Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Naeimi Forsgren, Ulf Ask, Kristina Bäckström Tjänstgörande ersättare: Per-Anders Brännström, Nina Ask, Roger Sjögren Övriga närvarande Barbro Ternert kommunchef Anneli Markström kommunsekreterare Utses att justera Karl-Gustaf Lindström och Peter Manner Justeringens Förvaltningsbyggnaden kl plats och tid Underskrifter Sekreterare Anneli Markström Paragrafer: 134 Ordförande Rune Grankvist Justerande Karl-Gustaf Lindström Peter Manner Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet, Arvidsjaurs kommun Underskrift Anneli Markström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning Kf 134 Dnr 00439/ Avtal om mottagning av ensamkommande asylsökande barn Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 134 Ks 279 Dnr 00439/ Avtal om mottagning av ensamkommande asylsökande barn Migrationsverket uppmanar Sveriges kommuner att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Sedan kommunerna tog över ansvaret i juni 2006 har det gått mycket trögt att få fram platser. Sedan årsskiftet och fram till den 17 september har 846 ensamkommande barn och ungdomar ansökt om asyl. De flesta kommer från från Irak, Somalia, Afghanistan. Flertalet är pojkar i åldern år. Socialnämnden beslutade att återremittera ärendet. Ann-Sofi Levander, socialchef har utrett möjligheterna för Arvidsjaurs kommun att ta emot ensamkommande asylsökande barn och föreslår att socialnämnden yttrar sig positivt i frågan om avtalsskrivande. Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ingå avtal om mottagning av asylsökande ensamkommande barn under 2007 och Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå avtal om mottagning av asylsökande ensamkommande barn under 2007 och Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdeslista Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) Vänsterpartiet (v) 4 Centerpartiet (c) 3 Moderata Samlingspartiet (m) 3 Sammanträde: Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 Summa 31 Ledamot Närvaro Tjänstgörande ersättare Annette Rylén (v) X Britt-Inger Hedman (v) X Karl-Gustaf Lindström (s) X Kent Sundström (s) X Naeimi Forsgren (s) - Per-Anders Brännström Sture Boman (s) X Lars Häggström (m) X Ulf Ask (m) - Nina Ask Peter Manner (v) X Leif Enberg (v) X Britt Tåqvist (s) X Susanne Lindberg (s) X Dick Holmström (s) X Lena Karlsson (s) X Birger Lundberg (fp) X Ulf Starefeldt (m) X Tommy Hedkvist (s) X Karin Lindgren (s) X Tom Lundberg (s) X Peter Rydfjäll (s) X Henning Åhman (s) X Tommy Pettersson (s) X Bo Lundmark (c) X Kristina Bäckström (c) - Roger Sjögren Ulf Isaksson (s) X Marie Wikberg (s) X Jan-Olov Lundgren (s) X Jerry Johansson (s) X Sven-Olov Granlund (s) X Lotta Åman (s) X Rune Grankvist (s) X SUMMA 28 3 O m r ö s t n i n g Ja Nej Avst Ja Nej Avst

5 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Naeimi Forsgren, Ulf Ask, Kristina Bäckström Tjänstgörande ersättare: Per-Anders Brännström, Nina Ask, Roger Sjögren Övriga närvarande Barbro Ternert kommunchef Anneli Markström kommunsekreterare Karin Hellgren musiklärare 135 Lena Lindgren kulturarbetare 135 Utses att justera Karl-Gustaf Lindström och Peter Manner Justeringens Förvaltningsbyggnaden kl plats och tid Underskrifter Sekreterare Anneli Markström Paragrafer: Ordförande Rune Grankvist Justerande Karl-Gustaf Lindström Peter Manner Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet, Arvidsjaurs kommun Underskrift Anneli Markström Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning Kf 135 Kulturkvart Kf 136 Förtjänstutdelning 25 års arbete för Arvidsjaurs kommun Kf 137 Allmänhetens frågestund Kf 138 Delgivningar Kf 139 Dnr 00312/ Röstsammanräkning Kf 140 Dnr 00428/ Röstsammanräkning Kf 141 Dnr 00038/ Medborgarförslag Kf 142 Allmänpolitisk debatt "Balansen mellan män och kvinnor i de politiska organen. Balans 2007 utgiven av Jämställdhetsorganisationen i Norrbotten Kf 143 Dnr 00386/ Budget för VA-verksamheten 2008 Kf 144 Dnr 00387/ Budget för Avfallsverksamheten 2008 Kf 145 Dnr 00071/ Budgetäskande för år 2008 Revisorerna Kf 146 Dnr 00393/ Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Kf 147 Dnr 00374/ Delårsbokslut Kf 148 Dnr 00287/ Övergripande mål kommunfullmäktige - Nämndernas övergripande mål för verksamheten 2008 Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning Kf 149 Dnr 00372/ Investeringsbudget 2008 Kf 150 Dnr 00286/ Driftbudgetramar för 2008 ändringsförslag från nämnderna Kf 151 Dnr 00388/ Resultatbudget för 2008 Kf 152 Dnr 00389/ Finansieringsbudget för 2008 Kf 153 Dnr 00390/ Resultat- och balans- och finanseringsplan för Kf 154 Dnr 00391/ Utdebitering av kommunalskatt för 2008 Kf 155 Dnr 00268/ Tilläggsbudget 2007 Individ- och familjeomsorgen Kf 156 Dnr 00420/ Tilläggsbudget Sandbackaskolan Kf 157 Dnr 00399/ Felparkeringsavgifter inom Arvidsjaurs tätort Kf 158 Dnr 00294/ Ny galleria köpcentrum på kvarteret Lommen (Medborgarförslag) Kf 159 Dnr 00363/ Motion Inrättande av tillfälligt fullmäktigeutskott med anledning av aktuella ungdomsfrågor Kf 160 Dnr 00239/ Förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr Kf 161 Dnr 00373/ Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun Kf 162 Dnr 00407/ Hantering av över- och underskott under budgetperioden Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning Kf 163 Dnr 00408/ Hantering av tilläggsanslag efter fastställande av budget Kf 164 Dnr 00425/ Telefonpolicy för SAMSA Arjeplogs, Arvidsjaurs, Malå och Sorsele kommun Kf 165 Dnr 00438/ Sammanträdesplan år 2008 Kf 166 Dnr 00452/ Entledigande som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Kristina Johansson Kf 167 Dnr 00366/ Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i socialnämnden Eva Viklund Kf 168 Dnr 00380/ Entledigande som ersättare i socialnämnden Ann-Kristine Brännström Kf 169 Dnr 00453/ Ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Matti Kaistamaa Kf 170 Dnr 00453/ Ny ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB:s styrelse efter Matti Kaistamaa Kf 171 Dnr 00453/ Ny ordinarie ledamot i socialnämnden efter Matti Kaistamaa Kf 172 Dnr 00466/ Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2008 Kf 173 Dnr 00371/ Översyn av regelverk m.m. vid föreningars nyttjande av kommunens lokaler Kf 174 Dnr 00136/ Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ks 135 Kulturkvart Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde bjöd blockflöjtselever från 3:an på konsert tillsammans med lärarna Karin Hellgren och Lena Lindgren. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 136 Förtjänstutdelning 25 års arbete för Arvidsjaurs kommun Vid dagens sammanträde tackades de personer som under år 2007 uppnått en sammanhängande anställningstid av 25 år för Arvidsjaurs kommun. Det är 12 personer totalt och vid dagens sammanträde deltog 10 personer. Kommunalrådet Jerry Johansson tackade för deras insatser i kommunen och delade ut blommor till dem. Samtliga har möjligheten att få en present till ett värde av motsvarande 7% av gällande basbelopp. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 137 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige ajournerar sitt sammanträde för allmänhetens frågestund. Då inga frågor från allmänheten förekom återtogs sammanträdet. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

12 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 138 Delgivningar Till dagens sammanträde delges följande; Parti- och demokratiberedningens protokoll Parti- och demokratiberedningens protokoll Kommunfullmäktiges presidiums protokoll Skrivelse till Polisstyrelsen från kommunstyrelsen Balansen mellan män och kvinnor i de politiska organen. Balans 2007 utgiven av Jämställdhetsorganisationen i Norrbotten. Kommunfullmäktige beslutar att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 139 Dnr 00312/ Röstsammanräkning Jan Johansson (s) har beviljats begärt entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Vid dagens sammanträde föreligger röstsammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen där det framgår att Dick Holmström (s) har utsetts som ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.. Kommunfullmäktige beslutar att med beaktande lägga delgivningen till handlingarna. Exp till:. Löner. Kenneth Stavenor. Jan Johansson. Dick Holmström Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr 00428/ Röstsammanräkning Vid dagens sammanträde föreligger röstsammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen där det framgår att Britt Tåqvist (s) har utsetts som ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige efter Matti Kaistamaa (s). Kommunfullmäktige beslutar att med beaktande lägga delgivningen till handlingarna. Exp till:. Löner. Kenneth Stavenor. Britt Tåqvist Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

15 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 141 Dnr 00038/ Medborgarförslag Kommunfullmäktige har i arbetsordningen antagit ett förslag innebärande att medborgarna som är folkbokförda i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige. Utöver de generella regler som gäller för medborgarförslag skall vid varje kommunfullmäktige meddelas vilka medborgarförslag som inkommit och är under beredning. Vid dagens sammanträde redogörs för följande inkomna medborgarförslag: Medborgarförslag Belysning, vinterunderhåll m.m. vid Nyborgstjärnens gångväg (Dnr 00490/ ) Medborgarförslag Kommunfullmäktigetema uranbrytning (Dnr 00491/ ) Medborgarförslag Enkät om kvinnors hälsa m.m. (Dnr 00492/ ) Medborgarförslag Sångpedagog till musikskolan (Dnr 00493/ ) Medborgarförslag Ekonomisk möjlighet att bevara och driva verksamhet vid Brittgården och Gamla Prästgården (Dnr 00494/ ) Kommunfullmäktige beslutar att de presenterade medborgarförslagen skall tas upp till behandling. Exp. till:. Socialnämnden. Kulturnämnden. Kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen/Tekniska. Förslagsställare Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

16 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 142 Allmänpolitisk debatt Vid dagens sammanträde har alliansen inlämnats följande debattämne; "Balansen mellan män och kvinnor i de politiska organen. Balans 2007 utgiven av Jämställdhetsorganisationen i Norrbotten Debatten pågår mellan Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

17 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 143 Ks 256 Dnr 00386/ Budget för VA verksamheten 2008 Den nya Vattenlagen som gäller från stadgar att VA-verksamheten ska särredovisas i kommunen. Intäkter från taxan ska användas i verksamheten, och eventuella överskott eller underskott ska regleras via taxan under en treårsperiod. Det finns även möjlighet att avsätta ett års överskott för att göra nyinvesteringar under kommande år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta./. att fastställa resultat- och balansbudget för VA-verksamheten för 2008 i enlighet med bilaga till detta protokoll att fastställd budget innebär oförändrad vattenavgift för Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsns förslag. Exp. till:. Tekniska Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

18 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll (2) RESULTATBUDGET FÖR VA-VERKSAMHETEN Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Underhållskostnader Interna omkostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat före finansiella poster Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Avsättningar 0 0 ÅRETS RESULTAT Resultaträkningen för 2007 har kompletterats med en post för underhåll utifrån de riktlinjer som kommunstyrelsen tagit om redovisning av VA-verksamhet.

19 2 (2) BALANSRÄKNINGAR FÖR VA-VERKSAMHETEN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar 0 0 Summa avsättningar 0 0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Internkredit Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

20 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 144 Ks 257 Dnr 00387/ Budget för Avfallsverksamheten 2008 För Avfallsenheten upprättas separat resultat- och balansbudget. I verksamheten ingår både lagstadgad verksamhet och konkurrensutsatt eller affärsdrivande verksamhet. För kommunen lagstadgade verksamheter gäller att avgiftsuttaget inte får överskrida kommunens egna kostnader, medan för affärsdelen gäller att denna verksamhet måste redovisa ett överskott. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta./. att fastställa resultat- och balansbudget för Avfallsverksamheten för 2008 i enlighet med bilaga till detta protokoll att fastställd budget innebär oförändrad avfallstaxa för Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Exp till:. Tekniska Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

21 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll (2) RESULTATBUDGET FÖR AVFALLSHANTERING Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Underhållskostnader 0 0 Interna omkostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat före finansiella poster Ränteintäkter 0 30 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Avsättningar 0 0 ÅRETS RESULTAT

22 2 (2) BALANSRÄKNINGAR AVFALLSHANTERING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och Inventarier 0 0 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar 0 0 Summa avsättningar 0 0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Internkredit 0 0 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 145 Ks 258 Dnr 00071/ Budgetäskande för år 2008 Revisorerna Kommunens revisorer har lämnat in ett budgetförslag för verksamhetsåret 2008 på sammanlagt kronor. Budgetutskottet beslutade att överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium för behandling. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revisionsanslaget för år 2008 skall vara detsamma som för år kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå budget för revisorerna till kronor för år Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Exp. till:. Revisorerna Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

24 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 146 Ks 269 Dnr 00393/ Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat kommunens delårsrapportering. Granskningen visar att delårsrapporteringen i allt väsentligt sker i enlighet med den kommunala redovisningslagen (KRL), god redovisningssed och interna bestämmelser. Kommunen bör beakta; Vid presentation av delårsrapporter bör anvisning om åtgärdsförslag som tar sikte på att undvika befarade underskott efterföljas Verksamhetsmål som ger uttryck för vad som är god ekonomisk hushållning bör tas fram och ingå i 2008 års budget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamhetsmål har upprättats i 2008 års budget. att finansiella mål finns för perioden Nya mål kommer att tillföras i nästa budget , att kommunstyrelsen noga följer den ekonomiska utvecklingen, med tonvikt på långsiktighet i åtgärderna, att dialog har förts mellan nämnderna och kommunfullmäktiges budgetberedning innan ramar för kommande år fastställts, att med beaktande lägga rapporten till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

25 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 147 Ks 259 Dnr 00374/ Delårsbokslut Delårsrapport har upprättats för perioden Nämnderna har lämnat verksamhetsberättelser och prognoser över förväntat utfall för hela året. Resultatet för perioden fram till visar ett resultat på ett underskott på 1,5 mkr. Prognosen för helåret 2007 visar på ett överskott på 4,1 mkr. Den sammanställda redovisningen för koncernen redovisar ett överskott på 12,0 mkr. Prognosen för helåret 2006 visar på ett överskott på 4,5 mkr. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning av text i delårsbokslutet Kommunstyrelsen har upprättat förslag till beslut. Vid diskussion i kommunfullmäktige framställs följande yrkanden: Lars Häggström (m): Texten sid. 5, 2:a stycket byts ut mot följande: Arvidsjaurs arbetsmarknad är beroende av den offentliga sektorn. Arbetsmarknaden har förändrats under , och kommer att förändras ytterligare. Ännu återstår det för flera av de utlovade etableringarna att komma till stånd. Det är dock viktigt att den privata sektorn blir större. Leif Enberg (v): Sid. 48, under rubriken Ekonomi tillförs följande: Avvikelse i budget har sin förklaring i olika EU-projekt. Forts. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

26 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 147 Ks 259 Dnr 00374/ Forts. Delårsbokslut Annette Rylén (v): Sid. 44, 6:e stycket byts ut mot följande: Det är i huvudsak tre utbildningsområden som bedrivs i vuxenutbildningen vid Sandbackaskolan. Det är omvårdnadsutbildning, kärnämnen/andra gymnasiekurser och SFI. Omvårdnadsutbildning, på tre terminer, ges både i reguljär form och på distans. I den reguljära omvårdnadsutbildningen samläser vuxeneleverna med ungdomseleverna på omvårdnadsprogrammet. När det gäller omvårdnadsutbildningen på distans så tar vi även in elever från andra kommuner, företrädelsevis Malå, Sorsele och Arjeplog, vars hemkommuner betalar för utbildningen. Vuxna som vill läsa in kärnämnen eller andra gymnasiekurser erbjuds att läsa detta med gymnasieeleverna, genom att integreras i de ordinarie gymnasieklasserna. I den mån pengar finns köper vi även in gymnasiekurser på distans via Liber Hermods, med vilka vi har avtal. Distansutbildning via Liber Hermods erbjuder flexibel undervisning i form, tid och rum. SFI-undervisningen är organiserad i olika grupper för att på ett bra sätt kunna möta de studerandes olika behov. Beroende av elevernas kunskaper i att läsa, skriva samt det svenska språket delas de in i den grupp de anses kunna få bäst stöd och utveckling i. Fyra förslag föreligger. Kommunfullmäktiges ordförande fastställer propositionsordningen och prövar först kommunstyrelsens förslag till beslut, därefter Lars Häggströms förslag, sedan Leif Enbergs och därefter Annette Ryléns förslag. Efter företagen röstning förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag samt bifall till ändringsförslag från Leif Enberg och Annette Rylén. Kommunfullmäktige beslutar avslå Lars Häggströms förslag. Kommunfullmäktige beslutar./. att anta delårsbokslut i enlighet med bilaga till protokollet. Reservation mot beslut till förmån för Lars Häggströms (m) förslag anförs av Ulf Starefeldt (m), Nina Ask (m) och Lars Häggström (m). Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande

27 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll Arvidsjaurs kommun Delårsrapport för perioden Innehållsförteckning

28 Arvidsjaurs kommun Förvaltningsberättelse 3 Kommunkoncernens organisation _ 3 Omvärldsanalys _ 4 Näringsliv _ 4 Arbetsmarknaden 5 Bostadsmarknaden 5 Befolkning_ 5 Utbildning _ 6 Demokrati och medborgarinflytande 6 Miljö _ 6 Ny budgetprocess 7 Viktiga händelser under perioden _ 8 Väsentliga personalförhållanden 9 Ekonomi och verksamhet 10 Resultat för perioden och prognos för helåret Nämndernas periodresultat inkl prognos 13 Tertialresultat 13 Investeringsredovisning 14 Finansiell analys 15 Pensioner och pensionsskuld 16 Redovisning av måluppfyllelse God ekonomisk hushållning 17 Kommunkoncernen 18 Redovisningsprinciper 20 Sammanställd redovisning Arvidsjaurs kommunkoncern 28 Politisk verksamhet 32 Sysselsättningsenheten 34 Barn- och Ungdomsnämnden 35 Socialnämnden_ 37 Kultur- och fritidsnämnden _ 40 Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden _ 42 Tekniska _ 43 Sandbacka 44 Stödfunktionerna 46 Utvecklingsenheten 48 1

29 Arvidsjaurs kommun 2

30 Arvidsjaurs kommun Kommunkoncernens organisation Förvaltningsberättelse Arvidsjaurs kommunkoncern består förutom kommunen av Arvidsjaur Kommunföretag AB, som i sin tur äger tre aktiebolag: Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB, och Arvidsjaurs Energi AB. Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Miljö-bygg och hälsoskyddsnämnden Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Energi AB Fullmäktige Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centern Moderaterna Folkpartiet SUMMA 20 mandat 4 mandat 3 mandat 3 mandat 1 mandat 31 mandat Utdebitering Kommunen 22,08 22,08 22,08 22,08 Totalt 31,50 31,50 31,50 30,75 Ordförande: Rune Grankvist (s) 1:e vice ordförande: Lotta Åman (s) 2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c) 3

31 Arvidsjaurs kommun Omvärldsanalys Under de kommande åren kommer kommunen att ställas inför flera beslut, både kortsiktiga och långsiktiga. Det är därför viktigt att identifiera de långsiktiga underliggande förändringarna i samhället. Till detta ska läggas de mer kortsiktiga förändringar som de nya förutsättningarna lokalt innebär. Det kommer att behövas en beredskap för att snabbt identifiera och reagera på de behov som kan uppstå. Samtidigt är det viktigt att anpassa insatsen till om behovet är bestående eller övergående. I samband med vårens budgetarbete upprättades en omvärldsanalys. En sammanfattning redovisas här: Världen Den internationella ekonomiska utvecklingen väntas långsamt bromsa in under I Asien förutses den ekonomiska aktiviteten bli fortsatt hög de närmaste åren. I Europa, som ligger senare i konjunkturcykeln än USA, bedöms tillväxten i dämpas under 2007, bland annat till följd av en svagare internationell efterfrågan. Ytterligare kraftiga oljeprisökningar kan leda till stigande inflationsförväntningar, ökande priser och därmed höjda räntor. Resultatet kan då bli att konjunkturutvecklingen dämpas ytterligare, samtidigt som efterfrågan minskar. Europeiska unionen EU:s lagstiftning har särskilt stor inverkan på länder där kommunernas verksamhetsområden är omfattande. Fortsatt samordning kan förväntas under kommande år. Svensk lagstiftning anpassas allt mer till EU inom områden som tex. arbetsrätt, offentlig upphandling, miljö, regional utveckling och livsmedelstillsyn. Sverige Den svenska ekonomin står sig väl i ett europeiskt perspektiv. Den starka ökningen av hushållens reala disponibla inkomster 2007 och 2008 gör det möjligt för hushållen att kraftigt öka sin konsumtion under dessa år. Även export och investeringar förutses fortsätta öka i god takt. BNP-tillväxten beräknas dämpas jämfört med 2006, men vara fortsatt hög. De avtal som har slutits på arbetsmarknaden pekar mot en årlig löneökningstakt på drygt 4% under perioden. Detta innebär samtidigt en press på större lönehöjningar i kommunerna än vad vi sett de senaste åren. Regional utveckling hög grad på basnäringarna skog och malm, men även på turism, biltest, biobränsle mm. I regionen finns större delen av gruvfyndigheterna inom EU. Huvuddelen av råvarorna till den svenska metallbaserade industrin kommer från regionen. Till de skogsbaserade näringarna kommer stora delar av råvaran från inlandet. Sågverk och träförädling bedrivs både vid kusten och i inlandet. Biltestverksamheten tar till vara regionens speciella förutsättningar som strängt vinterklimat, glest boende, lågtrafikerade vägar, isbelagda sjöar mm. Biltestverksamheten är internationell och är beroende av goda flygkommunikationer för att kunna utvecklas ytterligare. Även turism och gruvnäring nyttjar flyget i stor utsträckning. Näringsliv Kommunfullmäktige har antagit ett tillväxtprogram för kommunen för perioden Enligt tillväxtprogrammet ska följande områden prioriteras: Upplevelsenäring/handel Träförädling, Energi/miljö- fast bränsle Civil/militär testverksamhet Kunskapsintensiva tjänstenäringar Nya former för utveckling och kapitalförsörjning. Kommunens flygplats är en viktig faktor för utvecklingen av näringslivet både i vår kommun och i grannkommunerna. Daglig förbindelse finns med Stockholm/Arlanda med Skyways som operatör. Chartertrafiken från Tyskland och Frankrike fortsätter att utvecklas. Trafiken också har utökats med en tur per vecka till Köpenhamn trafikerad av SAS. Besöksnäringen i Arvidsjaur ökar. Fler och fler utländska vinterturister besöker Arvidsjaur och Lappland. Tack vare flyglinjerna till kontinenten har Arvidsjaur Flygplats blivit något av ett Gateway to Swedish Lapland. Det kunderna uppskattar med Arvidsjaur är framför allt närheten mellan aktiviteter, nöjen och boende. Tillgången till industrimark är god, både i tätorten och i byarna. Lediga industrilokaler finns i kommunkoncernen. Under 2006/2007 har ett flertal statliga myndigheter och verk som AMV och Försäkringskassan lokaliserat delar av sin verksamhet i Arvidsjaur. Senast i raden är Kriminalvårdens transporttjänst med nya årsarbeten. Utbyggnaden av bredband som ska tillgodose byar, näringsliv och kommunal verksamhet med god infrastruktur, är i stort sett klar. Satsningen har tidigare gällt orter under invånare. Under 2007 fortsätter utbyggnaden i centralorten. Norrbotten och Västerbotten har nu den största tillväxten av Sveriges regioner. Tillväxten baseras i 4

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2006-10-09 214 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Tom Lundberg (s) Matti Kaistamaa (s) Leif

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-10-23 120 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.00-15.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2009-01-01 2009-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Förvaltningsberättelse Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad 4 Sysselsättning 5 Bostäder, lokaler och mark 5 Framtiden 6 God ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer