Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng IT-classroom Pascal Deraed Lärarutbildning 90 hp Examinator: Jan Härdig Handledare: Lisbeth Amhag 1

2 Sammanfattning I uppsatsen undersöks gymnasielärares relation till IT och lärande och hur deras synsätt befrämjar IT-inlärning. Undersökningar har under fler decennium i Sverige pekat på att datorer borde användas mer som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Idag finns tekniken och det borde falla naturligt in i rutinerna att använda datorer. Mitt källmaterial och egna erfarenheter redovisar att ungdomarna redan har skaffat sig en IT-vana. Dessvärre stödjer inte lärsituationen IT-användningen ändå. Målet med detta arbete är att försöka förstå varför Internet som ett pedagogiskt verktyg inte har hittat en naturlig plats ännu i klassrummet. Resultatet av undersökningen som utförts visar att informationstekniken inte är en självklar del i undervisningen. Det är möjligt att påstå att det behövs bättre rutiner för att Internetanvändningen bättre ska kunna användas som ett pedagogiskt redskap i undervisningen. Utvecklingen handlar om att lärare och elever ska interagera mera i klassrummet. Eleverna är mer initierade än sina lärare i digitala verktyg. Men det räcker inte att vara tekniskt kunnig, för elevernas källkritiska granskning måste också utvecklas med hjälp av deras lärare. 2

3 Förord IT som verktyg i undervisningen underlättar ofta för elever att lära sig (http://www.itkommissionen.se ) Alla barn och ungdomar har olika behov, förutsättningar och sätt att lära. Det finns ingen lösning som gäller för alla, utan det är viktigt att se till individen när man väljer sina alternativa verktyg i lärandet. Begreppet innebär att man kan använda både kompensatoriska hjälpmedel [ ] för att ge eleven rätt stöd vid rätt tillfälle. Det är viktigt att börja tidigt med datoriserade hjälpmedel så att eleverna till fullo kan utnyttja datorns möjligheter när ämnesstudierna blir mer avancerade och krävande. På det sätt får eleven möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. (elevdata, 2009) 3

4 Innehåll Sammanfattning...2 Förord...3 Innehåll Inledning Internet i skolan Uppsatsens delar Informationstekniken IT: historia IT-klassrummet Syfte och problemformulering Avgränsning En jämförelse mellan en svensk och fransk gymnasieskola Litteraturöversikt IT och lärande av Papert Satsningen Datorn som pedagogiskt hjälpmedel , i Sverige Försöksverksamhet ute i skolorna Regionalt utvecklingsarbete Centralt utvecklingsarbete Kort översikt över Projektets utvärdering Satsning på området IT-didaktik En studie från WIP, World Internet Projekt En redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-kompetens i skolan Konstruktioniskt paradigm Hur kan användningen av IT i undervisningen, stödja det konstruktionistiska paradigmet? Samspel mellan lärare och elever Internet i lärsituationen Lärarrollen i denna miljö Summering Metod Kvalitativa intervjuer Urval Genomförande Validitet och reliabilitet Resultat Redovisning av intervjuerna Deltagarpresentation

5 4.3 Deltagarna Internetsvanor: Privat och Yrkesmässigt Internet som ett pedagogiskt redskap i undervisningen Internet: möjligheter och hinder Lärarnas syn på hur Internet skulle kunna utvecklas Slutsats Diskussion Referenslitteratur Internetkällor...46 Bilaga Intervjufrågor: Kan du berätta lite om dig själv? Hur länge har du varit lärare eller rektor på den här skolan? Hur använder du som lärare Internet som ett pedagogiskt redskap? Vilka möjligheter och hinder ser du finns med Internet? På vilket sätt skulle du vilja utveckla Internet som ett pedagogiskt redskap?

6 1. Inledning Vårt samhälle präglas allt mer av Informationsteknikens (IT) ständiga förändringar. Dagens ungdomar har väldigt lätt att ta till sig den ständiga utvecklingen av olika digitala verktyg, som att chatta, blogga, meddela sig via SMS, MMS etc. De har på egen hand ofta blivit väldigt kunniga inom vissa digitala områden (http://www.diu.se ). Detta är inte nytt! Regeringen har i sin skolpolitik försökt lyfta fram användningen av IT i skolan. Det finns även omfattande forskning om lärandet med kommunikations- och informationstekniken (IKT). Den nya medievärlden, innebär att bilder och audiovisuella medier istället kommer att få en större betydelse i människors erfarenhetsvärld. En redovisning av ett regeringsuppdrag från Skolverket visar en uppföljning av IT-användningen och IT-kompetens i svenska skolan. Studien fokuserar på hur gymnasielärare ser på sin IT-kunskap. Resultatet visar bland annat att två tredjedelar av gymnasielärarna bedömer att de är ganska eller mycket bra på IT. (http://www.regeringen.se ). Att tänka sig IT som ett pedagogiskt redskap är en sak, att kunna förhålla sig till det en annan. Jag tror att för att kunna använda sig av IT i lärsituationen krävs det en förändring i lärares attityd. Han/hon behöver vara intresserad. Det som verkar konstigt är att en del kollegor nästan verkar vara rädda för att visa att de inte behärskar digitala medier. Dessa lärare väljer istället att inte inkludera IT i sin undervisningssituation. Jag anser att IT-undervisningssituationen inte har sin grund i lärares IT-kunskap, men väl i lärares och elevers IT-intresse. Dessa lärare kan till exempel ta hjälp av sina elever. Personligen tror jag att det skulle kunna bli en riktigt bra lärsituation där elever och lärare samverkar. Här betonas vikten av att lärare och elev tillsammans löser ett problem. Olga Dysthe (1996) baserar sina tankar om dialogens betydelse utifrån Bakhtins teorier som framhäver vikten av att etablera dialog mellan lärare och elever. IT är ett redskap som de flesta elever redan behärskar. Det borde vara en självklarhet att utnyttja deras förkunskap och specialintresse för att komma vidare. 6

7 1.1 Internet i skolan När en del lärare på min skola inte tycker att IT kan göra lärsituationen bättre, konstaterar andra att det bidrar till en kvalitetsökning i undervisningen. För dessa lärare tycks användningen av Internet tagit mycket plats i undervisningen. Ett spännande resultat av detta är att vissa undervisningssalar till och med blivit utrustade med ett teambord, digitala skrivbord och en dator med Internet anslutning. Intresse, skapar ju möjligheter och vice versa. En studie som WIP, World Internet Projekt, gjorde visar att med användningen av Internet i undervisningen förändrar villkoren kolossalt. På Internet finns informationen undantagslöst och då krävs att användaren ska lära sig att sortera och bedöma den rätt (http://www.wii.se ). Här tycks Internet förse användaren med otrolig många möjligheter och skapar många nya förutsättningar i lärsituationen. Eleverna väljer kunskap utifrån sina egna förutsättningar och förmåga. Internet anses bland annat, underlätta i stor utsträckning för eleverna att hitta information. En del lärare anser till och med att det utvecklar elevernas vilja att samarbeta (http://www.regeringen.se ). Vi är på väg från att undervisa med till exempel OH-bilder och traditionella läromedel till den IT-stödda undervisningen. Ändå har Internet ännu inte kommit in alla klassrum. Jag undrar förstås varför? Riis (1991) som är professor i pedagogik vid Pedagogiska Institutet, hävdar att eleverna kommer att påskynda IT-utvecklingen. Hon hade rätt. Riis beskriver elevernas entusiasm över datoranvändningen som påfallande. Enligt henne, kommer de snart att ha en datorvana från fritiden. Det har de redan. Detta skrevs 1991! I samband med det, ökas elevernas förväntningar på datorstödd i undervisningen. I denna uppsats frågar jag mig alltså varför har IT inte fått större utrymme i undervisningen generellt. Därtill granskar jag användningen av Internet i IT-klassrummet och hur denna påverkar lärsituationen. 7

8 1.2 Uppsatsens delar I detta arbete kommer Seymour Paperts, professor i matematik vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), konstruktionistiska synsätt på lärandet att beskrivas liksom grundprinciperna för användandet av IT som ett pedagogiskt hjälpmedel. Därtill diskuteras användningen av Internet som ett pedagogiskt verktyg i ITklassrummet. Det syftar till att skapa ett medvetande om hur användningen av IT i skolan kan vara för lärsituationen. Det tycks fortfarande kunna upplevas som vara ett problem för lärare som än så länge använt sig av behavioristiska inlärningsmetoder. Här menas att läraren förmedlar kunskap. I IT-klassrummet är lärare en del av inlärningssituationen. I slutet av den teoretiska delen, redogörs för resultatet som framkommit i en kvalitativ intervjustudie som jag gjorde. Undersökningen gjordes på två olika gymnasieskolor med sex lärare. Arbetet avslutas med en diskussion utifrån uppsatsens teoretiska del och intervjustudien. 1.3 Informationstekniken IT: historia Enligt Optimatika är ordet IT en akronym från engelska information technology. I sin tur, kan ordet Technology översättas både med teknik och teknologi- där teknologi är vetenskapen om teknik. Optimatika menar också att när vi normalt pratar om IT, menar vi informationsteknik och inte informationsteknologi. (http://www.optimatika.se ) Charles Baddage, matematiker vid Cambridge på 1900-talet investerade hela sin tid med att utveckla världens första numeriska dator (kalkylator). Baddage var beslutsam att hitta en mekanisk kalkyleringsmetod som skulle ta fram tabeller för astronomiska och matematiska beräkningar. (http://www.charlesbabbage.net/ ). Med hjälp av Lady Ada Byron, utvecklade Baddage maskinen Difference engine. Vi kan säga att tankarna till att utveckla den första computational 8

9 maskinen hade sin grund i Baggades uppfinningar. Lady Ada Byron skrev programmet till maskinen och anses vara världens första programmerare (a.a.) introducerades ENIAC, världens första dator (Electronic Numerical Integretor and Computer). Den hade elektronrör och vägde 30 ton var det dags att integrera kretsar (Integrated circuit, IC) (http://www.axzion.biz ). Den massiva och tunga tekniken hade då utvecklats till mikrokomponenter som inte var större än sex kvadratcentimeter. Den lilla enheten mikroprocessor ligger till grund för dagens persondatorer. Med hjälp av Paul Allen startade Bill Gates 1975, Microsoft (a.a.). MS-DOS utvecklades och 1980 tog IBM kontakt med Gates för att diskutera utvecklingen av persondatorer. Under tiden hade världens första moderna mikrodator konstruerats, Apple II. Jobs och Wozniaks (a.a.) Apple II gjordes i konkurrens med Microsoft och blev omedelbart populärt bland hemanvändare (a.a.). På uppdrag av Luxor byggde 1978, företaget Data Industrier AB (DIAB) den första svenska persondatorn. Den kallades för ABC80 och såldes i mer än exemplar lanserades IBM den första PC:n, en 16-bitars dator som styrdes av MS-DOS 1.0, ett Microsoft operativsystem. Mitten på 1980-talet hade MS-DOS blivit standard operativsystem för IBM-kompatibla datorer (a.a.). 1.4 IT-klassrummet I denna uppsats beskrivs IT-klassrummet som en datorstödd lärmiljö, där kunskapsbyggandets praktik är medierad genom tekniskt designade artefakter. Herskin (1999) skrev att IT till sin karaktär är sekventiellt och full av detaljer. Han menar att interaktionen med IT är sekventiell eller byggs på sekventiellt tänkande. För att utföra en uppgift, krävs kunskap om hur du utför uppgiften i steget dessförinnan. Med andra ord blöter personen håret innan schamponeringen. I ITklassrummet kan det handla om att känna till tangentbordets funktioner innan eleven börjar skriva i Word. Detta kan upplevas som ett problem. Herskin menar han att lärare och elever tillsammans lär sig att kompensera för dessa problem. Genom att 9

10 utnyttja lösningar, löser de inlärningsmässiga problem IT ger upphov till (Herskin, 1999:29). Här innebär IT-klassrummet, dels att IT används som ett pedagogiskt verktyg, dels att lärare och elever samverkar för att lösa ett problem. 1.5 Syfte och problemformulering Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i gymnasieskolan ser på sin egen och elevernas IT-kunskap och hur de kan nå ett högre och mer pedagogiskt utnyttjande av IT i skolan. 1.6 Avgränsning Jag begränsar min undersökning till två gymnasieskolor och till informationsteknikens användning som ett pedagogiskt redskap vid sidan av mer traditionellt material som böcker, papper och pennor. Gymnasieskolorna finns i en mellanstor stad i södra Sverige och i en större stad på Frankrikes västkust. Den svenska gymnasieskolan härbärgerar nio olika gymnasieprogram som sysselsätter ungefär 1100 elever och lite över 100 lärare. I dagens läge har dessa elever till sitt förfogande sju stycken datasalar med ungefär 20 datorenheter i varje. På den franska gymnasieskolan arbetar över 100 lärare. Dessa lärare undervisar ungefär 1200 elever. 1.7 En jämförelse mellan en svensk och fransk gymnasieskola Den stora skillnad mellan den franska och svenska skolan vad det gäller ITinfrastruktur ligger framför allt i den administrativa organisationen. Finansieringen av IT-utrustning på den svenska skolan bekostas av kommunen. Här menas att kommunen finansierar köpet av skolans datorer. Däremot i Frankrike styrs finansieringen av IT-utrusningen av regionen. Därutöver är det huvudsakliga syftet i båda skolorna att kunna med hjälp av informationstekniken stödja lärsituationen. På båda skolor finns ett IT-ombud som handledar och stöttar lärare och elever med ITpedagogiska frågor. 10

11 2. Litteraturöversikt I detta avsnitt används begreppen konstruktionism och konstruktivism. Dessa begrepp har nära koppling till varandra och definieras på följande sätt: I konstruktivistiskt utvecklingsperspektivet bestämmer barnet över sin egen utveckling. Elevens aktiva roll i lärandeprocessen upplevs som central. Här betonas att de själva får upptäcka och därefter applicera det de lärt sig (Säljö, 2005). Den konstruktionistiska teorin byggs på konstruktivism. I konstruktivistiska sammanhanget styr barnet sin egen utveckling med hjälp av datorer (Papert, 1992). Här menas att den påtagliga skillnaden är att datorer är medaktör inom den konstruktionistiska metoden. Med hjälp av tekniken så införs lärandet som bygger på konstruktivistiska teorier. Det konstruktionistiska synsättet på lärandet betonas i litteraturdelen. Därtill diskuteras grundprinciperna av IT- och Internets användning i undervisningen. Avsikten är att skapa en bild av hur bra användningen av IT, som ett pedagogiskt verktyg, är för lärsituationen. Litteraturavsnittet inleds med en kort forskningsöversikt om IT och lärande, i USA och i Sverige. Dessutom visas ett redovisningsresultat av ett IT-regeringsuppdrag som Skolverket fick. I uppdraget skulle Skolverket kontinuerligt följa upp elever och lärares IT-användning och IT-kompetens (http://www.regeringen.se ). 2.1 IT och lärande av Papert Boken The Children s Machine Rethinking school in the age of the computer (Papert, 1992) handlar om just förbättringen av barns utveckling i samverkan med tekniken och beskriver hur Papert försökte övertyga om att lärandets framtid kopplas till användningen av datorer. Redan på 1960-talet började Seymour Papert (1992), professor vid MIT i USA, framhäva vikten av att integrera IT med lärandet. Han arbetade aktivt med att få fram 11

12 alternativa lösningar för lärandet. Hans konstruktionism la fokus på hur datorer påverkar inlärningsprocessen. På den tiden kostade tekniken enorma summor pengar och många upplevde Paperts önskan om att använda datorer som ett pedagogiskt verktyg som ouppnåelig. Idag tillämpas Paperts forskning av miljoner barn över hela världen. Papert (1980) definierar lärandet som konstruktivistiskt. Han var inte överens med skolsystemet och försökte därför redan på tidigt 1980-talet påverka det. Han tyckte att det behövde förändras och ville istället att barn själva skulle få bestämma över sin egen inlärning genom att få upptäcka och applicera det som de lärt sig. Paperts synsätt baserades ursprungligen på utvecklingsperspektivet Piagetian learning, som belyser barns naturliga spontana inlärning i samverkan med sin omgivning. Han hävdade att kunskap inte bara kommer från läraren utan att ett barn lär sig genom att själv upptäcka och prova på. En intressant observation som Papert bland annat gjorde och som fortfarande är omtalad var att lärandet ofta sker utan formell undervisning. Här menar han att inlärningen är betydligt större, jämfört med lärandet i mer traditionella undervisningssituationer (a.a.). Här betonas learning by doing som ett bra alternativ till lärandet. Ju mer ett barn lär sig utan lärarens intervention, desto större blir inlärningssituationen. Papert (1992) ansåg att det var viktigt att studera barns utveckling i samspel med teknik. Han fortsatte sin forskning och bestämde sig för att bevisa att tekniken kunde bidra till att påverka barnens kognitiva egenskaper och utveckla deras tänkande och förverkligade sina tankar och utvecklade datorspråket LOGO. Under fem år arbetade Papert (1980) med Jean Jacques Piaget, som är väl känd för sitt konstruktivistiska begrepp. Paperts datorspråk LOGO har sin grund i Piagets konstruktivistiska synsätt. Avsikten var att få fram ett nytt kunskapsförmedlingssätt för barn, och anpassa tekniken till barns kognitiva strukturer. Här betonas att barnens utvecklingsprocess görs i olika faser och baseras på barns förmågor att lära sig. Det 12

13 var faktiskt i Paperts laboratorium som barn för första gången fick möjligheten att skriva och rita former med hjälp av datorer. 2.2 Satsningen Datorn som pedagogiskt hjälpmedel , i Sverige Samtidigt som Paperts forskning tog plats på 1960-talet i USA, började man i Sverige att framhäva vikten av att behöva starta relevanta studier inom IT och lärande. Idag finns det omfattande forskning och artiklar inom ämnet gjorde till exempel KK-stiftelsen en satsning inom IT-didaktik. Avsikten var att skapa fördjupad kunskap inom informationsteknik och lärande, samt hitta sambandet mellan dessa två faktorer. (http://www.learnit.org.gu.se ). Intressanta studier har också World Internet Institut, (WII) gjort (http://www.wii.se ). En intressant aspekt av detta är att all forskning som man har gjort i större utsträckning har sin utgångspunkt i olika utvecklingsperspektiv. Däremot byggs dessa utvecklingsperspektiv på exakt samma frågeställningar: Kan IT vara bra för lärandet? Vad? Varför? och Hur? Senare på 1970-talet tog Skolöverstyrelsen (SÖ), emot ett regeringsuppdrag som lade fokus på att skapa en förebild för vad undervisningen i datateknik i skolan skulle innebära. Tanken som utvecklades var att kunskap inom datalogi hade blivit en nödvändig förutsättning för samhället. Enligt Riis (1991) var detta oundvikligt eftersom näringslivet började kräva att arbetskraften skulle ha förtrogenhet och erfarenhet av datateknik. Det är ett slags hypotes att datorn som pedagogiskt hjälpmedel skall effektivisera den pedagogiska processen. För att skolan i framtiden skall kunna ge alla elever dessa förväntade och nödvändiga kunskaper [ ] beslutar riksdagen ställa statliga medel till förfogande (a.a. s12) beslutade vårriksdagen om ytterligare en satsning som skulle pågå under tre år en satsning på tre ben, (DOS), datorn och skolan. Treårssatsningen på dator som pedagogiskt hjälpmedel (Riis, 1991:9) skulle genomföras i den svenska 13

14 ungdomsskolan. Projektet hade som avsikt att skapa en förebild för datoranvändningens betydelse i skolan, och gjordes i tre olika stadier. De tre olika stadierna var försöksverksamhet ute i skolorna, regionalt utvecklingsarbete och centralt utvecklingsarbete (Riis, 1991) Försöksverksamhet ute i skolorna Den lokala försöksverksamheten innebar att lärare och elever från svenska skolor provade på datorstödd undervisning. Syftet med försöksverksamheten var att generera erfarenhet och omsatte ungefär 160 projekt som berörde samtliga skolnivåer, från lågstadiet till gymnasieskolan. Enligt Riis var målet uppnått med mycket god marginal, men användningen av datorer och programvaror visade sig vara mycket varierad. Projektets genomförande visade två olika tendenser: Dels försöksskolor med mycket bred verksamhet, dels skolor där projektet bedrevs ganska isolerat (Riis, 1991). Riis beskriver att det behövdes lärare som var entusiaster för att projektet skulle lyckas. Även om försöksverksamhetens avsikt var att generera goda resultat, har användningen av datorer som organisation och system, inte kommit lika långt som man hade velat; den hade inte blivit naturlig eller nått lärare i gemen. En spännande konsekvens var att flera lärare hade skaffat sig nya kompetenser inom ett nytt område. En annan intressant konsekvens som Riis tar upp, är att erfarenheten inte kunde spridas till skolorna som helhet. Riis menar då att det krävs mycket mer arbete för att datoranvändningen i skolan ska kunna beskrivas som intuitiv Regionalt utvecklingsarbete Det regionala utvecklingsarbetet omsatte 11 olika projekt, varav nio hade anknytning till högskolor med lärarutbildning. Precis som försöksverksamheten, visade satsningen olika tendenser. Skillnaden mellan dessa tendenser låg i datatekniktillämpningen, program och verksamhet. I vissa fall hade de regionala projekten, bedrivits i större omfattning och tillämpats efter vad lärare själva hade 14

15 efterfrågat. I vissa andra fall hade projekten fokuserat på att utveckla speciella datatekniktillämpningar och bedrivits utifrån ett mer nationellt perspektiv. Avsikten med det regionala utvecklingsarbetet var att förankra i praktiken den erfarenhet som hade ackumulerats under försöksverksamheten (Riis, 1991) I och med att förutsättningarna för lärandet hade förändrats, var det också viktigt att lärarutbildningen skulle förnyas riktade Utbildningsdepartementets budgetsproposition nya politiska direktiv, som la fokus på att lärarutbildningarnas innehåll förnyas i takt med att erfarenheten av datoranvändning växte i skolan Centralt utvecklingsarbete Det centrala utvecklingsarbetet har bedrivits från Skolöverstyrelsen (SÖ) som lade upp sin egen agenda från 1988 till I projektets tidigare del, delades verksamheten in i två olika projekt: stöd till skolprojekten och egen utveckling av programvaror. Tredje året ägnade man mest av tiden till programvaruutveckling. Det kallas för avancerade pedagogiska programkoncept (Riis, 1991). Satsningen kostade en del pengar och var en djärv satsning i och med att man inte hade provkört programmen i faktiska verksamheter. Det återstod att se huruvida dessa program var bra som pedagogiska verktyg. Enligt Riis var programmen bra, för att de byggde på en idé och var genomtänkta. De några få, och tillräckligt initierade, lärarna hävdade också att det var bra. I t ex programmet Räknegrottan representerar varje grotta en sådan möjlighet att träna matematiska färdigheter. I detta fall är programmet dessutom öppet i den meningen att den enskilda läraren själv kan skapa helt nya grottor, anpassade för klassen eller enskilda elevers behov (Riis, 1991:42). Femton pedagogiska programvaror, som till exempel ord- och textbehandlingsprogram, utvecklades. Därtill togs fram beslutsstödprogram, bland annat för träning av vårdplanering i vårdutbildningarna, och olika förlopp som simuleringsprogram. I dessa program simulerades till exempel kemiska processer och samhälleliga beslutseffekter på bytesbalans eller sysselsättning. Expertsystemskal och programmeringsspråk tillhörde också det som utvecklats. 15

16 Tack vara en satsning från Norden, hade man kunna byta till sig upp till 35 program (Riis, 1991) Kort översikt över Projektets utvärdering November 1988, skulle lärarna med hjälp av en lathund som SÖ tog fram, utvärdera det egna projektet. Februari 1989, anordnas en konferens. Filosofer, tekniker, politiker och högskolpedagoger diskuterar för- och nackdelar. I diskussionerna betonar deltagarna vikten av att öka medvetandet om teknikanvändningen. Februari 1990, blir dessa samma människor i en konferens, informerad om verksamhets fortsättning. Utvärderingen anses behöva göras på alla olika nivåer: lokalt, regionalt och centralt April 1990 samtliga projektledare i försöksverksamheten deltar i sju regionala konferenser. En enkät som visar vilka frågeställningar som skulle komma upp i utvärderingen delas ut till projektledarna (Riis, 1991) 2.3 Satsning på området IT-didaktik På 1990-talet kom KK-stiftelsen, stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, fram till att det inte fanns tillräckligt med relevant forskning inom IT och lärande. I samband med det och för att skapa ett medvetande om det, beslutade KK-stiftelsens styrelse 1996, om en satsning på området IT-didaktik. Satsningen innebar att flera institutioner beviljades finansiering till totalt sju doktorandtjänster (http://www.learnit.org.gu.se ) 1997 blev Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, ombedd att driva ett förberedande programarbete vid Linköpings universitet blev ytterligare elva doktorandtjänster finansierade av KK-stiftelsen för vidare forskning inom ramen för en större programsatsning (a.a.) 16

17 Samma år beslutade KK-stiftelsens styrelse att inrätta ett forskningsprogram om lärande och IT, LearnIT. Forskningen skulle innefatta två punkter som fokuserade på skolan och lärarutbildningen och gälla samspelet mellan lärande och informationsteknik mer generellt (a.a.). Den första punkten, betonade vikten av att forskningen skulle omfatta studier om lärande och informationsteknik från ungdomsskola till fortbildning och lärande i arbets- och samhällsliv i vidare bemärkelse. Den andra punkten, talade om att LearnIT fick i uppdrag att stödja uppbyggnaden av forskningsprofiler vid Trollhättan/Uddevalla, Högskolan i Kristianstad samt Högskolan i Borås (ersatte Halmstad). 2.4 En studie från WIP, World Internet Projekt World Internet Projekt är ett svenskt pågående forskningsprojekt som bedrivs av World Internet Institutet och som under flera år studerat och utvecklat en förståelse för hur datorer, digital kommunikationsteknik, Internet och dess användare formar och förändrar vårt samhälle. Projekten genomförs av de sociala, ekonomiska, kulturella och politiska förändringarna som den nya digitala kommunikationstekniken medför (http://www.wii.se ). Enligt WIP kommer Internet att passera tekniken som under de senaste 50 åren varit mest betydelsefull som t.ex. TV-apparater. Här visar studien att nästan alla barn i skolåldern, från nio och uppåt, är bekanta med Internet. Bland tioåringarna tycks det vara svårt att hitta barn som inte är Internet användare. Studien visar också att de använder Internet till flera saker och oftare, vilket leder till att de också ägnar mera tid åt det. Dessutom har dessa barn ofta blivit flitigare i sitt användande (a.a.) 17

18 2.5 En redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-kompetens i skolan Redovisningen av ett ITis-projekt (IT i skolan), från utbildningsdepartementet, visar att två tredjedelar av gymnasielärarna bedömer att de själva är ganska eller mycket bra på IT. I sammanhanget beskrivs dagens datortillämpningar som en stor potential för lärsituationen. Däremot anger en stor del av dessa lärare, behov av kompetensutveckling inom olika digitalmedier: bild, ljud och video. IT som ett pedagogiskt hjälpmedel upplevs också vara ett område som lärarna behöver fortbilda sig inom (http://www.regeringen.se ). Redovisningen visar ett brett spektrum av åsikter kring ämnet. När en del lärare gärna vill uppdatera sina IT-kunskaper, tycker andra att kompetensutveckling är överflödigt. Här upplever dessa lärare att de redan kan tillräckligt. I detta fall, anses bristen på tid, och stöd från skolan, vara en anledning till att kompetensutveckling inte upplevs som en potential för lärandet (a.a.). Vidare visar redovisningen att ett stort antal lärare på gymnasieskolan upplever IT som ett betydelsefullt pedagogiskt hjälpmedel. Av dessa lärare anser till och med den största delen att IT i undervisningen underlättar möjligheten att möta eleverna och att anpassa efter deras olika behov. Här tycks också detta öka elevernas motivation och stimulera inlärningssituationen (a.a.). För en del pedagoger är inte detta så självklart. Medan vissa belyser användandet av IT i skolan, betonar andra vikten av att IT inte är det enda läromedlet och att det inte kan bidra så mycket vid situationer som till exempel grupparbete. På gymnasieskolan, framförs även bland annat tankar om att IT i undervisningen försämrar elevernas koncentration och inlärning. 2.6 Konstruktioniskt paradigm Enligt Forcier (2005), presenteras lärandet ofta utifrån olika pedagogiska perspektiv. Vi kan säga att lärandets olika synvinklar byggs på vilket inlärningssätt som vid 18

19 tillfället tycks gällande. Every learning environment has a implied method of information presentation. Learning activities are based on the belief of how students best learn (Forcier & Don, 2005:89). Enligt Kafai (1996) är Paperts konstruktionism inte bara ett teoretiskt begrepp för lärandet utan också en pratisk inlärningsstrategi. Piagets konstruktivistiska begrepp ligger till som grund för Paperts teori, men inte enbart. Piaget menar vidare att kunskapen skapas på nytt av varje enskilt individ. Dysthe (1996) som också karakteriserar Piagets teori, menar att eftersom människor har olika referenser så varierar kunskapen beroende på vem det är som lär sig. Paperts teori om barns inlärningsförmåga, utvidgar Piagets observationer om barns kognitiva utveckling. Barns aktiva roll, beskrivs som central i utvecklingsprocessen, och att barns inlärningsförmåga är betydligt större om de själva får stå för tankeprocessen eller inlärningsprocessen. I det konstruktionistiska inlärningssättet anses att interaktion med computational artefakter (med hjälp av datorer) bidrar i större utsträckning till barnens utveckling. Papert (1980) tyckte att samspelet med datorspråket LOGO tydligt visade hur barnen kunde styra inlärningsprocessen. Att en enskild elev gers möjlighet att arbeta i egen takt [ ] lyfter fram datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel (Riis, 1991:68). Här precis som i det konstruktivistiska synsättet, tar eleven kontroll över inlärningsmomentet, och bestämmer över sin egen utveckling. Om ett barn tycker att det är roligt, då blir inlärningen intuitiv (Kafai, 1996). Detta förklarar tydligt att, förhållandet till kunskap är lika viktigt som kunskapen själv. Ju mer ett barn skapar, desto mer kommer han/hon på ett mer effektivt sätt att skapa. Den gamla kunskapen återanvänds och byggs på. Kafai (a.a.) menar att konstruktionism ligger fokus på att ett barn konstruerar kunskap genom att skapa. Ju mer ett barn skapar, desto mer lär han/hon sig. Det kan vara allt från att bygga ett sandslott till att skapa ett dataprogram. Utgångspunkten för att lära sig, handlar om att man ska vara intresserad eller engagerad i meningsfulla aktiviteter. Enligt Kafai är det viktigt att skapa en relation till kunskap för att förstår dess innebörd. 19

20 2.6.1 Hur kan användningen av IT i undervisningen, stödja det konstruktionistiska paradigmet? Användningen av IT i undervisningen härrör från Paperts teori på olika sätt. Den ena aspekten, grundar sig på att eleverna får, med hjälp av datorer, styra sin egen utveckling. Henry Egidius i Pedagogik för 2000-talet beskriver väldigt väl hur utvecklingen har gått från undervisning och inlärning till lärande. Förskjutningen från inlärning till lärande har påverkats av olika faktorer. Bland annat, den digitala revolutionen där eleverna får möjligheter att själva styra sin utveckling. Det finns ett par ställen hos Egidius som jag vill lyfta fram och som tydligt relaterar till IT-klassrummet. Det första är kapitlet om filosofiprofessorn Hans Larsson, som skrev flera böcker om intuition. Larsson var övertygad om att intuitionen ledde till ett mer sant och vettigt liv - och i djupaste mening mänskligt liv (http://www.info.uu.se ). Ju mer man förstår någonting, desto mer omedelbart blir resultatet. Lite grann som att köra bilen dit man ska, och anlända utan att ha funderat på vilken väg som har tagits. I en intuitiv situation, sätts autopiloten igång. Egidius tolkar Larssons definition av intuition som en kunskapsform som börjar fungera när man är så väl insatt i något att det räcker med en enda tanke, ett stickord, ett ljud eller en doft för att man ska känna att man är inne i ett helt och stort sammanhang (Egidius, 2002:133). Lärandet i denna miljö beskrivs utifrån ett konstruktivistiskt synsätt, där utvecklingen bestäms av hur mycket en elev har förstått. Ju mer en elev övar och provar på, desto större blir förståelsen. Ju större förståelse en elev har, desto mer kan han/hon åstadkomma (a.a.). Det andra stället är Egidius tankar om kompetensutveckling där kompetens beskrivs som förmågan att nå ett visst syfte, att kunna lösa både bekanta och oväntade uppgifter och att kompetensutveckling sker genom övning att lösa uppgifter. Edigius menar då att kompetens är förmågan att klara en uppgift och hävdar att det är genom övning, och inte i första hand genom lärarens föreläsningar (a.a.). Detta i sin tur 20

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning

Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning Anne-Marie Holm Handledare: Torbjørn Lund Master i aksjonslæring Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogernas inställning till surfplattor

Pedagogernas inställning till surfplattor Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, Kombinations utbildning Utbildningsvetenskap C 30 hp Examinationsarbete 15 hp HT 2013 Pedagogernas inställning till surfplattor Surfplattan

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser EXAMENSARBETE 2004:07 PED Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser Teresa Pettersson Maria Sundbom Luleå tekniska universitet

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Medvetande och kultur

Medvetande och kultur HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Institutionen för Beteendevetenskap Magisteruppsats i Pedagogik (61-80) 20 poäng Medvetande och kultur en studie av hur högstadieelever arbetar med källkritik på material från nätet

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Dataintrång i musikundervisningen - på gymnasiet

Dataintrång i musikundervisningen - på gymnasiet Dataintrång i musikundervisningen - på gymnasiet Joel Jungerstedt Examensarbete 15 hp, LAU395 Handledare: Bengt Jacobsson Examinator: Alf Björnberg Rapportnummer: HT11-1120-6 Abstract Examensarbete inom

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer