KALLELSE Socialnämnden Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse"

Transkript

1 KALLELSE Socialnämnden SN Kallelse 1

2 KALLELSE Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Jan-Olof Sewring Ordförande Elisabeth Alm Sekreterare Ärenden 1 Närvaroförteckning 2 Dag och tid för justering 3 Val av protokolljusterare 4 Upplysningar 5 Budgetuppföljning per den 30 november /45 6 Ratten - kvalitets- och målstyrningsarbete 2014/91 7 Förslag till yttrande över granskning av hemsjukvård - avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 8 Den kommunala äldreomsorgens anpassningsåtgärder i samband med införandet av SOSFS 2012: / / Utvärdering socialjouren hösten / Uppföljning av beredskapschef inom socialförvaltningen 2014/ Uppföljning av remisser 2014/ Redovisning av delegeringsbeslut 2014/

3 KALLELSE Socialnämnden 13 Anmälningsärenden - allmänna 2014/ Anmälningsärenden - enskilda 15 Enskilt ärende familjerätten 16 Urvalsärenden 17 Övrigt 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott SNAU Dnr SN 2014/181 Förslag till svar på revisorernas granskning av hemsjukvård - avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ärendebeskrivning En granskning av området hemsjukvård/avancerad vård i hemmet har utförts av Region Skånes och kommunens revisorer. Granskning har utförts med den övergripande frågeställningen huruvida Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende/asih och vilka gemensamma insatser som utförs. Med anledning av de synpunkter som framförts i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 17 november Svar på synpunkter som framförts av revisorerna. Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna redovisningen av pågående aktiviteter som svar till revisionen samt att godkänna redovisningen av planerade aktiviteter som svar till revisionen. Beslutet expedieras till: socialnämnden akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 4

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer SN 2014/181 Verksamhetsutvecklare Lena Östholm Socialnämnden Svar till revisorerna gällande analys av Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ärendebeskrivning En granskning av området hemsjukvård/avancerad vård i hemmet har utförts av Region Skånes och kommunens revisorer. Granskning har utförts med den övergripande frågeställningen huruvida Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende/asih och vilka gemensamma insatser som utförs. Med anledning av de synpunkter som framförts i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 17 november Bilaga 1: Svar på synpunkter som framförts av revisorerna Bilaga 2: Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Utredning Ärendet har beretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklaren inom äldreomsorgen utefter revisionens kommentarer. Redovisning sker av revisionens kommentarer och verksamhetens pågående och planerade aktiviteter utefter revisionens frågeställningar. Se bilaga ett (1). Revisionens granskning med kommentarer och föreslagna rekommendationer är bearbetade enligt vad som framkommer i bilaga ett (1) En del aktiviteter är påbörjade medan andra är planerade. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna redovisningen av pågående aktiviteter som svar till revisionen samt att godkänna redovisningen av planerade aktiviteter som svar till revisionen. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 5

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer SN 2014/181 Sergio Garay socialchef Annika Ulfström verksamhetschef Beslutet expedieras till: Revisionen Kommunstyrelsen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 6

7 BILAGA 1 1 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska Verksamhetsutvecklare Lena Östholm Socialnämnden Sammanställning av pågående och planerade aktiviteter utefter revisionens granskning av hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Sammanställning Frågeställning: Vilka problem finns i gränssnittet mellan parterna? Vad beror problemen på och vilka konsekvenser kan de få? Kommentar: Vi bedömer att vården för svårt sjuka, icke palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och hemsjukvården har brister. Vården ges av parallella organisationer för dessa patienter och bedöms varken vara patientorienterad eller resurseffektiv i tillräckligt hög grad. Vi bedömer även att tröskelprincipen endast i begränsad utsträckning fungerar som gränssnitt mellan hemsjukvård och vård på vårdcentral. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun aktivt verkar för att det nya avtalet gällande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner tydliggör ansvarsfördelning för basal palliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter. Pågående aktiviteter: Nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne är representerade i arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram underlaget till det nya HSL avtalet mellan Region Skåne och de 33 skånska kommunerna. Ängelholms kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska deltar varje månad i Nätverket för Medicinskt ansvariga sjusköterskor. I detta nätverk utförs uppföljningar av gemensamma frågeställningar bl a rörande samarbete med ASIH och förtydligande av innebörden av basal respektive avancerad hemsjukvård. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun genomför en granskning av samarbetet mellan ASIH och hemsjukvården ca tolv månader efter att det nya avtalet trätt i kraft. Planerade aktiviteter: Medicinsk ansvarig sjuksköterska kommer att samordna möte med representanter från ASIH för gemensam uppföljning och planering av det lokal förbättringsarbetet. Frågeställning: Hur fungerar informationsöverföringen mellan verksamhetens olika delar (sjukhus, primärvård, kommun) Kommentar: Vi bedömer att informationsöverföringen mellan vårdgivarna i denna Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 7

8 BILAGA 1 2 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska granskning är bristfällig gällande hantering av medicinsk information på individnivå. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun i samarbete med Region Skåne utarbetar säkerställda rutiner för informationsöverföring. Pågående aktiviteter: Det utarbetade verktyget för informationsöverföring i samband med utskrivning från slutenvård och i syfte att tre huvudmän ska kommunicera kring den gemensamma patienten är Samordnad Vårdplanering IT (SVPL- IT), ett elektroniskt verktyg. Informationsöverföring via fax tillämpas enbart vid störningar (reservrutin) eller vid överföring av dokumenttill annan vårdgivare. Ängelholms kommun deltar i ett utvecklingsarbete av reservrutinen för SVPLprocessen. Arbetet med den nationella patientöversikten förväntas bidra med ett minskat behov av informationsöverföring via fax. Läkemedelslistor tillhör också dokument som faxas. Ökat antal dosdisponerade läkemedel minskar antalet faxade läkemedelslistor då dessa hanteras elektroniskt.. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun aktivt medverkar i NPÖ som konsument i systemet och under 2014 även blir producent. Pågående aktiviteter: Inom området informationsöverföring har ett arbete pågått under en längre tid. Den 1:a november blir Ängelholms kommun producent detta innebär att behörig personal inom landsting och primärvård kommer kunna ta del av patientens hälso- och sjukvårdsjournal inom kommunen. Sedan en längre tid tillbaka är kommunen konsument detta innebär att hälso-och sjukvårdspersonalen inom kommunen kan ta del av patientens journal inom landsting och primärvård. Dessa åtgärder säkerställer informationsöverföring mellan vårdgivare. Frågeställning Hur sker arbetet för att minska undvikbar slutenvård? Vi bedömer att Ängelholms kommun bedriver ett strategiskt arbete för att undvika att hemsjukvårdens patienter tar sig till slutenvården i onödan. Projektet Hälsostaden Ängelholm bedömer vi vara ett pilotprojekt som är intressant ur ett nationellt perspektiv gällande arbetet med att vårda på rätt vårdnivå. Vi bedömer att det finns utvecklingspotential i samarbete med ASIH gällande avancerad kurativ hemsjukvård. Vi rekommenderar Ängelholms kommun att fortsätta vara involverade och aktiva i projektet Hälsostaden. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun i större utsträckning samarbetar med ASIH om kurativa insatser gällande de av SKL definierade riskpatienterna med diagnoserna anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kärlkramp, blödande magsår, epileptiska anfall, inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron-näsa-halsinfektioner. Pågående aktiviteter: Ängelholm deltar aktivt i ett samarbete inom projekt Hälsostaden. Inom detta samarbete sker en nära samverkan inom området undvikbar slutenvård genom Hälsostadens mobila akutteam. Detta team består av läkare och från primärvården och sjuksköterskor från Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 8

9 BILAGA 1 3 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska kommun, primärvård och landsting, en läkare och två sjuksköterskor tjänstgör per dag. De utför hembesök till de som är i behov av akutvård men som bedöms kunna stanna kvar i hemmet. Idag bedrivs detta projekt på halvtid men efter lyckade resultat planeras detta från och med januari ökas upp till heltid i utökad form med utökad målgrupp. ASIH deltar idag i denna planerande utökning för samverkan och säkerställande av gränsdragningar. Frågeställning Förekommer individuell vårdplan enligt HSL och SoL och finns rutiner för vem som skall sammankalla till upprättandet, hur dokumentationen skall se ut samt hur uppföljning/ utvärdering skall ske? Kommentarer: Vi bedömer att det finns bra rutiner och hög ambitionsnivå gällande genomförande av samordnad individuell vårdplanering (SIP). Vi bedömer däremot att upprättande av SIP sällan sker med patienter inom hemsjukvården. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun påskyndar införandet av SIP i samarbete med primärvården. Pågående aktiviteter: Arbetet pågår centralt gällande det nya Hälso-och sjukvårdsavtalet. Uppföljning av arbetet med samordnad individuell vårdplanering (SIP) inom hemsjukvården visar att antalet genomförda SIP har ökat under det senaste halvåret. Uppföljning av antalet genomförda SIP kommer fortsatt att följas per enhet och redovisas i egenkontrollen och i patientsäkerhetsberättelsen. Frågeställning Hur fungerar vårdplaneringen och utskrivningen från slutenvården? Vilken är primärvårdens roll? Kommentarer: Vi bedömer att det finns bra rutiner för vårdplanering. Genom användning av IT-systemet för samordnad vårdplanering (SVPL-IT) säkerställs genomförande av vårdplanering inom slutenvården inför övertagande av medicinskt ansvar till primärvård och hemsjukvård. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun ser över möjligheten att genom samarbete och eventuella avtalsförhandlingar med Region Skåne använda SVPL-IT för ytterligare tjänster. Pågående aktiviteter: Ängelholms kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska deltar i Nätverket för Medicinskt ansvariga sjukköterskor som en planerar en utveckling av e-tjänster. SVPL IT flyttats till en annan webb plats, mina vårdkontakter, och utökats med SIP tjänst. Frågeställning Hur utvärderas verksamheten på region- respektive kommunnivå? Görs gemensam utvärdering av verksamheten? Kommentarer: Vi bedömer att Ängelholms kommun systematiskt arbetar med utvärdering av verksamheten genom internkontroll och patientsäkerhetsberättelse. Däremot bedömer vi Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 9

10 BILAGA 1 4 (4) Diarienummer SN 214/181 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarzyna Wisniewska att det inte genomförs någon gemensam utvärdering av verksamheterna inom hemsjukvård och ASIH i samverkan med Region Skåne. Rekommendationer: Att Ängelholms kommun att initierar ett gemensamt utvärderingsarbete med Region Skåne gällande området hemsjukvård och ASIH. Pågående aktiviteter: Nätverket för Medicinskt ansvariga sjuksköterska i Nordvästra Skåne träffar regelbundet representanter från ASIH för uppföljning och utveckling/förbättring av samverkan kring gemensamma processer. Ängelholms kommun har för avsikt att anordna möte med ASIH för uppföljning/förbättring av processer på lokal nivå. Sergio Garay Socialchef Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 10

11 Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Vi har tillsammans med Region Skåne och kommunerna Bromölla, Burlöv, Kristianstad, Skurup, Staffanstorp, Ystad och Östra Göinge deltagit i en gemensam granskning av samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård o je,,et (ASIH). Region Skåne hart gjort upphandlingen och uppdraget har gjorts av helseplan. Revisorerna har vid sammanträde beslutat anta föreliggande revisionsrapport såsom sin egen. Rapporten överlämnas härmed till kommunfullmäktige för kännedom samt till kommunstyrelsen och socialnämnden. Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden senast den 31 oktober Ängelholms kommuns revisorer Birgitta Johansson sammankallande Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 11

12 Elisabeth Alm Från: Skickat: Till: Ämne: Birgitta Johansson den 27 oktober :47 Elisabeth Alm Re: Önskemål om ytterligare förlängning av remisstid Hej Elisabeth, det går bra. Med vänlig hälsning Birgitta Johansson From: Elisabeth Alm Sent: Monday, October 27, :39PM To: Subject: Önskem~l om ytterligare förlängning av remisstid Hej Birgitta! Socialförvaltningen har tidigare fått förlängd svarstid till och med den 28 november i ärendet "Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)". Handläggarna har önskemål om ytterligare förlängning av remisstiden, till och med den 1 O december. Är det möjligt att få förlängt till dess? Med vänlig hälsning AN(;EI.HllUIS KO~n11:N Elisabeth Alm Nämndsekreterare Socialförvaltningen Ängelholms kommun, Ängelholm l l 12

13 Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Pär Ahlborg Bengt Andersson Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården Stockholm tel helseplan.se 13

14 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Metod och revisionskriterier Projektorganisation Iakttagelser, bedömningar och slutsatser Iakttagelser: Styrdokument och avtal Slutsatser: Avtal och styrdokument Iakttagelser: Informationsöverföring och vårdplanering Slutsatser: Informationsöverföring och vårdplanering Iakttagelser: Vård på rätt nivå Slutsatser: Vård på rätt nivå Iakttagelser: Kompetens, utvärdering och utveckling Slutsatser: Kompetens, utvärdering och utveckling Iakttagelser: Riskanalys och avvikelserapportering Slutsatser: Riskanalys och avvikelserapportering Iakttagelser: Jämförelser statistik och IT-lösningar Slutsatser: Jämförelser statistik och IT-lösningar Bilaga 1 - Intervjuförteckning Bilaga 2 - Förteckning över avtal och styrdokument Bilaga 3 - Nyckeltal åtta Skånekommuner och nio Sörmlandskommuner Bilaga 4 Nyckeltal från

15 1. Sammanfattning Den övergripande revisionsfrågan i denna granskning har varit huruvida Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende hemsjukvård/asih 1 och vilka gemensamma insatser som görs. VI bedömer att ASIH och kommunerna samverkar när det gäller vårdplanering. Samordnad individuell planering (SIP) genomförs alltid för patienter där hemsjukvården har gemensamt ansvar med ASIH. Informationsöverföring mellan hemsjukvård och ASIH är bristfällig gällande säker hantering av medicinsk information på individnivå. Vi bedömer att vården av svårt sjuka, icke palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och kommunens hemsjukvård har brister. Vården ges av parallella organisationer för dessa patienter. Detta kan upplevas som förvirrande för patienten och främjar inte en sammanhållen vård. Vi rekommenderar att Region Skåne och Skånes kommuner säkerställer att det nya avtalet gällande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner tydliggör ansvarsfördelning för basal palliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter. Vi rekommenderar att regiongemensamma riktlinjer vad gäller former för uppföljning av samverkansavtalen tas fram. Vi rekommenderar att Region Skåne i samarbete med Skånes kommuner utarbetar säkerställda rutiner för informationsöverföring. Vi rekommenderar att Region Skåne genomför en granskning av samarbetet mellan ASIH och kommunernas hemsjukvård ca tolv månader efter att det planerade gränssnittsavtalet trätt i kraft. Revisionsfrågor: 1. Vilka problem finns i gränssnittet mellan parterna? Vad beror problemen på och vilka konsekvenser kan de få? Vi bedömer att vården för svårt sjuka, icke palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och hemsjukvården har brister. Vården ges av parallella organisationer för dessa patienter och bedöms varken vara patientorienterad eller resurseffektiv i tillräckligt hög grad. Vi bedömer även att tröskelprincipen 2 endast i begränsad utsträckning fungerar som gränssnitt mellan hemsjukvård och vård på vårdcentral. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun aktivt verkar för att det nya avtalet gällande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner tydliggör ansvarsfördelning för basal palliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun genomför en granskning av samarbetet mellan ASIH och hemsjukvården ca tolv månader efter att det nya avtalet trätt i kraft. 1 Avancerad sjukvård i hemmet 2 Enligt Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne innebär tröskelprincipen att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till av regionen finansierad primärvård har Region Skåne vårdansvaret. 3 15

16 2. Finns samverkansavtal mellan kommunerna och Regionen? Finns regionala och lokala vårdprogram? Hur tillses och utvärderas att dessa dokument följs? Det finns samverkansavtal mellan Region Skåne och Ängelholms kommun. Vi bedömer att Ängelholms kommun följer befintliga avtal och har aktuella och relevanta styrdokument för verksamheten. Avtal och styrdokument följs upp kontinuerligt både internt i kommunen och i samverkan med Region Skåne. 3. Är ansvarsfördelningen tydlig när det gäller vem som ansvarar för olika insatser? Är betalningsansvaret tydligt? Vi bedömer att befintliga avtal inte är tillräckligt tydliga gällande ansvarsfördelning för svårt sjuka, icke palliativa, patienter som är i behov av både hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet. Vi bedömer att befintliga avtal är tydliga gällande betalningsansvar. 4. Hur fungerar informationsöverföringen mellan verksamhetens olika delar (sjukhus, primärvård, kommun)? Vi bedömer att informationsöverföringen mellan vårdgivarna i denna granskning är bristfällig gällande hantering av medicinsk information på individnivå. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun i samarbete med Region Skåne utarbetar säkerställda rutiner för informationsöverföring. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun aktivt medverkar i NPÖ 3 som konsument i systemet och under 2014 även blir producent. 5. Hur sker arbetet för att minska undvikbar slutenvård? Vi bedömer att Ängelholms kommun bedriver ett strategiskt arbete för att undvika att hemsjukvårdens patienter tar sig till slutenvården i onödan. Projektet Hälsostaden Ängelholm bedömer vi vara ett pilotprojekt som är intressant ur ett nationellt perspektiv gällande arbetet med att vårda på rätt vårdnivå. Vi bedömer att det finns utvecklingspotential i samarbete med ASiH gällande avancerad kurativ 4 hemsjukvård. Vi rekommenderar Ängelholms kommun att fortsätta vara involverade och aktiva i projektet Hälsostaden. Vi rekommenderar Ängelholms kommun att i större utsträckning samarbeta med ASIH om kurativa insatser gällande de av SKL definierade riskpatienterna med diagnoserna anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kärlkramp, blödande magsår, epileptiska anfall, inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron-näsahalsinfektioner. 6. Hur många korttidsplatser finns i kommunerna och hur påverkas sjukhusvården av tillgången på korttidsplatser? Ängelholms kommun har 24 korttidsplatser och vi bedömer att kommunen dimensionerat antalet platser väl. Genom projektarbetet i Hälsostaden Ängelholm pågår ett utvecklingsarbete hur korttidsplatserna skall användas och i projektet finns ytterligare 17 korttidsplatser. Vi bedömer att det trots detta kan finnas risk för att slutenvården påverkas av kommunens tillgång på korttidsplatser Botande, läkande enligt Svenska Akademins Ordbok 4 16

17 7. Är vården likvärdig avseende resurser i länet och vilken ASIH erbjuds i olika delar av Skåne? Granskning av Ängelholms kommun och samarbete med ASIH omfattar inte denna revisionsfråga. I granskningens huvudrapport besvaras frågan. 8. Hur tillses att berörd personal har tillräcklig kompetens? Förekommer gemensamma utbildningsinsatser mellan kommunens och Regionens personal? Vi bedömer att Ängelholms kommun bedriver ett strategiskt arbete med att säkerställa att legitimerad personal inom hemsjukvården har rätt kompetens bl a genom internutbildningar samt utbildningssamarbete med primärvårdsläkare enligt avtal. 9. Förekommer individuell vårdplan enligt HSL 5 och SoL 6 och finns rutiner för vem som skall sammankalla till upprättandet, hur dokumentationen skall se ut samt hur uppföljning/utvärdering skall ske? Vi bedömer att det finns bra rutiner och hög ambitionsnivå gällande genomförande av samordnad individuell vårdplanering (SIP). Vi bedömer däremot att upprättande av SIP sällan sker med patienter inom hemsjukvården. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun påskyndar införandet av SIP i samarbete primärvården. 10. Hur fungerar vårdplaneringen och utskrivningen från slutenvården? Vilken är primärvårdens roll? Vi bedömer att det finns bra rutiner för vårdplanering. Genom användning av IT-systemet för samordnad vårdplanering (SVPL-IT) säkerställs genomförande av vårdplanering inom slutenvården inför övertagande av medicinskt ansvar till primärvård och hemsjukvård. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun ser över möjligheten att genom samarbete och eventuella avtalsförhandlingar med Region Skåne använda SVPL-IT för ytterligare tjänster. 11. Hur utvärderas verksamheten på region- respektive kommunnivå? Görs gemensam utvärdering av verksamheten? Vi bedömer att Ängelholms kommun systematiskt arbetar med utvärdering av verksamheten genom internkontroll och patientsäkerhetsberättelse. Däremot bedömer vi att det inte genomförs någon gemensam utvärdering av verksamheterna inom hemsjukvård och ASIH i samverkan med Region Skåne. Vi rekommenderar att Ängelholms kommun att initierar ett gemensamt utvärderingsarbete med Region Skåne gällande området hemsjukvård och ASIH. 5 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 6 Socialtjänstlagen (SoL) 5 17

18 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommuner och landsting har enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldighet att samverka om vården och omsorgen om de äldre. Detta har fastslagits i båda lagarna genom en likalydande paragraf som trädde i kraft Av denna paragraf framgår att när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården skall kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan (HSL 3f SoL 2 kap 7). Möjligheterna att ge avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) har ökat på senare år och inneburit att fler äldre kan bo kvar hemma längre och att vårdtiderna i slutenvården har förkortats. För att få ett underlag för att bedöma hur Region Skåne och kommunerna samverkar om hemsjukvård/asih har beslut fattats av att genomföra en granskning av området inom ramen för samverkan mellan Regions Skånes revisorer och respektive kommuns revisorer Syfte och avgränsning Granskningen skall, utifrån ett styr- och brukarperspektiv, ge revisorerna underlag för att bedöma hur Skånes kommuner och Region Skåne samverkar avseende hemsjukvård/asih och vilka gemensamma insatser som görs. Granskningen skall lyfta fram områden där samarbetet fungerar bra och ger förväntat resultat men även områden där samverkan behöver förbättras eller inte förekommer. Särskilt fokus skall läggas på de skillnader som finns i olika delar av Skåne både på kommunal och på regional nivå. Granskningen skall även översiktligt ta upp det gemensamma arbetet med demenssjukvård och äldre multisjuka samt följa upp de iakttagelser som gjordes i granskningen av palliativ vård kommuner inom Regionen skall analyseras djupare; Bromölla, Burlöv, Kristianstad, Skurup, Staffanstorp, Ystad, Ängelholm och Östra Göinge. En rapport för varje kommun skall upprättas, och då visa hur arbetet sker på lokal nivå, återge kommunspecifika förhållanden och vilken samverkan som sker med Regionens olika verksamheter i den enskilda kommunen. Därtill skall en regionrapport upprättas som visar hur primärvården och sjukhusen samverkar med kommunerna och om det finns skillnader i olika delar av Skåne Revisionsfrågor Förutom vad som angivits ovan har granskningen utgått från följande frågor: 1. Vilka problem finns i gränssnittet mellan parterna? Vad beror problemen på och vilka konsekvenser kan de få? 2. Finns samverkansavtal mellan kommunerna och Regionen? Finns regionala och lokala vårdprogram? Hur tillses och utvärderas att dessa dokument följs? 3. Är ansvarsfördelningen tydlig när det gäller vem som ansvarar för olika insatser? Är betalningsansvaret tydligt? 4. Hur fungerar informationsöverföringen mellan verksamhetens olika delar (sjukhus, primärvård, kommun)? 5. Hur sker arbetet för att minska undvikbar slutenvård? 6 18

19 6. Hur många korttidsplatser finns i kommunerna och hur påverkas sjukhusvården av tillgången på korttidsplatser? 7. Är vården likvärdig avseende resurser i länet och vilken ASIH erbjuds i olika delar av Skåne? 8. Hur tillses att berörd personal har tillräcklig kompetens? Förekommer gemensamma utbildningsinsatser mellan kommunens och regionens personal? 9. Förekommer individuell vårdplan enligt HSL och SoL och finns rutiner för vem som skall sammankalla till upprättandet, hur dokumentationen skall se ut samt hur uppföljning/utvärdering skall ske? 10. Hur fungerar vårdplaneringen och utskrivningen från slutenvården? Vilken är primärvårdens roll? 11. Hur utvärderas verksamheten på region- respektive kommunnivå? Görs gemensam utvärdering av verksamheten? Nedanstående följdfrågor omfattas även av granskningen: 12. Ges vården på rätt nivå finns det äldre inom primär-/slutenvård som istället skulle kunna vårdas hemma samt finns det äldre som idag vårdas hemma som istället borde vårdas inom primär-/slutenvård? 13. Fungerar vårdtagarmedverkan på ett tillfredsställande sätt? 14. Vilka effekter kan noteras för patienterna om organisation och ansvarsroller inte fungerar som det är tänkt? 15. Vilka styrdokument/handlingsplaner finns hos de olika aktörerna och hur följs insatserna upp? 16. Arbetar berörda aktörer inom region och kommuner med ständig förbättring och i så fall, finns det tillfredsställande verktyg för mätning och uppföljning? 17. Görs riskanalyser och avvikelserapportering i tillräcklig omfattning? 18. Hur ser omhändertagandet av äldre i Region Skåne och Skånes kommuner ut jämfört med övriga riket och vilka resultatskillnader finns? 19. Hur tar Region Skåne och Skånes kommuner till sig den allt växande forskningen och utvecklingen som finns inom äldre- och hemsjukvård? 20. Utnyttjar man inom äldrevården och framför allt hemsjukvården moderna hjälpmedel och IT-lösningar i tillfredsställande omfattning? 2.4. Metod och revisionskriterier Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier, intervjuer och datainsamling. Intervjuer Intervjuer har genomförts i Ängelholm enligt en i förväg fastställd intervjumall. Nio personer har intervjuats via fysiska möten. Följande yrkeskategorier har medverkat: medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering, projektledare Senior Alert, distriktssköterska, sjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Förteckning över intervjuade personer återfinns i bilaga

20 Granskning av avtal och styrdokument Befintliga avtal och styrdokument gällande Ängelholms kommun och samverkan med ASIH har granskats. Förteckning över avtal och styrdokument finns i bilaga 2. Datainsamling För nationella jämförelser gällande omhändertagandet av äldre i Region Skåne och Skånes kommuner har sökningar gjorts i Kommun- och Landstingsdatabasen (www.kolada.se) som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser. För att ta fram kompletterande jämförelsedata har en datainsamling genomförts baserad på en årlig utvärdering av FoU- Sörmland gällande hemsjukvården i Södermanlands kommuner. Revisionskriterier De bedömningskriterier som utgjort grunden för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar är i denna granskning främst: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Socialtjänstlag (2001:453) Patientsäkerhetslag (2010:659) Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6) Äldreomsorgens nationella värdegrund ett vägledningsmaterial (Socialstyrelsen, 2012) Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre (Socialstyrelsen, 2011) Värdegrunden i Socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) Kvalitetssystem inom omsorgerna för äldre och funktionshindrade (SOSFS 1998:8) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunernas hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:10) Underlag för gränssnitt Kommunförbundet Skåne & Region Skåne (2012) Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne (2009) Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (Kommunförbundet & Region Skåne 2009) WHO:s definition av palliativ vård (2002) Hjälpmedelsinstitutets rapport till regeringen Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen - En kartläggning av samtliga Sveriges kommuner (2012) Regionala och kommunspecifika riktlinjer som berör och är avgörande för det granskade området. Övriga lagar och förordningar som berör och är avgörande för det granskade området Projektorganisation Projektledare från Revisionskontoret var revisorerna Greger Nyberg och Jan-Åke Leijon. Från Helseplan var Pär Ahlborg projektledare och konsulterna Bengt Andersson och Nils Rydmarker var involverade i arbetet. Marie Öberg Lindevall var intern kvalitetsansvarig på Helseplan. 8 20

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Ängelholms kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Pär Ahlborg Bengt Andersson Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Staffanstorps kommun Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Pär Ahlborg Bengt Andersson Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Region Skåne

Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Region Skåne , Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Region Skåne Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Pär Ahlborg Bengt Andersson Nils Rydmarker Helseplan Gamla Brogatan 30

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI- OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Äldre med sammansatta

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Antagen av Läns Lako 2014-02-14 Bakgrund I föreskriften Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Ärendeförteckning 14-28

Ärendeförteckning 14-28 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 14-28 14 Mötet öppnas 15 Justeringsperson 16 Fastställa dagordningen 17 Inkomna/avsända handlingar 18 Revisionens egen budgetuppföljning 19 Minnesanteckningar

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län PROMEMORIA 2011-10-05 Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2011-10-13 Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län Avsiktförklaring Kommunerna i Stockholms

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-11-15, kl 13:15-15:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren

Läs mer

och läkemedelshantering finns framtagen, se länk under referenser.

och läkemedelshantering finns framtagen, se länk under referenser. RIKTLINJE 1(5) Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Den här riktlinjen

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Förändringar av

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer