KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER"

Transkript

1 EGET KAPITAL Verksamheten i ett företag drivs i någon juridisk bolagsform (företagsform). Denna kan vara t ex enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Bland annat ägarnas ansvar för företagets förbindelser samt ägarens/ägarnas möjlighet att löpande under räkenskapsperioden lyfta kapital från företaget för privat bruk varierar beroende på i vilken företagsform verksamheten drivs. I ett aktiebolag är ansvaret hos ägarna mer begränsat än i de övriga företagsformerna. Företagets "EGET KAPITAL" består av det kapital som ägarna placerat i bolaget, outdelade vinster samt i vissa fall även värdestegringar på bolagets egendom. Information om storleken på företagets egna kapital skall framgå av balansräkningen och i företagets kontoplan finns vanligen ett flertal konton för bokföring av transaktioner som berör det egna kapitalet PRIVATKONTO Det är brukligt att samla alla löpande händelser mellan företaget och ägaren i en enskild firma (bolagsmännen i ett öppet bolag och ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag) på ett skilt underkonto, dvs. privatkonto. Finns det flera ägare kan det vara ändamålsenligt med skilda konton för var och en. Om ägarens affärer med bolaget är mycket omfattande kan det vara bra att följa privatuttag och privatinsättningar separat. Privatkontot följer samma konteringsregler som kontot för eget kapital. I samband med bokslutet överförs saldot från privatkonton till kontot för eget kapital som en förberedande bokslutspost. Observera att privatkonto inte kan användas i aktiebolag. AKTIEBOLAG Eget kapital i ett aktiebolag kan bestå av t.ex. aktiekapital, olika fonder och vinstmedel. Enligt aktiebolagslagen indelas det egna kapitalet i bundet och fritt eget kapital så att Bundet eget kapital är aktiekapital, uppskrivningsfond och fond för verkligt värde. Hit kan också räknas överkursfond och reservfond som gjorts enligt gamla aktiebolagslagen. Fritt eget kapital är övriga fonder, vinst/förlust från tidigare perioder (balanserade vinstmedel), räkenskapsperiodens vinst/förlust

2 KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER Ett företag som inte enbart bedriver butiksverksamhet, säljer oftast sina varor eller tjänster på kredit. Varan samt fakturan sänds till kunden och bokförs som fordran på kunden tills dess att betalning sker. Samma förfarande tillämpas vanligen också vid anskaffning av omsättningstillgångar, d.v.s. vid inköp av varor, råmaterial m.m. Företagets kontoplan innehåller därför konton för kundfordringar samt leverantörsskulder. Om kunden av någon anledning inte är nöjd med leveransen gör han/hon en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepteras får kunden en kreditnota (kreditfaktura), vilken bokförs på samma konton som den ursprungliga fakturan, fast tvärtom. Om företaget inte får betalning för sin fordran uppstår en kreditförlust. Fordringen blir värdelös och skall bort ur bokföringen. Vanligen finns ett skilt konto i kontoplanen för kreditförluster. Kreditförlusterna påverkar resultatet och upptas bland rörelsens övriga kostnader. Rabatter är exempel på korrektivposter. Korrektivposter bokförs som utgifts- och inkomstkorrigeringar, d.v.s. i motsatt ordning till den händelse de hänför sig till. En beviljad rabatt till en kund minskar företagets bokförda försäljningsinkomster och på motsvarande sätt minskar en erhållen rabatt av en leverantör företagets bokförda inköpsutgifter. I företagets kontoplan finns det vanligen s.k. UNDERKONTON för korrektivposter till inköp och försäljning av omsättningstillgångar. I bokslutet slås saldot på underkontot ihop med saldot på huvudkontot, t ex beviljade rabatter slås ihop med försäljningsintäkterna och endast netto visas (omsättning). Se vidare definition av begreppet omsättning i BL 4 kap 1. Observera dock att korrektivposter, t ex erhållna rabatter, vid inköp av bl.a. bestående materiella tillgångar bokförs direkt på samma konto som anskaffningen bokas på, d.v.s. här används vanligen inga separata underkonton. Även mervärdesskatt och kursdifferenser hänförbara till export och import av omsättningstillgångar kan bokföras som korrektivposter till försäljning och inköp.

3 KURSDIFFERENSER Fakturor och lån i utländsk valuta, t.ex. importfakturor, exportfakturor samt låneskulder och lånefordringar, skall omräknas till finsk valuta i samband med att de tas in i bokföringen. Då fakturan senare betalas, betalning erhålls eller lån amorteras kan valutakursen ha ändrat. I dylika fall uppstår kursdifferenser (realiserade). Vanligen finns skilda konton i kontoplanen för kursdifferenser av olika slag t ex försäljningens kursdifferens, inköpens kursdifferens och kursdifferenser på låneskulder och lånefordringar. Bokföringsnämnden har gett ut en allmän anvisning gällande omräkning av utländska fordringar och skulder. Kursdifferenser som uppstår i samband med försäljning och inköp kan behandlas som korrektivposter, d v s de ökar/minskar den inköpsutgift eller försäljningsinkomst som bokförts enligt prestationsprincipen. Alternativt kan dessa kursdifferenser, liksom även kursdifferenser på låneskulder/lånefordringar, redovisas som finansiella intäkter och kostnader. Kreditnotor, kassarabatter o.dyl. bokförs enligt samma valutakurs som den ursprungliga fakturan. Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt valutakursen på den dag då fordran/skulden uppstod. Alternativt kan affärsbankernas sälj- och köpkurser användas. Detta innebär att t ex importfakturor omräknas enligt säljkursen, medan exportfakturor omräknas enligt köpkursen. I samband med inköp behandlas kursvinster som utgiftsminskningar och kursförluster som utgiftsökningar. I samband med försäljning behandlas kursvinster som inkomstökningar och kursförluster som inkomstminskningar. Kursdifferenser som uppkommer i samband med anskaffning av anläggningstillgångar bokförs enligt huvudregeln direkt på kontot för anläggningstillgången. I bokslutet bör utländska fordringar och skulder, förutom erlagda/erhållna förskott, omräknas enligt bokslutsdagens kurs. Är fordringen eller skulden bunden vid en bestämd kurs genom avtal eller på något annat sätt, får de omräknas till finsk valuta enligt denna kurs (Se BL 5 kap.3 ). Orealiserade kursdifferenser resultatförs med beaktande av försiktighetsprincipen.

4 MERVÄRDESSKATT Mervärdesskatten (moms, mvs) är en allmän konsumtionsskatt, och uppfattas som en indirekt skatt, dvs den är inbakad i priset som den slutliga konsumenten betalar. Skatten uppbärs stegvis i produktions- och försäljningskedjan, så att varje led redovisar och betalar skatten på det "mervärde" som uppkommit mellan anskaffning och försäljning. Bestämmelser och rekommendationer gällande mervärdesskatten finns i bl a Mervärdesskattelag /1501 Mervärdesskatteförordning /50 Skattestyrelsens anvisningar "Kraven på fakturan i momsbeskattningen" Anvisning 1731/40/2003 Bokföringsnämndens allmänna anvisning "Bokföring av mervärdesskatt" SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET Mervärdesskatt betalas enligt huvudregeln på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i Finland, på import av varor i Finland och på gemenskapsinterna varuförvärv (anskaffning av varor från ett annat EU-land). Mervärdesskatt skall också betalas då vara eller tjänst tas i eget bruk eller då förskottsbetalningar erhålls. Skyldighet att betala mervärdesskatt, d.v.s. den skattskyldige, är i regel säljaren av varan eller tjänsten, importören av varan eller den som gjort ett gemenskapsinternt varuförvärv. Säljaren är inte skattskyldig, såvida han inte enligt egen anmälan har registrerats som skattskyldig, om verksamheten bedrivs i liten skala. Omsättningen under kalenderåret får då uppgår till högst euro. Det är viktigt att man noggrant utreder detta, eftersom hela året beskattas i efterskott i det fall att omsättningen skulle överskrida gränsen. Lättnader i mervärdesbeskattningen kan ges på ansökan åt skattskyldig vars omsättning är större än men högst Ansökan om lättnad görs efter räkenskapsperiodens utgång. Export från Finland har vanligen skattesatsen 0 %, d.v.s. man fakturerar utländska kunder netto. Detta innebär i praktiken att exporterande företag, beträffande exportverksamheten, allmänt får en fordran på skattemyndigheterna, eftersom de enbart har moms-avdrag men ingen moms-försäljning. En varuleverans till ett annat EU-land, d.v.s. gemenskapsintern varuförsäljning, är momsfri om köparen är mervärdesskattskyldig. Gällande undantagen från skatteplikten för försäljning se MomsL kap 4. Som exempel på sådan försäljning som inte är momsbelagd kan nämnas "Allmännyttiga" tjänster, som sjukvård, socialvård, utbildning, kultur, upphovsmannarätt till konst och litteratur, finansierings- och försäkringstjänster. Prenumererade tidningar (dagstidningar minst en månad, tidskrifter minst 4 nr/år), är skattefria, medan lösnummerförsäljning är skattepliktig.

5 SKATTESATSEN Den allmänna skattesatsen är för tillfället 22 % beräknat på det skattefria priset. Det finns dock vissa undantag från denna generella skatteprocent bland annat 8 % på persontransport, övernattning, filmförevisning o dyl, apoteksmedicin, böcker (MomsL 85a ) 17 % på livsmedel och foder (MomsL 85 ) Om man beräknar mervärdesskattens andel utgående ifrån ett skattepliktigt belopp, dvs pris inklusive moms, beräknas skatten enligt skattepliktigt pris * gällande skattesats gällande skattesats Detta betyder i praktiken att skatten utgör 22/122, eller 18,03% av bruttopriset, vid en skattesats på 22 %. Vid en skattesats på 17 % är utgör skatten 17/117, dvs ca 14,530 %, av bruttopriset. Motsvarande procentsats vid skattesats på 8 % är 8/108, dvs 7,407 %. AVDRAGBARA INKÖP Den skattskyldige skall för varje månad räkna ut den mervärdesskatt som skall betalas till staten. Mervärdesskatten beräknas som skillnaden mellan skatt på försäljning och skatt på avdragbara inköp och man tillämpar en s.k skatt-från-skatt-princip. Denna innebär att mervärdesskatt som ingår i det inköpspris företaget betalar till säljaren är avdragbar om varan eller tjänsten anskaffas för att användas inom en mervärdesskattepliktig rörelse och säljaren är en annan mervärdesskattskyldig. Vid import till Finland från länder utanför EU s gränser beräknas moms i samband med förtullningen. Vid gemenskapsinterna förvärv är momsen endast en beräknad post som bokförs. Betalda förskott berättigar också till momsavdrag. Det finns dock vissa begränsningar i avdragsrätten i momsbeskattningen. Begränsningar av avdragsrätten enligt MomsL 114. Avdrag får inte göras när följande varor och tjänster anskaffas 1) en fastighet som den skattskyldige eller hans personal använder som bostad, barnträdgård, hobbylokal eller fritidsställe samt varor och tjänster i samband med fastigheten eller dess användning, 2) varor och tjänster i samband med transporter mellan den skattskyldiges eller hans personals bostad och arbetsplats, 3) varor och tjänster som används för representationsändamål,

6 4) frimärken eller därmed jämförbara rättigheter, om skatt på försäljning av transporttjänster inte skall betalas på den grunden att försäljningen sker utomlands, 5) personbilar, motorcyklar, husvagnar, fartyg som till sin konstruktion huvudsakligen är avsedda för nöjes- eller sportändamål samt luftfartyg vilkas största tillåtna startvikt är högst kilogram, samt varor och tjänster i samband med dessa eller deras användning REDOVISNING OCH BOKFÖRING AV MOMS Periodisering Den skattskyldige måste själv se till att skatten beräknas och betalas i tid. Skatteperioden är en kalendermånad och skatten skall betalas till staten senast den 15 dagen den andra månaden efter den kalendermånad för vilken skatten beräknats (t ex skatten för januari skall betalas senast 15 mars). För varje månad skall en övervakningsanmälan lämnas in, varav framgår bl.a. skilt för varje skattesats den skatt som skall betalas på försäljning samt den skatt som skall avdras (se vidare Enligt huvudregeln tillämpas prestationsprincipen för att bestämma till vilken kalendermånad försäljning resp. inköp skall hänföras. Moms på försäljningen skall alltså betalas för den kalendermånad under vilken den sålda varan levererats, tjänsten utförts eller varan/tjänsten tagits i eget bruk. Enligt samma princip berättigar inköp till avdrag den månad under vilken inköpt vara eller tjänst har mottagits. Under räkenskapsperioden är det dock tillåtet att använda faktureringsprincipen, d.v.s. beskatta försäljningen och avdra inköpen den månad då fakturan skickas iväg eller anländer. Oberoende av vilket sätt som används löpande under året skall mervärdesskatteberäkningen rättas så att prestationsprincipen tillämpas under räkenskapsperiodens sista månad. Som exempel på undantag från huvudregeln kan nämnas förskottsbetalningar, vilka beaktas i mervärdesskatteberäkningen enligt kontantprincipen. Detta innebär att i de fall hela eller delar av köpesumman erlagts/erhållits i förskott innan varan eller tjänsten levererats skall mervärdesskatt på förskottsbetalningar beaktas den kalendermånad förskottet betalats eller erhållits. Likaså skall avdrag för importerad vara hänföras till den kalendermånad under vilken varan förtullats. Av förtullningsbeslutet samt tillhörande handlingar framgår enligt vilket datum förtullningen ägt rum och när avdraget alltså kan göras. Rättelseposter såsom rabatter och kreditförluster beaktas i mervärdesbeskattningen den månad de enligt god bokföringssed skall bokföras. Faktura Det finns specifika regler för vilka uppgifter som skall finnas med i en faktura och nya regler för detta trädde i kraft från och med Mervärdesskattelagen har därför ändrats via Lag om ändring av mervärdesskattelagen 325/2003. Gällande krav på hur en faktura skall se ut hänvisas till bl.a. skattestyrelsens information,

7 Bokföring och bokslut Enligt mervärdesskattelagstiftningen skall den skattskyldige upprätthålla sådan bokföring att beräkningen av mervärdesskatten utan svårighet framgår av denna och att uppgifterna för övervakningsanmälan kan härledas. Försäljning (och korrektivposter) enligt olika skattesatser kan därför med fördel bokföras på skilda konton. På motsvarande sätt kan inköp av varor och tjänster med olika skattesatser ha egna konton i kontoplanen. Ett annat sätt är att med hjälp av bokföringssystemets styrinformation särskilja den mervärdesskatt som skall betalas eller dras av skilt för varje skattesats. Mervärdesskatten kan bokföras enligt netto- eller bruttoprincipen eller en kombination av dessa. Då affärshändelserna bokförs är huvudregeln att den s.k. nettoprincipen skall tillämpas. Detta innebär att mervärdesskatten som ingår i en skattepliktig försäljningstransaktion genast, då händelsen bokförs, avskiljs från inkomsten och bokförs på ett skilt konto som en mervärdesskatteskuld. Då ett inköp bokförs avskiljs mervärdesskatten genast och bokförs på kontot som mervärdesskattefordran. Inkomstoch utgiftskontona i bokföringen kommer då att visa nettobelopp. Om däremot bruttoprincipen tillämpas bokförs försäljning och inköp till bruttobelopp, d.v.s. inklusive mervärdesskatt. I slutet av varje månad görs därefter en korrigering så att mervärdesskatten avskiljs och bokförs som en rättelsepost till försäljningsinkomsterna och inköpsutgifterna. Konton för rättelseposter till dessa inkomster och utgifter upptas i kontoplanen i samma grupp som huvudkontot. Skillnaden mellan försäljningens och inköpens mervärdesskatt bokförs således som en skuld eller fordran en gång per månad. Enligt Bokföringsnämndens anvisning skall differensen mellan mervärdesskatteskuld och fordran upptas i balansräkningen. Om differensen är en skuld upptas denna bland övriga kortfristiga skulder och om differensen är en fordran upptas den bland övriga kortfristiga fordringar. Detaljer över vad balansposten består av skall framgå av specifikationerna till bokslutet. LÖN OCH LÖNEBIKOSTNADER En arbetsgivare är skyldig att på den lön han utbetalar till sina anställda innehålla förskottsskatt. Skatt skall innehållas på totallönen (penninglön inklusive naturaförmånernas beskattningsvärde) för att senare redovisas vidare till myndigheterna. Förskottsinnehållningen skall inbetalas senast den 10 dagen i den månad som följer på löneutbetalningsmånaden, t ex skatt för januari månads lön skall inbetalas senast 10:de februari. En övervakningsanmälan lämnas till myndigheterna senast den 15 dagen varje månad.

8 Arbetsgivaren har förutom lönen även andra utgifter för sin personal. En del utgifter är lagstadgade lönebikostnader, såsom socialskyddsavgift, arbetspensionsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring. Dessa bildar tillsammans med penninglönen företagets personalkostnader i bokslutet. Socialskyddsavgiften inbetalas till myndigheterna samtidigt med förskottsinnehållningen. Övriga lönebikostnader betalas enligt räkning från t ex försäkringsbolag. Lönebikostnaderna beräknas som en viss procentsats på basis av totallönen. Information om storleken på de nu gällande arbetsgivaravgifterna kan man hitta på bland annat skatteförvaltningens hemsida Arbetstagaren skall numera stå för en del av pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna. Under år 2005 är arbetstagarens arbetspensionspremie 4,6 % och arbetstagarens arbetslöshetsförsäkring 0,5 % beräknad på basis av totallönen. Arbetstagarens andel jämte eventuell medlemsavgift till arbetsmarknadsorganisation avdras i samband med löneutbetalningen. Månatligen bokförs åtminstone penninglön, förskottsinnehållning, arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen samt den utbetalda nettolönesumman. Därutöver bokförs även månatligen arbetsgivarens socialskyddsavgift. Naturaförmånernas beskattningsvärde bokförs normalt inte utan ingår endast i löneberäkningen. Arbetsgivarens övriga lönebikostnader kan bokföras månatligen eller i takt med att dessa inbetalas till t.ex. försäkringsbolaget. Betalningen baserar sig oftast på uppskattade löner varför en periodisering av lönebikostnaderna bör ske i slutet av perioden då de faktiska utbetalda lönerna är kända. Semester och semesterlön De flesta bestämmelser om arbetstagarnas rätt till semester finns i den allmänna semesterlagen. Specialbestämmelser gällande semestern kan även finnas i kollektivavtal. Arbetsgivare och arbetstagare kan även sinsemellan komma överens om semestervillkor, vilka för arbetstagaren är fördelaktigare än vad som bestäms i lagen. Nedan beskrivs i korthet vissa delar av den allmänna semesterlagens bestämmelser. Arbetstagaren intjänar sin semester på förhand under det s.k. semesterkvalifikationsåret. Detta är en 12 månaders period som börjar 1.4 och slutar Semesterns omfattning beräknas utgående från hur lång tid man varit anställd under semesterkvalifikationsåret. Enligt semesterlagen intjänar arbetstagaren semesterdagar under varje kalendermånad som hon/han arbetat minst 14 arbetsdagar eller minst 35 timmar. Arbetstagarens arbetsavtal avgör enligt vilka principer semestern intjänas. Till de arbetsdagar som berättigar till semester räknas även bl. a. de dagar då arbetstagaren är på semester, är på sjukledighet (vissa begränsningar), eller har moderskaps-, faderskaps-, föräldraledighet. Om en arbetstagare den 31 mars har varit anställd mindre än ett år intjänar denna 2 semesterdagar/månad och om en arbetstagare den 31 mars har varit anställd minst ett år är antalet semesterdagar 2,5 semesterdagar/månad. Semestern hålls normalt under sommarsemesterperioden d.v.s. 2 maj - 30 september. Det finns sex semesterdagar i en vecka eftersom även lördagar räknas med. Undantag är bl. a.

9 självständighetsdagen, julafton, midsommarafton, påsklördag och första maj. De semesterdagar som överstiger 24 är s.k. vintersemester och hålls vanligen under annan tid, mellan två sommarsemesterperioder, d.v.s Semestern skall i första hand ges som semester i ledig tid, men i vissa fall kan man dock avvika från denna huvudregel. Den intjänade semester kan t ex ersättas i pengar exempelvis då ett arbetsförhållande upphör. Arbetstagaren har rätt till lön under semestern. Regler för hur semesterlönen skall beräknas finns huvudsakligen i semesterlagen, men specialbestämmelser kan även finnas i kollektivavtal. Semesterlönen beräknas på olika sätt beroende på anställningsvillkoren. Som exempel kan nämnas semesterlöneberäkning för anställda med månadslön, där man utgår från en s.k. medeldagslön. Denna beräknas genom att dividera månadslönen med 25 (d.v.s. 25 dagar/månad). Semesterlönen får man då genom att multiplicera antalet intjänade semesterdagar med medeldagslönen. Bl.a. Företagarna i Finland (Suomen Yrittäjät) ger information på sin hemsida om hur semesterlönen kan beräknas (se vidare ). Nära samband med semesterlönen har den s.k. semesterpremien eller semesterpenningen, vilken helt bygger på bestämmelser i kollektivavtalen. Denna utbetalas för så många semesterdagar som den anställda har rätt till med hänsyn till det föregående semesterkvalifikationsåret ( ). Semesterpremien eller semesterpenningen är 50 % av semesterlönen. Arbetsgivaren bör ge en uträkning över semestern och den totala semesterersättningen åt arbetstagaren. I bokslutet bör intjänade semesterlöner och semesterpremier samt arbetsgivarens lönebikostnader periodiseras.

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Vad är moms? Skattesatser

Vad är moms? Skattesatser Vad är moms? Skattesatser Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2014 505/2014 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer