DOMAR Uppdatering Nr REGERINGSRÄTTENS DOMAR Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr"

Transkript

1 DOMAR 2008 Uppdatering Nr REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr Ej pt Sundsvall Ej pt Jönköping Ej inhibition R Ej pt Stockholm Återkallelse, se kammarrätten nedan AB 7 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2008 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm AB *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. åtta restföringar och 17 betalningsuppmaningar sedan år Storleken på restföringarna hade varierat mellan ca kr och ca kr. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Länsrätten ansåg att det vidtagits åtgärder för att förhindra en upprepning det inträffade. Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr , biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten ansåg inte att de åtgärder tillståndshavaren vidtagit medförde att det fanns särskilda skäl att anse att varning utgjorde tillräcklig åtgärd. 7 kap. 19. Stockholm AB *) 1

2 *) Kommunen meddelade en varning pga. av att den ansett att tillståndshavaren överträtt alkohollagens bestämmelse om animeringsförbud (6 kap. 7 ) och särskilda bestämmelser vid marknadsföring av alkoholdrycker. Detta genom att i utskick till kunder erbjudit fri bar i sin dryckesprislista samt erbjudit servering till kl 03 vilket inte var förenligt med gällande serveringstillstånd till kl 01. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet och upphävde beslutet. Länsrätten fann därvid bl.a. att bolaget genom utskick till kunder via inte på serveringsstället vidtagit åtgärder i syfte att förmå någon gäst till inköp av alkoholdrycker. Då, anförde länsrätten, det är Konsumentverket och inte kommunen som skall utöva tillsyn över marknadsföring som sker utanför serveringsstället, finner länsrätten att kommunen inte haft behörighet att utdela en varning till tillståndshavaren pga. den marknadsföring som skett genom e-postmeddelandet till bolagets kunder. Vidare anförde länsrätten att det av utredningen i målet inte framkommit att bolaget faktiskt brutit mot bestämmelserna för serveringstillståndet, t.ex. genom att servera alkohol utanför gällande serveringstid. *) Kommunen meddelade en varning pga. av att den ansett att tillståndshavaren överträtt alkohollagens bestämmelse om animeringsförbud (6 kap. 7 ) och särskilda bestämmelser vid marknadsföring av alkoholdrycker. Detta genom att i utskick till kunder erbjudit fri bar i sin dryckesprislista samt erbjudit servering till kl 03 vilket inte var förenligt med gällande serveringstillstånd till kl 01. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet och upphävde beslutet. Länsrätten fann därvid bl.a. att bolaget genom utskick till kunder via inte på serveringsstället vidtagit åtgärder i syfte att förmå någon gäst till inköp av alkoholdrycker. Då, anförde länsrätten, det är Konsumentverket och inte kommunen som skall utöva tillsyn över marknadsföring som sker utanför serveringsstället, finner länsrätten att kommunen inte haft behörighet att utdela en varning till tillståndshavaren pga. den marknadsföring som skett genom e-postmeddelandet till bolagets kunder. Vidare anförde länsrätten att det av utredningen i målet inte framkommit att bolaget faktiskt brutit mot bestämmelserna för serveringstillståndet, t.ex. genom att servera alkohol utanför gällande serveringstid. Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr , avslog överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. att erbjudandet om fri bar endast skett genom utskick med e-post till personer och företag i samband med information om restaurangens julbord år Eftersom erbjudandet inte skett på försäljningsstället eller riktat sig till gästerna på stället saknas förutsättningar att anse åtgärden vara ett brott mot animeringsförbudet i 6 kap. 7 alkohollagen. En förutsättning för ingripande enligt 7 kap alkohollagen är att en överträdelse av bestämmelser, föreskrifter eller villkor faktiskt har skett. I målet har inte framkommit eller ens påståtts att bolaget vid något tillfälle faktiskt har serverat alkohol efter serveringstidens utgång. Någon överträdelse av de villkor som gäller avseende serveringstid i bolagets serveringstillstånd har således inte visats. 7 kap. 20. Stockholm AB *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren inte lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket avseende en anställd person. Den anställde som påträffades på restaurangen i samband med tillsyn uppgav då viss inkomst per timme. Den uppgiften har sedermera återtagits. Tillståndshavaren å sin sida uppgav att den anställde, som varit sjukskriven, erbjudits arbetsträning på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm och yrkade inhibition vilket kammarrätten medgav , nr Stockholm AB *) 4 *) *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. brister i lämpligheten. Två företrädare för bolaget var ledamöter i ett annat bolag vars bokföring i viss mån släpat efter. Dessutom hade detta bolags skattedeklarationer lämnats in för sent vid flera tillfällen samt innehållit felaktigheter. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Rättens ordförande var skiljaktig. Kommunen överklagade till kammarrätten som meddelade inhibition men därefter avslog överklagandet. 7 kap. 7. Anm. Kammarrätten beslutade alltså den 13 juli 2007 om inhibition av länsrättens beslut. En av anledningarna till att kammarrätten nu avslår kommunens överklagande förefaller vara att det nu gått en ytterligare tid sedan de händelser inträffat som låg sökanden till last när kommunen prövade ärendet i september En normal karenstid på tre år hade därmed passerat. Stockholm AB *) 4

3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. upprepade restföringar av betydande belopp. Tillståndshavaren hade dessutom fått ett stort antal betalningsuppmaningar från Skatteverket. Härutöver ifrågasattes om inte bolaget drivits i likvidationspliktigt skick. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som , nr , avslog överklagandet. 7 kap. 19. Stockholm AB *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. pga. fyra restföringar (totalt ca kr) och tre restföringar rörande försenade årsredovisningar (totalt ca kr). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Stockholm U *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet för ett aktiebolag p.g.a. brister i kassahantering (manipulerat kassaregister) och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att de påtalade bristerna uppstått innan bolaget köptes av de två nuvarande ägarna vilka var ovetande om att kommunen inlett utredning om omprövning av serveringstillståndet. Kommunen å sin sida menade att bolaget som sådant var belastat av det inträffade och att en ny styrelse inte ändrar det förhållandet. Länsrätten biföll överklagandet och ansåg bl.a. att de nya ägarna till bolaget inte skulle anses belastade p.g.a. de tidigare ägarnas misskötsamhet med kassaregistret. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll kommunens överklagande och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten gjorde alltså den bedömningen att bolaget som sådant kunde lastas för det inträffade och att denna belastning kvarstod oavsett om aktieägare eller styrelse byttes ut. 7 kap. 19. Anm. Det förs emellanåt och bl.a. i detta mål resonemang om tillståndsbärande bolags och dess företrädares bristande lämplighet till följd av att bestämmelser i alkohollagen överträtts. Brister i lämpligheten utgår emellertid från vad som sägs i 7 kap. 7 varvid 7 kap. 19 p4 kan tillämpas. Vid överträdelser av alkohollagens ordningsregler t.ex. de i 8 kap. 5 och 5a blir 7 kap. 19 p3 tillämplig. I fallet ovan är, som kammarrätten konstaterat, bolaget belastat på ett eller annat sätt. Hade det istället varit fråga om en bolagsman som begått brott vilket inte haft anknytning till den tillståndspliktiga verksamheten kunde utfallet möjligen om han lämnat bolaget blivet ett annat. Stockholm AB *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. brister i ordning och nykterhet, servering av s.k. helrör i strid mot meddelade villkor samt underlåtenhet att iaktta anmälningsskyldigheten i 8 kap. 3 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Länsrätten såg allvarligt på det som inträffat men ansåg att det fanns särskilda skäl till varning, bl.a. eftersom tillståndshavaren gått med på att kommunen fick meddela ytterligare villkor som stöd för att stadga upp verksamheten. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och ändrade från varning till återkallelse. Kammarrätten fann bl.a. att tillståndshavaren inte visat att det kan antas att verksamheten i fortsättningen kommer att bedrivas i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Tillståndshavaren överklagade kammarrättens dom till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd , nr kap. 19. Anm. Tillståndshavaren hade meddelats varningar 2004, 2005 och De senaste besluten hade avsett brister i fråga om ordning och nykterhet. Jönköping F *) 1 *) Kammarrätten meddelade prövningstillstånd och inhibition (återkallelse av serveringstillstånd) Jönköping G *) 2 *) Inhibition (återkallelse av serveringstillstånd) Jönköping R *) 2 *) Ej pt i mål om inhibition Jönköping E *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd bl.a. pga. restföringar hos sökanden. Det hade även konstaterats att aktiekapitalet förbrukats och att kontrollbalansräkning inte upprättats. Sökande överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som även den avslog överklagandet. 7 kap. 7.

4 Jönköping R *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. sådana brister i kassaregistret att bokföringen inte gick att kontrollera. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten hade samma dag i ett skattemål rörande klaganden funnit att det inte funnits grund att skönstaxera klaganden. De brister som funnits i bokföringen ansåg länsrätten inte vara så allvarliga att serveringstillståndet skulle återkallas. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten hade tidigare upphävt länsrättens dom i ovan nämnda skattemål. I det målet anförde kammarrätten bl.a. att det var ostridigt att klaganden reducerat inslagna belopp i restaurangens kassaregister. 7 kap. 19. Jönköping F *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och ändrade till en varning. Kammarrätten fann att tillståndshavaren bedrivit serveringsverksamheten sedan 1995 och att de påtalade bristerna förekommit endast under år 2006 och att det inte kan uteslutas att tillståndshavaren redan innan kommunens beslut genomfört förändringar för att rätta till bristerna. 7 kap. 19. Jönköping T *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det i en flaska påträffats spritdryck på restaurangen som inte var inköpt i enlighet med vad som sägs i 6 kap. 5 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten ansåg alltså inte att det fanns särskilda skäl att endast meddela varning. 7 kap. 19. Göteborg N *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i en bowlinghall med motiveringen att det kan medföra sådana olägenheter som avses i 7 kap. 9 alkohollagen. Främst var det fråga om att många ungdomar uppehåller sig i lokalerna. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten fann bl.a. att ansökan avsåg servering kvällstid under fredagar och lördagar med en åldersgräns i lokalen på 18 år. Kammarrätten ansåg inte att serveringen vid dessa förhållanden kunde befaras medföra olägenheter. 7 kap. 9. Göteborg O *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. servering till underåriga vid ett tillfälle, pga. att gäster i väntan på maten bjudits på alkoholdrycker samt att tillståndshavaren begagnat personal som inte var anställd av honom. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten fann det styrkt att underåriga serverats vid ett tillfälle men underkände vad kommunen åberopat i övrigt. Vad gäller personalfrågan hade tillståndshavaren uppgivit att de var praktikanter. Länsrätten konstaterade att det avgörande vid tolkningen av best. i 6 kap. 3 alkohollagen var om personerna ifråga anlitats av tillståndshavaren och var underställd denna, vilket länsrätten konstaterade vara fallet. Vad gäller överträdelsen av gåvoförbudet i 4 kap. 9 ansåg länsrätten att denna bestämmelse inte utgör en för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelse. Kommunen överklagade till kammarrätten i Göteborg som avslog överklagandet. Kammarrätten delade länsrättens bedömning i fråga om 6 kap. 3 och 3 kap. 8. Kammarrätten fann dock vad gällde 4 kap. 9 att den utgör en för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelse. 7 kap. 19. Göteborg O *) 7 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. 6 kap. 8 alkohollagen inte efterlevts eftersom gäster vid flera tillfällen hade tagit med sig alkoholdrycker från serveringsstället (öl hade i samband med rökning förts ut utanför stället). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som undanröjde kommunens beslut. Länsrätten ansåg inte det inträffade vara så allvarligt att det kunde motivera ett ingripande med stöd av 7 kap. 19. Länsrätten förde även ett resonemang om huruvida 6 kap. 8 över huvud taget var tillämplig på aktuellt fall och inte endast avsåg att förhindra detaljhandel från en restaurang. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. att bestämmelsen i 6 kap. 8 alkohollagen ska förstås så att det inte är tillåtet att ta med sig alkohol ut från den lokal i vilken servering har skett och som serveringstill-

5 ståndet avser. Bestämmelsen har, oavsett dess historiska bakgrund, en viktig funktion för att upprätthålla ett grundläggande krav på ordning vid alkoholservering. Ett annat synsätt leder dessutom till den orimliga konsekvensen att regeln att serveringstillståndet ska avse viss lokal eller visst avgränsat utrymme, med de möjligheter till överblick av alkoholförtäringen som detta ger, sätts ur spel.7 kap. 20. Göteborg O *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse (brister i redovisning, kassahantering mm). Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Sundsvall BD *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på en turiststation X eftersom den inte hade kök för allsidig matlagning (X hade dock tillstånd att servera slutna sällskap). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll ansökningen. Den mat som skulle serveras bestod av en soppa, några baguetter, palt samt varm korv med bröd. Maten skulle tillagas i en restaurang ca två kilometer från X och värmas i X:s kök. Länsrätten anförde bl.a. att även om X inte kan godkännas som serveringsställe bör X kunna godkännas som serveringslokal. X ligger enligt uppgift cirka två kilometer från huvudstationen. Hänsyn bör här kunna tas till det speciella förhållandet att besökare färdas med linbana upp till bergstationens topp. Länsrätten anser således att X är en integrerad del av serveringsstället (huvudstationen) och att X ligger i nära anslutning till den serveringslokal som befinner sig på huvudstationen. Båda serveringslokalerna tillhör därför samma serveringsställe. Länsrätten medger serveringstillstånd för utskänkning av sprit, vin och starköl från kl till kl varje dag under hela året på serveringslokalen X. Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr , ändrade länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. 7 kap 8 och 10. Sundsvall Z *) 2 Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 04 i samband med VM i skidskytte. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet på så sätt att serveringstid till kl 03 medgavs. Kammarrätten ansåg inte att kommunen närmare angett vilka specifika olägenheter en utsträckt serveringstid skulle medföra. I kammarrättens bedömning låg även att det var fråga om en relativt kort tidsperiod (10 dagar). 6 kap. 4. Sundsvall Z *) 2 Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 04 i samband med VM i skidskytte. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet på så sätt att serveringstid till kl 03 medgavs. Kammarrätten ansåg inte att kommunen närmare angett vilka specifika olägenheter en utsträckt serveringstid skulle medföra. I kammarrättens bedömning låg även att det var fråga om en relativt kort tidsperiod (10 dagar). 6 kap. 4. Sundsvall W *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. att verksamheten vänder sig till ungdomar och ligger i ett bostadsområde. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrka att tillstånd meddelades. Polismyndigheten pga. smärre brottslighet som hänförde sig till åren och miljöförvaltningen pga. av att det fanns risk för att närboende blev störda av verksamheten efter kl 18 samt att ventilationen inte var tillfredsställande. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten begränsade dock serveringstiden till kl 18. Sökanden överklagade i fråga om serveringstiden till Kammarrätten i Sundsvall som , nr , biföll överklagandet och medgav serveringstid till kl kap. 4 Sundsvall Y *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 03 med i huvudsak hänvisning till kommunens riktlinjer för serveringstillstånd men även till att anmärkningar riktats mot bolaget tidigare. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som fann att det inte kunde antas att verksamheten skulle medföra olägenheter. Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr 27-08, biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten tog därvid hänsyn till brister i ordning och nykterhet som observerats efter länsrättens dom. 6 kap. 4. Sundsvall AC *) 7

6 *) *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det i samband med tillsyn konstaterats överservering, att gäster fått medföra alkoholdrycker utanför serveringsområdet och att restaurangens dagskassa blandats ihop med spelkassan. Kommunen hade i augusti 2007 meddelat tillståndshavaren en varning på p.g.a. att tillståndshavaren inte meddelat kommunen att restaurangen bytt namn och p.g.a. att det vid ett tillfälle bedrivits alkoholservering utan att serveringsansvarig person funnits på plats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som efter att först meddelat inhibition biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att det var oacceptabelt att blanda ihop kassorna men att Skatteverket inte kunde utesluta att allt ändå var i sin ordning. Det var heller inte visat att sammanblandning skett vid andra tillfällen. När det gällde övriga anmärkningar framgick inte av tillsynsprotokollet, enl. länsrätten, att den alkohol som förekommit utanför serveringsområdet kommit från restaurangen. Bristerna i nykterhet däremot var väl dokumenterad av polisen men eftersom det rörde sig om ett enstaka tillfälle kunde inte det ligga till grund för en åtgärd. Kommunen överklagade till kammarrätten som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 7 kap. 19. LÄNSRÄTTERNAS DOMAR 2008 Länsrätt Datum Mål nr Ändring (Ä)eller inte (Ej Ä) Sak Uppdatering nr AB Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i kassaregistret och i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten ansåg att de påtalade bristerna rättats till och att det inte framkommit anledning att anta annat än att verksamheten fortsättningsvis kommer att bedrivas i enlighet med gällande bestämmelser. 7 kap. 19. AB Ä *) 2 *) Kommunen återkallade den 13 dec (efter kommunikation av beslutsunderlaget) serveringstillståndet. Tillståndshavaren överklagade beslutet och anförde att han inte fått del av beslutet innan det fattades (tillståndshavaren löste först den 21 dec ut handlingarna som skickats med mottagningsbevis). Länsrätten återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. 17 förvaltningslagen. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd dels pga. bristande lämplighet hos en bolagsman och dels pga. att handlingar rörande finansiering inte lämnats. I fråga om finansieringen ville kommunen veta varifrån den privata långivaren fått pengarna. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten anförde angående finansieringen att sökanden i tillräcklig mån presterat bevisning för finansieringen. Det faktum att en delägare förekom i en polisiär utredning föranledde dock länsrätten att anse att bolaget inte uppfyllde kravet på lämplighet. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. brister i lämpligheten samt att sökanden inte inkommit med miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggning och därmed inte visat att serveringsstället uppfyller kraven i 7 kap. 8 alkohollagen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. pga. fyra restföringar (totalt ca kr) och tre restföringar rörande försenade årsredovisningar (totalt ca kr). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2

7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. upprepade restföringar på betydande belopp (som mest var skulden ca kr). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i kassaregisterhanteringen (kassakontrollremsor hade inte tagits ut efter lunchserveringen och gjorda returer framgick inte på z-rapporten) samt pga. att alkoholservering förekommit på uteserveringen trots att den inte var insynad som serveringslokal. Dessutom hade tillståndshavaren fått ett antal betalningsuppmaningar rörande obetalda skatter och avgifter samt hade inte kontrollbalansräkning upprättats de senaste åren. Tillståndshavaren hade 2004 meddelats varning för brister i kassaregisterhanteringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten fann att tillståndshavaren vidtagit åtgärder för att rätta till de påtalade bristerna. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Ett serveringstillstånd överklagades av en närboende samt av en annan person. Länsrätten avvisade överklagandet från den som inte var närboende och avslog överklagandet då länsrätten inte ansåg serveringen skulle medföra olägenheter. 7 kap. 9. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. att det funnits starkare alkoholdrycker på restaurangen som inte inköpts på sätt som föreskrivs i alkohollagen samt att det förekommit kraftigt påverkade gäster. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB *) 2 *) Avskrivning, överklagandet återkallat av klaganden. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak pga. av att en ny ägare av bolaget aktier inte kunnat visa hur köpet av aktierna finansierats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) En bostadsrättsförening överklagar ett serveringstillstånd som meddelades Föreningen hävdade att den inte förrän nu känt till att en bostadsrättsinnehavare i andra hand upplåtit en föreningens lokal till ett bolag som bedriver serveringsverksamhet. Länsrätten avslog överklagandet. AB Ä *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. av att maten förbereds i en annan lokal (renseri och kylrum var belägna några meter bort) än den sedan tillagas i samt att serveringsstället saknar möjlighet att servera maträtterna på porslin (endast engångsartiklar fick användas). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. 7 kap. 8. AB Ä *) 2 *) Kommunen meddelade en varning pga. att det på restaurangen förekommit överservering och oordning vid upprepade tillfällen. Tillståndshavaren överklagade och bestred att överservering skett. Länsrätten biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att de två kontrollbesöken skett samma kväll med ca en timmas mellanrum. Det går enligt länsrätten inte att säga att de båda inspektionerna avser skilda tillfällen. Vidare var det inte styrkt att gäster som tillståndshavaren uppmanats att avvisa senare skulle serverats alkoholdrycker. Vad gäller den påverkade gäst som avvisats men som efter ett tag kom tillbaka för att äta ansåg länsrätten det varit olämpligt att tillåta att en berusad gäst över huvud taget vistades på restaurangen men att det inte visats att det vid tillfället förekommit sådan brist på ordning och nykterhet som innebär ett åsidosättande av bestämmelserna i 3 kap. 4 alkohollagen. 7 kap. 20. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. restföringar, brister i bokföringen samt brott mot lotterilagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2

8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i redovisning och betalning av skatter och avgifter samt pga. ett flertal restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en varning pga. ett kassaregister gick att manipulera. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Klaganden hävdade i länsrätten att tillståndshavaren inte haft kännedom om att kassaregistret gick att manipulera (enligt Skatteverket hade heller inte tillståndshavaren använt manipuleringsfunktionen). 7 kap. 20. Anm. I detta mål var det alltså enligt länsrättens mening tillräckligt att det var möjligt att manipulera kassaregistret för att åtgärd skulle få vidtas. AB Ä *) 3 *) Kommunen avslog en ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl 04 avseende slutet sällskap den 29/30 mars. Som skäl angavs att kommunen tidigare under året i ett beslut meddelat tillämpning av gällande serveringstid vid övergång till sommartid respektive vintertid med innebörd att klockan ska gälla för korrekt serveringstid. Tillståndshavaren, som normalt hade serveringstid till kl 03, överklagade till länsrätten som inte fann att en serveringstid i detta fall skulle föranleda olägenheter (vilket inte heller kommunen hävdat) och biföll sålunda överklagandet. 6 kap. 4. Anm. Kommunen hade alltså, till ledning för tillståndshavarnas tillämpning av sina resp. serveringstider, talat om vad som gällde när klockan ställdes fram den 30 mars. I detta mål var det dock inte fråga om förfarande utan om en ansökan om att få utsträcka serveringstiden och vars fråga måste prövas utifrån vad som sägs i 6 kap. 4 varvid bl.a. skall prövas risken för olägenheter - just som länsrätten anför i domen. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd men avslog ansökan i den del som gällde servering i en uteservering som inte låg i nära anslutning till de egentliga serveringslokalerna. Av beslutet framgår bl.a. att personalen måste använda ett trapphus eller en hiss för att ta sig till uteserveringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 10. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid från kl 22 till kl 23 på en uteservering. Som skäl angavs risken för närboendestörningar. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrkt utökad serveringstid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB *) 3 *) Avskrivning. Överklagandet återkallat. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. att tillståndshavaren inte lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket avseende en anställd person. Den anställde som påträffades på restaurangen i samband med tillsyn uppgav då viss inkomst per timme. Den uppgiften har sedermera återtagits. Tillståndshavaren å sin sida uppgav att den anställde, som varit sjukskriven, erbjudits arbetsträning på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm och yrkade inhibition vilket kammarrätten medgav , nr AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog en ansökan från en förening om serveringstillstånd i slutet sällskap pga. att kommunen inte betraktade sökanden som slutet sällskap. Föreningen vände sig inte bara till sin normala krets av medlemmar utan även till andra. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 4

9 *)Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. servering till märkbart påverkade, brister i ordning och nykterhet och brister i bokföring och kassarutiner. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet eftersom kravet på lämplighet inte var uppfyllt (en bolagsman hade blivit skönstaxerad 2005 och 2006 samt 2003 dömts för våldsbrott vid två tillfällen och bolagets moderbolag hade fått anmärkningar avseende den ekonomiska skötseln) samt pga. av att det enligt hyresavtalet inte fick tillagas maträtter i lokalerna och att det dessutom inte fanns något kök för allsidig matlagning. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7-8 samt 10. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog en ansökan om stadigvarande servering till allmänheten pga. att det inte fanns något kök för allsidig matlagning. Enligt det godkännande av livsmedelsanläggning som fanns fick endast färdiglagade portionsförpackade maträtter hanteras i lokalen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 8. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om att personalen skall genomgå STAD-utbildning. Kommunen meddelade även villkor om att tillståndshavaren skulle utarbeta en skriftlig alkoholpolicy. Anledning till åtgärderna var upprepade brister i fråga om ordning och nykterhet. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Vad gäller de två villkoren som kommunen meddelat prövades inte dessa i sak av länsrätten eftersom länsrätten ansåg att klaganden inte bestritt dem. 7 kap. 20 och 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföringen samt restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap vid ett tillfälle. Kommunen konstaterade att eftersom sökanden annonserat ut evenemanget och att biljetter kunde köpas via internet. Medlemskap kunde även det erhållas via internet eller i samband med besök av evenemanget. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Bl.a. anförde länsrätten att den verksamhet som bedrivs måste anses vara en del av en rörelse vars verksamhet väsentligen synes bestå i att anordna tillställningar av detta slag för en stor krets personer. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om tillstånd att servera starköl på McDonald s, Arlanda flygplats. Kommunen motiverade sitt beslut med att sökanden inte erbjuder ett allsidigt utbud av maträtter, att serveringsstället är att jämställa med gatukök och att McDonald s är en miljö där ungdomar ofta vistas i och verksamheten är intimt förknippad med alkoholfri servering. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att serveringsstället till övervägande del besöks av anställda på Arlanda, affärsresenärer och andra vuxna resenärer. Maten som tillhandahålls är förutom hamburgare sallader, friterad kyckling, fisk, köttbullar mm. Länsrätten avslog överklagandet och hänvisade bl.a. till såväl Statens folkhälsoinstitut som yttrat sig i målet och avstyrkt att serveringstillstånd meddelades och till länsstyrelsen i Stockholms län vilken även den avstyrkt tillstånd. Även polismyndigheten i Stockholms län hade haft likartade invändningar. Samtliga gjorde samma överväganden som kommunen gjort i sitt beslut.7 kap. 8. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i kassahanteringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 5

10 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 23 på en uteservering pga. risk för närboendestörningar. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrkt utökad tid. Närboende hade dessutom klagat över störningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak pga. att det vid ett tillfälle saknats serveringsansvarig och pga. brister i bokföringen, restföringar och underskott på skattekontot. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan i den del som avsåg serveringstid på uteservering sön-to mellan kl 23 och kl 01. Anledningen till begränsningen var att polismyndigheten i allmänt hållna ordalag ställt sig tveksam till sena serveringstider på uteserveringen. Miljöförvaltningen hade dock inte haft något att erinra mot sökt tid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten fann således att det inte var utrett att sökt serveringstid kunde medföra sådana olägenheter som avses i 7 kap. 9 alkohollagen. 6 kap. 4. AB *) 5 *)Avskrivning sedan kommunen ändrat det överklagade beslutet. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning pga. brott mot lotterilagen. Enligt kommunen skulle bristande lämplighet hos tillståndshavarna grund för åtgärden. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. Anm. Kommunen och länsrätten hänvisar till 7 kap. 19 p4 som grund för beslutet att meddela varning enligt 7 kap. 20. Ingen av tillståndshavarna har dock såvitt framgår av domen dömts för det förmenta brottet. Länsrätten nämner visserligen i sin utredning att tillståndshavaren upplåtit sin lokal till olagliga lotterimaskiner och att detta skulle vara likställt med att de tillåtit att brottslig verksamhet får förekomma i restaurangen. Dock har i domen inte hänvisats till 7 kap. 19 p 5 som just berör tilllåtande av brottslig verksamhet utan till p 4 och lämplighetsaspekten utifrån 7 kap. 7. Det skall slutligen konstateras att det vare sig finns någon dom riktad mot någon av de inblandade eller något erkännande om brott från dem. AB Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstid till kl 01 (medgav till kl 22) pga. risk för ordningsoch närboendestörningar. Sökanden överklagade till länsrätten och yrkade om inhibition. Länsrätten ansåg inte att kommunen tillräckligt utrett befarad risk för störningar och biföll överklagandet. I fråga om inhibitionsyrkandet anförde länsrätten att det inte är möjligt att förordna om inhibition av kommunens beslut då beslutet avser en ansökan om tillstånd och inte ett pågående tillstånd. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade på polismyndighetens inrådan villkor om två ordningsvakter. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade att beslutet skull ändras till att avse endast en ordningsvakt. Länsrätten fann polismyndighetens bedömning rimlig och avslog överklagandet. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. misstanke om servering till underåriga vid ett tillfälle, avsaknad av på restaurangen tillagad mat (köket under reparation) och maten anskaffades genom catering, en bolagsman hade dömts till dagsböter för våldsamt motstånd samt pga. av brister i bolagets ekonomiska redovisning. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten ogillade dock de tre ovan först nämnda rekvisiten som grund för återkallelse av tillståndet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet pga. bolagsmännens tidigare ekonomisk missskötsamhet i andra företag. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 5

11 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i företagets kassaregister (ett program som möjliggör manipulation av registret hade använts). Betalningsuppmaningar hade också lämnats vid ett antal tillfällen av Skatteverket. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. att en delägare i bolaget hade dömts för brott mot automatspelslagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning eftersom den aktuelle personen lämnat företaget i samband med tingsrättens dom. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföring och kassahantering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19 AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. servering av alkoholdrycker efter serveringstidens slut, avsaknad av serveringsansvarig person, underskott på skattekontot och restföringar och brister i bolagets årsredovisning. Tillståndshavaren hade heller inte hörsammat ett villkor om att personalen skulle genomgå s.k. STAD-utbildning. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstid i en flygterminal. Kommunen angav som skäl att alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att minska riskerna för alkoholpolitiska olägenheter samt att den sökta tiden inte är förenlig med alkohollagen. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att varken polismyndigheten eller miljöförvaltningen hade haft något att erinra mot sökt serveringstid. Det fanns heller inget i kommunens utredning som talar för att det kan befaras att serveringen skulle medföra olägenheter. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet eftersom sökanden inte inkommit med de handlingar som krävs för att kunna genomföra en prövning av om förutsättningarna i 7 kap. 7-8 alkohollagen är uppfyllda. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7 AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen meddelade serveringstid till kl 24 under en prövotid på en uteservering. En närboende överklagade beslutet till länsrätten och framförde att närboende stördes av verksamheten. Polismyndigheten hade avstyrkt tid till kl 24 men miljöförvaltningen hade tillstyrkt. Länsrätten avslog överklagandet och fann, med hänsyn till miljöförvaltningens tillstyrkan och att det var fråga om en prövotid, att utredningen inte gav stöd för att det förelåg sådana olägenheter som ger skäl att ändra beslutet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd med bl.a. serveringstid på en uteservering till kl 01 (detta under en prövotid). En närboende överklagar till länsrätten och anför att verksamheten medför störningar. Länsrätten avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen beslutade om utsträckt serveringstid till kl 02 under en prövotid av ett år. Kommunen medgav dock inte serveringstid till kl 03 vilket tillståndshavaren ansökt om. Beslutet överklagades till länsrätten av hyresvärden och av ett antal i fastigheten boende. Som skäl angavs ljudstörningar. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten fann bl.a. att de klagande inte tillräckligt konkretiserat de uppgifter om tidigare störningar som åberopats. 6 kap. 4. AB Ä *) 6

12 *) Kommunen avslog en ansökan om att få utsträcka serveringstiden inomhus från kl 23 till kl 01 och utomhus från kl 21 till kl 22 (kommunen hade tidigare meddelat tillstånd till kl 23 resp. kl 21 under en prövotid av sex månader). Motivet till kommunens beslut var befarad risk för olägenheter. Polismyndigheten hade avstyrkt utsträckt tid p.g.a. risk för närboendestörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet på så sätt att servering fick ske i enlighet med sökandens önskemål, dock endast under den prövotid kommunen tidigare beslutat om. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. vid flera tillfällen konstaterade brister i ordning och nykterhet. Härutöver fanns enstaka restföringar samt att en företrädare för rörelsen hade dömts för trafiknykterhetsbrott. Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB *) 7 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. AB *) 7 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ett stort antal betalningsuppmaningar från Skatteverket gällande underskott på skattekontot. Tillståndshavaren hade vidare restförts vid sex tillfällen för skulder på skattekontot på totalt ca kr. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. att tillståndshavaren vid flera tillfällen sedan år 2003 brustit i att iaktta anmälningsskyldigheten i 8 kap. 3 alkohollagen (i aktuellt fall ändringar av personkretsen i bolaget). Kommunen lät ingripandet stanna vid en varning sedan de nytillträdda personernas lämplighet utretts varvid konstaterats att det inte förelåg några brister. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. AB Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. av att sökanden inte bedömdes uppfylla kravet på lämplighet i 7 kap. 7 alkohollagen. Bl.a. anförde kommunen att sökanden åtagit sig att betala av en skuld som den tidigare ägaren har till Kronofogdemyndigheten. Köpet finansierades vidare genom avbetalning till den tidigare ägaren som därigenom som kreditgivare hade ett intresse i rörelsen (denne tidigare ägare hade mist sitt serveringstillstånd men därefter flyttat från orten och drev annan verksamhet). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. följande: Länsrätten anser inte att det utifrån uttalandena i lagens förarbeten är möjligt att dra slutsatsen att varje privat kreditgivare ska anses ha ett sådant betydande inflytande som innebär att dennes lämplighet ska prövas. I stället får en individuell prövning göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Länsrätten fann därefter att nuvarande ägare hade en enskild firma och att den tidigare ägaren inte hade sådant inflytande i rörelsen att hon skulle innefattas av lämplighetsprövningen. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att Skatteverket funnit att tillståndshavarens kassaregister manipulerats och att omsättningen krympts under åren Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 03 med hänvisning till risk för sådana olägenheter som sägs i 7 kap. 9. Polismyndigheten hade avstyrkt att serveringstiden utökades med hänvisning till risken för närboende- och ordningsstörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg bl.a. att polismyndighetens yttrande var allmänt hållet och att enbart det inte kunde ligga till grund för att avslå ansökningen. En nämndeman var skiljaktig. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 7

13 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om att serveringspersonalen skulle genomgå STADutbildning i ansvarsfull alkoholservering. Beslutet motiverades med att det fanns en bokföringsbrist vad gällde lagret (inventering av varulagret hade enligt bolagets revisor inte gjorts i rätt tid), att en styrelseledamot upptagit ett lån hos bolaget (styrelseledamotens lämplighet enligt 7 kap. 7 skulle därmed brista), att det funnits starkt påverkade personer på serveringsstället vid flera tillfällen och att en gäst vid ett tillfälle druckit alkoholdryck i rökrummet. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som delade kommunens bedömning i samtliga delar och avslog överklagandet. 7 kap. 20. AB Ä *) 7 *) En närboende klagar på serveringstid till kl 03. Omfattande störningar från hög musik och från gäster som uppehöll sig utanför restaurangen och väsnades och orenade. Kommunen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. att den utökade serveringstiden är på prov under ett år. Visserligen hade polismyndigheten och miljöförvaltningen avstyrkt utökad serveringstid men kommunen ansåg att en prövotid behövdes för att vinna erfarenhet om verksamheten orsakar ordningsproblem eller stör närboende. Länsrätten biföll överklagandet och upphävde kommunens beslut. Länsrätten konstaterade bl.a. att det i alkohollagen inte finns några bestämmelser av innebörd att lägre krav ställs för erhållande av serveringstillstånd på prov jämfört med vad som gäller för stadigvarande servering. Länsrätten fann därmed att en servering som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt 7 kap. 9 alkohollagen inte heller kan beviljas ett tillstånd på prov. Länsrätten konstaterade även att det av lagtext och förarbeten framgår att serveringstillstånd till kl 01 är det normala och att båda remissinstanserna (miljö och polis) samt även kommunens tillståndsenhet hade avstyrkt serveringstid till kl 03 med hänvisning till risken för närboendestörningar. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet (rest. A) p.g.a. att en företrädare för bolaget gjort sig skyldig till rattfylleri, att serveringstillståndet återkallats för en annan restaurang (rest. B) som drivs av samma personer som den här aktuella och att servering skett i rest. B trots att dess serveringstillstånd återkallats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann dock att den som gjort sig skyldig till rattfylleri hade lämnat bolaget (rest. A) vid tiden för det överklagade beslutet. Länsrätten fann vidare att beslutet om återkallelse av rest. B:s serveringstillstånd hade upphävts av kammarrätten vilket medförde att rest. A inte längre belastades av den åtgärden. Vad slutligen gällde den servering som skett i rest. B, trots att serveringstillståndet var återkallat, fann dock länsrätten att bolagsmännen därigenom inte uppfyllde kravet på lämplighet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte uppfyllde kravet på lämplighet (sökanden hade inte fullt ut kunnat visa hur han finansierat köpet av restaurangen). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. C Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. underskott på skattekontot och pga. att det vid en analys av spritdrycker som såldes på restaurangen framkommit att innehållet i en flaska inte motsvarade det som angavs på flaskans etikett. Även restföringar hade förekommit tidigare (vilket renderat en varning år 2007). Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. C Ä *) 6 *) Kommunen meddelade villkor om två ordningsvakter under kvällstid. Polismyndigheten hade tillstyrkt under förutsättning av att tillståndshavaren hade minst två ordningsvakter. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade att länsrätten skulle besluta om att det var tillräckligt med en entrévärd. Tillståndshavaren påpekade även att det saknades tidsangivelse för när ordningsvakterna skulle tjänstgöra. Länsrätten avslog överklagandet om ordningsvakter men återförvisade målet till kommunen för en exakt angivelse mellan vilka klockslag villkoret ska gälla. 7 kap. 5. D Ej Ä *) 5

14 *) Kommunen avslog ansökan om att få servera på en uteservering som var från restaurangen sett belägen på andra sidan av en trafikerad gata (en s.k. satellitservering). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 10. D *) 7 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. E Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. ett flertal restföringar under senare år. Tillståndshavaren hade redan 2004 meddelats varning pga. restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. E Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. överservering vid flera tillfällen. Vid några tillfällen hade polisen ingripit mot gäster med stöd av LOB. Det fanns även skatteskulder om ca kr. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. E Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i huvudsak pga. att restaurangens kök inte uppfyllde kraven i 7 kap. 8 alkohollagen. Maten var i huvudsak prefabricerad och det saknades beredningsytor för kött och för tillredning av maten fanns endast ett mindre stekbord, två mikrovågsugnar och en kokplatta. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. E Ej Ä *) 2 *) Kommunen avslog en ansökan från ett logesamfund (Odd Fellow) om dispens från att ha kassaregister. Sökanden överklagade till länsrätten och hävdade att de var jämförbara med det Frimuraresamhälle i Kalmar vilka av Kammarrätten i Jönköping medgivits dispens (dom nr ). Länsrätten avslog överklagandet och anförde bl.a. dispens bör endast komma ifråga där serveringsverksamheten har en begränsad omfattning samt att Samfundets verksamhet till stor del liknar vad som i normalfallet kan betecknas som restaurangliknande. 8 kap. 5a. E *) 3 *) Ej inhibition (beslut om återkallelse av serveringstillstånd, -ek. misskötsamhet) E *) 3 *) Ej inhibition (beslut om återkallelse av serveringstillstånd,-ek. misskötsamhet) E *) 4 *) Överklagandet av kommunens beslut om återkallelse avvisas sedan klaganden sålt restaurangen. E *) 4 *) Inhibition av beslut om varning och villkor E Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföring och kasaregister. Enligt Skatteverket hade omsättningen krympts med betydande belopp. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. E Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. restföringar underlåtenhet att lämna föreskrivna redovisningar av skatter och avgifter i rätt tid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. F Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. sökandens bristande kunskaper i alkohollagstiftningen (sökanden hade under en period år 2007 serverat alkoholdrycker utan erforderligt tillstånd). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. F Ej Ä *) 3

15 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Jönköping som , nr , biföll överklagandet och ändrade till en varning. Kammarrätten fann att tillståndshavaren bedrivit serveringsverksamheten sedan 1995 och att de påtalade bristerna förekommit endast under år 2006 och att det inte kan uteslutas att tillståndshavaren redan innan kommunens beslut genomfört förändringar för att rätta till bristerna. 7 kap. 19. F Ä *) 3 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd till kl 01 men inte till kl 02 vilket ansökts om samt medgav att uteserveringen fick användas 30 april-1 oktober. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten detta beslut samt att kommunen underlåtit att pröva ansökan om servering på uteservering året runt. Länsrätten biföll överklagandet vad gällde serveringstiden och återförvisade målet för erforderlig handläggning vad gällde uteserveringen. 6 kap 4 och 7 kap. 5. F Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap till kl 03 från en studentkår. Tillställningen betraktades inte som sluten av kommunen och serveringstid till kl 03 meddelades därför inte. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att 8000 studenter tillhörde studentkåren och ansökan omfattade alla dessa medlemmar. Därmed uppfyllde tillställningen inte kravet på slutenhet. 7 kap. 5. F Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om att få servera alkoholdrycker på en uteservering. Restaurangen är belägen i anslutning till ett promenad- och rekreationsområde och uteserveringen besöks dagligen av ungdomar och barnfamiljer. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 9. F Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden begått ett antal brott 2003 och 2004 samt 2007 haft personer anställdas vilka inte hade arbetstillstånd i Sverige. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. Anm. Av domen framgår inte vilka påföljder brotten 2003 och 2004 lett till. Vad gäller händelsen 2007 hade förundersökningen lagts ner. Detta gör det svårt att av denna dom dra generella slutsatser om hur brottslighet skall påverka bedömningen av en sökandes lämplighet. F Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid från kl 02 till kl 03 i samband med servering till ett slutet sällskap vid en galaafton. Som skäl för beslutet angav kommunen att ansökan inte avsåg ett slutet sällskap. När det gäller själva serveringstiden uppgav kommunen att dess alkoholpolitiska riktlinjer förordade restriktivitet vid serveringstider fram till kl 03. Sökanden överklagade till länsrätten som upphävde beslutet och återförvisade ärendet till kommunen. Länsrätten konstaterade inledningsvis att den i målet ifrågavarande kretsen inte kan anses omfattas av begreppet slutet sällskap. Länsrätten anförde vidare att det vare sig i lagstiftning eller i förarbeten framgår att en tillfällig t utsträckt serveringstid endast kan komma ifråga vid servering till slutet sällskap. Kommunen borde ha prövat om ansökan skulle kunna medges inom ramen för servering till allmänheten. Med anledning härav kan inte länsrätten pröva den egentliga frågan i målet nämligen förutsättningarna för att medge serveringstid till kl 03. F Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden dömts för misshandel i november 2007 och gripits för misshandel i februari Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. F Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren, ett handelsbolag, ansågs ha trätt i likvidation. Bolaget hade under en tid längre än sex månader haft endast en bolagsman. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19.

16 G Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. att kraven i 7 kap. 8 inte var uppfyllda (i lokalen fick tillagas och serveras endast pizza samt andra rätter som är prefabricerade och endast kräver värmebehandling). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 8. G *) 2 *) Ej inhibition (återkallelse av serveringstillstånd) Efter överklagan meddelar Kammarrätten i Jönköping inhibition , nr G Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. att polismyndigheten ställt sig tveksam (brott hade begåtts senast för fyra år sedan vilket resulterat i villkorlig dom år 2004). Sökanden överklagade till länsrätten. Länsrätten ansåg att tillräckligt lång karenstid förflutit och biföll överklagandet. 7 kap. 7 G Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahanteringen och i bokföringen. Skatteverket hade skönsmässigt höjt bolaget moms och arbetsgivaravgifter samt påfört skattetillägg. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. G Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden för ett år och fyra månader sedan fick sitt serveringstillstånd återkallat. Kommunen menade att det bör förflyta minst tre år innan nytt tillstånd kan komma ifråga. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att tiden för karens skall räknas från tidpunkten för misskötsamheten (som föranledde återkallelsebeslutet) och inte från tidpunkten för återkallelsebeslutet. Länsrätten avslog överklagandet och anförde bl.a. att karenstiden bör räknas från beslutet om återkallelse men att det inte hindrar att man vid en bedömning av karenstidens längd även beaktar den tid som förflutit sedan ekonomisk misskötsamhet ägt rum. Dock ansåg länsrätten att det gått för kort tid för att sökanden nu skulle betros med serveringstillstånd. 7 kap. 7. G Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte kunnat visa hur finansieringen gjorts. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att de pengar som erhållits vid fastighetsförsäljningar i Kina åren ch 2006 till största delen inte förvarats på bankkonto. Det har inte på ett godtagbart sätt visats att pengarna fortfarande fanns kvar vid köpet av restaurangen. De pengar som påståtts erhållits genom spelvinster hade inte heller de kunnat verifieras med vinstbongar av vilka framgick vem som vunnit, hur mycket som satsats osv. 7 kap. 7. G Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att bolaget dels inte anmält en nytillträdd styrelseledamot (vilken visat sig inte uppfylla kravet på lämplighet), dels p.g.a. brister i kassahantering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. H Ej Ä *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i en simhall. Servering av alkoholdrycker skulle ske endast i samband med speciella evenemang och daglig servering till badgästerna skulle inte förekomma. Kommunen anförde i beslutet att enligt kommunens drogpolitiska riktlinjer skall alkoholservering till allmänheten inte tillåtas i omedelbar anslutning till eller i närheten av idrottsanläggningar. Sökanden överklagade och anförde bl.a. att servering endast skall ske till hockeypublik samt i samband med större evenemang. Länsrätten avslog överklagandet och anförde att serveringsstället är beläget i en simhall och ligger således i ett särskilt känsligt område där många ungdomar vistas varför det är olämpligt att servera alkoholdrycker där. 7 kap. 9. H Ej Ä *) 3

17 *) Kommunen som tidigare meddelat serveringstillståndet under en prövotid beslutade därefter att inte bevilja serveringstillstånd sedan prövotiden gått ut. Anledningen härtill var ekonomisk misskötsamhet. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten hade dessförinnan meddelat inhibition men fann vid sitt slutliga avgörande att det fanns skäl att återkalla tillståndet. Tillståndshavaren hade under handläggningstiden dessutom bedrivit en reklamkampanj i lokaltidningen på ett sådant sätt att det ansågs strida mot bestämmelserna i alkohollagen. Härutöver hade polisen vid ett flertal tillfällen gjort ingripanden på och omkring restaurangen efter anmälningar om misshandel och fylleri. 7 kap. 19. H Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. att en nytillträdd ägare till bolaget inte ansågs lämplig. Ägaren ansågs ha brister i svenska språket samt sakna nödvändiga kunskaper i alkohollagstiftningen. Han ansågs heller inte ha visat hur han finansierat köpet av aktierna i bolaget. Sökande överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten fann visserligen att klagandens kunskaper i svenska språket var bristfälliga men ändå tillräckliga för att han skulle kunna göra sig förstådd gentemot gäster. Han ansågs även ha förmåga, i vart fall med visst biträde från sin personal, att kunna kommunicera med tillsynsmyndigheten. Vad gäller finansieringen fanns en växlingsnota och dessutom hade klaganden ett vittne som sett pengarna i samband med att de infördes till Sverige (från ett land utanför EU). 7 kap. 7. Anm. Det kan konstateras att det hänt tidigare att domstolarna accepterar att historiken kring pengar som förs in från utlandet inte blottläggs närmare. H Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföring och kassahantering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. H Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade i april 2008 serveringstillståndet p.g.a. att det inte längre utnyttjades. Restaurangen hade varit stängd sedan september Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att bolaget inte bedrivit någon verksamhet under en relativt lång tidsperiod och att anledningen till detta saknade betydelse för bedömningen av tillståndsfrågan. 7 kap. 19. I *) 3 *) Avskrivning sedan överklagandet återtagits. I Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog en ansökan om att få servera på ett område för en planerad uteservering sedan polismyndigheten avslagit ansökan om att få använda platsen ifråga. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet och konstaterade att eftersom sökanden inte disponerar över platsen kan serveringstillstånd inte meddelas där. 7 kap. 10. I *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd M Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak pga. av Skatteverket konstaterade allvarliga brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ä *) 2 *) Kommunen meddelade en varning pga. av att det vid ett tillfälle saknats föreskrivet kassaregister i anslutning till en entré. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som upphävde kommunens beslut. Länsrätten fann att tillståndshavaren brutit mot 8 kap. 5a i alkohollagen men att det endast skett vid ett tillfälle och att en enstaka överträdelse inte medfört ett sådant allvarligt åsidosättande av registreringsskyldigheten att det finns skäl för en återkallelse av serveringstillståndet. 7 kap. 20. M Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak pga. brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagad till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19.

18 M Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i kassahanteringen och bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 5 *) Kommunen medgav utsträckt serveringstid till kl vissa dagar under en tidsperiod men inte under vissa andra dagar. Polismyndigheten hade pga. risk för ordningsstörningar och olägenheter för boende i området avstyrkt utökad serveringstid de dagar som kom att omfattas av kommunens avslag. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. M Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning sedan tillståndshavaren anordnat spelverksamhet i strid mot gällande bestämmelser (terminaler som via internet var uppkopplade mot en server placerad utanför Sverige). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. att rättsläget beträffande denna typ av spel var oklart och att spelen numera var borttagna från restaurangen. 7 kap. 20. M Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om utökning av serveringstiden till kl under fre- och lördagar. Som skäl för beslutet anfördes risken för olägenheter. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrkt utökad serveringstid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. I domen diskuteras bl.a. de störningar som kan uppstå sedan restaurangbesökarna lämnat restaurangen. Länsrätten anförde i det sammanhanget att utredningen entydigt visar på en icke obetydlig risk för ökade störningar för de kringboende om serveringstiden förlängs enligt bolagets önskan. Bolaget kan i och för sig inte åläggas ansvar för serveringsställets besökare efter att dessa lämnat lokalen. Att de störningar som uppstår för omgivningen när restaurangbesökarna lämnar lokalen ligger utanför bolagets kontroll är emellertid inget skäl för att dessa inte ska beaktas vid prövningen. 6 kap. 4. M Ä *) 6 *) Kommunen avslog utökad serveringstid till kl 03 med motivering att sena serveringstider leder till områdesstörningar och att den med utökad serveringstid följande ökade tillgängligheten på alkoholdrycker är negativ ur folkhälsosynpunkt. Polismyndigheten hade avstyrkt utökad tid m.h.t. risk för ordningsstörningar. Miljöförvaltningen hade inget haft att erinra mot utökad tid för servering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg argumenten mot serveringstid till kl 03 var för allmänt hållna. 6 kap. 4. M Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i en foajé till en konsertlokal. Servering var enligt sökanden tänkt att ske även i andra sammanhang än vid pausservering. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att sökanden inte visat att sökanden uppfyller kraven för stadigvarande serveringstillstånd. Det noterades även att kommunen meddelat att sökanden fick använda foajén i samband med (andra än pausservering) tillfälliga arrangemang. 7 kap. 8. M Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahantering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap.19. M Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om att få utöka serveringstiden samtliga veckodagar till kl 03 inomhus och till kl 01 på uteserveringen. Redan fanns nämnda serveringstid under fredagar och lördagar. Kommunen angav omständigheterna i 7 kap. 9 som skäl för sitt beslut. Härtill hade klagomål om störningar kommit från närboende och miljöförvaltningen hade visat på bullerstörningar som kom från biltrafik och från samtalsljud från folk på gatan utanför serveringsstället. Tillståndshavaren överklagade ifråga om serveringstiden inomhus till länsrätten som biföll överklagandet. 6 kap. 4. M Ä *) 7

19 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. att tillståndshavaren vid tre tillfällen brutit mot villkor om att ha ordningsvakt, inte haft serveringsansvarig vid ett tillfälle. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. 7 kap. 19. N *) 5 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd pga. olämplig bolagsman. N Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan en bolagsdelägare dömts för trafikonykterhetsbrott och ringa narkotikabrott. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att vederbörande bolagsdelägare numer inte var delägare i bolaget. Länsrätten konstaterade dock att han varit det vid tidpunkten för kommunens beslut och avslog överklagandet. 7 kap. 19. N Ej Ä *) 6 *) Kommunen meddelade serveringstid till kl 03 de dagar dans anordnades, till kl 02 övriga dagar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade serveringstid till kl 03 under alla veckodagar. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att polismyndigheten avstyrkt tid till kl 03 när dans inte anordnades med hänsyn till ordningsläget. 6 kap. 4. O Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. servering till underåriga vid ett tillfälle, pga. att gäster i väntan på maten bjudits på alkoholdrycker samt att tillståndshavaren begagnat personal som inte var anställd av honom. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten fann det styrkt att underåriga serverats vid ett tillfälle men underkände vad kommunen åberopat i övrigt. Vad gäller personalfrågan hade tillståndshavaren uppgivit att de var praktikanter. Länsrätten konstaterade att det avgörande vid tolkningen av best. i 6 kap. 3 alkohollagen var om personerna ifråga anlitats av tillståndshavaren och var underställd denna, vilket länsrätten konstaterade vara fallet. Vad gäller överträdelsen av gåvoförbudet i 4 kap. 9 ansåg länsrätten att denna bestämmelse inte utgör en för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelse. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som , nr , avslog överklagandet. Kammarrätten fann dock vad gällde 4 kap. 9 att den utgör en för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelse. 7 kap. 19. Anm. Länsrättens slutsats vad gäller tillämpningsområdet för 4 kap. 9 vinner inte stöd i t.ex. Kammarrätten i Jönköping , nr (och vann inte heller stöd hos Kammarrätten i Göteborg). O Ej Ä *) 1 *) Kommunens beslut rörande utvidgning av en restaurangs serveringsytor överklagades av närboende. Störning hade förekommit. Länsrätten avslog överklagandet. 7 kap. 9. O Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. av Skatteverket konstaterade allvarliga brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O Ej Ä *) 1 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. O *) 3 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillståndet O Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en varning pga. att det i samband med tillsyn konstaterats att det inte fanns någon serveringsansvarig person på stället (under15-30 minuter ca). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg dels att det varit fråga om en relativt kort bortavaro samt att ingen anmärkning riktats mot den ordning och nykterhet som rådde på stället. 7 kap. 20. O Ej Ä *) 3

20 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. omfattande restföringar (flera tillfällen och stora belopp som mest över kr under åren ). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. brister i bokföringen (bl.a. hade kassaregistret manipulerats). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. omfattande brister i kassahantering, intäktsredovisning och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. att hur finansieringen av restaurangköpet skett inte visas av sökanden. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. O *) 4 *) Kommunens beslut som överklagats återvisas till kommunen för fortsatt handläggning pga. att ett yttrande från sökanden inte delgetts den beslutande nämnden innan beslut togs. O *) 4 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ekonomisk misskötsamhet). O Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet och angav flera punkter i 7 kap. 19 som skäl för sitt beslut. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som fann att kommunen inte haft fog för att enligt någon av punkterna 2,3 och 4 i 7 kap 19 alkohollagen återkalla serveringstillståndet. Länsrätten biföll överklagandet sålunda överklagandet och upphävde kommunens beslut. Länsrätten konstaterade visserligen att det skett överträdelser av alkohollagen bestämmelser men att ingen av dem var så allvarlig att tillståndet skulle återkallas. En sammantagen kompenserande bedömning där ingen av punkterna ensam kan motivera en återkallelse n således inte leda till ett sådant beslut. 7 kap. 19 O Ä *) 5 *) Kommunen begränsade serveringstiderna till kl på en uteservering och en innergård mot sökt tid till kl 23. Anledningen till begränsningen var risk för närboendestörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten varvid kommunen i länsrätten medgav serveringstid till kl. 23 under en prövotid. Länsrätten biföll överklagandet. 6 kap. 4. O *) 5 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd pga. brister i ordning och kassahantering samt restföringar. O *) 5 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. O Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet pga. förekomst av alkohol som inte inhandlats enligt alkohollagens regler. Dessutom hade lämplighetsprövningen av en nytillkommen bolagsman försvårats genom att begärda handlingar inte lämnats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O *) 5 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. O *) 6 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. O *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse (brister i redovisning, kassahantering mm). Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Göteborg som , nr , biföll överklagandet.

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Rättshjälpslagen (1996:1619)

Rättshjälpslagen (1996:1619) Rättshjälpslagen (1996:1619) - Sammanställning av intressant praxis - version 2 FÖRORD Den 1 december 1997 trädde en ny rättshjälpslag i kraft. Den viktigaste förändringen i förhållande till den tidigare

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer