Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2

3 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif Nise Kenneth Andersson Personliga suppleanter Bertil Johansson Håkan Joelsson Jan Andersson Matz Dunåker Mikael Gustafsson Patrik Gårdmo Colm O Ciarnain Representant utsedd av personalorganisation Rolf Söderstål Personlig suppleant Kristofer Jonsson Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB Ordinarie ledamöter David Hultman, Ordförande Palle Rosén, Vice ordförande Per Samuelsson Staffan Brege Jens Orgren Företagsledning Niklas Johansson, VD och Ekonomichef Anders Käck, Fjärrvärmechef Erika Brokvist, Marknadschef Magnus Lundberg, Elnätschef Innehåll VD har ordet... 4 Nyckeltal Året i korthet... 6 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport INNEHÅLL 3

4 VD HAR ORDET På Tranås Energi sätter vi kunden i centrum, har kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Samspelet med kunden ska kännetecknas av ansvar, kreativitet, respekt och tydlighet. Detta är inledningen på vår kvalitetspolicy och tillika kärnvärden som ska prägla all vår verksamhet. Närhet och lokal förankring Vi ska vara ett lokalt förankrat energibolag som ska stå för närhet och tillgänglighet Vi ska vara Tranås med omnejds eget energibolag och vi ska finnas där våra kunder finns. Detta gör vi på många sätt, t.ex. genom sponsring, genom att delta i lokala aktiviteter och arrangemang och inte minst genom att ha en kundservice som snabbt och enkelt kan nås på telefon, e-post eller besök. Miljöfokus Under 2013 reviderade styrelsen den 2008 fastställda visionen för bolaget: Med lokal förnyelsebar energi skall Tranås Energi vara en ledande aktör i överergången till det ekologiskt hållbara samhället. Denna vision förpliktigar! Sedan januari 2012 pågår byggnationen av en ny kraftvärmepanna, som när den står klar sommaren 2014 kommer att öka den förnyelsebara elproduktionen från MWh per år till knappt MWh. Under hösten 2013 fick vi miljötillstånd avseende en planerad vindkraftspark om maximalt 11 verk á 2 MW. Under förutsättning att alla 11 verken byggs innebär det en förnyelsebar elproduktion på MWh per år. Vi planerar också för en återstart av vattenkraftproduktionen i Svartån, vid Tranås kvarn, och då med en för Sverige ny och fiskvänlig teknik, så kallad skruvturbin. Denna teknik lämpar sig väl för de förutsättningar som finns vid den aktuella platsen med högt flöde men låg fallhöjd. Vi kommer att lämna in en miljötillståndsansökan för denna verksamhet under februari Europeiska unionen fastställde målet för minskad klimatpåverkan fram till år Ett av målen utgörs av att 20 % av all energi som förbrukas skall vara förnyelsebar. Sveriges åtagande blev 50 % förnyelsebart (från dagens 40 %). När nya kraftvärmeanläggningen står klar och ovanstående övriga investeringsprojekt förverkligas skulle det innebära att mer än hälften av Tranås elförbrukning, som idag är cirka 170 GWh, skulle komma från förnyelsebara energikällor. Verktyget för att nå det nationella målet också lokalt i Tranås heter med andra ord Tranås Energi! Därtill skulle produktionen inte bara vara förnyelsebar utan också lokalt producerad. All el vi idag säljer och som vi inte själva producerar kommer också från en förnyelsebar energikälla i form av ursprungsmärkt vattenkraftsel. Vår egen elproduktion är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det är en av världens tuffaste miljömärkningar så den är vi stolta över att ha. Vi är också stolta och glada över att som enda energibolag i Sverige blivit diplomerade av Älvräddarnas samorganisation för våra insatser vad gäller miljöanpassad vattenkraft och biologisk mångfald. Vi har också ett koncept för energieffektivisering som är ett sätt att hjälpa våra kunder till en smartare energianvändning och skapa långsiktiga och goda relationer. Leveranssäkerhet Förutom stora satsningar kopplade till miljö och klimat investeras för närvarande kraftfullt i vårt elnät i syfte att kvalitetsoch vädersäkra återstående friledningsnät. Detta enligt en av styrelsen 2007 fastställd långsiktig investeringsplan. Detta innebär att elavbrott på grund av stormar och liknande kommer att minimeras. I enlighet med planen har under perioden 2007 till 2013 huvuddelen kvalitetssäkrats. Detta innebär att en kommande storstörning kommer att få betydligt mindre ekonomiska konsekvenser än som var fallet tidigare. Fjärrvärme- och fiberutbyggnad För både fjärrvärme och fibernätet TRAMAN finns offensiva utbyggnadsplaner i Tranås tätort. Införsäljning och utbyggnad kommer enligt dessa planer att fortgå med full kraft under Vad gäller fibernätet pågår också en utbyggnad på landsbygden i Tranås kommun. Den första etappen kommer vara klar under 2014 och därefter kommer även en etapp 2 och 3 att genomföras. Vad gäller TRAMAN pågår också ett aktivt arbete med att få fler tjänster och fler tjänsteleverantörer i nätet, liksom en successiv uppgradering från 100 mbt/s till mbt/s. Tillväxt Tranås Tranås kommun har satt upp ett tillväxtmål invånare Tranås kommunkoncern arbetar gemensamt med styrkort med tillhörande styrtal för att nå detta mål. Tranås Energi har naturligtvis också i övrigt i samverkan med andra aktörer en viktig roll att spela och ska så också göra med full kraft! Niklas Johansson VD, Tranås Energi AB 4 VD HAR ORDET

5 NYCKELTAL 2013 Luftemissioner från kraftvärmeproduktion Stoft (kg) NOx (ton) 42,5 41,5 40,9 49,8 43,4 SO2 (ton) 0,16* 0,37* 0,25 0,92 0,32 CO2 (ton) g CO2/kWh 5,2 10,1 9, * Korrigerad beräkningsmetodik från leverantör (Preem AB). Vi antar att all S ombildas till SO2. Produktion och överföring av el (MWh) Vattenkraft Forsnäs Vattenkraft Olstorp Kraftvärme S. Vakten Överfört på elnätet Bränsleandelar fjärrvärmeproduktion Trädbränsle Olja ,6 % ,9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Totalt producerat 2013: MW Totalt producerat 2012: MWh Prisutveckling fjärrvärme Moms Avgifter öre/kwh AvgifterMoms Energiförsäljning Fjärrvärme 250 GWh 200 GWh 162,7 150 GWh 100 GWh 126,1 50 GWh 0 GWh 2009 El 172,8 148, ,9 157,7 154,1 121,5 130,4 127, Prisutveckling el öre/kwh Energiskatt och moms Avgifter elhandel (inkl. elcertifikat) Avgifter elnät NYCKELTAL

6 Fiskvänligt Elleverantör Kundvänligt Hjälpsamt Pålitligt Bra Leveranssäkert Driftsäkert Tillmötesgående Dyrt Grönt NäraPrisvärt Smidigt Miljövänligt Serviceinriktat Tillgängligt Konkurrenskraftigt Lokalt Tryggt Ström Energibolag Billigt Närproducerat Fungerar Trevligt Positivt El Värme Enkel Framåt Energi Fjärrvärme Problemfritt ÅRET I KORTHET Uppmärksamheten kring Tranås Energi har under året till stor del präglats av bygget av det nya kraftvärmeverket, som på grund av likviditetsproblem hos en av entreprenörerna tyvärr avstannade bara några månader innan planerad driftsättning. Nu är bygget åter igång och beräknas bli klart under våren Till andra större händelser hör återstarten av projektet Fiber till byn, fiberutbyggnanden på landsbygden väster om Tranås, samt den fortsatt mycket positiva uppmärksamheten vi fått kring vår vattenkraft. Höjdpunkter under året I februari återstartades projektet Fiber till byn, som sedan gick för högtryck under året. Den 14 februari släppte Villaägarna sin årliga undersökning av landets elpriser. Med en femteplats fanns vi bland Sveriges billigaste. I augusti förstärktes elnätet mellan Stoeryd och Kimarp genom nedgrävning av två 40 kv-kablar. Under hösten genomförde vi tolv energianalyser i samarbete med kommunens projekt Energidriven affärsutveckling. I september anslöts VA-verken till fjärrvärmenätet. 9 oktober publicerades Årets Nils Holgersson-undersökning som visade att vår fjärrvärme prismässigt låg på tionde plats i Sverige och var klart billigast i Jönköpings län. 4 november monterades det 30 meter långa röret under Vriggebobron, som tagit fjärrvärmen till Hjälmaryd. 25 november godkände länsstyrelsen i Östergötlands län vår tillståndsansökan för bygge av elva vindkraftverk i Ydre. Den 31 december vann beslutet laga kraft. Under december avslutades upprustningen av belysningen i Illernreservatets elljusspår. I december anslöts de första hushållen på området Söder i Tranås till fibernätet TRAMAN. 6 ÅRET I KORTHET

7 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Bolaget är moderbolag i den koncern, där de helägda dotterbolagen Tranås Energi Elförsäljning AB och Tranås Energi Elnät AB ingår. Elnät upprättar inget bokslut 2013 utan förlänger räkenskapsåret. I Tranås Energi Elförsäljning AB bedrivs handel med och produktion av el. I detta bolag finns en av styrelsen årligen uppdaterad och fastställd riskpolicy i syfte att minimera marknadsriskerna i verksamheten. Tranås Energi Elnät AB utgör den juridiska person som från 1 januari 2014 äger elnätet i aktuellt koncessionsområde. I moderbolaget ligger den övriga verksamheten, vilken huvudsakligen består av tillhandahållande av fibernät, produktion av elkraft och värme, värmedistribution och energitjänster samt elnätsverksamhet på uppdrag av dotterbolaget. Bolaget har sitt säte i Tranås. Viktiga händelser Elhandelsverksamheten i dotterbolaget har trots hård konkurrens, från främst de stora dominerande aktörerna på marknaden, ökat sin marknadsandel under året. Bolaget har en stark marknadsställning lokalt och även regionalt. Bolagets tydliga miljöfokus och tydliga profil baserat på närhet, tillgänglighet och lokal förankring har visat sig vara fortsatt lyckosam. Elhandelsverksamheten redovisar ett högre resultat jämfört med föregående år, då dels volymrisken i verksamheten periodvis påverkat resultatet positivt och dels till följd av högre marginaler inom vissa kundsegment. Under 2013 har vattentillgången varit sämre än normalt och därmed skapat mindre bra förutsättningar för dotterbolagets elproduktion i de två vattenkraftstationerna. Investeringar i enlighet med det 2007 fastställda investeringsprogrammet syftande till att vädersäkra bolagets luftledningar fortsatte enligt plan, liksom investeringar i enlighet med den 2012 beslutade reinvesteringsplanen avseende ställverk och nätstationer. Ett stort antal nya fjärrvärmekunder tillkom under 2013, varav flera med relativt stor förbrukning. Årets utbyggnad innebär en ökad fjärrvärmeförsäljning på ca MWh. Under första halvåret fortskred byggnationen av det nya kraftvärmeblocket innefattande en biopanna motsvarande 25 MW, varav 7 MW elproduktion, enligt plan. Under sommaren fick sedan entreprenören likviditetsproblem vilket fick till följd att underentreprenörer ej längre fick betalt och att entreprenören under hösten gick in i ett rekonstruktionsförfarande. Konsekvensen blev att byggnationen till större delen stod still under resterande del av året. Uppgörelser har dock ingåtts som bland annat innebär ett övertagande av betalningsansvar från Tranås Energis sida gentemot underentreprenörerna. Byggnationen är sedan årsskiftet därför åter igång men med en ny tidplan för färdigställandet som följd. Anläggningen kommer enligt denna plan att driftsättas under våren 2014 och ett övertagande av anläggningen är planerad till juni månad. Bedömningen är att projektets budget på 340 mkr kommer att hållas. När anläggningen är i drift kommer det bland annat innebära att den förnyelsebara elproduktionen från kraftvärme kommer att öka från dagens MWh till knappt MWh. Under året har en offensiv utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet TRAMAN påbörjats i Tranås tätort, liksom en första etapp av tre vad gäller utbyggnad på landsbygden i Tranås kommun. I november månad erhöll bolaget miljötillstånd för en planerad vindkraftspark om totalt 11 verk i Ydre kommun och då inom bolagets nätkoncessionsområde. Detta överklagades inte och tillståndet vann laga kraft den 31 december. Framtida utveckling Tranås Energi Elförsäljning AB:s strategi, att huvudsakligen verka regionalt med ett 8

9 starkt lokalt varumärke men också att satsa på nischade målgrupper nationellt har visat sig vara fortsatt hållbar, liksom den modell för elhandel som bedrivs i samarbete med Axpo Sverige AB. Bolaget kommer även framgent att lansera kreativa och konkurrenskraftiga elhandelsprodukter med miljöfokus. Arbetet med att ersätta friledning med markförlagd kabel i ovädersäkringssyfte fortsätter enligt den för ändamålet framtagna investeringsplanen liksom investeringar i ställverk och nätstationer i enlighet med den 2012 antagna reinvesteringsplanen. Då miljötillstånd nu erhållits för en vindkraftspark om 11 verk kommer bolaget gå vidare med projektet på så sätt att under året utreda hur stor ägarandel Tranås Energi ska ha, vilka övriga intressenter som kommer att bjudas in, liksom parkens slutliga storlek och i vilken takt investeringen skall ske. Skarpa investeringsbeslut kommer tidigast att fattas under hösten Under våren 2014 kommer en miljötillståndsansökan att lämnas in avseende återupptagen vattenkraftproduktion vid Tranås Kvarn i Svartån. Ansökan kommer att avse en för Sverige ny teknik, skruvturbin, som passar väl för förhållandena på aktuell plats med högt flöde men låg fallhöjd. Om tillstånd erhålls kommer byggnation att bli aktuell 2015 eller En fortsatt offensiv utbyggnad kommer att genomföras för fortsatt expansion av både fjärrvärme- och fibernätet i Tranås tätort. Vad gäller fibernätet är målsättningen också att hela landsbygden i Tranås kommun ska erbjudas anslutning till nätet. Detta förutsätter dock offentlig medfinansiering för att vara genomförbart. Fibernätet kommer vidare att successivt uppgraderas från 100 mbt/s till mbt/s och bolaget avser också att fortsatt aktivt verka för fler tjänsteleverantörer och fler tjänster i nätet. Risker och osäkerhetsfaktorer De ekonomiska konsekvenserna av den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2006 och som innebär att kunder som är utan el mer än 12 timmar har rätt till avbrottsersättning måste vägas in vid all nätplanering och vid alla investeringsbeslut. Viss osäkerhet råder kring framtida pris och tillgång på trädbränsle. Vidare är framtida elpris en betydande osäkerhetsfaktor. I kalkylen för ny biobränsleeldad kraftvärme har detta tagits i beaktande genom de känslighetsanalyser som har gjorts. En osäkerhetsfaktor är vidare temperatur och elpris i kombination och därmed den volymrisk som finns i elhandelsverksamheten. Volymrisken är dock begränsad genom den av dotterbolagets styrelse fastställda riskpolicyn. Miljöinformation Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808). Tillståndet, som gäller tillsvidare, avser förbränning med en totalt installerad tillförd effekt av 121 MW. Den yttre miljön påverkas av utsläpp till luft av rökgaser från förbränning av trädbränslen och till liten del eldningsolja, utsläpp av kondensat till recipient från rökgaskondensering samt externt industribuller. Verksamheten avser produktion av fjärrvärme och till viss del elkraft. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 37,1 % av koncernens nettoomsättning och 55,6 % av moderbolagets nettoomsättning. I de permanenta hetvattencentralerna i kv. Södra Vakten och Tallbacken har producerats MWh fjärrvärme och MWh el. Endast en mindre mängd eldningsolja har förbrukats. Trädbränslepanna P6 Trädbränslepanna P4 Trädbränslepanna P3 Olja Tallbacken Olja Södra Vakten 0 MWh MWh MWh 0,7 MWh MWh MWh FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 Utsläpp till luft har under 2013 varit: Fossil CO2 Fossil SO2 Nox Stoft 768 ton 0,16 ton 42,5 ton 0,21 ton En särskild miljörapport inskickas till tillsynsmyndigheten. Verksamheten har bedrivits inom gällande tillstånd. Personal En god arbetsmiljö för personalen säkras genom en fastlagd arbetsmiljöpolicy, fastlagda arbetsmiljömål och handlingsplaner för dessa. En uppföljning av planerna, inklusive jämställdhetsplanen, sker varje år och resultatet meddelas vid styrelsens sammanträde och vid Ledningens Genomgång. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranås Stadshus AB, org. nr , med säte i Tranås. är helägt av Tranås Kommun. Investeringar Årets totala bruttoinvesteringar för koncernen uppgår till tkr ( tkr). Av dessa avser 328 tkr (458 tkr) dotterbolaget. Flerårsöversikt moderbolaget (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 26,2 % 33,0 % 42,5 % 46,8 % 47,3 % Avkastning på totalt kapital 2,8 % 4,2 % 4,2 % 7,0 % 7,1 % Avkastning på eget kapital 9,5 % 11,1 % 8,2 % 13,1 % 12,3 % Antal anställda 39,9 36,6 34,8 33,8 34,7 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. Flerårsöversikt koncernen (tkr) Nettoomsättning (exkl. punktskatter) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1) 26,4 % 32,4 % 42,1 % 45,7 % 45,0 % Avkastning på totalt kapital 2) 3,4 % 4,4 % 5,4 % 6,6 % 6,7 % Avkastning på eget kapital 3) 11,6 % 12,1 % 11,0 % 12,6 % 12,9 % Antal anställda 39,9 36,6 34,8 33,8 33,5 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. Koncerninterna mellanhavanden Årets koncerninterna köp och försäljningar har avseende dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB uppgått till tkr ( tkr). Till systerbolagen, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter har köp och försäljningar uppgått till tkr ( tkr), varav tkr (6 089) avser dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB. Tranås Energi Elförsäljning AB har lämnat ett koncernbidrag på tkr (1 380 tkr) till Tranås Energi AB. Tranås Energi AB har vidare lämnat ett koncernbidrag på tkr (9 595 tkr) till moderbolaget Tranås Stadshus AB. lämnade föregående år ett ovillkorat aktieägartillskott till Tranås Energi AB på tkr. Prissättningen av koncerninterna köp och försäljningar baseras på gällande marknadspris förutom sålda tjänster till dotterbolagen, som prissätts efter självkostnad. Övriga upplysningar Övervakningsplan i elnätsverksamhet Av en så kallad övervakningsplan skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden (3 kap. 17 ellagen). Årlig rapport över vidtagna åtgärder enligt planen är inlämnad till energimarknadsinspektionen. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning: Balanserad vinst Årets vinst ,95 kr ,62 kr ,55 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så - att i ny räkning balanseras ,55 kr Styrelsen anser att det lämnade koncernbidraget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Det lämnade koncernbidraget till aktieägaren reducerar bolagets soliditet till 26,2 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Resultat och ställning Resultatet av koncernens och bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tillläggsupplysningar och noter. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

12 RESULTATRÄKNING Koncern och Moderbolag (tkr) Not Nettoomsättning Avgår fakturerade punktskatter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat RESULTATRÄKNING

13 BALANSRÄKNING Koncern och Moderbolag (tkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Byggnader och mark Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Inventarier, transportmedel, maskiner & verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Aktier i andra företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar BALANSRÄKNING 13

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 23 Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen 14 BALANSRÄKNING

15 KASSAFLÖDESANALYS Koncern och Moderbolag (tkr) Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsförlust vid utrangering av anläggningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga placeringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KASSAFLÖDESANALYS 15

16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) förutom vad avser redovisning av inkomstskatter, där vägledning hämtats ur Redovisningsrådets rekommendation RR 9. Redovisning av koncernbidrag har ändrats på så sätt att dessa bokförs i bokslutsdispositioner. Tidigare har lämnat koncernbidrag i den överordnade koncernen bokförts från eget kapital medan detsamma i den underordnade koncernen bokförts i bokslutsdispositioner. Jämförelseåret har ändrats i enlighet härmed. I övrigt är principerna oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisningen överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendation nr 1:00 och är upprättad enligt förvärvsmetoden. Fordringar och skulder Fordringarna är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulderna är upptagna till nominellt värde. Varulager Varulagren värderas med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs, enligt linjär avskrivningsmetod, systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader: år Anläggningar: 5-40 år Nyanskaffning av tillgångar aktiveras inom gällande skattelagstiftning. Om utgiften aktiveras ingår alla till tillgången hänförbara poster inkl. eget arbete, eget material och andra interna utgifter. Ränta aktiveras dock inte vid investeringar och lånekostnader belastar således resultatet för den period till vilken de hänför sig. Prissättningen av eget arbete följer EBR-standard (elbyggnadsrationalisering). Definitioner av nyckeltal Soliditet: Eget kapital + 78 % (+73,7 %, ) av obeskattade reserver. Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/totalt kapital. Avkastning eget kapital: Resultat efter finansiella poster/eget kapital + 78 % (+73,7 %, ) av obeskattade reserver. 16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

17 NOTER Alla belopp anges i tkr. Vissa avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 1 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen (inkl. punktskatter avseende koncernen) fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Not 2 Revisorers arvode I övriga externa kostnader ingår arvoden och ersättningar till revisorer avseende: Revision KPMG: Andra uppdrag KPMG: Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Dessutom avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är andra uppdrag. NOTER 17

18 Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader (moderbolaget) Dotterbolaget har inga anställda. Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till: Kvinnor 9,5 8,9 Män 30,4 27,7 Summa 39,9 36,6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader: Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Av löner och andra ersättningar avser tkr (1 120 tkr) styrelse och VD. Av sociala kostnader avser 557 tkr (535 tkr) styrelse och VD. Av dessa är 190 tkr (183 tkr) pensionskostnader. VD har en uppsägningstid på 1 år. Not 4 Könsfördelning bland ledande befattningshavare (moderbolaget) Styrelse Företagsledning Kvinnor 2 st 2 st 1 st 0 st Män 5 st 5 st 3 st 4 st Summa 7 st 7 st 4 st 4 st Not 5 Resultat från övriga fodringar som är anläggningstillgångar Ränta Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Avkastning kortfristig placering Ränta, koncernkonto Ränta, externt Summa NOTER

19 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta, koncernkonto Ränta Tranås kommun Ränta, externt Borgensavgift Summa Not 8 Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Summa NOTER 19

20 Not 9 Skatt på årets resultat Följande komponenter ingår i årets skattekostnad: Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader Uppskjuten skattekostnad/-intäkt avseende skattedel i obeskattade reserver Årets skattekostnad Skillnaden mellan årets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats (22 %, föregående år 26,3 %) består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga: Skattefria ränteintäkter Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla: Ränta Representation Medlemsavgifter Intrångsersättningar Bidrag / gåvor Sjukvårdsförsäkring Avskrivningar Ränta periodiseringsform Redovisningsmässig avskrivning byggnader och markanläggningar Skattemässig avskrivning byggnader och markanläggningar Skattepliktigt resultat Skatt på årets resultat Summa aktuell skatt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatt avseende skattedelen i obeskattade reserver Summa uppskjuten skatt Redovisad skattekostnad NOTER

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning. Årsredovisningens innehåll

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning. Årsredovisningens innehåll ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson, Annika Hansson, Emelie Emanuelsson,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Skövde Biogas AB ägs till 51 procent av Göteborg Energi AB och till 49 procent av Skövde kommun. Företagets verksamhet är att producera och sälja biogas. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer