Sparbankernas delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbankernas delårsrapport"

Transkript

1 Sparbankernas delårsrapport Januari-mars Januari-mars Första kvartalet jämfört med januari-mars jämfört med fjärde kvartalet K Rörelseresultatet uppgick till mkr (1 020), en ökning med 36 procent. Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 825 mkr (759). K Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 2,9 procent jämfört med och uppgick till 700 mdkr (681). K Räntenettot uppgick till mkr (1 268), en ökning med 13 procent. K Kreditförlustnivån är fortsatt låg, 0,07 procent, (0,003). Kreditförlusterna uppgick till 34 mkr (1). K Rörelsekostnaderna ökade med knappt 2 procent till mkr (1 083). K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till mkr (472). K Räntenettot ökade med cirka 2 procent till mkr (1 412). K Rörelsekostnaderna minskade med cirka 14 procent till mkr (1 285). framgång Fförortsatt Sparbankerna KÖ RKO RT. a och Matilda Gör som Amand ortet. SPARA till körk RE WA RD tekostnader. Inga lån och rän sparpengar. Ränta på alla

2 Fortsatt framgång för Sparbankerna Det samlade rörelseresultatet för perioden januari-mars för Sparbankernas Riksförbunds 61 medlemsbanker uppgick till 1,4 miljarder. Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg från 758 miljoner till 825 miljoner jämfört med samma period. Det är denna post som är intressant och relevant för sparbankerna då den visar hur sparbankernas dagliga verksamhet går, och inte sparbankernas aktieägande i Swedbank. Sparbankerna måste precis som andra banker anpassa sin verksamhet till omvärldsförändringar såsom uppdaterade regelverk och nya förutsättningar för upplåning. Kraven på att ha en längre upplåning och mer kapital i bankerna påverkar även sparbankerna vilka också fortsättningsvis måste ha en stabil och rimlig intjäning, och därför kan vi förvänta oss ökade kostnader. Omslag Många sparbanker som t ex Sölvesborg Mjällby Sparbank arbetar aktivt med privatekonomiska frågor. Under tog banken fram konceptet Wanted som handlar om att försöka vända ungdomars syn på konsumtion och sparande, vikten av att spara till sin tatuering, till sin bil etc. Banken tar också ann unga vuxna så som i TV-programmet Lyxfällan, hjälper personer som av olika anledningar hamnat snett ekonomiskt och behöver hjälp för att få struktur på sin ekonomi. Banken hjälper till att klippa dyra kreditkort och sanera ekonomin innan det gått för långt och för att möjliggöra och underlätta en sund nystart. Ett annat växande problem är spelberoende på nätet som kommer att kosta samhället mycket pengar, detta talas det inte så mycket om. Men, vi ser att allt fler spelar bort sin ekonomi, berättar Richard Karlsson, vd för Sölvesborg Mjällby Sparbank. Foto & kampanj: Anna och Anna Reklambyrå AB Den senaste tiden har fokus i media varit på bankernas bolånemarginaler. Det är rätt och riktigt att bolåneräntor debatteras då bolånekostnaden för många utgör den allra största kostnaden i hushållsbudgeten. För bankerna har inlåning blivit allt viktigare och vi kan notera att allt fler sparbanker säkerställer en bra inlåningsränta på sin lokala marknad. Vi inom sparbankerna vill lyfta fram hela bankens verksamhet och roll och tala om vikten av sparande, en sund och hållbar privatekonomi, om att ha kundernas förtroende för att prata om framtiden. Vi ser att allt fler banker ser vikten av en hållbar kontorsrörelse och att andra sneglar på sparbankernas sätt att driva bank. Öivind Neiman, vd Sparbankernas Riksförbund 2 61 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

3 Ekonomisk översikt Resultaträkning, mkr Jan-mars Jan-mars % Kvartal 4 % Räntenetto , ,8 Erhållna utdelningar Provisionsnetto , ,0 Nettoresultat finansiella transaktioner Övriga intäkter , ,8 Summa intäkter , ,1 Personalkostnader , ,0 Av- och nedskrivningar ,0 62 0,0 Övriga kostnader , ,8 Summa rörelsekostnader , ,2 Resultat före kreditförluster , ,9 Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom Nedskrivning av finansiella tillgångar Rörelseresultat , ,5 Balansräkningsdata, mkr 31 mars 31 mars % 31 dec % Utlåning till allmänheten , ,5 Inlåning från allmänheten , ,5 Summa eget kapital , ,0 Balansomslutning , ,6 Total genomsnittlig affärsvolym , ,3 Nyckeltal 31 mars 31 mars % Räntabilitet på eget kapital % 12,70 9,82 7,28 K/I-tal före kreditförluster 0,44 0,51 0,57 K/I-tal efter kreditförluster 0,45 0,52 0,63 Soliditet % 14,26 14,53 13,4 31 dec % Antal årsarbetare , ,0 Januari-mars jämfört med januari-mars Räntenetto Räntenettot ökade med 13,3 procent jämfört med föregående år. Intäkter Erhållna utdelningar ökade med 157 mkr till 389 mkr framför allt beroende på den ökade utdelningen på Sparbankernas innehav av aktier i Swedbank. Provisionsnettot ökade med 21 mkr eller 3,7 procent jämfört med föregående år och nettoresultat finansiella transaktioner ökade med 72 mkr till 88 mkr. Övriga intäkter uppgick till 19 mkr vilket är 3 mkr mer än utfallet. Kostnader Summa rörelsekostnader ökade med 1,8 procent jämfört med föregående år och uppgick till mkr. Största post var personalkostnader vilka ökade med 2,5 procent eller 15 mkr jämfört med. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom ökade med 33 mkr jämfört med motsvarande period och uppgick till 34 mkr. I förhållande till Sparbankernas sammanlagda utlåning till allmänheten inklusive de utlåningsvolymer som har förmedlats till Swedbank Hypotek uppgick kreditförlusterna (omräknat till helårssiffra) till 0,04 %. Motsvarande period uppgick mindre än 0,01 %. Affärsvolymer Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 2,9 procent jämfört med och uppgick till 700 mdkr (681). I genomsnittlig affärsvolym ingår förutom in- och utlåning i egen portfölj även de volymer som Sparbankerna förmedlar till bland annat Swedbank Hypotek och Swedbank Robur. Nyckeltal Som en följd av det förbättrade resultatet stärktes sparbankernas räntabilitet på eget kapital och uppgick till 12,7 procent vilket är en ökning med 2,88 procentenheter jämfört med mars.

4 Första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet Inlåning sparbankerna, Mdr 200 Räntenetto Räntenettot ökar med 1,8 procent första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet och uppgick till mkr (1 412) Intäkter Provisionsnettot ökade med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet förra året och uppgick till 593 mkr (576). Nettoresultat finansiella transaktioner uppgick till 88 mkr första kvartalet jämfört med 23 mkr fjärde kvartalet föregående år Kostnader Summa rörelsekostnader var drygt 14 procent lägre första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet föregående år och uppgick till mkr att jämföra med mkr. Personalkostnaderna minskade med 12 procent från 690 mkr fjärde kvartalet till 607 mkr första kvartalet. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom minskade med 244 mkr till 34 mkr (278) Utlåning sparbankerna, Mdr 180 dec-02 Allmänheten dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 Privatmarknad dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 mars dec-02 dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 mars-12 Allmänheten Privatmarknad Marknadsandelar Inlåning från allmänheten, andel i procent Utlåning till allmänheten inklusive bolån, andel i procent 7,7 % 6,6 % Sparbankerna 7,7 % Swedbank 16,7 % SEB 21,5 % Handelsbanken 27,5 % Nordea 14,3 % Danske Bank 2,0 % Länsförsäkringar 1,8 % Övriga banker och bolåneinstitut 8,5 % Sparbankerna 6,6 % Swedbank 16,6 % SEB 15,0 % Handelsbanken 30,6 % Nordea 14,7 % Danske Bank 3,9 % Länsförsäkringar 2,4 % Övriga banker och bolåneinstitut 10,2 % Källa: Statistiska Centralbyrån, Finansmarknadsstatistik 4 61 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

5 Resultaträkning, tkr Sparbankerna är tillsammans en av de största ägarna i Swedbank (se sid 11). Jan-mars Jan-mars % Jan-dec Ränteintäkter (inkl leasing) , Räntekostnader , Räntenetto , ,6 Erhållna utdelningar ,7 264 Provisionsintäkter , Provisionskostnader ,3-402 Nettoresultat finansiella transaktioner ,0 22 Övriga rörelseintäkter ,8 79 S:a övriga rörelseintäkter , Summa räntenetto och rörelseintäkter , Allmänna administrationskostnader , varav personalkostnader , därav avsättning vinstandelar , varav IT-kostnader , varav övriga allmänna administrationskostnader ,9 725 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar , varav goodwill ,0 118 Övriga rörelsekostnader ,0 419 Summa kostnader före kreditförluster , Resultat före kreditförluster , Kreditförluster, inkl värdeförändring Nedskrivning av finansiell tillg varav Swedbanksaktier 0 0 Rörelseresultat , Medelomslutning, MO , Total affärsvolym ultimo , Total genomsnittlig affärsvolym , Antal årsanställda ,

6 Balansräkning i sammandrag, tkr Kvot utlåning/inlåning 91% vilket visar att Sparbankerna finansierar sin utlåning med inlåning Tillgångar December 3 mån, % 12 mån, % Utlåning till allmänheten , ,2 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,3 Aktier och andelar , ,8 Övriga tillgångar , ,0 Summa tillgångar , ,4 Skulder Inlåning från allmänheten , ,8 Övriga skulder , ,8 Summa skulder , ,7 Eget kapital Obeskattade reserver , ,8 Fond för verkligt värde , ,1 Egna fonder inklusive periodens resultat , ,9 Summa skulder och eget kapital , ,4 Nyckeltal December %-enheter %-enheter Räntabilitet på eget kapital 12,70 7,28 5,42 9,82 2,88 Kapitalstruktur Soliditet, % 14,26 13,40 0,86 14,53-0,27 Effektivitetsmått K/I-tal före förluster, netto 0,44 0,57 0,51 K/I-tal efter förluster, netto 0,45 0,63 0,52 Övrigt December tkr tkr Affärsvolym per årsarbetare, Tkr Aktieinnehav i Swedbank December antal antal Antal A-aktier Antal Preferensaktier sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

7 Resultaträkning exklusive jämförelsestörande poster, tkr Jan-mars Jan-mars % Kvartal 4 % Ränteintäkter allmänhet , ,8 Räntekostnader allmänhet , ,8 Räntenetto exklusive jämförelsestörande poster , ,1 Provisionsintäkter , ,3 Provisionskostnader , ,5 Övriga rörelseintäkter , ,5 Summa övriga rörelseintäkter , ,1 Summa räntenetto och rörelseintäkter exklusive jämförelsestörande poster , ,6 Allmänna administrationskostnader , ,5 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar ,0 32-2,5 Övriga rörelsekostnader , ,2 Summa kostnader före kreditförluster , ,6 Resultat exklusive jämförelsestörande poster och före kreditförluster , ,8 Kreditförluster, inklusive värdeförändring , ,8 Resultat exklusive jämförelsestörande poster efter kreditförluster , ,3 Ränteintäkter jämförelsestörande poster , ,1 Räntekostnader jämförelsestörande poster , ,2 Räntenetto jämförelsestörande poster ,1 8 Erhållna utdelningar varav för Swedbankaktier Nettoresultat finansiella transaktioner , ,6 - varav reavinst Swedbankaktier , ,9 Avskrivningar goodwill ,0 30 2,3 Nedskrivning av finansiell tillgångar ,0 - varav för Swedbankaktier Resultat jämförelsestörande poster ,6 2 Rörelseresultat , ,7 K/I-tal före kreditförluster, exklusive jämförelsestörande poster K/I-tal efter kreditförluster, exklusive jämförelsestörande poster Resultat på helår exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till affärsvolym, % 0,55 0,58 0,63 0,57 0,58 0,76 0,47 0,45 0,28

8 Sparbankernas samhällsengagemang När vi möter våra kunder, berättar de om sina drömmar och förhoppningar. Då lyssnar vi noga. Det är nämligen i mötet som kunden kan märka att vi förstår deras vardag, deras verksamheter och marknaden. Och det är i det mötet som vi ser att sparbanksidén lever starkare än någonsin. Vi ser också att fler kunder söker sig till oss och att vi ligger i topp i olika kvalitetsmätningar. Värderingarna i samhället vänder sig alltmer mot stora excesser och vidlyftiga risktagningar och till grundläggande värden som sparbankerna burit med sig sedan starten. Det är en skillnad att driva en egen bank än att driva ett lokalkontor med direktiv från Stockholm. Den skillnaden märker tusentals små- och medelstora företag i landet som har sin lokala sparbank på orten. Mina egna kunder som jag känt i över 30 år vet att sparbanken engagerar sig i det lokala Erik Hägglöv, ordförande i Sparbankernas Riksförbund och vd för Sparbanken Nord. samhället och att vi investerar våra vinster på hemmaplan. De vet att vi kan erbjuda banktjänster med hög kvalitet och att vi ger dem möjlighet att utveckla sin ekonomi. De vet att vi bryr oss. Jag är stolt över det samhällsengagemang sparbanker runt om i landet har och som vi här kan visa exempel på, säger Erik Hägglöv ordförande i Sparbankernas Riksförbund och vd för Sparbanken Nord. Finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv det var rubriken på den öppna utfrågningen i Riksdagen Den 19 mars samlades representanter från Riksbanken, Finansinspektionen, SEB, Konkurrensverket, Konsumentverket, Sparbankerna Riksförbund, Bankföreningen och Finansmarknadsministern för en öppen utfrågning om varför stabila marknader är viktiga för konsumenterna? Hur den finansiella oron påverkar bankerna? Varför marginalerna för bolån stiger? Hur lätt är det att byta bank? Hur kan konsumenterna ställning stärkas? Foto: Melker Dahlstrand 8 61 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

9 Näringslivet och kommunen går SUNT ihop och utvecklar kommunen tillsammans En fristående gemensam plattform, kallad SUNT, skapades i Sunne av näringslivets aktörer och kommunen i början av året för att samla ekonomiska resurser och kompetens för att främja, utveckla och marknadsföra Sunne kommun som en attraktiv plats för boende, besökare och företag. Bakom idén står Fryksdalens Sparbanks vd, Ola Evensson, Anders Pertun, vd för Selma Spa, och kommunens tillväxtstrateg Anna Blomquist. Förutom kommunens och bankens medfinansiering ska näringslivet bidra med minst 50 % av satsningen. Vi är inget vanligt företag och inte heller en bank i mängden, utan en Sparbank. Våra vinster ska användas till att stödja satsningar och verksamheter som gör Fryksdalen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i, säger Ola. Erik Sundell, Tjustbygdens Sparbank, demonstrerar sparbanken på internet. Mässa för äldre för ökad digital delaktighet I slutet av mars arrangerade stadsbiblioteket i Västervik en mässa för äldre i syfte att få dem att använda internet. Samarbete för att skapa mera affärer Exportrådet, Falkenbergs näringsliv AB och Falkenbergs Sparbank bjuder in företagare till träffar några gånger om året med fokus på att göra affärer i olika länder. I mars var det fokus på att göra affärer i Polen. Vi vill hjälpa företagare att komma över tröskeln att börja exportera. Träffarna håller en mycket hög klass med bland annat personal från Exportrådets kontor i respektive land och ofta har vi även med företagare som exporterar eller har affärer med det aktuella landet. Utöver dessa träffar har vi även ett arrangemang där Exportrådet håller i en utbildning om export, Step to export, där de mycket handgripligt går igenom deltagarnas möjligheter. Det är mycket intressant, säger Bengt-Olof Isaksson, företagsmarknadschef på Falkenbergs Sparbank. Träffarna samordnas med Varbergs Sparbank och Marknad Varberg och nu senaste gången hade de ett frukostseminarium och vi ett lunchseminarium med samma innehåll. Ett bra sätt att tillsammans kunna få bra träffar och större genomslag i våra verksamhetsområden, avslutar Bengt-Olof. Bland besökarna fanns både de med specialintressen som velat veta hur de kan hitta recept eller korsordslexikon, men också de som gärna vill veta vad barnbarnen har för sig på internet. På plats fanns utställare från bland annat Tjustbygdens Sparbank, studieförbunden och kommunen. För många äldre har det blivit en social grej att träffas på bankens internetbanksskola där det får hjälp och betala sina räkningar via nätet men även träffa andra och fika tillsammans. En surfplatta är enklare att använda än en dator så det passar bättre att demonstrera t ex hur man betalar sina räkningar på nätet, berättar Erik Sundell från Tjustbygdens Sparbank När samhället blir alltmer kontantlöst och priset på kassatjänsterna på bankerna ökar måste vi hjälpas åt för att minska det digitala utanförskapet. Ett bra initiativ av stadsbiblioteket! Fakta: Digidel är ett nationellt projekt som ska öka den digitala delaktigheten i Sverige.

10 Kommuner med sparbanker Cirka 250 kontor på över 240 orter i 20 landskap Blekinge Sparbanken 1826 Sparbanken Eken AB Sparbanken i Karlshamn Sölvesborg - Mjällby Sparbank Bohuslän Orusts Sparbank Sparbanken Tanum Tjörns Sparbank Dalarna Bjursås Sparbank Leksands Sparbank Norrbärke Sparbank 1) Södra Dalarnas Sparbank Dalsland Dalslands Sparbank Gotland Närs Sparbank Sparbanken Gotland Halland Falkenbergs Sparbank Laholms Sparbank Sparbanken Boken Södra Hestra Sparbank Varbergs Sparbank AB Hälsingland Hälsinglands Sparbank Olofström Åryd Karlshamn Asarum Kyrkhult Mörrum Olofström Ringamåla Svängsta Vilshult Sölvesborg Mjällby Henån Ellös Svanesund Varekil Tanumshede Fjällbacka Grebbestad Hamburgsund Östad Skärhamn Kållekärr Myggenäs Bjursås Leksand Insjön Rättvik Smedjebacken Hedemora Långshyttan Stora Skedvi Mellerud Bengtsfors Bäckefors Ed Färgelanda Högsäter Åsensbruk Stånga Eskelhem Klintehamn Roma Stånga Falkenberg Getinge Ullared Vessigebro Ätran Laholm Knäred Våxtorp Hishult Hyltebruk Torup Unnaryd Varberg Bua Horred Håsten Skällinge Träslövsläge Tvååker Veddige Hudiksvall Delsbo Enånger Forsa Iggesund Järvsö Medelpad Hälsinglands Sparbank Norrbotten Sparbanken Nord Närke Lekebergs Sparbank Skåne Ekeby Sparbank Frenninge Sparbank Färs & Frosta Sparbank AB Ivetofta Sparbank i Bromölla Skurups Sparbank Snapphanebygdens Sparbank Sparbanken 1826 Sparbanken Boken Sparbanken Göinge AB Småland Häradssparbanken Mönsterås Högsby Sparbank Lönneberga- Tuna-Vena Sparbank Markaryds Sparbank Matfors Piteå Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Jokkmokk Kiruna Malmberget Norrfjärden Pajala Roknäs Rosvik Vuollerim Älvsbyn Öjebyn Överkalix Övertorneå Fjugesta Ekeby Vollsjö Lund Dalby Eslöv Höör Hörby Kävlinge Löberöd Lomma Löddeköpinge Simrishamn Sjöbo Staffanstorp Svalöv Södra Sandby Tomelilla Vollsjö Ystad Bromölla Näsum Skurup Rydsgård Bjärnum Visseltofta Kristianstad Arkelstorp Broby Degeberga Fjälkinge Hässleholm Hästveda Killeberg Knislinge Lönsboda Näsby Osby Sibbhult Sösdala Tollarp Tyringe Vittsjö Vä Åhus Skånes Fagerhult Vinslöv Farstorp Glimåkra Röke Mönsterås Fliseryd Högsby Vena Silverdalen Tuna Markaryd Sparbanken Eken AB Södra Hestra Sparbank Tjustbygdens Sparbank AB Vimmerby Sparbank AB Virserums Sparbank Ålems Sparbank Södermanland Sparbanken Rekarne AB 2) Sörmlands Sparbank Uppland Roslagens Sparbank Sparbanken i Enköping Värmland Fryksdalens Sparbank Ryd Delaryd Grimslöv Långasjö Älmeboda Burseryd Västervik Ankarsrum Gamleby Vimmerby Virserum ålem Blomstermåla Eskilstuna Mariefred Strängnäs Katrineholm Flen Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker Norrtälje Hallstavik Rimbo Älmsta Enköping Bro Bålsta Kungsängen Sunne Westra Wermlands Sparbank Arvika Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Västergötland Mjöbäcks Sparbank Sparbanken Alingsås AB Sparbanken Lidköping AB Sparbanken Skaraborg AB Sparbanken Tranemo Swedbank Sjuhärad AB 3) Tidaholms Sparbank Ulricehamns Sparbank Åse och Viste härads Sparbank Överlida Alingsås Herrljunga Lerum Sollebrunn Vårgårda Lidköping Skara Götene Kvänum Nossebro Vara Tranemo Dalstorp Länghem Borås Bollebygd Dalsjöfors Fristad Kinna Sandared Svenljunga Sätila Tidaholm Brandstorp Mullsjö Ulricehamn Gällstad Grästorp Västmanland Bergslagens Sparbank AB Sala Sparbank Sparbanken Västra Mälardalen Ångermanland Sidensjö Sparbank Öland Ölands Bank AB Östergötland Kinda Ydre Sparbank Vadstena Sparbank Valdemarsviks Sparbank Åtvidabergs Sparbank Kommuner där sparbanker finns Sparbanken Syd och Sparbanken Öresund är ej medräknade. Fetmarkerad ort = bankens huvudkontor. Lindesberg Fellingsbro Frövi Kopparberg Nora Storå Sala Heby Tärnsjö Östervåla Köping Arboga Kolsva Kungsör Sidensjö Skorped Borgholm Degerhamn Färjestaden Löttorp Mörbylånga Kisa Horn Rimforsa Österbymo Vadstena Valdemarsvik Gusum Åtvidaberg 1) Norrbärke Sparbank stängde Söderbärkekontoret 13 februari. 2) Sparbanken Rekarne AB stängde Torshällakontoret 23 februari. 3) Swedbank Sjuhärad AB stängde i Skene sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

11 Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankerna har tillsammans närmare medarbetare och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på totalt cirka 250 bankkontor i fler än 120 kommuner. Tillsammans hade sparbankerna under en balansomslutning på 233 miljarder kronor och ett samlat rörelseresultat på drygt 3 miljarder kronor. Efter de fyra storbankerna kommer sparbankerna sammantaget på femte plats när det gäller in- och utlåningsvolymer till allmänheten. Sveriges sparbanker är annorlunda banker. Oavsett associationsform har sparbankerna en gemensam värdegrund med fokus på en sund vardagsekonomi, att stimulera till sparande, att se till att pengarna kommer till nytta för orten och att bidra till lokalsamhällets utveckling. På så sätt fungerar sparbank erna som lokala utvecklingsmotorer och samverkar ofta med företag och organisationer, myndigheter och lokalpolitiker för att åstadkomma förändring, utveckling och tillväxt i hela landet. Relationen till Swedbank Sparbankerna har ett omfattande samarbetsavtal med Swedbank gällande produkter och tjänster, utlandstransaktioner och IT-system med mera. Dessutom är sparbankerna tillsammans en av de största aktieägarna i Swedbank. Det är Sparbanksgruppen eller föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank som det egentligen heter som administrerar och utövar sparbankernas ägarinflytande och ägaransvar. Sparbanksidén Att förbättra människors ekonomi och utveckla lokalsamhället. Ett citat från en sparbanksvd. En sparbank är en lokalt förankrad bank med lokal kreditgivning Sparbankerna är lokala banker, till skillnad från andra banker som har lokala bankkontor. Sparbankerna skiljer sig därför från andra banker på en rad punkter: En sparbank har lokal kreditgivning och demokratiskt valda lokala huvudmän. I en sparbank fattas besluten så nära kunden som möjligt, inte i någon av storstäderna. En sparbank gör ofta andra bedömningar av risker och möjligheter än övriga banker, eftersom lokala faktorer vägs in i besluten. En sparbank är beroende av hur det går för området där den verkar, vilket skapar starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling och agera långsiktigt. Sammantaget gör långsiktigheten tillsammans med den lokala förankringen och kunskapen att spar bankerna fattar beslut som är bäst för kunden, banken och samhället sparbanken verkar i. I en sparbank kan ingen enskild person eller organisation göra anspråk på vinsten Sparbankerna har inga aktieägare som kan kräva vinstutdelning, utan styrs av demokratiskt valda lokala huvudmän eller av en sparbanksstiftelse. Det innebär att vinsten stannar i den lokala sparbanken, vilket ger banken möjlighet att göra nytta på orten där den och dess kunder lever och verkar. Läs mer om sparbankerna på där kan du ta del av exempel på sparbankernas samhällsengagemang och där finns även sparbankernas årsredovisningar samlade.

12 Sparbankernas Riksförbund ORG.NR: BESÖK: Sveavägen 17, 8 tr POST: Box 16249, Stockholm TEL: FAX: Form: plansju.se Tryck: Digaloo Frågor om rapporten besvaras av: Öivind Neiman /VD TEL: MOBIL: Lena Silén /Förbundsekonom TEL: MOBIL: Om Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för våra medlemmar.

Sparbankernas delårsrapport Januari-juni 2011

Sparbankernas delårsrapport Januari-juni 2011 Sparbankernas delårsrapport Januari-juni Januari-juni jämfört med januari-juni K Sparbankernas samlade rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade med 734 mkr till 1 461 mkr (727). K Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-september Januari-september jämfört med januari-september Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 270 mkr, en ökning med 185 mkr (3 085). Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-december Januari-december jämfört med januari-december Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 978 mkr, en ökning med 418 mkr (3 560). Sparbankernas samlade

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-mars Januari-mars jämfört med januari-mars Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 1 726 mkr, en ökning med 76 mkr (1 650). Sparbankernas samlade rörelseresultat

Läs mer

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Januari-december Fortsatt stabilt resultat förstärker Sparbankernas soliditet Januari-december jämfört med januari-december Rörelseresultatet uppgick till 3 581 mkr

Läs mer

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till

Läs mer

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut Sparbankernas sammanlagda årsbokslut Januari-december Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas rörelseresultat uppgick till 3 066 mkr, en ökning med 1 083 mkr (1 983). K Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårssammanställning

Sparbankernas delårssammanställning Sparbankernas delårssammanställning Januari-september Januari-september jämfört med januari-september Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 468 mkr, en ökning med 198 mkr (3 270). Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-september Som ung, oerfaren entreprenör trodde personalen på banken verkligen på mig och min idé, när andra inte vågade Anna Tingfors, vd och grundare av Alpacha AB

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Sparbankernas helårssammanställning

Sparbankernas helårssammanställning Sparbankernas helårssammanställning Januari-december Januari-december jämfört med januari-december Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 968 mkr, en ökning med 200 mkr (3 768). Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport Januari-september 2011

Sparbankernas delårsrapport Januari-september 2011 Sparbankernas delårsrapport Januari-september Sparbankerna redovisar ett starkt niomånadersresultat på 2,6 miljarder. Januari-september jämfört med januari-september K Sparbankernas samlade rörelseresultat

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-juni Januari-juni jämfört med januari-juni Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 2 346 mkr, en ökning med 161 mkr (2 185). Sparbankernas samlade rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-juni Inlåningen ökar, men räntemarginalerna minskar Januari-juni jämfört med januari-juni K Rörelseresultatet uppgick till 2 186 mkr (1 827), en ökning med 20 procent.

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade IT-kommunikation 2011 AV-produkter 2012 1 (7) Avropsberättigade i AV-produkter Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabrioleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabrioleter

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter Per 1 000 invånare Hela

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer