banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital."

Transkript

1 Blogg: Twitter: Mail: - En guide till tillgångsslaget. Investeraren /Nicklas Andersson Tillgångsslaget har fått en renässans på marknaden och undertecknad har flitigt investerat inom segmentet de senaste åren. Det återupplivade intresset tror jag i mångt och mycket beror på det låga ränteklimatet. I denna författning kommer jag försöka förklara vad en preferensaktie är, varför bolag emitterar dessa och varför investerare lockas av dem samt för vilken typ av investerare dessa lämpar sig. Sist men inte minst avslutar jag med en redogörelse för hur jag ser på tillgångsslaget samt varför jag investerar i dem. Sverige har i skrivande stund för första gången i mannaminne en styrränta (reporänta) som är helt eliminerad, förpassad och golvad till nivån 0 %. Statspapper med löptid på 1- och 2 år befinner sig till och med i negativt territorium. Reporäntan kallas för styrränta då den har en styrande funktion i samhällsekonomin. Riksbanken sätter genom penningpolitiken priset på pengar, via reporäntan, som i sin tur påverkar banksystemets kostnad för kortsiktig likviditet vilket fortplantar sig genom det finansiella systemet och agerar riktkarl för flertalet övriga räntenivåer på räntemarknaden. Fler och fler inser att räntan på bankboken är obefintlig samtidigt som aktiemarknaden, i spåren av den extremt expansiva penningpolitiken är ansträngt värderad i historiska mått mätt. Detta faktum tvingar riskaverta sparare/räntejägare längre ut på riskkurvan på samma sätt som en flock djur beger sig mot nya jaktmarker när födan sinar, i vårt fall är denna föda avkastning eller iallafall förväntad avkastning. Dessa investerare tvingas alltså ta mer risk vid varje enskilt tillfälle för att uppnå en godtagbar avkastning. De på marginalen mer riskaverta investerarna på aktiemarknaden väljer vid dessa nivåer att kliva ned ett trappsteg på riskskalan och finner där ett attraktivt utbud av dessa preferensaktier. Min tro är således att både investerare från räntesegmentet tar steget upp riskmässigt samt att vissa individer som normalt investerar i stamaktier tar ett steg ned. Ed brukar slarvigt beskrivas som en hybrid mellan en obligation och en aktie. Rent juridiskt så är det en aktie men som ofta har speciella villkor i förhållande till bolagets stamaktier. Vanliga egenskaper hos preferensaktierna brukar inte sällan vara: - Förtur till utdelning före stamaktieägarna - Förtur i prioritetsordningen vid likvidation - Bättre rätt i prioritetsordningen vid konkurs - Konvertering till stamaktier Vad har då detta med preferensaktier att göra? Jo, i en värld där allt är relativt har dessa blivit omåttligt populära då räntenivån är i princip obefintlig, ackompanjerad av en negativ inflationsnivå, alltså deflation som ger en god realavkastning.

2 Det faktum att preferensaktier ( preffar ) har en på förhand bestämd utdelningsnivå som brukar vara högre än stamaktieägarnas samt har bättre rätt till utdelning har spätt på liknelsen vid en obligation. Då nivån på utdelningen på förhand är bestämd är potentialen betydligt lägre än stamaktier eftersom innehavaren ej åtnjuter bolagets vinsttillväxt, utdelningen har ett tak och placeringen således en begränsad potential. Detta skulle lite grann kunna liknas vid aktiemarknadens Premieobligationer i termer av att de är tråkiga men mer förutsägbara (risken kan ej jämföras). Aktiebolagslagen stipulerar att samtliga aktier i ett bolag har lika rätt till bolaget om inte bolagsordningen föreskriver annat. Däri skall de olika aktieslagen samt deras andel redovisas, även skillnaden skall framgå. Vad gäller röstvärdesskillnad så framgår det av lagtexten att ingen aktie får ha ett röstvärde som överstiger 10 gånger röstvärdet på någon annan aktie. Det finns dock undantag på den svenska marknaden då vissa bolag, ex. SEB har C-aktier som har 1/1000-dels röst men dessa är undantaget som bekräftar regeln då detta aktieslag ej får emitteras efter 1950-talet. nas utdelning skall klubbas på bolagets årsstämma och viktigt att känna till är att preffarna ofta uppbär 1/10-dels röst. En fördel för det emitterande bolaget är att preferensaktiekapital rent räkenskapsmässigt klassas som eget kapital varpå skuldsättningen ej ökar i bolaget. Ägarna av dessa aktier betraktar inte sällan dessa som ett skuldinstrument då utdelningen är given och kurstillväxten begränsad givet bestämd utdelning som ej ökar. Vill man ta del av stigande vinster och kurstillväxt köper man ju istället stamaktien. Implicit är eget kapital dyrare för ett bolag än lån då aktieägarnas avkastningskrav överstiger bankens ränta på säkerställda lån. Det kan vara bra att läsa på om det specifika bolagets villkor i bolagsordningen eller prospektet samt det skäl som bolaget angivit för emitteringen av dessa. Ibland kan det tänkas vara så pass att banken ej beviljar bolaget lån och ibland kan det vara så att bolaget lånar pengar från banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital. Detta innebär att ett fastighetsbolag kan förvärva en fastighet med nära på 100% lånefinansiering. Banken beviljar ex. 70% lån och de resterande 30% finansieras via preferensaktier. Preffarna ökar inte skuldsättningen i bolaget då de räknas som eget kapital samt på så vis även stärker soliditeten. Däremot kan man i teorin tycka att både bolaget och innehavaren av preffen ser detta som ett lån. Utdelningen till preffägarna är ju inte heller en kostnad för bolagt rent bokföringsmässigt. Inte sällan möts jag av kommentaren att preffar är dyrt för bolaget och att de egentligen skulle ha lånat på banken om de haft möjlighet, här kommer en alternativ syn: WACC står för Weighted Average Cost of Capital, som namnet antyder handlar det om den viktade genomsnittliga kapialkostnaden. Ett fastighetsbolag som vill köpa en fastighet går till banken för att finansiera detta, intecknar fastigheten som ställs som säkerhet för lånet. Banken vill dock ha en säkerhetsmarginal då fastighetspriserna tenderar att fluktuerar så belåningsgraden understiger köpeskillingen. Inte sällan landar belåningsgraden maximalt på 70%, ju tryggare investeringar desto bättre. En kommersiell fastighet i en kommun som lider av avfolkning tenderar att ha högre risk än en hyresfastighet i en storstad med stark befolkningstillväxt. De sista 30% av köpeskillingen vill alltså banken att bolaget tillskjuter. Detta löser bolaget genom att emittera preferensaktier som explicit har ett lägre avkastningskrav än stamaktieägarnas implicita krav på säg 10% då preferensaktierna emitteras till ex. 6%. Bolaget lånar alltså så mycket det går hos banken då lånat kapital är billigare och sedan tillskjuts det näst billigaste kapitalet, cappat aktiekapital i form av preffslantar. Aktieägarnas avkastningskrav 10% Preferensaktieägarnas utd/direktavk. 6% Bankens låneränta 3%

3 Det är här det magiska börjar. Fastighetsbolaget har hittat en fastighet som yieldar 6,5% (driftnetto/marknadsvärde) och har en finansieringsstruktur om 70% banklån och 30% eget kapital genom preferensaktiekapital: Finansiering 70% banklån á 3% ränta 2,10% (0,7*0,03) 30% EK/preffar á 6% 1,80 % (0,3*0,06) WACC 3,90% Investering (fastighet) Fastighet A Investeringsnetto 6,5% - 3,90% = 2,60% 6,5% yield Nu kanske 2,60% inte låter som en jättestor förtjänst men fastighetsaffärer är i mångmiljon- eller i miljardklassen. 2.6% på en fastighetsaffär är inte sällan stora belopp i absoluta tal och helt klart värdeskapande för stamaktieägarna. Eftersom preffar inte räknas som främmande kapital (skuld) utan eget kapital men likväl informellt kan likställas lån så bör man som aktieägare av preferensaktiekapital förvissa sig om att bolaget inte emitterar för stora volymer och snedvrider maktfördelningen i bolaget. Alltså så att det inte blir minoriteten stamaktieägarae som bestämmer äver majoriteten preferensaktieägare med röstsvaga aktier vid viktiga beslut som rör t.ex. utdelningen. Ytterligare en fördel för bolaget är att ett banklån eller en företagsobligation är känsligare vid finansiella störningar. Missas betalningen kan detta leda till en kredithändelse eller default vilket är mycket negativt för bolaget ur kreditsammanhang, jämför med en betalningsanmärkning för en privatperson. Preffarna däremot kan i värsta fall bli av med utdelningen eller få den uppskjuten utan att detta räknas som en, i sammanhanget, default. I bolagets prospekt när dessa emitterades framgår huruvida preffarna är ackumulerande eller icke ackumulerande vid inställd utdelning. Är dessa ackumulerande innebär det att utdelningen läggs på hög och skall betalas när möjlighet finns, innan vanliga stamaktieägare får utdelning, ofta till en relativt hög straffränta som också anges i prospektet. När Akelius emitterade preffar så sa Roger Akelius att det är bättre att hålla inne preffägarnas utdelning och betala straffränta än att ställa in betalningarna till banken eller obligationsinnehavare vilket är kritiskt för bolaget och kan leda till omstrukturering eller konkurs. En risk värd att nämna som Aktiespararna skrev om i en artikel om preferensaktier ( ulvar i fårakläder ) lyder: Ett bolag som gett ut ett stort antal röstsvaga preffar och hamnar i finansiell knipa tvingas av banken att slopa all aktieutdelning. Båda aktieslagen stamaktie/preff faller på börsen och preffen handlas till säg 50% av nominellt belopp. Vad händer då några år senare när bolaget finansiellt får näsan ovanför vattenytan och förfogar över fritt kassaflöde? Ett alternativ vore att återuppta den ackumulerade utdelningen till preferensaktieägarna vilket vore bingo för dem. Ett annat alternativ är att, över börsen, återköpa preffar till halva priset. Så visst finns det risker med tillgångsslaget också. Preffsegmentet på svenska marknaden utgörs i stor utrsträckning av fastighetsbolag även om det finns andra verksamheter/bolag såsom SAS och Ratos. Det låga ränteklimatet sänker fastighetsbolagens största kostnad, räntekostnaden vilket skapar ökade fria kassaflöden vilket i sin tur sänker risken för att utdelningen skall utebli. Skattetvister, skadegörelse, stigande räntekostnader, ökad inflation, vakanser m.m. är riskfaktorer. Stiger räntenivån så minskar ju attraktionskraften eftersom andra alternativ stiger samtidigt som preffens utdelning är cementerad. Även stigande inflation är negativt då detta minskar den reala räntan/avkastningen. Så för vem passar preferensaktier? Modern portföljstrategi förordar ju olika tillgångsslag med låg korrelation för att minska den totala risken i portföljen såsom räntor, valutor, aktier, råvaror, fastigheter m.m. I de fall man har räntor i portföljen i rådande ränteklimat så är nog avkastningsbidraget från den allokeringen nära noll. Den utgör istället matlagningsgrädde som agerar motvikt mot cayennekryddan och sambal oeleken. För att göra grytan mer smakrik kan det vara bra att jacka upp matlagningsgrädden från 4% fett till 15% fett, vi behöver alltså hitta en likvärdig exponering med högre förväntad avkastning. Här agerar preferensaktierna faktiskt ett alternativ. De allra flesta preffar yieldar 5,5-6,2% och har kvartalsvis kapitalisering. Fastighetsbolagen gynnas av att räntekostnaderna på resultaträkningen hålls låga och tillgångsslagets attraktionskraft förstärks av

4 lågränteklimatet och deflationshot. Ställ detta i relation till rena ränteplaceringar där korta placeringar på penningmarknaden knappt ger en avkastning som ett mikroskåp kan uppfatta samtidigt som obligationer på obligationsmarknaden med några års duration är tickande bomber den dagen räntan börjar normaliseras då detta leder till kursförluster. Däremot skulle jag avråda från att äga preferensaktier i en långsiktig aktieportfölj, den föväntade avkastningen är alldeles för låg, låt mig ge ett talande exempel: En person som är 25 år och vill spara långsiktigt, säg till pensionering vid 65 års ålder har således en placeringshorisont på 40 år. Som ni säkert känner till så var det ju självaste Einstein som ska ha sagt att ränta-påräntaeffekten är världens åttonde underverk. långsiktig portfölj men en senior som på livets höst vill ha en utdelningsportfölj för att få en guldkant på tillvaron eller någon som inte vill ta den risk som är förknippad med aktiemarknaden så kan detta vara ett alternativ, även om risken är högre än både räntesparande och bankkonto. Att enbart ha pengarna i madrassen utgör tyvärr också en risk, en risk som förmodligen är exponentiell i takt med placeringshorisonten. Inflationen som gröper ur pengarnas köpkraft är lite som karies som ger dig hål i tänderna, vid sidan av malen som knaprar lite på slantarna om de skulle ligga i madrassen. Jag säger som Börje Ekholm på Investor, den största risken på lång sikt är nog att inte äga aktier. Sammanfattning för-/nackdelar: - Bra direktavkastning. - Kvartalsvis kapitalisering. - Lägre risk än aktier (generellt). - Låg volatilitet. - Begränsad potential/kurstillväxt. - Ingen exponering mot bolagets stigande vinst. Personen i fråga deponerar TSEK dag 1. Förväntad avkastning: : 6 % Aktier: 11 % Utfall: Stamaktier kr kr Lägg därtill ett månadssparande på 3000kr/mån utöver den initiala investeringen så blir differensen ännu större. Stamaktier kr kr Jag hoppas dessa exempel var talande. Personligen tycker jag inte att preferensaktier har en given plats i en - Låg omsättning vilket kan skapa stor spread samt kurspress vid större orolighet på marknaden. - Känslig för ökad ränte- och inflationsnivå. - Lågt röstvärde - Marknaden riskerar att bli blind för den bolagsspecifika risken och enbart titta på yield. Utöver detta kan det vara bra att ha koll på eventuella utestående obligationer och banklån samt om det finns kovenanter. Villkor som bankerna sätter på bolaget, ex. att skuldsättningen max får vara 4x EBITDA eller att belåningsgraden maximalt får uppgå till 70% m.m. Om det finns villkor likt dessa och bolaget ligger i farozonen så kan ju banken kräva att bolaget håller inne utdelningen till den finansiella stressen lagt sig. Vidare stipulerar även bolagen i prospektet till vilken nivå bolaget kan köpa tillbaka preferensaktierna och tidigast när. Vissa preffar höjer dessutom den årliga utdelningen efter en viss given framtida punkt. Några preffar handlas över

5 inlösennivåer vilket inte behöver vara fel för det men det är då viktigt att känna till att den garanterade förlusten måste dras av från direktavkastningen på pappret så man får fram den korrekta Yield to Maturity. Exempelvis: Nominellt 300 kr Utdelning 20 kr Direktavk. 6,66% Marknadskurs 367 kr Inlösenkurs 350 kr Initialt vid emitteringen av ovan nämnda preff (fiktiv) var direktavkastningen 6,66% men i dagsläget är running yield (20/387) 5,44 %, so far so good.. marknadsräntan kanske har krupit ned varpå investerarna värdesätter preffen lite högre och handlar upp kursen varpå yielden faller. Nu är det ju dock så att den handlas till 367kr vilket är 17 kr över inlösenkurs. Om vi räknas med att bolaget med all säkerhet kommet att lösa in denna aktie om exakt 1 år så innebär det ju en garanterad förlust allt annat lika, håller vi den till inlösen så blir det ju inte en förlust i absoluta tal utan en minskad avkastning/yield. ((350+20)/(387) = 0,82% vilket är betydligt mindre än de tillsynes (20/367) 5,44% man tror att man kommer få. Hur jag förhåller mig till preffar! Själv har jag som ni säkert vet en otroligt lång placeringshorisont. Min strategi bygger på 5 olika portföljer och taktiken/allokeringen beror på marknadsförutsättningar. Mina portföljer är: - Amorteringsportföljen - Kassaflödesportföljen - Tillväxtportföljen - Worldwideportföljen - Swingtradingportföljen (1-3 mån) Amorteringsportföljen är en helt lånefinansierad portfölj vars existens bygger på att belåna övriga depåer för att långsiktigt ha en running debt ratio på 30%. Mer än så vill jag inte belåna mig, om marknaden skulle krascha 50% (48% 2008) så skulle det innebära att min skuldsättning skulle öka till 60 %. Då jag har en livslång placeringshorisont och köper kvalitetsbolag, mer om det dippar, så sover jag gott om natten. Det långsiktiga målet med Amorteringsportföljen och Swingtradingportföljen är att generera avkastningsbidrag till de övriga långa portföljerna. Den sistnämnda är även ett sätt för mig att lära mig mer om bolagsanalys på kortare sikt samt faktorer som styr på kort sikt såsom räntenivå, valuta, marginalerexpansion/kontraktion, politik m.m. Målet avkastningsmässigt är att generera 10% per år efter kapitalkostnad. Min WACC är för närvarande en bit över 1% vilket gör att jag kan göra samma spreadupplägg som tidigare redovisat bolagsexempel i denna text. Om portföljen belånas till 30% och exponeras mot tillgångar som förväntas avkasta 10% så ger detta ett avkastningsbidrag på 3%-enheter. Inte mycket kan tyckas men med en lång placeringshorsiont så ger det ett ordentligt avtryck. På 27 år fördubblas kapitalet vid en ökning av den förväntade avkastningen med 3%-enheter. Således har jag skapat en kassako som genererar kassaflöde kvartalsvis som efter kapitalkostnad ger ett bra tillskott i portföljen. Volatiliteten är låg men dippen 19 sep 16 okt var speciell då många dansade kring utgången och panik utbröt när tyska industrisiffror á la 2009 kom. Då föll preffarna rätt ordentligt, mycket tack varje den låga omsättningen varpå utbudet dränkte efterfrågan och efterföljande sättning var ofrånkomlig, många bra affärer gjordes under den dippen. För att så ett frö till en tankeställare vill jag ge ett talande exempel till varför jag anser att viss belåning kan vara av godo så länge man har en nykter inställning till belåningen som verktyg samt respekt för risken. Portfölj 3 MSEK Månadsspar 12 TSEK Horisont 40 år Avkastning EK 11 % Avkastning TB 3%-enheter extra via belåning Utan belåning: Med belåning: kr kr En extra avkastning har alltså med de två viktigaste komponenterna för ett långsiktigt sparande, tiden och avkastningen, genererat kr mer än utan belåningen. Detta är självklart ingen garanti men bara ett sätt att illustrera kraften i ränta på ränta samt var några ynka procentenheter extra gör. 3,07 ggr mer kapital! För mig är preferensaktier ett verktyg för att skapa riskjusterad överavkastning. Lycka till!

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning elkurs Finansiering Föreläsning 8-9 Kapitalstruktur BMA: Kap. 17-19 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningarnas innehåll Företags finansieringskällor Mätning av företagets

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2012-01-01 till 2012-06-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, ordinarie tentamen 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 18/3 16 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare, rutat papper,

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ)

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferens- och stamaktier

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23/8 13 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare SFE011 Nationalekonomi

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) 2014-08-25 Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgälden Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009 Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgäldens uppgifter Förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt med beaktande av risken Ge statliga garantier och

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

KAPITALMARKNADEN (S.84-98)

KAPITALMARKNADEN (S.84-98) FLASKHALS Definition: flaskhalsar bromsar upp processer tillfälligt och hämmar utökandet. Kan vara i t.ex. arbetsmarknaden, produktionen eller försäljningen. Detta kan uppstå för att företaget lider brist

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN

EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) KOMPLETTERANDE BOLAGSINFORMATION INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH QUARTIERS PROPERTIES AB (publ) Quartiers Properties

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för mars 2015 Krona senaste månaden 0,05% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona senaste

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR?

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vem är vem? Vad är Aktieinvest? Vad är Aktiespararna Vem är Therese? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vad är Aktieinvest?

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap Rapporten sammanställd av finansavdelningen, SLK Handläggare: Magnus Andersson Tfn:

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer