KALLELSE Socialnämnden Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse"

Transkript

1 KALLELSE Socialnämnden SN Kallelse 1

2 KALLELSE Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Jan-Olof Sewring Ordförande Elisabeth Alm Sekreterare Ärenden 1 Närvaroförteckning 2 Dag och tid för justering 3 Val av protokolljusterare 4 Upplysningar 5 Budgetuppföljning per den 30 november /45 6 Ratten - kvalitets- och målstyrningsarbete 2014/91 7 Förslag till yttrande över granskning av hemsjukvård - avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 8 Den kommunala äldreomsorgens anpassningsåtgärder i samband med införandet av SOSFS 2012: / / Utvärdering socialjouren hösten / Uppföljning av beredskapschef inom socialförvaltningen 2014/ Uppföljning av remisser 2014/ Redovisning av delegeringsbeslut 2014/

3 KALLELSE Socialnämnden 13 Anmälningsärenden - allmänna 2014/ Anmälningsärenden - enskilda 15 Enskilt ärende familjerätten 16 Urvalsärenden 17 Övrigt 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott SNAU Dnr SN 2014/181 Förslag till svar på revisorernas granskning av hemsjukvård - avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ärendebeskrivning En granskning av området hemsjukvård/avancerad vård i hemmet har utförts av Region Skånes och kommunens revisorer. Granskning har utförts med den övergripande frågeställningen huruvida Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende/asih och vilka gemensamma insatser som utförs. Med anledning av de synpunkter som framförts i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 17 november Svar på synpunkter som framförts av revisorerna. Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna redovisningen av pågående aktiviteter som svar till revisionen samt att godkänna redovisningen av planerade aktiviteter som svar till revisionen. Beslutet expedieras till: socialnämnden akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 4

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer SN 2014/181 Verksamhetsutvecklare Lena Östholm Socialnämnden Svar till revisorerna gällande analys av Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ärendebeskrivning En granskning av området hemsjukvård/avancerad vård i hemmet har utförts av Region Skånes och kommunens revisorer. Granskning har utförts med den övergripande frågeställningen huruvida Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende/asih och vilka gemensamma insatser som utförs. Med anledning av de synpunkter som framförts i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 17 november Bilaga 1: Svar på synpunkter som framförts av revisorerna Bilaga 2: Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Utredning Ärendet har beretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklaren inom äldreomsorgen utefter revisionens kommentarer. Redovisning sker av revisionens kommentarer och verksamhetens pågående och planerade aktiviteter utefter revisionens frågeställningar. Se bilaga ett (1). Revisionens granskning med kommentarer och föreslagna rekommendationer är bearbetade enligt vad som framkommer i bilaga ett (1) En del aktiviteter är påbörjade medan andra är planerade. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna redovisningen av pågående aktiviteter som svar till revisionen samt att godkänna redovisningen av planerade aktiviteter som svar till revisionen. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 5

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer SN 2014/181 Sergio Garay socialchef Annika Ulfström verksamhetschef Beslutet expedieras till: Revisionen Kommunstyrelsen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 6

7 BILAGA 1 1 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska Verksamhetsutvecklare Lena Östholm Socialnämnden Sammanställning av pågående och planerade aktiviteter utefter revisionens granskning av hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Sammanställning Frågeställning: Vilka problem finns i gränssnittet mellan parterna? Vad beror problemen på och vilka konsekvenser kan de få? Kommentar: Vi bedömer att vården för svårt sjuka, icke palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och hemsjukvården har brister. Vården ges av parallella organisationer för dessa patienter och bedöms varken vara patientorienterad eller resurseffektiv i tillräckligt hög grad. Vi bedömer även att tröskelprincipen endast i begränsad utsträckning fungerar som gränssnitt mellan hemsjukvård och vård på vårdcentral. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun aktivt verkar för att det nya avtalet gällande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner tydliggör ansvarsfördelning för basal palliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter. Pågående aktiviteter: Nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne är representerade i arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram underlaget till det nya HSL avtalet mellan Region Skåne och de 33 skånska kommunerna. Ängelholms kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska deltar varje månad i Nätverket för Medicinskt ansvariga sjusköterskor. I detta nätverk utförs uppföljningar av gemensamma frågeställningar bl a rörande samarbete med ASIH och förtydligande av innebörden av basal respektive avancerad hemsjukvård. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun genomför en granskning av samarbetet mellan ASIH och hemsjukvården ca tolv månader efter att det nya avtalet trätt i kraft. Planerade aktiviteter: Medicinsk ansvarig sjuksköterska kommer att samordna möte med representanter från ASIH för gemensam uppföljning och planering av det lokal förbättringsarbetet. Frågeställning: Hur fungerar informationsöverföringen mellan verksamhetens olika delar (sjukhus, primärvård, kommun) Kommentar: Vi bedömer att informationsöverföringen mellan vårdgivarna i denna Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 7

8 BILAGA 1 2 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska granskning är bristfällig gällande hantering av medicinsk information på individnivå. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun i samarbete med Region Skåne utarbetar säkerställda rutiner för informationsöverföring. Pågående aktiviteter: Det utarbetade verktyget för informationsöverföring i samband med utskrivning från slutenvård och i syfte att tre huvudmän ska kommunicera kring den gemensamma patienten är Samordnad Vårdplanering IT (SVPL- IT), ett elektroniskt verktyg. Informationsöverföring via fax tillämpas enbart vid störningar (reservrutin) eller vid överföring av dokumenttill annan vårdgivare. Ängelholms kommun deltar i ett utvecklingsarbete av reservrutinen för SVPLprocessen. Arbetet med den nationella patientöversikten förväntas bidra med ett minskat behov av informationsöverföring via fax. Läkemedelslistor tillhör också dokument som faxas. Ökat antal dosdisponerade läkemedel minskar antalet faxade läkemedelslistor då dessa hanteras elektroniskt.. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun aktivt medverkar i NPÖ som konsument i systemet och under 2014 även blir producent. Pågående aktiviteter: Inom området informationsöverföring har ett arbete pågått under en längre tid. Den 1:a november blir Ängelholms kommun producent detta innebär att behörig personal inom landsting och primärvård kommer kunna ta del av patientens hälso- och sjukvårdsjournal inom kommunen. Sedan en längre tid tillbaka är kommunen konsument detta innebär att hälso-och sjukvårdspersonalen inom kommunen kan ta del av patientens journal inom landsting och primärvård. Dessa åtgärder säkerställer informationsöverföring mellan vårdgivare. Frågeställning Hur sker arbetet för att minska undvikbar slutenvård? Vi bedömer att Ängelholms kommun bedriver ett strategiskt arbete för att undvika att hemsjukvårdens patienter tar sig till slutenvården i onödan. Projektet Hälsostaden Ängelholm bedömer vi vara ett pilotprojekt som är intressant ur ett nationellt perspektiv gällande arbetet med att vårda på rätt vårdnivå. Vi bedömer att det finns utvecklingspotential i samarbete med ASIH gällande avancerad kurativ hemsjukvård. Vi rekommenderar Ängelholms kommun att fortsätta vara involverade och aktiva i projektet Hälsostaden. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun i större utsträckning samarbetar med ASIH om kurativa insatser gällande de av SKL definierade riskpatienterna med diagnoserna anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kärlkramp, blödande magsår, epileptiska anfall, inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron-näsa-halsinfektioner. Pågående aktiviteter: Ängelholm deltar aktivt i ett samarbete inom projekt Hälsostaden. Inom detta samarbete sker en nära samverkan inom området undvikbar slutenvård genom Hälsostadens mobila akutteam. Detta team består av läkare och från primärvården och sjuksköterskor från Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 8

9 BILAGA 1 3 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska kommun, primärvård och landsting, en läkare och två sjuksköterskor tjänstgör per dag. De utför hembesök till de som är i behov av akutvård men som bedöms kunna stanna kvar i hemmet. Idag bedrivs detta projekt på halvtid men efter lyckade resultat planeras detta från och med januari ökas upp till heltid i utökad form med utökad målgrupp. ASIH deltar idag i denna planerande utökning för samverkan och säkerställande av gränsdragningar. Frågeställning Förekommer individuell vårdplan enligt HSL och SoL och finns rutiner för vem som skall sammankalla till upprättandet, hur dokumentationen skall se ut samt hur uppföljning/ utvärdering skall ske? Kommentarer: Vi bedömer att det finns bra rutiner och hög ambitionsnivå gällande genomförande av samordnad individuell vårdplanering (SIP). Vi bedömer däremot att upprättande av SIP sällan sker med patienter inom hemsjukvården. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun påskyndar införandet av SIP i samarbete med primärvården. Pågående aktiviteter: Arbetet pågår centralt gällande det nya Hälso-och sjukvårdsavtalet. Uppföljning av arbetet med samordnad individuell vårdplanering (SIP) inom hemsjukvården visar att antalet genomförda SIP har ökat under det senaste halvåret. Uppföljning av antalet genomförda SIP kommer fortsatt att följas per enhet och redovisas i egenkontrollen och i patientsäkerhetsberättelsen. Frågeställning Hur fungerar vårdplaneringen och utskrivningen från slutenvården? Vilken är primärvårdens roll? Kommentarer: Vi bedömer att det finns bra rutiner för vårdplanering. Genom användning av IT-systemet för samordnad vårdplanering (SVPL-IT) säkerställs genomförande av vårdplanering inom slutenvården inför övertagande av medicinskt ansvar till primärvård och hemsjukvård. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun ser över möjligheten att genom samarbete och eventuella avtalsförhandlingar med Region Skåne använda SVPL-IT för ytterligare tjänster. Pågående aktiviteter: Ängelholms kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska deltar i Nätverket för Medicinskt ansvariga sjukköterskor som en planerar en utveckling av e-tjänster. SVPL IT flyttats till en annan webb plats, mina vårdkontakter, och utökats med SIP tjänst. Frågeställning Hur utvärderas verksamheten på region- respektive kommunnivå? Görs gemensam utvärdering av verksamheten? Kommentarer: Vi bedömer att Ängelholms kommun systematiskt arbetar med utvärdering av verksamheten genom internkontroll och patientsäkerhetsberättelse. Däremot bedömer vi Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 9

10 BILAGA 1 4 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska att det inte genomförs någon gemensam utvärdering av verksamheterna inom hemsjukvård och ASIH i samverkan med Region Skåne. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun att initierar ett gemensamt utvärderingsarbete med Region Skåne gällande området hemsjukvård och ASIH. Pågående aktiviteter: Nätverket för Medicinskt ansvariga sjuksköterska i Nordvästra Skåne träffar regelbundet representanter från ASIH för uppföljning och utveckling/förbättring av samverkan kring gemensamma processer. Ängelholms kommun har för avsikt att anordna möte med ASIH för uppföljning/förbättring av processer på lokal nivå. Sergio Garay Socialchef Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 10

11 Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Vi har tillsammans med Region Skåne och kommunerna Bromölla, Burlöv, Kristianstad, Skurup, Staffanstorp, Ystad och Östra Göinge deltagit i en gemensam granskning av samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård o je,,et (ASIH). Region Skåne hart gjort upphandlingen och uppdraget har gjorts av helseplan. Revisorerna har vid sammanträde beslutat anta föreliggande revisionsrapport såsom sin egen. Rapporten överlämnas härmed till kommunfullmäktige för kännedom samt till kommunstyrelsen och socialnämnden. Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden senast den 31 oktober Ängelholms kommuns revisorer Birgitta Johansson sammankallande Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 11

12 Elisabeth Alm Från: Skickat: Till: Ämne: Birgitta Johansson den 27 oktober :47 Elisabeth Alm Re: Önskemål om ytterligare förlängning av remisstid Hej Elisabeth, det går bra. Med vänlig hälsning Birgitta Johansson From: Elisabeth Alm Sent: Monday, October 27, :39PM To: Subject: Önskem~l om ytterligare förlängning av remisstid Hej Birgitta! Socialförvaltningen har tidigare fått förlängd svarstid till och med den 28 november i ärendet "Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)". Handläggarna har önskemål om ytterligare förlängning av remisstiden, till och med den 1 O december. Är det möjligt att få förlängt till dess? Med vänlig hälsning AN(;EI.HllUIS KO~n11:N Elisabeth Alm Nämndsekreterare Socialförvaltningen Ängelholms kommun, Ängelholm l l 12

13 Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Pär Ahlborg Bengt Andersson Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården Stockholm tel helseplan.se 13

14 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Metod och revisionskriterier Projektorganisation Iakttagelser, bedömningar och slutsatser Iakttagelser: Styrdokument och avtal Slutsatser: Avtal och styrdokument Iakttagelser: Informationsöverföring och vårdplanering Slutsatser: Informationsöverföring och vårdplanering Iakttagelser: Vård på rätt nivå Slutsatser: Vård på rätt nivå Iakttagelser: Kompetens, utvärdering och utveckling Slutsatser: Kompetens, utvärdering och utveckling Iakttagelser: Riskanalys och avvikelserapportering Slutsatser: Riskanalys och avvikelserapportering Iakttagelser: Jämförelser statistik och IT-lösningar Slutsatser: Jämförelser statistik och IT-lösningar Bilaga 1 - Intervjuförteckning Bilaga 2 - Förteckning över avtal och styrdokument Bilaga 3 - Nyckeltal åtta Skånekommuner och nio Sörmlandskommuner Bilaga 4 Nyckeltal från

15 1. Sammanfattning Den övergripande revisionsfrågan i denna granskning har varit huruvida Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende hemsjukvård/asih 1 och vilka gemensamma insatser som görs. VI bedömer att ASIH och kommunerna samverkar när det gäller vårdplanering. Samordnad individuell planering (SIP) genomförs alltid för patienter där hemsjukvården har gemensamt ansvar med ASIH. Informationsöverföring mellan hemsjukvård och ASIH är bristfällig gällande säker hantering av medicinsk information på individnivå. Vi bedömer att vården av svårt sjuka, icke palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och kommunens hemsjukvård har brister. Vården ges av parallella organisationer för dessa patienter. Detta kan upplevas som förvirrande för patienten och främjar inte en sammanhållen vård. Vi rekommenderar att Region Skåne och Skånes kommuner säkerställer att det nya avtalet gällande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner tydliggör ansvarsfördelning för basal palliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter. Vi rekommenderar att regiongemensamma riktlinjer vad gäller former för uppföljning av samverkansavtalen tas fram. Vi rekommenderar att Region Skåne i samarbete med Skånes kommuner utarbetar säkerställda rutiner för informationsöverföring. Vi rekommenderar att Region Skåne genomför en granskning av samarbetet mellan ASIH och kommunernas hemsjukvård ca tolv månader efter att det planerade gränssnittsavtalet trätt i kraft. Revisionsfrågor: 1. Vilka problem finns i gränssnittet mellan parterna? Vad beror problemen på och vilka konsekvenser kan de få? Vi bedömer att vården för svårt sjuka, icke palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och hemsjukvården har brister. Vården ges av parallella organisationer för dessa patienter och bedöms varken vara patientorienterad eller resurseffektiv i tillräckligt hög grad. Vi bedömer även att tröskelprincipen 2 endast i begränsad utsträckning fungerar som gränssnitt mellan hemsjukvård och vård på vårdcentral. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun aktivt verkar för att det nya avtalet gällande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner tydliggör ansvarsfördelning för basal palliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun genomför en granskning av samarbetet mellan ASIH och hemsjukvården ca tolv månader efter att det nya avtalet trätt i kraft. 1 Avancerad sjukvård i hemmet 2 Enligt Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne innebär tröskelprincipen att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till av regionen finansierad primärvård har Region Skåne vårdansvaret. 3 15

16 2. Finns samverkansavtal mellan kommunerna och Regionen? Finns regionala och lokala vårdprogram? Hur tillses och utvärderas att dessa dokument följs? Det finns samverkansavtal mellan Region Skåne och Ängelholms kommun. Vi bedömer att Ängelholms kommun följer befintliga avtal och har aktuella och relevanta styrdokument för verksamheten. Avtal och styrdokument följs upp kontinuerligt både internt i kommunen och i samverkan med Region Skåne. 3. Är ansvarsfördelningen tydlig när det gäller vem som ansvarar för olika insatser? Är betalningsansvaret tydligt? Vi bedömer att befintliga avtal inte är tillräckligt tydliga gällande ansvarsfördelning för svårt sjuka, icke palliativa, patienter som är i behov av både hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet. Vi bedömer att befintliga avtal är tydliga gällande betalningsansvar. 4. Hur fungerar informationsöverföringen mellan verksamhetens olika delar (sjukhus, primärvård, kommun)? Vi bedömer att informationsöverföringen mellan vårdgivarna i denna granskning är bristfällig gällande hantering av medicinsk information på individnivå. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun i samarbete med Region Skåne utarbetar säkerställda rutiner för informationsöverföring. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun aktivt medverkar i NPÖ 3 som konsument i systemet och under 2014 även blir producent. 5. Hur sker arbetet för att minska undvikbar slutenvård? Vi bedömer att Ängelholms kommun bedriver ett strategiskt arbete för att undvika att hemsjukvårdens patienter tar sig till slutenvården i onödan. Projektet Hälsostaden Ängelholm bedömer vi vara ett pilotprojekt som är intressant ur ett nationellt perspektiv gällande arbetet med att vårda på rätt vårdnivå. Vi bedömer att det finns utvecklingspotential i samarbete med ASiH gällande avancerad kurativ 4 hemsjukvård. Vi rekommenderar Ängelholms kommun att fortsätta vara involverade och aktiva i projektet Hälsostaden. Vi rekommenderar Ängelholms kommun att i större utsträckning samarbeta med ASIH om kurativa insatser gällande de av SKL definierade riskpatienterna med diagnoserna anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kärlkramp, blödande magsår, epileptiska anfall, inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron-näsahalsinfektioner. 6. Hur många korttidsplatser finns i kommunerna och hur påverkas sjukhusvården av tillgången på korttidsplatser? Ängelholms kommun har 24 korttidsplatser och vi bedömer att kommunen dimensionerat antalet platser väl. Genom projektarbetet i Hälsostaden Ängelholm pågår ett utvecklingsarbete hur korttidsplatserna skall användas och i projektet finns ytterligare 17 korttidsplatser. Vi bedömer att det trots detta kan finnas risk för att slutenvården påverkas av kommunens tillgång på korttidsplatser Botande, läkande enligt Svenska Akademins Ordbok 4 16

17 7. Är vården likvärdig avseende resurser i länet och vilken ASIH erbjuds i olika delar av Skåne? Granskning av Ängelholms kommun och samarbete med ASIH omfattar inte denna revisionsfråga. I granskningens huvudrapport besvaras frågan. 8. Hur tillses att berörd personal har tillräcklig kompetens? Förekommer gemensamma utbildningsinsatser mellan kommunens och Regionens personal? Vi bedömer att Ängelholms kommun bedriver ett strategiskt arbete med att säkerställa att legitimerad personal inom hemsjukvården har rätt kompetens bl a genom internutbildningar samt utbildningssamarbete med primärvårdsläkare enligt avtal. 9. Förekommer individuell vårdplan enligt HSL 5 och SoL 6 och finns rutiner för vem som skall sammankalla till upprättandet, hur dokumentationen skall se ut samt hur uppföljning/utvärdering skall ske? Vi bedömer att det finns bra rutiner och hög ambitionsnivå gällande genomförande av samordnad individuell vårdplanering (SIP). Vi bedömer däremot att upprättande av SIP sällan sker med patienter inom hemsjukvården. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun påskyndar införandet av SIP i samarbete primärvården. 10. Hur fungerar vårdplaneringen och utskrivningen från slutenvården? Vilken är primärvårdens roll? Vi bedömer att det finns bra rutiner för vårdplanering. Genom användning av IT-systemet för samordnad vårdplanering (SVPL-IT) säkerställs genomförande av vårdplanering inom slutenvården inför övertagande av medicinskt ansvar till primärvård och hemsjukvård. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun ser över möjligheten att genom samarbete och eventuella avtalsförhandlingar med Region Skåne använda SVPL-IT för ytterligare tjänster. 11. Hur utvärderas verksamheten på region- respektive kommunnivå? Görs gemensam utvärdering av verksamheten? Vi bedömer att Ängelholms kommun systematiskt arbetar med utvärdering av verksamheten genom internkontroll och patientsäkerhetsberättelse. Däremot bedömer vi att det inte genomförs någon gemensam utvärdering av verksamheterna inom hemsjukvård och ASIH i samverkan med Region Skåne. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun att initierar ett gemensamt utvärderingsarbete med Region Skåne gällande området hemsjukvård och ASIH. 5 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 6 Socialtjänstlagen (SoL) 5 17

18 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommuner och landsting har enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldighet att samverka om vården och omsorgen om de äldre. Detta har fastslagits i båda lagarna genom en likalydande paragraf som trädde i kraft Av denna paragraf framgår att när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården skall kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan (HSL 3f SoL 2 kap 7). Möjligheterna att ge avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) har ökat på senare år och inneburit att fler äldre kan bo kvar hemma längre och att vårdtiderna i slutenvården har förkortats. För att få ett underlag för att bedöma hur Region Skåne och kommunerna samverkar om hemsjukvård/asih har beslut fattats av att genomföra en granskning av området inom ramen för samverkan mellan Regions Skånes revisorer och respektive kommuns revisorer Syfte och avgränsning Granskningen skall, utifrån ett styr- och brukarperspektiv, ge revisorerna underlag för att bedöma hur Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende hemsjukvård/asih och vilka gemensamma insatser som görs. Granskningen skall lyfta fram områden där samarbetet fungerar bra och ger förväntat resultat men även områden där samverkan behöver förbättras eller inte förekommer. Särskilt fokus skall läggas på de skillnader som finns i olika delar av Skåne både på kommunal och på regional nivå. Granskningen skall även översiktligt ta upp det gemensamma arbetet med demenssjukvård och äldre multisjuka samt följa upp de iakttagelser som gjordes i granskningen av palliativ vård kommuner inom Regionen skall analyseras djupare; Bromölla, Burlöv, Kristianstad, Skurup, Staffanstorp, Ystad, Ängelholm och Östra Göinge. En rapport för varje kommun skall upprättas, och då visa hur arbetet sker på lokal nivå, återge kommunspecifika förhållanden och vilken samverkan som sker med Regionens olika verksamheter i den enskilda kommunen. Därtill skall en regionrapport upprättas som visar hur primärvården och sjukhusen samverkar med kommunerna och om det finns skillnader i olika delar av Skåne Revisionsfrågor Förutom vad som angivits ovan har granskningen utgått från följande frågor: 1. Vilka problem finns i gränssnittet mellan parterna? Vad beror problemen på och vilka konsekvenser kan de få? 2. Finns samverkansavtal mellan kommunerna och Regionen? Finns regionala och lokala vårdprogram? Hur tillses och utvärderas att dessa dokument följs? 3. Är ansvarsfördelningen tydlig när det gäller vem som ansvarar för olika insatser? Är betalningsansvaret tydligt? 4. Hur fungerar informationsöverföringen mellan verksamhetens olika delar (sjukhus, primärvård, kommun)? 5. Hur sker arbetet för att minska undvikbar slutenvård? 6 18

19 6. Hur många korttidsplatser finns i kommunerna och hur påverkas sjukhusvården av tillgången på korttidsplatser? 7. Är vården likvärdig avseende resurser i länet och vilken ASIH erbjuds i olika delar av Skåne? 8. Hur tillses att berörd personal har tillräcklig kompetens? Förekommer gemensamma utbildningsinsatser mellan kommunens och regionens personal? 9. Förekommer individuell vårdplan enligt HSL och SoL och finns rutiner för vem som skall sammankalla till upprättandet, hur dokumentationen skall se ut samt hur uppföljning/utvärdering skall ske? 10. Hur fungerar vårdplaneringen och utskrivningen från slutenvården? Vilken är primärvårdens roll? 11. Hur utvärderas verksamheten på region- respektive kommunnivå? Görs gemensam utvärdering av verksamheten? Nedanstående följdfrågor omfattas även av granskningen: 12. Ges vården på rätt nivå finns det äldre inom primär-/slutenvård som istället skulle kunna vårdas hemma samt finns det äldre som idag vårdas hemma som istället borde vårdas inom primär-/slutenvård? 13. Fungerar vårdtagarmedverkan på ett tillfredsställande sätt? 14. Vilka effekter kan noteras för patienterna om organisation och ansvarsroller inte fungerar som det är tänkt? 15. Vilka styrdokument/handlingsplaner finns hos de olika aktörerna och hur följs insatserna upp? 16. Arbetar berörda aktörer inom region och kommuner med ständig förbättring och i så fall, finns det tillfredsställande verktyg för mätning och uppföljning? 17. Görs riskanalyser och avvikelserapportering i tillräcklig omfattning? 18. Hur ser omhändertagandet av äldre i Region Skåne och Skånes kommuner ut jämfört med övriga riket och vilka resultatskillnader finns? 19. Hur tar Region Skåne och Skånes kommuner till sig den allt växande forskningen och utvecklingen som finns inom äldre- och hemsjukvård? 20. Utnyttjar man inom äldrevården och framför allt hemsjukvården moderna hjälpmedel och IT-lösningar i tillfredsställande omfattning? 2.4. Metod och revisionskriterier Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier, intervjuer och datainsamling. Intervjuer Intervjuer har genomförts i Ängelholm enligt en i förväg fastställd intervjumall. Nio personer har intervjuats via fysiska möten. Följande yrkeskategorier har medverkat: medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering, projektledare Senior Alert, distriktssköterska, sjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Förteckning över intervjuade personer återfinns i bilaga

20 Granskning av avtal och styrdokument Befintliga avtal och styrdokument gällande Ängelholms kommun och samverkan med ASIH har granskats. Förteckning över avtal och styrdokument finns i bilaga 2. Datainsamling För nationella jämförelser gällande omhändertagandet av äldre i Region Skåne och Skånes kommuner har sökningar gjorts i Kommun- och Landstingsdatabasen (www.kolada.se) som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser. För att ta fram kompletterande jämförelsedata har en datainsamling genomförts baserad på en årlig utvärdering av FoU- Sörmland gällande hemsjukvården i Södermanlands kommuner. Revisionskriterier De bedömningskriterier som utgjort grunden för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar är i denna granskning främst: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Socialtjänstlag (2001:453) Patientsäkerhetslag (2010:659) Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6) Äldreomsorgens nationella värdegrund ett vägledningsmaterial (Socialstyrelsen, 2012) Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre (Socialstyrelsen, 2011) Värdegrunden i Socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) Kvalitetssystem inom omsorgerna för äldre och funktionshindrade (SOSFS 1998:8) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunernas hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:10) Underlag för gränssnitt Kommunförbundet Skåne & Region Skåne (2012) Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne (2009) Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (Kommunförbundet & Region Skåne 2009) WHO:s definition av palliativ vård (2002) Hjälpmedelsinstitutets rapport till regeringen Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen - En kartläggning av samtliga Sveriges kommuner (2012) Regionala och kommunspecifika riktlinjer som berör och är avgörande för det granskade området. Övriga lagar och förordningar som berör och är avgörande för det granskade området Projektorganisation Projektledare från Revisionskontoret var revisorerna Greger Nyberg och Jan-Åke Leijon. Från Helseplan var Pär Ahlborg projektledare och konsulterna Bengt Andersson och Nils Rydmarker var involverade i arbetet. Marie Öberg Lindevall var intern kvalitetsansvarig på Helseplan. 8 20

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ärendeförteckning 14-28

Ärendeförteckning 14-28 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 14-28 14 Mötet öppnas 15 Justeringsperson 16 Fastställa dagordningen 17 Inkomna/avsända handlingar 18 Revisionens egen budgetuppföljning 19 Minnesanteckningar

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2013

Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2013 Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2013 Burlövs kommun 18 mars 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte, metod och avgränsningar Bakgrund Uppföljning är ett av nyckelmomenten i revisorernas

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Motala kommun Kerstin Karlstedt December 2012 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 4.1. Servicegaranti... 7 4.2.

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i När den ena handen vet vad den andra gör När dem Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Östergötland När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer