SAMORDNING BYGG / VVS VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se"

Transkript

1 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2 Innehållsförteckning SAMORDNING BYGG / VVS Förord... 3 Upphandling enligt branschregler Säker Vattentinstallation... 4 Utförande till skydd mot vattenskador Monteringsavnsiningar Förläggning av tappvattenledningar Förläggning av spillvattenledningar Fogar på tappvattenledningar Fogar på fördelarrör för värmesystem WC-stol med inbyggd spolcistern Inbyggnadsarmatur för tappvatten Vattenanslutna apparater i kök Anslutning av tvättmaskin Håltagning för rörgenomföringar Rörgenomföring med spillvattenrör eller servisledning för tappvatten i golv med tätskikt Rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg med tätskikt Tätning av rörgenomföring i golv eller vägg med tätskikt Tätning av rörgenomföring med spillvattenrör i golv eller vägg med tätskikt Tätning av rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg med tätskikt Infästning och tätning av anslutningsdetaljer i golv eller vägg med tätskikt Skurvinfästningar Infästning av golvmonterad WC-stol eller bidé Väggmontering av WC-stol, bidé, urinal, tvättställ eller duschvägg Tätning av infästningar Golvbrunnar Placering av golvgrunn Montering av golvbrunn Väggnära golvbrunn Frysskadesäker förläggning och montering... 17

3 Samordning Bygg / VVS FÖRORD SÄKER VATTENINSTALLATION är en installation som : är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation är utförd av ett auktoriserat VVS-företag är utförd av utbildade VVS-montörer och arbetsledare med branschlegitimation är kontrollerad enligt branschreglerna har intyg om Säker Vatteninstallation. VVS-installationerna är en viktig del av en byggnads funktion. Installationerna ska ge brukaren livskvalitet och säkerhet. Branschregler Säker Vatteninstallation 2011: 1 ska säkerstalla installationens kvalitet och förebygga tillbud för att undvika person- och egendomsskador. Branschregler Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem som är framtaget av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter för att minska risken för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Reglerna bygger på många års insamling av data om vattenskador och legionellarisker. Reglerna ställer krav på VVS-företag, arbetsutförande och på att VVSprodukter installeras rätt. När reglerna ställer krav på egenskaper för produkter krävs att dessa kan verifieras. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och obligatorisk utbildning av VVS-montörer och arbetsledande personal. Vid projektering av bygghandlingar ska detta dokument, Samordning Bygg / VVS, göra det möjligt att skapa en kalkylerbar bygghandling för byggentreprenören ( BE ) och på så sätt göra det möjligt för VVS-företaget att uppfylla kraven i branschreglerna Säker Vatteninstallation. 3

4 Samordning Bygg / VVS Upphandling enligt bransch Regler Säker Vatteninstallation Detta dokument, Samordning Bygg / VVS, redovisar ett antal arbeten och byggvaror som av tradition inte ingår i en rörentreprenad, se exempel nedan. De bygg arbeten och varor som anges i detta dokument är en förutsättning för att ge installationerna hög säkerhet mot vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning, och på så sätt uppfylla kraven i bransch regler Säker Vatteninstallation. När systemet med branschregler Säker Vatteninstallation ligger till grund för projektering bör detta samordningsdokumentet användas vid upp rättande av bygghandlingar i syfte att skapa en kalkylerbar hand ling för byggentreprenör ( BE ). Rörentreprenör ( RE ) kan använda detta samordningsdokument för att redovisa omfattningen av BE: s åtagande i samband med anbud och upphandling. Detta ska ske i syfte för att undvika avvikelser från bransch regler Säker Vatteninstallation. Uppgifterna nedan är exempel på arbeten / varor m. m. som normalt ingår i ett entreprenadåtagande för BE. Uppgifterna kan utgöra del av agenda vid startmöte mellan BE och RE. Håltagning, ursparning och igensättning Tätskikt på golv och väggar i våtutrymme samt i dolda utrymmen där risk för utläckande vatten eller kondens kan förekomma Läckageindikering i dolda utrymmen som schakt, inklädnader, eller köksbänkskåp Håltagning, fixering och tätning för genomföringsdetaljer i golv och väggar t. ex. golvbrunn, avloppsrör / stosar, kall- och varmvattenrör eller värmerör Serviceluckor i schaktvägg/inklädnad Montering av fixturer eller förstärkningsplåtar för montering av sanitära apparater Montering av andra förstärkningar i väggar t. ex. kortlingar, skivor av plywood m. m. Slutrengöring av dolda utrymmen Installationer utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation uppfyller kraven i Boverkets Byggregler ( BBR ) och är anpassade till GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum ( Säkra Våtrum ) och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum ( BBV ). 4

5 Samordning Bygg / VVS UTFÖRANDE TILL SKYDD MOT VAT TENSKADOR Läsanvisning Rubrik med sifferuppgift refererar till aktuellt avsnitt i branschregler Säker Vatteninstallation version 2011:1 avsnitt 2 Utförande till skydd mot vattenskador. Text med full spaltbredd utgör krav enligt branschreglerna och har betydelse för byggnadsarbetena. Krav som inte påverkar BE är inte medtagna dock finns vissa smärre undantag för att öka tydligheten. Texten under rubrik Vägledning är tips och råd för att beskriva gränssnittet mellan RE och BE och anger förpliktelser som är lämpliga att ingå i BE:s åtagande. Texten under Vägledning är skriven med in dragen spaltbredd och inleds, i förekommande fall, med kod och rubrik som hänvisar till AMA Hus 08 / RA Hus MONTERINGSANVISNINGAR Montering av rör och VVS-produkter ska alltid utföras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning. RE svarar för att dessa finns tillgängliga på arbetsplatsen FÖRLÄGGNING AV TAPPVATTEN LEDNINGAR Tappvattenledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte omedelbart orsakar skador på byggnadsdelar, isolering eller andra installationer. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt ESE.86 Slitsbottnar av betong Schakt som passerar mellan olika brandceller utformas normalt igenbyggda i varje våningsplan. Tappvattenledningar förlagda i inklädnader eller i schakt utformas t. ex. med förhöjd botten i förhållande till angränsande utrymme t. ex. av mm betong. Botten och väggarna upp till 50 mm ovanför botten utförs vattentäta och förses med läckageindikering som mynnar i utrymme 5

6 Samordning Bygg / VVS med vattentätt golv, helst i utrymme med golvbrunn. Tappvattenledningar förlagda i installationsväggar, bakom köksinredning eller dylikt förses med tätt ytskikt utformat så att ett läckage vatten snabbt blir synligt. Ledning för läckageindikering bör vara högst 1,5 m lång med högst en mjukt utformad 90 böj. Ledningens dimension bör vara minst 20 mm invändigt. Utrymmen med läckageindikering från dolda ytor ( schakt, kopplings skåp, utrymme bakom installationsväggar ) ska vara rengjorda så att läckageindikering inte kan sättas igen. Installationsschakt ska ha vattentät botten och väggarna ska vara vattentäta 50 mm över botten FÖRLÄGGNING AV SPILLVATTEN LEDNINGAR Självfallsledning ska förläggas med fall i hela dess längd. Spillvattenledning från WC-stol ska anslutas till liggande samlingsledning med grenrör 45. Spillvattenledning som gjuts in i bjälklag t. ex. avlop ps groda förutsätts monterad med fall. Fallets storlek, tillsammans med spillvattenledningens största muffdiameter, kan påverka bjälklagets minsta tjocklek. 6

7 Samordning Bygg / VVS FOGAR PÅ TAPPVATTENLEDNINGAR Installationsschakt eller kopplingsskåp med utrymme för fogar ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för reparation eller byte av fogar. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1. NSC.2538 Diverse luckor för speciell användning ( RA ) Serviceöppning är, som namnet anger, en öppning som medger att man kan reparera eller byta en koppling utan förstörande ingrepp i byggnadsdelen. Öppningen förses med lucka vars storlek, ( bxh ), kan avgöras först under entreprenadtiden då det slutgliltiga montaget framgår. Prefabricerade så kallade kopplingsskåp för tappvattenledningar är försedda med ändamålsenlig storlek på lucka. Serviceöppning ska vara så stor att man kan reparera eller byta koppling utan att förstöra konstruktionen FOGAR PÅ FÖRDELARRÖR FÖR VÄRME SYSTEM Utrymmen för fördelarrör med fogar, luftningar, ställdon med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta. I inbyggnader och installationsschakt eller kopplingsskåp ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Installationsschakt eller kopplingsskåp med utrymme för fogar till golvvärmesystem eller till radiatorer ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för kontroll av fogar, reparation, byte av ställdon, avluftningar eller andra till värmesystemet hörande utrustning. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1. 7

8 Samordning Bygg / VVS NSC.2538 Diverse luckor för speciell användning ( RA ) Öppningen förses med lucka vars storlek, ( bxh ), kan avgöras först under entreprenadtiden då det slutgliltiga montaget framgår. Prefabricerade s.k. kopplingsskåp för värmeledningar är försedda med ändamålsenlig storlek på lucka WC-STOL MED INBYGGD SPOLCISTERN WC-stol med inbyggd spolcistern ska ha spolcisternen placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med läckageindikering som har tillräcklig kapacitet. Läckageindikering ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka ett eventuellt läckage och där utläckande vatten inte direkt orsakar skada, t. ex. rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MJK.112 Vattentäta beklädnader av plastmatta MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt MKG.2. Vattentäta beklädnader av plastmassa ( RA ) ZSB.11 Tätning med fogmassa Här skiljer reglerna på två rumstyper: WC-rum som inte utgör våtrum samt WC-stol placerad i våtrum. WC-rum som inte utgör våtrum Det utrymme där cisternen placeras ska vara försett med tätskikt på golv samt på vägg, bakom och på sidorna om cistern. Ytskikt på golv i utrymme där cistern är placerad utföres lika övrig golvyta, alternativt avjämnad i nivå med övrig golvyta. WC-stol med inbyggd spolcistern placerad i våtrum I våtrum förses hela väggen med tätskikt Generellt Golvet i ett installationsutrymme för WC-stol med inbyggd spolcistern, ska luta ut mot läckageindikeringen. Utrymmets övre del förses med ventilationsöppning eller ventilations spalt. 8

9 Samordning Bygg / VVS Skruvar för väggfästen till fixtur skruvas till vägg i massiv konstruktion eller i särskild konstruktionsdetalj samt tätas mot väggens tätskikt. Fixtur till WC-enhet ingår i RE. WC-stol med inbyggd spolcistern monterat i våtrum INBYGGNADSARMATUR FÖR TAPPVATTEN Armatur, t.ex. blandare, som byggs in i vägg ska ha tappvattenanslutningen placerad i ett vattentätt utrymme med indikering för läckage som har tillräcklig kapacitet. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. Byggs armaturen in i en särskild box, ska boxen vara anpassad för anslutning till väggens tätskikt. Om armaturen byggs in i en installationsvägg, ska installationsutrymmets golv och väggar vara försedda med tätskikt upp till tak. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MJK.112 Vattentäta beklädnader av plastmatta MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt MKG.2. Vattentäta beklädnader av plastmassa. ( RA Hus 08 ) ZSB.11. Tätning med fogmassa Armatur som monteras i installationsvägg och inte är monterad i särskild box där ska golvet vara försett med tätskikt samt hela väggen upp till tak. 9

10 Samordning Bygg / VVS VATTENANSLUTNA APPARATER I KÖK MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta Under diskbänk, diskmaskin, kyl, frys, ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt ytskikt, t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot angränsade vägg eller dylikt så att utläckande vatten eller kondens snabbt blir synligt. Håltagning för anslutningsrör och avloppsslang i diskbänksskåp bör vara utförd så att skador på rör och slangar inte uppkommer. Under diskkbänk, diskmaskin, kyl, frys mm ska det finnas tätt ytskikt med ett uppvik på 50 mm mot vägg eller dylikt ANSLUTNING AV TVÄTTMASKIN Vägledning Tvättmaskin bör placeras i utrymme med golvbrunn. 2.6 HÅLTAGNING FÖR RÖRGENOMFÖRINGAR AFJ.3 / AFJ.34 Ursparning, håltagning och igensättning (AMA AF 07) Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj RÖRGENOMFÖRING MED SPILLVATTEN RÖR ELLER SERVis ledning FÖR TAPP VATTEN I GOLV MED TÄTSKIKT Vid avsättning för exempelvis WC-stol, tvättställ, eller andra avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm 10

11 Samordning Bygg / VVS För servisledning till småhus som förläggs i skyddsrör, får mått mellan skyddsrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm och mått mellan färdigt golv och skyddsrörets överkant inte understiga 40 mm. Placering av avloppsrör/stos i golv med tätskikt. Höjdmåttet 40 m.m. utgör minsta mått över färdigt golv vid montage av tätskikt. Exempel på utformning av rörgenomföring av servisledning med skyddsrör i utrymme med vattentätt golv i småhus RÖRGENOMFÖRING MED TAPPVATTEN- ELLER VÄRMERÖR I VÄGG MED TÄTSKIKT Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och intilliggande väggs tätskikt inte understiga 60 mm. Rörgenomföring vid intil l ig g- ande vägg 2.10 TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING I GOLV ELLER VÄGG MED TÄTSKIKT Tätning ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och golvets eller väggens tätskikt. Tätningsmanschett eller motsvarande levereras och monteras normalt av tätskiktsentreprenören. 11

12 Samordning Bygg / VVS MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MJK.112 Vattentäta beklädnader av plastmatta MBE.1212 Vattentäta golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus och RA Hus: ZSB.1116 Tätning av invändiga rörelsefogar i golv med fogmassa MFK.212 Tätskikt av plastmatta under golvbeläggning av plattor MBE.222 Vattentäta beklädnader av keramiska plattor inomhus och RA Hus: ZSB.1116 Tätning av invändiga rörelsefogar i golv med fogmassa MJK.12 Tätskikt av plastmatta under väggbeklädnad av plattor Som framgår av kravet enligt 2.10 svarar RE normalt inte för tätning av rörgenomföring i golv eller vägg i våtutrymme TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING MED SPILLVATTENRÖR I GOLV ELLER VÄGG MED TÄTSKIKT Spillvattenrör eller anslutningsstos för avloppsenhet ska vara avpassad för tätning mot golvets eller väggens tätskikt Anslutningsstos ingår i RE:s åtagande. Samråd med RE så att anslutningsstos och tätskikt blir anpassade till varandra TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING MED tapp VATTEN- ELLER VÄRMERÖR I VÄGG MED TÄTSKIKT På rörledning av metallrör utförs tätning mot metallrör. På rörledning av plastbelagda metallrör utförs tätning mot plasthölje. På rör-i-rör-system utförs tätning mot skyddsrör, väggbox eller annan genomföringsdetalj. På andra typer av rör utföres tätning enligt produktens monteringsanvisning. ZSB.11 Tätning med fogmassa Samtliga här uppräknade arbeten under avsnitt utförs av 12

13 Samordning Bygg / VVS tätskiktsentreprenören. Tätning mot plastbelagda metallrör. Tätning mot väggbox INFÄSTNING OCH TÄTNING AV ANSLUT NINGSDETALJER I GOLV ELLER VÄGG MED TÄTSKIKT Kraven gäller t. ex. infästning av WC-stol, bidé, urinal, tvättställ, blandare, duschanordning, duschväggar och badrumstillbehör samt för klammer vid montering av rör SKRUVINFÄSTNINGAR Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästningar får inte göras enbart i golv- eller väggskiva. Samma princip för infästning kan tillämpas för golv och vägg. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Våtzon 1 består av väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. Våtzon 2 består av övriga väggytor. 13

14 Samordning Bygg / VVS Då väggyta inom våtzon 1 består av skivvägg förutsätts all infästning ske i regel, kortling eller i särskild konstruktionsdetalj. Antalet infästningar kan resultera i att det kan vara lämpligt att förse hela skivväggen inom våtzon 1 med förstärkning av t. ex. plywood av tillräcklig tjocklek. Skivor KEB.21 Skikt av plywoodskivor i vägg, pelare e d inomhus Kortlingar HSD.113 Enkla träregelstommar till vägg HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad INFÄSTNING AV GOLVMONTERAD WC- STOL ELLER BIDÉ För infästning krävs en rektangulär plan monteringsyta på minst 300 x 400 mm Vatten-, spillvatten- och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm. Förläggningsdjup under WC / bidé VÄGGMONTERING AV WC-STOL, BIDÉ, URINAL, TVÄTTSTÄLL ELLER DUSCHVÄGG Vid montering på regelvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas. Infästning av sanitetsenheter kan kräva fixturer eller annan monteringsdetalj, vilka normalt tillhandahålls av RE och monteras av BE. Redovisa dessa i t. ex. gränsdragningslista. Andra typer av förstärkningar t. ex. med kortlingar eller förstärkningsskivor med plywood utföres av BE. Samråd med berörd projektör. 14

15 Samordning Bygg / VVS Skivor KEB.21 Skikt av plywoodskivor i vägg, pelare el. dyl. inomhus Kortslingar HSD.113 Enkla träregelstommar till vägg HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad TÄTNING AV INFÄSTNINGAR Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt. RE svarar för tätning vid infästning av egna arbeten som fastsättning av klammer, armatur konsoler, profiler för duschväggar, stödhandtag m. m GOLVBRUNNAR Golvbrunnar tillverkade före 1991 samt golvbrunnar som inte uppfyller kraven i standarden SS-EN 1253 ska bytas ut vid renovering. Det gäller även golvbrunnar som uppfyller kraven i SS-EN 1253 men som inte är monterade och fixerade i bjälklaget enligt nu gällande monteringsanvisning PLACERING AV GOLVBRUNN Golvbrunn ska vara monterad så att ett minsta avstånd mellan väggens tätskikt och yttre fläns är 200 mm MONTERING AV GOLVBRUNN Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med de fastsättningshjälpmedel som anges av tillverkaren och med en tolerans vågrätt på +/- 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens ytterkant. Golvbrunn ska vara fast förankrad, monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt. 15

16 Samordning Bygg / VVS Golvbrunnens fastsättningsanordning ska fästas i bjälklaget för att säkra att brunnen kommer i våg och i rätt höjd mot anslutande tätskikt. Golvbrunnens placering i höjd och i våg är ett arbete där fler dicipliner på byggarbetsplatsen ska ansvara för brunnens slutliga funktion. Kravet att RE ska använda de fastsättningshjälpmedel som brunns tillverkaren anger pekar på hur viktigt det är att säkra brunnes läge i nivå och plan. Trots detta inträffar situationer där golvbrunnens läge ändras vid efterföljande byggnadsarbeten. Golvbrunn med tillhörande fastsättningshjälpmedel får inte belastas med vikten av en person då enheten inte är dimensionerad för denna last. Vid kringgjutning av golvbrunn och anslutande rörledning får enheten inte heller utsättas för vibrering, då enheten kan lägesförändras eller riskera att bli felplacerad. Samråd bör ske mellan RE och BE inför montering av golvbrunn i bjälklag ( gäller även väggnära golvbrunn ). Till exempel: Hur skall fastsättning av golvbrunn ske i bottenplatta? Hur sker fastsättning av golvbrunn i gjutna bjälklag samt i träbjälk lag? Hur sker golvavjämning och fallpåbyggnad i betongbjälklag som ska utföras med spackling eller pågjutning? Hur sker golvförstyvning och fallpåbyggnad i träbjälklag som ska utföras t. ex. med spackling? Diskutera om ett gemensamt provmontage är lämpligt VÄGGNÄRA GOLVBRUNN För golvbrunn som är avsedd att monteras närmare vägg än 200 mm ska golvbrunn och tätskikt vara provade och godkända tillsammans. Endast godkända kombinationer, det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktssystem, får monteras nära vägg. 16

17 Samordning Bygg / VVS Väggnära golvbrunn Observera att det endast är godkända kombinationer, det vill säga en specifik bolvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem som får monteras närmare vägg än 200 mm, och därmed uppfyller kraven i branschregler Säker Vatteninstallation. Godkända kombinationer finns redovisade på FRYSSKADESÄKER FÖRLÄGGNING OCH MONTERING Servisledning för tappkallvatten bör vara placerad så att det sannolikt inte uppstår köldbryggor vid genomgång från marken till byggnaden. Beakta speciellt: läggningsdjup i rörgrav avstånd från kantbalk in under plattan konsekvensen av snöfattiga vintrar samt plogade eller skottade ytor 17

18 Säker Vatten AB, Box 47160, Stockholm E-post: Tel:

2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisningar med installationsexempel Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering och

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI

LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI Utförande Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt tak eller utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm. Skåpet ska kompletteras

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

LK Installationsskåp

LK Installationsskåp LK Installationsskåp Skåp för tappvatten- och golvvärmesystem LK Installationsskåp bäst när det gäller Efter 10 år som ledande skåpleverantör vet vi vad branschen uppskattar mest; säkerhet, enkelhet och

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011 UTGÅVA 4. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning.

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning. ID: 12913 SÅ BYGGER VI BADRUM FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE Krav och målbild Projektering Överlämning Dokumentation Kommunikation Produktion Överlämning Dokumentation Kommunikation Förvaltning Lena Schälin

Läs mer

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa. East 600 x 33 x 33 x 7 x 7 x 6 x 6 Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30 Finland: Puh: +358 (0)9 61500940 www.hafa.dk www.hafabad.no

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vattenistallation. Leverantören garanterar produktens

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

VVS. Rör i rör. RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus. Monteringsanvisning och sortimentshjälp

VVS. Rör i rör. RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus. Monteringsanvisning och sortimentshjälp Rör i rör VVS RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus Monteringsanvisning och sortimentshjälp EL & VVS - för din säkerhet TRYGGT OCH SÄKERT MED EGEN VATTENCENTRAL

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till..

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. SP Byggnadsfysik och innemiljö Ulf Antonsson Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. 1 Fungerar våtrummen?

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör. For other Languages. www.jafo.eu UTGÅVA 13

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör. For other Languages. www.jafo.eu UTGÅVA 13 UTGÅVA 13 Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör For other Languages Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion

Läs mer

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Typkonstruktion för mellanbjälklag

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta JAFO:s golvbrunnar fi nns i modellerna MP (med mattpaket innehållande sil, klämring, O-ring,

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. 6:5 Fukt 6:51 Allmänt Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 6:511 Definitioner Kraven

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL

Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) Monteringsanvisning PCI VG2007 PCI Pecilastic W FÄ STER, ÅNGTÄTT 3,13 PCI VG2007 VÅTRUMSSYSTEM FOG A R, miljoner sekunder per meter OCH K LINK ER TÄTA R K A K EL Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du Bygga nytt badrum? Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du skall bygga om ditt badrum. Under resans gång kommer du att upptäcka att det är

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Tarkodry Floor* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008)

Tarkodry Floor* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008) Läggningsanvisning Tarkodry Floor* Januari 2013 (ersätter februari 2008) * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem

Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem cupori.com Vattensäkra installationer med Cuporis kopparrör Cupori är Nordens ledande leverantör av kopparrör för VVS-installationer. Vi garanterar att våra rör är anpassade

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Rumsanvisningar förskola... 3 Senaste

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA-bostad

Vattenskadesäkert byggande VASKA-bostad Vattenskadesäkert byggande VASKA-bostad Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Utbyte av golvbrunnar i våtrum

Utbyte av golvbrunnar i våtrum Utbyte av golvbrunnar i våtrum en handbok Fallbyggnad Flytspackel alt putsskikt Golvskiva Hålbjälklag Isolering Golvreglar Betongbjälklag Golvbrunn Golvbrunn Avloppsrör Avloppsrör Golvbrunn Monteringsplatta

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

BADRUM, HELT ENKELT j

BADRUM, HELT ENKELT j BADRUM, HELT ENKELT j N O R G E S B Y G G F O R S K NIN G SIN S TIT U TT PREFABRICERADE BADRUMSMODULER NBI TEKNISK GODKJENNING Nr. 2183 Vi erbjuder marknaden kvalitetsbadrum tillverkade i industriell miljö.

Läs mer

Våtrumskassett 2200 MONTERING. Allmänt. 1) Kontroll. 2) Håltagning avlopp/tappvatten. 3) Förankring i vägg. 150115 sida 1 av 9

Våtrumskassett 2200 MONTERING. Allmänt. 1) Kontroll. 2) Håltagning avlopp/tappvatten. 3) Förankring i vägg. 150115 sida 1 av 9 150115 sida 1 av 9 Allmänt Kassetten levereras med avloppsstam, spolcistern, rörkopplingar, vattenmätarkonsol och kulventiler monterade. Sitthöjd för WC är 450 mm som standard. Kassettens standardversion

Läs mer

Värme- och sanitetsinstallationer Sammansatta sanitetsenheter

Värme- och sanitetsinstallationer Sammansatta sanitetsenheter 80 PUA Värme- och sanitetsinstallationer Sammansatta sanitetsenheter Montering av prefabricerade våtrumskassetter i badrum Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är

Läs mer

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM... 3 PN RÖRLEDNINGAR M M...

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-01-28 HSB Brf Bergshamra Deltagare i projektet Styrelsens arbetsgrupp Dennis Kjellin, P-O Walther, Per Johannesson, Hans Bergstedt Konsulter

Läs mer

Teknos Våtrumssystem

Teknos Våtrumssystem Teknos Våtrumssystem Utförandeanvisning för Teknos Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Syfte: Denna utförandeanvisning är upprättad enligt MVK branschregler och syftar till att

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer