Våld mot kvinnor Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våld mot kvinnor Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan"

Transkript

1 Våld mot kvinnor Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan Åklagarkammaren Reviderad 1

2 Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett sammansatt och mångfacetterat problem. Det omfattar såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldet medför också samhällsekonomiska konsekvenser. Framför allt medför det många gånger stora lidanden för den enskilde och barn i våldets närhet. Polisen i Sverige tar emot omkring anmälningar om misshandel av kvinnor varje år och i 80 procent av fallen avses övergrepp av en man som är bekant för kvinnan. Mörkertalet är mycket stort. Regeringen beslutade den 16 december 1997 om myndighetsgemensamma uppdrag för att bekämpa våld mot kvinnor (prop 1997/98:55, SOU 1995:60). I uppdraget ingår bl a samarbete mellan olika myndigheter på lokal nivå för att bli effektivare i detta arbete. Syfte och avgränsning Detta handlingsprogram rör myndighetssamarbete beträffande våld mot kvinnor. Handlingsprogrammet har upprättats i samverkan mellan Polisen i Gällivare, Socialförvaltningen i Gällivare, Primärvården i Gällivare, Gällivare sjukhus, Åklagarkammarens enhet i Malmfälten, Försäkringskassan, Migrationsverket i Gällivare, Svenska kyrkan och Frivården, på uppdrag av det lokala Hälsorådet i Gällivare kommun. Syftet med handlingsprogrammet är att tydliggöra myndigheternas olika ansvarsområden och att åstadkomma ett bra samnyttjande av insatser för kvinnor i situationer där män utövar våld mot kvinnor. Handlingsprogrammet innehåller målsättningar och inriktningar, men framför allt konkreta checklistor mm som ska kunna vara till praktisk nytta för den enskilde polisen/ sjuksköterskan/socialtjänstemannen etc som hanterar dessa frågor längst ut i organisationen. Allt för att samarbetet skall fungera smidigt även klockan ett på natten. Programmet går inte in på de relationsmässiga, psykologiska och sociala mekanismerna bakom våldet mot kvinnor. Information om detta finns att hämta på Kvinnofridsportalen - - som är upprättad av 16 centrala myndigheter som berörs av frågan om mäns våld mot kvinnor. Dessa 16 myndigheter ansvarar för och finansierar Kvinnofridsportalen. Till programmet ska också en skrift bifogas som vänder sig till den utsatta kvinnan, med information om vilka resurser som finns att tillgå. Ambitionen är att kunna trycka foldern på flera språk för att underlätta för utsatta invandrarkvinnor. 2

3 Mål Den övergripande målsättningen i myndighetssamverkan i Gällivare är att motverka våld mot kvinnor så att antalet misshandelsfall minskar och att hjälpa och stödja den utsatta kvinnan. Målet kan nås genom följande: Ett handlingsprogram som belyser de olika myndigheternas ansvar. Handlingsprogrammet syftar till att visa på de olika verksamheternas interna processer för att därmed skapa kunskap och förståelse hos alla aktörer som möter den misshandlade kvinnan och hennes barn. Handlingsprogrammet innehåller detaljerade checklistor för de olika myndigheterna i mening att betona vars och ens ansvar men också för att skapa samsyn och upplevelse av gemensamt ansvar. En folder som vänder sig till utsatta kvinnor. Vidta viktiga förstahandsåtgärder samt stödja, vårda och skydda kvinnor så att de känner trygghet och kommer ifrån misshandeln och att få kvinnor att våga berätta om misshandeln genom hela rättsprocessen. Särskilt uppmärksamma barnens situation och deras behov av stöd. Anordna fortsatta utbildningsinsatser för alla berörda inom de olika myndigheterna internt och myndighetsövergripande. Riktlinjer och en mall för avvikelsehantering för uppföljning och utvärdering av samverkan kring problemet med våld mot kvinnor. Återkommande samordning genom regelbundna halvårsvisa möten i myndigheternas samverkansgrupp för kvinnofrid. Uppmärksamma och ta ställning till om hedersrelaterat våld skall implementeras i handlingsprogrammet. Urban Pohjanen Polisen Tomas Junkka Primärvården Maria Klarin Akuten Gällivare sjukhus Marianne Jonsson Gällivare socialförvaltning Magnus Nilsson Lokal åklagare i Gällivare Maud Lantto Chef Migrationsverkets enhet i Gällivare och Kiruna 3

4 Sjukvården När en kvinna som blivit misshandlad uppsöker en vårdinrättning i Gällivare kommun gäller följande: Vid misstanke om kvinnomisshandel och/eller sexuellt våld ska mannen eller annan medföljande avvisas vänligt men bestämt. Samtal med och undersökning av kvinnan utan närvaro av medföljande. Ge dig tid att lyssna och visa förståelse, empati och respekt. Detta kan få en avgörande betydelse för kvinnans fortsatta krisbearbetning. Lämna inte kvinnan ensam. Se till att sjukvårdspersonal alltid finns med i rummet. Fråga rakt på sak: Har du blivit slagen? Har du råkat ut för något annat? Dokumentera. Ta noggrann anamnes med vikten lagd på kvinnans upplysningar om skadans uppkomst. Observera att det är vanligt att misshandlade kvinnor ger vilseledande uppgifter om skadornas uppkomst på grund av skamkänslor och rädsla. Dokumentera den psykiska reaktionen. Observera spår eller skador på kläderna, dokumentera detta. Uppmana kvinnan att ej tvätta kläderna förrän polisen talat med henne. Fotografera skador med digitalkamera Framhåll möjligheterna till hjälp, även om kvinnan nekar till misshandel. Om kvinnan kommer från annat land och/eller annan kultur, förklara att svenska lagar, rutiner och förhållningssätt gäller i Sverige. Lägg inte dina egna värderingar eller kritik i mannens och kvinnans relation. Erbjud inläggning på sjukhus även om hennes skador inte motiverar inläggning, om skyddsbehovet inte tillgodoses på annant sätt. Om kvinnan mår så dåligt att hon är i behov av psykiatrisk hjälp, kontakta psykjouren på telefon Erbjud kontakt med kvinnojouren, brottsofferjouren eller socialtjänsten. Lämna informationshäfte. Erbjud hembesök i hemmet av distriktssköterska eller annan vårdpersonal inom en vecka, om möjligt nästa dag. Förmedla kontakten till primärvården, via dator/fax, som kontaktar kvinnan för att avtala om besöket. Fotografera/dokumentera skadorna en andra gång på vårdcentralen. Skadorna kan synas bättre efter någon dag. Ta alltid reda på om kvinnan har barn. Meddela kvinnan att information om det som hänt kommer att lämnas till socialförvaltningen enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen. Detta för att kvinnan ska kunna få det stöd som hon och barnen såväl behöver. 4

5 När det gäller barn och ungdomar under 18 år som utsatts för eller misstänks ha utsatts för misshandel och/eller sexualbrott skall anmälan till socialförvaltningen göras enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen. Uppmana kvinnan att göra en polisanmälan. Sjukvårdspersonal kan alltid göra en anmälan om kvinnan givit sitt samtycke. Grov misshandel kan vara försök till dråp som har lägsta strafftid av två år. I sådana fall kan polisanmälan göras utan kvinnans medgivande. Våldtäkt, som är vanligt i samband med kvinnomisshandel, har också en lägsta strafftid om två år och kan följaktligen också anmälas av sjukvårdspersonal. Oavsett om en misshandlad kvinna besöker en akutmottagning, vårdcentral eller annan inrättning skall kvinnan i möjligaste mån få en snabb adekvat medicinsk bedömning. Det är viktigt att skador dokumenteras så snabbt som möjligt och följaktligen av den första vårdinstansen kvinnan och polisen vänder sig till. Om första vårdinstansen är akutmottagningen skall akutmottagningen alltid uppmärksamma primärvården om kvinnans fortsatta vårdbehov. Primärvården är den vårdnivå som skall tillhandahålla adekvata hjälpinsatser, såväl fysiska som psykiska, och vara det medicinska stöd kvinnan kan vara i behov av. Rättsintyg Läkare har skyldighet att på begäran av polis och åklagare utfärda rättsintyg. Denna begäran kan komma långt efter undersökningstillfället och det är därför av stor vikt att alla skador är väl dokumenterade fotografier (ej polaroid) är här av stort värde. Det är av stor vikt att även mindre, ej behandlingskrävande skador dokumenteras, t ex vid sexuella övergrepp, greppmärken eller mindre blåmärken och skador av äldre datum. Ange också om skadorna stämmer överens med patientens uppgifter om hur de uppkommit samt om dessa varit livshotande. Ange även om det föreligger risk för framtida men. Observera att det kan vara en annan läkare som skall skriva rättsintyget utifrån journalanteckningar. Polis och åklagare När Polisen i Gällivare får kännedom om att en kvinna blivit misshandlad gäller följande (sammandrag ur särskild överenskommelse mellan Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Norrbotten) Förhöra och dokumentera Då patrull kallats till platsen, skilj på paret och låt dem berätta vad som hänt var för sig. Kvinnan videofilmas eller fotograferas. Vid ev videofilmning: 1) Håll till i ett avskilt rum 2) Ange tid, plats etc 3) Låt kvinnan lämna en kort berättelse framför kameran (den delen används separat om kvinnan tar tillbaka sina uppgifter). Dokumentera därefter skadorna med kameran, utan kvinnans kommentarer. 5

6 Kontakta åklagaren från brottsplatsen Åklagaren är förundersökningsledare i alla ärenden som rör misshandel, olaga hot samt upprepade fall av ofredande och hemfridsbrott som riktar sig mot närstående kvinna. Beredskapsåklagare finns tillgänglig dygnet runt. När det finns anledning att anta att brott av denna typ är begånget får medling inte ske, utan utredningsåtgärder ska vidtas. Målsägandeförhör och förhör med misstänkt kan ske på plats. Eventuella tvångsåtgärder mot den misstänkte Förundersökningsledare beslutar om tvångsåtgärder, vid brådskande ärenden kan polisman själv besluta i vissa fall. Fara för undanröjande av bevis föreligger regelmässigt initialt, ofta även recidivfara. I regel grips därför den misstänkte och förs till polisstationen för förhör. Eventuella skador på denne ska dokumenteras. En misstänkt som hävdar att han/hon varit utsatt för våld från målsägaren bör genomgå läkarundersökning. Kroppsbesiktning kan bli aktuell. Husrannsakan på brottsplatsen En husrannsakan kräver förundersökningsledares beslut. Fotografera eller videofilma. Finns omkullvälta möbler, krossat glas etc som styrker målsägandens eller den misstänktes uppgifter? Eventuellt sönderrivna/ blodfläckade kläder, förstörda smycken, anteckningar etc tas i beslag. Övriga närvarande personer Vittnesförhör tas så snart som möjligt. Om barn i familjen varit närvarande dokumenteras detta i utredningen och anmälan till socialtjänsten sker. (Obs! Förhör med barn hålls inte initialt). Läkarundersökning Vid misstanke om misshandel tas kvinnan till läkarundersökning och rättsintyg utfärdas. Kvinnan ska ge tillstånd till läkarundersökningen och rättsintyg. Inhämta i förekommande fall även tillstånd att beställa kopia på journal. Stöd och hjälp till kvinnan Utred behovet och upplys om möjlighet till hjälp från kvinnojouren, eventuellt annan bostad, besöksförbud, målsägandebiträde, skyddad identitet, trygghetspaket (bl a larmtelefon) hur ser den framtida hotbilden ut? Har mannen vapen? Underrätta socialtjänsten i samråd med kvinnan. Socialtjänsten kan därför ta över en del av dessa skyddsåtgärder. Det är viktigt att målsägandebiträden utses så tidigt som möjligt, och kan vara ett stöd för den utsatta kvinnan även under tiden mellan anmälan och rättegång. 6

7 Övrigt Om anmälan görs på polisstationen ska den, innan kvinnan lämnar stationen, föredras för åklagare för beslut om förundersökning ska inledas. Mål: Förundersökningar av aktuellt slag ska redovisas med förundersökningsprotokoll till åklagare senast fyra veckor efter anmälan. Åtal ska väckas inom sex veckor efter anmälan. En bedömning måste göras från fall till fall om alla ovanstående åtgärder hinns med av en patrull på plats. Om patrullen får ett mer akut utryckningsuppdrag måste i undantagsfall någon av ovanstående åtgärder avbrytas och vidtas senare. Socialtjänsten Fr om 1/ finns i socialtjänstlagen en bestämmelse om att socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Kontakt tas med kvinnan för bedömning av eventuellt hjälpbehov, både vad avser kvinnans och eventuella barns behov. Utredning och bedömning avgör vilka hjälpinsatser kvinnan och eventuella barn är i behov av och har rätt till. Hjälpinsatser kan innehålla följande; Skydd Ekonomisk hjälp Boende Stödjande samtal Kontaktperson Kontaktfamilj Familjerättslig information Uppmuntra och stötta kvinnan att göra polisanmälan. Om det finns barn i familjen ska deras behov särskilt uppmärksammas och eventuellt utredas. I socialtjänstlagen preciseras att socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot nästående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Information skall lämnas om andra aktörer där stöd och hjälp går att få. Försörjningsenheten Försörjningsenheten arbetar på uppdrag av socialnämnden i Gällivare men är organiserad under Service och teknikförvaltningen. Vid behov av försörjningsstöd till t ex uppehälle, hyra eller andra särskilda utgifter med anledning av den uppkomna situationen, handläggs ärendet av en socialsekreterare och en socialbidragshandläggare. Socialbidragshand- 7

8 läggaren ansvarar för det rent ekonomiska stödet och i övrigt handläggs ärendet av socialsekreterare. En våldsutsatt kvinna som har barn och vänder sig till försörjningsenheten hänvisas till och stödjs i att få kontakt med socialförvaltningens gemensamma biståndsenhet. En kvinna utan barn som kontaktar försörjningsenheten får information, hjälp och stöd av socialsekreterare inom försörjningsenheten om inte en speciell önskan finns om att överlämnas till socialförvaltningens gemensamma biståndsenhet. Samtalsbyrån Samtalsbyrån med familjerådgivning erbjuder samtal med enskilda, par, familjer och nätverk. Samtalsbyrån har ingen journalföring eller dokumentation. Samtalsbyrån kan erbjuda samtal med våldsutsatta kvinnor och utövarna av våldshandlingen. Kvinnan kan komma för enskilda samtal eller tillsammans med den hon själv väljer. Förövaren erbjuds samma möjligheter. Samtal sker via bokning på telefon 0970/189 34, säkrast vardagar mellan , annan tid finns telefonsvarare. Kriminalvården När domstolen dömt en person till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med samhällstjänst är det kriminalvården som ansvarar för att påföljden verkställs. Innan rättegång i brottsmål med fängelse i straffskalan gör frivården Gällivare personutredning. Om det i utredningen framkommer att det handlar om mäns våld mot kvinnor i en nära relation och den misstänkte mannen är villig att genomgå behandling så görs en fördjupad motivationsbedömning samt en bedömning av återfallsrisk med hjälp av s.k SARA-utredning. Frivården kan därefter föreslå skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (s.k kontraktsvård) innefattande 28 programtillfällen i påverkansprogrammet IDAP (integrated Domestic Abuse Programme), ett beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori. Programmet genomförs i Luleå, den dömde åker dit en gång/vecka under drygt ett halvår, för att därefter genomgå återfallsprevention på hemmaplan hos en av frivårdsinspektörerna på frivården Gällivare som har särskild utbildning i detta. Kvinnan som brottsoffer erbjuds under partnerns eller f.d partnerns behandling, stöd genom en partnerkontakt via Brottsofferjouren eller Kvinnojouren. För den som döms till fängelse för brott i nära relation finns möjlighet att genomgå IDAP-programmet på sex anstalter i Sverige. Något behandlingsprogram gällande sexualbrott finns ännu inte i Norrbotten men planeras att finnas på nya kriminalvårdsanstalten i Haparanda from Däremot kan man genomgå sexualbrottsprogrammet ROS på totalt sju anstalter i övriga landet, och den fängelsedömde placeras på någon av dessa anstalter. Inför eventuell permission samt vid frigivning skickas information till brottsoffret. I de fall våld mot kvinnor har samband med psykisk sjukdom och/eller missbruk av alkohol och droger, kan den dömde under sin verkställighet av fängelsedom eller skyddstillsyn få behandling för sina problem med stöd av före- 8

9 skrift eller behandlingsplan. Sådana insatser sker normalt i samverkan med socialtjänst och psykiatri. Migrationsverket När personalen på Migrationsverket misstänker eller får kännedom om att en kvinna blivit misshandlad vidtas följande åtgärder: Stöttar och uppmuntrar kvinnan att göra en polisanmälan. Informerar om att kvinnan kan kontakta sjukhuset för att dokumentera eventuella skador. Informerar om kvinno- och socialjouren, vad de kan göra i form av stöd och hjälpinsatser. Informerar om att socialjouren nås via Räddningstjänsten i Gällivare. Det är också viktigt att kvinnan får veta att hon kan vara anonym i kontakten med både socialjouren och kvinnojouren. Informerar kvinnan om möjlighet att få hjälp av migrationsverket med att byta förläggning om så önskas. Migrationsverket kan också skydda bostadsadressen. Huvudansvarsområden Stödjande samtal/kontaktperson Socialtjänsten Ekonomi Försörjningsenheten Boende Försörjningsenheten Sjukvård Landstingets enheter Lagföring av gärningsmannen Polisen och Åklagaren Målsägandebiträde i rättsprocessen Polisen eller Åklagaren anmäler behov till tingsrätten Stödperson i rättsprocessen Polisen eller Åklagaren anmäler behov till tingsrätten Besöksförbud Polisen anmäler behov till Åklagaren som beslutar Trygghetspaket Polisen beslutar om eventuell utdelning Skyddad adress (kvarskrivning) beslutas av Lokala skattemyndigheten Ny identitet (fingerade personuppgifter) polisen i Gällivare anmäler behov till Stockholms tingsrätt som beslutar 9

10 Samverkan ansvar När instanserna kontaktar varandra i varje särskilt fall måste det tydligt klaras ut vem som ansvarar för vad. Om något är oklart i något avseende måste varje myndighet i grunden känna att de har ansvaret, allt för att kvinnan ska få nödvändig hjälp. Myndigheternas ansvar kan aldrig överlåtas till frivilligorganisationerna. Frivilligorganisationernas mål sammanfaller väl med myndigheternas och därav följer att samverkan är viktig för att säkerställa ett gott omhändertagande av kvinnan och hennes barn. Sekretess Sekretess gäller normalt för utlämnande av uppgifter mellan socialtjänsten, polisen och sjukvården. Undantag gäller i följande fall: För sjukvården bryts sekretessen gentemot polisen i fråga om brott som har en lägsta strafftid på två år. Anmälningsplikt till socialtjänsten i fråga om barn som far illa (14 kap 1 socialtjänstlagen). Anmälningsplikten häver sekretessen. Socialtjänsten skall underrättas om en kvinna har behov av dess insatser, om kvinnan inte motsätter sig detta. Den enskilde äger sin sekretess, med den enskildes medgivande kan uppgifter lämnas till alla som medgivandet omfattar. Det finns sekretessbrytande bestämmelser i 14 kap 2 Sekretesslagen för grupperna: * personer under 18 år * gravida kvinnor * personer som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller lösningsmedel Uppföljning/möten Samverkansgruppen som arbetat fram detta handlingsprogram ska träffas två gånger per år. Vid träffarna ska en uppföljning av programmet göras. Praktiska problem ska också tas upp och diskuteras. Gruppen ska tillämpa en rutin för avvikelserapportering sinsemellan, dvs. en rutin där underrättelse sker till gruppen om något inte fungerat i enlighet med detta handlingsprogram. Gruppen sammankallas av socialtjänstens representant i samverkansgruppen. Varje myndighet måste underhålla utbildningsnivån och ansvara för att ny personal får utbildning. Gemensam utbildning är också nödvändigt för att alla aktörer skall få ta del av nyheter inom respektive myndighets ansvarsområde etc. Detta planeras av samverkansgruppen. 10

11 Övriga lokala samverkanspartners Försäkringskassan För Försäkringskassan som hanterar sjuk- och rehabiliteringsärenden är det viktigt att veta hur man agerar i en konkret situation samt vilka myndigheter och aktörer som de kan kontakta eller hänvisa vidare till. Svenska kyrkan För kyrkans personal är det viktigt att veta hur man ska kunna stödja kvinnan och lotsa henne vidare till rätt myndighet/organisation. Församlingspräst och sjukhuspräst finns tillgängliga lokalt för samtal, och jourhavande präst kan nås dygnet runt på telefon 112. Kvinnojouren Nike i Gällivare Kvinnojouren är en ideell förening som ger råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren kan erbjuda följande: Lyssna och ge kvinnan råd Stötta kvinnan Hänvisa kvinnan vidare Försöka svara på känsliga frågor som kvinnan inte vågar fråga någon annan Följa med kvinnan som stöd till t ex polisen, ungdomsmottagning, sjukhus I vissa fall ordna tillfälligt boende för kvinnor och barn Personalen vid kvinnojouren har tystnadslöfte. Kvinnan har möjlighet att vara anonym. Kvinnojouren i Gällivare nås dygnet runt på telefon Mailadress: Hemsida: Malmfältens brottsofferjour Brottsofferjouren består av ett antal ideellt arbetande stödpersoner som har till uppgift att stödja och hjälpa brottsoffer. Kontakten med BOJ är kostnadsfri och skyddad av ett tysthetslöfte. Brottsofferjouren kan kostnadsfritt hjälpa till med följande: Någon att tala med Råd och stöd Hjälp i samband med kontakt med myndigheter och försäkringsbolag Stöd i samband med rättgång BOJ kan nås på telefon 0980/ För råd och stöd på annat språk (åtta språk) finns en nationell hjälptelefon Hemsida: 11

12 Lokal telefonlista Polisen i Gällivare Socialtjänsten i Gällivare (inkl socialjouren) 0970/ Räddningstjänsten 0970/ Gällivare sjukhus, akutmottagningen 0970/ Gällivare sjukhus, jourmott. Malmfältens psykiatri 0970/ Vårdcentralen Forsen / Malmbergets Vårdcentral / Familjehälsan / Ungdomsmottagningen 0970/ Gällivare församlings pastorsexp 0970/ Sjukhuspräst 0970/ Jourhavande präst 112 Kvinnojouren i Gällivare 0970/ Malmfältens brottsofferjour 0980/ Migrationsverket 0771/ Försäkringskassan 0771/ Kriminalvården 0970/ Stöd och information Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen. Myndigheten är placerad i Umeå och kärnverksamheten handlar om att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och om medel från Brottsofferfonden samt att fungera som ett kunskapscentrum i frågor som rör brottsoffer. Brottsoffermyndigheten nås på telefon Hemsida: BRIS Barnens Rätt I Samhället utgör ett stöd för barn i utsatta situationer. Barnens hjälptelefon för barn upp till 18 år har telefonjour må-fre kl 15-21, lö-sö och helgdagar kl Vuxna som har frågor och vill ha råd om något som rör barn kan ringa BRIS vuxentelefon Vuxentelefonen är bemannad må-fre kl

13 Kvinnofridsportalen Kvinnofridslinjen BRÅ Sveriges kvinnojourers riksförbund Riksorg. mot sex. övergrepp Riksorg. stödcentrum mot incest Riksorg. för kvinnojourer och tjejjourer i Sve. Riksorg. för anhöriga till våldsdödade Rädda barnen Hedersrelaterat våld Terrafem (nationell kvinnojourtelefon) tillgänglig på 20 språk (arabiska, amaranja, engelska, franska, grekiska, italienska, kurdiska, persiska, portugisiska, ryska, rumänska, spanska, swahili, syrianska, tigrinja, turkiska, tyska, ugandiska) för kvinnor med icke svensk bakgrund 13

14 14

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Våld mot nära. Överenskommelse för myndighetssamverkan i Gällivare avseende våld mot nära. Åklagarkammaren

Våld mot nära. Överenskommelse för myndighetssamverkan i Gällivare avseende våld mot nära. Åklagarkammaren Dokumentbeteckning Överenskommelse för myndighetssamverkan i Gällivare Avser verksamhet Samverkansgruppen Våld mot nära Ansvar och genomförande Chefer och verksamheter Upprättad datum 2005 03 09 Revideras

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Det berör oss alla! Den här broschyren har vi tagit fram för till stöd för den som lever med våld eller hot eller som känner rädsla för hot och

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Den här skriften vänder sig till dig som är anställd inom verksamhet i Gävleborgs län vars arbete berör barn och ungdomar. En informationsskrift från Barnahus

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Ändrad 2006-05-04 Sida 1 (9) Senast reviderad: 2007-12-03 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg 2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg Den 1 januari 2006 infördes en ny ordning för utfärdande av rättsintyg. Syftet var att höja kvaliteten på rättsintygen. Grunden för den nya ordningen är lagen (2005:225)

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 17 Bokens syfte och utgångspunkter 20 Bokens uppbyggnad 21 Del I Bilden av offret 25 1. Vad är ett brottsoffer? 27 Politiska intressen bakom offerdefinitionen 29

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen Sida 1 (6) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (6) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Antagna i december 2003 Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel. Antagna i december 2003 ISSN 1103-8209,

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen Sida 1 (5) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (5) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Sjukvårdens uppgifter Identifiering

Läs mer

Egna anteckningar och telefonnummer

Egna anteckningar och telefonnummer Egna anteckningar och telefonnummer Polismyndigheten i Stockholms län Information till dig som utsatts för brott Mer information finns på vår hemsida www.stockholm.polisen.se Läs under Utsatt för brott?

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Riktlinjer för rättsintyg i Jämtlands läns landsting (Läkarundersökning och dokumentation) Version: 1

Riktlinjer för rättsintyg i Jämtlands läns landsting (Läkarundersökning och dokumentation) Version: 1 (Läkarundersökning och dokumentation) Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektör Karin Strandberg-Nöjd 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2009-05-07 Nyutgåva Karin Strandberg-

Läs mer

4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR

4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 4.1 Målsättning och handlingsprogram Målsättning Målsättningen är, i enlighet med riksdagens beslut om kvinnofridsreformen, att medverka i arbetet för ett professionellt

Läs mer

OBS! Följ särskilda rutiner, skicka ej post till hemadressen!

OBS! Följ särskilda rutiner, skicka ej post till hemadressen! Samordnad individuell plan vid våld i nära relation Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 3f och Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 2 kap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10. Datum:

Läs mer

1.2 Mål Målet med kvinnofridsplanen är att genom samverkan mellan olika myndigheter och frivilligorganisationer

1.2 Mål Målet med kvinnofridsplanen är att genom samverkan mellan olika myndigheter och frivilligorganisationer Kvinnofridsplan fr o m 2003-01-01 02-12-19 Sidan 1 av 9 1. Inledning 1.1 Bakgrund Kvinnomisshandel är ett brott, ett socialt problem, ett hälsoproblem, en jämställdhetsfråga och inte minst en fråga om

Läs mer

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män.

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män. I Landstinget Gunilla Lillhager, kurator och arbetsterapienhet Gunilla Apell, h3lso- och sjukvårdsenheten DALARNA RIKTLINJE - VALD I NÄRA RELATIONER Datum 2011-09-20 Beteckningfdiarienr LD11/02248 1(6)

Läs mer

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02.

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02. Samverkansrutiner Kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel ISSN 1103-8209, meddelande 2002:20 Text: Perarne Petersson Tryckt i 100 ex av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Häktesförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2011 Utkom från trycket den 30 december 2010 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Kvinnofridsprogrammet i Malmö 1 Grundvärderingar Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Helhetssyn - insatser behövs för alla parter - kvinnor, barn och män

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Länsgruppen för Kvinnofrid i Jönköpings län Förord Mäns fysiska, sexuella eller psykiska våld mot kvinnor är ett allvarligt hinder för jämställdhet. Mäns våld mot

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN INLEDNING Flickor i strängt patriarkala familjer vars fri- och rättigheter är hotade har under det sista decenniet uppmärksammats inom socialtjänsten. Länsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid (nck) vid Akademiska sjukhuset och primärvården. Kontaktpersoner Åsa

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland YTTRANDE 1(2) 19 januari 2005 hs 2004/0190 Hälso- och sjukvårdsnämnden Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland Marianne Gottlander har till Kommunfullmäktige lämnat in en motion om ett handlingsprogram

Läs mer

INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER

INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista SELKORUOTSI 8.8.2017 INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER I den här broschyren kan du läsa om information som brottsoffer har rätt att få av myndigheterna. Informationen

Läs mer