Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Naeimi Forsgren, Ulf Ask, Kristina Bäckström Tjänstgörande ersättare: Per-Anders Brännström, Nina Ask, Roger Sjögren Övriga närvarande Barbro Ternert kommunchef Anneli Markström kommunsekreterare Utses att justera Karl-Gustaf Lindström och Peter Manner Justeringens Förvaltningsbyggnaden kl plats och tid Underskrifter Sekreterare Anneli Markström Paragrafer: 134 Ordförande Rune Grankvist Justerande Karl-Gustaf Lindström Peter Manner Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet, Arvidsjaurs kommun Underskrift Anneli Markström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning Kf 134 Dnr 00439/ Avtal om mottagning av ensamkommande asylsökande barn Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 134 Ks 279 Dnr 00439/ Avtal om mottagning av ensamkommande asylsökande barn Migrationsverket uppmanar Sveriges kommuner att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Sedan kommunerna tog över ansvaret i juni 2006 har det gått mycket trögt att få fram platser. Sedan årsskiftet och fram till den 17 september har 846 ensamkommande barn och ungdomar ansökt om asyl. De flesta kommer från från Irak, Somalia, Afghanistan. Flertalet är pojkar i åldern år. Socialnämnden beslutade att återremittera ärendet. Ann-Sofi Levander, socialchef har utrett möjligheterna för Arvidsjaurs kommun att ta emot ensamkommande asylsökande barn och föreslår att socialnämnden yttrar sig positivt i frågan om avtalsskrivande. Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ingå avtal om mottagning av asylsökande ensamkommande barn under 2007 och Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå avtal om mottagning av asylsökande ensamkommande barn under 2007 och Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdeslista Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) Vänsterpartiet (v) 4 Centerpartiet (c) 3 Moderata Samlingspartiet (m) 3 Sammanträde: Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 Summa 31 Ledamot Närvaro Tjänstgörande ersättare Annette Rylén (v) X Britt-Inger Hedman (v) X Karl-Gustaf Lindström (s) X Kent Sundström (s) X Naeimi Forsgren (s) - Per-Anders Brännström Sture Boman (s) X Lars Häggström (m) X Ulf Ask (m) - Nina Ask Peter Manner (v) X Leif Enberg (v) X Britt Tåqvist (s) X Susanne Lindberg (s) X Dick Holmström (s) X Lena Karlsson (s) X Birger Lundberg (fp) X Ulf Starefeldt (m) X Tommy Hedkvist (s) X Karin Lindgren (s) X Tom Lundberg (s) X Peter Rydfjäll (s) X Henning Åhman (s) X Tommy Pettersson (s) X Bo Lundmark (c) X Kristina Bäckström (c) - Roger Sjögren Ulf Isaksson (s) X Marie Wikberg (s) X Jan-Olov Lundgren (s) X Jerry Johansson (s) X Sven-Olov Granlund (s) X Lotta Åman (s) X Rune Grankvist (s) X SUMMA 28 3 O m r ö s t n i n g Ja Nej Avst Ja Nej Avst

5 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Naeimi Forsgren, Ulf Ask, Kristina Bäckström Tjänstgörande ersättare: Per-Anders Brännström, Nina Ask, Roger Sjögren Övriga närvarande Barbro Ternert kommunchef Anneli Markström kommunsekreterare Karin Hellgren musiklärare 135 Lena Lindgren kulturarbetare 135 Utses att justera Karl-Gustaf Lindström och Peter Manner Justeringens Förvaltningsbyggnaden kl plats och tid Underskrifter Sekreterare Anneli Markström Paragrafer: Ordförande Rune Grankvist Justerande Karl-Gustaf Lindström Peter Manner Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet, Arvidsjaurs kommun Underskrift Anneli Markström Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning Kf 135 Kulturkvart Kf 136 Förtjänstutdelning 25 års arbete för Arvidsjaurs kommun Kf 137 Allmänhetens frågestund Kf 138 Delgivningar Kf 139 Dnr 00312/ Röstsammanräkning Kf 140 Dnr 00428/ Röstsammanräkning Kf 141 Dnr 00038/ Medborgarförslag Kf 142 Allmänpolitisk debatt "Balansen mellan män och kvinnor i de politiska organen. Balans 2007 utgiven av Jämställdhetsorganisationen i Norrbotten Kf 143 Dnr 00386/ Budget för VA-verksamheten 2008 Kf 144 Dnr 00387/ Budget för Avfallsverksamheten 2008 Kf 145 Dnr 00071/ Budgetäskande för år 2008 Revisorerna Kf 146 Dnr 00393/ Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Kf 147 Dnr 00374/ Delårsbokslut Kf 148 Dnr 00287/ Övergripande mål kommunfullmäktige - Nämndernas övergripande mål för verksamheten 2008 Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning Kf 149 Dnr 00372/ Investeringsbudget 2008 Kf 150 Dnr 00286/ Driftbudgetramar för 2008 ändringsförslag från nämnderna Kf 151 Dnr 00388/ Resultatbudget för 2008 Kf 152 Dnr 00389/ Finansieringsbudget för 2008 Kf 153 Dnr 00390/ Resultat- och balans- och finanseringsplan för Kf 154 Dnr 00391/ Utdebitering av kommunalskatt för 2008 Kf 155 Dnr 00268/ Tilläggsbudget 2007 Individ- och familjeomsorgen Kf 156 Dnr 00420/ Tilläggsbudget Sandbackaskolan Kf 157 Dnr 00399/ Felparkeringsavgifter inom Arvidsjaurs tätort Kf 158 Dnr 00294/ Ny galleria köpcentrum på kvarteret Lommen (Medborgarförslag) Kf 159 Dnr 00363/ Motion Inrättande av tillfälligt fullmäktigeutskott med anledning av aktuella ungdomsfrågor Kf 160 Dnr 00239/ Förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr Kf 161 Dnr 00373/ Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun Kf 162 Dnr 00407/ Hantering av över- och underskott under budgetperioden Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning Kf 163 Dnr 00408/ Hantering av tilläggsanslag efter fastställande av budget Kf 164 Dnr 00425/ Telefonpolicy för SAMSA Arjeplogs, Arvidsjaurs, Malå och Sorsele kommun Kf 165 Dnr 00438/ Sammanträdesplan år 2008 Kf 166 Dnr 00452/ Entledigande som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Kristina Johansson Kf 167 Dnr 00366/ Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i socialnämnden Eva Viklund Kf 168 Dnr 00380/ Entledigande som ersättare i socialnämnden Ann-Kristine Brännström Kf 169 Dnr 00453/ Ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Matti Kaistamaa Kf 170 Dnr 00453/ Ny ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB:s styrelse efter Matti Kaistamaa Kf 171 Dnr 00453/ Ny ordinarie ledamot i socialnämnden efter Matti Kaistamaa Kf 172 Dnr 00466/ Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2008 Kf 173 Dnr 00371/ Översyn av regelverk m.m. vid föreningars nyttjande av kommunens lokaler Kf 174 Dnr 00136/ Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ks 135 Kulturkvart Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde bjöd blockflöjtselever från 3:an på konsert tillsammans med lärarna Karin Hellgren och Lena Lindgren. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 136 Förtjänstutdelning 25 års arbete för Arvidsjaurs kommun Vid dagens sammanträde tackades de personer som under år 2007 uppnått en sammanhängande anställningstid av 25 år för Arvidsjaurs kommun. Det är 12 personer totalt och vid dagens sammanträde deltog 10 personer. Kommunalrådet Jerry Johansson tackade för deras insatser i kommunen och delade ut blommor till dem. Samtliga har möjligheten att få en present till ett värde av motsvarande 7% av gällande basbelopp. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 137 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige ajournerar sitt sammanträde för allmänhetens frågestund. Då inga frågor från allmänheten förekom återtogs sammanträdet. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

12 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 138 Delgivningar Till dagens sammanträde delges följande; Parti- och demokratiberedningens protokoll Parti- och demokratiberedningens protokoll Kommunfullmäktiges presidiums protokoll Skrivelse till Polisstyrelsen från kommunstyrelsen Balansen mellan män och kvinnor i de politiska organen. Balans 2007 utgiven av Jämställdhetsorganisationen i Norrbotten. Kommunfullmäktige beslutar att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 139 Dnr 00312/ Röstsammanräkning Jan Johansson (s) har beviljats begärt entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Vid dagens sammanträde föreligger röstsammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen där det framgår att Dick Holmström (s) har utsetts som ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.. Kommunfullmäktige beslutar att med beaktande lägga delgivningen till handlingarna. Exp till:. Löner. Kenneth Stavenor. Jan Johansson. Dick Holmström Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr 00428/ Röstsammanräkning Vid dagens sammanträde föreligger röstsammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen där det framgår att Britt Tåqvist (s) har utsetts som ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige efter Matti Kaistamaa (s). Kommunfullmäktige beslutar att med beaktande lägga delgivningen till handlingarna. Exp till:. Löner. Kenneth Stavenor. Britt Tåqvist Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

15 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 141 Dnr 00038/ Medborgarförslag Kommunfullmäktige har i arbetsordningen antagit ett förslag innebärande att medborgarna som är folkbokförda i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige. Utöver de generella regler som gäller för medborgarförslag skall vid varje kommunfullmäktige meddelas vilka medborgarförslag som inkommit och är under beredning. Vid dagens sammanträde redogörs för följande inkomna medborgarförslag: Medborgarförslag Belysning, vinterunderhåll m.m. vid Nyborgstjärnens gångväg (Dnr 00490/ ) Medborgarförslag Kommunfullmäktigetema uranbrytning (Dnr 00491/ ) Medborgarförslag Enkät om kvinnors hälsa m.m. (Dnr 00492/ ) Medborgarförslag Sångpedagog till musikskolan (Dnr 00493/ ) Medborgarförslag Ekonomisk möjlighet att bevara och driva verksamhet vid Brittgården och Gamla Prästgården (Dnr 00494/ ) Kommunfullmäktige beslutar att de presenterade medborgarförslagen skall tas upp till behandling. Exp. till:. Socialnämnden. Kulturnämnden. Kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen/Tekniska. Förslagsställare Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

16 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 142 Allmänpolitisk debatt Vid dagens sammanträde har alliansen inlämnats följande debattämne; "Balansen mellan män och kvinnor i de politiska organen. Balans 2007 utgiven av Jämställdhetsorganisationen i Norrbotten Debatten pågår mellan Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

17 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 143 Ks 256 Dnr 00386/ Budget för VA verksamheten 2008 Den nya Vattenlagen som gäller från stadgar att VA-verksamheten ska särredovisas i kommunen. Intäkter från taxan ska användas i verksamheten, och eventuella överskott eller underskott ska regleras via taxan under en treårsperiod. Det finns även möjlighet att avsätta ett års överskott för att göra nyinvesteringar under kommande år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta./. att fastställa resultat- och balansbudget för VA-verksamheten för 2008 i enlighet med bilaga till detta protokoll att fastställd budget innebär oförändrad vattenavgift för Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsns förslag. Exp. till:. Tekniska Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

18 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll (2) RESULTATBUDGET FÖR VA-VERKSAMHETEN Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Underhållskostnader Interna omkostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat före finansiella poster Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Avsättningar 0 0 ÅRETS RESULTAT Resultaträkningen för 2007 har kompletterats med en post för underhåll utifrån de riktlinjer som kommunstyrelsen tagit om redovisning av VA-verksamhet.

19 2 (2) BALANSRÄKNINGAR FÖR VA-VERKSAMHETEN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar 0 0 Summa avsättningar 0 0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Internkredit Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

20 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 144 Ks 257 Dnr 00387/ Budget för Avfallsverksamheten 2008 För Avfallsenheten upprättas separat resultat- och balansbudget. I verksamheten ingår både lagstadgad verksamhet och konkurrensutsatt eller affärsdrivande verksamhet. För kommunen lagstadgade verksamheter gäller att avgiftsuttaget inte får överskrida kommunens egna kostnader, medan för affärsdelen gäller att denna verksamhet måste redovisa ett överskott. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta./. att fastställa resultat- och balansbudget för Avfallsverksamheten för 2008 i enlighet med bilaga till detta protokoll att fastställd budget innebär oförändrad avfallstaxa för Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Exp till:. Tekniska Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

21 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll (2) RESULTATBUDGET FÖR AVFALLSHANTERING Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Underhållskostnader 0 0 Interna omkostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat före finansiella poster Ränteintäkter 0 30 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Avsättningar 0 0 ÅRETS RESULTAT

22 2 (2) BALANSRÄKNINGAR AVFALLSHANTERING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och Inventarier 0 0 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar 0 0 Summa avsättningar 0 0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Internkredit 0 0 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 145 Ks 258 Dnr 00071/ Budgetäskande för år 2008 Revisorerna Kommunens revisorer har lämnat in ett budgetförslag för verksamhetsåret 2008 på sammanlagt kronor. Budgetutskottet beslutade att överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium för behandling. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revisionsanslaget för år 2008 skall vara detsamma som för år kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå budget för revisorerna till kronor för år Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Exp. till:. Revisorerna Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

24 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 146 Ks 269 Dnr 00393/ Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat kommunens delårsrapportering. Granskningen visar att delårsrapporteringen i allt väsentligt sker i enlighet med den kommunala redovisningslagen (KRL), god redovisningssed och interna bestämmelser. Kommunen bör beakta; Vid presentation av delårsrapporter bör anvisning om åtgärdsförslag som tar sikte på att undvika befarade underskott efterföljas Verksamhetsmål som ger uttryck för vad som är god ekonomisk hushållning bör tas fram och ingå i 2008 års budget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamhetsmål har upprättats i 2008 års budget. att finansiella mål finns för perioden Nya mål kommer att tillföras i nästa budget , att kommunstyrelsen noga följer den ekonomiska utvecklingen, med tonvikt på långsiktighet i åtgärderna, att dialog har förts mellan nämnderna och kommunfullmäktiges budgetberedning innan ramar för kommande år fastställts, att med beaktande lägga rapporten till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

25 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 147 Ks 259 Dnr 00374/ Delårsbokslut Delårsrapport har upprättats för perioden Nämnderna har lämnat verksamhetsberättelser och prognoser över förväntat utfall för hela året. Resultatet för perioden fram till visar ett resultat på ett underskott på 1,5 mkr. Prognosen för helåret 2007 visar på ett överskott på 4,1 mkr. Den sammanställda redovisningen för koncernen redovisar ett överskott på 12,0 mkr. Prognosen för helåret 2006 visar på ett överskott på 4,5 mkr. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning av text i delårsbokslutet Kommunstyrelsen har upprättat förslag till beslut. Vid diskussion i kommunfullmäktige framställs följande yrkanden: Lars Häggström (m): Texten sid. 5, 2:a stycket byts ut mot följande: Arvidsjaurs arbetsmarknad är beroende av den offentliga sektorn. Arbetsmarknaden har förändrats under , och kommer att förändras ytterligare. Ännu återstår det för flera av de utlovade etableringarna att komma till stånd. Det är dock viktigt att den privata sektorn blir större. Leif Enberg (v): Sid. 48, under rubriken Ekonomi tillförs följande: Avvikelse i budget har sin förklaring i olika EU-projekt. Forts. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

26 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 147 Ks 259 Dnr 00374/ Forts. Delårsbokslut Annette Rylén (v): Sid. 44, 6:e stycket byts ut mot följande: Det är i huvudsak tre utbildningsområden som bedrivs i vuxenutbildningen vid Sandbackaskolan. Det är omvårdnadsutbildning, kärnämnen/andra gymnasiekurser och SFI. Omvårdnadsutbildning, på tre terminer, ges både i reguljär form och på distans. I den reguljära omvårdnadsutbildningen samläser vuxeneleverna med ungdomseleverna på omvårdnadsprogrammet. När det gäller omvårdnadsutbildningen på distans så tar vi även in elever från andra kommuner, företrädelsevis Malå, Sorsele och Arjeplog, vars hemkommuner betalar för utbildningen. Vuxna som vill läsa in kärnämnen eller andra gymnasiekurser erbjuds att läsa detta med gymnasieeleverna, genom att integreras i de ordinarie gymnasieklasserna. I den mån pengar finns köper vi även in gymnasiekurser på distans via Liber Hermods, med vilka vi har avtal. Distansutbildning via Liber Hermods erbjuder flexibel undervisning i form, tid och rum. SFI-undervisningen är organiserad i olika grupper för att på ett bra sätt kunna möta de studerandes olika behov. Beroende av elevernas kunskaper i att läsa, skriva samt det svenska språket delas de in i den grupp de anses kunna få bäst stöd och utveckling i. Fyra förslag föreligger. Kommunfullmäktiges ordförande fastställer propositionsordningen och prövar först kommunstyrelsens förslag till beslut, därefter Lars Häggströms förslag, sedan Leif Enbergs och därefter Annette Ryléns förslag. Efter företagen röstning förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag samt bifall till ändringsförslag från Leif Enberg och Annette Rylén. Kommunfullmäktige beslutar avslå Lars Häggströms förslag. Kommunfullmäktige beslutar./. att anta delårsbokslut i enlighet med bilaga till protokollet. Reservation mot beslut till förmån för Lars Häggströms (m) förslag anförs av Ulf Starefeldt (m), Nina Ask (m) och Lars Häggström (m). Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

27 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll Arvidsjaurs kommun Delårsrapport för perioden Innehållsförteckning

28 Arvidsjaurs kommun Förvaltningsberättelse 3 Kommunkoncernens organisation _ 3 Omvärldsanalys _ 4 Näringsliv _ 4 Arbetsmarknaden 5 Bostadsmarknaden 5 Befolkning_ 5 Utbildning _ 6 Demokrati och medborgarinflytande 6 Miljö _ 6 Ny budgetprocess 7 Viktiga händelser under perioden _ 8 Väsentliga personalförhållanden 9 Ekonomi och verksamhet 10 Resultat för perioden och prognos för helåret Nämndernas periodresultat inkl prognos 13 Tertialresultat 13 Investeringsredovisning 14 Finansiell analys 15 Pensioner och pensionsskuld 16 Redovisning av måluppfyllelse God ekonomisk hushållning 17 Kommunkoncernen 18 Redovisningsprinciper 20 Sammanställd redovisning Arvidsjaurs kommunkoncern 28 Politisk verksamhet 32 Sysselsättningsenheten 34 Barn- och Ungdomsnämnden 35 Socialnämnden_ 37 Kultur- och fritidsnämnden _ 40 Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden _ 42 Tekniska _ 43 Sandbacka 44 Stödfunktionerna 46 Utvecklingsenheten 48 1

29 Arvidsjaurs kommun 2

30 Arvidsjaurs kommun Kommunkoncernens organisation Förvaltningsberättelse Arvidsjaurs kommunkoncern består förutom kommunen av Arvidsjaur Kommunföretag AB, som i sin tur äger tre aktiebolag: Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB, och Arvidsjaurs Energi AB. Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Miljö-bygg och hälsoskyddsnämnden Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Energi AB Fullmäktige Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centern Moderaterna Folkpartiet SUMMA 20 mandat 4 mandat 3 mandat 3 mandat 1 mandat 31 mandat Utdebitering Kommunen 22,08 22,08 22,08 22,08 Totalt 31,50 31,50 31,50 30,75 Ordförande: Rune Grankvist (s) 1:e vice ordförande: Lotta Åman (s) 2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c) 3

31 Arvidsjaurs kommun Omvärldsanalys Under de kommande åren kommer kommunen att ställas inför flera beslut, både kortsiktiga och långsiktiga. Det är därför viktigt att identifiera de långsiktiga underliggande förändringarna i samhället. Till detta ska läggas de mer kortsiktiga förändringar som de nya förutsättningarna lokalt innebär. Det kommer att behövas en beredskap för att snabbt identifiera och reagera på de behov som kan uppstå. Samtidigt är det viktigt att anpassa insatsen till om behovet är bestående eller övergående. I samband med vårens budgetarbete upprättades en omvärldsanalys. En sammanfattning redovisas här: Världen Den internationella ekonomiska utvecklingen väntas långsamt bromsa in under I Asien förutses den ekonomiska aktiviteten bli fortsatt hög de närmaste åren. I Europa, som ligger senare i konjunkturcykeln än USA, bedöms tillväxten i dämpas under 2007, bland annat till följd av en svagare internationell efterfrågan. Ytterligare kraftiga oljeprisökningar kan leda till stigande inflationsförväntningar, ökande priser och därmed höjda räntor. Resultatet kan då bli att konjunkturutvecklingen dämpas ytterligare, samtidigt som efterfrågan minskar. Europeiska unionen EU:s lagstiftning har särskilt stor inverkan på länder där kommunernas verksamhetsområden är omfattande. Fortsatt samordning kan förväntas under kommande år. Svensk lagstiftning anpassas allt mer till EU inom områden som tex. arbetsrätt, offentlig upphandling, miljö, regional utveckling och livsmedelstillsyn. Sverige Den svenska ekonomin står sig väl i ett europeiskt perspektiv. Den starka ökningen av hushållens reala disponibla inkomster 2007 och 2008 gör det möjligt för hushållen att kraftigt öka sin konsumtion under dessa år. Även export och investeringar förutses fortsätta öka i god takt. BNP-tillväxten beräknas dämpas jämfört med 2006, men vara fortsatt hög. De avtal som har slutits på arbetsmarknaden pekar mot en årlig löneökningstakt på drygt 4% under perioden. Detta innebär samtidigt en press på större lönehöjningar i kommunerna än vad vi sett de senaste åren. Regional utveckling hög grad på basnäringarna skog och malm, men även på turism, biltest, biobränsle mm. I regionen finns större delen av gruvfyndigheterna inom EU. Huvuddelen av råvarorna till den svenska metallbaserade industrin kommer från regionen. Till de skogsbaserade näringarna kommer stora delar av råvaran från inlandet. Sågverk och träförädling bedrivs både vid kusten och i inlandet. Biltestverksamheten tar till vara regionens speciella förutsättningar som strängt vinterklimat, glest boende, lågtrafikerade vägar, isbelagda sjöar mm. Biltestverksamheten är internationell och är beroende av goda flygkommunikationer för att kunna utvecklas ytterligare. Även turism och gruvnäring nyttjar flyget i stor utsträckning. Näringsliv Kommunfullmäktige har antagit ett tillväxtprogram för kommunen för perioden Enligt tillväxtprogrammet ska följande områden prioriteras: Upplevelsenäring/handel Träförädling, Energi/miljö- fast bränsle Civil/militär testverksamhet Kunskapsintensiva tjänstenäringar Nya former för utveckling och kapitalförsörjning. Kommunens flygplats är en viktig faktor för utvecklingen av näringslivet både i vår kommun och i grannkommunerna. Daglig förbindelse finns med Stockholm/Arlanda med Skyways som operatör. Chartertrafiken från Tyskland och Frankrike fortsätter att utvecklas. Trafiken också har utökats med en tur per vecka till Köpenhamn trafikerad av SAS. Besöksnäringen i Arvidsjaur ökar. Fler och fler utländska vinterturister besöker Arvidsjaur och Lappland. Tack vare flyglinjerna till kontinenten har Arvidsjaur Flygplats blivit något av ett Gateway to Swedish Lapland. Det kunderna uppskattar med Arvidsjaur är framför allt närheten mellan aktiviteter, nöjen och boende. Tillgången till industrimark är god, både i tätorten och i byarna. Lediga industrilokaler finns i kommunkoncernen. Under 2006/2007 har ett flertal statliga myndigheter och verk som AMV och Försäkringskassan lokaliserat delar av sin verksamhet i Arvidsjaur. Senast i raden är Kriminalvårdens transporttjänst med nya årsarbeten. Utbyggnaden av bredband som ska tillgodose byar, näringsliv och kommunal verksamhet med god infrastruktur, är i stort sett klar. Satsningen har tidigare gällt orter under invånare. Under 2007 fortsätter utbyggnaden i centralorten. Norrbotten och Västerbotten har nu den största tillväxten av Sveriges regioner. Tillväxten baseras i 4

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 KS dnr /44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02 Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 Årsredovisning År Kommunfullmäktige den 23 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer