ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B , se bilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A"

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Lars STAFFAN Jordansson, Box Djursholm Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per E Samuelson Box Stockholm SAKEN Grovt skattebrott m.m. HOVRATTENS BOMSLU l. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten a) tillämpar i fråga om det vårdslösa skatteredovisningsbrottet 7 andra stycket och 8 skattebrottslagen (1971 :69) i stället för 7 första stycket 2 och 8 samma lag (åtalspunkten 2 första stycket i domsbilaga l till tingsrättens dom), b) dömer Staffan Jordansson även för skatteredovisningsbrott enligt 7 första stycket 2 skattebrottslagen (1971 :69), åtalspunkten 2 tredje stycket i domsbilaga l till tingsrättens dom, c) ogillar åtalet för bokföringsbrott, åtalspunkten 3 andra stycket i domsbilaga l till tingsrättens dom, d) bestämmer påföljden till dagsböter 80 å 300 kr. 2. Vad tingsrätten förordnat i fråga om beslag ska alltjämt gälla. 3. Per E Samuelson tillerkänns ersättning av allmänna medel med - rätt räknat kr, varav kr för arbete och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 05 YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten dels ska döma Staffan Jordansson även för bokföringsbrott och undertryckande av urkund, grovt brott, i enlighet med åtalspunkterna l och 4 i domsbilaga l till tingsrättens dom, dels ska döma Staffan Jordansson inte för vårdslös skatteredovisning utan för grovt skattebrott och skatteredovisningsbrott i enlighet med åtalspunkten 2. Vidare har åklagaren yrkat att Staffan Jordansson ska meddelas näringsförbud i enlighet med åtalspunkten 5. Staffan Jordansson har yrkat att åtalen ska ogillas i sin helhet och att han ska tillerkännas full ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten. Part har bestritt motparts ändringsyrkande. Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkten 4 på så sätt att datumet på fjärde raden ska vara "24 maj" i stället för "26 juni". HOVRÄTTENS DOMSKÄL Videoinspelningen av förhöret vid tingsrätten med Staffan Jordansson har spelats upp. Som ny bevisning i hovrätten har på åklagarens begäran vittnesförhör hållits med Temam Suvar och Evelina Sollerman. Utöver den skriftliga bevisning som åberopades vid tingsrätten har i hovrätten åklagaren åberopat utdrag ur folkbokföringsregistret, kontoutdrag från skattekonton, förfrågningar från Ekobrottsmyndigheten och svar från Skatteverket samt tjänsteanteckningar, momsredovisning i inkomstdeklarationer och ändring från årsredovisning av moms till månadsredovisning, skrivelse från brittiska HM Revenue & Customs samt meddelande från Skatteverket avseende taxeringsåren Staffan Jordansson har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. Därtill har han i hovrätten åberopat ett brev från honom till Johan Falksol daterat den 4 juli Vad som har förekommit här ger inte hovrätten anledning att frångå tingsrättens bedömning i skuldfrågan såvitt avser åtalspunkterna l, 4 och den del av åtalet i åtalspunkten 2 som avser grovt skattebrott men som av tingsrätten bedömts som

3 Sid 3 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 05 vårdslös skatteredovisning. Beträffande sistnämnda gärning tillämpar hovrätten dock 7 andra stycket och 8 skattebrottslagen. Beträffande åtalspunkten 4 väcker, som tingsrätten angett, överlåtelsen av Artistbolaget flera frågor. Den nya bevisning som åberopats av Staffan Jordansson i hovrätten bestående av ett brev från honom till Johan Falksol angående överlåtelsen av bolaget måste anses ha ett begränsat bevisvärde. Å andra sidan har förhöret med Evelina Sollerman inte gett större klarhet om vad Staffan Jordansson kan ha uppgett angående överlämnandet av bokföringen till Johan Falksol. Vid bedömningen av Staffan Jordanssons brist på agerande när pärmarna med bokföringen inte avhämtades beaktar hovrätten hans icke motbevisade uppgift att han i samband med överlåtelsen av bolaget skickade en digital fil innehållande bokföringen till Johan Falksol. I fråga om den del av åtalspunkten 3 som är föremål för hovrättens prövning, dvs. andra stycket i gärningsbeskrivningen, finner hovrätten att åklagaren inte förmått visa att Staffan Jordansson har varit bolagets faktiska företrädare efter den 28 juni 2006, varför åtalet även i denna del ska ogillas och tingsrättens dom ändras i enlighet härmed. I fråga om de utställda fakturorna under perioden juli 2006 till juli 2007 (del av åtalspunkten 2), vilka felaktigt angav att Staffan Jordansson hade F-skattsedel, finner hovrätten i likhet med tingsrätten att fakturorna i allt väsentligt har haft Stockhouse Scandinavia AB som mottagare, ett bolag som Staffan Jordansson under den aktuella perioden hade ett nära samarbete med och som han också var delägare i. Trots detta har konsekvenserna av den felaktiga uppgiften, som angetts i ett flertal fakturor uppgående till ett betydande belopp och som hade betydelse för fakturamottagarens skyldighet att innehålla skatt samt lämna kontrolluppgift för betalningsmottagare som saknat F-skattesedel, varit så allvarliga att gärningen inte är att anse som ringa brott. Staffan Jordansson ska därför under denna åtalspunkt dömas även för skatteredovisningsbrott och tingsrättens dom ändras i enlighet härmed. För de brott som Staffan Jordansson ska dömas för, skatteredovisningsbrott och vårdslös skatteredovisning, kan påföljden stanna vid ett bötesstraff. Vid denna utgång i

4 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 DOM Sid 4 B ansvarsdelen saknas skäl att meddela Staffan Jordansson ett näringsförbud. Vidare finner hovrätten inte anledning att tillerkänna Staffan Jordansson någon ytterligare ersättning för hans rättegångskostnader vid tingsrätten. Med beaktande även av försvarsfrågans prövning hos Högsta domstolen får den av Per E Samuelson i hovrätten begärda ersättningen godtas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mats Walberg och Kenneth Nordlander, tf. hovrättsassessorn Karl Magnus Sjögren, referent, samt nämndemännen Raouf Ayoub och Barbro Nordlöf. Enhälligt. Avräkningsunderlag, se hovrättens akt

5 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Enhet 2, Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) A Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Lars STAFFAN Jordansson, Box Djursholm Försvarare: Advokat Per E Samuelson Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall HB Box Stockholm DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Vårdslös skatteredovisning 7 l st 2 p och 8 skattebrottslagen (1971:69) 2. Bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 100 å 300 kr Följande åtal ogillas 1. Bokföringsbrott (åtalspunkt 1) 2. Grovt skattebrott (åtalspunkt 2) 3. Bokföringsbrott (åtalspunkt 3, första stycket) 4. Undertryckande av urkund (åtalspunkt 4) Näringsförbud Yrkandet om näringsförbud ogillas. Postadress Box Sollentuna Besöksadress Tingsvägen. 1 1 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

6 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet Förverkande och beslag Beslaget av räkenskapsmaterial och handlingar ska bestå till dess att det föreligger en lagakraftvunnen dom (beslagsliggare nr BG554). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Den tilltalade får ersättning av allmänna medel för sina kostnader för försvarare med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 960 kr utlägg och kr mervärdesskatt.

7 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet BAKGRUND Staffan Jordansson har, efter att ha genomgått fyraårigt tekniskt gymnasium, arbetat i nöjesbranschen, främst som artistmanager. Från slutet av 1990-talet bedrev han verksamheten genom ett helägt aktiebolag, Artist Music och Sports Management AB ("Artistbolaget") med kontor sedan år 2004 på Brovägen i Stocksund. Bland de artister som han företrädde fanns Charlotte Perelli och Pernilla Wahlgren. Staffan Jordansson skötte själv bokföringen i Artistbolaget och också bokföringen i några av artisternas bolag. Under första halvåret 2006 beslöt Staffan Jordansson att med början från den l juli 2006 driva verksamheten tillsammans med tre kompanjoner. De köpte tillsammans ett bolag som fick firman Stockhouse Scandinavia AB ("Stockhousebolaget"), som fick rollen av avtalspart för allas artister utåt mot arrangörerna och som också uppbar alla gager mot en provision om tio procent. För sina respektive artisters räkning fakturerade delägarna i sin tur Stockhousebolaget för artistarvodena och slussade sedan beloppen vidare till sina artister med ett avdrag om ytterligare tio procent. Staffan Jordansson valde att driva sin egen del av verksamheten i form av en enskild firma, där han fortsatte att sköta bokföringen själv. Enligt ett överlåtelseavtal, daterat och undertecknat av båda parter den 26 maj 2006, överlät Staffan Jordansson samtliga aktier i Artistbolaget till Johan Falksol med tillträde den l juni Köpeskillingen var bestämd till kr och skulle betalas kontant i samband med avtalets undertecknande. Johan Falksol kvitterade också bokföringen i Artistbolaget på avtalet. Artistbolaget försattes i konkurs i början av februari förvaltarberättelsen angav förvaltaren att allt räkenskapsmaterial enligt Staffan Jordansson hade överlämnats till Johan Falksol i samband med aktieöverlåtelsen. Förvaltaren, som inte

8 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet hade lyckats etablera någon kontakt med Johan Falksol, konstaterade att inget sådant material hade redovisats till konkursförvaltningen. Den 3 juni 2008 genomfördes en husrannsakan i kontorslokalen på Brovägen i Stocksund, som då hade tagits över av Stockhousebolaget. I ett kontorsrum som disponerades av Staffan Jordansson påträffades och togs i beslag bokföringsmaterial både från Artistbolaget och hans enskilda firma. YRKANDEN M.M. Åklagaren har framställt de yrkanden som framgår av bifogade stärnriingsansökan (se domsbilaga 1). Staffan Jordansson har förnekat gärningarna och har motsatt sig bifall till yrkandet om näringsförbud. Han har inte anfört några erinringar mot det särskilda yrkandet. UTREDNINGEN Den bevisning som åklagaren har hänvisat till har tagits upp. Staffan Jordansson har hänvisat bl.a. till en verifikationslista med specifikation av samtliga affärshändelser i hans enskilda firma från den l juli 2006 till och med den 31 juli 2007 (åtalspunkt 1). På rättens begäran har han för syn tillhandahållit två pärmar med delar av bokföringen för Artistbolaget respektive den enskilda firman.

9 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet 2 5 DOMSKÄL Åtalspunkten 4 (åtalspunkterna kommer att prövas i kronologisk ordning) Det finns inte någon anledning att betvivla Staffan Jordanssons uppgift att han fick ett sakkunnigt råd att utöva sin del av verksamheten i Stockhousebolaget som en enskild firma och att han därför inte längre hade något behov av Artistbolaget. För en utomstående ter sig i den situationen en ordnad likvidation av Artistbolaget som den enklaste lösningen på problemet. Staffan Jordansson valde dock inte det näraliggande alternativet utan överlät i stället Artistbolaget under former som väcker flera frågor. Till att börja med framstår det som allt annat än seriöst att söka en köpare till bolaget på en köp- och säljmarknad på internet som "Blocket". Staffan Jordanssons formulering när han den 26 juni 2006 via e-post tog kontakt med den tänkta köparen " Har ett bolag som jag vill bli av med denna vecka" visar inte prov på någon djupare omsorg från Staffan Jordanssons sida. Svaret från "Johan Sander" (alias Johan Falksol) några timmar senare där denne rakt av ville ha en insättning om kr andas inte heller någon seriositet. Partema har båda hänvisat till en dom av Helsingborgs tingsrätt i december 2007 där Johan Falksol döms för ett stort antal brott - blå. bedrägerier - till ett fängelsestraff om två år och sex månader. Även om det inte har upplysts om domen överklagades, framgår det av tillgängliga delar av domen att Johan Falksol inte var den avtalspart som Staffan Jordansson borde ha valt. Det är dock inte visat att Staffan Jordansson vid överlåtelsen hade någon närmare kännedom om Johan Falksols förhållanden, men som har anförts väcker redan Staffan Jordanssons val av forum för överlåtelsen dubier om hans egentliga avsikter.

10 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet Det är ostridigt att Staffan Jordansson den 28 juni 2006 förde över kr till Johan Falksol. Varför han - som hade en köpeskilling om kr att fordra - inte i stället lät beloppet gå i avräkning mot köpeskillingen utgör ytterligare en obesvarad fråga. Därtill kommer att Staffan Jordanssons delvis svävande och olika uppgifter om vad som följde med försälj ningen av Artistbolaget, såsom diffusa uppgifter om kundfordringar och rättigheter till vissa skivinspelningar, än mer väcker tvivel om den verkliga avsikten bakom överlåtelsen. Åklagaren har pekat på konkursförvaltarens uppgifter i förvaltarberättelsen om att Artistbolagets skatteskulder vid konkursutbrottet uppgick till cirka l kr (medan tillgångar saknades). Motivet till den lättvindiga överlåtelsen skulle därför kunna tänkas vara Staffan Jordanssons intresse av att undvika ett kommande personligt ansvar för dessa skulder. En annan förklaring skulle kunna vara att han inte bara ville bli av med själva bolaget utan också den tillhörande bokföringen. Mot detta talar inte minst den omständigheten att det visade sig att Staffan Jordansson hade hela bokföringen i behåll och förvarade den helt öppet i bokhyllor hos sig på det kontor som Stockhousebolaget hade tagit över från Artistbolaget. Det har vidare inte kommit fram att bokföringen i Artistbolaget var behäftad med några allvarliga brister (mer om detta under åtalspunkt 3). Staffan Jordansson harförnekatatt han - som har återgetts av konkursförvaltaren - har sagt att han faktiskt hade lämnat över bokföringen till Johan Falksol. Han har hävdat att han hänvisade till köpeavtalet under ett telefonsamtal med någon från konkursförvaltningen och sedan inte hörde något mer därifrån efter att ha skickat över avtalet. Det går visserligen att förvåna sig över att Staffan Jordansson inte själv agerade när bokföringen inte blev avhämtad och själv tog kontakt med konkursför-

11 l ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet valtaren, men denna hans passivitet kan inte grunda något ansvar för den gärning som åklagaren har lagt honom till last. Åtalet under denna punkt ska därför lämnas utan bifall. Punkten 3 t Staffan Jordansson har bekräftat att han som åklagaren har gjort gällande var styrelseledamot i Artistbolaget under den tid som har angetts i gärningsbeskrivningen. Han har vidare bekräftat att han inte har åsätt verifikationerna några nummer. Men med exempel ur en av pärmarna med Artistbolagets handlingar har Staffan Jordansson visat att han har upprättat en "verifikationslista" med nummer för varje verifikat för att sedan placera den aktuella handlingen omedelbart efter listan. Även om den av åklagaren förordade metoden ytterligare höjer graden av tillförlitlighet, kan det inte sägas att Staffan Jordanssons rutin innebar några svårigheter för den som ville bedöma rörelsens förlopp med ledning av bokföringen och något bokföringsbrott gjorde sig Staffan Jordansson alltså inte skyldig till i den delen. Också om Staffan Jordansson från början inte insåg att Johan Falksol inte var någon pålitlig köpare av Artistbolaget, kan det inte ha tagit lång tid för honom att få den insikten. Det faktum att Johan Falksol inte över huvud taget visade något intresse för bokföringen i Artistbolaget medförde självfallet att Staffan Jordansson också insåg att denne inte skulle låta upprätta någon årsredovisning för det räkenskapsår som gick ut den 30 juni den situationen måste Staffan Jordanssons ansvar för att en årsredovisning skulle komma till stånd ligga kvar. Hans underlåtenhet på den punkten konstituerar ett icke ringa bokföringsbrott som åklagaren har gjort gällande.

12 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet Åtalspunkten 2 Staffan Jordansson har upplyst att han har påförts skattetillägg och erinrat om tingsrättens skyldighet att ex officio pröva om inte en straffrättslig sanktion skulle innebära en dubbel bestraffning. Högsta domstolen har i en dom (NJA 2010:168) ansett att det inte föreligger något hinder mot att påföra skattetillägg och därefter i ett annat förfarande döma för skattebrott. Tingsrätten finner inte skäl att göra någon annan bedömning. Det är klarlagt att Staffan Jordansson blev personligen skattskyldig för mervärdesskatt för den verksamhet som han inledde i juli 2006 och att det var ett förhållande som han kände till. Det är också klarlagt att Staffan Jordansson redovisade mervärdesskatten först i juni 2008 genom att skicka in en s.k. momsbilaga som en komplettering till den tidigare ingivna självdeklarationen. Mot själva redovisningen av mervärdesskatten i bokföringen har inga beaktansvärda anmärkningar riktats. Som åklagaren har anfört skulle Staffan Jordansson redan före starten av den enskilda firman ha anmält till Skatteverket att han avsåg att bedriva en mervärdesskattepliktig verksamhet. Med den förväntade omsättningen i rörelsen var Staffan Jordansson sedan skyldig att redovisa mervärdesskatten löpande och inte i samband med inkomstdeklarationen. Hans uppgift att han trodde att han - utan föregående anmälan - skulle kunna redovisa mervärdesskatten i ett sammanhang i samband med den allmänna deklarationen kan dock inte lämnas utan avseende. De fakturor som Staffan Jordansson ställde ut under den angivna tiden har i allt väsentligt haft Stockhousebolaget som mottagare. Det har alltså inte funnits någon risk för att någon utomstående skulle ha påverkats av den då felaktiga uppgiften att han hade en F-skattesedel.

13 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet Det finns inte heller i övrigt något som talar för att Staffan Jordanssons bristande hantering av mervärdesskatten skulle ha haft något skatteundandragande syfte. Hans underlåtenhet att skicka in en skatte- och avgiftsanmälan måste dock betraktas som följden av en grov oaktsamhet. Staffan Jordansson ska därför dömas för skatteredovisningsbrott, som med hänsyn till rörelsens omfattning inte kan bedömas som ringa. Åtalspunkten l Det är så långt klarlagt att Skatteverket vid sitt första omprövningsbeslut i maj 2009 nekade Staffan Jordansson avdrag för ett belopp om sammanlagt l kr. Motiveringen var att det saknades verifikationer för detta belopp. Det har upplysts att Staffan Jordansson numera i Förvaltningsrätten - fått rätt till avdrag i sådan utsträckning att ett belopp om ca kr står kvar utan avdragsrätt. Det förhållandet visar i allt fall att merparten av de verifikationer som Skatteverket från början underkände, utgjordes av kostnader som Staffan Jordansson hade rätt att belasta rörelsen med. Utgångspunkten för bedömningen är ändå att bokföringen i Staffan Jordanssons enskilda firma när den togs i beslag hade sådana brister på verifikatsidan att Skatteverket vid sin granskning inte omedelbart kunde medge avdrag för ett belopp om drygt l kr. Staffan Jordansson har gett in en verifikationslista som tar upp 471 transaktioner. Listan specificerar datum för bokföringen och en verifikationstext utöver kontoföringen av det aktuella beloppet. De poster som saknade av Skatteverket godkända verifikationer dominerades beloppsmässigt av utbetalningar till de artister som Staffan Jordansson har haft uppdrag för och som han har bokfört på ett avräkningskonto med respektive artist. Det

14 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM B Enhet möter ingen svårighet att av verifikationslistan utläsa vilken av artisterna eller deras bolag som de "overifierade" transaktionerna avsåg. Verifikaten skulle - som har skett för många andra sådana poster - ha utgjorts av fakturor avseende respektive artist ställda till Stockhousebolaget, upprättade i många fall av Staffan Jordansson själv. Det finns ingen anledning att betvivla hans uppgift att avtalen med respektive artist, som i detalj angav hur artistgaget och inkomster från skivförsätjning skulle regleras, fanns att tillgå i en särskild pärm. Med hänsyn till det anförda och med beaktande av omsättningen i rörelsen, får det anses att rörelsens förlopp ändå i huvudsak har kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Åtalet för bokföringsbrott ska därför lämnas utan bifall. Punkten 5 Med hänsyn till utgången i ansvarsfrågan saknas skäl att meddela Staffan Jordansson ett näringsförbud. Påföljdsfrågan m.m. I belastningsregistret finns förutom förelägganden för trafikförseelser en dom för bokföringsbrott i februari 2004 med påföljden villkorlig dom med böter. Det finns skäl att döma Staffan Jordansson till motsvarande påföljd denna gång. Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen är Staffan Jordansson berättigad till kompensation för större delen av hans ersättning till försvararen. Eftersom det har krävts särskild kompetens hos försvararen för hanteringen av frågorna i målet, kan ett högre timarvode än det gängse anses ersättningsgillt. Det särskilda yrkandet är lagligt grundat och ska därför bifallas.

15 ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 2 DOM B HUR MAN ÖVERKLAGAR (DV 400). Ett överklagande skall ställas till Svea hovrätt, men ges in till tingsrätten senast den 28 december pustat Lindste * - / (Avräkningsunderlag, se domsbilaga 2)

16 Ekobrottsmyndigheten Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Åström Ansökan om stämning (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare Attunda tingsrätt, Sollentui&TTUNDA TINGSRÄTT Årendeka ieg^ri o AB lnk ' Box 940 2ÖÖ9 -D9- O l SOLLENTUNA Akt...Å^é Ö..' Aktbil 15. TR mål: B Handl: EKO2 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Jordansson, Lars Personnr Adress Staffan Medborgare i SVERIGE Tilltalsnamn Staffan Telefon Yrke/titel Tolkbehov Box DJURSHOLM Offentlig försvarare/ombud Nilsson, Robert, Kungsholmsgatan 10, 3 tr, STOCKHOLM Frihetsberövande m. m, Gripen , kl 06.05, Anhållen , kl 06.15, Frigiven , kl Delgivningsuppgrfter Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott Jordanson har i Stocksund bedrivit enskild näringsverksamhet med firma Jordanson Musik och Media under tiden från den l juli 2006 och till den 31 juli Omsättningen har uppgått till kr. Jordanson har uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att han inte upprättat alternativt bevarat verifikationer till bokförda kostnader på l kr. Härigenom går det inte att med ledning av bokföringen bedöma det bokförda resultatet på kr, vilket till följd av bristen kan variera mellan + l kr till kr. Till följd härav kan inte rörelsens förlopp bedömas i huvudsak med ledning av bokföringen. Lagrum 11 kap 5 brottsbalken 2. Grovt skattebrott och skatteredovisningsbrott Jordansson har uppsåtligen eller i vart fall av grov oaktsamhet underlåtit att till Skatteverket i Stockholm lämna föreskriven uppgift "Skatte- och avgiftsanmälan" omkring den 15 juni 2006 om skattskyldighet för den enskilda näringsverksamheten med firma "Jordanson Musik och Media" innan verksamheten påbörjades i juli Härigenom har fara uppkommit för att mervärdesskatt att betala undandras det allmänna med belopp enligt nedan. Skyldigheten att lämna uppgifter om verksamheten, innan den påbörjas, följer av 3 kap 2 skattebetalningslagen och inte av föreläggande eller anmaning. Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Hantverkargatan 15 Telefon Telefax E-post Webbadress

17 Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Aström Ansökan om stämning Sida 2 (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare Uppgiftsskyldigheten har haft betydelse för Jordansons skyldighet att betala F- skatt. Jordanson har härefter uppsåtligen genom att under räkenskapsåret vid respektive redovisningstillfälle underlåta att registrera sig som skattskyldig till moms och underlåta att lämna skattedeklarationer/gett upphov till fara för undandragen skatt enligt nedan. </ Jordanson har under tiden juli 2006 juli 2007 uppsåtligen utställt fakturor som falskeligen angett att han innehaft F-skattesedel. De fakturerade beloppen har uppgått till 8,2 milj kr. Uppgifterna har haft betydelse för fakturamottagarens skyldighet att innehålla skatt och lämna kontrolluppgift för betalningsmottagare som saknat F- skattesedel. Redovisningsperiod Moms att betala kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr l kr Gärningen är att bedöma som grov, då den undandragna skatten uppgått till betydande belopp. */^ Lagrum 2/bch 7 skattebrottslagen e 3. Bokföringsbrott Jordanson har varit styrelseledamot för Artist Music and Sports Management AB, , under tiden 16 juni juni Bolaget har bedrivit verksamhet i Stocksund. Jordanson har uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att han inte löpande bokfört uppkomna affärshändelser och tillsett att det till varje bokförd post funnits en verifikation med åsätt verifikationsnummer under tiden från den l januari 2006 till juni Till följd härav kan inte rörelsens förlopp bedömas i huvudsak med ledning av bokföringen.

18 Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Åström Ansökan om stämning Sida 3 (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare Jordanson har för tiden efter den 28 juni 2006 varit faktisk företrädare för bolaget. Han har uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom art han inte upprättat årsredovisning senast sex månader efter räkenskapsårets utgång den 30 juni Till följd härav kan inte rörelsens ekonomiska resultat eller ställning bedömas i huvudsak med ledning av bokföringen. Lagrum 11 kap 5 brottsbalken 4. Undertryckande av urkund (grovt brott) Jordanson har uppsåtligen undanskaffat räkenskapsmaterial tillhörigt bolaget Artist Music and Sports Management AB, , för tiden december 2006, trots att han ej ägt så förfoga med materialet. Skatteverket har beslutat att genomföra revision av bolaget den 26 juni 2006 och Jordanson har vidtagit flera åtgärder för att visa att han inte längre förfogade över materialet. Han har upprättat för skens skull ett överlåtelseavtal med uppgift om att räkenskapsmaterialet överlämnats till ny ägare av bolaget med tillträdesdag den l juni Han har låtit avregistrera sig som styrelseledamot enligt beslut på bolagsstämma den 28 juni 2006 och i samförstånd med annan falskeligen låtit inregistrera ny styrelseledamot och suppleant i bolaget. Han har vidare underlåtit att tillställa räkenskapsmaterialet till bolagets konkursförvaltare, efter det att bolaget försattes i konkurs den l februari Jordansons åtgärder har inneburit fara i bevishänseende för fastställande av korrekt mervärdesskatt för bolaget, då skatterevisorerna med ledning av bokföringen avsett att kontrollera skatteredovisningen under räkenskapsåret juli 2005/juni 2006 och då skattedeklarationer inte lämnats för senare redovisningsperioder än april Räkenskapsmaterialet har även medfört fara i bevishänseende, då konkursförvaltaren utan tillgång till materialet varit skyldig att utreda och uttala sig om återvinningsbara transaktioner, tidpunkt för obestånd m.m. under konkursutredningen. Brottet är att bedöma som grovt, då ett mycket omfattande räkenskapsmaterial för en omfattande tidsperiod för bolaget undanskaffats av Jordanson. Lagrum 14 kap 4 brottsbalken 5. Näringsförbud Yrkande att Jordanson meddelas näringsförbud, då han i egenskap av enskild näringsidkare och i egenskap av formell och/ eller faktisk företrädare för Artist Music and Sports Management AB, , grovt åsidosatt vad som

19 Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Åström Ansökan om stämning Sida 4 (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare ålegat honom i näringsverksamheten och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa enligt åtalspunkterna 1-4. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt. Lagrum l och 4 lag (1986:436) om näringsförbud Särskilt yrkande Yrkande att beslaget av räkenskapsmaterial och handlingar skall bestå till dess att det föreligger en lagakraftvunnen dom, beslagsliggare nr BG554. Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Staffan Jordansson Vittnesförhör med Jnhan Falk-son angående AM.M CArrht Mmic and c V i LLLJ.wi3i.Ui.Xi.Ui. J.i.Awvi. J WJ.1CU.1 J, CLXJXiDVJJ^ UJ.i.^U-wi.JLvLW -/*-! VJ-iJlv j. \.L l_i^lol lvj.lj.ijlw CU.1U. kj, l Management AB) till styrkande av att han inte köpt bolaget, inte ta kontrollen över bolaget och dess bokföring och att han intejimieftecknat köpehandlingar. Vittnesförhör med Jesper Ternstedt angåeflclé AMSM (Artist Music and Sports Management AB) till styrkande^av-äfthan inte inträtt som styrelseledamot i bolaget. Vittnesförhpj>méd Christofer Nilsson angående AMSM (Artist Music and Sports^Management AB) till styrkande av att han inte inträtt som sfyrelsesupploont i bolaget. Skriftlig bevisning Åtalspunkt 1. Sid och i Skatteverkets omprövningsbeslut till styrkande av att bokföringsskyldigheten åsidosatts. Åtalspunkt 2. Sid i Skatteverkets omprövningsbeslut till styrkande av att den enskilda näringsverksamheten inte varit skatteregistrerad, inte lämnat redovisning i inkomstdeklaration eller skattedeklarationer till Skatteverket, den oredovisade skattens storlek, till styrkande att senare inkomna skattedeklarationer inte varit att betrakta som "frivillig rättelse" och att innehav av F-skattesedel åberopats i fakturor från den enskilda näringsverksamheten.

20 Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Kammaråklagare Stig Åström Ansökan om stämning Sida 5 (6) Handling 70 Ärende EB Handläggare Sid uppgifter från Skatteverkets utredning om storleken på oredovisade mervärdesskatter enligt huvudboken till styrkande av att Jordansson varit medveten om att den oredovisade momsen uppgått till betydande belopp. Sid , Jordanssons inkomstdeklaration för taxeringsår 2008 till styrkande att han inte lämnat någon redovisning för den enskilda näringsverksamheten. Sid , Skatte- och avgiftsanmälan och meddelande från Skatteverket till styrkande att skatteregistreringen inte skett genom en s.k. "frivillig rättelse". Sid 192 och 216, meddelanden och utdrag från Bolagsverket till styrkande att registrering av den enskilda firman skett först den 22 september Sid , rättade inkomstdeklaration och skattedeklarationer för Jordansson i förening med ankomststämpling och tidpunkt för frigivning åberopas till styrkande att dessa deklarationer inte utgjort en s.k. "frivillig rättelse" och till styrkande av oredovisade skattebelopp. Bilagan, sid , utställda fakturor i den enskilda näringsverksamheten till styrkande av rörelsens omfattning under tiden l juli juni Bilagan, sid , utställda fakturor i den enskilda närhigsverksamheten till styrkande av att innehav av F-skattesedel åberopats på de utställda fakturorna. Åtalspunkt 3. Sid. 152 i Skatteverkets omprövningsbeslut till styrkande att bokföringen inte skett löpande och med underlag till varje bokförd post i AMSM under tiden januari -juni Åtalspunkt 3.(Såvitt gäller faktiskt företrädarskap efter den 28 juni 2006 med avseende på ansvaret för att årsredovisningen inte upprättats) och Åtalspunkt 4. Sid. 35, fotografi på räkenskapsmaterialet i AMSM och uppgifter i beslagsprotokoll, sid , till styrkande att det påträffats på Jordanssons kontor vid husrannsakan. Sid uppgifter från förvaltningsberättelsen till styrkande att räkenskapsmaterialet i AMSM undanhållits konkursförvaltaren.. Sid , anteckningar hos förvaltaren till styrkande att den nya ledamoten Jesper Ternstedt inte haft någon vetskap om bolaget och dess bokföring.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Pontus Sjöström Datum: 2009-05-22 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt Bokföringsbrott -Ansvarsfrågan Författare: Abstract There are today no existing demands

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

5. ota i Fagersta AB, 556637-6660

5. ota i Fagersta AB, 556637-6660 01/05/2012 00:02 0317742101 CRUSNER GBQ SIDA 02/39 1 ([44]} STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd1 Aktbil. 2012-05- O 1 Stockholms tingsrätt BOX S307 104 20 Stockholm STOCKHOLMS TINGSRATT Enhet 42 INKOM: 2012-05-02

Läs mer