INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler D IV naturajournaler D V orderböcker D VI inventarieböcker D VII tillverknings- avsändnings- och försäljningsjournaler D VIII avsändningsjournaler D IX malmjournaler D X tillverkningsjournaler D XI minnesjournaler/konceptavräkningar D XII övriga liggare och journaler Serie F ämnesordnade handlingar: F I C J Ekströmers excerpter och manuskript till brukets historia F II kataloger och priskuranter F III kartor och ritningar F IV fastighetshandlingar F V försäkringar F VI årsberättelser och bokslut F VII pensionsstiftelser F VIII järnvägsbygget Växjö-Klavreström F IX övriga handlingar Serie G räkenskaper: G I avräkningsböcker G II kapitalböcker G III huvudböcker G IV dagböcker G V avlöningsböcker, avlöninsglistor G VI journaler G VII kassaböcker G VIII memorialböcker G IX försäljningsjournaler G X inköpsböcker G XI fakturaböcker G XII specialböcker G XIII årsräkenskaper för ladugården/kobesättningen G XIV övriga räkenskaper Sidan:

3 Ydrehammars arkiv Innehållsförteckning Serie A I protokoll Serie F I övriga handlingar Serie G räkenskaper: G I dagböcker - G II huvudböcker

4 Förord Genom testamentariskt förordnande av Carl Johan Ekströmer överlämnades hösten 98 till Högskolan i Växjö de arkivalier som förvarades i det gamla brukskontoret i Klavreström. Huvuddelen utgjordes av Klavreströms järnbruksarkiv jämte handlingar från till bruket hörande verksamheter: ett mindre arkivbestånd härrör från Ydrehammars bruk. Klavreströms järnbruk grundades 76. Från de första decennierna finns i arkivet inte några handlingar bevarade, men från 775 är serierna av avräkningsböcker och kapitalböcker bevarade i stort sett intakta. Materialet i övrigt består i första hand av räkenskaper och dagböcker och täcker tiden fram till 970, då bruket överläts till nya ägare av Carl Johan Ekströmer. Arkivet stannade emellertid kvar i Ekströmers ägo och var genom dennes försorg välordnat och i påfallande gott skick. Ekströmer har med utgångspunkt i arkivet även bedrivit mycket omfattande forskningar i brukets historia. Åtskilligt av detta är publicerat medan annat förelåg i manuskriptform vid Ekströmers bortgång 98 och har inlemmats i arkivbeståndet, liksom pärmar med excerpter som har samband med forskningsarbetet. Arkivet har vid Högskolan ordnats och förtecknats av fil. stud. Lennart Johansson. Växjö i februari 984 Lars-Olof Larsson

5 KLAVRESTRÖMS BRUKSARKIV

6 SERIE B KOPIEBÖCKER: B I B II Brevkopier Fakturakopior

7 ARKIV 4 BREVKOPIOR B I Serien inbunden. De flesta volymerna är mer eller mindre skadade ifrån aug. 89 till 9 juni 894 ifrån 7 nov. 895 till 7 aug. 896 ifrån 7 aug. 896 till jan. 897 ifrån 9 aug. 897 till 6 jan. 898 ifrån 6 jan. 898 till febr. 899 ifrån aug. 898 till febr. 899 ifrån 4 febr. till 4 sept. 899 ifrån 4 sept. 899 till 4 febr. 900 ifrån okt. 900 till april 90 ifrån 4 april till 8 nov. 90 ifrån 5 juli 90 till 8 febr. 90 ifrån okt. 90 till juni 904 ifrån 5 juli till nov. 905 ifrån 6 april till sept. 906 ifrån sept. 906 till febr. 907 ifrån febr. 907 till 7 juli 907 ifrån 4 dec. 907 till 0 maj 908 ifrån 6 febr. till maj 9 ifrån 4 juni 9 till aug. 9 ifrån 4 febr. 95 till 7 april 96 ifrån 8 april till sept. 96 ifrån 9 jan. 95 till aug. 96 ifrån 5 maj 899 till sept. 908; innehåller rapporter

8 ARKIV 5 BREVKOPIOR B I ifrån 6 okt. 908 till nov. 9; innehåller rapporter ifrån 0 maj 90 till 9 febr. 9; ospecifierad brevkopiebok

9 ARKIV 6 FAKTURAKOPIOR B II Serien inbunden. De flesta volymerna är mer eller mindre skadade ifrån maj 874 till febr. 880; pärmen trasig ifrån 9 aug. 89 till aug. 894 ifrån aug. 894 till 9 maj 895 ifrån april 896 till dec. 896 ifrån 4 sept. 897 till 0 febr. 898 ifrån sept. 898 till 4 mars 899 ifrån 0 okt. 899 till 9 aug. 900 ifrån april 90 till nov. 90 ifrån nov. 90 till 7 maj 90 ifrån nov. 90 till 7 maj 90 ifrån 8 nov. 90 till maj 90 ifrån 6 okt. 904 till 5 april 905 ifrån 4 jan. till 9 juli 906 ifrån 9 juli till nov. 906 ifrån 0 april till 4 sept. 907 ifrån 5 sept. till 7 dec. 907 ifrån juni till 6 okt. 908 ifrån juli till 4 dec. 909 ifrån dec. till 0 dec. 909

10 7 SERIE D LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR: D I D II D III D IV D V D VI D VII D VIII D IX D X D XI D XII dagsverksjournaler och dagsverksböcker dagjournaler lantbruksjournaler naturajournaler orderböcker inventarieböcker tillverknings- avsändnings- och försäljningsjournaler avsändningsjournaler malmjournaler tillverkningsjournaler minnesjournaler/konceptavräkningar övriga liggare och journaler Observera: Vissa av volymerna som ingår i serie D skulle man lika gärna ha kunnat kalla räkenskaper. Jag har under serie D placerat böcker och journaler, som redovisar siffror i berättande form, d.v.s. böckerna består inte endast av siffror, utan dessa siffror ingår i en oftast löpande text. I serie G innehåller böckerna endast siffror.

11 ARKIV 8 DAGSVERKSJOURNALER OCH DAGSVERKSBÖCKER D I Volymerna -4 är häften och volymerna 5-49 är inbundna. Se även serie D III och G V där vissa uppgifter om dagsverken kan förekomma. a b Volymen återfanns i Lessebo bruksarkiv 008. Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Rörande lejda arbetare Nr

12 ARKIV 9 DAGSVERKSJOURNALER OCH DAGSVERKSBÖCKER D I Nr Nr Nr Innehåller även löneuppgifter Vid Kolshults gård

13 ARKIV 0 DAGJOURNALER D II Serien inbunden Pärmen trasig Pärmen trasig Pärmen trasig

14 ARKIV LANTBRUKSJOURNALER D III Serien inbunden

15 ARKIV NATURAJOURNALER D IV Serien inbunden. Serien innehåller uppgifter om vad bruksarbetarna fick ut i naturaersättning ifrån sept. 907 till 5 juni 94 ifrån 5 juni 94 till 5 juni 98 ifrån 5 juni 98 till 6 maj 95 ifrån 8 maj 95

16 ARKIV ORDERBÖCKER D V Serien inbunden juli 89 till maj 896 juni 896 till juni 900 juli 900 till juli 90 juli 90 till febr. 904; pärmen trasig febr. 904 till juli 906 sept. 909 till maj 9 maj 9 till febr. 9 För fjäderhammaren

17 ARKIV 4 INVENTARIEBÖCKER D VI Serien inbunden ospecifierad För bruket För bruket Rörande kapitaltillgången vid olika enheter jan. 9; för mekaniska verkstaden och gjuteriet jan. 9; för mekaniska verkstaden och gjuteriet jan. 9; för verkstaden jan. 94; för verkstaden jan. 95; för lagret del I jan. 95; för lagret del II dec. 95; för verkstaden dec. 96 och dec. 97; för verkstaden dec. 98 och dec. 99; för verkstaden dec. 90; för förrådet Rörande inventarier i de olika rummen och byggnaderna ifrån okt. 9; rörande kapitaltillgången vid olika enheter Rörande brukets olika enheter, även uppgifter om maskiners inköpspris och dylikt Inventariebok för vad som tillverkades och vad som kunde tillverkas vid bruket

18 ARKIV 5 TIILLVERKNINGS-, AVSÄNDNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSJOURNALER D VII Serien inbunden. Jämför serie D VIII och D X

19 ARKIV 6 AVSÄNDNINGSJOURNALER D VIII Serien inbunden. Se även serie D VII Virkesavsändningskladd till okt. 885; avsändningsbok för verkstaden Rörande virkesavsändningar; innehåller uppgifter om virkesavsändningar trots att det står dagsverksbok på pärmen till 9 sept. 898; rörande gjuteriet ifrån 8 april 90 till 5 juni 904; över avsänt gjutgods ifrån 5 juni 904 tioll 8 aug. 905; över avsänt gjutgods ifrån 9 aug. 905; över avsänt gjutgods till okt. 908; över avsänt gjutgods ifrån okt. 908; över avsänt gjutgods över avsänt gjutgods

20 ARKIV 7 MALMJOURNALER D IX Serien inbunden

21 ARKIV 8 TILLVERKNINGSJOURNALER D X Serien inbunden. Se serie D VII. Serien innehåller uppgifter om tackjärns- och gjuteritillverkningen Pärmen trasig

22 ARKIV 9 MINNESJOURNALER/KONCEPTAVRÄKNINGAR D XI Serien inbunden. Jämför med serie G I Endast minnesjournal Endast konceptavräkning Endast konceptavräkning

23 ARKIV 0 ÖVRIGA LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR D XII Serien inbunden Blåsningsjournal Registrationsjournal Register, troligen upprättat vid mitten av 800-talet ifrån juli 868; ankomna rekvisitioner och avsända brev Virkes- och sågningsjournal Journal vid mekaniska verkstaden Vågkladd Gjutkladd Journal vid mekaniska verkstaden Arbetsbok vid mekaniska verkstaden till april 884; registrationsbok Timjournal vid mekaniska verkstaden ifrån sept. 905; journal över spannmålsutlämningen ifrån juni 907; journal över utlämnade järnvaror Journal över utlämnade järnvaror Journal Journal Provmjölkningsjournal Provmjölkningsjournal Postbok för Braås mejeriförening Anteckningsbok för sågtimmer , , 96-96; förteckning över minderåriga arbetare

24 ARKIV ÖVRIGA LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR D XII ? ospecifierad 96 ospecifierad ospecifierad ospecifierad Liggare rörande livsmedelsnämnden Diverse anteckningar ifrån okt. 96; postbok för Klavreströms bruk ifrån okt. 98 till mars 99; postbok för Klavreströms bruk april till sept. 99; postbok för Klavreströms bruk Offerter ifrån juli 90; journal över utlämnade trävaror Smältningsrapporter Smältningsrapporter Uppgifter över olycksfall Aktiebok Aktiebok Förteckning över arbetarna Förteckning över arbetarna Förteckning över bostäderna

25 SERIE F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR: F I F II F III F IV F V F VI F VII F VIII F IX C J Ekströmers excerpter och manuskript till brukets historia kataloger och priskuranter kartor och ritningar fastighetshandlingar försäkringar årsberättelser och bokslut pensionsstiftelser järnvägsbygget Växjö-Klavreström övriga handlingar

26 ARKIV C J EKSTRÖMERS EXCERPTER OCH MANUSKRIPT TILL BRUKETS HISTORIA F I Serien förvarad i kapsel om ej annat anges. Serine innehåller uppgifter som C J Ekströmer själv arbetat fram, och ahndlingar som av honom placerats i arkivkapslar. Dessa arkivkapslar är väl ordnade, oftast med en arkivförteckning till varje kapsel Uppgifter rörande bruksfolk; förvarad i pärm Uppgifter om smeder och diverse data från 850-talet; förvarad i pärm Uppgifter om bruket för år 867; uppgifter om masmästarsläkten; förvarad i pärm Brukets historia; förvarad i pärm Arkivhandlingar Brandförsäkringar Torpsyner och torparkontrakt Torpsyner och torparkontrakt Arrendekontrakt och andra handlingar Handlingar angårende Enghult, Lidbohult, Kvarnen, Herrgården och Nottebäcks kyrka Köpehandlingar och avstyckningar Diverse koncept: bruksfolk, krakeborn, jaktkontrakt m.m.

27 ARKIV 4 KATALOGER OCH PRISKURANTER F II ospecifierad ospecifierad ospecifierad ospecifierad ospecifierad Katalog över ventilationsmaterial Huvudkatalog juli 97; huvudkatalog augusti 99; huvudkatalog augusti 99; huvudkatalog; förvarad i pärm Katalog över värmepannor Kataloger och priskuranter; förvarade i kapsel

28 ARKIV 5 KARTOR OCH RITNINGAR F III Volymerna - är placerade på översta hyllan. se även serie F IV fastighetshandlingar. 4 Olika kartor, bland annat plankartor, skogskartor, fastighetskartor och bebyggelsekartor Ritningar, de flesta rör ombyggnader på bruket Ritningar rörande byggnationer och tillverkat material; förvarade i kapsel Beskrivning till kartor; register; inbunden

29 ARKIV 6 FASTIGHETSHANDLINGAR F IV Serien förvarad i kapsel. Se även serie F III och F I. Handlingar rörande ägoskiften, avstyckningar; vissa inteckningsprotokoll, gravationsbevis och handlingar rörande fastighetsköp Handlingar rörande ägoskiften och avstyckningar; vissa köpebrev och handlingar rörande Norrhults skogelag

30 ARKIV 7 FÖRSÄKRINGAR F V Se även F I: talet Försäkringsuppgifter; pärm Försäkringsbesked, bland annat brandförsäkringar; förvarad i kapsel

31 ARKIV 8 ÅRSBERÄTTELSER OCH BOKSLUT F VI Serien innehåller uppgifter som på ett eller annat sätt anknyter till brukets årsredovisning och bokslut, det vill säga handlingar såsom revisionsberättelser, deklarationer, årsredovisningar etc Styrelseprotokoll; inbunden till 4 febr. 958; styrelseprotokoll; vissa siffergranskningar; inbunden ifrån 5 maj 958; styrelseprotokoll; uppgifter om Egnahems AB och Ydre hammare; förvarad i pärm Bolagsstämmoprotokoll; styrelseberättelse och revisionsberättelse med mera; inbunden Bolagsstämmoprotokoll; styrelse- och revisionsberättelse med mera; inbunden Bolagsstämmoprotokoll; styrelse- och revisionsberättelse med mera; även uppgifter för Egnahems AB; förvarade i pärm Bolagsstämmoprotokoll; styrelse- och revisionsberättelse med mera; förvarade i pärm Uppgifter rörande bokslutet och årsredovisningen; förvarade i pärm Kostnadsbokföring; förvarad i pärm till mars 964; bokslut; förvarade i kapsel

32 ARKIV 9 ÅRSBERÄTTELSER OCH BOKSLUT F VI 9 0 ) Bokslut / bilagor ) Bilaga till bokslut / 968 och / 969 ) Siffergranskning ) Budget ) Omkostnader 94-48, 959 6) Styrelseberättelser ) Kontoplaner 8) Låneräntor ) Medlemsavgifter 0) Debet- och kredituppgifter ) Deklarationer 9-6 ) Debetsedlar och skattekort Volymerna 9 och 0 är förvarade i kapslar

33 ARKIV 0 PENSIONSSTIFTELSER F VII Serien inbunden om ej annat anges Räkenskapsbok för manufaktursmeds- och hammarsmedskassorna i Kronobergs län ifrån nov. 905; kassabok för Ekströmers understödsfond (+ ett antal lösblad och verifikationer) ifrån nov. 905; protokollsbok för Ekströmers understödsfond till mars 968; kassabok för AB Klavreströms bruks fria pensionsstiftelser Protokollsbok för AB Klavreströms bruks fria pensionsstiftelse ) Handlingar rörande den fria pensionsstiftelsen ) Handlingar rörande Ekströmers pensionsstiftelse ) Utdelningslistor, protokoll och verifikationer för manufaktursmeds- och hammarsmedskassorna; förvarad i kapsel

34 ARKIV JÄRNVÄGSBYGGET VÄXJÖ-KLAVRESTRÖM F VIII Serien förvarad i kapsel Handlingar rörande järnvägsbygget Växjö- Klavreström

35 ARKIV ÖVRIGA HANDLINGAR F IX Serien förvarad i kapsel. Äldre handlingar, mesatdels fråns lutet av 800-talet; innehåller bland annat uppgifter till bergmästarämbetet i nionde distriktet från 87 och framåt; förslag rörande sulfitfabrik vid järnbruket; uppgifter om järnvägen Sävsjöström-Nybro från 87; handlingar rörande släkten Ugglas köp och arvskiften; plankarta över Klavreström år 900; auktionsprotokoll och kontrakt med smeder och mjölnare; kostnadsförslag för järnväg mellan Lammhult- Sävsjöström med mera ) Mutsedlar och uppgifter om malmtägtsfält ) Protokollsböcker: Nottebäcks föreläsningsförening , Klavreströms bostadsrättsförening och företagsnämnden 950- och 960- talet Handlingar rörande: ) Dammröteersättningar och dammrötekontrakter ) Övre Mörrumsåns kraftverksförening ) Avtal mellan Klavreströms bruk och Norrahammars bruk 4) Norrhults mejeriförening 5) Ångpannorna, bland annat tre protokolls- och anteckningsböcker Handlingar rörande: ) Betyg och anställningar ) Reglering av Björnsjön (Storsjön och Lillsjön) ) Koncessioner angående el-ledningar Handlingar rörande: ) Växjö-Åseda-Hultsfred järnväg; förslag till ombyggnad till normalspår 944 ) Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap ) Verkskyddsplaner, 4 st 4) Bouppteckning efter kammarherren Clas Hind. Stedt Handlingar rörande: ) Hornsborg, bland annat deklarationer och bokslut ) Brand vid Klavreströms bruk den 9/ 954 ) Äldre patent (ej gällande) 4) Kontrakt för gjuteriet med mera (ej gällande)

36 ARKIV ÖVRIGA HANDLINGAR F IX Handlingar rörandee: ) Göteborgskontoret; korrespondens med Y. Jacobsson och A. Zandhers åren ) Lån, inteckningar och reverser ) C.J. Ekströmers privata anteckningar ) Mantalslängder 99-, 95 och 90 ) Handlingar rörande provning av pannor; vissa patent för pannor och deras tillbehör Statistik som skickats till kommerskollegium och SCB; olycksfallsstatistik och naturakort ) Kontrakt på virkesleveranser och massaved (ej gällande) ) Äldre försäljningskontrakt ) Månadsrapporter för elkraften ) Ingenjör F. Rabe; Royalties 5) Garanti på värmepannor 96 6) Arbetsmarknadsstyrelsen; uppskovsärenden 7) Handlingar rörande minderåriga arbetare 9 och framåt 9) Handlingar rörande riksförsäkringsanstalten 0) Handlingar rörande kontrakten med ingenjör Öhman i sundsvall ) Annonsavdrag ) Registreringsbevis Tulifaverken 959 ) Tulifaverken, registreringsärenden 96 ) Tal och föredrag ) P.M. och rapporter angående driften ) 689 aktier i Växjö-Virserums järnvägs AB 4) Handlingar rörande försäljningsbolaget 5) Handlingar rörande en konferens om småhusvärme, som hölls i Klavreström 96 6) Handlingar rörande skogsägarföreningen ) Räkningar och verifikationer från 870-talet ) Avtal med Sydkraft; bolagsordning för Klippan 96 ) Handlingar som enligt fascikelomslaget skulle vara placerade i kassavalvet, innehåller bland annat patenthandlingar 4) Olika handlingar som placerats i en volym av C.J. Ekströmer; innehåller bland annat brev 5) Udda handlingar

37 4 SERIE G RÄKENSKAPER: G I G II G III G IV G V G VI G VII G VIII G IX G X G XI G XII G XIII G XIV avräkninsgböcker kapitalböcker huvudböcker dagböcker avlöningsböcker, avlöninsglistor journaler kassaböcker memorialböcker försäljningsjournaler inköpsböcker fakturaböcker specialböcker årsräkenskaper för ladugården/kobesättningen övriga räkenskaper

38 ARKIV 5 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Serien inbunden. Se även serie D II, D XI och volym G II:9. Volymerna -8 kallas egentligen för bruksböcker, men innehållet är nästan identikst med en vanlig avräkningsbok

39 ARKIV 6 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Pärmen trasig Del I Del II; pärmen trasig

40 ARKIV 7 AVRÄKNINGSBÖCKER G I

41 ARKIV 8 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Första halfåret Andra halfåret

42 ARKIV 9 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I

43 ARKIV 40 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II

44 ARKIV 4 AVRÄKNINGSBÖCKER G I

45 ARKIV 4 KAPITALBÖCKER G II Serien inbunden Pärmen trasig Pärmen trasig

46 ARKIV 4 KAPITALBÖCKER G II Pärmen trasig Både specialbok och kapitalbok Både specialbok och kapitalbok Både specialbok, avräkningsbok och kapitalbok Både specialbok och kapitalbok Både specialbok och kapitalbok

47 ARKIV 44 KAPITALBÖCKER G II

48 ARKIV 45 KAPITALBÖCKER G II första halfåret Andra halfåret

49 ARKIV 46 KAPITALBÖCKER G II

50 ARKIV 47 KAPITALBÖCKER G II

51 ARKIV 48 KAPITALBÖCKER G II

52 ARKIV 49 HUVUDBÖCKER G III Serien inbunden ifrån okt. 96 till mars 96 ifrån april 96 till mars 96 ifrån april 96 till mars 964

53 ARKIV 50 DAGBÖCKER G IV Serien inbunden. Volymerna -8 är på grund av sin otympliga form placerade på översta hyllan

54 ARKIV 5 DAGBÖCKER G IV

55 ARKIV 5 AVLÖNINGSBÖCKER, AVLÖNINGSLISTOR G V Serien inbunden om ej annat anges. Se även serie D XII, D I och volym F IX: börjar nov. 875; Arbetsräkningar vid mekaniska verkstaden; häfte Arbetsstatistik Arbetsstatistik Arbetsstatistik Arbetsstatistik för gjuteriet Arbetsstatistik för verkstaden ifrån nov. 97 till mars 98; avlöningsbok för verkstaden ifrån april till juli 98; avlöningsbok för verkstaden ifrån juli till sept. 98; avlöningsbok för verkstaden ifrån okt. 98 till jan. 99; avlöningsbok för verkstaden ifrån jan. till april 99; avlöningsbok för verkstaden ifrån april till aug. 99; avlöningsbok för verkstaden ifrån aug. till nov. 99; avlöningsbok för verkstaden Avlöningslistor och statistikkort, , 9-940, för tjänstemännen och ; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för tjänstemännen; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för bland annat lantbruket, skogen och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för bland annat industrin, lantbruket, skogen och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för skogen, lantbruket, Hornsborg och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel

56 ARKIV 5 AVLÖNINGSBÖCKER, AVLÖNINGSLISTOR G V Avlöningslistor och statistikkort för gjuteriet och verkstaden; förvarade i pärm Avlöningslistor och statistikkort för skogen, gjuteriet, sågen, verkstaden, Hornsborg och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel (Lantbruket) Avlöningslistor och statistikkort för skogen, gjuteriet, verkstaden, Hornsborg och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel Statistikkort för verkstaden och gjuteriet; förvarade i pärm Statistikkort för verkstaden och gjuteriet; förvarade i pärm Avlöningslistor och statistikkort för bland annat skogen , helgdagsersättning och semesterersättning ; förvarade i kapsel Lönekort; förvarade i pärm Löneuppgifter; förvarade i pärm

57 ARKIV 54 JOURNALER G VI Serien inbunden Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del II

58 ARKIV 55 JOURNALER G VI

59 ARKIV 56 KASSABÖCKER G VII Serien inbunden , ; står felaktigt 9 på pärmen. De nämnda åren är sporadiskt antecknade; kan möjligen vara en kladdbok.

60 ARKIV 57 MEMORIALBÖCKER G VIII Serien inbunden

61 ARKIV 58 FÖRSÄLJNINGSJOURNALER G IX Serien inbunden. Se även serie D VII till mars 957

62 ARKIV 59 INKÖPSBÖCKER G X Serien inbunden ifrån juni 98 till juni 99 börjar juli 99

63 ARKIV 60 FAKTURABÖCKER G XI Serien inbunden Del I Del II Del I Del II börjar juli 97

64 ARKIV 6 SPECIALBÖCKER G XII Serien inbunden. Se även volymerna G II: endast sporadiska anteckningar

65 ARKIV 6 ÅRSRÄKENSKAPER FÖR LADUGÅRDEN/KOBESÄTTNINGEN G XIII Serien inbunden Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid AB Klavreströms bruk Rörande ladugården vid AB Klavreströms bruk Rörande ladugården vid AB Klavreströms bruk Rörande kobesättningen vid Boskvarn Rörande kobesättningen vid Boskvarn Rörande kobesättningen vid Boskvarn Rörande kobesättningen vid AB Klavreströms bruk Rörande kobesättningen vid AB Klavreströms bruk

66 ARKIV 6 ÖVRIGA RÄKENSKAPER G XIV Serien inbunden om ej annat anges Ospecifierade räkenskaper; i dåligt skick Ospecifierade räkenskaper börjar nov. 89; disponentkassabok för Klavreströms bruk; även lösblad Disponentkassabok för Klavreströms bruk; även lösblad ifrån okt. 904 till juli 905; konceptkassabok ifrån juli 905 till febr. 907; konceptkassabok ifrån mars 907 till sept. 908; konceptkassabok Växelbok 9 till juni 94, 97 till april 98; växelbok Dagbok, ospecifierad Förlagskassabok till mars 95; förlagskassabok Förlagskassabok börjar april 909; kassabok Klavreströms bruk Kassabok Klavreströms bruk Statistik över tillverkade enheter Vinst- och förluststatistik Kontantförsäljningsbok Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB

67 ARKIV 64 ÖVRIGA RÄKENSKAPER G XIV Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Dagbok för Klavreströms bostadsrättsförening ifrån dec. 958 till mars 960; dagbok för Klavreströms bostadsrättsförening Bokslutsmemorial Fördelade omkostnader Olika sifferuppgifter; förvarade i pärm ifrån 5 aug. till 7 dec. 955; kreditkassabok ifrån aug. 956 till maj 958; försäljningsjournal ifrån aug. 956 till maj 958; inköpskournal ifrån april 959 till mars 96; dagbok för Klavreströms försäljningsbolag Kontraböcker, 7 st; förvarade i kapsel

68 YDREHAMMARS ARKIV 65

69 66 YDREHAMMARS ARKIV: Serie A I Serie F I Serie G Protokoll Övriga handlingar Räkenskaper

70 ARKIV Ydrehammars arkiv PROTOKOLL A I Se även serie F VI där det för senare år finns vissa uppgifter om Ydrehammare ifrån 5 dec. 96 till 6 juni 957; protokollsbok förd vid bolagsstämmorna; innehåller även styrelse- och revisionsberättelse till 0 sept. 96; protokollsbok förd vid bolagsstämmorna; innehåller även styrelse- och revisionsberättelse ifrån 5 dec. 96 till 0 nov. 950; styrelseprotokoll

71 ARKIV 68 Ydrehammars arkiv ÖVRIGA HANDLINGAR F I Förvarade i kapsel. Handlingar rörande skogarna ) Syneprotokoll ) Relaxer (dödandet av inteckning i en viss del av den intecknade fastigheten) ) Registreringsbevis 4) Registreringsärenden 5) Protokoll över ångpannebesiktningar 6) Intyg rörande den elektriska anläggningen 7) Hypotekslån, + vissa gravationsbevis och lagfartsprotokoll 8) Deklarationer ) Handlingar rörande Fruhammars skattlagda vattenmjölkvarn i Norra Vi socken 0) Inteckningsprotokoll och övriga handlingar rörande Ydrehammars inlösta lån ) Diverse papper

72 ARKIV 69 Ydrehammars arkiv HUVUDBOK G I Serien inbunden. börjar nov. 97; huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok

73 ARKIV 70 Ydrehammars arkiv DAGBOK G II Serien inbunden ifrån 7 nov. 94 till okt. 97; dagbok börjar sept. 97; dagbok; ett antal verifikationer till okt. 96; dagbok

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Något om källor till Sundbyholms slotts historia

Något om källor till Sundbyholms slotts historia Något om källor till Sundbyholms slotts historia Av Nils Mossberg Ur arkivsynpunkt är Sundbyholms slott intressant. Privatpersoner har ägt slottet, staten har ägt slottet och sedan 1939 äger en kommun

Läs mer

G A L Geoarkeologiskt Laboratorium. Stripa från järnmalmsgruva till industriminne

G A L Geoarkeologiskt Laboratorium. Stripa från järnmalmsgruva till industriminne UV UPPSALA RAPPORT 2008:12 GEOARKEOLOGISK FORSKNINGSRAPPORT Stripa från järnmalmsgruva till industriminne Inventering och sammanställning av källhistoriskt material samt förslag till fortsatt forskning

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Järnvägssvdelningen 1883» Blond väg- och vattenbyggnadsstyre] seno uppgiftir ujppgiftl e. ligt instruktionen den 17 november 1882 nämnes särskilt öve

Järnvägssvdelningen 1883» Blond väg- och vattenbyggnadsstyre] seno uppgiftir ujppgiftl e. ligt instruktionen den 17 november 1882 nämnes särskilt öve Järnvägssvdelningen 1883» INKOM! tc V/ v, ~ VATTENa-STri -... cxn» j 979 1w C!/T. 1948 Historik Blond väg- och vattenbyggnadsstyre] seno uppgiftir ujppgiftl e ligt instruktionen den 17 november 1882 nämnes

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

A.1 Bolinders mekaniska verkstad 1845-1932 s.ii. A.2 1870-talets industri och ekonomi i Sverige s.iv. B. Frågeställning s.vi

A.1 Bolinders mekaniska verkstad 1845-1932 s.ii. A.2 1870-talets industri och ekonomi i Sverige s.iv. B. Frågeställning s.vi Ångmaskinsproduktionen vid Bolinders mekaniska verkstad mellan åren MDCCCLXXIV och MDCCCLXXIX, Magnus Wåhlberg, B-uppsats i historia, Stockholms universitet 199X. Innehållsförteckning Förord s.ii A. Historisk

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 14 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1972 Redaktör: Förste arkivarie Josef Edström Redaktionens adress:

Läs mer

* STAWFORDS DAGBÖCKER *

* STAWFORDS DAGBÖCKER * * STAWFORDS DAGBÖCKER * Dagböckerna omfattar tiden från den 17 augusti 1795 till den 12 februari 1831. De är fördelade på följande sätt: Bok: Period: Arkiv- Ursprungligt antal sidor nummer: i svensk översättning:

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik.

En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. I Fastighetsforskning, / Lagfarter En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. Lagfarterna forvaras i arkiven

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Revision En hjälp till dig som lekmannarevisor på Kemisektionen Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Lekmannarevisorens uppgift... 2 3. Förkunskaper... 2 4. Arbetsordning...

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer