DOMAR Uppdatering Nr REGERINGSRÄTTENS DOMAR Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr"

Transkript

1 DOMAR 2008 Uppdatering Nr REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr Ej pt Sundsvall Ej pt Jönköping Ej inhibition R Ej pt Stockholm Återkallelse, se kammarrätten nedan AB 7 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2008 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm AB *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. åtta restföringar och 17 betalningsuppmaningar sedan år Storleken på restföringarna hade varierat mellan ca kr och ca kr. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Länsrätten ansåg att det vidtagits åtgärder för att förhindra en upprepning det inträffade. Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr , biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten ansåg inte att de åtgärder tillståndshavaren vidtagit medförde att det fanns särskilda skäl att anse att varning utgjorde tillräcklig åtgärd. 7 kap. 19. Stockholm AB *) 1

2 *) Kommunen meddelade en varning pga. av att den ansett att tillståndshavaren överträtt alkohollagens bestämmelse om animeringsförbud (6 kap. 7 ) och särskilda bestämmelser vid marknadsföring av alkoholdrycker. Detta genom att i utskick till kunder erbjudit fri bar i sin dryckesprislista samt erbjudit servering till kl 03 vilket inte var förenligt med gällande serveringstillstånd till kl 01. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet och upphävde beslutet. Länsrätten fann därvid bl.a. att bolaget genom utskick till kunder via inte på serveringsstället vidtagit åtgärder i syfte att förmå någon gäst till inköp av alkoholdrycker. Då, anförde länsrätten, det är Konsumentverket och inte kommunen som skall utöva tillsyn över marknadsföring som sker utanför serveringsstället, finner länsrätten att kommunen inte haft behörighet att utdela en varning till tillståndshavaren pga. den marknadsföring som skett genom e-postmeddelandet till bolagets kunder. Vidare anförde länsrätten att det av utredningen i målet inte framkommit att bolaget faktiskt brutit mot bestämmelserna för serveringstillståndet, t.ex. genom att servera alkohol utanför gällande serveringstid. *) Kommunen meddelade en varning pga. av att den ansett att tillståndshavaren överträtt alkohollagens bestämmelse om animeringsförbud (6 kap. 7 ) och särskilda bestämmelser vid marknadsföring av alkoholdrycker. Detta genom att i utskick till kunder erbjudit fri bar i sin dryckesprislista samt erbjudit servering till kl 03 vilket inte var förenligt med gällande serveringstillstånd till kl 01. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet och upphävde beslutet. Länsrätten fann därvid bl.a. att bolaget genom utskick till kunder via inte på serveringsstället vidtagit åtgärder i syfte att förmå någon gäst till inköp av alkoholdrycker. Då, anförde länsrätten, det är Konsumentverket och inte kommunen som skall utöva tillsyn över marknadsföring som sker utanför serveringsstället, finner länsrätten att kommunen inte haft behörighet att utdela en varning till tillståndshavaren pga. den marknadsföring som skett genom e-postmeddelandet till bolagets kunder. Vidare anförde länsrätten att det av utredningen i målet inte framkommit att bolaget faktiskt brutit mot bestämmelserna för serveringstillståndet, t.ex. genom att servera alkohol utanför gällande serveringstid. Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr , avslog överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. att erbjudandet om fri bar endast skett genom utskick med e-post till personer och företag i samband med information om restaurangens julbord år Eftersom erbjudandet inte skett på försäljningsstället eller riktat sig till gästerna på stället saknas förutsättningar att anse åtgärden vara ett brott mot animeringsförbudet i 6 kap. 7 alkohollagen. En förutsättning för ingripande enligt 7 kap alkohollagen är att en överträdelse av bestämmelser, föreskrifter eller villkor faktiskt har skett. I målet har inte framkommit eller ens påståtts att bolaget vid något tillfälle faktiskt har serverat alkohol efter serveringstidens utgång. Någon överträdelse av de villkor som gäller avseende serveringstid i bolagets serveringstillstånd har således inte visats. 7 kap. 20. Stockholm AB *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren inte lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket avseende en anställd person. Den anställde som påträffades på restaurangen i samband med tillsyn uppgav då viss inkomst per timme. Den uppgiften har sedermera återtagits. Tillståndshavaren å sin sida uppgav att den anställde, som varit sjukskriven, erbjudits arbetsträning på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm och yrkade inhibition vilket kammarrätten medgav , nr Stockholm AB *) 4 *) *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. brister i lämpligheten. Två företrädare för bolaget var ledamöter i ett annat bolag vars bokföring i viss mån släpat efter. Dessutom hade detta bolags skattedeklarationer lämnats in för sent vid flera tillfällen samt innehållit felaktigheter. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Rättens ordförande var skiljaktig. Kommunen överklagade till kammarrätten som meddelade inhibition men därefter avslog överklagandet. 7 kap. 7. Anm. Kammarrätten beslutade alltså den 13 juli 2007 om inhibition av länsrättens beslut. En av anledningarna till att kammarrätten nu avslår kommunens överklagande förefaller vara att det nu gått en ytterligare tid sedan de händelser inträffat som låg sökanden till last när kommunen prövade ärendet i september En normal karenstid på tre år hade därmed passerat. Stockholm AB *) 4

3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. upprepade restföringar av betydande belopp. Tillståndshavaren hade dessutom fått ett stort antal betalningsuppmaningar från Skatteverket. Härutöver ifrågasattes om inte bolaget drivits i likvidationspliktigt skick. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som , nr , avslog överklagandet. 7 kap. 19. Stockholm AB *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. pga. fyra restföringar (totalt ca kr) och tre restföringar rörande försenade årsredovisningar (totalt ca kr). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Stockholm U *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet för ett aktiebolag p.g.a. brister i kassahantering (manipulerat kassaregister) och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att de påtalade bristerna uppstått innan bolaget köptes av de två nuvarande ägarna vilka var ovetande om att kommunen inlett utredning om omprövning av serveringstillståndet. Kommunen å sin sida menade att bolaget som sådant var belastat av det inträffade och att en ny styrelse inte ändrar det förhållandet. Länsrätten biföll överklagandet och ansåg bl.a. att de nya ägarna till bolaget inte skulle anses belastade p.g.a. de tidigare ägarnas misskötsamhet med kassaregistret. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll kommunens överklagande och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten gjorde alltså den bedömningen att bolaget som sådant kunde lastas för det inträffade och att denna belastning kvarstod oavsett om aktieägare eller styrelse byttes ut. 7 kap. 19. Anm. Det förs emellanåt och bl.a. i detta mål resonemang om tillståndsbärande bolags och dess företrädares bristande lämplighet till följd av att bestämmelser i alkohollagen överträtts. Brister i lämpligheten utgår emellertid från vad som sägs i 7 kap. 7 varvid 7 kap. 19 p4 kan tillämpas. Vid överträdelser av alkohollagens ordningsregler t.ex. de i 8 kap. 5 och 5a blir 7 kap. 19 p3 tillämplig. I fallet ovan är, som kammarrätten konstaterat, bolaget belastat på ett eller annat sätt. Hade det istället varit fråga om en bolagsman som begått brott vilket inte haft anknytning till den tillståndspliktiga verksamheten kunde utfallet möjligen om han lämnat bolaget blivet ett annat. Stockholm AB *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. brister i ordning och nykterhet, servering av s.k. helrör i strid mot meddelade villkor samt underlåtenhet att iaktta anmälningsskyldigheten i 8 kap. 3 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Länsrätten såg allvarligt på det som inträffat men ansåg att det fanns särskilda skäl till varning, bl.a. eftersom tillståndshavaren gått med på att kommunen fick meddela ytterligare villkor som stöd för att stadga upp verksamheten. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och ändrade från varning till återkallelse. Kammarrätten fann bl.a. att tillståndshavaren inte visat att det kan antas att verksamheten i fortsättningen kommer att bedrivas i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Tillståndshavaren överklagade kammarrättens dom till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd , nr kap. 19. Anm. Tillståndshavaren hade meddelats varningar 2004, 2005 och De senaste besluten hade avsett brister i fråga om ordning och nykterhet. Jönköping F *) 1 *) Kammarrätten meddelade prövningstillstånd och inhibition (återkallelse av serveringstillstånd) Jönköping G *) 2 *) Inhibition (återkallelse av serveringstillstånd) Jönköping R *) 2 *) Ej pt i mål om inhibition Jönköping E *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd bl.a. pga. restföringar hos sökanden. Det hade även konstaterats att aktiekapitalet förbrukats och att kontrollbalansräkning inte upprättats. Sökande överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som även den avslog överklagandet. 7 kap. 7.

4 Jönköping R *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. sådana brister i kassaregistret att bokföringen inte gick att kontrollera. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten hade samma dag i ett skattemål rörande klaganden funnit att det inte funnits grund att skönstaxera klaganden. De brister som funnits i bokföringen ansåg länsrätten inte vara så allvarliga att serveringstillståndet skulle återkallas. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten hade tidigare upphävt länsrättens dom i ovan nämnda skattemål. I det målet anförde kammarrätten bl.a. att det var ostridigt att klaganden reducerat inslagna belopp i restaurangens kassaregister. 7 kap. 19. Jönköping F *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och ändrade till en varning. Kammarrätten fann att tillståndshavaren bedrivit serveringsverksamheten sedan 1995 och att de påtalade bristerna förekommit endast under år 2006 och att det inte kan uteslutas att tillståndshavaren redan innan kommunens beslut genomfört förändringar för att rätta till bristerna. 7 kap. 19. Jönköping T *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det i en flaska påträffats spritdryck på restaurangen som inte var inköpt i enlighet med vad som sägs i 6 kap. 5 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten ansåg alltså inte att det fanns särskilda skäl att endast meddela varning. 7 kap. 19. Göteborg N *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i en bowlinghall med motiveringen att det kan medföra sådana olägenheter som avses i 7 kap. 9 alkohollagen. Främst var det fråga om att många ungdomar uppehåller sig i lokalerna. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten fann bl.a. att ansökan avsåg servering kvällstid under fredagar och lördagar med en åldersgräns i lokalen på 18 år. Kammarrätten ansåg inte att serveringen vid dessa förhållanden kunde befaras medföra olägenheter. 7 kap. 9. Göteborg O *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. servering till underåriga vid ett tillfälle, pga. att gäster i väntan på maten bjudits på alkoholdrycker samt att tillståndshavaren begagnat personal som inte var anställd av honom. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten fann det styrkt att underåriga serverats vid ett tillfälle men underkände vad kommunen åberopat i övrigt. Vad gäller personalfrågan hade tillståndshavaren uppgivit att de var praktikanter. Länsrätten konstaterade att det avgörande vid tolkningen av best. i 6 kap. 3 alkohollagen var om personerna ifråga anlitats av tillståndshavaren och var underställd denna, vilket länsrätten konstaterade vara fallet. Vad gäller överträdelsen av gåvoförbudet i 4 kap. 9 ansåg länsrätten att denna bestämmelse inte utgör en för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelse. Kommunen överklagade till kammarrätten i Göteborg som avslog överklagandet. Kammarrätten delade länsrättens bedömning i fråga om 6 kap. 3 och 3 kap. 8. Kammarrätten fann dock vad gällde 4 kap. 9 att den utgör en för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelse. 7 kap. 19. Göteborg O *) 7 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. 6 kap. 8 alkohollagen inte efterlevts eftersom gäster vid flera tillfällen hade tagit med sig alkoholdrycker från serveringsstället (öl hade i samband med rökning förts ut utanför stället). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som undanröjde kommunens beslut. Länsrätten ansåg inte det inträffade vara så allvarligt att det kunde motivera ett ingripande med stöd av 7 kap. 19. Länsrätten förde även ett resonemang om huruvida 6 kap. 8 över huvud taget var tillämplig på aktuellt fall och inte endast avsåg att förhindra detaljhandel från en restaurang. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. att bestämmelsen i 6 kap. 8 alkohollagen ska förstås så att det inte är tillåtet att ta med sig alkohol ut från den lokal i vilken servering har skett och som serveringstill-

5 ståndet avser. Bestämmelsen har, oavsett dess historiska bakgrund, en viktig funktion för att upprätthålla ett grundläggande krav på ordning vid alkoholservering. Ett annat synsätt leder dessutom till den orimliga konsekvensen att regeln att serveringstillståndet ska avse viss lokal eller visst avgränsat utrymme, med de möjligheter till överblick av alkoholförtäringen som detta ger, sätts ur spel.7 kap. 20. Göteborg O *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse (brister i redovisning, kassahantering mm). Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Sundsvall BD *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på en turiststation X eftersom den inte hade kök för allsidig matlagning (X hade dock tillstånd att servera slutna sällskap). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll ansökningen. Den mat som skulle serveras bestod av en soppa, några baguetter, palt samt varm korv med bröd. Maten skulle tillagas i en restaurang ca två kilometer från X och värmas i X:s kök. Länsrätten anförde bl.a. att även om X inte kan godkännas som serveringsställe bör X kunna godkännas som serveringslokal. X ligger enligt uppgift cirka två kilometer från huvudstationen. Hänsyn bör här kunna tas till det speciella förhållandet att besökare färdas med linbana upp till bergstationens topp. Länsrätten anser således att X är en integrerad del av serveringsstället (huvudstationen) och att X ligger i nära anslutning till den serveringslokal som befinner sig på huvudstationen. Båda serveringslokalerna tillhör därför samma serveringsställe. Länsrätten medger serveringstillstånd för utskänkning av sprit, vin och starköl från kl till kl varje dag under hela året på serveringslokalen X. Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr , ändrade länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. 7 kap 8 och 10. Sundsvall Z *) 2 Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 04 i samband med VM i skidskytte. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet på så sätt att serveringstid till kl 03 medgavs. Kammarrätten ansåg inte att kommunen närmare angett vilka specifika olägenheter en utsträckt serveringstid skulle medföra. I kammarrättens bedömning låg även att det var fråga om en relativt kort tidsperiod (10 dagar). 6 kap. 4. Sundsvall Z *) 2 Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 04 i samband med VM i skidskytte. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet på så sätt att serveringstid till kl 03 medgavs. Kammarrätten ansåg inte att kommunen närmare angett vilka specifika olägenheter en utsträckt serveringstid skulle medföra. I kammarrättens bedömning låg även att det var fråga om en relativt kort tidsperiod (10 dagar). 6 kap. 4. Sundsvall W *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. att verksamheten vänder sig till ungdomar och ligger i ett bostadsområde. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrka att tillstånd meddelades. Polismyndigheten pga. smärre brottslighet som hänförde sig till åren och miljöförvaltningen pga. av att det fanns risk för att närboende blev störda av verksamheten efter kl 18 samt att ventilationen inte var tillfredsställande. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten begränsade dock serveringstiden till kl 18. Sökanden överklagade i fråga om serveringstiden till Kammarrätten i Sundsvall som , nr , biföll överklagandet och medgav serveringstid till kl kap. 4 Sundsvall Y *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 03 med i huvudsak hänvisning till kommunens riktlinjer för serveringstillstånd men även till att anmärkningar riktats mot bolaget tidigare. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som fann att det inte kunde antas att verksamheten skulle medföra olägenheter. Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr 27-08, biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten tog därvid hänsyn till brister i ordning och nykterhet som observerats efter länsrättens dom. 6 kap. 4. Sundsvall AC *) 7

6 *) *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det i samband med tillsyn konstaterats överservering, att gäster fått medföra alkoholdrycker utanför serveringsområdet och att restaurangens dagskassa blandats ihop med spelkassan. Kommunen hade i augusti 2007 meddelat tillståndshavaren en varning på p.g.a. att tillståndshavaren inte meddelat kommunen att restaurangen bytt namn och p.g.a. att det vid ett tillfälle bedrivits alkoholservering utan att serveringsansvarig person funnits på plats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som efter att först meddelat inhibition biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att det var oacceptabelt att blanda ihop kassorna men att Skatteverket inte kunde utesluta att allt ändå var i sin ordning. Det var heller inte visat att sammanblandning skett vid andra tillfällen. När det gällde övriga anmärkningar framgick inte av tillsynsprotokollet, enl. länsrätten, att den alkohol som förekommit utanför serveringsområdet kommit från restaurangen. Bristerna i nykterhet däremot var väl dokumenterad av polisen men eftersom det rörde sig om ett enstaka tillfälle kunde inte det ligga till grund för en åtgärd. Kommunen överklagade till kammarrätten som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 7 kap. 19. LÄNSRÄTTERNAS DOMAR 2008 Länsrätt Datum Mål nr Ändring (Ä)eller inte (Ej Ä) Sak Uppdatering nr AB Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i kassaregistret och i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten ansåg att de påtalade bristerna rättats till och att det inte framkommit anledning att anta annat än att verksamheten fortsättningsvis kommer att bedrivas i enlighet med gällande bestämmelser. 7 kap. 19. AB Ä *) 2 *) Kommunen återkallade den 13 dec (efter kommunikation av beslutsunderlaget) serveringstillståndet. Tillståndshavaren överklagade beslutet och anförde att han inte fått del av beslutet innan det fattades (tillståndshavaren löste först den 21 dec ut handlingarna som skickats med mottagningsbevis). Länsrätten återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. 17 förvaltningslagen. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd dels pga. bristande lämplighet hos en bolagsman och dels pga. att handlingar rörande finansiering inte lämnats. I fråga om finansieringen ville kommunen veta varifrån den privata långivaren fått pengarna. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten anförde angående finansieringen att sökanden i tillräcklig mån presterat bevisning för finansieringen. Det faktum att en delägare förekom i en polisiär utredning föranledde dock länsrätten att anse att bolaget inte uppfyllde kravet på lämplighet. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. brister i lämpligheten samt att sökanden inte inkommit med miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggning och därmed inte visat att serveringsstället uppfyller kraven i 7 kap. 8 alkohollagen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. pga. fyra restföringar (totalt ca kr) och tre restföringar rörande försenade årsredovisningar (totalt ca kr). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2

7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. upprepade restföringar på betydande belopp (som mest var skulden ca kr). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i kassaregisterhanteringen (kassakontrollremsor hade inte tagits ut efter lunchserveringen och gjorda returer framgick inte på z-rapporten) samt pga. att alkoholservering förekommit på uteserveringen trots att den inte var insynad som serveringslokal. Dessutom hade tillståndshavaren fått ett antal betalningsuppmaningar rörande obetalda skatter och avgifter samt hade inte kontrollbalansräkning upprättats de senaste åren. Tillståndshavaren hade 2004 meddelats varning för brister i kassaregisterhanteringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten fann att tillståndshavaren vidtagit åtgärder för att rätta till de påtalade bristerna. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Ett serveringstillstånd överklagades av en närboende samt av en annan person. Länsrätten avvisade överklagandet från den som inte var närboende och avslog överklagandet då länsrätten inte ansåg serveringen skulle medföra olägenheter. 7 kap. 9. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. att det funnits starkare alkoholdrycker på restaurangen som inte inköpts på sätt som föreskrivs i alkohollagen samt att det förekommit kraftigt påverkade gäster. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB *) 2 *) Avskrivning, överklagandet återkallat av klaganden. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak pga. av att en ny ägare av bolaget aktier inte kunnat visa hur köpet av aktierna finansierats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) En bostadsrättsförening överklagar ett serveringstillstånd som meddelades Föreningen hävdade att den inte förrän nu känt till att en bostadsrättsinnehavare i andra hand upplåtit en föreningens lokal till ett bolag som bedriver serveringsverksamhet. Länsrätten avslog överklagandet. AB Ä *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. av att maten förbereds i en annan lokal (renseri och kylrum var belägna några meter bort) än den sedan tillagas i samt att serveringsstället saknar möjlighet att servera maträtterna på porslin (endast engångsartiklar fick användas). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. 7 kap. 8. AB Ä *) 2 *) Kommunen meddelade en varning pga. att det på restaurangen förekommit överservering och oordning vid upprepade tillfällen. Tillståndshavaren överklagade och bestred att överservering skett. Länsrätten biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att de två kontrollbesöken skett samma kväll med ca en timmas mellanrum. Det går enligt länsrätten inte att säga att de båda inspektionerna avser skilda tillfällen. Vidare var det inte styrkt att gäster som tillståndshavaren uppmanats att avvisa senare skulle serverats alkoholdrycker. Vad gäller den påverkade gäst som avvisats men som efter ett tag kom tillbaka för att äta ansåg länsrätten det varit olämpligt att tillåta att en berusad gäst över huvud taget vistades på restaurangen men att det inte visats att det vid tillfället förekommit sådan brist på ordning och nykterhet som innebär ett åsidosättande av bestämmelserna i 3 kap. 4 alkohollagen. 7 kap. 20. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. restföringar, brister i bokföringen samt brott mot lotterilagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2

8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i redovisning och betalning av skatter och avgifter samt pga. ett flertal restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en varning pga. ett kassaregister gick att manipulera. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Klaganden hävdade i länsrätten att tillståndshavaren inte haft kännedom om att kassaregistret gick att manipulera (enligt Skatteverket hade heller inte tillståndshavaren använt manipuleringsfunktionen). 7 kap. 20. Anm. I detta mål var det alltså enligt länsrättens mening tillräckligt att det var möjligt att manipulera kassaregistret för att åtgärd skulle få vidtas. AB Ä *) 3 *) Kommunen avslog en ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl 04 avseende slutet sällskap den 29/30 mars. Som skäl angavs att kommunen tidigare under året i ett beslut meddelat tillämpning av gällande serveringstid vid övergång till sommartid respektive vintertid med innebörd att klockan ska gälla för korrekt serveringstid. Tillståndshavaren, som normalt hade serveringstid till kl 03, överklagade till länsrätten som inte fann att en serveringstid i detta fall skulle föranleda olägenheter (vilket inte heller kommunen hävdat) och biföll sålunda överklagandet. 6 kap. 4. Anm. Kommunen hade alltså, till ledning för tillståndshavarnas tillämpning av sina resp. serveringstider, talat om vad som gällde när klockan ställdes fram den 30 mars. I detta mål var det dock inte fråga om förfarande utan om en ansökan om att få utsträcka serveringstiden och vars fråga måste prövas utifrån vad som sägs i 6 kap. 4 varvid bl.a. skall prövas risken för olägenheter - just som länsrätten anför i domen. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd men avslog ansökan i den del som gällde servering i en uteservering som inte låg i nära anslutning till de egentliga serveringslokalerna. Av beslutet framgår bl.a. att personalen måste använda ett trapphus eller en hiss för att ta sig till uteserveringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 10. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid från kl 22 till kl 23 på en uteservering. Som skäl angavs risken för närboendestörningar. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrkt utökad serveringstid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB *) 3 *) Avskrivning. Överklagandet återkallat. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. att tillståndshavaren inte lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket avseende en anställd person. Den anställde som påträffades på restaurangen i samband med tillsyn uppgav då viss inkomst per timme. Den uppgiften har sedermera återtagits. Tillståndshavaren å sin sida uppgav att den anställde, som varit sjukskriven, erbjudits arbetsträning på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm och yrkade inhibition vilket kammarrätten medgav , nr AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog en ansökan från en förening om serveringstillstånd i slutet sällskap pga. att kommunen inte betraktade sökanden som slutet sällskap. Föreningen vände sig inte bara till sin normala krets av medlemmar utan även till andra. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 4

9 *)Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. servering till märkbart påverkade, brister i ordning och nykterhet och brister i bokföring och kassarutiner. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet eftersom kravet på lämplighet inte var uppfyllt (en bolagsman hade blivit skönstaxerad 2005 och 2006 samt 2003 dömts för våldsbrott vid två tillfällen och bolagets moderbolag hade fått anmärkningar avseende den ekonomiska skötseln) samt pga. av att det enligt hyresavtalet inte fick tillagas maträtter i lokalerna och att det dessutom inte fanns något kök för allsidig matlagning. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7-8 samt 10. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog en ansökan om stadigvarande servering till allmänheten pga. att det inte fanns något kök för allsidig matlagning. Enligt det godkännande av livsmedelsanläggning som fanns fick endast färdiglagade portionsförpackade maträtter hanteras i lokalen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 8. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om att personalen skall genomgå STAD-utbildning. Kommunen meddelade även villkor om att tillståndshavaren skulle utarbeta en skriftlig alkoholpolicy. Anledning till åtgärderna var upprepade brister i fråga om ordning och nykterhet. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Vad gäller de två villkoren som kommunen meddelat prövades inte dessa i sak av länsrätten eftersom länsrätten ansåg att klaganden inte bestritt dem. 7 kap. 20 och 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföringen samt restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap vid ett tillfälle. Kommunen konstaterade att eftersom sökanden annonserat ut evenemanget och att biljetter kunde köpas via internet. Medlemskap kunde även det erhållas via internet eller i samband med besök av evenemanget. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Bl.a. anförde länsrätten att den verksamhet som bedrivs måste anses vara en del av en rörelse vars verksamhet väsentligen synes bestå i att anordna tillställningar av detta slag för en stor krets personer. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om tillstånd att servera starköl på McDonald s, Arlanda flygplats. Kommunen motiverade sitt beslut med att sökanden inte erbjuder ett allsidigt utbud av maträtter, att serveringsstället är att jämställa med gatukök och att McDonald s är en miljö där ungdomar ofta vistas i och verksamheten är intimt förknippad med alkoholfri servering. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att serveringsstället till övervägande del besöks av anställda på Arlanda, affärsresenärer och andra vuxna resenärer. Maten som tillhandahålls är förutom hamburgare sallader, friterad kyckling, fisk, köttbullar mm. Länsrätten avslog överklagandet och hänvisade bl.a. till såväl Statens folkhälsoinstitut som yttrat sig i målet och avstyrkt att serveringstillstånd meddelades och till länsstyrelsen i Stockholms län vilken även den avstyrkt tillstånd. Även polismyndigheten i Stockholms län hade haft likartade invändningar. Samtliga gjorde samma överväganden som kommunen gjort i sitt beslut.7 kap. 8. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i kassahanteringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 5

10 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 23 på en uteservering pga. risk för närboendestörningar. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrkt utökad tid. Närboende hade dessutom klagat över störningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak pga. att det vid ett tillfälle saknats serveringsansvarig och pga. brister i bokföringen, restföringar och underskott på skattekontot. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan i den del som avsåg serveringstid på uteservering sön-to mellan kl 23 och kl 01. Anledningen till begränsningen var att polismyndigheten i allmänt hållna ordalag ställt sig tveksam till sena serveringstider på uteserveringen. Miljöförvaltningen hade dock inte haft något att erinra mot sökt tid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten fann således att det inte var utrett att sökt serveringstid kunde medföra sådana olägenheter som avses i 7 kap. 9 alkohollagen. 6 kap. 4. AB *) 5 *)Avskrivning sedan kommunen ändrat det överklagade beslutet. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning pga. brott mot lotterilagen. Enligt kommunen skulle bristande lämplighet hos tillståndshavarna grund för åtgärden. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. Anm. Kommunen och länsrätten hänvisar till 7 kap. 19 p4 som grund för beslutet att meddela varning enligt 7 kap. 20. Ingen av tillståndshavarna har dock såvitt framgår av domen dömts för det förmenta brottet. Länsrätten nämner visserligen i sin utredning att tillståndshavaren upplåtit sin lokal till olagliga lotterimaskiner och att detta skulle vara likställt med att de tillåtit att brottslig verksamhet får förekomma i restaurangen. Dock har i domen inte hänvisats till 7 kap. 19 p 5 som just berör tilllåtande av brottslig verksamhet utan till p 4 och lämplighetsaspekten utifrån 7 kap. 7. Det skall slutligen konstateras att det vare sig finns någon dom riktad mot någon av de inblandade eller något erkännande om brott från dem. AB Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstid till kl 01 (medgav till kl 22) pga. risk för ordningsoch närboendestörningar. Sökanden överklagade till länsrätten och yrkade om inhibition. Länsrätten ansåg inte att kommunen tillräckligt utrett befarad risk för störningar och biföll överklagandet. I fråga om inhibitionsyrkandet anförde länsrätten att det inte är möjligt att förordna om inhibition av kommunens beslut då beslutet avser en ansökan om tillstånd och inte ett pågående tillstånd. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade på polismyndighetens inrådan villkor om två ordningsvakter. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade att beslutet skull ändras till att avse endast en ordningsvakt. Länsrätten fann polismyndighetens bedömning rimlig och avslog överklagandet. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. misstanke om servering till underåriga vid ett tillfälle, avsaknad av på restaurangen tillagad mat (köket under reparation) och maten anskaffades genom catering, en bolagsman hade dömts till dagsböter för våldsamt motstånd samt pga. av brister i bolagets ekonomiska redovisning. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten ogillade dock de tre ovan först nämnda rekvisiten som grund för återkallelse av tillståndet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet pga. bolagsmännens tidigare ekonomisk missskötsamhet i andra företag. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 5

11 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i företagets kassaregister (ett program som möjliggör manipulation av registret hade använts). Betalningsuppmaningar hade också lämnats vid ett antal tillfällen av Skatteverket. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. att en delägare i bolaget hade dömts för brott mot automatspelslagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning eftersom den aktuelle personen lämnat företaget i samband med tingsrättens dom. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföring och kassahantering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19 AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. servering av alkoholdrycker efter serveringstidens slut, avsaknad av serveringsansvarig person, underskott på skattekontot och restföringar och brister i bolagets årsredovisning. Tillståndshavaren hade heller inte hörsammat ett villkor om att personalen skulle genomgå s.k. STAD-utbildning. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstid i en flygterminal. Kommunen angav som skäl att alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att minska riskerna för alkoholpolitiska olägenheter samt att den sökta tiden inte är förenlig med alkohollagen. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att varken polismyndigheten eller miljöförvaltningen hade haft något att erinra mot sökt serveringstid. Det fanns heller inget i kommunens utredning som talar för att det kan befaras att serveringen skulle medföra olägenheter. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet eftersom sökanden inte inkommit med de handlingar som krävs för att kunna genomföra en prövning av om förutsättningarna i 7 kap. 7-8 alkohollagen är uppfyllda. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7 AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen meddelade serveringstid till kl 24 under en prövotid på en uteservering. En närboende överklagade beslutet till länsrätten och framförde att närboende stördes av verksamheten. Polismyndigheten hade avstyrkt tid till kl 24 men miljöförvaltningen hade tillstyrkt. Länsrätten avslog överklagandet och fann, med hänsyn till miljöförvaltningens tillstyrkan och att det var fråga om en prövotid, att utredningen inte gav stöd för att det förelåg sådana olägenheter som ger skäl att ändra beslutet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd med bl.a. serveringstid på en uteservering till kl 01 (detta under en prövotid). En närboende överklagar till länsrätten och anför att verksamheten medför störningar. Länsrätten avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen beslutade om utsträckt serveringstid till kl 02 under en prövotid av ett år. Kommunen medgav dock inte serveringstid till kl 03 vilket tillståndshavaren ansökt om. Beslutet överklagades till länsrätten av hyresvärden och av ett antal i fastigheten boende. Som skäl angavs ljudstörningar. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten fann bl.a. att de klagande inte tillräckligt konkretiserat de uppgifter om tidigare störningar som åberopats. 6 kap. 4. AB Ä *) 6

12 *) Kommunen avslog en ansökan om att få utsträcka serveringstiden inomhus från kl 23 till kl 01 och utomhus från kl 21 till kl 22 (kommunen hade tidigare meddelat tillstånd till kl 23 resp. kl 21 under en prövotid av sex månader). Motivet till kommunens beslut var befarad risk för olägenheter. Polismyndigheten hade avstyrkt utsträckt tid p.g.a. risk för närboendestörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet på så sätt att servering fick ske i enlighet med sökandens önskemål, dock endast under den prövotid kommunen tidigare beslutat om. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. vid flera tillfällen konstaterade brister i ordning och nykterhet. Härutöver fanns enstaka restföringar samt att en företrädare för rörelsen hade dömts för trafiknykterhetsbrott. Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB *) 7 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. AB *) 7 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ett stort antal betalningsuppmaningar från Skatteverket gällande underskott på skattekontot. Tillståndshavaren hade vidare restförts vid sex tillfällen för skulder på skattekontot på totalt ca kr. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. att tillståndshavaren vid flera tillfällen sedan år 2003 brustit i att iaktta anmälningsskyldigheten i 8 kap. 3 alkohollagen (i aktuellt fall ändringar av personkretsen i bolaget). Kommunen lät ingripandet stanna vid en varning sedan de nytillträdda personernas lämplighet utretts varvid konstaterats att det inte förelåg några brister. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. AB Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. av att sökanden inte bedömdes uppfylla kravet på lämplighet i 7 kap. 7 alkohollagen. Bl.a. anförde kommunen att sökanden åtagit sig att betala av en skuld som den tidigare ägaren har till Kronofogdemyndigheten. Köpet finansierades vidare genom avbetalning till den tidigare ägaren som därigenom som kreditgivare hade ett intresse i rörelsen (denne tidigare ägare hade mist sitt serveringstillstånd men därefter flyttat från orten och drev annan verksamhet). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. följande: Länsrätten anser inte att det utifrån uttalandena i lagens förarbeten är möjligt att dra slutsatsen att varje privat kreditgivare ska anses ha ett sådant betydande inflytande som innebär att dennes lämplighet ska prövas. I stället får en individuell prövning göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Länsrätten fann därefter att nuvarande ägare hade en enskild firma och att den tidigare ägaren inte hade sådant inflytande i rörelsen att hon skulle innefattas av lämplighetsprövningen. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att Skatteverket funnit att tillståndshavarens kassaregister manipulerats och att omsättningen krympts under åren Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 03 med hänvisning till risk för sådana olägenheter som sägs i 7 kap. 9. Polismyndigheten hade avstyrkt att serveringstiden utökades med hänvisning till risken för närboende- och ordningsstörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg bl.a. att polismyndighetens yttrande var allmänt hållet och att enbart det inte kunde ligga till grund för att avslå ansökningen. En nämndeman var skiljaktig. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 7

13 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om att serveringspersonalen skulle genomgå STADutbildning i ansvarsfull alkoholservering. Beslutet motiverades med att det fanns en bokföringsbrist vad gällde lagret (inventering av varulagret hade enligt bolagets revisor inte gjorts i rätt tid), att en styrelseledamot upptagit ett lån hos bolaget (styrelseledamotens lämplighet enligt 7 kap. 7 skulle därmed brista), att det funnits starkt påverkade personer på serveringsstället vid flera tillfällen och att en gäst vid ett tillfälle druckit alkoholdryck i rökrummet. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som delade kommunens bedömning i samtliga delar och avslog överklagandet. 7 kap. 20. AB Ä *) 7 *) En närboende klagar på serveringstid till kl 03. Omfattande störningar från hög musik och från gäster som uppehöll sig utanför restaurangen och väsnades och orenade. Kommunen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. att den utökade serveringstiden är på prov under ett år. Visserligen hade polismyndigheten och miljöförvaltningen avstyrkt utökad serveringstid men kommunen ansåg att en prövotid behövdes för att vinna erfarenhet om verksamheten orsakar ordningsproblem eller stör närboende. Länsrätten biföll överklagandet och upphävde kommunens beslut. Länsrätten konstaterade bl.a. att det i alkohollagen inte finns några bestämmelser av innebörd att lägre krav ställs för erhållande av serveringstillstånd på prov jämfört med vad som gäller för stadigvarande servering. Länsrätten fann därmed att en servering som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt 7 kap. 9 alkohollagen inte heller kan beviljas ett tillstånd på prov. Länsrätten konstaterade även att det av lagtext och förarbeten framgår att serveringstillstånd till kl 01 är det normala och att båda remissinstanserna (miljö och polis) samt även kommunens tillståndsenhet hade avstyrkt serveringstid till kl 03 med hänvisning till risken för närboendestörningar. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet (rest. A) p.g.a. att en företrädare för bolaget gjort sig skyldig till rattfylleri, att serveringstillståndet återkallats för en annan restaurang (rest. B) som drivs av samma personer som den här aktuella och att servering skett i rest. B trots att dess serveringstillstånd återkallats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann dock att den som gjort sig skyldig till rattfylleri hade lämnat bolaget (rest. A) vid tiden för det överklagade beslutet. Länsrätten fann vidare att beslutet om återkallelse av rest. B:s serveringstillstånd hade upphävts av kammarrätten vilket medförde att rest. A inte längre belastades av den åtgärden. Vad slutligen gällde den servering som skett i rest. B, trots att serveringstillståndet var återkallat, fann dock länsrätten att bolagsmännen därigenom inte uppfyllde kravet på lämplighet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte uppfyllde kravet på lämplighet (sökanden hade inte fullt ut kunnat visa hur han finansierat köpet av restaurangen). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. C Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. underskott på skattekontot och pga. att det vid en analys av spritdrycker som såldes på restaurangen framkommit att innehållet i en flaska inte motsvarade det som angavs på flaskans etikett. Även restföringar hade förekommit tidigare (vilket renderat en varning år 2007). Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. C Ä *) 6 *) Kommunen meddelade villkor om två ordningsvakter under kvällstid. Polismyndigheten hade tillstyrkt under förutsättning av att tillståndshavaren hade minst två ordningsvakter. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade att länsrätten skulle besluta om att det var tillräckligt med en entrévärd. Tillståndshavaren påpekade även att det saknades tidsangivelse för när ordningsvakterna skulle tjänstgöra. Länsrätten avslog överklagandet om ordningsvakter men återförvisade målet till kommunen för en exakt angivelse mellan vilka klockslag villkoret ska gälla. 7 kap. 5. D Ej Ä *) 5

14 *) Kommunen avslog ansökan om att få servera på en uteservering som var från restaurangen sett belägen på andra sidan av en trafikerad gata (en s.k. satellitservering). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 10. D *) 7 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. E Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. ett flertal restföringar under senare år. Tillståndshavaren hade redan 2004 meddelats varning pga. restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. E Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. överservering vid flera tillfällen. Vid några tillfällen hade polisen ingripit mot gäster med stöd av LOB. Det fanns även skatteskulder om ca kr. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. E Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i huvudsak pga. att restaurangens kök inte uppfyllde kraven i 7 kap. 8 alkohollagen. Maten var i huvudsak prefabricerad och det saknades beredningsytor för kött och för tillredning av maten fanns endast ett mindre stekbord, två mikrovågsugnar och en kokplatta. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. E Ej Ä *) 2 *) Kommunen avslog en ansökan från ett logesamfund (Odd Fellow) om dispens från att ha kassaregister. Sökanden överklagade till länsrätten och hävdade att de var jämförbara med det Frimuraresamhälle i Kalmar vilka av Kammarrätten i Jönköping medgivits dispens (dom nr ). Länsrätten avslog överklagandet och anförde bl.a. dispens bör endast komma ifråga där serveringsverksamheten har en begränsad omfattning samt att Samfundets verksamhet till stor del liknar vad som i normalfallet kan betecknas som restaurangliknande. 8 kap. 5a. E *) 3 *) Ej inhibition (beslut om återkallelse av serveringstillstånd, -ek. misskötsamhet) E *) 3 *) Ej inhibition (beslut om återkallelse av serveringstillstånd,-ek. misskötsamhet) E *) 4 *) Överklagandet av kommunens beslut om återkallelse avvisas sedan klaganden sålt restaurangen. E *) 4 *) Inhibition av beslut om varning och villkor E Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföring och kasaregister. Enligt Skatteverket hade omsättningen krympts med betydande belopp. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. E Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. restföringar underlåtenhet att lämna föreskrivna redovisningar av skatter och avgifter i rätt tid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. F Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. sökandens bristande kunskaper i alkohollagstiftningen (sökanden hade under en period år 2007 serverat alkoholdrycker utan erforderligt tillstånd). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. F Ej Ä *) 3

15 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Jönköping som , nr , biföll överklagandet och ändrade till en varning. Kammarrätten fann att tillståndshavaren bedrivit serveringsverksamheten sedan 1995 och att de påtalade bristerna förekommit endast under år 2006 och att det inte kan uteslutas att tillståndshavaren redan innan kommunens beslut genomfört förändringar för att rätta till bristerna. 7 kap. 19. F Ä *) 3 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd till kl 01 men inte till kl 02 vilket ansökts om samt medgav att uteserveringen fick användas 30 april-1 oktober. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten detta beslut samt att kommunen underlåtit att pröva ansökan om servering på uteservering året runt. Länsrätten biföll överklagandet vad gällde serveringstiden och återförvisade målet för erforderlig handläggning vad gällde uteserveringen. 6 kap 4 och 7 kap. 5. F Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap till kl 03 från en studentkår. Tillställningen betraktades inte som sluten av kommunen och serveringstid till kl 03 meddelades därför inte. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att 8000 studenter tillhörde studentkåren och ansökan omfattade alla dessa medlemmar. Därmed uppfyllde tillställningen inte kravet på slutenhet. 7 kap. 5. F Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om att få servera alkoholdrycker på en uteservering. Restaurangen är belägen i anslutning till ett promenad- och rekreationsområde och uteserveringen besöks dagligen av ungdomar och barnfamiljer. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 9. F Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden begått ett antal brott 2003 och 2004 samt 2007 haft personer anställdas vilka inte hade arbetstillstånd i Sverige. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. Anm. Av domen framgår inte vilka påföljder brotten 2003 och 2004 lett till. Vad gäller händelsen 2007 hade förundersökningen lagts ner. Detta gör det svårt att av denna dom dra generella slutsatser om hur brottslighet skall påverka bedömningen av en sökandes lämplighet. F Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid från kl 02 till kl 03 i samband med servering till ett slutet sällskap vid en galaafton. Som skäl för beslutet angav kommunen att ansökan inte avsåg ett slutet sällskap. När det gäller själva serveringstiden uppgav kommunen att dess alkoholpolitiska riktlinjer förordade restriktivitet vid serveringstider fram till kl 03. Sökanden överklagade till länsrätten som upphävde beslutet och återförvisade ärendet till kommunen. Länsrätten konstaterade inledningsvis att den i målet ifrågavarande kretsen inte kan anses omfattas av begreppet slutet sällskap. Länsrätten anförde vidare att det vare sig i lagstiftning eller i förarbeten framgår att en tillfällig t utsträckt serveringstid endast kan komma ifråga vid servering till slutet sällskap. Kommunen borde ha prövat om ansökan skulle kunna medges inom ramen för servering till allmänheten. Med anledning härav kan inte länsrätten pröva den egentliga frågan i målet nämligen förutsättningarna för att medge serveringstid till kl 03. F Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden dömts för misshandel i november 2007 och gripits för misshandel i februari Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. F Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren, ett handelsbolag, ansågs ha trätt i likvidation. Bolaget hade under en tid längre än sex månader haft endast en bolagsman. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19.

16 G Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. att kraven i 7 kap. 8 inte var uppfyllda (i lokalen fick tillagas och serveras endast pizza samt andra rätter som är prefabricerade och endast kräver värmebehandling). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 8. G *) 2 *) Ej inhibition (återkallelse av serveringstillstånd) Efter överklagan meddelar Kammarrätten i Jönköping inhibition , nr G Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. att polismyndigheten ställt sig tveksam (brott hade begåtts senast för fyra år sedan vilket resulterat i villkorlig dom år 2004). Sökanden överklagade till länsrätten. Länsrätten ansåg att tillräckligt lång karenstid förflutit och biföll överklagandet. 7 kap. 7 G Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahanteringen och i bokföringen. Skatteverket hade skönsmässigt höjt bolaget moms och arbetsgivaravgifter samt påfört skattetillägg. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. G Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden för ett år och fyra månader sedan fick sitt serveringstillstånd återkallat. Kommunen menade att det bör förflyta minst tre år innan nytt tillstånd kan komma ifråga. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att tiden för karens skall räknas från tidpunkten för misskötsamheten (som föranledde återkallelsebeslutet) och inte från tidpunkten för återkallelsebeslutet. Länsrätten avslog överklagandet och anförde bl.a. att karenstiden bör räknas från beslutet om återkallelse men att det inte hindrar att man vid en bedömning av karenstidens längd även beaktar den tid som förflutit sedan ekonomisk misskötsamhet ägt rum. Dock ansåg länsrätten att det gått för kort tid för att sökanden nu skulle betros med serveringstillstånd. 7 kap. 7. G Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte kunnat visa hur finansieringen gjorts. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att de pengar som erhållits vid fastighetsförsäljningar i Kina åren ch 2006 till största delen inte förvarats på bankkonto. Det har inte på ett godtagbart sätt visats att pengarna fortfarande fanns kvar vid köpet av restaurangen. De pengar som påståtts erhållits genom spelvinster hade inte heller de kunnat verifieras med vinstbongar av vilka framgick vem som vunnit, hur mycket som satsats osv. 7 kap. 7. G Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att bolaget dels inte anmält en nytillträdd styrelseledamot (vilken visat sig inte uppfylla kravet på lämplighet), dels p.g.a. brister i kassahantering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. H Ej Ä *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i en simhall. Servering av alkoholdrycker skulle ske endast i samband med speciella evenemang och daglig servering till badgästerna skulle inte förekomma. Kommunen anförde i beslutet att enligt kommunens drogpolitiska riktlinjer skall alkoholservering till allmänheten inte tillåtas i omedelbar anslutning till eller i närheten av idrottsanläggningar. Sökanden överklagade och anförde bl.a. att servering endast skall ske till hockeypublik samt i samband med större evenemang. Länsrätten avslog överklagandet och anförde att serveringsstället är beläget i en simhall och ligger således i ett särskilt känsligt område där många ungdomar vistas varför det är olämpligt att servera alkoholdrycker där. 7 kap. 9. H Ej Ä *) 3

17 *) Kommunen som tidigare meddelat serveringstillståndet under en prövotid beslutade därefter att inte bevilja serveringstillstånd sedan prövotiden gått ut. Anledningen härtill var ekonomisk misskötsamhet. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten hade dessförinnan meddelat inhibition men fann vid sitt slutliga avgörande att det fanns skäl att återkalla tillståndet. Tillståndshavaren hade under handläggningstiden dessutom bedrivit en reklamkampanj i lokaltidningen på ett sådant sätt att det ansågs strida mot bestämmelserna i alkohollagen. Härutöver hade polisen vid ett flertal tillfällen gjort ingripanden på och omkring restaurangen efter anmälningar om misshandel och fylleri. 7 kap. 19. H Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. att en nytillträdd ägare till bolaget inte ansågs lämplig. Ägaren ansågs ha brister i svenska språket samt sakna nödvändiga kunskaper i alkohollagstiftningen. Han ansågs heller inte ha visat hur han finansierat köpet av aktierna i bolaget. Sökande överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten fann visserligen att klagandens kunskaper i svenska språket var bristfälliga men ändå tillräckliga för att han skulle kunna göra sig förstådd gentemot gäster. Han ansågs även ha förmåga, i vart fall med visst biträde från sin personal, att kunna kommunicera med tillsynsmyndigheten. Vad gäller finansieringen fanns en växlingsnota och dessutom hade klaganden ett vittne som sett pengarna i samband med att de infördes till Sverige (från ett land utanför EU). 7 kap. 7. Anm. Det kan konstateras att det hänt tidigare att domstolarna accepterar att historiken kring pengar som förs in från utlandet inte blottläggs närmare. H Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföring och kassahantering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. H Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade i april 2008 serveringstillståndet p.g.a. att det inte längre utnyttjades. Restaurangen hade varit stängd sedan september Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att bolaget inte bedrivit någon verksamhet under en relativt lång tidsperiod och att anledningen till detta saknade betydelse för bedömningen av tillståndsfrågan. 7 kap. 19. I *) 3 *) Avskrivning sedan överklagandet återtagits. I Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog en ansökan om att få servera på ett område för en planerad uteservering sedan polismyndigheten avslagit ansökan om att få använda platsen ifråga. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet och konstaterade att eftersom sökanden inte disponerar över platsen kan serveringstillstånd inte meddelas där. 7 kap. 10. I *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd M Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak pga. av Skatteverket konstaterade allvarliga brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ä *) 2 *) Kommunen meddelade en varning pga. av att det vid ett tillfälle saknats föreskrivet kassaregister i anslutning till en entré. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som upphävde kommunens beslut. Länsrätten fann att tillståndshavaren brutit mot 8 kap. 5a i alkohollagen men att det endast skett vid ett tillfälle och att en enstaka överträdelse inte medfört ett sådant allvarligt åsidosättande av registreringsskyldigheten att det finns skäl för en återkallelse av serveringstillståndet. 7 kap. 20. M Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak pga. brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagad till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19.

18 M Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i kassahanteringen och bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 5 *) Kommunen medgav utsträckt serveringstid till kl vissa dagar under en tidsperiod men inte under vissa andra dagar. Polismyndigheten hade pga. risk för ordningsstörningar och olägenheter för boende i området avstyrkt utökad serveringstid de dagar som kom att omfattas av kommunens avslag. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. M Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning sedan tillståndshavaren anordnat spelverksamhet i strid mot gällande bestämmelser (terminaler som via internet var uppkopplade mot en server placerad utanför Sverige). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. att rättsläget beträffande denna typ av spel var oklart och att spelen numera var borttagna från restaurangen. 7 kap. 20. M Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om utökning av serveringstiden till kl under fre- och lördagar. Som skäl för beslutet anfördes risken för olägenheter. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrkt utökad serveringstid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. I domen diskuteras bl.a. de störningar som kan uppstå sedan restaurangbesökarna lämnat restaurangen. Länsrätten anförde i det sammanhanget att utredningen entydigt visar på en icke obetydlig risk för ökade störningar för de kringboende om serveringstiden förlängs enligt bolagets önskan. Bolaget kan i och för sig inte åläggas ansvar för serveringsställets besökare efter att dessa lämnat lokalen. Att de störningar som uppstår för omgivningen när restaurangbesökarna lämnar lokalen ligger utanför bolagets kontroll är emellertid inget skäl för att dessa inte ska beaktas vid prövningen. 6 kap. 4. M Ä *) 6 *) Kommunen avslog utökad serveringstid till kl 03 med motivering att sena serveringstider leder till områdesstörningar och att den med utökad serveringstid följande ökade tillgängligheten på alkoholdrycker är negativ ur folkhälsosynpunkt. Polismyndigheten hade avstyrkt utökad tid m.h.t. risk för ordningsstörningar. Miljöförvaltningen hade inget haft att erinra mot utökad tid för servering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg argumenten mot serveringstid till kl 03 var för allmänt hållna. 6 kap. 4. M Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i en foajé till en konsertlokal. Servering var enligt sökanden tänkt att ske även i andra sammanhang än vid pausservering. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att sökanden inte visat att sökanden uppfyller kraven för stadigvarande serveringstillstånd. Det noterades även att kommunen meddelat att sökanden fick använda foajén i samband med (andra än pausservering) tillfälliga arrangemang. 7 kap. 8. M Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahantering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap.19. M Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om att få utöka serveringstiden samtliga veckodagar till kl 03 inomhus och till kl 01 på uteserveringen. Redan fanns nämnda serveringstid under fredagar och lördagar. Kommunen angav omständigheterna i 7 kap. 9 som skäl för sitt beslut. Härtill hade klagomål om störningar kommit från närboende och miljöförvaltningen hade visat på bullerstörningar som kom från biltrafik och från samtalsljud från folk på gatan utanför serveringsstället. Tillståndshavaren överklagade ifråga om serveringstiden inomhus till länsrätten som biföll överklagandet. 6 kap. 4. M Ä *) 7

19 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. att tillståndshavaren vid tre tillfällen brutit mot villkor om att ha ordningsvakt, inte haft serveringsansvarig vid ett tillfälle. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. 7 kap. 19. N *) 5 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd pga. olämplig bolagsman. N Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan en bolagsdelägare dömts för trafikonykterhetsbrott och ringa narkotikabrott. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att vederbörande bolagsdelägare numer inte var delägare i bolaget. Länsrätten konstaterade dock att han varit det vid tidpunkten för kommunens beslut och avslog överklagandet. 7 kap. 19. N Ej Ä *) 6 *) Kommunen meddelade serveringstid till kl 03 de dagar dans anordnades, till kl 02 övriga dagar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade serveringstid till kl 03 under alla veckodagar. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att polismyndigheten avstyrkt tid till kl 03 när dans inte anordnades med hänsyn till ordningsläget. 6 kap. 4. O Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. servering till underåriga vid ett tillfälle, pga. att gäster i väntan på maten bjudits på alkoholdrycker samt att tillståndshavaren begagnat personal som inte var anställd av honom. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten fann det styrkt att underåriga serverats vid ett tillfälle men underkände vad kommunen åberopat i övrigt. Vad gäller personalfrågan hade tillståndshavaren uppgivit att de var praktikanter. Länsrätten konstaterade att det avgörande vid tolkningen av best. i 6 kap. 3 alkohollagen var om personerna ifråga anlitats av tillståndshavaren och var underställd denna, vilket länsrätten konstaterade vara fallet. Vad gäller överträdelsen av gåvoförbudet i 4 kap. 9 ansåg länsrätten att denna bestämmelse inte utgör en för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelse. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som , nr , avslog överklagandet. Kammarrätten fann dock vad gällde 4 kap. 9 att den utgör en för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelse. 7 kap. 19. Anm. Länsrättens slutsats vad gäller tillämpningsområdet för 4 kap. 9 vinner inte stöd i t.ex. Kammarrätten i Jönköping , nr (och vann inte heller stöd hos Kammarrätten i Göteborg). O Ej Ä *) 1 *) Kommunens beslut rörande utvidgning av en restaurangs serveringsytor överklagades av närboende. Störning hade förekommit. Länsrätten avslog överklagandet. 7 kap. 9. O Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. av Skatteverket konstaterade allvarliga brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O Ej Ä *) 1 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. O *) 3 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillståndet O Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en varning pga. att det i samband med tillsyn konstaterats att det inte fanns någon serveringsansvarig person på stället (under15-30 minuter ca). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg dels att det varit fråga om en relativt kort bortavaro samt att ingen anmärkning riktats mot den ordning och nykterhet som rådde på stället. 7 kap. 20. O Ej Ä *) 3

20 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. omfattande restföringar (flera tillfällen och stora belopp som mest över kr under åren ). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföringen (bl.a. hade kassaregistret manipulerats). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. omfattande brister i kassahantering, intäktsredovisning och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. att hur finansieringen av restaurangköpet skett inte visas av sökanden. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. O *) 4 *) Kommunens beslut som överklagats återvisas till kommunen för fortsatt handläggning pga. att ett yttrande från sökanden inte delgetts den beslutande nämnden innan beslut togs. O *) 4 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ekonomisk misskötsamhet). O Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet och angav flera punkter i 7 kap. 19 som skäl för sitt beslut. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som fann att kommunen inte haft fog för att enligt någon av punkterna 2,3 och 4 i 7 kap 19 alkohollagen återkalla serveringstillståndet. Länsrätten biföll överklagandet sålunda överklagandet och upphävde kommunens beslut. Länsrätten konstaterade visserligen att det skett överträdelser av alkohollagen bestämmelser men att ingen av dem var så allvarlig att tillståndet skulle återkallas. En sammantagen kompenserande bedömning där ingen av punkterna ensam kan motivera en återkallelse n således inte leda till ett sådant beslut. 7 kap. 19 O Ä *) 5 *) Kommunen begränsade serveringstiderna till kl på en uteservering och en innergård mot sökt tid till kl 23. Anledningen till begränsningen var risk för närboendestörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten varvid kommunen i länsrätten medgav serveringstid till kl. 23 under en prövotid. Länsrätten biföll överklagandet. 6 kap. 4. O *) 5 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd pga. brister i ordning och kassahantering samt restföringar. O *) 5 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. O Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. förekomst av alkohol som inte inhandlats enligt alkohollagens regler. Dessutom hade lämplighetsprövningen av en nytillkommen bolagsman försvårats genom att begärda handlingar inte lämnats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O *) 5 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. O *) 6 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. O *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse (brister i redovisning, kassahantering mm). Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Göteborg som , nr , biföll överklagandet.

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena

Läs mer

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten DOMAR 2007 Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2007-09-17 2027-06 Ej pt Sthlm 2006-03-03 1307-06 *) AB 8 *) Kommunen återkallade

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 DOMAR 2009 Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm 2009-01-09 478-08 AB 2007-12-20 24303-07 *) 1 *) Kommunen meddelade

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 REGERINGSRÄTTEN 2005 Datum Mål nr Dom Kammar Datum Mål nr Dom Lr Uppdat nr rätten 2005-01-17 7034-04 Ej pt Sthlm 2004-11-22 5522-04 *)

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 februari 2016 KLAGANDE RundEllen AB, 556457-4241 Västergatan 19 413 13 Göteborg MOTPART Göteborgs kommun Box 5282 402 25 Göteborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. Restaurang Gustav Adolf AB (f.d. Becky

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / 2 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Innehållsförteckning Vad kontrollerar tillståndsenheten när de besöker ditt serveringsställe?...2 Vilka är ansvariga personer för serveringstillståndet

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Förvaltning Mariette Svensson 0413-621 55 VoO.2012.0311 2013-02-05 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Ärendebeskrivning har enligt nedan angivna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-18

Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(12) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08:30 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia Hägglund

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Noors Slott

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 400/15. Verksamhet Indigo Restaurang & Bar Nygatan 1 Mariehamn

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 400/15. Verksamhet Indigo Restaurang & Bar Nygatan 1 Mariehamn MYNDIGHETSBESLUT 21.12.2015 Dnr: 2015-0917-8 ÅMH-Mb 400/15 Verksamhet Indigo Restaurang & Bar Nygatan 1 Mariehamn Beslut Matkreatören i Mariehamn Ab beviljas förlängd serveringstid till kl 03:30 med öppethållningstid

Läs mer

Båten i Karlstad AB./. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad angående tillämpning av alkohollagen

Båten i Karlstad AB./. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad angående tillämpning av alkohollagen ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Serveringstillstånd och tillsyn Yttrande, Karlstad 2014-01-08 Torbjörn Tetzlaff, 054-540 51 58 torbjorn.tetzlaff@karlstad.se Förvaltningsrätten i Karlstad Mål nr

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje 2010-09-03 Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen SN 163-2010 Antagen av socialnämnden 2010-09-03 Syftet med riktlinjerna är att ge en sammanfattande vägledning till beslutsfattare

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. 1 (8) 2005-01-18 Dnr 2004.251 Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Under 1995 hade kommunen ett

Läs mer

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 93 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Servering av alkoholdrycker

Servering av alkoholdrycker Servering av alkoholdrycker Domstolsprövade ärenden 2001 www.fhi.se Rapport nr 2002:39 2 Förord En viktig del i alkoholpolitiken är de regler i alkohollagen (1994:1738) som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn 2007-09-25 DNR.671-2007 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn Ett rikt restaurangliv- en levande stad Syftet med riktlinjer för serveringstillstånd är att

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering

Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 (11) Datum 2012-10-01 Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering 2 (11) Inledning Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd)

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer Personnummer Telefonnummer Faxnummer Namn Adress E-post Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun 1 Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN i Svedala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 80 Dnr 04.188 2004-06-09 Upprättade av alkoholhandläggaren 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning och nationell

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer