Sparbankernas delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbankernas delårsrapport"

Transkript

1 Sparbankernas delårsrapport Januari-mars Januari-mars Första kvartalet jämfört med januari-mars jämfört med fjärde kvartalet K Rörelseresultatet uppgick till mkr (1 020), en ökning med 36 procent. Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 825 mkr (759). K Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 2,9 procent jämfört med och uppgick till 700 mdkr (681). K Räntenettot uppgick till mkr (1 268), en ökning med 13 procent. K Kreditförlustnivån är fortsatt låg, 0,07 procent, (0,003). Kreditförlusterna uppgick till 34 mkr (1). K Rörelsekostnaderna ökade med knappt 2 procent till mkr (1 083). K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till mkr (472). K Räntenettot ökade med cirka 2 procent till mkr (1 412). K Rörelsekostnaderna minskade med cirka 14 procent till mkr (1 285). framgång Fförortsatt Sparbankerna KÖ RKO RT. a och Matilda Gör som Amand ortet. SPARA till körk RE WA RD tekostnader. Inga lån och rän sparpengar. Ränta på alla

2 Fortsatt framgång för Sparbankerna Det samlade rörelseresultatet för perioden januari-mars för Sparbankernas Riksförbunds 61 medlemsbanker uppgick till 1,4 miljarder. Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg från 758 miljoner till 825 miljoner jämfört med samma period. Det är denna post som är intressant och relevant för sparbankerna då den visar hur sparbankernas dagliga verksamhet går, och inte sparbankernas aktieägande i Swedbank. Sparbankerna måste precis som andra banker anpassa sin verksamhet till omvärldsförändringar såsom uppdaterade regelverk och nya förutsättningar för upplåning. Kraven på att ha en längre upplåning och mer kapital i bankerna påverkar även sparbankerna vilka också fortsättningsvis måste ha en stabil och rimlig intjäning, och därför kan vi förvänta oss ökade kostnader. Omslag Många sparbanker som t ex Sölvesborg Mjällby Sparbank arbetar aktivt med privatekonomiska frågor. Under tog banken fram konceptet Wanted som handlar om att försöka vända ungdomars syn på konsumtion och sparande, vikten av att spara till sin tatuering, till sin bil etc. Banken tar också ann unga vuxna så som i TV-programmet Lyxfällan, hjälper personer som av olika anledningar hamnat snett ekonomiskt och behöver hjälp för att få struktur på sin ekonomi. Banken hjälper till att klippa dyra kreditkort och sanera ekonomin innan det gått för långt och för att möjliggöra och underlätta en sund nystart. Ett annat växande problem är spelberoende på nätet som kommer att kosta samhället mycket pengar, detta talas det inte så mycket om. Men, vi ser att allt fler spelar bort sin ekonomi, berättar Richard Karlsson, vd för Sölvesborg Mjällby Sparbank. Foto & kampanj: Anna och Anna Reklambyrå AB Den senaste tiden har fokus i media varit på bankernas bolånemarginaler. Det är rätt och riktigt att bolåneräntor debatteras då bolånekostnaden för många utgör den allra största kostnaden i hushållsbudgeten. För bankerna har inlåning blivit allt viktigare och vi kan notera att allt fler sparbanker säkerställer en bra inlåningsränta på sin lokala marknad. Vi inom sparbankerna vill lyfta fram hela bankens verksamhet och roll och tala om vikten av sparande, en sund och hållbar privatekonomi, om att ha kundernas förtroende för att prata om framtiden. Vi ser att allt fler banker ser vikten av en hållbar kontorsrörelse och att andra sneglar på sparbankernas sätt att driva bank. Öivind Neiman, vd Sparbankernas Riksförbund 2 61 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

3 Ekonomisk översikt Resultaträkning, mkr Jan-mars Jan-mars % Kvartal 4 % Räntenetto , ,8 Erhållna utdelningar Provisionsnetto , ,0 Nettoresultat finansiella transaktioner Övriga intäkter , ,8 Summa intäkter , ,1 Personalkostnader , ,0 Av- och nedskrivningar ,0 62 0,0 Övriga kostnader , ,8 Summa rörelsekostnader , ,2 Resultat före kreditförluster , ,9 Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom Nedskrivning av finansiella tillgångar Rörelseresultat , ,5 Balansräkningsdata, mkr 31 mars 31 mars % 31 dec % Utlåning till allmänheten , ,5 Inlåning från allmänheten , ,5 Summa eget kapital , ,0 Balansomslutning , ,6 Total genomsnittlig affärsvolym , ,3 Nyckeltal 31 mars 31 mars % Räntabilitet på eget kapital % 12,70 9,82 7,28 K/I-tal före kreditförluster 0,44 0,51 0,57 K/I-tal efter kreditförluster 0,45 0,52 0,63 Soliditet % 14,26 14,53 13,4 31 dec % Antal årsarbetare , ,0 Januari-mars jämfört med januari-mars Räntenetto Räntenettot ökade med 13,3 procent jämfört med föregående år. Intäkter Erhållna utdelningar ökade med 157 mkr till 389 mkr framför allt beroende på den ökade utdelningen på Sparbankernas innehav av aktier i Swedbank. Provisionsnettot ökade med 21 mkr eller 3,7 procent jämfört med föregående år och nettoresultat finansiella transaktioner ökade med 72 mkr till 88 mkr. Övriga intäkter uppgick till 19 mkr vilket är 3 mkr mer än utfallet. Kostnader Summa rörelsekostnader ökade med 1,8 procent jämfört med föregående år och uppgick till mkr. Största post var personalkostnader vilka ökade med 2,5 procent eller 15 mkr jämfört med. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom ökade med 33 mkr jämfört med motsvarande period och uppgick till 34 mkr. I förhållande till Sparbankernas sammanlagda utlåning till allmänheten inklusive de utlåningsvolymer som har förmedlats till Swedbank Hypotek uppgick kreditförlusterna (omräknat till helårssiffra) till 0,04 %. Motsvarande period uppgick mindre än 0,01 %. Affärsvolymer Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 2,9 procent jämfört med och uppgick till 700 mdkr (681). I genomsnittlig affärsvolym ingår förutom in- och utlåning i egen portfölj även de volymer som Sparbankerna förmedlar till bland annat Swedbank Hypotek och Swedbank Robur. Nyckeltal Som en följd av det förbättrade resultatet stärktes sparbankernas räntabilitet på eget kapital och uppgick till 12,7 procent vilket är en ökning med 2,88 procentenheter jämfört med mars.

4 Första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet Inlåning sparbankerna, Mdr 200 Räntenetto Räntenettot ökar med 1,8 procent första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet och uppgick till mkr (1 412) Intäkter Provisionsnettot ökade med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet förra året och uppgick till 593 mkr (576). Nettoresultat finansiella transaktioner uppgick till 88 mkr första kvartalet jämfört med 23 mkr fjärde kvartalet föregående år Kostnader Summa rörelsekostnader var drygt 14 procent lägre första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet föregående år och uppgick till mkr att jämföra med mkr. Personalkostnaderna minskade med 12 procent från 690 mkr fjärde kvartalet till 607 mkr första kvartalet. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom minskade med 244 mkr till 34 mkr (278) Utlåning sparbankerna, Mdr 180 dec-02 Allmänheten dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 Privatmarknad dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 mars dec-02 dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 mars-12 Allmänheten Privatmarknad Marknadsandelar Inlåning från allmänheten, andel i procent Utlåning till allmänheten inklusive bolån, andel i procent 7,7 % 6,6 % Sparbankerna 7,7 % Swedbank 16,7 % SEB 21,5 % Handelsbanken 27,5 % Nordea 14,3 % Danske Bank 2,0 % Länsförsäkringar 1,8 % Övriga banker och bolåneinstitut 8,5 % Sparbankerna 6,6 % Swedbank 16,6 % SEB 15,0 % Handelsbanken 30,6 % Nordea 14,7 % Danske Bank 3,9 % Länsförsäkringar 2,4 % Övriga banker och bolåneinstitut 10,2 % Källa: Statistiska Centralbyrån, Finansmarknadsstatistik 4 61 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

5 Resultaträkning, tkr Sparbankerna är tillsammans en av de största ägarna i Swedbank (se sid 11). Jan-mars Jan-mars % Jan-dec Ränteintäkter (inkl leasing) , Räntekostnader , Räntenetto , ,6 Erhållna utdelningar ,7 264 Provisionsintäkter , Provisionskostnader ,3-402 Nettoresultat finansiella transaktioner ,0 22 Övriga rörelseintäkter ,8 79 S:a övriga rörelseintäkter , Summa räntenetto och rörelseintäkter , Allmänna administrationskostnader , varav personalkostnader , därav avsättning vinstandelar , varav IT-kostnader , varav övriga allmänna administrationskostnader ,9 725 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar , varav goodwill ,0 118 Övriga rörelsekostnader ,0 419 Summa kostnader före kreditförluster , Resultat före kreditförluster , Kreditförluster, inkl värdeförändring Nedskrivning av finansiell tillg varav Swedbanksaktier 0 0 Rörelseresultat , Medelomslutning, MO , Total affärsvolym ultimo , Total genomsnittlig affärsvolym , Antal årsanställda ,

6 Balansräkning i sammandrag, tkr Kvot utlåning/inlåning 91% vilket visar att Sparbankerna finansierar sin utlåning med inlåning Tillgångar December 3 mån, % 12 mån, % Utlåning till allmänheten , ,2 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,3 Aktier och andelar , ,8 Övriga tillgångar , ,0 Summa tillgångar , ,4 Skulder Inlåning från allmänheten , ,8 Övriga skulder , ,8 Summa skulder , ,7 Eget kapital Obeskattade reserver , ,8 Fond för verkligt värde , ,1 Egna fonder inklusive periodens resultat , ,9 Summa skulder och eget kapital , ,4 Nyckeltal December %-enheter %-enheter Räntabilitet på eget kapital 12,70 7,28 5,42 9,82 2,88 Kapitalstruktur Soliditet, % 14,26 13,40 0,86 14,53-0,27 Effektivitetsmått K/I-tal före förluster, netto 0,44 0,57 0,51 K/I-tal efter förluster, netto 0,45 0,63 0,52 Övrigt December tkr tkr Affärsvolym per årsarbetare, Tkr Aktieinnehav i Swedbank December antal antal Antal A-aktier Antal Preferensaktier sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

7 Resultaträkning exklusive jämförelsestörande poster, tkr Jan-mars Jan-mars % Kvartal 4 % Ränteintäkter allmänhet , ,8 Räntekostnader allmänhet , ,8 Räntenetto exklusive jämförelsestörande poster , ,1 Provisionsintäkter , ,3 Provisionskostnader , ,5 Övriga rörelseintäkter , ,5 Summa övriga rörelseintäkter , ,1 Summa räntenetto och rörelseintäkter exklusive jämförelsestörande poster , ,6 Allmänna administrationskostnader , ,5 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar ,0 32-2,5 Övriga rörelsekostnader , ,2 Summa kostnader före kreditförluster , ,6 Resultat exklusive jämförelsestörande poster och före kreditförluster , ,8 Kreditförluster, inklusive värdeförändring , ,8 Resultat exklusive jämförelsestörande poster efter kreditförluster , ,3 Ränteintäkter jämförelsestörande poster , ,1 Räntekostnader jämförelsestörande poster , ,2 Räntenetto jämförelsestörande poster ,1 8 Erhållna utdelningar varav för Swedbankaktier Nettoresultat finansiella transaktioner , ,6 - varav reavinst Swedbankaktier , ,9 Avskrivningar goodwill ,0 30 2,3 Nedskrivning av finansiell tillgångar ,0 - varav för Swedbankaktier Resultat jämförelsestörande poster ,6 2 Rörelseresultat , ,7 K/I-tal före kreditförluster, exklusive jämförelsestörande poster K/I-tal efter kreditförluster, exklusive jämförelsestörande poster Resultat på helår exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till affärsvolym, % 0,55 0,58 0,63 0,57 0,58 0,76 0,47 0,45 0,28

8 Sparbankernas samhällsengagemang När vi möter våra kunder, berättar de om sina drömmar och förhoppningar. Då lyssnar vi noga. Det är nämligen i mötet som kunden kan märka att vi förstår deras vardag, deras verksamheter och marknaden. Och det är i det mötet som vi ser att sparbanksidén lever starkare än någonsin. Vi ser också att fler kunder söker sig till oss och att vi ligger i topp i olika kvalitetsmätningar. Värderingarna i samhället vänder sig alltmer mot stora excesser och vidlyftiga risktagningar och till grundläggande värden som sparbankerna burit med sig sedan starten. Det är en skillnad att driva en egen bank än att driva ett lokalkontor med direktiv från Stockholm. Den skillnaden märker tusentals små- och medelstora företag i landet som har sin lokala sparbank på orten. Mina egna kunder som jag känt i över 30 år vet att sparbanken engagerar sig i det lokala Erik Hägglöv, ordförande i Sparbankernas Riksförbund och vd för Sparbanken Nord. samhället och att vi investerar våra vinster på hemmaplan. De vet att vi kan erbjuda banktjänster med hög kvalitet och att vi ger dem möjlighet att utveckla sin ekonomi. De vet att vi bryr oss. Jag är stolt över det samhällsengagemang sparbanker runt om i landet har och som vi här kan visa exempel på, säger Erik Hägglöv ordförande i Sparbankernas Riksförbund och vd för Sparbanken Nord. Finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv det var rubriken på den öppna utfrågningen i Riksdagen Den 19 mars samlades representanter från Riksbanken, Finansinspektionen, SEB, Konkurrensverket, Konsumentverket, Sparbankerna Riksförbund, Bankföreningen och Finansmarknadsministern för en öppen utfrågning om varför stabila marknader är viktiga för konsumenterna? Hur den finansiella oron påverkar bankerna? Varför marginalerna för bolån stiger? Hur lätt är det att byta bank? Hur kan konsumenterna ställning stärkas? Foto: Melker Dahlstrand 8 61 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

9 Näringslivet och kommunen går SUNT ihop och utvecklar kommunen tillsammans En fristående gemensam plattform, kallad SUNT, skapades i Sunne av näringslivets aktörer och kommunen i början av året för att samla ekonomiska resurser och kompetens för att främja, utveckla och marknadsföra Sunne kommun som en attraktiv plats för boende, besökare och företag. Bakom idén står Fryksdalens Sparbanks vd, Ola Evensson, Anders Pertun, vd för Selma Spa, och kommunens tillväxtstrateg Anna Blomquist. Förutom kommunens och bankens medfinansiering ska näringslivet bidra med minst 50 % av satsningen. Vi är inget vanligt företag och inte heller en bank i mängden, utan en Sparbank. Våra vinster ska användas till att stödja satsningar och verksamheter som gör Fryksdalen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i, säger Ola. Erik Sundell, Tjustbygdens Sparbank, demonstrerar sparbanken på internet. Mässa för äldre för ökad digital delaktighet I slutet av mars arrangerade stadsbiblioteket i Västervik en mässa för äldre i syfte att få dem att använda internet. Samarbete för att skapa mera affärer Exportrådet, Falkenbergs näringsliv AB och Falkenbergs Sparbank bjuder in företagare till träffar några gånger om året med fokus på att göra affärer i olika länder. I mars var det fokus på att göra affärer i Polen. Vi vill hjälpa företagare att komma över tröskeln att börja exportera. Träffarna håller en mycket hög klass med bland annat personal från Exportrådets kontor i respektive land och ofta har vi även med företagare som exporterar eller har affärer med det aktuella landet. Utöver dessa träffar har vi även ett arrangemang där Exportrådet håller i en utbildning om export, Step to export, där de mycket handgripligt går igenom deltagarnas möjligheter. Det är mycket intressant, säger Bengt-Olof Isaksson, företagsmarknadschef på Falkenbergs Sparbank. Träffarna samordnas med Varbergs Sparbank och Marknad Varberg och nu senaste gången hade de ett frukostseminarium och vi ett lunchseminarium med samma innehåll. Ett bra sätt att tillsammans kunna få bra träffar och större genomslag i våra verksamhetsområden, avslutar Bengt-Olof. Bland besökarna fanns både de med specialintressen som velat veta hur de kan hitta recept eller korsordslexikon, men också de som gärna vill veta vad barnbarnen har för sig på internet. På plats fanns utställare från bland annat Tjustbygdens Sparbank, studieförbunden och kommunen. För många äldre har det blivit en social grej att träffas på bankens internetbanksskola där det får hjälp och betala sina räkningar via nätet men även träffa andra och fika tillsammans. En surfplatta är enklare att använda än en dator så det passar bättre att demonstrera t ex hur man betalar sina räkningar på nätet, berättar Erik Sundell från Tjustbygdens Sparbank När samhället blir alltmer kontantlöst och priset på kassatjänsterna på bankerna ökar måste vi hjälpas åt för att minska det digitala utanförskapet. Ett bra initiativ av stadsbiblioteket! Fakta: Digidel är ett nationellt projekt som ska öka den digitala delaktigheten i Sverige.

10 Kommuner med sparbanker Cirka 250 kontor på över 240 orter i 20 landskap Blekinge Sparbanken 1826 Sparbanken Eken AB Sparbanken i Karlshamn Sölvesborg - Mjällby Sparbank Bohuslän Orusts Sparbank Sparbanken Tanum Tjörns Sparbank Dalarna Bjursås Sparbank Leksands Sparbank Norrbärke Sparbank 1) Södra Dalarnas Sparbank Dalsland Dalslands Sparbank Gotland Närs Sparbank Sparbanken Gotland Halland Falkenbergs Sparbank Laholms Sparbank Sparbanken Boken Södra Hestra Sparbank Varbergs Sparbank AB Hälsingland Hälsinglands Sparbank Olofström Åryd Karlshamn Asarum Kyrkhult Mörrum Olofström Ringamåla Svängsta Vilshult Sölvesborg Mjällby Henån Ellös Svanesund Varekil Tanumshede Fjällbacka Grebbestad Hamburgsund Östad Skärhamn Kållekärr Myggenäs Bjursås Leksand Insjön Rättvik Smedjebacken Hedemora Långshyttan Stora Skedvi Mellerud Bengtsfors Bäckefors Ed Färgelanda Högsäter Åsensbruk Stånga Eskelhem Klintehamn Roma Stånga Falkenberg Getinge Ullared Vessigebro Ätran Laholm Knäred Våxtorp Hishult Hyltebruk Torup Unnaryd Varberg Bua Horred Håsten Skällinge Träslövsläge Tvååker Veddige Hudiksvall Delsbo Enånger Forsa Iggesund Järvsö Medelpad Hälsinglands Sparbank Norrbotten Sparbanken Nord Närke Lekebergs Sparbank Skåne Ekeby Sparbank Frenninge Sparbank Färs & Frosta Sparbank AB Ivetofta Sparbank i Bromölla Skurups Sparbank Snapphanebygdens Sparbank Sparbanken 1826 Sparbanken Boken Sparbanken Göinge AB Småland Häradssparbanken Mönsterås Högsby Sparbank Lönneberga- Tuna-Vena Sparbank Markaryds Sparbank Matfors Piteå Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Jokkmokk Kiruna Malmberget Norrfjärden Pajala Roknäs Rosvik Vuollerim Älvsbyn Öjebyn Överkalix Övertorneå Fjugesta Ekeby Vollsjö Lund Dalby Eslöv Höör Hörby Kävlinge Löberöd Lomma Löddeköpinge Simrishamn Sjöbo Staffanstorp Svalöv Södra Sandby Tomelilla Vollsjö Ystad Bromölla Näsum Skurup Rydsgård Bjärnum Visseltofta Kristianstad Arkelstorp Broby Degeberga Fjälkinge Hässleholm Hästveda Killeberg Knislinge Lönsboda Näsby Osby Sibbhult Sösdala Tollarp Tyringe Vittsjö Vä Åhus Skånes Fagerhult Vinslöv Farstorp Glimåkra Röke Mönsterås Fliseryd Högsby Vena Silverdalen Tuna Markaryd Sparbanken Eken AB Södra Hestra Sparbank Tjustbygdens Sparbank AB Vimmerby Sparbank AB Virserums Sparbank Ålems Sparbank Södermanland Sparbanken Rekarne AB 2) Sörmlands Sparbank Uppland Roslagens Sparbank Sparbanken i Enköping Värmland Fryksdalens Sparbank Ryd Delaryd Grimslöv Långasjö Älmeboda Burseryd Västervik Ankarsrum Gamleby Vimmerby Virserum ålem Blomstermåla Eskilstuna Mariefred Strängnäs Katrineholm Flen Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker Norrtälje Hallstavik Rimbo Älmsta Enköping Bro Bålsta Kungsängen Sunne Westra Wermlands Sparbank Arvika Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Västergötland Mjöbäcks Sparbank Sparbanken Alingsås AB Sparbanken Lidköping AB Sparbanken Skaraborg AB Sparbanken Tranemo Swedbank Sjuhärad AB 3) Tidaholms Sparbank Ulricehamns Sparbank Åse och Viste härads Sparbank Överlida Alingsås Herrljunga Lerum Sollebrunn Vårgårda Lidköping Skara Götene Kvänum Nossebro Vara Tranemo Dalstorp Länghem Borås Bollebygd Dalsjöfors Fristad Kinna Sandared Svenljunga Sätila Tidaholm Brandstorp Mullsjö Ulricehamn Gällstad Grästorp Västmanland Bergslagens Sparbank AB Sala Sparbank Sparbanken Västra Mälardalen Ångermanland Sidensjö Sparbank Öland Ölands Bank AB Östergötland Kinda Ydre Sparbank Vadstena Sparbank Valdemarsviks Sparbank Åtvidabergs Sparbank Kommuner där sparbanker finns Sparbanken Syd och Sparbanken Öresund är ej medräknade. Fetmarkerad ort = bankens huvudkontor. Lindesberg Fellingsbro Frövi Kopparberg Nora Storå Sala Heby Tärnsjö Östervåla Köping Arboga Kolsva Kungsör Sidensjö Skorped Borgholm Degerhamn Färjestaden Löttorp Mörbylånga Kisa Horn Rimforsa Österbymo Vadstena Valdemarsvik Gusum Åtvidaberg 1) Norrbärke Sparbank stängde Söderbärkekontoret 13 februari. 2) Sparbanken Rekarne AB stängde Torshällakontoret 23 februari. 3) Swedbank Sjuhärad AB stängde i Skene sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

11 Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankerna har tillsammans närmare medarbetare och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på totalt cirka 250 bankkontor i fler än 120 kommuner. Tillsammans hade sparbankerna under en balansomslutning på 233 miljarder kronor och ett samlat rörelseresultat på drygt 3 miljarder kronor. Efter de fyra storbankerna kommer sparbankerna sammantaget på femte plats när det gäller in- och utlåningsvolymer till allmänheten. Sveriges sparbanker är annorlunda banker. Oavsett associationsform har sparbankerna en gemensam värdegrund med fokus på en sund vardagsekonomi, att stimulera till sparande, att se till att pengarna kommer till nytta för orten och att bidra till lokalsamhällets utveckling. På så sätt fungerar sparbank erna som lokala utvecklingsmotorer och samverkar ofta med företag och organisationer, myndigheter och lokalpolitiker för att åstadkomma förändring, utveckling och tillväxt i hela landet. Relationen till Swedbank Sparbankerna har ett omfattande samarbetsavtal med Swedbank gällande produkter och tjänster, utlandstransaktioner och IT-system med mera. Dessutom är sparbankerna tillsammans en av de största aktieägarna i Swedbank. Det är Sparbanksgruppen eller föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank som det egentligen heter som administrerar och utövar sparbankernas ägarinflytande och ägaransvar. Sparbanksidén Att förbättra människors ekonomi och utveckla lokalsamhället. Ett citat från en sparbanksvd. En sparbank är en lokalt förankrad bank med lokal kreditgivning Sparbankerna är lokala banker, till skillnad från andra banker som har lokala bankkontor. Sparbankerna skiljer sig därför från andra banker på en rad punkter: En sparbank har lokal kreditgivning och demokratiskt valda lokala huvudmän. I en sparbank fattas besluten så nära kunden som möjligt, inte i någon av storstäderna. En sparbank gör ofta andra bedömningar av risker och möjligheter än övriga banker, eftersom lokala faktorer vägs in i besluten. En sparbank är beroende av hur det går för området där den verkar, vilket skapar starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling och agera långsiktigt. Sammantaget gör långsiktigheten tillsammans med den lokala förankringen och kunskapen att spar bankerna fattar beslut som är bäst för kunden, banken och samhället sparbanken verkar i. I en sparbank kan ingen enskild person eller organisation göra anspråk på vinsten Sparbankerna har inga aktieägare som kan kräva vinstutdelning, utan styrs av demokratiskt valda lokala huvudmän eller av en sparbanksstiftelse. Det innebär att vinsten stannar i den lokala sparbanken, vilket ger banken möjlighet att göra nytta på orten där den och dess kunder lever och verkar. Läs mer om sparbankerna på där kan du ta del av exempel på sparbankernas samhällsengagemang och där finns även sparbankernas årsredovisningar samlade.

12 Sparbankernas Riksförbund ORG.NR: BESÖK: Sveavägen 17, 8 tr POST: Box 16249, Stockholm TEL: FAX: Form: plansju.se Tryck: Digaloo Frågor om rapporten besvaras av: Öivind Neiman /VD TEL: MOBIL: Lena Silén /Förbundsekonom TEL: MOBIL: Om Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för våra medlemmar.

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a a Till nytta för näringen och oss medlemmar är ett sammandrag av årsredovisningarna för Bank och Ekonomisk Förening. består av en bank och en ekonomisk förening. Banken driver all operativ verksamhet och

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer