Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet"

Transkript

1 Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum:

2 1 Projektets kvalitets- och miljöplan 2 Checklistor 3 Dagbok 4 Provningar 5 Avvikelser

3 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Projekt nummer: < Projektnr > Projektbenämning: < Projektbenämning > 1 Orientering Ange vad som ska utföras och vem som är uppdragsgivare. 2 Beställare < Namn > < Adress > Tele: < Telefonnr > < Postadress > Fax: < Faxnummer > 3 Konsult < Företag AB > Projektledare: < Projektledare > Projektets miljö- och kvalitetsansvarig: < Miljö- och kvalitetsansvarig > Projektets arbetsledare: < Arbetsledare > Projektets ansvarsmontör: < Ansvarsmontör> Övrig bemanning: < Övrig bemanning > 4 Underkonsult < Företag > < Kontaktperson > < Adress > Tele: < Telefonnr > < Postadress > Fax: < Faxnummer > < Är bedömning av underkonsult utförd > 5 Organisation Projektledare < Namn > MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Projektets miljö- och kvalitetsansvarig < Namn > Projektets arbetsledare < Namn > Projektets ansvarsmontör < Namn > Nedan anges roller och kriterier för olika områden. Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Ekonomi Totalansvarig Projektledare Daglig ekonomi Ansvarig Arbetsledare Juridik Totalansvarig Projektledare

4 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Daglig juridik Ansvarig Arbetsledare Planering, Samordningsans Projektledare insatser av varig resurser, inköp Daglig planering. Ansvarig Ansvarsmont Arbetsledare etc. Leda och fördela arbete ör Utför Ansvar Arbetsledare materialberedning, inköp och planering av resurser Planerar det dagliga materialbehovet och erforderlig arbetslag Ansvar Ansvarsmontör Kontrollerar att Ansvar Ansvarsmontör levererat material vad gäller fabrikat, typ, mängd, kvalitet etc. överensstämmer med gällande handlingar Besiktningar Ombud Projektledare Deltar Arbetsledare Garantifrågor Ansvarig Projektledare Underlag för miljöledningss ystemet Ansvarig Ledning Projektledare Kompetens 5 års erfarenhet i rörbranschen, kunnig i entreprenadjuridik, byggregler, ADBsystem, arbetarskydds- och MBL-lagar. Minst 3 års erfarenhet som självständig arbetande montör. Giltigt certifikat för Heta arbeten Projektledare Arbetsledare Ansvarsmontör

5 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Kvalitet Insatt i regler Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Ansvarsmontör Dagligt Ansvarig Arbetsledare kvalitetsarbete Kontrollera att material och resurser överensstämmer med företagets miljömål inom ramen för projekt Ansvarig Arbetsledare Ansvar inom Ansvarig Ansvarsmontör arbetslaget Miljö Insatt i regler Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Ansvarsmontör Dagligt miljöarbete Ansvarig Arbetsledare Kontrollera att Ansvarig Arbetsledare material och resurser överensstämmer med företagets kvalitetsmål inom ramen för projekt Ansvar inom Ansvarig Ansvarsmontör arbetslaget Kvalitetspolicy Uppfylla kraven Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Kvalitetsplan Ajourhålla och uppfylla kraven Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Byggsamråd Enligt PBL Deltar Miljö- och kvalitetsansvar ig Arbetsledare Egenkontroll Ajourhålla och uppfylla kraven Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Arbetsledare

6 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Utför egenkontroll Ansvarig Ansvarsmontör med dokumentation Provningar Ajourhålla blanketter och dokumentation Ansvarig Arbetsledare Utför provningar Ansvarig Ansvarsmontör med dokumentation Miljöaspekter Identifieras och dokumenteras Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar Ansvarig Ansvarig Ansvarig Deltar Deltar Deltar Deltar ig Miljö- och kvalitetsansvar ig Ansvarsmontör Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare Ansvarsmontör Arbetsledare Ansvarsmontör Miljö- och kvalitetsansvarig Avvikelser Följa upp med korrigerande åtgärder beträffande miljöarbetet efter projektets avslut Rapportera avvikelser i utförande Dokumentation Upprättar dokumentation inför projektavslut Granskningsmöten Projekteringsmöten Planeringsmöten Samordningsmöten Byggmöten Deltar Arbetsledare Övriga möten Deltar Arbetsledare 6 Precisering av projekt Vad ska rivas/installeras? Var sker installation förråd/källare/offentlig miljö/inomhus/utomhus? Krav på klimat värme/kyla/fukt för installationen? Skyddsåtgärder invallning/inbyggnad/avspärrning? Kapacitet på installationen? Tryck/flöden på installationen? Krävs rening/filter för installationen? Krävs märkning/skyltar/förbud?

7 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Vad gäller för avfallshantering? Vilket material/kopplingar ska användas? 7 Mötesrutiner 7.1 Planerings- och samordningsmöten Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Agenda: Genomgång av projektet Kontroll mot checklista/offert/projektbekräftelse Krav från myndigheter eller andra intressenter Fördelning av arbete Planering (el, vatten, sanering, provtagning, utrustning) Inköp (material, underkonsulter) Tidsplan Skyddsåtgärder (skyddsutrustning, avspärrning) Avfallshantering (sortering, hantering, bortforsling) Kundens egendom (hantering, förvaring, märkning) MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Bygg- och projekteringsmöten Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Agenda: Uppföljning av projektet Avstämning mot checklista/offert/projektbekräftelse Tidshållning Budgeterade kostnader Utvärdering av organisation (tillräckliga resurser?) Utbildning (information om handhavande) Skyddsåtgärder (skyddsutrustning, avspärrning) Underhåll (rening, smörjning, kontrollpunkter) Uppföljning och utvärdering av miljöaspekter (se pkt 9) 7.3 Granskningsmöte Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Agenda: Uppföljning av projektet Avstämning mot checklista/offert/projektbekräftelse Kapacitetsprov Dokumentation (handhavandemanual, test)

8 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Inköp (garantisedlar, fakturor) 7.4 Övriga möten (internt/externt) Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Frekvens: Vid behov Agenda: Föregående protokoll Kvarstående frågor Arbetsläge Arbetskraftsituation Tidplan Samordning (uppdragsgivare, underkonsult) Arbetsplatsen (ordningsfrågor mm) Installation (VVS, luft, el, vatten) Byggfrågor (mark, hus) Utrustning (handlingar) Säkerhetsfrågor Besiktning och provning 8 Tidplan Arbetet påbörjas: < Ange datum/tid för uppstart > Granskningshandlingar: Tillstånd/anmälan? Kalkyler? Ritningar? Beställningsunderlag? Arbetet avslutas: < Ange datum/tid då arbetet ska vara färdigt > MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Hänvisning till upprättad tidplan. 9 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring kommer att ske enligt denna plan och i tillämpliga delar i enlighet med Företagets ledningssystem. 9.1 Kontroll, granskning och verifiering Kontroll, granskning och verifiering sker mot denna plan, checklistor och eventuellt andra handlingar som styr projektet.

9 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Följande kvalitetskritiska moment i projektet har identifierats Tidplan? Kapacitet (flöden/tryck)? Hållfasthet? Underhåll (åtkomlighet, serviceintervall, tillgänglighet till service)? Driftsäkerhet (garantisedlar)? Användarvänlighet (övervakning, larm, felsökning) Kompetens (utbildning, support, manualer)? 10 Miljösäkring Miljökraven i projektet kommer att ske utifrån de specifika miljökrav beställaren har ställt samt utifrån de egna miljökraven som finns identifierade som betydande miljöaspekter i våra checklistor i denna projektpärm. Lista de miljöaspekter som har identifierats i projektet och eventuella åtgärder. Utvärdering sker på avslutande möte. 11 Lagar och krav Berörda lagar och krav framgår av projektets checklistor i denna projektpärm. 12 Nödlägesberedskap Beskrivning av nödlägesberedskap i projektet MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Tillgång till släckutrustning? Kontrollerad släckutrustning? Utbildad personal (heta arbeten)? Utrymningsvägar utmärkta? Avspärrning (hindra obehöriga tillträde)? Städning (avlägsna brännbart material)? Underlätta släckning (larm, sprinkler, brandvakt)?

10 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 13 Inköp Mottagningskontroll (kvalitet, miljökrav) Kontroll av dokumentation (handhavande manual, garantisedlar) Erfarenhet/referenser på underleverantörer? Skydd (stöldrisk) Hantering (väderkänsligt, fukt, bräckligt) 14 Dagbok Dagboksanteckningar förs under projektets gång. 15 Ändringar av projekt Ange hur ändringar som uppkommer i projektet ska ske. Ex ändringar i projektet ska dokumenteras och godkännas av beställare. Ändringar och tilläggsarbeten får ej påbörjas förrän ett godkännande har erhållits från beställaren. 16 Ekonomi Ange budget om den finns upprättat. 17 Dokumenthantering Ansvarig från företaget tillsammans med kund kommer överens om hur dokument skall hanteras i projektet. 18 Uppföljning och utvärdering av miljöaspekter Uppföljning och utvärdering av miljöaspekter sker i samband med avslutande möte. 19 Instrumentkontroll Instrument som används i projektet underhålls och kalibreras enligt fabrikantens anvisningar. MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva < Datum > < Företag AB > < Affärsområde / Enhet > < Namn > < Namn > Chef Projektledare

11 U P P D A T E R I N G LAGFÖRTECKNING FÖRETAG AB (FÖRETAG) Detta är en förteckning över de lagar, förordningar och föreskrifter från centrala sektorsmyndigheter samt branschföreskrifter som berör Företag AB (FÖRE- TAG). Den senaste uppdateringen av dokumentet anges till höger i dokumentets sidhuvud. Nedan följer en förklaring av rubrikerna i tabellen. Förteckningens omfattning Förteckningen behandlar svensk miljölagstiftning som är direkt tillämplig på verksamheterna. Förteckningens innehåll och struktur Förteckning behandlar i nummerordning de kapitel i miljöbalken som FÖRETAG berörs av. Om det till ett av dessa kapitel finns följdlagstiftning (förordningar eller föreskrifter från myndigheter med sektorsansvar) som FÖRETAG också berörs av, anges denna i anslutning till kapitlet. Förteckningen redovisar även den miljölagstiftning som berör FÖRETAG, men som ligger utanför miljöbalken samt viss arbetsmiljölagstiftning som kan ha indirekt påverkan på den yttre miljön. Förteckningen innehåller också rekommendationer som man bör beakta i sitt miljöarbete (se rubrik Verktyg i miljöarbetet ). Förklaring av tabellrubriker Den senaste uppdateringen av dokumentet anges till vänster i dokumentets sidhuvud. Nedan följer en förklaring av rubrikerna i tabellen. FÖRESKRIFT Föreskriftens namn NR Föreskriftens nummer i den svenska författningssamlingen (SFS) eller i sektorsmyndigheters författningssamlingar. NFS = Naturvårdsverket. KIFS = Kemikalieinspektionen. AFS = Arbetsmiljöverket. Räddningsverket = SRVFS. Myndigheternas författningssamlingar hittas enklast på följande Internetadresser. Naturvårdsverket Räddningsverket Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket SÄ SÄ (senaste ändring). Den senaste ändringen som införts i föreskriften. Ändringen anges med årtal samt löpnummer. Då ändring inte skett i den ursprungliga föreskriften anges detta med INNEHÅLL SÅ BERÖRS FÖRETAG En kortfattad beskrivning i rubrikform av viktiga paragrafer i föreskriften. En kortfattad sammanfattning av hur företaget berörs av en föreskrift eller enskild paragraf i angiven föreskrift. BERÖR HANTERAS GENOM Anger, med initialer, berörda ansvariga inom företaget. Anger vilka rutiner etc. som säkerställer att föreskriften följs. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 1 (26)

12 I N N E H Å L L U P P D A T E R I N G Område, åtgärd eller objekt Sida i förteckningen Område, åtgärd eller objekt Sida i förteckningen 1. Verksamhetsövergripande 4. Byggnation 1.1 Krav på kunskap, försiktighet, produktval m.m Krav i samband med ny-, om och tillbyggnation Verksamhetsutövares egenkontroll Viss arbetsmiljölagstiftning (ej uttömmande) 1.3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Systematisk arbetsmiljöarbete Avgifter, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska produkter 6. Brandfarliga & explosiva varor 2.1 Klassificering & märkning av kemiska produkter Förvaring av bränsle och tillstånd Tillhandhållande av produktinformation (VIB) Föreståndare Förvaring av KP Brand & vatten 2.4 Förbud och restriktioner för kemiska produkter Brandsyn och utrustning för brand Köldmedier (Freoner CFC, HCFC samt HFC) Aggregat som innehåller CFC, HCFC, HFC etc Batterier Importavgift & återtagningsskyldighet Verktyg i miljöarbetet & lokala krav 8.1 Exempel på användbara verktyg i miljöarbetet Lokala föreskrifter till skydd för hälsa & miljö Avfall & farligt avfall 9. Övriga krav (uppdateras inte av Carl Bro) 3.1 Allmänt om avfall & avfallshantering Företags egna krav eller branschöverenskommelser 3.2 Farligt avfall (Lysrör, spillolja, glykol m.m.) 13 Förkortningar i kolumn Berör 3.3 Batterier Krav på sortering m.m. 14 VD 3.4 Lokala föreskrifter om avfallshantering 14 MS 3.5 Producentansvar - Förpackningar 15 Ekonomichef 3.6 Returpapper Förbrukade elektriska & elektronsiska produkter Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 2 (26)

13 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 1.1 Krav på kunskap, försiktighet, produktval m.m. Miljöbalken Kap 2 SFS 1998: :1014 Allmänna hänsynsregler 2 Kunskapskravet 3 Försiktighetsprincipen 3 Principen om bästa möjliga teknik 4 Produktvalsprincipen 5 Hushålls-/Kretsloppsprincipen 6 Val av plats 7 Rimlighetsavvägning De allmänna hänsynsreglerna ska tillämpas vid alla enskilda åtgärder och aktiviteter inom verksamheten som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. FÖRETAG berörs främst av kunskapskravet, försiktighetsprincipen samt produktvalsprincipen. Observera att det är FÖRE- TAG som ska kunna bevisa att verksamheten bedrivs eller kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. 2 Kunskapskravet FÖRETAG ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet och skada. Detta gäller såväl kunskap om den miljölagstiftning som berör verksamheten som kunskap om hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljö. 3 Försiktighetsprincipen FÖRETAG ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter eller påverkan på miljön motverkas eller förebyggs samt genom egna undersökningar eller liknande hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. VD 3 Principen om bästa möjliga teknik FÖRETAG ska använda sig av bästa möjliga teknik i syfte att förebygga skador på miljön och olägenheter för människors hälsa. Inom begreppet ryms både använd teknologi och det sätt på vilket en anläggning konstrueras, utformas, byggs, underhålls, leds och drivs samt avvecklas och tas ur bruk. Observera att tekniken måste från teknisk och ekonomisk synpunkt vara möjlig att använda inom branschen. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 3 (26)

14 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 4 Produktvalsprincipen FÖRETAG ska undvika att köpa in och använda kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön. Sådana kemiska produkter ska undvikas eller ersättas med mindre riskabla eller ofarliga alternativ om FÖRETAG ändå uppnår samma ändamål med användningen. 5 Hushållningsprincipen & Kretsloppsprincipen Hushållningsprincipen = FÖRETAG ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt, och minimera förbrukningen av sådan resurser. Kretsloppsprincipen = Principen tar sikte på slutna materialflöden, d.v.s. vad som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas. Principernas avsikt är att leda utvecklingen mot ett mer resurssnålt samhälle, men de är svåra att tillämpa på grund av att det idag saknas konkreta exempel från myndigheterna på åtgärder och alternativ som främjar respektive princip. 6 Lokaliseringsprincipen För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområde (annat än helt tillfälligt) ska sådan plats väljas som bäst främjar en hållbar utveckling och ett tillgodoseende av miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 och 4 kap). Bestämmelsen är främst ett instrument för myndigheter i samband med olika prövningar och kan t.ex. beröra FÖRETAG i samband med ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 4 (26)

15 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Rimlighetsavvägning Kraven på hänsyn i miljöbalken 2 kap. 2-5 (de allmänna hänsynsreglerna som redovisas ovan) gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt nyttan av försiktighetsårgärder beaktas i jämförelse med kostnaden för sådana åtgärder. 8 Ansvar för skadad miljö Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. 9 Slutavvägning Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 5 (26)

16 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 1.2 Verksamhetsutövares egenkontroll Miljöbalken Kap 26 SFS 1998: : Egenkontroll (Anges här på grund av kopplingen till kunskapskravet, MB 2 kap 2 ) 20 Miljörapport FÖRETAG ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön motverkas eller förebyggs. FÖRETAG ska också genom egna undersökningar hålla sig underrättat om verksamhetens påverkan på miljön. FÖRE- TAG omfattas ej av egenkontrollen då verksamheten ej är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt MB kap 9, VD FÖRETAG s miljöledningssystem Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll [till 26 kap. 19 miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll] NFS 2001: Naturvårdsverkets allmänna råd preciserar kravet på egenkontroll i miljöbalken 26 kap 19 och i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Rådet kompletteras av Naturvårdsverkets handbok 2001:3 Egenkontroll en fortlöpande process. För kännedom. Kraven på egenkontroll konkretiseras i Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll. I det allmänna rådet preciseras egenkontrollens omfattning, kravet på kunskaper, krav på planering, beräkningar, mätningar, risker och riskbedömningar, undersökningar etc. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 6 (26)

17 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998: Förordningen avser gäller endast yrkesmässiga verksamheter och åtgärder som är tillstånds- eller anmälningsplikiga enligt 9 eller kap MB. Preciserade regler om egenkontroll Bestämmelserna om egenkontroll innebär I huvudsak att verksamhetsutövaren ska ha en fastställs intern ansvarsfördelning för de frågor som gäller för den del av verksamheten som regleras enligt miljöbalken och dess bestämmelser, Fortlöpande och systematiskt ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt, Enligt en särskild plan ska kontrollera att utrustning mm för drift och kontroll hålls I gott skick, Ska upprätta en preciserad förteckning över de kemiska ämnen och produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från miljö- och hälsosynpunkt, Ska ha rutiner för rapportering och utredning av olyckor och tillbud som kan leda till olägenheter för hälsan eller miljön, samt, Ska dokumentera dessa uppgifter och hålla dem à jour. Tillse att rutiner och instruktioner finns för att kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten. Motsvarande krav finns också I standarden ISO MS Miljöledningssystemet Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 7 (26)

18 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 1.3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöbalken kap 9 SFS 1998: :1014 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet avser all användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft, vatten eller annan risk (olägenhet för människors hälsa eller miljön). Anger tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter. Definierar olägenhet för människors hälsa. Innehåller bestämmelser för bostäder och lokaler för allmänna ändamål samt grundvattentäkter och djur. Ger möjlighet till kommunala föreskrifter. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998: Avgifter, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöbalken Kap 27 Avgifter Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. SFS 1998: :845 Bilagan anger vilka miljöfarliga verksamheter/åtgärder som är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Innehåller särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 2005:1050 Gemensamma regler Den som är skyldig att betala avgift ska lämna de uppgifter som behövs för att avgiften el ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Verksamhetsutövaren betalar avgift efter beslut av myndighet. Kommunens avgifter Kommunerna får ta ut avgift för prövning och tillsyn samt debitera renhållningsavgift. Kommunfullmäktige får själv meddela föreskrifter om vilka avgifter kommunen ska ta ut för att täcka kostnader för den prövning och tillsyn enligt miljöbalken som kommunen utför. FÖRETAG:s verksamheten är av typ övrig verksamhet och är varken tillstånds- eller anmälningspliktig men omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser. I bilagan till förordning (1998:899) anges om en verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. 6 MB. Ändringar i verksamheten som kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga skall alltid anmälas till myndighet innan genomförande. Tillämpa tidigt samråd med myndighet vid förändring. För kännedom. Klassning av verksamhet ligger till grund för att ta ut avgift för prövning och tillsyn från kommunen. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 8 (26)

19 2 K E M I S K A P R O D U K T E R U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 2.1 Klassificering & märkning av kemiska produkter Miljöbalken Kap 14 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 1998:808 SFS 1998: :1014 Kemiska produkter (KP) 2 Definition av KP 2006: Bemyndiganden till Kemikalieinspektionen att meddela ytterligare krav t.ex. avseende kunskap, försiktighetsmått och produktinformation. FÖRETAG köper in kemiska produkter för att användas i den interna verksamheten, t.ex. i verkstaden. Företaget ska beakta produktvalsprincipen vid inköp av kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter. Företaget ska i sammanhanget också beakta PRIO- och Begränsningsdatabasen. Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7 Klassificering och märkning av KP I de fall FÖRETAG köper in miljö- och hälsofarliga kemiska produkter bör FÖRETAG se till att den levererade produkten uppfyller märkningskravet. 2.2 Tillhandhållande av produktinformation (VIB) Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer Kap 4 KIFS 1998:8 KIFS 2006:4 Varuinformationsblad (VIB) 1 Tillämpningsområde 2 Skyldighet 4-5 Utformning och innehåll 5 Obligatoriska rubriker Kemikalieinspektionen har upphävt samtliga gällande allmänna råd som tillkommit under åren Dessa upphävs genom det allmänna rådet 2006:1. FÖRETAG ska i detta sammanhang kontrollera att tillsända och översända VIB uppfyller de krav som stadgas i KIFS 1998:8 Kap 4 FÖRETAG ska också inneha varuinformationsblad eller liknande skyddsinformation för kemiska produkter som används i verksamheten, om de produkter som köps in omfattas av krav på VIB. Detta i enlighet med kunskapskravet (MB 2 kap 2 ) och AFS 2000:4 om kemiska arbetsmiljörisker. Vid rengöring i offentliga lokaler eller bostäder får medel som innehåller nonylfenol ej användas. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 9 (26)

20 2 K E M I S K A P R O D U K T E R U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 2.3 Förvaring av KP Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer Kap 3 KIFS 1998:8 KIFS 2006:4 5 Förvaring av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter (KP) (Produkter som listas i KIFS 2005:5, se ovan). 7 Förvaring av tillståndspliktiga KP FÖRETAG ska förvara miljö- och hälsofarliga kemiska produkter så att hälso- och miljörisker förebyggs. Ev. tillståndspliktiga kemiska produkter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Detaljföreskrifter om hantering och lagring ska finnas angivet under rubrik 7 i varuinformationsbladet (VIB) för respektive produkt som hanteras inom FÖRE- TAG och som omfattas av VIB. En enkel tumregel är att en kemisk produkt som är märkt med farlighetssymbol utgör en miljö- och/eller hälsofarlig kemisk produkt 2.4 Förbud och restriktioner för kemiska produkter Förordning om förbud mm. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter SFS 1998: :848 1 Förordningen gäller i fråga om: 1. Kadmiumämnen 2. Klorerade lösningsmedel 3. Kvicksilver 4. Kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i elektriska och elek-troniska produkter, 5. Tungmetaller i förpackningar 6. ammunition som innehåller bly, och 7. Vissa andra hälso- eller miljöfarliga KP eller varor Förordningen innehåller restriktioner och förbud mot vissa typer av kemiska produkter. FÖRE- TAG bör känna till förordningen i samband med inköp av kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 10 (26)

21 2 K E M I S K A P R O D U K T E R U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 2.5 Köldmedier (Freoner CFC, HCFC samt HFC) Förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet Förordning om HFC SFS 2002:187 SFS 1995: Aggregat som innehåller CFC, HCFC, HFC etc. Statens naturvårdsverks föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC (Köldmediekungörelsen) SNFS 1992: Batterier Importavgift & återtagningsskyldighet Förordning om batterier SFS 1997: :213 CFC, HCFC mm. 4 Förbud mot CFC samt förbud och restriktioner för HCFC 5 och bilaga 1, 2 och 3. Produkter/varor som innehåller skumplast som har tillverkats med CFC & HCFC 14 Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar skall hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut. 1998:952 2 Ytterligare föreskrifter kan meddelas av Naturvårdsverket. 2003:11 1 Tillämpningsområde 8, Bilaga 1 Utrustning av aggregat 14 Krav för installation, reparation och andra ingrepp. 15 Kompetenskrav 16 Rapporteringsskyldighet 28 Anmälningsskyldighet 2005: Återtagningsplikt för blybatterier med vikt över tre (3) kg. CFC får inte användas som arbetsmedium from 31/ Undantag görs för befintliga stationära anläggningar med en köldmediemängd av 900 gram eller mindre. HCFC får inte användas som arbetsmedium vid nyproduktion och nyinstallation av anläggningar sedan 31/ HCFC får användas för påfyllning av befintliga anläggningar t.o.m. 31/ och som arbetsmedium tills vidare. För restriktioner för produkter/varor som innehåller skumplast som har tillverkats med CFC & HCFC se 5 och bilaga 1, 2 och 3. Inga restriktioner finns avseende påfyllnad eller användande av HFC. Bestämmelserna rör kylsystemen i bilar (mobila aggregat) och stationära kylaggregat etc. i FÖRETAG s fastigheter. Mobila och stationära aggregat innehållande ozonnedbrytande köldmedier eller HFC-köldmedier ska utrustas, brukas, underhållas, märkas och kontrolleras i enlighet med föreskriften. För stationära anläggningar med en kölmediemängd överstigande 10 kg gäller också att sådana anläggningar ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning; och att resultat från återkommande kontroll ska senast den 31 mars varje år rapporteras till samma myndighet. Kasserade blybatterier med en vikt över tre (3) kg, t.ex. Företagtbatterier till fordon kan återlämnas till leverantören, som i detta sammanhang har s.k. återtagningsplikt. Påfyllning och användning av CFC är straffsanktionerat, se förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, Rubrik 5.3. Detsamma gäller för påfyllning av HCFC. Underlåtelse att inlämna rapport från den återkommande kontrollen är straffsanktionerad, se förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, Rubrik 5.6. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 11 (26)

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

Laglista KAMBER-Skåne

Laglista KAMBER-Skåne Laglista KAMBER-Skåne Sid 1 Lagar och förordningar MILJÖBALK (1988:808) MB 1:a KAP Miljöbalkens mål och tillämpningsområden 2:a KAP Allmänna hänsynsregler 1. Bevisbörderegeln: Vad säger lagen? Miljöbalkens

Läs mer

Dokumentnamn och uppdateringsinfo

Dokumentnamn och uppdateringsinfo Arbetsmiljö allmänt SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag (1977:1160) t.o.m. SFS 2010:1225 SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) t.o.m. SFS 2009:1164 AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

Läs mer

2014:901 http://www.lagr ummet.se/ 2012:430 1 Övergripande. BusinessResult Sverige AB 2015-04-20 1 (11)

2014:901 http://www.lagr ummet.se/ 2012:430 1 Övergripande. BusinessResult Sverige AB 2015-04-20 1 (11) MILJÖBALKEN SFS 1998:808 Kap 1. Mål och tillämpningsområde Kap 2. Allmänna hänsynsregler 2014:901 http://www.lagr umme/ 2012:430 1 Övergripande. Genom att arbeta med http://www.lagr Syftet är att främja

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Allmän miljölagstiftning. Avfall. Dokumentnamn

Allmän miljölagstiftning. Avfall. Dokumentnamn Allmän miljölagstiftning Högskolelag (1992:1434) (1 kap. 5 ) Miljöbalk (1998:808) Sveriges nationella miljökvalitetsmål Uppsala läns regionala miljömål Avfall Avfallsförordning (2001:1063) Föreskrifter

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m; beslutad den 7 september 1993. SNFS 1993:7 MS:62

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem PRESENTATION INNEHÅLL Lagkrav och myndigheter Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt Hantering av specifika problem LAGKRAV OCH MYNDIGHETER LAGSTIFTNING Svensk lagstiftning Lag Förordning

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

MILJÖKONSULTER. 6. (2006:1014) 2 kap, 1 : ny rubrik : Tillämpning och bevisbörda

MILJÖKONSULTER. 6. (2006:1014) 2 kap, 1 : ny rubrik : Tillämpning och bevisbörda Sida 1 (6) ENVIVEs urval av de senaste ändringarna i lagstiftningen (1, 2 De senaste ändringarna avser tidsperioden från 2006-08-01 till 2007-01-01 Vänligen notera att er verksamhet kan beröras även av

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(7) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att

Läs mer

Egenkontroll. enligt miljöbalken

Egenkontroll. enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Innehåll 3 Egenkontroll enligt miljöbalken 4 Planering och kontroll av verksamheten 5 Egenkontrollen - ett ständigt pågående arbete 6 Lagstiftning, krav, beslut och domar

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Taxebilaga 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN Avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på ärenden markerade med i taxebilaga 1 och 2 är: 1 240 kronor

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 1.

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Bostadsändamål Annat ändamål av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Allmän miljölagstiftning

Allmän miljölagstiftning Laglista miljö 1(16) Karolina Kjellberg Karolina Kjellberg Allmän miljölagstiftning Länk Sveriges nationella miljökvalitetsmål Länk Uppsala läns regionala miljömål SFS 1992:1434 Högskolelag (1992:1434)

Läs mer

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN Taxebilaga 1 Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Tabell 1: Miljöskydd Grundförfattning (senaste ändring) Miljöbalken SFS 1998:808 (2005:571) Miljöbalken SFS 1998:808 (2005:571)

Tabell 1: Miljöskydd Grundförfattning (senaste ändring) Miljöbalken SFS 1998:808 (2005:571) Miljöbalken SFS 1998:808 (2005:571) Sida 1 (21) ENVIVEs exempel på en lagförteckning för ett företag (notera att er verksamhet kan beröras även av andra lagkrav som inte ingår i detta exempel) (Behöver ni hjälp med utforma och/eller regelbundet

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS 2013-02-12 FASTIGHETSÄGARNA GFR BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING Fastighetsägare hörde av sig med frågor om kommunens tillsyn Fastighetsägare har uttryckt

Läs mer

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den 1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den Miljöbalken och författningar med stöd av miljöbalken uppdaterad Kapitel i Miljöbalken Förordning/Paragraf Hur uppfyller vi

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1) Miljö- och byggnadsnämnden ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE PARAGRAF 156, 2015-10-19 BILAGA 2 TILL TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 1 (7) Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Läs mer

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav.

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav. arkiveras som redovisande dokument. Utgåva 2 Sid. 1(6) 2011-10-25 Lag Hur berörs vi Hur gör vi Kommentarer Dat./Sign Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter.

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden ANMÄLAN 1 (6) om miljöfarlig verksamhet enligt 10 miljöprövningsförordningen Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet Anmälningspliktig

Läs mer

Miljölagstiftning. Gudrun Bremle

Miljölagstiftning. Gudrun Bremle Miljölagstiftning 2012 Gudrun Bremle Miljöproblemens ändrade karaktär Komplexitet Globalt Regionalt Lokalt 1950 1970 1990 Planetens gränser Prof. Johan Rockström Stockholms universitet Hållbar utveckling

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. 1(6) Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 14-03-26 56 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. Med h avses gällande timavgift. ALLMÄNNA

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken AXEBILAGA 1 1 (5) Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken a = timtaxa (timavgift) = timtaxa x nedlagd tid i ärendet ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM. (2 KAP illsyn i övrigt illsyn

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan gå i varandra.

Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan gå i varandra. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND PM 2005-08-26 sid 1 (7) PM Hantering av verksamhetsavfall Denna PM syftar till att ge en kortfattad vägledning om vad som gäller för avfallshanteringen ute på olika företag beträffande

Läs mer

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare Sanering av PCB Information till fastighetsägare 2 FOTO: Leif Gustavsson, LG foto Visste du att... Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att undersöka om PCB finns i byggnader byggda eller renoverade

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn Sid 1(6) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen

Läs mer