasieskolan, gymnasiegruppens rapport s beslut 1 föreslår fullmäktige besluta: Gymnasiegruppens rapport ska utgöra underlag för ett framtida arbete kring gymnasieskolans inriktning och utveckling. 2 beslutar: Gymnasiegruppens arbete förklaras för avslutat. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige biföll i maj 2012 en motion som föreslog att en politisk grupp skulle ta fram och belysa alternativa framtidslösningar för den kommunala gymnasieskolan i Sollefteå som underlag för ett politiskt inriktningsbeslut i kommunfullmäktige. Gruppen som tillsattes har tolkat uppdraget i första hand som att ge ett förslag till ett mer permanent programutbud vid gymnasieskolan, med såväl högskoleförberedande program som yrkesförberedande program. Gruppens rapport, benämnd Gymnasiegruppens redovisning, redovisades till kommunstyrelens arbetsutskott hösten Arbetsutskottet beslutade då att rapporten skulle skickas ut på remiss till kultur- utbildnings- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnden och ungdomsdelegationen. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Barn- och skolnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att genomföra en omfattande utredning kring gymnasieskolans framtida programutbud. Beslut om programorganisation och antagning av elever ht 2015 ska tas av nämnden senast i september Kommunstyrelseförvaltningen delar barn- och skolnämndens uppfattning att det vore olyckligt om gymnasiegruppens redovisning och förslag skulle innebära beslut som föregår nämndens egen utredning. Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att gymnasiegruppens förslag och synpunkter finns med som en del i underlaget för nämndens egen utredning och beslut. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Gymnasiegruppens rapport får ingå i underlaget inför barn- och skolnämndens beslut i höst om gymnasieskolans framtida programutbud. beslutar vidare att förklara gymnasiegruppens arbete för avslutat.

17 17 (22) Forts. 126 Beslutsunderlag Motion från Bengt Sörlin (M) Gymnasiegruppens redovisning Yttranden från barn- och skolnämnden, , ungdomsdelegationen samt kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

18 18 (22) 127 KS/172/2014 (2) Extern förhyrning av lokaler Ärtriksvägen 2 B, Sollefteå till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn s beslut godkänner extern förhyrning av lokaler Ärtriksvägen 2 B i Sollefteå perioden Lokalerna ska användas som HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Ärendebeskrivning Kommunen har under året mottagit ett så stort antal ensamkommande flyktingbarn att de platser som står till förfogande inte räcker till. Prognosen visar dessutom på att ytterligare barn kan tillkomma under året. En inventering av kommunens lokaler visar att det för närvarande inte finns några lokaler som utan större ombyggnader kan användas för detta ändamål. Samverkan har skett med personalen på Aurora för att inventera behov såväl akut som långsiktigt. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Då det för närvarande inte finns några kommunägda lokaler för att täcka det akuta behovet av HVB-platser för ensamkommande flyktingbarn återstår endast alternativet att hitta lämpligt hyresobjekt. Lokalerna Ärtriksvägen 2 B, som ägs av Caspien Fastigheter AB, är efter enkla ombyggnadsåtgärder lämpliga för ändamålet. Lokalerna står i dag tomma, vilket innebär att verksamheten kan flytta in redan i oktober i år. Den preliminära årshyran för lokalerna (varmhyra) är kr/år vilket motsvarar kr/m 2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut beslutar: - att hyra HVB-hem på Ärtriksvägen 2 B, under två år, för att täcka det akuta behovet av platser för ensamkommande flyktingbarn. - låta utreda hur kommunen långsiktigt skall kunna tillhandahålla HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

19 19 (22) 128 KS/174/2014 (2) Försäljning av Edsele skola s beslut Anbudet från Trek Sommarhus AB förkastas. Ärendebeskrivning Edsele skola har varit ute på anbud för försäljning under perioden Försäljning sker med fri prövningsrätt. Fastigheten är på m². På fastigheten finns en skolbyggnad i ett plan på ca 450 m² som värms upp med jordvärme samt en gymnastiksal på cirka 250 m². Fastigheten har ett bokfört värde på kr. I byggnaderna bedrivs i dag friskoleverksamhet och barnomsorg. Rektor för skolan är Anette Linné. Bygglov krävs om annan verksamhet ska bedrivas i byggnaden, vilket också innebär att ny detaljplan måste upprättas. Vid anbudstidens utgång har endast ett anbud inkommit. Anbudet är från Trek Sommarhus AB, Sveavägen 7, Dorotea. Anbudet är på kr Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen anser att det inkomna anbudet inte kan antas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag förkastar det inkomna anbudet. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

20 20 (22) 129 Erbjudande från O2 om köp av vindkraftverk s beslut avböjer erbjudandet från O2 om köp av ett vindkraftverk på Rödstahöjden, Sollefteå. Ärendebeskrivning O2 planerar och bygger sex vindkraftverk på Rödstahöjden, Sollefteå. Företaget har markarrende med kommunen på den kommunägda skogens fastigheter Billsta 3:18 och Skärvsta 14:2. Fyra av vindkraftverken är sålda till Eskilstuna kommun. Under våren har O2 i samband med två presidieträffar med kommunstyrelsen och Solatum Hus&Hem informerat och erbjudit kommunen att köpa ett eller två verk. Produktion: Cirka 9,5 GWh per verk Binder priset: år Investering: Cirka mnkr per verk Besparingspotential: >2-3 mnkr per år och verk Snittkostnad el: Cirka 24 öre per kwh Minskade koldioxidutsläpp för 9,5 GWh: Upp till ton per år Risker: Elpris, elcertifikatpris, vindproduktion Förvaltningens bedömning Frågan om eventuellt köp av ett vindkraftverk behöver utredas närmare vad gäller affärsmässigheten. Finansiering av en sådan affär behöver också klargöras. Vidare behöver ställning tas till om ett köp ska avse ett fysiskt vindkraftverk eller om ett köp ska avse en andel av en vindkraftpark. Någon sådan utredning har ännu inte kunnat göras. Förvaltningens förslag till beslut Erbjudandet från O2 avböjs. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

21 21 (22) 130 KS/9/2014 (1.3) Delgivningar s beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Följande handlingar delges kommunstyrelsen. - Kommunfullmäktige Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen TeliaSonera Sverige AB Information Vi ersätter delar av den traditionella fasta telefonin med ny telefonilösning. Avser Gålsjöbruk (10 kunder), Selsjön (21 kunder), Tunsjön (32 kunder) - Hotell Hallstaberget Årsredovisning 2013 för Hotell Hallstaberget AB - Junsele Lokala Råd Protokoll från möte och Sveriges Vattenkraftkommuner Uttalande från Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner maj 2014 samt pressmeddelande - Förvaltningsrätten i Härnösand, dom Överklagat beslut: Fullmäktiges beslut den 25 november 2013, 159 (tillstyrkan av lokalisering av vindkraft vid Salsjö) Klagande: Christer Lidén, Anita Berglund, Monica Blomström, Sven-Olof Danielsson, Sune Mattsson, Mats Nilsson, Åke Wikström Avgörande: Förvaltningsrätten avvisar överklagandena i den del de avser kommunfullmäktige i Sollefteå kommuns beslut den 29 april 2013 Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt. - Förvaltningsrätten i Härnösand, dom Överklagat beslut: Fullmäktiges beslut6 den 27 maj (tillstyrkan av lokalisering av vindkraft vid Fängsjön och Storsjöhöjden) Klagande: Anita Berglund samt 14 ytterligare personer i Junsele, Näsåker, Ramsele Avgörande: Förvaltningsrätten avvisar överklagandena i den del de avser kommunfullmäktige i Sollefteå kommuns beslut den 15 december 2008 och den 29 april Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (20) Datum Tid Kl. 13.00 15.15 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Thomas

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 - Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO Mia

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 13.00-15.35 Plats Beslutande B-salen kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Kollektivtrafikmyndigheten 14: närvarande Hans Fälldin administrativ chef Sture

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (10) Datum: Tisdag Tid: 12:00-14:15 Plats: Beslutande: Ramselerummet, kommunhuset Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Siv Sjödin Kvalitet-

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.20 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Mattias Axelsson, förvaltningsekonom Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (7) Datum Tid Kl. 13.00-14.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Underskrifter Sekreterare... Ulla Johansson Ordförande... Birgitta Forsberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(15) Datum Tid 09.00 14.15 Plats Beslutande Övriga Närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Lena

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-11.20 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Billstakyrkan, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Mia Brodin, verksamhetschef IFO Ann-Katrin Lundin,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm 1 (9) Datum och tid: kl. 10:15-11:45 Plats Beslutande Ramselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande Underskrifter Sekreterare:...

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Österlengymnasiet, kl

Österlengymnasiet, kl 2007-11-07 1 (15) Plats och tid Österlengymnasiet, kl. 18.00 20.45 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s) Staffan

Läs mer