Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13"

Transkript

1 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige

2 Innehåll: 1. Bakgrund Internationellt Nationellt Kvinnofridsarbete i Uddevalla Uppdrag en tvärsektoriell handlingsplan Motion och beslut Arbetsgrupp och arbetsprocess Uppföljning Ekonomi Definition och avgränsningar Förekomst av könsrelaterat våld Polisanmälda kvinnofridsbrott i Uddevalla respektive riket Samtal och övernattningar på Kvinnojouren Kaprifolen Samverkan Tidigt förebyggande av våld mot kvinnor Utsatta grupper Barn till misshandlade kvinnor Män som misshandlar Hedersrelaterat våld Handlingsprogram Syfte och perspektiv Olika aktörers ansvar och verksamhetsområde Hälso- och sjukvården Rättsväsendet Frivilligorganisationer Mål Strategier Övergripande samverkan Långsiktigt förebyggande arbete Insatser i akut skede Särskilt prioriterade utvecklingsområden Stöd till våldsutsatta kvinnor Stöd till kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld Stöd till unga kvinnor Stöd till barn Stöd till män Förebyggande insatser

3 1. Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Det är också ett individuellt problem och ett relationsproblem. Liksom våldet är ett hinder för den enskilda kvinnans trygghet och hälsa är det ett hinder för den fortsatta utvecklingen mot jämställdhet mellan män och kvinnor i samhället. Huvudparten av allt våld mot kvinnor sker i hemmet och utövas av män som kvinnorna bor eller har bott tillsammans med. Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. 1.1 Internationellt På FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 fastslogs att våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktrelationer mellan kvinnor och män vilka har lett till mäns dominans över och diskriminering av kvinnor. I det handlingsprogram som FN ställde sig bakom fastställdes att en helhetssyn och ett tvärsektoriellt arbetssätt måste utvecklas för att åstadkomma ett samhälle fritt från det könsspecifika våldet Nationellt Den svenska regeringens Kvinnofridsproposition (1997/98:55) hade samma breda perspektiv. Våren 1998 antogs den av riksdagen, som beslutade om åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet utifrån tre centrala utgångspunkter: förbättring och skärpning av lagstiftningen förebyggande åtgärder ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor. I propositionen utfärdades gemensamma uppdrag till myndigheter inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården, som ålades att arbeta för att förebygga våldsbrott mot kvinnor, utarbeta åtgärdsprogram och samverka med andra myndigheter och frivilligorganisationer. 2 Under hösten 2005 presenterade Statens Folkhälsoinstitut en uppföljning av regeringens nya folkhälsopolitik i form av den första folkhälsopolitiska rapporten. I rapporten argumenteras för att frihet från könsrelaterat våld ska bli nytt delmål för den nationella folkhälsopolitiken. I rapporten föreslås vidare bl.a. att statistik och kartläggning av det könsrelaterade våldet behöver utvecklas, att handläggningen av kvinnofridsbrott inom rättsväsendet bör förbättras och att fortsatt stöd bör ges till landets kvinno- och mansjourer. Statens Folkhälsoinstitut anser också att myndigheter och verksamheter som kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld bör upprätta handlingsplaner för hur dessa kvinnor ska bemötas Kvinnofridsarbete i Uddevalla Sedan 1999 finns en samverkansgrupp för kvinnofridsfrågor i Uddevalla under namnet Fridsam. I samverkansgruppen ingår representanter för, Länssjukvården, Primärvården, Ungdomsmottagningen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Frivården, Kvinnojouren Kaprifolen, Internationella kvinnoföreningen, Brottsofferjouren, studieförbunden samt Hälsopolitiska rådet Regeringens proposition 1997/98:55, Kvinnofrid, Näringsdepartementet. 3 Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsopolitisk rapport

4 Fridsam arrangerar årligen utbildningsdagar riktade till såväl yrkesverksamma, ideella som allmänhet. En broschyr med kontaktinformation för våldsutsatta kvinnor har producerats och distribueras såväl inom som till vissa kranskommuner. Ett flerårigt projekt med öppen samtalsmottagning för män som slår har genomförts. 2. Uppdrag en tvärsektoriell handlingsplan 2.1 Motion och beslut I februari 2005 inkom en motion till kommunfullmäktige från kvinnliga representanter för sju partier (C, Fp, Kd, Mp, M, S och V) om mäns våld mot kvinnor. Motionärerna påtalade detta som ett allvarligt samhällsproblem, ett individuellt problem, ett relationsproblem samt ett folkhälsoproblem. I motionen yrkar motionärerna att Uddevalla Kommun utarbetar en handlingsplan med inriktning på utveckling av resurser och samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer och föreningar. Handlingsplanen ska beakta behoven hos såväl misshandlade kvinnor och deras barn som de misshandlande männen. Informations- och utbildningssatsningar betonas som viktiga strategier. 4 Kommunfullmäktige i Uddevalla Kommun beslutade att tillstyrka motionen och gav Hälsopolitiska rådet i uppdrag att leda och samordna en tvärsektoriell grupp med uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för arbetet mot våld mot kvinnor Arbetsgrupp och arbetsprocess En arbetsgrupp bestående av representanter från Socialförvaltningen, NU-sjukvården, Primärvården, Polisen, Frivården och Kvinnojouren Kaprifolen har under 2005/2006 arbetat under ledning av folkhälsosekreteraren med syfte att ta fram och förankra en tvärsektoriell handlingsplan. Under hösten 2005 har ett öppet möte med allmänhet samt föreningsaktiva som huvudsaklig målgrupp genomförts i syfte att tillgodose behovet av medborgarinflytande. Handlingsplanen har även diskuterats på Ungdomsfullmäktige och i Ungdomsrådet. Två studenter från Högskolan Trollhättan-Uddevalla har gjort en intervjuundersökning för att kartlägga olika aktörers arbete med kvinnofridsfrågor och förekomst av handlingsplaner etc. Handlingsplanen har under våren 2006 varit ute på remiss inom s organisation, andra myndigheter, berörda frivilligorganisationer samt samarbetsorgan. Planen är sedan antagen i Uddevalla Hälsopolitiska råd ( ) samt Uddevalla Kommunfullmäktige ( ). 2.3 Uppföljning Handlingsplanen skall vara ett aktivt dokument som utvärderas, omarbetas och antas på nytt vart 3:e år. Processen förväntas påbörja efter kommunfullmäktiges beslut och uppföljning av handlingsplanen görs årligen av folkhälsosekreteraren i samarbete med Fridsamgruppen. Nyckeltal från uppföljningen publiceras i kommunens årliga välfärdsbokslut. 4 Motion till Kommunfullmäktige, 2005/ Kommunfullmäktige, , /46.76, Uddevalla Kommun 3

5 2.4 Ekonomi Handlingsplanen förutsätter ekonomiska insatser från respektive ansvariga aktörer samt övergripande via bl.a. Uddevalla Hälsopolitiska råd. 3. Definition och avgränsningar Könsrelaterat våld i samhället omfattar olika former av fysisk, psykiskt och sexuellt våld riktat mot kvinnor. Exempel kan vara hot om våld, fysiskt och emotionellt våld i parrelationer, våldtäkt, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld, sexuella trakasserier, prostitution, våldspornografi och annan sexualisering av kvinnor i det offentliga rummet samt trafficing. 6 Företeelserna är besläktade och teoretiskt kan dessa fenomen ses som uttryck för en könsmaktsordning med manlig dominans och kvinnlig underordning. 7 Uddevallas handlingsplan för arbetet mot våld mot kvinnor begränsar sig till i första hand problematiken kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Medvetenhet om andra närliggande könsrelaterade våldsformer är dock grundläggande för förståelsen och även förebyggandet av våld mot kvinnor i nära relationer. Handlingsplanen fokuserar på att utveckla tvärsektoriell samverkan mellan olika parter som är berörda av könsrelaterat våld i nära relationer. Enskilda parters inre organisation och arbetsrutiner berörs enbart i mindre omfattning. 4. Förekomst av könsrelaterat våld Mörkertalet är stort när det gäller förekomsten av könsrelaterat våld i befolkningen. En antydan om förekomsten av våld mot kvinnor i Uddevalla kan illustreras med statistik från BRÅ och Kvinnojouren Kaprifolen. och Hälso- och sjukvården har ingen övergripande statistik i ämnet i Uddevalla. 4.1 Polisanmälda kvinnofridsbrott i Uddevalla respektive riket 8 Anmälda brott 2005 Antal i Uddevalla Per invånare i Uddevalla Per invånare riket Misshandel inkl. grov 376 7,51 8,04 - därav misshandel mot barn 0-6 år 1 0,02 0,10 inomhus, bekant med offret - därav misshandel mot barn 7-14 år 4 0,08 0,38 inomhus, bekant med offret - därav misshandel mot kvinnor 15 år 27 0,54 1,52 och äldre inomhus, bekant med offret Grov kvinnofridskränkning 11 0,22 0,24 Sexualbrott 36 0,72 1,37 - därav våldtäkt inkl. grov 8 0,16 0,38 6 SOU 2004:121. Slag i luften: en utredning om myndigheter, mansvåld och makt. 7 Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsopolitisk rapport Statistik BRÅ prel

6 Misshandel inkl. grov misshandel utgör majoriteten av de våldsbrott som anmäls i Sverige. Mörkertalet är stort och man räknar med att ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till polisen. Grova brott anmäls oftare än lindriga, brott mellan obekanta och brott som sker på allmän plats oftare än de som sker på privat plats. Grov kvinnofridskränkning är om en man utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar som t.ex. misshandel, olaga hot, ofredande, hemfridsbrott eller sexuellt tvång. De allra grövsta våldtäktsbrotten och de brott som begåtts av en för offret obekant person är antagligen bättre representerade i förhållande till det faktiska antalet brott. Mörkertalet för våldtäktsbrott, i synnerhet de som begås i det privata och riktas mot en person som gärningsmannen är bekant med, är troligen mycket stort Samtal och övernattningar på Kvinnojouren Kaprifolen Ingående samtal varav från Uddevalla Utgående samtal varav inom Uddevalla Antal övernattningar, vuxna Antal övernattningar, barn Uppg. Uppg saknas saknas Antal gäster, vuxna Antal barn Invandrarkvinnor är överrepresenterade på kvinnojouren. De saknar i större utsträckning än kvinnor med svensk bakgrund ett nätverk att söka hjälp hos och ekonomiska möjligheter att kunna fly från förövaren. Kvinnojouren i Uddevalla har inte möjlighet att ta emot kvinnor som är inne i aktivt missbruk, är psykiskt sjuka eller rullstolsburna. 5. Samverkan När en kvinna blir misshandlad blir ofta många myndigheter/organisationer och yrkesgrupper involverade i samma fall. Kvinnan har behov av sjukvård för skador, att anmäla brottet till polisen, att söka skydd, stöd och eventuellt ekonomiskt stöd för sig och sina barn. Åklagarmyndigheten blir inkopplad, domstol och kriminalvård genomför insatser som berör den misshandlande mannen. De olika instanserna har olika uppgifter och rutiner men människorna det handlar om är desamma. Behov finns av såväl informellt samarbete mellan de olika instanserna som en mer strukturerad samverkan. Samarbete/samverkan behövs såväl kring enskilda individer och familjer som övergripande kring utveckling och kvalitetssäkring av arbetet för att förebygga och lindra konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. Det är också viktigt att känna till hur ansvaret fördelas mellan olika myndigheter och hur myndigheternas insatser för kvinnor som utsätts för våld kan komplettera varandra. Det gäller att tydliggöra vilka olika ansvarsområden och arbetsuppgifter de olika verksamheterna har för Statistik Kvinnojouren Kaprifolen, Uddevalla 5

7 att den som utsatts för våld ska få ett optimalt omhändertagande, för att undvika dubbelarbete samt för att förväntningar och krav på samarbetspartners ska vara rimliga. 6. Tidigt förebyggande av våld mot kvinnor Det språkliga klimatet mellan ungdomar är ofta hårt och kvinnoförnedrande och våld förekommer även i förhållande mellan unga. Grunden för ömsesidig respekt och jämbördiga relationer måste läggas tidigt. Våld vittnar om respektlöshet och brist på förmåga att finna andra alternativ för att hantera situationen. Konflikter mellan kvinnor och män kan i regel lösas i ömsesidig respekt i jämbördiga relationer. Att ge barn och unga förutsättningar för att bygga upp såväl självrespekt som respekt för andra människor är därför en viktig utgångspunkt för att tidigt förebygga våld mot kvinnor. Det handlar om att påverka attityder och värderingar som grund för jämställdhet och jämbördighet i relationer. Det handlar också om att såväl flickor som pojkar ska kunna uttrycka känslor och värna om sin integritet, att kunna hävda sin uppfattning och respektera andras. Barn får sina förebilder i synen på män och kvinnor och relationen mellan könen såväl i familjen som i förskolan, skolan, fritiden som genom massmedia och reklam. Därför behövs insatser för att stärka jämställdhet och motverka könsdiskriminering och könsstereotypa föreställningar i de miljöer där barn och ungdomar vistas. Förebyggande insatser med barn och unga som målgrupp bör ingå i den ordinarie verksamheten och inte ges som punktinsatser. 7. Utsatta grupper Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Kvinnor som är starkt beroende av sin omgivning/partner är dock ofta mer sårbara för våld och kränkningar. Detta kan gälla till exempel invandrarkvinnor som inte funnit sin plats i det svenska samhället, kvinnor med funktionshinder, äldre kvinnor som lever isolerat eller, i vissa fall, lesbiska kvinnor som lever i hemliga förhållanden. Unga kvinnor som växer upp i det svenska samhället men i familjer präglade av patriarkala kulturer kan hindras, ibland med hot och våld, från att leva efter de normer de själva vill, från att välja livspartner, utbildning, yrke med mera. Missbrukande kvinnor antas vara bland dem som är mest utsatta för våld och som samtidigt har svårast att både söka och få hjälp från samhället Barn till misshandlade kvinnor Att barn far illa av misshandel är känt och accepterat men att barn mår dåligt när mamman misshandlats har inte uppmärksammats i lika hög grad. Barnen i familjerna känner i de allra flesta fall till våldet. Forskning har visat på tre olika förhållningssätt hos barn som lever i familjer där våld mot kvinnan förekommer. Det första är att barnet genom att förhålla sig passiv, gömma sig eller gå till ett annat rum, strävar efter att inte märkas. Det andra förhållningssättet är när barnet tar aktiv del och försöker stoppa våldet genom att till exempel skrika åt pappan, själv försöka fysiskt hindra våldet eller kontakta grannar, släktingar eller polisen. Det tredje förhållningssättet är direkt ingripande genom att ställa till med något som förleder de vuxnas uppmärksamhet till barnet istället. Detta kan leda till att barnet i sin tur utsätter sig för stor risk för våld eller aggression. Undersökningar tyder på att minst en fjärdedel av barnen i familjer där modern misshandlas själva blir slagna. 11 Brottsförebyggande rådet. Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. Idéskrift nr 9, Rapport 2002:8. 6

8 Barn och unga som bevittnar våld och hot i familjen lever under stark psykisk press med stor risk för hälsoproblem och med allvarliga konsekvenser för deras utveckling. Barn tar ofta på sig skuld och ansvar för föräldrarnas svårigheter. De försöker ofta på olika sätt skydda den misshandlade mamman och strävar efter att vara lojala och bevara familjehemligheten. Att utsättas för våld i sin uppväxtmiljö leder ofta till att barnet känner sig sviken och riskerar att tappa förtroendet för vuxna Män som misshandlar Så gott som allt våld mot kvinnor utövas av närstående män. Forskning visar att viktiga riskfaktorer för partnerrelaterat våld är; förekomst av våld i familjen under uppväxten, personlighetsfaktorer, biologiska faktorer, socioekonomiska faktorer samt missbruk. Även situationsfaktorer knutna till livshändelser som t.ex. graviditet, problem med barnen och arbetsrelaterade förändringar kan medföra ökad risk för våld. 13 Ofta framställs ett stort kontrollbehov som ett gemensamt drag hos misshandlande män. Det är inte ovanligt att männen känner sig som offer för olika omständigheter och lägger ansvaret för våldet utanför sig själv. Brottsförebyggande rådet redovisar i en rapport en del uppgifter om män som dömts för grov kvinnofridskränkning. Hela 70 % av de dömda männen var tidigare dömda. Tre fjärdedelar av dem hade dömts för någon form av våldsbrott. En majoritet av männen hade någon form av missbruksproblem. Materialet är dock inte generaliserbart till alla män som misshandlar kvinnor Hedersrelaterat våld Hedersrelaterat våld är en extrem form av våld mot kvinnor som främst drabbar flickor och kvinnor med invandrarbakgrund. Detta våldsbrott innebär att män, ofta kollektivt, försöker kontrollera och bestraffa kvinnor som vill frigöra sig och som vågar bestämma över sin sexualitet och sin kropp. Hedersrelaterat våld och förtryck finns i familjer/släkter med en patriarkal utgångspunkt. Individen är då underordnad gruppen som äger och tar yttersta ansvar för familjens heder respektive skam. Männens och gruppens heder är direkt avhängig gruppens kvinnliga medlemmars faktiska eller påstådda relationer och sexuella beteende. I det faktiska våldet och förtrycket är utövaren oftast en man i nära relation till offret som oftast är en ung kvinna. Andra kvinnor i nära relation till offret kan indirekt eller direkt utgöra ett stöd till förtrycket som öppet stöds av kollektivet. 15 FN: s generalförsamling antog 2001 en resolution om avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn. Resolutionen slår fast att det är statens ansvar att förhindra och utreda dessa brott, samt att underlåtenhet att skydda offren utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna. 12 Brottsförebyggande rådet. Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. Idéskrift nr 9, Rapport 2002:8. 13 Socialstyrelsen. Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdens personal Brottsförebyggande rådet. Grov kvinnofridskränkning en kartläggning. BRÅ-rapport 2000: Länsstyrelsen Östra Götaland 7

9 11. Handlingsprogram 11.1 Syfte och perspektiv Syftet med Uddevallas kvinnofridsarbete är främst att förebygga våld samt tillgodose misshandlade kvinnors och deras barns behov av skydd och stöd. Handlingsplanen har anlagt ett brett perspektiv och omfattar såväl förebyggande arbete som insatser i akut skede med såväl de misshandlade kvinnorna och deras barn som de misshandlade männen som målgrupp. Särskild hänsyn tas till speciellt utsatta kvinnogrupper. Strategierna för att uppnå handlingsplanens mål är kommunövergripande och inriktade på samverkan. Avgörande för det konkreta utvecklingsarbetet är respektive organisations handlingsplan Olika aktörers ansvar och verksamhetsområde Kommunens ansvar i kvinnofridsfrågan styrs framför allt av Socialtjänstlagen i vilken ansvaret konkretiseras som Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.. 16 I en lagrådsremiss från regeringen föreslås följande tillägg; Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.. 17 I Kvinnofridspropositionen betonas att socialtjänsten aktivt ska erbjuda information och hjälp till misshandlade kvinnor. Kvinnomisshandel förekommer i familjer som socialtjänsten kommer i kontakt med. En hög medvetenhet och kunskap kring problemen är därmed viktigt. 18 Barnen i de familjer där mannen misshandlar kvinnan har särskilt behov av att uppmärksammas och få stöd. Enligt lagen har myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten skyldighet att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om behov av skydd för minderårig. Även allmänheten bör anmäla om man ser barn som är i behov av skydd eller hjälp. i Uddevalla har sedan hösten 2005 ett handlingsprogram för våld mot kvinnor och barn i nära relationer. I handlingsprogrammet behandlas socialtjänstens ansvar och verksamheter inom området Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdens ansvar styrs främst av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som i sin portalparagraf har pekar ut målet som en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. HSL betonar vikten av helhetssyn på patienten och att beakta psykosociala faktorer. I HSL finns även bestämmelser om att förebygga ohälsa och om skyldighet att verka för att förebygga sjukdom eller skada Socialtjänstlagen (SoL 2001:453, 5 kap. 11 ) 17 Lagrådsremiss Barn som bevittnat våld. Regeringen. 18 Regeringens proposition 1997/98:55, Kvinnofrid, Näringsdepartementet. 19 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 8

10 Hälso- och sjukvården möter många våldsutsatta kvinnor som söker för somatiska och psykiska symtom. Primärvården, akutmottagning, psykiatri, mödravård, företagshälsovård och ungdomsmottagning m.fl. har en viktig uppgift i att upptäcka och stötta kvinnor som varit utsatta för våld. Även här är hög medvetenhet och kunskap om problemen viktigt. Hälso- och sjukvården har även en viktig roll i att föra noggrann dokumentation för att rättsintyg vid misshandel av kvinnor blir korrekta. I Uddevalla finns handlingsrutiner i samarbete mellan akutmottagningen och kuratorsavdelningen som innebär att samtliga personer som inkommer till Uddevalla sjukhus på grund av uppsåtligt våld erbjuds kontakt med kurator. Någon aktuell gemensam handlingsplan för NU-sjukvårdens/Primärvårdens arbete med våld mot kvinnor finns inte i Uddevalla Rättsväsendet Effektiva ingripanden mot våld och hot mot kvinnor i nära relationer bygger på samverkan och en väl fungerande rättskedja. Det innebär allt från tydlig dokumentation av skador, brottsplats och förhör till snabba skyddsåtgärder, utredningar och lagföringar. Polisutbildningen har under senare år utvidgat de delar som behandlar våld mot kvinnor i nära relationer. I rättegångsbalken framgår att när polisen får kännedom om ett misshandelsbrott ska anmälan upptas och förundersökning inledas. 20 Anmälan kan göras av kvinnan själv men också av andra. Polisen i Uddevalla arbetar efter en handlingsplan för Polismyndigheten i Västra Götaland från Handlingsplanen behandlar bl.a. ingripande, upprättande av anmälan, brottsutredning samt skyddande åtgärder. Handlingsplanen fastslår att polismyndigheten ska ha utsedda kvinnofridssamordnare med kontaktpersoner inom respektive närpolisområde. Handlingsplanen ska följas upp årligen till länspolismästaren. En brottsförebyggare arbetar särskilt med utåtriktat förebyggande arbete bl.a. i form av information på skolor och till olika befolkningsgrupper, samverkan med andra myndigheter och organisationer samt kontakter med Brottsofferjour/Kvinnojour. Brottsförebyggaren är även kvinnofridssamordnare. Åklagarmyndigheten ansvarar för förundersökning och beslut om anhållan vid våld mot kvinnor som faller under allmänt åtal. Frivården kommer i kontakt med gärningsmännen vid personutredning eller i samband med övervakning vid skyddstillsyn, kontraktsvård eller villkorlig frigivning. Frivårdens målsättning är att verka för att de dömda inte återfaller i brott och för en positiv anpassning i samhället. För att nå detta arbetar man med påverkansprogram (IDAP) för hela familjen, i dagsläget arbetar de enbart med dömda men ser en utvecklingsmöjlighet i att arbeta även med icke dömda män Frivilligorganisationer I Uddevalla finns ett flertal frivilligorganisationer som på olika sätt arbetar med insatser mot våld mot kvinnor, följande är de mest aktiva inom området: 20 Rättegångsbalk (1942:740) 9

11 Kvinnojouren Kaprifolen är en politiskt och religiöst obunden förening som hjälper kvinnor som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexualiserat våld. Kvinnojouren bedriver rådgivning samt erbjuder stöd och skyddat boende för kvinnor och barn. Internationella Kvinnoföreningens ändamål är att höja livskvaliteten hos kvinnor i Uddevalla genom att informera om kvinnors rättigheter och skyldigheter, stärka kvinnors självförtroende samt hjälpa kvinnor att integreras i det svenska samhället. Brottsofferjouren (BOJ) är en politiskt och religiöst obunden organisation med uppgift att hjälpa och stötta brottsoffer. BOJ ger samtalsstöd samt medverkar i kontakter med myndigheter och som vittnesstöd vid rättegång. Utöver dessa Uddevallalokaliserade organisationer finns bl.a.: Mansjouren Västra Götaland som är en ideell organisation som i huvudsak ger stöd, hjälp och rådgivning till män. Mansjouren erbjuder telefonservice och hembesök samt jourboende. Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare (NÄFFS) organiserar socialt engagerade personer och frivilliga samhällsarbetare som övervakare inom kriminalvården och kontaktpersoner/familjer inom socialtjänsten. Föreningen stödjer medlemmarna i deras uppdrag samt informerar organisationer och myndigheter i syfte att öka förståelsen för behovet av stöd till socialt utsatta personer. Barnens rätt i samhället (BRIS) har hjälptelefon för barn i behov av hjälp och stöd. Dessutom finns ett flertal organisationer som arbetar med opinionsbildning mm Mål Övergripande mål för Uddevallas arbete mot våld mot kvinnor är: Att kvinnor i Uddevalla ska känna sig säkra och trygga och själva kunna bestämma över sitt liv. Att minska antalet fall av våld mot kvinnor i ; att minska antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor samt att minska negativa konsekvenser för kvinnor och barn i samband med våld mot kvinnor. Handlingsplanen beskriver strategier för övergripande samverkan, långsiktigt förebyggande arbete samt insatser i akut skede. 10

12 11.4 Strategier Övergripande samverkan Att öka omfattningen och kvaliteten på samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer Strategi Aktivitet Ansvarig Utveckla samarbetet Kommunövergripande handlingsplan Hälsopolitiska rådet mellan olika myndigheter och Samverkansgrupp FRIDSAM Folkhälsosekreteraren är sammankallande frivilligorganisationer inom Uddevalla kommun Kontaktpersoner hos de olika aktörerna Polisen Åklagarmyndigheten Frivården NU-sjukvården Primärvården Barn och utbildning Kvinnojouren Kaprifolen Utveckla samarbetet med organisationer i andra kommuner Utveckla och kvalitetssäkra arbetet för att förebygga och lindra konsekvenserna av våld mot kvinnor Gemensamma årliga utbildningsdagar/studiebesök Samlad information hos berörda aktörer med handlingsplaner och samverkansinformation Gemensamma resurser för utbildning, utveckling, informationsmaterial mm. Handläggningsrutiner/handlingsplaner inom respektive verksamhet 21 Fridsamgruppen samt övriga aktörer Fridsamgruppen Samtliga aktörer inom respektive ansvarsområde Polisen Åklagarmyndigheten Frivården NU-sjukvården Primärvården Barn och utbildning Kvinnojouren Kaprifolen Mått för uppföljning Följande mått för övergripande samverkan följs upp i Välfärdsbokslutet: Antal deltagande i utbildningsaktiviteter. Antal aktörer med handläggningsrutiner/handlingsplan. 21 Handlingsrutiner/Handlingsplan ska innehålla strategier för utsatta grupper, förebyggande och akuta insatser, samverkan med andra instanser samt utifrån den aktuella verksamhetens inriktning beskriva insatser för såväl kvinnor, män som barn. 11

13 Långsiktigt förebyggande arbete Att åstadkomma en attitydförändring bland allmänheten avseende våld mot kvinnor. Att kvinnor i Uddevalla ska känna sig säkra och trygga och själva kunna bestämma över sitt liv - minska antalet fall av våld mot kvinnor i - minska antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor. Att öka kunskapen om våld mot kvinnor för att öka uppmärksamheten på dold/öppen misshandel hos allmänhet och professionella. Strategi Målgrupp Aktivitet Ansvarig Allmänhet Föreläsningar etc. Fridsamgruppen Stöd till frivilligorganisationer med inriktning mot våld mot kvinnor Kultur och fritid Tidigt förebyggande av kränkande beteende och främjande av respekt och jämställdhet mellan kvinnor och män Barn och ungdom Undervisning om samlevnad, attityder och beteende i förskola/skola Barn och utbildning Män och kvinnor med invandrarbakgrund Information om kvinnors rättigheter inom SFI, till invandrarföreningar samt i samtalsgrupper för invandrarkvinnor Kultur och fritid Genom rådgivning och stöd oavsett språk Ökad kunskap för tidig upptäckt av våld i familj Kvinnor och män Personal som arbetar med barn och ungdom Personal som möter kvinnor/familjer Samtalsstöd och rådgivning Utbildning om signaler och behov hos barn som lever i familjer där våld förekommer Utbildning om signaler och behov hos kvinnor som är utsatta för våld NU-sjukvården Primärvården Samtliga aktörer inom respektive ansvarsområde Samtliga aktörer inom respektive ansvarsområde Mått för uppföljning Följande mått för långsiktigt förebyggande arbete följs upp i Välfärdsbokslutet: Antal anmälda våldsbrott Stöd till frivilligorganisationer med inriktning mot våld mot kvinnor. Utbildningsinsatser 12

14 Insatser i akut skede Att kvinnor som utsätts för relationsbetingat våld får hjälp och stöd genom samordnade insatser. Att barn som lever i familjer där våld förekommer uppmärksammas och får hjälp och stöd. Att män som misshandlar och/eller är i riskzonen för detta får hjälp och stöd. Att utredningar om våld mot kvinnor bedrivs så att brott beivras och redan begångna brott blir bedömda så att rättsäkerheten upprätthålls för både kvinnor och män. Strategi Målgrupp Aktivitet Ansvarig Unga kvinnor Informationsbroschyr anpassad för målgruppen Fridsamgruppen Kunskap om vart man kan vända sig för stöd och hjälp Stöd till våldsutsatta kvinnor Stöd till barn som lever i familjer där våld förekommer Kvinnor med invandrarbakgrund Översättningar av informationsmaterial till de vanligaste invandrarspråken Kvinnor i allmänhet Informationsbroschyr Fridsamgruppen Handläggningsrutiner/ handlingsplaner inom respektive verksamhet Våldsutsatta kvinnor, särskild uppmärksamhet riktad till utsatta grupper Barn som lever i familjer där våld förekommer Skyddat boende vid behov Ekonomiskt och praktiskt stöd Samtalsstöd i kris Samtalsstöd enskilt och i grupp NU-sjukvården Primärvården Polis Kvinnojouren Kaprifolen Brottsofferjouren Kvinnojouren Kaprifolen NU-sjukvården Primärvården Stöd till förövare i syfte att förändra Förövare Behandlingsprogram för dömda beteende Förövare Behandlingsprogram utan dom Kriminalvården Frivården NU-sjukvården Primärvården Hög rättssäkerhet Misshandlade kvinnor, förövare Snabb och korrekt utredning vid brott Rättsväsendet NU-sjukvården Primärvården Mått för uppföljning Följande mått för insatser i akut skede följs upp i Välfärdsbokslutet: Antal besöksnätter/samtal på Kvinnojouren Kaprifolen 13

15 11.5 Särskilt prioriterade utvecklingsområden Stöd till våldsutsatta kvinnor Idag finns inget skyddat boende för misshandlade kvinnor som kan ta emot missbrukande eller psykiskt sjuka kvinnor. Kvinnojourens lokaler och bemanning motsvarar inte de behov som ställs för detta. På grund av lokalernas utformning kan inte heller rullstolsburna kvinnor tas emot på Kvinnojouren Kaprifolen. För att tillgodose behov för alla invånare oavsett handikapp, sjukdom etc. behövs en lösning även för dessa utsatta grupper. Tillgång till tolk vid besök inom vård, kvinnojour/brottsofferjour, polis, socialtjänst etc. är avgörande för att ett gott bemötande, skydd och rättssäkerhet ska säkerställas för misshandlade kvinnor utan kunskap i svenska språket. Kvinnojouren tar idag emot våldsutsatta kvinnor och deras barn i det akuta skedet. Kvinnorna och barnen blir sedan inte helt sällan kvar på kvinnojouren under en längre tid p.g.a. olika omständigheter som ekonomi, bostadssituation mm. Periodvis kan kvinnojouren därför vara tvungen att neka andra kvinnor skydd p.g.a. platsbrist Stöd till kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld Kunskapen om och rutiner för att bemöta och skydda kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld behöver utvecklas i Uddevalla Stöd till unga kvinnor Vid diskussioner i Ungdomsfullmäktige och Ungdomsrådet framkom behov av information om vart unga kan vända sig för stöd i frågor kring våld mot kvinnor. Det kan handla om såväl egen utsatthet för våld och trakasserier som erfarenheter av att leva i en familj där våld förekommer Stöd till barn Barn och ungdomar tar skada av att leva med våld i familjen. Sämst mår de som både är vittne till våld och själva blir utsatta. Dessa barns behov av samtalsstöd enskilt eller i grupp är inte fullt tillgodosett i Uddevalla. Detta gäller både de barn som vistas på Kvinnojouren Kaprifolen, barn som lever i familjer där våld förekommer och barn som tidigare upplevt våld i familjen Stöd till män Resurser i form av samtalsstöd enskilt eller i grupp för män som misshandlar är idag nästan obefintliga i Uddevalla. Om våldet mot kvinnor ska kunna minskas krävs att männen kan få hjälp att hantera kris, konflikter och aggressioner Förebyggande insatser För att öka jämställdheten och förändra attityder mot våld har förskola/skola en viktig uppgift. Att utveckla arbetet med Livskunskap i skolan eller liknande där värderingar, samlevnad, attityder och beteende diskuteras är viktigt för att såväl främja den psykiska hälsan i allmänhet som förebygga våld och kränkande behandling av kvinnor. Viktigt att poängtera är dock att alla vuxna i samhället har ett ansvar för att ta ställning mot våldet och ingripa till stöd och skydd för de utsatta. För detta krävs forum för diskussion kring mäns våld mot kvinnor i t.ex. media, i form av föräldrastöd, vid öppna föreläsningar och i frivilligorganisationer. 14

16 Vid frågor angående handlingsplanen kontakta: Folkhälsosekreterare Ylva Bryngelsson Tfn E-post:

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor UDDEVALLA KOMMUN Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av KF XXXXXXX Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2.

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Kvinnofridsplan. - våld i nära relationer FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Planer. Ämnesområde Folkhälsa

Kvinnofridsplan. - våld i nära relationer FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Planer. Ämnesområde Folkhälsa Kvinnofridsplan - våld i nära relationer Dokumenttyp Planer Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsosamordnare Antagen av KF 2006-08-31 63 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2006:204 Giltig

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland YTTRANDE 1(2) 19 januari 2005 hs 2004/0190 Hälso- och sjukvårdsnämnden Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland Marianne Gottlander har till Kommunfullmäktige lämnat in en motion om ett handlingsprogram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 288 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Hedersrelaterat våld Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Handlingsplan mot hedersrelaterat våld för Falköpings socialtjänst I Falköpings kommun finns personer som är utsatta

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2015-01-01 1 Vision Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Kunskapsunderlag rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer

Kunskapsunderlag rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer Kommunstyrelsens kontor, 2011-02-11 Kunskapsunderlag rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD. Handlingsprogram Uppdaterad

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD. Handlingsprogram Uppdaterad HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2013-01-01 Mål Arbeta för att mänskliga rättigheter skall gälla alla invånare i Skellefteå. Arbeta förebyggande för att motverka

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Expert, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet?

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Anna Kaldal och Emelie Kankaanpää Juridiska institutionen, Stockholms universitet Bakgrund Två

Läs mer

Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck BOXHOLMS KOMMUN Barn-och utbildningsförvaltningen Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck Skriven av Boxholms skolkuratorer i samarbete med Socialtjänsten 2012-09-06

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Samverkan mot våld i nära relationer

Samverkan mot våld i nära relationer Samverkan mot våld i nära relationer I Jönköpings län har vi en gemensam ambition att vara föregångare och göra skillnad. Det är därför viktigt att vi visar vår gemensamma vilja att verka för visionen

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation BUN/2016:338 Rona MacDonald 016-710 50 86 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Rätten till kvinnofrid

Rätten till kvinnofrid LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Rätten till kvinnofrid Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor i län Meddelande 2001: 29 701-0792-1997 Förord Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten

Läs mer

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män.

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män. I Landstinget Gunilla Lillhager, kurator och arbetsterapienhet Gunilla Apell, h3lso- och sjukvårdsenheten DALARNA RIKTLINJE - VALD I NÄRA RELATIONER Datum 2011-09-20 Beteckningfdiarienr LD11/02248 1(6)

Läs mer

Kvinnofrid på Gotland

Kvinnofrid på Gotland Förslag till reviderat handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotland Fakta och utvecklingsområden Handlingsprogram för perioden 2011 2014, revideras 2015 Beslutat av regionfullmäktige 2011 xxx Remissversion,

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer