Ung i vår tid. Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung i vår tid. Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd"

Transkript

1 Ung i vår tid Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd Dokumentation från konferens den 27 november 2014 i Göteborg, arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs universitet, KulturUngdom och FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund. 1

2 UNG I VÅR TID ULRIKA ANKARGREN OCH LENNART RÅDENMARK INLEDNING UNG I VÅR TID THOMAS FÜRTH GLOBAL YOUTH Välkomna! Generation Ordning: Först vuxen vinner! Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future, inledde med att slå fast att dagens ungdomar är morgondagens vuxna. Men vad är ungdomar överhuvudtaget? Ulrika Ankargren och Lennart Rådenmark, samordnare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ulrika Ankargren och Lennart Rådenmark från Länsstyrelsen i Västra Götalands län hälsade de cirka 220 deltagarna välkomna. Lennart påminde om att dagen är en i raden av konferenser på temat barn, unga och familj som länsstyrelsen genomfört i samarbete med andra aktörer på området (se sista sidan för mer information om material som går att ladda ner). Han berättade också att länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag kring föräldrastöd som handlar om att stödja kommuner och landsting i arbetet med att utveckla ett långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren. LÄSTIPS! Föräldrar spelar roll vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete Ulrika framhöll två strategier som länsstyrelsen har med sig i sitt arbete kring ungdomar: Jämställt Västra Götaland och ANDT-strategin. Det handlar om att män, kvinnor, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter att forma och leva sina liv och att förebygga och minska användningen av narkotika, alkohol och tobak. När det gäller det sista vill jag gärna lyfta fram utmaningen att inta ett tydligare barnperspektiv kring att våra barn och unga har rätt till en alkoholfri uppväxt och tobaksfri miljö. Det kräver inskränkningar i de vuxnas liv! l Föräldrastöd är det värt pengarna? Hälsoekonomiska analyser av föräldrastödsprogram. Rapporterna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats, Ett historiskt trendbrott inträffade för ett par år sedan när vi för första gången i svensk demografisk historia hade färre 18-åringar än 65-åringar. Vi talar om ungdomsarbetslöshet idag men vi håller på att få ett åldringssamhälle, sa Thomas. Att vara tonåring slutar inte vid 20 idag. Genomsnittsåldern när unga kommer ut i arbetslivet är 28 år, genomsnittet för förstföderskor är knappt 30 år. Det innebär en lång startstrecka mot vuxenlivet jämfört med förr. Han framhöll att dagens demografiska förändringar kan leda till helt nya samhällsutmaningar: Vi håller på att få ett åldringssamhälle. Idag pratar vi om ungdomslöshet. På sikt kan vi få en uppochnervänd befolkningspyramid där ungdomar blir en bristvara, som leder till arbetskraftsunderskott, elevunderskott och omsorgsunderskott. För vem ska ta hand om äldre när det inte finns några ungdomar? En annan fråga är hur vuxna ska kunna vägleda ungdomar in i ett samhälle som förändras så snabbt inte bara demografiskt utan också i fråga om teknik, globalisering och ett arbetsliv där många yrken förutspås försvinna. De jobb som blir kvar blir alltmer abstrakta med krav på interaktiva kompetenser som kontaktförmåga, inlevelseförmåga, personförståelse, kulturförståelse och samarbetsförmåga. Thomas betonade att vi särskilt under våra första 20 levnadsår är mycket mottagliga för intryck och våra grundläggande synsätt och värderingar formas då. De grundläggande värderingarna får vi under barndomen genom föräldrar, skola, lokalsamhälle och sociala miljöer. Under ungdomstiden lösgör vi oss från de här sammanhangen. Då påverkas vi oerhört starkt av den tidsanda som råder och den tar vi med oss genom livet. På det sättet är våra värderingar låsta med två lås: barndomen och ungdomstiden. De riktigt grundläggande värderingarna har med generation att göra och de tar vi med oss genom livet. Hur tänker då ungdomar själva inför framtiden? Kairos Future har frågat personer i åldrarna år i EU, Brasilien, Ryssland, Indien, Turkiet med flera länder. Resultatet finns i rapporten Global Youth (se faktaruta). Thomas menar att många ton- 2 3

3 UNG I VÅR TID THOMAS FÜRTH GLOBAL YOUTH UNG I VÅR TID IKI GONZALEZ MAGNUSSON FUNKTION, FÖRDOMAR OCH FOLKVETT årsgenerationer genom tiderna har haft samma värderingar och drömmar om att vara evig tonåring, att inte vilja ta det klassiska ansvaret och att leva i ett mera öppet och mindre hierarkiskt samhälle. Detta har dagens ungdomar reagerat på. Vi har fått en Generation Ordning av allvarsmän och allvarskvinnor som inte ska leva livet. Först vuxen vinner! De har starkt konservativa sociala värderingar som kretsar kring hemmet, jobbet och barnen. Det är den lilla världen i centrum Volvo, villa, vovve men i en version 2.0. Det är en generation som har det bättre materiellt ställt än alla tidigare ungdomsgenerationer, även om det finns stora skillnader. Men med det följer kanske också naturligt en oro inför framtiden, en oro för att man ska få det sämre. Unga oroar sig för att inte få något jobb, miljöförstöring, att inte hitta den rätta, sjukdomar och pandemier. Generellt sett oroar sig unga i väst kring den egna lilla världen, i andra länder upptar samhällsfrågorna ett större utrymme, sa Thomas. De ungas syn på arbetslivet präglas av att de ser jobbet som något personligt som är till för dem de är inte till för jobbet. Jobbet är en livsstil och ett medel för att förverkliga sig själv, snarare än ett nödvändigt ont för att betala hyran. De vill känna mening i jobbet. Och skillnaden mellan arbete och fritid suddas ut. Ungdomarna jagar inte status utan det är självkänslan som står i centrum och det egna värdet. Dessutom vill de bli involverade och vara med och bestämma i arbetslivet. Det är en generation som är ständigt uppkopplad och van vid skräddarsydd reklam och information. Unga har också många identiteter, Thomas använde begreppet dividualisering. De är dividualister eller Homo Zappiens med en hel garderob av tillhörigheter som de växlar mellan. Politiskt är de starkt socialkonservativa i den lilla världen med vänstervärderingar i större samhällsfrågor och de fäster vikt vid social jämlikhet, vetenskap och rationellt tänkande. Däremot litar de inte på politiker. Eller religiösa ledare. Högst på förtroendeskalan återfinns istället FN, frivilligorganisationer och i Sverige är Polisen den myndighet som inger störst förtroende bland unga. Vi har kallat dem för Generation Ordning och det kan man exempelvis även se på alkoholkonsumtionen, som har rasat. De har moraliska föreställningar om hur man ska leva, de är mer familjeorienterade men också präglade av en hård arbetsmarknad, avslutade Thomas. l HUR TÄNKER UNGDOMAR OM FRAMTIDEN? Rapporten Global Youth finns på Global Youth survey 11 countries 6500 young voices Bemötande + Attityd = Tillgänglighet Iki Gonzalez Magnusson, Utopia, arbetar för att kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund, ålder, sexualitet eller funktionsvariationer. Kulturen ska ju vara något där alla är välkomna. Men det märkte jag att det inte var när jag jobbade som personlig assistent. Det blev början på Utopia, en kulturförening som vill främja möjligheten för alla att utöva kultur på lika villkor och påverka attityder kring allas delaktighet i samhället. Ledordet är kultur för alla och det innebär att människor oavsett funktion, ålder, sexualitet eller bakgrund ska ha rätt att utföra och ta del av kulturlivet. På Utopia finns exempelvis personer som kan utöva kulturformer på olika sätt och lära ut hur. Att spela gitarr behöver inte vara att man vevar på en fysisk gitarr. Vi koncentrerar oss på kulturen och sammanhanget och inte på att du ska fylla i en lapp om vilken diagnos eller funktionsvariation du har. Vill du måla så får du göra det! Utopia arbetar både med attityder och med kurser och workshops i olika konstformer och hjälper andra verksamheter som vill öppna upp och göra kultur tillgänglig för alla. Det otillgängliga handlar ofta inte om en trappa eller ramp utan om attityder, sa Iki. Det otillgängliga handlar ofta inte om en trappa eller ramp utan om attityder och hur vi tänker om andra. Fördomar och folkvett är viktigt att prata om. Vem är jag i detta och hur kan jag förändras även om det inte är mitt problem? Att tänka på det här sättet har hjälpt oss att fråga oss själva hur vi bemöter exempelvis personer i rullstol. Pratar vi med dem som om de inte förstår lika mycket eller inte hör lika bra? Namnet Utopia anspelar på en utopi där alla är välkomna och lika mycket värda. Men alla befinner sig inte där utan Iki beskriver vägen dit som ett antal stadier från osynliggörande och förminskning till acceptans och bejakande. l UTOPIA SÅHÄR FUNKAR DET En liten handbok med tankar och erfarenheter som kan inspirera, peppa och visa exempel på att det faktiskt är möjligt. Kultur för alla kan bli verklighet i alla verksamheter, i alla projekt, för alla! Boken finns på 4 5

4 UNG I VÅR TID KRISTINA HOLMQVIST GATTARIO UNGDOMAR, UTSEENDEKULTUR OCH KROPPSUPPFATTNING UNG I VÅR TID KRISTINA HOLMQVIST GATTARIO UNGDOMAR, UTSEENDEKULTUR OCH KROPPSUPPFATTNING Utseendekulturen präglar kroppsuppfattningen men det finns unga som står emot Kristina Holmqvist Gattario, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, beskrev att vi lever i en utseendekultur med könsstereotypa ideal där ett attraktivt yttre förknippas med positiva egenskaper och kroppen ses som ett individuellt projekt som ständigt ska förändras och kontrolleras. LÄSTIPS! Frisén, A., Holmqvist Gattario, K., & Lunde, C. (2014). Projekt perfekt. Om utseendekultur och kroppsuppfattning. Natur och Kultur. Holmqvist Gattario, K. (2013). Body image in adolescence: Through the lenses of culture, gender, and positive psychology. Doktorsavhandling i psykologi, Göteborgs universitet. Holmqvist, K., & Frisén, A. (2012). I bet they aren t that perfect in reality: Appearance ideals viewed from the perspective of adolescents with a positive body image. Body Image, 9(3), Frisén, A., & Holmqvist, K. (2010). What characterizes early adolescents with a positive body image? A qualitative investigation of Swedish girls and boys. Body Image, 7(3), Utseendekulturen ser olika ut runtom i världen men den blir alltmer likriktad på grund av globaliseringen. Den påverkar vår och kanske framförallt ungdomarnas kroppsuppfattning. I ett projekt på psykologiska institutionen har man följt personer som idag är 24 år gamla från det att de var 10. Vi vet hur deras kroppsuppfattning har förändrats under åren och det man slås av först är könsskillnaden. Flickor är mer negativa än pojkar. Vi tror att den skillnaden uppstår någonstans mellan 8 och 10 år och den består genom hela vuxenlivet. Kristina menar att detta faktum bör ses mot bakgrund av att pojkar och flickor lär sig att se på sin kropp på olika sätt. Flickor får fler uppmuntrande kommentarer om sitt utseende medan pojkar får höra mer om funktion; vad snabb och stark du är. Enligt objektifieringsteorin socialiseras flickor till att se på sin kropp som ett objekt att någon annan ska tycka om den. Amerikanska forskare har konstruerat en tredelad påverkansmodell (The Tripartite Influence) som fokuserar på det sociala sammanhang som unga befinner sig i. Enligt modellen påverkas ungas kroppsuppfattning främst av media, familj (hur man pratar om kropp och utseende men också föräldrarnas egen kroppsuppfattning) och jämnåriga (som de spenderar alltmer tid med under tonåren). Går det då att förändra ungdomars kroppsuppfattning? Kristina Holmqvist Gattario och Ann Frisén tänkte att ett sätt kunde vara att ta reda på hur ungdomar som faktiskt trivs med sin kropp tänker. Så de intervjuade 14-åringar med en positiv kroppsuppfattning. Dessa ungdomar tyckte att de såg ut som vem som helst. Många kunde komma på brister i sitt utseende men de accepterade och respekterade sin kropp. De pratade mer om kroppen som funktion än om utseende och var starkt kritiska till de rådande utseendeidealen. Det är viktigt att uppmuntra Det är viktigt att uppmuntra ungdomar att acceptera och uppskatta sin kropp som den är, att fokusera på funktion mer än utseende, sa Kristina. ungdomar att acceptera och uppskatta sin kropp som den är, att fokusera på funktion mer än utseende och vara kritisk till utseendeideal och budskap i media. Och detta gäller inte bara ungdomar utan även politiker, filmindustri, bloggare med flera, avslutade Kristina. l 6 7

5 UNG I VÅR TID MARIA WÄNGQVIST VEM ÄR JAG? IDENTITETSUTVECKLING UNDER TONÅRSTIDEN UNG I VÅR TID KULTURUNGDOM PRESENTERAR DOWNTOWN JUDY Identitetsförvirring också en del av identitetsutvecklingen Maria Wängqvist, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, beskrev den identitetsutveckling som sker under tonårstiden som ett resultat av biologiska, sociala och kognitiva förändringar. På nätet erbjuds helt nya möjligheter till identitetsskapande. De biologiska förändringarna i puberteten väcker frågor om sexualitet och kroppsuppfattning vem man är själv och i förhållande till andra. De sociala förändringarna handlar bland annat om att ta sig från en barndomsposition där andra tar hand om en till en position där man ska ta hand om sig själv. Det innebär nya roller och kontexter och att umgås med andra jämnåriga utan vuxna. I tonåren utvecklas också förmågan att tänka abstrakt och reflektera kring sitt eget tänkande. Tonårsegocentrism handlar om att få syn på sig själv och de egna tankarna, sa Maria. En grunddefinition av identitet är att se det som en subjektiv upplevelse av vad som gör att jag är jag. Vem är jag? Svaret vid en given tidpunkt är min identitet, det som innebär att man känner kontinuitet och band mellan det förflutna och nu och har en bild av sig själv och andra som ger en känsla av sammanhang. Den som saknar den sammanhängande identitetsupplevelsen kan uppleva splittring. Samtidigt är identitetsförvirring också en del av identitetsutvecklingen för att få syn på sig själv och utforska sig själv. Internet erbjuder nya chanser till identitetsskapande genom att det är möjligt att testa vissa aspekter som man kanske inte vågar göra exempelvis i skolan. Men för att nätidentiteten ska bli positiv behöver den överföras till och integreras med andra delar av livet. Maria berättade om ett forskningsprojekt bland gymnasieungdomar i Stockholm som handlade om vilken betydelse Facebook har för identitetskänslan. Det visade sig att ungdomarnas bild av sig själva hemma, i skolan och i samband med olika fritidsaktiviteter skilde sig åt jämfört med hur de beskrev sig själva på Facebook. Facebook var det sammanhang där de angav att de visade minst vem de egentligen är. Betyder detta att det inte är de eller kan det vara ett skydd från om någon säger något taskigt? Kan Facebook och liknande sidor vara viktiga för identitetsutvecklingen även om ungdomarna inte ser det så? Facebook är en kontext där relationer från olika sammanhang sammanfaller och kanske begränsar det vad vi säger och gör där. Andra onlinekontexter kan vara viktigare för ungdomar, exempelvis där man umgås utifrån ett intresse. l Matilda Lindhé spelade på konferensen. Detta möjliggjordes genom ett samarbete med KulturUngdom. Vill du höra mer? Sök på Downtown Judy på Youtube. Hemsida: Tonårsegocentrism handlar om att få syn på sig själv och de egna tankarna, sa Maria. 8 9

6 UNG I VÅR TID SARA UHNOO VÅLDETS REGLER UNGDOMARS TAL OM VÅLD UNG I VÅR TID SARA UHNOO VÅLDETS REGLER UNGDOMARS TAL OM VÅLD Även om våldet verkar vara oprovocerat så finns det normer och regler Sara Uhnoo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling intresserat sig för vad ungdomar tänker om våldets regler och våldsutvecklingen. Hur situationen, arenan och relationen tolkas påverkar vilka regler som gäller i konfliktsituationen, sa Sara. Även om våldet verkar vara oprovocerat så finns det normer och regler för vad man får och inte får göra. Men hur ser reglerna för ungdomars våldsutövande ut? Hur används, omskapas och reproduceras reglerna? Ungdomars principiella regler kring våld skiljer sig inte så mycket från vuxnas. De håller med om att det är fel att sparka på någon som ligger och så vidare. Men hur tillämpas dessa regler i en specifik situation med en specifik individ? Eftersom ungdomars kontext skiljer sig från vuxnas så skiljer sig också tillämpningen. Sara har intervjuat ungdomar i åldern år med olika eller få erfarenheter av våld om vad som är rätt och fel att göra i konfliktsituationer. Ungdomarna fick definiera vad våld är: ungdomsbråk (killdominerat, de inblandade känner/känner inte varandra, det sker på en offentlig plats), skojbråk (känner varandra, iscensätter en konflikt), syskonbråk (väldigt jämlik typ av våld, både killar och tjejer bråkar, men det finns gränser för syskonbråk och det kan övergå i syskonvåld) och killar mot tjejer (mer sexualiserat våld, relationsvåld men också annat våld och normen att en kille inte får slå en tjej) var de vanligaste exemplen. I olika våldssituationer råder olika regler. Hur situationen, arenan och relationen tolkas påverkar vilka regler som gäller i konfliktsituationen, sa Sara. Vid ungdomsbråk exempelvis har relation stor betydelse bekant/okänd, kön, ålder, styrkeförhållande. Det är centralt vem som började och hur. Och vem som slog tillbaka. Det är också viktigt hur omgivningen reagerar. Vad gör kompisarna? Vad gör vuxna? De moraliska värderingarna ser olika ut i olika situationer av våld och beroende på vilken relation de inblandade har. Ett fysiskt slag värderas olika när man ska definiera våld. Det betyder en sak om det riktas mot en ung tjej eller ung kille, på skoj mot en kompis, om det är första eller andra slaget i ett ungdomsbråk, om det tillkommer för att skydda en kompis eller är en örfil mot en yngre bror. l VÅLDETS REGLER UNGDOMARS TAL OM VÅLD OCH SPRÅK Sara Uhnoos avhandling från

7 UNG I VÅR TID SOPHIA BERNE NÄTMOBBING UNG I VÅR TID KULTURUNGDOM PRESENTERAR MAGNUS LUNDBORG Nätmobbing gammalt vin i en ny flaska Sophia Berne, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, har genomfört fokusgrupper med 10-, 12- och 15-åringar för att få en bild av vad nätmobbing är och vilken roll den nya tekniken spelar. Magnus Lundborg spelade på konferensen. Detta möjliggjordes genom ett samarbete med KulturUngdom. Vill du höra mer? Sök på Youtube. Nätmobbing kan vara bilder och film på någon som gör något genant och att man skriver något taskig i anslutning till detta. Det kan också vara kommentarer till bilder som publiceras eller att man blir utesluten ur grupper på nätet. Ett annat exempel är att man utger sig för att vara någon annan, kanske hackar någons konto och skriver dumma saker. Det finns många varianter men detta är gammalt vin i en ny flaska. Det finns också överlapp: är man mobbad på nätet är man det ofta i skolan också. Skillnaden är att det inte finns någon fristad nätmobbing pågår dygnet runt och det kan vara oklart vem det är som utsätter dig. En majoritet av de ungdomar som Sophia intervjuade upplevde att det är enklare att bete sig aggressivt på nätet än i andra sammanhang. De pratade mycket om att man inte ser den andras reaktion, om den andra blir ledsen och då blir det lättare att bete sig illa. Orsaken till nätmobbing kan exempelvis vara missförstånd, hämnd, status och makt. Det kan vara vem som helst som vill ha högre status, spänning, uppmärksamhet, har dåligt självförtroende, är avundsjuk och så vidare. Utseendet är den vanligaste orsaken till att man blir mobbad på nätet. Ungdomarna uppgav att det är vanligare att tjejer är utsatta Är man mobbad på nätet är man det ofta i skolan också. Skillnaden är att det inte finns någon fristad nätmobbing pågår dygnet runt, sa Sophia. för utseenderelaterad mobbing än killar. Det kan handla om tjejer som är fula eller ser väldigt bra ut, tjejer som kallas för hora, killar som är tjocka eller inte tillräckligt muskulösa. Killarna kan också vara oroliga över att bli kallade gay. Tjejerna som intervjuades sa att de får räkna med att bli kränkta för de vill så gärna ha positiva kommentarer bekräftelsemani kallade de det själva. Det handlar inte om yta utan de vill vara omtyckta, sedda och bekräftade, poängterade Sophia. Utseendet är det som räknas på nätet idag och tjejer försöker leva upp till det. De kan reagera starkt på negativa upplevelser och dra sig undan nätet och andra relationer. Killar undviker i högre utsträckning att lägga ut bilder. Vuxna behöver vara uppmärksamma på att många tjejer mobbas för sitt utseende på nätet! Det behövs ett gemensamt vuxenansvar där ungdomarnas röst finns med. Föräldrar behöver samarbeta med skolan och de webbplatser där ungdomar umgås måste vara delaktiga. Vi kanske också ska ha en mindre naiv användning av nya sociala medier. Att sluta använda nätet är däremot inget alternativ det är som att säga att man ska sluta vara med på rasten. l Hemsida:

8 UNG I VÅR TID ELIN ALFREDSSON OCH ANDERS BROBERG LEDARLEDDA GRUPPER FÖR FÖRÄLDRAR TILL TONÅRINGAR UNG I VÅR TID ELIN ALFREDSSON OCH ANDERS BROBERG LEDARLEDDA GRUPPER FÖR FÖRÄLDRAR TILL TONÅRINGAR Flera positiva effekter men många känner inte till att möjligheten finns Elin Alfredsson och Anders Broberg, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, har studerat ledarledda grupper för föräldrar till tonåringar. Hur fungerar de och har de någon effekt? NATIONELL STRATEGI FÖR ETT UTVECKLAT FÖRÄLDRA- STÖD: EN VINST FÖR ALLA Den nationella föräldrastödsstrategin är en del av regeringens långsiktiga satsning för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga via föräldrar. Utgångspunkten är ett universellt förebyggande föräldrastöd, det vill säga att alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp. Stödet, som ska utgå från forskning och erfarenhet, ska vara tillgängligt för föräldrarna fram tills dess att barnet fyller 18 år. Källa: Folkhälsomyndigheten Med utgångspunkt i den nationella föräldrastödsstrategin har Folkhälsomyndigheten finansierat en rad satsningar på föräldrastöd, bland annat en studie som genomförs av Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet i samarbete med Tjörn och ett tiotal andra kommuner. De här kommunerna erbjuder något av programmen Connect, Aktivt föräldraskap, Komet, Cope och Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT). Flera av programmen är ursprungligen utvecklade för föräldrar med barn som ännu inte är tonåringar. En viktig skillnad är att de Många föräldrar som vi intervjuade var positiva till stödet men en klar majoritet sa att de inte kände till att det fanns. Kommunerna måste bli bättre på att informera, sa Anders. små barnen betydligt oftare lever i kärnfamilj och Elin och Anders menar att detta kan ha betydelse. För att ta reda på vad föräldrar känner till om det stöd som finns och vad de vill ha för stöd så genomfördes telefonintervjuer. Slutsatsen är att väldigt få föräldrar till tonåringar deltar i ledarledda föräldragrupper. En klar majoritet säger också att de inte känner till att kommunen erbjuder detta. Att informera mera och bättre bland annat med hjälp av tillgängliga hemsidor är viktigt, sa Anders. På frågan om föräldrarna skulle tacka ja till att delta i en ledarledd föräldragrupp om de blev erbjudna, uppgav hälften att de skulle överväga det. En majoritet av föräldrarna tycker att föräldrastöd är viktigast för tonårs- och spädbarnsföräldrar. Men det vanligaste är att man ger det till föräldrar med barn i åldern 4 9 år. När föräldrarna fick önska fritt vad de skulle vilja ha för stöd uppgav en dryg tredjedel att de inte såg något behov alls. Fyrtio procent önskade universellt stöd i form av mer kunskap, möjlighet att nätverka, föreläsningar, informativa webbplatser som är lätta att hitta etc. Riktat stöd var ett önskemål bland tjugo procent av föräldrarna. För att ta reda på vilka effekter ledarledda föräldragrupper har på föräldrar och barn gjordes en förmätning (innan grupperna startade), en eftermätning (när de hade avslutats) och en ettårsuppföljning (när det hade gått ett år). Familjer från både riktade och universella grupper omfattades. Cirka 75 procent av deltagarna var mammor och 25 procent pappor. Några resultat: Föräldrarna upplevde att deras egen hälsa förändrats under ett år. Symptom på depression och ångest hade minskat. De här problemen var värre bland föräldrar i de riktade grupperna men en minskad ohälsa var tydlig i båda grupperna. De negativa attityderna till det egna föräldraskapet hade minskat. Föräldrarna upplevde att barnens psykiska hälsa hade blivit bättre. Barnen fick också själva göra en skattning av psykiatriska symptom. Där fanns ingen signifikant förändring i de riktade grupperna men i de universella hade det skett en stor förbättring. Barnen i de riktade grupperna upplevde en tryggare anknytning till mamman efter ett år. I de universella grupperna var det ingen större skillnad. I både de riktade och de universella grupperna beskrev en majoritet av föräldrarna familjeklimatet som demokratiskt när grupperna startades. Efteråt upplevde ännu fler föräldrar att familjeklimatet var demokratiskt men detta höll barnen inte med om! Föräldrarna är nöjda med den grupp de deltagit i och skulle rekommendera den till andra föräldrar. Det är viktigt att ha ett brett utbud av föräldrastöd som passar olika föräldrar och omständigheter och inte lägga alla ägg i samma korg, sa Elin. På flera punkter visar det sig att de positiva effekterna är större i de riktade grupperna jämfört med i de universella. Vi ska komma ihåg att de har ett sämre utgångsläge och de har kanske även haft andra insatser under det år som mätningen omfattar, betonade Elin. Sammanfattningsvis uppvisar de här grupperna positiva effekter när det handlar om barnets hälsa, föräldrarollen och känslan av att vara förälder. Vi är försiktiga i tolkningarna av resultaten för det är en liten grupp. Men skulle man göra detta i större skala finns potential till stora folkhälsoeffekter, konstaterade Anders. LÄSTIPS! Under den efterföljande frågestunden diskuterades bland annat vikten av att utforma föräldrastöd där även pappor vill delta. En sak som man har sett i andra projekt är att pappor i högre utsträckning vill söka via hemsidor så det behöver man jobba med, sa Elin. Dagens moderator, Ulf Axberg från FoU i Väst/GR och Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, berättade att när det gäller riktat föräldrastöd har man provat att göra det webbaserat och då finns inte de här skillnaderna mellan mammor och pappor. l Broberg, A & Alfredsson, E (2015). Att vara förberedd om stormen kommer Slutrapport till Folkhälsomyndigheten från projektet Insatser till föräldrar med barn i mellanstadieåldern och de tidiga tonåren. Effekter av föräldrastöd med avseende på riskoch friskfaktorer samt psykisk hälsa (HFÅ 2010/96). Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Utkommer i februari Alfredsson, E (2015). Att vara förberedd om stormen kommer Om deltagande i och effekter av ledarledda grupper för föräldrar med äldre barn och tonåringar. Licentiatuppsats, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Utkommer i juni

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad RFSU Box 12128 102 24 Stockholm Tel 08-692 07 00 Fax 08-653 08 23 E-post info@rfsu.se www.rfsu.se De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad Professionalisera

Läs mer

Unga som skadar sig genom sex

Unga som skadar sig genom sex Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer