EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA?"

Transkript

1 Forskning och Utveckling FOU 2002:69 EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Ulf Jarfelt, Chalmers Tekniska Högskola

2 EkoDim BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Ulf Jarfelt, Chalmers Tekniska Högskola ISSN

3 I rapportserien publicerar projektledaren resultaten från sitt projekt. Publiceringen innebär inte att Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB tagit ställning till slutsatserna och resultaten Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

4 Sammanfattning Projektet har syftat till att utveckla ett beräkningsprogram för att kunna beräkna värmeförlusterna från markförlagda fjärrvärmerör, jämföra olika isoleringstjocklekar och läggningsalternativ och med hjälp av denna information finna bästa lösning. Värmeförlusternas storlek påverkas av flera faktorer inte minst av att isoleringsmaterialets värmekonduktivitet förändras med tiden på grund av diffusion av isoleringsgaser och luft. Denna tidsstyrda förändring påverkas i hög grad av mantelrörets tjocklek, vilket medför tunga beräkningar om allt skall göras för hand. Ett PC-baserat beräkningsprogram har därför tagits fram där för att underlätta och möjliggöra enkla jämförelser mellan olika alternativ. Programmet omfattar även en ekonomisk del där värmeförlusterna kapitaliseras. Investeringskostnader såväl som kostnader för de ackumulerade energiförlusterna över fjärrvärmerörens totala drifttid presenteras. Programmet är självinstruerande och kan laddas ned från Fjärrvärmeföreningens hemsida. Ökad isoleringstjocklek ger minskade distributionsförluster. Den totala energibesparingen under fjärrvärmeledningens drifttid (30 år) exemplifieras nedan av DN150 (stålrör 168,3 mm). Isoleringsalternativ serie 2 (mantelrör diameter 280 mm) används som referens. DN 150 Besparing (MWh/km) Figur serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 dubbelrör -122 Jämförelse av isoleringsalternativ för DN150. Energibesparing. Den erhållna energibesparingen kan kapitaliseras. Värdet är helt beroende på vilka ekonomiska parametrar som väljs.

5 2 Besparing (kkr/km) Figur serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 dubbelrör Jämförelse av isoleringsalternativ för DN150. Kostnadsbesparing. (Den redovisade kostnadsbesparingen baseras på följande antaganden: kalkylränta 5%, energiprisutveckling 3%, drifttid 30 år, energipris 0,4 kr/kwh). Summary The aim of the project has been to develop a computer program for calculating the heat losses from district heating pipes buried in the ground, comparing different alternatives (insulation thickness and type of pipe), and based on this information give the possibility to choose the best solution. The heat loss is influenced by several factors, where the change of thermal conductivity of the polyurethane foam due to diffusion of blowing agents and air is strong. This time dependent change is strongly influenced by the thickness of the casing. To take all this information into account needs lot of calculation. To handle all these parameters a computer program for calculating the heat losses has been developed. The program gives the possibility to compare different alternatives. The program also contains a comparison of costs of the alternatives, where the heat losses are capitalised. The investment cost as well as the cost for the accumulated heat losses is presented. The program can be down loaded from the home page of the Swedish District Heating Association. Thicker insulation gives reduced distribution heat losses. The total amount of reduced energy losses during the life (30 years) of a district heating network is shown in Figure 1 representing DN150 (diameter of steel pipe mm).

6 3 DN 150 Energy saving (MWh/km) Figure serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 dubbelrör -122 Comparison between different insulation alternatives. Energy savings. The energy saving can be capitalised. Energy saving (kkr/km) Figure serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 dubbelrör Comparison between different insulation alternatives. Energy costs. The calculation is based on the following assumptions: Interest rates 5%, energy price increase 3%, time of operation 30 years, energy price 0.4 kr/kwh)

7 4 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 3 Summary 4 1 Inledning 7 2 Bakgrund/syfte 8 3 Polyuretanisoleringens värmekonduktivitet 9 4 Rörkonstruktionens värmekonduktans 11 5 Ekonomisk beräkning 14 6 Referenser 16 7 Bilaga: Användarmanual 17 8 Bilaga: Beräkningsexempel 31

8 5 1. Inledning Projektet har utförts vi Chalmers tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfysik och finansierats av Fjärrvärmeföreningen och Statens Energimyndighet i samverkan med Powerpipe AB, Hisings-Backa. Projektet har beställningsnummer P0-013 och titeln Lönar det sig att isolera mera? Syftet har varit att koppla samman de kunskaper som finns vad gäller distributionsförluster, materialegenskaper och nya isolergaser i ett beräkningsprogram som är utformat så att det kan användas på en ordinär PC. Programmet skall vara tillgängligt för alla fjärrvärmeföreningens medlemmar och kunna laddas ned från fjärrvärmeföreningens hemsida. Projektet har kunnat genomföras genom medverkan av flera personer. Per Bornsjö, LINKS, har utfört allt programmeringsarbete. Referensgruppen har bidraget till den slutliga utformningen av innehåll och design av programmet. I projektgruppen har följande personer deltagit: Ulf Jarfelt Per Bornsjö Göran Johansson Christer Joneken Nils Lundberg Ture Nordenswan Chalmers tekniska högskola LINKS AB Powerpipe Systems AB Energiverken i Halmstad Borås Energi AB Fjärrvärmeföreningen Projektet har utförts under perioden och har fått arbetsnamnet EkoDim. Till alla berörda vill jag framföra min tack och min uppskattning. Ulf Jarfelt Projektledare

9 6 2. Bakgrund/syfte I Sverige finns ca km fjärrvärmerör. En stor del av dessa består av ett inre stålrör (medierör), ett yttre mantelrör av polyeten (HDPE) och mellan dessa båda rör ett isoleringsskikt av polyuretancellplast (PUR). Fjärrvärmeutbyggnaden har pågått i ca 50 år med en stark period under 80- och 90-talen. Fjärrvärmedistribution lämpar sig utomordentligt väl där kundtätheten är hög. Den höga kundtätheten medför att distributionsförlusterna procentuellt blir små i förhållande till levererad energimängd, trots att rörens isoleringsgrad är klen. Tätorters centrala delar har på de flesta håll i Sverige försetts med fjärrvärmenät. Energin har historiskt varit relativt billig, vilket medfört att någon större fokusering på distributionsförluster inte gjorts. I dag planeras en kraftig utbyggnad av fjärrvärmen för att försörja mindre värmetäta områden, däribland inte minst villaområden. En politisk vilja finns att minska konsumtion av elektricitet, bl.a. för att möjliggöra en avveckling av en eller flera kärnreaktorer. Konvertering av el-uppvärmda småhus ses som en stor potential för fjärrvärmeutbyggnad under många år framöver. De nu aktuella projekteringsområdena, med långa distributionslängder och liten energiförbrukning pga. energisnåla, välisolerade hus, fordrar bättre isolerade fjärrvärmeledningar, för att hålla distributionsförlusterna på en ekonomisk försvarbar nivå. Dessutom måste kostnader för rördragning och installation minskas. Syftet med det aktuella projektet har varit att skapa en modell och metod som gör det möjligt att enkelt kunna jämföra dubbelrörs- och tvårörsförläggning och som också kan användas att avgöra vilken isoleringstjocklek som ger bästa ekonomiska utfall. För att kunna göra dessa jämförelser på ett snabbt och enkelt sätt har ett dataprogram, EcoDim, utvecklats. Möjligheten att beräkna värmeförluster för en rörledning i mark och bestämma optimala isoleringstjocklekar har tidigare presenterats 1, 8. Skälet till att genomföra detta nya projekt har varit följande: Nya drivgaser används (c-pentan) Kunskap om gasers diffusion genom PUR och HDPE Nya rörtyper (dubbelrör, olika mantelrörstjocklek) Enkel jämförelse mellan olika alternativ (PC-applikation) Kostnadsjämförelse Den aktuella rapporten skall ge en kortfattad beskrivning vilka beräkningsrutiner och teorier programmet grundar sig på. De använda beräkningsrutinerna och de materialdata som utnyttjas finns tidigare publicerade i vetenskapliga tidskrifter 2, 4, 5, 6, 9. Till programmet har en manual sammanställts, bilaga 1, där indata och resultatpresentation redovisas i detalj.

10 7 3. Polyuretanisoleringen värmekonduktivitet (-värde) Polyuretanisoleringens värmekonduktivitet beror till stor del på den inneslutna gasblandningens sammansättning. Då fjärrvärmeröret tillverkades bestod gasblandningen till största delen av koldioxid och cyklopentan. I naturens strävan att utjämna koncentrationsskillnader kommer koldioxid och cyklopentan att diffundera ut ur och luft in i polyuretanisoleringen. Detta medför att cellgassammansättningen förändras över tiden och dess isolerande förmåga förändras. Värmets transport genom polyuretanisoleringen består av ledning i gasen, ledning i den fasta polymeren och strålning mellan cellväggarna och kan tecknas: total ( t) ( t) gas polymer strå ln ing Polyuretanisoleringens värmekonduktivitet ( total ) varierar över tiden vilket orsakas av att värmeledningen i gasblandningens förändras. Gasblandningens innehåll kan bestämmas med gasanalys 4. Ett flertal metoder att beräkna gasblandningars värmekonduktivitet finns beskrivna 9 med olika grader av komplexitet. I det aktuella beräkningsprogrammet (EkoDim) har följande metod används: gas där 1 2 n i1 y i i n i1 1 yi i y i = andel av gas (i) i = värmekonduktivitet hos gas (i) Vid beräkningen har följande värden använts för gasernas värmekonduktivitet vid medeltemperaturen 50C: Luft 0,0278 a (W m -1 K -1 ) Koldioxid 0,0180 a (W m -1 K -1 ) Cyklopentan 0,0145 b (W m -1 K -1 ) a b Touloukianen et al, Thermophysical Properties of Matter, 1970 Brodt, K., Thermal Insulations: 1995 Med hjälp av den initiala cellgasblandningen och med bestämda diffusionskoefficienter 2 kan diffusionsprocessen beskrivas och den aktuella cellgasblandningen beräknas vid varje tidpunkt. Som hypotes har används att gasernas diffusionsmotstånd återfinns i mantelröret. Det har för cyklopentan visat sig vara så

11 8 att diffusionsmotståndet i PUR-materialet dominerar 5. Av beräkningstekniska skäl har detta diffusionsmotstånd räknats om till ett fiktivt diffusionsmotstånd för mantelröret. Följande beräkningsmodell [2] har använts: p gas 0 p e t t c t c P gas d V A R T där p 0 gasens partialtryck vid tiden t=0 kpa d mantelrörets godstjocklek (m) V isoleringsmaterialets volym (m 3 ) A mantelrörets area (m 2 ) R gaskonstanten = 8,314 (Pa m 3 mol -1 K -1 ) T temperatur (K) P permeabilitetskoefficient (mol m -1 s -1 Pa -1 ) Följande permeabilitetskoefficienter [2] har använts vid beräkningarna: Syre 4, (mol m -1 s -1 Pa -1 ) Kväve 5, (mol m -1 s -1 Pa -1 ) Koldioxid (mol m -1 s -1 Pa -1 ) Cyklopentan 6, (mol m -1 s -1 Pa -1 )

12 9 4. Rörkonstruktionens värmeförluster EkoDim-programmet ger möjlighet att beräkna värmeförlusterna för två typer av rör i mark. Dels traditionella två rör och dels dubbelrör. Två rör i mark Värmeförlusterna från två rör förlagda i en och samma rörgrav kan beräknas med hjälp av olika approximativa lösningar [3 ]: T 0 H g i r i i T 1 T 2 2D Figur 1. Schematisk bild med beteckningar för två rör i mark. Rörkonstruktionens isoleringsförmåga kan uttryckas med hjälp av en värmeförlustkoefficient (U) som betecknar den totala värmeförlusten per löpmeter rör dividerat med aktuell temperaturdifferens mellan fjärrvärmerören och markytan. Följande beräkningssamband kan tecknas : U Q T1 T2 2 total T0 L där q total Q L T1 T 4F 2 g hs T 2 total 0 1 h s 2H ln > r H D

13 10 > g i r ln 0 ri Dubbelrör Värmeförlusterna från ett dubbelrör förlagt i mark kan beräknas med hjälp av olika approximativa lösningar [3]: T 0 H i r c g r i T 1 T 2 2D Figur 2. Schematisk bild med beteckningar för ett dubbelrör i mark. Enligt figur 2 är medierören placerade på samma horisontella nivå, vilket inte överensstämmer med den normala placeringen vid fjärrvärmemontage. Skillnaden mellan värmeförluster i den ovan beskrivna geometrin och om röret roteras 90 grader är obetydlig. Skillnaden i värmeförluster mellan dessa alternativ endast 0,2 % [3]. U Q T1 T2 2 total T0 L där q total Q L total 4F i h s h s i 2H rc ln ln I ln g rc 2Dri r 4 c 4 rc D 4

14 11 I i g i g Beteckningar: D halva avståndet mellan centrum rör (m) H avstånd mellan markyta och centrum rör (m) L ledningslängd (m) T 0 markytans temperatur (ºC) T 1 temperatur rör 1 (ºC) T 2 temperatur rör 2 (ºC) U transmissionskoefficient (W m -1 K -1 ) Q total värmeförlust för den totala konstruktionen (W) h s värmeförlustfaktor (-) q s värmeförlust för symmetriskt fall (W m -1 ) q total värmeförlust för den totala konstruktionen (W m -1 ) R 0 mantelrörets ytterradie (enkelrör) (m) r c mantelrörets ytterradie (dubbelrör) (m) r i medierörets ytterradie (m) > parameter som beskriver isoleringen (-) g markens värmekonduktivitet (W m -1 K -1 ) i isoleringens värmekonduktivitet (W m -1 K -1 ) I parameter sim beskriver isoleringen (-)

15 12 5. Ekonomisk beräkning Varje fjärrvärmerörskonstruktion är kopplad till distributionsförluster, vars storlek påverkas av temperaturnivåer, isoleringsgrad, markförhållanden och konstruktionstyp. Dessutom kommer polyuretanisoleringens värmekonduktivitet att förändras med tiden beroende på diffusion av isolergaser och luft. Den årliga distributionförlusten per löpmeter kan tecknas T1 T2 Q total U t T (Wh/m) 2 Distributionsförlusternas storlek påverkas av bl.a. mantelrörstjocklek, isoleringsvolym, rördiameter, temperaturnivå, gasblandning. Skillnaden i distributionsförluster mellan olika alternativ kan alltså skilja över ledningens drifttid. Vid jämförelse mellan olika alternativ kan skillnaden i distributionsförluster beskrivas som en besparing (B). Den totala besparingen (B total ) är summan av årliga besparingar omräknat till nuvärde. B total n t1 B t B t = Q t Q t Alt1 Alt 2 E = 100 e 100 r n Om två alternativ jämförs, t.ex. serie 2 med serie 3, kommer de över åren ackumulerade distributionsförlusterna att resultera i en minskad distributionsförlust, dvs. en besparing, om serie 3 väljs. Om denna besparing är större än den extra kostnad, investering (,I), som måste göras (serie 3 är dyrare än serie 2) är åtgärden ekonomiskt befogad och en vinst (V) uppkommer., I I alt I 2 alt1 V Btotal, I

16 13 Beteckningar: B(t) årlig besparing kr/m B total ackumulerad besparing kr/m I alt1 investeringskostnad för alt. nr1 kr/m I alt2 investeringskostnad för alt. nr2 kr/m Q alt1 (t) distributionförlust röralternativ nr 1 Wh/m Q alt2 (t) distributionförlust röralternativ nr 2 Wh/m V vinst kr/m E energipris kr/wh e r energiprisets förändring ränta % % n tid år = omräkningsfaktor -

17 14 6. Referenser [1] Andersson, S., m.fl. Ekonomisk isolertjocklek för direktskummade fjärrvärmeledningar, Byggforskningsrådet R185:1984. [2] Jarfelt, U., Ramnäs, O., Fjärrvärmerörens isolertekniska långtidsegenskaper, Fjärrvärmeföreningen FoU-rapport 1998:24. [3] Wallentén, P., Steady-state heat loss from insulated pipes, Lunds tekniska högskola, [4] Swanström, M., Blowing agents in polyurethane foams, Chalmers tekniska högskola, [5] Olsson, M., Long-term thermal performance of polyurethane insulated pipes, Chalmers tekniska högskola, [6] Jarfelt, U., Utvärdering av fuktinträngning och gasdiffiusion hos gamla kulvertrör Hisings-Backa, Fjärrvärmeföreningen FoU-rapport 1997:16 [7] Kulvertkostnadskatalogen 1997, FVF 1997:10. [8] Lambertsen, E., Eskelund, L., Optimala isolertjocklekar för prefabricerade fjärrvärmerör, Särtryck ur tidskriften Fjernvarmen nr. 5/78. [9] Isberg, J., The thermal conductivity of polyurethane foam, Chalmers tekniska högskola, [10] EN 253. Pre-insulated bonded pipe systems for underground hot water networks. Pipe assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene, 1994.

18 15 7. Användarmanual (Fjärrvärmeföreningens hemsida:

19 16 EkoDim EkoDim-programmet presenteras på din skärm i form av fyra olika sidor (Inmatning, Värmeförluster, Ekomonirapport och Analys) som du växlar mellan genom att klicka på visa -menyn. INMATNINGSSIDA (Sida 1) VÄRMEFÖRLUSTER (Sida 2) Här ger du projektet dess identifikation, väljer rörtyp, drifttemperaturer och ekonomiska parametrar. På denna sida presenteras värmeförlusterna under hela drifttiden för den rörkonstruktion du valt. Här kan du även jämföra olika alternativ som du hämtar från ditt bibliotek, där du tidigare sparat dessa alternativ. Värmeförlusterna presenters som ett U-värde (transmissionsförluster W/(m K)).

20 17 EKONOMIRAPPORT (Sida 3) ANALYS (Sida 4) På denna sida kan du jämföra olika alternativ med varandra vad gäller värmeförlusternas storlek och det ekonomiska värde de representerar. Även totalkostnad för de olika alternativen finns här presenterade. (Totalkostnaden är baserad på Fjärrvärmeföreningens Kostnadskatalog 1997.) Denna sida är tänkt som ett komplement till ekonomirapporten. Här kan du lägga in din egen totalkostnad för projektet och jämföra olika alternativ. Arkiv Visa Hjälp Här sparar du dina beräkningar, gör utskrifter och avslutar programmet. Här växlar du mellan programmets olika sidor. Här får du kontakt med programmanualen. Du kan också växla mellan sidorna i programmet genom att använda Ctrl+I Inmatning Ctrl+F1 Värmeförluster Ctrl+F2 Ekonomirapport Ctrl+F3 Analys

21 18 Sidan 1 INMATNING På denna sida sker all inmatning av data du tänker använda för dina beräkningar. Här identifierar du ditt objekt, väljer rörtyp och dimension. Här matar du in dina ekonomiska parametrar. Sidan består av tre huvuddelar: o Objektspecificering o Val av rörtyp o Tillverkning/Drift/Ekonomi. Objektspecificering Val av rörtyp DN Här förser du projektet med relevant identifikation. Du kan välja mellan enkelrörssystem och dubbelrörssystem Här väljer du dimension på stålrör. Genom att klicka på ridå-knappen kommer samtliga dimensionsalternativ upp. Serie Här visas vald serie. Som grundalternativ ligger serie 2. Genom att trycka på ridå-knappar finns andra val: serie 0,5, 1, 2, 3 och 4. d e (mm) d y (mm) d (mm) Betecknar medierörets ytterdiameter Betecknar mantelrörets ytterdiameter Betecknar mantelrörets godstjocklek Vill du välja något annat värde än det förhandsvalda får du skriva in det själv. Kan varieras mellan 2,0-15 mm.

22 19 h (m) c (m) (mark) Tillverkningssätt Standard eller Konti Värmekonduktivitet Pentanandel (%) Drift T fram (ºC) T retur (ºC) Betecknar läggningsdjup (avstånd mellan rörets hjässa och markyta. Vill du välja något annat värde än det förinställda får du skriva in det själv. Kan varieras mellan 0,3-4,0 m. (Förinställt värde 0,6 m). Betecknar avstånd mellan rören. Vill du välja något annat värde än det förhandsvalda får du skriva in det själv. Kan varieras mellan 0,1 och 1,0 m. (Förinställt värde 0,2-0,3 m beroende på dimension) Betecknar markens värmekonduktivitet Vill du välja något annat värde än det förhandsvalda får du skriva in det själv. Kan varieras mellan 0,5 och 3,0 m. (Förinställt värde 1,5 W/(m K). Här kan du med ridå-knappen välja mellan standard- eller konti-tillverkning. Vid standardtillverkning är förhandsvalen 30 % cyklopentaninnehåll och godstjocklek enligt SS-EN253. Vid konti-tillverkning är förhandsvalet 20 % cyklopentaninnehåll. I detta fall måste du själv ange godstjocklek på mantelröret. Betecknar polyuretanisoleringens värmekonduktivitet för ett nyproducerat fjärrvärmerör. Genom att trycka på ridåknappen finns andra val, 0,02-0,05 W/(m K). Betecknar hur stor andelen av isolergasen som utgörs av cyklopentan. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val än de förhandsinställda, 0-50 % I detta fält skriver du in aktuella drifttemperaturer. Framledningstemperatur. För beräkning av energiförlusterna för ledningen sett över flera år skall årsmedeltemperaturen användas. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val (20-140ºC) (Förinställt värde 85 ºC) Returledningstemperatur. För beräkning av energiförlusterna för ledningen sett över flera år skall årsmedeltemperaturen användas. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val (10-100ºC) (Förinställt värde 45 ºC)

23 20 T ute (ºC) Ekonomi Drifttid (år) Kalkylränta (%) Energiprisutveckling (%) Energipris (kr/kwh) Ute-temperatur. För beräkning av energiförlusterna för ledningen sett över flera år skall årsmedeltemperaturen användas. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val ( ºC). (Förinställt värde: 5 ºC) I detta fält skriver du in drifttid, kalkylränta, energiprisets utveckling och aktuellt energipris. Här anger du den tänkta drifttid som ledningen förväntas ha. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val ( år). (Förinställt värde: 30 år). Real kalkylränta (%), dvs. förväntad låneränta minus inflation Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val (1-10 %). (Förinställt värde: 5%). Energiprisets förväntade utveckling (%) minus inflation. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val (0-10%). (Förinställt värde: 3%). Energipris. Här kan du fritt välja det pris på energin. (Förinställt värde: 0,40 kr/kwh).

24 21 Sidan 2 VÄRMEFÖRLUSTER På denna sida redovisas resultatet av värmeförlustberäkningar över den valda drifttiden. U-värdet, dvs. ledningens transmissionsförluster ökar under drifttiden pga. diffusion av luft och isolergaser i fjärrvärmeledningens polyuretanskum. Här kan du jämföra din aktuella beräkning med andra alternativ (exempelvis serie 1, 2, 3, 4) som du tidigare sparat i ditt arkiv. (Var noga med att spara din beräkning i ditt arkiv för att kunna användas senare vid jämförelser.) Värmeförluster Beräkning Tidpunkt Lägg till Här beräknas värmeförlusterna för den valda driftperioden. Redovisas som transmissionsförluster (U-värde (W/m K)) I denna ruta visas två fält. Första fältet anger aktuell beräkning som betyder det alternativ som finns inmatat på inmatningssidan" (sida 1) Beräkningar som man vill använda som jämförelseobjekt skall sparas i arkivet (klicka på Arkiv, därefter Spara som ). (Tips: Spara beräkningarna med en tydlig definition av rörtyp, t.ex. 50 Serie 2 ) Här kan du välja vid vilken tidpunkt du vill beräkna fjärrvärmerörens U-värde. Tidpunkt=0 betyder ett nytt rör. Du kan välja vilken tid som helst mellan 0 och den totala drifttiden. Använd ridå-knappen för att välja. Här klickar du om du vill jämföra ett av dina sparade alternativ med din aktiva beräkning (referensvärdet). Då du klickar på denna knapp kommer ditt arkiv upp. Det är ur detta bibliotek som du hämtar jämförelseobjekten. (Du måste själv skapa dina jämförelseobjekt och spara dem.)

25 22 Ta bort Ta bort alla Utdata U-värde vid tiden t Medelvärde Diagram Med hjälp av denna knapp tar du bort valfritt alternativ av dina jämförelseberäkningar. (Dock ej din aktiva beräkning (referensalternativet).) Med hjälp av denna knapp tar du bort samtliga hämtade beräkningar förutom din aktiva beräkning (referensalternativet). I det övre högra fältet redovisas beräknade U-värden. Information om dimension och kund visas. Här redovisas U-värdet för aktuellt fjärrvärmerörsalternativ vid den valda tidpunkten (se ruta Tidpunkt ) Här redovisas det genomsnittliga U-värdet för den valda drifttiden. I diagrammet redovisas U-värdet (transmissionsförlusterna) som funktion över drifttiden. Värmeförlusterna är inte konstant över drifttiden pga. diffusion av isolergaser och luft. I diagrammet kan du också jämföra många olika alternativ. Alternativen identifieras med hjälp av viket namn du givit beräkningen då du sparade den i ditt bibliotek.

26 23 Sidan 3 EKONOMIRAPPORT På denna resultatsida redovisas ekonomiberäkningar. Den beräkning som du har aktuell, d.v.s. de parametrar du valt att lägga in på INMATNINGSSIDAN, presenteras som aktuell beräkning och en totalkostnad redovisas för detta val. Totalkostnaden är baserad på Fjärrvärmeföreningens Kostnadskatalog (1997). Denna aktuella beräkningen ligger sedan till grund för de jämförelser du vill gärna av andra alternativ, exv. annan isoleringsgrad. Genom att klicka på knappen Jämför med kommer du åt ditt bibliotek och kan hämta önskat alternativ. (En förutsättning är givetvis att du tidigare sparat denna beräkning/resultat) Aktiv beräkning (övre vänstra fältet) Övre högra fältet Ekonomi Beräkning I det övre vänstra fältet visas de ingångsdata du valt för den aktiva beräkningen, som du också återfinner på sidan Inmatning. I det övre högra fältet visas de ingångsdata som ligger till grund för den beräkning som du har markerat i det undre resultatfältet Ekonomi. Här kan du jämföra dina olika alternativ. Med hjälp av Jämför med -knappen hämtar du in sparade beräkningar från ditt bibliotek. Den översta resultatraden, med beteckningen Aktiv beräkning, fungerar som referens vid jämförelse mellan olika alternativ. Resultatfältet har 6 olika underrubriker: Beräkning, Besparing, Besparing, Investeringsskillnad, Totalkostnad och Vinst/Kostnad. Under denna rubrik redovisas namnet på din sparade fil. (Tips: Spara beräkningarna med en tydlig definition av rörtyp, t.ex. 50 Serie 2 )

27 24 Besparing Besparing Investeringsskillnad Totalkostnad Vinst/kostnad Under den vänstra Besparing -rubriken redovisas hur stor energibesparing som erhållits. Besparingen resovisas som MWh per km kulvert (MWh/km). Ett negativt resultat motsvarar ökade värmeförluster och ett positivt resultat minskade värmeförluster för det aktuella alternativet jämfört med referensalternativet (aktiv beräkning). Under den högra Besparing -rubriken redovisas hur stor kostnadsbesparing som erhållits. Jämförelse görs mot din aktiva beräkning (referensberäkning) vars resultat redovisas på den översta resultatraden. Besparingen resovisas som kr per km för den valda drifttiden (kr/km). Ett negativt resultat motsvarar ökade kostnader för det valda alternativet. Ett positivt resultat innebär minskade kostnader. Här redovisas skillnaden i investeringskostnad mellan det aktuella alternativet och referens -alternativ (Aktiv beräkning). Investeringskostnaderna är hämtade från Fjärrvärmeföreningens Kulvertkostnadskatalog. Minustecken (-) beskriver minskade kostnader för det valda alternativet. Inverteringsskillnaden redovisas som (kr/km). Här redovisas totalkostnad för aktuellt kulvertalternativ. Kostnaderna är hämtade från Fjärrvärmeföreningens Kulvertkostnadskatalog. Totalkostnaden redovisas som (kr/km) Här redovisas jämförelse mellan den energibesparing som erhållits för ett valt kulvertalternativ med den ev. extra investeringskostnad detta alternativ har fört med sig. Jämförelse görs hela tiden mot det val du gjort för din aktiva beräkning (referensberäkning) vars resultat redovisas på den översta resultatraden. Om resultatet redovisas med blå siffror är resultatet att betrakta som en vinst, dvs. det aktuella alternativet är ekonomiskt fördelaktigare än referens -alternativet. Skulle resultatet redovisas med röda siffror tillsammans med ett minustecken (-) skall det betraktas som ett kostsammare alternativ. Vinst/kostnad redovisas som (kr/km) och för vald drifttid.

28 25 Kategori Ta bort Jämför med Med hjälp av ridå-knappen kan du välja mellan 4 olika kostnadslägen A: Innerstad B: Ytterområde C: Parkmark D: Exploatering Med hjälp av denna knapp tar du bort det alternativ i resultatfönstret som är markerat Med denna knapp hämtar du sparade beräkningar från ditt bibliotek. (Tips: Spara beräkningarna med en tydlig definition av rörtyp, t.ex. 50 Serie 2 )

29 26 Sidan 4 ANALYS Analys Övre vänstra fältet Övre högra fältet Ekonomi Denna sida är tänkt att användas då du har egna prisuppgifter på kulvertsträckan. Om du endast vill jämföra sparad energi vid olika isoleringsval gör du det bäst på sidan 3 Ekonomirapport I det övre vänstra fältet visas de ingångsdata du valt för den aktiva beräkningen, som du också återfinner på sidan Inmatning. I det övre högra fältet visas de ingångsdata som ligger till grund för det valda alternativ som du har markerat i det undre resultatfältet Ekonomi. Eftersom ingen totalkostnad för det valda kulvertalternativet finns förprogrammerat måste du själv lägga in detta i den tomma rutan. Här kan du jämföra dina olika alternativ. Med hjälp av Jämför med -knappen hämtar du in sparade beräkningar från ditt bibliotek. Den översta resultatraden, med beteckningen Aktiv beräkning, fungerar som referens vid jämförelse mellan olika alternativ. Resultatfältet har 6 olika underrubriker: Beräkning, Besparing, Besparing, Investeringsskillnad, Totalkostnad och Vinst/Kostnad. För att få en totalkostnad för respektive alternativ för du själv lägga in totalkostnad (kr/m).

30 27 Beräkning Besparing Besparing Investeringsskillnad Totalkostnad Vinst/kostnad Under denna rubrik visas namnet på din sparade fil. (Tips: Spara beräkningarna med en tydlig definition av rörtyp, t.ex. 50 Serie 2 ) Under den vänstra Besparing -rubriken redovisas hur stor energibesparing som erhållits. Besparingen resovisas som MWh per km kulvert (MWh/km). Ett negativt resultat motsvarar ökade värmeförluster och ett positivt resultat minskade värmeförluster. Under den högra Besparing -rubriken redovisas hur stor kostnadsbesparing som erhållits. Jämförelse görs mot din aktiva beräkning (referensberäkning) vars resultat redovisas på den översta resultatraden. Besparingen resovisas som kr per km för den valda drifttiden (kr/km). Ett negativt resultat motsvarar ökade kostnader för det valda alternativet. Ett positivt resultat innebär minskade kostnader. Här redovisas skillnaden i investeringskostnad mellan det aktuella alternativet och Referens -alternativet (Aktiv beräkning). Investeringskostnaderna är hämtade från Fjärrvärmeföreningens Kulvertkostnadskatalog. Minustecknet (-) beskriver minskade kostnader för det valda alternativet. Investeringsskillnaden redovisas som (kr/km) Här redovisas totalkostnad för aktuellt kulvertalternativ. Du måste själv lägga in denna kostnad i det tomma fältet i det övre högra fältet. Tidigare sparade filer som du hämtar från biblioteket kommer att läggas till i resultatfältet utan totalkostnad. Lägg till vald totalkostnad genom att markera alternativet och fyll därefter i totalkostnad i det tomma fältet totalkostnad (kr/m). Här redovisas jämförelse mellan den energibesparing som erhållits för ett valt kulvertalternativ med den ev. extra investeringskostnad detta alternativ har fört med sig. Jämförelse görs hela tiden mot det val du gjort för din aktiva beräkning (referensberäkning) vars resultat redovisas på den översta resultatraden. Om resultatet redovisas med blå siffror är resultatet att betrakta som en vinst, d.v.s. det aktuella alternativet är ekonomiskt fördelaktigare än Referens -alternativet. Skulle resultatet redovisas med röda siffror tillsammans med ett minustecken (-) skall det betraktas som ett kostsammare alternativ. Vinst/kostnad redovisas som (kr/km) för vald drifttid.

Publikationslista Hetvattenprogrammet

Publikationslista Hetvattenprogrammet Publikationslista Hetvattenprogrammet 1995-2005 Art nr Titel rapport Hetvattenprogrammet Rapport-nummer Anmärkning Inventering av skador på befintliga skarvar med CFCblåsta respektive CFC-fria fogskum

Läs mer

MINSKADE DISTRIBUTIONSFÖRLUSTER MED DIFFUSIONSTÄTA FJÄRRVÄRMERÖR

MINSKADE DISTRIBUTIONSFÖRLUSTER MED DIFFUSIONSTÄTA FJÄRRVÄRMERÖR Forskning och Utveckling FOU 2003:93 MINSKADE DISTRIBUTIONSFÖRLUSTER MED DIFFUSIONSTÄTA FJÄRRVÄRMERÖR Maria Olsson, WSP Environmental MINSKADE DISTRIBUTIONS- FÖRLUSTER MED DIFFUSIONSTÄTA FJÄRRVÄRMERÖR

Läs mer

flexibla fjärrvärmerörs isoleringsegenskaper

flexibla fjärrvärmerörs isoleringsegenskaper flexibla fjärrvärmerörs isoleringsegenskaper Ulf Jarfelt, Olle Ramnäs, Camilla Persson, Charlotte Claesson Forskning och Utveckling 2004:117 FLEXIBLA FJÄRRVÄRMERÖRS ISOLERINGSEGENSKAPER Forskning och Utveckling

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

ny metod för att bestämma fjärrvärmerörs isoleringsförmåga

ny metod för att bestämma fjärrvärmerörs isoleringsförmåga ny metod för att bestämma fjärrvärmerörs isoleringsförmåga Bijan Adl-Zarrabi, SP Forskning och Utveckling 2005:122 NY METOD FÖR ATT BESTÄMMA FJÄRRVÄRMERÖRS ISOLERINGSFÖRMÅGA Forskning och Utveckling 2005:122

Läs mer

ecotrench läggning av fjärrvärmerör

ecotrench läggning av fjärrvärmerör ecotrench läggning av fjärrvärmerör Alf Lindmark, Solcon AB Forskning och Utveckling 2004:114 ECOTRENCH LÄGGNING AV FJÄRRVÄRMERÖR Forskning och Utveckling 2004:114 Alf Lindmark, Solcon AB ISSN 1402-5191

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

pet-skum som isoleringsmaterial

pet-skum som isoleringsmaterial pet-skum som isoleringsmaterial i fjärrvärmerör Sara Mangs, Chalmers tekniska högskola Kemisk miljövetenskap Olle Ramnäs, Chalmers tekniska högskola Kemisk miljövetenskap Ulf Jarfelt, Chalmers tekniska

Läs mer

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se LOGSTOR fjärrvärmerör Egenskaperna är fler än ögat ser Polyetenmantelrör av hög densitet Diffusionsspärr av aluminiumfolie Isolerskikt av polyuretanskum för temperaturer

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Projektarbete i kursen Simulering och optimering av energisystem, 5p Handledare: Lars Bäckström Tillämpad fysik och elektronik 005-05-7 Bakgrund Umeå

Läs mer

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 PROVPROGRAM FÖR VÄRMEVÄXLARE OCH VATTENVÄRMARE Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

LIVSLÄNG FÖR FJÄRRVÄRMERÖR -FAS 1. Nazdaneh Yarahmadi Alberto Vega Ignacy Jakubowicz

LIVSLÄNG FÖR FJÄRRVÄRMERÖR -FAS 1. Nazdaneh Yarahmadi Alberto Vega Ignacy Jakubowicz LIVSLÄNG FÖR FJÄRRVÄRMERÖR -FAS 1 Nazdaneh Yarahmadi Alberto Vega Ignacy Jakubowicz PROJEKTET LIVSLÄNG FÖR FJÄRRVÄRMERÖR I HELHET OCH FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA FASER Endast PUR cellplast Nytillverkade

Läs mer

ISOCYANATEXPONERING VID SVETSNING AV FJÄRRVÄRMERÖR

ISOCYANATEXPONERING VID SVETSNING AV FJÄRRVÄRMERÖR Forskning och Utveckling FOU 2002:77 ISOCYANATEXPONERING VID SVETSNING AV FJÄRRVÄRMERÖR Gunnar Bergström, SP Lisa Lindqvist, SP Stefan Nilsson, SP ISOCYANATEXPONERING VID SVETSNING AV FJÄRRVÄRMERÖR EXPOSURE

Läs mer

referensprojekt, göteborg

referensprojekt, göteborg demonstrationsprojekt 1 referensprojekt, göteborg Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:1 ISSN 1401-9264 Art nr 06-24 1. Beskrivning Under år 2005 har 20 av 34 befintliga fristående småhus på Tröskaregatan

Läs mer

inventering av nya inspektionsinstrument av fjärrvärmerör

inventering av nya inspektionsinstrument av fjärrvärmerör inventering av nya inspektionsinstrument för statuskontroll av fjärrvärmerör Göran Sund, Det Norske Veritas Forskning och Utveckling 2004:106 INVENTERING AV NYA INSPEKTIONSINSTRUMENT FÖR STATUSKONTROLL

Läs mer

Thermoground 1.0 LTH Manual

Thermoground 1.0 LTH Manual Thermoground 1.0 LTH Manual Version 2010-11-18 Stephen Burke Byggnadsfysik, LTH Användaremanual - Thermoground LTH Thermoground - LTH är ett användarvänligt tvådimensionellt simuleringsverktyg som beräknar

Läs mer

KYLLAGER I BEFINTLIGT KYLNÄT

KYLLAGER I BEFINTLIGT KYLNÄT Forskning och Utveckling FOU 2003:102 KYLLAGER I BEFINTLIGT KYLNÄT Fredrik Setterwall, Professor (em) Fredrik Setterwall Konsult AB Benny Andersen, Göteborg Energi (EnergiAffärer InWest) KYLLAGER I BEFINTLIGT

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

Delrapport 3: Numeriska Beräkningar av Fjärrvärmerörets Termiska Prestanda

Delrapport 3: Numeriska Beräkningar av Fjärrvärmerörets Termiska Prestanda Delrapport 3: Numeriska Beräkningar av Fjärrvärmerörets Termiska Prestanda Fredrik Domhagen, Bijan Adl-Zarrabi Contents 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.1. Metod... 2 2. Värme- och

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

UTVÄNDIG KORROSION PÅ FJÄRRVÄRMERÖR

UTVÄNDIG KORROSION PÅ FJÄRRVÄRMERÖR Forskning och Utveckling FOU 2002:80 UTVÄNDIG KORROSION PÅ FJÄRRVÄRMERÖR Göran Sund, Det Norske Veritas UTVÄNDIG KORROSION PÅ FJÄRRVÄRMERÖR Göran Sund, Det Norske Veritas ISSN 1402-5191 I rapportserien

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 1003-200 200 219,1 x 4,5 280

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

stålrör stålrör i fjärrvärmesystem Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007

stålrör stålrör i fjärrvärmesystem Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007 stålrör stålrör i fjärrvärmesystem Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007 STÅLRÖR STÅLRÖR I FJÄRRVÄRMESYSTEM Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007 ISSN 1401-9264 2005 Svensk Fjärrvärme AB Art nr

Läs mer

Drift- & skötselinstruktioner

Drift- & skötselinstruktioner Drift- & skötselinstruktioner MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 Maxitherm VVS AB, Pikullagatan 7, 702 27 Örebro Telefon 019-27 12 00, Telefax 019-27 04 30 E-mail: info@maxitherm.se www.maxitherm.se MAXITHERM

Läs mer

FVF D:214 PEX-RÖR. Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem

FVF D:214 PEX-RÖR. Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem FVF D:214 PEX-RÖR Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem Januari 2001 PEX-RÖR Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem ISSN 1401-9264 2001 Svenska

Läs mer

OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM

OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Forskning och Utveckling ORIENTERING FOU 2002:6 OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Ilkka Keppo och Pekka Ahtila, Helsingfors tekniska högskola OPTIMERING AV

Läs mer

tryckfallets påverkan vid energimätning

tryckfallets påverkan vid energimätning tryckfallets påverkan vid energimätning rapport 2013:11 Figur 4. Montering av temperaturgivare. Mätningarna gjordes vid två olika temperatur mätningarna med tiogradigt vatten var testrig inte skulle påverkas

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: Teoretiska och verkliga värmeförluster, Isoleringsgrad, Öresundskraft. III

Sammanfattning. Nyckelord: Teoretiska och verkliga värmeförluster, Isoleringsgrad, Öresundskraft. III EXAMENSARBETE II Sammanfattning Det här examensarbetets ambition är att undersöka isoleringsgrad, värmeförluster och värmegenomgångstalen för olika typer av fjärrvärmeledningar som finns inom Öresundskrafts

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

KÄNSLIGHETSANALYSER Underlag till kapitel 5

KÄNSLIGHETSANALYSER Underlag till kapitel 5 KÄNSLIGHETSANALYSER Underlag till kapitel 5 Underlag till potentialberäkningar med avseende på uppvärmning i bostadsbeståndet som beskrivs i Kapitel 5 ENERGIEFFEKTIVISERINGSPOTENTIAL Anders Nilson, Bengt

Läs mer

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem regler och råd för uppfyllande av arbetsmiljöverkets föreskrifter Rapport 2006:1 TILLVERKNING OCH BESIKTNING AV FJÄRRVÄRMESYSTEM REGLER OCH RÅD FÖR UPPFYLLANDE

Läs mer

RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002

RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002 RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002 CASAFLEX Flexibelt fjärrvärmerör från BRUGG Rohrsysteme Samlade erfarenheter från montage av servis till kv Humle i Malmö ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar Kontaktperson Carl-Magnus Capener 2013-06-20 3P04862 1 (3) Energiteknik 010-516 58 52 Carl-Magnus.Capener@sp.se Foamking Sweden AB Peter Nilsson Sjöviksvägen 4 SE-231 62 TRELLEBORG Endimensionella fuktberäkningar

Läs mer

FVF D:205. ka bestärr anvisni RÖRBÖJAR. Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem. leker, raa d oa tekniska bra. racl FJÄRRVÄRME.

FVF D:205. ka bestärr anvisni RÖRBÖJAR. Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem. leker, raa d oa tekniska bra. racl FJÄRRVÄRME. FVF D:205 ka bestärr anvisni RÖRBÖJAR Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem leker, * raa d oa tekniska bra racl ^ FJÄRRVÄRME Maj 2000 RÖRBÖJAR Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem

Läs mer

högpresterande fjärrvärmerör

högpresterande fjärrvärmerör högpresterande fjärrvärmerör [RAPPORTENS TITEL] rapport 2012:16 Figur 19: Bilder från montering av temperaturloggar 2012-01-26. Figur 20: Bilder från 2011-02-23. Vid datahämtning hade tjälen smält och

Läs mer

SPECIALRÖR 5:101. Rör för fjärrkyla Rakrör. 16 m fjärrkyla: 1004-DN-000-000 ARTIKEL NR 1003, 1004

SPECIALRÖR 5:101. Rör för fjärrkyla Rakrör. 16 m fjärrkyla: 1004-DN-000-000 ARTIKEL NR 1003, 1004 SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L Artikel nr. 12 m fjärrkyla: 1003-DN-000-000 16 m fjärrkyla: 1004-DN-000-000 ARTIKEL NR 1003, 1004 DN Mediarör Dy x s [mm] Mantelrör DY [mm] Vikt [kg/m] Vatteninnehåll

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Solallén - Sveriges första mörkgröna bostäder. Åse Togerö Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska

Solallén - Sveriges första mörkgröna bostäder. Åse Togerö Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska Solallén - Sveriges första mörkgröna bostäder Åse Togerö Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska Mörkgröna småhus 21 radhus på 79-91 m 2 7 byggnadskroppar med ca 66 m 2 solceller per byggnad

Läs mer

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Stockholm, 2010-10-28 Daniel Welander, Vattenfall Power Consultant Fjärrvärme

Läs mer

Energipålar I samarbete med:

Energipålar I samarbete med: Energipålar I samarbete med: Energi från marken med stålrörspålar Ny använding för stålrörspålar Klokt sätt att spara natur, energi och kostnader Lösning för framtiden lägre energi förbrukning i byggnader

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

vakuumschaktning, göteborg/borås

vakuumschaktning, göteborg/borås demonstrationsprojekt 10 vakuumschaktning, göteborg/borås Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:10 ISSN 1401-9264 Art nr 06-33 1. Beskrivning En ny metod för vakuumschaktning har provats vid anslutning

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus RAPPORT 1 (16) På uppdrag åt Svensk Fjärrvärme: Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus LCC evaluation of six different one-family-housing heating systems Johanna

Läs mer

FVF D:204 KOMPENSATORER

FVF D:204 KOMPENSATORER FVF D:204 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem Mars 2000 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem ISSN 1401-9264 2000

Läs mer

Kalkyllådan. Användnings tips

Kalkyllådan. Användnings tips Kalkyllådan Kalkyllådan är ett projekt finansierat av Tillväxt Trädgård (SLU) och Grön Kompetens AB. Syftet är att ta fram kalkylhjälpmedel på Internet för prydnadsväxtodlare i växthus. Kalkyllådan finns

Läs mer

Energi- och processtekniker EPP14

Energi- och processtekniker EPP14 Grundläggande energiteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: TH101A 7,5 högskolepoäng Tentamen ges för: Energi- och processtekniker EPP14 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-03-20 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel:

Läs mer

VÄRMEFÖRLUSTER I FJÄRRVÄRMERÖR En teknisk och ekonomisk utredning av fördelar med en högre isoleringsserie

VÄRMEFÖRLUSTER I FJÄRRVÄRMERÖR En teknisk och ekonomisk utredning av fördelar med en högre isoleringsserie AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ VÄRMEFÖRLUSTER I FJÄRRVÄRMERÖR En teknisk och ekonomisk utredning av fördelar med en högre isoleringsserie Erik Lelander December 2011 Examensarbete i energisystem, 15hp,

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 1 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 7 Förutsättningar och metod 8 Resultat 9 Diskussion 18 2 3 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

fjärrvärme till småhus litteraturstudie 2003

fjärrvärme till småhus litteraturstudie 2003 Svensk Fjärrvärme AB Januari 2004 Fjärrrvärme till småhus - Litteraturstudie 2003 Värmegles 2003:2 fjärrvärme till småhus litteraturstudie 2003 Charlotte Claesson, Chalmers Tekniska Högskola Forskning

Läs mer

Länk till PM fjärrvärme: /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral.

Länk till PM fjärrvärme:  /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral. 2016-01-01 Umeå Energis lokala bestämmelser för installation av nya fjärrvärme- och fjärrkylcentraler Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101 Fjärrvärmecentralen

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

kulvertkostnadskatalog Rapport 2007:1

kulvertkostnadskatalog Rapport 2007:1 kulvertkostnadskatalog Rapport 2007:1 KULVERTKOSTNADSKATALOG Rapport Januari 2007:1 ISSN 1401-9264 2007 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 07-01 2 Sammanfattning Några allmänna slutsatser: - Kulvertlängden har

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

Med fjärrvärme kan EU lättare nå sina klimatmål (Heat Roadmap Europe)

Med fjärrvärme kan EU lättare nå sina klimatmål (Heat Roadmap Europe) Med fjärrvärme kan EU lättare nå sina klimatmål (Heat Roadmap Europe) Sven Werner Högskolan i Halmstad 1 Innehåll 1. Heat Roadmap Europe: logik, resultat, kartläggning, modellering och slutsats 2. Utmaning:

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Kartläggning och analys Allmänna råd och Energianalys vid Ersboda mejeri i Umeå Per-Åke Franck (franc@cit.chalmers.se) CIT Industriell Energianalys AB Chalmers Teknikpark Göteborg

Läs mer

miljöbelastning från epspex-systemet del 2: konventionella twinrör eller epspex för fjärrvärmedistribution vad är bäst ur miljösynpunkt?

miljöbelastning från epspex-systemet del 2: konventionella twinrör eller epspex för fjärrvärmedistribution vad är bäst ur miljösynpunkt? miljöbelastning från epspex-systemet del 2: konventionella twinrör eller epspex för fjärrvärmedistribution vad är bäst ur miljösynpunkt? Kristin Johansson, A Maria Olsson, Morgan Fröling, Kemisk Miljövetenskap,

Läs mer

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för raka skarvar och avgreningar Samma material används både för muff och manterör,

Läs mer

Fjärrkylanläggning Rosenlundsverket Miljövänlig kyla i centrala Göteborg

Fjärrkylanläggning Rosenlundsverket Miljövänlig kyla i centrala Göteborg Fjärrkylanläggning Rosenlundsverket Miljövänlig kyla i centrala Göteborg Anna Svernlöv Per-Axel Berg Björn Ekbom Robert Grönlund Agenda Inledning och presentation av utbyggnadsplaner för produkten fjärrkyla

Läs mer

Datorprogrammet MagneFiC, Magnetic Field Calculations

Datorprogrammet MagneFiC, Magnetic Field Calculations Bilaga D Datorprogrammet MagneFiC, Magnetic Field Calculations Figur 1. Startfönster. Programmet är en tillämpning av den teori för magnetfältberäkning som redovisats i rapporten och det verktyg som använts

Läs mer

Välj rätt prestanda på ditt fönster...

Välj rätt prestanda på ditt fönster... Välj rätt prestanda på ditt fönster... Många tror att ett 3-glas fönster är en förutsättning för bästa energieffektivitet på ett fönster, så är inte fallet, utan i vissa fall tvärtom. När man bestämmer

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI Har du pool eller funderar på att skaffa en? Då är det extra bra att vara ansluten till fjärrvärme. Du som är villaägare och fjärrvärmekund har möjlighet att teckna pooltaxa,

Läs mer

Alternativ 2. VAV ( luftkylning )

Alternativ 2. VAV ( luftkylning ) 1 40 60 600 System och materialvalsutredning för 02 Luft- eller vätskeburen kyla Datum: 2012-02-07 Kv. Plantskolan, Universitetsförvaltningen Rev: 2012-03-06 C0112001 Upprättad av: Benny Nordlund Alternativ

Läs mer

Instruktion för inmätning

Instruktion för inmätning inmätningsinstruktion_versiondocx Revision 1: Senast reviderad: 2012-02-20 Instruktion för inmätning Instruktion för inmätning av E.ON Värmes Sveriges fjärrvärme-, fjärrkyla- och akviferledningar samt

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

4 Energi. LuieI. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328

4 Energi. LuieI. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328 LuieI 4 Energi Energiutredning/ Energideklaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan: Certifikatnummer:

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Invändig isolering med vakuumpaneler

Invändig isolering med vakuumpaneler Invändig isolering med vakuumpaneler Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola Innehåll Vakuumpaneler vad är det? Från kylindustrin till byggindustrin Erfarenheter från 15 års användning Invändig

Läs mer

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll Tekniska bestämmelser D:210 Augusti 2015 CERTIFIERING AV AVSTÄNGNINGSVENTILER PROGRAM FÖR PROVNING OCH KONTROLL Tekniska bestämmelser

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

inomhusarbeten på löpande räkning, falun

inomhusarbeten på löpande räkning, falun demonstrationsprojekt 7 inomhusarbeten på löpande räkning, falun Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:7 ISSN 1401-9264 Art nr 06-30 1. Beskrivning Fristående småhus på Rörosvägen i Falun har anslutits

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer