Sparbankernas delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbankernas delårsrapport"

Transkript

1 Sparbankernas delårsrapport Januari-mars Januari-mars Första kvartalet jämfört med januari-mars jämfört med fjärde kvartalet K Rörelseresultatet uppgick till mkr (1 020), en ökning med 36 procent. Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 825 mkr (759). K Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 2,9 procent jämfört med och uppgick till 700 mdkr (681). K Räntenettot uppgick till mkr (1 268), en ökning med 13 procent. K Kreditförlustnivån är fortsatt låg, 0,07 procent, (0,003). Kreditförlusterna uppgick till 34 mkr (1). K Rörelsekostnaderna ökade med knappt 2 procent till mkr (1 083). K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till mkr (472). K Räntenettot ökade med cirka 2 procent till mkr (1 412). K Rörelsekostnaderna minskade med cirka 14 procent till mkr (1 285). framgång Fförortsatt Sparbankerna KÖ RKO RT. a och Matilda Gör som Amand ortet. SPARA till körk RE WA RD tekostnader. Inga lån och rän sparpengar. Ränta på alla

2 Fortsatt framgång för Sparbankerna Det samlade rörelseresultatet för perioden januari-mars för Sparbankernas Riksförbunds 61 medlemsbanker uppgick till 1,4 miljarder. Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg från 758 miljoner till 825 miljoner jämfört med samma period. Det är denna post som är intressant och relevant för sparbankerna då den visar hur sparbankernas dagliga verksamhet går, och inte sparbankernas aktieägande i Swedbank. Sparbankerna måste precis som andra banker anpassa sin verksamhet till omvärldsförändringar såsom uppdaterade regelverk och nya förutsättningar för upplåning. Kraven på att ha en längre upplåning och mer kapital i bankerna påverkar även sparbankerna vilka också fortsättningsvis måste ha en stabil och rimlig intjäning, och därför kan vi förvänta oss ökade kostnader. Omslag Många sparbanker som t ex Sölvesborg Mjällby Sparbank arbetar aktivt med privatekonomiska frågor. Under tog banken fram konceptet Wanted som handlar om att försöka vända ungdomars syn på konsumtion och sparande, vikten av att spara till sin tatuering, till sin bil etc. Banken tar också ann unga vuxna så som i TV-programmet Lyxfällan, hjälper personer som av olika anledningar hamnat snett ekonomiskt och behöver hjälp för att få struktur på sin ekonomi. Banken hjälper till att klippa dyra kreditkort och sanera ekonomin innan det gått för långt och för att möjliggöra och underlätta en sund nystart. Ett annat växande problem är spelberoende på nätet som kommer att kosta samhället mycket pengar, detta talas det inte så mycket om. Men, vi ser att allt fler spelar bort sin ekonomi, berättar Richard Karlsson, vd för Sölvesborg Mjällby Sparbank. Foto & kampanj: Anna och Anna Reklambyrå AB Den senaste tiden har fokus i media varit på bankernas bolånemarginaler. Det är rätt och riktigt att bolåneräntor debatteras då bolånekostnaden för många utgör den allra största kostnaden i hushållsbudgeten. För bankerna har inlåning blivit allt viktigare och vi kan notera att allt fler sparbanker säkerställer en bra inlåningsränta på sin lokala marknad. Vi inom sparbankerna vill lyfta fram hela bankens verksamhet och roll och tala om vikten av sparande, en sund och hållbar privatekonomi, om att ha kundernas förtroende för att prata om framtiden. Vi ser att allt fler banker ser vikten av en hållbar kontorsrörelse och att andra sneglar på sparbankernas sätt att driva bank. Öivind Neiman, vd Sparbankernas Riksförbund 2 61 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

3 Ekonomisk översikt Resultaträkning, mkr Jan-mars Jan-mars % Kvartal 4 % Räntenetto , ,8 Erhållna utdelningar Provisionsnetto , ,0 Nettoresultat finansiella transaktioner Övriga intäkter , ,8 Summa intäkter , ,1 Personalkostnader , ,0 Av- och nedskrivningar ,0 62 0,0 Övriga kostnader , ,8 Summa rörelsekostnader , ,2 Resultat före kreditförluster , ,9 Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom Nedskrivning av finansiella tillgångar Rörelseresultat , ,5 Balansräkningsdata, mkr 31 mars 31 mars % 31 dec % Utlåning till allmänheten , ,5 Inlåning från allmänheten , ,5 Summa eget kapital , ,0 Balansomslutning , ,6 Total genomsnittlig affärsvolym , ,3 Nyckeltal 31 mars 31 mars % Räntabilitet på eget kapital % 12,70 9,82 7,28 K/I-tal före kreditförluster 0,44 0,51 0,57 K/I-tal efter kreditförluster 0,45 0,52 0,63 Soliditet % 14,26 14,53 13,4 31 dec % Antal årsarbetare , ,0 Januari-mars jämfört med januari-mars Räntenetto Räntenettot ökade med 13,3 procent jämfört med föregående år. Intäkter Erhållna utdelningar ökade med 157 mkr till 389 mkr framför allt beroende på den ökade utdelningen på Sparbankernas innehav av aktier i Swedbank. Provisionsnettot ökade med 21 mkr eller 3,7 procent jämfört med föregående år och nettoresultat finansiella transaktioner ökade med 72 mkr till 88 mkr. Övriga intäkter uppgick till 19 mkr vilket är 3 mkr mer än utfallet. Kostnader Summa rörelsekostnader ökade med 1,8 procent jämfört med föregående år och uppgick till mkr. Största post var personalkostnader vilka ökade med 2,5 procent eller 15 mkr jämfört med. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom ökade med 33 mkr jämfört med motsvarande period och uppgick till 34 mkr. I förhållande till Sparbankernas sammanlagda utlåning till allmänheten inklusive de utlåningsvolymer som har förmedlats till Swedbank Hypotek uppgick kreditförlusterna (omräknat till helårssiffra) till 0,04 %. Motsvarande period uppgick mindre än 0,01 %. Affärsvolymer Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 2,9 procent jämfört med och uppgick till 700 mdkr (681). I genomsnittlig affärsvolym ingår förutom in- och utlåning i egen portfölj även de volymer som Sparbankerna förmedlar till bland annat Swedbank Hypotek och Swedbank Robur. Nyckeltal Som en följd av det förbättrade resultatet stärktes sparbankernas räntabilitet på eget kapital och uppgick till 12,7 procent vilket är en ökning med 2,88 procentenheter jämfört med mars.

4 Första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet Inlåning sparbankerna, Mdr 200 Räntenetto Räntenettot ökar med 1,8 procent första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet och uppgick till mkr (1 412) Intäkter Provisionsnettot ökade med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet förra året och uppgick till 593 mkr (576). Nettoresultat finansiella transaktioner uppgick till 88 mkr första kvartalet jämfört med 23 mkr fjärde kvartalet föregående år Kostnader Summa rörelsekostnader var drygt 14 procent lägre första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet föregående år och uppgick till mkr att jämföra med mkr. Personalkostnaderna minskade med 12 procent från 690 mkr fjärde kvartalet till 607 mkr första kvartalet. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom minskade med 244 mkr till 34 mkr (278) Utlåning sparbankerna, Mdr 180 dec-02 Allmänheten dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 Privatmarknad dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 mars dec-02 dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 mars-12 Allmänheten Privatmarknad Marknadsandelar Inlåning från allmänheten, andel i procent Utlåning till allmänheten inklusive bolån, andel i procent 7,7 % 6,6 % Sparbankerna 7,7 % Swedbank 16,7 % SEB 21,5 % Handelsbanken 27,5 % Nordea 14,3 % Danske Bank 2,0 % Länsförsäkringar 1,8 % Övriga banker och bolåneinstitut 8,5 % Sparbankerna 6,6 % Swedbank 16,6 % SEB 15,0 % Handelsbanken 30,6 % Nordea 14,7 % Danske Bank 3,9 % Länsförsäkringar 2,4 % Övriga banker och bolåneinstitut 10,2 % Källa: Statistiska Centralbyrån, Finansmarknadsstatistik 4 61 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

5 Resultaträkning, tkr Sparbankerna är tillsammans en av de största ägarna i Swedbank (se sid 11). Jan-mars Jan-mars % Jan-dec Ränteintäkter (inkl leasing) , Räntekostnader , Räntenetto , ,6 Erhållna utdelningar ,7 264 Provisionsintäkter , Provisionskostnader ,3-402 Nettoresultat finansiella transaktioner ,0 22 Övriga rörelseintäkter ,8 79 S:a övriga rörelseintäkter , Summa räntenetto och rörelseintäkter , Allmänna administrationskostnader , varav personalkostnader , därav avsättning vinstandelar , varav IT-kostnader , varav övriga allmänna administrationskostnader ,9 725 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar , varav goodwill ,0 118 Övriga rörelsekostnader ,0 419 Summa kostnader före kreditförluster , Resultat före kreditförluster , Kreditförluster, inkl värdeförändring Nedskrivning av finansiell tillg varav Swedbanksaktier 0 0 Rörelseresultat , Medelomslutning, MO , Total affärsvolym ultimo , Total genomsnittlig affärsvolym , Antal årsanställda ,

6 Balansräkning i sammandrag, tkr Kvot utlåning/inlåning 91% vilket visar att Sparbankerna finansierar sin utlåning med inlåning Tillgångar December 3 mån, % 12 mån, % Utlåning till allmänheten , ,2 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,3 Aktier och andelar , ,8 Övriga tillgångar , ,0 Summa tillgångar , ,4 Skulder Inlåning från allmänheten , ,8 Övriga skulder , ,8 Summa skulder , ,7 Eget kapital Obeskattade reserver , ,8 Fond för verkligt värde , ,1 Egna fonder inklusive periodens resultat , ,9 Summa skulder och eget kapital , ,4 Nyckeltal December %-enheter %-enheter Räntabilitet på eget kapital 12,70 7,28 5,42 9,82 2,88 Kapitalstruktur Soliditet, % 14,26 13,40 0,86 14,53-0,27 Effektivitetsmått K/I-tal före förluster, netto 0,44 0,57 0,51 K/I-tal efter förluster, netto 0,45 0,63 0,52 Övrigt December tkr tkr Affärsvolym per årsarbetare, Tkr Aktieinnehav i Swedbank December antal antal Antal A-aktier Antal Preferensaktier sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

7 Resultaträkning exklusive jämförelsestörande poster, tkr Jan-mars Jan-mars % Kvartal 4 % Ränteintäkter allmänhet , ,8 Räntekostnader allmänhet , ,8 Räntenetto exklusive jämförelsestörande poster , ,1 Provisionsintäkter , ,3 Provisionskostnader , ,5 Övriga rörelseintäkter , ,5 Summa övriga rörelseintäkter , ,1 Summa räntenetto och rörelseintäkter exklusive jämförelsestörande poster , ,6 Allmänna administrationskostnader , ,5 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar ,0 32-2,5 Övriga rörelsekostnader , ,2 Summa kostnader före kreditförluster , ,6 Resultat exklusive jämförelsestörande poster och före kreditförluster , ,8 Kreditförluster, inklusive värdeförändring , ,8 Resultat exklusive jämförelsestörande poster efter kreditförluster , ,3 Ränteintäkter jämförelsestörande poster , ,1 Räntekostnader jämförelsestörande poster , ,2 Räntenetto jämförelsestörande poster ,1 8 Erhållna utdelningar varav för Swedbankaktier Nettoresultat finansiella transaktioner , ,6 - varav reavinst Swedbankaktier , ,9 Avskrivningar goodwill ,0 30 2,3 Nedskrivning av finansiell tillgångar ,0 - varav för Swedbankaktier Resultat jämförelsestörande poster ,6 2 Rörelseresultat , ,7 K/I-tal före kreditförluster, exklusive jämförelsestörande poster K/I-tal efter kreditförluster, exklusive jämförelsestörande poster Resultat på helår exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till affärsvolym, % 0,55 0,58 0,63 0,57 0,58 0,76 0,47 0,45 0,28

8 Sparbankernas samhällsengagemang När vi möter våra kunder, berättar de om sina drömmar och förhoppningar. Då lyssnar vi noga. Det är nämligen i mötet som kunden kan märka att vi förstår deras vardag, deras verksamheter och marknaden. Och det är i det mötet som vi ser att sparbanksidén lever starkare än någonsin. Vi ser också att fler kunder söker sig till oss och att vi ligger i topp i olika kvalitetsmätningar. Värderingarna i samhället vänder sig alltmer mot stora excesser och vidlyftiga risktagningar och till grundläggande värden som sparbankerna burit med sig sedan starten. Det är en skillnad att driva en egen bank än att driva ett lokalkontor med direktiv från Stockholm. Den skillnaden märker tusentals små- och medelstora företag i landet som har sin lokala sparbank på orten. Mina egna kunder som jag känt i över 30 år vet att sparbanken engagerar sig i det lokala Erik Hägglöv, ordförande i Sparbankernas Riksförbund och vd för Sparbanken Nord. samhället och att vi investerar våra vinster på hemmaplan. De vet att vi kan erbjuda banktjänster med hög kvalitet och att vi ger dem möjlighet att utveckla sin ekonomi. De vet att vi bryr oss. Jag är stolt över det samhällsengagemang sparbanker runt om i landet har och som vi här kan visa exempel på, säger Erik Hägglöv ordförande i Sparbankernas Riksförbund och vd för Sparbanken Nord. Finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv det var rubriken på den öppna utfrågningen i Riksdagen Den 19 mars samlades representanter från Riksbanken, Finansinspektionen, SEB, Konkurrensverket, Konsumentverket, Sparbankerna Riksförbund, Bankföreningen och Finansmarknadsministern för en öppen utfrågning om varför stabila marknader är viktiga för konsumenterna? Hur den finansiella oron påverkar bankerna? Varför marginalerna för bolån stiger? Hur lätt är det att byta bank? Hur kan konsumenterna ställning stärkas? Foto: Melker Dahlstrand 8 61 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

9 Näringslivet och kommunen går SUNT ihop och utvecklar kommunen tillsammans En fristående gemensam plattform, kallad SUNT, skapades i Sunne av näringslivets aktörer och kommunen i början av året för att samla ekonomiska resurser och kompetens för att främja, utveckla och marknadsföra Sunne kommun som en attraktiv plats för boende, besökare och företag. Bakom idén står Fryksdalens Sparbanks vd, Ola Evensson, Anders Pertun, vd för Selma Spa, och kommunens tillväxtstrateg Anna Blomquist. Förutom kommunens och bankens medfinansiering ska näringslivet bidra med minst 50 % av satsningen. Vi är inget vanligt företag och inte heller en bank i mängden, utan en Sparbank. Våra vinster ska användas till att stödja satsningar och verksamheter som gör Fryksdalen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i, säger Ola. Erik Sundell, Tjustbygdens Sparbank, demonstrerar sparbanken på internet. Mässa för äldre för ökad digital delaktighet I slutet av mars arrangerade stadsbiblioteket i Västervik en mässa för äldre i syfte att få dem att använda internet. Samarbete för att skapa mera affärer Exportrådet, Falkenbergs näringsliv AB och Falkenbergs Sparbank bjuder in företagare till träffar några gånger om året med fokus på att göra affärer i olika länder. I mars var det fokus på att göra affärer i Polen. Vi vill hjälpa företagare att komma över tröskeln att börja exportera. Träffarna håller en mycket hög klass med bland annat personal från Exportrådets kontor i respektive land och ofta har vi även med företagare som exporterar eller har affärer med det aktuella landet. Utöver dessa träffar har vi även ett arrangemang där Exportrådet håller i en utbildning om export, Step to export, där de mycket handgripligt går igenom deltagarnas möjligheter. Det är mycket intressant, säger Bengt-Olof Isaksson, företagsmarknadschef på Falkenbergs Sparbank. Träffarna samordnas med Varbergs Sparbank och Marknad Varberg och nu senaste gången hade de ett frukostseminarium och vi ett lunchseminarium med samma innehåll. Ett bra sätt att tillsammans kunna få bra träffar och större genomslag i våra verksamhetsområden, avslutar Bengt-Olof. Bland besökarna fanns både de med specialintressen som velat veta hur de kan hitta recept eller korsordslexikon, men också de som gärna vill veta vad barnbarnen har för sig på internet. På plats fanns utställare från bland annat Tjustbygdens Sparbank, studieförbunden och kommunen. För många äldre har det blivit en social grej att träffas på bankens internetbanksskola där det får hjälp och betala sina räkningar via nätet men även träffa andra och fika tillsammans. En surfplatta är enklare att använda än en dator så det passar bättre att demonstrera t ex hur man betalar sina räkningar på nätet, berättar Erik Sundell från Tjustbygdens Sparbank När samhället blir alltmer kontantlöst och priset på kassatjänsterna på bankerna ökar måste vi hjälpas åt för att minska det digitala utanförskapet. Ett bra initiativ av stadsbiblioteket! Fakta: Digidel är ett nationellt projekt som ska öka den digitala delaktigheten i Sverige.

10 Kommuner med sparbanker Cirka 250 kontor på över 240 orter i 20 landskap Blekinge Sparbanken 1826 Sparbanken Eken AB Sparbanken i Karlshamn Sölvesborg - Mjällby Sparbank Bohuslän Orusts Sparbank Sparbanken Tanum Tjörns Sparbank Dalarna Bjursås Sparbank Leksands Sparbank Norrbärke Sparbank 1) Södra Dalarnas Sparbank Dalsland Dalslands Sparbank Gotland Närs Sparbank Sparbanken Gotland Halland Falkenbergs Sparbank Laholms Sparbank Sparbanken Boken Södra Hestra Sparbank Varbergs Sparbank AB Hälsingland Hälsinglands Sparbank Olofström Åryd Karlshamn Asarum Kyrkhult Mörrum Olofström Ringamåla Svängsta Vilshult Sölvesborg Mjällby Henån Ellös Svanesund Varekil Tanumshede Fjällbacka Grebbestad Hamburgsund Östad Skärhamn Kållekärr Myggenäs Bjursås Leksand Insjön Rättvik Smedjebacken Hedemora Långshyttan Stora Skedvi Mellerud Bengtsfors Bäckefors Ed Färgelanda Högsäter Åsensbruk Stånga Eskelhem Klintehamn Roma Stånga Falkenberg Getinge Ullared Vessigebro Ätran Laholm Knäred Våxtorp Hishult Hyltebruk Torup Unnaryd Varberg Bua Horred Håsten Skällinge Träslövsläge Tvååker Veddige Hudiksvall Delsbo Enånger Forsa Iggesund Järvsö Medelpad Hälsinglands Sparbank Norrbotten Sparbanken Nord Närke Lekebergs Sparbank Skåne Ekeby Sparbank Frenninge Sparbank Färs & Frosta Sparbank AB Ivetofta Sparbank i Bromölla Skurups Sparbank Snapphanebygdens Sparbank Sparbanken 1826 Sparbanken Boken Sparbanken Göinge AB Småland Häradssparbanken Mönsterås Högsby Sparbank Lönneberga- Tuna-Vena Sparbank Markaryds Sparbank Matfors Piteå Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Jokkmokk Kiruna Malmberget Norrfjärden Pajala Roknäs Rosvik Vuollerim Älvsbyn Öjebyn Överkalix Övertorneå Fjugesta Ekeby Vollsjö Lund Dalby Eslöv Höör Hörby Kävlinge Löberöd Lomma Löddeköpinge Simrishamn Sjöbo Staffanstorp Svalöv Södra Sandby Tomelilla Vollsjö Ystad Bromölla Näsum Skurup Rydsgård Bjärnum Visseltofta Kristianstad Arkelstorp Broby Degeberga Fjälkinge Hässleholm Hästveda Killeberg Knislinge Lönsboda Näsby Osby Sibbhult Sösdala Tollarp Tyringe Vittsjö Vä Åhus Skånes Fagerhult Vinslöv Farstorp Glimåkra Röke Mönsterås Fliseryd Högsby Vena Silverdalen Tuna Markaryd Sparbanken Eken AB Södra Hestra Sparbank Tjustbygdens Sparbank AB Vimmerby Sparbank AB Virserums Sparbank Ålems Sparbank Södermanland Sparbanken Rekarne AB 2) Sörmlands Sparbank Uppland Roslagens Sparbank Sparbanken i Enköping Värmland Fryksdalens Sparbank Ryd Delaryd Grimslöv Långasjö Älmeboda Burseryd Västervik Ankarsrum Gamleby Vimmerby Virserum ålem Blomstermåla Eskilstuna Mariefred Strängnäs Katrineholm Flen Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker Norrtälje Hallstavik Rimbo Älmsta Enköping Bro Bålsta Kungsängen Sunne Westra Wermlands Sparbank Arvika Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Västergötland Mjöbäcks Sparbank Sparbanken Alingsås AB Sparbanken Lidköping AB Sparbanken Skaraborg AB Sparbanken Tranemo Swedbank Sjuhärad AB 3) Tidaholms Sparbank Ulricehamns Sparbank Åse och Viste härads Sparbank Överlida Alingsås Herrljunga Lerum Sollebrunn Vårgårda Lidköping Skara Götene Kvänum Nossebro Vara Tranemo Dalstorp Länghem Borås Bollebygd Dalsjöfors Fristad Kinna Sandared Svenljunga Sätila Tidaholm Brandstorp Mullsjö Ulricehamn Gällstad Grästorp Västmanland Bergslagens Sparbank AB Sala Sparbank Sparbanken Västra Mälardalen Ångermanland Sidensjö Sparbank Öland Ölands Bank AB Östergötland Kinda Ydre Sparbank Vadstena Sparbank Valdemarsviks Sparbank Åtvidabergs Sparbank Kommuner där sparbanker finns Sparbanken Syd och Sparbanken Öresund är ej medräknade. Fetmarkerad ort = bankens huvudkontor. Lindesberg Fellingsbro Frövi Kopparberg Nora Storå Sala Heby Tärnsjö Östervåla Köping Arboga Kolsva Kungsör Sidensjö Skorped Borgholm Degerhamn Färjestaden Löttorp Mörbylånga Kisa Horn Rimforsa Österbymo Vadstena Valdemarsvik Gusum Åtvidaberg 1) Norrbärke Sparbank stängde Söderbärkekontoret 13 februari. 2) Sparbanken Rekarne AB stängde Torshällakontoret 23 februari. 3) Swedbank Sjuhärad AB stängde i Skene sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

11 Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankerna har tillsammans närmare medarbetare och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på totalt cirka 250 bankkontor i fler än 120 kommuner. Tillsammans hade sparbankerna under en balansomslutning på 233 miljarder kronor och ett samlat rörelseresultat på drygt 3 miljarder kronor. Efter de fyra storbankerna kommer sparbankerna sammantaget på femte plats när det gäller in- och utlåningsvolymer till allmänheten. Sveriges sparbanker är annorlunda banker. Oavsett associationsform har sparbankerna en gemensam värdegrund med fokus på en sund vardagsekonomi, att stimulera till sparande, att se till att pengarna kommer till nytta för orten och att bidra till lokalsamhällets utveckling. På så sätt fungerar sparbank erna som lokala utvecklingsmotorer och samverkar ofta med företag och organisationer, myndigheter och lokalpolitiker för att åstadkomma förändring, utveckling och tillväxt i hela landet. Relationen till Swedbank Sparbankerna har ett omfattande samarbetsavtal med Swedbank gällande produkter och tjänster, utlandstransaktioner och IT-system med mera. Dessutom är sparbankerna tillsammans en av de största aktieägarna i Swedbank. Det är Sparbanksgruppen eller föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank som det egentligen heter som administrerar och utövar sparbankernas ägarinflytande och ägaransvar. Sparbanksidén Att förbättra människors ekonomi och utveckla lokalsamhället. Ett citat från en sparbanksvd. En sparbank är en lokalt förankrad bank med lokal kreditgivning Sparbankerna är lokala banker, till skillnad från andra banker som har lokala bankkontor. Sparbankerna skiljer sig därför från andra banker på en rad punkter: En sparbank har lokal kreditgivning och demokratiskt valda lokala huvudmän. I en sparbank fattas besluten så nära kunden som möjligt, inte i någon av storstäderna. En sparbank gör ofta andra bedömningar av risker och möjligheter än övriga banker, eftersom lokala faktorer vägs in i besluten. En sparbank är beroende av hur det går för området där den verkar, vilket skapar starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling och agera långsiktigt. Sammantaget gör långsiktigheten tillsammans med den lokala förankringen och kunskapen att spar bankerna fattar beslut som är bäst för kunden, banken och samhället sparbanken verkar i. I en sparbank kan ingen enskild person eller organisation göra anspråk på vinsten Sparbankerna har inga aktieägare som kan kräva vinstutdelning, utan styrs av demokratiskt valda lokala huvudmän eller av en sparbanksstiftelse. Det innebär att vinsten stannar i den lokala sparbanken, vilket ger banken möjlighet att göra nytta på orten där den och dess kunder lever och verkar. Läs mer om sparbankerna på där kan du ta del av exempel på sparbankernas samhällsengagemang och där finns även sparbankernas årsredovisningar samlade.

12 Sparbankernas Riksförbund ORG.NR: BESÖK: Sveavägen 17, 8 tr POST: Box 16249, Stockholm TEL: FAX: Form: plansju.se Tryck: Digaloo Frågor om rapporten besvaras av: Öivind Neiman /VD TEL: MOBIL: Lena Silén /Förbundsekonom TEL: MOBIL: Om Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för våra medlemmar.

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-december Januari-december jämfört med januari-december Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 978 mkr, en ökning med 418 mkr (3 560). Sparbankernas samlade

Läs mer

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Januari-december Fortsatt stabilt resultat förstärker Sparbankernas soliditet Januari-december jämfört med januari-december Rörelseresultatet uppgick till 3 581 mkr

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-september Som ung, oerfaren entreprenör trodde personalen på banken verkligen på mig och min idé, när andra inte vågade Anna Tingfors, vd och grundare av Alpacha AB

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer