Marknadsbrev maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsbrev maj 2013"

Transkript

1 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en trevande inledning på året. Den stora besvikelsen är tillväxtmarknaderna som i skrivande stund inte har orkat sig över nollstrecket. Sverige då? Jo, fram till mitten av mars var den svenska börsen en av de bästa, men sen kom uppgången av sig. En Cypernkris, lite svagare konjunkturstatistik och bolagsrapporter som inte riktigt lyckades övertyga tycks vara de främsta orsakerna. Men jag tror även att känslan av att det hade gått lite väl snabbt uppåt bidrog till att börsen vek nedåt. Den svenska börsen hade stigit nästan 30 procent från i somras till mitten av mars. Och då är det ju ganska naturligt med en paus för reflektion. Det är inte bara börsutvecklingen som har varit blandad. Även konjunkturstatistiken har varit spretig. När vi gav ut vår konjunkturprognos i januari målade vår chefekonom Heidi Elmér upp ett scenario där centralbankernas stimulanser ger effekt och återhämtningen i världsekonomin tilltar. Hur står sig den bilden idag lite drygt tre månader senare? Det besvarar Heidi på nästa sida. I vanlig ordning har vi med en fördjupning i marknadsbrevet. Den här månaden har vi valt att titta närmare på den kinesiska ekonomin. Under förra året växte Kina i den lägsta takten på många år. Och det verkar som att tiden med tvåsiffriga tillväxttal är förbi. Men vad innebär det för Kinas ekonomi och börs, och ger det anledning till oro? Läs vår syn på sidan 5. Vår absolut största sparform är den traditionella livförvaltningen. Och på senare tid har denna ifrågasatts eftersom dagens rekordlåga räntor anses göra det svårt att skapa god avkastning till spararna. På sidan 7 ger Lars-Göran Orrevall, chef för investeringsstrategi på Skandia Liv, vår syn på hur det låga ränteläget påverkar våra möjligheter att skapa avkastning till spararna. Lars-Göran berättar även varför vi anser att den traditionella förvaltningen är mer modern än någonsin. Marknaden i korthet Återhämtningen fortsätter trots en del svagare data under våren USA och Kina är draglok medan Euroområdet fortsätter bromsa Centralbankerna gör vad de kan för att stimulera Visste du att du numera kan prenumerera på marknadsbrevet? På vår hemsida kan du anmäla din mejladress och på så sätt få marknadsbrevet i din mejlbox varje månad! Trevlig läsning! Jim Rotsman, chef Skandia Investment Center

2 MAKROPERSPEKTIV Återhämtnin en fortsätter trots motvind Under våren har det varit en del besvikelser över att tillväxten varit långsammare än väntat. Bilden av en gradvis återhämtning av den globala konjunkturen håller dock i stora drag. Men det är en tudelad konjunkturbild där euroområdet befinner sig i recession medan läget ser ljusare ut i USA, Kina och Sverige. Centralbankerna fortsätter med den ultralätta penningpolitiken. För Riksbanken har sannolikheten för en räntesänkning ökat, men vårt huvudscenario är att reporäntan ligger kvar på 1 procent i juli. Sedan mitten av mars har en del ekonomisk statistik fallit ut svagare än väntat. BNP-tillväxten i flera länder har varit lite av en besvikelse och arbetslösheten fortsätter att vara hög på många håll. Betyder det att de gröna skott som tappert tittade fram tidigare i år har knäckts av upprepade frostnätter? Nej, konjunkturen är inte helt knäckt även om tillväxten inte heller har bjudit på några glädjeskutt. Jag tycker fortfarande att bilden av en gradvis återhämtning av den globala konjunkturen står sig. Men återhämtningen är inte helt synkroniserad utan länder och regioner växer i olika hastighet. Studerar vi några konjunkturindikatorer så visar exempelvis olika industribarometrar att läget är ljummet i USA, Kina och Sverige, medan det fortfarande är frostigt i stora delar av Europa. Trots att data varit något svagare än väntat i USA fortsätter ekonomin att växa i maklig takt. Förbättringen på husmarknaden fortgår och privat konsumtion är det största bidraget till tillväxten. Det som håller tillbaka är skattehöjningar och utgiftsminskningar, men ekonomin växer på trots den finanspolitiska motvinden. I euroområdet ser det däremot fortsatt mörkt ut. Men här är bilden splittrad. Tyskland utmärker sig med en konkurrenskraftig industri och rekordlåg arbetslöshet. Förutsättningarna för god tillväxt finns där, men Tyskland klarar inte att ensamt hålla emot recessionen som länderna i Sydeuropa befinner sig i. För euroområdet som helhet har tillväxten därför fortsatt att falla och arbetslösheten stiger till allt högre nivåer. Det är inte en hållbar situation och det har fått även de mest hårdnackade åtstramningsivrarna att mjukna. Nu ser vi tendenser till upprivna besparingspaket och planer på att tillåta det att ta längre tid att nå budgetbalans för de krisdrabbade länderna. I nuläget är det viktigare att få ett stopp på dödsspiralen av recession och stigande arbetslöshet än att snabbt få budgetar i balans. Samtidigt är det inte heller en lösning att spendera sig ur krisen. Det som krävs är reformer på framför allt arbetsmarknaden för att förbättra många länders konkurrenskraft. För att komma tillrätta med euroområdets underlig Konjunkturbarometrar, industrin, index USA Kina Sverige Euroområdet, höger skala Source: Reuters EcoWin gande problem behövs även en städning och anpassning av bankernas balansräkningar. Tyvärr verkar det dröja, och så länge Europa dras med olösta problem i banksektorn lägger det en hämsko på den ekonomiska tillväxten. Överflöd av cash För att stödja ekonomierna fortsätter centralbankerna med samma medicin som tidigare dvs. att hålla styrräntorna nära noll och fortsätta med så kallade kvantitativa åtgärder i form av exempelvis lån till banker och köp av obligationer. Den senaste tiden har flera centralbanker lagt in en ytterligare växel för att lätta på penningpolitiken. Japans centralbank har introducerat mycket expansiva och okonventionella penningpolitiska åtgärder för att kicka igång den stagnerande japanska ekonomin. Den europeiska centralbanken ECB har sänkt sin styrränta till 0,50 procent och är beredd att göra mer om det krävs. Bland annat diskuteras en negativ inlåningsränta samt åtgärder riktade mot små och medelstora företag för att göra deras finansiering både billigare och lättare. Miljön med ultralätt penningpolitik kommer alltså bestå

3 Grafen nedan visar de fem stora centralbankernas balansräkningar omräknat i dollar. Där syns tydligt att det är den amerikanska centralbanken Fed samt euroområdets ECB som i absoluta tal pumpat ut störst mängd likviditet i det finansiella systemet. Fed har tydligt signalerat att de fortsätter med sina kvantitativa åtgärder till dess att en tydlig förbättring av arbetsmarknaden skett. I grafen har jag räknat med att det pågår i nuvarande takt året ut. ECB:s balansräkning har krympt något sedan årsskiftet då en del banker betalat tillbaka sina lån. Men gör ECB verklighet av planerna på kompletterande åtgärder riktade mot små och medelstora företag kommer balansräkningen sannolikt expandera igen. Men det beror också på hur villkoren utformas. Japans centralbank avser att fördubbla den monetära basen på två år och kommer därmed att få en balansräkning som är lika stor som Feds och ECB:s i dollartermer när man är klar. Storbritannien och Schweiz har också expanderat sina balansräkningar ordentligt de senaste åren i förhållande till sina respektive ekonomiers BNP. Sammantaget summerar dessa fem centralbankers balansräkningar till ungefär miljarder dollar och de kommer fortsätta svälla. Det här bidrar till att smörja de finansiella marknaderna inte bara i de länder som tar till sedelpressarna. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Big Five : Centralbankers balansräkningar Tusen miljarder dollar Euroområdet Japan Storbritannien Schweiz USA Source: Reuters EcoWin Tudelad svensk ekonomi Den svenska konjunkturen har mer gemensamt med Tyskland och USA än med de svaga sydeuropeiska länderna. Men även här är det lite blandad kompott. Industrin har det trögt och det är främst den starka kronutvecklingen som tynger. I takt med att den globala konjunkturen tar bättre fart borde det även gynna den svenska exportindustrin. De svenska hushållen är dock på bättre humör och ser optimistiskt på utvecklingen framför allt när det gäller bedömningen av den egna ekonomin som gynnas av låga bolåneräntor, goda reallöneökningar och bra utveckling av tillgångspriser både på börsen och på bostäder. Samtidigt går det inte att blunda för att arbetslösheten har fortsatt att krypa uppåt och är på en relativt hög nivå. Det är framför allt utsatta grupper som ungdomar, äldre och utrikesfödda som lider av hög arbetslöshet och det tyder på att arbetsmarknaden tyngs av strukturproblem. Parallellt med tecken på en tudelad svensk ekonomi är inflationstrycket mycket lågt. Det är en kombination av de senaste årens förstärkning av kronan och låga prispåslag Parallellt med tecken på en tudelad svensk ekonomi är inflationstrycket mycket lå t. från företagen som bidrar till en låg inflation. Det fick Riksbanken att i april kraftigt sänka inflationsprognosen och signalera att reporäntan stannar på 1 procent ända till hösten Enligt traditionell analys borde så låg inflation egentligen motivera ytterligare sänkning av reporäntan, men majoriteten i Riksbanken har gång på gång lyft fram att de även tar hänsyn till finansiella obalanser som den höga skuldsättningen hos svenska hushåll när de fattar beslut om reporäntan. Om man jämför penningpolitiken med hur man tankar en bil så brukar överväganden normalt handla om hur mycket bensin man ska fylla i tanken på bilen. Men oenigheten inom direktionen har inte bara handlat om hur vältankad bilen ska vara. De är inte heller överens om vilken typ av bil det är som ska tankas. Är det en bensinbil eller etanolbil? Fel bränsle i fel bil kan vara ödesdigert tycks majoriteten resonera. En livlig och stundtals hätsk debatt om penningpolitikens mål och måluppfyllelse har därför stormat så väl inom som utanför Riksbanken det senaste året. Den allra fränaste kritiken har kommit från minoriteten i Riksbanken med Lars Svensson i spetsen. Till sommaren kommer två nya personer att efterträda Lars Svensson och Barbro Wickman- Parak i direktionen. Hur maktbalansen i direktionen ändras återstår att se, och det är inte säkert att det blir en fulltalig En livli och stundtals hätsk debatt om penningpolitikens mål och måluppfyllelse har därför stormat så väl inom som utanför Riksbanken det senaste året. direktion till nästa penningpolitiska möte i början av juli. Det beror på hur snabbt de nya personerna kan tillträda. Vad ska man då tro om utvecklingen av reporäntan framöver? Givet att ekonomin är på väg att återhämta sig och arbetslösheten toppar till sommaren så borde reporäntan stanna kvar på 1 procent och sedan ligga kvar där till en bit 3

4 in i nästa år. Men det ska erkännas att sannolikheten för ytterligare en sänkning är stor. De avgörande faktorerna är hur kronan och arbetsmarknaden utvecklas. Jag räknar dock inte med att någon av dessa variabler har förändrats så markant innan nästa möte att det motiverar en sänkning. Blir det ytterligare en räntesänkning är septembermötet mer sannolikt. Riskerna är fortfarande på nedsidan Sammantaget står sig den konjunkturbild som vi målade upp i början av året i stora drag. Den globala tillväxten återhämtar sig gradvis även om förbättringstakten är något lägre än vi räknade med. Det är också tydligt att länder som USA, Kina och Sverige går bättre medan euroområdet Det är också tydli t att länder som USA, Kina och Sveri e år bättre medan euroområdet fortfarande brottas med stora problem. fortfarande brottas med stora problem. Riskerna för konjunkturscenariot är därmed fortfarande på nedsidan och det är främst eurokrisen och olösta underliggande problem hos bankerna som vi är mest bekymrade över. Riskbilden är komplex och vårt scenario förutsätter att politikerna fortsätter att ta ansvar för att implementera nödvändiga reformer och åtgärder. Samtidigt fortsätter centralbanker att stimulera med ultralätt penningpolitik. Hittills har de stora mängderna överskottslikviditet bidragit till att hålla nere marknadsräntor och pressa ihop riskpremier, vilket gynnat riskfyllda Börserna är dock helt klart känsli a för ne ativ information kring konjunkturutvecklin en särskilt i USA och Kina som väntas vara tillväxtmotorerna i världskonjunkturen. tillgångar som aktier. De senaste månaderna har vi därmed sett en divergerande trend där börserna utvecklats starkt, medan statsobligationer generellt sett har sjunkit och åter befinner sig på historiskt mycket låga nivåer. Börserna är dock helt klart känsliga för negativ information kring konjunkturutvecklingen särskilt i USA och Kina som väntas vara tillväxtmotorerna i världskonjunkturen. Men för sparare finns inte många vettiga alternativ. Marknadsräntor är redan på mycket låga nivåer och har troligen begränsad fallhöjd från dagens nivåer. Även om riskerna kring konjunkturbilden fortfarande är på nedsidan kommer centralbankerna att finnas där med konstgjord andning och det verkar som att respiratorn kommer att vara in kopplad länge än Marknadsutveckling olika tillgångsslag Index jan 2013 = 100 (vänster axel) resp. procent (höger axel) 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 januari februari mars april maj 2013 Aktieindex (MSCI World) Råvaruindex (CRB) Statsobligationsränta 10 år, Sverige (höger) Statsobligationsränta 10 år, USA (höger) Source: Reuters EcoWin Heidi Elmér Chefekonom 4

5 FÖRDJUPNING Kina på vä in i ny tillväxtfas Förra året växte Kinas ekonomi med 7,8 procent, vilket var den lägsta nivån under 2000-talet. Under de kommande åren är det dessa nivåer som vi kommer få vänja oss vid. Men Kina kommer fortfarande att vara en av de snabbast växande tillväxtmarknaderna, och om målsättningen att ställa om ekonomin till att i högre grad bygga på inhemsk konsumtion ska lyckas, så är den lägre tillväxten både önskvärd och förmodligen nödvändig. Det finns två huvudsakliga anledningar till att den kinesiska ekonomin började bromsade in under Dels tvingades myndigheterna strama åt finans- och penningpolitiken i syfte att hejda den stigande inflationen. Dessutom bidrog inbromsningen på viktiga exportmarknader till att tillväxttakten sjönk. Men den omställning till lägre långsiktig tillväxt som Kina står inför beror inte bara på konjunkturella faktorer. Det är istället strukturella förändringar som kommer ikapp en ekonomi med växtvärk. Kina måste ställa om från en ekonomi driven av export och investeringar till att i större utsträckning bygga på inhemsk konsumtion. Inbromsnin, in en kollaps. Kina har redan påbörjat sin omställning. Men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om ett par procentenheters lägre tillväxttakt från en mycket hög nivå, ingen krasch. Den nya kinesiska regeringens mål är en tillväxt på omkring 7,5 procent per år. Och Kina kommer fortfarande att vara en av de snabbast växande tillväxtmarknaderna under lång tid framöver. OECD spår t.ex. att Kina kommer att ha den högsta tillväxten av de större tillväxtmarknaderna under resten av decenniet, och Kinas ekonomi kommer att utgöra 28 procent av världsekonomin 2030, från 17 procent under BNP-tillväxt Procent Källa: Bloomberg 1 Källa: OECD Looking to 2060: Long-term global growth prospects Procentsatser avser köpkraftsjusterade termer. Risk för medelinkomstfälla? Kina har ofta kallats för världens verkstad på grund av sin omfattande tillverkningsindustri. Men de faktorer som har gynnat Kinas tillväxt billig arbetskraft och hög utväxling på enkel teknologi håller gradvis på att försvinna i takt med att lönerna har stigit i snabb takt. Det innebär att Kinas konkurrensfördelar inom den enklare tillverkningsindustrin håller på att minska. Det här är en naturlig följd av att landet har en undervärderad och kontrollerad valuta som bara gradvis tillåts appreciera. Samtidigt ligger landets näringsliv ännu långt efter konkurrenter från högteknologiska länder inom mer avancerade sektorer. Historiskt har många länder gjort resan från låginkomstland till medelinkomstland. Men desto färre har gått vidare till att bli höginkomstländer. Istället har de fastnat i det som brukar kallas för medelinkomstfällan. Och vissa bedömare menar att Kina nu står inför denna utmaning. För att lyckas styra om till en konsumtionsdriven ekonomi behöver de kinesiska myndigheterna fokusera på effektivare resursanvändning, ökade investeringar i humankapital och innovationer samt stimulera en övergång till produktion av varor och tjänster med högt förädlingsvärde. Även om stigande löner kommer att försämra Kinas konkurrenskraft inom den enklare tillverkningsindustrin, så är det samtidigt en viktig förutsättning för omställningen till en konsumtionsdriven ekonomi med växande medelklass som viktig bas. 5

6 Orosmolnen: fasti hetsmarknaden och banksektorn Ett resultat av den blomstrande kinesiska ekonomin har varit en glödhet fastighetsmarknad, som utgör en betydande risk för den kinesiska ekonomin. Men att Kina står inför ett scenario med en fastighetskrasch med liknande konsekvenser som den i USA är ändå inte troligt. En viktig faktor är att efterfrågan på bostäder är stor i Kina inte minst på grund av den fortsatt stora urbaniseringstrenden. Vidare är skuldsättningen bland kinesiska husköpare avsevärt lägre än i USA. Myndigheterna inför nu också hårdare regler för husköpare som bland annat innefattar höjda handpenningskrav och räntor för husköpare samt striktare beskattning av vinster som uppstår vid husförsäljningar. Även om det finns risk för att implementering av dessa åtgärder blir bristfällig, inte minst på grund av korruption, tror vi att de kommer att bidra till att bromsa, men inte knäcka, fastighetsmarknaden. Ett annat orosmoln är skuldsättningen i banksektorn. Under de senaste åren har bankerna ökat sin kreditgivning till kommunerna i samband med de omfattande byggnadsoch infrastrukturprojekt som lanserades under finanskrisen. Det har lett till att kommunernas skuldberg har vuxit och att andelen dåliga lån har ökat bland bankerna under sex kvartal i rad. Bankerna tvingas nu öka sina avsättningar för att täcka kreditförluster, vilket drabbar vinsttillväxten. En snabb ökning av kreditförlusterna skulle kunna utlösa en bankkris. Bristande statistik och transparens gör situationen svårbedömd. Men uppskattningar gör gällande att Kinas totala statsskuld, inklusive dem på kommunnivå, uppgår till knappt 50 procent av BNP. Det är fortfarande en låg skuldsättning jämfört med flertalet andra länder och ökar myndigheternas förmåga att rekapitalisera banksektorn vid behov. Investera i Kina trots lä re tillväxt? En central fråga för investerare är vad lägre tillväxt i Kina kommer att innebära för börsutvecklingen. Naturligtvis kommer vissa sektorer av Kinas näringsliv att påverkas av att tillväxttakten minskar. Men ett lands tillväxttakt har visat sig ha lågt samband med börsens utveckling. Och även om tillväxttakten blir något lägre under de närmaste åren, så kommer konsumtionsrelaterade sektorer att gynnas av att konsumtionen kommer växa som andel av BNP. Potentialen för företag som gynnas av inhemsk konsumtion är stor. Kinas medelklass är redan större än USA:s samlade befolkning och trots det är det bara en fjärdedel av Kinas befolkning som ingår i medelklassen. Det innebär att en befolkningsmängd motsvarande tre gånger USA:s ännu inte har gjort den konsumtionsresa som en övergång till medelklassen innebär. I det vanligaste kinesiska börsindexet 2 är det endast 10 procent av aktierna som utgörs av direkt konsumtionsrela- 2 MSCI China terade bolag. Men även andra sektorer, såsom telekombolag och hälsovårdsföretag, kommer att gynnas av ökad konsumtion och en växande medelklass. Den kinesiska börsen kan därmed ge en bra exponering mot de trender som förväntas prägla Kina under kommande år. Samtidigt består den största delen av indexet, ca 40 procent, av banker. Och med tanke på oron för skuldsättningen inom banksektorn, utgör det en risk. Men det finns även andra sätt att få exponering mot en konsumtionsdriven tillväxt i Kina. Kringliggande länder gynnas av Kinas framfart. Taiwan är ett bra exempel på detta där knappt en tredjedel av exporten går till Kina. I fonder av typen Greater China brukar Taiwan utgöra omkring en fjärdedel av innehavet, vilket kan vara ett bra sätt att ta del av efterfrågan bland Kinas växande medelklass. Även flertalet svenska bolag har stort utbyte med Kina. Ett bolag som svenska H&M öppnar nya butiker i Kina på veckobasis ett tydligt exempel på hur även svenska bolag drar fördel av Kinas växande medelklass. Och flera av de svenska verkstadsbolagen har en betydande del av sin försäljning i Asien, där Kina utgör en stor del. Vår bedömning är att Kinas tillväxt kommer att befinna sig kring nuvarande nivåer på omkring 7,5 8 procent under de närmaste åren för att på sikt minska till 6 7 procent. Det innebär att Kina kommer att fortsätta vara en viktig drivkraft för den globala ekonomin under lång tid framöver. Om omställnin en till en konsumtionsdriven ekonomi blir fram ån srik, kommer det skapa nya möjligheter för såväl inhemska som utländska börsföreta. Om omställningen till en konsumtionsdriven ekonomi blir framgångsrik, kommer det skapa nya möjligheter för såväl inhemska som utländska börsföretag. Vi ser därför inte avtagande tillväxt som ett hinder för börsutvecklingen. De främsta utmaningarna i närtid är den internationella konjunkturutvecklingen och att parera riskerna i fastighetsmarknaden och banksektorn. Johan Lundqvist Heidi Elmér 6

7 PLACERA Fun erar traditionell livförvaltnin fortfarande? På senare tid har den traditionella livförvaltningen ifrågasatts. Den främsta anledningen är att dagens rekordlåga räntor anses göra det svårt att skapa god avkastning till spararna. För vissa livförsäkringsbolag stämmer det. Det är till och med så att ett flertal bolag har tvingats stänga för nya kunder. Men Skandia Livs finansiella ställning är god. Faktum är att jag anser att den traditionella förvaltningsformen är mer modern idag än någonsin. Den traditionella livförvaltningen kom till på 1870-talet i Sverige och har överlevt ekonomiska kriser, börsfall och till och med världskrig. En viktig anledning till att förvaltningsformen har överlevt i snart 150 år handlar om riskspridning. En traditionell livportfölj består ofta av en blandning av främst aktier och obligationer. Historiskt har det inneburit att när aktiemarknaderna har fallit kraftigt, har avkastningen på obligationerna kompenserat för värdeminskningen på aktieinnehavet. Hur stort problem ut ör de lå a räntorna? För närvarande befinner sig obligationsräntorna på rekordlåga nivåer. Låga räntor är en utmaning för alla som placerar långsiktigt eftersom de dels ger låg avkastning, men också för att värdet på obligationer faller när räntorna stiger, vilket de så småningom förväntas göra. Obligationer utgör en viktig del i en portfölj. Men med dagens rekordlåga räntor ska man inte förvänta sig någon exceptionell avkastning från dessa den närmaste tiden. Vi har dock minskat den genomsnittliga löptiden på våra obligationsinnehav, vilket minskar portföljens känslighet mot stigande räntor. Dessutom har vi inte längre några utländska obligationer, vilket gör att sårbarheten från internationell turbulens har minskat. I da slä et är andelen obli ationer i vår portfölj den lä sta nå onsin. I dagsläget är andelen obligationer i vår portfölj den lägsta någonsin och vi har omkring 60 procent av vårt portföljinnehav placerat i så kallade riskfyllda tillgångar t ex aktier, fastigheter, råvaror och onoterade innehav. De här tillgångarna kommer att kunna skapa avkastning även med de rekordlåga räntorna. Anledningen till att vi kan ha en så pass hög andel i riskfyllda tillgångar är för att vi är så finansiellt starka. Garanti vikti are än nå onsin? Den främsta fördelen med att spara i traditionell försäkring är att sparandet omfattas av en garanterad ränta. För närvarande uppgår den till 1,25 procent före skatt och avgifter. Det innebär att du alltid är garanterad en avkastning på 1,25 procent per år i ditt sparande. Anledningen till att garantiräntan är särskilt viktig i dagens läge är att svängningarna på de finansiella marknaderna har ökat. I de flesta Den främsta fördelen med att spara i traditionell försäkrin är att sparandet omfattas av en aranterad ränta. investeringar är det spararen själv som står hela risken. Om marknaderna utvecklas dåligt är det spararen som får lägre pension. Här fyller den traditionella livförvaltningens garanti en mycket viktig funktion du har alltid en garanti i botten. Garantin är bara en aranti det kan bara bli bättre En ränta på 1,25 procent låter kanske inte så imponerande, särskilt i jämförelse med den avkastning som aktier kan ge under bra år. Men garantiräntan är just den garanterat lägsta nivån det kan bara bli bättre. Den avkastning som försäkringen ger varje år kallas i traditionell förvaltning för återbäringsränta. Under de senaste 15 åren har den genom- 7

8 snittliga återbäringsräntan varit 6,2 procent per år. Det är en bra bit över inflationen som i genomsnitt har varit 1,3 procent per år. På lång sikt följer återbäringsräntan livportföljens totala avkastning, men de kommer att skilja sig under kortare perioder. Anledningen är att vi vill att värdeökningen på försäkringskapitalet ska vara så jämn som möjligt, så att vi kan ge en god återbäringsränta även under år då portföljens avkastning har varit låg. Varför Skandia Liv? Den viktigaste egenskapen hos ett traditionellt livförvaltningsbolag är dess finansiella styrka, eftersom det skapar stor handlingsfrihet att placera pengar. Under de senaste åren har ett antal livbolag lämnat marknaden eller stängt ned för nya kunder. Skandia Liv har god finansiell styrka. Vår solvensgrad, dvs. värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra kunder i form av framtida garanterade utbetalningar, uppgår till 158 procent en av de högsta nivåerna på marknaden. En hög solvens ger oss stor frihet i vår kapitalförvaltning. För dig som kund innebär det större möjlighet att sparkapitalet växer i värde. En hö solvens er oss stor frihet i vår kapitalförvaltnin. Traditionell förvaltnin runden i ett balanserat sparande Alla har vi vår egen sparprofil som anger hur stor risk vi är villiga att ta och hur vi vill att vår portfölj ska se ut. Skandia Livs tillgångsportfölj erbjuder de allra flesta en bra grund i ett långsiktigt sparande. Grunden bygger på god riskspridning och garanti. Den här grunden kan sedan byggas på med andra byggklossar som fonder, aktier, obligationer eller strukturerade produkter. Lars-Göran Orrevall Chef investeringsstrategi på Skandia Liv 8

9 Detta är en annons från Schroder. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonsen. För mer information, se ansvarsbegränsningen sist i detta marknadsbrev. Varför europeiska aktier? Den europeiska marknaden är föränderlig, och det är svårt för investerare att hänga med i vilka trender som favoriseras. Just nu ser vi ett stort intresse för säkra kort dvs. företag som trots den låga tillväxten i Europa och globalt har affärsmodeller som möjliggör ökad försäljning med bibehållna marginaler och starka kassaflöden. Det svenska företaget Assa Abloy är ett utmärk exempel på ett sådant företag, och vi fokuserar vår fond - European Special Situations på denna typ av globalt ledande företag. Hur tänker vi krin portföljen och vad är vårt fokus? En läxa jag har lärt mig från 2008 är att man tillfälligt kan missbedöma just hur ombytlig marknaden är. En konsekvens av det är att vi nu har flera mindre innehav i många bolag istället för större innehav i färre bolag. Vår portfölj har helt enkelt fått en bredare riskspridning och har på så sätt större motståndskraft mot oväntade situationer. Vi har nu ett större antal bolag som vi bedömmer ha möjlighet att utvecklas bättre än index, och de enskilda företagen får mindre inverkan på portföljens totala avkastning, resultatet av en felbedömd investering är inte längre svart eller vitt. Genom att investera huvuddelen av fondens innehav i marknadsledande företag med starka balansräkningar och förmåga att sätta eller bibehålla priset på sina produkter tror jag att vi har goda möjligheter att leverera vad vi önskar till våra investerare, nämligen att på lång sikt skapa jämn avkastning som överstiger indexutvecklingen och med mindre kursrörelser. Det har historien också visat att vi kan. Vad leter vi efter på bola snivå? Som jag tidigare varit inne på så letar vi efter företag med organisationer och affärsmodeller som är väl positionerade för kontinuerlig tillväxt och som har förmågan att, på ett bättre sätt än sina konkurrenter, sätta priset på sina varor eller tjänster dvs. vara prisledande. I analysteamets ögon är detta den enskilt viktigaste egenskapen för att på sikt kunna skapa avkastning över snittet på marknaden. Därför kommer denna typ av bolag att utgöra kärnan i fonden. Riskspridning är viktigt. Det gäller att inte bara äga företag inom olika branscher och sektorer utan vi vill även investera i bolag med olika stilar - värdebolag och tillväxtbolag. Därför investerar vi i konjunkturkänsliga bolag, i företag som genom rekonstruktion har skapat en bättre mix av produkter eller som har fått en mer proffessionell företagsledning samt i företag med högre risk. Hur hittar vi dessa bola? Möten med företagsledning och andra nyckelpersoner är A och O. Vi vill ha information från de människor som har daglig insyn i verksamheten, som vet vad som är viktigt för tillväxten och som spenderar sina dagar med att driva företaget framåt. Kulturen på företaget är också oerhört viktig, faktiskt ofta en av företagets viktigaste tillgångar, och kan vara skillnaden mellan succé och konkurs. Ofta förmedlas företagskulturen från företagets toppskikt, varför företagsbesök är en stor del i det vi gör. Skall man lita på allt man hör? Nej, naturligvis inte. Ledningen har ofta tränats i att möta analytiker och vet vad de skall säga för att visa företaget från sin bästa sida och det gäller att ha erfarenhet nog för att inte bli förblindad av en karismatisk VD eller köpa allt prat om företagets förträfflighet. Även om en företagsanalys kan börja med att titta på siffrorna i en årsredovisning kommer vi aldrig att investera i företaget utan att ha träffat och fått förtroende för ledningen. Först därefter kan vi ta beslut om att investera eller inte. Assa Abloy, som jag nämnt tidigare, är ett bra exempel på bolag som uppfyller alla våra krav och som vi nyligen har adderat till portföljen. Aktien uppvisar en hel del defensiva kvaliteter samtidigt som det finns delar av verksamheten som är väl positionerade för att dra nytta av en konjunkturförbättring. Assa är en global ledare i en bransch med höga inträdesbarriärer, vilket betyder att de kan agera prisledare och behålla bra marginaler. Företaget har ett starkt varumärke och besitter skalfördelar samtidigt som de levererar skräddarsydda lösningar till kund. Jag tycker därför att Assa är ett bra exempel på hur jag vill positionera fonden med investeringar i bolag som balanserar upp varandra och 9

10 Detta är en annons från Schroder. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonsen. För mer information, se ansvarsbegränsningen sist i detta marknadsbrev. som hänger med hela eller nästan hela vägen vid en marknadsuppgång samtidigt som de erbjuder ett bra skydd på nedsidan genom sin kvalitetsstämpel och stabila affärsmodell. Assa Abloy har till exempel visat på god förmåga att behålla och generera fria kassaflöden även under mindre goda år. Ett annat exempel på företag som platsar i fonden är Hexagon. Hexagon är ett marknadsledande företag inom mätteknik där ledningen har intensifierat och prioriterat produktutveckling. Denna satsning har lett till att en stor del av omsättningsökningen kommer från nya produkter, vilket visar på förmågan hos ledningen att se framåt. Hexagon exporterar en hel del av sina produkter till tillväxmarknader såsom Kina och Latinamerika, och är väl positionerade att dra nytta av den högre tillväxten och de ökande investeringar i infrastruktur, fordonsindustri och grön energi som görs i dessa regioner. Detta tillsammans med goda förutsättningar för marginalförbättringar gör svenska Hexagon till en, i våra ögon, bra investering. Sammanfattningsvis försöker vi driva fondens överavkast- ning genom att vara rätt investerade samtidigt som vi försöker att kontrollera risken i fondens avkastning gentemot index genom att sprida våra risker. Eftersom marknaden tenderara att belöna olika typer av bolag vid olika tillfällen: värdebolag eller tillväxt; defensiva eller cykliska; storbolag eller småbolag, gäller det att investera i bästa möjliga bolag från alla dessa områden istället för att gissa sig till vad som gäller för stunden. Vi har fortsatt förtroende för portföljbolagen, men nu mer än någonsin, avstår vi från att spå riktningen på marknaden och satsar istället på riskspridning, vilket är en strategi vi tror kommer att fortsätta driva vår överavkastning. Europa är fortsatt en bra region för att välja aktier baserat på fundamental analys. Europeiska bolag är attraktivt värderade både i ett absolut och relativt perspektiv och företagssektorn är stabil med gynsamma förhållanden för ökade investeringar, aktivitet inom förvärv och samgåenden samt tillväxt. Dessutom är det är en region med stor bredd som erbjuder investerare tillgång till marknadsledande och globala företag. Ansvarsbegränsning från annonsören Endast för professionella investerare och rådgivare. Åsikterna i artikeln är Leon Howard-Spinks egna och behöver inte nödvändigtvis överensstämma med Schroders egna åsikter eller åsikter andra fonder Shroders förvaltar. Investeringar i fonder med en annan valuta än basvalutan är inte alltid valutasäkrade. Valutarisken kan komma att påverka avkastningen i fonden. Fonden hedgar inte nedside-risk i en fallande marknad. Fonden kommer att följa marknadsutvecklingen. Detta dokument skall inte ses som en rekommendation att investera i någon av Schroders fonder, Schroder International Selection Fund Företaget. Inget i detta dokument skall tas för rådgivning och är därför inte heller en rekommendation att sälja eller köpa andelar i fonden. Investeringar i någon av Företagets fonder skall endast ske med fondens senaste prospekt och årsredovisning som bas, dessa kan man finna, gratis, på Schroders hemsida eller genom att kontakta Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Investeringar i fonden är riskfyllda, detaljer kring dessa risker finns beskrivna i prospektet. Historisk avkastning är inte en pålitlig indikator om framtida resultat, kurser och avkastning från aktier kan gå upp likväl som ner och investerare är inte garanterade att få tillbaka sin ursprungliga investering. Detta dokument speglar Schroder egna åsikter och syn på marknaden och dessa kan ändras. Detta dokument är gjort på uppdrag av Schroders Investment Management Ltd., 31 Gresham Street, EC2V 7QA, som står under FSA s övervakning. Leon Howard-Spink Fondförvaltare, Schroder European Special Situations 10

11 Skandia Liv i siffror mars 2013 Garantiränta I den traditionella förvaltningen växer försäkringarnas garanterade värde med en ränta på 1,25 % för nytecknade försäkringar före skatt och avgifter. Återbärin sränta 3 % från och med 1 juli 2012 Genomsnittlig ränta historiskt: 5 år : 4,8 % 10 år : 4,1 % 15 år : 7,3 % Försäkringens värde växer bland annat med återbäringsräntan. Nivån på räntan beror på det verkliga utfallet i kapitalavkastningen. Om avkastningen på tillgångarna överstiger den garanterade nivån bildas ett överskott på försäkringarna. Överskottet är dock inte garanterat utan kan variera över tiden fram till dess att pengarna utbetalats. Kollektiv konsoliderin s rad : 110 % Solvens rad : 156 % Solvensgrad historiskt: : 158 % : 157 % Aktuell solvensgrad anger marknadsvärdet på Skandia Livs totala tillgångar jämfört med det värde vi har garanterat våra försäkringstagare. Förvaltat kapital : MSEK Förvaltat kapital historiskt: : MSEK : MSEK Detta är värdet på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Portföljens fördelnin : 6,3% 8,4% 0,5% 0,5% 4,2% Totalavkastnin : 2,1 % ( januari mars 2013) Totalavkastning historiskt: : 0,7 % (februari 2013) : -0,18 % ( januari 2013) Så här fun erar sparande i traditionell förvaltnin Försäkringens totala värde kallas för försäkringskapital. Kapitalets storlek speglar utvecklingen på Skandia Livs tillgångar. Det kan både öka och minska över tiden, främst beroende på avkastningen på tillgångarna. Om försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet har försäkringen ett preliminärt fördelat överskott. Den totala utbetalningen du får från försäkringen kan aldrig bli mindre än det garanterade avtalade beloppet ,2% 3,5% 38,1% ,3% 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 8,5% 6,9% 1,0% 9,7% 1,8% 0,1% Kollektiv konsolideringsgrad anger relationen mellan marknadsvärdet på Skandia Livs till gångar och det totala kapital som fördelas till försäkringstagarna. Måttet används för att få en uppfattning om bolaget preliminärt fördelat mer överskott än vad som mot svarar tillgångarnas verkliga värde. Här visas kollektiv konsolideringsgrad enligt retrospektivmetoden. Sv nominella obligationer Realobligationer Hedgefonder Fastigheter Infrastruktur Onoterade bolag Svenska aktier Nordamerikanska aktier Europeiska aktier Pacific aktier Aktier i tillväxtmarknader Affärsstrategiska tillgångar Råvaror Låneportfölj Övriga kreditinvesteringar 11

12 Marknadsnoteringar Aktieindex (utveckling i svenska kronor) 1 månad 1 år 3 år 5 år Sverige, OMX30-1,29% 13,59% 12,74% 18,47% Norden, FTSE NOREX 30 0,26% 13,70% 7,39% -3,71% Euroområdet, Euro STOXX 50 4,23% 14,44% -14,11% -35,97% USA, S&P 500 2,55% 10,60% 19,38% 21,78% Japan, Nikkei 225 9,65% 15,92% 7,36% 13,01% Brasilien, MSCI Brazil 2,38% -12,34% -31,35% -34,17% Ryssland, RTS -2,89% -14,16% -20,75% -29,54% Indien, S&P CNX Nifty 6,47% 9,47% -14,57% -6,48% Kina, Hang Seng China Ent. 0,92% -5,74% -18,56% -19,90% Global, MSCI AC World 3,00% 8,80% 7,42% 2,03% Tillväxtmarknader, MSCI EM 1,60% -2,21% -7,57% -7,40% Valutor Nivå 1 månad 1 år 3 år 5 år USDSEK 6,54 0,79% -2,92% -10,16% 7,78% EURSEK 8,55 2,73% -3,60% -11,02% -8,69% GBPSEK 10,17 3,69% -6,87% -8,43% -15,06% EURUSD 1,31 1,91% -0,71% -0,99% -15,29% Råvaror Nivå (USD) 1 månad 1 år 3 år 5 år Olja (WTI Crude, 1st future) 94,0-3,29% -10,67% 9,05% -19,20% Olja (Brent Crude, 1st future) 102,9-7,08% -12,99% 15,64% -10,22% Guld (Spot) 1467,1-6,91% -11,27% 24,10% 71,30% Styrräntor Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Riksbanken 1,00 0,0-50,0 75,0-325,0 ECB 0,50-25,0-50,0-50,0-350,0 Fed 0,25 0,0 0,0 0,0-175,0 Statsobligationer Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Sverige 2 år 0,78-26,1-32,2-72,4-325,6 USA 2 år 0,20-4,2-6,6-79,6-225,3 Tyskland 2 år -0,03-2,5-11,1-84,4-385,9 Sverige 10 år 1,59-27,2-12,5-143,7-258,3 USA 10 år 1,63-23,4-30,2-205,7-223,0 Tyskland 10 år 1,17-14,2-44,4-190,0-303,3 Statsobligationsräntor, 10 år 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Sverige Tyskland USA Aktieindex (utveckling i svenska kronor) Sverige, OMX30 Global, MSCI AC World (SEK) Tillväxtmarknader, MSCI EM (SEK) maj-08 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13 maj-08 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13 Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Information och åsikter som uttrycks i annonser från andra företag än Skandia är dessa företags egna och baseras på företagens egna bedömningar. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonser och ställer inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av lämnad information. Den som tar del av annonser ska vara medveten om att dessa inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd från Skandias sida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 12

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Sverige 1,3% Europa 2,2%

Sverige 1,3% Europa 2,2% Marknadsbrev februari 2014 Stökiga börser trots ljusare tider Konjunkturen mot ljusare tider 2013 blev ett ganska mediokert tillväxtår för den globala konjunkturen. Utsikterna för 2014 ser dock betydligt

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Marknadsbrev. Bottenkännin i konjunkturen. februari 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. Bottenkännin i konjunkturen. februari 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev februari 2013 Bottenkännin i konjunkturen Utvecklingen i världsekonomin har onekligen stor betydelse för vårt sparande. Det har vi blivit påminda om under de senaste åren där finanskris och

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Fågelperspektivet Global konjunktur & finansiella slutsatser Svensk ekonomi & riksbanksutmaningar

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Sverige 9,6% Europa 6,5%

Sverige 9,6% Europa 6,5% Marknadsbrev augusti 2013 Starkare konjunktursignaler Under sommaren har vi fått allt fler besked om att de gröna skotten i världsekonomin har vuxit sig starkare. I USA börjar det bli dags för Fed att

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer