Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet"

Transkript

1 Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum:

2 1 Projektets kvalitets- och miljöplan 2 Checklistor 3 Dagbok 4 Provningar 5 Avvikelser

3 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Projekt nummer: < Projektnr > Projektbenämning: < Projektbenämning > 1 Orientering Ange vad som ska utföras och vem som är uppdragsgivare. 2 Beställare < Namn > < Adress > Tele: < Telefonnr > < Postadress > Fax: < Faxnummer > 3 Konsult < Företag AB > Projektledare: < Projektledare > Projektets miljö- och kvalitetsansvarig: < Miljö- och kvalitetsansvarig > Projektets arbetsledare: < Arbetsledare > Projektets ansvarsmontör: < Ansvarsmontör> Övrig bemanning: < Övrig bemanning > 4 Underkonsult < Företag > < Kontaktperson > < Adress > Tele: < Telefonnr > < Postadress > Fax: < Faxnummer > < Är bedömning av underkonsult utförd > 5 Organisation Projektledare < Namn > MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Projektets miljö- och kvalitetsansvarig < Namn > Projektets arbetsledare < Namn > Projektets ansvarsmontör < Namn > Nedan anges roller och kriterier för olika områden. Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Ekonomi Totalansvarig Projektledare Daglig ekonomi Ansvarig Arbetsledare Juridik Totalansvarig Projektledare

4 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Daglig juridik Ansvarig Arbetsledare Planering, Samordningsans Projektledare insatser av varig resurser, inköp Daglig planering. Ansvarig Ansvarsmont Arbetsledare etc. Leda och fördela arbete ör Utför Ansvar Arbetsledare materialberedning, inköp och planering av resurser Planerar det dagliga materialbehovet och erforderlig arbetslag Ansvar Ansvarsmontör Kontrollerar att Ansvar Ansvarsmontör levererat material vad gäller fabrikat, typ, mängd, kvalitet etc. överensstämmer med gällande handlingar Besiktningar Ombud Projektledare Deltar Arbetsledare Garantifrågor Ansvarig Projektledare Underlag för miljöledningss ystemet Ansvarig Ledning Projektledare Kompetens 5 års erfarenhet i rörbranschen, kunnig i entreprenadjuridik, byggregler, ADBsystem, arbetarskydds- och MBL-lagar. Minst 3 års erfarenhet som självständig arbetande montör. Giltigt certifikat för Heta arbeten Projektledare Arbetsledare Ansvarsmontör

5 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Kvalitet Insatt i regler Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Ansvarsmontör Dagligt Ansvarig Arbetsledare kvalitetsarbete Kontrollera att material och resurser överensstämmer med företagets miljömål inom ramen för projekt Ansvarig Arbetsledare Ansvar inom Ansvarig Ansvarsmontör arbetslaget Miljö Insatt i regler Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Ansvarsmontör Dagligt miljöarbete Ansvarig Arbetsledare Kontrollera att Ansvarig Arbetsledare material och resurser överensstämmer med företagets kvalitetsmål inom ramen för projekt Ansvar inom Ansvarig Ansvarsmontör arbetslaget Kvalitetspolicy Uppfylla kraven Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Kvalitetsplan Ajourhålla och uppfylla kraven Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Byggsamråd Enligt PBL Deltar Miljö- och kvalitetsansvar ig Arbetsledare Egenkontroll Ajourhålla och uppfylla kraven Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Arbetsledare

6 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Utför egenkontroll Ansvarig Ansvarsmontör med dokumentation Provningar Ajourhålla blanketter och dokumentation Ansvarig Arbetsledare Utför provningar Ansvarig Ansvarsmontör med dokumentation Miljöaspekter Identifieras och dokumenteras Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar Ansvarig Ansvarig Ansvarig Deltar Deltar Deltar Deltar ig Miljö- och kvalitetsansvar ig Ansvarsmontör Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare Ansvarsmontör Arbetsledare Ansvarsmontör Miljö- och kvalitetsansvarig Avvikelser Följa upp med korrigerande åtgärder beträffande miljöarbetet efter projektets avslut Rapportera avvikelser i utförande Dokumentation Upprättar dokumentation inför projektavslut Granskningsmöten Projekteringsmöten Planeringsmöten Samordningsmöten Byggmöten Deltar Arbetsledare Övriga möten Deltar Arbetsledare 6 Precisering av projekt Vad ska rivas/installeras? Var sker installation förråd/källare/offentlig miljö/inomhus/utomhus? Krav på klimat värme/kyla/fukt för installationen? Skyddsåtgärder invallning/inbyggnad/avspärrning? Kapacitet på installationen? Tryck/flöden på installationen? Krävs rening/filter för installationen? Krävs märkning/skyltar/förbud?

7 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Vad gäller för avfallshantering? Vilket material/kopplingar ska användas? 7 Mötesrutiner 7.1 Planerings- och samordningsmöten Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Agenda: Genomgång av projektet Kontroll mot checklista/offert/projektbekräftelse Krav från myndigheter eller andra intressenter Fördelning av arbete Planering (el, vatten, sanering, provtagning, utrustning) Inköp (material, underkonsulter) Tidsplan Skyddsåtgärder (skyddsutrustning, avspärrning) Avfallshantering (sortering, hantering, bortforsling) Kundens egendom (hantering, förvaring, märkning) MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Bygg- och projekteringsmöten Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Agenda: Uppföljning av projektet Avstämning mot checklista/offert/projektbekräftelse Tidshållning Budgeterade kostnader Utvärdering av organisation (tillräckliga resurser?) Utbildning (information om handhavande) Skyddsåtgärder (skyddsutrustning, avspärrning) Underhåll (rening, smörjning, kontrollpunkter) Uppföljning och utvärdering av miljöaspekter (se pkt 9) 7.3 Granskningsmöte Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Agenda: Uppföljning av projektet Avstämning mot checklista/offert/projektbekräftelse Kapacitetsprov Dokumentation (handhavandemanual, test)

8 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Inköp (garantisedlar, fakturor) 7.4 Övriga möten (internt/externt) Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Frekvens: Vid behov Agenda: Föregående protokoll Kvarstående frågor Arbetsläge Arbetskraftsituation Tidplan Samordning (uppdragsgivare, underkonsult) Arbetsplatsen (ordningsfrågor mm) Installation (VVS, luft, el, vatten) Byggfrågor (mark, hus) Utrustning (handlingar) Säkerhetsfrågor Besiktning och provning 8 Tidplan Arbetet påbörjas: < Ange datum/tid för uppstart > Granskningshandlingar: Tillstånd/anmälan? Kalkyler? Ritningar? Beställningsunderlag? Arbetet avslutas: < Ange datum/tid då arbetet ska vara färdigt > MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Hänvisning till upprättad tidplan. 9 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring kommer att ske enligt denna plan och i tillämpliga delar i enlighet med Företagets ledningssystem. 9.1 Kontroll, granskning och verifiering Kontroll, granskning och verifiering sker mot denna plan, checklistor och eventuellt andra handlingar som styr projektet.

9 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Följande kvalitetskritiska moment i projektet har identifierats Tidplan? Kapacitet (flöden/tryck)? Hållfasthet? Underhåll (åtkomlighet, serviceintervall, tillgänglighet till service)? Driftsäkerhet (garantisedlar)? Användarvänlighet (övervakning, larm, felsökning) Kompetens (utbildning, support, manualer)? 10 Miljösäkring Miljökraven i projektet kommer att ske utifrån de specifika miljökrav beställaren har ställt samt utifrån de egna miljökraven som finns identifierade som betydande miljöaspekter i våra checklistor i denna projektpärm. Lista de miljöaspekter som har identifierats i projektet och eventuella åtgärder. Utvärdering sker på avslutande möte. 11 Lagar och krav Berörda lagar och krav framgår av projektets checklistor i denna projektpärm. 12 Nödlägesberedskap Beskrivning av nödlägesberedskap i projektet MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Tillgång till släckutrustning? Kontrollerad släckutrustning? Utbildad personal (heta arbeten)? Utrymningsvägar utmärkta? Avspärrning (hindra obehöriga tillträde)? Städning (avlägsna brännbart material)? Underlätta släckning (larm, sprinkler, brandvakt)?

10 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 13 Inköp Mottagningskontroll (kvalitet, miljökrav) Kontroll av dokumentation (handhavande manual, garantisedlar) Erfarenhet/referenser på underleverantörer? Skydd (stöldrisk) Hantering (väderkänsligt, fukt, bräckligt) 14 Dagbok Dagboksanteckningar förs under projektets gång. 15 Ändringar av projekt Ange hur ändringar som uppkommer i projektet ska ske. Ex ändringar i projektet ska dokumenteras och godkännas av beställare. Ändringar och tilläggsarbeten får ej påbörjas förrän ett godkännande har erhållits från beställaren. 16 Ekonomi Ange budget om den finns upprättat. 17 Dokumenthantering Ansvarig från företaget tillsammans med kund kommer överens om hur dokument skall hanteras i projektet. 18 Uppföljning och utvärdering av miljöaspekter Uppföljning och utvärdering av miljöaspekter sker i samband med avslutande möte. 19 Instrumentkontroll Instrument som används i projektet underhålls och kalibreras enligt fabrikantens anvisningar. MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva < Datum > < Företag AB > < Affärsområde / Enhet > < Namn > < Namn > Chef Projektledare

11 U P P D A T E R I N G LAGFÖRTECKNING FÖRETAG AB (FÖRETAG) Detta är en förteckning över de lagar, förordningar och föreskrifter från centrala sektorsmyndigheter samt branschföreskrifter som berör Företag AB (FÖRE- TAG). Den senaste uppdateringen av dokumentet anges till höger i dokumentets sidhuvud. Nedan följer en förklaring av rubrikerna i tabellen. Förteckningens omfattning Förteckningen behandlar svensk miljölagstiftning som är direkt tillämplig på verksamheterna. Förteckningens innehåll och struktur Förteckning behandlar i nummerordning de kapitel i miljöbalken som FÖRETAG berörs av. Om det till ett av dessa kapitel finns följdlagstiftning (förordningar eller föreskrifter från myndigheter med sektorsansvar) som FÖRETAG också berörs av, anges denna i anslutning till kapitlet. Förteckningen redovisar även den miljölagstiftning som berör FÖRETAG, men som ligger utanför miljöbalken samt viss arbetsmiljölagstiftning som kan ha indirekt påverkan på den yttre miljön. Förteckningen innehåller också rekommendationer som man bör beakta i sitt miljöarbete (se rubrik Verktyg i miljöarbetet ). Förklaring av tabellrubriker Den senaste uppdateringen av dokumentet anges till vänster i dokumentets sidhuvud. Nedan följer en förklaring av rubrikerna i tabellen. FÖRESKRIFT Föreskriftens namn NR Föreskriftens nummer i den svenska författningssamlingen (SFS) eller i sektorsmyndigheters författningssamlingar. NFS = Naturvårdsverket. KIFS = Kemikalieinspektionen. AFS = Arbetsmiljöverket. Räddningsverket = SRVFS. Myndigheternas författningssamlingar hittas enklast på följande Internetadresser. Naturvårdsverket Räddningsverket Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket SÄ SÄ (senaste ändring). Den senaste ändringen som införts i föreskriften. Ändringen anges med årtal samt löpnummer. Då ändring inte skett i den ursprungliga föreskriften anges detta med INNEHÅLL SÅ BERÖRS FÖRETAG En kortfattad beskrivning i rubrikform av viktiga paragrafer i föreskriften. En kortfattad sammanfattning av hur företaget berörs av en föreskrift eller enskild paragraf i angiven föreskrift. BERÖR HANTERAS GENOM Anger, med initialer, berörda ansvariga inom företaget. Anger vilka rutiner etc. som säkerställer att föreskriften följs. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 1 (26)

12 I N N E H Å L L U P P D A T E R I N G Område, åtgärd eller objekt Sida i förteckningen Område, åtgärd eller objekt Sida i förteckningen 1. Verksamhetsövergripande 4. Byggnation 1.1 Krav på kunskap, försiktighet, produktval m.m Krav i samband med ny-, om och tillbyggnation Verksamhetsutövares egenkontroll Viss arbetsmiljölagstiftning (ej uttömmande) 1.3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Systematisk arbetsmiljöarbete Avgifter, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska produkter 6. Brandfarliga & explosiva varor 2.1 Klassificering & märkning av kemiska produkter Förvaring av bränsle och tillstånd Tillhandhållande av produktinformation (VIB) Föreståndare Förvaring av KP Brand & vatten 2.4 Förbud och restriktioner för kemiska produkter Brandsyn och utrustning för brand Köldmedier (Freoner CFC, HCFC samt HFC) Aggregat som innehåller CFC, HCFC, HFC etc Batterier Importavgift & återtagningsskyldighet Verktyg i miljöarbetet & lokala krav 8.1 Exempel på användbara verktyg i miljöarbetet Lokala föreskrifter till skydd för hälsa & miljö Avfall & farligt avfall 9. Övriga krav (uppdateras inte av Carl Bro) 3.1 Allmänt om avfall & avfallshantering Företags egna krav eller branschöverenskommelser 3.2 Farligt avfall (Lysrör, spillolja, glykol m.m.) 13 Förkortningar i kolumn Berör 3.3 Batterier Krav på sortering m.m. 14 VD 3.4 Lokala föreskrifter om avfallshantering 14 MS 3.5 Producentansvar - Förpackningar 15 Ekonomichef 3.6 Returpapper Förbrukade elektriska & elektronsiska produkter Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 2 (26)

13 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 1.1 Krav på kunskap, försiktighet, produktval m.m. Miljöbalken Kap 2 SFS 1998: :1014 Allmänna hänsynsregler 2 Kunskapskravet 3 Försiktighetsprincipen 3 Principen om bästa möjliga teknik 4 Produktvalsprincipen 5 Hushålls-/Kretsloppsprincipen 6 Val av plats 7 Rimlighetsavvägning De allmänna hänsynsreglerna ska tillämpas vid alla enskilda åtgärder och aktiviteter inom verksamheten som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. FÖRETAG berörs främst av kunskapskravet, försiktighetsprincipen samt produktvalsprincipen. Observera att det är FÖRE- TAG som ska kunna bevisa att verksamheten bedrivs eller kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. 2 Kunskapskravet FÖRETAG ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet och skada. Detta gäller såväl kunskap om den miljölagstiftning som berör verksamheten som kunskap om hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljö. 3 Försiktighetsprincipen FÖRETAG ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter eller påverkan på miljön motverkas eller förebyggs samt genom egna undersökningar eller liknande hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. VD 3 Principen om bästa möjliga teknik FÖRETAG ska använda sig av bästa möjliga teknik i syfte att förebygga skador på miljön och olägenheter för människors hälsa. Inom begreppet ryms både använd teknologi och det sätt på vilket en anläggning konstrueras, utformas, byggs, underhålls, leds och drivs samt avvecklas och tas ur bruk. Observera att tekniken måste från teknisk och ekonomisk synpunkt vara möjlig att använda inom branschen. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 3 (26)

14 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 4 Produktvalsprincipen FÖRETAG ska undvika att köpa in och använda kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön. Sådana kemiska produkter ska undvikas eller ersättas med mindre riskabla eller ofarliga alternativ om FÖRETAG ändå uppnår samma ändamål med användningen. 5 Hushållningsprincipen & Kretsloppsprincipen Hushållningsprincipen = FÖRETAG ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt, och minimera förbrukningen av sådan resurser. Kretsloppsprincipen = Principen tar sikte på slutna materialflöden, d.v.s. vad som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas. Principernas avsikt är att leda utvecklingen mot ett mer resurssnålt samhälle, men de är svåra att tillämpa på grund av att det idag saknas konkreta exempel från myndigheterna på åtgärder och alternativ som främjar respektive princip. 6 Lokaliseringsprincipen För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområde (annat än helt tillfälligt) ska sådan plats väljas som bäst främjar en hållbar utveckling och ett tillgodoseende av miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 och 4 kap). Bestämmelsen är främst ett instrument för myndigheter i samband med olika prövningar och kan t.ex. beröra FÖRETAG i samband med ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 4 (26)

15 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Rimlighetsavvägning Kraven på hänsyn i miljöbalken 2 kap. 2-5 (de allmänna hänsynsreglerna som redovisas ovan) gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt nyttan av försiktighetsårgärder beaktas i jämförelse med kostnaden för sådana åtgärder. 8 Ansvar för skadad miljö Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. 9 Slutavvägning Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 5 (26)

16 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 1.2 Verksamhetsutövares egenkontroll Miljöbalken Kap 26 SFS 1998: : Egenkontroll (Anges här på grund av kopplingen till kunskapskravet, MB 2 kap 2 ) 20 Miljörapport FÖRETAG ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön motverkas eller förebyggs. FÖRETAG ska också genom egna undersökningar hålla sig underrättat om verksamhetens påverkan på miljön. FÖRE- TAG omfattas ej av egenkontrollen då verksamheten ej är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt MB kap 9, VD FÖRETAG s miljöledningssystem Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll [till 26 kap. 19 miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll] NFS 2001: Naturvårdsverkets allmänna råd preciserar kravet på egenkontroll i miljöbalken 26 kap 19 och i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Rådet kompletteras av Naturvårdsverkets handbok 2001:3 Egenkontroll en fortlöpande process. För kännedom. Kraven på egenkontroll konkretiseras i Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll. I det allmänna rådet preciseras egenkontrollens omfattning, kravet på kunskaper, krav på planering, beräkningar, mätningar, risker och riskbedömningar, undersökningar etc. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 6 (26)

17 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998: Förordningen avser gäller endast yrkesmässiga verksamheter och åtgärder som är tillstånds- eller anmälningsplikiga enligt 9 eller kap MB. Preciserade regler om egenkontroll Bestämmelserna om egenkontroll innebär I huvudsak att verksamhetsutövaren ska ha en fastställs intern ansvarsfördelning för de frågor som gäller för den del av verksamheten som regleras enligt miljöbalken och dess bestämmelser, Fortlöpande och systematiskt ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt, Enligt en särskild plan ska kontrollera att utrustning mm för drift och kontroll hålls I gott skick, Ska upprätta en preciserad förteckning över de kemiska ämnen och produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från miljö- och hälsosynpunkt, Ska ha rutiner för rapportering och utredning av olyckor och tillbud som kan leda till olägenheter för hälsan eller miljön, samt, Ska dokumentera dessa uppgifter och hålla dem à jour. Tillse att rutiner och instruktioner finns för att kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten. Motsvarande krav finns också I standarden ISO MS Miljöledningssystemet Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 7 (26)

18 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 1.3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöbalken kap 9 SFS 1998: :1014 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet avser all användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft, vatten eller annan risk (olägenhet för människors hälsa eller miljön). Anger tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter. Definierar olägenhet för människors hälsa. Innehåller bestämmelser för bostäder och lokaler för allmänna ändamål samt grundvattentäkter och djur. Ger möjlighet till kommunala föreskrifter. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998: Avgifter, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöbalken Kap 27 Avgifter Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. SFS 1998: :845 Bilagan anger vilka miljöfarliga verksamheter/åtgärder som är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Innehåller särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 2005:1050 Gemensamma regler Den som är skyldig att betala avgift ska lämna de uppgifter som behövs för att avgiften el ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Verksamhetsutövaren betalar avgift efter beslut av myndighet. Kommunens avgifter Kommunerna får ta ut avgift för prövning och tillsyn samt debitera renhållningsavgift. Kommunfullmäktige får själv meddela föreskrifter om vilka avgifter kommunen ska ta ut för att täcka kostnader för den prövning och tillsyn enligt miljöbalken som kommunen utför. FÖRETAG:s verksamheten är av typ övrig verksamhet och är varken tillstånds- eller anmälningspliktig men omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser. I bilagan till förordning (1998:899) anges om en verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. 6 MB. Ändringar i verksamheten som kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga skall alltid anmälas till myndighet innan genomförande. Tillämpa tidigt samråd med myndighet vid förändring. För kännedom. Klassning av verksamhet ligger till grund för att ta ut avgift för prövning och tillsyn från kommunen. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 8 (26)

19 2 K E M I S K A P R O D U K T E R U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 2.1 Klassificering & märkning av kemiska produkter Miljöbalken Kap 14 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 1998:808 SFS 1998: :1014 Kemiska produkter (KP) 2 Definition av KP 2006: Bemyndiganden till Kemikalieinspektionen att meddela ytterligare krav t.ex. avseende kunskap, försiktighetsmått och produktinformation. FÖRETAG köper in kemiska produkter för att användas i den interna verksamheten, t.ex. i verkstaden. Företaget ska beakta produktvalsprincipen vid inköp av kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter. Företaget ska i sammanhanget också beakta PRIO- och Begränsningsdatabasen. Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7 Klassificering och märkning av KP I de fall FÖRETAG köper in miljö- och hälsofarliga kemiska produkter bör FÖRETAG se till att den levererade produkten uppfyller märkningskravet. 2.2 Tillhandhållande av produktinformation (VIB) Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer Kap 4 KIFS 1998:8 KIFS 2006:4 Varuinformationsblad (VIB) 1 Tillämpningsområde 2 Skyldighet 4-5 Utformning och innehåll 5 Obligatoriska rubriker Kemikalieinspektionen har upphävt samtliga gällande allmänna råd som tillkommit under åren Dessa upphävs genom det allmänna rådet 2006:1. FÖRETAG ska i detta sammanhang kontrollera att tillsända och översända VIB uppfyller de krav som stadgas i KIFS 1998:8 Kap 4 FÖRETAG ska också inneha varuinformationsblad eller liknande skyddsinformation för kemiska produkter som används i verksamheten, om de produkter som köps in omfattas av krav på VIB. Detta i enlighet med kunskapskravet (MB 2 kap 2 ) och AFS 2000:4 om kemiska arbetsmiljörisker. Vid rengöring i offentliga lokaler eller bostäder får medel som innehåller nonylfenol ej användas. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 9 (26)

20 2 K E M I S K A P R O D U K T E R U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 2.3 Förvaring av KP Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer Kap 3 KIFS 1998:8 KIFS 2006:4 5 Förvaring av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter (KP) (Produkter som listas i KIFS 2005:5, se ovan). 7 Förvaring av tillståndspliktiga KP FÖRETAG ska förvara miljö- och hälsofarliga kemiska produkter så att hälso- och miljörisker förebyggs. Ev. tillståndspliktiga kemiska produkter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Detaljföreskrifter om hantering och lagring ska finnas angivet under rubrik 7 i varuinformationsbladet (VIB) för respektive produkt som hanteras inom FÖRE- TAG och som omfattas av VIB. En enkel tumregel är att en kemisk produkt som är märkt med farlighetssymbol utgör en miljö- och/eller hälsofarlig kemisk produkt 2.4 Förbud och restriktioner för kemiska produkter Förordning om förbud mm. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter SFS 1998: :848 1 Förordningen gäller i fråga om: 1. Kadmiumämnen 2. Klorerade lösningsmedel 3. Kvicksilver 4. Kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i elektriska och elek-troniska produkter, 5. Tungmetaller i förpackningar 6. ammunition som innehåller bly, och 7. Vissa andra hälso- eller miljöfarliga KP eller varor Förordningen innehåller restriktioner och förbud mot vissa typer av kemiska produkter. FÖRE- TAG bör känna till förordningen i samband med inköp av kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 10 (26)

21 2 K E M I S K A P R O D U K T E R U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 2.5 Köldmedier (Freoner CFC, HCFC samt HFC) Förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet Förordning om HFC SFS 2002:187 SFS 1995: Aggregat som innehåller CFC, HCFC, HFC etc. Statens naturvårdsverks föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC (Köldmediekungörelsen) SNFS 1992: Batterier Importavgift & återtagningsskyldighet Förordning om batterier SFS 1997: :213 CFC, HCFC mm. 4 Förbud mot CFC samt förbud och restriktioner för HCFC 5 och bilaga 1, 2 och 3. Produkter/varor som innehåller skumplast som har tillverkats med CFC & HCFC 14 Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar skall hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut. 1998:952 2 Ytterligare föreskrifter kan meddelas av Naturvårdsverket. 2003:11 1 Tillämpningsområde 8, Bilaga 1 Utrustning av aggregat 14 Krav för installation, reparation och andra ingrepp. 15 Kompetenskrav 16 Rapporteringsskyldighet 28 Anmälningsskyldighet 2005: Återtagningsplikt för blybatterier med vikt över tre (3) kg. CFC får inte användas som arbetsmedium from 31/ Undantag görs för befintliga stationära anläggningar med en köldmediemängd av 900 gram eller mindre. HCFC får inte användas som arbetsmedium vid nyproduktion och nyinstallation av anläggningar sedan 31/ HCFC får användas för påfyllning av befintliga anläggningar t.o.m. 31/ och som arbetsmedium tills vidare. För restriktioner för produkter/varor som innehåller skumplast som har tillverkats med CFC & HCFC se 5 och bilaga 1, 2 och 3. Inga restriktioner finns avseende påfyllnad eller användande av HFC. Bestämmelserna rör kylsystemen i bilar (mobila aggregat) och stationära kylaggregat etc. i FÖRETAG s fastigheter. Mobila och stationära aggregat innehållande ozonnedbrytande köldmedier eller HFC-köldmedier ska utrustas, brukas, underhållas, märkas och kontrolleras i enlighet med föreskriften. För stationära anläggningar med en kölmediemängd överstigande 10 kg gäller också att sådana anläggningar ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning; och att resultat från återkommande kontroll ska senast den 31 mars varje år rapporteras till samma myndighet. Kasserade blybatterier med en vikt över tre (3) kg, t.ex. Företagtbatterier till fordon kan återlämnas till leverantören, som i detta sammanhang har s.k. återtagningsplikt. Påfyllning och användning av CFC är straffsanktionerat, se förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, Rubrik 5.3. Detsamma gäller för påfyllning av HCFC. Underlåtelse att inlämna rapport från den återkommande kontrollen är straffsanktionerad, se förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, Rubrik 5.6. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 11 (26)

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt november2002 Naturvårdsverket Kundtjänst 106 48 Stockholm Tfn: 08-698 12 00 Fax: 08-698 15 15 E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se ISBN 91-620-5253-5.pdf Elektronisk

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer