Samhällets utgifter för kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällets utgifter för kultur 2012 2013"

Transkript

1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samhällets utgifter för kultur Kulturfakta 2014:2

2 Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: E-post: Webbplats: Myndigheten för kulturanalys 2014 Formgivning: Bazooka Tryck: Taberg Media Group AB, 2014 ISBN:

3 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samhällets utgifter för kultur Kulturfakta 2014:2

4

5 Innehåll Sammanfattning/Summary... 5 Inledning... 8 Offentliga utgifter för kultur Statens utgifter för kultur Regionernas/landstingens utgifter för kultur Kommunernas utgifter för kultur Hushållens utgifter för kultur och medier Referenser Bilaga I. Tabeller Bilaga II. Anslagsposter i statsbudgetens utfall Bilaga III. Poster i regionernas/landstingens rapportering till Kulturanalys Bilaga IV. Enkät till regionerna/landstingen Bilaga V. Poster i räkenskapssammandragen för kommuner Bilaga VI. Kvalitetsdeklaration Bilaga VII. List of terms... 71

6

7 Sammanfattning De sammanlagda offentliga utgifterna för kultur uppgick år 2013 till cirka 25 miljarder kronor. Under perioden har utgifterna ökat med 6,2 procent. De offentliga utgifterna för kultur har uppskattats utifrån uppgifter från stat, region/landsting och kommuner som Myndigheten för kulturanalys har samlat in och sammanställt. Alla jämförelser mellan åren har gjorts i 2013 års priser. När man slår ut utgifterna i kronor per invånare har utgifterna legat relativt stilla under perioden Åren minskade dessa utgifter för att därefter öka År 2013 var de totala offentliga utgifterna för kultur per invånare kronor, att jämföra med år 2007 då de låg på kronor, vilket är en ökning med 1,3 procent. Staten står för den största andelen av de offentliga utgifterna för kultur, vilket 2013 var 44 procent. Kommunerna står för 41 procent och regioner/landsting för 15 procent. Statens utgifter har under perioden ökat med 2,5 procent. Regionernas/landstingens utgifter har ökat med omkring 18 procent och kommunernas utgifter har ökat med drygt 6 procent under samma period. I kronor räknat har statens utgifter ökat med omkring 270 miljoner kronor. Regioner/landsting och kommunernas utgifter har ökat med 560 respektive 620 miljoner kronor. Jämförelser mellan statens, landstingens/- regionernas och kommunernas utgifter för kultur går endast att göra på en mycket övergripande nivå. Gemensamma drag för hur man på de olika offentliga nivåerna fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor, det vill säga medel för folkbildningen, är att dessa utgifters andel av de totala kulturutgifterna har minskat inom alla offentliga nivåer. För staten gäller detta sett i ett längre perspektiv än under perioden , men för såväl landsting/- regioner och kommuner syns en minskning, om än knapp, av andelen utgifter för folkbildningen under just de senaste sju åren. Om man jämför stat och landsting/regioner syns det gemensamma draget att andelen för teater, dans och musik ökat, medan andelen för litteratur, läsande och bibliotek minskat något på lång sikt för staten och inom perioden för landstingen/regionerna. Summary Total public spending for culture amounted to approximately SEK 25 billion in During the period , spending increased by 6.2 percent. Public spending for culture has been estimated based on information from the state, regions/county councils and municipalities gathered and compiled by the Swedish Agency for Cultural Policy Analysis. All comparisons between the years have been made in 2013 prices. Viewing spending in SEK per resident, it has remained relatively static during the period In , spending decreased to then increase in In 2013, total public spending for culture per resident was SEK 2,589, compared with SEK 2,562 in 2007, which is an increase of 1.3 percent. The state accounts for the largest portion of public spending for culture, which was 44 percent in The municipalities account for 41 percent and regions/county councils for 15 percent. State spending increased by 2.5 percent in the period The regions /county councils spending increased by around 18 percent and the municipalities spending increased by just over 6 percent during the same period. In SEK, state spending increased by around SEK 270 million. Spending by regions/county councils increased by SEK 560 million and spending by municipalities increased by SEK 620 million. Comparisons of spending by the state, regions/county councils and the municipalities for culture are only possible on a very general level. A common characteristic in how the different government levels distribute funding to study associations and folk high schools, i.e. funding for folkbildning, is that this portion of total cultural spending has decreased at every level of government. For the state, this is true in a longer perspective than during the period , but for both county councils/regions and municipalities, a decrease, however small, is discernible in the portion of spending for folkbildning during the past seven years in particular. Comparing the state and regions/-county councils, the common characteristic is apparent that the proportion for theatre, dance and music has increased, while the proportion for literature, reading and 5

8 Statens utgifter för kultur År 2013 uppgick statens samlade utgifter för kultur till cirka 11 miljarder kronor. Räknat i 2013 års priser, har statens utgifter för kultur legat på drygt 9 miljarder kronor årligen mellan åren 1997 och Mellan åren 2003 och 2007 ökade utgifterna för att därefter stabilisera sig på en nivå omkring 10,5 11 miljarder kronor årligen. Som andel av statsbudgeten har den legat på omkring 1,1 procent under åren för att därefter öka och från år 2007 ligga på omkring 1,3 procent. Statens utgifter för kultur delas upp i utgifter för kultur, folkbildning och medier. Huvudområdet kultur står för större delen av ökningen under perioden Denna ökning skedde från början av 00-talet och fram till 2006 för att därefter ligga på en stabil nivå. Ökningen har skett för de flesta anslagsposter inom huvudområdet kultur. Men några har också minskat. Bidraget till kulturmiljövård har minskat successivt sedan början av 00-talet. Bidraget till litteratur och kulturtidskrifter uppvisar också en svag minskning sedan början av 00-talet. Även huvudområdet folkbildning har ökat. Statens utgifter inom huvudområdet folkbildning har legat på cirka 3 miljarder kronor mellan 1997 och 2006 och därefter på 3,3 3,5 miljarder kronor åren Däremot har huvudområdet medier minskat något. Minskningen har skett successivt under hela perioden och består i en minskning av presstödet. Regionernas/landstingens utgifter för kultur De sammanlagda kostnaderna för kultur för regionerna/landstingen uppgick 2013 till 3,6 miljarder kronor. Sedan år 2007 har regionernas/landstingens kostnader för kultur ökat inom samtliga områden utom allmänna kulturutgifter. De största ökningarna under perioden är inom områdena folkbildning och folkrörelser, teater och dans samt musik. Området bibliotek och litteratur låg stilla under åren för att minska något under Under perioden har området folkbildning och folkrörelsers andel av regionernas/landstingens totala kostnader för kultur minskat något samtidigt som andelen för teater och dans har ökat. Även andelen för området musik har ökat från 12 till 15 procent. libraries decreased somewhat on the long term for the state and in the period for county councils/-regions. State spending for culture In 2013, total state spending for culture amounted to approximately SEK 11 billion. In 2013 prices, state spending for culture was just over SEK 9 billion annually between 1997 and Between 2003 and 2007, spending increased to then stabilise at a level around SEK billion annually. As a proportion of the state budget, it has been around 1.1 percent during the period to then increase and beginning in 2007 was around 1.3 percent. State spending for culture is divided up into spending for culture, folkbildning and media. The main area of culture accounted for the larger part of the increase in the period This increase took place from the beginning of the 2000s and up to 2006 to then stabilise. The increase took place for most spending items in the main area of culture. But a few also decreased. Appropriations to cultural environment preservation decreased gradually since the beginning of the 2000s. Appropriations to literature and cultural journals also show a weak decrease since the beginning of the 2000s. The main area folkbildning also increased. State spending in the main area of folkbildning was around SEK 3 billion between 1997 and 2006 and then SEK billion in However, the main area of media decreased somewhat. The decrease took place gradually throughout the entire period and consists of a decrease in press subsidies. Regions /county councils spending for culture Total spending for culture for the regions/county councils amounted to SEK 3.6 billion in Since 2007, the regions /county councils spending for culture has increased in all areas except general cultural spending. The largest increases during the period are in the areas folkbildning and popular movements, theatre and dance and music. The area of libraries and literature was static during the years to decrease somewhat in During the period , the share of area of folkbildning and popular movements of total 6

9 Sammantaget har scenkonstområdena teater, dans och musik ökat från 36 procent till 41 procent. Kommunernas utgifter för kultur Kommunernas kostnader för kultur uppgick 2013 till sammanlagt cirka 10,3 miljarder kronor. Tre av de områden som kommunernas kostnader för kultur fördelas på bibliotek, allmän kulturverksamhet och musikskola/- kulturskola har växt under perioden Bara ett område stöd till studieorganisationer har minskat. Kostnaderna per invånare varierar mycket de enskilda kommunerna emellan, från 501 kronor per invånare till som högst kronor per invånare Av landets 290 kommuner har 93 stycken minskat sina kostnader för kultur mellan 2011 och 2013 räknat i kronor per invånare, medan 197 kommuner har ökade eller oförändrade kostnader för kultur. Kulturkostnadernas andel av kommunens totala kostnader varierar mellan kommunerna från 1,0 procent till 4,3 procent. Hushållens utgifter för kultur Hushållens utgifter för kultur och medier inklusive investeringsutgifter 2012 var 50 miljarder kronor i 2013 års priser. När investeringsutgifterna dras bort blir summan 38 miljarder kronor. Dessa 38 miljarder kronor utgörs till 40 procent av tv-abonnemang, tvlicens och dagstidningar. I tidigare redovisningar av samhällets kulturutgifter har de offentliga utgifterna för kultur jämförts med hushållens utgifter. I årets sammanställning har vi dock funnit att de inte kan jämföras på samma sätt, framför allt på grund av de svårigheter som finns i att avgöra vad som bör räknas som kulturkonsumtion. spending by regions/county councils for culture decreased somewhat at the same time that the proportion for theatre and dance increased. The proportion for the area of music also increased from 12 to 15 percent. In total, the performing arts areas of theatre, dance and music increased from 36 percent to 41 percent. Municipal spending for culture The municipalities spending for culture totalled approximately SEK 10.3 billion in Three of the areas that the municipalities spending for culture are distributed over - libraries, public cultural activities and music schools/cultural schools - grew during the period Only one area - support of study organisations - decreased. Spending per resident varies widely between the individual municipalities, from SEK 501 per resident to SEK 2,091 at most per resident in Of Sweden s 290 municipalities, 93 reduced their spending for culture between 2011 and 2013 counted in SEK per resident, while 197 municipalities increased or had unchanged spending for culture. Cultural spending as a proportion of the municipalities total spending varies between the municipalities from 1.0 percent to 4.3 percent. Household spending for culture Household spending for culture and media including investment spending was SEK 50 billion in 2012 in 2013 prices. When investment spending is deducted, this total is SEK 38 billion. TV subscriptions, TV licences and daily newspapers account for 40 percent of this SEK 38 billion. In earlier reports on social cultural spending, public spending for culture was compared with household spending. However, in this year s summary, we have found that they cannot be compared in the same way, primarily due to the difficulties that exist in determining what should be counted as cultural consumption. 7

10 Inledning Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan den 1 januari 2012 för officiell statistik inom ämnesområdet kultur och fritid. I denna rapport publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2012 och Kulturanalys har tidigare publicerat statistik om samhällets kulturutgifter för år 2010 och Äldre statistik inom detta område har publicerats av Statens kulturråd, som under perioden var ansvarig myndighet för statistiken. Med samhällets utgifter för kultur avses i denna rapport de offentliga utgifterna för kultur. De offentliga aktörerna är staten, regioner/landsting och kommuner. Även hushållens utgifter för kultur redovisas. Underlaget till denna rapport kommer från flera källor som beskrivs nedan. Alla data i tabeller och figurer i rapporten är fastprisberäknade i 2013 års priser. Motsvarande tabeller med grunddata i löpande priser finns på Kulturanalys webbplats. Datakällor Stat Statsbudgetens årliga utfall, Ekonomistyrningsverket (ESV). Data för åren har hämtats från ESV under Tidigare sammanställningar av statens anslag har inte använts. Därför kan några enstaka uppgifter skilja sig från tidigare publikationer som Kulturanalys respektive Kulturrådet har gjort. Regioner/landsting Enkät till regionerna/landstingen för år , Myndigheten för kulturanalys. Tidigare års uppgifter har hämtats från Kulturanalys rapport Samhällets utgifter för kultur Korrigering av region Skånes uppgifter för har gjorts i årets rapport. Kommun Räkenskapssammandragen, Statistiska centralbyrån. Årliga uppgifter har specialbeställts av Kulturanalys respektive Kulturrådet. Korrigering av uppgifter för har gjorts i årets rapport. Hushåll Undersökning om hushållens utgifter (HUT), Statistiska centralbyrån. Uppgifter för åren 2009 och 2012 har specialbeställts av Kulturanalys. Definitioner Utgifter och kostnader Utgifter är det belopp som betalats vid det tillfälle som varan eller tjänsten anskaffades. Kostnad är en periodiserad utgift. Den uppkommer vid förbrukning av det som anskaffats. Uppgifterna för staten kallas utgifter även om det i statsbudgetens utfall i praktiken är en blandning av utgifter och kostnader. Uppgifterna som samlats in från regioner/landsting och kommuner är kostnader. Uppgifterna för hushållen är utgifter, den faktiska summan i kronor som hushållet har spenderat. Alla uppgifter för regioner/landsting och för kommuner avser nettokostnader. Nettokostnader är bruttokostnaderna minus samtliga intäkter. Intäkterna inkluderar interna intäkter från andra kommunala förvaltningar, intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting, intäkter från statsbidrag, andra bidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter. I denna rapport används begreppet utgift generellt, oavsett om det är en utgift eller en kostnad som avses. I de avsnitt som handlar om staten och hushållen använder vi dock begreppet utgifter och i de avsnitt som handlar om regioner/landsting använder vi begreppet kostnader. Konsumentprisindex (KPI) Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar. I KPI ingår konsumtion av både varor, tjänster och låneräntor. 1 Myndigheten för kulturanalys Ekonomistyrningsverket,

11 Löpande priser Det pris som råder under den period som avses. Fasta priser Löpande priser som omräknats med hjälp av KPI för att kunna jämföras mellan olika år. Att jämföra värden över tid Att jämföra belopp i löpande priser mellan olika år är inte lämpligt om man vill jämföra hur anslagen har förändrats över tid. Detta beror på att inflationen påverkar beloppens värde när det gäller vad de kan användas till. I stället kan belopp i löpande priser omräknas till mer jämförbara värden med hjälp av ett index som KPI. Alla belopp har i denna rapport omräknats till 2013 års priser med hjälp av respektive årsmedeltal för KPI. 3 Emellertid används för statens anslag till exempelvis kultur ett särskilt system för pris- och löneomräkning (PLO) av statliga anslag. PLO syftar till att anpassa anslagen till hur löner, priser och hyror förändras i den övriga ekonomin. Systemet tillämpas för i stort sett samtliga förvaltningsanslag. Av övriga anslag pris- och löneomräknas vissa årligen, medan andra omräknas mer sällan. Dessutom skiljer sig uppräkningen mellan olika anslag åt beroende på hur löner, hyror och övrigt viktats. Det kan alltså bli en snedvridning av faktiska förhållanden om all omräkning av kostnader mellan olika år görs med hjälp av KPI. Hur stor snedvridningen blir beror på hur stor skillnaden mellan KPI och den faktiska omräkningen med hjälp av PLO är. Om KPI ökat mer än exempelvis PLO mellan två år, så kommer de reala beloppen för statens utgifter att överskattas om de omräknas med hjälp av KPI. Det vill säga de statliga kostnaderna för kultur har då egentligen utvecklats i en lägre takt än konsumentpriserna. Kulturanalys har ändå valt att använda KPI för jämförelser över tid med reservation enligt ovanstående kommentarer. För att kunna göra bedömningar av anslagens utveckling över tid och de effekter som utvecklingen av löner, hyror och andra kostnader har för påverkan på verksamheten behöver fördjupade specialstudier göras

12 Offentliga utgifter för kultur Sammanfattning De sammanlagda offentliga utgifterna för kultur uppgick år 2013 till cirka 25 miljarder kronor. Under perioden har utgifterna ökat med cirka 6,2 procent. Om man slår ut utgifterna i kronor per invånare har de under samma period ökat med 1,3 procent. Staten står för den största andelen av de offentliga utgifterna för kultur, som 2013 var 44 procent. Kommunerna står för 41 procent och regionerna/ landstingen för 15 procent. Statens utgifter har under perioden ökat med cirka 2,5 procent. Regionerna/landstingens utgifter har ökat med omkring 18 procent och kommunernas utgifter har ökat med drygt 6 procent under samma period. Gemensamma drag för hur man på olika offentliga nivåer fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor, det vill säga medel för folkbildningen, är att dessa utgifters andel av de totala kulturutgifterna har minskat inom alla offentliga nivåer. Om man jämför stat och landsting/regioner syns det gemensamma draget att andelen för teater, dans och musik ökat, medan andelen för litteratur, läsande och bibliotek minskat något på lång sikt för staten och inom perioden för landstingen/regionerna. Offentliga utgifter för kultur De totala offentliga utgifterna för kultur uppskattas utifrån de uppgifter från stat, regioner/landsting och kommuner som vi har samlat in och sammanställt. De sammanlagda offentliga utgifterna för kultur uppgick år 2013 till cirka 25 miljarder kronor. Under perioden har utgifterna ökat med cirka 6,2 procent räknat i 2013 års priser. Enligt ett annat sätt att mäta offentliga utgifters förändring, nämligen som andel av BNP, har storleken på de offentliga utgifterna för kultur förändrats mycket lite under perioden Som andel av BNP har dessa utgifter varierat mellan 0,65 och 0,69 procent, men andelen är densamma 2013 som den var Detta betyder att samtidigt som utgifterna har ökat både i löpande priser och när de årliga beloppen justeras för inflationen, har ökningen inte varit större än ökningen av BNP under samma period. Statens utgifter har legat relativt stabilt under perioden och varierat mellan 10,5 och 11 miljarder kronor, 2013 års utgifter är cirka 2,5 procent högre än Regionernas/landstingens utgifter har ökat med omkring 18 procent och kommunernas utgifter har ökat med drygt 6 procent under samma period. I kronor räknat har statens utgifter ökat med omkring 270 miljoner kronor. Regionernas/- landstingens och kommunernas utgifter har ökat med 560 respektive 620 miljoner kronor. Den tydliga ökning av de totala offentliga utgifterna som ses mellan 2012 och 2013 beror dels på den utgiftsökning som ses för kommunerna , dels på den ökning av statens utgifter som skedde 2013 främst beroende på en ökning inom folkbildningsanslaget. Regionernas/landstingens utgifter har ökat mer jämnt under hela perioden Det går att uppfatta en ökning av de totala offentliga utgifterna för kultur, men bilden blir en annan när man slår ut utgifterna på kronor per invånare. Då framträder i stället en bild av att utgifterna legat relativt stilla under perioden Åren minskade dessa utgifter för att därefter öka År 2013 var de totala offentliga utgifterna för kultur per invånare kronor jämfört med år 2007 då de låg på kronor, vilket är en ökning med 1,3 procent. 10

13 Tabell 1. Offentliga utgifter för kultur Miljoner kronor, 2013 års priser. Table 1. Public expenditures on culture SEK million, 2013 prices. År Stat Regioner/landsting Kommuner Summa Förändring per år, procent 0,24 1,50 0,62-0,96 1,22 3,46 Kr/invånare Andel av BNP, procent 0,66 0,67 0,69 0,66 0,65 0,66 0,66 Källa: Ekonomistyrningsverket, Statistiska centralbyrån och Enkät till regionernas/landstingens kulturchefer. Mnkr Kr/inv Mnkr kr/invånare Figur 1. Offentliga utgifter för kultur , totalt i miljoner kronor i 2013 års priser och i kronor per invånare. Obs! Skalorna är brutna! Figure 1. Public spending for culture , total in SEK million at 2013 prices and in SEK per resident Note! Scales are broken. 11

14 Staten står för den största andelen av de offentliga utgifterna för kultur, som 2013 var 44 procent. Kommunerna står för 41 procent och regionerna/ landstingen för 15 procent. Fördelningen av de offentliga utgifterna för kultur mellan stat, regioner/- landsting och kommuner har under perioden förändrats så att regionernas/- landstingens andel har ökat från 13 till 15 procent medan statens andel har minskat från 46 till 44 procent. 15% 41% 44% Stat Kommuner Regioner/landsting Figur 2. Offentliga utgifter för kultur 2013, fördelat mellan stat, kommuner och regioner/landsting. Procent. Figure 2. Public expenditures on culture 2013, allocated to government, regions/county councils and municipalities. Percent Undersökningen om samhällets kulturutgifter har under många år präglats av en strävan att göra jämförelser mellan de olika offentliga nivåerna och mellan det offentliga och det privata. För att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för jämförelser mellan statens, landstingens/- regionernas och kommunernas utgifter för kultur gjordes från och med 2007 en förändring så att landstingens/regionernas utgifter för folkhögskolor skulle räknas med. När även stora delar av statens anslag omfördelats i och med införandet av samverkansmodellen har det blivit svårt att finna några jämförbara enheter annat än på mycket övergripande nivå. Om man sammanfattar hur man på de olika offentliga nivåerna fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor, som utgifter för folkbildningen, så tycks dessa utgifters andel av de totala kulturutgifterna ha minskat inom alla offentliga nivåer. För staten gäller detta sett i ett längre perspektiv än under perioden , men för såväl landsting/regioner som kommuner syns en minskning, om än knapp, av andelen utgifter för folkbildningen under just de senaste sju åren. I övrigt är det inga andra områden där man kan göra en jämförelse mellan de tre offentliga nivåerna. Men om man jämför stat och landsting/regioner syns det gemensamma draget att andelen för teater, dans och musik ökat, medan andelen för litteratur, läsande och bibliotek minskat något på lång sikt för staten och inom perioden för landstingen/regionerna. I landsting/regioner har området musik taget för sig växt så mycket under perioden att det nu är större än området museer, utställningar, kulturmiljövård och arkiv. 12

15 Statens utgifter för kultur Sammanfattning År 2013 uppgick statens samlade utgifter för kultur till cirka 11 miljarder kronor. Statens utgifter för kultur delas upp i utgifter för kultur, folkbildning och medier. De totala utgifterna för kultur, räknat i 2013 års priser, har legat relativt stabilt mellan åren 1997 och 2002 på drygt 9 miljarder kronor årligen. Mellan åren 2003 och 2007 ökade utgifterna för att därefter stabilisera sig på en nivå omkring 10,5 11 miljarder årligen. Som andel av statsbudgeten har den legat på omkring 1,1 procent under åren för att därefter öka och från år 2007 ligga på omkring 1,3 procent. Det huvudområde som står för större delen av ökningen under perioden är huvudområdet kultur. Denna ökning skedde från början av 00-talet och fram till 2006 för att därefter ligga på en stabil nivå. Ökningen har skett för de flesta anslagsposter inom huvudområdet kultur. Men några har också minskat. Bidraget till kulturmiljövård har minskat successivt sedan början av 00-talet. Bidraget till litteratur och kulturtidskrifter uppvisar också en svag minskning sedan början av 00-talet. Även huvudområdet folkbildning har ökat. Statens utgifter inom huvudområdet folkbildning har legat på cirka 3 miljarder kronor mellan 1997 och 2006 och därefter på 3,3 3,5 miljarder kronor åren Däremot har huvudområdet medier minskat något. Minskningen har skett successivt under hela perioden och består i en minskning av presstödet. År 2013 uppgick de samlade utgifterna till cirka 11 miljarder kronor, vilket är 1,33 procent av statsbudgetens totala utgifter på cirka 827 miljarder kronor (figur 3). De totala utgifterna för kultur, räknat i 2013 års priser, har legat relativt stabilt mellan åren 1997 och 2002 på drygt 9 miljarder kronor årligen. Mellan åren 2003 och 2007 ökade utgifterna för att därefter stabilisera sig på en nivå omkring 10,5 11 miljarder årligen. Som andel av statsbudgeten har den legat på omkring 1,1 procent under åren för att därefter öka och från år 2007 ligga på omkring 1,3 procent. I figur 4 redovisas också statens utgifter för kultur i kronor per invånare. Befolkningen har ökat under perioden, vilket medför att ökningen av utgifterna i kronor per invånare inte blir lika stor som ökningen av de totala utgifterna för kultur. Tre huvudområden: kultur, folkbildning och medier Statens utgifter för kultur delas upp i tre huvudområden: kultur, folkbildning och medier. Det huvudsakliga innehållet i respektive huvudområde visas nedan. För en detaljerad beskrivning om vad som ingår respektive huvudområden, se bilaga 2. Inledning De statliga utgifterna för kultur bidrar bland annat till finansiering av de nationella kulturinstitutionerna, som exempelvis Operan, Dramaten, Dansens Hus och de centrala museerna. Staten finansierar också regional kulturverksamhet genom den så kallade kultursamverkansmodellen och ger stöd till den fria scenkonsten samt myndigheter, institutioner och stiftelser som verkar inom medie- och kulturområdet. Även statliga utgifter för folkbildning inräknas i utgifterna för kultur. Uppgifterna om statens utgifter för kultur har hämtats från Ekonomistyrningsverket. I bilaga 2 redovisas de anslagsposter som ingår i statens utgifter för kultur. 13

16 Statens utgifter för kultur: Huvudområde Kultur Folkbildning Medier Huvudsakliga anslagsposter* Centrala museer, nationella kulturinstitutioner inom scenkonst, bidrag till fria grupper inom scenkonsten, kulturmiljövård, kyrkoantikvarisk ersättning, bidrag till regional kulturverksamhet, filmstöd, Riksarkivet, ersättningar och bidrag till konstnärer, bidrag till litteratur och kulturtidskrifter, skapande skola samt myndigheter på kulturens område Bidrag till folkbildningen Presstöd, myndigheter på medieområdet *Se bilaga 2 för en komplett redovisning. Det huvudområde som står för större delen av ökningen under perioden är huvudområdet kultur. Denna ökning skedde från början av 00-talet och fram till 2006 för att därefter ligga på en stabil nivå. Ökningen har skett för de flesta anslagsposter inom huvudområdet kultur. Men några har också minskat. Bidraget till kulturmiljövård (inom delområdet kulturmiljö) har minskat successivt sedan början av 00-talet. Bidraget till litteratur och kulturtidskrifter (inom delområdet litteraturen, läsandet och språket) uppvisar också en svag minskning sedan början av 00-talet. Bidraget har inte minskat i löpande priser, då det legat på miljoner kronor per år. Minskningen syns först när man justerar för inflationen. Även huvudområdet folkbildning har ökat. Statens utgifter inom huvudområdet folkbildning har legat på cirka 3 miljarder kronor mellan 1997 och Som ett resultat av folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra (prop. 2005/06:192) ökade utgifterna till cirka 3,4 miljarder kronor 2007 för att därefter ligga på 3,3 3,5 miljarder kronor åren Ökningen mellan 2012 och 2013 består dels i en ökning av anslaget med 60 miljoner kronor för att utöka av platserna på folkhögskolornas allmänna kurser, och dels i en överföring av anslaget på 160 miljoner kronor för särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet Idrottsutbildarna (SISU). Utan denna omflyttning av medel mellan utgiftsområden hade folkbildningen haft en minskad andel av statens utgifter för kultur. Däremot har huvudområdet medier minskat något. Minskningen har skett successivt under hela perioden och består i en minskning av presstödet. 14

17 , , ,20 Miljoner kronor ,00 0,80 0,60 Procent , ,20 0 0, Summa Kultur Folkbildning Medier Andel av statsbudgeten Figur 3. Statens utgifter för kultur fördelat på huvudområden samt andel av statsbudgeten. Miljoner kronor, 2013 års priser. Figure 3. State spending for culture by main area and share of the state budget. SEK million, 2013 prices. 15

18 Kronor per invånare Summa Kultur Folkbildning Medier Figur 4. Statens utgifter för kultur fördelat på huvudområden. Kronor per invånare, 2013 års priser Figure 4. Government expenditures on culture by main areas. SEK per capita, 2013 prices 16

19 Utvecklingen inom huvudområdet kultur I tabell 6 (bilaga 1) visas utvecklingen av de delområden som ingår i huvudområdet kultur. I figur 5 visas fördelningen mellan delområdena för år ,5% 1,2% 0,5% 4,2% 5,3% 5,2% 4,9% 23,7% Kulturområdesövergripande verksamhet Museer och utställningar Teater, dans och musik Kulturmiljö Arkiv Ersättningar och bidrag till konstnärer Film 13,8% 20,2% Litteraturen, läsandet, och språket Skapande skola Bildkonst, arkitektur, form och design Forskning 18,5% Figur 5. Statens utgifter 2013 inom huvudområdet Kultur. Procent. Figure 5. Government expenditures 2013 within main area Culture. Percent. Utvecklingen av de olika delområdena över tid påverkas av införandet av kultursamverkansmodellen Då infördes i statsbudgeten anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet. Anslaget bildades genom att en rad tidigare anslag och delar av anslag sammanfördes och ingår sedan dess i delområdet kulturområdesövergripande verksamhet. Detta anslag fördelas av landstingen/ regionerna på olika kulturområden, och fördelningen har följts upp av Statens kulturråd. 4 I kulturområdesövergripande verksamhet ingår Bidrag till regional kulturverksamhet som största post, och utgjorde 80 procent av delområdet Statens kulturråd,

20 Övriga förändringar och trender som kan ses i statens utgifter för kultur är: Museer och utställningar: ökande trend från 1997 fram till 2005 för att därefter ligga relativt stabilt till och med Anslagen minskade 2011 på grund av överföring av anslagsmedel till kultursamverkansmodellen. Mellan 2011 och 2013 är trenden ökande igen. Teater, dans och musik: åren var trenden minskande för att därefter följas av en ökande trend Anslagen minskade 2011 på grund av överföring av anslagsmedel till kultursamverkansmodellen. Mellan 2011 och 2013 låg anslagen relativt stabilt. Kulturmiljö: ökande trend. Den kyrkoantikvariska ersättningen, som utgör drygt hälften av delområdet kulturmiljö, tillkom 2002 och ökade fram till 2009 för att därefter ligga relativt stabilt. Dock har bidraget till kulturmiljövård minskat successivt under perioden Arkiv: ökande trend, på grund av ökningen för Riksarkivet. Ersättning och bidrag till konstnärer: svagt ökande trend. Film: ökande trend fram till Litteraturen, läsandet och språket: ligger relativt stabilt med en minskning 2011 som beror på en överföring av anslagsmedel för biblioteksverksamhet till kultursamverkansmodellen. Dock minskar bidraget till litteratur och kulturtidskrifter. Skapande skola: bidraget infördes 2008 och har utökats sedan dess. Bildkonst, arkitektur, form och design: trenden är svagt minskande och beror delvis på att delar av anslaget överfördes till kultursamverkansmodellen Inom delområdet minskar bidrag till bild och formområdet samt bidrag till konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön. 18

Samhällets utgifter för kultur

Samhällets utgifter för kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samhällets utgifter för kultur 2014-2015 Kulturfakta 2016:1 Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05 2016-10-17 1(6) Samhällets utgifter för kultur Referensår 2014 2016 Produktkod KU05 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur 2016

Samhällets utgifter för kultur 2016 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samhällets utgifter för kultur 2016 Kulturfakta 2017:4 Postadress: Box 188, 101 23 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 11, 4 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

kulturens finansiering 2008 2009 Kulturen i siffror 2010:7

kulturens finansiering 2008 2009 Kulturen i siffror 2010:7 kulturens finansiering 2008 2009 Kulturen i siffror 2010:7 Cultural Funding 2008 2009 Kulturens finansiering 2008 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Tove de Vries,

Läs mer

Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö 2013. Clas-Uno Frykholm

Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö 2013. Clas-Uno Frykholm Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö 2013 Clas-Uno Frykholm Myndighetens uppgifter är! Att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen utvärdera, analysera och redovisa effekter av

Läs mer

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH

Läs mer

kulturen i siffror 2008#7 kulturens finansiering 2007

kulturen i siffror 2008#7 kulturens finansiering 2007 kulturen i siffror kulturens 8#7 finansiering 7 Cultural funding 7 Kulturens finansiering 7 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Elin Jakobsson, tel. 8 59 64 43 Printed

Läs mer

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi.

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi. STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV 2013 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Disposition... 5 Metodfrågor... 5 Omfång... 6 STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV

Läs mer

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 Music 2002 Musik 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar: Anita Jonsson, Kulturrådet, tel. 08 519 264 48 ISSN

Läs mer

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011 Kulturens pengar Karlstad 9 februari 2011 Sammanlagda kulturutgifter år 2009 68 miljarder kronor Hushållen 45,2 miljarder - 66 procent (11 300 kr/hushåll) Staten 10,2 miljarder - 15 procent Kommunerna

Läs mer

tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 2006

tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 2006 tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 26 Statens kulturråd, Box 7843, 13 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 8 519 264 Fax: 8 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Budget fördelning av anslag

Budget fördelning av anslag Bildnings- och kulturförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-19 1(2) KN160085 Kulturnämnden Budget 2016 - fördelning av anslag Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslag om fördelning

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS. Skapande skola. Mer kultur till skoleleverna och mer jobb till konstnärerna? 2016-05-17

MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS. Skapande skola. Mer kultur till skoleleverna och mer jobb till konstnärerna? 2016-05-17 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Skapande skola Mer kultur till skoleleverna och mer jobb till konstnärerna? 2016-05-17 Innehåll Inledning...5 Mer kultur till skoleleverna?...6 Vad datakällorna innefattar

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2015. Special transport services and national special transport services 2015. Statistik 2016:24

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2015. Special transport services and national special transport services 2015. Statistik 2016:24 Färdtjänst och riksfärdtjänst 2015 Special transport services and national special transport services 2015 Statistik 2016:24 Färdtjänst och riksfärdtjänst 2015 Special transport services and national

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER

KULTUR OCH UPPLEVELSER 40 KULTUR OCH UPPLEVELSER KULTUR Kultur och kreativitet är viktiga faktorer för den enskildes utveckling, för samhällets sammanhållning och för ekonomisk tillväxt. José Manuel Barroso, ordförande för Europakommissionen

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar OE 24 SM 1301 Kommunernas och landstingens resultat 2012 Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar Statement of accounts for the municipalities and county councils

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Studieförbundens ekonomi

Studieförbundens ekonomi Studieförbundens ekonomi 2009 Inledning Folkbildningsrådet har sedan 2005 sammanställt uppgifter om studieförbundens samlade ekonomi på samtliga organisationsnivåer: nationell, regional- och lokal nivå.

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004 UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 Statistik Sida 1 (14) STATISTIK UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 INLEDNING DETTA ÄR EN UPPDATERING AV RAPPORTEN Upplevelseindustrin 23 Statistik och jämförelser, utgiven av KK stiftelsen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

KULTUR- SAMVERKANS- MODELLEN. Ekonomi och personal till och med 2015

KULTUR- SAMVERKANS- MODELLEN. Ekonomi och personal till och med 2015 KULTUR- SAMVERKANS- MODELLEN Ekonomi och personal till och med 2015 Bild omslag: Salongen, GöteborgsOperan. Foto: Ingmar Jernberg. INNEHÅLL FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 INLEDNING... 7 INTÄKTER OCH KOSTNADER

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Förändrad statistisk redovisning av public service

Förändrad statistisk redovisning av public service PUBLIC SERVICE 1 (5) 2017-12-14 Johan Norberg Nationalräkenskaper Förändrad statistisk redovisning av public service I september 2019 kommer SCB ändra redovisningen i nationalräkenskaperna avseende radio-

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:1 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003 Investments in agricultural machinery and equipment in 2003 Sammanfattning Jordbrukets investeringar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

2010:8 Kulturverksamheter i Eskilstuna. Utvecklingen i förhållande till jämförbara kommuner

2010:8 Kulturverksamheter i Eskilstuna. Utvecklingen i förhållande till jämförbara kommuner 2010-12-07 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:8 Kulturverksamheter i Eskilstuna I denna faktasammanställning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

TEATER OCH DANS 2003 KULTUREN I SIFFROR 2004:4

TEATER OCH DANS 2003 KULTUREN I SIFFROR 2004:4 TEATER OCH DANS 2003 KULTUREN I SIFFROR 2004:4 Theatre and Dance 2003 Teater och dans 2003 Swedish National Council for Cultural Affairs Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Sofia Johansson,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

REGIONALISERING. Kultur i hela landet EN ANALYS AV KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONALISERING. Kultur i hela landet EN ANALYS AV KULTURSAMVERKANSMODELLEN REGIONALISERING Kultur i hela landet EN ANALYS AV KULTURSAMVERKANSMODELLEN 2011 2015 Kultur i hela landet EN ANALYS AV KULTURSAMVERKANSMODELLEN 2011 2015 Upplysningar om innehållet: Andersson Louise M

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västernorrlands län................................................... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012 KULTURSAMVERKANS- MODELLEN Uppföljning 2012 Innehåll FÖRORD... 5 DEL 1. INLEDANDE INFORMATION... 6 Sammanfattning... 6 Bakgrund och syfte... 7 Metodfrågor... 9 Landstingens/regionernas rutiner för uppföljning

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer