banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital."

Transkript

1 Blogg: Twitter: Mail: - En guide till tillgångsslaget. Investeraren /Nicklas Andersson Tillgångsslaget har fått en renässans på marknaden och undertecknad har flitigt investerat inom segmentet de senaste åren. Det återupplivade intresset tror jag i mångt och mycket beror på det låga ränteklimatet. I denna författning kommer jag försöka förklara vad en preferensaktie är, varför bolag emitterar dessa och varför investerare lockas av dem samt för vilken typ av investerare dessa lämpar sig. Sist men inte minst avslutar jag med en redogörelse för hur jag ser på tillgångsslaget samt varför jag investerar i dem. Sverige har i skrivande stund för första gången i mannaminne en styrränta (reporänta) som är helt eliminerad, förpassad och golvad till nivån 0 %. Statspapper med löptid på 1- och 2 år befinner sig till och med i negativt territorium. Reporäntan kallas för styrränta då den har en styrande funktion i samhällsekonomin. Riksbanken sätter genom penningpolitiken priset på pengar, via reporäntan, som i sin tur påverkar banksystemets kostnad för kortsiktig likviditet vilket fortplantar sig genom det finansiella systemet och agerar riktkarl för flertalet övriga räntenivåer på räntemarknaden. Fler och fler inser att räntan på bankboken är obefintlig samtidigt som aktiemarknaden, i spåren av den extremt expansiva penningpolitiken är ansträngt värderad i historiska mått mätt. Detta faktum tvingar riskaverta sparare/räntejägare längre ut på riskkurvan på samma sätt som en flock djur beger sig mot nya jaktmarker när födan sinar, i vårt fall är denna föda avkastning eller iallafall förväntad avkastning. Dessa investerare tvingas alltså ta mer risk vid varje enskilt tillfälle för att uppnå en godtagbar avkastning. De på marginalen mer riskaverta investerarna på aktiemarknaden väljer vid dessa nivåer att kliva ned ett trappsteg på riskskalan och finner där ett attraktivt utbud av dessa preferensaktier. Min tro är således att både investerare från räntesegmentet tar steget upp riskmässigt samt att vissa individer som normalt investerar i stamaktier tar ett steg ned. Ed brukar slarvigt beskrivas som en hybrid mellan en obligation och en aktie. Rent juridiskt så är det en aktie men som ofta har speciella villkor i förhållande till bolagets stamaktier. Vanliga egenskaper hos preferensaktierna brukar inte sällan vara: - Förtur till utdelning före stamaktieägarna - Förtur i prioritetsordningen vid likvidation - Bättre rätt i prioritetsordningen vid konkurs - Konvertering till stamaktier Vad har då detta med preferensaktier att göra? Jo, i en värld där allt är relativt har dessa blivit omåttligt populära då räntenivån är i princip obefintlig, ackompanjerad av en negativ inflationsnivå, alltså deflation som ger en god realavkastning.

2 Det faktum att preferensaktier ( preffar ) har en på förhand bestämd utdelningsnivå som brukar vara högre än stamaktieägarnas samt har bättre rätt till utdelning har spätt på liknelsen vid en obligation. Då nivån på utdelningen på förhand är bestämd är potentialen betydligt lägre än stamaktier eftersom innehavaren ej åtnjuter bolagets vinsttillväxt, utdelningen har ett tak och placeringen således en begränsad potential. Detta skulle lite grann kunna liknas vid aktiemarknadens Premieobligationer i termer av att de är tråkiga men mer förutsägbara (risken kan ej jämföras). Aktiebolagslagen stipulerar att samtliga aktier i ett bolag har lika rätt till bolaget om inte bolagsordningen föreskriver annat. Däri skall de olika aktieslagen samt deras andel redovisas, även skillnaden skall framgå. Vad gäller röstvärdesskillnad så framgår det av lagtexten att ingen aktie får ha ett röstvärde som överstiger 10 gånger röstvärdet på någon annan aktie. Det finns dock undantag på den svenska marknaden då vissa bolag, ex. SEB har C-aktier som har 1/1000-dels röst men dessa är undantaget som bekräftar regeln då detta aktieslag ej får emitteras efter 1950-talet. nas utdelning skall klubbas på bolagets årsstämma och viktigt att känna till är att preffarna ofta uppbär 1/10-dels röst. En fördel för det emitterande bolaget är att preferensaktiekapital rent räkenskapsmässigt klassas som eget kapital varpå skuldsättningen ej ökar i bolaget. Ägarna av dessa aktier betraktar inte sällan dessa som ett skuldinstrument då utdelningen är given och kurstillväxten begränsad givet bestämd utdelning som ej ökar. Vill man ta del av stigande vinster och kurstillväxt köper man ju istället stamaktien. Implicit är eget kapital dyrare för ett bolag än lån då aktieägarnas avkastningskrav överstiger bankens ränta på säkerställda lån. Det kan vara bra att läsa på om det specifika bolagets villkor i bolagsordningen eller prospektet samt det skäl som bolaget angivit för emitteringen av dessa. Ibland kan det tänkas vara så pass att banken ej beviljar bolaget lån och ibland kan det vara så att bolaget lånar pengar från banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital. Detta innebär att ett fastighetsbolag kan förvärva en fastighet med nära på 100% lånefinansiering. Banken beviljar ex. 70% lån och de resterande 30% finansieras via preferensaktier. Preffarna ökar inte skuldsättningen i bolaget då de räknas som eget kapital samt på så vis även stärker soliditeten. Däremot kan man i teorin tycka att både bolaget och innehavaren av preffen ser detta som ett lån. Utdelningen till preffägarna är ju inte heller en kostnad för bolagt rent bokföringsmässigt. Inte sällan möts jag av kommentaren att preffar är dyrt för bolaget och att de egentligen skulle ha lånat på banken om de haft möjlighet, här kommer en alternativ syn: WACC står för Weighted Average Cost of Capital, som namnet antyder handlar det om den viktade genomsnittliga kapialkostnaden. Ett fastighetsbolag som vill köpa en fastighet går till banken för att finansiera detta, intecknar fastigheten som ställs som säkerhet för lånet. Banken vill dock ha en säkerhetsmarginal då fastighetspriserna tenderar att fluktuerar så belåningsgraden understiger köpeskillingen. Inte sällan landar belåningsgraden maximalt på 70%, ju tryggare investeringar desto bättre. En kommersiell fastighet i en kommun som lider av avfolkning tenderar att ha högre risk än en hyresfastighet i en storstad med stark befolkningstillväxt. De sista 30% av köpeskillingen vill alltså banken att bolaget tillskjuter. Detta löser bolaget genom att emittera preferensaktier som explicit har ett lägre avkastningskrav än stamaktieägarnas implicita krav på säg 10% då preferensaktierna emitteras till ex. 6%. Bolaget lånar alltså så mycket det går hos banken då lånat kapital är billigare och sedan tillskjuts det näst billigaste kapitalet, cappat aktiekapital i form av preffslantar. Aktieägarnas avkastningskrav 10% Preferensaktieägarnas utd/direktavk. 6% Bankens låneränta 3%

3 Det är här det magiska börjar. Fastighetsbolaget har hittat en fastighet som yieldar 6,5% (driftnetto/marknadsvärde) och har en finansieringsstruktur om 70% banklån och 30% eget kapital genom preferensaktiekapital: Finansiering 70% banklån á 3% ränta 2,10% (0,7*0,03) 30% EK/preffar á 6% 1,80 % (0,3*0,06) WACC 3,90% Investering (fastighet) Fastighet A Investeringsnetto 6,5% - 3,90% = 2,60% 6,5% yield Nu kanske 2,60% inte låter som en jättestor förtjänst men fastighetsaffärer är i mångmiljon- eller i miljardklassen. 2.6% på en fastighetsaffär är inte sällan stora belopp i absoluta tal och helt klart värdeskapande för stamaktieägarna. Eftersom preffar inte räknas som främmande kapital (skuld) utan eget kapital men likväl informellt kan likställas lån så bör man som aktieägare av preferensaktiekapital förvissa sig om att bolaget inte emitterar för stora volymer och snedvrider maktfördelningen i bolaget. Alltså så att det inte blir minoriteten stamaktieägarae som bestämmer äver majoriteten preferensaktieägare med röstsvaga aktier vid viktiga beslut som rör t.ex. utdelningen. Ytterligare en fördel för bolaget är att ett banklån eller en företagsobligation är känsligare vid finansiella störningar. Missas betalningen kan detta leda till en kredithändelse eller default vilket är mycket negativt för bolaget ur kreditsammanhang, jämför med en betalningsanmärkning för en privatperson. Preffarna däremot kan i värsta fall bli av med utdelningen eller få den uppskjuten utan att detta räknas som en, i sammanhanget, default. I bolagets prospekt när dessa emitterades framgår huruvida preffarna är ackumulerande eller icke ackumulerande vid inställd utdelning. Är dessa ackumulerande innebär det att utdelningen läggs på hög och skall betalas när möjlighet finns, innan vanliga stamaktieägare får utdelning, ofta till en relativt hög straffränta som också anges i prospektet. När Akelius emitterade preffar så sa Roger Akelius att det är bättre att hålla inne preffägarnas utdelning och betala straffränta än att ställa in betalningarna till banken eller obligationsinnehavare vilket är kritiskt för bolaget och kan leda till omstrukturering eller konkurs. En risk värd att nämna som Aktiespararna skrev om i en artikel om preferensaktier ( ulvar i fårakläder ) lyder: Ett bolag som gett ut ett stort antal röstsvaga preffar och hamnar i finansiell knipa tvingas av banken att slopa all aktieutdelning. Båda aktieslagen stamaktie/preff faller på börsen och preffen handlas till säg 50% av nominellt belopp. Vad händer då några år senare när bolaget finansiellt får näsan ovanför vattenytan och förfogar över fritt kassaflöde? Ett alternativ vore att återuppta den ackumulerade utdelningen till preferensaktieägarna vilket vore bingo för dem. Ett annat alternativ är att, över börsen, återköpa preffar till halva priset. Så visst finns det risker med tillgångsslaget också. Preffsegmentet på svenska marknaden utgörs i stor utrsträckning av fastighetsbolag även om det finns andra verksamheter/bolag såsom SAS och Ratos. Det låga ränteklimatet sänker fastighetsbolagens största kostnad, räntekostnaden vilket skapar ökade fria kassaflöden vilket i sin tur sänker risken för att utdelningen skall utebli. Skattetvister, skadegörelse, stigande räntekostnader, ökad inflation, vakanser m.m. är riskfaktorer. Stiger räntenivån så minskar ju attraktionskraften eftersom andra alternativ stiger samtidigt som preffens utdelning är cementerad. Även stigande inflation är negativt då detta minskar den reala räntan/avkastningen. Så för vem passar preferensaktier? Modern portföljstrategi förordar ju olika tillgångsslag med låg korrelation för att minska den totala risken i portföljen såsom räntor, valutor, aktier, råvaror, fastigheter m.m. I de fall man har räntor i portföljen i rådande ränteklimat så är nog avkastningsbidraget från den allokeringen nära noll. Den utgör istället matlagningsgrädde som agerar motvikt mot cayennekryddan och sambal oeleken. För att göra grytan mer smakrik kan det vara bra att jacka upp matlagningsgrädden från 4% fett till 15% fett, vi behöver alltså hitta en likvärdig exponering med högre förväntad avkastning. Här agerar preferensaktierna faktiskt ett alternativ. De allra flesta preffar yieldar 5,5-6,2% och har kvartalsvis kapitalisering. Fastighetsbolagen gynnas av att räntekostnaderna på resultaträkningen hålls låga och tillgångsslagets attraktionskraft förstärks av

4 lågränteklimatet och deflationshot. Ställ detta i relation till rena ränteplaceringar där korta placeringar på penningmarknaden knappt ger en avkastning som ett mikroskåp kan uppfatta samtidigt som obligationer på obligationsmarknaden med några års duration är tickande bomber den dagen räntan börjar normaliseras då detta leder till kursförluster. Däremot skulle jag avråda från att äga preferensaktier i en långsiktig aktieportfölj, den föväntade avkastningen är alldeles för låg, låt mig ge ett talande exempel: En person som är 25 år och vill spara långsiktigt, säg till pensionering vid 65 års ålder har således en placeringshorisont på 40 år. Som ni säkert känner till så var det ju självaste Einstein som ska ha sagt att ränta-påräntaeffekten är världens åttonde underverk. långsiktig portfölj men en senior som på livets höst vill ha en utdelningsportfölj för att få en guldkant på tillvaron eller någon som inte vill ta den risk som är förknippad med aktiemarknaden så kan detta vara ett alternativ, även om risken är högre än både räntesparande och bankkonto. Att enbart ha pengarna i madrassen utgör tyvärr också en risk, en risk som förmodligen är exponentiell i takt med placeringshorisonten. Inflationen som gröper ur pengarnas köpkraft är lite som karies som ger dig hål i tänderna, vid sidan av malen som knaprar lite på slantarna om de skulle ligga i madrassen. Jag säger som Börje Ekholm på Investor, den största risken på lång sikt är nog att inte äga aktier. Sammanfattning för-/nackdelar: - Bra direktavkastning. - Kvartalsvis kapitalisering. - Lägre risk än aktier (generellt). - Låg volatilitet. - Begränsad potential/kurstillväxt. - Ingen exponering mot bolagets stigande vinst. Personen i fråga deponerar TSEK dag 1. Förväntad avkastning: : 6 % Aktier: 11 % Utfall: Stamaktier kr kr Lägg därtill ett månadssparande på 3000kr/mån utöver den initiala investeringen så blir differensen ännu större. Stamaktier kr kr Jag hoppas dessa exempel var talande. Personligen tycker jag inte att preferensaktier har en given plats i en - Låg omsättning vilket kan skapa stor spread samt kurspress vid större orolighet på marknaden. - Känslig för ökad ränte- och inflationsnivå. - Lågt röstvärde - Marknaden riskerar att bli blind för den bolagsspecifika risken och enbart titta på yield. Utöver detta kan det vara bra att ha koll på eventuella utestående obligationer och banklån samt om det finns kovenanter. Villkor som bankerna sätter på bolaget, ex. att skuldsättningen max får vara 4x EBITDA eller att belåningsgraden maximalt får uppgå till 70% m.m. Om det finns villkor likt dessa och bolaget ligger i farozonen så kan ju banken kräva att bolaget håller inne utdelningen till den finansiella stressen lagt sig. Vidare stipulerar även bolagen i prospektet till vilken nivå bolaget kan köpa tillbaka preferensaktierna och tidigast när. Vissa preffar höjer dessutom den årliga utdelningen efter en viss given framtida punkt. Några preffar handlas över

5 inlösennivåer vilket inte behöver vara fel för det men det är då viktigt att känna till att den garanterade förlusten måste dras av från direktavkastningen på pappret så man får fram den korrekta Yield to Maturity. Exempelvis: Nominellt 300 kr Utdelning 20 kr Direktavk. 6,66% Marknadskurs 367 kr Inlösenkurs 350 kr Initialt vid emitteringen av ovan nämnda preff (fiktiv) var direktavkastningen 6,66% men i dagsläget är running yield (20/387) 5,44 %, so far so good.. marknadsräntan kanske har krupit ned varpå investerarna värdesätter preffen lite högre och handlar upp kursen varpå yielden faller. Nu är det ju dock så att den handlas till 367kr vilket är 17 kr över inlösenkurs. Om vi räknas med att bolaget med all säkerhet kommet att lösa in denna aktie om exakt 1 år så innebär det ju en garanterad förlust allt annat lika, håller vi den till inlösen så blir det ju inte en förlust i absoluta tal utan en minskad avkastning/yield. ((350+20)/(387) = 0,82% vilket är betydligt mindre än de tillsynes (20/367) 5,44% man tror att man kommer få. Hur jag förhåller mig till preffar! Själv har jag som ni säkert vet en otroligt lång placeringshorisont. Min strategi bygger på 5 olika portföljer och taktiken/allokeringen beror på marknadsförutsättningar. Mina portföljer är: - Amorteringsportföljen - Kassaflödesportföljen - Tillväxtportföljen - Worldwideportföljen - Swingtradingportföljen (1-3 mån) Amorteringsportföljen är en helt lånefinansierad portfölj vars existens bygger på att belåna övriga depåer för att långsiktigt ha en running debt ratio på 30%. Mer än så vill jag inte belåna mig, om marknaden skulle krascha 50% (48% 2008) så skulle det innebära att min skuldsättning skulle öka till 60 %. Då jag har en livslång placeringshorisont och köper kvalitetsbolag, mer om det dippar, så sover jag gott om natten. Det långsiktiga målet med Amorteringsportföljen och Swingtradingportföljen är att generera avkastningsbidrag till de övriga långa portföljerna. Den sistnämnda är även ett sätt för mig att lära mig mer om bolagsanalys på kortare sikt samt faktorer som styr på kort sikt såsom räntenivå, valuta, marginalerexpansion/kontraktion, politik m.m. Målet avkastningsmässigt är att generera 10% per år efter kapitalkostnad. Min WACC är för närvarande en bit över 1% vilket gör att jag kan göra samma spreadupplägg som tidigare redovisat bolagsexempel i denna text. Om portföljen belånas till 30% och exponeras mot tillgångar som förväntas avkasta 10% så ger detta ett avkastningsbidrag på 3%-enheter. Inte mycket kan tyckas men med en lång placeringshorsiont så ger det ett ordentligt avtryck. På 27 år fördubblas kapitalet vid en ökning av den förväntade avkastningen med 3%-enheter. Således har jag skapat en kassako som genererar kassaflöde kvartalsvis som efter kapitalkostnad ger ett bra tillskott i portföljen. Volatiliteten är låg men dippen 19 sep 16 okt var speciell då många dansade kring utgången och panik utbröt när tyska industrisiffror á la 2009 kom. Då föll preffarna rätt ordentligt, mycket tack varje den låga omsättningen varpå utbudet dränkte efterfrågan och efterföljande sättning var ofrånkomlig, många bra affärer gjordes under den dippen. För att så ett frö till en tankeställare vill jag ge ett talande exempel till varför jag anser att viss belåning kan vara av godo så länge man har en nykter inställning till belåningen som verktyg samt respekt för risken. Portfölj 3 MSEK Månadsspar 12 TSEK Horisont 40 år Avkastning EK 11 % Avkastning TB 3%-enheter extra via belåning Utan belåning: Med belåning: kr kr En extra avkastning har alltså med de två viktigaste komponenterna för ett långsiktigt sparande, tiden och avkastningen, genererat kr mer än utan belåningen. Detta är självklart ingen garanti men bara ett sätt att illustrera kraften i ränta på ränta samt var några ynka procentenheter extra gör. 3,07 ggr mer kapital! För mig är preferensaktier ett verktyg för att skapa riskjusterad överavkastning. Lycka till!

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Februari Titel: Tiden med billiga rörliga bolån är över, Marknadsrapport, februari Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson:

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder?

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? 1 Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? av Richard Johnsson 1 I denna uppsats ska jag redogöra för hur nya pengar skapas av Riksbanken och banksystemet. En av de avgörande faktorerna

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Analys av fem svenska fastighetsfonder Författare: Richard Drougge Handledare: Professor Stellan Lundström

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån

Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån Nationalekonomiska institutionen Nek 691 Kandidatuppsats 2006-01-22 Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån En kvalitativ studie av hypoteksbolagens låntagare och deras säkerheter Handledare:

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer