Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012"

Transkript

1 Marknadsbrev Ceteri Perspektiv Detta är ett exempel på det månatliga marknadsbrev som kunder i Ceteri Kapitalförvaltning erhåller. Marknadsbrevet syftar till att beskriva och reflektera över händelser och trender på finansiella marknader. Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på års första marknadsbrev tar sin utgångspunkt i året som gått samt blickar framåt mot det år som precis har börjat. Syftet är att ge en övergripande bild över vad vi anser kommer vara avgörande faktorer för utvecklingen på olika finansiella marknader under Året som passerat kan inte annat än beskrivas som händelserikt med avseende på allt som hände i världsekonomin och de reaktioner som finansiella marknader uppvisade. Redan inför 2011 skrev vi att marknadsklimatet var betydligt mer osäkert än vanligt och att ett antal inte helt normala marknadsförhållanden skulle få stor inverkan på utvecklingen under Faktorer såsom statsfinansiella problem i Europa och USA samt en inbromsning i Kinas ekonomi nämndes bland de som skulle komma att styra utvecklingen i större utsträckning. Dessa faktorer, och i synnerhet de statsfinansiella problemen, kom att dominera den ekonomiska agendan för I spåren av osäkerhet och svåra ekonomiska utmaningar som drabbade länder och europeiska banker följde stora svängningar och negativa rörelser på många finansiella marknader. I viss mån kulminerade denna utveckling i augusti för att i slutet av året gradvis förbättras i takt med större politisk enighet om lösningar i Europa. Där står vi nu, vid ingången till ett nytt år, med kollektiva förhoppningar om att hållbara lösningar är på plats och med lugnare och mer positiva marknader som följd. Den centrala frågan för 2012 är därför i vilken utsträckning dessa förhoppningar faktiskt kommer att infrias eller om det rör sig om just bara förhoppningar och där verkligheten utvecklas i annan riktning.

2 Återblick på 2011 Även om året upplevdes som ovanligt händelserikt med ett otal turer i olika riktningar var det i ett övergripande perspektiv några centrala faktorer som utmärkte året. Tsunamin i Japan med stora humanitära och ekonomiska konsekvenser, statsfinansiella problem i Europa och USA samt utvecklingen i mellanöstern och Nordafrika. Nedan följer en tabell som sammanfattar utvecklingen på finansiella marknader: Figur 1. Aktiemarknader och råvaror - utveckling Aktiemarknader globalt: Råvarupriser Land: Utveckling: Råvara: Utveckling: USA 0,1 % Guld + 9,9 % Sverige - 15 % Silver -10,7 % Brasilien - 18 % Olja + 13,9 % Ryssland - 20 % Koppar -23,3 % Indien - 24,6 % Bomull - 37 % Kina - 21,7 % Vete - 18 % Hong Kong - 20 % Majs +1,9 % Tyskland - 14,7 % Spanien - 14,8 % Grekland - 52 % Portugal - 28 % Frankrike - 16,9 % Källa: Ceteri Kapitalförvaltning, TradingEconomics Få tillgångar uppvisade uppgångar och de stora svängningar som präglade 2011 skapade en vansklig miljö för investerare. Exempelvis visar sammanställningar på resultatet i hedgefonder i genomsnitt negativ utveckling om cirka 8 procent. Perioden med instabila marknader har som bekant pågått ett tag nu och exempelvis har amerikanska aktiemarknaden sedan 1998 sammantaget inte stigit alls samtidigt som inflationen under denna period varit drygt 35 procent. Bakomliggande orsaker till dagens situation Det senaste året liksom de senaste åren har inneburit stora upp och nedgångar i världsekonomin vilket avspeglats i utvecklingen på finansiella marknader. Orsaken till detta mönster är viktigt för förståelsen av de scenarior som spelat ut sig men för bedömningen av kommande utveckling. Ekonomisk utveckling sker ofta i cykler där uppgångar varvas med nedgångar, vanligtvis med ett antal års intervall. Parallellt med dessa svängningar kan vi identifiera långsiktiga trender som sträcker sig över flera sådana konjunkturcykler. En sådan lång trend är att ekonomier i den industrialiserade delen av världen i allt

3 större utsträckning skuldsatt sig, såväl stater som individer. Nedan exemplifierat av USA där totala skuldbördan uppgår till historiskt höga 350 % av BNP. Figur 2. Skulder i relation till BNP, USA. Denna trend med ökad skuldsättning tog sin början på 1980 talet och sedan dess har skulderna ökat i väsentligt snabbare takt än tillväxten i ländernas ekonomier. Konjunkturnedgångar är ett normalt hinder för en sådan utveckling men de har nu passerat utan att begränsat ökningstakten i totala skulder. En längre period med kreditexpansion leder ofta till stigande tillgångspriser, exempelvis på aktier och fastigheter, vilket efter en tid innebär att det finansiella systemet blir extra känsligt för nedgångar i dessa. De stora statsskulderna innebär begränsningar för politikers handlingsutrymme, något som varit särskilt tydligt i flera europeiska länder där Grekland utgör det tydligaste exemplet. Svårigheten ligger i att den höga skuldsättningen på statsnivå innebär behov av sparåtgärder men där dessa åtgärder i sig själva hämmar ekonomisk tillväxt och därigenom minskar staters intäkter. Parallellt befinner sig hushåll i liknande situation med onormalt stora skuldbördor vilket begränsar kommande konsumtionsutrymme I en sådan situation där både stater och hushåll, på grund av för stor skuldsättning, tvingas spara, amortera ner skulder och minska sina utgifter är en naturlig konsekvens lägre ekonomisk tillväxt. Det innebär sammantaget krafter som är deflationsinriktade, det vill säga tenderar att leda till fallande priser. Risker med deflation i slutet i av en lång kreditcykel som denna är att prisnedgångar på tillgångar såsom exempelvis fastigheter snabbt omvandlas till ekonomiska bekymmer för banker. Specifikt denna gång är även risken för förluster hänförliga till statsobligationer då länder kan tvingas till skuldnedskrivningar vilket riskerar att skapa ytterligare förluster för banker. Banker som drabbas eller riskerar drabbas av förluster är mindre benägna att låna ut pengar vilket i sig är en negativ faktor för ekonomin. Det är anledningen till varför centralbanker och politiska beslutsfattare i

4 stor utsträckning är upptagna med att bekämpa dessa deflationstendenser genom att stimulera ekonomier på olika sätt. Syftet är att med olika metoder stimulera ekonomier för att skapa högre ekonomisk tillväxt vilket i sin tur är krafter som leder till inflation, det vill säga stigande priser. Hög ekonomisk tillväxt som väg ur nuvarande skuldkris är dock mindre sannolikt och därmed är inflationsspåret det som är mer sannolikt givet att agerande och ambitioner från politiker och centralbanker fortsätter. Anledningen till att ta upp deflation och inflation är att perioder med det ena eller det andra i stor utsträckning påverkar investeringar på olika sätt och därmed är viktiga för investerare i deras beslut kring placeringar. Positiva tecken för året 2012 Efter ett år präglat av negativ stämning och pessimistiska rubriker kom en något positivare syn att växa fram under slutet av året. Ett försiktigt hopp om trovärdiga åtgärder i Europa och tecken på viss förbättring i amerikansk ekonomi var drivkrafter bakom detta frö av optimism. För eurozonen är varje, liten som stor, förbättring viktig och i början på december skrev vi följande kommentarer: Även om utvecklingen bara är ett litet steg i rätt riktning så är det likväl betydelsefullt. Förtroendet behöver återupprättas för att möjliggöra en hantering av skuldkrisen i Europa. De stora upplåningsbehov som många länder och banker inom eurozonen har inom närtid kräver en väsentligt lugnare miljö än vad som varit fallet senaste halvåret Ceteri Perspektiv Guld, Under nästan hela året pendlade marknaden mellan förhoppningar och pessimism där centralbanker fyllde en avgörande funktion i vilken riktning finansiella marknader utvecklades. Nyckeln till positivare stämning har varit offensiva åtgärder eller uttalanden från centralbanker som periodvis ökat sannolikheten för tillväxt genom stimulanser, tillväxt som också ökar sannolikheten för inflation istället för deflation. Två viktiga pusselbitar föll på plats under sista kvartalet i fjol i form av en större politisk enighet i Europa och tydliga signaler från centralbanker. Den amerikanska centralbanken har som bekant varit extremt aktiv i sina stimulansåtgärder medan den europeiska, utåt sett, varit mer återhållsam vilket delvis förklaras av Tysklands oro för hög inflation. De händelser som är av mer signifikant betydelse var följande: 1. Kinesiska centralbanken sänkte kapitalkravet på landets banker. Innebär att banker kan låna ut mer pengar. Ett trendskifte i Kina då krav tidigare successivt höjts för att begränsa bankers utlåning och stävja en hög inflation. 2. Kollektiv åtgärd mellan sex av världens största centralbanker. Åtgärd i form av valutaswappar mellan bankerna för att öka tillgången på dollar i främst Europa där banker fått allt svårare att få tillgång till dollarfinansiering.

5 3. Enighet mellan Tyskland och Frankrike om hantering av eurozonens skuldproblem inklusive tydligare regler om budgetdisciplin i Europa. 4. Räntesänkningar från europeiska centralbanken samt åtgärder för att ge banker i Europa tillgång till fördelaktiga lån över en treårsperiod. Det ska sägas att initialt rådde en viss besvikelse över hur ECB gång på gång sa att de inte kommer att trycka pengar för att köpa statsobligationer från länder med stora skuldproblem. Frågan nu när några månader passerat är om inte marknaden i stort underskattade de åtgärder från ECB som då lanserades. I centralbankens låneprogram till banker kom den totala volymen fram till årsskiftet att uppgå till 498 miljarder euro. De låga kraven på säkerheter för att få låna av ECB fick en av världens största obligationsförvaltare, Bill Gross, att mynta uttrycket cash for trash. Ett större perspektiv på omfattningen av ECB:s åtgärder ges utav bankens balansräkning som stigit till rekordstora 2700 miljarder euro, vilket motsvarar 3400 miljarder $, att jämföra med amerikanska centralbankens, FED, balansräkning som uppgår till 2700 miljarder $. Figur 3. Utveckling på Europeiska centralbankens, ECB balansräkning. Även om ECB varit tydliga med att de inte får eller avser finansiera direkta statsobligationsköp genom att trycka pengar är det kraftfulla stimulansåtgärder som genomförts. För Europas del innebär detta att finansieringsproblemen som ett flertal banker haft ser mer hanterbara ut. Det är även möjligt att banker som lånar hos ECB använder delar till att köpa europeiska statsobligationer, som ger högre ränta än låneräntan från ECB, vilket kan underlätta för länder som Italien och Spanien att låna upp kapital. De många negativa signaler som ekonomisk statistik från euroområdet uppvisade i höstas och som tydligt indikerade ny recession i Europa har visat på fortsatt svaghet men delvis förbättrats senaste perioden:

6 Figur 4. Indikator, PMI, över ekonomisk utveckling i Europa. För USA:s del har det negativa fokuset på en skenande statsskuld, sänkt kreditbetyg, hög arbetslöshet och fallande fastighetspriser, som präglade stor del av förra året, minskat som en konsekvens av gradvisa förbättringar. Till skillnad från ECB har FED egentligen aldrig varit restriktiv med stimulanser, tvärtom. Förra året innehöll ett flertal okonventionella åtgärder inklusive uttalandet om att den extremt låga räntenivån ska bestå framtill åtminstone Med stora skuldbördor hos amerikanska hushåll, delstater och stat har låga räntor och övriga åtgärder syftat till att minska lånekostnader samt stimulera fastighetsmarknaden och konsumtion. Allt detta för att få igång ekonomin och få ner arbetslösheten som i USA stadigt legat över nio procent. En svagare dollar får anses varit ett delmål för FED i syfte att underlätta för amerikansk exportindustri. Stimulansåtgärder har syftat till att förhindra den negativa utveckling som behovet av skuldminskningar normalt för med sig. Ett tecken på om åtgärder får önskat utfall kan ses i utvecklingen av bankers utlåning, låneräntor på längre löptider och fastighetspriser. Utvecklingen för konsumentkrediter har senaste tiden rört sig uppåt: Figur 5. Förändring i krediter till hushåll, USA. Sammantaget med förlängda skattelättnader och möjligheten för hushåll att omfinansiera sina lån till låga räntor (5 års räntor är nu under 3 procent) finns grund för förhoppningar om tillväxt, lägre arbetslöshet och förbättringar på husmarknaden.

7 I händelse av att förbättringar på husmarknaden i USA uteblir samtidigt som dollarn fortsätter att vara någorlunda stark tror vi att ny omgång okonventionella penningpolitiska metoder (QE/kvantitativa lättnader) från FED inte är långt borta. Något som kan få positiva effekter på finansiella marknader men samtidigt bidra till ökade valutakonflikter i världen. Under en stor del av 2011 var en stigande inflation ett problem i Kina. Centralbanken i Kina höjde därför löpande kraven på banker för att stävja tillväxten i bankers utlåning. Åtgärder som fick önskad effekt med minskad utlåning och en inflation som avtog. Med det följde också prisnedgångar på den överhettade bostadsmarknaden och när landets viktigaste exportmarknad, Europa, bromsade in kom också Kinas ekonomi att visa tydligare tecken på avmattning. Stora risker finns med en kraftigare inbromsning av Kinas ekonomi vilket landets myndigheter är väl medvetna om och en snabb motreaktion följde slutet av november i form av sänkta kapitalkrav på landets banker. Resultatet kom tämligen snabbt och i december månad steg utlåningen med närmare 14 procent. Perioden med åtgärder från styrande instanser i Kina för att bromsa ekonomin verkar således vara över. Potentiella hinder för ett positivare 2012 Även om vi kan konstatera att många ansträngningar och åtgärder från centralbanker och politiker lanserats för att hantera krisen i eurozonen är det allt för tidigt att säga att faran är över. Trots ett nytt politiskt styre och genomförda besparingar ser Grekland ut att få svårt att uppfylla kraven som ställs på landet. Risken är överhängande att ekonomin faller tillbaka ytterligare och där det slutligen kommer krävas större skuldnedskrivningar eller ett utträde ur valutaunionen. Året 2012 kommer bli ett verkligt test av föreslagna lösningar, förtroendet för eurozonens ekonomier samt dess banker. Både länder och banker har stora kapitalbehov och med fjolåret färskt i minnet så blir det en svår balansgång. Ett tydligt bevis på detta är Italienska storbanken Unicredits nyligen lanserade nyemission om 7,5 miljarder euro. Sedan offentliggörandet i början på året har aktiekursen halverats. Sammantaget beräknas banker i Europa, till följd av ökade kapitalkrav från myndigheter, behöva ta in närmare 115 miljarder euro. Utöver banker har stater stora kapitalbehov och under 2012 behöver länder inom eurozonen låna över 1000 miljarder euro. Enbart Italien kommer behöva låna nästan 330 miljarder och detta i en miljö där marknaden krävt 7 procent i ränta för att låna ut till Italien (på 10-åriga obligationer). I en miljö som denna är marknadens tilltro eller misstro till dessa länder och banker helt centralt. Italien tvingas redan betala en hög ränta och likaså Spanien. Därav är det oroande att Spanien fortätter uppvisa en negativ utveckling med underskott större än väntat och en arbetslöshet över 20 procent. Stigande räntor på grund av eventuellt försämrat förtroende kommer rasera förutsättningarna för ett positivt år alternativt tvinga ECB att agera som sista utpost och köpa statsobligationer i större omfattning. Problemet för Europas länder och för trovärdigheten kring

8 krishanteringen är att alla mer eller mindre sitter i samma båt där i princip inte någon klarar de ursprungliga ekonomiska regler som ställdes upp. Situationen är vansklig och sammanfattas på ett bra sätt av Bob Prince, förvaltare på en av världens största hedgefonder: You ve got insolvent banks supporting insolvent sovereigns and insolvent sovereigns supporting insolvent banks Bob Prince, Bridgewater Utöver europeiska länders stora upplåningsbehov är situationen likartad för Japan och USA med statsobligationer som går till förfall och ska omfinansieras motsvarande miljarder dollar respektive miljarder dollar. Marknaden har hittills haft lite fokus på Japan trots deras svaga ekonomiska utveckling. Avslutande kommentarer När utsikterna för 2012 ska summeras är en av de viktigaste faktorerna att det finns en plan för hantering av Europas statsfinansiella kris. Det är inte på långa vägar någon perfekt plan, om nu någon sådan finns, men likväl innebär det mindre osäkerhet än under Under hela förra året grundades mycket av oron för en okontrollerad utveckling i Europa utifrån avsaknaden av beslutsamhet för hur situationen skulle hanteras. Som en del i planen har centralbanker tydligt visat att de avser att agera kraftfullt för att undvika en djupare kris. Om den största tillgången är att det för första gången nu finns en plan samt aktiva centralbanker är den största svagheten samtidigt det svåra utgångsläget. Under hela förra året var ett av de största orosmomenten Grekland, vars ekonomi är mindre än 2 % av hela euroområdet. Att Grekland kommer få svårt att vända sin negativa utveckling och slutligen kommer tvingas ur euron eller göra en större skuldnedskrivning är en händelse som sannolikt kommer vara hanterbar då den inte är helt oväntad. Liknande händelseförlopp för Italien och Spanien är däremot något som det inte finns beredskap för. Utmaningen ligger i det faktum att stora delar av världen befinner sig i slutet av en lång fas av kreditexpansion där sammantaget underskott och kapitalbehov är enormt. Detta skapar en bräcklig situation där stora delar av världsekonomin aldrig befinner sig särskilt långt ifrån recession. De naturliga krafterna i form av skuldnedskrivning, ökat sparande och minskad konsumtion motverkas av ekonomisk politik, från politiker och centralbanker, som syftar till att stimulera fram ekonomisk tillväxt. Man kan naturligtvis fundera på logiken att så mycket av krishanteringen, där grundproblemet är för mycket krediter, går ut på att erbjuda nya krediter parallellt med att hålla räntenivåer långt under inflationen. En sådan lösning är naturligtvis inte utan risker vilket ekonomen Ludwig Von Mises uttryckte redan 1949:

9 There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as the result of a voluntary abandonment of further credit expansion, or later as a final and total catastrophe of the currency system involved. - Ludwig Von Mises Human Action Sammantaget står vi inför ett år där förutsättningar finns för mindre av den pessimism och oro som präglade marknaden under 2011 samtidigt som utrymmet är ytterst begränsat för negativa händelser. Vår uppfattning är därför att rätt strategi vid valet av finansiella placeringar är att balansera risktagande med kapitalbevarande placeringar. Händelseutvecklingen under året kommer dessutom ge vägledning om i vilken riktning de centrala områdena utvecklas i. Ceteri Kapitalförvaltning Informationen i denna publikation är baserad på källor och bearbetningsmetoder som vi anser vara tillförlitliga. Antaganden om framtida utveckling och prognoser är dock till sin natur förenad med osäkerhet. Varje placering måste därför vara ett självständigt beslut av placeraren oberoende av denna information. Ceteri Kapitalförvaltning AB svarar alltså inte för eventuella förluster som kan tänkas uppkomma.

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Två parallella beslutsprocesser Förändrat regelsystem Europeisk termin Skärpt stabilitetspakt

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport SNS 19 januari Finansminister Anders Borg Konjunkturrådets huvudslutsatser Sverige har hittills klarat krisen med bättre offentliga finanser än andra länder Handlingsutrymme

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-12

VECKOBREV v.42 okt-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro 1000 Grekland och Trojkan är överens inom de flesta områdena men det finns fortfarande utestående detaljer som måste lösas. EUordförande Juncker meddelande förra veckan att

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 Marknadskommentar

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Swedbank Analys Nr 1 20 januari 2011 Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Avtagande effekter från ekonomisk-politiska stimulanser samt flera orsaker till en fortsatt stigande

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Hej allesammans! Jag heter Robert Boije och är chefsekonom på Riksrevisionen. Temat

Läs mer