EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA?"

Transkript

1 Forskning och Utveckling FOU 2002:69 EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Ulf Jarfelt, Chalmers Tekniska Högskola

2 EkoDim BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Ulf Jarfelt, Chalmers Tekniska Högskola ISSN

3 I rapportserien publicerar projektledaren resultaten från sitt projekt. Publiceringen innebär inte att Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB tagit ställning till slutsatserna och resultaten Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

4 Sammanfattning Projektet har syftat till att utveckla ett beräkningsprogram för att kunna beräkna värmeförlusterna från markförlagda fjärrvärmerör, jämföra olika isoleringstjocklekar och läggningsalternativ och med hjälp av denna information finna bästa lösning. Värmeförlusternas storlek påverkas av flera faktorer inte minst av att isoleringsmaterialets värmekonduktivitet förändras med tiden på grund av diffusion av isoleringsgaser och luft. Denna tidsstyrda förändring påverkas i hög grad av mantelrörets tjocklek, vilket medför tunga beräkningar om allt skall göras för hand. Ett PC-baserat beräkningsprogram har därför tagits fram där för att underlätta och möjliggöra enkla jämförelser mellan olika alternativ. Programmet omfattar även en ekonomisk del där värmeförlusterna kapitaliseras. Investeringskostnader såväl som kostnader för de ackumulerade energiförlusterna över fjärrvärmerörens totala drifttid presenteras. Programmet är självinstruerande och kan laddas ned från Fjärrvärmeföreningens hemsida. Ökad isoleringstjocklek ger minskade distributionsförluster. Den totala energibesparingen under fjärrvärmeledningens drifttid (30 år) exemplifieras nedan av DN150 (stålrör 168,3 mm). Isoleringsalternativ serie 2 (mantelrör diameter 280 mm) används som referens. DN 150 Besparing (MWh/km) Figur serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 dubbelrör -122 Jämförelse av isoleringsalternativ för DN150. Energibesparing. Den erhållna energibesparingen kan kapitaliseras. Värdet är helt beroende på vilka ekonomiska parametrar som väljs.

5 2 Besparing (kkr/km) Figur serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 dubbelrör Jämförelse av isoleringsalternativ för DN150. Kostnadsbesparing. (Den redovisade kostnadsbesparingen baseras på följande antaganden: kalkylränta 5%, energiprisutveckling 3%, drifttid 30 år, energipris 0,4 kr/kwh). Summary The aim of the project has been to develop a computer program for calculating the heat losses from district heating pipes buried in the ground, comparing different alternatives (insulation thickness and type of pipe), and based on this information give the possibility to choose the best solution. The heat loss is influenced by several factors, where the change of thermal conductivity of the polyurethane foam due to diffusion of blowing agents and air is strong. This time dependent change is strongly influenced by the thickness of the casing. To take all this information into account needs lot of calculation. To handle all these parameters a computer program for calculating the heat losses has been developed. The program gives the possibility to compare different alternatives. The program also contains a comparison of costs of the alternatives, where the heat losses are capitalised. The investment cost as well as the cost for the accumulated heat losses is presented. The program can be down loaded from the home page of the Swedish District Heating Association. Thicker insulation gives reduced distribution heat losses. The total amount of reduced energy losses during the life (30 years) of a district heating network is shown in Figure 1 representing DN150 (diameter of steel pipe mm).

6 3 DN 150 Energy saving (MWh/km) Figure serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 dubbelrör -122 Comparison between different insulation alternatives. Energy savings. The energy saving can be capitalised. Energy saving (kkr/km) Figure serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 dubbelrör Comparison between different insulation alternatives. Energy costs. The calculation is based on the following assumptions: Interest rates 5%, energy price increase 3%, time of operation 30 years, energy price 0.4 kr/kwh)

7 4 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 3 Summary 4 1 Inledning 7 2 Bakgrund/syfte 8 3 Polyuretanisoleringens värmekonduktivitet 9 4 Rörkonstruktionens värmekonduktans 11 5 Ekonomisk beräkning 14 6 Referenser 16 7 Bilaga: Användarmanual 17 8 Bilaga: Beräkningsexempel 31

8 5 1. Inledning Projektet har utförts vi Chalmers tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfysik och finansierats av Fjärrvärmeföreningen och Statens Energimyndighet i samverkan med Powerpipe AB, Hisings-Backa. Projektet har beställningsnummer P0-013 och titeln Lönar det sig att isolera mera? Syftet har varit att koppla samman de kunskaper som finns vad gäller distributionsförluster, materialegenskaper och nya isolergaser i ett beräkningsprogram som är utformat så att det kan användas på en ordinär PC. Programmet skall vara tillgängligt för alla fjärrvärmeföreningens medlemmar och kunna laddas ned från fjärrvärmeföreningens hemsida. Projektet har kunnat genomföras genom medverkan av flera personer. Per Bornsjö, LINKS, har utfört allt programmeringsarbete. Referensgruppen har bidraget till den slutliga utformningen av innehåll och design av programmet. I projektgruppen har följande personer deltagit: Ulf Jarfelt Per Bornsjö Göran Johansson Christer Joneken Nils Lundberg Ture Nordenswan Chalmers tekniska högskola LINKS AB Powerpipe Systems AB Energiverken i Halmstad Borås Energi AB Fjärrvärmeföreningen Projektet har utförts under perioden och har fått arbetsnamnet EkoDim. Till alla berörda vill jag framföra min tack och min uppskattning. Ulf Jarfelt Projektledare

9 6 2. Bakgrund/syfte I Sverige finns ca km fjärrvärmerör. En stor del av dessa består av ett inre stålrör (medierör), ett yttre mantelrör av polyeten (HDPE) och mellan dessa båda rör ett isoleringsskikt av polyuretancellplast (PUR). Fjärrvärmeutbyggnaden har pågått i ca 50 år med en stark period under 80- och 90-talen. Fjärrvärmedistribution lämpar sig utomordentligt väl där kundtätheten är hög. Den höga kundtätheten medför att distributionsförlusterna procentuellt blir små i förhållande till levererad energimängd, trots att rörens isoleringsgrad är klen. Tätorters centrala delar har på de flesta håll i Sverige försetts med fjärrvärmenät. Energin har historiskt varit relativt billig, vilket medfört att någon större fokusering på distributionsförluster inte gjorts. I dag planeras en kraftig utbyggnad av fjärrvärmen för att försörja mindre värmetäta områden, däribland inte minst villaområden. En politisk vilja finns att minska konsumtion av elektricitet, bl.a. för att möjliggöra en avveckling av en eller flera kärnreaktorer. Konvertering av el-uppvärmda småhus ses som en stor potential för fjärrvärmeutbyggnad under många år framöver. De nu aktuella projekteringsområdena, med långa distributionslängder och liten energiförbrukning pga. energisnåla, välisolerade hus, fordrar bättre isolerade fjärrvärmeledningar, för att hålla distributionsförlusterna på en ekonomisk försvarbar nivå. Dessutom måste kostnader för rördragning och installation minskas. Syftet med det aktuella projektet har varit att skapa en modell och metod som gör det möjligt att enkelt kunna jämföra dubbelrörs- och tvårörsförläggning och som också kan användas att avgöra vilken isoleringstjocklek som ger bästa ekonomiska utfall. För att kunna göra dessa jämförelser på ett snabbt och enkelt sätt har ett dataprogram, EcoDim, utvecklats. Möjligheten att beräkna värmeförluster för en rörledning i mark och bestämma optimala isoleringstjocklekar har tidigare presenterats 1, 8. Skälet till att genomföra detta nya projekt har varit följande: Nya drivgaser används (c-pentan) Kunskap om gasers diffusion genom PUR och HDPE Nya rörtyper (dubbelrör, olika mantelrörstjocklek) Enkel jämförelse mellan olika alternativ (PC-applikation) Kostnadsjämförelse Den aktuella rapporten skall ge en kortfattad beskrivning vilka beräkningsrutiner och teorier programmet grundar sig på. De använda beräkningsrutinerna och de materialdata som utnyttjas finns tidigare publicerade i vetenskapliga tidskrifter 2, 4, 5, 6, 9. Till programmet har en manual sammanställts, bilaga 1, där indata och resultatpresentation redovisas i detalj.

10 7 3. Polyuretanisoleringen värmekonduktivitet (-värde) Polyuretanisoleringens värmekonduktivitet beror till stor del på den inneslutna gasblandningens sammansättning. Då fjärrvärmeröret tillverkades bestod gasblandningen till största delen av koldioxid och cyklopentan. I naturens strävan att utjämna koncentrationsskillnader kommer koldioxid och cyklopentan att diffundera ut ur och luft in i polyuretanisoleringen. Detta medför att cellgassammansättningen förändras över tiden och dess isolerande förmåga förändras. Värmets transport genom polyuretanisoleringen består av ledning i gasen, ledning i den fasta polymeren och strålning mellan cellväggarna och kan tecknas: total ( t) ( t) gas polymer strå ln ing Polyuretanisoleringens värmekonduktivitet ( total ) varierar över tiden vilket orsakas av att värmeledningen i gasblandningens förändras. Gasblandningens innehåll kan bestämmas med gasanalys 4. Ett flertal metoder att beräkna gasblandningars värmekonduktivitet finns beskrivna 9 med olika grader av komplexitet. I det aktuella beräkningsprogrammet (EkoDim) har följande metod används: gas där 1 2 n i1 y i i n i1 1 yi i y i = andel av gas (i) i = värmekonduktivitet hos gas (i) Vid beräkningen har följande värden använts för gasernas värmekonduktivitet vid medeltemperaturen 50C: Luft 0,0278 a (W m -1 K -1 ) Koldioxid 0,0180 a (W m -1 K -1 ) Cyklopentan 0,0145 b (W m -1 K -1 ) a b Touloukianen et al, Thermophysical Properties of Matter, 1970 Brodt, K., Thermal Insulations: 1995 Med hjälp av den initiala cellgasblandningen och med bestämda diffusionskoefficienter 2 kan diffusionsprocessen beskrivas och den aktuella cellgasblandningen beräknas vid varje tidpunkt. Som hypotes har används att gasernas diffusionsmotstånd återfinns i mantelröret. Det har för cyklopentan visat sig vara så

11 8 att diffusionsmotståndet i PUR-materialet dominerar 5. Av beräkningstekniska skäl har detta diffusionsmotstånd räknats om till ett fiktivt diffusionsmotstånd för mantelröret. Följande beräkningsmodell [2] har använts: p gas 0 p e t t c t c P gas d V A R T där p 0 gasens partialtryck vid tiden t=0 kpa d mantelrörets godstjocklek (m) V isoleringsmaterialets volym (m 3 ) A mantelrörets area (m 2 ) R gaskonstanten = 8,314 (Pa m 3 mol -1 K -1 ) T temperatur (K) P permeabilitetskoefficient (mol m -1 s -1 Pa -1 ) Följande permeabilitetskoefficienter [2] har använts vid beräkningarna: Syre 4, (mol m -1 s -1 Pa -1 ) Kväve 5, (mol m -1 s -1 Pa -1 ) Koldioxid (mol m -1 s -1 Pa -1 ) Cyklopentan 6, (mol m -1 s -1 Pa -1 )

12 9 4. Rörkonstruktionens värmeförluster EkoDim-programmet ger möjlighet att beräkna värmeförlusterna för två typer av rör i mark. Dels traditionella två rör och dels dubbelrör. Två rör i mark Värmeförlusterna från två rör förlagda i en och samma rörgrav kan beräknas med hjälp av olika approximativa lösningar [3 ]: T 0 H g i r i i T 1 T 2 2D Figur 1. Schematisk bild med beteckningar för två rör i mark. Rörkonstruktionens isoleringsförmåga kan uttryckas med hjälp av en värmeförlustkoefficient (U) som betecknar den totala värmeförlusten per löpmeter rör dividerat med aktuell temperaturdifferens mellan fjärrvärmerören och markytan. Följande beräkningssamband kan tecknas : U Q T1 T2 2 total T0 L där q total Q L T1 T 4F 2 g hs T 2 total 0 1 h s 2H ln > r H D

13 10 > g i r ln 0 ri Dubbelrör Värmeförlusterna från ett dubbelrör förlagt i mark kan beräknas med hjälp av olika approximativa lösningar [3]: T 0 H i r c g r i T 1 T 2 2D Figur 2. Schematisk bild med beteckningar för ett dubbelrör i mark. Enligt figur 2 är medierören placerade på samma horisontella nivå, vilket inte överensstämmer med den normala placeringen vid fjärrvärmemontage. Skillnaden mellan värmeförluster i den ovan beskrivna geometrin och om röret roteras 90 grader är obetydlig. Skillnaden i värmeförluster mellan dessa alternativ endast 0,2 % [3]. U Q T1 T2 2 total T0 L där q total Q L total 4F i h s h s i 2H rc ln ln I ln g rc 2Dri r 4 c 4 rc D 4

14 11 I i g i g Beteckningar: D halva avståndet mellan centrum rör (m) H avstånd mellan markyta och centrum rör (m) L ledningslängd (m) T 0 markytans temperatur (ºC) T 1 temperatur rör 1 (ºC) T 2 temperatur rör 2 (ºC) U transmissionskoefficient (W m -1 K -1 ) Q total värmeförlust för den totala konstruktionen (W) h s värmeförlustfaktor (-) q s värmeförlust för symmetriskt fall (W m -1 ) q total värmeförlust för den totala konstruktionen (W m -1 ) R 0 mantelrörets ytterradie (enkelrör) (m) r c mantelrörets ytterradie (dubbelrör) (m) r i medierörets ytterradie (m) > parameter som beskriver isoleringen (-) g markens värmekonduktivitet (W m -1 K -1 ) i isoleringens värmekonduktivitet (W m -1 K -1 ) I parameter sim beskriver isoleringen (-)

15 12 5. Ekonomisk beräkning Varje fjärrvärmerörskonstruktion är kopplad till distributionsförluster, vars storlek påverkas av temperaturnivåer, isoleringsgrad, markförhållanden och konstruktionstyp. Dessutom kommer polyuretanisoleringens värmekonduktivitet att förändras med tiden beroende på diffusion av isolergaser och luft. Den årliga distributionförlusten per löpmeter kan tecknas T1 T2 Q total U t T (Wh/m) 2 Distributionsförlusternas storlek påverkas av bl.a. mantelrörstjocklek, isoleringsvolym, rördiameter, temperaturnivå, gasblandning. Skillnaden i distributionsförluster mellan olika alternativ kan alltså skilja över ledningens drifttid. Vid jämförelse mellan olika alternativ kan skillnaden i distributionsförluster beskrivas som en besparing (B). Den totala besparingen (B total ) är summan av årliga besparingar omräknat till nuvärde. B total n t1 B t B t = Q t Q t Alt1 Alt 2 E = 100 e 100 r n Om två alternativ jämförs, t.ex. serie 2 med serie 3, kommer de över åren ackumulerade distributionsförlusterna att resultera i en minskad distributionsförlust, dvs. en besparing, om serie 3 väljs. Om denna besparing är större än den extra kostnad, investering (,I), som måste göras (serie 3 är dyrare än serie 2) är åtgärden ekonomiskt befogad och en vinst (V) uppkommer., I I alt I 2 alt1 V Btotal, I

16 13 Beteckningar: B(t) årlig besparing kr/m B total ackumulerad besparing kr/m I alt1 investeringskostnad för alt. nr1 kr/m I alt2 investeringskostnad för alt. nr2 kr/m Q alt1 (t) distributionförlust röralternativ nr 1 Wh/m Q alt2 (t) distributionförlust röralternativ nr 2 Wh/m V vinst kr/m E energipris kr/wh e r energiprisets förändring ränta % % n tid år = omräkningsfaktor -

17 14 6. Referenser [1] Andersson, S., m.fl. Ekonomisk isolertjocklek för direktskummade fjärrvärmeledningar, Byggforskningsrådet R185:1984. [2] Jarfelt, U., Ramnäs, O., Fjärrvärmerörens isolertekniska långtidsegenskaper, Fjärrvärmeföreningen FoU-rapport 1998:24. [3] Wallentén, P., Steady-state heat loss from insulated pipes, Lunds tekniska högskola, [4] Swanström, M., Blowing agents in polyurethane foams, Chalmers tekniska högskola, [5] Olsson, M., Long-term thermal performance of polyurethane insulated pipes, Chalmers tekniska högskola, [6] Jarfelt, U., Utvärdering av fuktinträngning och gasdiffiusion hos gamla kulvertrör Hisings-Backa, Fjärrvärmeföreningen FoU-rapport 1997:16 [7] Kulvertkostnadskatalogen 1997, FVF 1997:10. [8] Lambertsen, E., Eskelund, L., Optimala isolertjocklekar för prefabricerade fjärrvärmerör, Särtryck ur tidskriften Fjernvarmen nr. 5/78. [9] Isberg, J., The thermal conductivity of polyurethane foam, Chalmers tekniska högskola, [10] EN 253. Pre-insulated bonded pipe systems for underground hot water networks. Pipe assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene, 1994.

18 15 7. Användarmanual (Fjärrvärmeföreningens hemsida:

19 16 EkoDim EkoDim-programmet presenteras på din skärm i form av fyra olika sidor (Inmatning, Värmeförluster, Ekomonirapport och Analys) som du växlar mellan genom att klicka på visa -menyn. INMATNINGSSIDA (Sida 1) VÄRMEFÖRLUSTER (Sida 2) Här ger du projektet dess identifikation, väljer rörtyp, drifttemperaturer och ekonomiska parametrar. På denna sida presenteras värmeförlusterna under hela drifttiden för den rörkonstruktion du valt. Här kan du även jämföra olika alternativ som du hämtar från ditt bibliotek, där du tidigare sparat dessa alternativ. Värmeförlusterna presenters som ett U-värde (transmissionsförluster W/(m K)).

20 17 EKONOMIRAPPORT (Sida 3) ANALYS (Sida 4) På denna sida kan du jämföra olika alternativ med varandra vad gäller värmeförlusternas storlek och det ekonomiska värde de representerar. Även totalkostnad för de olika alternativen finns här presenterade. (Totalkostnaden är baserad på Fjärrvärmeföreningens Kostnadskatalog 1997.) Denna sida är tänkt som ett komplement till ekonomirapporten. Här kan du lägga in din egen totalkostnad för projektet och jämföra olika alternativ. Arkiv Visa Hjälp Här sparar du dina beräkningar, gör utskrifter och avslutar programmet. Här växlar du mellan programmets olika sidor. Här får du kontakt med programmanualen. Du kan också växla mellan sidorna i programmet genom att använda Ctrl+I Inmatning Ctrl+F1 Värmeförluster Ctrl+F2 Ekonomirapport Ctrl+F3 Analys

21 18 Sidan 1 INMATNING På denna sida sker all inmatning av data du tänker använda för dina beräkningar. Här identifierar du ditt objekt, väljer rörtyp och dimension. Här matar du in dina ekonomiska parametrar. Sidan består av tre huvuddelar: o Objektspecificering o Val av rörtyp o Tillverkning/Drift/Ekonomi. Objektspecificering Val av rörtyp DN Här förser du projektet med relevant identifikation. Du kan välja mellan enkelrörssystem och dubbelrörssystem Här väljer du dimension på stålrör. Genom att klicka på ridå-knappen kommer samtliga dimensionsalternativ upp. Serie Här visas vald serie. Som grundalternativ ligger serie 2. Genom att trycka på ridå-knappar finns andra val: serie 0,5, 1, 2, 3 och 4. d e (mm) d y (mm) d (mm) Betecknar medierörets ytterdiameter Betecknar mantelrörets ytterdiameter Betecknar mantelrörets godstjocklek Vill du välja något annat värde än det förhandsvalda får du skriva in det själv. Kan varieras mellan 2,0-15 mm.

22 19 h (m) c (m) (mark) Tillverkningssätt Standard eller Konti Värmekonduktivitet Pentanandel (%) Drift T fram (ºC) T retur (ºC) Betecknar läggningsdjup (avstånd mellan rörets hjässa och markyta. Vill du välja något annat värde än det förinställda får du skriva in det själv. Kan varieras mellan 0,3-4,0 m. (Förinställt värde 0,6 m). Betecknar avstånd mellan rören. Vill du välja något annat värde än det förhandsvalda får du skriva in det själv. Kan varieras mellan 0,1 och 1,0 m. (Förinställt värde 0,2-0,3 m beroende på dimension) Betecknar markens värmekonduktivitet Vill du välja något annat värde än det förhandsvalda får du skriva in det själv. Kan varieras mellan 0,5 och 3,0 m. (Förinställt värde 1,5 W/(m K). Här kan du med ridå-knappen välja mellan standard- eller konti-tillverkning. Vid standardtillverkning är förhandsvalen 30 % cyklopentaninnehåll och godstjocklek enligt SS-EN253. Vid konti-tillverkning är förhandsvalet 20 % cyklopentaninnehåll. I detta fall måste du själv ange godstjocklek på mantelröret. Betecknar polyuretanisoleringens värmekonduktivitet för ett nyproducerat fjärrvärmerör. Genom att trycka på ridåknappen finns andra val, 0,02-0,05 W/(m K). Betecknar hur stor andelen av isolergasen som utgörs av cyklopentan. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val än de förhandsinställda, 0-50 % I detta fält skriver du in aktuella drifttemperaturer. Framledningstemperatur. För beräkning av energiförlusterna för ledningen sett över flera år skall årsmedeltemperaturen användas. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val (20-140ºC) (Förinställt värde 85 ºC) Returledningstemperatur. För beräkning av energiförlusterna för ledningen sett över flera år skall årsmedeltemperaturen användas. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val (10-100ºC) (Förinställt värde 45 ºC)

23 20 T ute (ºC) Ekonomi Drifttid (år) Kalkylränta (%) Energiprisutveckling (%) Energipris (kr/kwh) Ute-temperatur. För beräkning av energiförlusterna för ledningen sett över flera år skall årsmedeltemperaturen användas. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val ( ºC). (Förinställt värde: 5 ºC) I detta fält skriver du in drifttid, kalkylränta, energiprisets utveckling och aktuellt energipris. Här anger du den tänkta drifttid som ledningen förväntas ha. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val ( år). (Förinställt värde: 30 år). Real kalkylränta (%), dvs. förväntad låneränta minus inflation Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val (1-10 %). (Förinställt värde: 5%). Energiprisets förväntade utveckling (%) minus inflation. Genom att trycka på ridå-knappen finns andra val (0-10%). (Förinställt värde: 3%). Energipris. Här kan du fritt välja det pris på energin. (Förinställt värde: 0,40 kr/kwh).

24 21 Sidan 2 VÄRMEFÖRLUSTER På denna sida redovisas resultatet av värmeförlustberäkningar över den valda drifttiden. U-värdet, dvs. ledningens transmissionsförluster ökar under drifttiden pga. diffusion av luft och isolergaser i fjärrvärmeledningens polyuretanskum. Här kan du jämföra din aktuella beräkning med andra alternativ (exempelvis serie 1, 2, 3, 4) som du tidigare sparat i ditt arkiv. (Var noga med att spara din beräkning i ditt arkiv för att kunna användas senare vid jämförelser.) Värmeförluster Beräkning Tidpunkt Lägg till Här beräknas värmeförlusterna för den valda driftperioden. Redovisas som transmissionsförluster (U-värde (W/m K)) I denna ruta visas två fält. Första fältet anger aktuell beräkning som betyder det alternativ som finns inmatat på inmatningssidan" (sida 1) Beräkningar som man vill använda som jämförelseobjekt skall sparas i arkivet (klicka på Arkiv, därefter Spara som ). (Tips: Spara beräkningarna med en tydlig definition av rörtyp, t.ex. 50 Serie 2 ) Här kan du välja vid vilken tidpunkt du vill beräkna fjärrvärmerörens U-värde. Tidpunkt=0 betyder ett nytt rör. Du kan välja vilken tid som helst mellan 0 och den totala drifttiden. Använd ridå-knappen för att välja. Här klickar du om du vill jämföra ett av dina sparade alternativ med din aktiva beräkning (referensvärdet). Då du klickar på denna knapp kommer ditt arkiv upp. Det är ur detta bibliotek som du hämtar jämförelseobjekten. (Du måste själv skapa dina jämförelseobjekt och spara dem.)

25 22 Ta bort Ta bort alla Utdata U-värde vid tiden t Medelvärde Diagram Med hjälp av denna knapp tar du bort valfritt alternativ av dina jämförelseberäkningar. (Dock ej din aktiva beräkning (referensalternativet).) Med hjälp av denna knapp tar du bort samtliga hämtade beräkningar förutom din aktiva beräkning (referensalternativet). I det övre högra fältet redovisas beräknade U-värden. Information om dimension och kund visas. Här redovisas U-värdet för aktuellt fjärrvärmerörsalternativ vid den valda tidpunkten (se ruta Tidpunkt ) Här redovisas det genomsnittliga U-värdet för den valda drifttiden. I diagrammet redovisas U-värdet (transmissionsförlusterna) som funktion över drifttiden. Värmeförlusterna är inte konstant över drifttiden pga. diffusion av isolergaser och luft. I diagrammet kan du också jämföra många olika alternativ. Alternativen identifieras med hjälp av viket namn du givit beräkningen då du sparade den i ditt bibliotek.

26 23 Sidan 3 EKONOMIRAPPORT På denna resultatsida redovisas ekonomiberäkningar. Den beräkning som du har aktuell, d.v.s. de parametrar du valt att lägga in på INMATNINGSSIDAN, presenteras som aktuell beräkning och en totalkostnad redovisas för detta val. Totalkostnaden är baserad på Fjärrvärmeföreningens Kostnadskatalog (1997). Denna aktuella beräkningen ligger sedan till grund för de jämförelser du vill gärna av andra alternativ, exv. annan isoleringsgrad. Genom att klicka på knappen Jämför med kommer du åt ditt bibliotek och kan hämta önskat alternativ. (En förutsättning är givetvis att du tidigare sparat denna beräkning/resultat) Aktiv beräkning (övre vänstra fältet) Övre högra fältet Ekonomi Beräkning I det övre vänstra fältet visas de ingångsdata du valt för den aktiva beräkningen, som du också återfinner på sidan Inmatning. I det övre högra fältet visas de ingångsdata som ligger till grund för den beräkning som du har markerat i det undre resultatfältet Ekonomi. Här kan du jämföra dina olika alternativ. Med hjälp av Jämför med -knappen hämtar du in sparade beräkningar från ditt bibliotek. Den översta resultatraden, med beteckningen Aktiv beräkning, fungerar som referens vid jämförelse mellan olika alternativ. Resultatfältet har 6 olika underrubriker: Beräkning, Besparing, Besparing, Investeringsskillnad, Totalkostnad och Vinst/Kostnad. Under denna rubrik redovisas namnet på din sparade fil. (Tips: Spara beräkningarna med en tydlig definition av rörtyp, t.ex. 50 Serie 2 )

27 24 Besparing Besparing Investeringsskillnad Totalkostnad Vinst/kostnad Under den vänstra Besparing -rubriken redovisas hur stor energibesparing som erhållits. Besparingen resovisas som MWh per km kulvert (MWh/km). Ett negativt resultat motsvarar ökade värmeförluster och ett positivt resultat minskade värmeförluster för det aktuella alternativet jämfört med referensalternativet (aktiv beräkning). Under den högra Besparing -rubriken redovisas hur stor kostnadsbesparing som erhållits. Jämförelse görs mot din aktiva beräkning (referensberäkning) vars resultat redovisas på den översta resultatraden. Besparingen resovisas som kr per km för den valda drifttiden (kr/km). Ett negativt resultat motsvarar ökade kostnader för det valda alternativet. Ett positivt resultat innebär minskade kostnader. Här redovisas skillnaden i investeringskostnad mellan det aktuella alternativet och referens -alternativ (Aktiv beräkning). Investeringskostnaderna är hämtade från Fjärrvärmeföreningens Kulvertkostnadskatalog. Minustecken (-) beskriver minskade kostnader för det valda alternativet. Inverteringsskillnaden redovisas som (kr/km). Här redovisas totalkostnad för aktuellt kulvertalternativ. Kostnaderna är hämtade från Fjärrvärmeföreningens Kulvertkostnadskatalog. Totalkostnaden redovisas som (kr/km) Här redovisas jämförelse mellan den energibesparing som erhållits för ett valt kulvertalternativ med den ev. extra investeringskostnad detta alternativ har fört med sig. Jämförelse görs hela tiden mot det val du gjort för din aktiva beräkning (referensberäkning) vars resultat redovisas på den översta resultatraden. Om resultatet redovisas med blå siffror är resultatet att betrakta som en vinst, dvs. det aktuella alternativet är ekonomiskt fördelaktigare än referens -alternativet. Skulle resultatet redovisas med röda siffror tillsammans med ett minustecken (-) skall det betraktas som ett kostsammare alternativ. Vinst/kostnad redovisas som (kr/km) och för vald drifttid.

28 25 Kategori Ta bort Jämför med Med hjälp av ridå-knappen kan du välja mellan 4 olika kostnadslägen A: Innerstad B: Ytterområde C: Parkmark D: Exploatering Med hjälp av denna knapp tar du bort det alternativ i resultatfönstret som är markerat Med denna knapp hämtar du sparade beräkningar från ditt bibliotek. (Tips: Spara beräkningarna med en tydlig definition av rörtyp, t.ex. 50 Serie 2 )

29 26 Sidan 4 ANALYS Analys Övre vänstra fältet Övre högra fältet Ekonomi Denna sida är tänkt att användas då du har egna prisuppgifter på kulvertsträckan. Om du endast vill jämföra sparad energi vid olika isoleringsval gör du det bäst på sidan 3 Ekonomirapport I det övre vänstra fältet visas de ingångsdata du valt för den aktiva beräkningen, som du också återfinner på sidan Inmatning. I det övre högra fältet visas de ingångsdata som ligger till grund för det valda alternativ som du har markerat i det undre resultatfältet Ekonomi. Eftersom ingen totalkostnad för det valda kulvertalternativet finns förprogrammerat måste du själv lägga in detta i den tomma rutan. Här kan du jämföra dina olika alternativ. Med hjälp av Jämför med -knappen hämtar du in sparade beräkningar från ditt bibliotek. Den översta resultatraden, med beteckningen Aktiv beräkning, fungerar som referens vid jämförelse mellan olika alternativ. Resultatfältet har 6 olika underrubriker: Beräkning, Besparing, Besparing, Investeringsskillnad, Totalkostnad och Vinst/Kostnad. För att få en totalkostnad för respektive alternativ för du själv lägga in totalkostnad (kr/m).

30 27 Beräkning Besparing Besparing Investeringsskillnad Totalkostnad Vinst/kostnad Under denna rubrik visas namnet på din sparade fil. (Tips: Spara beräkningarna med en tydlig definition av rörtyp, t.ex. 50 Serie 2 ) Under den vänstra Besparing -rubriken redovisas hur stor energibesparing som erhållits. Besparingen resovisas som MWh per km kulvert (MWh/km). Ett negativt resultat motsvarar ökade värmeförluster och ett positivt resultat minskade värmeförluster. Under den högra Besparing -rubriken redovisas hur stor kostnadsbesparing som erhållits. Jämförelse görs mot din aktiva beräkning (referensberäkning) vars resultat redovisas på den översta resultatraden. Besparingen resovisas som kr per km för den valda drifttiden (kr/km). Ett negativt resultat motsvarar ökade kostnader för det valda alternativet. Ett positivt resultat innebär minskade kostnader. Här redovisas skillnaden i investeringskostnad mellan det aktuella alternativet och Referens -alternativet (Aktiv beräkning). Investeringskostnaderna är hämtade från Fjärrvärmeföreningens Kulvertkostnadskatalog. Minustecknet (-) beskriver minskade kostnader för det valda alternativet. Investeringsskillnaden redovisas som (kr/km) Här redovisas totalkostnad för aktuellt kulvertalternativ. Du måste själv lägga in denna kostnad i det tomma fältet i det övre högra fältet. Tidigare sparade filer som du hämtar från biblioteket kommer att läggas till i resultatfältet utan totalkostnad. Lägg till vald totalkostnad genom att markera alternativet och fyll därefter i totalkostnad i det tomma fältet totalkostnad (kr/m). Här redovisas jämförelse mellan den energibesparing som erhållits för ett valt kulvertalternativ med den ev. extra investeringskostnad detta alternativ har fört med sig. Jämförelse görs hela tiden mot det val du gjort för din aktiva beräkning (referensberäkning) vars resultat redovisas på den översta resultatraden. Om resultatet redovisas med blå siffror är resultatet att betrakta som en vinst, d.v.s. det aktuella alternativet är ekonomiskt fördelaktigare än Referens -alternativet. Skulle resultatet redovisas med röda siffror tillsammans med ett minustecken (-) skall det betraktas som ett kostsammare alternativ. Vinst/kostnad redovisas som (kr/km) för vald drifttid.

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se LOGSTOR fjärrvärmerör Egenskaperna är fler än ögat ser Polyetenmantelrör av hög densitet Diffusionsspärr av aluminiumfolie Isolerskikt av polyuretanskum för temperaturer

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

inventering av nya inspektionsinstrument av fjärrvärmerör

inventering av nya inspektionsinstrument av fjärrvärmerör inventering av nya inspektionsinstrument för statuskontroll av fjärrvärmerör Göran Sund, Det Norske Veritas Forskning och Utveckling 2004:106 INVENTERING AV NYA INSPEKTIONSINSTRUMENT FÖR STATUSKONTROLL

Läs mer

KYLLAGER I BEFINTLIGT KYLNÄT

KYLLAGER I BEFINTLIGT KYLNÄT Forskning och Utveckling FOU 2003:102 KYLLAGER I BEFINTLIGT KYLNÄT Fredrik Setterwall, Professor (em) Fredrik Setterwall Konsult AB Benny Andersen, Göteborg Energi (EnergiAffärer InWest) KYLLAGER I BEFINTLIGT

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 1003-200 200 219,1 x 4,5 280

Läs mer

OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM

OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Forskning och Utveckling ORIENTERING FOU 2002:6 OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Ilkka Keppo och Pekka Ahtila, Helsingfors tekniska högskola OPTIMERING AV

Läs mer

Thermoground 1.0 LTH Manual

Thermoground 1.0 LTH Manual Thermoground 1.0 LTH Manual Version 2010-11-18 Stephen Burke Byggnadsfysik, LTH Användaremanual - Thermoground LTH Thermoground - LTH är ett användarvänligt tvådimensionellt simuleringsverktyg som beräknar

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

Energipålar I samarbete med:

Energipålar I samarbete med: Energipålar I samarbete med: Energi från marken med stålrörspålar Ny använding för stålrörspålar Klokt sätt att spara natur, energi och kostnader Lösning för framtiden lägre energi förbrukning i byggnader

Läs mer

RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002

RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002 RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002 CASAFLEX Flexibelt fjärrvärmerör från BRUGG Rohrsysteme Samlade erfarenheter från montage av servis till kv Humle i Malmö ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar Kontaktperson Carl-Magnus Capener 2013-06-20 3P04862 1 (3) Energiteknik 010-516 58 52 Carl-Magnus.Capener@sp.se Foamking Sweden AB Peter Nilsson Sjöviksvägen 4 SE-231 62 TRELLEBORG Endimensionella fuktberäkningar

Läs mer

vakuumschaktning, göteborg/borås

vakuumschaktning, göteborg/borås demonstrationsprojekt 10 vakuumschaktning, göteborg/borås Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:10 ISSN 1401-9264 Art nr 06-33 1. Beskrivning En ny metod för vakuumschaktning har provats vid anslutning

Läs mer

Välj rätt prestanda på ditt fönster...

Välj rätt prestanda på ditt fönster... Välj rätt prestanda på ditt fönster... Många tror att ett 3-glas fönster är en förutsättning för bästa energieffektivitet på ett fönster, så är inte fallet, utan i vissa fall tvärtom. När man bestämmer

Läs mer

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Stockholm, 2010-10-28 Daniel Welander, Vattenfall Power Consultant Fjärrvärme

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Kartläggning och analys Allmänna råd och Energianalys vid Ersboda mejeri i Umeå Per-Åke Franck (franc@cit.chalmers.se) CIT Industriell Energianalys AB Chalmers Teknikpark Göteborg

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

VÄRMEFÖRLUSTER I FJÄRRVÄRMERÖR En teknisk och ekonomisk utredning av fördelar med en högre isoleringsserie

VÄRMEFÖRLUSTER I FJÄRRVÄRMERÖR En teknisk och ekonomisk utredning av fördelar med en högre isoleringsserie AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ VÄRMEFÖRLUSTER I FJÄRRVÄRMERÖR En teknisk och ekonomisk utredning av fördelar med en högre isoleringsserie Erik Lelander December 2011 Examensarbete i energisystem, 15hp,

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus RAPPORT 1 (16) På uppdrag åt Svensk Fjärrvärme: Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus LCC evaluation of six different one-family-housing heating systems Johanna

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Invändig isolering med vakuumpaneler

Invändig isolering med vakuumpaneler Invändig isolering med vakuumpaneler Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola Innehåll Vakuumpaneler vad är det? Från kylindustrin till byggindustrin Erfarenheter från 15 års användning Invändig

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Kalkyllådan. Användnings tips

Kalkyllådan. Användnings tips Kalkyllådan Kalkyllådan är ett projekt finansierat av Tillväxt Trädgård (SLU) och Grön Kompetens AB. Syftet är att ta fram kalkylhjälpmedel på Internet för prydnadsväxtodlare i växthus. Kalkyllådan finns

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Datorprogrammet MagneFiC, Magnetic Field Calculations

Datorprogrammet MagneFiC, Magnetic Field Calculations Bilaga D Datorprogrammet MagneFiC, Magnetic Field Calculations Figur 1. Startfönster. Programmet är en tillämpning av den teori för magnetfältberäkning som redovisats i rapporten och det verktyg som använts

Läs mer

kulvertkostnadskatalog Rapport 2007:1

kulvertkostnadskatalog Rapport 2007:1 kulvertkostnadskatalog Rapport 2007:1 KULVERTKOSTNADSKATALOG Rapport Januari 2007:1 ISSN 1401-9264 2007 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 07-01 2 Sammanfattning Några allmänna slutsatser: - Kulvertlängden har

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Utredning och optimering av Umeå Energis fjärrvärmenät i småhusområden

Utredning och optimering av Umeå Energis fjärrvärmenät i småhusområden Utredning och optimering av Umeå Energis fjärrvärmenät i småhusområden Johan Henriksson Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas) Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

inomhusarbeten på löpande räkning, falun

inomhusarbeten på löpande räkning, falun demonstrationsprojekt 7 inomhusarbeten på löpande räkning, falun Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:7 ISSN 1401-9264 Art nr 06-30 1. Beskrivning Fristående småhus på Rörosvägen i Falun har anslutits

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Stokastisk geometri. Lennart Råde. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Stokastisk geometri. Lennart Råde. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet Stokastisk geometri Lennart Råde Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet Inledning. I geometrin studerar man geometriska objekt och deras inbördes relationer. Exempel på geometriska objekt

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Lathund till BeBos lönsamhetskalkyl

Lathund till BeBos lönsamhetskalkyl Lathund till BeBos lönsamhetskalkyl 1 Inledning BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett antal fastighetsägare som är aktiva inom energiområdet. Gruppen har varit verksam sedan år 1989 och

Läs mer

Preisolerade rör till industrin

Preisolerade rör till industrin Preisolerade rör till industrin [ Vi kan dokumentera skillnaden ] www.logstor.com Innehåll Världens ledande tillverkare av preisolerade rörsystem....... 3 Preisolerade rör från LOGSTOR.........................

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Bilaga 4. Bränslebehov och värmeproduktion under 2005

Bilaga 4. Bränslebehov och värmeproduktion under 2005 Bilaga 4. Bränslebehov och värmeproduktion under 2005 Data från 2005 redovisas med beräkningar gällande förbrukade bränslen i kraftvärmeverket (KVV) för värmeproduktion och det totala bränslebehovet. Värden

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Instruktion för inmätning

Instruktion för inmätning inmätningsinstruktion_versiondocx Revision 1: Senast reviderad: 2012-02-20 Instruktion för inmätning Instruktion för inmätning av E.ON Värmes Sveriges fjärrvärme-, fjärrkyla- och akviferledningar samt

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Vill du ha mer pengar i plånboken?

Vill du ha mer pengar i plånboken? Vill du ha mer pengar i plånboken? Välj energimärkta fönster! Energimärkta fönster spar energi och pengar Värmeförlusterna genom fönster kan vara så stora som en tredjedel av husets totala värmebehov.

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor.

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Examensarbete 15 Högskolepoäng Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Daniel Erixon Joakim Östergaard Driftteknikerutbildningen Örebro vårterminen 2008 Examinator: Tore Käck Handledare: Roland

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon. Jackon tjälisolering G R U N D Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam 01-2012 ersätter 12-2007 2Jackon tjälisolering Tjälisolering med Jackofoam extruderad polystyrencellplast

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB KVÄLLENS AGENDA Inledning Allmänt om fjärrvärmen i Växjö

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Beräkning av U-värde för hus

Beräkning av U-värde för hus Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta, självbärande karossmoduler SICOMP TN06-003 Datum Referens Revision 2006-05-22 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering PL RLu AH Öppen

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1(8) BILAGA 4 BERÄKNING AV KOSTNADER BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1999-02-15 2 (8) BERÄKNING AV KOSTNADER 1 BERÄKNINGSMODELL För

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

i Uppsala AB Alternativ 1

i Uppsala AB Alternativ 1 i Uppsala AB Projekt: 42 41 003 Motionsanläggning i kv Blåsenhus VVS, Datum: 2008-04-18 Upprättad av: Yngve Jansson / Per Nordlund Systemvalsutredning: Värme ur avloppsvatten Reviderad: Alternativ 1 REKOMMENDATION

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare.

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Resultat från Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012 Sammanfattning av testresultatet Energimyndigheten har under 2012 testat

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

förenklad isolering av äldre kulvert rapport 2011:3

förenklad isolering av äldre kulvert rapport 2011:3 förenklad isolering av äldre kulvert rapport 2011:3 FÖRSTUDIE PAUL INGVARSSON ISBN 978-91-7381-071-5 2010 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD Det här projektet har behandlat en idé om att tilläggsisolera äldre

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

kvantifiering av värmeläckage

kvantifiering av värmeläckage kvantifiering av värmeläckage KVANTIFIERING AV VÄRMELÄCKAGE GENOM FLYGBUREN IR- TEKNIK rapport 2012:17 igur 6.18. Vänster: Exempel på resultat som sammanställts. Den gröna och öda polygonen visar potentiella

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer