I ett personärende kan man rapportera in ny information eller ändra befintlig information för en person.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I ett personärende kan man rapportera in ny information eller ändra befintlig information för en person."

Transkript

1 Personärende Personärende I ett personärende kan man rapportera in ny information eller ändra befintlig information för en person. Beskrivning av ärendeytan Ärendeytan för personärendet är indelad i tre delar. Den övre delen av ärendeytan I den övre delen av ärendeytan finns fälten för den personsökning som måste göras när man skapar ett nytt ärende. Den mellersta delen av ärendeytan Den mellersta delen innehåller fält och knappar för inrapportering av ny eller ändrad information om en person. När man skapar ett nytt ärende för en person som redan finns i databasen fylls ärendeytan med den information som finns i databasen för närvarande.

2 Personärende 5-2 Den nedre delen av ärendeytan I den nedre delen finns knappar som används för hantering av ärenden. Alla knapparna beskrivs i kapitlet Ärendehantering under rubrikerna Skicka ärende, Avsluta ärende, Kasta ärende eller ångra inrapportering och Bläddra bland ärenden. Nedanför knappraden finns en statusrad som tillsammans med rubrikerna på respektive fält i den mellersta delen ger information och hjälp vid inrapportering i de olika fälten. Skapa ett nytt personärende Ett personärende kan skapas antingen för en helt ny person eller för en person som redan finns i Primulasystemet. Det kan finnas endast ett pågående personärende för en person. Om en användare försöker skapa ett personärende och det redan finns ett pågående ärende hos någon annan användare så meddelar Primula detta. För att skapa ett nytt personärende måste man först välja Person... i menyn Ärenden i huvudfönstret eller trycka på motsvarande ikon i verktygsraden. Då öppnas ärendeytan med en tom blankett eller med det första ärendet i bunten. Om man fått det första ärendet i bunten kan man välja Nytt ärende i ärendemenyn eller också använder man knappen mellan Bläddra -knapparna längst ned till höger i ärendeytan för att få ett nytt ärende. Därefter gör man en personsökning (se kapitel Generella systemfunktioner ) genom att ange del av personnummer eller namn i den övre delen av ärendeytan. Följande fall kan då inträffa: Personen finns i Primulas huvuddatabas och det finns inte något pågående personärende för denna person. Då hämtas information om personen från Primulas huvuddatabas och läggs in i fälten i ärendeytan. Därefter kan man rapportera in ny information eller ändra befintlig information i ärendet. Personen finns i Primulas huvuddatabas och det finns redan ett pågående personärende för aktuell person. Det pågående personärendet kan återfinnas antingen i användarens egen ärendebunt eller i någon annan användares ärendebunt. I det senare fallet kan användaren inte skapa något nytt ärende för personen förrän det pågående personärendet är avslutat. Detta gäller även om det finns ett pågående minirapporteringsärende för den aktuella personen och Primula ger följande meddelande.

3 Personärende 5-3 Personen finns inte i Primulas huvuddatabas men det finns redan ett pågående personärende eller ett minirapporteringsärende i den egna eller i någon annan användares ärendebunt. Användaren kan inte skapa ett nytt personärende för denna person förrän det pågående ärendet är avslutat. Personen finns inte i Primulas huvuddatabas, det pågår inte något personärende för denna person och personnumret har inte använts för personnummerbyte. Personnummer och namn skrivs in. Därefter klickar man på knappen Ny person. Kontroller görs att användaren har angivit ett namn samt att personnumret är godkänt. Det finns två typer av godkända personnummer i Primula: º Traditionella personnummer. º Samordningsnummer, består av tio siffror, sex siffror för födelsedata på formen år-mån-dag (där dag är födelsedag + 60), ett tresiffrigt individnummer och en kontrollsiffra. Ny person Om man gör en personsökning i personärendet och inte får någon träff kommer en informationsbild att visas. En ny person måste läggas in i Primulas databas. Om man svarar Ja skapar Primula en ny blankett för denna person. För att man skall kunna skapa andra typer av ärenden måste först ett personärende ha påbörjats så personen finns i Primulas huvuddatabas. Man kan inte skapa andra ärenden (t ex ersättnings- eller ledighetsärenden) kopplade till en person som inte återfinns i Primulas huvuddatabas. I denna inkluderas i detta sammanhang inte ärendedatabasen som innehåller information om pågående och avslutade ärenden. Detta innebär att även om det finns ett pågående personärende för personen kan man inte avsluta andra ärenden för denna person förrän det pågående personärendet är avslutat och det därmed finns information om personen i huvuddatabasen. Den normala gången är att personärendet avslutas innan andra ärenden påbörjas.

4 Personärende 5-4 Ärendeytans information samt regler för rapportering Beskrivning av information i fält och knappar I nedanstående tabell finns beskrivningar av den information som finns i alla fält och under alla knappar som man kan använda för inrapportering av information. För vissa fält och knappar krävs tydligare instruktioner än de som finns i tabellen. Dessa finns nedan under rubriken Särskilda regler och anvisningar. Systemets obligatoriska fält har rödmarkerade rubriker i ärendeytan. Lokalt har Uppsala universitet valt att göra ytterligare några fält obligatoriska. Dessa anges i tabellen nedan. Namn på fält och knappar Adressuppgifter Fullständig adress i Sverige Lönespecifikation Utland Utlandsadress Beskrivning av fältinformation samt regler vid val av information för inrapportering Obligatorisk uppgift. Fyra fält: gatuadress, c/o-adress, postnummer samt ort. OBS! Inget av dessa fält skall används om utlandsadress rapporteras. Se instruktioner under rubriken Särskilda regler och anvisningar. Måste fyllas i för att personen skall erhålla lönespecifikation. inst Obligatorisk uppgift. Landkod skall väljas i listboxen. Maximalt tre adressrader kan skrivas. Observera att direkt efter kommatecken (som särskiljer adressraderna) skall INGET mellanslag göras. Se instruktioner under rubriken Särskilda regler och anvisningar. Frivillig uppgift. inst Telefon Frivillig uppgift inst F-kassa Namn o adress på försäkringskassa Arbställenr Nr på arbetsställe = institution/motsv Tjänstgöringsort Län och kommun Grunduppgift: Preliminär skatt (uppdelad i två fält) Grunduppgift: Proc. skatt Behöver ej rapporteras för personer boende i Uppland. Postnumret styr namn och adressuppgift på aktuell försäkringskassa. Val av annan försäkringskassa kan göras i listboxen som innehåller uppgifter från styrtabellen Organisation. Obligatorisk uppgift. Koden väljs från listboxen. Klartext för koden återfinns i styrtabell Arbetsstallekod under servicerutiner. Obligatorisk uppgift. Uppsala = Skattetabell och kolumn. Anges enligt skattsedel, t. ex Skattekolumn fylls i automatiskt beroende på personens ålder. 30% skatt dras om personen inte har någon månadslön vid Uppsala universitet. Läggs in av inst inst inst inst

5 Personärende 5-5 Namn på fält och knappar Ändrad ber. av skatteavdrag: Belopp (uppdelad i tre fält) Ändrad ber. av skatteavdrag: Proc. skatt Ändrad ber. av skatteavdrag: Beloppsgräns Ändrad ber. av skatteavdrag: SINK-skatt % Friv. skatt % Övrig statlig anst: Dagar Angivet per datum Anst vid mynd: Dagar Angivet per datum LAS-tid: Dagar Angivet per datum Ber. NOR Medalj Avvikande årssemester Arb/Uppeh. tillstånd Beskrivning av fältinformation samt regler vid val av information för inrapportering Belopp samt tidsperiod enligt jämkningsbeslut. Den generella regeln är att inrapporterat belopp blir negativt med automatik eftersom det är det vanligaste fallet. Om man vill att beloppet skall vara positivt måste man ange ett plustecken (+) framför beloppet vid inrapporteringen. Tre fält: procentsats för skatteberäkning samt tidsperiod enligt jämkningsbeslut. När bruttolön överstiger beloppsgränsen upphör jämkning att gälla. Procentsats för särskild inkomstskatt enligt beslut från skattemyndigheten för utomlands bosatta personer. Tre fält: Extra skatt i procent eller kronor samt tidsperiod enligt önskemål från löntagaren. Anställningsår och antal dagar samt datum för inrapporteringen. Rapporteras in av pensionshandläggaren, som har räknat fram anställningstiden. Anställningsår och antal dagar vid Uppsala universitet. Rapporteras in av pensionshandläggaren som har räknat fram anställningstiden t o m angivet datum. Fr o m detta datum räknar Primulasystemet anställningstiden. Det antal dagar som tjänats in rapporteras av pensionshandläggaren, som har räknat fram LAS-tiden t o m angivet datum. Om fältet är tomt, räknas LAS-tiden automatiskt. Fr o m angivet datum räknar systemet tid tills maxtiden 1825 dagar har uppnåtts. I fältet LAS-tid anges det antal dagar av tidigare anställningstid som gått efter det att personen fyllt 45 år. Det värdet används endast för beräkning av turordning. Datum när den anställde uppnått 30 års statlig anställning. Tiden räknas automatiskt med ledning av inlagda uppgifter om tidigare statlig anställning och anställningstid vid Uppsala universitet. Datum när den anställde fått NOR. Rapporteras in av pensionshandläggaren. Gäller pensionärer, viss röntgenläkare och dem som inte följer ALFA-avtalet (t ex anställningsstöd, offentligt skyddat arbete, OSA). Kontrollera med personalavdelningen! Datum för sista dag för arbetstillstånd. Obligatoriskt för icke EU-medborgare som inte har permanent uppehållstillstånd. Anställningen får inte vara längre tid än vad tillståndet anger. Förlängning av anställning ej tillåten utan förnyat arbetstillstånd. Läggs in av Inst/ inst

6 Personärende 5-6 Anställd Uppsala universitet Avisering2 Avisering3 Intresse... Bisyssla... Pers.ant... Blanketter.. (knapp) Ant[H]... Obligatorisk uppgift. Datum för första anställningsdag vid Uppsala universitet. Denna uppgift avser den allra första anställningsdagen med anställningsavtal vid universitetet, oavsett uppehåll mellan anställningarna. Används f n inte. Används f n inte. Här rapporteras olika intresseavdrag, t. ex. PC-avdrag, Kåpan, Kåpan Plus mm. Se instruktioner under rubriken Särskilda regler och anvisningar. Uppgiven bisyssla. Rapporteras endast för lärare. Se och Frivilligt fält. Personrelaterade anteckningar. Används med försiktighet kan läsas av samtliga med behörighet. Anteckningarna sparas i Primulas huvuddatabas och i arkivet. Används fn inte. Frivilligt fält. Ärenderelaterade anteckningar. Används då ärenden skickas mellan handläggare. Kan raderas innan ärendet avslutas. Följer annars ärendet till arkivet. inst/ inst/ inst/ Särskilda regler och anvisningar Behörighet att rapportera information i personärendet Användare vid personalavdelningen som har behörighet att rapportera information i Primula har behörighet till samtliga fält och knappar i personärendet. Användare vid institutioner/motsvarande tilldelas behörighet att rapportera information för anställda som är knutna till den egna institutionen/motsv. Vissa fält kan vara undantagna från behörigheten och är då gråfärgade för användaren (se sid 5-1). Adresser Adressen är en obligatorisk uppgift. Detta betyder att det måste finnas information antingen i fälten Adressuppgifter eller under knappen Utland. De adressuppgifter som registreras i fälten Adressuppgifter eller under knappen Utland kan efter att personärendet avslutats ses om man klickar på Adress -knappen på informationsytan. Knappen Utland Under knappen Utland får man en bild där man lägger in uppgift om landkod.

7 Personärende 5-7 I fältet för adress skall adressens olika delar skiljas åt med ett kommatecken (,) utan något blanktecken direkt efter (högst tre rader och max 27 positioner/rad). Detta medför att de olika adressdelarna skrivs på varsin rad i bankfilen och under knappen Adress i informationsytan. Skatteberäkning Varje årsskifte levererar skattemyndigheten en datafil med skatteuppgifter för det nya året som gäller alla personer som fått ersättning i Primula senast i oktober året innan. Dessa uppgifter läggs in med automatik i fälten Grunduppgift: skattetabell, kolumn och procentskatt samt i förekommande fall i fältet Beslut skattemyndighet: jämkning. Om personen inte har någon anställning utan bara har en minirapporterad anställning läggs 30% skatt in i fältet Grunduppgift: procentskatt. När Primula beräknar skatt används den information som finns i de olika skattefälten för personen. Prioritetsordning för vilken beräkningsgrund som skall gälla vid skattehantering är följande: 1. Beslut skattemyndighet, procentskatt 2. Grunduppgift, procentskatt 3. Beslut skattemyndighet, jämkning belopp, upp eller ned 4. Grunduppgift, preliminär skatt enligt tabell och kolumn Procentskatt, oavsett jämkning eller grundprocent, skall alltid ta över engångsskatt. Beloppsgräns som ges av skattemyndigheten och som gäller del av år skall höjas med eventuell tidigare under året intjänad inkomst. Beloppsgräns för jämkning och procentskatt kan inte fyllas i om ingen jämkning eller procentskatt finns inrapporterad. En varning erhålles om man försöker skriva i något av dessa fält och det inte finns något i fälten jämkning eller procentskatt. Efter varningen flyttas markören till nästa fält och beloppsgränsfältet töms. SINK-skatt kan inte förekomma tillsammans med övriga skatteuppgifter. Datum för jämkning och procentskatt måste gälla för innevarande kalenderår. Om man väljer att inte skriva in något fr o m och t o m datum för jämkning eller procentskatt så skrivs automatiskt 1/1 t o m 31/12 innevarande år i fälten. Knappen Intresseavdrag Ett intresseavdrag är en lönehändelse som är knuten till en person och inte till någon anställning. Det kan vara PC-avdrag etc som man vill skall göras från lönen. När man använder knappen Intresse får man bilden Intresseavdrag.

8 Personärende 5-8 I den övre listboxen finns poster av följande typer: Intresseavdrag som är helt nyrapporterade Gamla intresseavdrag som skall ändras/kompletteras/tas bort. Den undre listboxen innehåller de poster som hör till personen och som är inrapporterade tidigare och gäller tills vidare eller tills t o m-datum är uppnått. Denna information finns också under knappen Intresse i informationsytan. Nya poster För inrapportering av helt nya intresseavdrag används inrapporteringsfälten högst upp i bilden. När inrapporteringen är klar klickar man på knappen Lägg till. Posten läggs då in i den övre listboxen. Ändring av poster En post som finns i den undre listboxen kan man ändra genom att markera posten och klicka på Ändra. Posten flyttas upp i inrapporteringsfältet, men syns i den undre listboxen utan att kunna nås. När man har ändrat något, t ex belopp, och trycker Lägg till läggs posten in i den övre listboxen. Den gamla posten ligger kvar i den undre listboxen tills ärendet är avslutat. Borttag av poster Om det är en helt ny post, som än så länge bara finns i personärendet, markerar man posten (i övre listboxen) och klickar på Ta bort. Posten försvinner helt från ärendet och listboxen. Vid borttag av en gammal post som alltså finns i den undre listboxen, markerar man posten och klickar på Ta bort. Då kopieras posten till den övre listboxen med tillägget B för Borttag i posten. Detta betyder alltså att man vill plocka bort posten helt från personen i Primulas databas. Detta kan ses i informationsytan när ärendet är avslutat. Kontroller Vid inrapportering av intresseavdrag måste man alltid ange ett fr o m-datum men t o m- datum kan vara blankt, vilket innebär att avdraget skall göras tills vidare. Kontroll sker att t o m-datum (om det finns) är större än fr o m-datum. Återbetalning av ett felaktigt intresseavdrag I ett sådant fall markera posten i den undre listboxen och trycka på knappen Ändra. I inrapporteringsfälten finns en ruta för korrigering som användaren kan kryssa i. När man klickar på Lägg till sätts ett K för korrigering ut i posten.

9 Personärende 5-9 Knappen Bisyssla Under knappen Bisyssla får man en bild där man lägger in information som hör till personen. Denna information kan sedan läsas med hjälp av knappen Bisyssla i informationsytan. Uppgifterna är kopplade direkt till personen och inte till ärendet. Anteckningsfälten Under knappen Pers.ant... kan man i en bild lägga in personliga anteckningar. Information som skrivs in i denna bild är knuten till personen och kan, när ärendet är avslutat, läsas med hjälp av knappen Pers. ant... i informationsytan. Anteckningsknappen Ant [H] längst till höger i ärendeytan är kopplad till ärendet och anteckningarna sparas bara i arkivet när ärendet är avslutat. De kan inte läsas i informationsytan Listboxar i ärendeytan För vissa fält finns listboxar där man kan välja vilken information som skall finnas i fältet. Informationen i listboxarna hämtas från olika styrtabeller i Primula. Styrtabellerna kan läsas genom att man i menyn Servicerutiner väljer Styrtabeller lönerutin eller Styrtabeller övriga.... Man kan inte skriva in någon annan information i de fält som har en tillhörande listbox än det som finns i listboxen. Om man tycker att någon information saknas eller är felaktig skall man meddela detta till sin kontaktpersonen vid personalavdelningen.

10 Personärende 5-10 Knappen Ber. NOR NOR (Nit Och Redlighet) räknas ut av systemet med hjälp av de värden som angivits i fälten Övrig statlig anst och Anst. vid myndighet. Finns det redan ett värde i fältet NOR får man en fråga om man vill ersätta det. Upphör anställningen innan dess skrivs inget datum ut. I fälten Övrig statlig anst och Anst. vid myndighet finns årtalet för första anställningsåret. Dessutom anges antal dagar den anställde arbetat i staten eller vid myndigheten (99/99999). Man anger även för vilket datum uppgiften gäller. Från det angivna datumet beräknas anställningstiden med uppgifter i Primula. Avsluta ett personärende Förutom att personnumret måste vara godkänt måste alla obligatoriska fält vara ifyllda vid avslut av ett personärendet. När ett personärende avslutas sparas informationen i Primulas huvuddatabas och man kan omedelbart se resultatet av inrapporteringen i informationsytan. Dessutom arkiveras ärendet i ärendedatabasen. Informationsytan Informationsytan som hör ihop med personärendet visas med automatik när man arbetar med ett personärende om man angivit detta i Inställningar i menyn Servicerutiner. Beskrivning av informationsytan för personärendet finns i kapitlet Informationsytan.

9 Minirapporteringsärendet

9 Minirapporteringsärendet Minirapporteringsärendet 9-1 9 Minirapporteringsärendet Minirapportering används i första hand när man skall göra utbetalningar av arvoden och ersättningar till personer som inte har någon anställning

Läs mer

När man valt person skall man välja informationsyta beroende på vad man vill se. Detta gör man i bilden Info?.

När man valt person skall man välja informationsyta beroende på vad man vill se. Detta gör man i bilden Info?. Informationsytan 3-1 3 Informationsytan Val av informationsyta När man valt person skall man välja informationsyta beroende på vad man vill se. Detta gör man i bilden Info?. När personsökningen är klar

Läs mer

13 Regler för informationsuttag

13 Regler för informationsuttag Regler för informationsuttag 13-1 13 Regler för informationsuttag Gemensamt för urval och utskrifter I Primula finns en rad färdiga funktioner för att i olika typer av utskrifter visa den information som

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Semester 1 Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. Semester Välj Ledigheter i

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf.

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf. Ledighet utan lön 1 Ledighet utan lön (Alfa 9 kap. 8-9 ) samt Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. 1. Enskild angelägenhet dag 1-5 Ledighet på grund av privata skäl för högst

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet.

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet. Föräldraledighet 1 Föräldraledighet (Alfa 8 kap. 2-6 ) samt Lokalt Kollektivavtal: http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/kollektivavtal/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen.

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf.

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf. Ledighet med lön 1 Ledigheter med lön (Alfa 9 kap. 1-3 ) samt Se även Regler i Egenrapportering hemsida i Medarbetarportalen. 1. Släktangelägenhet Du har rätt till ledighet utan löneavdrag under max10

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av barn med tillfällig föräldrapenning (t ex sjukt barn)4

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

2012-03-19 Logga in:

2012-03-19 Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Logga in: Kategori: Personal Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker på ditt

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Kontaktuppgift kontrolluppgift... 2 SINK (Särskild inkomstskatt)... 2 Ägare... 3 Arbetsställenummer...

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

KATALOGEN (AKKA) Uppdatering av verksam uppgifter. https://akkaadm.uu.se/authsrvadmin/

KATALOGEN (AKKA) Uppdatering av verksam uppgifter.  https://akkaadm.uu.se/authsrvadmin/ KATALOGEN (AKKA) Uppdatering av verksam uppgifter https://akkaadm.uu.se/authsrvadmin/ http://katalog.uu.se/ Supportepostadress: katalogsupport@its.uu.se Uppsala universitet 4 april 2017 Innehåll Uppdatering

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (11) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Allmänt Västfolket är ett personregister som används av kommuner och

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis.

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis. Kom igång med Swelön Swelön är ett webbaserat lönesystem som utvecklats av Swelön AB. Det används via en internet browser, t.ex. Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Allt du behöver

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås Version 3, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås För att få ersättning för dina arbetade timmar som studentassistent/mattesupport skall du själv rapportera

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Manual Anställningsärende

Manual Anställningsärende 2015-09-30 Manual Anställningsärende OBS! Det måste finnas ett Personärende i Primula innan ett Anställningsärende kan registreras. För att se informationsytan till vänster, välj Servicerutiner/Inställningar

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Den här manualen beskriver i 7 steg inrapportering i verktyget Signe för mätning av tillgänglighet inom första linjen. Om

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare Redigerad 05-0-9 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... MIN SIDA... INSTÄLLNINGAR.

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN. 1.0 / Juni 2015

SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN. 1.0 / Juni 2015 SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN 1.0 / Juni 2015 Hantera behörigheter i internetbanken Nu är det enklare för dig som företagare att administrera olika användares behörigheter i internetbanken.

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Anvisning för registrering av vaccinationer fr.o.m. januari 2013.

Anvisning för registrering av vaccinationer fr.o.m. januari 2013. 1 Anvisning för registrering av vaccinationer fr.o.m. januari 2013. Kort sammanfattning 1. Vaccinationer givna på BVC fr.o.m. 1 januari 2013 på barn folkbokförda i Uppsala län registreras i Basta och vidarebefordras

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 Ladok Resultatrapportering på prov RS01 Resultatrapportering på prov RS01 1 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 1. Inläggning av betyg på prov RS01 2 2. Examens /projektarbete

Läs mer

EDGAR Uppsala universitets förhandlingssystem. Användarmanual för handläggare Reviderad

EDGAR Uppsala universitets förhandlingssystem. Användarmanual för handläggare Reviderad EDGAR Uppsala universitets förhandlingssystem Användarmanual för handläggare Reviderad 2016-10-31 Innehåll 1. Support och behörighet... 3 2. EDGAR ett stödsystem för facklig samverkan... 3 3. Rekryteringsunderlag...

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Inkomstöverföring Procapita VoO

Inkomstöverföring Procapita VoO Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version 9.1 2011-12-01 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Tekniska

Läs mer

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något.

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något. Arrangemang via webb Arrangemang via webb eller Registrera arrangemang är en webbapplikation där cirkelledare samt utbildnings- och studieansvariga kan logga in och anmäla nya arrangemang samt anmäla deltagare.

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-14413/09 SID 1 (6) 2009-12-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB BOLAG Micasa Fastigheter i Stockholm AB BESLUTETS

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer