TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation"

Transkript

1 TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation I

2 Teknik och kommunikation I Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation Utbildningsområdet teknik och kommunikation presenteras i tre broschyrer. I Arkitektur och byggande, El- och automationsteknik, Övrig utbildning inom teknik och kommunikation II Maskin-, metall- och energiteknik, Fordons- och transportteknik, Informations- och kommunikationsteknik III Grafisk teknik och medieteknik, Livsmedelsbranschen och bioteknik, Process-, kemi- och materialteknik, Textil- och beklädnadsteknik Med examina inom byggnadsbranschen uppnår man den kompetens som behövs vid själva byggnadsskedet samt vid underhåll av den bebyggda miljön. De yrkeskunniga inom byggnadsbranschen ansvarar både för nybygge och för det kontinuerliga underhållet av byggnader och utrymmen som änvänds som bostäder, arbetsplatser och fritidsutrymmen samt för trafiknät, olika miljökonstruktioner och vatten- och energiförsörjningsnätet. Arbetet på byggplatserna skiljer sig väldigt mycket från arbetet inom massindustrin. De enskilda byggnadsprojekten genomförs enligt planläggningsritningarna på plats och ställe. Utvecklingen av arbetsmetoderna och arbetsredskapen har gjort de allra tyngsta arbetsmomenten lättare, men trots detta förutsätter arbetet på byggplatser en god fysisk kondition. Branschen har tidigare varit mycket konjunkturkänslig, men detta här förändrats under senare tid på grund av att andelen renovering och underhåll har ökat märkbart. De här arbetsområdena är inte lika beroende av konjunkturerna inom byggnadsbranschen och har därför garanterat en stabilare sysselsättning inom branschen. Inom el- och automationsteknikbranschen behövs yrkeskunniga personer för att arbeta med produktion, distribution och överföring av el, elektrifiering, reparation och service av elinstallationer samt automation och underhåll. Med examina inom el- och automationsteknik (grundexamen, yrkesexamina och specialyrkesexamina) uppnår man den kompetens som krävs för dessa arbetsuppgifter. Arbetet inom branschen är mångsidigt och krävande och förändras hela tiden. En yrkeskunnig inom el- och automationsbranschen installerar och underhåller el- och automationssystem i fastigheter och anläggningar eller i distributionsnät. Kundservice utgör en väsentlig del av el- och automationsmontörens arbetsuppgifter. Arbetet inom el- och automationsbranschen kräver ansvarskänsla och noggrannhet. De som arbetar inom branschen bör vara insatta i elsäkerhet och kvalitetstänkande, så att installationer och apparatur fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt. I övrig utbildning inom teknik och kommunikation ingår de examina som inte finns med i de övriga områdena inom utbildningsområdet. Kompetenskraven och sysselsättningsläget för dessa examina varierar enligt yrke. Yrkesinriktade grundexamina grundexamen inom lantmäteribranschen (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom byggnadsbranschen (4 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen inom husteknik (6 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen inom fastighetsservice (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen för planeringsassistent (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom el- och automationsteknik (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen i ur- och mikromekanik (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen inom säkerhetsbranschen (1 utbildningsprogram/kompetensområde) Specialyrkesexamina specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen specialyrkesexamen i husbyggnad specialyrkesexamen för ventilationsmontör specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör specialyrkesexamen för fastighetsskötare specialyrkesexamen för kylmästare specialyrkesexamen för rörmontör specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare specialyrkesexamen för automationsövermontör specialyrkesexamen för elverksmontör specialyrkesexamen för elövermontör specialyrkesexamen inom underhåll specialyrkesexamen för låssmedsmästare specialyrkesexamen för sotarmästare specialyrkesexamen i teknik specialyrkesexamen för produktutvecklare specialyrkesexamen för säkerhetsvakt specialyrkesexamen inom miljöområdet Yrkesexamina yrkesexamen i lantmäteribranschen yrkesexamen för yrkesdykare yrkesexamen inom markanläggningsbranschen yrkesexamen i byggproduktion yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter yrkesexamen för planeringsassistent yrkesexamen i husbyggnad yrkesexamen inom vattenförsörjning yrkesexamen för stenarbetare yrkesexamen för ventilationsmontör yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem yrkesexamen för fjärrvärmemontör yrkesexamen för fastighetsskötare yrkesexamen för kylmontör yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör yrkesexamen för rörmontör yrkesexamen för teknisk isolerare yrkesexamen för byggnadsplåtslagare yrkesexamen för automationsmontör yrkesexamen inom elektronik- och elindustrin yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner yrkesexamen för elmontör yrkesexamen för elverksmontör yrkesexamen för operatör vid kraftverk yrkesexamen för stenarbetare yrkesexamen inom underhåll yrkesexamen för låssmed yrkesexamen för sotare yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel yrkesexamen för väktare yrkesexamen i miljövård 3

3 Yrkesinriktade grundexamina De som avlägger en yrkesinriktad grundexamen får både en bred yrkeskompetens och ett specialkunnande inom branschen. De får också goda färdigheter för fortsatta studier. Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 120 studieveckor, varav största delen består av arbets- och verksamhetshelheter i arbetslivet. Utöver de obligatoriska examensdelarna finns det många valfria examensdelar, som man kan välja t.ex. från andra yrkesinriktade grundexamina. Dessutom kan man bredda examen individuellt. I den grundläggande yrkesutbildningen studerar man också examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och fritt valbara examensdelar. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas på 2 4 år beroende på grundutbildning och arbetserfarenhet. Yrkes- och specialyrkesexamina Med en yrkesexamen visar examinanderna att de har den yrkesskicklighet som krävs inom branschen och med en specialyrkesexamen visar de att de behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna. Yrkes- och specialyrkesexamina består av arbets- och verksamhetshelheter i arbetslivet. De obligatoriska och valbara examensdelarna fastställs i examensgrunderna. Omfattningen av yrkes- och specialyrkesexamina samt deras examensdelar fastställs inte som studieveckor. Yrkes- och specialyrkesexamina avläggs som fristående examina. ARKITEKTUR OCH BYGGANDE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Grundexamen inom lantmäteribranschen Personer som arbetar inom lantmäteribranschen använder datateknik, som inom denna bransch används vid arbete med mätinstrument, dataprogram, register och kartor samt med gemensamma lägesdata och nätverksanslutning. Yrkeskunniga inom lantmäteribranschen fungerar aktivt och samarbetsvilligt i olika interaktionssituationer och framför sina synpunkter på ett klart och förtroendeingivande sätt. I grundexamen kan man specialisera sig på arbeten som har att göra med mätning, fastighetsförrättning, planläggning, mark- och miljöundersökning eller kartverksoch lägesdata. Arbetsplatser: Kommunala mätnings-, fastighets-, planläggnings- och byggnadsbyråer, lantmäteriverket, privata företag inom branschen, statliga institutioner, Examensbenämning: kartläggare En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas antingen som grundläggande yrkesutbildning eller som fristående examen. De studerande eller examinanderna kan om de så önskar avlägga en eller flera examensdelar i taget, om det är ändamålsenligt med tanke på placeringen i arbetslivet. Då gör man också upp en plan om hur de ska slutföra hela grundexamen

4 Grundexamen inom byggnadsbranschen De som har avlagt grundexamen inom byggnadsbranschen utför arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande i enlighet med branschens kvalitetskrav och hanterar material omsorgsfullt och ekonomiskt. De kan tolka ritningar för såväl husbyggande som jordbyggnad. I grundexamen kan man specialisera sig på husbyggande, jordbyggnad, schaktningsmaskintransport eller montering av sten. Examensbenämningar: husbyggare schaktare schaktningsmaskinförare stenmontör Husbyggare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för husbyggnad) utför ytter- och mellanväggsarbeten samt stomarbeten för yttertak samt isoleringsarbete enligt planer och handlingar. I utbildningsprogrammet för husbyggnad kan man specialisera sig på timmermansarbeten, murning, betongarbeten, stålbyggande, byggnadsrenovering, byggande med sten, timmerbyggande, mätningsarbeten eller på mångkompetens inom byggnadsbranschen. Schaktare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för jordbyggnad) utför sedvanliga schaktningsarbeten på en byggnadsplats, installerar kommunaltekniska regn- och avloppsvattensystem samt vattenledningar med utrustning. De leder maskinarbetet vid schaktning. I utbildningsprogrammet för jordbyggnad kan man specialisera sig på vattenbyggande, förädling av jord- och stenmaterial, bergsbyggnad, grundförstärkningsarbeten, asfaltering, markundersökningar, anläggning av gårdsplan, stenbyggande, mätningsarbeten eller på mångkompetens inom byggnadsbranschen. Schaktningsmaskinförare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för schaktningsmaskintransport) änvänder åtminstone en typ av schaktmaskin på ett säkert sätt i sedvanliga jordbyggnadsarbeten med iakttagande av anvisningar och bestämmelser. De utför allmänna mätnings- och markeringsarbeten inom sedvanlig schaktning. I utbildningsprogrammet för schaktningsmaskintransport kan man specialisera sig på bl.a. användning av maskiner för underhåll av trafikområden, jordtransport, vattenbyggande, förädling av jord- och stenmaterial, bergsbyggnad, grundförstärkningsarbeten, asfaltering, anläggning av gårdsplan eller på mångkompetens inom byggnadsbranschen. Stenmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för stenbranschen) tillverkar olika byggstensprodukter för inredning, fasader och gårdar och andra byggda utemiljöer enligt ritningar. De konstruerar monteringsunderlag för sten enligt givna planer och monterar inredningssten, fasadsten, eldstäder och miljö- och marksten. I utbildningsprogrammet för stenbranschen kan man specialisera sig på tillverkning av byggstensprodukter, montering av byggsten, montering av miljösten, brytning av sten eller mångkompetens inom byggnadsbranschen. Arbetsplatser: arbetsplatser inom hus- och jordbyggnad, internationella byggnadsprojekt, produktionsinrättningar inom byggmaterialindustrin, planeringsbyråer, statliga eller kommunala byggnadsbyråer, Grundexamen inom husteknik De som har avlagt grundexamen inom husteknik kan tolka ritningar för såväl husbyggnad som konstruktion av VVS-system. De beaktar särskilt arbetssäkerheten och främjandet av arbetsförmågan. Miljömedvetenheten förutsätter att aktörerna inom husteknikbranschen har nya kunskaper t.ex. om olika materials egenskaper, men framför allt om energiekonomin hos olika tekniska lösningar. I grundexamen kan man skaffa sig en mer specialiserad kompetens inom rör-, ventilations-, värme- eller kylmontering, teknisk isolering eller montering av byggnadsplåt. Examensbenämningar: rörmontör värmeelementsmontör ventilationsmontör kylmontör teknisk isolerare och byggnadsplåtslagare Rör- eller värmeelementsmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för rörmontering) monterar rör för vatten-, avloppsoch värmenät i nybyggnader i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar. I utbildningsprogrammet för rörmontering kan man välja specialisering inom rör- eller värmeelementsmontering. Värmeelementsmontörer monterar utöver vanliga rörsystem även förbränningsanordningar som används för uppvärmning av en fastighet i enlighet med myndigheternas bestämmelser. Ventilationsmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för ventilationsmontering) monterar kanaler och ventilationsanordningar i nybyggnader i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar. De tillverkar även delar för ventilationskanaler. Tekniska isolerare eller byggnadsplåtslagare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt) utför tunnplåtsarbeten vid montering och reparation av byggnaders klimatskal. Tekniska isolerare monterar dessutom isolering inklusive beläggning i hustekniska system samt inom processindustrin. Byggnadsplåtslagare monterar utöver tunnplåtsarbeten, även tunnplåtskomponenter för byggnaders fasader och monterar takpapp, takpannor, profilelement och bandtäckning. Kylmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för kylmontering) monterar maskiner och rörsystem för kylanläggningar i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, processindustrin och övrig industri, Grundexamen inom fastighetsservice De som har avlagt grundexamen inom fastighetsservice utför enligt sin specialisering arbeten med fastighetsskötsel eller lokalvård. Fastighetsservicebranschen omfattar all reparations-, skötsel- och underhållsservice i anslutning till byggda fastigheter. Här ingår också de lokalvårdstjänster som fastighetsanvändarna behöver, såsom rengörings-, vestibul-, säkerhets-, vaktmästar-, konferens- och postningstjänster. 6 7

5 Examensbenämningar: fastighetsskötare lokalvårdare Fastighetsskötare (utbildningsprogrammet/ kompetensområdet för fastighetsskötsel) utför underhåll av fastigheter och av tekniska system i fastigheter i enlighet med underhållsavtal. De kan bedöma om förhållandena i fråga om användningen av fastigheten överensstämmer med underhållsavtalen. En fastighetsskötare kan ha specialkompetens bland annat i underhåll av ventilationsaggregat, bedömning av en fastighets funktionsduglighet, användning av fastighetsautomation, byggnadstekniska reparationsarbeten, skötsel av utomhusområden, underhåll av värme- och sanitetssystem, sotning och rengöring av ventilationssystem. Lokalvårdare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för lokalvård) utför underhålls- och storstädning i enlighet med serviceavtal för fastigheter. De bedömer om förhållandena i fråga om användningen av fastigheten överensstämmer med serviceavtalen. Lokalvårdarna kan ha specialkompetens bland annat i byggstädning, kontorsservice, rengöring av våtrum, industristädning, städning av samfärdsmedel samt städning av butikslokaler. Arbetsplatser: fastighetsserviceföretag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, offentliga utrymmen i företag och ämbetsverk. Grundexamen för planeringsassistent Arbetsuppgifterna för dem som avlagt grundexamen hänför sig till att göra modeller i anslutning till teknisk planering, kombinera och överföra produktmodeller, producera och upprätthålla ritningar och dokument, utforma olika publikationer som har att göra med planeringen samt att marknadsföra produkter och göra reklam för dessa med de medel som den moderna teknologin erbjuder. Yrkeskunniga inom branschen gör modeller, utformar planer och dokument, med vilkas hjälp man kan bygga nya samt underhålla och sanera existerande produkter inom byggnads-, VVS-, el-, maskin- och infrabranschen. De som avlagt examen arbetar som ritare, planeringsassistenter och yngre planerare. Till arbetsuppgifterna hör också kundbetjäning och att delta i underhåll av anläggningar och program. Arbetsplatser: företag, kommunala och statliga institutioner, företag som producerar ritningar och publikationer inom byggnads, VVS-, el- och maskinbranschen, Examensbenämning: planeringsassistent YRKESEXAMINA Yrkesexamen i lantmäteribranschen Examensgrunderna blir klara år De som avlagt yrkesexamen arbetar i fastighets-, kartläggnings- och kartframställningsuppgifter. Arbetsplatser: organisationer inom staten och kommuner samt privata företag som specialiserat sig på kartläggning, kartframställning, planering av markanvändning och markundersökning, Yrkesexamen för yrkesdykare De som avlagt examen arbetar som yrkesdykare utrustade med ytluftssystem och torrdräkt. De kan utföra apparatdykning både sommartid och vintertid. De som avlagt examen kan arbeta under vattenytan och inrätta en undervattensarbetsplats. De kan också arbeta som dykare med olika specialuppgifter. Arbetsplatser: byggnadsindustrin, övrig industri, kraftverken samt företag inom insjö- och havstrafiken. Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen Arbetsuppgifterna för dem som avlagt yrkesexamen inom markanläggningsbranschen kan t.ex. bestå av användning av schaktmaskiner, plogning och utjämning av trafikområden, 3Dpositionsbestämning eller 3D-styrning av schaktmaskiner, laddning, sprutbetonering av berg, slagpålning, arbeten i anslutning till förankring och stödväggar, gårdsanläggning, anläggning av grönområden, stenläggning, kommunaltekniska byggnadsarbeten, skötsel och underhåll av vattenförsörjning, muddring och beläggning av asfalt. 8 9

6 Arbetsplatser: arbetsplatser för markanläggning, internationella byggnadsprojekt, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen i byggproduktion De som avlagt yrkesexamen arbetar med förmansuppgifter på byggarbetsplatser och leder genomförandet av enskilda byggnadstekniska uppgifter. De leder och utvecklar arbetsgrupper och samarbetar med de olika parterna på arbetsplatsen. De granskar ritningar och planer och de kan starta en granskning av planeringar och övervaka att avtalade frågor genomförs. Arbetsplatser: arbetsplatser för husbyggnad och markanläggning, internationella byggnadsprojekt, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter De som avlagt yrkesexamen arbetar med tillverkningen av betongprodukter, keramiska produkter, stenbaserad byggisolering, stenbaserade byggskivor, basmaterial eller pressad byggsten. De som avlagt examen kan arbeta i fabriker och företag som tillverkar byggmaterial med uppgifter inom sitt eget kompetensområde. Arbetsplatser: produktionsinrättningar för byggmaterial. Yrkesexamen i husbyggnad De som avlagt yrkesexamen kan i enlighet med de examensdelar som de valt arbeta med t.ex. följande uppgifter på byggarbetsplatser: byggmätning, markanläggningsarbete i grundläggningsskedet, formarbete, betongarmeringsarbete, betongarbete, montering av betongelement, arbete med trästommar, tillverkning av träelement, timmerbyggnadsarbeten, montering av dörrar och fönster, innertaksarbete, murning med block och småelement, murning av eldstäder, rappning, plattsättning, vattenisolering av våtutrymmen, yttertaksarbete, arbete med stålstommar, montering av metallelement, arbete med tornkran, reparationsarbeten och ställningsarbeten. Arbetsplatser: byggarbetsplatser, internationella byggnadsprojekt, produktionsinrättningar för byggmaterial, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen för planeringsassistent De som avlagt yrkesexamen kan arbeta med assisterande uppgifter på planeringsbyråer inom byggnads-, VVS- eller elbranschen. De gör enkla byggnadsritningar, VVS-ritningar och elplaneringar för fastigheter utgående från anvisningar och skisser och kan använda ett allmänt CADprogram. De kan utforma dokument i enlighet med dokumentstandarder och de kan arkivera dokument. Arbetsplatser: planeringsbyråer inom byggnads-, VVS- och elbranschen. Yrkesexamen inom vattenförsörjning De som avlagt yrkesexamen arbetar med olika slags uppgifter inom branschen. De kan i enlighet med sina val av examensdelar arbeta i rengöringsprocessen för obehandlat vatten eller avloppsvatten, dosera kemikalier och underhålla systemen. De som valt examensdelen vattenförsörjningsnätverk utför bl.a. uppgifter som hör till olika arbetsskeden inom vattenlednings-, avloppsvatten- och regnvattennätverk, såsom administration och forskning, underhåll av vattenledningsnätverk, byggande och sanering samt arbeten med tomtledning och vattenmätare. Arbetsplatser: vattentjänstverk (vattenverk, avloppsreningsverk, nätverksavsnitt), VVS- Yrkesexamen för stenarbetare De som avlagt yrkesexamen arbetar i enlighet med den inriktning de valt, med uppgifter inom brytning, förädling eller montering av sten. Arbetsplatser: arbetsplatser för husbyggnad eller markanläggning, internationella byggnadsprojekt, produktionsinrättningar för byggmaterial, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem De som avlagt yrkesexamen arbetar med att ta i bruk ventilationssystem, underhålla systemen och delar i dessa samt kontrollera att ventilationssystemet fungerar. De som avlagt examen utvärderar ventilationssystemets skick och behov av rengöring. De rengör ändanordningar, olika typer av lufttillförselsystem, konvektorer och bafflar och fettkanaler. De desinficerar olika avsnitt i ventilationssystemet, utför underhållsarbeten som ska ske i samband med rengöring och utför enklare plåtarbeten. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, processindustrin, övrig industri, Yrkesexamen för ventilationsmontör De som avlagt yrkesexamen för ventilationsmontör kan arbeta med krävande uppgifter inom installation, underhåll och reparation av ventilationssystem. De sköter mätningar, slipningar, borrningar och gängningar, punkt- och sömsvetsar samt falsning, plåtutbredning och tillverkning och montering av kanaldelar. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, processindustrin, övrig industri, 10 11

7 Yrkesexamen för fjärrvärmemontör De som avlagt yrkesexamen för fjärrvärmemontör använder, underhåller och reparerar fjärrvärmecentraler och fjärrvärmenät samt kundernas anordningar. De som avlagt examen kan arbeta med att bygga, använda och underhålla värmecentraler, fjärrvärmenät och fastigheters värmedistributionscentraler. Arbetsplatser: företag inom VVS-branschen, kommunala byggnadsbyråer, Yrkesexamen för fastighetsskötare De som avlagt yrkesexamen för fastighetsskötare kan arbeta med skötsel, underhåll och reparationer av fastigheter. Till uppgifterna hör att underhålla och reparera värmeanordningar, fastigheters vatten- och avloppssystem, samt enskilda vattenarmaturer, de vanligaste ventilationssystemen och ventilationsapparaterna. Dessutom utför de som avlagt examen vanliga reparationsmålningar och reparationer av ytor i fastigheter samt reglerings-, underhålls- och reparationsarbeten på dörrar, fönster och lås. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen för kylmontör De som avlagt yrkesexamen för kylmontör monterar, startar och reglerar en kylanläggning självständigt samt reparerar och underhåller kylanläggningar. De som avlagt examen kan arbeta med montering, reglering, användning, feldiagnostisering, reparation och underhåll av kylanläggningar. Arbetsplatser: företag som säljer och underhåller anläggningar inom branschen, Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör De som avlagt yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör bygger, monterar, kopplar och underhåller förbränningsanordningar för olja, gas eller pellett samt värmepumpsanordningar i småhus. De som avlagt examen kan arbeta med montering, reparation och underhåll av fastigheters värmeproduktions- och distributionssystem. Arbetsplatser: Företag som säljer och underhåller branschens anläggningar, Yrkesexamen för rörmontör De som avlagt yrkesexamen för rörmontör monterar system och anläggningar för vatten, avlopp och värme samt mäter, reglerar, underhåller och reparerar VVS-anordningar. I enlighet med de inriktningsalternativ som de valt utför de även installationer, underhåll och reparationer av rörnät för brandsläcknings-, oljeuppvärmningseller tryckluftssystem. De som avlagt examen arbetar med krävande installations-, underhållsoch reparationsuppgifter inom VVS-branschen. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, processindustrin, övrig industri, Yrkesexamen för teknisk isolerare De som avlagt yrkesexamen för teknisk isolerare utför montering av isolering och beklädnad. I enlighet med de inriktningar de valt i sin examen kan de rikta in sig på industriisolering eller på isolering av hustekniska anordningar. Dessutom kan de välja specialisering inom kyl-, brand-, ljud-, fartygs- och högtemperaturisolering. processindustrin, övrig industri, eget Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare De som avlagt yrkesexamen för byggnadsplåtslagare arbetar med tillverkning av plåtdelar till byggnader och montering av byggnadsplåt. De som avlagt examen dimensionerar delar till papp- och tegeltak samt profil- och falsade plåttak, tillverkar konstruktioner till dessa, samt utför isoleringsarbeten på tak. De tillverkar och monterar också konstruktioner på fasaders profilplåts-, regel- och kassettväggar. Arbetsplatser: företag inom branschen, eget SPECIALYRKESEXAMINA Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen De som avlagt specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen kan arbeta med krävande yrkesuppgifter inom branschen. I sitt arbete som förman för ett arbetslag gör man upp entreprenadavtal och samlar ihop ett entreprenadarbetslag. Till uppgifterna hör också att planera arbetsordningen och fördela arbetet inom arbetsteamet. De som valt examensdelen mätningsarbeten kan bl.a. göra upp mätningsplaner för en arbetsplats och utföra mätningar som görs med olika mätningsapparater. De som valt examensdelen massgods- och specialtransporter kan bl.a. lasta och köra ett kombinationsfordon. De som valt examensdelen brytning och sprängning kan bl.a. fungera som ledare för sprängningsarbete i ett bebyggt område. Arbetsplatser: markanläggningsarbetsplatser, internationella byggnadsprojekt, kommunala och statliga byggnadsbyråer, 12 13

8 Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen Denna examen är avsedd för personer som har en tekniker-, ingenjörs- eller diplomingenjörsexamen inom byggnadsbranschen och erfarenhet av arbetsledningsuppgifter på en byggarbetsplats eller en motsvarande, på annat sätt förvärvad, kompetens. De som avlagt examen arbetar med krävande förmansuppgifter på en byggarbetsplats och leder genomförandet av arbetet. De fungerar även som ansvariga arbetsledare för sedvanliga byggnadsprojekt. De ansvarar för att projekten framskrider i enlighet med givna tidsoch kostnadsmålsättningar samt kvalitetskrav. Dessutom skapar de förutsättningar för att arbetet kan genomföras på ett tryggt sätt, ser till att olika anskaffnings- och arbetsavtal förbereds och genomförs i enlighet med givna målsättningar. Arbetsplatser: arbetsplatser för hus-, infra- eller reparationsbyggande, Specialyrkesexamen i husbyggnad De som avlagt specialyrkesexamen i husbyggnad kan utföra krävande arbetsuppgifter i enlighet med de examensdelar de avlagt samt vara arbetsledare på byggarbetsplatser. Examensgrunderna förnyas i slutet av år Arbetsplatser: hus- eller reparationsbyggarbetsplatser, Specialyrkesexamen för ventilationsmontör De som avlagt specialyrkesexamen för ventilationsmontör utför olika krävande arbetsuppgifter inom ventilationsbranschen. Till uppgifterna hör att installera olika typer av ventilationskanaler, maskinrummets ventilationskanaler och anordningar i anslutning till dessa, att tillverka och montera kanaldelar samt att utreda och reparera olika funktionsstörningar i ventilationssystemet. Examensgrunderna förnyas år fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Specialyrkesexamen för fjärrvärmemontör De som avlagt specialyrkesexamen för fjärrvärmemontör kan arbeta med krävande uppgifter inom branschen samt med arbetsinstruktionsoch arbetsledningsuppgifter vid installation, underhåll och reparation av fjärrvärmecentraler och nät samt med kundernas anordningar. Arbetsplatser: energiverk, företag inom branschen, Specialyrkesexamen för fastighetsskötare De som avlagt specialyrkesexamen för fastighetsskötare arbetar med krävande uppgifter inom fastighetsservicebranschen. Hit hör skötseloch underhållsarbeten under olika årstider, samt underhåll och reparation av värmeanordningar, vatten- och avloppssystem samt ventilationssystem. Arbetsplatser: fastighetsserviceföretag, eget Specialyrkesexamen för kylmästare De som avlagt specialyrkesexamen för kylmästare kan arbeta med olika krävande projektskötsel-, planerings- och förmansuppgifter. Till uppgifterna kan höra att planera en kylanläggning med tillhörande dokument, kostnadsförslag, tidtabell och resursallokering. De som avlagt examen kan hantera kylmedier på ett säkert sätt, koppla och byta elapparater samt arbeta i enlighet med lagar och bestämmelser för sin bransch. Arbetsplatser: företag som säljer och underhåller branschens anläggningar, Specialyrkesexamen för rörmontör De som avlagt specialyrkesexamen för rörmontör kan arbeta med krävande uppgifter inom VVS-branschen. Hit hör t.ex. att installera, underhålla och reparera nät och anläggningar i vattenburna centralvärmesystem samt vatten- och avloppsanläggningar i bostadsfastigheter. De planerar och leder verksamheten. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagare De som avlagt specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagare kan arbeta med krävande uppgifter inom tillverkning av plåtdelar till byggnader och montering av byggnadsplåt samt som förmän. De som avlagt examen dimensionerar delar till papp- och tegeltak samt profiloch falsade plåttak, tillverkar konstruktioner till dessa, samt utför isoleringsarbeten på tak. De dimensionerar och tillverkar regnvattensystem, lister och takskyddsprodukter. De tillverkar och monterar konstruktioner på fasaders profilplåts-, regel- och kassettväggar. Arbetsplatser: företag inom branschen, eget 14 15

9 EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Grundexamen inom el- och automationsteknik De som avlagt grundexamen inom el- och automationsteknik har den nödvändiga baskompetensen för installations-, service- och underhållsuppgifter inom el- och automationsteknikbranschen. Enligt den inriktning de valt i sin examen utför de olika uppgifter inom elteknisk husteknik, såsom elinstallationer, installationer av fastighetsautomation elller installation, service och underhåll av elnät. Automationsmontörer arbetar med installation och underhåll av process- och styckegodsautomation. Examensbenämningar: elmontör automationsmontör Elmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik) utför uppgifter kring elinstallationer i bostads-, affärs-, kontors- och industribyggnader och offentliga byggnader samt användning, service och underhåll av dessa enligt standarder och föreskrifter för elinstallation. De kan även utföra uppgifter kring installation, användning, service och underhåll av elnät enligt elbranschens standarder och föreskrifter. Arbetsplatser: elinstallationsaffärer, elnätsföretag, elverk. Automationsmontörer utför uppgifter kring installation, användning, underhåll och service av elmaskiner och elapparater samt automationssystem inom industrin enligt standarder och föreskrifter för elinstallation. Arbetsplatser: process- och automationsindustrin. YRKESEXAMINA Yrkesexamen för automationsmontör De som avlagt examen utför enligt sin egen examensinriktning olika uppgifter inom automationsbranschen, såsom installation, reparation och underhåll av process- eller styckegods- eller fastighetsautomation. De känner till felsökning och kan utnyttja programverktyg för felsökning och underhållssystem. De sköter ibruktagningar i samarbete med driftspersonalen och kan ge instruktioner om driften. De känner till arbets- och elsäkerheten och kan avgöra om slutresultatet av automationsinstallationen är fungerande, säkert och ändamålsenligt och om hela processen fungerar pålitligt. De har avlagt elsäkerhetsexamen 3. Arbetsplatser: process- och automationsindustrin. Yrkesexamen inom elektronik- och elindustrin De som avlagt examen behärskar någon av de tillverkningstekniska delarna: tillverkning av en elektronisk produkt, ett kretskort, ett mönsterkort, komponenter, en elektroteknisk produkt, en elmaskin eller en kabel och en ledare samt en del som gäller hantering av produktionsprocessen (produktionsstyrningssystem, kvalitetskontroll och provning, grundläggande statistiska begrepp, renrumsteknologi och -kultur eller materialfunktioner och logistik). Arbetsplatser: industriföretag som tillverkar elektronik- och elprodukter. Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik De som avlagt examen utför och granskar elarbeten som hänför sig till installation av säkerhetsanordningar. De beaktar el- och tågsäkerheten under arbetet samt de föreskrifter, standarder och anvisningar som gäller deras uppgifter. De känner till säkra funktionssätt för ett ställverk samt kan installera och underhålla anordningar enligt instruktionerna. Därtill behärskar de fyra av följande delar: automatisk tågkontroll, kabeldragning, plankorsningsanläggningar, anordningar för strömtillförsel, linjeblockering, rangervallsanordningar och fjärrstyrningsanordningar. De känner till systemet, konstruktionerna och funktionen i den del de valt. De kan göra felbedömingar samt utföra service- och underhållsuppgifter och dokumentera åtgärderna. De kan använda dator och de behövliga programmen i olika system. Arbetsplatser: företag som tillverkar och underhåller säkerhetsanordningar i spårbunden trafik

10 Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner De som avlagt examen instruerar kunden i val och ändamålsenlig användning av apparater och de kan beakta de giltiga bestämmelserna och rekommendationerna samt konsumentskyddslagen. De har avlagt elsäkerhetsexamen 3. De kan göra installations-, reparations- och servicearbeten enligt den inriktning de valt i sin examen antingen hushållsmaskiner (tvättapparater, kylanläggningar, värme- och småapparater) eller storhushållsmaskiner (diskmaskiner, värmeapparater, kylanläggningar och tvättmaskiner för storhushåll) och de kan utföra behövliga säkerhetsmätningar. Arbetsplatser: företag som installerar och utför service på hushålls- och/eller storhushållsmaskiner, Yrkesexamen för elverksmontör De som avlagt examen beaktar el- och arbetssäkerheten under arbetet. De följer de provnings- och konstruktionsföreskrifter som getts i standarder och föreskrifter om luftledningar för starkström. De kan tolka kartor, konstruktionsoch arbetsritningar. De väljer installationsmaterial och gör kostnads-, tidsåtgångs- och materialberäkningar. De utför installationer så att det färdiga resultatet är så ekonomiskt och användbart som möjligt för elanvändaren, eldistributionen och kunden. I sitt arbete beaktar de krav som miljön ställer. De har avlagt elsäkerhetsexamen 2. Arbetsplatser: elverk, elnäts Yrkesexamen för operatör vid kraftverk De som avlagt examen utför driftsunderhållsuppgifter i ett kraftverk. De känner till den vanligaste Yrkesexamen för elmontör De som avlagt examen utför el- och apparatinstallationer i fastigheter med beaktande av el- och arbetssäkerheten. Enligt den inriktning de valt i examen arbetar de också med informations- och datanätverkssystem, säkerhetssystem och bild- och ljudsystem samtel- och apparatinstallationer. De kan granska sitt arbete och avgöra om den färdiga elinstallationen är säker och ändamålsenlig för användaren. De kan framskrida i arbetet enligt projekttidtabellen och även beakta övriga yrkesgrupper i abetet. De har avlagt elsäkerhetsexamen 2. Arbetsplatser: elinstallationsaffärer, eget företag, industrin. processutrustningen och driften av proces- serna i ett kraftverk. De kan använda el- och automationsutrustning samt databehandlingsutrustning som finns i kraftverket samt kan handla korrekt i störningssituationer. De behärskar principerna för processmätning och agerar i enlighet med lagstiftning om arbetarskydd, tryckbärande anordningar, elsäkerhet och kemikaliehantering. De som avlagt examen har den utbildning som förordningen 891/1999 kräver för undermaskinmästarbrev samt för maskinskötarbrev A och B. För erhållande av kompetensbrev krävs därtill arbetserfarenhet i enlighet med förordningen 891/1999. En person som innehar kompetensbrev är behörig som driftsövervakare vid pannanläggningar med ång- eller hetvattenpanna. Han eller hon kan även arbeta som förman för driftspersonal vid en pannanläggning eller på egen hand sköta pannans funktion och drift. Arbetsplatser: värmeanläggningar och kraftverk

11 SPECIALYRKESEXAMINA Specialyrkesexamen för automationsövermontör De som avlagt examen behärskar strukturen i automationssystem, logikprogrammering, tekniken för busskablar, användargränssnitt, elmotorer och motordrifter, eldistributionssystem, elteknik och mekanikinstallationer. De kan utföra elarbeten enligt föreskrifterna samt se efter säkerheten under arbetet och säkerheten för användaren. De har avlagt elsäkerhetsexamen 2. De behärskar ibruktagning av ett automationssystem samt servicen med tillhörande mätningar och dokumenteringar eller arbetsledning (göra upp tidtabeller, allokera personalresurser, risker, kostnader, resultatansvar, kvalitetssäkring, ingå avtal, leda, produktionsstyrning). De kan introducera och instruera personer i arbetet. Därtill behärskar de ett av följande områden: styckegodsautomation, processautomation, byggnadsautomation eller CNC-teknik. Arbetsplatser: industrin, driftsunderhålls Specialyrkesexamen för elverksmontör De som avlagt examen har det yrkeskunnande som man behöver vid självständigt arbete, i teamarbete samt vid ledning av arbetslag. De kan utföra byggnads-, mätnings-, skydds- och driftsarbeten samt olika arbeten som gäller kopplingar och reparationer av fel. De behärskar skötseln av projekt som gäller arbetet (författningar och dokument, offertberäkning, att sätta i gång en arbetsplats, arbetsutförande och överlåtelse av arbetsplats). De följer säkerhetskraven som gäller arbetsuppgifterna och kraven på övervakning av arbetet. De kan även arbeta som arbetsledare samt utföra uppgifter kring planering av elnät eller sköta kundbetjäningen. De har avlagt elsäkerhetsexamen 1. Arbetsplatser: elnäts Specialyrkesexamen för elövermontör De som avlagt examen har det yrkeskunnande som behövs vid självständigt arbete, i teamarbete samt vid ledning av arbetslag. De behärskar elinstallationer i fastigheter och elinstallationer inom tre mer avgränsade uppgiftsområden (informations- och datanätverkssystem, säkerhetssystem, brandskyddssystem, bild- och ljudsystem, el- och apparatinstallationer med beaktande av el- och arbetssäkerheten, byggnadsautomationssystem, elmotordrift, styckegods- och processautomation, programmerbar logik, UPS-distributionssystem och reservkraftsystem, maskinsystem på fartyg och däcksystem och inredningssystem på fartyg). I anslutning till detta behärskar de även att göra upp anbud och kostnadsuppföljningar samt utföra uppgifter som gäller ibruktagning, kontroller och dokumentering. De kan sköta projekt och kan även vara arbetsledare. De har avlagt elsäkerhetsexamen 1. Arbetsplatser: elinstallationsaffärer, industrin. ÖVRIG TEKNIK OCH KOMMUNIKATION YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Grundexamen i ur- och mikromekanik De som avlagt examen tillverkar, reparerar och utför service av ur och mikromekaniska apparater. De kan okulärt och genom mätningar söka fel i ur och mikromekaniska apparater och reparera dem. De planerar sina arbeten utgående från arbetsritningar och arbetsbeskrivningar och klarar till en del av utvecklingsarbete och produktutveckling när det gäller arbetsmetoder och redskap i det egna arbetet. De tillverkar små och måttnoggranna delar till ur och mikromekaniska apparater och de verktyg som de behöver. Examensbenämningar: urmakare mikromekaniker Urmakare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för urbranschen) har specialiserat sig på att reparera ur, mätinstrument och motsvarande precisionsinstrument som kräver precision samt på att tillverka delar till dessa. Arbetsplatser: ur- och guldsmedsaffärer, eget 20 21

12 Mikromekaniker (utbildningsprogrammet/ kompetensområdet för mikromekanik) har specialiserat sig på arbete i produktutvecklingsgrupper inom precisionsindustrin, tillverkning av prototyper eller små serier och enskilda exemplar som tillverkas som hantverk. Arbetsplatser: verkstäder som tillverkar mikromekaniska produkter, elektronikindustrin. Grundexamen inom säkerhetsbranschen De som avlagt examen arbetar exempelvis med bevakning inom räddningsväsendet, i planerings-, installations- och underhållsuppgifter inom säkerhetsskyddet, med transport av varor, i mottagnings- och vaktmästartjänster eller i säkerhetskontrollen. De kan utarbeta normala hot- eller riskkartläggningar i anslutning till företagssäkerheten och utkast till förebyggande säkerhetsplaner och de kan samarbeta med de myndighetsorganisationer och sammanslutningar som är centrala för säkerhetsbranschen. Arbetsplatser: företag inom säkerhetsbranschen, säkerhetsövervakningen i serviceorganisationer och inom industrin, myndighetssektorn. Examensbenämning: säkerhetsvakt YRKESEXAMINA Yrkesexamen för stenarbetare De som avlagt examen känner till stenbranschen och uppfattar sitt eget arbete och sitt specialiseringsområde som en del av stenbranschens helhet. De kan använda och underhålla de maskiner och arbetsredskap som behövs i arbetsprestationerna. Inriktningsområden är brytning, förädling och montering. Arbetsplatser: företag som bryter, förädlar eller monterar sten. Yrkesexamen inom underhåll De som avlagt examen utför enligt sina val i examen några av följande underhållsarbeten: De utför montering och reparation av automationsoch elanordningar och elsystem samt felsökningar i anslutning till dem. De utför smörjunderhåll samt installerar, underhåller och reparererar hydraulik- och pneumatiksystem samt proportional- och servosystem. De installerar, underhåller och utför service på pumpar, ventiler, rörsystem och annan processutrustning samt kraftöverföringsutrustning och olika lagringar. De utför monterings-, installations- och reparationssvetsning och tillverkar med sedvanliga bearbetningsmetoder enkla detaljer och utför korrosionsskydd. De utför mätningar i tillståndskontroll. Arbetsplatser: industrin, service Yrkesexamen för låssmed De som avlagt examen bedömer kundens individuella säkerhetsbehov och presenterar de olika möjligheterna och alternativen inom säkerhetstjänsterna för kunden. De känner till och förstår innehållet i de nyaste lagarna, författningarna och förordningarna inom den egna branschen. De behärskar det konstruktionsmässiga skyddet, känner till användningsändamålet för olika mekaniska lås och reglingsanordningar samt elektromekaniska lås och väljer de rätta låsen och beslagen enligt de krav som ställs. De känner till hur de vanligaste vänd-, brand- och lyftdörrarna samt portmaskinerierna fungerar och kan installera och utföra service på dessa. De installerar och utför service på bussledningar. De kan installera två av följande system: kameraövervakningssystem, brottslarmsystem och passagekontrollsystem. Låssmeden är utförare av säkerhetsskyddsuppgifter som avses i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002), och låssmedens låsnings- och systeminstallationer är säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande av polisen. Yrkesarbete i branschen och förvärvandet av yrkesskicklighet genom praktiska arbetsuppgifter förutsätter kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Arbetsplatser: företag inom säkerhets- och låssmedsbranschen, Yrkesexamen för sotare De som avlagt examen kan sota eldstäder och rökkanaler. De känner till lagstiftningen, anvisningarna och rekommendationerna inom sitt yrkesområde. De märker behovet av underhåll i sotningsobjekten, vet hur felen kan åtgärdas och klarar av underhållsarbetena. De ger sina kunder råd och handledning i frågor som gäller förbränning samt användning, underhåll och planering av eldstäder och rökkanaler samt brister och risker som inverkar på brandsäkerheten. De identifierar ofta förekommande problem som uppstår i ventilationssystemens funktion och kan utföra underhållsåtgärder i dessa. Arbetsplatser: sotningsföretag, kommuner, eget Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel De som avlagt examen behärskar underhåll av materiel, underhållsystemet samt förebyggande underhåll. De bedömer fel, utför mindre reparationer, serviceåtgärder och grundreparationer och utarbetar olika dokument i samband med arbetet. De mäter och testar anordningar och system inom sitt uppgiftsområde och tolkar mätningsresultaten. De agerar enligt el- och brandsäkerhetsbestämmelserna. Arbetsplatser: depåer och verkstäder. Yrkesexamen för väktare De som avlagt examen arbetar med bevakning. De beaktar riskerna i väktarens arbete och är medvetna om serviceinriktningen i yrket. De känner till den lagstiftning som gäller för uppgifterna. De kan handla rätt och säkert när skador inträffar samt i problem- och hotfulla situationer och de kan hjälpa till i brand- och olyckssituationer. De kan använda säkerhets- och kommunikationssystem. Dessutom behärskar de två av följande examensdelar: receptionsservice, lokal bevakning, distriktsbevakning och larmuppgifter, butikssäkerhet, övervakning av ordningen, transportsäkerhet, personsäkerhet, säkerhetskontroll och släckning. Arbetsplatser: bevakningsföretag, företag, offentliga organisationer

13 24 Yrkesexamen i miljövård De som avlagt examen arbetar med planering av avfallshantering, ger råd i avfallshanteringsfrågor eller utför administrativa arbeten inom miljövård. De kan även arbeta med sortering, hantering, transport eller mottagande av avfall, slam- och avloppshantering samt underhåll av små reningsverk eller utföra rengöringsarbeten inom industrin. Som en del av dessa arbeten utför de behandling, lagring eller transport av kemikalier. Arbetsplatser: avfallssorterings- och behandlingsanläggningar, komposteringsanläggningar, avfallscentraler, platser för restaurering eller behandlingsanläggningar för förorenad mark, företag som erbjuder miljövårds-, slam- och avloppshanteringstjänster, företag som erbjuder industriella rengöringstjänster, företag som erbjuder underhållstjänster för avloppssystem vid fastigheter, den offentliga förvaltningen, eget SPECIALYRKESEXAMINA Specialyrkesexamen inom underhåll De som avlagt examen behärskar två av följande uppgiftsområden: arbetsledning (kan planera och förverkliga verksamheten inom sitt ansvarsområde på kort sikt), tillståndskontroll (kan utföra mätningar samt analysera resultaten och föreslå eventuella åtgärder), processutrustning (kan dimensionera och välja samt installera, reparera och underhålla processutrustning) samt automation (kan dimensionera och välja samt installera, reparera och underhålla automationsutrustning). Dessutom behärskar de flera av de ovannämnda uppgiftsområdena eller alternativt t.ex. installations-, felsöknings- och reparationsarbeten i elapparater och eltekniska system eller installation, service och underhåll av kraftöverföringsutrustning och lager. Arbetsplatser: industrin, service Specialyrkesexamen för låssmedsmästare De som avlagt examen kartlägger och bedömer brottsäkerhetsriskerna vid egendomsskydd och kan välja rätta riskhanterings- och skyddsmetoder. De kartlägger kundens säkerhetsbehov och erbjuder kunden ett system som kostnadsmässigt och även i övrigt motsvarar kundens verkliga behov. De gör upp anbud på en säkerhetsentreprenad, för ekonomiska förhandlingar, leder och genomför säkerhetsentreprenaden, överlåter den till kunden, ger utbildning i användningen, sköter garantitidens skyldigheter. Efteråt beräknar de entreprenadens lönsamhet. Vid planering och installationer tillämpar de säkerhetsnormerna och säkerhetsanvisningarna i sin bransch. Låssmedsmästaren är utförare av säkerhetsskyddsuppgifter som avses i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002), och låssmedsmästarens låsnings- och systeminstallationer är säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande av polisen. För att kunna utöva yrket och utföra de praktiska arbetsuppgifter som krävs för att förvärva yrkesskicklighet förutsätts att man har kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Arbetsplatser: företag inom säkerhets- och låssmedsbranschen, Specialyrkesexamen för sotarmästare De som avlagt examen sotar effektivt, snyggt och med rätta metoder eldstäder, värmepannor och rökkanaler. De kan ger sina kunder råd och handledning i frågor som gäller förbränning samt användning, underhåll och planering av eldstäder samt ifråga om risker som inverkar på brandsäkerheten. De fungerar som experter inom sin egen bransch vid brandsyner och vid förhandsgranskningar av byggnader. De identifierar de problem som förekommer i luftkonditioneringssystemens funktion och de kan underhålla dessa. De har ingående kunskaper om kundbetjäning och om marknadsföring av den service som de erbjuder och kan utveckla sina serviceprodukter så att de motsvarar efterfrågan. De har goda kunskaper och färdigheter i planeringen av verksamheten i ett sotningsföretag samt ingående kännedom om skötseln och ledningen av ett Arbetsplatser: sotningsföretag, kommuner, eget Specialyrkesexamen i teknik De som avlagt examen leder självständigt den dagliga verksamheten och personalen inom sitt ansvarsområde, så att verksamheten är lönsam och effektiv. De sköter kundrelationer med beaktande av kundernas behov och krav. De planerar och genomför processer inom sitt ansvarsområde på kort sikt. Inom det arbetsområde som de valt i examen (ledning av processen, ledning av personalen, ledning av kundservice, självständig yrkesutövning) planerar, genomför, utvärderar och utvecklar de även verksamheten på lång sikt. Arbetsplatser: företag inom teknikbranschen. 25

14 Specialyrkesexamen för produktutvecklare Produktutvecklare förbereder och utför produktutvecklingsarbete och behärskar metoderna för det. De känner till åtgärderna i anslutning till produktskydd och kan rapportera resultaten av ett produktutvecklingsprojekt. I produktutvecklingsarbetet är föremålet för modern produktutveckling ofta en kombination av en tjänst och en fysisk produkt. Arbetet utförs i regel som teamarbete. Arbetsplatser: produktutvecklingsavdelningar i företag, de krav som lagstiftningen ställer på honom eller henne. Arbetsplatser: bevakningsföretag, Specialyrkesexamen inom miljöområdet De som avlagt examen arbetar som arbetsledare med uppgifter inom miljövård, vattenförsörjning eller miljöfostran eller utvecklar verksamheten på sin egen arbetsplats. Arbetsplatser: företag inom miljövårdsbranschen, vattentjänstverk, avfallshanteringsanläggningar. Möjligheter till fortsatta studier Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt De som avlagt examen kartlägger kundernas De yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och säkerhetsbehov och utarbetar en riskkartläggning. De gör utkast till säkerhetsplaner för olika specialyrkesexamina ger allmän behörighet för skeden och instruerar målorganisationen i frågor fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en gällande säkerhetsplanering. De uppskattar förhållandet mellan kostnad och nytta för olika säkerhetslösningar. De presenterar på ett åskådligt teknik och kommunikation, ingenjör (YH). Vid yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet sätt sin säkerhetsplan för kundens representanter. I sin verksamhet tillämpar de den lagstiftning didatexamen och diplomingenjörsexamen. De universitet kan man t.ex. avlägga teknologie kan- som reglerar företagssäkerheten och den privata pedagogiska studierna för yrkeslärare ger möjlighet till påbyggnadsutbildning för yrkeslärarens säkerhetsbranschen samt annan lagstiftning som väsentligt reglerar uppgifterna. De behärskar arbetsuppgifter. dessutom två av följande områden: grunderna för bevakningsföretagsverksamheten och bevakningsarbetet, säkerhetsledarskap, säkerhetsteknik, datasäkerhet, internationell säkerhetsverksamhet och företagsamhet. I enlighet med 20 i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) kan en person godkännas som ansvarig föreståndare för ett bevakningsföretag om han eller hon i specialyrkesexamen för Ytterligare information: säkerhetsvakt har avlagt examensdelarna säkerhetslagstiftning och grunderna för bevakningsfö- retagsverksamheten och bevakningsarbetet samt en valfri examensdel och även i övrigt uppfyller

15 Utbildningsstyrelsen PB Helsingfors Telefon Informationsmaterial 2011:22 Bilderna: Olli Häkämies, Suomen ympäristöopisto SYKLI & Themesta.net 2011-lehti Layout: Matias Heinonen

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2009

GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2009 GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN 2009 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för husbyggnad husbyggare Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för jordbyggnad schaktare Utbildningsprogrammet/kompetensområdet

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, RÖRMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, VÄRMEELEMENTSMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009

Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Grundexamen inom el- och automationsteknik 2009 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik elmontör Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik automationsmontör

Läs mer

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Examina inom det humanistiska och pedagogiska området Med examina inom det humanistiska och pedagogiska området (yrkesinriktade grundexamina och yrkesexamina) uppnår

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING. Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING. Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom 4698 Bilaga EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET FRITIDSVERKSAMHET OCH UNGDOMSARBETE för specialhandledare av barn och ungdom SPRÅKVETENSKAPER

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 3/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGS BRANSCHEN 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGSBRANSCHEN 2007 FÖRESKRIFT 3/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 september 2014 768/2014 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN FÖRESKRIFT BILAGA 1 / 12 Kapitel 2 Uppbyggnaden av yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALL- BRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALL- BRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALL- BRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR AUTOMATIONSTEKNIK OCH UNDERHÅLL AUTOMATIONSMONTÖR UNDERHÅLLSMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, RÖRMONTÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, VÄRMEELEMENTSMONTÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR VENTILATIONSMONTERING,

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 1999 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN OCH FÖR DE FRISTÅENDE EXAMINA

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 1999 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN OCH FÖR DE FRISTÅENDE EXAMINA GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 1999 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN OCH FÖR DE FRISTÅENDE EXAMINA GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK GRUNDER FÖR LÄROPLANEN INOM DEN YRKESINRIKTADE

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen splaner Grundexamen inom bilbranschen Fordonsmekaniker Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll 1 och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:25 ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, elektronikmontör, ICT-montör, 2014 Föreskrift 84/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN, SÄKERHETSVAKT FÖRESKRIFT 86/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

Läs mer

BILAGA. Specialyrkesexamen i mångsidig användning av skog

BILAGA. Specialyrkesexamen i mångsidig användning av skog 1439 BILAGA NATURBRUK LANTBRUK för hästtränare för kreaturskötsel för hovslagare i naturenlig produktion för lantbruksmaskinmontör inom renhushållning för ridlärare för seminolog för odlare för farmarmästare

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Din partner i industriunderhåll

Din partner i industriunderhåll Din partner i industriunderhåll PEPT Oy AB är ett familjeföretag grundat 1992. Det främsta kunnandet finns inom isolerings-, byggnadsställnings- samt VVS isolerings branschen. Till företagets koncept hör

Läs mer

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: FASTIGHETSSKÖTSEL Ämnet fastighetsskötsel behandlar skötsel och underhåll av fastigheter. Ämnet handlar om tillsyn, underhålls- och reparationsarbeten såväl inom- som utomhus. Centralt i ämnet är ett serviceinriktat

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

FÖRESKRIFT 53/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 53/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 53/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2005 FÖRESKRIFT 53/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 44/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 44/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2002 Föreskrift 44/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SOTARE

YRKESEXAMEN FÖR SOTARE Föreskrift 25/011/2002 YRKESEXAMEN FÖR SOTARE 2002 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR SOTARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2002 2 Edita Prima Oy Helsingfors 2002 ISBN 952-13-1631-4 (häft.)

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR VINDKRAFTSMONTÖR 2014

YRKESEXAMEN FÖR VINDKRAFTSMONTÖR 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VINDKRAFTSMONTÖR 2014 Föreskrift 15/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:20 Föreskrifter och anvisningar 2014:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 44/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 FÖRESKRIFT 44/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE Föreskrift 53 /011/2002 SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE 2002 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE EXAMENSGRUNDER Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 maj 2011 518/2011 Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Föreskrift 21/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR Föreskrift 26 /011/2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Föreskrift 26 /011/2003 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Utkast Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Föreskrift 21/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Föreskrift 29/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Professionella byggnadsställnings- och isoleringsarbeten

Professionella byggnadsställnings- och isoleringsarbeten Professionella byggnadsställnings- och isoleringsarbeten PEPT är ett familjeföretag grundat 1992. Det främsta kunnandet finns inom iso lerings-, byggnadsställnings- samt VVS-isolerings branschen. Till

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN Föreskrift 1/011/1999 SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN 1999 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN SPECIALYRKESEXAMEN FÖR ARBETSPLATSCHEF INOM BYGGNADSBRANSCHEN EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 6/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 FÖRESKRIFT 6/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning elarbeten och drifsarbeten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av elsäkerhetslagen (1135/2016): 1 Tillämpningsområde I denna förordning finns bestämmelser om sådana

Läs mer

Förtecning över ämnen som bryter ned ozonskiktet och på vilka förordningen tillämpas

Förtecning över ämnen som bryter ned ozonskiktet och på vilka förordningen tillämpas 3344 Bilaga 1 Förtecning över ämnen som bryter ned ozonskiktet och på vilka förordningen tillämpas CFC-föreningar: CFCl 3 CF 2 Cl 2 C 2 F 3 Cl 3 C 2 F 4 Cl 2 C 2 F 5 Cl CF 3 Cl C 2 FCl 5 C 2 F 2 Cl 4 C

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BÅTBYGGARE 2015

YRKESEXAMEN FÖR BÅTBYGGARE 2015 1 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BÅTBYGGARE 2015 Föreskrift 52/011/2015 2 3 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Tukes-anvisning S8-2009

Tukes-anvisning S8-2009 Tukes-anvisning S8-2009 UNDERHÅLL AV HISSAR 1. INLEDNING Avsikten med denna anvisning är att hjälpa hissinnehavaren och den som underhåller en hiss att sörja för att hissen fortsättningsvis är säker och

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet

Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet 1 Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande om arbetsledares behörighet MM4/601/2015 Miljöministeriet meddelar följande anvisningar om svårighetsklassen för

Läs mer

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 67/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Föreskrift 67/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Examina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Yrkesinriktade grundexamina

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-,

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR FASTIGHETSSKÖTARE

YRKESEXAMEN FÖR FASTIGHETSSKÖTARE Föreskrift 19/011/2002 YRKESEXAMEN FÖR FASTIGHETSSKÖTARE 2002 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR FASTIGHETSSKÖTARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2002 2 Edita Prima Oy Helsingfors 2002

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik splaner Grundexamen i logistik Kombinationsfordonsförare Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

FÖRESKRIFT 30/011/2007

FÖRESKRIFT 30/011/2007 FÖRESKRIFT 30/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2008 FÖRESKRIFT 30/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN Examina inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Med examina inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina)

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom båtbyggnad/båtbyggare Examensdel: 2.2.1 Byggande av båtar i armerad plast 30 kp + Modul: Byggande av båtar i armerad plast 1, 15 kp, Byggande av båtar i armerad plast 2, 15 kp. Den studerande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Föreskrift 66/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 66/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 66/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BILFÖRSÄLJARE 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BILFÖRSÄLJARE 2002 Föreskrift 66/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

Miljöministeriets anvisning om byggnadsprojekterares behörighet MM2/601/2015

Miljöministeriets anvisning om byggnadsprojekterares behörighet MM2/601/2015 Miljöministeriets anvisning om byggnadsprojekterares behörighet MM2/601/2015 Miljöministeriet meddelar följande anvisningar om byggnadsprojekterares behörighet. Anvisningarna är i kraft tills vidare. Helsingfors

Läs mer