Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet"

Transkript

1 Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum:

2 1 Projektets kvalitets- och miljöplan 2 Checklistor 3 Dagbok 4 Provningar 5 Avvikelser

3 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Projekt nummer: < Projektnr > Projektbenämning: < Projektbenämning > 1 Orientering Ange vad som ska utföras och vem som är uppdragsgivare. 2 Beställare < Namn > < Adress > Tele: < Telefonnr > < Postadress > Fax: < Faxnummer > 3 Konsult < Företag AB > Projektledare: < Projektledare > Projektets miljö- och kvalitetsansvarig: < Miljö- och kvalitetsansvarig > Projektets arbetsledare: < Arbetsledare > Projektets ansvarsmontör: < Ansvarsmontör> Övrig bemanning: < Övrig bemanning > 4 Underkonsult < Företag > < Kontaktperson > < Adress > Tele: < Telefonnr > < Postadress > Fax: < Faxnummer > < Är bedömning av underkonsult utförd > 5 Organisation Projektledare < Namn > MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Projektets miljö- och kvalitetsansvarig < Namn > Projektets arbetsledare < Namn > Projektets ansvarsmontör < Namn > Nedan anges roller och kriterier för olika områden. Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Ekonomi Totalansvarig Projektledare Daglig ekonomi Ansvarig Arbetsledare Juridik Totalansvarig Projektledare

4 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Daglig juridik Ansvarig Arbetsledare Planering, Samordningsans Projektledare insatser av varig resurser, inköp Daglig planering. Ansvarig Ansvarsmont Arbetsledare etc. Leda och fördela arbete ör Utför Ansvar Arbetsledare materialberedning, inköp och planering av resurser Planerar det dagliga materialbehovet och erforderlig arbetslag Ansvar Ansvarsmontör Kontrollerar att Ansvar Ansvarsmontör levererat material vad gäller fabrikat, typ, mängd, kvalitet etc. överensstämmer med gällande handlingar Besiktningar Ombud Projektledare Deltar Arbetsledare Garantifrågor Ansvarig Projektledare Underlag för miljöledningss ystemet Ansvarig Ledning Projektledare Kompetens 5 års erfarenhet i rörbranschen, kunnig i entreprenadjuridik, byggregler, ADBsystem, arbetarskydds- och MBL-lagar. Minst 3 års erfarenhet som självständig arbetande montör. Giltigt certifikat för Heta arbeten Projektledare Arbetsledare Ansvarsmontör

5 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Kvalitet Insatt i regler Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Ansvarsmontör Dagligt Ansvarig Arbetsledare kvalitetsarbete Kontrollera att material och resurser överensstämmer med företagets miljömål inom ramen för projekt Ansvarig Arbetsledare Ansvar inom Ansvarig Ansvarsmontör arbetslaget Miljö Insatt i regler Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Ansvarsmontör Dagligt miljöarbete Ansvarig Arbetsledare Kontrollera att Ansvarig Arbetsledare material och resurser överensstämmer med företagets kvalitetsmål inom ramen för projekt Ansvar inom Ansvarig Ansvarsmontör arbetslaget Kvalitetspolicy Uppfylla kraven Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Kvalitetsplan Ajourhålla och uppfylla kraven Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Byggsamråd Enligt PBL Deltar Miljö- och kvalitetsansvar ig Arbetsledare Egenkontroll Ajourhålla och uppfylla kraven Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar ig Arbetsledare

6 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Område Kriterier Roll Rapportering Befattning Utför egenkontroll Ansvarig Ansvarsmontör med dokumentation Provningar Ajourhålla blanketter och dokumentation Ansvarig Arbetsledare Utför provningar Ansvarig Ansvarsmontör med dokumentation Miljöaspekter Identifieras och dokumenteras Ansvarig Miljö- och kvalitetsansvar Ansvarig Ansvarig Ansvarig Deltar Deltar Deltar Deltar ig Miljö- och kvalitetsansvar ig Ansvarsmontör Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare Ansvarsmontör Arbetsledare Ansvarsmontör Miljö- och kvalitetsansvarig Avvikelser Följa upp med korrigerande åtgärder beträffande miljöarbetet efter projektets avslut Rapportera avvikelser i utförande Dokumentation Upprättar dokumentation inför projektavslut Granskningsmöten Projekteringsmöten Planeringsmöten Samordningsmöten Byggmöten Deltar Arbetsledare Övriga möten Deltar Arbetsledare 6 Precisering av projekt Vad ska rivas/installeras? Var sker installation förråd/källare/offentlig miljö/inomhus/utomhus? Krav på klimat värme/kyla/fukt för installationen? Skyddsåtgärder invallning/inbyggnad/avspärrning? Kapacitet på installationen? Tryck/flöden på installationen? Krävs rening/filter för installationen? Krävs märkning/skyltar/förbud?

7 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Vad gäller för avfallshantering? Vilket material/kopplingar ska användas? 7 Mötesrutiner 7.1 Planerings- och samordningsmöten Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Agenda: Genomgång av projektet Kontroll mot checklista/offert/projektbekräftelse Krav från myndigheter eller andra intressenter Fördelning av arbete Planering (el, vatten, sanering, provtagning, utrustning) Inköp (material, underkonsulter) Tidsplan Skyddsåtgärder (skyddsutrustning, avspärrning) Avfallshantering (sortering, hantering, bortforsling) Kundens egendom (hantering, förvaring, märkning) MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Bygg- och projekteringsmöten Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Agenda: Uppföljning av projektet Avstämning mot checklista/offert/projektbekräftelse Tidshållning Budgeterade kostnader Utvärdering av organisation (tillräckliga resurser?) Utbildning (information om handhavande) Skyddsåtgärder (skyddsutrustning, avspärrning) Underhåll (rening, smörjning, kontrollpunkter) Uppföljning och utvärdering av miljöaspekter (se pkt 9) 7.3 Granskningsmöte Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Agenda: Uppföljning av projektet Avstämning mot checklista/offert/projektbekräftelse Kapacitetsprov Dokumentation (handhavandemanual, test)

8 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Inköp (garantisedlar, fakturor) 7.4 Övriga möten (internt/externt) Kallande: Projektledare Deltagare: Berörda Frekvens: Vid behov Agenda: Föregående protokoll Kvarstående frågor Arbetsläge Arbetskraftsituation Tidplan Samordning (uppdragsgivare, underkonsult) Arbetsplatsen (ordningsfrågor mm) Installation (VVS, luft, el, vatten) Byggfrågor (mark, hus) Utrustning (handlingar) Säkerhetsfrågor Besiktning och provning 8 Tidplan Arbetet påbörjas: < Ange datum/tid för uppstart > Granskningshandlingar: Tillstånd/anmälan? Kalkyler? Ritningar? Beställningsunderlag? Arbetet avslutas: < Ange datum/tid då arbetet ska vara färdigt > MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Hänvisning till upprättad tidplan. 9 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring kommer att ske enligt denna plan och i tillämpliga delar i enlighet med Företagets ledningssystem. 9.1 Kontroll, granskning och verifiering Kontroll, granskning och verifiering sker mot denna plan, checklistor och eventuellt andra handlingar som styr projektet.

9 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 Följande kvalitetskritiska moment i projektet har identifierats Tidplan? Kapacitet (flöden/tryck)? Hållfasthet? Underhåll (åtkomlighet, serviceintervall, tillgänglighet till service)? Driftsäkerhet (garantisedlar)? Användarvänlighet (övervakning, larm, felsökning) Kompetens (utbildning, support, manualer)? 10 Miljösäkring Miljökraven i projektet kommer att ske utifrån de specifika miljökrav beställaren har ställt samt utifrån de egna miljökraven som finns identifierade som betydande miljöaspekter i våra checklistor i denna projektpärm. Lista de miljöaspekter som har identifierats i projektet och eventuella åtgärder. Utvärdering sker på avslutande möte. 11 Lagar och krav Berörda lagar och krav framgår av projektets checklistor i denna projektpärm. 12 Nödlägesberedskap Beskrivning av nödlägesberedskap i projektet MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva Tillgång till släckutrustning? Kontrollerad släckutrustning? Utbildad personal (heta arbeten)? Utrymningsvägar utmärkta? Avspärrning (hindra obehöriga tillträde)? Städning (avlägsna brännbart material)? Underlätta släckning (larm, sprinkler, brandvakt)?

10 VVSteknik.net d.u. värme & sanitet Dokument titel Miljö & kvalitetsplan Vår referens Vårt datum Sidan av 8 13 Inköp Mottagningskontroll (kvalitet, miljökrav) Kontroll av dokumentation (handhavande manual, garantisedlar) Erfarenhet/referenser på underleverantörer? Skydd (stöldrisk) Hantering (väderkänsligt, fukt, bräckligt) 14 Dagbok Dagboksanteckningar förs under projektets gång. 15 Ändringar av projekt Ange hur ändringar som uppkommer i projektet ska ske. Ex ändringar i projektet ska dokumenteras och godkännas av beställare. Ändringar och tilläggsarbeten får ej påbörjas förrän ett godkännande har erhållits från beställaren. 16 Ekonomi Ange budget om den finns upprättat. 17 Dokumenthantering Ansvarig från företaget tillsammans med kund kommer överens om hur dokument skall hanteras i projektet. 18 Uppföljning och utvärdering av miljöaspekter Uppföljning och utvärdering av miljöaspekter sker i samband med avslutande möte. 19 Instrumentkontroll Instrument som används i projektet underhålls och kalibreras enligt fabrikantens anvisningar. MH22S1- Miljö- och kvalitetsplan Utgåva < Datum > < Företag AB > < Affärsområde / Enhet > < Namn > < Namn > Chef Projektledare

11 U P P D A T E R I N G LAGFÖRTECKNING FÖRETAG AB (FÖRETAG) Detta är en förteckning över de lagar, förordningar och föreskrifter från centrala sektorsmyndigheter samt branschföreskrifter som berör Företag AB (FÖRE- TAG). Den senaste uppdateringen av dokumentet anges till höger i dokumentets sidhuvud. Nedan följer en förklaring av rubrikerna i tabellen. Förteckningens omfattning Förteckningen behandlar svensk miljölagstiftning som är direkt tillämplig på verksamheterna. Förteckningens innehåll och struktur Förteckning behandlar i nummerordning de kapitel i miljöbalken som FÖRETAG berörs av. Om det till ett av dessa kapitel finns följdlagstiftning (förordningar eller föreskrifter från myndigheter med sektorsansvar) som FÖRETAG också berörs av, anges denna i anslutning till kapitlet. Förteckningen redovisar även den miljölagstiftning som berör FÖRETAG, men som ligger utanför miljöbalken samt viss arbetsmiljölagstiftning som kan ha indirekt påverkan på den yttre miljön. Förteckningen innehåller också rekommendationer som man bör beakta i sitt miljöarbete (se rubrik Verktyg i miljöarbetet ). Förklaring av tabellrubriker Den senaste uppdateringen av dokumentet anges till vänster i dokumentets sidhuvud. Nedan följer en förklaring av rubrikerna i tabellen. FÖRESKRIFT Föreskriftens namn NR Föreskriftens nummer i den svenska författningssamlingen (SFS) eller i sektorsmyndigheters författningssamlingar. NFS = Naturvårdsverket. KIFS = Kemikalieinspektionen. AFS = Arbetsmiljöverket. Räddningsverket = SRVFS. Myndigheternas författningssamlingar hittas enklast på följande Internetadresser. Naturvårdsverket Räddningsverket Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket SÄ SÄ (senaste ändring). Den senaste ändringen som införts i föreskriften. Ändringen anges med årtal samt löpnummer. Då ändring inte skett i den ursprungliga föreskriften anges detta med INNEHÅLL SÅ BERÖRS FÖRETAG En kortfattad beskrivning i rubrikform av viktiga paragrafer i föreskriften. En kortfattad sammanfattning av hur företaget berörs av en föreskrift eller enskild paragraf i angiven föreskrift. BERÖR HANTERAS GENOM Anger, med initialer, berörda ansvariga inom företaget. Anger vilka rutiner etc. som säkerställer att föreskriften följs. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 1 (26)

12 I N N E H Å L L U P P D A T E R I N G Område, åtgärd eller objekt Sida i förteckningen Område, åtgärd eller objekt Sida i förteckningen 1. Verksamhetsövergripande 4. Byggnation 1.1 Krav på kunskap, försiktighet, produktval m.m Krav i samband med ny-, om och tillbyggnation Verksamhetsutövares egenkontroll Viss arbetsmiljölagstiftning (ej uttömmande) 1.3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Systematisk arbetsmiljöarbete Avgifter, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska produkter 6. Brandfarliga & explosiva varor 2.1 Klassificering & märkning av kemiska produkter Förvaring av bränsle och tillstånd Tillhandhållande av produktinformation (VIB) Föreståndare Förvaring av KP Brand & vatten 2.4 Förbud och restriktioner för kemiska produkter Brandsyn och utrustning för brand Köldmedier (Freoner CFC, HCFC samt HFC) Aggregat som innehåller CFC, HCFC, HFC etc Batterier Importavgift & återtagningsskyldighet Verktyg i miljöarbetet & lokala krav 8.1 Exempel på användbara verktyg i miljöarbetet Lokala föreskrifter till skydd för hälsa & miljö Avfall & farligt avfall 9. Övriga krav (uppdateras inte av Carl Bro) 3.1 Allmänt om avfall & avfallshantering Företags egna krav eller branschöverenskommelser 3.2 Farligt avfall (Lysrör, spillolja, glykol m.m.) 13 Förkortningar i kolumn Berör 3.3 Batterier Krav på sortering m.m. 14 VD 3.4 Lokala föreskrifter om avfallshantering 14 MS 3.5 Producentansvar - Förpackningar 15 Ekonomichef 3.6 Returpapper Förbrukade elektriska & elektronsiska produkter Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 2 (26)

13 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 1.1 Krav på kunskap, försiktighet, produktval m.m. Miljöbalken Kap 2 SFS 1998: :1014 Allmänna hänsynsregler 2 Kunskapskravet 3 Försiktighetsprincipen 3 Principen om bästa möjliga teknik 4 Produktvalsprincipen 5 Hushålls-/Kretsloppsprincipen 6 Val av plats 7 Rimlighetsavvägning De allmänna hänsynsreglerna ska tillämpas vid alla enskilda åtgärder och aktiviteter inom verksamheten som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. FÖRETAG berörs främst av kunskapskravet, försiktighetsprincipen samt produktvalsprincipen. Observera att det är FÖRE- TAG som ska kunna bevisa att verksamheten bedrivs eller kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. 2 Kunskapskravet FÖRETAG ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet och skada. Detta gäller såväl kunskap om den miljölagstiftning som berör verksamheten som kunskap om hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljö. 3 Försiktighetsprincipen FÖRETAG ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter eller påverkan på miljön motverkas eller förebyggs samt genom egna undersökningar eller liknande hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. VD 3 Principen om bästa möjliga teknik FÖRETAG ska använda sig av bästa möjliga teknik i syfte att förebygga skador på miljön och olägenheter för människors hälsa. Inom begreppet ryms både använd teknologi och det sätt på vilket en anläggning konstrueras, utformas, byggs, underhålls, leds och drivs samt avvecklas och tas ur bruk. Observera att tekniken måste från teknisk och ekonomisk synpunkt vara möjlig att använda inom branschen. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 3 (26)

14 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 4 Produktvalsprincipen FÖRETAG ska undvika att köpa in och använda kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön. Sådana kemiska produkter ska undvikas eller ersättas med mindre riskabla eller ofarliga alternativ om FÖRETAG ändå uppnår samma ändamål med användningen. 5 Hushållningsprincipen & Kretsloppsprincipen Hushållningsprincipen = FÖRETAG ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt, och minimera förbrukningen av sådan resurser. Kretsloppsprincipen = Principen tar sikte på slutna materialflöden, d.v.s. vad som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas. Principernas avsikt är att leda utvecklingen mot ett mer resurssnålt samhälle, men de är svåra att tillämpa på grund av att det idag saknas konkreta exempel från myndigheterna på åtgärder och alternativ som främjar respektive princip. 6 Lokaliseringsprincipen För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområde (annat än helt tillfälligt) ska sådan plats väljas som bäst främjar en hållbar utveckling och ett tillgodoseende av miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 och 4 kap). Bestämmelsen är främst ett instrument för myndigheter i samband med olika prövningar och kan t.ex. beröra FÖRETAG i samband med ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 4 (26)

15 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Rimlighetsavvägning Kraven på hänsyn i miljöbalken 2 kap. 2-5 (de allmänna hänsynsreglerna som redovisas ovan) gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt nyttan av försiktighetsårgärder beaktas i jämförelse med kostnaden för sådana åtgärder. 8 Ansvar för skadad miljö Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. 9 Slutavvägning Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 5 (26)

16 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 1.2 Verksamhetsutövares egenkontroll Miljöbalken Kap 26 SFS 1998: : Egenkontroll (Anges här på grund av kopplingen till kunskapskravet, MB 2 kap 2 ) 20 Miljörapport FÖRETAG ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön motverkas eller förebyggs. FÖRETAG ska också genom egna undersökningar hålla sig underrättat om verksamhetens påverkan på miljön. FÖRE- TAG omfattas ej av egenkontrollen då verksamheten ej är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt MB kap 9, VD FÖRETAG s miljöledningssystem Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll [till 26 kap. 19 miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll] NFS 2001: Naturvårdsverkets allmänna råd preciserar kravet på egenkontroll i miljöbalken 26 kap 19 och i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Rådet kompletteras av Naturvårdsverkets handbok 2001:3 Egenkontroll en fortlöpande process. För kännedom. Kraven på egenkontroll konkretiseras i Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll. I det allmänna rådet preciseras egenkontrollens omfattning, kravet på kunskaper, krav på planering, beräkningar, mätningar, risker och riskbedömningar, undersökningar etc. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 6 (26)

17 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998: Förordningen avser gäller endast yrkesmässiga verksamheter och åtgärder som är tillstånds- eller anmälningsplikiga enligt 9 eller kap MB. Preciserade regler om egenkontroll Bestämmelserna om egenkontroll innebär I huvudsak att verksamhetsutövaren ska ha en fastställs intern ansvarsfördelning för de frågor som gäller för den del av verksamheten som regleras enligt miljöbalken och dess bestämmelser, Fortlöpande och systematiskt ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt, Enligt en särskild plan ska kontrollera att utrustning mm för drift och kontroll hålls I gott skick, Ska upprätta en preciserad förteckning över de kemiska ämnen och produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från miljö- och hälsosynpunkt, Ska ha rutiner för rapportering och utredning av olyckor och tillbud som kan leda till olägenheter för hälsan eller miljön, samt, Ska dokumentera dessa uppgifter och hålla dem à jour. Tillse att rutiner och instruktioner finns för att kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten. Motsvarande krav finns också I standarden ISO MS Miljöledningssystemet Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 7 (26)

18 1 V E R K S A M H E T S Ö V E R G R I P A N D E U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 1.3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöbalken kap 9 SFS 1998: :1014 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet avser all användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft, vatten eller annan risk (olägenhet för människors hälsa eller miljön). Anger tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter. Definierar olägenhet för människors hälsa. Innehåller bestämmelser för bostäder och lokaler för allmänna ändamål samt grundvattentäkter och djur. Ger möjlighet till kommunala föreskrifter. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998: Avgifter, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöbalken Kap 27 Avgifter Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. SFS 1998: :845 Bilagan anger vilka miljöfarliga verksamheter/åtgärder som är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Innehåller särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 2005:1050 Gemensamma regler Den som är skyldig att betala avgift ska lämna de uppgifter som behövs för att avgiften el ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Verksamhetsutövaren betalar avgift efter beslut av myndighet. Kommunens avgifter Kommunerna får ta ut avgift för prövning och tillsyn samt debitera renhållningsavgift. Kommunfullmäktige får själv meddela föreskrifter om vilka avgifter kommunen ska ta ut för att täcka kostnader för den prövning och tillsyn enligt miljöbalken som kommunen utför. FÖRETAG:s verksamheten är av typ övrig verksamhet och är varken tillstånds- eller anmälningspliktig men omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser. I bilagan till förordning (1998:899) anges om en verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. 6 MB. Ändringar i verksamheten som kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga skall alltid anmälas till myndighet innan genomförande. Tillämpa tidigt samråd med myndighet vid förändring. För kännedom. Klassning av verksamhet ligger till grund för att ta ut avgift för prövning och tillsyn från kommunen. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 8 (26)

19 2 K E M I S K A P R O D U K T E R U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 2.1 Klassificering & märkning av kemiska produkter Miljöbalken Kap 14 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 1998:808 SFS 1998: :1014 Kemiska produkter (KP) 2 Definition av KP 2006: Bemyndiganden till Kemikalieinspektionen att meddela ytterligare krav t.ex. avseende kunskap, försiktighetsmått och produktinformation. FÖRETAG köper in kemiska produkter för att användas i den interna verksamheten, t.ex. i verkstaden. Företaget ska beakta produktvalsprincipen vid inköp av kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter. Företaget ska i sammanhanget också beakta PRIO- och Begränsningsdatabasen. Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7 Klassificering och märkning av KP I de fall FÖRETAG köper in miljö- och hälsofarliga kemiska produkter bör FÖRETAG se till att den levererade produkten uppfyller märkningskravet. 2.2 Tillhandhållande av produktinformation (VIB) Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer Kap 4 KIFS 1998:8 KIFS 2006:4 Varuinformationsblad (VIB) 1 Tillämpningsområde 2 Skyldighet 4-5 Utformning och innehåll 5 Obligatoriska rubriker Kemikalieinspektionen har upphävt samtliga gällande allmänna råd som tillkommit under åren Dessa upphävs genom det allmänna rådet 2006:1. FÖRETAG ska i detta sammanhang kontrollera att tillsända och översända VIB uppfyller de krav som stadgas i KIFS 1998:8 Kap 4 FÖRETAG ska också inneha varuinformationsblad eller liknande skyddsinformation för kemiska produkter som används i verksamheten, om de produkter som köps in omfattas av krav på VIB. Detta i enlighet med kunskapskravet (MB 2 kap 2 ) och AFS 2000:4 om kemiska arbetsmiljörisker. Vid rengöring i offentliga lokaler eller bostäder får medel som innehåller nonylfenol ej användas. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 9 (26)

20 2 K E M I S K A P R O D U K T E R U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 2.3 Förvaring av KP Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer Kap 3 KIFS 1998:8 KIFS 2006:4 5 Förvaring av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter (KP) (Produkter som listas i KIFS 2005:5, se ovan). 7 Förvaring av tillståndspliktiga KP FÖRETAG ska förvara miljö- och hälsofarliga kemiska produkter så att hälso- och miljörisker förebyggs. Ev. tillståndspliktiga kemiska produkter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Detaljföreskrifter om hantering och lagring ska finnas angivet under rubrik 7 i varuinformationsbladet (VIB) för respektive produkt som hanteras inom FÖRE- TAG och som omfattas av VIB. En enkel tumregel är att en kemisk produkt som är märkt med farlighetssymbol utgör en miljö- och/eller hälsofarlig kemisk produkt 2.4 Förbud och restriktioner för kemiska produkter Förordning om förbud mm. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter SFS 1998: :848 1 Förordningen gäller i fråga om: 1. Kadmiumämnen 2. Klorerade lösningsmedel 3. Kvicksilver 4. Kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i elektriska och elek-troniska produkter, 5. Tungmetaller i förpackningar 6. ammunition som innehåller bly, och 7. Vissa andra hälso- eller miljöfarliga KP eller varor Förordningen innehåller restriktioner och förbud mot vissa typer av kemiska produkter. FÖRE- TAG bör känna till förordningen i samband med inköp av kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 10 (26)

21 2 K E M I S K A P R O D U K T E R U P P D A T E R I N G Föreskrift Nr SÄ Innehåll Så berörs FÖRETAG Berör Hanteras genom 2.5 Köldmedier (Freoner CFC, HCFC samt HFC) Förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet Förordning om HFC SFS 2002:187 SFS 1995: Aggregat som innehåller CFC, HCFC, HFC etc. Statens naturvårdsverks föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC (Köldmediekungörelsen) SNFS 1992: Batterier Importavgift & återtagningsskyldighet Förordning om batterier SFS 1997: :213 CFC, HCFC mm. 4 Förbud mot CFC samt förbud och restriktioner för HCFC 5 och bilaga 1, 2 och 3. Produkter/varor som innehåller skumplast som har tillverkats med CFC & HCFC 14 Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar skall hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut. 1998:952 2 Ytterligare föreskrifter kan meddelas av Naturvårdsverket. 2003:11 1 Tillämpningsområde 8, Bilaga 1 Utrustning av aggregat 14 Krav för installation, reparation och andra ingrepp. 15 Kompetenskrav 16 Rapporteringsskyldighet 28 Anmälningsskyldighet 2005: Återtagningsplikt för blybatterier med vikt över tre (3) kg. CFC får inte användas som arbetsmedium from 31/ Undantag görs för befintliga stationära anläggningar med en köldmediemängd av 900 gram eller mindre. HCFC får inte användas som arbetsmedium vid nyproduktion och nyinstallation av anläggningar sedan 31/ HCFC får användas för påfyllning av befintliga anläggningar t.o.m. 31/ och som arbetsmedium tills vidare. För restriktioner för produkter/varor som innehåller skumplast som har tillverkats med CFC & HCFC se 5 och bilaga 1, 2 och 3. Inga restriktioner finns avseende påfyllnad eller användande av HFC. Bestämmelserna rör kylsystemen i bilar (mobila aggregat) och stationära kylaggregat etc. i FÖRETAG s fastigheter. Mobila och stationära aggregat innehållande ozonnedbrytande köldmedier eller HFC-köldmedier ska utrustas, brukas, underhållas, märkas och kontrolleras i enlighet med föreskriften. För stationära anläggningar med en kölmediemängd överstigande 10 kg gäller också att sådana anläggningar ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning; och att resultat från återkommande kontroll ska senast den 31 mars varje år rapporteras till samma myndighet. Kasserade blybatterier med en vikt över tre (3) kg, t.ex. Företagtbatterier till fordon kan återlämnas till leverantören, som i detta sammanhang har s.k. återtagningsplikt. Påfyllning och användning av CFC är straffsanktionerat, se förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, Rubrik 5.3. Detsamma gäller för påfyllning av HCFC. Underlåtelse att inlämna rapport från den återkommande kontrollen är straffsanktionerad, se förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, Rubrik 5.6. Dok.nr: FH4F, Lagar och andra krav, Förteckning, Utgåva: 4,0, s 11 (26)

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

MILJÖREGLER FÖR BYGGSEKTORN 2015

MILJÖREGLER FÖR BYGGSEKTORN 2015 MILJÖREGLER FÖR BYGGSEKTORN 2015 Förlag och distribution: AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel: 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Förlaget reserverar sig för eventuella felaktigheter i de återgivna texterna.

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar Per Lilliehorn Checklista Checklista Lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Sjunde upplagan, 2012 2 Lagar, förordningar m m

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer