SAMORDNING BYGG / VVS VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se"

Transkript

1 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2 Innehållsförteckning SAMORDNING BYGG / VVS Förord... 3 Upphandling enligt branschregler Säker Vattentinstallation... 4 Utförande till skydd mot vattenskador Monteringsavnsiningar Förläggning av tappvattenledningar Förläggning av spillvattenledningar Fogar på tappvattenledningar Fogar på fördelarrör för värmesystem WC-stol med inbyggd spolcistern Inbyggnadsarmatur för tappvatten Vattenanslutna apparater i kök Anslutning av tvättmaskin Håltagning för rörgenomföringar Rörgenomföring med spillvattenrör eller servisledning för tappvatten i golv med tätskikt Rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg med tätskikt Tätning av rörgenomföring i golv eller vägg med tätskikt Tätning av rörgenomföring med spillvattenrör i golv eller vägg med tätskikt Tätning av rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg med tätskikt Infästning och tätning av anslutningsdetaljer i golv eller vägg med tätskikt Skurvinfästningar Infästning av golvmonterad WC-stol eller bidé Väggmontering av WC-stol, bidé, urinal, tvättställ eller duschvägg Tätning av infästningar Golvbrunnar Placering av golvgrunn Montering av golvbrunn Väggnära golvbrunn Frysskadesäker förläggning och montering... 17

3 Samordning Bygg / VVS FÖRORD SÄKER VATTENINSTALLATION är en installation som : är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation är utförd av ett auktoriserat VVS-företag är utförd av utbildade VVS-montörer och arbetsledare med branschlegitimation är kontrollerad enligt branschreglerna har intyg om Säker Vatteninstallation. VVS-installationerna är en viktig del av en byggnads funktion. Installationerna ska ge brukaren livskvalitet och säkerhet. Branschregler Säker Vatteninstallation 2011: 1 ska säkerstalla installationens kvalitet och förebygga tillbud för att undvika person- och egendomsskador. Branschregler Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem som är framtaget av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter för att minska risken för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Reglerna bygger på många års insamling av data om vattenskador och legionellarisker. Reglerna ställer krav på VVS-företag, arbetsutförande och på att VVSprodukter installeras rätt. När reglerna ställer krav på egenskaper för produkter krävs att dessa kan verifieras. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och obligatorisk utbildning av VVS-montörer och arbetsledande personal. Vid projektering av bygghandlingar ska detta dokument, Samordning Bygg / VVS, göra det möjligt att skapa en kalkylerbar bygghandling för byggentreprenören ( BE ) och på så sätt göra det möjligt för VVS-företaget att uppfylla kraven i branschreglerna Säker Vatteninstallation. 3

4 Samordning Bygg / VVS Upphandling enligt bransch Regler Säker Vatteninstallation Detta dokument, Samordning Bygg / VVS, redovisar ett antal arbeten och byggvaror som av tradition inte ingår i en rörentreprenad, se exempel nedan. De bygg arbeten och varor som anges i detta dokument är en förutsättning för att ge installationerna hög säkerhet mot vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning, och på så sätt uppfylla kraven i bransch regler Säker Vatteninstallation. När systemet med branschregler Säker Vatteninstallation ligger till grund för projektering bör detta samordningsdokumentet användas vid upp rättande av bygghandlingar i syfte att skapa en kalkylerbar hand ling för byggentreprenör ( BE ). Rörentreprenör ( RE ) kan använda detta samordningsdokument för att redovisa omfattningen av BE: s åtagande i samband med anbud och upphandling. Detta ska ske i syfte för att undvika avvikelser från bransch regler Säker Vatteninstallation. Uppgifterna nedan är exempel på arbeten / varor m. m. som normalt ingår i ett entreprenadåtagande för BE. Uppgifterna kan utgöra del av agenda vid startmöte mellan BE och RE. Håltagning, ursparning och igensättning Tätskikt på golv och väggar i våtutrymme samt i dolda utrymmen där risk för utläckande vatten eller kondens kan förekomma Läckageindikering i dolda utrymmen som schakt, inklädnader, eller köksbänkskåp Håltagning, fixering och tätning för genomföringsdetaljer i golv och väggar t. ex. golvbrunn, avloppsrör / stosar, kall- och varmvattenrör eller värmerör Serviceluckor i schaktvägg/inklädnad Montering av fixturer eller förstärkningsplåtar för montering av sanitära apparater Montering av andra förstärkningar i väggar t. ex. kortlingar, skivor av plywood m. m. Slutrengöring av dolda utrymmen Installationer utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation uppfyller kraven i Boverkets Byggregler ( BBR ) och är anpassade till GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum ( Säkra Våtrum ) och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum ( BBV ). 4

5 Samordning Bygg / VVS UTFÖRANDE TILL SKYDD MOT VAT TENSKADOR Läsanvisning Rubrik med sifferuppgift refererar till aktuellt avsnitt i branschregler Säker Vatteninstallation version 2011:1 avsnitt 2 Utförande till skydd mot vattenskador. Text med full spaltbredd utgör krav enligt branschreglerna och har betydelse för byggnadsarbetena. Krav som inte påverkar BE är inte medtagna dock finns vissa smärre undantag för att öka tydligheten. Texten under rubrik Vägledning är tips och råd för att beskriva gränssnittet mellan RE och BE och anger förpliktelser som är lämpliga att ingå i BE:s åtagande. Texten under Vägledning är skriven med in dragen spaltbredd och inleds, i förekommande fall, med kod och rubrik som hänvisar till AMA Hus 08 / RA Hus MONTERINGSANVISNINGAR Montering av rör och VVS-produkter ska alltid utföras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning. RE svarar för att dessa finns tillgängliga på arbetsplatsen FÖRLÄGGNING AV TAPPVATTEN LEDNINGAR Tappvattenledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte omedelbart orsakar skador på byggnadsdelar, isolering eller andra installationer. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt ESE.86 Slitsbottnar av betong Schakt som passerar mellan olika brandceller utformas normalt igenbyggda i varje våningsplan. Tappvattenledningar förlagda i inklädnader eller i schakt utformas t. ex. med förhöjd botten i förhållande till angränsande utrymme t. ex. av mm betong. Botten och väggarna upp till 50 mm ovanför botten utförs vattentäta och förses med läckageindikering som mynnar i utrymme 5

6 Samordning Bygg / VVS med vattentätt golv, helst i utrymme med golvbrunn. Tappvattenledningar förlagda i installationsväggar, bakom köksinredning eller dylikt förses med tätt ytskikt utformat så att ett läckage vatten snabbt blir synligt. Ledning för läckageindikering bör vara högst 1,5 m lång med högst en mjukt utformad 90 böj. Ledningens dimension bör vara minst 20 mm invändigt. Utrymmen med läckageindikering från dolda ytor ( schakt, kopplings skåp, utrymme bakom installationsväggar ) ska vara rengjorda så att läckageindikering inte kan sättas igen. Installationsschakt ska ha vattentät botten och väggarna ska vara vattentäta 50 mm över botten FÖRLÄGGNING AV SPILLVATTEN LEDNINGAR Självfallsledning ska förläggas med fall i hela dess längd. Spillvattenledning från WC-stol ska anslutas till liggande samlingsledning med grenrör 45. Spillvattenledning som gjuts in i bjälklag t. ex. avlop ps groda förutsätts monterad med fall. Fallets storlek, tillsammans med spillvattenledningens största muffdiameter, kan påverka bjälklagets minsta tjocklek. 6

7 Samordning Bygg / VVS FOGAR PÅ TAPPVATTENLEDNINGAR Installationsschakt eller kopplingsskåp med utrymme för fogar ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för reparation eller byte av fogar. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1. NSC.2538 Diverse luckor för speciell användning ( RA ) Serviceöppning är, som namnet anger, en öppning som medger att man kan reparera eller byta en koppling utan förstörande ingrepp i byggnadsdelen. Öppningen förses med lucka vars storlek, ( bxh ), kan avgöras först under entreprenadtiden då det slutgliltiga montaget framgår. Prefabricerade så kallade kopplingsskåp för tappvattenledningar är försedda med ändamålsenlig storlek på lucka. Serviceöppning ska vara så stor att man kan reparera eller byta koppling utan att förstöra konstruktionen FOGAR PÅ FÖRDELARRÖR FÖR VÄRME SYSTEM Utrymmen för fördelarrör med fogar, luftningar, ställdon med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta. I inbyggnader och installationsschakt eller kopplingsskåp ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Installationsschakt eller kopplingsskåp med utrymme för fogar till golvvärmesystem eller till radiatorer ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för kontroll av fogar, reparation, byte av ställdon, avluftningar eller andra till värmesystemet hörande utrustning. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1. 7

8 Samordning Bygg / VVS NSC.2538 Diverse luckor för speciell användning ( RA ) Öppningen förses med lucka vars storlek, ( bxh ), kan avgöras först under entreprenadtiden då det slutgliltiga montaget framgår. Prefabricerade s.k. kopplingsskåp för värmeledningar är försedda med ändamålsenlig storlek på lucka WC-STOL MED INBYGGD SPOLCISTERN WC-stol med inbyggd spolcistern ska ha spolcisternen placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med läckageindikering som har tillräcklig kapacitet. Läckageindikering ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka ett eventuellt läckage och där utläckande vatten inte direkt orsakar skada, t. ex. rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MJK.112 Vattentäta beklädnader av plastmatta MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt MKG.2. Vattentäta beklädnader av plastmassa ( RA ) ZSB.11 Tätning med fogmassa Här skiljer reglerna på två rumstyper: WC-rum som inte utgör våtrum samt WC-stol placerad i våtrum. WC-rum som inte utgör våtrum Det utrymme där cisternen placeras ska vara försett med tätskikt på golv samt på vägg, bakom och på sidorna om cistern. Ytskikt på golv i utrymme där cistern är placerad utföres lika övrig golvyta, alternativt avjämnad i nivå med övrig golvyta. WC-stol med inbyggd spolcistern placerad i våtrum I våtrum förses hela väggen med tätskikt Generellt Golvet i ett installationsutrymme för WC-stol med inbyggd spolcistern, ska luta ut mot läckageindikeringen. Utrymmets övre del förses med ventilationsöppning eller ventilations spalt. 8

9 Samordning Bygg / VVS Skruvar för väggfästen till fixtur skruvas till vägg i massiv konstruktion eller i särskild konstruktionsdetalj samt tätas mot väggens tätskikt. Fixtur till WC-enhet ingår i RE. WC-stol med inbyggd spolcistern monterat i våtrum INBYGGNADSARMATUR FÖR TAPPVATTEN Armatur, t.ex. blandare, som byggs in i vägg ska ha tappvattenanslutningen placerad i ett vattentätt utrymme med indikering för läckage som har tillräcklig kapacitet. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. Byggs armaturen in i en särskild box, ska boxen vara anpassad för anslutning till väggens tätskikt. Om armaturen byggs in i en installationsvägg, ska installationsutrymmets golv och väggar vara försedda med tätskikt upp till tak. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MJK.112 Vattentäta beklädnader av plastmatta MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt MKG.2. Vattentäta beklädnader av plastmassa. ( RA Hus 08 ) ZSB.11. Tätning med fogmassa Armatur som monteras i installationsvägg och inte är monterad i särskild box där ska golvet vara försett med tätskikt samt hela väggen upp till tak. 9

10 Samordning Bygg / VVS VATTENANSLUTNA APPARATER I KÖK MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta Under diskbänk, diskmaskin, kyl, frys, ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt ytskikt, t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot angränsade vägg eller dylikt så att utläckande vatten eller kondens snabbt blir synligt. Håltagning för anslutningsrör och avloppsslang i diskbänksskåp bör vara utförd så att skador på rör och slangar inte uppkommer. Under diskkbänk, diskmaskin, kyl, frys mm ska det finnas tätt ytskikt med ett uppvik på 50 mm mot vägg eller dylikt ANSLUTNING AV TVÄTTMASKIN Vägledning Tvättmaskin bör placeras i utrymme med golvbrunn. 2.6 HÅLTAGNING FÖR RÖRGENOMFÖRINGAR AFJ.3 / AFJ.34 Ursparning, håltagning och igensättning (AMA AF 07) Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj RÖRGENOMFÖRING MED SPILLVATTEN RÖR ELLER SERVis ledning FÖR TAPP VATTEN I GOLV MED TÄTSKIKT Vid avsättning för exempelvis WC-stol, tvättställ, eller andra avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm 10

11 Samordning Bygg / VVS För servisledning till småhus som förläggs i skyddsrör, får mått mellan skyddsrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm och mått mellan färdigt golv och skyddsrörets överkant inte understiga 40 mm. Placering av avloppsrör/stos i golv med tätskikt. Höjdmåttet 40 m.m. utgör minsta mått över färdigt golv vid montage av tätskikt. Exempel på utformning av rörgenomföring av servisledning med skyddsrör i utrymme med vattentätt golv i småhus RÖRGENOMFÖRING MED TAPPVATTEN- ELLER VÄRMERÖR I VÄGG MED TÄTSKIKT Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och intilliggande väggs tätskikt inte understiga 60 mm. Rörgenomföring vid intil l ig g- ande vägg 2.10 TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING I GOLV ELLER VÄGG MED TÄTSKIKT Tätning ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och golvets eller väggens tätskikt. Tätningsmanschett eller motsvarande levereras och monteras normalt av tätskiktsentreprenören. 11

12 Samordning Bygg / VVS MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MJK.112 Vattentäta beklädnader av plastmatta MBE.1212 Vattentäta golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus och RA Hus: ZSB.1116 Tätning av invändiga rörelsefogar i golv med fogmassa MFK.212 Tätskikt av plastmatta under golvbeläggning av plattor MBE.222 Vattentäta beklädnader av keramiska plattor inomhus och RA Hus: ZSB.1116 Tätning av invändiga rörelsefogar i golv med fogmassa MJK.12 Tätskikt av plastmatta under väggbeklädnad av plattor Som framgår av kravet enligt 2.10 svarar RE normalt inte för tätning av rörgenomföring i golv eller vägg i våtutrymme TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING MED SPILLVATTENRÖR I GOLV ELLER VÄGG MED TÄTSKIKT Spillvattenrör eller anslutningsstos för avloppsenhet ska vara avpassad för tätning mot golvets eller väggens tätskikt Anslutningsstos ingår i RE:s åtagande. Samråd med RE så att anslutningsstos och tätskikt blir anpassade till varandra TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING MED tapp VATTEN- ELLER VÄRMERÖR I VÄGG MED TÄTSKIKT På rörledning av metallrör utförs tätning mot metallrör. På rörledning av plastbelagda metallrör utförs tätning mot plasthölje. På rör-i-rör-system utförs tätning mot skyddsrör, väggbox eller annan genomföringsdetalj. På andra typer av rör utföres tätning enligt produktens monteringsanvisning. ZSB.11 Tätning med fogmassa Samtliga här uppräknade arbeten under avsnitt utförs av 12

13 Samordning Bygg / VVS tätskiktsentreprenören. Tätning mot plastbelagda metallrör. Tätning mot väggbox INFÄSTNING OCH TÄTNING AV ANSLUT NINGSDETALJER I GOLV ELLER VÄGG MED TÄTSKIKT Kraven gäller t. ex. infästning av WC-stol, bidé, urinal, tvättställ, blandare, duschanordning, duschväggar och badrumstillbehör samt för klammer vid montering av rör SKRUVINFÄSTNINGAR Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästningar får inte göras enbart i golv- eller väggskiva. Samma princip för infästning kan tillämpas för golv och vägg. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Våtzon 1 består av väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. Våtzon 2 består av övriga väggytor. 13

14 Samordning Bygg / VVS Då väggyta inom våtzon 1 består av skivvägg förutsätts all infästning ske i regel, kortling eller i särskild konstruktionsdetalj. Antalet infästningar kan resultera i att det kan vara lämpligt att förse hela skivväggen inom våtzon 1 med förstärkning av t. ex. plywood av tillräcklig tjocklek. Skivor KEB.21 Skikt av plywoodskivor i vägg, pelare e d inomhus Kortlingar HSD.113 Enkla träregelstommar till vägg HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad INFÄSTNING AV GOLVMONTERAD WC- STOL ELLER BIDÉ För infästning krävs en rektangulär plan monteringsyta på minst 300 x 400 mm Vatten-, spillvatten- och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm. Förläggningsdjup under WC / bidé VÄGGMONTERING AV WC-STOL, BIDÉ, URINAL, TVÄTTSTÄLL ELLER DUSCHVÄGG Vid montering på regelvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas. Infästning av sanitetsenheter kan kräva fixturer eller annan monteringsdetalj, vilka normalt tillhandahålls av RE och monteras av BE. Redovisa dessa i t. ex. gränsdragningslista. Andra typer av förstärkningar t. ex. med kortlingar eller förstärkningsskivor med plywood utföres av BE. Samråd med berörd projektör. 14

15 Samordning Bygg / VVS Skivor KEB.21 Skikt av plywoodskivor i vägg, pelare el. dyl. inomhus Kortslingar HSD.113 Enkla träregelstommar till vägg HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad TÄTNING AV INFÄSTNINGAR Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt. RE svarar för tätning vid infästning av egna arbeten som fastsättning av klammer, armatur konsoler, profiler för duschväggar, stödhandtag m. m GOLVBRUNNAR Golvbrunnar tillverkade före 1991 samt golvbrunnar som inte uppfyller kraven i standarden SS-EN 1253 ska bytas ut vid renovering. Det gäller även golvbrunnar som uppfyller kraven i SS-EN 1253 men som inte är monterade och fixerade i bjälklaget enligt nu gällande monteringsanvisning PLACERING AV GOLVBRUNN Golvbrunn ska vara monterad så att ett minsta avstånd mellan väggens tätskikt och yttre fläns är 200 mm MONTERING AV GOLVBRUNN Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med de fastsättningshjälpmedel som anges av tillverkaren och med en tolerans vågrätt på +/- 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens ytterkant. Golvbrunn ska vara fast förankrad, monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt. 15

16 Samordning Bygg / VVS Golvbrunnens fastsättningsanordning ska fästas i bjälklaget för att säkra att brunnen kommer i våg och i rätt höjd mot anslutande tätskikt. Golvbrunnens placering i höjd och i våg är ett arbete där fler dicipliner på byggarbetsplatsen ska ansvara för brunnens slutliga funktion. Kravet att RE ska använda de fastsättningshjälpmedel som brunns tillverkaren anger pekar på hur viktigt det är att säkra brunnes läge i nivå och plan. Trots detta inträffar situationer där golvbrunnens läge ändras vid efterföljande byggnadsarbeten. Golvbrunn med tillhörande fastsättningshjälpmedel får inte belastas med vikten av en person då enheten inte är dimensionerad för denna last. Vid kringgjutning av golvbrunn och anslutande rörledning får enheten inte heller utsättas för vibrering, då enheten kan lägesförändras eller riskera att bli felplacerad. Samråd bör ske mellan RE och BE inför montering av golvbrunn i bjälklag ( gäller även väggnära golvbrunn ). Till exempel: Hur skall fastsättning av golvbrunn ske i bottenplatta? Hur sker fastsättning av golvbrunn i gjutna bjälklag samt i träbjälk lag? Hur sker golvavjämning och fallpåbyggnad i betongbjälklag som ska utföras med spackling eller pågjutning? Hur sker golvförstyvning och fallpåbyggnad i träbjälklag som ska utföras t. ex. med spackling? Diskutera om ett gemensamt provmontage är lämpligt VÄGGNÄRA GOLVBRUNN För golvbrunn som är avsedd att monteras närmare vägg än 200 mm ska golvbrunn och tätskikt vara provade och godkända tillsammans. Endast godkända kombinationer, det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktssystem, får monteras nära vägg. 16

17 Samordning Bygg / VVS Väggnära golvbrunn Observera att det endast är godkända kombinationer, det vill säga en specifik bolvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem som får monteras närmare vägg än 200 mm, och därmed uppfyller kraven i branschregler Säker Vatteninstallation. Godkända kombinationer finns redovisade på FRYSSKADESÄKER FÖRLÄGGNING OCH MONTERING Servisledning för tappkallvatten bör vara placerad så att det sannolikt inte uppstår köldbryggor vid genomgång från marken till byggnaden. Beakta speciellt: läggningsdjup i rörgrav avstånd från kantbalk in under plattan konsekvensen av snöfattiga vintrar samt plogade eller skottade ytor 17

18 Säker Vatten AB, Box 47160, Stockholm E-post: Tel:

2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

Branschregler. Säker Vatteninstallation 2016:1. www.säkervatten.se

Branschregler. Säker Vatteninstallation 2016:1. www.säkervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 www.säkervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 Branschregler Säker Vatteninstallation gäller från den 1 januari 2016. Branschreglerna ska

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag

Fuktcentrums informationsdag Fuktcentrums informationsdag Säker Vatten och Bygga F Fuktsäkerbyggnad Fredrik Runius, Säker Vatten AB Branschregler Säker Vatteninstallation Bygga F BBR 2015 Fukt inte orsaka skador, inte påverka hygien

Läs mer

Byggtekniska förutsättningar För Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Version

Byggtekniska förutsättningar För Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Version Byggtekniska förutsättningar För Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 Version 2016-06-01 www.säkervatten.se Byggtekniska förutsättningar För Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 För att

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag

Fuktcentrums informationsdag Fuktcentrums informationsdag Säker Vatten och Bygga F Fuktsäkerbyggnad Fredrik Runius, Säker Vatten AB Branschregler Säker Vatteninstallation Bygga F BBR 2015 Fukt inte orsaka skador, inte påverka hygien

Läs mer

Monteringsanvisning Falu-Snap Rörklammer

Monteringsanvisning Falu-Snap Rörklammer Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Monteringsanvisningen omfattar följande

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2013-12-13 Remisslämnare Organisation VVS Företagen Kontaktperson Magnus Everitt eller Johan Mossling

Läs mer

Mars 2012. Provning av täthet och infästningar i våtrum. SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se

Mars 2012. Provning av täthet och infästningar i våtrum. SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se Mars 2012 Provning av täthet och infästningar i våtrum SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 4 Resultat 4 SP Rapport PX 15820A 5 Utdrag ur informationsbladet

Läs mer

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version Tappvattenschakt Förslag till utformning Version 2016-03-15 www.säkervatten.se Tappvattenschakt Legionärssjukan, som är en allvarlig form av lunginflammation, smittar genom att man andas in bakterier som

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Krav enligt Säker Vatteninstallationsregler Samtliga rör för vatten skall vara isolerade. Kallvattenröret skall placeras

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Tap-Box 3725, RSK 8236049

Tap-Box 3725, RSK 8236049 Tap-Box 3725, RSK 8236049 För inbyggd duschblandare x 4 x 10 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line - Tile Insert OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 10 2 Renhållning och Inspektion Sida 16 Vår ständiga produktutveckling kan

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisningar med installationsexempel Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering och

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

Tryggt val. Monteringsanvisning. fördelarskåp

Tryggt val. Monteringsanvisning. fördelarskåp Monteringsanvisning fördelarskåp Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Ahlsell garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Tryggt

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Tap-Box 2525, RSK

Tap-Box 2525, RSK Tap-Box 2525, RSK 8236048 För inbyggnadsblandare BOX 006 och BOX 022 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum

SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum Januari 2016, utgåva 1. Ersätter september 2011, utgåva 4. HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler - Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation - Versionsdatum: 2017-05-15 Innehållsförteckning Ämne Sidor Utsparing i bjälklaget 1

Läs mer

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Monteringsanvisning för TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Innehållsförteckning: Sid: Montage i höjdled 3 Montage i Stålregel

Läs mer

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur Uni (RSK 481 43 91, 481 43 90)

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur Uni (RSK 481 43 91, 481 43 90) Fixturguiden Bjälklag av betong, platta på mark LK Rörfixtur Uni LK Rörfixtur Uni c/c 40 (RSK 481 43 92) LK Rörfixtur Uni c/c 50 (RSK 481 44 03) LK Rörstolpe (RSK 481 43 91, 481 43 90) Används för att

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur UNI (RSK 481 43 91, 481 43 90)

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur UNI (RSK 481 43 91, 481 43 90) Fixturguiden Bjälklag av betong, platta på mark LK Rörfixtur UNI LK Rörstolpe (RSK 481 43 91, 481 43 90) LK Rörfixtur UNI c/c 40 (RSK 481 43 92) LK Rörfixtur UNI c/c 50 (RSK 481 44 03) Används för att

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI

LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI Utförande Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt tak eller utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm. Skåpet ska kompletteras

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011 UTGÅVA 4. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Multi fördelarskåp Artikelnr: 75701/75702/75703

Multi fördelarskåp Artikelnr: 75701/75702/75703 Artikelnr: 7575x Fördelar Bottentråget fungerar som läckageindikering och rörfixtur Testat och godkänt enligt NT VVS 129 Förmonterade rörgenomföringar vid leverans Består av moduler som byggs ihop eftersom

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

Multi fördelarskåp. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA. PRODUKTEGENSKAPER Komplett fördelarskåp för Thermotech Multifördelare bestående

Multi fördelarskåp. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA. PRODUKTEGENSKAPER Komplett fördelarskåp för Thermotech Multifördelare bestående Thermotech MultiSystem Multi fördelarskåp Artikelnr: 75701/75702/75703 FÖRDELAR Bottentråget fungerar som läckageindikering och rörfixtur Testat och godkänt enligt NT VVS 129 Förmonterade rörgenomföringar

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa. East 600 x 33 x 33 x 7 x 7 x 6 x 6 Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30 Finland: Puh: +358 (0)9 61500940 www.hafa.dk www.hafabad.no

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

LK Installationsskåp

LK Installationsskåp LK Installationsskåp Skåp för tappvatten- och golvvärmesystem LK Installationsskåp bäst när det gäller Efter 10 år som ledande skåpleverantör vet vi vad branschen uppskattar mest; säkerhet, enkelhet och

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

GVKs BRANSCHREG LER FÖR TÄTSK I K T I V ÅTRUM

GVKs BRANSCHREG LER FÖR TÄTSK I K T I V ÅTRUM UTGÅVA 2. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen,

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Monteringsanvisning Krugeklamman

Monteringsanvisning Krugeklamman Monteringsanvisning Krugeklamman Krugeklamman Monteringsanvisning ReTherm Kruge AB August Barks gata 1 421 32 Västra Frölunda Tel 0102-200 200 E-post teknik@rethermkruge.se www.rethermkruge.se Sidan 1

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL SPRINCIPER INNEHÅLL Materialval............................... 38 Våtrumsgolv och badrum................... 39 Klinkergolv.............................. 40 Installationsgolv...........................

Läs mer

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning.

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning. ID: 12913 SÅ BYGGER VI BADRUM FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE Krav och målbild Projektering Överlämning Dokumentation Kommunikation Produktion Överlämning Dokumentation Kommunikation Förvaltning Lena Schälin

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011 UTGÅVA 1. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen,

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala Grannsamverkan 1 Historik Samverkan: Polisen, Räddningstjänsten, Länsförsäkringar Östgöta Start: 1985 Målgrupp: Syfte: Villaägare, bostadsrätter, fritidshus och hyresrätter Minska antalet inbrott-, vatten-

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vattenistallation. Leverantören garanterar produktens

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Tack för att Du valde Safepipe Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Montageanvisningar för NeoTherm fördelarskåp för golvvärme

Montageanvisningar för NeoTherm fördelarskåp för golvvärme Montageanvisningar för NeoTherm fördelarskåp för golvvärme www.phj.dk Sida 1 av 18 NeoTherm fördelarskåp för golvvärme NeoTherm fördelarskåp för golvvärme är ett skåp anpassat för enkelt och effektivt

Läs mer

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till..

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. SP Byggnadsfysik och innemiljö Ulf Antonsson Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. 1 Fungerar våtrummen?

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka Stockholm Micael Björk Box 1353, 111 83 Stockholm Västgötagatan 5 Telefon: 08-775 72 34 E-post:micael.bjork@sbc.se Stockholm 2016-03-30 Förstudie Stammar och Våtrum HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden

Läs mer

LK Våtrumskassett, förberedd för kakel

LK Våtrumskassett, förberedd för kakel LK Våtrumskassett, förberedd för kakel Användningsområde LK Våtrumskassett är en prefabricerad enhet framtagen för snabba och säkra stambyten i badrum. Enheten innehåller vattenstammar, avloppsstam, spolcistern

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

SÄKRA KÖKET MOT VATTENSKADOR. Goda exempel på hur vattenskadesäkra kök kan byggas VERSION

SÄKRA KÖKET MOT VATTENSKADOR. Goda exempel på hur vattenskadesäkra kök kan byggas VERSION SÄKRA KÖKET MOT VATTENSKADOR Goda exempel på hur vattenskadesäkra kök kan byggas VERSION 2016-03-15 Bakgrund & syfte När en byggnad ska uppföras krävs att man uppfyller gällande svensk lagstiftning och

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer