Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2

3 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif Nise Kenneth Andersson Personliga suppleanter Bertil Johansson Håkan Joelsson Jan Andersson Matz Dunåker Mikael Gustafsson Patrik Gårdmo Colm O Ciarnain Representant utsedd av personalorganisation Rolf Söderstål Personlig suppleant Kristofer Jonsson Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB Ordinarie ledamöter David Hultman, Ordförande Palle Rosén, Vice ordförande Per Samuelsson Staffan Brege Jens Orgren Företagsledning Niklas Johansson, VD och Ekonomichef Anders Käck, Fjärrvärmechef Erika Brokvist, Marknadschef Magnus Lundberg, Elnätschef Innehåll VD har ordet... 4 Nyckeltal Året i korthet... 6 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport INNEHÅLL 3

4 VD HAR ORDET På Tranås Energi sätter vi kunden i centrum, har kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Samspelet med kunden ska kännetecknas av ansvar, kreativitet, respekt och tydlighet. Detta är inledningen på vår kvalitetspolicy och tillika kärnvärden som ska prägla all vår verksamhet. Närhet och lokal förankring Vi ska vara ett lokalt förankrat energibolag som ska stå för närhet och tillgänglighet Vi ska vara Tranås med omnejds eget energibolag och vi ska finnas där våra kunder finns. Detta gör vi på många sätt, t.ex. genom sponsring, genom att delta i lokala aktiviteter och arrangemang och inte minst genom att ha en kundservice som snabbt och enkelt kan nås på telefon, e-post eller besök. Miljöfokus Under 2013 reviderade styrelsen den 2008 fastställda visionen för bolaget: Med lokal förnyelsebar energi skall Tranås Energi vara en ledande aktör i överergången till det ekologiskt hållbara samhället. Denna vision förpliktigar! Sedan januari 2012 pågår byggnationen av en ny kraftvärmepanna, som när den står klar sommaren 2014 kommer att öka den förnyelsebara elproduktionen från MWh per år till knappt MWh. Under hösten 2013 fick vi miljötillstånd avseende en planerad vindkraftspark om maximalt 11 verk á 2 MW. Under förutsättning att alla 11 verken byggs innebär det en förnyelsebar elproduktion på MWh per år. Vi planerar också för en återstart av vattenkraftproduktionen i Svartån, vid Tranås kvarn, och då med en för Sverige ny och fiskvänlig teknik, så kallad skruvturbin. Denna teknik lämpar sig väl för de förutsättningar som finns vid den aktuella platsen med högt flöde men låg fallhöjd. Vi kommer att lämna in en miljötillståndsansökan för denna verksamhet under februari Europeiska unionen fastställde målet för minskad klimatpåverkan fram till år Ett av målen utgörs av att 20 % av all energi som förbrukas skall vara förnyelsebar. Sveriges åtagande blev 50 % förnyelsebart (från dagens 40 %). När nya kraftvärmeanläggningen står klar och ovanstående övriga investeringsprojekt förverkligas skulle det innebära att mer än hälften av Tranås elförbrukning, som idag är cirka 170 GWh, skulle komma från förnyelsebara energikällor. Verktyget för att nå det nationella målet också lokalt i Tranås heter med andra ord Tranås Energi! Därtill skulle produktionen inte bara vara förnyelsebar utan också lokalt producerad. All el vi idag säljer och som vi inte själva producerar kommer också från en förnyelsebar energikälla i form av ursprungsmärkt vattenkraftsel. Vår egen elproduktion är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det är en av världens tuffaste miljömärkningar så den är vi stolta över att ha. Vi är också stolta och glada över att som enda energibolag i Sverige blivit diplomerade av Älvräddarnas samorganisation för våra insatser vad gäller miljöanpassad vattenkraft och biologisk mångfald. Vi har också ett koncept för energieffektivisering som är ett sätt att hjälpa våra kunder till en smartare energianvändning och skapa långsiktiga och goda relationer. Leveranssäkerhet Förutom stora satsningar kopplade till miljö och klimat investeras för närvarande kraftfullt i vårt elnät i syfte att kvalitetsoch vädersäkra återstående friledningsnät. Detta enligt en av styrelsen 2007 fastställd långsiktig investeringsplan. Detta innebär att elavbrott på grund av stormar och liknande kommer att minimeras. I enlighet med planen har under perioden 2007 till 2013 huvuddelen kvalitetssäkrats. Detta innebär att en kommande storstörning kommer att få betydligt mindre ekonomiska konsekvenser än som var fallet tidigare. Fjärrvärme- och fiberutbyggnad För både fjärrvärme och fibernätet TRAMAN finns offensiva utbyggnadsplaner i Tranås tätort. Införsäljning och utbyggnad kommer enligt dessa planer att fortgå med full kraft under Vad gäller fibernätet pågår också en utbyggnad på landsbygden i Tranås kommun. Den första etappen kommer vara klar under 2014 och därefter kommer även en etapp 2 och 3 att genomföras. Vad gäller TRAMAN pågår också ett aktivt arbete med att få fler tjänster och fler tjänsteleverantörer i nätet, liksom en successiv uppgradering från 100 mbt/s till mbt/s. Tillväxt Tranås Tranås kommun har satt upp ett tillväxtmål invånare Tranås kommunkoncern arbetar gemensamt med styrkort med tillhörande styrtal för att nå detta mål. Tranås Energi har naturligtvis också i övrigt i samverkan med andra aktörer en viktig roll att spela och ska så också göra med full kraft! Niklas Johansson VD, Tranås Energi AB 4 VD HAR ORDET

5 NYCKELTAL 2013 Luftemissioner från kraftvärmeproduktion Stoft (kg) NOx (ton) 42,5 41,5 40,9 49,8 43,4 SO2 (ton) 0,16* 0,37* 0,25 0,92 0,32 CO2 (ton) g CO2/kWh 5,2 10,1 9, * Korrigerad beräkningsmetodik från leverantör (Preem AB). Vi antar att all S ombildas till SO2. Produktion och överföring av el (MWh) Vattenkraft Forsnäs Vattenkraft Olstorp Kraftvärme S. Vakten Överfört på elnätet Bränsleandelar fjärrvärmeproduktion Trädbränsle Olja ,6 % ,9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Totalt producerat 2013: MW Totalt producerat 2012: MWh Prisutveckling fjärrvärme Moms Avgifter öre/kwh AvgifterMoms Energiförsäljning Fjärrvärme 250 GWh 200 GWh 162,7 150 GWh 100 GWh 126,1 50 GWh 0 GWh 2009 El 172,8 148, ,9 157,7 154,1 121,5 130,4 127, Prisutveckling el öre/kwh Energiskatt och moms Avgifter elhandel (inkl. elcertifikat) Avgifter elnät NYCKELTAL

6 Fiskvänligt Elleverantör Kundvänligt Hjälpsamt Pålitligt Bra Leveranssäkert Driftsäkert Tillmötesgående Dyrt Grönt NäraPrisvärt Smidigt Miljövänligt Serviceinriktat Tillgängligt Konkurrenskraftigt Lokalt Tryggt Ström Energibolag Billigt Närproducerat Fungerar Trevligt Positivt El Värme Enkel Framåt Energi Fjärrvärme Problemfritt ÅRET I KORTHET Uppmärksamheten kring Tranås Energi har under året till stor del präglats av bygget av det nya kraftvärmeverket, som på grund av likviditetsproblem hos en av entreprenörerna tyvärr avstannade bara några månader innan planerad driftsättning. Nu är bygget åter igång och beräknas bli klart under våren Till andra större händelser hör återstarten av projektet Fiber till byn, fiberutbyggnanden på landsbygden väster om Tranås, samt den fortsatt mycket positiva uppmärksamheten vi fått kring vår vattenkraft. Höjdpunkter under året I februari återstartades projektet Fiber till byn, som sedan gick för högtryck under året. Den 14 februari släppte Villaägarna sin årliga undersökning av landets elpriser. Med en femteplats fanns vi bland Sveriges billigaste. I augusti förstärktes elnätet mellan Stoeryd och Kimarp genom nedgrävning av två 40 kv-kablar. Under hösten genomförde vi tolv energianalyser i samarbete med kommunens projekt Energidriven affärsutveckling. I september anslöts VA-verken till fjärrvärmenätet. 9 oktober publicerades Årets Nils Holgersson-undersökning som visade att vår fjärrvärme prismässigt låg på tionde plats i Sverige och var klart billigast i Jönköpings län. 4 november monterades det 30 meter långa röret under Vriggebobron, som tagit fjärrvärmen till Hjälmaryd. 25 november godkände länsstyrelsen i Östergötlands län vår tillståndsansökan för bygge av elva vindkraftverk i Ydre. Den 31 december vann beslutet laga kraft. Under december avslutades upprustningen av belysningen i Illernreservatets elljusspår. I december anslöts de första hushållen på området Söder i Tranås till fibernätet TRAMAN. 6 ÅRET I KORTHET

7 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Bolaget är moderbolag i den koncern, där de helägda dotterbolagen Tranås Energi Elförsäljning AB och Tranås Energi Elnät AB ingår. Elnät upprättar inget bokslut 2013 utan förlänger räkenskapsåret. I Tranås Energi Elförsäljning AB bedrivs handel med och produktion av el. I detta bolag finns en av styrelsen årligen uppdaterad och fastställd riskpolicy i syfte att minimera marknadsriskerna i verksamheten. Tranås Energi Elnät AB utgör den juridiska person som från 1 januari 2014 äger elnätet i aktuellt koncessionsområde. I moderbolaget ligger den övriga verksamheten, vilken huvudsakligen består av tillhandahållande av fibernät, produktion av elkraft och värme, värmedistribution och energitjänster samt elnätsverksamhet på uppdrag av dotterbolaget. Bolaget har sitt säte i Tranås. Viktiga händelser Elhandelsverksamheten i dotterbolaget har trots hård konkurrens, från främst de stora dominerande aktörerna på marknaden, ökat sin marknadsandel under året. Bolaget har en stark marknadsställning lokalt och även regionalt. Bolagets tydliga miljöfokus och tydliga profil baserat på närhet, tillgänglighet och lokal förankring har visat sig vara fortsatt lyckosam. Elhandelsverksamheten redovisar ett högre resultat jämfört med föregående år, då dels volymrisken i verksamheten periodvis påverkat resultatet positivt och dels till följd av högre marginaler inom vissa kundsegment. Under 2013 har vattentillgången varit sämre än normalt och därmed skapat mindre bra förutsättningar för dotterbolagets elproduktion i de två vattenkraftstationerna. Investeringar i enlighet med det 2007 fastställda investeringsprogrammet syftande till att vädersäkra bolagets luftledningar fortsatte enligt plan, liksom investeringar i enlighet med den 2012 beslutade reinvesteringsplanen avseende ställverk och nätstationer. Ett stort antal nya fjärrvärmekunder tillkom under 2013, varav flera med relativt stor förbrukning. Årets utbyggnad innebär en ökad fjärrvärmeförsäljning på ca MWh. Under första halvåret fortskred byggnationen av det nya kraftvärmeblocket innefattande en biopanna motsvarande 25 MW, varav 7 MW elproduktion, enligt plan. Under sommaren fick sedan entreprenören likviditetsproblem vilket fick till följd att underentreprenörer ej längre fick betalt och att entreprenören under hösten gick in i ett rekonstruktionsförfarande. Konsekvensen blev att byggnationen till större delen stod still under resterande del av året. Uppgörelser har dock ingåtts som bland annat innebär ett övertagande av betalningsansvar från Tranås Energis sida gentemot underentreprenörerna. Byggnationen är sedan årsskiftet därför åter igång men med en ny tidplan för färdigställandet som följd. Anläggningen kommer enligt denna plan att driftsättas under våren 2014 och ett övertagande av anläggningen är planerad till juni månad. Bedömningen är att projektets budget på 340 mkr kommer att hållas. När anläggningen är i drift kommer det bland annat innebära att den förnyelsebara elproduktionen från kraftvärme kommer att öka från dagens MWh till knappt MWh. Under året har en offensiv utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet TRAMAN påbörjats i Tranås tätort, liksom en första etapp av tre vad gäller utbyggnad på landsbygden i Tranås kommun. I november månad erhöll bolaget miljötillstånd för en planerad vindkraftspark om totalt 11 verk i Ydre kommun och då inom bolagets nätkoncessionsområde. Detta överklagades inte och tillståndet vann laga kraft den 31 december. Framtida utveckling Tranås Energi Elförsäljning AB:s strategi, att huvudsakligen verka regionalt med ett 8

9 starkt lokalt varumärke men också att satsa på nischade målgrupper nationellt har visat sig vara fortsatt hållbar, liksom den modell för elhandel som bedrivs i samarbete med Axpo Sverige AB. Bolaget kommer även framgent att lansera kreativa och konkurrenskraftiga elhandelsprodukter med miljöfokus. Arbetet med att ersätta friledning med markförlagd kabel i ovädersäkringssyfte fortsätter enligt den för ändamålet framtagna investeringsplanen liksom investeringar i ställverk och nätstationer i enlighet med den 2012 antagna reinvesteringsplanen. Då miljötillstånd nu erhållits för en vindkraftspark om 11 verk kommer bolaget gå vidare med projektet på så sätt att under året utreda hur stor ägarandel Tranås Energi ska ha, vilka övriga intressenter som kommer att bjudas in, liksom parkens slutliga storlek och i vilken takt investeringen skall ske. Skarpa investeringsbeslut kommer tidigast att fattas under hösten Under våren 2014 kommer en miljötillståndsansökan att lämnas in avseende återupptagen vattenkraftproduktion vid Tranås Kvarn i Svartån. Ansökan kommer att avse en för Sverige ny teknik, skruvturbin, som passar väl för förhållandena på aktuell plats med högt flöde men låg fallhöjd. Om tillstånd erhålls kommer byggnation att bli aktuell 2015 eller En fortsatt offensiv utbyggnad kommer att genomföras för fortsatt expansion av både fjärrvärme- och fibernätet i Tranås tätort. Vad gäller fibernätet är målsättningen också att hela landsbygden i Tranås kommun ska erbjudas anslutning till nätet. Detta förutsätter dock offentlig medfinansiering för att vara genomförbart. Fibernätet kommer vidare att successivt uppgraderas från 100 mbt/s till mbt/s och bolaget avser också att fortsatt aktivt verka för fler tjänsteleverantörer och fler tjänster i nätet. Risker och osäkerhetsfaktorer De ekonomiska konsekvenserna av den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2006 och som innebär att kunder som är utan el mer än 12 timmar har rätt till avbrottsersättning måste vägas in vid all nätplanering och vid alla investeringsbeslut. Viss osäkerhet råder kring framtida pris och tillgång på trädbränsle. Vidare är framtida elpris en betydande osäkerhetsfaktor. I kalkylen för ny biobränsleeldad kraftvärme har detta tagits i beaktande genom de känslighetsanalyser som har gjorts. En osäkerhetsfaktor är vidare temperatur och elpris i kombination och därmed den volymrisk som finns i elhandelsverksamheten. Volymrisken är dock begränsad genom den av dotterbolagets styrelse fastställda riskpolicyn. Miljöinformation Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808). Tillståndet, som gäller tillsvidare, avser förbränning med en totalt installerad tillförd effekt av 121 MW. Den yttre miljön påverkas av utsläpp till luft av rökgaser från förbränning av trädbränslen och till liten del eldningsolja, utsläpp av kondensat till recipient från rökgaskondensering samt externt industribuller. Verksamheten avser produktion av fjärrvärme och till viss del elkraft. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 37,1 % av koncernens nettoomsättning och 55,6 % av moderbolagets nettoomsättning. I de permanenta hetvattencentralerna i kv. Södra Vakten och Tallbacken har producerats MWh fjärrvärme och MWh el. Endast en mindre mängd eldningsolja har förbrukats. Trädbränslepanna P6 Trädbränslepanna P4 Trädbränslepanna P3 Olja Tallbacken Olja Södra Vakten 0 MWh MWh MWh 0,7 MWh MWh MWh FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 Utsläpp till luft har under 2013 varit: Fossil CO2 Fossil SO2 Nox Stoft 768 ton 0,16 ton 42,5 ton 0,21 ton En särskild miljörapport inskickas till tillsynsmyndigheten. Verksamheten har bedrivits inom gällande tillstånd. Personal En god arbetsmiljö för personalen säkras genom en fastlagd arbetsmiljöpolicy, fastlagda arbetsmiljömål och handlingsplaner för dessa. En uppföljning av planerna, inklusive jämställdhetsplanen, sker varje år och resultatet meddelas vid styrelsens sammanträde och vid Ledningens Genomgång. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranås Stadshus AB, org. nr , med säte i Tranås. är helägt av Tranås Kommun. Investeringar Årets totala bruttoinvesteringar för koncernen uppgår till tkr ( tkr). Av dessa avser 328 tkr (458 tkr) dotterbolaget. Flerårsöversikt moderbolaget (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 26,2 % 33,0 % 42,5 % 46,8 % 47,3 % Avkastning på totalt kapital 2,8 % 4,2 % 4,2 % 7,0 % 7,1 % Avkastning på eget kapital 9,5 % 11,1 % 8,2 % 13,1 % 12,3 % Antal anställda 39,9 36,6 34,8 33,8 34,7 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. Flerårsöversikt koncernen (tkr) Nettoomsättning (exkl. punktskatter) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1) 26,4 % 32,4 % 42,1 % 45,7 % 45,0 % Avkastning på totalt kapital 2) 3,4 % 4,4 % 5,4 % 6,6 % 6,7 % Avkastning på eget kapital 3) 11,6 % 12,1 % 11,0 % 12,6 % 12,9 % Antal anställda 39,9 36,6 34,8 33,8 33,5 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. Koncerninterna mellanhavanden Årets koncerninterna köp och försäljningar har avseende dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB uppgått till tkr ( tkr). Till systerbolagen, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter har köp och försäljningar uppgått till tkr ( tkr), varav tkr (6 089) avser dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB. Tranås Energi Elförsäljning AB har lämnat ett koncernbidrag på tkr (1 380 tkr) till Tranås Energi AB. Tranås Energi AB har vidare lämnat ett koncernbidrag på tkr (9 595 tkr) till moderbolaget Tranås Stadshus AB. lämnade föregående år ett ovillkorat aktieägartillskott till Tranås Energi AB på tkr. Prissättningen av koncerninterna köp och försäljningar baseras på gällande marknadspris förutom sålda tjänster till dotterbolagen, som prissätts efter självkostnad. Övriga upplysningar Övervakningsplan i elnätsverksamhet Av en så kallad övervakningsplan skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden (3 kap. 17 ellagen). Årlig rapport över vidtagna åtgärder enligt planen är inlämnad till energimarknadsinspektionen. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning: Balanserad vinst Årets vinst ,95 kr ,62 kr ,55 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så - att i ny räkning balanseras ,55 kr Styrelsen anser att det lämnade koncernbidraget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Det lämnade koncernbidraget till aktieägaren reducerar bolagets soliditet till 26,2 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Resultat och ställning Resultatet av koncernens och bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tillläggsupplysningar och noter. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

12 RESULTATRÄKNING Koncern och Moderbolag (tkr) Not Nettoomsättning Avgår fakturerade punktskatter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat RESULTATRÄKNING

13 BALANSRÄKNING Koncern och Moderbolag (tkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Byggnader och mark Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Inventarier, transportmedel, maskiner & verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Aktier i andra företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar BALANSRÄKNING 13

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 23 Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen 14 BALANSRÄKNING

15 KASSAFLÖDESANALYS Koncern och Moderbolag (tkr) Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsförlust vid utrangering av anläggningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga placeringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KASSAFLÖDESANALYS 15

16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) förutom vad avser redovisning av inkomstskatter, där vägledning hämtats ur Redovisningsrådets rekommendation RR 9. Redovisning av koncernbidrag har ändrats på så sätt att dessa bokförs i bokslutsdispositioner. Tidigare har lämnat koncernbidrag i den överordnade koncernen bokförts från eget kapital medan detsamma i den underordnade koncernen bokförts i bokslutsdispositioner. Jämförelseåret har ändrats i enlighet härmed. I övrigt är principerna oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisningen överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendation nr 1:00 och är upprättad enligt förvärvsmetoden. Fordringar och skulder Fordringarna är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulderna är upptagna till nominellt värde. Varulager Varulagren värderas med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs, enligt linjär avskrivningsmetod, systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader: år Anläggningar: 5-40 år Nyanskaffning av tillgångar aktiveras inom gällande skattelagstiftning. Om utgiften aktiveras ingår alla till tillgången hänförbara poster inkl. eget arbete, eget material och andra interna utgifter. Ränta aktiveras dock inte vid investeringar och lånekostnader belastar således resultatet för den period till vilken de hänför sig. Prissättningen av eget arbete följer EBR-standard (elbyggnadsrationalisering). Definitioner av nyckeltal Soliditet: Eget kapital + 78 % (+73,7 %, ) av obeskattade reserver. Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/totalt kapital. Avkastning eget kapital: Resultat efter finansiella poster/eget kapital + 78 % (+73,7 %, ) av obeskattade reserver. 16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

17 NOTER Alla belopp anges i tkr. Vissa avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 1 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen (inkl. punktskatter avseende koncernen) fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Not 2 Revisorers arvode I övriga externa kostnader ingår arvoden och ersättningar till revisorer avseende: Revision KPMG: Andra uppdrag KPMG: Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Dessutom avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är andra uppdrag. NOTER 17

18 Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader (moderbolaget) Dotterbolaget har inga anställda. Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till: Kvinnor 9,5 8,9 Män 30,4 27,7 Summa 39,9 36,6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader: Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Av löner och andra ersättningar avser tkr (1 120 tkr) styrelse och VD. Av sociala kostnader avser 557 tkr (535 tkr) styrelse och VD. Av dessa är 190 tkr (183 tkr) pensionskostnader. VD har en uppsägningstid på 1 år. Not 4 Könsfördelning bland ledande befattningshavare (moderbolaget) Styrelse Företagsledning Kvinnor 2 st 2 st 1 st 0 st Män 5 st 5 st 3 st 4 st Summa 7 st 7 st 4 st 4 st Not 5 Resultat från övriga fodringar som är anläggningstillgångar Ränta Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Avkastning kortfristig placering Ränta, koncernkonto Ränta, externt Summa NOTER

19 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta, koncernkonto Ränta Tranås kommun Ränta, externt Borgensavgift Summa Not 8 Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Summa NOTER 19

20 Not 9 Skatt på årets resultat Följande komponenter ingår i årets skattekostnad: Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader Uppskjuten skattekostnad/-intäkt avseende skattedel i obeskattade reserver Årets skattekostnad Skillnaden mellan årets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats (22 %, föregående år 26,3 %) består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga: Skattefria ränteintäkter Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla: Ränta Representation Medlemsavgifter Intrångsersättningar Bidrag / gåvor Sjukvårdsförsäkring Avskrivningar Ränta periodiseringsform Redovisningsmässig avskrivning byggnader och markanläggningar Skattemässig avskrivning byggnader och markanläggningar Skattepliktigt resultat Skatt på årets resultat Summa aktuell skatt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatt avseende skattedelen i obeskattade reserver Summa uppskjuten skatt Redovisad skattekostnad NOTER

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer