Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13"

Transkript

1 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige

2 Innehåll: 1. Bakgrund Internationellt Nationellt Kvinnofridsarbete i Uddevalla Uppdrag en tvärsektoriell handlingsplan Motion och beslut Arbetsgrupp och arbetsprocess Uppföljning Ekonomi Definition och avgränsningar Förekomst av könsrelaterat våld Polisanmälda kvinnofridsbrott i Uddevalla respektive riket Samtal och övernattningar på Kvinnojouren Kaprifolen Samverkan Tidigt förebyggande av våld mot kvinnor Utsatta grupper Barn till misshandlade kvinnor Män som misshandlar Hedersrelaterat våld Handlingsprogram Syfte och perspektiv Olika aktörers ansvar och verksamhetsområde Hälso- och sjukvården Rättsväsendet Frivilligorganisationer Mål Strategier Övergripande samverkan Långsiktigt förebyggande arbete Insatser i akut skede Särskilt prioriterade utvecklingsområden Stöd till våldsutsatta kvinnor Stöd till kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld Stöd till unga kvinnor Stöd till barn Stöd till män Förebyggande insatser

3 1. Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Det är också ett individuellt problem och ett relationsproblem. Liksom våldet är ett hinder för den enskilda kvinnans trygghet och hälsa är det ett hinder för den fortsatta utvecklingen mot jämställdhet mellan män och kvinnor i samhället. Huvudparten av allt våld mot kvinnor sker i hemmet och utövas av män som kvinnorna bor eller har bott tillsammans med. Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. 1.1 Internationellt På FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 fastslogs att våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktrelationer mellan kvinnor och män vilka har lett till mäns dominans över och diskriminering av kvinnor. I det handlingsprogram som FN ställde sig bakom fastställdes att en helhetssyn och ett tvärsektoriellt arbetssätt måste utvecklas för att åstadkomma ett samhälle fritt från det könsspecifika våldet Nationellt Den svenska regeringens Kvinnofridsproposition (1997/98:55) hade samma breda perspektiv. Våren 1998 antogs den av riksdagen, som beslutade om åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet utifrån tre centrala utgångspunkter: förbättring och skärpning av lagstiftningen förebyggande åtgärder ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor. I propositionen utfärdades gemensamma uppdrag till myndigheter inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården, som ålades att arbeta för att förebygga våldsbrott mot kvinnor, utarbeta åtgärdsprogram och samverka med andra myndigheter och frivilligorganisationer. 2 Under hösten 2005 presenterade Statens Folkhälsoinstitut en uppföljning av regeringens nya folkhälsopolitik i form av den första folkhälsopolitiska rapporten. I rapporten argumenteras för att frihet från könsrelaterat våld ska bli nytt delmål för den nationella folkhälsopolitiken. I rapporten föreslås vidare bl.a. att statistik och kartläggning av det könsrelaterade våldet behöver utvecklas, att handläggningen av kvinnofridsbrott inom rättsväsendet bör förbättras och att fortsatt stöd bör ges till landets kvinno- och mansjourer. Statens Folkhälsoinstitut anser också att myndigheter och verksamheter som kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld bör upprätta handlingsplaner för hur dessa kvinnor ska bemötas Kvinnofridsarbete i Uddevalla Sedan 1999 finns en samverkansgrupp för kvinnofridsfrågor i Uddevalla under namnet Fridsam. I samverkansgruppen ingår representanter för, Länssjukvården, Primärvården, Ungdomsmottagningen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Frivården, Kvinnojouren Kaprifolen, Internationella kvinnoföreningen, Brottsofferjouren, studieförbunden samt Hälsopolitiska rådet Regeringens proposition 1997/98:55, Kvinnofrid, Näringsdepartementet. 3 Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsopolitisk rapport

4 Fridsam arrangerar årligen utbildningsdagar riktade till såväl yrkesverksamma, ideella som allmänhet. En broschyr med kontaktinformation för våldsutsatta kvinnor har producerats och distribueras såväl inom som till vissa kranskommuner. Ett flerårigt projekt med öppen samtalsmottagning för män som slår har genomförts. 2. Uppdrag en tvärsektoriell handlingsplan 2.1 Motion och beslut I februari 2005 inkom en motion till kommunfullmäktige från kvinnliga representanter för sju partier (C, Fp, Kd, Mp, M, S och V) om mäns våld mot kvinnor. Motionärerna påtalade detta som ett allvarligt samhällsproblem, ett individuellt problem, ett relationsproblem samt ett folkhälsoproblem. I motionen yrkar motionärerna att Uddevalla Kommun utarbetar en handlingsplan med inriktning på utveckling av resurser och samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer och föreningar. Handlingsplanen ska beakta behoven hos såväl misshandlade kvinnor och deras barn som de misshandlande männen. Informations- och utbildningssatsningar betonas som viktiga strategier. 4 Kommunfullmäktige i Uddevalla Kommun beslutade att tillstyrka motionen och gav Hälsopolitiska rådet i uppdrag att leda och samordna en tvärsektoriell grupp med uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för arbetet mot våld mot kvinnor Arbetsgrupp och arbetsprocess En arbetsgrupp bestående av representanter från Socialförvaltningen, NU-sjukvården, Primärvården, Polisen, Frivården och Kvinnojouren Kaprifolen har under 2005/2006 arbetat under ledning av folkhälsosekreteraren med syfte att ta fram och förankra en tvärsektoriell handlingsplan. Under hösten 2005 har ett öppet möte med allmänhet samt föreningsaktiva som huvudsaklig målgrupp genomförts i syfte att tillgodose behovet av medborgarinflytande. Handlingsplanen har även diskuterats på Ungdomsfullmäktige och i Ungdomsrådet. Två studenter från Högskolan Trollhättan-Uddevalla har gjort en intervjuundersökning för att kartlägga olika aktörers arbete med kvinnofridsfrågor och förekomst av handlingsplaner etc. Handlingsplanen har under våren 2006 varit ute på remiss inom s organisation, andra myndigheter, berörda frivilligorganisationer samt samarbetsorgan. Planen är sedan antagen i Uddevalla Hälsopolitiska råd ( ) samt Uddevalla Kommunfullmäktige ( ). 2.3 Uppföljning Handlingsplanen skall vara ett aktivt dokument som utvärderas, omarbetas och antas på nytt vart 3:e år. Processen förväntas påbörja efter kommunfullmäktiges beslut och uppföljning av handlingsplanen görs årligen av folkhälsosekreteraren i samarbete med Fridsamgruppen. Nyckeltal från uppföljningen publiceras i kommunens årliga välfärdsbokslut. 4 Motion till Kommunfullmäktige, 2005/ Kommunfullmäktige, , /46.76, Uddevalla Kommun 3

5 2.4 Ekonomi Handlingsplanen förutsätter ekonomiska insatser från respektive ansvariga aktörer samt övergripande via bl.a. Uddevalla Hälsopolitiska råd. 3. Definition och avgränsningar Könsrelaterat våld i samhället omfattar olika former av fysisk, psykiskt och sexuellt våld riktat mot kvinnor. Exempel kan vara hot om våld, fysiskt och emotionellt våld i parrelationer, våldtäkt, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld, sexuella trakasserier, prostitution, våldspornografi och annan sexualisering av kvinnor i det offentliga rummet samt trafficing. 6 Företeelserna är besläktade och teoretiskt kan dessa fenomen ses som uttryck för en könsmaktsordning med manlig dominans och kvinnlig underordning. 7 Uddevallas handlingsplan för arbetet mot våld mot kvinnor begränsar sig till i första hand problematiken kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Medvetenhet om andra närliggande könsrelaterade våldsformer är dock grundläggande för förståelsen och även förebyggandet av våld mot kvinnor i nära relationer. Handlingsplanen fokuserar på att utveckla tvärsektoriell samverkan mellan olika parter som är berörda av könsrelaterat våld i nära relationer. Enskilda parters inre organisation och arbetsrutiner berörs enbart i mindre omfattning. 4. Förekomst av könsrelaterat våld Mörkertalet är stort när det gäller förekomsten av könsrelaterat våld i befolkningen. En antydan om förekomsten av våld mot kvinnor i Uddevalla kan illustreras med statistik från BRÅ och Kvinnojouren Kaprifolen. och Hälso- och sjukvården har ingen övergripande statistik i ämnet i Uddevalla. 4.1 Polisanmälda kvinnofridsbrott i Uddevalla respektive riket 8 Anmälda brott 2005 Antal i Uddevalla Per invånare i Uddevalla Per invånare riket Misshandel inkl. grov 376 7,51 8,04 - därav misshandel mot barn 0-6 år 1 0,02 0,10 inomhus, bekant med offret - därav misshandel mot barn 7-14 år 4 0,08 0,38 inomhus, bekant med offret - därav misshandel mot kvinnor 15 år 27 0,54 1,52 och äldre inomhus, bekant med offret Grov kvinnofridskränkning 11 0,22 0,24 Sexualbrott 36 0,72 1,37 - därav våldtäkt inkl. grov 8 0,16 0,38 6 SOU 2004:121. Slag i luften: en utredning om myndigheter, mansvåld och makt. 7 Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsopolitisk rapport Statistik BRÅ prel

6 Misshandel inkl. grov misshandel utgör majoriteten av de våldsbrott som anmäls i Sverige. Mörkertalet är stort och man räknar med att ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till polisen. Grova brott anmäls oftare än lindriga, brott mellan obekanta och brott som sker på allmän plats oftare än de som sker på privat plats. Grov kvinnofridskränkning är om en man utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar som t.ex. misshandel, olaga hot, ofredande, hemfridsbrott eller sexuellt tvång. De allra grövsta våldtäktsbrotten och de brott som begåtts av en för offret obekant person är antagligen bättre representerade i förhållande till det faktiska antalet brott. Mörkertalet för våldtäktsbrott, i synnerhet de som begås i det privata och riktas mot en person som gärningsmannen är bekant med, är troligen mycket stort Samtal och övernattningar på Kvinnojouren Kaprifolen Ingående samtal varav från Uddevalla Utgående samtal varav inom Uddevalla Antal övernattningar, vuxna Antal övernattningar, barn Uppg. Uppg saknas saknas Antal gäster, vuxna Antal barn Invandrarkvinnor är överrepresenterade på kvinnojouren. De saknar i större utsträckning än kvinnor med svensk bakgrund ett nätverk att söka hjälp hos och ekonomiska möjligheter att kunna fly från förövaren. Kvinnojouren i Uddevalla har inte möjlighet att ta emot kvinnor som är inne i aktivt missbruk, är psykiskt sjuka eller rullstolsburna. 5. Samverkan När en kvinna blir misshandlad blir ofta många myndigheter/organisationer och yrkesgrupper involverade i samma fall. Kvinnan har behov av sjukvård för skador, att anmäla brottet till polisen, att söka skydd, stöd och eventuellt ekonomiskt stöd för sig och sina barn. Åklagarmyndigheten blir inkopplad, domstol och kriminalvård genomför insatser som berör den misshandlande mannen. De olika instanserna har olika uppgifter och rutiner men människorna det handlar om är desamma. Behov finns av såväl informellt samarbete mellan de olika instanserna som en mer strukturerad samverkan. Samarbete/samverkan behövs såväl kring enskilda individer och familjer som övergripande kring utveckling och kvalitetssäkring av arbetet för att förebygga och lindra konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. Det är också viktigt att känna till hur ansvaret fördelas mellan olika myndigheter och hur myndigheternas insatser för kvinnor som utsätts för våld kan komplettera varandra. Det gäller att tydliggöra vilka olika ansvarsområden och arbetsuppgifter de olika verksamheterna har för Statistik Kvinnojouren Kaprifolen, Uddevalla 5

7 att den som utsatts för våld ska få ett optimalt omhändertagande, för att undvika dubbelarbete samt för att förväntningar och krav på samarbetspartners ska vara rimliga. 6. Tidigt förebyggande av våld mot kvinnor Det språkliga klimatet mellan ungdomar är ofta hårt och kvinnoförnedrande och våld förekommer även i förhållande mellan unga. Grunden för ömsesidig respekt och jämbördiga relationer måste läggas tidigt. Våld vittnar om respektlöshet och brist på förmåga att finna andra alternativ för att hantera situationen. Konflikter mellan kvinnor och män kan i regel lösas i ömsesidig respekt i jämbördiga relationer. Att ge barn och unga förutsättningar för att bygga upp såväl självrespekt som respekt för andra människor är därför en viktig utgångspunkt för att tidigt förebygga våld mot kvinnor. Det handlar om att påverka attityder och värderingar som grund för jämställdhet och jämbördighet i relationer. Det handlar också om att såväl flickor som pojkar ska kunna uttrycka känslor och värna om sin integritet, att kunna hävda sin uppfattning och respektera andras. Barn får sina förebilder i synen på män och kvinnor och relationen mellan könen såväl i familjen som i förskolan, skolan, fritiden som genom massmedia och reklam. Därför behövs insatser för att stärka jämställdhet och motverka könsdiskriminering och könsstereotypa föreställningar i de miljöer där barn och ungdomar vistas. Förebyggande insatser med barn och unga som målgrupp bör ingå i den ordinarie verksamheten och inte ges som punktinsatser. 7. Utsatta grupper Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Kvinnor som är starkt beroende av sin omgivning/partner är dock ofta mer sårbara för våld och kränkningar. Detta kan gälla till exempel invandrarkvinnor som inte funnit sin plats i det svenska samhället, kvinnor med funktionshinder, äldre kvinnor som lever isolerat eller, i vissa fall, lesbiska kvinnor som lever i hemliga förhållanden. Unga kvinnor som växer upp i det svenska samhället men i familjer präglade av patriarkala kulturer kan hindras, ibland med hot och våld, från att leva efter de normer de själva vill, från att välja livspartner, utbildning, yrke med mera. Missbrukande kvinnor antas vara bland dem som är mest utsatta för våld och som samtidigt har svårast att både söka och få hjälp från samhället Barn till misshandlade kvinnor Att barn far illa av misshandel är känt och accepterat men att barn mår dåligt när mamman misshandlats har inte uppmärksammats i lika hög grad. Barnen i familjerna känner i de allra flesta fall till våldet. Forskning har visat på tre olika förhållningssätt hos barn som lever i familjer där våld mot kvinnan förekommer. Det första är att barnet genom att förhålla sig passiv, gömma sig eller gå till ett annat rum, strävar efter att inte märkas. Det andra förhållningssättet är när barnet tar aktiv del och försöker stoppa våldet genom att till exempel skrika åt pappan, själv försöka fysiskt hindra våldet eller kontakta grannar, släktingar eller polisen. Det tredje förhållningssättet är direkt ingripande genom att ställa till med något som förleder de vuxnas uppmärksamhet till barnet istället. Detta kan leda till att barnet i sin tur utsätter sig för stor risk för våld eller aggression. Undersökningar tyder på att minst en fjärdedel av barnen i familjer där modern misshandlas själva blir slagna. 11 Brottsförebyggande rådet. Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. Idéskrift nr 9, Rapport 2002:8. 6

8 Barn och unga som bevittnar våld och hot i familjen lever under stark psykisk press med stor risk för hälsoproblem och med allvarliga konsekvenser för deras utveckling. Barn tar ofta på sig skuld och ansvar för föräldrarnas svårigheter. De försöker ofta på olika sätt skydda den misshandlade mamman och strävar efter att vara lojala och bevara familjehemligheten. Att utsättas för våld i sin uppväxtmiljö leder ofta till att barnet känner sig sviken och riskerar att tappa förtroendet för vuxna Män som misshandlar Så gott som allt våld mot kvinnor utövas av närstående män. Forskning visar att viktiga riskfaktorer för partnerrelaterat våld är; förekomst av våld i familjen under uppväxten, personlighetsfaktorer, biologiska faktorer, socioekonomiska faktorer samt missbruk. Även situationsfaktorer knutna till livshändelser som t.ex. graviditet, problem med barnen och arbetsrelaterade förändringar kan medföra ökad risk för våld. 13 Ofta framställs ett stort kontrollbehov som ett gemensamt drag hos misshandlande män. Det är inte ovanligt att männen känner sig som offer för olika omständigheter och lägger ansvaret för våldet utanför sig själv. Brottsförebyggande rådet redovisar i en rapport en del uppgifter om män som dömts för grov kvinnofridskränkning. Hela 70 % av de dömda männen var tidigare dömda. Tre fjärdedelar av dem hade dömts för någon form av våldsbrott. En majoritet av männen hade någon form av missbruksproblem. Materialet är dock inte generaliserbart till alla män som misshandlar kvinnor Hedersrelaterat våld Hedersrelaterat våld är en extrem form av våld mot kvinnor som främst drabbar flickor och kvinnor med invandrarbakgrund. Detta våldsbrott innebär att män, ofta kollektivt, försöker kontrollera och bestraffa kvinnor som vill frigöra sig och som vågar bestämma över sin sexualitet och sin kropp. Hedersrelaterat våld och förtryck finns i familjer/släkter med en patriarkal utgångspunkt. Individen är då underordnad gruppen som äger och tar yttersta ansvar för familjens heder respektive skam. Männens och gruppens heder är direkt avhängig gruppens kvinnliga medlemmars faktiska eller påstådda relationer och sexuella beteende. I det faktiska våldet och förtrycket är utövaren oftast en man i nära relation till offret som oftast är en ung kvinna. Andra kvinnor i nära relation till offret kan indirekt eller direkt utgöra ett stöd till förtrycket som öppet stöds av kollektivet. 15 FN: s generalförsamling antog 2001 en resolution om avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn. Resolutionen slår fast att det är statens ansvar att förhindra och utreda dessa brott, samt att underlåtenhet att skydda offren utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna. 12 Brottsförebyggande rådet. Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. Idéskrift nr 9, Rapport 2002:8. 13 Socialstyrelsen. Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdens personal Brottsförebyggande rådet. Grov kvinnofridskränkning en kartläggning. BRÅ-rapport 2000: Länsstyrelsen Östra Götaland 7

9 11. Handlingsprogram 11.1 Syfte och perspektiv Syftet med Uddevallas kvinnofridsarbete är främst att förebygga våld samt tillgodose misshandlade kvinnors och deras barns behov av skydd och stöd. Handlingsplanen har anlagt ett brett perspektiv och omfattar såväl förebyggande arbete som insatser i akut skede med såväl de misshandlade kvinnorna och deras barn som de misshandlade männen som målgrupp. Särskild hänsyn tas till speciellt utsatta kvinnogrupper. Strategierna för att uppnå handlingsplanens mål är kommunövergripande och inriktade på samverkan. Avgörande för det konkreta utvecklingsarbetet är respektive organisations handlingsplan Olika aktörers ansvar och verksamhetsområde Kommunens ansvar i kvinnofridsfrågan styrs framför allt av Socialtjänstlagen i vilken ansvaret konkretiseras som Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.. 16 I en lagrådsremiss från regeringen föreslås följande tillägg; Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.. 17 I Kvinnofridspropositionen betonas att socialtjänsten aktivt ska erbjuda information och hjälp till misshandlade kvinnor. Kvinnomisshandel förekommer i familjer som socialtjänsten kommer i kontakt med. En hög medvetenhet och kunskap kring problemen är därmed viktigt. 18 Barnen i de familjer där mannen misshandlar kvinnan har särskilt behov av att uppmärksammas och få stöd. Enligt lagen har myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten skyldighet att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om behov av skydd för minderårig. Även allmänheten bör anmäla om man ser barn som är i behov av skydd eller hjälp. i Uddevalla har sedan hösten 2005 ett handlingsprogram för våld mot kvinnor och barn i nära relationer. I handlingsprogrammet behandlas socialtjänstens ansvar och verksamheter inom området Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdens ansvar styrs främst av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som i sin portalparagraf har pekar ut målet som en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. HSL betonar vikten av helhetssyn på patienten och att beakta psykosociala faktorer. I HSL finns även bestämmelser om att förebygga ohälsa och om skyldighet att verka för att förebygga sjukdom eller skada Socialtjänstlagen (SoL 2001:453, 5 kap. 11 ) 17 Lagrådsremiss Barn som bevittnat våld. Regeringen. 18 Regeringens proposition 1997/98:55, Kvinnofrid, Näringsdepartementet. 19 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 8

10 Hälso- och sjukvården möter många våldsutsatta kvinnor som söker för somatiska och psykiska symtom. Primärvården, akutmottagning, psykiatri, mödravård, företagshälsovård och ungdomsmottagning m.fl. har en viktig uppgift i att upptäcka och stötta kvinnor som varit utsatta för våld. Även här är hög medvetenhet och kunskap om problemen viktigt. Hälso- och sjukvården har även en viktig roll i att föra noggrann dokumentation för att rättsintyg vid misshandel av kvinnor blir korrekta. I Uddevalla finns handlingsrutiner i samarbete mellan akutmottagningen och kuratorsavdelningen som innebär att samtliga personer som inkommer till Uddevalla sjukhus på grund av uppsåtligt våld erbjuds kontakt med kurator. Någon aktuell gemensam handlingsplan för NU-sjukvårdens/Primärvårdens arbete med våld mot kvinnor finns inte i Uddevalla Rättsväsendet Effektiva ingripanden mot våld och hot mot kvinnor i nära relationer bygger på samverkan och en väl fungerande rättskedja. Det innebär allt från tydlig dokumentation av skador, brottsplats och förhör till snabba skyddsåtgärder, utredningar och lagföringar. Polisutbildningen har under senare år utvidgat de delar som behandlar våld mot kvinnor i nära relationer. I rättegångsbalken framgår att när polisen får kännedom om ett misshandelsbrott ska anmälan upptas och förundersökning inledas. 20 Anmälan kan göras av kvinnan själv men också av andra. Polisen i Uddevalla arbetar efter en handlingsplan för Polismyndigheten i Västra Götaland från Handlingsplanen behandlar bl.a. ingripande, upprättande av anmälan, brottsutredning samt skyddande åtgärder. Handlingsplanen fastslår att polismyndigheten ska ha utsedda kvinnofridssamordnare med kontaktpersoner inom respektive närpolisområde. Handlingsplanen ska följas upp årligen till länspolismästaren. En brottsförebyggare arbetar särskilt med utåtriktat förebyggande arbete bl.a. i form av information på skolor och till olika befolkningsgrupper, samverkan med andra myndigheter och organisationer samt kontakter med Brottsofferjour/Kvinnojour. Brottsförebyggaren är även kvinnofridssamordnare. Åklagarmyndigheten ansvarar för förundersökning och beslut om anhållan vid våld mot kvinnor som faller under allmänt åtal. Frivården kommer i kontakt med gärningsmännen vid personutredning eller i samband med övervakning vid skyddstillsyn, kontraktsvård eller villkorlig frigivning. Frivårdens målsättning är att verka för att de dömda inte återfaller i brott och för en positiv anpassning i samhället. För att nå detta arbetar man med påverkansprogram (IDAP) för hela familjen, i dagsläget arbetar de enbart med dömda men ser en utvecklingsmöjlighet i att arbeta även med icke dömda män Frivilligorganisationer I Uddevalla finns ett flertal frivilligorganisationer som på olika sätt arbetar med insatser mot våld mot kvinnor, följande är de mest aktiva inom området: 20 Rättegångsbalk (1942:740) 9

11 Kvinnojouren Kaprifolen är en politiskt och religiöst obunden förening som hjälper kvinnor som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexualiserat våld. Kvinnojouren bedriver rådgivning samt erbjuder stöd och skyddat boende för kvinnor och barn. Internationella Kvinnoföreningens ändamål är att höja livskvaliteten hos kvinnor i Uddevalla genom att informera om kvinnors rättigheter och skyldigheter, stärka kvinnors självförtroende samt hjälpa kvinnor att integreras i det svenska samhället. Brottsofferjouren (BOJ) är en politiskt och religiöst obunden organisation med uppgift att hjälpa och stötta brottsoffer. BOJ ger samtalsstöd samt medverkar i kontakter med myndigheter och som vittnesstöd vid rättegång. Utöver dessa Uddevallalokaliserade organisationer finns bl.a.: Mansjouren Västra Götaland som är en ideell organisation som i huvudsak ger stöd, hjälp och rådgivning till män. Mansjouren erbjuder telefonservice och hembesök samt jourboende. Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare (NÄFFS) organiserar socialt engagerade personer och frivilliga samhällsarbetare som övervakare inom kriminalvården och kontaktpersoner/familjer inom socialtjänsten. Föreningen stödjer medlemmarna i deras uppdrag samt informerar organisationer och myndigheter i syfte att öka förståelsen för behovet av stöd till socialt utsatta personer. Barnens rätt i samhället (BRIS) har hjälptelefon för barn i behov av hjälp och stöd. Dessutom finns ett flertal organisationer som arbetar med opinionsbildning mm Mål Övergripande mål för Uddevallas arbete mot våld mot kvinnor är: Att kvinnor i Uddevalla ska känna sig säkra och trygga och själva kunna bestämma över sitt liv. Att minska antalet fall av våld mot kvinnor i ; att minska antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor samt att minska negativa konsekvenser för kvinnor och barn i samband med våld mot kvinnor. Handlingsplanen beskriver strategier för övergripande samverkan, långsiktigt förebyggande arbete samt insatser i akut skede. 10

12 11.4 Strategier Övergripande samverkan Att öka omfattningen och kvaliteten på samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer Strategi Aktivitet Ansvarig Utveckla samarbetet Kommunövergripande handlingsplan Hälsopolitiska rådet mellan olika myndigheter och Samverkansgrupp FRIDSAM Folkhälsosekreteraren är sammankallande frivilligorganisationer inom Uddevalla kommun Kontaktpersoner hos de olika aktörerna Polisen Åklagarmyndigheten Frivården NU-sjukvården Primärvården Barn och utbildning Kvinnojouren Kaprifolen Utveckla samarbetet med organisationer i andra kommuner Utveckla och kvalitetssäkra arbetet för att förebygga och lindra konsekvenserna av våld mot kvinnor Gemensamma årliga utbildningsdagar/studiebesök Samlad information hos berörda aktörer med handlingsplaner och samverkansinformation Gemensamma resurser för utbildning, utveckling, informationsmaterial mm. Handläggningsrutiner/handlingsplaner inom respektive verksamhet 21 Fridsamgruppen samt övriga aktörer Fridsamgruppen Samtliga aktörer inom respektive ansvarsområde Polisen Åklagarmyndigheten Frivården NU-sjukvården Primärvården Barn och utbildning Kvinnojouren Kaprifolen Mått för uppföljning Följande mått för övergripande samverkan följs upp i Välfärdsbokslutet: Antal deltagande i utbildningsaktiviteter. Antal aktörer med handläggningsrutiner/handlingsplan. 21 Handlingsrutiner/Handlingsplan ska innehålla strategier för utsatta grupper, förebyggande och akuta insatser, samverkan med andra instanser samt utifrån den aktuella verksamhetens inriktning beskriva insatser för såväl kvinnor, män som barn. 11

13 Långsiktigt förebyggande arbete Att åstadkomma en attitydförändring bland allmänheten avseende våld mot kvinnor. Att kvinnor i Uddevalla ska känna sig säkra och trygga och själva kunna bestämma över sitt liv - minska antalet fall av våld mot kvinnor i - minska antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor. Att öka kunskapen om våld mot kvinnor för att öka uppmärksamheten på dold/öppen misshandel hos allmänhet och professionella. Strategi Målgrupp Aktivitet Ansvarig Allmänhet Föreläsningar etc. Fridsamgruppen Stöd till frivilligorganisationer med inriktning mot våld mot kvinnor Kultur och fritid Tidigt förebyggande av kränkande beteende och främjande av respekt och jämställdhet mellan kvinnor och män Barn och ungdom Undervisning om samlevnad, attityder och beteende i förskola/skola Barn och utbildning Män och kvinnor med invandrarbakgrund Information om kvinnors rättigheter inom SFI, till invandrarföreningar samt i samtalsgrupper för invandrarkvinnor Kultur och fritid Genom rådgivning och stöd oavsett språk Ökad kunskap för tidig upptäckt av våld i familj Kvinnor och män Personal som arbetar med barn och ungdom Personal som möter kvinnor/familjer Samtalsstöd och rådgivning Utbildning om signaler och behov hos barn som lever i familjer där våld förekommer Utbildning om signaler och behov hos kvinnor som är utsatta för våld NU-sjukvården Primärvården Samtliga aktörer inom respektive ansvarsområde Samtliga aktörer inom respektive ansvarsområde Mått för uppföljning Följande mått för långsiktigt förebyggande arbete följs upp i Välfärdsbokslutet: Antal anmälda våldsbrott Stöd till frivilligorganisationer med inriktning mot våld mot kvinnor. Utbildningsinsatser 12

14 Insatser i akut skede Att kvinnor som utsätts för relationsbetingat våld får hjälp och stöd genom samordnade insatser. Att barn som lever i familjer där våld förekommer uppmärksammas och får hjälp och stöd. Att män som misshandlar och/eller är i riskzonen för detta får hjälp och stöd. Att utredningar om våld mot kvinnor bedrivs så att brott beivras och redan begångna brott blir bedömda så att rättsäkerheten upprätthålls för både kvinnor och män. Strategi Målgrupp Aktivitet Ansvarig Unga kvinnor Informationsbroschyr anpassad för målgruppen Fridsamgruppen Kunskap om vart man kan vända sig för stöd och hjälp Stöd till våldsutsatta kvinnor Stöd till barn som lever i familjer där våld förekommer Kvinnor med invandrarbakgrund Översättningar av informationsmaterial till de vanligaste invandrarspråken Kvinnor i allmänhet Informationsbroschyr Fridsamgruppen Handläggningsrutiner/ handlingsplaner inom respektive verksamhet Våldsutsatta kvinnor, särskild uppmärksamhet riktad till utsatta grupper Barn som lever i familjer där våld förekommer Skyddat boende vid behov Ekonomiskt och praktiskt stöd Samtalsstöd i kris Samtalsstöd enskilt och i grupp NU-sjukvården Primärvården Polis Kvinnojouren Kaprifolen Brottsofferjouren Kvinnojouren Kaprifolen NU-sjukvården Primärvården Stöd till förövare i syfte att förändra Förövare Behandlingsprogram för dömda beteende Förövare Behandlingsprogram utan dom Kriminalvården Frivården NU-sjukvården Primärvården Hög rättssäkerhet Misshandlade kvinnor, förövare Snabb och korrekt utredning vid brott Rättsväsendet NU-sjukvården Primärvården Mått för uppföljning Följande mått för insatser i akut skede följs upp i Välfärdsbokslutet: Antal besöksnätter/samtal på Kvinnojouren Kaprifolen 13

15 11.5 Särskilt prioriterade utvecklingsområden Stöd till våldsutsatta kvinnor Idag finns inget skyddat boende för misshandlade kvinnor som kan ta emot missbrukande eller psykiskt sjuka kvinnor. Kvinnojourens lokaler och bemanning motsvarar inte de behov som ställs för detta. På grund av lokalernas utformning kan inte heller rullstolsburna kvinnor tas emot på Kvinnojouren Kaprifolen. För att tillgodose behov för alla invånare oavsett handikapp, sjukdom etc. behövs en lösning även för dessa utsatta grupper. Tillgång till tolk vid besök inom vård, kvinnojour/brottsofferjour, polis, socialtjänst etc. är avgörande för att ett gott bemötande, skydd och rättssäkerhet ska säkerställas för misshandlade kvinnor utan kunskap i svenska språket. Kvinnojouren tar idag emot våldsutsatta kvinnor och deras barn i det akuta skedet. Kvinnorna och barnen blir sedan inte helt sällan kvar på kvinnojouren under en längre tid p.g.a. olika omständigheter som ekonomi, bostadssituation mm. Periodvis kan kvinnojouren därför vara tvungen att neka andra kvinnor skydd p.g.a. platsbrist Stöd till kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld Kunskapen om och rutiner för att bemöta och skydda kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld behöver utvecklas i Uddevalla Stöd till unga kvinnor Vid diskussioner i Ungdomsfullmäktige och Ungdomsrådet framkom behov av information om vart unga kan vända sig för stöd i frågor kring våld mot kvinnor. Det kan handla om såväl egen utsatthet för våld och trakasserier som erfarenheter av att leva i en familj där våld förekommer Stöd till barn Barn och ungdomar tar skada av att leva med våld i familjen. Sämst mår de som både är vittne till våld och själva blir utsatta. Dessa barns behov av samtalsstöd enskilt eller i grupp är inte fullt tillgodosett i Uddevalla. Detta gäller både de barn som vistas på Kvinnojouren Kaprifolen, barn som lever i familjer där våld förekommer och barn som tidigare upplevt våld i familjen Stöd till män Resurser i form av samtalsstöd enskilt eller i grupp för män som misshandlar är idag nästan obefintliga i Uddevalla. Om våldet mot kvinnor ska kunna minskas krävs att männen kan få hjälp att hantera kris, konflikter och aggressioner Förebyggande insatser För att öka jämställdheten och förändra attityder mot våld har förskola/skola en viktig uppgift. Att utveckla arbetet med Livskunskap i skolan eller liknande där värderingar, samlevnad, attityder och beteende diskuteras är viktigt för att såväl främja den psykiska hälsan i allmänhet som förebygga våld och kränkande behandling av kvinnor. Viktigt att poängtera är dock att alla vuxna i samhället har ett ansvar för att ta ställning mot våldet och ingripa till stöd och skydd för de utsatta. För detta krävs forum för diskussion kring mäns våld mot kvinnor i t.ex. media, i form av föräldrastöd, vid öppna föreläsningar och i frivilligorganisationer. 14

16 Vid frågor angående handlingsplanen kontakta: Folkhälsosekreterare Ylva Bryngelsson Tfn E-post:

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor UDDEVALLA KOMMUN Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av KF XXXXXXX Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2.

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Hedersrelaterat våld Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Handlingsplan mot hedersrelaterat våld för Falköpings socialtjänst I Falköpings kommun finns personer som är utsatta

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män.

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män. I Landstinget Gunilla Lillhager, kurator och arbetsterapienhet Gunilla Apell, h3lso- och sjukvårdsenheten DALARNA RIKTLINJE - VALD I NÄRA RELATIONER Datum 2011-09-20 Beteckningfdiarienr LD11/02248 1(6)

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

Rätten till kvinnofrid

Rätten till kvinnofrid LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Rätten till kvinnofrid Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor i län Meddelande 2001: 29 701-0792-1997 Förord Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Ändrad 2006-05-04 Sida 1 (9) Senast reviderad: 2007-12-03 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar. Styrdokument Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 86 Giltighetstid 2019-12-31 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Handlingsplan mot Våld i nära relationer Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden

Handlingsplan mot Våld i nära relationer Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden Åstorps kommuns Handlingsplan mot Våld i nära relationer Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden Beslutat av Socialnämnden 2014-02-17 Dnr 2014/15 1 Innehållsförteckning 1.INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Gemensamt handlingsprogram för personalgrupper i Lindesbergs kommun som möter våldsutsatta kvinnor eller män och barn som bevittnat våld i nära relation samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Länsgruppen för Kvinnofrid i Jönköpings län Förord Mäns fysiska, sexuella eller psykiska våld mot kvinnor är ett allvarligt hinder för jämställdhet. Mäns våld mot

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Datum 20 11-09-20. Ert datum

Datum 20 11-09-20. Ert datum I l andstinget ~ DAlARNA CENTRA L FÖRVALTNING Hälso- och sjukvårdsenheten. Gu nilla Apell LANDSTINGSDIREKTÖRE NS VERKSTÄLLIGHETSBESLUT 15/11 Datum 20 11-09-20 Beteckn:ngld,anenf LD11/02248 1(1) Ert datum

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 Närvarande: Eva Kullenberg (FP) Åsa Larsson (S) Gudrun Rhodén (SD) Sven-Erik Paulsson (SD) Anne Viljevik-Hall (EP) Gunilla

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer