INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler D IV naturajournaler D V orderböcker D VI inventarieböcker D VII tillverknings- avsändnings- och försäljningsjournaler D VIII avsändningsjournaler D IX malmjournaler D X tillverkningsjournaler D XI minnesjournaler/konceptavräkningar D XII övriga liggare och journaler Serie F ämnesordnade handlingar: F I C J Ekströmers excerpter och manuskript till brukets historia F II kataloger och priskuranter F III kartor och ritningar F IV fastighetshandlingar F V försäkringar F VI årsberättelser och bokslut F VII pensionsstiftelser F VIII järnvägsbygget Växjö-Klavreström F IX övriga handlingar Serie G räkenskaper: G I avräkningsböcker G II kapitalböcker G III huvudböcker G IV dagböcker G V avlöningsböcker, avlöninsglistor G VI journaler G VII kassaböcker G VIII memorialböcker G IX försäljningsjournaler G X inköpsböcker G XI fakturaböcker G XII specialböcker G XIII årsräkenskaper för ladugården/kobesättningen G XIV övriga räkenskaper Sidan:

3 Ydrehammars arkiv Innehållsförteckning Serie A I protokoll Serie F I övriga handlingar Serie G räkenskaper: G I dagböcker - G II huvudböcker

4 Förord Genom testamentariskt förordnande av Carl Johan Ekströmer överlämnades hösten 98 till Högskolan i Växjö de arkivalier som förvarades i det gamla brukskontoret i Klavreström. Huvuddelen utgjordes av Klavreströms järnbruksarkiv jämte handlingar från till bruket hörande verksamheter: ett mindre arkivbestånd härrör från Ydrehammars bruk. Klavreströms järnbruk grundades 76. Från de första decennierna finns i arkivet inte några handlingar bevarade, men från 775 är serierna av avräkningsböcker och kapitalböcker bevarade i stort sett intakta. Materialet i övrigt består i första hand av räkenskaper och dagböcker och täcker tiden fram till 970, då bruket överläts till nya ägare av Carl Johan Ekströmer. Arkivet stannade emellertid kvar i Ekströmers ägo och var genom dennes försorg välordnat och i påfallande gott skick. Ekströmer har med utgångspunkt i arkivet även bedrivit mycket omfattande forskningar i brukets historia. Åtskilligt av detta är publicerat medan annat förelåg i manuskriptform vid Ekströmers bortgång 98 och har inlemmats i arkivbeståndet, liksom pärmar med excerpter som har samband med forskningsarbetet. Arkivet har vid Högskolan ordnats och förtecknats av fil. stud. Lennart Johansson. Växjö i februari 984 Lars-Olof Larsson

5 KLAVRESTRÖMS BRUKSARKIV

6 SERIE B KOPIEBÖCKER: B I B II Brevkopier Fakturakopior

7 ARKIV 4 BREVKOPIOR B I Serien inbunden. De flesta volymerna är mer eller mindre skadade ifrån aug. 89 till 9 juni 894 ifrån 7 nov. 895 till 7 aug. 896 ifrån 7 aug. 896 till jan. 897 ifrån 9 aug. 897 till 6 jan. 898 ifrån 6 jan. 898 till febr. 899 ifrån aug. 898 till febr. 899 ifrån 4 febr. till 4 sept. 899 ifrån 4 sept. 899 till 4 febr. 900 ifrån okt. 900 till april 90 ifrån 4 april till 8 nov. 90 ifrån 5 juli 90 till 8 febr. 90 ifrån okt. 90 till juni 904 ifrån 5 juli till nov. 905 ifrån 6 april till sept. 906 ifrån sept. 906 till febr. 907 ifrån febr. 907 till 7 juli 907 ifrån 4 dec. 907 till 0 maj 908 ifrån 6 febr. till maj 9 ifrån 4 juni 9 till aug. 9 ifrån 4 febr. 95 till 7 april 96 ifrån 8 april till sept. 96 ifrån 9 jan. 95 till aug. 96 ifrån 5 maj 899 till sept. 908; innehåller rapporter

8 ARKIV 5 BREVKOPIOR B I ifrån 6 okt. 908 till nov. 9; innehåller rapporter ifrån 0 maj 90 till 9 febr. 9; ospecifierad brevkopiebok

9 ARKIV 6 FAKTURAKOPIOR B II Serien inbunden. De flesta volymerna är mer eller mindre skadade ifrån maj 874 till febr. 880; pärmen trasig ifrån 9 aug. 89 till aug. 894 ifrån aug. 894 till 9 maj 895 ifrån april 896 till dec. 896 ifrån 4 sept. 897 till 0 febr. 898 ifrån sept. 898 till 4 mars 899 ifrån 0 okt. 899 till 9 aug. 900 ifrån april 90 till nov. 90 ifrån nov. 90 till 7 maj 90 ifrån nov. 90 till 7 maj 90 ifrån 8 nov. 90 till maj 90 ifrån 6 okt. 904 till 5 april 905 ifrån 4 jan. till 9 juli 906 ifrån 9 juli till nov. 906 ifrån 0 april till 4 sept. 907 ifrån 5 sept. till 7 dec. 907 ifrån juni till 6 okt. 908 ifrån juli till 4 dec. 909 ifrån dec. till 0 dec. 909

10 7 SERIE D LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR: D I D II D III D IV D V D VI D VII D VIII D IX D X D XI D XII dagsverksjournaler och dagsverksböcker dagjournaler lantbruksjournaler naturajournaler orderböcker inventarieböcker tillverknings- avsändnings- och försäljningsjournaler avsändningsjournaler malmjournaler tillverkningsjournaler minnesjournaler/konceptavräkningar övriga liggare och journaler Observera: Vissa av volymerna som ingår i serie D skulle man lika gärna ha kunnat kalla räkenskaper. Jag har under serie D placerat böcker och journaler, som redovisar siffror i berättande form, d.v.s. böckerna består inte endast av siffror, utan dessa siffror ingår i en oftast löpande text. I serie G innehåller böckerna endast siffror.

11 ARKIV 8 DAGSVERKSJOURNALER OCH DAGSVERKSBÖCKER D I Volymerna -4 är häften och volymerna 5-49 är inbundna. Se även serie D III och G V där vissa uppgifter om dagsverken kan förekomma. a b Volymen återfanns i Lessebo bruksarkiv 008. Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Rörande lejda arbetare Nr

12 ARKIV 9 DAGSVERKSJOURNALER OCH DAGSVERKSBÖCKER D I Nr Nr Nr Innehåller även löneuppgifter Vid Kolshults gård

13 ARKIV 0 DAGJOURNALER D II Serien inbunden Pärmen trasig Pärmen trasig Pärmen trasig

14 ARKIV LANTBRUKSJOURNALER D III Serien inbunden

15 ARKIV NATURAJOURNALER D IV Serien inbunden. Serien innehåller uppgifter om vad bruksarbetarna fick ut i naturaersättning ifrån sept. 907 till 5 juni 94 ifrån 5 juni 94 till 5 juni 98 ifrån 5 juni 98 till 6 maj 95 ifrån 8 maj 95

16 ARKIV ORDERBÖCKER D V Serien inbunden juli 89 till maj 896 juni 896 till juni 900 juli 900 till juli 90 juli 90 till febr. 904; pärmen trasig febr. 904 till juli 906 sept. 909 till maj 9 maj 9 till febr. 9 För fjäderhammaren

17 ARKIV 4 INVENTARIEBÖCKER D VI Serien inbunden ospecifierad För bruket För bruket Rörande kapitaltillgången vid olika enheter jan. 9; för mekaniska verkstaden och gjuteriet jan. 9; för mekaniska verkstaden och gjuteriet jan. 9; för verkstaden jan. 94; för verkstaden jan. 95; för lagret del I jan. 95; för lagret del II dec. 95; för verkstaden dec. 96 och dec. 97; för verkstaden dec. 98 och dec. 99; för verkstaden dec. 90; för förrådet Rörande inventarier i de olika rummen och byggnaderna ifrån okt. 9; rörande kapitaltillgången vid olika enheter Rörande brukets olika enheter, även uppgifter om maskiners inköpspris och dylikt Inventariebok för vad som tillverkades och vad som kunde tillverkas vid bruket

18 ARKIV 5 TIILLVERKNINGS-, AVSÄNDNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSJOURNALER D VII Serien inbunden. Jämför serie D VIII och D X

19 ARKIV 6 AVSÄNDNINGSJOURNALER D VIII Serien inbunden. Se även serie D VII Virkesavsändningskladd till okt. 885; avsändningsbok för verkstaden Rörande virkesavsändningar; innehåller uppgifter om virkesavsändningar trots att det står dagsverksbok på pärmen till 9 sept. 898; rörande gjuteriet ifrån 8 april 90 till 5 juni 904; över avsänt gjutgods ifrån 5 juni 904 tioll 8 aug. 905; över avsänt gjutgods ifrån 9 aug. 905; över avsänt gjutgods till okt. 908; över avsänt gjutgods ifrån okt. 908; över avsänt gjutgods över avsänt gjutgods

20 ARKIV 7 MALMJOURNALER D IX Serien inbunden

21 ARKIV 8 TILLVERKNINGSJOURNALER D X Serien inbunden. Se serie D VII. Serien innehåller uppgifter om tackjärns- och gjuteritillverkningen Pärmen trasig

22 ARKIV 9 MINNESJOURNALER/KONCEPTAVRÄKNINGAR D XI Serien inbunden. Jämför med serie G I Endast minnesjournal Endast konceptavräkning Endast konceptavräkning

23 ARKIV 0 ÖVRIGA LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR D XII Serien inbunden Blåsningsjournal Registrationsjournal Register, troligen upprättat vid mitten av 800-talet ifrån juli 868; ankomna rekvisitioner och avsända brev Virkes- och sågningsjournal Journal vid mekaniska verkstaden Vågkladd Gjutkladd Journal vid mekaniska verkstaden Arbetsbok vid mekaniska verkstaden till april 884; registrationsbok Timjournal vid mekaniska verkstaden ifrån sept. 905; journal över spannmålsutlämningen ifrån juni 907; journal över utlämnade järnvaror Journal över utlämnade järnvaror Journal Journal Provmjölkningsjournal Provmjölkningsjournal Postbok för Braås mejeriförening Anteckningsbok för sågtimmer , , 96-96; förteckning över minderåriga arbetare

24 ARKIV ÖVRIGA LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR D XII ? ospecifierad 96 ospecifierad ospecifierad ospecifierad Liggare rörande livsmedelsnämnden Diverse anteckningar ifrån okt. 96; postbok för Klavreströms bruk ifrån okt. 98 till mars 99; postbok för Klavreströms bruk april till sept. 99; postbok för Klavreströms bruk Offerter ifrån juli 90; journal över utlämnade trävaror Smältningsrapporter Smältningsrapporter Uppgifter över olycksfall Aktiebok Aktiebok Förteckning över arbetarna Förteckning över arbetarna Förteckning över bostäderna

25 SERIE F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR: F I F II F III F IV F V F VI F VII F VIII F IX C J Ekströmers excerpter och manuskript till brukets historia kataloger och priskuranter kartor och ritningar fastighetshandlingar försäkringar årsberättelser och bokslut pensionsstiftelser järnvägsbygget Växjö-Klavreström övriga handlingar

26 ARKIV C J EKSTRÖMERS EXCERPTER OCH MANUSKRIPT TILL BRUKETS HISTORIA F I Serien förvarad i kapsel om ej annat anges. Serine innehåller uppgifter som C J Ekströmer själv arbetat fram, och ahndlingar som av honom placerats i arkivkapslar. Dessa arkivkapslar är väl ordnade, oftast med en arkivförteckning till varje kapsel Uppgifter rörande bruksfolk; förvarad i pärm Uppgifter om smeder och diverse data från 850-talet; förvarad i pärm Uppgifter om bruket för år 867; uppgifter om masmästarsläkten; förvarad i pärm Brukets historia; förvarad i pärm Arkivhandlingar Brandförsäkringar Torpsyner och torparkontrakt Torpsyner och torparkontrakt Arrendekontrakt och andra handlingar Handlingar angårende Enghult, Lidbohult, Kvarnen, Herrgården och Nottebäcks kyrka Köpehandlingar och avstyckningar Diverse koncept: bruksfolk, krakeborn, jaktkontrakt m.m.

27 ARKIV 4 KATALOGER OCH PRISKURANTER F II ospecifierad ospecifierad ospecifierad ospecifierad ospecifierad Katalog över ventilationsmaterial Huvudkatalog juli 97; huvudkatalog augusti 99; huvudkatalog augusti 99; huvudkatalog; förvarad i pärm Katalog över värmepannor Kataloger och priskuranter; förvarade i kapsel

28 ARKIV 5 KARTOR OCH RITNINGAR F III Volymerna - är placerade på översta hyllan. se även serie F IV fastighetshandlingar. 4 Olika kartor, bland annat plankartor, skogskartor, fastighetskartor och bebyggelsekartor Ritningar, de flesta rör ombyggnader på bruket Ritningar rörande byggnationer och tillverkat material; förvarade i kapsel Beskrivning till kartor; register; inbunden

29 ARKIV 6 FASTIGHETSHANDLINGAR F IV Serien förvarad i kapsel. Se även serie F III och F I. Handlingar rörande ägoskiften, avstyckningar; vissa inteckningsprotokoll, gravationsbevis och handlingar rörande fastighetsköp Handlingar rörande ägoskiften och avstyckningar; vissa köpebrev och handlingar rörande Norrhults skogelag

30 ARKIV 7 FÖRSÄKRINGAR F V Se även F I: talet Försäkringsuppgifter; pärm Försäkringsbesked, bland annat brandförsäkringar; förvarad i kapsel

31 ARKIV 8 ÅRSBERÄTTELSER OCH BOKSLUT F VI Serien innehåller uppgifter som på ett eller annat sätt anknyter till brukets årsredovisning och bokslut, det vill säga handlingar såsom revisionsberättelser, deklarationer, årsredovisningar etc Styrelseprotokoll; inbunden till 4 febr. 958; styrelseprotokoll; vissa siffergranskningar; inbunden ifrån 5 maj 958; styrelseprotokoll; uppgifter om Egnahems AB och Ydre hammare; förvarad i pärm Bolagsstämmoprotokoll; styrelseberättelse och revisionsberättelse med mera; inbunden Bolagsstämmoprotokoll; styrelse- och revisionsberättelse med mera; inbunden Bolagsstämmoprotokoll; styrelse- och revisionsberättelse med mera; även uppgifter för Egnahems AB; förvarade i pärm Bolagsstämmoprotokoll; styrelse- och revisionsberättelse med mera; förvarade i pärm Uppgifter rörande bokslutet och årsredovisningen; förvarade i pärm Kostnadsbokföring; förvarad i pärm till mars 964; bokslut; förvarade i kapsel

32 ARKIV 9 ÅRSBERÄTTELSER OCH BOKSLUT F VI 9 0 ) Bokslut / bilagor ) Bilaga till bokslut / 968 och / 969 ) Siffergranskning ) Budget ) Omkostnader 94-48, 959 6) Styrelseberättelser ) Kontoplaner 8) Låneräntor ) Medlemsavgifter 0) Debet- och kredituppgifter ) Deklarationer 9-6 ) Debetsedlar och skattekort Volymerna 9 och 0 är förvarade i kapslar

33 ARKIV 0 PENSIONSSTIFTELSER F VII Serien inbunden om ej annat anges Räkenskapsbok för manufaktursmeds- och hammarsmedskassorna i Kronobergs län ifrån nov. 905; kassabok för Ekströmers understödsfond (+ ett antal lösblad och verifikationer) ifrån nov. 905; protokollsbok för Ekströmers understödsfond till mars 968; kassabok för AB Klavreströms bruks fria pensionsstiftelser Protokollsbok för AB Klavreströms bruks fria pensionsstiftelse ) Handlingar rörande den fria pensionsstiftelsen ) Handlingar rörande Ekströmers pensionsstiftelse ) Utdelningslistor, protokoll och verifikationer för manufaktursmeds- och hammarsmedskassorna; förvarad i kapsel

34 ARKIV JÄRNVÄGSBYGGET VÄXJÖ-KLAVRESTRÖM F VIII Serien förvarad i kapsel Handlingar rörande järnvägsbygget Växjö- Klavreström

35 ARKIV ÖVRIGA HANDLINGAR F IX Serien förvarad i kapsel. Äldre handlingar, mesatdels fråns lutet av 800-talet; innehåller bland annat uppgifter till bergmästarämbetet i nionde distriktet från 87 och framåt; förslag rörande sulfitfabrik vid järnbruket; uppgifter om järnvägen Sävsjöström-Nybro från 87; handlingar rörande släkten Ugglas köp och arvskiften; plankarta över Klavreström år 900; auktionsprotokoll och kontrakt med smeder och mjölnare; kostnadsförslag för järnväg mellan Lammhult- Sävsjöström med mera ) Mutsedlar och uppgifter om malmtägtsfält ) Protokollsböcker: Nottebäcks föreläsningsförening , Klavreströms bostadsrättsförening och företagsnämnden 950- och 960- talet Handlingar rörande: ) Dammröteersättningar och dammrötekontrakter ) Övre Mörrumsåns kraftverksförening ) Avtal mellan Klavreströms bruk och Norrahammars bruk 4) Norrhults mejeriförening 5) Ångpannorna, bland annat tre protokolls- och anteckningsböcker Handlingar rörande: ) Betyg och anställningar ) Reglering av Björnsjön (Storsjön och Lillsjön) ) Koncessioner angående el-ledningar Handlingar rörande: ) Växjö-Åseda-Hultsfred järnväg; förslag till ombyggnad till normalspår 944 ) Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap ) Verkskyddsplaner, 4 st 4) Bouppteckning efter kammarherren Clas Hind. Stedt Handlingar rörande: ) Hornsborg, bland annat deklarationer och bokslut ) Brand vid Klavreströms bruk den 9/ 954 ) Äldre patent (ej gällande) 4) Kontrakt för gjuteriet med mera (ej gällande)

36 ARKIV ÖVRIGA HANDLINGAR F IX Handlingar rörandee: ) Göteborgskontoret; korrespondens med Y. Jacobsson och A. Zandhers åren ) Lån, inteckningar och reverser ) C.J. Ekströmers privata anteckningar ) Mantalslängder 99-, 95 och 90 ) Handlingar rörande provning av pannor; vissa patent för pannor och deras tillbehör Statistik som skickats till kommerskollegium och SCB; olycksfallsstatistik och naturakort ) Kontrakt på virkesleveranser och massaved (ej gällande) ) Äldre försäljningskontrakt ) Månadsrapporter för elkraften ) Ingenjör F. Rabe; Royalties 5) Garanti på värmepannor 96 6) Arbetsmarknadsstyrelsen; uppskovsärenden 7) Handlingar rörande minderåriga arbetare 9 och framåt 9) Handlingar rörande riksförsäkringsanstalten 0) Handlingar rörande kontrakten med ingenjör Öhman i sundsvall ) Annonsavdrag ) Registreringsbevis Tulifaverken 959 ) Tulifaverken, registreringsärenden 96 ) Tal och föredrag ) P.M. och rapporter angående driften ) 689 aktier i Växjö-Virserums järnvägs AB 4) Handlingar rörande försäljningsbolaget 5) Handlingar rörande en konferens om småhusvärme, som hölls i Klavreström 96 6) Handlingar rörande skogsägarföreningen ) Räkningar och verifikationer från 870-talet ) Avtal med Sydkraft; bolagsordning för Klippan 96 ) Handlingar som enligt fascikelomslaget skulle vara placerade i kassavalvet, innehåller bland annat patenthandlingar 4) Olika handlingar som placerats i en volym av C.J. Ekströmer; innehåller bland annat brev 5) Udda handlingar

37 4 SERIE G RÄKENSKAPER: G I G II G III G IV G V G VI G VII G VIII G IX G X G XI G XII G XIII G XIV avräkninsgböcker kapitalböcker huvudböcker dagböcker avlöningsböcker, avlöninsglistor journaler kassaböcker memorialböcker försäljningsjournaler inköpsböcker fakturaböcker specialböcker årsräkenskaper för ladugården/kobesättningen övriga räkenskaper

38 ARKIV 5 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Serien inbunden. Se även serie D II, D XI och volym G II:9. Volymerna -8 kallas egentligen för bruksböcker, men innehållet är nästan identikst med en vanlig avräkningsbok

39 ARKIV 6 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Pärmen trasig Del I Del II; pärmen trasig

40 ARKIV 7 AVRÄKNINGSBÖCKER G I

41 ARKIV 8 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Första halfåret Andra halfåret

42 ARKIV 9 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I

43 ARKIV 40 AVRÄKNINGSBÖCKER G I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del I Del II

44 ARKIV 4 AVRÄKNINGSBÖCKER G I

45 ARKIV 4 KAPITALBÖCKER G II Serien inbunden Pärmen trasig Pärmen trasig

46 ARKIV 4 KAPITALBÖCKER G II Pärmen trasig Både specialbok och kapitalbok Både specialbok och kapitalbok Både specialbok, avräkningsbok och kapitalbok Både specialbok och kapitalbok Både specialbok och kapitalbok

47 ARKIV 44 KAPITALBÖCKER G II

48 ARKIV 45 KAPITALBÖCKER G II första halfåret Andra halfåret

49 ARKIV 46 KAPITALBÖCKER G II

50 ARKIV 47 KAPITALBÖCKER G II

51 ARKIV 48 KAPITALBÖCKER G II

52 ARKIV 49 HUVUDBÖCKER G III Serien inbunden ifrån okt. 96 till mars 96 ifrån april 96 till mars 96 ifrån april 96 till mars 964

53 ARKIV 50 DAGBÖCKER G IV Serien inbunden. Volymerna -8 är på grund av sin otympliga form placerade på översta hyllan

54 ARKIV 5 DAGBÖCKER G IV

55 ARKIV 5 AVLÖNINGSBÖCKER, AVLÖNINGSLISTOR G V Serien inbunden om ej annat anges. Se även serie D XII, D I och volym F IX: börjar nov. 875; Arbetsräkningar vid mekaniska verkstaden; häfte Arbetsstatistik Arbetsstatistik Arbetsstatistik Arbetsstatistik för gjuteriet Arbetsstatistik för verkstaden ifrån nov. 97 till mars 98; avlöningsbok för verkstaden ifrån april till juli 98; avlöningsbok för verkstaden ifrån juli till sept. 98; avlöningsbok för verkstaden ifrån okt. 98 till jan. 99; avlöningsbok för verkstaden ifrån jan. till april 99; avlöningsbok för verkstaden ifrån april till aug. 99; avlöningsbok för verkstaden ifrån aug. till nov. 99; avlöningsbok för verkstaden Avlöningslistor och statistikkort, , 9-940, för tjänstemännen och ; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för tjänstemännen; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för bland annat lantbruket, skogen och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för bland annat industrin, lantbruket, skogen och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel Avlöningslistor och statistikkort för skogen, lantbruket, Hornsborg och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel

56 ARKIV 5 AVLÖNINGSBÖCKER, AVLÖNINGSLISTOR G V Avlöningslistor och statistikkort för gjuteriet och verkstaden; förvarade i pärm Avlöningslistor och statistikkort för skogen, gjuteriet, sågen, verkstaden, Hornsborg och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel (Lantbruket) Avlöningslistor och statistikkort för skogen, gjuteriet, verkstaden, Hornsborg och byggnadsarbetare; förvarade i kapsel Statistikkort för verkstaden och gjuteriet; förvarade i pärm Statistikkort för verkstaden och gjuteriet; förvarade i pärm Avlöningslistor och statistikkort för bland annat skogen , helgdagsersättning och semesterersättning ; förvarade i kapsel Lönekort; förvarade i pärm Löneuppgifter; förvarade i pärm

57 ARKIV 54 JOURNALER G VI Serien inbunden Del I Del II Del I Del II Del I Del II Del II

58 ARKIV 55 JOURNALER G VI

59 ARKIV 56 KASSABÖCKER G VII Serien inbunden , ; står felaktigt 9 på pärmen. De nämnda åren är sporadiskt antecknade; kan möjligen vara en kladdbok.

60 ARKIV 57 MEMORIALBÖCKER G VIII Serien inbunden

61 ARKIV 58 FÖRSÄLJNINGSJOURNALER G IX Serien inbunden. Se även serie D VII till mars 957

62 ARKIV 59 INKÖPSBÖCKER G X Serien inbunden ifrån juni 98 till juni 99 börjar juli 99

63 ARKIV 60 FAKTURABÖCKER G XI Serien inbunden Del I Del II Del I Del II börjar juli 97

64 ARKIV 6 SPECIALBÖCKER G XII Serien inbunden. Se även volymerna G II: endast sporadiska anteckningar

65 ARKIV 6 ÅRSRÄKENSKAPER FÖR LADUGÅRDEN/KOBESÄTTNINGEN G XIII Serien inbunden Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid Boskvarn Rörande ladugården vid AB Klavreströms bruk Rörande ladugården vid AB Klavreströms bruk Rörande ladugården vid AB Klavreströms bruk Rörande kobesättningen vid Boskvarn Rörande kobesättningen vid Boskvarn Rörande kobesättningen vid Boskvarn Rörande kobesättningen vid AB Klavreströms bruk Rörande kobesättningen vid AB Klavreströms bruk

66 ARKIV 6 ÖVRIGA RÄKENSKAPER G XIV Serien inbunden om ej annat anges Ospecifierade räkenskaper; i dåligt skick Ospecifierade räkenskaper börjar nov. 89; disponentkassabok för Klavreströms bruk; även lösblad Disponentkassabok för Klavreströms bruk; även lösblad ifrån okt. 904 till juli 905; konceptkassabok ifrån juli 905 till febr. 907; konceptkassabok ifrån mars 907 till sept. 908; konceptkassabok Växelbok 9 till juni 94, 97 till april 98; växelbok Dagbok, ospecifierad Förlagskassabok till mars 95; förlagskassabok Förlagskassabok börjar april 909; kassabok Klavreströms bruk Kassabok Klavreströms bruk Statistik över tillverkade enheter Vinst- och förluststatistik Kontantförsäljningsbok Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB

67 ARKIV 64 ÖVRIGA RÄKENSKAPER G XIV Räkenskaper för Klavreströms Egnahems AB Dagbok för Klavreströms bostadsrättsförening ifrån dec. 958 till mars 960; dagbok för Klavreströms bostadsrättsförening Bokslutsmemorial Fördelade omkostnader Olika sifferuppgifter; förvarade i pärm ifrån 5 aug. till 7 dec. 955; kreditkassabok ifrån aug. 956 till maj 958; försäljningsjournal ifrån aug. 956 till maj 958; inköpskournal ifrån april 959 till mars 96; dagbok för Klavreströms försäljningsbolag Kontraböcker, 7 st; förvarade i kapsel

68 YDREHAMMARS ARKIV 65

69 66 YDREHAMMARS ARKIV: Serie A I Serie F I Serie G Protokoll Övriga handlingar Räkenskaper

70 ARKIV Ydrehammars arkiv PROTOKOLL A I Se även serie F VI där det för senare år finns vissa uppgifter om Ydrehammare ifrån 5 dec. 96 till 6 juni 957; protokollsbok förd vid bolagsstämmorna; innehåller även styrelse- och revisionsberättelse till 0 sept. 96; protokollsbok förd vid bolagsstämmorna; innehåller även styrelse- och revisionsberättelse ifrån 5 dec. 96 till 0 nov. 950; styrelseprotokoll

71 ARKIV 68 Ydrehammars arkiv ÖVRIGA HANDLINGAR F I Förvarade i kapsel. Handlingar rörande skogarna ) Syneprotokoll ) Relaxer (dödandet av inteckning i en viss del av den intecknade fastigheten) ) Registreringsbevis 4) Registreringsärenden 5) Protokoll över ångpannebesiktningar 6) Intyg rörande den elektriska anläggningen 7) Hypotekslån, + vissa gravationsbevis och lagfartsprotokoll 8) Deklarationer ) Handlingar rörande Fruhammars skattlagda vattenmjölkvarn i Norra Vi socken 0) Inteckningsprotokoll och övriga handlingar rörande Ydrehammars inlösta lån ) Diverse papper

72 ARKIV 69 Ydrehammars arkiv HUVUDBOK G I Serien inbunden. börjar nov. 97; huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok

73 ARKIV 70 Ydrehammars arkiv DAGBOK G II Serien inbunden ifrån 7 nov. 94 till okt. 97; dagbok börjar sept. 97; dagbok; ett antal verifikationer till okt. 96; dagbok

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag Serien i kartong. Serien innehåller kontraböcker, fraktsedlar, kommissionshandlingar, postgirokontoutdrag, leveranssedlar ("kontantförsäljning och reparationer", "försälning i avräkning" och "räkning sänd"),

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras Lessebo Kommunstyrelsen ARKIVERINSPLAN Datum Sign Benämning Beskrivning plats Arkivläggning närarkiv centralarkiv allring Anm Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år allras Bokföringsorder

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Forskarhandledning. över. Graningeverkens arkiv

Forskarhandledning. över. Graningeverkens arkiv Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) Maj 2008 Forskarhandledning över Graningeverkens arkiv Hösten 2007 initierades ett samarbetsprojekt, Graningeprojektet, mellan Näringslivsarkiv i Norrland (NIN), Landsarkivet

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB.

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1970-1987, handlingarna omfattar åren 1931-1989 Örebro Kraftvärmeverk AB bildades 1970 och producerade

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1912 1923 Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även E:1 och F:1. 2 1926 1934 Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag

Läs mer

Leufsta Bruksarkiv. En vägledning. Johan Arnman

Leufsta Bruksarkiv. En vägledning. Johan Arnman Leufsta Bruksarkiv En vägledning Johan Arnman Institutionen för ABM Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 Magisterexamensarbete, 15 högskolepoäng, 2012, nr 117 Författare/Author Johan Arnman Svensk

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1964 1970 Serien i arkivkartong. Med bilagor. 1971 1977 Med bilagor. 1978 1986 Med bilagor. 2 1987 1999 Med bilagor. 1 1964 1975 Serien i arkivkartong. Med bilagor.

Läs mer

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Årsberättelser Seriesignum: A 1 1 1939 1965 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3 och B:5. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1950 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:2. 1 1962 1967

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Handlingar rörande fastigheter

Handlingar rörande fastigheter SM 1014 Carl Ulrik Lundström sterbhus Carl Ulrik Lundström Fällfors 18720702-19520227 Gästgivare och Fjärdingsman. Gift med Wilhelmina Lundkvist från Piteå landsförsamling. Norra Västerbotten 19520229.

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Anastasia Pettersson Svensk Kärnbränslehantering AB, Informationshantering Dokumentstruktur och arkivsamordningsfrågor

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad Foto: Mattias Ahlm God tandvård till rimlig kostnad Att ha friska tänder borde vara en självklarhet. Jag får väldigt många brev och samtal från människor som avstår från att gå till tandläkaren av rädsla

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Arkiv: 629 Folkpartiets Valkretsförbund Östergötland Plats: 10/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 02

Arkiv: 629 Folkpartiets Valkretsförbund Östergötland Plats: 10/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01 1 1949 1976 Serien i arkivkartong. Även verksamhetsberättelser med bilagor. 1977 1984 Ingår i volym E08:1. Inklusive verksamhetsberättelser. 1985 1988 Ingår i volym

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Leverans av handlingar till arkivverket

Leverans av handlingar till arkivverket Leverans av handlingar till arkivverket ARKIVVERKET Föreskrift KA/189/40/2007 9.2.2007 Innehåll Överföring av statliga ämbetsverks och inrättningars handlingar till arkivverket Bestämmelser som ger behörighet

Läs mer

LESSEBO BRUKSARKIV 1680-1994

LESSEBO BRUKSARKIV 1680-1994 ARKIVFÖRTECKNING LESSEBO BRUKSARKIV 680-994 Augerums bruk 844-876 Braås bruk 787-869 Brittedahls bruk 8-867 Broakulla pappersbruk 850-86 Böksholms bruk 8-876 AB Böksholms sulfitfabrik 89-98 Diö bruk 8-87

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarförbund/sff

Arkiv: Sveriges folkskollärarförbund/sff Arkiv: Sveriges folkskollärarförbund/sff Arkivförteckning Protokoll A Kongressprotokoll (A1a) Kongresshandlingar (A1b) Styrelseprotokoll (A2) Arbetsutskottets protokoll (A3) Övriga protokoll (A4) Utgående

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg Landstingets kansli 2014-08-12 (Slutlig version) Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg On 8 jan kl 8.30-15 Ledningsgrupp LD Ti 14 jan kl 8-10 Beredning inför LSAU/LS LS ordf To-Fr

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv signum A1 Protokoll 1 1951-1958 1959 Saknad 1970 2 1960-1962 3 1963-1966 4 1952-1964 Protokoll för särskilda nämnden och föräldramöten 5 1961-1962 Skolrådets protokoll signum A2 Protokollsbilagor 1 1952

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan.

Örebro stad. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1600-1975 Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Mötesprotokollutdrag / Beslut

Mötesprotokollutdrag / Beslut I. Mötets öppnande Mötesprotokollutdrag / Beslut Läkare Utan Gränser / Årsmöte Kvibergs Kantin, Göteborg 8-9 maj 2015 Katrin Kisswani, ordförande, öppnade Läkare utan Gränsers årsmöte den 8 och 9 maj,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 813 87 Mob. 070 634 83 13. E-post: blekingearkivet@telia.com Webb: www.blekingearkivet.se

Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 813 87 Mob. 070 634 83 13. E-post: blekingearkivet@telia.com Webb: www.blekingearkivet.se Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 813 87 Mob. 070 634 83 13 E-post: blekingearkivet@telia.com Webb: www.blekingearkivet.se Offentliga arkiv Riksarkivet, Landsarkiv, Kommun arkiv etc. Detaljreglerad

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer