ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B , se bilaga A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A"

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Lars STAFFAN Jordansson, Box Djursholm Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per E Samuelson Box Stockholm SAKEN Grovt skattebrott m.m. HOVRATTENS BOMSLU l. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten a) tillämpar i fråga om det vårdslösa skatteredovisningsbrottet 7 andra stycket och 8 skattebrottslagen (1971 :69) i stället för 7 första stycket 2 och 8 samma lag (åtalspunkten 2 första stycket i domsbilaga l till tingsrättens dom), b) dömer Staffan Jordansson även för skatteredovisningsbrott enligt 7 första stycket 2 skattebrottslagen (1971 :69), åtalspunkten 2 tredje stycket i domsbilaga l till tingsrättens dom, c) ogillar åtalet för bokföringsbrott, åtalspunkten 3 andra stycket i domsbilaga l till tingsrättens dom, d) bestämmer påföljden till dagsböter 80 å 300 kr. 2. Vad tingsrätten förordnat i fråga om beslag ska alltjämt gälla. 3. Per E Samuelson tillerkänns ersättning av allmänna medel med - rätt räknat kr, varav kr för arbete och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 05 YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten dels ska döma Staffan Jordansson även för bokföringsbrott och undertryckande av urkund, grovt brott, i enlighet med åtalspunkterna l och 4 i domsbilaga l till tingsrättens dom, dels ska döma Staffan Jordansson inte för vårdslös skatteredovisning utan för grovt skattebrott och skatteredovisningsbrott i enlighet med åtalspunkten 2. Vidare har åklagaren yrkat att Staffan Jordansson ska meddelas näringsförbud i enlighet med åtalspunkten 5. Staffan Jordansson har yrkat att åtalen ska ogillas i sin helhet och att han ska tillerkännas full ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten. Part har bestritt motparts ändringsyrkande. Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkten 4 på så sätt att datumet på fjärde raden ska vara "24 maj" i stället för "26 juni". HOVRÄTTENS DOMSKÄL Videoinspelningen av förhöret vid tingsrätten med Staffan Jordansson har spelats upp. Som ny bevisning i hovrätten har på åklagarens begäran vittnesförhör hållits med Temam Suvar och Evelina Sollerman. Utöver den skriftliga bevisning som åberopades vid tingsrätten har i hovrätten åklagaren åberopat utdrag ur folkbokföringsregistret, kontoutdrag från skattekonton, förfrågningar från Ekobrottsmyndigheten och svar från Skatteverket samt tjänsteanteckningar, momsredovisning i inkomstdeklarationer och ändring från årsredovisning av moms till månadsredovisning, skrivelse från brittiska HM Revenue & Customs samt meddelande från Skatteverket avseende taxeringsåren Staffan Jordansson har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. Därtill har han i hovrätten åberopat ett brev från honom till Johan Falksol daterat den 4 juli Vad som har förekommit här ger inte hovrätten anledning att frångå tingsrättens bedömning i skuldfrågan såvitt avser åtalspunkterna l, 4 och den del av åtalet i åtalspunkten 2 som avser grovt skattebrott men som av tingsrätten bedömts som

3 Sid 3 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 05 vårdslös skatteredovisning. Beträffande sistnämnda gärning tillämpar hovrätten dock 7 andra stycket och 8 skattebrottslagen. Beträffande åtalspunkten 4 väcker, som tingsrätten angett, överlåtelsen av Artistbolaget flera frågor. Den nya bevisning som åberopats av Staffan Jordansson i hovrätten bestående av ett brev från honom till Johan Falksol angående överlåtelsen av bolaget måste anses ha ett begränsat bevisvärde. Å andra sidan har förhöret med Evelina Sollerman inte gett större klarhet om vad Staffan Jordansson kan ha uppgett angående överlämnandet av bokföringen till Johan Falksol. Vid bedömningen av Staffan Jordanssons brist på agerande när pärmarna med bokföringen inte avhämtades beaktar hovrätten hans icke motbevisade uppgift att han i samband med överlåtelsen av bolaget skickade en digital fil innehållande bokföringen till Johan Falksol. I fråga om den del av åtalspunkten 3 som är föremål för hovrättens prövning, dvs. andra stycket i gärningsbeskrivningen, finner hovrätten att åklagaren inte förmått visa att Staffan Jordansson har varit bolagets faktiska företrädare efter den 28 juni 2006, varför åtalet även i denna del ska ogillas och tingsrättens dom ändras i enlighet härmed. I fråga om de utställda fakturorna under perioden juli 2006 till juli 2007 (del av åtalspunkten 2), vilka felaktigt angav att Staffan Jordansson hade F-skattsedel, finner hovrätten i likhet med tingsrätten att fakturorna i allt väsentligt har haft Stockhouse Scandinavia AB som mottagare, ett bolag som Staffan Jordansson under den aktuella perioden hade ett nära samarbete med och som han också var delägare i. Trots detta har konsekvenserna av den felaktiga uppgiften, som angetts i ett flertal fakturor uppgående till ett betydande belopp och som hade betydelse för fakturamottagarens skyldighet att innehålla skatt samt lämna kontrolluppgift för betalningsmottagare som saknat F-skattesedel, varit så allvarliga att gärningen inte är att anse som ringa brott. Staffan Jordansson ska därför under denna åtalspunkt dömas även för skatteredovisningsbrott och tingsrättens dom ändras i enlighet härmed. För de brott som Staffan Jordansson ska dömas för, skatteredovisningsbrott och vårdslös skatteredovisning, kan påföljden stanna vid ett bötesstraff. Vid denna utgång i

4 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 DOM Sid 4 B ansvarsdelen saknas skäl att meddela Staffan Jordansson ett näringsförbud. Vidare finner hovrätten inte anledning att tillerkänna Staffan Jordansson någon ytterligare ersättning för hans rättegångskostnader vid tingsrätten. Med beaktande även av försvarsfrågans prövning hos Högsta domstolen får den av Per E Samuelson i hovrätten begärda ersättningen godtas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mats Walberg och Kenneth Nordlander, tf. hovrättsassessorn Karl Magnus Sjögren, referent, samt nämndemännen Raouf Ayoub och Barbro Nordlöf. Enhälligt. Avräkningsunderlag, se hovrättens akt

5 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Enhet 2, Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) A Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Lars STAFFAN Jordansson, Box Djursholm Försvarare: Advokat Per E Samuelson Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall HB Box Stockholm DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Vårdslös skatteredovisning 7 l st 2 p och 8 skattebrottslagen (1971:69) 2. Bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 100 å 300 kr Följande åtal ogillas 1. Bokföringsbrott (åtalspunkt 1) 2. Grovt skattebrott (åtalspunkt 2) 3. Bokföringsbrott (åtalspunkt 3, första stycket) 4. Undertryckande av urkund (åtalspunkt 4) Näringsförbud Yrkandet om näringsförbud ogillas. Postadress Box Sollentuna Besöksadress Tingsvägen. 1 1 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

6 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet Förverkande och beslag Beslaget av räkenskapsmaterial och handlingar ska bestå till dess att det föreligger en lagakraftvunnen dom (beslagsliggare nr BG554). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Den tilltalade får ersättning av allmänna medel för sina kostnader för försvarare med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 960 kr utlägg och kr mervärdesskatt.

7 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet BAKGRUND Staffan Jordansson har, efter att ha genomgått fyraårigt tekniskt gymnasium, arbetat i nöjesbranschen, främst som artistmanager. Från slutet av 1990-talet bedrev han verksamheten genom ett helägt aktiebolag, Artist Music och Sports Management AB ("Artistbolaget") med kontor sedan år 2004 på Brovägen i Stocksund. Bland de artister som han företrädde fanns Charlotte Perelli och Pernilla Wahlgren. Staffan Jordansson skötte själv bokföringen i Artistbolaget och också bokföringen i några av artisternas bolag. Under första halvåret 2006 beslöt Staffan Jordansson att med början från den l juli 2006 driva verksamheten tillsammans med tre kompanjoner. De köpte tillsammans ett bolag som fick firman Stockhouse Scandinavia AB ("Stockhousebolaget"), som fick rollen av avtalspart för allas artister utåt mot arrangörerna och som också uppbar alla gager mot en provision om tio procent. För sina respektive artisters räkning fakturerade delägarna i sin tur Stockhousebolaget för artistarvodena och slussade sedan beloppen vidare till sina artister med ett avdrag om ytterligare tio procent. Staffan Jordansson valde att driva sin egen del av verksamheten i form av en enskild firma, där han fortsatte att sköta bokföringen själv. Enligt ett överlåtelseavtal, daterat och undertecknat av båda parter den 26 maj 2006, överlät Staffan Jordansson samtliga aktier i Artistbolaget till Johan Falksol med tillträde den l juni Köpeskillingen var bestämd till kr och skulle betalas kontant i samband med avtalets undertecknande. Johan Falksol kvitterade också bokföringen i Artistbolaget på avtalet. Artistbolaget försattes i konkurs i början av februari förvaltarberättelsen angav förvaltaren att allt räkenskapsmaterial enligt Staffan Jordansson hade överlämnats till Johan Falksol i samband med aktieöverlåtelsen. Förvaltaren, som inte

8 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet hade lyckats etablera någon kontakt med Johan Falksol, konstaterade att inget sådant material hade redovisats till konkursförvaltningen. Den 3 juni 2008 genomfördes en husrannsakan i kontorslokalen på Brovägen i Stocksund, som då hade tagits över av Stockhousebolaget. I ett kontorsrum som disponerades av Staffan Jordansson påträffades och togs i beslag bokföringsmaterial både från Artistbolaget och hans enskilda firma. YRKANDEN M.M. Åklagaren har framställt de yrkanden som framgår av bifogade stärnriingsansökan (se domsbilaga 1). Staffan Jordansson har förnekat gärningarna och har motsatt sig bifall till yrkandet om näringsförbud. Han har inte anfört några erinringar mot det särskilda yrkandet. UTREDNINGEN Den bevisning som åklagaren har hänvisat till har tagits upp. Staffan Jordansson har hänvisat bl.a. till en verifikationslista med specifikation av samtliga affärshändelser i hans enskilda firma från den l juli 2006 till och med den 31 juli 2007 (åtalspunkt 1). På rättens begäran har han för syn tillhandahållit två pärmar med delar av bokföringen för Artistbolaget respektive den enskilda firman.

9 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet 2 5 DOMSKÄL Åtalspunkten 4 (åtalspunkterna kommer att prövas i kronologisk ordning) Det finns inte någon anledning att betvivla Staffan Jordanssons uppgift att han fick ett sakkunnigt råd att utöva sin del av verksamheten i Stockhousebolaget som en enskild firma och att han därför inte längre hade något behov av Artistbolaget. För en utomstående ter sig i den situationen en ordnad likvidation av Artistbolaget som den enklaste lösningen på problemet. Staffan Jordansson valde dock inte det näraliggande alternativet utan överlät i stället Artistbolaget under former som väcker flera frågor. Till att börja med framstår det som allt annat än seriöst att söka en köpare till bolaget på en köp- och säljmarknad på internet som "Blocket". Staffan Jordanssons formulering när han den 26 juni 2006 via e-post tog kontakt med den tänkta köparen " Har ett bolag som jag vill bli av med denna vecka" visar inte prov på någon djupare omsorg från Staffan Jordanssons sida. Svaret från "Johan Sander" (alias Johan Falksol) några timmar senare där denne rakt av ville ha en insättning om kr andas inte heller någon seriositet. Partema har båda hänvisat till en dom av Helsingborgs tingsrätt i december 2007 där Johan Falksol döms för ett stort antal brott - blå. bedrägerier - till ett fängelsestraff om två år och sex månader. Även om det inte har upplysts om domen överklagades, framgår det av tillgängliga delar av domen att Johan Falksol inte var den avtalspart som Staffan Jordansson borde ha valt. Det är dock inte visat att Staffan Jordansson vid överlåtelsen hade någon närmare kännedom om Johan Falksols förhållanden, men som har anförts väcker redan Staffan Jordanssons val av forum för överlåtelsen dubier om hans egentliga avsikter.

10 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet Det är ostridigt att Staffan Jordansson den 28 juni 2006 förde över kr till Johan Falksol. Varför han - som hade en köpeskilling om kr att fordra - inte i stället lät beloppet gå i avräkning mot köpeskillingen utgör ytterligare en obesvarad fråga. Därtill kommer att Staffan Jordanssons delvis svävande och olika uppgifter om vad som följde med försälj ningen av Artistbolaget, såsom diffusa uppgifter om kundfordringar och rättigheter till vissa skivinspelningar, än mer väcker tvivel om den verkliga avsikten bakom överlåtelsen. Åklagaren har pekat på konkursförvaltarens uppgifter i förvaltarberättelsen om att Artistbolagets skatteskulder vid konkursutbrottet uppgick till cirka l kr (medan tillgångar saknades). Motivet till den lättvindiga överlåtelsen skulle därför kunna tänkas vara Staffan Jordanssons intresse av att undvika ett kommande personligt ansvar för dessa skulder. En annan förklaring skulle kunna vara att han inte bara ville bli av med själva bolaget utan också den tillhörande bokföringen. Mot detta talar inte minst den omständigheten att det visade sig att Staffan Jordansson hade hela bokföringen i behåll och förvarade den helt öppet i bokhyllor hos sig på det kontor som Stockhousebolaget hade tagit över från Artistbolaget. Det har vidare inte kommit fram att bokföringen i Artistbolaget var behäftad med några allvarliga brister (mer om detta under åtalspunkt 3). Staffan Jordansson harförnekatatt han - som har återgetts av konkursförvaltaren - har sagt att han faktiskt hade lämnat över bokföringen till Johan Falksol. Han har hävdat att han hänvisade till köpeavtalet under ett telefonsamtal med någon från konkursförvaltningen och sedan inte hörde något mer därifrån efter att ha skickat över avtalet. Det går visserligen att förvåna sig över att Staffan Jordansson inte själv agerade när bokföringen inte blev avhämtad och själv tog kontakt med konkursför-

11 l ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet valtaren, men denna hans passivitet kan inte grunda något ansvar för den gärning som åklagaren har lagt honom till last. Åtalet under denna punkt ska därför lämnas utan bifall. Punkten 3 t Staffan Jordansson har bekräftat att han som åklagaren har gjort gällande var styrelseledamot i Artistbolaget under den tid som har angetts i gärningsbeskrivningen. Han har vidare bekräftat att han inte har åsätt verifikationerna några nummer. Men med exempel ur en av pärmarna med Artistbolagets handlingar har Staffan Jordansson visat att han har upprättat en "verifikationslista" med nummer för varje verifikat för att sedan placera den aktuella handlingen omedelbart efter listan. Även om den av åklagaren förordade metoden ytterligare höjer graden av tillförlitlighet, kan det inte sägas att Staffan Jordanssons rutin innebar några svårigheter för den som ville bedöma rörelsens förlopp med ledning av bokföringen och något bokföringsbrott gjorde sig Staffan Jordansson alltså inte skyldig till i den delen. Också om Staffan Jordansson från början inte insåg att Johan Falksol inte var någon pålitlig köpare av Artistbolaget, kan det inte ha tagit lång tid för honom att få den insikten. Det faktum att Johan Falksol inte över huvud taget visade något intresse för bokföringen i Artistbolaget medförde självfallet att Staffan Jordansson också insåg att denne inte skulle låta upprätta någon årsredovisning för det räkenskapsår som gick ut den 30 juni den situationen måste Staffan Jordanssons ansvar för att en årsredovisning skulle komma till stånd ligga kvar. Hans underlåtenhet på den punkten konstituerar ett icke ringa bokföringsbrott som åklagaren har gjort gällande.

12 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet Åtalspunkten 2 Staffan Jordansson har upplyst att han har påförts skattetillägg och erinrat om tingsrättens skyldighet att ex officio pröva om inte en straffrättslig sanktion skulle innebära en dubbel bestraffning. Högsta domstolen har i en dom (NJA 2010:168) ansett att det inte föreligger något hinder mot att påföra skattetillägg och därefter i ett annat förfarande döma för skattebrott. Tingsrätten finner inte skäl att göra någon annan bedömning. Det är klarlagt att Staffan Jordansson blev personligen skattskyldig för mervärdesskatt för den verksamhet som han inledde i juli 2006 och att det var ett förhållande som han kände till. Det är också klarlagt att Staffan Jordansson redovisade mervärdesskatten först i juni 2008 genom att skicka in en s.k. momsbilaga som en komplettering till den tidigare ingivna självdeklarationen. Mot själva redovisningen av mervärdesskatten i bokföringen har inga beaktansvärda anmärkningar riktats. Som åklagaren har anfört skulle Staffan Jordansson redan före starten av den enskilda firman ha anmält till Skatteverket att han avsåg att bedriva en mervärdesskattepliktig verksamhet. Med den förväntade omsättningen i rörelsen var Staffan Jordansson sedan skyldig att redovisa mervärdesskatten löpande och inte i samband med inkomstdeklarationen. Hans uppgift att han trodde att han - utan föregående anmälan - skulle kunna redovisa mervärdesskatten i ett sammanhang i samband med den allmänna deklarationen kan dock inte lämnas utan avseende. De fakturor som Staffan Jordansson ställde ut under den angivna tiden har i allt väsentligt haft Stockhousebolaget som mottagare. Det har alltså inte funnits någon risk för att någon utomstående skulle ha påverkats av den då felaktiga uppgiften att han hade en F-skattesedel.

13 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet Det finns inte heller i övrigt något som talar för att Staffan Jordanssons bristande hantering av mervärdesskatten skulle ha haft något skatteundandragande syfte. Hans underlåtenhet att skicka in en skatte- och avgiftsanmälan måste dock betraktas som följden av en grov oaktsamhet. Staffan Jordansson ska därför dömas för skatteredovisningsbrott, som med hänsyn till rörelsens omfattning inte kan bedömas som ringa. Åtalspunkten l Det är så långt klarlagt att Skatteverket vid sitt första omprövningsbeslut i maj 2009 nekade Staffan Jordansson avdrag för ett belopp om sammanlagt l kr. Motiveringen var att det saknades verifikationer för detta belopp. Det har upplysts att Staffan Jordansson numera i Förvaltningsrätten - fått rätt till avdrag i sådan utsträckning att ett belopp om ca kr står kvar utan avdragsrätt. Det förhållandet visar i allt fall att merparten av de verifikationer som Skatteverket från början underkände, utgjordes av kostnader som Staffan Jordansson hade rätt att belasta rörelsen med. Utgångspunkten för bedömningen är ändå att bokföringen i Staffan Jordanssons enskilda firma när den togs i beslag hade sådana brister på verifikatsidan att Skatteverket vid sin granskning inte omedelbart kunde medge avdrag för ett belopp om drygt l kr. Staffan Jordansson har gett in en verifikationslista som tar upp 471 transaktioner. Listan specificerar datum för bokföringen och en verifikationstext utöver kontoföringen av det aktuella beloppet. De poster som saknade av Skatteverket godkända verifikationer dominerades beloppsmässigt av utbetalningar till de artister som Staffan Jordansson har haft uppdrag för och som han har bokfört på ett avräkningskonto med respektive artist. Det

14 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet möter ingen svårighet att av verifikationslistan utläsa vilken av artisterna eller deras bolag som de "overifierade" transaktionerna avsåg. Verifikaten skulle - som har skett för många andra sådana poster - ha utgjorts av fakturor avseende respektive artist ställda till Stockhousebolaget, upprättade i många fall av Staffan Jordansson själv. Det finns ingen anledning att betvivla hans uppgift att avtalen med respektive artist, som i detalj angav hur artistgaget och inkomster från skivförsätjning skulle regleras, fanns att tillgå i en särskild pärm. Med hänsyn till det anförda och med beaktande av omsättningen i rörelsen, får det anses att rörelsens förlopp ändå i huvudsak har kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Åtalet för bokföringsbrott ska därför lämnas utan bifall. Punkten 5 Med hänsyn till utgången i ansvarsfrågan saknas skäl att meddela Staffan Jordansson ett näringsförbud. Påföljdsfrågan m.m. I belastningsregistret finns förutom förelägganden för trafikförseelser en dom för bokföringsbrott i februari 2004 med påföljden villkorlig dom med böter. Det finns skäl att döma Staffan Jordansson till motsvarande påföljd denna gång. Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen är Staffan Jordansson berättigad till kompensation för större delen av hans ersättning till försvararen. Eftersom det har krävts särskild kompetens hos försvararen för hanteringen av frågorna i målet, kan ett högre timarvode än det gängse anses ersättningsgillt. Det särskilda yrkandet är lagligt grundat och ska därför bifallas.

15 ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 2 DOM B HUR MAN ÖVERKLAGAR (DV 400). Ett överklagande skall ställas till Svea hovrätt, men ges in till tingsrätten senast den 28 december pustat Lindste * - / (Avräkningsunderlag, se domsbilaga 2)

16 Ekobrottsmyndigheten Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Åström Ansökan om stämning (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare Attunda tingsrätt, Sollentui&TTUNDA TINGSRÄTT Årendeka ieg^ri o AB lnk ' Box 940 2ÖÖ9 -D9- O l SOLLENTUNA Akt...Å^é Ö..' Aktbil 15. TR mål: B Handl: EKO2 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Jordansson, Lars Personnr Adress Staffan Medborgare i SVERIGE Tilltalsnamn Staffan Telefon Yrke/titel Tolkbehov Box DJURSHOLM Offentlig försvarare/ombud Nilsson, Robert, Kungsholmsgatan 10, 3 tr, STOCKHOLM Frihetsberövande m. m, Gripen , kl 06.05, Anhållen , kl 06.15, Frigiven , kl Delgivningsuppgrfter Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott Jordanson har i Stocksund bedrivit enskild näringsverksamhet med firma Jordanson Musik och Media under tiden från den l juli 2006 och till den 31 juli Omsättningen har uppgått till kr. Jordanson har uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att han inte upprättat alternativt bevarat verifikationer till bokförda kostnader på l kr. Härigenom går det inte att med ledning av bokföringen bedöma det bokförda resultatet på kr, vilket till följd av bristen kan variera mellan + l kr till kr. Till följd härav kan inte rörelsens förlopp bedömas i huvudsak med ledning av bokföringen. Lagrum 11 kap 5 brottsbalken 2. Grovt skattebrott och skatteredovisningsbrott Jordansson har uppsåtligen eller i vart fall av grov oaktsamhet underlåtit att till Skatteverket i Stockholm lämna föreskriven uppgift "Skatte- och avgiftsanmälan" omkring den 15 juni 2006 om skattskyldighet för den enskilda näringsverksamheten med firma "Jordanson Musik och Media" innan verksamheten påbörjades i juli Härigenom har fara uppkommit för att mervärdesskatt att betala undandras det allmänna med belopp enligt nedan. Skyldigheten att lämna uppgifter om verksamheten, innan den påbörjas, följer av 3 kap 2 skattebetalningslagen och inte av föreläggande eller anmaning. Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Hantverkargatan 15 Telefon Telefax E-post Webbadress

17 Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Aström Ansökan om stämning Sida 2 (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare Uppgiftsskyldigheten har haft betydelse för Jordansons skyldighet att betala F- skatt. Jordanson har härefter uppsåtligen genom att under räkenskapsåret vid respektive redovisningstillfälle underlåta att registrera sig som skattskyldig till moms och underlåta att lämna skattedeklarationer/gett upphov till fara för undandragen skatt enligt nedan. </ Jordanson har under tiden juli 2006 juli 2007 uppsåtligen utställt fakturor som falskeligen angett att han innehaft F-skattesedel. De fakturerade beloppen har uppgått till 8,2 milj kr. Uppgifterna har haft betydelse för fakturamottagarens skyldighet att innehålla skatt och lämna kontrolluppgift för betalningsmottagare som saknat F- skattesedel. Redovisningsperiod Moms att betala kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr l kr Gärningen är att bedöma som grov, då den undandragna skatten uppgått till betydande belopp. */^ Lagrum 2/bch 7 skattebrottslagen e 3. Bokföringsbrott Jordanson har varit styrelseledamot för Artist Music and Sports Management AB, , under tiden 16 juni juni Bolaget har bedrivit verksamhet i Stocksund. Jordanson har uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att han inte löpande bokfört uppkomna affärshändelser och tillsett att det till varje bokförd post funnits en verifikation med åsätt verifikationsnummer under tiden från den l januari 2006 till juni Till följd härav kan inte rörelsens förlopp bedömas i huvudsak med ledning av bokföringen.

18 Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Åström Ansökan om stämning Sida 3 (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare Jordanson har för tiden efter den 28 juni 2006 varit faktisk företrädare för bolaget. Han har uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom art han inte upprättat årsredovisning senast sex månader efter räkenskapsårets utgång den 30 juni Till följd härav kan inte rörelsens ekonomiska resultat eller ställning bedömas i huvudsak med ledning av bokföringen. Lagrum 11 kap 5 brottsbalken 4. Undertryckande av urkund (grovt brott) Jordanson har uppsåtligen undanskaffat räkenskapsmaterial tillhörigt bolaget Artist Music and Sports Management AB, , för tiden december 2006, trots att han ej ägt så förfoga med materialet. Skatteverket har beslutat att genomföra revision av bolaget den 26 juni 2006 och Jordanson har vidtagit flera åtgärder för att visa att han inte längre förfogade över materialet. Han har upprättat för skens skull ett överlåtelseavtal med uppgift om att räkenskapsmaterialet överlämnats till ny ägare av bolaget med tillträdesdag den l juni Han har låtit avregistrera sig som styrelseledamot enligt beslut på bolagsstämma den 28 juni 2006 och i samförstånd med annan falskeligen låtit inregistrera ny styrelseledamot och suppleant i bolaget. Han har vidare underlåtit att tillställa räkenskapsmaterialet till bolagets konkursförvaltare, efter det att bolaget försattes i konkurs den l februari Jordansons åtgärder har inneburit fara i bevishänseende för fastställande av korrekt mervärdesskatt för bolaget, då skatterevisorerna med ledning av bokföringen avsett att kontrollera skatteredovisningen under räkenskapsåret juli 2005/juni 2006 och då skattedeklarationer inte lämnats för senare redovisningsperioder än april Räkenskapsmaterialet har även medfört fara i bevishänseende, då konkursförvaltaren utan tillgång till materialet varit skyldig att utreda och uttala sig om återvinningsbara transaktioner, tidpunkt för obestånd m.m. under konkursutredningen. Brottet är att bedöma som grovt, då ett mycket omfattande räkenskapsmaterial för en omfattande tidsperiod för bolaget undanskaffats av Jordanson. Lagrum 14 kap 4 brottsbalken 5. Näringsförbud Yrkande att Jordanson meddelas näringsförbud, då han i egenskap av enskild näringsidkare och i egenskap av formell och/ eller faktisk företrädare för Artist Music and Sports Management AB, , grovt åsidosatt vad som

19 Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Åström Ansökan om stämning Sida 4 (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare ålegat honom i näringsverksamheten och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa enligt åtalspunkterna 1-4. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt. Lagrum l och 4 lag (1986:436) om näringsförbud Särskilt yrkande Yrkande att beslaget av räkenskapsmaterial och handlingar skall bestå till dess att det föreligger en lagakraftvunnen dom, beslagsliggare nr BG554. Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Staffan Jordansson Vittnesförhör med Jnhan Falk-son angående AM.M CArrht Mmic and c V i LLLJ.wi3i.Ui.Xi.Ui. J.i.Awvi. J WJ.1CU.1 J, CLXJXiDVJJ^ UJ.i.^U-wi.JLvLW -/*-! VJ-iJlv j. \.L l_i^lol lvj.lj.ijlw CU.1U. kj, l Management AB) till styrkande av att han inte köpt bolaget, inte ta kontrollen över bolaget och dess bokföring och att han intejimieftecknat köpehandlingar. Vittnesförhör med Jesper Ternstedt angåeflclé AMSM (Artist Music and Sports Management AB) till styrkande^av-äfthan inte inträtt som styrelseledamot i bolaget. Vittnesförhpj>méd Christofer Nilsson angående AMSM (Artist Music and Sports^Management AB) till styrkande av att han inte inträtt som sfyrelsesupploont i bolaget. Skriftlig bevisning Åtalspunkt 1. Sid och i Skatteverkets omprövningsbeslut till styrkande av att bokföringsskyldigheten åsidosatts. Åtalspunkt 2. Sid i Skatteverkets omprövningsbeslut till styrkande av att den enskilda näringsverksamheten inte varit skatteregistrerad, inte lämnat redovisning i inkomstdeklaration eller skattedeklarationer till Skatteverket, den oredovisade skattens storlek, till styrkande att senare inkomna skattedeklarationer inte varit att betrakta som "frivillig rättelse" och att innehav av F-skattesedel åberopats i fakturor från den enskilda näringsverksamheten.

20 Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Åström Ansökan om stämning Sida 5 (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare Sid uppgifter från Skatteverkets utredning om storleken på oredovisade mervärdesskatter enligt huvudboken till styrkande av att Jordansson varit medveten om att den oredovisade momsen uppgått till betydande belopp. Sid , Jordanssons inkomstdeklaration för taxeringsår 2008 till styrkande att han inte lämnat någon redovisning för den enskilda näringsverksamheten. Sid , Skatte- och avgiftsanmälan och meddelande från Skatteverket till styrkande att skatteregistreringen inte skett genom en s.k. "frivillig rättelse". Sid 192 och 216, meddelanden och utdrag från Bolagsverket till styrkande att registrering av den enskilda firman skett först den 22 september Sid , rättade inkomstdeklaration och skattedeklarationer för Jordansson i förening med ankomststämpling och tidpunkt för frigivning åberopas till styrkande att dessa deklarationer inte utgjort en s.k. "frivillig rättelse" och till styrkande av oredovisade skattebelopp. Bilagan, sid , utställda fakturor i den enskilda näringsverksamheten till styrkande av rörelsens omfattning under tiden l juli juni Bilagan, sid , utställda fakturor i den enskilda närhigsverksamheten till styrkande av att innehav av F-skattesedel åberopats på de utställda fakturorna. Åtalspunkt 3. Sid. 152 i Skatteverkets omprövningsbeslut till styrkande att bokföringen inte skett löpande och med underlag till varje bokförd post i AMSM under tiden januari -juni Åtalspunkt 3.(Såvitt gäller faktiskt företrädarskap efter den 28 juni 2006 med avseende på ansvaret för att årsredovisningen inte upprättats) och Åtalspunkt 4. Sid. 35, fotografi på räkenskapsmaterialet i AMSM och uppgifter i beslagsprotokoll, sid , till styrkande att det påträffats på Jordanssons kontor vid husrannsakan. Sid uppgifter från förvaltningsberättelsen till styrkande att räkenskapsmaterialet i AMSM undanhållits konkursförvaltaren.. Sid , anteckningar hos förvaltaren till styrkande att den nya ledamoten Jesper Ternstedt inte haft någon vetskap om bolaget och dess bokföring.

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juli 2006 B 4126-03 KLAGANDE AK Ombud och offentlig försvarare: Advokat TJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM 2. Solna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART CPG Service & Security Norden AB, 556757-0626 Ombud: AA Concrete International

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jerker Edström och jur. kand. Ola Ragnar Liljemark Bird & Bird Advokat KB Box 7714 103 95 Stockholm

Läs mer

Sundsvall. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gävle tingsrätts dom den 7 november 2011 i mål nr B 2802-11, se bilaga A

Sundsvall. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gävle tingsrätts dom den 7 november 2011 i mål nr B 2802-11, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-12-22 B 1141-11 Rotel 2:3 Sundsvall Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gävle tingsrätts dom den 7 november 2011 i mål nr B 2802-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingela Ohlén Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Reza Zamanian, 670922-2654 Kråkbärsgränd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer