Årsredovisning Kommunfullmäktige 46, A different Kinda life

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, A different Kinda life

2 Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en dag för att visa möjligheterna med att leva och bo i Rimforsa. Horns vattenverk rustas upp Horns vattenverk genomgick en omfattande upprustning. En enklare träöverbyggnad har ersatts av ett nytt hus och all el och styrutrustning har bytts ut. Värgårdsskolans nya del invigs Hösten 2014 stod skoleleverna inför spännande möjligheter, utmaningar och utveckling. För första gången var också mellanstadiet i Kisa i de nya lokalerna på Värgårdskolan med nya möjlligheter och förutsättningar för ett modernt lärande. Björklidens förskola byggs ut Björklidens förskola stod färdig februari Nu är förskolan utbyggd med ytterligare två avdelningar. Nya inslag är bland annat en pergola och en grillplats som kan användas för utematlagning. Under hösten fick även förskolan Grön Flagg för sitt arbete med återvinning och kretslopp och den Gröna flaggan var givetvis hissad till invigningen Supervalåret Supervalåret innebar en ny politisk majoritet för Kinda kommun. Socialdemokraterna, moderaterna och kristdemokraterna bildade majoritet och presenterade i december 2014 sin gemensamma plattform. Varumärket Kinda Under hösten tog kommunfullmäktige beslut om en varumärkesplattform. Varumärket är ett av verktygen som ska hjälpa oss att utveckla och marknadsföra Kinda kommun för att skapa tillväxt. Tillsammans bygger vi vårt varumärke med våra ord, handlingar och beteende. Under hösten fortsatte även vårt arbete med vårt arbetsgivarvarumärke med dragkraft av SKL s kampanj Sveriges viktigaste jobb. Inledning Politisk organisation Fem år i sammandrag 4 5 Förvaltningsberättelse Kinda kommun och omvärlden Personalekonomisk redovisning 6 13 Räkenskaper kommunen Ekonomisk översikt Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Notförteckning Driftredovisning i sammandrag Investeringsredovisning i sammandrag Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden VA-verksamheten Miljö och hållbar utveckling Koncernredovisning Koncernredovisning Principer och begrepp Principer och begrepp Revisionsberättelse Revisionsberättelse

3 Inledning Politisk organisation Fem år i sammandrag Inledning Allmänt Invånare 31 december Kommunal utdebitering, kr/skattekrona* 20,98 20,73 20,73 21,15 21,15 Resultat Årets resultat, mkr 2,5 4,9 22,3 5,6 11,2 Nettokostn andel av skatteintäkter (inkl skatteutjämningsbidrag)** 100% 101% 97% 99% 98% Driftredovisning Nettokostnad, mkr 493,4 469,8 445,7 449,9 436,3 Investeringar Nettoinvesteringar, mkr 57,0 51,3 51,0 29,7 14,9 Koncern Stiftelsen Kindahus 100% tecknad av Kinda kommun Kommunalförbundet ITSAM Kinda: 1 av 6 medlemskommuner Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ, kommunens riksdag. Här avgörs ärenden av principiell beskaffenhet och de av större vikt, t ex ärenden om budget, skatt samt nämndernas organisation och uppgifter. Fullmäktige väljer även ledamöter till nämnderna. Kommunfullmäktige i Kinda kommun har 35 ledamöter och under mandatperioden är mandatfördelningen följande: Tillgångar och skulder Tillgångar, mkr 404,6 359,7 347,9 365,1 364,2 Per invånare, kr Balanslikviditet 69% 62% 102% 163% 161% Skulder (inkl avsättningar), mkr 164,3 121,9 115,0 154,6 159,2 Per invånare, kr Skuldsättningsgrad 41% 34% 33% 42% 44% Eget kapital, mkr 240,3 237,8 232,9 210,6 204,9 Eget kapital/invånare kr Soliditet, % 59% 66% 67% 58% 56% * Skatteväxling hemsjukvård 2014: 25 öre, Skatteväxling kollektivtrafiken 2012: 42 öre ** Exkl jämförelsestörande post Socialdemokraterna 10 Kristdemokraterna 2 Centerpartiet 8 Vänsterpartiet 2 Moderaterna 6 Folkpartiet 2 Miljöpartiet 3 Sverigedemokraterna 1 Socialisterna Välfärdspartiet 1 4 5

4 Förvaltningsberättelse Kinda kommun och omvärlden Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien ligger kring 3 procent är tillväxten i Euroländerna fortsatt mycket svag. I USA, Storbritannien och Tyskland har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer. Men i flera andra länder verkar arbetslösheten ha fastnat på höga nivåer. I euroområdet som helhet ligger arbetslösheten för närvarande strax under 12 procent. Det kan jämföras med före finanskrisen då arbetslösheten var ungefär 7,5 procent. Det ekonomiska läget i Europa har försvagats under hösten. Både internationell och svensk ekonomi har uppenbara drag av otakt. Tillväxten har dämpats markant sedan ett uppsving under andra halvåret Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Även arbetskraften växer snabbt, vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar på cirka 8 procent. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli 5 miljarder kronor år Det är en försämring med 10 miljarder jämfört med 2013 och det lägsta resultatet sedan Årets förväntade resultat motsvarar 1,1 procent av skatter och bidrag, vilket är lägre än de 2 procent som anses förenligt med god ekonomisk hushållning. Den främsta anledningen till det sämre resultatet är att tillfälliga intäktsposter som återbetalning av försäkringspremier från AFA-försäkring och höjningar av det generella statsbidraget helt uteblivit i år, vilket kan ha resulterat i att många kommuner invaggats i en falsk trygghet då resultaten varje år förbättrats i slutet av året. Resultat i kommuner och landsting: och riket 15,0 procent (17,2 procent). Total andel arbetslösa i Kinda visar 7,9 procent (7,8 procent) varav 3,9 procent öppet arbetslösa och 4,0 procent i program med aktivitetsstöd. I Östergötland 9,4 procent (9,9 procent) och för riket 8,0 procent (8,5 procent). Framtiden Vår vision Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser är grunden för vårt arbete och visar vad vi vill med vår kommun och vad vi står för. Den konkretiseras i Varumärket Kinda som beskriver hur vi kommunicerar Kinda kommun med omvärlden. Vårt varumärkesarbete är inte bara ett kommunikativt arbete utan handlar också om att vi lever upp till det vi kommunicerar. Ett av våra verktyg för detta är vår värdegrund; framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Implementeringen av Varumärket Kinda kommer internt att fokusera på vår värdegrund och hur alla medarbetare är ambassadörer för Kinda kommun. Vårt framtida kvalitetsarbete kommer att fokusera på att förtydliga den röda tråden och hur allt hänger ihop, kommunen som helhet. Vi kommer även att vidareutveckla och förbättra mål- och resultatstyrningen. Syftet är att underlätta för våra verksamheter att fokusera på de förtroendevaldas prioriteringar. Det ger även de förtroendevalda större möjlighet att följa upp och utvärdera våra verksamheter. Det råder stor konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden, framför allt inom vissa yrkeskategorier. Genom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb ökar Sveriges Kommuner och Landsting kunskapen om, och nyanserar bilden av, välfärdsjobben med kommuner och landsting som arbetsgivare. Detta genom att informera och bemöta myter med fakta och skapa nyfikenhet och intresse för att arbeta i offentlig sektor. Kinda arbetar med Sveriges Viktigaste Jobb. Genom att lyfta och marknadsföra de olika yrkeskategorierna i kommunen kan Kinda bemöta den spännande utvecklingen då det kommer att behövas engagerade och duktiga medarbetare som vill vara med och forma Kindas framtid. enskilda medarbetaren. Nu fokuserar vi på att förtydliga den röda tråden. Kinda kommun är även mitt i arbetet med att förbättra och vidareutveckla mål och resultatstyrningen. En viktig del i arbetet är medborgardialog. Här ska vi säkerställa att medborgarperspektivet blir en del i mål- och kvalitetsarbetet. För att säkra en effektiv och kvalitativ verksamhet arbetar vi även med intern kontroll. Utifrån reglementet i intern kontroll beslutar varje nämnd om en handlingsplan för internkontrollarbetet. I handlingsplanen framgår särskilt utvalda områden för året som ska följas upp. Uppföljning av handlingsplanen sker i respektive nämnd. Effektivitet Kostnad per plats/brukare i äldreomsorgen (kr) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende % Kostnad per vårdtagare inom hemtjänst (kr) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst % Väntetid för att få plats på ett äldreboende (fr ansökan t erbjudande) dagar Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan (kr) Andel som får en plats på förskolan på önskat datum % Nationella prov åk 6 (sv, ma, en) genomsnittlig andel % Elever i åk 9, som är behöriga till ett yrkesprogram andel % 2014 Medel riket För att mäta av vårt arbete, att vi gör våra medborgare och brukare nöjda, gör vi regelbundna utvärderingar av vårt arbete. Några exempel är brukarundersökningar, öppna jämförelser, medborgarundersökningar, företagsundersökningar, medarbetarundersökningar, vad kostar verksamheten i din kommun (SKL) m.fl. Ett verktyg från SKL är Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK). I KKIK redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambition att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. För närvarande deltar ca 220 kommuner i KKIK. Här följer några resultat från KKIK 2014: Hållbart samhälle 2014 Medel riket Östergötland Östergötland x Andel ekologiska livsmedel % x x x 89,7 86,4 85,5 Andel miljöbilar i kommunorganisationen Deltagande och inflytande Valdeltagande i kommunvalet % Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling % av maxpoäng ,3 83,2 85, Förvaltningsberättelse Ett långsiktigt mål för kommunen är att öka antalet invånare från årsskiftets till år Ett arbete pågår med att anpassa organisationen för att bäst möta framtidens behov och krav på de kommunala verksamheterna. Serviceutbud äldreboende % Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt kommande år mot bakgrund av bland annat den demografiska utvecklingen. Utöver dessa förändringar finns ytterligare utmaningar. Det gäller till exempel ökade investeringsbehov och ett ökat asyl- och flyktingmottagande, vilket stämmer väl även med Kindas förhållanden. Ytterligare en fråga som ter sig alltmer svårhanterlig för kommuner och landsting är det stora antalet statliga reformer och de försämrade planeringsförutsättningarna som följer av specialdestinerade bidrag. Den höga arbetslösheten bland ungdomar mellan år i Kinda kommun är oroväckande. Tittar man på årsmedelvärden så visar 2014 på 22,4 procent (2013; 22,1 procent) i Kinda, Östergötland 18,8 procent (21,2 procent) Kinda arbetar kontinuerligt med uppföljning och kontroll både vad gäller ekonomi och verksamhet. Med nya och ökade driftskostnader måste detta arbete fortskrida. Då vi inte sedan 2009 haft en driftbudget i balans är det nödvändigt att Kinda kommun lyckas i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Kvalitet och effektivitet Vi som arbetar i Kinda kommun har vår värdegrund med oss i allt vi gör. Vår värdegrund Framåtanda, Ansvarskänsla och Dialog är ryggraden i vårt arbete. På värdegrunden bygger vi det gemensamma varumärket, Varumärket Kinda. Kinda har länge bedrivit kvalitetsarbete. Det har dock saknats en tydlig bild av hur allt till hänger ihop från vision och fullmäktiges mål ner till verksamhetsmål och den 6 7

5 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning För att säkerställa den framtida välfärden krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Motsatt innebär en svag ekonomi begränsningar i möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten. Vi måste betala för den verksamhet vi förbrukar, inte skjuta betalningsansvaret på framtiden. En kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet är viktig för en god ekonomisk hushållning. Det ska finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter vilket säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta arbetar kommunen med vision, värdegrund, strategiska områden och kommunövergripande mål, som sedan bryts ner på verksamhetsmål. Verksamhetsmålen tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Utvärdering av verksamheterna är av stor vikt i målstyrningsarbetet. Uppföljning av våra mål och verksamheter behövs även då kommunen vid behov ska kunna sätta in korrigerande åtgärder. Detta gäller i första hand uppföljning av verksamheterna och den kvalitet vi har i vårt vardagsarbete. Den ekonomiska uppföljningen som sker vid varje förvaltning kontinuerligt under året, kompletteras med månatliga uppföljningar i kommunens ledningsgrupp. Den ekonomiska uppföljningen har bidragit till bättre prognoser och gett möjligheter att kontinuerligt under året kunna rätta till eventuella brister i verksamheterna. Kommunfullmäktiges strategiska områden och mål Med utgångspunkt från visionen arbetar kommunen med strategiska områden. Det är områden som är särskilt viktiga för Kinda kommun och dess utveckling. Inom dessa sju strategiska områdena finns övergripande mål satta av Kommunfullmäktige för mandatperioden. De övergripande målen ger nämnderna en vägledning av de åtgärder, prioriteringar och handlande som behövs för att anpassa verksamheterna till de tilldelade budgetramarna. Från kommunfullmäktiges sju strategiska områden har även nämnderna arbetat fram verksamhetsmål. Nedan följer en sammanställning av verksamhetens måluppfyllelse 2014: Vi ser att nämnderna har 46 verksamhetsmål, varav 20 är uppfyllda, 19 delvis uppfyllda och 7 ej uppfyllda. Måluppfyllelsen per strategiskt område visar bäst resultat inom områdena kompetens och samverkan. Inom övriga områden håller sig måluppfyllelsen på en likvärdig nivå där inget speciellt område sticker ut. För redovisning av mål och måluppfyllelse se respektive nämnds verksamhetsberättelse. På följande sidor slutredovisas mandatperiodens ( ) kommunfullmäktigemål. Från kommunfullmäktiges sju strategiska områden har även nämnderna arbetat fram verksamhetsmål. Nedan följer en sammanställning av verksamhetens måluppfyllelse 2014: Strategiskt område Kommunikation/Infrastruktur Näringsliv Sameverkan Definition av målområdet Behovet av transporter ska tillgodoses effektivt och funktionellt. Det kollektiva resandet ska gynna en hållbar utveckling. Kommunikation med data- och telenätet sak fungera säkert och tillförlitligt. Näringslivet i Kinda ska vara flexibelt och långsiktigt hållbart. Näringslivet ska vara baserat på en mångsidig struktur och ge arbetstillfällen i kommunen Genom lokal, nationell och internationell samverkan och dialog ska det skapas goda möjligheter för Kindas utveckling. KF mål för mandatperioden Kommunikation för person- och godstrafik ska förbättras Hela Kinda ska ha möjlighet till telefon- och internetlösning Vi ska skapa goda möjligheter för etablering och tillväxt Vi ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utb.väsende för att utveckla näringslivet Vi ska fortsätta samverkan med Linköping, andra kommuner och regioner inom strategiska samverkansområden Indikator Önskat läge Andel påstigande i kollektiv-trafiken ska öka Restid Kisa-Lkpg ska inte öka Andel av invånarna som har tillgång till minst 100 mb bredband ska öka Kindas ranking i Svenskt Näringslivs mätning ska öka Tillgänlig industrimark ska finnas Antal nystartade företag ska öka Tillgänglighet, mätning i Insikt ska öka Näringslivsveckan och Kindamässan genomförs 1 gång/år Andel förvärvsarbetande i kommunen ska öka Pågående samverkansområden och nya utpekade områden ska öka Vi ska öka samverkan med andra organisationer, företag och föreningar, speciellt inom boende och kompetensförsörjning Samverkansområden/arenor inom speciellt boende och kompetensutveckling ska öka Måluppfyllelse Sträckan Kisa-Lkpg har ökat från (2011) till (2014) Restiden är oförändrad Andelen har ökat från 23 procent (2011) till 29 procent(2014) Oförändrat plats 120 Finns men behöver utökas Minskat 3,3 per 1000 inv. (2014) 5,5 per 1000 inv. (2011) Minskat i serviceområdet tillgänglighet 69 (2014), 70 (2011) Har genomförts med gott resultat 81,6 procent (2014) 82,9 procent (2011) Kinda samverkar inom överförmynderi, turism, Kinda Kanal, länsbiblioteket, energi m.m. Vi deltar i CKS:s och Östsams (numera Regionkommun Östergötland) olika nätverk. Planer för fler samverkansområden med Linköping Tillsammans med Växtkraft Kinda görs mycket inom området. T.ex seminarium, attraktivt boende och framtida byggprojekt. KindaHus bygger trygghetsboende i Rimforsa. En kompetens-behovsinventering utförd av Lärcentrum under 2014 bidrar till planeringen av utbildning. Lärcentrum samverkar med bl.a. Infokomp, NITUS, företag, Växtkraft Kinda, AMF m.fl. Vi samverkar med FAUIK i ungdomsfrågor. Förvaltningsberättelse 8 9

6 Strategiskt område Definition av målområdet KF mål för mandatperioden Indikator Önskat läge Måluppfyllelse Strategiskt område Definition av målområdet KF mål för mandatperioden Indikator Önskat läge Måluppfyllelse Förvaltningsberättelse Samverkan Kompetens Genom lokal, nationell och internationell samverkan och dialog ska det skapas goda möjligheter för Kindas utveckling. Vi ska tillhandahålla och främja livslångt lärande och utveckling i samverkan med näringslivet och andra aktörer Vi ska ha samsyn inom kommunen och kommunal verksamhet Vi ska prioritera samverkan med medborgarna I Kinda kommun erbjuder vi kompetenshöjande möjligheter efter omvärldens behov. Medborgarna i Kinda ska ges möjlighet att uppnå en hög kunskapsnivå genom kvalitativ verksamhet inom barnomsorg, skola och vuxenutbildning i samverkan med näringslivet Gränsöverskridande arbete och gem. rutiner ska öka Webbinformation till alla - Mätning av SKL, ranking ska öka Möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling ska öka, delaktighetsindex Medborgarnas insyn och inflytande på kommunens verksamheter ska öka, Nöjd inflytande index Utbildningar efter behov ska inte minska Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska ligga över rikets medel Nationella prov åk 6, andel godkända öka. Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs ska vara högre än riket. Systematiskt kvalitetsarbete ska inte minska Samverkan skolanäringslivs ska inte minska Gemensam värdegrund. Gemensamt ärendehanterin-system, Cicero. Vidareutvecklar övergripande styrnings- och kvalitetsmodell. 77 procent procent procent procent procent procent 2014 Har inte minskat. Bland annat bedrivs vård- och omsorgsutbildning och verkstadsutbildning. Kinda 96,6 procent, riket 87 procent, 2011 Kinda 93,8 procent, riket 86,5 procent, procent procent 2014 Kinda 86 procent, riket 73 procent, 2011 Kinda 85 procent, riket 70,8 procent 2014 Kinda jobbar bland annat med utomhuspedagogik, grön flagg, hållbar utveckling. Allt arbete utgår ifrån vetenskaplig grund, aktionsforskning och fokus på kvalitetsarbete. Förskola och skola samverkar med näringslivet genom bland annat studiebesök, praktik, näringslivsveckan, Kindamässan. Lärcentrum samverkar med näringslivet. Hållbar utveckling Marknadsföring En smart, långsiktig och hållbar utveckling för alla. Vi står för trygghet, god social omsorg, delaktighet och likabehandling. Vi har ett effektivt resursutnyttjande som präglas av god ekonomisk hushållning över tid. Kinda ska ses som ett attraktivt alternativ som hemkommun. Vi ska lyfta fram Kinda för sina specifika kvaliteter och Kinda ska vara lockande ör medborgare, företagande och besökare. Det ska vara lätt att vara klimatsmart i Kinda Vi har ett gemensamt värdeskapande ansvar för socialt utsatta så att ingen hamnar utanför. God livsmiljö för alla Varje nämnd har verksamhet som kan bidra till positiv marknadsföring Genom Vi-känsla skapar vi goda ambassadörer som marknadsför Kinda. Vi ska ha en positiv befolkningsutveckling genom att vara attraktiv för ALLA åldrar. Vi ska marknadsföra landsbygden ur ett näringslivsperspektiv. Andel återvunnet material förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunorganisationen ska öka Andel inköpta ekologiska livsmedel ska öka Antal anmälda brott ska minska Samverkan ska öka Väntetid för försörjningsstöd ska vara lägre än riket Medborgarnas syn på kommunen som en god plats att leva och bo på ska öka enligt Nöjd region index Publicera en god nyhet eller guldkorn per vecka. Antal invånare ska öka 32 procent 2014, motsvarande siffra för 2011 saknas. 34 procent procent procent styck 2011, 453 styck 2014 Samverkan sker med bland annat FAUK, polis, BRÅ, SAMO. Kinda 4 dagar Riket Ännu sker inget systematiskt. Filmning pågår för att lyfta fram verksamheterna. Varumärket Kinda håller på att implementeras invånare invånare 2014 Varumärket Kinda är framtaget, däri är näringslivet en del. Förvaltningsberättelse 10 11

7 Förvaltningsberättelse Strategiskt område Kultur Definition av målområdet Kultur ger stimulerande möten i kreativ miljö. Vi har gemensamma mötesplatser i kommunens alla delar. Både unga och gamla deltar i arbetet med vår kommuns utveckling KF mål för mandatperioden Vi ska marknadsföra kulturen som en del i att Kinda är en attraktiv kommun att bo i. Vi ska dra lärdom av vår kunskap om historiska skeenden för framtida utveckling och för att skapa förståelse. Indikator Önskat läge Andelen konstnärlig utsmyckning av totala kostnaden för om- och nybyggnad i Kinda kommuns regi ska ligga på 1 procent. Aktiviteter som gjorts = Uppfyllt (18) = Delvis uppfyllt (11) = Ej uppfyllt (5) Finansiella mål Kommunfullmäktiges prioriterade mål innehåller också finansiella mål. I nedanstående tabell redovisas de finansiella målen. Kvinnor Mål Utfall Uppfyllelse Årets resultat >2% av 2,5 mkr Ej uppfyllt skatter och bidrag Soliditet inkl. ansvarsförbindelse Positiv 10,9% Uppfyllt Måluppfyllelse Går ej att mäta då det ej särredovisats. Evenemang, natur- och kulturguidningar, utställningar. Kulturskola startar hösten Vi uppmärksammar bland annat förintelsens minnesdag och Amerikaveckan genomförs vartannat år. Vråkenutredningen har tagit detta i beaktande. Personalekonomisk redovisning Det övergripande målet med kommunens personalpolitik är att främja verksamheterna och bidra till deras effektivitet och förnyelse. De områden som är särskilt viktiga att arbeta med, är dels att främja kompetensutveckling, fortsatt verka för att ohälsotalet sänks, samt öka andelen av det underrepresenterade könet. Det är också viktigt att arbeta med att öka attraktiviteten kring oss som arbetsgivare för att vi ska stå starka i konkurrensen vid nyrekrytering, samt behålla personal med nyckelbefattningar och bristyrken inom kommunen. Personal- och bemanningsstruktur Kinda kommun hade , 735 personer tillsvidareanställda enligt AB mot 731 år 2013 (Tabell 1). En ökning med fyra personer. Omräknat till heltidsanställda motsvarar det 654 respektive 651 årsanställningar. Av de tillsvidareanställda 2014 var 84 procent kvinnor. Dessutom hade vi 61 deltidsbrandmän tillsvidareanställda (alla män), vilka från i år redovisas separat enligt SKLs rekommendationer. I tabell 2 visas att de dominerande personalkategorierna är vård och omsorgspersonal samt barn- och utbildningspersonal. I tabell 3 visas sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i kommunen enligt AB, och tabell 4 visar genomsnittliga sysselsättningsgraden för olika anställningsformer. Ingen nämnvärd förändring jämfört med 2013 I tabell 5 visas åldersfördelningen, tabell 6 medelålder. Det visar sig att andelen tillsvidareanställda i åldersgrupperna och år har ökar och andelen år har minskat. Det har förekommit en hel del nyrekryteringar av yngre personer under året. Sysselsättningsgrad tillsvidareanställda tabell 3 Deltid <40% Deltid 40-49% Deltid 50-74% Deltid 75-99% Antal % Antal kvinnor % kvinnor Antal män % män , , , , Heltid , Tim 1 0, Sysselsättningsgrad tabell 4 Alla Kvinnor Män Tillsvidare 0,883 0,876 0,921 AVA 0,691 0,714 0,615 Vikariat 0,440 0,415 0,717 Åldersfördelning tabell 5 Åldersgrupp Antal % Antal kvinnor % kvinnor Antal män % män , år 56 7, år , år , Förvaltningsberättelse Mål 1: Årets resultat Kommunen lämnar ett positivt resultat på 2,5 mkr. Prognosen vid delårsrapporten i augusti visade ett underskott på 6 mkr. Det har skett en återhämtning inom driftredovisningen, som ändå visar ett underskott, 7,4 mkr mot ett beräknat underskott vid delårsrapporten på 16,3 mkr. Även finansförvaltningen har förbättrats sedan prognosen men visar dock ett underskott mot budget. Målet är inte uppfyllt. Mål 2: Soliditet inklusive ansvarsförbindelse Soliditeten visar kommunens långsiktiga finansiella styrka, det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. När man studerar soliditeten är det framförallt nyckeltalets utvecklingstrend som är intressant att följa. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveckling, tillgångarnas och låneskuldens förändring. I kommunens finansiella mål ska soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, vara positiv. Nyckeltalet för året uppvisar 10,9 procent (9,0 procent för 2013) och anger att målet är uppfyllt. Antal tillsvidareanställda tabell 1 År Män Kvinnor Total % % % % 731 Personalgrupp tillsvidareanställda tabell ,00% Rehabilitering och förebyggande arbete 7 0,95% Vård och omsorgsarbete m m ,05% Skol och barnomsorgsarbete ,70% Socialt och kurativt arbete 23 3,13% Administration ,61% Teknikarbete 85 11,56% Kultur turism och fritidsarbete 26 3,54% år , år , Medelålder tabell 6 Medelålder Medelålder kvinnor Medelålder män Tillsvidare AVA Vikariat Förutom tillsvidareanställda har vi även visstidsanställda och vikarier, tabell 7. Framför allt kan noteras att antalet registrerade timanställda ökat, vilket inte i sig innebär fler arbetstimmar. Se avsnittet om arbetstidsredovisning nedan. Antal anställda tabell 7 Antal % Antal kvinnor % kvinnor Antal män % män Soliditeten exkl. ansvarsförbindelsen är för år ,4 procent Vikariat 34 3, Tillsvidare , AVA 69 6, Timanställda ,

8 Förvaltningsberättelse Arbetsmiljö och rehabilitering Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att alla verksamheter årligen och i samverkan med personalen gör en riskinventering av arbetsmiljön, upprättar en handlingsplan för att åtgärda bristerna samt gör en uppföljning av arbetsmiljöarbetet i slutet av året. Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del i verksamheten på alla nivåer i kommunen. Under 2014 har 41 arbetsskador rapporterats, varav ett färdolycksfall. Kvinnor är mer utsatta för arbetsskador än män. 6 procent av antalet tillsvidareanställda kvinnor anmälde arbetsskada jämfört med 3 procent av antalet tillsvidareanställda män. Fem arbetsskador orsakade sjukfrånvaro 1-3 dagar, två skador medförde längre sjukfrånvaro. Övriga rapporterade skadefall medförde ingen sjukfrånvaro. 23 av de anmälda arbetsskadorna har skett i samband med en situation med upprörd brukare/elev som reagerat våldsamt. En av dessa resulterade i kortare sjukfrånvaro. De längre sjukskrivningarna kom efter ett fall i trappa och ett tillfälle med lyft av person i rullstol. Lärdomar av de rapporterade arbetsskadorna är framför allt att arbeta med bemötande av brukare/elever som har en tendens att bli upprörda och våldsamma. Riskbedömningar, vårdplaneringar, information om diagnoser med mera behövs. Dessutom ska lämpliga lyfthjälpmedel användas. För år 2014 var den totala sjukfrånvaron 4,85 procent (tabell 8). Sjukfrånvaron har stigit något i jämförelse med 2013 då jämförande siffra var 4,55 procent. Vi ser en trend av ökande sjukfrånvaro vilken också finns i hela samhället. Försäkringskassan har en uppåtgående trend sedan 2010 för deras sjukpenningtal. Jämfört med Östgötakommuner 2013 är sjukfrånvaron i Kinda något lägre än genomsnittet. (2013 är senaste publicerade statistik.) Det är kvinnorna som står för ökningen av sjukfrånvaron under året, männens frånvaro har minskat något. Det är inget unikt för Kinda kommun att kvinnor är mer sjuka än män, det ser ut så i samhället i stort. Det är dock en uppgift för kommunen att aktivt arbeta för att minska kvinnors sjukskrivning. Korttidsfrånvaron upp till 14 dagar, det vill säga då kommunen har sjuklöneansvar, är på ungefär samma nivå som långtidsfrånvaron 15 dagar och mer. Sett ur ett verksamhetsperspektiv är det ett problem för kommunen med korttidsfrånvaro både ekonomiskt och vad gäller bemanning i verksamheten. Ur individperspektivet är det naturligtvis allvarligare med långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaro % (AB, RIB, PAN avtalen) tabell Total sjukfrånvaro 4,82 4,55 4,38 3,36 4,13 Sjukfrånvaro kvinnor 5,41 5,03 4,98 3,77 4,64 Sjukfrånvaro män 2,23 2,33 1,66 1,42 1,66 Karensdagar 0, ,55 0,57 Korttidsfrånvaro <14 dagar 2,32 2,00 2,14 1,89 1,98 Långtidssjukfrånvaro >14 dagar 2,49 2,53 2,16 1,24 1,48 Långtidssjukfrånvaro >90 dagar 1,49 1,75 1,26 0,69 0,63 Långtidssjukfrånvaro >90 dagar kvinnor 1,80 1,95 1,53 0,80 0,75 Långtidssjukfrånvaro >90 dagar män 0,11 0,78 0,01 0,14 0,04 Sjukfrånvaro 29 år eller yngre 3,39 2,75 2,38 2,46 1,69 Sjukfrånvaro år 5,07 5,14 4,30 2,91 2,77 Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 5,01 4,40 4,73 3,75 5,13 Sjukfrånvaro % tabell Barn- & utbildningsförv. 4,40 4,17 Kommunstyrelseförv. 3,44 3,97 Kultur- & fritidsförv. 1,72 0,98 Miljö-, bygg- & räddningsförv. 2,01 1,20 Socialförv. 6,03 5,51 Kompetensförsörjning Under 2014 har 30 anställda avgått med pension och 32 personer har avslutat sin anställning i kommunen på egen begäran. Under den kommande femårsperioden beräknas 105 personer avgå med ålderspension. Tillsammans med övriga avgångar beräknas alltså cirka personer avgå per år. Detta ställer stora krav på ett aktivt arbete med kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt lönebildning. Kompetensförsörjningsanalyser pågår och uppdateras ständigt. Grupper som kommer vara särskilt svårrekryterade har visats vara förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare 4-9, sjuksköterskor samt socialsekreterare. Detta till följd av att det råder stor konkurrens bland kommuner, landsting och privat sektor om dessa yrkesgrupper. Genom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb ökar Sveriges Kommuner och Landsting kunskapen om och nyanserar bilden av välfärdsjobben och kommuner och landsting som arbetsgivare. Detta genom att informera, bemöta myter med fakta och skapa nyfikenhet och intresse för de utmaningar som finns. Kinda kommun deltar i denna Employer branding- (attraktiv arbetsgivar-) kampanj och använder SKLs material i syfte att visa att vi har Sveriges viktigaste jobb. Att ha rätt kompetens på rätt plats är direkt avgörande för hur vi lyckas utföra de uppdrag vi har. Utbetalda löner, arvoden och pensioner Under 2014 utbetalades 357 mkr i löner, arvoden och pensioner inklusive sociala avgifter. Den utbetalade summan ökade i jämförelse med 2013 med 24 mkr. Ökningen beror på löneöversyn, 8,4 mkr; fler utförda årsarbeten, 9,5 mkr (se tabell nedan); ökade arvoden 3,5 mkr, ökade pensioner 2,5mkr. Lön och arbetstid Antal helårsanställningar för tillsvidareanställda och AVA-anställda (avtal HÖK) visar vårt planerade behov av arbetskraft vilket kan ställas mot verkligt utförda årsarbeten, där även vikarier och timanställda ingår i beräkningen. (Deltidsbrandmän och PAN-anställda är inte med i beräkningen, de utförde 22,7 årsarbeten.) Med årsanställningar avses antalet anställningar uppräknat till heltid under året. Utförda årsarbeten är måttet på faktiskt utfört arbete där hänsyn tagits till semester, övrig frånvaro, mer-och övertid mm. Det vi kan se i den här jämförelsen är att vi har överkompenserat frånvaron hos tillsvidare- och AVAanställda (frånvaron kan gälla semester, sjukdom, tjänstledighet mm) med 5 procent (35,6 årsarbeten) under Tidigare år 4, 4, 5 respektive 2 procent. En del av detta beror på att vi har haft vakanser under rekrytering av ett antal personer. Årsanställningar tillsvidare + AVA Tabell 10 Män Kvinnor Totalt Utförda årsarbeten Tabell 11 Tillsvidare + AVA Vikarier + timanställda Totalt utförda årsarbeten ,9 117,8 738, ,7 109,4 716, ,7 94,3 707, ,3 87,6 712, ,5 88,0 700,5 Utförda årsarbeten per förvaltning Tabell Barn- & utbildningsförv. 287,2 279,5 272,9 274,9 260,4 Kommunstyrelseförv. 109,1 103,6 108,3 109,3 110,0 Kultur- & fritidsförv. 18,3 18,5 16,7 17,7 17,5 Miljö-, bygg- & räddningsförv. 11,8 11,3 11,8 10,8 10,8 Socialförv. 311,6 303,2 298,1 299,8 301,9 Sammanlagt 738,0 716,2 707,9 712,6 700,5 Förvaltningsberättelse I tabell 9 nedan ses sjukfrånvaron uppdelat per förvaltning

9 Räkenskaper kommunen Ekonomisk översikt Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning vilket innebär både ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet men även ett positivt resultat över längre period. Nedan redovisar vi en samlad bild av den kommunala ekonomin. Årets resultat Kommunen lämnar ett positivt resultat på 2,5 mkr. Prognosen vid tertial 2 var ett underskott på 6 mkr. Det har skett en återhämtning inom driftredovisningen, som ändå visar ett underskott, 7,4 mkr mot ett beräknat underskott vid tertial 2 på 16,3 mkr. Se vidare nämndernas budgetutfall. Årets resultat jfr med budget budget tkr utfall tkr avvikelse Årets resultat varav Driftredovisningen Finansförvaltningen Finansförvaltningen befarade vid tertial 2 ett underskott på 3,5 mkr med det landar på minus 0,5 mkr. Kommunen hade budgeterat för en återbetalning av AFA-försäkringen på 4,2 mkr men något beslut om sådan återbetalning har inte kommit. Kommunalskattemedlen blev lägre än budgeterat 1,2 mkr då slutavräkningen för 2013 påverkar resultatet med 1 mkr. De generella statsbidragen blev bättre än beräknat 2,5 mkr. Finansnettot blev 1,2 mkr bättre tack vare både bättre ränteintäkter och lägre låneräntor. Resultatet påverkas även av en reaförlust vid försäljningen av kommunens innehav i VÖKBY bredband AB 0,2 mkr. Därutöver redovisas ett antal engångsposter över resultatet; intrångsersättning vid bildande av naturreservat 1,8 mkr, premie från Socialstyrelsen för goda resultat inom projekt Omvårdnadslyftet för kompetensutveckling av personal 4,0 mkr. En post avseende efterlikvid och ränta från Södra (försäljning av skog) har också påverkat positivt med 1,3 mkr. Kommunen har även en reversfordran på Folkets Hus föreningen i Kisa som på totalt 4,8 mkr som värdereglerats som osäker med 2,8 mkr. Se även under avsnitt borgensåtagande. Vi kan se ett resultat för 2014 som ligger på en låg nivå jämfört med budget och god ekonomisk hushållning. Dock har vi även i år klarat oss från ett minusresultat genom att vi har räddats av engångsposter. Driftutfallet visar fortsatt underskott med -7,4 mkr och 2013 med- 8,7 mkr. Här har vi en stor utmaning framöver med att matcha och få budget och verksamhet i balans. Arbetet med att anpassa verksamhetens nettokostnader måste fortsätta och kommunen måste vara väl förberedd inför oförutsedda situationer. Avstämning av balanskravet Kommunens finansiella uthållighet på lång sikt handlar om faktorer som tillräcklig betalningsberedskap, en bra utveckling av soliditeten och en rimlig skuldsättningsgrad. För att utveckla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta uttrycks i kommunallagen i form av det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste överstiga noll, vilket är lägsta godtagbara nivå för kommunens resultat på kort sikt. På längre sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Avstämningen visar att kommunens justerade resultat uppfyller balanskravet. Kommunen har heller inga tidigare negativa resultat att återställa. Avstämning av balanskrav (tkr) Årets resultat enl. RR Avdrag för realisationsvinster Justerat resultat enl balanskrav Avgår avsättning Ungdomens Hus Återtag avsättning Ungdomens Hus Avgår avsättning Sociala prioriteringar barn och unga Återtag på avs. Sociala prio barn och unga Justerat resultat Ett återtagande har även gjorts på 0,8 mkr (enligt beslut 0,8 mkr per år för 2013 och 2014) av 2012-års markering av Ungdomens Hus. Ytterligare en markering av Eget kapital gjordes 2012 med totalt 3 mkr, fördelat på tre år. Projektet för sociala prioriteringar av barn och unga har inte påbörjats så markeringen kvarstår till VA-verksamheten för 2014 visar ett överskott med 147 tkr som ingår i årets resultat ovan. Kommunen har enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 07) att återställa ett underskott inom 3 år. VA-verksamheten har sedan tidigare visat ett underskott för 2011 på 70 tkr, vilket härmed täcks. Nämndernas budgetutfall Driftbudgetavräkningen för 2014 visar ett underskott på ca 7,4 mkr. Avvikelse i förhållande till nettodriftbudget Nämnd avvikelse tkr avvikelse % Kommunstyrelsen Kommunrevision -2 0 Överförmyndare 68 7 Miljö-, bygg och räddning Kultur och fritid 97 1 Barn och utbildning Socialnämnden Summa: Kommunstyrelsen: 2345 tkr. I överskottet ingår bland annat de avsatta strategiska medel som ej har förbrukats. Ett annat stort bidragande område är trafiksamordningen då det blivit lägre kostnader för skolskjutsar inom princip samtliga områden och för gymnasieelevernas busskort. Flera avdelningar har haft fortsatta vakanser, sjukfrånvaro samt föräldraledighet. Jämfört med tertial 2 så har fastighetsenheten den stora negativa budgetavvikelsen, detta eftersom arbetena med Åsundahallen och Rimforsa skola/ Regnbågen medfört kostnader även på Dock blev den summan mindre vid årsskiftet än vad som befarats vid tertial 2. Miljö- bygg- och räddningsnämnden: 840 tkr. Överskottet beror till stor del på höga intäkter för bygglov samt att Kinda gjorde insatser vid Salabranden. Lokalkostnader och inköp för framförallt räddningstjänsten har varit lägre än tidigare. Kultur- och fritidsnämnden: 97 tkr. Ekonomin är i balans. Kostnader för lokaler har underskridits budgeterat belopp. Personalkostnader inom fritidsgårdsverksamheten har ökat något på grund av extra kostnader vid lovverksamhet. Även kostnader för underhåll av frilufts- och badanläggningar har blivit dyrare än beräknat. Barn- och utbildningsnämnden: tkr. De största negativa avvikelserna finns inom grundskola samt interkommunal verksamhet. Grundskolan har framförallt haft ökade personalkostnader, där en stor andel utgjorts av behovet av elevassistenter. Inom interkommunal verksamhet är det återigen ökade kostnader för gymnasieprogrammen och dyra placeringar. Socialnämnden: tkr. Underskottet förklaras framförallt av att individ- och familjeomsorg hade ett underskott på tkr. Handikappomsorgen uppvisar ett underskott med tkr. Äldreomsorgen, inklusive Hemsjukvård, visar ett överskott med 536 tkr. Övrig verksamhet, inklusive politisk verksamhet, administration, IT etc. visar ett överskott med tkr. För närmare kommentarer till nämndernas utfall och verksamhetsresultat se respektive nämnds redovisning i verksamhetsberättelsen. Investeringsredovisning Nettoinvesteringarna 2014 ligger på 57 mkr, vilket är något högre än föregående år men betydligt högre än historiska nivåer. Under den senaste 5-årsperioden har Kinda kommun i snitt investerat för 41 mkr/år och under en 10-års period 32 mkr/år. Några av årets större investeringsutgifter är projektet ombyggnad och tillbyggnad av Värgårdsskolan med 19,4 mkr, investering i ett nytt tillagningskök på Värgårdsskolan med 12,4 mkr samt investeringar rörande Kisa IP och utemiljön vid Värgårdsskolan med 10,8 mkr. Andra investeringar är tillbyggnation av förskola i Rimforsa med 4,9 mkr, en investering i en basbil till räddningstjänsten i Horn med 1,1 mkr, VA-investeringar i Rimforsa med 1,0 mkr, Åsundens strand i Rimforsa med 1,0 mkr samt aktivitetscentret i Rimforsa med 0,9 mkr. Budgeterade investeringar för 2014 är 69,3 mkr samt tillkommande överförda medel från 2013 på 12,5 mkr. De stora avvikelserna mot budgeterade investeringar beror bland annat på restriktiv användning av investeringsmedel och att projekt blivit framskjutna såsom aktivitetscenter Rimforsa samt utveckling av industritomter och tomtmark. En del investeringsprojekt har även strukits då det har blivit ändrade förutsättningar/behov. Låneskuld Kommunen har varit skuldfri sedan De stora investeringsutgifterna har dock medfört att kommunen fått låna igen under Kommunen har övertagit låneskulden från Folkets Hus föreningen i Kisa som tidigare var ett borgensåtagande, se vidare under avsnittet borgensåtaganden. Fördelning per långivare redovisas nedan. Långivare Belopp Ränta Förfallodag (tkr) Kommuninvest ,55% amorteringsfritt Kommuninvest ,94% amorteringsfritt Swedbank ,26% Hyptotek AB* * motsvaras av reversfordran mot Folkets hus föreningen Kisa Som långfristig skuld redovisas även anslutningsavgifterna för vatten och avlopp tkr, och anslutningsavgifter för bredband (nytt från 2014) 155 tkr. Dessa poster motsvaras av samma värde i anläggningstillgångar och skrivs av med samma avskrivningstid som motsvarande anläggning. Därutöver ingår den s.k. simhallsfonden 367 tkr. Medel utbetalas varje år för simskoleverksamhet efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunen har de senaste åren haft stark likviditet och ett positivt finansnetto. För 2014 visar dock ett negativt netto på 427 tkr. Räkenskaper kommunen 16 17

10 Räkenskaper kommunen Nedan följer en tabell över finansnettots utveckling. Pensioner Pensionsåtagandena uppgår totalt till 202,9 mkr, en minskning med 10,1 mkr (-4,7 procent). Ansvarsförbindelsen som avser pensioner intjänade före 1998 uppgår till 196,1 mkr och pensionsskulden till 6,8 mkr. Minskningen beror till stor del på den partiella inlösen som Kinda kommun gjorde med 40 mkr (exkl. löneskatt) under 2012, vilket avräknats från ansvarsförbindelsen. Pension (tkr) Avsättning pensioner enl underlag KPA Avsättning pensioner Avsättning löneskatt pensioner Summa avsättning pensioner Ansvarsförbindelse pensioner Pensionsåtaganden Löneskatt på pensionsåtaganden Summa ansvarförbindelse Summa pensioner (inkl. förtroendevalda) Borgensåtagande Borgensförbindelser är alltid förknippade med ett risktagande och skall alltid ingås med största försiktighet. Under 2012 ingicks en generell borgen för Kommunalförbundet ITSAM med ett tak på 30 mkr där alla medlemskommuner är solidariskt ansvariga. ITSAMs långsiktiga upplåning var vid december ,8 mkr vilket är 5,7 mkr lägre än motsvarande period förra året. ITSAMs resultat för 2014 är positivt med 4,0 mkr, men har ett tidigare underskott på 3,2 mkr att återställa. Kommunen ser i dagsläget ingen större risk kring ITSAMs ekonomiska läge utan vi ser att ett systematiskt arbete pågår för att få transparens och ordning och reda i förbundet. Vad gäller Stiftelsen Kindahus så finns ett Kommunfullmäktigebeslut på ett tak på 275 mkr. Stiftelsen har fortsatt sanera sin ekonomi och satsar nu på nybyggnation av bland annat ett trygghetsboende i Rimforsa. Beslut om att gå borgen för Folkets Hus togs 1986 (5 mkr) så att huset i Kisa skulle kunna renoveras. Föreningens skuldsättning var vid årsskiftet 2013 fortsatt hög, 4,8 mkr, och föreningens ekonomi dålig. Kommunen har låtit en extern konsult utreda tänkbara lösningar i frågan om kommunens relation till Folkets Husföreningen. Kommunen har valt att överta föreningens lån i Swedbank Hypotek AB och en revers har upprättats mellan föreningen och kommunen. En avsiktsförklaring, som gäller t.o.m , har ingåtts där parterna är överens om att på ett så smidigt sätt som möjligt komma vidare i processen att sälja huset och att undvika konkurs för föreningen. Huset är för närvarande ute för försäljning. Vi ser ändå att risken över överhängande att kommunen inte får full täckning för sin fordran har i bokslutet gjort en värdereglering på 2,8 mkr. Kinda kommun har i december 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB. Idag är 280 av landets 310 kommuner och landsting medlemmar i Kommuninvest. Mellan samtliga dessa har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid ett ev. infriande av borgensansvaret. Vid 2014 års utgång var Kindas andel 0,12 procent. Resultaträkning Bokslut Bokslut tusentals kronor Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Jämförelsestörande intäkter Jämförelsestörande kostnader Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämningsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat Balansräkning Bokslut Bokslut tusentals kronor Not Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader mm Maskiner o inventarier Summa materiella tillgångar Finansiella tillgångar Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Räkenskaper kommunen Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar, pensioner Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital o skulder Borgensåtaganden Pensionsskuld före Op. leasingavtal, framtida avg

11 Kassaflödesanalys Notförteckning Räkenskaper kommunen Indirekt metod Not Bokslut Bokslut tusentals kronor Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Förändring avsättningar Justering för övr ej likvidpåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld 0-30 Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Bokslut Bokslut Not 1: Verksamhetens externa intäkter exkl skatter, generella statsbidrag, utjämningsbidrag och räntor. Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag (riktade statsbidrag, EU-bidrag mm) Försäljning verksamhet o entreprenader Försäljning anl.tillg, div periodisering* Summa verksamhetens intäkter *Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter, mark, fordon. Intrångsersättning: Väsby branter Socialstyrelsen-premie omvårdnadslyftet Södra medlemskonto ( ), efterlikvid och räntor Fora (AGS) återbetalning Summa jämförelsestörande intäkter Not 2: Verksamhetens externa kostnader exkl skatter, räntor och avskrivningar. Personalkostnader Inköp, bidrag och transfereringar Köp av verksamhet, konsulter Lokalkostn, övr verksamhetskostn Resor, försäkringar, div kostnader Reaförlust försäljn anl-tillg Avsättning deponi Summa verksamhetens kostnader Värdereglering fordran Regress VA Summa jämförelsestörande kostnader Not 3: Avskrivningar o nedsskrivningar av investeringar avskr byggnad och tekniska anläggn avskr maskiner och inventarier nedskrivning av anläggningstillgång 0 0 Summa avskrivningar och nedskrivningar Not 4: Prel. skatteinbetalningar Prel. slutavr. innevarande år Slutavräkningsdiff. föregående år Summa skatteintäkter Not 5: Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Kommunal fastighetsavgift LSS utjämningsbidrag/avgift Strukturbidrag Regleringsbidrag/avgift Summa generella statsbidrag Räkenskaper kommunen Not 6: Räntor likvida medel Räntor kravverksamhet Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Not 7: Räntor på lån Räntor på pensionsavsättning Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Not 8: Årets resultat enl resultaträkningen Justerat resultat enl balanskrav varav VA-verksamheten Not 9: Justering ej likvidpåverkande poster Utrangering och försäljning av anläggningstillgångar Summa fsg anl.tillgångar

12 Bokslut Bokslut Not 10: Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde: Ack avskrivning: Ingående värde: Årets avskrivning: Nyanskaffning: Försäljning/utrangering: Utrangering avskrivning: Flyttningar: Utgående värde: Bokslut Bokslut Not 12: Aktier och andelar Aktier och andelar övrigt Obligationer m.m Simhallsfonden Stiftelsen Kindahus, grundfondskap Lån föreningar Revers Folkets Hus Värdereglering långfristig fordran Övriga finansiella tillgångar Summa finansiella anl tillgångar Räkenskaper kommunen Linjär avskrivning tillämpas på samtliga byggnader och anläggningar. Mark skrivs ej av. Inventarier 10 år Avskrivningstider: 5-99 år Markreserv Publika fastigheter Anskaffningsvärde: Anskaffningsvärde: Ack avskrivning: -816 Ack avskrivning: Årets avskrivning: -40 Årets avskrivning: -516 Utgående värde: Nyanskaffning: 541 Utgående värde: Verksamhetsfastigheter Fastigheter för annan verksamhet Anskaffningsvärde: Anskaffningsvärde: Ack avskrivning: Ack avskrivning: Årets avskrivning: Årets avskrivning: -448 Nyanskaffning: Nyanskaffning: 217 Försäljning/utrangering: -153 Försäljning/utrangering: -268 Utrangering avskrivning: 60 Utrangering avskrivning: 0 Utgående värde: Utgående värde: Fastigheter för affärsverksamhet Övriga fastigheter Anskaffningsvärde: Anskaffningsvärde: Ack avskrivning: Ack avskrivning: -425 Årets avskrivning: Årets avskrivning: -35 Nyanskaffning: 433 Nyanskaffning: 299 Utgående värde: Utgående värde: Pågående investeringsprojekt Anskaffningsvärde: Not 11: Maskiner, inventarier, fordon mm Anskaffningsvärde: Ack avskrivning: Ingående värde: Årets avskrivning: Nyanskaffning: Försäljning/utrangering: Utrangering avskrivning: Flyttningar: Utgående värde: Linjär avskrivning tillämpas på samtliga maskiner, inventarier och fordon. Avskrivningstider: 3-20 år Maskiner/inventarier Bredbandsnät Anskaffningsvärde: Anskaffningsvärde: Ack avskrivning: Ack avskrivning: Årets avskrivning: Årets avskrivning: Nyanskaffning: Nyanskaffning: 713 Försäljning/utrangering: -350 Investeringsbidrag: Not 13: Fakturafordringar Fordringar hos staten Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn/uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Not 14: Kassa Postgiro Bank Summa likvida medel Not 15: Avsättning pensioner: Avs pensioner exkl garantipension o visstidspension Avs garantipens o visstidspens (antal visstid 2 pers) Avs pensioner förtroendevalda 10 0 Avs löneskatt pensioner Avs löneskatt pensioner förtroendevalda 2 0 Adlerskogstippen (deponi) Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 Övriga avsättningar Summa avsättningar Not 16: Lån Förvaltade medels kapital Anslutningsavgifter VA Anslutningsavgifter bredband Summa långfristiga skulder Not 17: Kortfristig del av långfristig skuld 15 0 Övriga kortfristiga skulder/avräkn konton Leverantörsskulder Skuld t staten, slutavräkn komm.skatt Källskatt Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupna semesterlöner/okomp övertid Upplupna arb.givaravgifter semesterlöneskuld Förutbetalda intäkter Integration samt ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Upplupna kostnader Upplupna räntekostnader Kvarskatt Pensioner, individuell del Upplupen särsk löneskatt individuell del och pensionsutbet Anslutningsavg VA (expl omr) Summa kortfristiga skulder Räkenskaper kommunen Utrangering avskrivning: 143 Utgående värde: Utgående värde: Övrigt Fordon Anskaffningsvärde: Anskaffningsvärde: Ack avskrivning: -408 Ack avskrivning: Årets avskrivning: -120 Årets avskrivning: -570 Utgående värde: 966 Nyanskaffning: Utgående värde:

13 Räkenskaper kommunen Bokslut Bokslut Not 18: Stiftelsen Kindahus, byggn kred Förlustansvar egna hem Folkets Hus Lokalföreningen Horns hopp 0 40 Kommunalförbundet Itsam (varav Kindas del= 1/6) Summa borgensåtaganden Kommuninvest i Sverige AB Kinda kommun har sedan dec 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunens respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kinda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till tkr och totala tillgångar till tkr. Kinda kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till tkr. Not 19: Operationella leasingavtal, avtal längre än 3 år Betalda leasingavgifter innevarande år Framtida leasingavgifter: inom 1 år inom 2-5 år inom 6-10 år Summa framtida leasingavgifter Driftredovisning i sammandrag Nämnd Budget Utfall Budget- Utfall Utfall avvikelse tusentals kronor 2014 Kommunstyrelse intäkter kostnader netto Kommunrevision intäkter kostnader netto Överförmyndare intäkter kostnader netto Miljö-, bygg- och räddningsnämnd intäkter kostnader netto Kultur- och fritidsnämnd intäkter kostnader netto Barn- o utbildningsnämnd intäkter kostnader netto Räkenskaper kommunen Not 20: Sammanfattning pensioner Pensionsavsättning (pensioner intjänade 1998 och senare) Ingående avsättning Försäkring (FÅP) 0 0 Pensionsutbetalningar Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkningar Socialnämnd intäkter kostnader netto Totalt verksamhet intäkter kostnader netto Sänkning diskonteringsränta Nya efterlevandepensioner Arbetstagare som pensionerats Övrig post Pensionsavsättning förtroendevalda 10 0 Ingående löneskatt Förändring löneskatt Avsättning löneskatt pensionsavs förtroendevalda 2 0 Summa avsättning inkl löneskatt Aktualiseringsgrad 90,0% (2014), 83,0% (2013) Finansförvaltning intäkter kostnader netto Totalt intäkter kostnader netto Ansvarsförbindelse pensioner (pensioner intjänade 1997 och tidigare) Pensionsåtaganden Löneskatt på pensionsåtaganden Summa ansvarförbindelse Ansvarsförbindelse förtroendevalda enligt KPA Pensionsåtaganden 2 0 Löneskatt på pensionsåtaganden 0 0 Summa ansvarförbindelse förtroendevalda 2 0 Summa pensioner Övriga upplysningar Taxeringsvärde kommunens skogsfastigheter: tkr

14 Investeringsredovisning i sammandrag Nämnd Budget Överförda Utfall Budget- Utfall Utfall 2014 budgetmedel 2014 avvikelse tusentals kronor fr Kommunstyrelse inkomster utgifter nettoinvestering Miljö-, bygg- och räddningsnämnd inkomster utgifter nettoinvestering Räkenskaper kommunen Kultur- och fritidsnämnd inkomster utgifter nettoinvestering Barn- o utbildningsnämnd inkomster utgifter nettoinvestering Socialnämnd inkomster utgifter nettoinvestering Räkenskaper kommunen Summa inkomster utgifter nettoutgifter

15 Kommunstyrelsen Ordförande: Pia Tingvall Förvaltningschef: Anita Silfver Strategiskt område Mål 2014 Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsuppdrag och organisation Kommunstyrelsen (KS) har på fullmäktiges uppdrag det övergripande ansvaret för kommunens ekonomioch personalpolitik, utvecklingsfrågor och långsiktiga planering. Vi ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och i dialog följa övriga nämnders verksamhet. Vi har också ansvar för kontakten med medborgarna, frivilliga organisationer, näringsliv samt internationella, nationella och regionala aktörer. I vårt ansvar ingår också de olika trafikslagen som kommunen har vilket innebär kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar. Vi ansvarar för infrastruktur i form av vatten/avlopp och gator/vägar, fysisk planering, skötsel av parker och grönytor och åtgärder som krävs för att möjliggöra företagande. Mål och måluppfyllelse Strategiskt område Kommunikation/ Infrastruktur Näringsliv Sameverkan Kompetens Hållbar utveckling Mål 2014 Beslut som främjar utveckling och upprustning av Stångådalsbana ska ha identifierats och tagits i KS. En strategi är beslutad och en organisation för kommunens näringslivsarbete finns på plats. En utvecklingsplan för området Vråken är framtagen och beslutad. Det finns ett forum på plats för dialog mellan politiker och ungdomar. Kompetensbehovet inom Kinda kommuns organisation är kartlagd inför kommande generationsskifte. En kartläggning av näringslivets kompetensbehov är genomförd för att öka KS kunskap om det lokala näringslivets behov. Kommunens kostnader för försörjningsstöd har minskat i syfte att minska utanförskap och skapa en långsiktig social hållbarhet. De dokument som finns inom området hållbar utveckling ska vara samlade och sammanställda i syfte att kunna arbeta fram en heltäckande strategi för hållbar utveckling i Kinda kommun. I vårt ansvar ingår också kommunens kost- städ- och lokalverksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen. Under året har mycket arbete lagts på en justering av Kommunstyrelsens förvaltnings organisation. Det har varit många rekryteringar, men också arbete med ordning och reda, vad gäller våra processer och styrdokument. Detta arbete behöver ständigt pågå, eftersom såväl kommunen som omvärlden ständigt förändras. Utgångspunkten är att bygga en organisation för framtiden. Måluppfyllelse Beslut har tagits i Ks om fortsatt deltagande i arbetet inom Infrastrukturkansliet till Allt i syfte att få till en upprustning av banan som möjliggör snabbare och tidsmässigt säkrare tågtrafik. Arbete med att ta fram en näringslivsstrategi för Kinda kommun pågår. Arbetet sker i nära samverkan med Växtkraft Kinda. En omfattande flerårig utvecklingsplan är framtagen. Den är inte beslutad, igångsättningsbeslut avseende etapp 1 kan komma tidigt under år Forum har funnits under året via FAUK men återstår att bilda Ungdomsråd under Kartläggning finns. Kan dock behövas en ny under Uppdraget genomfört av Lärcenter. Försörjningsstödet minskade med 732tKr, från 8896tKr år 2013 till 8164tKr år Uppdraget ej genomfört. Marknadsföring Kultur En marknadsföringsstrategi är beslutad och implementerad. Årets verksamhet Året präglas mycket av rekryteringar och justering av Kommunstyrelsens förvaltning, efter de genomförda organisationsöversynerna. De nya chefer som rekryterats är avdelningschefer för HR, Teknik och drift och Utveckling. Vi har också rekryterat nya förvaltningschefer för Socialförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen. Ytterligare en person är på gång att rekryteras, Fastighetsstrateg. Rekryteringarna har gått bra. Arbetet med ordning och reda fortsätter. Nytt material och årscykel för hur vi ska arbeta med vår internkontroll är framtagen. Nytt dokumenthanteringssystem håller på att implementeras, Ciceron. PWC har på kommunens uppdrag, i samarbete med oss, påbörjat justeringar av Kommunstyrelsens delegationsordning, KS- reglemente, attestreglemente samt vissa processbeskrivningar. Detta arbete fortsätter in på år Mycket arbete under året har rört Folkets Hus, föreningen har beslutat sig för att sälja huset som var under konkurshot. Kinda har också efter längre process sålt sina aktier i VÖKBY bredband AB samt fått kommunikationsoperatörsavtal som hänger ihop tidsmässigt. Arbetet med konstgräsplaner fortgår. Markens beskaffenhet gör att planeringen av Hackelområdet i Rimforsa är komplicerat. Beslut är inte taget ännu om hur det slutgiltigt ska bli. Medborgardialogen är under utredning, hur det ska se ut i framtiden. Fler Kindaförslag har inkommit, bearbetats och besvaras. Kinda finns med på sociala medier. Under försommar och sensommar har det varit åtta medborgarträffar i olika delar av kommunen. Polismyndighetens utredning om att lägga ner polisstationen i Kisa har engagerat mycket och det har varit många olika träffar kring det. Likaså har det varit ett antal kontakter med Landstinget, då de beslutade lägga ner sina distriktssköterskemottagningar i Rimforsa och i Horn. Under året har Försöksverksamheten startat och utvecklat metoder för att samla våra tidigare arbetsmarknadsprojekt, och i en gemensam verksamhet överta kommunens arbetsmarknadspolitiska verksamheter. Metoden Slussen, en väg in för långtidsarbetslösa i behov av stöd Varumärket Kinda är beslutat, implementering är ett långsiktigt arbete och påbörjas En organisation för marknadsföring finns på plats. Ska förverkligas inom utvecklingsavdelningen 2015 En strategi för intern och extern kommunikation är framtagen och beslutad. Arbetet med att utveckla musikskolan till en kulturskola är påbörjat. Initiativ till ett årligt kulturarrangemang är taget och ett första arrangemang genomfört i syfte att stärka Kinda som en attraktiv kulturkommun. = Uppfyllt (5) = Delvis uppfyllt (6) = Ej uppfyllt (2) Kommunikationspolicy finns i Varumärket Kinda Är beslutat. Vi har många årliga arrangemang, även vartannat år, men inget nytt specifikt under har utvecklats och ett antal individer har beretts plats. I december tog Kommunfullmäktige beslut om att en Arbetsmarknads- och Integrationsenhet bildas, som ett resultat av försöksverksamheten. Detta innebär att också flyktingsamordningen organiseras inom ramen för den verksamheten. Kommunen och Växtkraft har både var och en för sig, men också tillsammans, arbetat för att utveckla samarbetet men också lagt grunden till den gemensamma delen i respektive organisations näringslivsstrategi. Kommunfullmäktige antog i september Varumärket Kinda, som ska implementeras under år Varumärket innehåller både vår värdegrund Framåtanda, Ansvarskänsla, Dialog men också bland annat vår marknadsföringsstrategi, strategi för intern och extern kommunikation. HR (personalavdelningen) har arbetat med att utveckla processen löneöversyn. HR har också börjat arbeta fram, och påbörjat, utbildning för chefer. Detta för att synliggöra chefsutbildningsfrågorna men också systematiskt kvalitetssäkra den chefsutbildning som kontinuerligt bör erbjudas. Ekonomi har bland annat utvecklat förslag till systematisk inköpssamordning, vilket medför en bättre ordning och förenklar fakturahanteringen framåt. Området upphandling förbättras samtidigt. Teknik och drift har, efter politiskt beslut, infört färdtjänst kvällar och helger. Ett större VA projekt är påbörjat i Rimforsa, Rimforsa strand till Krågedal. Detta kommer också att pågå under år Kosten har fått utmärkelse för att de uppnått 25 procent ekologiskt livsmedelsanvändande. Värgårdsskolans nya tillagningskök är färdigbyggt och mycket uppskattat av såväl medarbetare som matgäster. I Horn kommer Stångågårdens kök nu att laga mat till både skola, förskola och äldreomsorg. Kommunfullmäktige har beslutat att Värgårdsskolan även ska inrymma en Kulturskola, med start under år Värgårdsskolan har också fått en konstgräsplan samt fin utemiljö för friidrott. Verksamhetsberättelsee 28 29

16 Verksamhetsberättelse Björklidens förskola har byggts ut för att kunna ta emot flera barn, men det är fortsatt högt tryck på förskoleplatser i Rimforsa. Inom lokalvården har samtliga medarbetare certifierad utbildning. På fastighetssidan finns ett stort behov av underhåll, flera större projekt har fått genomföras för att underhållet varit eftersatt, ex Åsundahallen, som har slutförts under Attraktionskraft Kisa fortsätter sitt arbete, nu har även Attraktionskraft Rimforsa startat. Kommunen är delaktig vid bedömt behov. Ks förvaltning har deltagit i två internationella besök. Det första var ett kortare besök till Amata, vänort i Lettland. Där deltog också representanter från Polen och Litauen. Syftet var i första hand kontaktskapande inför kommande projektansökningar. En workshop genomfördes, där olika länder fick framföra behov som skulle kunna bli projekt. Det alla kunde enas om var frågan om ungdomsarbetslöshet, det behöver vi alla arbeta med. Det andra besöket var resa till Kimilili i Kenya. FAUK, kommunchef, Kommunstyrelsens ordförande, projektledare deltog. Resans syfte var att avsluta en förprojektering Unga framåt. Det blev ett antal besök hos kommunpolitiker i Kimilili för att planera fortsättningen. Vi åkte också till ett regionmöte där vi presenterades som ett lyckat projekt och där flera tjänstemän ville träffa oss och få reda på vad vi arbetat med. Våra ungdomar träffade dito från Kimilili under ett antal dagar, för erfarenhetsutbyte och planering framåt. Under vistelsen fick ungdomarna i Kimilili ett hus anvisat, där avsikten är att skapa liknande verksamhet som FAUK bedriver på Kåken i Kisa. För mer detaljer, rekommenderas att läsa de olika avdelningarnas egna beskrivningar. Ekonomi Kommunstyrelsen (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Spec av nettokostnader Kommunfullmäktige Arvoden och ersättningar Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Turistverksamhet Gator och vägar samt parkering Parker och lekplatser Totalförsvar och samhällsskydd Stöd till studieorganisationer Bidrag till samlingslokaler Skolvht barn- och ungdom Färdtjänst Flyktingmottagande Industriomr/fastigheter Kommersiell verksamhet Kommunikationer Vattenförsörjning och avloppsh Avfallshantering Gemensamma lokaler Gemensam verksamhet Kostnadsställen Summa Nettoinvesteringar Drift Utfallet för Kommunstyrelsen visar ett större överskott: 2,3 mkr. Det är en klar förbättring jämfört med prognosen i augusti då ett underskott på 1,7 mkr befarades, se vidare tabellen nedan. De större avvikelserna är områdena Kommunchef + 1 mkr bl.a. på grund av att alla strategiska medel inte förbrukats. Trafiksamordningen visar överskott på 1,3 mkr på grund av lägre kostnader för skolskjutsar inom i princip samtliga områden och för busskort för gymnasieeleverna. Beställningscentralen har blivit billigare tack vare effektivt resursutnyttjande av fordon. Fortsatta vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledigheter medför lägre kostnader inom medborgarkontor, ekonomi- och HR-avdelningen men samtidigt högt tryck på resten av personalgruppen. Inom fysisk planering har plankostnaderna för Ödängs industriområde överförts till investering varför området visar överskott. Externa projekt, för närvarande Kimilili planprojekt, ledning och styrning och det nya projektet unga framåt finansieras av ICLD. Verksamheterna IT/telefon visar överskott tack vare lägre licenskostnader Microsoft och att uppgradering växel kommer belasta kommunen först Marknadsföring är ett prioriterat område som tilldelats extra medel (400 tkr extra under ) och där nu förbereds för implementering av varumärket Kinda under Kanslifunktionen visar underskott med 950 tkr. Detta beror på högre kostnader för arvoden och ersättningar förtroendevalda, dubbelbemanning och ökade licenskostnader på grund av införande av nytt ärendehanteringssystem. Gatuenheten har kunnat utöka asfaltsprogrammet tack vare extra medel, mindre vinterväghållning och reavinst vid försäljning av lastmaskin ger sammantaget överskott på 800 tkr Kostenheten och lokalvården visar mindre överskott, trots ett år med verksamhetsomflyttningar vilket medför planeringsproblem Den stora budgetavvikelsen är inom fastighetsenheten. Det är bland annat slutförandet av arbetena vid Åsundahallen och Rimforsa skola/regnbågen som medfört kostnader även Totalt överskridande 3,1 mkr vilket är lägre än de befarade 4 mkr i prognosen vid tertial 2. Strategiska medel av engångskaraktär Avdelningen för teknik och drift tilldelades 2 mkr i extra medel för 2014 att använda till extra underhåll. Medlen fördelades; Rimforsa skola 300 tkr, Åsundahallen 700 tkr, barmarksunderhåll (asfalt) 900 tkr och bidrag till Horns vägförening 100 tkr. Under verksamhetsområde kommunchef avsattes i budget 2014, tkr i strategiska medel till Kommunstyrelsens förfogande under året. Dessa kunde efter särskilt beslut fördelas ut. Följande medel har fördelats: KS 31 Förlängning av ungdomsprojekt 3 månader, 225 tkr. KS 50 Arbetsmarknadsrelaterade projekt övergång till kommunal försöksverksamhet, tkr. KS 77 Feriearbeten 2014, KS finansierar 25 platser av totalt 60, 200 tkr. 675 tkr kvarstår vid årsskiftet som ofördelade. Taxefinansierad verksamhet VA-verksamheten visar ett mindre överskott 147 tkr. Att jämföra med tidigare års underskott på tkr. VAverksamheten styrs av Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och redovisningen ska hållas särskild från den övriga kommunal redovisningen. Se separat redovisning i kommunens bokslut. Renhållningsverksamheten visar ett mindre överskott på 100 tkr. Mängden avfall in till anläggningen vid Adlerskog har varit stor under året beroende på stora byggprojekt och rivning av flerbostadshus. Avfallsmängderna bidrar på ett positivt sätt årets resultat som gör att en större avsättning, 1,9 mkr kunnat göras för avslutning och eftervård av deponin. Driftredovisning, bokslut jfr tertial KS (tkr) Utfall avvikelse +/ Årsprognos avvikelse +/- vid tertial Kommunövergripande, medborgarkontor och turism Marknadsföring Kansli Trafiksamordning Skog/Industrifastighet 74 0 Gatu-, park- och renhållningsverksamhet Näringsliv och fysisk planering Kostverksamhet Lokalvård 98 0 Lokaler drift och underhåll Ekonomi HR IT/telefoni Vatten- och avloppsverksamhet Totalt Investeringar Kommunstyrelsen har att hantera de kommunstrategiska och övergripande investeringarna. Dessa redovisas i den kommungemensamma sammanställningen. Därutöver har kommunstyrelsen investeringar inom sina egna verksamhetsområden, vilka kommenteras nedan: Inventarier Lastmaskin L5OE, Weideman, VW transporter (Gatuenheten), Kombiskurmaskin till Värgårdsskolan och kombiskurmaskin till Värgårdsskolan åk 4-6 (lokalvårdsenheten), plog och frontborste till konstgräsplan (fastighetsenheten). Budget tkr, utfall tkr. VA-verksamheten Sanering VA Förnyelse av vattenledningar och serviser inom området Floragatan Drottninggatan. Planering för utbyggnad av avlopp och tryckstegring av vattentryck i delar av Björkfors. Budget tkr Utfall 433 tkr. VA Rimforsa Södra Krågedal Byggandet av landförlagda vatten- och avloppsledningar från motellet till Storgården. Budget tkr, Utfall 952 tkr, (fortgår) VA Linnäs Udda Anläggningsarbetena är avslutade. Kostnader för ledningsrätter återstår. Budget 100 tkr, Utfall 0 tkr. Dagvattenkulvert Hackel, Rimforsa Budget tkr. Projektet beroende av Hackelprojektets tidplan. Inga åtgärder Granliden VA, Kisa (tomter) Budget 500 tkr. Inga åtgärder Bredband Stamnät, Rimforsa-Sonebo-Törnevik, Långsbo. Slutredovisat och tkr har erhållits i extern finansiering. Kommunens egenfinansiering för perioden är ca 2 mkr. Stamnät, Kinda-Bromhult kommungräns Vimmerby. Stamnät är klart. Kundanslutning pågår. Här väntar vi på besked om ersättningens storlek efter slutredovisningen. I Kisa fortsätter utbyggnaden vid Ödäng-Kap Jocke. Total budget 775 tkr, totalt förbrukat för perioden är 708 tkr. Bredband övrigt, 2 mkr avsätts per år för samförläggning, flytt noder och särskilda satsningar efter genomgång med kommunalförbundet ITSAM. Projekten pågår men hittills har åtgärder för 420 tkr genomförts under året, ytterligare åtgärder är påbörjade men inte fakturerat. Energieffektivisering Byte ventilationsaggregat Stjärneboskolan Budget 500 tkr, Utfall 240 tkr Inga arbetsmiljöåtgärder fastigheter vidtagna Budget 200 tkr Gator, vägar, parker Förnyelse trafikbelysning Utbyte av 125 W armaturer med kvicksilverlampor har bytts ut mot 38 W led-armaturer. Huvuddelen av utbytet har gjorts inom Västerlidsområdet i Rimforsa. Ett mindre antal armaturer har bytts i Kisa. Budget 300 tkr, Utfall 541 tkr. Trafiksäkerhetsåtgärder Beloppet avser finansiering av projekt där statsbidrag beviljats. Inget statsbidrag beviljat Bjärkeryds väg, Kisa Planerade åtgärder: avser ombyggnad av väg vid Tolvmannavägen. Åtgärderna verkställs när mark behöver frigöras för industriändamål. GC-väg Värgårdsskolan/Kisa IP EQC är behjälpliga vid framtagning av ansökan till Trafikverket. Budget 50 tkr, utfall 234 tkr. Verksamhetsberättelsee 30 31

17 Verksamhetsberättelse GC-övergång Gyromek Kostnad enligt avtal med Trafikverket. Beloppet faller ut när åtgärder är färdigställda. Framtiden Fortsatt stabil ekonomi är grundläggande viktigt. Det blir en utmaning år 2015 att ha samma ekonomiska tilldelning som år 2014 fast vi haft förändringar och viss utökning, exempelvis kommer utvecklingsavdelningen att inrättas under året. Planfrågorna och planprocesserna är fortsatt viktiga. Vi behöver beredskap för tomter för både industri och boende. Vi ska fortsätta arbetet med att slutföra en näringslivsstrategi, i samarbete med Växtkraft och besök av företag i kommunen. Allt med tanke på kommundelarnas viktiga särart, och att inkludera alla medborgare. Nyckeltal Det finns spännande delar i investeringsplanen som planeras starta Ny brandstation, GC-väg, förbindelse Swedish Tissue till väg 134, lekplats och skatepark. Vi har stort behov av att fortsätta att arbeta strukturerat med underhållet av våra egna fastigheter. En bredbandsstrategi för kommunen är beställd från ITSAM och förväntas komma under första halvåret. Planering för Rimforsa i framtiden, från Hackel och till Åsundens strand, pågår. Trafikverket ska under året starta en åtgärdsvalsstudie för 23/34:an. De har lämnat besked att projektledare planeras vara anställd före sommaren. I studiens ska man titta på genomfartsproblematiken genom Kisa samhälle. Vi planerar också att göra en marknadsundersökning kring turism, vad behövs i form av boende etc. för att locka ytterligare besökare till oss Kommunikation Antal påstigande - kollektivtrafik Marknadsföring Befolkning per 31 december Näringsliv Näringslivsrankning Svensk Näringslivs övergripande rankning av 290 kommuner där 1 är bäst Service till företag Svensk Näringslivs rankning av Kommunens service till företagare av 290 kommuner där 1 är bäst Beläggning torgplatser Kisa 55% 55% 55% Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden Ordförande: Göran Olsson Förvaltningschef: Yngve Blomberg Verksamhetsuppdrag och organisation Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden fullgör kommunens uppgifter i tillstånds- och tillsynsfrågor inom miljö-, bygg- och räddningstjänstområdet. Detta sker genom inspektioner, systemgranskning, prövning av tillstånd och handläggning av anmälningar. En viktig del i tillsynen är utbildning, information och rådgivning för att få förståelse för lagstiftningarnas mål och syfte. Det skapar bättre förutsättningar för ett ansvarstagande och acceptans för regelsystemen. Utöver nedanstående verksamhetsdelar ingår även energirådgivning i nämndens verksamhet. Rådgivningen finansieras via statliga bidrag. Miljökontoret ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken vilket bland annat innefattar miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls- och avloppshantering och sådant som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Kontoret ansvarar även för den lokala tillsynen inom livsmedelslagstiftningen. Miljökontoret driver också ett aktivt naturvårdsarbete och flera naturvårdsprojekt, utför kalkning av sjöar och vattendrag samt administrerar Kisadalens lokala vattenråd. Miljöövervakning sker inom luft, mark och vatten. Mål och måluppfyllelse Byggkontoret ansvarar för handläggning och tillsyn av detaljplaner, bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsärenden, bostadsanpassningsbidrag, trafikföreskrifter, parkeringstillstånd. Kontoret ansvarar även för ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister samt lämnar råd och upplysningar som rör byggandet. Räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter är att förhindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Detta sker främst genom att utbilda och medvetandegöra människor i risktänkande. Räddningstjänstens uppgift är även att vidta skadebegränsande åtgärder innan olyckor inträffar, förbereda räddningsinsatser, genomföra räddningsinsatser samt vidta åtgärder efter räddningsinsatser. Vid höjd beredskap i riket har räddningstjänsten ytterligare uppgifter för att öka säkerheten för de som lever, verkar eller vistas i kommunen. Organisation Miljö-, bygg- och räddningsnämnden består av 7 ledamöter. Förvaltningen består av förvaltningschef, räddningschef, 0,25 stf räddningschef, 1,0 brandmästare, 0,25 stadsarkitekt, 5,1 handläggare, 1,90 assistenter, ca 45 deltidsbrandmän samt 0,5 energirådgivare. Verksamhetsberättelsee Samverkan Besökare på (snitt per mån) Facebook - antal gilla Youtube - antal visningar Youtube - antal minuter Turistbyrån - handlagda ärenden (cirka) Kindaförslaget (inkomna förslag) Till kommunen inkomna synpunkter Strategiskt område Kommunikation/ Infrastruktur Mål 2014 Om-, eller nybyggnad av brandstationen i Kisa är påbörjad Säker gång- och cykelväg finns till Ödängsområdet Måluppfyllelse Plats för byggande av ny brandstation är utpekad. Planarbetet för detta är i full gång. Gång- och cykelvägen ligger i investeringsbudget för 2015/2016 Hållbar utveckling Ekologiska livsmedel inom kostenheten 26,5% 25% 17,5% Medborgarkontorets leasingbilar (antal rullade mil) Årlig energiförbrukning kommunala fastigheter, totalt MWh Återvinning energi (hushållsavfall, verksamhetsavfall grovsopor, trädgårdsavfall) ton Särskílt omhändertagande/materialåtervinning, ton Särskílt omhändert/destruktion, (farligt avfall) ton Deponering, ton Näringsliv Bostadstomter finns tillgängliga i Kisa. Detaljplanen för Granliden är antagen av kommunfullmäktige. Sameverkan Kompetens Nytt ärendehanteringssystem är sammankopplat med miljö och byggkontorets ärendehanteringssystem, MR/BR. Vi har full bemanning på alla deltidsstyrkor. Generationsväxling ny byggnadsinspektör. Sammankopplingen kommer inte att genomföras förrän miljö- och byggkontoret har ett nytt ärendehanteringssystem (Vision). Det är full bemanning på alla styrkor, men med stort rekryteringsbehov. Ny byggnadsinspektör har anställts

18 Strategiskt område Hållbar utveckling Marknadsföring Mål procent av de enskilda avlopp med brister som inventerades ska vara åtgärdade. Krav på energikartläggning ställs på större verksamheter i samband med tillsyn enligt miljöbalken. Det nya övningsfältet marknadsförs till andra kommuner som övningsplats. Måluppfyllelse Vid årets slut var andelen åtgärdade avlopp 86 procent. Alltså mycket nära målet. Information har lämnats men krav har ännu inte ställts. Övningsfältet har inte varit helt färdigställt. Marknadsföringen kommer att ske under Drift Nettokostnadens utfall är 95 procent av budgeten Varav kostnadssidan ligger på 99 procent och intäkterna på 121 procent. På kostnadssidan så har lokalkostnaderna och inköp för framförallt räddningstjänsten varit lägre. På intäktssidan har bygglovsintäkterna rejält överstigit budget, framförallt på grund av några mycket stora bygglov. Dessutom har räddningstjänsten haft stora intäkter för insatserna vid Salabranden där 5 brandmän från Kinda deltog. Räddningstjänsten hade en mycket lugn inledning på året men en skogsbrand i Väsby tillsammans med Salabranden har gjort att antalet utryckningstimmar ligger lite högre än de senaste åren. Antalet insatser ligger dock på en normal nivå. Räddningstjänsten har haft höga driftkostnader för reparation av fordon, investeringsplanen har därför setts över. Investeringar En ny basbil har investerats i Horn (1138 tkr). Övningsfältet har asfalterats (300 tkr). Dessutom har utbyte skett av Rökdykarapparater samt inköp av ett gångband utförts som innebär att kostnaderna för test av brandmän blir väsentligt lägre. Framtiden Frågan om nybyggnad av brandstationen börjar att klarna. Pengar finns avsatta i investeringsplanen och startbesked har lämnats för projektering vid Mariaberget. Planarbete har också påbörjats. Frågan är mycket viktig eftersom brandstationen är nedgången och uppfyller inte grundläggande arbetsmiljökrav. Det är ganska stor omsättning av brandmän vilket leder till ett stort utbildningsbehov av nya och det är viktigt att aktivt arbeta för att rekrytera nya deltidsbrandmän. Av resursskäl kommer ingen inventering av enskilda avlopp ske under Inventeringen leder till många prövningar av ombyggnation av avloppsanläggningar och vi behöver nu komma ikapp med åtgärdande av bristfälliga sådana. Verksamhetsberättelse = Uppfyllt (3) = Delvis uppfyllt (6) = Ej uppfyllt (0) Årets verksamhet Allmänt Förvaltningen är certifierad enligt IIP. Nämnden har tillsammans med förvaltningen genomfört en torgdag där allmänheten fick möjlighet att informera sig om nämndens verksamhet. Även tekniska kontoret och energirådgivaren deltog. Energirådgivningen ligger sedan 2012 under miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Energirådgivaren har bl. a deltagit vid energitillsyn, gjort hembesök och företagsbesök med konsultation. Utöver detta deltar energirådgivaren i ett antal länsgemensamma projekt. Tre av nämndens mål har uppfyllts under året och sex har delvis uppfyllts. Flera av de ej helt uppfyllda målen förfogar nämnden inte över. Räddningstjänst Räddningstjänsten har genomfört brandkunskapsutbildning för samtliga elever i årskurs 7. Under hösten har 6-åringarna utbildats. 5 informationskampanjer har genomförts, bland annat 2 större artiklar i Kindaposten och även på den årliga torgdagen. Det nya övningsfältet är nu i drift och finjusteringar kommer att göras under våren Övningsfältet har utnyttjats flitigt och det har även nyttjats av andra kommuner. Antalet insatser har varit 159 fler än föregående år men då står nyinförda hjälp till ambulans för 118 st. Antalet mantimmar är högre än de senaste åren, dels på grund av hjälp till ambulans men dels också på den stora skogsbranden i Väsby. Vi är mycket glada för att ny plats för brandstation har utsetts och planarbete för detta pågår. Startbesked har lämnats för bl. a projektering av brandstation. Landstinget visar intresse för att även fortsättningsvis ingå med ambulansverksamheten. Bakre ledningsstöd för räddningstjänsterna har utretts och utrustning för detta ska installeras vid en nybyggnad av brandstation. Miljö- och hälsoskydd På miljösidan har antalet tillsynsbesök inom miljö-och hälsoskydd överstigit målsättningen. Däremot har tillsyn av lantbruk varit av mindre omfattning under året. Livsmedelskontroll har utförts enligt plan. En miljöredovisning har sammanställts som har redovisats för fullmäktige. Avloppsinventeringen har fortsatt och under 2014 har 154 st. fastigheter inventerats jämfört med målet 150 st. Av de anläggningar som inventerades som bedömdes vara bristfälliga har nu 86 procent åtgärdats jämfört med målet 90 procent. Miljökontoret administrerar Kisadalens vattenråd som fått mycket uppmärksamhet inom länet. Miljösamverkan i Östergötland (MÖTA) är väl inarbetad och nu sker samverkan inom hela miljö- och hälsoskyddsområdet. Bygg och trafik På byggsidan har förändringar i PBL tydligt förändrat arbetssättet. Mer tid måste avsättas för tillsyn och utskick till berörda. Nybyggnationen av villor och fritidshus ligger något lägre än normalt medan mindre bygglovsärenden ligger på en fortsatt hög nivå. Antalet bostadsanpassningsärenden är något högre än tidigare år och inneburit högre kostnader. Förstärkning med 50 procent byggnadsinspektör innebär att förutsättningarna att uppfylla tillsyn mm är betydligt bättre än tidigare. Fyra nya detaljplaner har antagits under året; Granliden, Prosten 3, Mjölkvik 1:3 m fl. samt Duvan. Ekonomi Miljö- bygg- och räddningsnämnden (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Spec av nettokostnader MBR-nämnd Plan- och byggverksamhet Miljö- och hälsoskydd Naturvård Räddningstjänst Bostadsanpassning Lokalkostnader Summa Nettoinvesteringar Nyckeltal Verksamhetsmått och nyckeltal (Mål 2014) Nämndbehandlade ärenden Miljö- och hälsoskydd: Kalkade sjöar (5) Radonmätningar Livsmedelsprover Rengöringsprover Kontrollbesök livsmedelsverksamheter (60) Kontaktbesök (begr. tillsyn) Registrering av livsmedelslokaler Tillståndsprövning/anmälan enskilda avloppsanläggningar Inventering avloppsanläggningar (150) Anmälan värmepumpanläggningar Dispensärenden renhållning Badvattenprover (20) Tillsynsbesök miljöskydd exkl lantbruk (30) Tillsynsbesök lantbruk (45) Tillsynsbesök hälsoskydd 45 MB (20) Plan och bygg: Antagna planer Byggärenden (bygglov, förhandsbesked mm) Bostadsanpassningar Parkeringstillstånd, nya (förlängda) 30(45) 19(48) 15(43) 19(42) Räddningstjänst: Totalt antal insatser räddningstjänst I Väntan På Ambulans (IVPA) Hjälp till ambulans (kommunalt) automatlarm brand I byggnad brand ej I byggnad trafikolycka övriga larm Antal mantimmar Antal tillsynsbesök enligt LSO (20) Antal tillsynsbesök brandfarlig vara (6) Verksamhetsberättelsee 34 35

19 Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden Ordförande Lena Käcker Johansson Förvaltningschef Jerker Carlsson Verksamhetsuppdrag Möjliggöra ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv för alla åldrar. Främja bevarandet och brukandet av vårt kulturarv. Stödja föreningslivet speciellt för barn och ungdom. Tillhandahålla ett huvudbibliotek med två filialbibliotek. Erbjuda barn och ungdom möjlighet till undervisning i musikskola. Erbjuda tonåringar fritidsgårdsverksamhet. Organisation Nämndens politiska nämnd består av fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Nämnden sammanträder normalt en gång/månad med undantag för juli månad. I nämnden ingår ett presidie bestående av ordförande, vice ordförande och 2.e vice ordförande samt förvaltningschef. Förvaltningen är organiserad enligt följande: Ledning/Allmän kultur, fritid Ledning av förvaltningen, nämndarbete, planering, administrativ handläggning, föreningskontakter, föreningsbidrag, lokaluthyrning, skötsel av anläggningar, program- och utställningsverksamhet, allmänkulturell och fritids handläggning, emigrantmuseum samt lokalhistoriskt arkiv. Mål och måluppfyllelse Strategiskt område Kommunikation/ Infrastruktur Näringsliv Mål 2014 Införa självutlåning av böcker på Kisa bibliotek Näringslivet stödjer ekonomiskt Kultur- och fritidslivet i kommunen. Bibliotek Ansvara för huvudbibliotek samt två filialbibliotek. Samordna skolbibliotek och barnkulturverksamhet i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden/ förvaltningen. Musikskola Ansvara för att barn i grundskolan ges introduktion i stråk, -blås och kompinstrument i samarbete med BUN. Stimulera och erbjuda fortsatt avgiftsbelagd musikundervisning t.o.m. 18 år samt ge möjlighet till att deltaga i grupp, ensemble och orkesterverksamhet. Fritidsgård Ansvara för fritidsgårdsverksamhet i Kisa och Rimforsa samt samarbeta med den föreningsdrivna fritidsgården i Horn. Verksamheten riktar sig till kommunens tonåringar till och med 18 år. I samarbete med BUN anordna särskilda lovsaktiviteter. Måluppfyllelse Införandet av självutlåningsautomater för boklån under 4 kvartalet 2013 har inneburit att personal inte ständigt är låsta vid utlåningsdisk utan kan merutnyttjas för andra uppgifter. Självbetjäningen fungerar väl och uppskattas av flertalet av våra kunder Näringslivet bidrar på flera olika sätt att Kultur- och fritidslivet blomstrar i Kinda. Strategiskt område Hållbar utveckling Marknadsföring Kultur Mål 2014 Vara delaktig i genomförandet av byggnation fritidsanläggningar i Kinda enligt framtagen handlingsplan. Bygga miljötoaletter till två badplatser. Konstgräsplaner i bruk i Kisa och Rimforsa. Friidrottsbanor anlagda vid Värgårdskolan. Att använda våra Kultur- Natur- och fritidsarenor som marknadsförings-platser för Kinda samt nyttja föreningslivet som ambassadörer för vår kommun. Genomföra minst 15 Natur- Kulturguidningar. Musikskolan lokaliserad till Värgårdsskolan till höstterminen = Uppfyllt (4) = Delvis uppfyllt (1) = Ej uppfyllt (2) Årets verksamhet Med gott ekonomiskt resultat från år 2013 och med tillförda medel inför 2014 har verksamheten kunnat genomföras enligt planering. Särskilt stöd har kunnat riktas till idrottsföreningar som har varit i behov av ekonomiskt stöd för drift av egna anläggningar. Förvaltningen har varit delaktig i planeringen av Värgårdsskolans utemiljö med konstgräsplan, friidrottsarena och multisport arena liksom konstgräsplan IP Kisa. Konstgräsplanen på Värgårdsskolan är i drift liksom friidrottsanläggningen. Den senare måste dock kompletteras under våren enligt redovisade brister. Kvar att bygga under 2015 är gräsytor för kastgrenar som kan merutnyttjas för olika bollspel. Kisa Sportklubbs idé med motionsspår på Värgårdsudde bör initieras under Sommarsimskolor har genomförts på fyra platser i samarbete med Kinda/ Ydre Sparbank och lokala arrangörer. Med anledning av att Pinnarps badanläggning inte fått nyttjats av allmänheten samt den varma sommaren har nyttjandet av övriga badplatser ökat och därmed behov av mer tillsyn och underhåll. Under hösten har förvaltningen studerat alternativ och komplettering till Pinnarp. Avtal har skrivits med Kisa Frikyrkoförsamling avseende badplats Sommaro, vid övre Föllingen. Måluppfyllelse En miljötoalett är i drift vid badplats Trossbonäs. Ny belysning elljusspår Rimforsa i LED belysning. En 7-mannakonstgräsplan i drift under 4:e kvartalet. Friidrottsanläggning i drift under 4:e kvartalet. Markarbete klar för 11-mannakonstgräsplan, Kisa. Nya ingångsvärde för konstgräs, Rimforsa 15 natur- och kulturguidningar är genomförda med stort deltagarintresse med varierande utbud på varierande platser i Kinda. Kinda marknadsförs på många sätt med ett brett utbud av evenemang inte minst under sommarhalvåret. Föreningslivet står för en stor del av utbudet Musikskolan är inte lokaliserad till nya Värgårdsskolan på grund av lokalers utformning och svagheter till schemaläggning. av bibliotekspersonal. Biblioteket har på varierande sätt öppnat upp verksamhet för barn. Framtida kulturskola är utredd genom extern utredare i samarbete med personal från såväl egen förvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen. Nämnden har tagit beslut om Kulturskola med de tillförda ämnena dans och teater med start fr om HT Musikskolans konserter framförs med stor skicklighet av musikeleverna med starkt stöd av duktiga musiklärare. Två sommarmusikanter har varit anställda under två veckor och förnöjt på såväl äldreboende, förskolor samt på allmänna platser. Fritidsgårdens återkommande veckoverksamhet besöks av många ungdomar. Särskild kill - och tjejgruppverksamhet genomförs till stor belåtenhet. Lovverksamhet har genomförts med stort deltagande och speciellt dess sommarläger. Utredning om kvarteret Vråken och Kisa Emigrantmuseum har slutförts. Ärendet är överlämnat till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Internkontroll är utförd enligt framtagen plan och godkänd av nämnd. Verksamhetsberättelsee Sameverkan Kompetens Kulturskola planeras för att införas Kulturskola införs från ht 2015 Kompetensutvecklingsplan Framtagen för all personal.. Ej framtaget på grund av tidsbrist Natur och kulturguidningar har genomförts med stort deltagande samt till stor belåtenhet för de besökande. Riktad verksamhet har skett till barn familjer vid Föllingsödagen och Kampen om Klevbergsdalen på Hallstad ängar. Guidningarna är ett tydligt varumärke för Kinda kommun. Biblioteken har varit sommaröppna med endast begränsad stängning. Personalen upplever stor belåtenhet från våra biblioteksbesökare för denna service. Självbetjäning vid bibliotekslån möjliggör att annat arbete parallellt kan utföras Sjukfrånvaron inom förvaltningen är låg och förvaltningens personal har hög kompetens för arbetets utförande

20 Verksamhetsberättelse Ekonomi Drift Kultur- och fritidsnämnden (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Spec av nettokostnader Arvoden och ersättningar Kommunstyrelsen, arvoden o ers Övrig politisk verksamhet Allmän kulturverksamhet Stöd till studieorganisationer Bibliotek Musikskola Idrotts- och fritidsansläggningar Fritidsgårdar Summa Nettoinvesteringar Ekonomin är i balans. Med vissa skiljaktigheter mellan verksamheter är budgeten vid årsskiftet i full balans. Personalkostnader inom fritidsgårdsverksamheten har ökat något beroende på extra kostnader i samband med lovverksamhet Även kostnader för underhåll av frilufts - och badanläggningar har fått ett större kostnadsutfall än tilldelad budget. Sommarens värme har bl. a visat på ökat kontroll och underhåll av dessa anläggningar. Motionsspår i Björkfors har förbättrats till stor belåtenhet men med ökat kostnadsutfall. Rekrytering av ny förvaltningschef har bekostats liksom utredningsuppdrag Vråken inom befintlig budgetram. Kostnaderna för lokaler har underskridits budgeterat belopp. Förvaltningen har genom god hushållning erhållit en budget i god balans med något överskott. Investering Investeringsredovisning 2014 Investeringen omfattar tre objekt, miljötoalett Trossbonäs, Ledlampsarmatur elljusspår Rimforsa samt projektor installerad på Kisa bibliotek. Miljötoalett Trossbonäs badplats är installerad och kommit i bruk till sommarsäsongen. Ledlampsbelysning till elljusspåret i Rimforsa var i bruk under.e kvartalet. Kostnaderna för belysningen överstiger beräknad kostnad, men bedöms inrymmas i ramen för 2015 års budget. Framtiden Framtiden upplevs som positiv. Med stora satsningar på anläggningar för idrott och en beslutad Kulturskola utan ekonomiska begränsningar på nuvarande verksamhet så ser både nämnd och förvaltningens personal positivt på närliggande framtid. Det finns många utmaningar och uppgifter att lösa innan anläggningarna är i fullt bruk och innan Kulturskolan är i full funktion men med den entusiasm som nämnd och förvaltning visar så ser framtiden ljus. Större investeringar kräver ökad driftbudget. Antal barn i Musikskolan Antal barn och ungdomar i Kinda (8-16 år) Elevantal på musikskolan (klassork och individuellt) % Besöksantal fritidsgårdarna Antal besökare i genomsnitt Vt 14 /varav tjejer Ht 14 /varav tjejer Öppen verksamhet Vardagskvällar Kisa / 15 Vardagskvällar Rimforsa 5 / 2 11 / 9 Fredagskvällar 54 / / 31 Undomskvällar 73 / / 47 Sommarchill (augusti) 25 / 16 Speciella aktiviteter Tjejgrupp 11+3 = = 15 Killgrupp 8 9 Teatergrupp 8 8 Halv 8 hos mig 40 Skidresa sportlov 32 Valborg 95 Sommarnatta ca 100 Sommarläger 72 Sommarhajk 16 Låntagare Kinda bibliotek; aktiva ungdomar Aktiva ungdomar! Låntagare Kinda bibliotek; aktiva ungdomar Antal ungdomar ålder Aktiva låntagare, % av hela åldersgruppen 0,5 0,61 0,54 0,51 0,7 Kommentar: vi har valt att lyfta ut denna grupp låntagare för att se i vilken utsträckning vi lyckas locka Värgårdsskolans ungdomar till biblioteket. De har ju ett eget skolbibliotek som de vänder sig till i 1:a hand. Ökningen 2013 kan ju delvis bero på att skolan och skolbiblioteket varit under ombyggnad. För 2014 är vi tillbaka på ca 50 procent. Vi måste göra mer för att locka denna grupp. Uthyrningstimmar Idrottshallar Verksamhetsberättelsee Hockeyresa 46 Nyckeltal Guidningar i Kinda 2014 Datum Program Plats Antal Personer 19-feb Havsörnsspaning Rimforsa apr Invigning Föllingsö museum Kisa 200 Fågel och ägg-guidning med Lars Frölich Kisa maj Högabackens gravfält, six feet under Rimforsa maj På Spång över blöta mader, Kisa maj Ett varv runt sketgöl Hycklinge jun Nationaldagsvandring Tidersum jun Kampen om Klevbergsdalen Rimforsa jun Brudar, jungfrur och troll, Gamla måla Ulrika jun Stadsvandring på Egna hem Kisa juni - 17 aug Trollegater (16 guidetillfällen med ca 20 pers/tillfälle) Trollegater jul Cykelguidning, Tjärstad - Valla - Hovstad Rimforsa jul Vårdslunda by Hycklinge aug Schedevi Säteri Rimforsa sep Båttur på Åsunden, Hycklinge hamn Hycklinge okt Från torggatan till vintergatan Kisa

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige 59

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige 59 Årsredovisning 2012 Kommunfullmäktige 59 Bland annat hände detta 2012 Ny busspendlarhållplats i Rimforsa I september stod en ny busspendlarhållplats färdig i Rimforsa. Den är ett steg i riktningen att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer