KALLELSE Socialnämnden Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse"

Transkript

1 KALLELSE Socialnämnden SN Kallelse 1

2 KALLELSE Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Jan-Olof Sewring Ordförande Elisabeth Alm Sekreterare Ärenden 1 Närvaroförteckning 2 Dag och tid för justering 3 Val av protokolljusterare 4 Upplysningar 5 Budgetuppföljning per den 30 november /45 6 Ratten - kvalitets- och målstyrningsarbete 2014/91 7 Förslag till yttrande över granskning av hemsjukvård - avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 8 Den kommunala äldreomsorgens anpassningsåtgärder i samband med införandet av SOSFS 2012: / / Utvärdering socialjouren hösten / Uppföljning av beredskapschef inom socialförvaltningen 2014/ Uppföljning av remisser 2014/ Redovisning av delegeringsbeslut 2014/

3 KALLELSE Socialnämnden 13 Anmälningsärenden - allmänna 2014/ Anmälningsärenden - enskilda 15 Enskilt ärende familjerätten 16 Urvalsärenden 17 Övrigt 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott SNAU Dnr SN 2014/181 Förslag till svar på revisorernas granskning av hemsjukvård - avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ärendebeskrivning En granskning av området hemsjukvård/avancerad vård i hemmet har utförts av Region Skånes och kommunens revisorer. Granskning har utförts med den övergripande frågeställningen huruvida Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende/asih och vilka gemensamma insatser som utförs. Med anledning av de synpunkter som framförts i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 17 november Svar på synpunkter som framförts av revisorerna. Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna redovisningen av pågående aktiviteter som svar till revisionen samt att godkänna redovisningen av planerade aktiviteter som svar till revisionen. Beslutet expedieras till: socialnämnden akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 4

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer SN 2014/181 Verksamhetsutvecklare Lena Östholm Socialnämnden Svar till revisorerna gällande analys av Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ärendebeskrivning En granskning av området hemsjukvård/avancerad vård i hemmet har utförts av Region Skånes och kommunens revisorer. Granskning har utförts med den övergripande frågeställningen huruvida Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende/asih och vilka gemensamma insatser som utförs. Med anledning av de synpunkter som framförts i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 17 november Bilaga 1: Svar på synpunkter som framförts av revisorerna Bilaga 2: Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Utredning Ärendet har beretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklaren inom äldreomsorgen utefter revisionens kommentarer. Redovisning sker av revisionens kommentarer och verksamhetens pågående och planerade aktiviteter utefter revisionens frågeställningar. Se bilaga ett (1). Revisionens granskning med kommentarer och föreslagna rekommendationer är bearbetade enligt vad som framkommer i bilaga ett (1) En del aktiviteter är påbörjade medan andra är planerade. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna redovisningen av pågående aktiviteter som svar till revisionen samt att godkänna redovisningen av planerade aktiviteter som svar till revisionen. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 5

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer SN 2014/181 Sergio Garay socialchef Annika Ulfström verksamhetschef Beslutet expedieras till: Revisionen Kommunstyrelsen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 6

7 BILAGA 1 1 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska Verksamhetsutvecklare Lena Östholm Socialnämnden Sammanställning av pågående och planerade aktiviteter utefter revisionens granskning av hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Sammanställning Frågeställning: Vilka problem finns i gränssnittet mellan parterna? Vad beror problemen på och vilka konsekvenser kan de få? Kommentar: Vi bedömer att vården för svårt sjuka, icke palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och hemsjukvården har brister. Vården ges av parallella organisationer för dessa patienter och bedöms varken vara patientorienterad eller resurseffektiv i tillräckligt hög grad. Vi bedömer även att tröskelprincipen endast i begränsad utsträckning fungerar som gränssnitt mellan hemsjukvård och vård på vårdcentral. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun aktivt verkar för att det nya avtalet gällande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner tydliggör ansvarsfördelning för basal palliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter. Pågående aktiviteter: Nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne är representerade i arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram underlaget till det nya HSL avtalet mellan Region Skåne och de 33 skånska kommunerna. Ängelholms kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska deltar varje månad i Nätverket för Medicinskt ansvariga sjusköterskor. I detta nätverk utförs uppföljningar av gemensamma frågeställningar bl a rörande samarbete med ASIH och förtydligande av innebörden av basal respektive avancerad hemsjukvård. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun genomför en granskning av samarbetet mellan ASIH och hemsjukvården ca tolv månader efter att det nya avtalet trätt i kraft. Planerade aktiviteter: Medicinsk ansvarig sjuksköterska kommer att samordna möte med representanter från ASIH för gemensam uppföljning och planering av det lokal förbättringsarbetet. Frågeställning: Hur fungerar informationsöverföringen mellan verksamhetens olika delar (sjukhus, primärvård, kommun) Kommentar: Vi bedömer att informationsöverföringen mellan vårdgivarna i denna Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 7

8 BILAGA 1 2 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska granskning är bristfällig gällande hantering av medicinsk information på individnivå. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun i samarbete med Region Skåne utarbetar säkerställda rutiner för informationsöverföring. Pågående aktiviteter: Det utarbetade verktyget för informationsöverföring i samband med utskrivning från slutenvård och i syfte att tre huvudmän ska kommunicera kring den gemensamma patienten är Samordnad Vårdplanering IT (SVPL- IT), ett elektroniskt verktyg. Informationsöverföring via fax tillämpas enbart vid störningar (reservrutin) eller vid överföring av dokumenttill annan vårdgivare. Ängelholms kommun deltar i ett utvecklingsarbete av reservrutinen för SVPLprocessen. Arbetet med den nationella patientöversikten förväntas bidra med ett minskat behov av informationsöverföring via fax. Läkemedelslistor tillhör också dokument som faxas. Ökat antal dosdisponerade läkemedel minskar antalet faxade läkemedelslistor då dessa hanteras elektroniskt.. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun aktivt medverkar i NPÖ som konsument i systemet och under 2014 även blir producent. Pågående aktiviteter: Inom området informationsöverföring har ett arbete pågått under en längre tid. Den 1:a november blir Ängelholms kommun producent detta innebär att behörig personal inom landsting och primärvård kommer kunna ta del av patientens hälso- och sjukvårdsjournal inom kommunen. Sedan en längre tid tillbaka är kommunen konsument detta innebär att hälso-och sjukvårdspersonalen inom kommunen kan ta del av patientens journal inom landsting och primärvård. Dessa åtgärder säkerställer informationsöverföring mellan vårdgivare. Frågeställning Hur sker arbetet för att minska undvikbar slutenvård? Vi bedömer att Ängelholms kommun bedriver ett strategiskt arbete för att undvika att hemsjukvårdens patienter tar sig till slutenvården i onödan. Projektet Hälsostaden Ängelholm bedömer vi vara ett pilotprojekt som är intressant ur ett nationellt perspektiv gällande arbetet med att vårda på rätt vårdnivå. Vi bedömer att det finns utvecklingspotential i samarbete med ASIH gällande avancerad kurativ hemsjukvård. Vi rekommenderar Ängelholms kommun att fortsätta vara involverade och aktiva i projektet Hälsostaden. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun i större utsträckning samarbetar med ASIH om kurativa insatser gällande de av SKL definierade riskpatienterna med diagnoserna anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kärlkramp, blödande magsår, epileptiska anfall, inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron-näsa-halsinfektioner. Pågående aktiviteter: Ängelholm deltar aktivt i ett samarbete inom projekt Hälsostaden. Inom detta samarbete sker en nära samverkan inom området undvikbar slutenvård genom Hälsostadens mobila akutteam. Detta team består av läkare och från primärvården och sjuksköterskor från Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 8

9 BILAGA 1 3 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska kommun, primärvård och landsting, en läkare och två sjuksköterskor tjänstgör per dag. De utför hembesök till de som är i behov av akutvård men som bedöms kunna stanna kvar i hemmet. Idag bedrivs detta projekt på halvtid men efter lyckade resultat planeras detta från och med januari ökas upp till heltid i utökad form med utökad målgrupp. ASIH deltar idag i denna planerande utökning för samverkan och säkerställande av gränsdragningar. Frågeställning Förekommer individuell vårdplan enligt HSL och SoL och finns rutiner för vem som skall sammankalla till upprättandet, hur dokumentationen skall se ut samt hur uppföljning/ utvärdering skall ske? Kommentarer: Vi bedömer att det finns bra rutiner och hög ambitionsnivå gällande genomförande av samordnad individuell vårdplanering (SIP). Vi bedömer däremot att upprättande av SIP sällan sker med patienter inom hemsjukvården. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun påskyndar införandet av SIP i samarbete med primärvården. Pågående aktiviteter: Arbetet pågår centralt gällande det nya Hälso-och sjukvårdsavtalet. Uppföljning av arbetet med samordnad individuell vårdplanering (SIP) inom hemsjukvården visar att antalet genomförda SIP har ökat under det senaste halvåret. Uppföljning av antalet genomförda SIP kommer fortsatt att följas per enhet och redovisas i egenkontrollen och i patientsäkerhetsberättelsen. Frågeställning Hur fungerar vårdplaneringen och utskrivningen från slutenvården? Vilken är primärvårdens roll? Kommentarer: Vi bedömer att det finns bra rutiner för vårdplanering. Genom användning av IT-systemet för samordnad vårdplanering (SVPL-IT) säkerställs genomförande av vårdplanering inom slutenvården inför övertagande av medicinskt ansvar till primärvård och hemsjukvård. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun ser över möjligheten att genom samarbete och eventuella avtalsförhandlingar med Region Skåne använda SVPL-IT för ytterligare tjänster. Pågående aktiviteter: Ängelholms kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska deltar i Nätverket för Medicinskt ansvariga sjukköterskor som en planerar en utveckling av e-tjänster. SVPL IT flyttats till en annan webb plats, mina vårdkontakter, och utökats med SIP tjänst. Frågeställning Hur utvärderas verksamheten på region- respektive kommunnivå? Görs gemensam utvärdering av verksamheten? Kommentarer: Vi bedömer att Ängelholms kommun systematiskt arbetar med utvärdering av verksamheten genom internkontroll och patientsäkerhetsberättelse. Däremot bedömer vi Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 9

10 BILAGA 1 4 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska att det inte genomförs någon gemensam utvärdering av verksamheterna inom hemsjukvård och ASIH i samverkan med Region Skåne. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun att initierar ett gemensamt utvärderingsarbete med Region Skåne gällande området hemsjukvård och ASIH. Pågående aktiviteter: Nätverket för Medicinskt ansvariga sjuksköterska i Nordvästra Skåne träffar regelbundet representanter från ASIH för uppföljning och utveckling/förbättring av samverkan kring gemensamma processer. Ängelholms kommun har för avsikt att anordna möte med ASIH för uppföljning/förbättring av processer på lokal nivå. Sergio Garay Socialchef Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 10

11 Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Vi har tillsammans med Region Skåne och kommunerna Bromölla, Burlöv, Kristianstad, Skurup, Staffanstorp, Ystad och Östra Göinge deltagit i en gemensam granskning av samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård o je,,et (ASIH). Region Skåne hart gjort upphandlingen och uppdraget har gjorts av helseplan. Revisorerna har vid sammanträde beslutat anta föreliggande revisionsrapport såsom sin egen. Rapporten överlämnas härmed till kommunfullmäktige för kännedom samt till kommunstyrelsen och socialnämnden. Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden senast den 31 oktober Ängelholms kommuns revisorer Birgitta Johansson sammankallande Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 11

12 Elisabeth Alm Från: Skickat: Till: Ämne: Birgitta Johansson den 27 oktober :47 Elisabeth Alm Re: Önskemål om ytterligare förlängning av remisstid Hej Elisabeth, det går bra. Med vänlig hälsning Birgitta Johansson From: Elisabeth Alm Sent: Monday, October 27, :39PM To: Subject: Önskem~l om ytterligare förlängning av remisstid Hej Birgitta! Socialförvaltningen har tidigare fått förlängd svarstid till och med den 28 november i ärendet "Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)". Handläggarna har önskemål om ytterligare förlängning av remisstiden, till och med den 1 O december. Är det möjligt att få förlängt till dess? Med vänlig hälsning AN(;EI.HllUIS KO~n11:N Elisabeth Alm Nämndsekreterare Socialförvaltningen Ängelholms kommun, Ängelholm l l 12

13 Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Pär Ahlborg Bengt Andersson Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården Stockholm tel helseplan.se 13

14 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Metod och revisionskriterier Projektorganisation Iakttagelser, bedömningar och slutsatser Iakttagelser: Styrdokument och avtal Slutsatser: Avtal och styrdokument Iakttagelser: Informationsöverföring och vårdplanering Slutsatser: Informationsöverföring och vårdplanering Iakttagelser: Vård på rätt nivå Slutsatser: Vård på rätt nivå Iakttagelser: Kompetens, utvärdering och utveckling Slutsatser: Kompetens, utvärdering och utveckling Iakttagelser: Riskanalys och avvikelserapportering Slutsatser: Riskanalys och avvikelserapportering Iakttagelser: Jämförelser statistik och IT-lösningar Slutsatser: Jämförelser statistik och IT-lösningar Bilaga 1 - Intervjuförteckning Bilaga 2 - Förteckning över avtal och styrdokument Bilaga 3 - Nyckeltal åtta Skånekommuner och nio Sörmlandskommuner Bilaga 4 Nyckeltal från

15 1. Sammanfattning Den övergripande revisionsfrågan i denna granskning har varit huruvida Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende hemsjukvård/asih 1 och vilka gemensamma insatser som görs. VI bedömer att ASIH och kommunerna samverkar när det gäller vårdplanering. Samordnad individuell planering (SIP) genomförs alltid för patienter där hemsjukvården har gemensamt ansvar med ASIH. Informationsöverföring mellan hemsjukvård och ASIH är bristfällig gällande säker hantering av medicinsk information på individnivå. Vi bedömer att vården av svårt sjuka, icke palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och kommunens hemsjukvård har brister. Vården ges av parallella organisationer för dessa patienter. Detta kan upplevas som förvirrande för patienten och främjar inte en sammanhållen vård. Vi rekommenderar att Region Skåne och Skånes kommuner säkerställer att det nya avtalet gällande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner tydliggör ansvarsfördelning för basal palliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter. Vi rekommenderar att regiongemensamma riktlinjer vad gäller former för uppföljning av samverkansavtalen tas fram. Vi rekommenderar att Region Skåne i samarbete med Skånes kommuner utarbetar säkerställda rutiner för informationsöverföring. Vi rekommenderar att Region Skåne genomför en granskning av samarbetet mellan ASIH och kommunernas hemsjukvård ca tolv månader efter att det planerade gränssnittsavtalet trätt i kraft. Revisionsfrågor: 1. Vilka problem finns i gränssnittet mellan parterna? Vad beror problemen på och vilka konsekvenser kan de få? Vi bedömer att vården för svårt sjuka, icke palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och hemsjukvården har brister. Vården ges av parallella organisationer för dessa patienter och bedöms varken vara patientorienterad eller resurseffektiv i tillräckligt hög grad. Vi bedömer även att tröskelprincipen 2 endast i begränsad utsträckning fungerar som gränssnitt mellan hemsjukvård och vård på vårdcentral. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun aktivt verkar för att det nya avtalet gällande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner tydliggör ansvarsfördelning för basal palliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun genomför en granskning av samarbetet mellan ASIH och hemsjukvården ca tolv månader efter att det nya avtalet trätt i kraft. 1 Avancerad sjukvård i hemmet 2 Enligt Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne innebär tröskelprincipen att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till av regionen finansierad primärvård har Region Skåne vårdansvaret. 3 15

16 2. Finns samverkansavtal mellan kommunerna och Regionen? Finns regionala och lokala vårdprogram? Hur tillses och utvärderas att dessa dokument följs? Det finns samverkansavtal mellan Region Skåne och Ängelholms kommun. Vi bedömer att Ängelholms kommun följer befintliga avtal och har aktuella och relevanta styrdokument för verksamheten. Avtal och styrdokument följs upp kontinuerligt både internt i kommunen och i samverkan med Region Skåne. 3. Är ansvarsfördelningen tydlig när det gäller vem som ansvarar för olika insatser? Är betalningsansvaret tydligt? Vi bedömer att befintliga avtal inte är tillräckligt tydliga gällande ansvarsfördelning för svårt sjuka, icke palliativa, patienter som är i behov av både hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet. Vi bedömer att befintliga avtal är tydliga gällande betalningsansvar. 4. Hur fungerar informationsöverföringen mellan verksamhetens olika delar (sjukhus, primärvård, kommun)? Vi bedömer att informationsöverföringen mellan vårdgivarna i denna granskning är bristfällig gällande hantering av medicinsk information på individnivå. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun i samarbete med Region Skåne utarbetar säkerställda rutiner för informationsöverföring. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun aktivt medverkar i NPÖ 3 som konsument i systemet och under 2014 även blir producent. 5. Hur sker arbetet för att minska undvikbar slutenvård? Vi bedömer att Ängelholms kommun bedriver ett strategiskt arbete för att undvika att hemsjukvårdens patienter tar sig till slutenvården i onödan. Projektet Hälsostaden Ängelholm bedömer vi vara ett pilotprojekt som är intressant ur ett nationellt perspektiv gällande arbetet med att vårda på rätt vårdnivå. Vi bedömer att det finns utvecklingspotential i samarbete med ASiH gällande avancerad kurativ 4 hemsjukvård. Vi rekommenderar Ängelholms kommun att fortsätta vara involverade och aktiva i projektet Hälsostaden. Vi rekommenderar Ängelholms kommun att i större utsträckning samarbeta med ASIH om kurativa insatser gällande de av SKL definierade riskpatienterna med diagnoserna anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kärlkramp, blödande magsår, epileptiska anfall, inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron-näsahalsinfektioner. 6. Hur många korttidsplatser finns i kommunerna och hur påverkas sjukhusvården av tillgången på korttidsplatser? Ängelholms kommun har 24 korttidsplatser och vi bedömer att kommunen dimensionerat antalet platser väl. Genom projektarbetet i Hälsostaden Ängelholm pågår ett utvecklingsarbete hur korttidsplatserna skall användas och i projektet finns ytterligare 17 korttidsplatser. Vi bedömer att det trots detta kan finnas risk för att slutenvården påverkas av kommunens tillgång på korttidsplatser Botande, läkande enligt Svenska Akademins Ordbok 4 16

17 7. Är vården likvärdig avseende resurser i länet och vilken ASIH erbjuds i olika delar av Skåne? Granskning av Ängelholms kommun och samarbete med ASIH omfattar inte denna revisionsfråga. I granskningens huvudrapport besvaras frågan. 8. Hur tillses att berörd personal har tillräcklig kompetens? Förekommer gemensamma utbildningsinsatser mellan kommunens och Regionens personal? Vi bedömer att Ängelholms kommun bedriver ett strategiskt arbete med att säkerställa att legitimerad personal inom hemsjukvården har rätt kompetens bl a genom internutbildningar samt utbildningssamarbete med primärvårdsläkare enligt avtal. 9. Förekommer individuell vårdplan enligt HSL 5 och SoL 6 och finns rutiner för vem som skall sammankalla till upprättandet, hur dokumentationen skall se ut samt hur uppföljning/utvärdering skall ske? Vi bedömer att det finns bra rutiner och hög ambitionsnivå gällande genomförande av samordnad individuell vårdplanering (SIP). Vi bedömer däremot att upprättande av SIP sällan sker med patienter inom hemsjukvården. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun påskyndar införandet av SIP i samarbete primärvården. 10. Hur fungerar vårdplaneringen och utskrivningen från slutenvården? Vilken är primärvårdens roll? Vi bedömer att det finns bra rutiner för vårdplanering. Genom användning av IT-systemet för samordnad vårdplanering (SVPL-IT) säkerställs genomförande av vårdplanering inom slutenvården inför övertagande av medicinskt ansvar till primärvård och hemsjukvård. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun ser över möjligheten att genom samarbete och eventuella avtalsförhandlingar med Region Skåne använda SVPL-IT för ytterligare tjänster. 11. Hur utvärderas verksamheten på region- respektive kommunnivå? Görs gemensam utvärdering av verksamheten? Vi bedömer att Ängelholms kommun systematiskt arbetar med utvärdering av verksamheten genom internkontroll och patientsäkerhetsberättelse. Däremot bedömer vi att det inte genomförs någon gemensam utvärdering av verksamheterna inom hemsjukvård och ASIH i samverkan med Region Skåne. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun att initierar ett gemensamt utvärderingsarbete med Region Skåne gällande området hemsjukvård och ASIH. 5 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 6 Socialtjänstlagen (SoL) 5 17

18 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommuner och landsting har enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldighet att samverka om vården och omsorgen om de äldre. Detta har fastslagits i båda lagarna genom en likalydande paragraf som trädde i kraft Av denna paragraf framgår att när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården skall kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan (HSL 3f SoL 2 kap 7). Möjligheterna att ge avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) har ökat på senare år och inneburit att fler äldre kan bo kvar hemma längre och att vårdtiderna i slutenvården har förkortats. För att få ett underlag för att bedöma hur Region Skåne och kommunerna samverkar om hemsjukvård/asih har beslut fattats av att genomföra en granskning av området inom ramen för samverkan mellan Regions Skånes revisorer och respektive kommuns revisorer Syfte och avgränsning Granskningen skall, utifrån ett styr- och brukarperspektiv, ge revisorerna underlag för att bedöma hur Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende hemsjukvård/asih och vilka gemensamma insatser som görs. Granskningen skall lyfta fram områden där samarbetet fungerar bra och ger förväntat resultat men även områden där samverkan behöver förbättras eller inte förekommer. Särskilt fokus skall läggas på de skillnader som finns i olika delar av Skåne både på kommunal och på regional nivå. Granskningen skall även översiktligt ta upp det gemensamma arbetet med demenssjukvård och äldre multisjuka samt följa upp de iakttagelser som gjordes i granskningen av palliativ vård kommuner inom Regionen skall analyseras djupare; Bromölla, Burlöv, Kristianstad, Skurup, Staffanstorp, Ystad, Ängelholm och Östra Göinge. En rapport för varje kommun skall upprättas, och då visa hur arbetet sker på lokal nivå, återge kommunspecifika förhållanden och vilken samverkan som sker med Regionens olika verksamheter i den enskilda kommunen. Därtill skall en regionrapport upprättas som visar hur primärvården och sjukhusen samverkar med kommunerna och om det finns skillnader i olika delar av Skåne Revisionsfrågor Förutom vad som angivits ovan har granskningen utgått från följande frågor: 1. Vilka problem finns i gränssnittet mellan parterna? Vad beror problemen på och vilka konsekvenser kan de få? 2. Finns samverkansavtal mellan kommunerna och Regionen? Finns regionala och lokala vårdprogram? Hur tillses och utvärderas att dessa dokument följs? 3. Är ansvarsfördelningen tydlig när det gäller vem som ansvarar för olika insatser? Är betalningsansvaret tydligt? 4. Hur fungerar informationsöverföringen mellan verksamhetens olika delar (sjukhus, primärvård, kommun)? 5. Hur sker arbetet för att minska undvikbar slutenvård? 6 18

19 6. Hur många korttidsplatser finns i kommunerna och hur påverkas sjukhusvården av tillgången på korttidsplatser? 7. Är vården likvärdig avseende resurser i länet och vilken ASIH erbjuds i olika delar av Skåne? 8. Hur tillses att berörd personal har tillräcklig kompetens? Förekommer gemensamma utbildningsinsatser mellan kommunens och regionens personal? 9. Förekommer individuell vårdplan enligt HSL och SoL och finns rutiner för vem som skall sammankalla till upprättandet, hur dokumentationen skall se ut samt hur uppföljning/utvärdering skall ske? 10. Hur fungerar vårdplaneringen och utskrivningen från slutenvården? Vilken är primärvårdens roll? 11. Hur utvärderas verksamheten på region- respektive kommunnivå? Görs gemensam utvärdering av verksamheten? Nedanstående följdfrågor omfattas även av granskningen: 12. Ges vården på rätt nivå finns det äldre inom primär-/slutenvård som istället skulle kunna vårdas hemma samt finns det äldre som idag vårdas hemma som istället borde vårdas inom primär-/slutenvård? 13. Fungerar vårdtagarmedverkan på ett tillfredsställande sätt? 14. Vilka effekter kan noteras för patienterna om organisation och ansvarsroller inte fungerar som det är tänkt? 15. Vilka styrdokument/handlingsplaner finns hos de olika aktörerna och hur följs insatserna upp? 16. Arbetar berörda aktörer inom region och kommuner med ständig förbättring och i så fall, finns det tillfredsställande verktyg för mätning och uppföljning? 17. Görs riskanalyser och avvikelserapportering i tillräcklig omfattning? 18. Hur ser omhändertagandet av äldre i Region Skåne och Skånes kommuner ut jämfört med övriga riket och vilka resultatskillnader finns? 19. Hur tar Region Skåne och Skånes kommuner till sig den allt växande forskningen och utvecklingen som finns inom äldre- och hemsjukvård? 20. Utnyttjar man inom äldrevården och framför allt hemsjukvården moderna hjälpmedel och IT-lösningar i tillfredsställande omfattning? 2.4. Metod och revisionskriterier Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier, intervjuer och datainsamling. Intervjuer Intervjuer har genomförts i Ängelholm enligt en i förväg fastställd intervjumall. Nio personer har intervjuats via fysiska möten. Följande yrkeskategorier har medverkat: medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering, projektledare Senior Alert, distriktssköterska, sjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Förteckning över intervjuade personer återfinns i bilaga

20 Granskning av avtal och styrdokument Befintliga avtal och styrdokument gällande Ängelholms kommun och samverkan med ASIH har granskats. Förteckning över avtal och styrdokument finns i bilaga 2. Datainsamling För nationella jämförelser gällande omhändertagandet av äldre i Region Skåne och Skånes kommuner har sökningar gjorts i Kommun- och Landstingsdatabasen (www.kolada.se) som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser. För att ta fram kompletterande jämförelsedata har en datainsamling genomförts baserad på en årlig utvärdering av FoU- Sörmland gällande hemsjukvården i Södermanlands kommuner. Revisionskriterier De bedömningskriterier som utgjort grunden för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar är i denna granskning främst: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Socialtjänstlag (2001:453) Patientsäkerhetslag (2010:659) Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6) Äldreomsorgens nationella värdegrund ett vägledningsmaterial (Socialstyrelsen, 2012) Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre (Socialstyrelsen, 2011) Värdegrunden i Socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) Kvalitetssystem inom omsorgerna för äldre och funktionshindrade (SOSFS 1998:8) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunernas hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:10) Underlag för gränssnitt Kommunförbundet Skåne & Region Skåne (2012) Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne (2009) Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (Kommunförbundet & Region Skåne 2009) WHO:s definition av palliativ vård (2002) Hjälpmedelsinstitutets rapport till regeringen Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen - En kartläggning av samtliga Sveriges kommuner (2012) Regionala och kommunspecifika riktlinjer som berör och är avgörande för det granskade området. Övriga lagar och förordningar som berör och är avgörande för det granskade området Projektorganisation Projektledare från Revisionskontoret var revisorerna Greger Nyberg och Jan-Åke Leijon. Från Helseplan var Pär Ahlborg projektledare och konsulterna Bengt Andersson och Nils Rydmarker var involverade i arbetet. Marie Öberg Lindevall var intern kvalitetsansvarig på Helseplan. 8 20

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Projektägare: FoU Seniorium Rapport 2011:01 Sammanfattning När en patient som är färdigvårdad på sjukhus och ska skrivas ut så

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer