TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation"

Transkript

1 TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation I

2 Teknik och kommunikation I Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation Utbildningsområdet teknik och kommunikation presenteras i tre broschyrer. I Arkitektur och byggande, El- och automationsteknik, Övrig utbildning inom teknik och kommunikation II Maskin-, metall- och energiteknik, Fordons- och transportteknik, Informations- och kommunikationsteknik III Grafisk teknik och medieteknik, Livsmedelsbranschen och bioteknik, Process-, kemi- och materialteknik, Textil- och beklädnadsteknik Med examina inom byggnadsbranschen uppnår man den kompetens som behövs vid själva byggnadsskedet samt vid underhåll av den bebyggda miljön. De yrkeskunniga inom byggnadsbranschen ansvarar både för nybygge och för det kontinuerliga underhållet av byggnader och utrymmen som änvänds som bostäder, arbetsplatser och fritidsutrymmen samt för trafiknät, olika miljökonstruktioner och vatten- och energiförsörjningsnätet. Arbetet på byggplatserna skiljer sig väldigt mycket från arbetet inom massindustrin. De enskilda byggnadsprojekten genomförs enligt planläggningsritningarna på plats och ställe. Utvecklingen av arbetsmetoderna och arbetsredskapen har gjort de allra tyngsta arbetsmomenten lättare, men trots detta förutsätter arbetet på byggplatser en god fysisk kondition. Branschen har tidigare varit mycket konjunkturkänslig, men detta här förändrats under senare tid på grund av att andelen renovering och underhåll har ökat märkbart. De här arbetsområdena är inte lika beroende av konjunkturerna inom byggnadsbranschen och har därför garanterat en stabilare sysselsättning inom branschen. Inom el- och automationsteknikbranschen behövs yrkeskunniga personer för att arbeta med produktion, distribution och överföring av el, elektrifiering, reparation och service av elinstallationer samt automation och underhåll. Med examina inom el- och automationsteknik (grundexamen, yrkesexamina och specialyrkesexamina) uppnår man den kompetens som krävs för dessa arbetsuppgifter. Arbetet inom branschen är mångsidigt och krävande och förändras hela tiden. En yrkeskunnig inom el- och automationsbranschen installerar och underhåller el- och automationssystem i fastigheter och anläggningar eller i distributionsnät. Kundservice utgör en väsentlig del av el- och automationsmontörens arbetsuppgifter. Arbetet inom el- och automationsbranschen kräver ansvarskänsla och noggrannhet. De som arbetar inom branschen bör vara insatta i elsäkerhet och kvalitetstänkande, så att installationer och apparatur fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt. I övrig utbildning inom teknik och kommunikation ingår de examina som inte finns med i de övriga områdena inom utbildningsområdet. Kompetenskraven och sysselsättningsläget för dessa examina varierar enligt yrke. Yrkesinriktade grundexamina grundexamen inom lantmäteribranschen (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom byggnadsbranschen (4 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen inom husteknik (6 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen inom fastighetsservice (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen för planeringsassistent (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom el- och automationsteknik (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen i ur- och mikromekanik (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen inom säkerhetsbranschen (1 utbildningsprogram/kompetensområde) Specialyrkesexamina specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen specialyrkesexamen i husbyggnad specialyrkesexamen för ventilationsmontör specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör specialyrkesexamen för fastighetsskötare specialyrkesexamen för kylmästare specialyrkesexamen för rörmontör specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare specialyrkesexamen för automationsövermontör specialyrkesexamen för elverksmontör specialyrkesexamen för elövermontör specialyrkesexamen inom underhåll specialyrkesexamen för låssmedsmästare specialyrkesexamen för sotarmästare specialyrkesexamen i teknik specialyrkesexamen för produktutvecklare specialyrkesexamen för säkerhetsvakt specialyrkesexamen inom miljöområdet Yrkesexamina yrkesexamen i lantmäteribranschen yrkesexamen för yrkesdykare yrkesexamen inom markanläggningsbranschen yrkesexamen i byggproduktion yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter yrkesexamen för planeringsassistent yrkesexamen i husbyggnad yrkesexamen inom vattenförsörjning yrkesexamen för stenarbetare yrkesexamen för ventilationsmontör yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem yrkesexamen för fjärrvärmemontör yrkesexamen för fastighetsskötare yrkesexamen för kylmontör yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör yrkesexamen för rörmontör yrkesexamen för teknisk isolerare yrkesexamen för byggnadsplåtslagare yrkesexamen för automationsmontör yrkesexamen inom elektronik- och elindustrin yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner yrkesexamen för elmontör yrkesexamen för elverksmontör yrkesexamen för operatör vid kraftverk yrkesexamen för stenarbetare yrkesexamen inom underhåll yrkesexamen för låssmed yrkesexamen för sotare yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel yrkesexamen för väktare yrkesexamen i miljövård 3

3 Yrkesinriktade grundexamina De som avlägger en yrkesinriktad grundexamen får både en bred yrkeskompetens och ett specialkunnande inom branschen. De får också goda färdigheter för fortsatta studier. Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 120 studieveckor, varav största delen består av arbets- och verksamhetshelheter i arbetslivet. Utöver de obligatoriska examensdelarna finns det många valfria examensdelar, som man kan välja t.ex. från andra yrkesinriktade grundexamina. Dessutom kan man bredda examen individuellt. I den grundläggande yrkesutbildningen studerar man också examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och fritt valbara examensdelar. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas på 2 4 år beroende på grundutbildning och arbetserfarenhet. Yrkes- och specialyrkesexamina Med en yrkesexamen visar examinanderna att de har den yrkesskicklighet som krävs inom branschen och med en specialyrkesexamen visar de att de behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna. Yrkes- och specialyrkesexamina består av arbets- och verksamhetshelheter i arbetslivet. De obligatoriska och valbara examensdelarna fastställs i examensgrunderna. Omfattningen av yrkes- och specialyrkesexamina samt deras examensdelar fastställs inte som studieveckor. Yrkes- och specialyrkesexamina avläggs som fristående examina. ARKITEKTUR OCH BYGGANDE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Grundexamen inom lantmäteribranschen Personer som arbetar inom lantmäteribranschen använder datateknik, som inom denna bransch används vid arbete med mätinstrument, dataprogram, register och kartor samt med gemensamma lägesdata och nätverksanslutning. Yrkeskunniga inom lantmäteribranschen fungerar aktivt och samarbetsvilligt i olika interaktionssituationer och framför sina synpunkter på ett klart och förtroendeingivande sätt. I grundexamen kan man specialisera sig på arbeten som har att göra med mätning, fastighetsförrättning, planläggning, mark- och miljöundersökning eller kartverksoch lägesdata. Arbetsplatser: Kommunala mätnings-, fastighets-, planläggnings- och byggnadsbyråer, lantmäteriverket, privata företag inom branschen, statliga institutioner, Examensbenämning: kartläggare En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas antingen som grundläggande yrkesutbildning eller som fristående examen. De studerande eller examinanderna kan om de så önskar avlägga en eller flera examensdelar i taget, om det är ändamålsenligt med tanke på placeringen i arbetslivet. Då gör man också upp en plan om hur de ska slutföra hela grundexamen

4 Grundexamen inom byggnadsbranschen De som har avlagt grundexamen inom byggnadsbranschen utför arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande i enlighet med branschens kvalitetskrav och hanterar material omsorgsfullt och ekonomiskt. De kan tolka ritningar för såväl husbyggande som jordbyggnad. I grundexamen kan man specialisera sig på husbyggande, jordbyggnad, schaktningsmaskintransport eller montering av sten. Examensbenämningar: husbyggare schaktare schaktningsmaskinförare stenmontör Husbyggare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för husbyggnad) utför ytter- och mellanväggsarbeten samt stomarbeten för yttertak samt isoleringsarbete enligt planer och handlingar. I utbildningsprogrammet för husbyggnad kan man specialisera sig på timmermansarbeten, murning, betongarbeten, stålbyggande, byggnadsrenovering, byggande med sten, timmerbyggande, mätningsarbeten eller på mångkompetens inom byggnadsbranschen. Schaktare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för jordbyggnad) utför sedvanliga schaktningsarbeten på en byggnadsplats, installerar kommunaltekniska regn- och avloppsvattensystem samt vattenledningar med utrustning. De leder maskinarbetet vid schaktning. I utbildningsprogrammet för jordbyggnad kan man specialisera sig på vattenbyggande, förädling av jord- och stenmaterial, bergsbyggnad, grundförstärkningsarbeten, asfaltering, markundersökningar, anläggning av gårdsplan, stenbyggande, mätningsarbeten eller på mångkompetens inom byggnadsbranschen. Schaktningsmaskinförare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för schaktningsmaskintransport) änvänder åtminstone en typ av schaktmaskin på ett säkert sätt i sedvanliga jordbyggnadsarbeten med iakttagande av anvisningar och bestämmelser. De utför allmänna mätnings- och markeringsarbeten inom sedvanlig schaktning. I utbildningsprogrammet för schaktningsmaskintransport kan man specialisera sig på bl.a. användning av maskiner för underhåll av trafikområden, jordtransport, vattenbyggande, förädling av jord- och stenmaterial, bergsbyggnad, grundförstärkningsarbeten, asfaltering, anläggning av gårdsplan eller på mångkompetens inom byggnadsbranschen. Stenmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för stenbranschen) tillverkar olika byggstensprodukter för inredning, fasader och gårdar och andra byggda utemiljöer enligt ritningar. De konstruerar monteringsunderlag för sten enligt givna planer och monterar inredningssten, fasadsten, eldstäder och miljö- och marksten. I utbildningsprogrammet för stenbranschen kan man specialisera sig på tillverkning av byggstensprodukter, montering av byggsten, montering av miljösten, brytning av sten eller mångkompetens inom byggnadsbranschen. Arbetsplatser: arbetsplatser inom hus- och jordbyggnad, internationella byggnadsprojekt, produktionsinrättningar inom byggmaterialindustrin, planeringsbyråer, statliga eller kommunala byggnadsbyråer, Grundexamen inom husteknik De som har avlagt grundexamen inom husteknik kan tolka ritningar för såväl husbyggnad som konstruktion av VVS-system. De beaktar särskilt arbetssäkerheten och främjandet av arbetsförmågan. Miljömedvetenheten förutsätter att aktörerna inom husteknikbranschen har nya kunskaper t.ex. om olika materials egenskaper, men framför allt om energiekonomin hos olika tekniska lösningar. I grundexamen kan man skaffa sig en mer specialiserad kompetens inom rör-, ventilations-, värme- eller kylmontering, teknisk isolering eller montering av byggnadsplåt. Examensbenämningar: rörmontör värmeelementsmontör ventilationsmontör kylmontör teknisk isolerare och byggnadsplåtslagare Rör- eller värmeelementsmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för rörmontering) monterar rör för vatten-, avloppsoch värmenät i nybyggnader i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar. I utbildningsprogrammet för rörmontering kan man välja specialisering inom rör- eller värmeelementsmontering. Värmeelementsmontörer monterar utöver vanliga rörsystem även förbränningsanordningar som används för uppvärmning av en fastighet i enlighet med myndigheternas bestämmelser. Ventilationsmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för ventilationsmontering) monterar kanaler och ventilationsanordningar i nybyggnader i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar. De tillverkar även delar för ventilationskanaler. Tekniska isolerare eller byggnadsplåtslagare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt) utför tunnplåtsarbeten vid montering och reparation av byggnaders klimatskal. Tekniska isolerare monterar dessutom isolering inklusive beläggning i hustekniska system samt inom processindustrin. Byggnadsplåtslagare monterar utöver tunnplåtsarbeten, även tunnplåtskomponenter för byggnaders fasader och monterar takpapp, takpannor, profilelement och bandtäckning. Kylmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för kylmontering) monterar maskiner och rörsystem för kylanläggningar i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, processindustrin och övrig industri, Grundexamen inom fastighetsservice De som har avlagt grundexamen inom fastighetsservice utför enligt sin specialisering arbeten med fastighetsskötsel eller lokalvård. Fastighetsservicebranschen omfattar all reparations-, skötsel- och underhållsservice i anslutning till byggda fastigheter. Här ingår också de lokalvårdstjänster som fastighetsanvändarna behöver, såsom rengörings-, vestibul-, säkerhets-, vaktmästar-, konferens- och postningstjänster. 6 7

5 Examensbenämningar: fastighetsskötare lokalvårdare Fastighetsskötare (utbildningsprogrammet/ kompetensområdet för fastighetsskötsel) utför underhåll av fastigheter och av tekniska system i fastigheter i enlighet med underhållsavtal. De kan bedöma om förhållandena i fråga om användningen av fastigheten överensstämmer med underhållsavtalen. En fastighetsskötare kan ha specialkompetens bland annat i underhåll av ventilationsaggregat, bedömning av en fastighets funktionsduglighet, användning av fastighetsautomation, byggnadstekniska reparationsarbeten, skötsel av utomhusområden, underhåll av värme- och sanitetssystem, sotning och rengöring av ventilationssystem. Lokalvårdare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för lokalvård) utför underhålls- och storstädning i enlighet med serviceavtal för fastigheter. De bedömer om förhållandena i fråga om användningen av fastigheten överensstämmer med serviceavtalen. Lokalvårdarna kan ha specialkompetens bland annat i byggstädning, kontorsservice, rengöring av våtrum, industristädning, städning av samfärdsmedel samt städning av butikslokaler. Arbetsplatser: fastighetsserviceföretag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, offentliga utrymmen i företag och ämbetsverk. Grundexamen för planeringsassistent Arbetsuppgifterna för dem som avlagt grundexamen hänför sig till att göra modeller i anslutning till teknisk planering, kombinera och överföra produktmodeller, producera och upprätthålla ritningar och dokument, utforma olika publikationer som har att göra med planeringen samt att marknadsföra produkter och göra reklam för dessa med de medel som den moderna teknologin erbjuder. Yrkeskunniga inom branschen gör modeller, utformar planer och dokument, med vilkas hjälp man kan bygga nya samt underhålla och sanera existerande produkter inom byggnads-, VVS-, el-, maskin- och infrabranschen. De som avlagt examen arbetar som ritare, planeringsassistenter och yngre planerare. Till arbetsuppgifterna hör också kundbetjäning och att delta i underhåll av anläggningar och program. Arbetsplatser: företag, kommunala och statliga institutioner, företag som producerar ritningar och publikationer inom byggnads, VVS-, el- och maskinbranschen, Examensbenämning: planeringsassistent YRKESEXAMINA Yrkesexamen i lantmäteribranschen Examensgrunderna blir klara år De som avlagt yrkesexamen arbetar i fastighets-, kartläggnings- och kartframställningsuppgifter. Arbetsplatser: organisationer inom staten och kommuner samt privata företag som specialiserat sig på kartläggning, kartframställning, planering av markanvändning och markundersökning, Yrkesexamen för yrkesdykare De som avlagt examen arbetar som yrkesdykare utrustade med ytluftssystem och torrdräkt. De kan utföra apparatdykning både sommartid och vintertid. De som avlagt examen kan arbeta under vattenytan och inrätta en undervattensarbetsplats. De kan också arbeta som dykare med olika specialuppgifter. Arbetsplatser: byggnadsindustrin, övrig industri, kraftverken samt företag inom insjö- och havstrafiken. Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen Arbetsuppgifterna för dem som avlagt yrkesexamen inom markanläggningsbranschen kan t.ex. bestå av användning av schaktmaskiner, plogning och utjämning av trafikområden, 3Dpositionsbestämning eller 3D-styrning av schaktmaskiner, laddning, sprutbetonering av berg, slagpålning, arbeten i anslutning till förankring och stödväggar, gårdsanläggning, anläggning av grönområden, stenläggning, kommunaltekniska byggnadsarbeten, skötsel och underhåll av vattenförsörjning, muddring och beläggning av asfalt. 8 9

6 Arbetsplatser: arbetsplatser för markanläggning, internationella byggnadsprojekt, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen i byggproduktion De som avlagt yrkesexamen arbetar med förmansuppgifter på byggarbetsplatser och leder genomförandet av enskilda byggnadstekniska uppgifter. De leder och utvecklar arbetsgrupper och samarbetar med de olika parterna på arbetsplatsen. De granskar ritningar och planer och de kan starta en granskning av planeringar och övervaka att avtalade frågor genomförs. Arbetsplatser: arbetsplatser för husbyggnad och markanläggning, internationella byggnadsprojekt, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter De som avlagt yrkesexamen arbetar med tillverkningen av betongprodukter, keramiska produkter, stenbaserad byggisolering, stenbaserade byggskivor, basmaterial eller pressad byggsten. De som avlagt examen kan arbeta i fabriker och företag som tillverkar byggmaterial med uppgifter inom sitt eget kompetensområde. Arbetsplatser: produktionsinrättningar för byggmaterial. Yrkesexamen i husbyggnad De som avlagt yrkesexamen kan i enlighet med de examensdelar som de valt arbeta med t.ex. följande uppgifter på byggarbetsplatser: byggmätning, markanläggningsarbete i grundläggningsskedet, formarbete, betongarmeringsarbete, betongarbete, montering av betongelement, arbete med trästommar, tillverkning av träelement, timmerbyggnadsarbeten, montering av dörrar och fönster, innertaksarbete, murning med block och småelement, murning av eldstäder, rappning, plattsättning, vattenisolering av våtutrymmen, yttertaksarbete, arbete med stålstommar, montering av metallelement, arbete med tornkran, reparationsarbeten och ställningsarbeten. Arbetsplatser: byggarbetsplatser, internationella byggnadsprojekt, produktionsinrättningar för byggmaterial, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen för planeringsassistent De som avlagt yrkesexamen kan arbeta med assisterande uppgifter på planeringsbyråer inom byggnads-, VVS- eller elbranschen. De gör enkla byggnadsritningar, VVS-ritningar och elplaneringar för fastigheter utgående från anvisningar och skisser och kan använda ett allmänt CADprogram. De kan utforma dokument i enlighet med dokumentstandarder och de kan arkivera dokument. Arbetsplatser: planeringsbyråer inom byggnads-, VVS- och elbranschen. Yrkesexamen inom vattenförsörjning De som avlagt yrkesexamen arbetar med olika slags uppgifter inom branschen. De kan i enlighet med sina val av examensdelar arbeta i rengöringsprocessen för obehandlat vatten eller avloppsvatten, dosera kemikalier och underhålla systemen. De som valt examensdelen vattenförsörjningsnätverk utför bl.a. uppgifter som hör till olika arbetsskeden inom vattenlednings-, avloppsvatten- och regnvattennätverk, såsom administration och forskning, underhåll av vattenledningsnätverk, byggande och sanering samt arbeten med tomtledning och vattenmätare. Arbetsplatser: vattentjänstverk (vattenverk, avloppsreningsverk, nätverksavsnitt), VVS- Yrkesexamen för stenarbetare De som avlagt yrkesexamen arbetar i enlighet med den inriktning de valt, med uppgifter inom brytning, förädling eller montering av sten. Arbetsplatser: arbetsplatser för husbyggnad eller markanläggning, internationella byggnadsprojekt, produktionsinrättningar för byggmaterial, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem De som avlagt yrkesexamen arbetar med att ta i bruk ventilationssystem, underhålla systemen och delar i dessa samt kontrollera att ventilationssystemet fungerar. De som avlagt examen utvärderar ventilationssystemets skick och behov av rengöring. De rengör ändanordningar, olika typer av lufttillförselsystem, konvektorer och bafflar och fettkanaler. De desinficerar olika avsnitt i ventilationssystemet, utför underhållsarbeten som ska ske i samband med rengöring och utför enklare plåtarbeten. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, processindustrin, övrig industri, Yrkesexamen för ventilationsmontör De som avlagt yrkesexamen för ventilationsmontör kan arbeta med krävande uppgifter inom installation, underhåll och reparation av ventilationssystem. De sköter mätningar, slipningar, borrningar och gängningar, punkt- och sömsvetsar samt falsning, plåtutbredning och tillverkning och montering av kanaldelar. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, processindustrin, övrig industri, 10 11

7 Yrkesexamen för fjärrvärmemontör De som avlagt yrkesexamen för fjärrvärmemontör använder, underhåller och reparerar fjärrvärmecentraler och fjärrvärmenät samt kundernas anordningar. De som avlagt examen kan arbeta med att bygga, använda och underhålla värmecentraler, fjärrvärmenät och fastigheters värmedistributionscentraler. Arbetsplatser: företag inom VVS-branschen, kommunala byggnadsbyråer, Yrkesexamen för fastighetsskötare De som avlagt yrkesexamen för fastighetsskötare kan arbeta med skötsel, underhåll och reparationer av fastigheter. Till uppgifterna hör att underhålla och reparera värmeanordningar, fastigheters vatten- och avloppssystem, samt enskilda vattenarmaturer, de vanligaste ventilationssystemen och ventilationsapparaterna. Dessutom utför de som avlagt examen vanliga reparationsmålningar och reparationer av ytor i fastigheter samt reglerings-, underhålls- och reparationsarbeten på dörrar, fönster och lås. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Yrkesexamen för kylmontör De som avlagt yrkesexamen för kylmontör monterar, startar och reglerar en kylanläggning självständigt samt reparerar och underhåller kylanläggningar. De som avlagt examen kan arbeta med montering, reglering, användning, feldiagnostisering, reparation och underhåll av kylanläggningar. Arbetsplatser: företag som säljer och underhåller anläggningar inom branschen, Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör De som avlagt yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör bygger, monterar, kopplar och underhåller förbränningsanordningar för olja, gas eller pellett samt värmepumpsanordningar i småhus. De som avlagt examen kan arbeta med montering, reparation och underhåll av fastigheters värmeproduktions- och distributionssystem. Arbetsplatser: Företag som säljer och underhåller branschens anläggningar, Yrkesexamen för rörmontör De som avlagt yrkesexamen för rörmontör monterar system och anläggningar för vatten, avlopp och värme samt mäter, reglerar, underhåller och reparerar VVS-anordningar. I enlighet med de inriktningsalternativ som de valt utför de även installationer, underhåll och reparationer av rörnät för brandsläcknings-, oljeuppvärmningseller tryckluftssystem. De som avlagt examen arbetar med krävande installations-, underhållsoch reparationsuppgifter inom VVS-branschen. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, processindustrin, övrig industri, Yrkesexamen för teknisk isolerare De som avlagt yrkesexamen för teknisk isolerare utför montering av isolering och beklädnad. I enlighet med de inriktningar de valt i sin examen kan de rikta in sig på industriisolering eller på isolering av hustekniska anordningar. Dessutom kan de välja specialisering inom kyl-, brand-, ljud-, fartygs- och högtemperaturisolering. processindustrin, övrig industri, eget Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare De som avlagt yrkesexamen för byggnadsplåtslagare arbetar med tillverkning av plåtdelar till byggnader och montering av byggnadsplåt. De som avlagt examen dimensionerar delar till papp- och tegeltak samt profil- och falsade plåttak, tillverkar konstruktioner till dessa, samt utför isoleringsarbeten på tak. De tillverkar och monterar också konstruktioner på fasaders profilplåts-, regel- och kassettväggar. Arbetsplatser: företag inom branschen, eget SPECIALYRKESEXAMINA Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen De som avlagt specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen kan arbeta med krävande yrkesuppgifter inom branschen. I sitt arbete som förman för ett arbetslag gör man upp entreprenadavtal och samlar ihop ett entreprenadarbetslag. Till uppgifterna hör också att planera arbetsordningen och fördela arbetet inom arbetsteamet. De som valt examensdelen mätningsarbeten kan bl.a. göra upp mätningsplaner för en arbetsplats och utföra mätningar som görs med olika mätningsapparater. De som valt examensdelen massgods- och specialtransporter kan bl.a. lasta och köra ett kombinationsfordon. De som valt examensdelen brytning och sprängning kan bl.a. fungera som ledare för sprängningsarbete i ett bebyggt område. Arbetsplatser: markanläggningsarbetsplatser, internationella byggnadsprojekt, kommunala och statliga byggnadsbyråer, 12 13

8 Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen Denna examen är avsedd för personer som har en tekniker-, ingenjörs- eller diplomingenjörsexamen inom byggnadsbranschen och erfarenhet av arbetsledningsuppgifter på en byggarbetsplats eller en motsvarande, på annat sätt förvärvad, kompetens. De som avlagt examen arbetar med krävande förmansuppgifter på en byggarbetsplats och leder genomförandet av arbetet. De fungerar även som ansvariga arbetsledare för sedvanliga byggnadsprojekt. De ansvarar för att projekten framskrider i enlighet med givna tidsoch kostnadsmålsättningar samt kvalitetskrav. Dessutom skapar de förutsättningar för att arbetet kan genomföras på ett tryggt sätt, ser till att olika anskaffnings- och arbetsavtal förbereds och genomförs i enlighet med givna målsättningar. Arbetsplatser: arbetsplatser för hus-, infra- eller reparationsbyggande, Specialyrkesexamen i husbyggnad De som avlagt specialyrkesexamen i husbyggnad kan utföra krävande arbetsuppgifter i enlighet med de examensdelar de avlagt samt vara arbetsledare på byggarbetsplatser. Examensgrunderna förnyas i slutet av år Arbetsplatser: hus- eller reparationsbyggarbetsplatser, Specialyrkesexamen för ventilationsmontör De som avlagt specialyrkesexamen för ventilationsmontör utför olika krävande arbetsuppgifter inom ventilationsbranschen. Till uppgifterna hör att installera olika typer av ventilationskanaler, maskinrummets ventilationskanaler och anordningar i anslutning till dessa, att tillverka och montera kanaldelar samt att utreda och reparera olika funktionsstörningar i ventilationssystemet. Examensgrunderna förnyas år fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Specialyrkesexamen för fjärrvärmemontör De som avlagt specialyrkesexamen för fjärrvärmemontör kan arbeta med krävande uppgifter inom branschen samt med arbetsinstruktionsoch arbetsledningsuppgifter vid installation, underhåll och reparation av fjärrvärmecentraler och nät samt med kundernas anordningar. Arbetsplatser: energiverk, företag inom branschen, Specialyrkesexamen för fastighetsskötare De som avlagt specialyrkesexamen för fastighetsskötare arbetar med krävande uppgifter inom fastighetsservicebranschen. Hit hör skötseloch underhållsarbeten under olika årstider, samt underhåll och reparation av värmeanordningar, vatten- och avloppssystem samt ventilationssystem. Arbetsplatser: fastighetsserviceföretag, eget Specialyrkesexamen för kylmästare De som avlagt specialyrkesexamen för kylmästare kan arbeta med olika krävande projektskötsel-, planerings- och förmansuppgifter. Till uppgifterna kan höra att planera en kylanläggning med tillhörande dokument, kostnadsförslag, tidtabell och resursallokering. De som avlagt examen kan hantera kylmedier på ett säkert sätt, koppla och byta elapparater samt arbeta i enlighet med lagar och bestämmelser för sin bransch. Arbetsplatser: företag som säljer och underhåller branschens anläggningar, Specialyrkesexamen för rörmontör De som avlagt specialyrkesexamen för rörmontör kan arbeta med krävande uppgifter inom VVS-branschen. Hit hör t.ex. att installera, underhålla och reparera nät och anläggningar i vattenburna centralvärmesystem samt vatten- och avloppsanläggningar i bostadsfastigheter. De planerar och leder verksamheten. fastighetsservicebolag, kommunala och statliga byggnadsbyråer, Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagare De som avlagt specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagare kan arbeta med krävande uppgifter inom tillverkning av plåtdelar till byggnader och montering av byggnadsplåt samt som förmän. De som avlagt examen dimensionerar delar till papp- och tegeltak samt profiloch falsade plåttak, tillverkar konstruktioner till dessa, samt utför isoleringsarbeten på tak. De dimensionerar och tillverkar regnvattensystem, lister och takskyddsprodukter. De tillverkar och monterar konstruktioner på fasaders profilplåts-, regel- och kassettväggar. Arbetsplatser: företag inom branschen, eget 14 15

9 EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Grundexamen inom el- och automationsteknik De som avlagt grundexamen inom el- och automationsteknik har den nödvändiga baskompetensen för installations-, service- och underhållsuppgifter inom el- och automationsteknikbranschen. Enligt den inriktning de valt i sin examen utför de olika uppgifter inom elteknisk husteknik, såsom elinstallationer, installationer av fastighetsautomation elller installation, service och underhåll av elnät. Automationsmontörer arbetar med installation och underhåll av process- och styckegodsautomation. Examensbenämningar: elmontör automationsmontör Elmontörer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik) utför uppgifter kring elinstallationer i bostads-, affärs-, kontors- och industribyggnader och offentliga byggnader samt användning, service och underhåll av dessa enligt standarder och föreskrifter för elinstallation. De kan även utföra uppgifter kring installation, användning, service och underhåll av elnät enligt elbranschens standarder och föreskrifter. Arbetsplatser: elinstallationsaffärer, elnätsföretag, elverk. Automationsmontörer utför uppgifter kring installation, användning, underhåll och service av elmaskiner och elapparater samt automationssystem inom industrin enligt standarder och föreskrifter för elinstallation. Arbetsplatser: process- och automationsindustrin. YRKESEXAMINA Yrkesexamen för automationsmontör De som avlagt examen utför enligt sin egen examensinriktning olika uppgifter inom automationsbranschen, såsom installation, reparation och underhåll av process- eller styckegods- eller fastighetsautomation. De känner till felsökning och kan utnyttja programverktyg för felsökning och underhållssystem. De sköter ibruktagningar i samarbete med driftspersonalen och kan ge instruktioner om driften. De känner till arbets- och elsäkerheten och kan avgöra om slutresultatet av automationsinstallationen är fungerande, säkert och ändamålsenligt och om hela processen fungerar pålitligt. De har avlagt elsäkerhetsexamen 3. Arbetsplatser: process- och automationsindustrin. Yrkesexamen inom elektronik- och elindustrin De som avlagt examen behärskar någon av de tillverkningstekniska delarna: tillverkning av en elektronisk produkt, ett kretskort, ett mönsterkort, komponenter, en elektroteknisk produkt, en elmaskin eller en kabel och en ledare samt en del som gäller hantering av produktionsprocessen (produktionsstyrningssystem, kvalitetskontroll och provning, grundläggande statistiska begrepp, renrumsteknologi och -kultur eller materialfunktioner och logistik). Arbetsplatser: industriföretag som tillverkar elektronik- och elprodukter. Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik De som avlagt examen utför och granskar elarbeten som hänför sig till installation av säkerhetsanordningar. De beaktar el- och tågsäkerheten under arbetet samt de föreskrifter, standarder och anvisningar som gäller deras uppgifter. De känner till säkra funktionssätt för ett ställverk samt kan installera och underhålla anordningar enligt instruktionerna. Därtill behärskar de fyra av följande delar: automatisk tågkontroll, kabeldragning, plankorsningsanläggningar, anordningar för strömtillförsel, linjeblockering, rangervallsanordningar och fjärrstyrningsanordningar. De känner till systemet, konstruktionerna och funktionen i den del de valt. De kan göra felbedömingar samt utföra service- och underhållsuppgifter och dokumentera åtgärderna. De kan använda dator och de behövliga programmen i olika system. Arbetsplatser: företag som tillverkar och underhåller säkerhetsanordningar i spårbunden trafik

10 Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner De som avlagt examen instruerar kunden i val och ändamålsenlig användning av apparater och de kan beakta de giltiga bestämmelserna och rekommendationerna samt konsumentskyddslagen. De har avlagt elsäkerhetsexamen 3. De kan göra installations-, reparations- och servicearbeten enligt den inriktning de valt i sin examen antingen hushållsmaskiner (tvättapparater, kylanläggningar, värme- och småapparater) eller storhushållsmaskiner (diskmaskiner, värmeapparater, kylanläggningar och tvättmaskiner för storhushåll) och de kan utföra behövliga säkerhetsmätningar. Arbetsplatser: företag som installerar och utför service på hushålls- och/eller storhushållsmaskiner, Yrkesexamen för elverksmontör De som avlagt examen beaktar el- och arbetssäkerheten under arbetet. De följer de provnings- och konstruktionsföreskrifter som getts i standarder och föreskrifter om luftledningar för starkström. De kan tolka kartor, konstruktionsoch arbetsritningar. De väljer installationsmaterial och gör kostnads-, tidsåtgångs- och materialberäkningar. De utför installationer så att det färdiga resultatet är så ekonomiskt och användbart som möjligt för elanvändaren, eldistributionen och kunden. I sitt arbete beaktar de krav som miljön ställer. De har avlagt elsäkerhetsexamen 2. Arbetsplatser: elverk, elnäts Yrkesexamen för operatör vid kraftverk De som avlagt examen utför driftsunderhållsuppgifter i ett kraftverk. De känner till den vanligaste Yrkesexamen för elmontör De som avlagt examen utför el- och apparatinstallationer i fastigheter med beaktande av el- och arbetssäkerheten. Enligt den inriktning de valt i examen arbetar de också med informations- och datanätverkssystem, säkerhetssystem och bild- och ljudsystem samtel- och apparatinstallationer. De kan granska sitt arbete och avgöra om den färdiga elinstallationen är säker och ändamålsenlig för användaren. De kan framskrida i arbetet enligt projekttidtabellen och även beakta övriga yrkesgrupper i abetet. De har avlagt elsäkerhetsexamen 2. Arbetsplatser: elinstallationsaffärer, eget företag, industrin. processutrustningen och driften av proces- serna i ett kraftverk. De kan använda el- och automationsutrustning samt databehandlingsutrustning som finns i kraftverket samt kan handla korrekt i störningssituationer. De behärskar principerna för processmätning och agerar i enlighet med lagstiftning om arbetarskydd, tryckbärande anordningar, elsäkerhet och kemikaliehantering. De som avlagt examen har den utbildning som förordningen 891/1999 kräver för undermaskinmästarbrev samt för maskinskötarbrev A och B. För erhållande av kompetensbrev krävs därtill arbetserfarenhet i enlighet med förordningen 891/1999. En person som innehar kompetensbrev är behörig som driftsövervakare vid pannanläggningar med ång- eller hetvattenpanna. Han eller hon kan även arbeta som förman för driftspersonal vid en pannanläggning eller på egen hand sköta pannans funktion och drift. Arbetsplatser: värmeanläggningar och kraftverk

11 SPECIALYRKESEXAMINA Specialyrkesexamen för automationsövermontör De som avlagt examen behärskar strukturen i automationssystem, logikprogrammering, tekniken för busskablar, användargränssnitt, elmotorer och motordrifter, eldistributionssystem, elteknik och mekanikinstallationer. De kan utföra elarbeten enligt föreskrifterna samt se efter säkerheten under arbetet och säkerheten för användaren. De har avlagt elsäkerhetsexamen 2. De behärskar ibruktagning av ett automationssystem samt servicen med tillhörande mätningar och dokumenteringar eller arbetsledning (göra upp tidtabeller, allokera personalresurser, risker, kostnader, resultatansvar, kvalitetssäkring, ingå avtal, leda, produktionsstyrning). De kan introducera och instruera personer i arbetet. Därtill behärskar de ett av följande områden: styckegodsautomation, processautomation, byggnadsautomation eller CNC-teknik. Arbetsplatser: industrin, driftsunderhålls Specialyrkesexamen för elverksmontör De som avlagt examen har det yrkeskunnande som man behöver vid självständigt arbete, i teamarbete samt vid ledning av arbetslag. De kan utföra byggnads-, mätnings-, skydds- och driftsarbeten samt olika arbeten som gäller kopplingar och reparationer av fel. De behärskar skötseln av projekt som gäller arbetet (författningar och dokument, offertberäkning, att sätta i gång en arbetsplats, arbetsutförande och överlåtelse av arbetsplats). De följer säkerhetskraven som gäller arbetsuppgifterna och kraven på övervakning av arbetet. De kan även arbeta som arbetsledare samt utföra uppgifter kring planering av elnät eller sköta kundbetjäningen. De har avlagt elsäkerhetsexamen 1. Arbetsplatser: elnäts Specialyrkesexamen för elövermontör De som avlagt examen har det yrkeskunnande som behövs vid självständigt arbete, i teamarbete samt vid ledning av arbetslag. De behärskar elinstallationer i fastigheter och elinstallationer inom tre mer avgränsade uppgiftsområden (informations- och datanätverkssystem, säkerhetssystem, brandskyddssystem, bild- och ljudsystem, el- och apparatinstallationer med beaktande av el- och arbetssäkerheten, byggnadsautomationssystem, elmotordrift, styckegods- och processautomation, programmerbar logik, UPS-distributionssystem och reservkraftsystem, maskinsystem på fartyg och däcksystem och inredningssystem på fartyg). I anslutning till detta behärskar de även att göra upp anbud och kostnadsuppföljningar samt utföra uppgifter som gäller ibruktagning, kontroller och dokumentering. De kan sköta projekt och kan även vara arbetsledare. De har avlagt elsäkerhetsexamen 1. Arbetsplatser: elinstallationsaffärer, industrin. ÖVRIG TEKNIK OCH KOMMUNIKATION YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Grundexamen i ur- och mikromekanik De som avlagt examen tillverkar, reparerar och utför service av ur och mikromekaniska apparater. De kan okulärt och genom mätningar söka fel i ur och mikromekaniska apparater och reparera dem. De planerar sina arbeten utgående från arbetsritningar och arbetsbeskrivningar och klarar till en del av utvecklingsarbete och produktutveckling när det gäller arbetsmetoder och redskap i det egna arbetet. De tillverkar små och måttnoggranna delar till ur och mikromekaniska apparater och de verktyg som de behöver. Examensbenämningar: urmakare mikromekaniker Urmakare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för urbranschen) har specialiserat sig på att reparera ur, mätinstrument och motsvarande precisionsinstrument som kräver precision samt på att tillverka delar till dessa. Arbetsplatser: ur- och guldsmedsaffärer, eget 20 21

12 Mikromekaniker (utbildningsprogrammet/ kompetensområdet för mikromekanik) har specialiserat sig på arbete i produktutvecklingsgrupper inom precisionsindustrin, tillverkning av prototyper eller små serier och enskilda exemplar som tillverkas som hantverk. Arbetsplatser: verkstäder som tillverkar mikromekaniska produkter, elektronikindustrin. Grundexamen inom säkerhetsbranschen De som avlagt examen arbetar exempelvis med bevakning inom räddningsväsendet, i planerings-, installations- och underhållsuppgifter inom säkerhetsskyddet, med transport av varor, i mottagnings- och vaktmästartjänster eller i säkerhetskontrollen. De kan utarbeta normala hot- eller riskkartläggningar i anslutning till företagssäkerheten och utkast till förebyggande säkerhetsplaner och de kan samarbeta med de myndighetsorganisationer och sammanslutningar som är centrala för säkerhetsbranschen. Arbetsplatser: företag inom säkerhetsbranschen, säkerhetsövervakningen i serviceorganisationer och inom industrin, myndighetssektorn. Examensbenämning: säkerhetsvakt YRKESEXAMINA Yrkesexamen för stenarbetare De som avlagt examen känner till stenbranschen och uppfattar sitt eget arbete och sitt specialiseringsområde som en del av stenbranschens helhet. De kan använda och underhålla de maskiner och arbetsredskap som behövs i arbetsprestationerna. Inriktningsområden är brytning, förädling och montering. Arbetsplatser: företag som bryter, förädlar eller monterar sten. Yrkesexamen inom underhåll De som avlagt examen utför enligt sina val i examen några av följande underhållsarbeten: De utför montering och reparation av automationsoch elanordningar och elsystem samt felsökningar i anslutning till dem. De utför smörjunderhåll samt installerar, underhåller och reparererar hydraulik- och pneumatiksystem samt proportional- och servosystem. De installerar, underhåller och utför service på pumpar, ventiler, rörsystem och annan processutrustning samt kraftöverföringsutrustning och olika lagringar. De utför monterings-, installations- och reparationssvetsning och tillverkar med sedvanliga bearbetningsmetoder enkla detaljer och utför korrosionsskydd. De utför mätningar i tillståndskontroll. Arbetsplatser: industrin, service Yrkesexamen för låssmed De som avlagt examen bedömer kundens individuella säkerhetsbehov och presenterar de olika möjligheterna och alternativen inom säkerhetstjänsterna för kunden. De känner till och förstår innehållet i de nyaste lagarna, författningarna och förordningarna inom den egna branschen. De behärskar det konstruktionsmässiga skyddet, känner till användningsändamålet för olika mekaniska lås och reglingsanordningar samt elektromekaniska lås och väljer de rätta låsen och beslagen enligt de krav som ställs. De känner till hur de vanligaste vänd-, brand- och lyftdörrarna samt portmaskinerierna fungerar och kan installera och utföra service på dessa. De installerar och utför service på bussledningar. De kan installera två av följande system: kameraövervakningssystem, brottslarmsystem och passagekontrollsystem. Låssmeden är utförare av säkerhetsskyddsuppgifter som avses i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002), och låssmedens låsnings- och systeminstallationer är säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande av polisen. Yrkesarbete i branschen och förvärvandet av yrkesskicklighet genom praktiska arbetsuppgifter förutsätter kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Arbetsplatser: företag inom säkerhets- och låssmedsbranschen, Yrkesexamen för sotare De som avlagt examen kan sota eldstäder och rökkanaler. De känner till lagstiftningen, anvisningarna och rekommendationerna inom sitt yrkesområde. De märker behovet av underhåll i sotningsobjekten, vet hur felen kan åtgärdas och klarar av underhållsarbetena. De ger sina kunder råd och handledning i frågor som gäller förbränning samt användning, underhåll och planering av eldstäder och rökkanaler samt brister och risker som inverkar på brandsäkerheten. De identifierar ofta förekommande problem som uppstår i ventilationssystemens funktion och kan utföra underhållsåtgärder i dessa. Arbetsplatser: sotningsföretag, kommuner, eget Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel De som avlagt examen behärskar underhåll av materiel, underhållsystemet samt förebyggande underhåll. De bedömer fel, utför mindre reparationer, serviceåtgärder och grundreparationer och utarbetar olika dokument i samband med arbetet. De mäter och testar anordningar och system inom sitt uppgiftsområde och tolkar mätningsresultaten. De agerar enligt el- och brandsäkerhetsbestämmelserna. Arbetsplatser: depåer och verkstäder. Yrkesexamen för väktare De som avlagt examen arbetar med bevakning. De beaktar riskerna i väktarens arbete och är medvetna om serviceinriktningen i yrket. De känner till den lagstiftning som gäller för uppgifterna. De kan handla rätt och säkert när skador inträffar samt i problem- och hotfulla situationer och de kan hjälpa till i brand- och olyckssituationer. De kan använda säkerhets- och kommunikationssystem. Dessutom behärskar de två av följande examensdelar: receptionsservice, lokal bevakning, distriktsbevakning och larmuppgifter, butikssäkerhet, övervakning av ordningen, transportsäkerhet, personsäkerhet, säkerhetskontroll och släckning. Arbetsplatser: bevakningsföretag, företag, offentliga organisationer

13 24 Yrkesexamen i miljövård De som avlagt examen arbetar med planering av avfallshantering, ger råd i avfallshanteringsfrågor eller utför administrativa arbeten inom miljövård. De kan även arbeta med sortering, hantering, transport eller mottagande av avfall, slam- och avloppshantering samt underhåll av små reningsverk eller utföra rengöringsarbeten inom industrin. Som en del av dessa arbeten utför de behandling, lagring eller transport av kemikalier. Arbetsplatser: avfallssorterings- och behandlingsanläggningar, komposteringsanläggningar, avfallscentraler, platser för restaurering eller behandlingsanläggningar för förorenad mark, företag som erbjuder miljövårds-, slam- och avloppshanteringstjänster, företag som erbjuder industriella rengöringstjänster, företag som erbjuder underhållstjänster för avloppssystem vid fastigheter, den offentliga förvaltningen, eget SPECIALYRKESEXAMINA Specialyrkesexamen inom underhåll De som avlagt examen behärskar två av följande uppgiftsområden: arbetsledning (kan planera och förverkliga verksamheten inom sitt ansvarsområde på kort sikt), tillståndskontroll (kan utföra mätningar samt analysera resultaten och föreslå eventuella åtgärder), processutrustning (kan dimensionera och välja samt installera, reparera och underhålla processutrustning) samt automation (kan dimensionera och välja samt installera, reparera och underhålla automationsutrustning). Dessutom behärskar de flera av de ovannämnda uppgiftsområdena eller alternativt t.ex. installations-, felsöknings- och reparationsarbeten i elapparater och eltekniska system eller installation, service och underhåll av kraftöverföringsutrustning och lager. Arbetsplatser: industrin, service Specialyrkesexamen för låssmedsmästare De som avlagt examen kartlägger och bedömer brottsäkerhetsriskerna vid egendomsskydd och kan välja rätta riskhanterings- och skyddsmetoder. De kartlägger kundens säkerhetsbehov och erbjuder kunden ett system som kostnadsmässigt och även i övrigt motsvarar kundens verkliga behov. De gör upp anbud på en säkerhetsentreprenad, för ekonomiska förhandlingar, leder och genomför säkerhetsentreprenaden, överlåter den till kunden, ger utbildning i användningen, sköter garantitidens skyldigheter. Efteråt beräknar de entreprenadens lönsamhet. Vid planering och installationer tillämpar de säkerhetsnormerna och säkerhetsanvisningarna i sin bransch. Låssmedsmästaren är utförare av säkerhetsskyddsuppgifter som avses i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002), och låssmedsmästarens låsnings- och systeminstallationer är säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande av polisen. För att kunna utöva yrket och utföra de praktiska arbetsuppgifter som krävs för att förvärva yrkesskicklighet förutsätts att man har kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Arbetsplatser: företag inom säkerhets- och låssmedsbranschen, Specialyrkesexamen för sotarmästare De som avlagt examen sotar effektivt, snyggt och med rätta metoder eldstäder, värmepannor och rökkanaler. De kan ger sina kunder råd och handledning i frågor som gäller förbränning samt användning, underhåll och planering av eldstäder samt ifråga om risker som inverkar på brandsäkerheten. De fungerar som experter inom sin egen bransch vid brandsyner och vid förhandsgranskningar av byggnader. De identifierar de problem som förekommer i luftkonditioneringssystemens funktion och de kan underhålla dessa. De har ingående kunskaper om kundbetjäning och om marknadsföring av den service som de erbjuder och kan utveckla sina serviceprodukter så att de motsvarar efterfrågan. De har goda kunskaper och färdigheter i planeringen av verksamheten i ett sotningsföretag samt ingående kännedom om skötseln och ledningen av ett Arbetsplatser: sotningsföretag, kommuner, eget Specialyrkesexamen i teknik De som avlagt examen leder självständigt den dagliga verksamheten och personalen inom sitt ansvarsområde, så att verksamheten är lönsam och effektiv. De sköter kundrelationer med beaktande av kundernas behov och krav. De planerar och genomför processer inom sitt ansvarsområde på kort sikt. Inom det arbetsområde som de valt i examen (ledning av processen, ledning av personalen, ledning av kundservice, självständig yrkesutövning) planerar, genomför, utvärderar och utvecklar de även verksamheten på lång sikt. Arbetsplatser: företag inom teknikbranschen. 25

14 Specialyrkesexamen för produktutvecklare Produktutvecklare förbereder och utför produktutvecklingsarbete och behärskar metoderna för det. De känner till åtgärderna i anslutning till produktskydd och kan rapportera resultaten av ett produktutvecklingsprojekt. I produktutvecklingsarbetet är föremålet för modern produktutveckling ofta en kombination av en tjänst och en fysisk produkt. Arbetet utförs i regel som teamarbete. Arbetsplatser: produktutvecklingsavdelningar i företag, de krav som lagstiftningen ställer på honom eller henne. Arbetsplatser: bevakningsföretag, Specialyrkesexamen inom miljöområdet De som avlagt examen arbetar som arbetsledare med uppgifter inom miljövård, vattenförsörjning eller miljöfostran eller utvecklar verksamheten på sin egen arbetsplats. Arbetsplatser: företag inom miljövårdsbranschen, vattentjänstverk, avfallshanteringsanläggningar. Möjligheter till fortsatta studier Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt De som avlagt examen kartlägger kundernas De yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och säkerhetsbehov och utarbetar en riskkartläggning. De gör utkast till säkerhetsplaner för olika specialyrkesexamina ger allmän behörighet för skeden och instruerar målorganisationen i frågor fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en gällande säkerhetsplanering. De uppskattar förhållandet mellan kostnad och nytta för olika säkerhetslösningar. De presenterar på ett åskådligt teknik och kommunikation, ingenjör (YH). Vid yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet sätt sin säkerhetsplan för kundens representanter. I sin verksamhet tillämpar de den lagstiftning didatexamen och diplomingenjörsexamen. De universitet kan man t.ex. avlägga teknologie kan- som reglerar företagssäkerheten och den privata pedagogiska studierna för yrkeslärare ger möjlighet till påbyggnadsutbildning för yrkeslärarens säkerhetsbranschen samt annan lagstiftning som väsentligt reglerar uppgifterna. De behärskar arbetsuppgifter. dessutom två av följande områden: grunderna för bevakningsföretagsverksamheten och bevakningsarbetet, säkerhetsledarskap, säkerhetsteknik, datasäkerhet, internationell säkerhetsverksamhet och företagsamhet. I enlighet med 20 i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) kan en person godkännas som ansvarig föreståndare för ett bevakningsföretag om han eller hon i specialyrkesexamen för Ytterligare information: säkerhetsvakt har avlagt examensdelarna säkerhetslagstiftning och grunderna för bevakningsfö- retagsverksamheten och bevakningsarbetet samt en valfri examensdel och även i övrigt uppfyller

15 Utbildningsstyrelsen PB Helsingfors Telefon Informationsmaterial 2011:22 Bilderna: Olli Häkämies, Suomen ympäristöopisto SYKLI & Themesta.net 2011-lehti Layout: Matias Heinonen

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Föreskrift 21/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Professionell renovering i SABO-företag

Boverket Byggkostnadsforum. Professionell renovering i SABO-företag Boverket Byggkostnadsforum Professionell renovering i SABO-företag Professionell renovering i SABO-företag Boverket mars 2009 Titel: Professionell renovering i SABO-företag Utgivare: Boverket mars 2009

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

3swe 2014. Vägskydd 1 SÄKERHETSUTBILDNING FÖR ARBETE PÅ VÄG - LÄROBOK FÖR KURSEN TRAFIKVERKETS HANDBÖCKER

3swe 2014. Vägskydd 1 SÄKERHETSUTBILDNING FÖR ARBETE PÅ VÄG - LÄROBOK FÖR KURSEN TRAFIKVERKETS HANDBÖCKER 3swe 2014 TRAFIKVERKETS HANDBÖCKER SÄKERHETSUTBILDNING FÖR ARBETE PÅ VÄG - LÄROBOK FÖR KURSEN Säkerhetsutbildning för arbete på väg Lärobok för kursen Trafikverkets handböcker 3swe/2014 Trafikverket Helsingfors

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Arbetsmodell för processledning och processanalys i offentliga fastighetsföretag Arbetsmodell för processledning och processanalys

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning

Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning 2 Allmänna regler... 1 2:1 Material och produkter... 1 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd... 1 2:3 Allmänt om byggande... 1 2:31 Projektering

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer