Titldelningsbeslut och upphan dlingsprotokoll avseende upphandling av IT Revisionstiänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Titldelningsbeslut och upphan dlingsprotokoll avseende upphandling av IT Revisionstiänst"

Transkript

1 ÅrrRcRnvvNDtcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Dâtum Sida 1 (8) Dnr: AM-A2014/0733 Upphandlingsansvarig: Ann-Christine Kalén Titldelningsbeslut och upphan dlingsprotokoll avseende upphandling av IT Revisionstiänst

2 ÅrmcRRrvrYNDtcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Upphandlingsprotokoll Sida 2 (8) Dnr: ÄM-A 2oL4/0733 Innehåll 2 UPPHANDI"ANDEMYNDIGHET UPPHANDLINGENS OMFATTNING 2.2 UPPHANDLINGSFORFARANDE. 2.3 ANNONSERING 2.4 FÖRFR,A,GNINGSTJNDERLAGET...,... 2,5 INKOMNAANBUD 2.6 PRövNrNc och urvarderinc... 3 PROVNING AV KRAVEN PÅ LEVERANTOREN 3.1 DELTAGANDEIUPPHANDLING... PRÓVNING AV KREV PÅ IEVENANTÖREN 3.2 TLLVÄGAGÅNGSSÄTT PROVNTNG AV INKOMNA ANBUD 4 PRöVNING AV KRAVEN PÅ T ÄNSTNX 4.1 TILVÄGAGÅNGSSÄTT-PRÖ'/NING AV KRAVEN PÄ TTÄNSTEN 5 AI{BUDSUTVÄRDERING 5. I TILLDELNINGSGRUND och urvärderincsmodell RESULTATAVANBUDSUTVÄRDERINGEN I

3 ,{rmcrrtr YNDTcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Upphandlingsprotokoll 20L Sida 3 (8) Dnr; ÅM-A 2074/0733 I Tllldelningsbeslut Med hänvisning till redovisning och anbudssammanställning i anbudsprotokollet nedan så besluta Åklagarm mdigheten att antaanbudet från: Kvadrat Management i denna upphandling. Avtalet kommer inte att tecknas ftire det att perioden enligt 16 kap 1 $ LOU löpt ut 28 augusti, vilket innebär att avtal kommer att tecknas tidigast Ort: Stockholm ulf T F Ekonomidirektör

4 ww w ÅrmcRR,vrYNDtcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Upphandlingsprotokoll sida a (8J Dnr: ÄM-A 2074/ Upphandlandenyndighet, org.nr: , har genomftirt en upphandling avseende IT Revisionstjänst. Denna upphandlingsrapport som beskriver genomftirandet av upphandlingen har sammanställts i enlighet med de krav på dokumentation av upphandlingsärende som anges i 9 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 2.1 Upphandlingensomfattning Upphandlingen avser ett ramavtal ftir IT Revisionstjänst. IT revisionstjänsten ska fungera som en resurs och kompetensforstärkning till s egen intemrevision. Närmare beskrivning av tjänsten som efterfrågats framgår av ftirfrågningsunderlaget. Avtalet gäller från fram till eller så snart avtal kan tecknas, med möjlighet for att forlänga avtalet som längst till Upphandlingsftirfarande Upphandlingen har genomfi)rts genom ett forenklat ftirfarande enligt LOU (A-tjänst) i syfte att teckna avtal med en leverantör. 2.3 Annonsering Upphandlingen har offentliggjorts genom en annons som utarbetats och skickats elektroniskt till TendSign ( Förfrågningsunderlaget Det fullständi ga forfrågningsunderlaget gi ordes till gängli gt via TendS ign ( i samband med att annonsen skickades. Anbudsgivarna uppmanades i forfrågningsunderlaget att skriftligen kontakta om något i ftirfrågningsunderlaget uppfattades som oklart, och frålgor och svar publicerades via TendSign ( 2.5 Inkomna anbud Vid anbudstiden utgång hade 8 anbud inkommit. Anbud lämnades elektroniskt via TendSign ( och anbudsöppning skedde , varvid anbuden fortecknades i ett öppningsprotokoll. Vid anbudstidens utgång hade 8 anbud inkommit:

5 ÅrmcRRtr YNDtcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandìingsfunktionen Upphandlingsprotokoll Sida 5 (8J Dnr: ÅM-A 201.4/0733 Anbudsgivare Organisationsnummer: 1. HIQ Stockholm BDO Mälardalen KPMG Rote Consulting Kvadrat Management ss Transcendent Group Abl Group r 8. Secure State Prövning och utvärdering I forfrågningsunderlaget har ställt ett antal obligatoriska krav (s.k. ska-krav). De obligatoriska kraven har omfattat krav på leverantören, krav på tjänsten, krav på kommersiella villkor, krav på hur priser ska lämnas samt krav på redovisningar som anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Handläggningen av inkomna anbud har i enlighet med vad som anges i forfrågningsunderlaget genomfürts i foljande tre moment: o Prövning av att anbudet uppfuller samtliga ställda krav på leverantören. o Prövnin g av alt samtliga obligatoriska krav på tjänsten är uppfullda och att villkoren i avtalet accepterats.. har utvärderat vilket anbud som är ekonomiskt mest fürdelaktigt utifrån den i ftirfrågningsunderlaget beskrivna utvärderin gsmodellen. 3 Prövning.av kraven på leverantören 3.1 Deltagande i upphandling I LOU anges under vilka omständigheter en anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandling. Detta kan bland annat vara aktuellt om anbudsgivaren är ft)remål ftir konkurs, dömd ftir brott avseende yrkesutövningen eller har giort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Det kan även vara aktuellt om leverantören inte fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. I ftirfrågningsunderlaget anges att leverantören ska bekräfta att denne inte är ftjremål ftir någon av dessa omständigheter.

6 ÅrmcRRtvrYNDtGHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Upphandlingsprotokoll Datumr L8 Sida 6 (8J Dnr:,ÅM-A 2074/0733 s kontroll avseende socialforsäkringsavgifter och skatter i Sverige visade att leverantörerna hade fullgiort sina åtaganden i dessa avseenden. Den inledande genomgången av anbuden visade att inte heller någon annan omständighet ftirelåg som skulle kunna utgöra ett hinder für deltagande i upphandlingen. 3.2 Tillvägagångssätt - prövning av krav på leverantören Prövning av kraven på leverantören i inkomna anbud syftar till att klarlägga om leverantören uppfuller ställda krav på registreringsskyldigheter, erfarenhet, referensuppdrag, miljö- och kvalitetsledningssystem och kompetenskrav på personal och fürstärkningsresurser. Prövningen av leverantören mot de ställda kraven kan beskrivas som en tröskel som leverantören måste ta sig över. I ftirfrågningsunderlaget angavs de krav som ställs på den leverantör och den personal som skulle utftira tjänsten. 3.3 Prövning av inkomna anbud Den genomfürda prövningen av redovisningen i samtliga anbud visade att samtliga ställda leverantörskrav var uppffllda. Anbuden gick därmed vidare for prövning av kraven i kravspecifikationen. 4 Prövningav kraven påtjänsten Prövningen av kraven på tjänsten ska omfatta anbud som ovan visat sig uppfflla leverantörskraven. Prövningen i denna fas omfattar därmed samtliga anbud. 4.1 Tillvägagångssätt - prövning av kraven på tjänsten Den genomforda prövningen av redovisningen i samtliga anbud visade att samtliga ställda krav avseende tjänsten var uppffllda. Anbuden gick därmed vidare till slutlig utvärdering.

7 ÅrncRnuYNDrcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Upphandlingsprotokoll Sida 7 (8) Dnr: ÂM-A 2074/ Anbudsutvärdering Anbudsutvärderingen ska omfatta anbud som ovan visat sig uppslla leverantörskraven och samtliga ställda krav på tjänsten samt de angivna avtalsvillkoren. Utvärderingen omfattar därmed anbuden lämnade av: Anbudsgivare: Organisationsnummer: l. HIQ StockÌrolm BDO Mälardalen KPMG Rote Consulting ss637t Kvadrat Management ss Transcendent Group ss Abl Group Secure State Tilldelningsgrund och utvärderingsmodell Anbuden har utvärderats efter tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fiirdelaktigt. Utvärderingen har giorts enligt floljande modell som fanns angiven i forfrågningsunderlaget, punkt 5 : Tilldelning kommer att ske till det ekonomiskt mest fijrdelaktiga anbudet, baserat på ftiljande viktade utvärderingskriterier: r Kompetens & erfarenhet o Totalpris (enl punkt 7.7) 50% 50% Priset viktas till 50 procent, kompetens och erfarenhet till 50 procent. Kompetens och erfarenhet 5O o/o Kompetens kommer att utvärderas utifrån följande kriterier o Bemanningens kompetens (utbildning/examen, certifiering (t ex CISA eller liknandej, antal år i yrket. (Max 5 poäng) o Bemanningens erfarenhet av revisionsuppdrag inom IT i enlighet med punkt 7.1. (Max 5 poängj o Tillgänglig specialistkompetens inom informationssäkerhet. (Max 5 poäng) o Beskriva hur ett tidigare uppdrag genomförts, så relevant som möjligt för nu aktuellt revisionsuppdrag, se punkt 7.3. [Max 5 poäng)

8 ÅrLRcRnrt YNDtcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Upphandlingsprotokoll Datumi 20L4-08-t8 Sida 8 (8J Dnr: ÅM-A 2ot4/0733 Ovanstående krav styrks genom CV och referensuppdrag. Anbudsgivaren tilldelas 1-5 poäng ftir var och en av ovan angivna kriterier och kan därmed erhålla maximalt 20 poäng. Erhållen poäng kommer att omvandlas till ett betyg mellan 0-5, där 5 är bästa betyg. Formeln ftir betygstilldelning ser ut på foljande sätt: (Aktuell poängsumma/maximal potingsumma) x 5 Pris 50 %o Bedömningen avseende pqþ kommer aff baseras på de prisuppgifter som lämnats enligt prisbilagan, bilaga 1 och den viktning som framgår ovan. Anbudets utvärderingssumma kommer att omvandlas till ett betyg mellan 1-5, där 5 är bästa betyg. Formeln ftir betygstilldelning ser ut på ft)ljande sätt: (Lrigsta utvdrderings summa/aktue I I utv cirderings summa) x 5 Avslutningsvis multipliceras de erhållna betygen med viktningen ftir respektive kriterium och dessa viktade betyg summeras. Det anbud som erhållit högst viktat totalbetyg bedöms vara det ekonomiskt mest flordelaktiga anbudet 5.2 Resultatavanbudsutvärderingen Ä.klagarmyndigheten har utvärderat anbuden enligt de kriterier som specificerades i ftirfrågningsunderlaget under punkt 5.,A,klagarmyndigheten antar anbudet från; Kvadrat Management För mer detaljerad redovisning, se utvärderingen i Excel, bilaga 1. Bilagor Bilaga 1 - Utvärdering Bilaga 2 - Öppningsprotokoll Bilaga 3 - Frågor & Svar inkl. fttrtydliganden

9 ÅM-A 2014/ IT Revisionstjänst Tilldelning Utvärdering Viktning Transcedent Group ab1 Group BDO Mälardalen HIQ Stockholm KPMG Kvadrat Management A Rote Consulting Secure S Betyg Viktat Betyg Viktat Betyg Viktat Betyg Viktat Betyg Viktat Betyg Viktat Betyg Viktat Betyg Pris 50% 3,23 1,62 3,99 2,00 3,75 1,88 3,23 1,62 3,62 1,81 5,00 2,50 3,90 1,95 4,71 Börkrav 50% 5,00 2,50 5,00 2,50 5,00 2,50 3,75 1,88 5,00 2,50 5,00 2,50 3,75 1,88 5,00 Totalt Viktat värde 4,12 4,50 4,38 3,49 4,31 5,00 3,83 Resultat har utvärderat anbudet enligt de kriterier som specificerades i förfrågningsunderlaget under punkt 5. Resultatet visas i form av en platssiffra, desto lägre platssiffra desto bättre anbud. antar anbudet från Kvadrat Management som leverantör i denna upphandling. Observera att avtal kan tecknas tidigast efter att 10 dagar förflutit från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna.

10 State Viktat 2,36 2,50 4,86 2

11 Bilaga 1 Utvärdering IT Revisionstjänst Dnr; ÅM-A 2014/0733 Anbudsgivare Transcedent Group ab1 Group BDO Mälardalen HIQ Stockholm KPMG Kvadrat Management Rote Consulting Secure State Orgnr Kontaktuppgifter Namn: Jonas Björkdahl Michaela Kanti Håkan Skyllberg Kristian Roslund Johan Björk Marit Barklund Bengt Wiktorsso Jan Karlsson Formella krav Inkommet J J J J J J J J Anbud giltigt tom J J J J J J J J Anbud skriftligen på svenska J J J J J J J J Undertecknat av behörig företrädare J J J J J J J J 7.5 Prisbilaga ifylld J J J J J J J J 9. Accept av kommersiella villkor J J J J J J J J 9.1 Accept av säkerhetsskyddsavtal J J J J J J J J Uppfyller samtliga krav J J J J J J J J

12 ÅM-A 2014/0733 IT Revisionstjänst Krav, punkt 6 Anbudsgivare Transcedent Group ab1 Group BDO Mälardalen HIQ Stockholm KPMG Kvadrat Management Rote Consulting Secure State 6.1 (6.6) Redovisning av hur tillgodose kravet på kompetens J J J J J J J J 6.2 Redovisning av underleverantörer (om underlev. ska användas) (Inga underlev. angivna) (Inga underlev. angivna) (Inga underlev. angivna) (Inga underlev. angivna) (Inga underlev. angivna) J (Inga underlev. angivna) (Inga underlev. angivna) 6.4.1, och 6.5 ekonomisk/ finansiell ställning (SKV 4820) J J J J J J J J 6.6 Beskrivning av företaget J J J J J J J J 6.6 Kvalitetssäkringsrutiner J J J J J J J J 6.7 Miljöpolicy J J J J J J J J Senior konsult enl kompenteskrav, CV bifogat som styrker kompetensen J J J J J J J J (minst 5 års erfarenhet från ett eller flera specialistområden inom IT Revision) 7.3 Redovisning av ett referensuppdrag (pågått i minst 6 månader) J J J J J J J J 7.4 All kommunikation via anbudsgivaren ska ske på svenska J J J J J J J J Uppfyller samtliga krav J J J J J J J J

13 ÅM-A 2014/ IT Revisionstjänst Kompetens & Erfarenhet Krav inkl bedömning 1. Bemanningens kompetens (utbildning/examen, certifiering tex CISA el liknande, antal år i yrket (Max 5 poäng) Bedömning: 4-5 poäng Anbudgivare Transcedent Group ab1 Group BDO Mälardalen HIQ Stockholm KPMG Kvadrat Management Rote Consulting Konsulten har > 5 års (mycket lång) erfarenhet samt certifiering CISA el liknande (framgår av CV) Secure State 2-3 poäng Konsulten har 3-5 års (lång) erfarenhet, ingen certifiering CISA el liknande (framgår av CV) 3 (certifiering framgår ej 3 (saknar CISA, har CISM) 1 poäng Konsulten har < 3 års erfarenhet och ingen certifiering CISA el liknande (framgår av CV) 2. Bemanningens erfarenhet av revisionsuppdrag inom IT i enlighet med punkt poäng Konsulten har mycket stor erfarenhet av liknande revisionsuppdrag (framgår av referensuppdrag eller CV) 2-3 poäng Konsulten har stor erfarenhet av liknande revisionsuppdrag (framgår av referensuppdrag eller CV) 1 poäng Konsulten har erfarenhet av liknande revisionsuppdrag (framgår av referensuppdrag eller CV) 3. Tillgänglig specialistkompetens inom informationssäkerhet 4-5 poäng Uppfyller kravet mycket väl (framgår av referensuppdrag eller CV) poäng Uppfyller kravet väl (framgår av referensuppdrag eller CV)

14 1 poäng Uppfyller kravet, acceptabelt (framgår av referensuppdrag eller CV) 4. Beskriva hur 1 tidigare uppdrag genomförts, så relevant som möjligt för aktuellt revisionsuppdrag (7.3) 4-5 poäng Beskrivningen av uppdraget motsvarar s förväntan mycket väl poäng Beskrivningen av uppdraget motsvarar s förväntan väl 1 poäng Beskrivningen av uppdraget motsvarar s förväntan (acceptabelt) Total Poäng (Max 20) Betyg 5,00 5,00 5,00 3,75 5,00 5,00 3,75 5,00

15 ÅM-A 2014/ IT Revisionstjänst Pris (SEK) Anbudsgivare Timpris Omfattning Transcedent Group ab1 Group BDO Mälardalen HIQ Stockholm KPMG Kvadrat Management A Rote Consulting Secure State Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt 1. Huvudansvarig för uppdraget (Senior konsult) 200 tim Total pris Betyg 3,23 3,99 3,75 3,23 3,62 5,00 3,90 4,71

16 Anbudsöppningsprotokoll Upphandling Upphandling: IT Revisionstjänst Organisation: Avdelning: Ekonomiavdelningen Handläggare, telefon: Ann-Christine Kalén, Referensnr: ÅM-A2014/0733 Start annonsering: Slut annonsering: :59 Sista anbudsdag: :59 Anbudsöppning Anbudsöppningsdatum: :00 Anbudsöppningsplats: Östermalmsgatan 87 C, Stockholm Antal inkomna anbud: 8 Anbudsöppnare: Ann-Christine Kalén Elenore Wrangö Faktiskt anbudsöppningsdatum: Antal elektroniskt inkomna anbud: 8 Anbudslämnare Organisation: Kontaktperson: Kommentar: ab1 Group Försäljning Michaela Kanti +46(0) :32 BDO Mälardalen Rådgivning Håkan Skyllberg +46 (0) :16 HiQ Stockholm Försäljning Susan Hjelmestam +46 (0) :55 KPMG Revision offentlig verksamhet Christina Sjögren :26 Kvadrat Management Försäljning Marit Barklund :26 Rote Consulting Försäljning Bengt Wiktorsson +46(0) :26 Secure State Huvudkontor Jan Karlsson :58 Utskrivet: :25 Sida (1) av (2) Referensnr: ÅM-A2014/0733

17 Transcendent Group Sverige Transcendent Group Sverige Johanna Conradsson p.com :11 Utskrivet: :25 Sida (2) av (2) Referensnr: ÅM-A2014/0733

18 Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Namn: IT Revisionstjänst Handläggare: Ann-Christine Kalén Referensnr: ÅM-A2014/0733 Telefon: Beskrivning: Upphandling av IT revisionstjänst som ska fungera som en resurs och E-post: Privat fråga Från: Bengt Wiktorsson/Rote Consulting Privat fråga skickad till: Rote Consulting :22 Upphandlande enheten I punkt 6.7 Miljöarbete, hänvisar ni till anbudsbilaga nr 2. vill att ni förtydligar var bilaga nr 2 finns i bifogad anbudsdokumentation? Svar önskas snarast möjligt dock senast den 25/6 kl SVAR: Anbudsbilaga 2 heter i anbudsdokumentationen "Cert ISO 9001 och 14001" Vänliga hälsningar Bengt Wiktorsson Privat fråga Från: :44 Rote Consulting I punkt 6.7 Miljöarbete, hänvisar ni till anbudsbilaga nr 2. vill att ni förtydligar var bilaga nr 2 finns i bifogad anbudsdokumentation? Svar önskas snarast möjligt dock senast den 25/6 kl Privat svar :44 Från: Rote Consulting. Privat fråga Från: Christina Sjögren/KPMG Hej! :23 Upphandlande enheten Nedan svar avser följande fråga: Privat fråga skickad till: KPMG önskar ett förtydligande avseende krav 7.3 Redovisning av Referenser. Ni anger att referensuppdraget startade vintern Eftersom referensuppdraget ska ha haft en varaktighet av minst 6 månader vill att ni förtydligar när uppdraget påbörjades samt slutfördes snarast möjligt, dock senast den 25/6 kl Svar från KPMG: Referensuppdraget (Regeringskansliet) påbörjades den och avslutades den Mvh, Christina Utskrivet: :52 Sida 1 av 2

19 Privat fråga Från: :54 KPMG önskar ett förtydligande avseende krav 7.3 Redovisning av Referenser. Ni anger att referensuppdraget startade vintern Eftersom referensuppdraget ska ha haft en varaktighet av minst 6 månader vill att ni förtydligar när uppdraget påbörjades samt slutfördes snarast möjligt, dock senast den 25/6 kl Privat svar :54 Från:. KPMG 1 Publik fråga Från: :00 Alla I avsnitt 5.1 Utvärderingsmodell har ni refererat totalpris till avsnitt 7.7. Detta avsnitt existerar inte och vad vi kan se kanske ni syftar på avsnitt 7.5 Prisuppgifter. Är detta korrekt? Publikt svar :19 Från: Ja det stämmer. Referens ska vara till avsnitt 7.5 Prisuppgifter. Alla 2 Publik fråga Från: :57 Alla I avsnitt anger ni att den seniora konsulten skall ha "relevant akademisk utbildning" Vad avses med relevant? Publikt svar :23 Från: Utbildning som är lämplig för uppdraget, t ex inom ekonomi/revision etc. Alla 3 Publik fråga Från: :56 Alla I ert förfrågningsunderlag avsnitt 5.1 har ni angett "Bemanningens kompetens..." och i avsnitt Senior konsult har ni angett att anbudsgivaren skall tillhandahålla en senior konsult som ska vara huvudansvarig. Då ni angett såväl bemanning som huvudansvarig undrar vi följande: Kan bemanningens kompetens och senior konsult vara en och samma person? Detta då ni enbart ställer krav på en senior konsults kompetens. Publikt svar :26 Från: Ja det kan vara en och samma person. Alla Utskrivet: :52 Sida 2 av 2

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

ÅM-A20r4ft349. Titldelningsbeslut och. Lokalvårdstj änster. avseende upphandling av: upp h andlin gsp roto koll. ,&rcmcnnuvndtcheten

ÅM-A20r4ft349. Titldelningsbeslut och. Lokalvårdstj änster. avseende upphandling av: upp h andlin gsp roto koll. ,&rcmcnnuvndtcheten ,&rcmcnnuvndtcheten Ansvarig upphandlare: Elenore Wrangö Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Datum 2015-04-08 Sida 1 (e) Dnr: Av-n zot+ tz+s Titldelningsbeslut och upp h andlin gsp roto koll avseende

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

Arkitekttjänster Å.M-^2ol4rogoo

Arkitekttjänster Å.M-^2ol4rogoo År -RcRRtvtvN DtcH ETE N Ekonomiavdelningen Ansvarig upphandlare: Niklas fohansson/ Elenore Wrangö Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Datum 20L4-L0-L0 Sida 1 (8) Dn : Åu-a zor+7oeoo Tiltdelningsbeslut

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING c" UPPHANDLINGSPROTOKOLL & 0 STADSBYGGNADSKONTORET tri STADSMÄTNINGSAVDELNINGEN T it9. cjo t90ktft Stadsbyggnadskontoret Inkom2012-10- 29 Reg. Dnr: UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH UPPHANDLING AV INSTRUMENT FÖR

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region AB SID 1 av 13 Stockholm Business Region AB UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLING AV PERSONALUTHYRNINGSTJÄNSTER SID 2 av 13 Innehåll 1. Bakgrund... 4 1.1 Upphandlande myndighet... 4 1.2 Upphandlingens omfattning...

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av. Ramavtal för Krisstöd

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av. Ramavtal för Krisstöd fr ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (8) Ekonomienheten Datum Dnr Upphandlingsfunktionen 2015-03-02 ÅM-A 2014/1494 Ann-Christine Kalen Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Tilldelningsbeslut och

Tilldelningsbeslut och ÅymcnnvvNDrcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Ansvarig upphandlare: Elenore Wrangö Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Datum 2015-Lt-20 Sida 1 (11) Dnr: Av-e,zots oosz Tilldelningsbeslut

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter 1/10 Datum 2012-10-12 ESV Dnr 18-311/2012 Handläggare Birger Tellmann/EAS UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter Drottninggatan 89 Tfn 08-690 43

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 2013-05-27 Upphandlande organisation Sollentuna kommun Fredrik Söderlind Upphandling Upphandling avseende ramavtal gällande installation av

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER.

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. SID 1 (10) SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av ramavtal: Upphandlings- och inköpskonsulter

Upphandling av ramavtal: Upphandlings- och inköpskonsulter 1 [8] Upphandling av ramavtal: Upphandlings- och inköpskonsulter Upphandlingens omfattning Upphandlingen avsåg: Ramavtal avseende upphandlings- och inköpskonsulttjänster Ansvarig för upphandlingen: Sara

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Upphandling av Rättsdatabas

Upphandling av Rättsdatabas PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Upphandlingens form... 3 1.2 Avtalsperiod och omfattning... 3 1.3 Annonsering... 3 1.4 Arbetsgrupp... 3 1.5 Inkomna anbud... 3 2 Prövning och utvärdering...

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Anbudsinbjudan och inkomna anbud Förfrågningsunderlaget annonserades den Sista dag att lämna anbud bestämdes till den

Anbudsinbjudan och inkomna anbud Förfrågningsunderlaget annonserades den Sista dag att lämna anbud bestämdes till den Bilaga 1 Sida 1 (5) 2013-11-20 UPPHANDLINGSRAPPORT I UPPHANDLINGEN AV BEMANNINGSTJÄNSTER VID TILLFÄLLIGA VAKANSER INOM ÄLDREOMSORG OCH STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Den här rapporten

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system

Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system 1/16 Upphandlingsprotokoll Datum 2013-10-24 ESV Dnr 18-1262/2012 Handläggare Birgitta Österman Statliga ramavtal avseende Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system Områden ekonomi och personal

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). UPPHANDLINGSRAPPORT 1 INLEDNING Göteborgs Stadsteater (Stadsteatern) har genomfört en upphandling avseende ramavtal för Ljud-, ljusoch bildutrustning för professionell teaterverksamhet. 1.1 Omfattning

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer