SAMORDNING BYGG / VVS VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se"

Transkript

1 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2 Innehållsförteckning SAMORDNING BYGG / VVS Förord... 3 Upphandling enligt branschregler Säker Vattentinstallation... 4 Utförande till skydd mot vattenskador Monteringsavnsiningar Förläggning av tappvattenledningar Förläggning av spillvattenledningar Fogar på tappvattenledningar Fogar på fördelarrör för värmesystem WC-stol med inbyggd spolcistern Inbyggnadsarmatur för tappvatten Vattenanslutna apparater i kök Anslutning av tvättmaskin Håltagning för rörgenomföringar Rörgenomföring med spillvattenrör eller servisledning för tappvatten i golv med tätskikt Rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg med tätskikt Tätning av rörgenomföring i golv eller vägg med tätskikt Tätning av rörgenomföring med spillvattenrör i golv eller vägg med tätskikt Tätning av rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg med tätskikt Infästning och tätning av anslutningsdetaljer i golv eller vägg med tätskikt Skurvinfästningar Infästning av golvmonterad WC-stol eller bidé Väggmontering av WC-stol, bidé, urinal, tvättställ eller duschvägg Tätning av infästningar Golvbrunnar Placering av golvgrunn Montering av golvbrunn Väggnära golvbrunn Frysskadesäker förläggning och montering... 17

3 Samordning Bygg / VVS FÖRORD SÄKER VATTENINSTALLATION är en installation som : är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation är utförd av ett auktoriserat VVS-företag är utförd av utbildade VVS-montörer och arbetsledare med branschlegitimation är kontrollerad enligt branschreglerna har intyg om Säker Vatteninstallation. VVS-installationerna är en viktig del av en byggnads funktion. Installationerna ska ge brukaren livskvalitet och säkerhet. Branschregler Säker Vatteninstallation 2011: 1 ska säkerstalla installationens kvalitet och förebygga tillbud för att undvika person- och egendomsskador. Branschregler Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem som är framtaget av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter för att minska risken för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Reglerna bygger på många års insamling av data om vattenskador och legionellarisker. Reglerna ställer krav på VVS-företag, arbetsutförande och på att VVSprodukter installeras rätt. När reglerna ställer krav på egenskaper för produkter krävs att dessa kan verifieras. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och obligatorisk utbildning av VVS-montörer och arbetsledande personal. Vid projektering av bygghandlingar ska detta dokument, Samordning Bygg / VVS, göra det möjligt att skapa en kalkylerbar bygghandling för byggentreprenören ( BE ) och på så sätt göra det möjligt för VVS-företaget att uppfylla kraven i branschreglerna Säker Vatteninstallation. 3

4 Samordning Bygg / VVS Upphandling enligt bransch Regler Säker Vatteninstallation Detta dokument, Samordning Bygg / VVS, redovisar ett antal arbeten och byggvaror som av tradition inte ingår i en rörentreprenad, se exempel nedan. De bygg arbeten och varor som anges i detta dokument är en förutsättning för att ge installationerna hög säkerhet mot vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning, och på så sätt uppfylla kraven i bransch regler Säker Vatteninstallation. När systemet med branschregler Säker Vatteninstallation ligger till grund för projektering bör detta samordningsdokumentet användas vid upp rättande av bygghandlingar i syfte att skapa en kalkylerbar hand ling för byggentreprenör ( BE ). Rörentreprenör ( RE ) kan använda detta samordningsdokument för att redovisa omfattningen av BE: s åtagande i samband med anbud och upphandling. Detta ska ske i syfte för att undvika avvikelser från bransch regler Säker Vatteninstallation. Uppgifterna nedan är exempel på arbeten / varor m. m. som normalt ingår i ett entreprenadåtagande för BE. Uppgifterna kan utgöra del av agenda vid startmöte mellan BE och RE. Håltagning, ursparning och igensättning Tätskikt på golv och väggar i våtutrymme samt i dolda utrymmen där risk för utläckande vatten eller kondens kan förekomma Läckageindikering i dolda utrymmen som schakt, inklädnader, eller köksbänkskåp Håltagning, fixering och tätning för genomföringsdetaljer i golv och väggar t. ex. golvbrunn, avloppsrör / stosar, kall- och varmvattenrör eller värmerör Serviceluckor i schaktvägg/inklädnad Montering av fixturer eller förstärkningsplåtar för montering av sanitära apparater Montering av andra förstärkningar i väggar t. ex. kortlingar, skivor av plywood m. m. Slutrengöring av dolda utrymmen Installationer utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation uppfyller kraven i Boverkets Byggregler ( BBR ) och är anpassade till GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum ( Säkra Våtrum ) och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum ( BBV ). 4

5 Samordning Bygg / VVS UTFÖRANDE TILL SKYDD MOT VAT TENSKADOR Läsanvisning Rubrik med sifferuppgift refererar till aktuellt avsnitt i branschregler Säker Vatteninstallation version 2011:1 avsnitt 2 Utförande till skydd mot vattenskador. Text med full spaltbredd utgör krav enligt branschreglerna och har betydelse för byggnadsarbetena. Krav som inte påverkar BE är inte medtagna dock finns vissa smärre undantag för att öka tydligheten. Texten under rubrik Vägledning är tips och råd för att beskriva gränssnittet mellan RE och BE och anger förpliktelser som är lämpliga att ingå i BE:s åtagande. Texten under Vägledning är skriven med in dragen spaltbredd och inleds, i förekommande fall, med kod och rubrik som hänvisar till AMA Hus 08 / RA Hus MONTERINGSANVISNINGAR Montering av rör och VVS-produkter ska alltid utföras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning. RE svarar för att dessa finns tillgängliga på arbetsplatsen FÖRLÄGGNING AV TAPPVATTEN LEDNINGAR Tappvattenledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte omedelbart orsakar skador på byggnadsdelar, isolering eller andra installationer. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt ESE.86 Slitsbottnar av betong Schakt som passerar mellan olika brandceller utformas normalt igenbyggda i varje våningsplan. Tappvattenledningar förlagda i inklädnader eller i schakt utformas t. ex. med förhöjd botten i förhållande till angränsande utrymme t. ex. av mm betong. Botten och väggarna upp till 50 mm ovanför botten utförs vattentäta och förses med läckageindikering som mynnar i utrymme 5

6 Samordning Bygg / VVS med vattentätt golv, helst i utrymme med golvbrunn. Tappvattenledningar förlagda i installationsväggar, bakom köksinredning eller dylikt förses med tätt ytskikt utformat så att ett läckage vatten snabbt blir synligt. Ledning för läckageindikering bör vara högst 1,5 m lång med högst en mjukt utformad 90 böj. Ledningens dimension bör vara minst 20 mm invändigt. Utrymmen med läckageindikering från dolda ytor ( schakt, kopplings skåp, utrymme bakom installationsväggar ) ska vara rengjorda så att läckageindikering inte kan sättas igen. Installationsschakt ska ha vattentät botten och väggarna ska vara vattentäta 50 mm över botten FÖRLÄGGNING AV SPILLVATTEN LEDNINGAR Självfallsledning ska förläggas med fall i hela dess längd. Spillvattenledning från WC-stol ska anslutas till liggande samlingsledning med grenrör 45. Spillvattenledning som gjuts in i bjälklag t. ex. avlop ps groda förutsätts monterad med fall. Fallets storlek, tillsammans med spillvattenledningens största muffdiameter, kan påverka bjälklagets minsta tjocklek. 6

7 Samordning Bygg / VVS FOGAR PÅ TAPPVATTENLEDNINGAR Installationsschakt eller kopplingsskåp med utrymme för fogar ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för reparation eller byte av fogar. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1. NSC.2538 Diverse luckor för speciell användning ( RA ) Serviceöppning är, som namnet anger, en öppning som medger att man kan reparera eller byta en koppling utan förstörande ingrepp i byggnadsdelen. Öppningen förses med lucka vars storlek, ( bxh ), kan avgöras först under entreprenadtiden då det slutgliltiga montaget framgår. Prefabricerade så kallade kopplingsskåp för tappvattenledningar är försedda med ändamålsenlig storlek på lucka. Serviceöppning ska vara så stor att man kan reparera eller byta koppling utan att förstöra konstruktionen FOGAR PÅ FÖRDELARRÖR FÖR VÄRME SYSTEM Utrymmen för fördelarrör med fogar, luftningar, ställdon med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta. I inbyggnader och installationsschakt eller kopplingsskåp ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Installationsschakt eller kopplingsskåp med utrymme för fogar till golvvärmesystem eller till radiatorer ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för kontroll av fogar, reparation, byte av ställdon, avluftningar eller andra till värmesystemet hörande utrustning. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1. 7

8 Samordning Bygg / VVS NSC.2538 Diverse luckor för speciell användning ( RA ) Öppningen förses med lucka vars storlek, ( bxh ), kan avgöras först under entreprenadtiden då det slutgliltiga montaget framgår. Prefabricerade s.k. kopplingsskåp för värmeledningar är försedda med ändamålsenlig storlek på lucka WC-STOL MED INBYGGD SPOLCISTERN WC-stol med inbyggd spolcistern ska ha spolcisternen placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med läckageindikering som har tillräcklig kapacitet. Läckageindikering ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka ett eventuellt läckage och där utläckande vatten inte direkt orsakar skada, t. ex. rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MJK.112 Vattentäta beklädnader av plastmatta MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt MKG.2. Vattentäta beklädnader av plastmassa ( RA ) ZSB.11 Tätning med fogmassa Här skiljer reglerna på två rumstyper: WC-rum som inte utgör våtrum samt WC-stol placerad i våtrum. WC-rum som inte utgör våtrum Det utrymme där cisternen placeras ska vara försett med tätskikt på golv samt på vägg, bakom och på sidorna om cistern. Ytskikt på golv i utrymme där cistern är placerad utföres lika övrig golvyta, alternativt avjämnad i nivå med övrig golvyta. WC-stol med inbyggd spolcistern placerad i våtrum I våtrum förses hela väggen med tätskikt Generellt Golvet i ett installationsutrymme för WC-stol med inbyggd spolcistern, ska luta ut mot läckageindikeringen. Utrymmets övre del förses med ventilationsöppning eller ventilations spalt. 8

9 Samordning Bygg / VVS Skruvar för väggfästen till fixtur skruvas till vägg i massiv konstruktion eller i särskild konstruktionsdetalj samt tätas mot väggens tätskikt. Fixtur till WC-enhet ingår i RE. WC-stol med inbyggd spolcistern monterat i våtrum INBYGGNADSARMATUR FÖR TAPPVATTEN Armatur, t.ex. blandare, som byggs in i vägg ska ha tappvattenanslutningen placerad i ett vattentätt utrymme med indikering för läckage som har tillräcklig kapacitet. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. Byggs armaturen in i en särskild box, ska boxen vara anpassad för anslutning till väggens tätskikt. Om armaturen byggs in i en installationsvägg, ska installationsutrymmets golv och väggar vara försedda med tätskikt upp till tak. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MJK.112 Vattentäta beklädnader av plastmatta MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt MKG.2. Vattentäta beklädnader av plastmassa. ( RA Hus 08 ) ZSB.11. Tätning med fogmassa Armatur som monteras i installationsvägg och inte är monterad i särskild box där ska golvet vara försett med tätskikt samt hela väggen upp till tak. 9

10 Samordning Bygg / VVS VATTENANSLUTNA APPARATER I KÖK MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta Under diskbänk, diskmaskin, kyl, frys, ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt ytskikt, t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot angränsade vägg eller dylikt så att utläckande vatten eller kondens snabbt blir synligt. Håltagning för anslutningsrör och avloppsslang i diskbänksskåp bör vara utförd så att skador på rör och slangar inte uppkommer. Under diskkbänk, diskmaskin, kyl, frys mm ska det finnas tätt ytskikt med ett uppvik på 50 mm mot vägg eller dylikt ANSLUTNING AV TVÄTTMASKIN Vägledning Tvättmaskin bör placeras i utrymme med golvbrunn. 2.6 HÅLTAGNING FÖR RÖRGENOMFÖRINGAR AFJ.3 / AFJ.34 Ursparning, håltagning och igensättning (AMA AF 07) Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj RÖRGENOMFÖRING MED SPILLVATTEN RÖR ELLER SERVis ledning FÖR TAPP VATTEN I GOLV MED TÄTSKIKT Vid avsättning för exempelvis WC-stol, tvättställ, eller andra avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm 10

11 Samordning Bygg / VVS För servisledning till småhus som förläggs i skyddsrör, får mått mellan skyddsrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm och mått mellan färdigt golv och skyddsrörets överkant inte understiga 40 mm. Placering av avloppsrör/stos i golv med tätskikt. Höjdmåttet 40 m.m. utgör minsta mått över färdigt golv vid montage av tätskikt. Exempel på utformning av rörgenomföring av servisledning med skyddsrör i utrymme med vattentätt golv i småhus RÖRGENOMFÖRING MED TAPPVATTEN- ELLER VÄRMERÖR I VÄGG MED TÄTSKIKT Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och intilliggande väggs tätskikt inte understiga 60 mm. Rörgenomföring vid intil l ig g- ande vägg 2.10 TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING I GOLV ELLER VÄGG MED TÄTSKIKT Tätning ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och golvets eller väggens tätskikt. Tätningsmanschett eller motsvarande levereras och monteras normalt av tätskiktsentreprenören. 11

12 Samordning Bygg / VVS MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MJK.112 Vattentäta beklädnader av plastmatta MBE.1212 Vattentäta golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus och RA Hus: ZSB.1116 Tätning av invändiga rörelsefogar i golv med fogmassa MFK.212 Tätskikt av plastmatta under golvbeläggning av plattor MBE.222 Vattentäta beklädnader av keramiska plattor inomhus och RA Hus: ZSB.1116 Tätning av invändiga rörelsefogar i golv med fogmassa MJK.12 Tätskikt av plastmatta under väggbeklädnad av plattor Som framgår av kravet enligt 2.10 svarar RE normalt inte för tätning av rörgenomföring i golv eller vägg i våtutrymme TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING MED SPILLVATTENRÖR I GOLV ELLER VÄGG MED TÄTSKIKT Spillvattenrör eller anslutningsstos för avloppsenhet ska vara avpassad för tätning mot golvets eller väggens tätskikt Anslutningsstos ingår i RE:s åtagande. Samråd med RE så att anslutningsstos och tätskikt blir anpassade till varandra TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING MED tapp VATTEN- ELLER VÄRMERÖR I VÄGG MED TÄTSKIKT På rörledning av metallrör utförs tätning mot metallrör. På rörledning av plastbelagda metallrör utförs tätning mot plasthölje. På rör-i-rör-system utförs tätning mot skyddsrör, väggbox eller annan genomföringsdetalj. På andra typer av rör utföres tätning enligt produktens monteringsanvisning. ZSB.11 Tätning med fogmassa Samtliga här uppräknade arbeten under avsnitt utförs av 12

13 Samordning Bygg / VVS tätskiktsentreprenören. Tätning mot plastbelagda metallrör. Tätning mot väggbox INFÄSTNING OCH TÄTNING AV ANSLUT NINGSDETALJER I GOLV ELLER VÄGG MED TÄTSKIKT Kraven gäller t. ex. infästning av WC-stol, bidé, urinal, tvättställ, blandare, duschanordning, duschväggar och badrumstillbehör samt för klammer vid montering av rör SKRUVINFÄSTNINGAR Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästningar får inte göras enbart i golv- eller väggskiva. Samma princip för infästning kan tillämpas för golv och vägg. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Våtzon 1 består av väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. Våtzon 2 består av övriga väggytor. 13

14 Samordning Bygg / VVS Då väggyta inom våtzon 1 består av skivvägg förutsätts all infästning ske i regel, kortling eller i särskild konstruktionsdetalj. Antalet infästningar kan resultera i att det kan vara lämpligt att förse hela skivväggen inom våtzon 1 med förstärkning av t. ex. plywood av tillräcklig tjocklek. Skivor KEB.21 Skikt av plywoodskivor i vägg, pelare e d inomhus Kortlingar HSD.113 Enkla träregelstommar till vägg HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad INFÄSTNING AV GOLVMONTERAD WC- STOL ELLER BIDÉ För infästning krävs en rektangulär plan monteringsyta på minst 300 x 400 mm Vatten-, spillvatten- och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm. Förläggningsdjup under WC / bidé VÄGGMONTERING AV WC-STOL, BIDÉ, URINAL, TVÄTTSTÄLL ELLER DUSCHVÄGG Vid montering på regelvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas. Infästning av sanitetsenheter kan kräva fixturer eller annan monteringsdetalj, vilka normalt tillhandahålls av RE och monteras av BE. Redovisa dessa i t. ex. gränsdragningslista. Andra typer av förstärkningar t. ex. med kortlingar eller förstärkningsskivor med plywood utföres av BE. Samråd med berörd projektör. 14

15 Samordning Bygg / VVS Skivor KEB.21 Skikt av plywoodskivor i vägg, pelare el. dyl. inomhus Kortslingar HSD.113 Enkla träregelstommar till vägg HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad TÄTNING AV INFÄSTNINGAR Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt. RE svarar för tätning vid infästning av egna arbeten som fastsättning av klammer, armatur konsoler, profiler för duschväggar, stödhandtag m. m GOLVBRUNNAR Golvbrunnar tillverkade före 1991 samt golvbrunnar som inte uppfyller kraven i standarden SS-EN 1253 ska bytas ut vid renovering. Det gäller även golvbrunnar som uppfyller kraven i SS-EN 1253 men som inte är monterade och fixerade i bjälklaget enligt nu gällande monteringsanvisning PLACERING AV GOLVBRUNN Golvbrunn ska vara monterad så att ett minsta avstånd mellan väggens tätskikt och yttre fläns är 200 mm MONTERING AV GOLVBRUNN Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med de fastsättningshjälpmedel som anges av tillverkaren och med en tolerans vågrätt på +/- 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens ytterkant. Golvbrunn ska vara fast förankrad, monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt. 15

16 Samordning Bygg / VVS Golvbrunnens fastsättningsanordning ska fästas i bjälklaget för att säkra att brunnen kommer i våg och i rätt höjd mot anslutande tätskikt. Golvbrunnens placering i höjd och i våg är ett arbete där fler dicipliner på byggarbetsplatsen ska ansvara för brunnens slutliga funktion. Kravet att RE ska använda de fastsättningshjälpmedel som brunns tillverkaren anger pekar på hur viktigt det är att säkra brunnes läge i nivå och plan. Trots detta inträffar situationer där golvbrunnens läge ändras vid efterföljande byggnadsarbeten. Golvbrunn med tillhörande fastsättningshjälpmedel får inte belastas med vikten av en person då enheten inte är dimensionerad för denna last. Vid kringgjutning av golvbrunn och anslutande rörledning får enheten inte heller utsättas för vibrering, då enheten kan lägesförändras eller riskera att bli felplacerad. Samråd bör ske mellan RE och BE inför montering av golvbrunn i bjälklag ( gäller även väggnära golvbrunn ). Till exempel: Hur skall fastsättning av golvbrunn ske i bottenplatta? Hur sker fastsättning av golvbrunn i gjutna bjälklag samt i träbjälk lag? Hur sker golvavjämning och fallpåbyggnad i betongbjälklag som ska utföras med spackling eller pågjutning? Hur sker golvförstyvning och fallpåbyggnad i träbjälklag som ska utföras t. ex. med spackling? Diskutera om ett gemensamt provmontage är lämpligt VÄGGNÄRA GOLVBRUNN För golvbrunn som är avsedd att monteras närmare vägg än 200 mm ska golvbrunn och tätskikt vara provade och godkända tillsammans. Endast godkända kombinationer, det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktssystem, får monteras nära vägg. 16

17 Samordning Bygg / VVS Väggnära golvbrunn Observera att det endast är godkända kombinationer, det vill säga en specifik bolvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem som får monteras närmare vägg än 200 mm, och därmed uppfyller kraven i branschregler Säker Vatteninstallation. Godkända kombinationer finns redovisade på FRYSSKADESÄKER FÖRLÄGGNING OCH MONTERING Servisledning för tappkallvatten bör vara placerad så att det sannolikt inte uppstår köldbryggor vid genomgång från marken till byggnaden. Beakta speciellt: läggningsdjup i rörgrav avstånd från kantbalk in under plattan konsekvensen av snöfattiga vintrar samt plogade eller skottade ytor 17

18 Säker Vatten AB, Box 47160, Stockholm E-post: Tel:

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203 GOLVSPÅNSKIVOR Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B203 Tet, bild och formgivning: www.siffrabokstav.se INNEHÅLL SID 1 FORESTIA AS... 4 1.1 Produktion... 4 1.2 Kapacitet... 4 1.3 Kvalitet Miljö... 5 2 SORTIMENT...

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer