Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-05-10 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten Carlsson (s) ersättare för Maud Jones Jans (s) Annaklara Levin (s) Erik Kall (mp) Göran Johansson (v) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Birgitta Andersson (c) Tommy Andersson (m) Marie Richaud (m) Lars-Evert Dahlberg (kd) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr Tuula Svedberg, kostchef Stina Stenberg, adm. chef Klas Jansson, IT-chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Inga-Britt Kronnäs, ordf Intresseföreningen Bergslaget Anna Nygren VA/Renhållningschef Helena Åkerberg Hammarström, närinvslivssekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Elsa Efraimsson-Vestman Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Elsa Efraimsson-Vestman Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson

2 Kommunstyrelsen Ks 149 Dnr KA11/172 Kommuninvest förtydligat medlemsansvar Ärendebeskrivning: Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 1, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 2. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. 2. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. 2. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Information: Ekonomichef Bert Stabforsmo deltar vid sammanträdet och informerar om Kommuninvest. forts Justerande sign

3 Kommunstyrelsen Ks 149 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. 2. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Justerande sign

4 Kommunstyrelsen Ks 150 Dnr KA11/016 Svar på motion om ökad trygghet när kommunerna sköter hemsjukvården Ärendebeskrivning: En motion om ökad trygghet när kommunerna sköter hemsjukvården lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Karl-Erik Finnäs ( c), Hans Richaud (m) och Lars-Evert Dahlberg (kd). Motionärernas förslag: Säters kommun tar initiativ till att hemsjukvården i Säter överförs från landstinget till kommunen. Beredning: Landstingsstyrelsen har den 28 mars beslutat uppta förhandlingar med kommunerna om huvudmannaskapet för hemsjukvården i ordinärt boende. Bakgrunden till beslutet är en ambition från regeringen att få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i hela landet. 2/3-delar av landets kommuner har redan tagit över detta ansvar. Ett gemensamt utredningsarbete mellan landstinget och länets kommuner ska nu påbörjas med syfte att kommunerna vid årsskiftet 2012/ 2013 ska överta hemsjukvårdsansvaret. En skatteväxling ska då göras och hemsjukvårdens distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor ska övergå i kommunal tjänst. Beslutsunderlag: Yttrande från Socialnämnden I yttrandet uppger socialnämnden att Frågeställningen har tagits upp igen bland annat vid Samverkansberedningens möte i Säter, samt på förvaltningsledningens initiativ till socialnämnden, som har beslutat att frågan ska finnas på agendan vid varje sammanträdestillfälle. Förvaltningen har kontaktat Orsa kommun för att under våren få till stånd ett studiebesök. Socialnämndens Hälso- och sjukvårdsorganisation har beslutat att göra studiebesök till en kommun utanför länet där hemsjukvården har funnits i kommunens regi under längre tid. Fler studiebesök är viktigt att genomföra för att inhämta kunskap och ta del av andras erfarenheter Socialnämnden föreslår att med yttrandet anses motionen som besvarad. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. forts Justerande sign

5 Kommunstyrelsen Ks 150 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Justerande sign

6 Kommunstyrelsen Ks 151 Dnr KA11/024 Svar på motion om att lokalt tillagad mat är en kvalitetsfråga för särskilda boenden i Säter. Ärendebeskrivning: En motion om om att lokalt tillagad mat är en kvalitetsfråga för särskilda boenden i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Karl-Erik Finnäs ( c). Motionärens förslag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för en omläggning och genomförande av att all mat lagas på plats inom kommunens särskilda boenden. Beslutsunderlag: Yttrande från Socialnämnden I yttrandet uppger socialnämnden att Hösten 2009 gav socialnämndens presidium förvaltningen i uppdrag att inleda utredning kring möjligheten att tillaga mat på respektive boende. I december inleddes kontakten med Kostförvaltningen i syfte at utreda vilka förutsättningarna är att återgå till det som ursprungligen gjordes på respektive boende, nämligen att tillreda mat på boendena. Utredningsarbetet pågår och kommer att presenteras när det är färdigställt. Socialnämnden föreslår att med yttrandet anses motionen som besvarad. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till pågående utredning är motionen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till pågående utredning är motionen besvarad. Justerande sign

7 Kommunstyrelsen Ks 152 Dnr KA11/191 Arvode för ordförande i Miljöberedningen Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 90 att inrätta en miljöberedning. Miljöberedningen består av 3 ledamöter och 3 ersättare som utse av kommunfullmäktige. Bland miljöberedningens ledamöter utses 1 ledamot till ordförande och 1 ledamot till vice ordförande. Miljöberedningens arbetsformer regleras i fastställd arbetsordning. Årsarvode för ordförande i miljöberedningen ska fastställas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa årsarvode för ordförande i miljöberedningen till 5% av kommunalrådets arvode. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar fastställa årsarvode för ordförande i miljöberedningen till 5% av kommunalrådets arvode. Justerande sign

8 Kommunstyrelsen Ks 153 Dnr KA 11/201 Förvärv av fastigheten Storhaga 7:4 Ärendebeskrivning Förslag till överenskommelse om förvärv samt uthyrning (arrende) av fastigheten Storhaga 7:4 har träffats mellan Säters kommun och Johan Persson och Linda Carlsson, Storhagavägen 8, Gustafs. Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kronor. I arrendeavtalet upplåter jordägaren (Säters kommun) rätt för arrendatorn att använda arrendestället som sk hästgård, boende, stall och betesmark samt magasinering av foder och maskiner. Arrendetiden utgör 3 månader. Arrendeavgiften är kronor + moms för varje arrendeår. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till överenskommelse om förvärv samt uthyrning av fastigheten Storhaga 7:4. 2. Finansiering sker genom ianspråktagande genom förändring av rörelskapitalet Justerande sign

9 Kommunstyrelsen Ks 154 Dnr KA10/455 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning: Kommunkansliet har sett över kommunstyrelsens reglemente så att möjlighet finns att utse ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i nämnden. Vidare har följande justerats; Delegation från kommunfullmäktige rörande förköpsärenden har tagits bort. Kommunens säkerhetsarbete och krisberedskap har lagts till under ledningsfunktion. Under övrig verksamhet har folkhälsa, föreningsfrågor och bidrag, integration och nyetablering samt konsumentrådgivning lagts till. Övriga mindre justeringar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta reglementet för kommunstyrelsen. Bilaga 1 Au 117/11. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta reglementet för kommunstyrelsen. Bilaga 1 Ks 125/11. Vid kommunfullmäktiges sammanträde återremitterades reglemente till kommunstyrelsen för ytterligare justering. Justeringen avser förslag till namnbyte av Näringslivs- och turismutskottet till Näringslivs- och utvecklingsutskottet. Vid sammanträdet justeras reglementet ytterligare. I 18 stryks meningen kommunstyrelsens ordförande skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta reglementet för kommunstyrelsen med ovanstående justeringar. Bilaga 1 Ks 154/11. Justerande sign

10 Bilaga 1 Ks , 154 Antaget: Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktion 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a utvecklingen av den kommunala demokratin personalpolitiken den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas klimat- och energiplaneringen samt främja energihushållningen trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamhet arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet arbetet med att effektivisera administrationen utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation samt utvecklingen av brukarinflytande kommunens säkerhetsarbete och krisberedskap Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen Sida 1 (12)

11 Styrfunktionen 3 I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att - leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd - övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt - tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och kommunalförbund om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret - ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna - med de undantag som följer av bestämmelserna i 3 kap kommunallagen och med iakttagande av de riktlinjer och föreskrifter som fastlagts i kommunens företagspolicy samt fullmäktiges ägardirektiv omhänderha kommunens ägarfunktion eller motsvarande såvitt gäller verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Följande ärenden skall dock vara förbehållna fullmäktige: 1. mål och riktlinjer för verksamheten 2. kapitaltillskott 3. val av styrelse och revisorer med suppleanter 4. grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer och suppleanter med undantag för yrkesrevisorerna, 5. ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan, 6. förvärv eller bildande av dotterbolag och övriga företagsengagemang, 7. frivillig likvidation av företag, 8. fusion av företag, 9. försäljning av företag eller del av företag eller sådant företags rörelse. - att i syfte att nedbringa den kommunala organisationens kostnader samordna verksamheterna i företagen i den mån kommunens inflytande möjliggör detta och under samma förutsättning samordna företagens verksamhet med kommunens. Kommunstyrelsens övriga förvaltningar Ekonomisk förvaltning 4 Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Sida 2 (12)

12 Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av nämnden samordna och utveckla inköpsverksamheten och verka för att den för hela kommunförvaltningen förmånligaste upphandlingen av varor och tjänster görs. Personalpolitik 5 Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden besluta om stridsåtgärder avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) besluta om anställning av arbetstagare på tidsbegränsad anställning besluta om förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan, samt vikariatsförordnande av arbetstagare till anställning vid annan nämnd ansvara för pensioner och avtalsförsäkringar svara för lönesättning och löneutbetalning svara för utveckling och samordning av personaladministrationen pröva frågor om bisyssla enligt AB Övrig förvaltning 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för sin verksamhet förfogar över. Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. Sida 3 (12)

13 Övrig verksamhet 7 Kommunstyrelsen har vidare hand om boende-, sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen kommunens centrala informationsverksamhet reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformning av fullmäktiges handlingar förvalta kommunens råmark inklusive skogsmark med däri bedriven jakt och fiske de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. att i samband med ärendeberedning skall kommunstyrelsen, 26/98, tillämpas folkhälsa föreningsfrågor och bidrag integration, nyetablering av nyanlända och boende för ensamkommande barn konsumentrådgivning. kommunens samlade kostförsörjning Delegering från kommunfullmäktige 8 Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit styrelsens och övriga nämnders förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt, samt under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom den beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt beträffande belopp, område och villkor i övrigt ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. Sida 4 (12)

14 Ansvar och rapporteringsskyldighet 9 Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsens arbetsformer Sammansättning 10 Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna i styrelsen, en ordförande och vice ordförande som, om inte annat anges, tjänstgör under den tid för vilken de blivit valda som ledamöter i styrelsen. Kommunfullmäktige har möjlighet att bland ledamöterna i styrelsen även välja andre vice ordförande. Ersättarnas tjänstgöring 11 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. Ersättare som inte tjänstgör får delta i styrelsens överläggningar. Sida 5 (12)

15 12 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde p g a annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Inkallade ersättare 13 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon anställd vid kommunstyrelsens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 14 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden p g a sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren full-gör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträdena Tidpunkt 15 Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse 16 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den av åldern äldste ledamoten göra detta. Extra sammanträd hålls enligt 6 kap 11 kommunallagen när minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Sida 6 (12)

16 Ordföranden 17 Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning och kommunägda bolag med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Kommunalråd 18 Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter 1 kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd. Kommunalråd skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets ansvarsområden. Justering av protokoll 19 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. Reservation 20 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. Sida 7 (12)

17 Delgivning 21 Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kanslichefen administrative chefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Undertecknande av handlingar 22 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. Utskott 23 Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott, ett näringslivs/turismutskott näringslivsoch utvecklingsutskottet samt ett personalutskott. Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Näringslivs/turismutskottet näringslivs- och utvecklingsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Personalutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Ersättare som inte tjänstgör får delta i utskottens överläggningar. Näringslivs- och turismutskottet Näringslivs- och utvecklingsutskottet äger rätt att till sig adjungera 3 st företrädare för företagar- och köpmannaorganisationer i Säters kommun. Dessa äger rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten. Personalutskottet äger rätt att till sig adjungera fyra representanter för de fackliga organisationerna. SKAF representeras då av Kommunal Dalarna.. OFR representeras av SKTF. Samverkansrådet av Lärarförbundet eller LR och Akademikeralliansen av ett SACO-förbund. 24 Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet p g a sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 25 Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. Sida 8 (12)

18 26 Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 27 Utskottet har rätt att från kommunens andra nämnder, beredningar och tjänstemän infordra yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina uppgifter. 28 De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller kanslichefen administrative chefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet bereds skall utskottet lägga fram förslag till beslut. Ärende i arbetsutskottet skall hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande om minst två utskottsledamöter så begär. Ärende i näringslivs- och turismutskottet näringslivs- och utvecklingsutskottet skall hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande om minst 1 ledamot så begär. Ärende i personalutskottet skall hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande om minst 1 ledamot så begär. Medborgarförslag 29 Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att inför nämnden informera om sitt medborgarförslag och lämna sakinformation i ärendet som är av intresse för nämnden. Förslagsställaren har ej rätt att delta i beslutet. Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag. Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom 6 månader från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Sida 9 (12)

19 Bilaga till reglemente för kommunstyrelsen Arbetsordning för kommunstyrelsen och dess förvaltningar. Antagen av kommunstyrelsen , 196 Ksau ärendeberedning Deltagare Ks-ordförande Ks-vice ordförande Ks-2:e vice ordförande Kommunchef Kanslichefen Administrative chefen Gatuchef I berörda fall även andra Ks-förvchefer Nämndssekreterare Frågor som behandlas Ärenden inför KSAU I förekommande fall ärenden som inte behöver tas upp i KSAU av kommunövergripande karaktär Stabchefsmöte Tidpunkt: efter ärendeberedning till KSAU, Deltagare Ks-ordförande Ks-vice ordförande Ks-2:e vice ordförande Kommunchef Personalchef Ekonomichef Kanslichefen Administrative chefen Frågor som behandlas Personalfrågor kommunövergripande Ekonomifrågor kommunövergripande Andra kommunövergripande frågor som kommunchefen tar upp Kommunstyrelsens arbetsutskott Tidpunkt; tisdagar 1 2 gånger i månaden enligt kalendarium Deltagare KSAU-ledamöter Kommunchef Kanslichefen Administrative chefen Nämndsekreterare Sida 10 (12)

20 Frågor som behandlas Frågor väckta vid ärendeberedningen veckan före Kommunstyrelsens näringslivs- och utvecklingsutskott Tidpunkt: 5 gånger per år Deltagare KS-ordförande KS-vice ordförande Ledamot från KSAU Representanter för kommunens näringsliv Frågor som behandlas Kommunens näringslivsfrågor Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträden: ca 6 ggr per år eller vad ordförande beslutar Deltagare KS-ordförande KS-vice ordförande Ledamot från Ks Tre ersättare. Fyra representanter för de fackliga organisationerna kan adjungeras. SKAF representeras då av Kommunal Dalarna.. OFR representeras av SKTF. Samverkansrådet av Lärarförbundet eller LR och Akademikeralliansen av ett SACO-förbund. För kallelser, protokoll och sekreterarskap svarar personalkontoret. Frågor som behandlas Personalfrågor under kommunstyrelsen Personalstrategiska frågor Personalpolitiska program Frisk/hälsovård Sjukskrivningsfrågor, åtgärder för att minska sjukskrivningen PU är även förhandlingsdelegation Verksamhetsinformation till kommunstyrelsen av kommunstyrelsens förvaltningschefer. Tidpunkt: I samband med varje kommunstyrelsesammanträde mellan kl Deltagare Kommunstyrelsen Kommunchef, Kanslichef, Gatuchef, Fastighetschef, IT-chef, Kostchef och Städchef, Sida 11 (12)

21 Bilaga om tidpunkt för ärendeberedning och stabsmöte Ärende beredningar Måndagar, veckan innan kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder. Fredagar 1 1/2 vecka före KS AU kl 08:30 8/1 (måndag 13:15) 23/1 (tisdag 11:00) 2/2, 23/2, 9/3, 23/3, 4/4, 4/5, 21/5, 10/8, 27/8 (måndag 13:15) 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 26/10 (reserv) 12/11 (måndag 13:15 3/12 (måndag 13:15) Stabschefsträffar Efter första beredningen i månaden kl 10: med övriga beredningsdagar som reserv. 8/1 (måndag 15:00) 2/2, 9/3, 4/4, 4/5, 8/6, 10/8, 7/9, 5/10, 12/11 (måndag 15:00) 3/12 (måndag 15:00) Verksamhetsberedningar Direkt på KS mellan 11:15-12:00 (KS startar 08:30) 6/2 13/3 10/4 8/5 12/6 11/9 9/9 13/11 4/12 Sida 12 (12)

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning Protokollsanteckning Gällande ärende 4 Reglemente för Tekniska nämnden, vid sammanträdet den 5 februari 2015. Revidering av reglementen för Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Änr KS 2013/690 Avsikterna

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer