Sammanställning Opera Matchmaking Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga"

Transkript

1

2 Sammanställning Opera Matchmaking Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Vad vill vi ha inflytande över? Skola Ungdomsfullmäktige borde ha en egen ekonomi som de kan styra över själva Kultur Bättre kollektivtrafik (tider, ersättningar) Aktiviteter för unga Skola (upplägg, skolmat, kurser) Kulturlivet Kollektivtrafik (dyrt och dåligt) Gratis tåg eller buss på kort distans (Ljungskile-Uddevalla) Busspriser Bättre priser för unga (caféer, affärer, kollektivtrafik) Kollektivtrafiken Busstider+kostnader Skolan (mål,lärare, sätt att lära sig på) Säkerheten på kvällarna (på gator, torg, osv) Skolan Fler lokala omröstningar där även unga får vara med och rösta Bostadspolitiken Kostnader i affären Budget Arbetslösåtgärden Föreningar/organisationer ska ha stor möjlighet att visa upp sig så att unga vet om att det finns, kanske med hjälp av skola eller fritidsgård Temadagar och liknande i skolan och för unga i allmänhet Kulturutbudet Artister mm på krogen och föreställningar på teater mm Kollektivtrafikens priser Busstider och priser Att alla som vill göra något i kommunen får höras Priser i skolcaféer Skolmaten Unga Hur ska ungt inflytande se ut i Uddevalla? Prata med Mikaela Prata med ungdomsrådet Kanske att andra ungdomar kommer ut till skolorna och pratar mer om ungt inflytade och hur man påverkar. Så att man vet. Prata med ungdomsrådet Själv ta kontakt med politiker Bli politiskt aktiv Det ska se kreativt och givande ut En liten morot (alt. Belöning) Drop in träff med politiker en gång i månaden

3 Medborgarförslag Kommunen hemsida; ta kontakt där Information av ungdomar för ungdomar Villiga rektorer och lärare Prata med någon fritidsgård om informationen Ungdomsaktiviteter Mer inflytande i skolan + förståelse för varför det inte blir som det blir Mer saker för unga i Ljungskile Jag vill kunna vara med och bestämma hur mycket en buss- eller tågbiljett ska kosta Kunna ge förslag på vad vi ska ha som mat i skolan Bättre och mer hjälp skolan, vissa ämnen som har svårt för Om man har ett beroende, att kunna utföra det utan att skolan ska ringa hem (röka, snusa etc) Kunna säga ifrån om det är något som man vill ändra på i samhället Billigare fika + mat i skolan (cafeterian) Kommunfullmäktige Medvetande i skolor Lokala omröstningar Medverkan i nämnderna Ett utvecklat ungdomsfullmäktige/rådslag Alla lärare informeras om medborgardialog varje år/termin Fler lokala omröstningar som även unga får delta i Utskott i varje skola som tar ställning i politiska frågor Påverkansarbete i skolan Kontinuerlig info i skolan om det politiska läget. Det krävs kunskap för att påverka! Forum som är mindre formellt än ungdomsfullmäktige Lättillgängligt, det ska vara lätt att påverka Större chans att påverka redan i klassråd/programråd Introduceras för självbestämmande på den ungas hemmiljö så att det blir en naturlig del På befintliga sätt bara att dessa sätt måste synliggöras mer Facebook Större ungdomsråd Träffar med politiker I samarbete med unga och vuxna från olika bakgrunder och i olika åldrar

4 Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Politiker Vad vill unga ha inflytande över? Tid Pengar att bestämma Kollektivtrafik Skoldag Vardagslösningarpå individnivå- inflytande och bli lyssnad på vid t.ex. placeringar och omhändertaganden Mer tid med vuxna/föräldrar Trafiklösningar Kommunikationer ta sig till och från Skola inom- och utomhusinnehåll Ungdomars närmiljö Centrumutveckling Tryggare att kunna röra sig fritt även när det är kväll Fritid Utbudet av och innehållet i olika fritidsaktiviteter Sin vardag i skolan 1)hur undervisningen bedrivs, 2) hur miljön ser ut i och runt skolan Vad man kan göra på fritiden Vem som ska bestämma Arbete Eget inflytande över en fastställd budget Ungdomar vill ha respekt och tillit Unga vill ha något roligt spännande Ungdomsbostäder Skolmaten Skolan Öppettider på gården Kultur- och idrottsstöd Jobbutvecklning Utbildningsalternativ Satsa på utbildning Trafiksäkerhet Integration Jämställdhet Rättvisa Bostadsplanering Integration Jämställdhet Integration Kollektivtrafik Hur staden ska se ut Utformningen av lekplatser Arbete Att få jobb efter skolan Fritidsgården Fritidsaktiviteter=utbud Skolan, t.ex. mer tid för lektioner

5 Maten i skolan Hur skolan fungerar Skolgårdens utseende Skolan Skolmaten Politiker Hur ska ungt inflytande nde se ut i Uddevalla? Egen budget på UF Matchmakingkonferens om kommunens budget Det ska synas i samhällsbilden att det finns ungdomar Få in ungdomar i partierna men då måste det göraas om i mötesformerna Gå med i politiska partier/ungdomsförbund Stärk rollen för UF/UR Få in ungdomar rätt i processen inte när frågan är avgjord Geom att inom avsatta budgetramar prioritera pengar till olika verksamheter Ungdomsfullmäktige får mer ansvar ex budget I skolan genom att på ett aktivt sätt få vara med att påverka HUR undervisningen bedrivs Generellt genom att vara med vid planeringen av den verksamhet de deltar i Rådfråga ungdomar: involverade i processer och olika råd. Gå med i SSU Var medlem i förening Agera gärna i grupp (med vänner) skriv synpunkter till politiker, mail mm Använd befintliga möjligheter, typ medborgarförslag Dialogmöten om stadsplanering Medborgarbudget Planprocessen Särksild digital låda som ger input till u-fullmäktige. Ett mer aktivt sungdomsfullmäktige med mer organiserad representation + egen budget Kom in i politikområdet Utbilda sig, satsa på utbildning Ungdomsfullmäktige Tillsättning av poster Ungdomsfullmäktige med budget Ungdomsförbund Stadsplanering De ska prioriteras i nomineringsprocessen Stadsplaneringsprocess Inflytande som remissinstans för KS+nämnder Regelbunden kontakt med ungdomsförbunden Återkommande regelbundna möten med KS Inflytande på initiativ av unga Mer dynamiskt Ungdomsfullmäktige, med workshops och budgetfördelning Reellt inflytande genom fördelning av pengar Stärka ungdomsfullmäktige Deras förslag ska vara med i budgetförhandling Bättre kommunikation med rektorer

6 Dokumentationsmall: Vad vill unga ha inflytande över? (politiker) Framtidsmöjligheter Arbete: Sommarjobb Praktikplatser x Skolan Skola/ utbildning Skolarbetets organisation Mat xxx Gemenskap Mer tid med vuxna/föräldrar Individmakt, vardagslösning inom skola soctjänst och hemmet xxx Vill ha pengar att bestämma över xxx Inflytande &makt Kommunikationer Kollektivtrafik xxx Jobbmöjlighet/ utveckling x Sin skoldag Hur undervisningen bedrivs, arbetsformerna Hur miljön i och runt skolan ser ut Uppleva att deraas åsikt är värd att lyssna på och tas på allvar xx xx Påverka utbudet av och innehållet i fritidsaktiviteter xx innotiimi

7 Vad vill unga ha inflytande över? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (politiker) Kultur och idrottsstöd Integration, jämställdhet och rättvisa Utbildningsmöjligheter Trafiklösningar, ta sig till och från Ungdomars närmiljö (centrumutveckling, skola inomhus och utomhusinnehåll, trygghet att kunna röra sig fritt även kvällstid) Ungdomar vill ha respekt och tillit och vara med och bestämma Prioriteringar och budget Att medverka till att alla får ingå i en gemenskap Fritid (aktiviteter och fritidsgårdar) Bestämma över skolmaten Vad man kan göra på fritiden (ex arrangera disco) innotiimi

8 Dokumentationsmall: Vad vill vill unga ha inflytande över? (unga) påverkan Kultur och fritid Västtrafik skola Säga ifrån x x x Kultur xx Kollektivtrafik xxx Skola xxx Direkt kontakt Trygghet xx Billigare buss xx Mat x ungdomsaktiviteter innotiimi

9 Vad vill vi ha inflytande över? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (unga) Skolmat Billigare fika Skolval Budget Kulturutbudet Fler lokala omröstningar (där även unga får vara med och rösta) Ungdomsfullmäktige (budget, upplägg, synlighet, rättighet att få delta) Skolan (mål lärare, sätt att lära sig på, studentbostäder, skolmat) Kollektivtrafik (busstider, kostnader) Kollektivtrafik (pris och tider) innotiimi

10 Dokumentationsmall: Hur ska ungas inflytande se ut? (politiker) med hjärtefråga (<3) Eget initiativ Skriv synpunkter till politiker (enskilt eller tillsammans med kompisar) x <3 Använd befintliga system Planprocesser och medborgarförslag x Föreningsdelaktighet Gå med i pol.partier/ungdomsförbund x x <3 Prioriteras vid tillsättning av poster x x Direktinflytande Generellt: genom att vara med vid planering av den verksamhet de deltar i tex olika brukarråd xxx <3 <3 Matchmaking ang kommunens budget x Makt till ungdomsfullmäktige Genom att ge ungdomsfullmäktige en budget och makt att besluta om pengar till olika projekt/verksamhet xxx <3 Stärka ungdomsfullmäktige Budgetförhandlingar, Initiativ unga, Möten med KS xx Aktiva i politiska ungdomsförbund Remissinstans för KS+nämnder Ungdomsbudget i ung.fullmäktige xx Tex stads- och trafikplanering xx x Var medlem i förening (pol och andra) x innotiimi

11 Hur ska ungas inflytande se ut? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (politiker) Egen budget för UF Stärk UF/UR så att ungdomar kommer tidigt i processen I skolan: genom att på ett aktivt sätt få vara med att påverka HUR undervisningen bedrivs Regelbunden kontakt med ungdomsförbund, bättre rekryteringsbas för framtiden Aktivt ungdomsfullmäktige som väljs obligatorskt från skolor Ung Vill på nätet som ger input till ung. fullmäktige Via införande av medborgarbudget innotiimi

12 Dokumentationsmall: Hur ska ungas inflytande se ut? (unga) Påverkansarbete o undervisning om lok.poi i skolan Skapa medvetenhet Skola,fritidsgårdar x x Höras x x Delaktighet Utbildad personal Skolpersonal x Flera lokala omröstningar xxx (ingen rubrik) (ingen rubrik) Utveckla redan befintliga sätt att påverka -nya plattformar ex facebook -nya målgrupper -synas mer, nå ut till fler xxx Redovisningar på skolor xx Medverkan i nämnderna/ungdomsutskott x x Info av ungdomar x innotiimi

13 Hur ska ungas inflytande se ut? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (unga) Mindre formella grupper/forum: lättillgängligt, enkelt Kommunfullmäktige ALLA ska få vara med och bestämma: unga gamla, olika bakgrund, politiker, ickepolitiker, utvecklingsstörda Lokala omröstningar Ett mer utvecklat ungdomsfullmäktige/rådslag Medvetande i skolor Mer inflytande i kulturlivet i allmänhet Säkerhet (kvällarna i olika områden, gator, torg, genom mer ljus, kvällsöppet) Arbetslösåtgärden Bättre kollektivtrafik (tider, ersättnngar, priser; gratis för unga och pensionärer (korta distanser) Skolan (upplägg, skolmat, kurser, lärare) innotiimi

14 MATCHMAKING Skola Unga vill vara med tidigare i planeringen av bl.a. undervisning. - Lektioner om demokrati/inflytande i Uddevalla kommun, bör finnas för att öka intresset för den egna staden. - Lärare ska bry sig om stämningen i skolan, säga till vid bråk, (upprepa arbetet det blir ständigt nya elever). - Eleverna skall i mycket högre grad få påverka matsedeln. Visionen är En Skola som prioriterar rätt saker, efter att ha i involverat eleverna. God ekologisk skolmat Alla vet hur demokrati och inflytande går till.(skola/uddevallakommun) Lärare/vuxna som lyssnar rent säkert och tryggt klimat.

15 MATCHMAKING Kultur/Ungdomsaktiviteter Unga vill vara med och påverka kulturutbudet, de vill ha mer inflytande över kulturen i stan och kunna påverka sin egen fritid. Möjlighet till eget skapande: Konst, studio, dans, musik, teater, tv-spel Kulturutbud/Scen: Konserter, radio, dans, teater, politik, föreläsningar Spontanidrott: Gym, parkour, skate Sammhällsfunktion: Mötesplats, söka arbete och bostad, plugga, möta politiker Leder till: Färre unga utan aktiviteter, tryggare gator, mindre förstörelse, trygga föräldrar, större samhörighet mellan unga och mellan unga och vuxna. Visionen är: Centralt beläget ungdomenshus

16 MATCHMAKING Informellt inflytande Alla ska känna att de kan påverka och att deras röst är värdefull. Utveckla ungdomsfullmäktige för att minska tröskeln mellan idé och engagemang till politiskt deltagande. Visionen är Att det vardagliga engagemanget och idéerna har stor betydelse och går lätt att föra in i det formella systemet.

17 MATCHMAKING Formellt inflytande: Remissförfarande genom t.ex. ViVill i Uddevalla Digitala kanaler där man kan tycka till hemifrån. Tydligare kanske färre, vägar in, mer information kring de som finns. Utveckla Ungdomsfullmäktige genom: Att avsätta tid för unga ledamöter och politiker att prata på UF Rektorer och lärare är mer engagerade i UF Utvecklingsmöten mellan UF presidiet och Skolchef/rektorer. UF flyttar runt på skolor i Uddevalla. Att på ett meningsfullt sätt återkoppa resultat till UF Utveckla nomineringen av ledamöter och arvodera de som deltar i Ungdomsfullmäktige Framgångsfaktorer för att nå ungdomar. Använda redan etablerade mötesplatser som t.ex. föreningar, konvent, sportcuper mm. Lägga möten direkt efter skolan (de flesta kan från 16.00) eller veckan efter lov, då har man inte hunnit få så mycket läxor och uppgifter. Visionen är Välkända, effektiva inflytandekanaler!

18 MATCHMAKING 3 FORMELLT INFLYTANDE SKOLDEMOKRATI Plus Elevråd/programråd Förberedelse till ungdomsfullmäktige Minus Mobbing Tar ej del av dem för att det inte ger resultat Ekonomi Okunskap Ändra skolregler utan att ta del av elevernas åsikter Då måste Lära känna varandra och ha mer inflytande på varandra Se resultat Fördela budgeten bra prioriterat Upplysa Ta del av elevernas åsikter

19 MATCHMAKING 3 UNGAS ROLL I KOMMUNFULLMÄKTIGE Plus Påverkar framtiden Lärorikt Möjlighet att påverka Inblick i hur kommunen styrs Ekonomi Bredare perspektiv Minus Bristande engagemang pga att det kan bli långtråkigt Politiskt invald Vuxnas intresse för ungdomars åsikter Då måste vi Fler ungdomens frågestund Få politiska partier att välja in unga politiker Få information Allmänhetens frågestund -> ungas frågestund två ggr/termin Vi måste släppa in ungdomar

20 MATCHMAKING 3 UNGAS MEDVERKANDE I NÄMNDER PLUS Nya tankar kring samhällsfrågor, perspektiv, ungt inflytande Ökat intresse för politik lärande politikskola Inflytande, man lär sig vikten bredare prspektiv praktisk demokrati politiskt intresse ökad kunskap för unga Är med tidigt ökad förståelse påverka inblick kan skapa egna åsikter blandning olika kulturer/religioner referensgrupper unga får bestämma delaktighet makt yttrandefrihet Nya idéer Unga är experter på hur politik fungerar för unga Uttrycka drömmar för framtiden, möjlighet att förverkliga Unga lär sig och kan påverka mer om man får vara med politiker lär sig från unga nya idéer och ny syn på frågorna tidigt dubbelplus=nyttigt för oss politiker

21 MINUS Fel syn på politik, skrämd tid mötesplatser utbildning/kunskap för att kunna delta språksvårigheter långa processer krock med skolarbete dåligt samarbete med skolorna tiden extra arbete läsa på inte alltid kan påverka jobbiga beslut oerfaren inte på riktigt brist på kunskap brist på erfarenhet kunskap osäkerhet förslagen motarbetas ingen bredd i engagemanget för många idéer nämndsmöten kan kännas långa och tråkiga besvikelse om svårt att förverkliga drömmar kunskap många ärenden och frågor kan kännas tungt tid, provdagar tid att sätta sig in i frågorna

22 DÅ MÅSTE VI: Beskriva och förklara från politikernas sida nämndmöten kan ske på kvällstid avgränsa vissa specifika områden för ungas medverkan undervisning i svenska tolkhjälp blanda in glädje/intresse för att locka medborgardialoger på museet alt. Skola för unga lagutrymme för yttranderätt vem representerar? skicka ut information kvällstid efter skolan få information konkret utbildning gemenskap umgås praktisk övning engagera fler lyssna på varandra bra diskussion där det prioriteras paus med rörelse bra diskussioner där alla deltar försoka göra lättare att förverkliga drömmar peppa till att fortsätta jobba för drömmar besök i nämnder eller kommunfullmäktige välja ut ärende som klassen och lärare bedömer som extra intressanta kvällar eller lediga dagar

23 MATCHMAKING 3 LOKALA OMRÖSTNINGAR PLUS Får in många åsikter Påverka Rättvisa Ungas åsikter Alla kan rösta alla får vara med o bestämma, göra sin röst hörd Olika omröstningar för olika områden Skolfrågor ( Elevråd? ) Ungdomsråd med olika etniciteter Fler synpunkter och åsikter till beslutsunderlag Folkets röster blir hörda Känsla av ansvar, ägandeskap,när man deltar i beslut om tex. Skola Når många Politiken kommer närmare folket Stärker demokratin Delaktighet Kan leda till utbildning i en fråga ( ex EU/EMU ) MINUS Svårt att ställa frågor Om man inte röstar eller är delaktig Följs inte ( ej tvingad) Oengagemang Negativa personer som inte vill vara med Röstdeltagande Svårt att nå alla De som är emot, säger nej och röstar i större omfattning än de som är för Gruppintresse avgör Kan bli dåliga resultat Bluffpolitik Ålder Dålig information/kunskap för att rösta

24 DÅ MÅSTE VI Sänka röstålder ( beroende på fråga) Få ut info till alla Tydliga alternativ Tydlig information Alternativen måste vara väl beskrivna Sprid ut möjligheten att rösta bredast möjligast Lobba för det Sänkt ålder för lokala omröstningar Bra processer så att alla kan vara med Bättre marknadsföring

25 MATCHMAKING 3 INFORMELLT INFLYTANDE Mål Respekt, säga ifrån, direkt kontakt med politiker, uppleva att åsikt är värd att, lyssna på och tas på allvar Metoder för att nå dit: Medborgarförslag Opinionsbildning Via ungdomars egna nätverk Möten mellan olika positioner Besöker skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar Nämnderna besöker de berörda platserna där ungdomarna finns. Rösta Ringa, brev, mail Demonstration Lugn strejk Media (radio, TV, tidning) Studiebesök hos politiker Studiebesök hos skolan Elevråd Besök i nämnden Mentorskap Allas lika värde Periodisk återkommande möten med politiker Kommunicera Personliga möten Möten med politiker på våran egna arena Ungdomsråd, möte på tider när ungdomar kan Turnering mellan olika stadsdelar

26 Resurs/ Förutsättning Avsätta pengar till ungdomsfullmäktige/ungdomsråd Verkan av opinionsbildning Etnisk representation Stadsdels representation Mötesplatser för alla, centralt också Tid i skolan Medvetenhet, respekt, alla har rätt till egen uppfattning Mötesplats, schema lagd mötestid för politiker Lärare och skolstyrelsen tar det på allvar Förbered i skolan, t ex inom samhällskunskapen, engagerade lärare och tid för genomgång om uppföljning. Ha kontakt med politiker Personligt engagemang Organisation Personlig kontakt Inbjudan för studiebesök Blir inbjuden från skolan Tid/planering Att det finns en vilja från båda parter

27 MATCHMAKING 3 VÄRSTA UNGDOMSFULLMÄKTIGE Framröstade värstingar: Sabotage Inget engagemang Ingen information Samma frågor Irrelevanta frågor Att förslag inte går vidare Diktatur Få deltagare Lösningar: sammarbete massor av engagemang från ungdomarna, skolledningen, politiker, kommunen mer information genom sociala medier (informera om att informationen finns genom sociala medier), lärarna informerar, koppla UF till målen i samhällskunskapen i skolan. nya frågor, ordförande kontrollerar dagordningen = uppföljning av vilka frågor man har haft, ungdomarna är med och bestämmer vad som ska komma upp på mötena. ungdomarna är själva med och bestämmer om frågorna tas upp förslagen går vidare, förslagen respekteras, diskuteras och genomförs och återkopplas. alla på mötet får möjlighet att vara med och tycka till, man respekterar varandras åsikter, man kommer fram om ett sätt hur man ska framföra åsikter (ett regelverk som alla är överens om), se all kunskap som en tillgång (även de yngsta i UF), allas tankar idéer, åsikter och engagemang tas på allvar och värderas lika högt och man diskuterar sedan fram till en gemensam lösning. om man informerar mer så kommer det fler rätt deltagare, genom återkoppling så ser de på UF att de som de bestämmer där faktiskt tas hänsyn till.

28 Ingen tar besluten på allvar Ingen lyssnar Ingen fika UF representerar inte alla UF tas på allvar av kommunfullmäktige att man informerar om varför förslag tex inte går igenom. Man lyssnar och återkopplar alla beslut tillbaka till UF FIKA! information och uppföljning och återkoppling. Alla får sin plats i ungdomsfullmäktige med en namnskylt = bekräftelse Övriga Bara ett parti Ett ungdomsfullmäktige som inte tar hänsyn till ungdomarnas åsikter Ett ungdomsfullmäktige där ingen tar ansvar Dåliga beslut Alla pratar i mun på varandra Tvång att gå dit Ingen struktur Krångliga ord För formellt

29 Vill du veta mer? Valentina Velasquez Projektledare LUPP 2013 Kultur och fritid Cornelia Kirpensteijn Demokratiutvecklare Kommunledningskontoret

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning 2011 1 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer