Sammanställning Opera Matchmaking Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga"

Transkript

1

2 Sammanställning Opera Matchmaking Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Vad vill vi ha inflytande över? Skola Ungdomsfullmäktige borde ha en egen ekonomi som de kan styra över själva Kultur Bättre kollektivtrafik (tider, ersättningar) Aktiviteter för unga Skola (upplägg, skolmat, kurser) Kulturlivet Kollektivtrafik (dyrt och dåligt) Gratis tåg eller buss på kort distans (Ljungskile-Uddevalla) Busspriser Bättre priser för unga (caféer, affärer, kollektivtrafik) Kollektivtrafiken Busstider+kostnader Skolan (mål,lärare, sätt att lära sig på) Säkerheten på kvällarna (på gator, torg, osv) Skolan Fler lokala omröstningar där även unga får vara med och rösta Bostadspolitiken Kostnader i affären Budget Arbetslösåtgärden Föreningar/organisationer ska ha stor möjlighet att visa upp sig så att unga vet om att det finns, kanske med hjälp av skola eller fritidsgård Temadagar och liknande i skolan och för unga i allmänhet Kulturutbudet Artister mm på krogen och föreställningar på teater mm Kollektivtrafikens priser Busstider och priser Att alla som vill göra något i kommunen får höras Priser i skolcaféer Skolmaten Unga Hur ska ungt inflytande se ut i Uddevalla? Prata med Mikaela Prata med ungdomsrådet Kanske att andra ungdomar kommer ut till skolorna och pratar mer om ungt inflytade och hur man påverkar. Så att man vet. Prata med ungdomsrådet Själv ta kontakt med politiker Bli politiskt aktiv Det ska se kreativt och givande ut En liten morot (alt. Belöning) Drop in träff med politiker en gång i månaden

3 Medborgarförslag Kommunen hemsida; ta kontakt där Information av ungdomar för ungdomar Villiga rektorer och lärare Prata med någon fritidsgård om informationen Ungdomsaktiviteter Mer inflytande i skolan + förståelse för varför det inte blir som det blir Mer saker för unga i Ljungskile Jag vill kunna vara med och bestämma hur mycket en buss- eller tågbiljett ska kosta Kunna ge förslag på vad vi ska ha som mat i skolan Bättre och mer hjälp skolan, vissa ämnen som har svårt för Om man har ett beroende, att kunna utföra det utan att skolan ska ringa hem (röka, snusa etc) Kunna säga ifrån om det är något som man vill ändra på i samhället Billigare fika + mat i skolan (cafeterian) Kommunfullmäktige Medvetande i skolor Lokala omröstningar Medverkan i nämnderna Ett utvecklat ungdomsfullmäktige/rådslag Alla lärare informeras om medborgardialog varje år/termin Fler lokala omröstningar som även unga får delta i Utskott i varje skola som tar ställning i politiska frågor Påverkansarbete i skolan Kontinuerlig info i skolan om det politiska läget. Det krävs kunskap för att påverka! Forum som är mindre formellt än ungdomsfullmäktige Lättillgängligt, det ska vara lätt att påverka Större chans att påverka redan i klassråd/programråd Introduceras för självbestämmande på den ungas hemmiljö så att det blir en naturlig del På befintliga sätt bara att dessa sätt måste synliggöras mer Facebook Större ungdomsråd Träffar med politiker I samarbete med unga och vuxna från olika bakgrunder och i olika åldrar

4 Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Politiker Vad vill unga ha inflytande över? Tid Pengar att bestämma Kollektivtrafik Skoldag Vardagslösningarpå individnivå- inflytande och bli lyssnad på vid t.ex. placeringar och omhändertaganden Mer tid med vuxna/föräldrar Trafiklösningar Kommunikationer ta sig till och från Skola inom- och utomhusinnehåll Ungdomars närmiljö Centrumutveckling Tryggare att kunna röra sig fritt även när det är kväll Fritid Utbudet av och innehållet i olika fritidsaktiviteter Sin vardag i skolan 1)hur undervisningen bedrivs, 2) hur miljön ser ut i och runt skolan Vad man kan göra på fritiden Vem som ska bestämma Arbete Eget inflytande över en fastställd budget Ungdomar vill ha respekt och tillit Unga vill ha något roligt spännande Ungdomsbostäder Skolmaten Skolan Öppettider på gården Kultur- och idrottsstöd Jobbutvecklning Utbildningsalternativ Satsa på utbildning Trafiksäkerhet Integration Jämställdhet Rättvisa Bostadsplanering Integration Jämställdhet Integration Kollektivtrafik Hur staden ska se ut Utformningen av lekplatser Arbete Att få jobb efter skolan Fritidsgården Fritidsaktiviteter=utbud Skolan, t.ex. mer tid för lektioner

5 Maten i skolan Hur skolan fungerar Skolgårdens utseende Skolan Skolmaten Politiker Hur ska ungt inflytande nde se ut i Uddevalla? Egen budget på UF Matchmakingkonferens om kommunens budget Det ska synas i samhällsbilden att det finns ungdomar Få in ungdomar i partierna men då måste det göraas om i mötesformerna Gå med i politiska partier/ungdomsförbund Stärk rollen för UF/UR Få in ungdomar rätt i processen inte när frågan är avgjord Geom att inom avsatta budgetramar prioritera pengar till olika verksamheter Ungdomsfullmäktige får mer ansvar ex budget I skolan genom att på ett aktivt sätt få vara med att påverka HUR undervisningen bedrivs Generellt genom att vara med vid planeringen av den verksamhet de deltar i Rådfråga ungdomar: involverade i processer och olika råd. Gå med i SSU Var medlem i förening Agera gärna i grupp (med vänner) skriv synpunkter till politiker, mail mm Använd befintliga möjligheter, typ medborgarförslag Dialogmöten om stadsplanering Medborgarbudget Planprocessen Särksild digital låda som ger input till u-fullmäktige. Ett mer aktivt sungdomsfullmäktige med mer organiserad representation + egen budget Kom in i politikområdet Utbilda sig, satsa på utbildning Ungdomsfullmäktige Tillsättning av poster Ungdomsfullmäktige med budget Ungdomsförbund Stadsplanering De ska prioriteras i nomineringsprocessen Stadsplaneringsprocess Inflytande som remissinstans för KS+nämnder Regelbunden kontakt med ungdomsförbunden Återkommande regelbundna möten med KS Inflytande på initiativ av unga Mer dynamiskt Ungdomsfullmäktige, med workshops och budgetfördelning Reellt inflytande genom fördelning av pengar Stärka ungdomsfullmäktige Deras förslag ska vara med i budgetförhandling Bättre kommunikation med rektorer

6 Dokumentationsmall: Vad vill unga ha inflytande över? (politiker) Framtidsmöjligheter Arbete: Sommarjobb Praktikplatser x Skolan Skola/ utbildning Skolarbetets organisation Mat xxx Gemenskap Mer tid med vuxna/föräldrar Individmakt, vardagslösning inom skola soctjänst och hemmet xxx Vill ha pengar att bestämma över xxx Inflytande &makt Kommunikationer Kollektivtrafik xxx Jobbmöjlighet/ utveckling x Sin skoldag Hur undervisningen bedrivs, arbetsformerna Hur miljön i och runt skolan ser ut Uppleva att deraas åsikt är värd att lyssna på och tas på allvar xx xx Påverka utbudet av och innehållet i fritidsaktiviteter xx innotiimi

7 Vad vill unga ha inflytande över? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (politiker) Kultur och idrottsstöd Integration, jämställdhet och rättvisa Utbildningsmöjligheter Trafiklösningar, ta sig till och från Ungdomars närmiljö (centrumutveckling, skola inomhus och utomhusinnehåll, trygghet att kunna röra sig fritt även kvällstid) Ungdomar vill ha respekt och tillit och vara med och bestämma Prioriteringar och budget Att medverka till att alla får ingå i en gemenskap Fritid (aktiviteter och fritidsgårdar) Bestämma över skolmaten Vad man kan göra på fritiden (ex arrangera disco) innotiimi

8 Dokumentationsmall: Vad vill vill unga ha inflytande över? (unga) påverkan Kultur och fritid Västtrafik skola Säga ifrån x x x Kultur xx Kollektivtrafik xxx Skola xxx Direkt kontakt Trygghet xx Billigare buss xx Mat x ungdomsaktiviteter innotiimi

9 Vad vill vi ha inflytande över? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (unga) Skolmat Billigare fika Skolval Budget Kulturutbudet Fler lokala omröstningar (där även unga får vara med och rösta) Ungdomsfullmäktige (budget, upplägg, synlighet, rättighet att få delta) Skolan (mål lärare, sätt att lära sig på, studentbostäder, skolmat) Kollektivtrafik (busstider, kostnader) Kollektivtrafik (pris och tider) innotiimi

10 Dokumentationsmall: Hur ska ungas inflytande se ut? (politiker) med hjärtefråga (<3) Eget initiativ Skriv synpunkter till politiker (enskilt eller tillsammans med kompisar) x <3 Använd befintliga system Planprocesser och medborgarförslag x Föreningsdelaktighet Gå med i pol.partier/ungdomsförbund x x <3 Prioriteras vid tillsättning av poster x x Direktinflytande Generellt: genom att vara med vid planering av den verksamhet de deltar i tex olika brukarråd xxx <3 <3 Matchmaking ang kommunens budget x Makt till ungdomsfullmäktige Genom att ge ungdomsfullmäktige en budget och makt att besluta om pengar till olika projekt/verksamhet xxx <3 Stärka ungdomsfullmäktige Budgetförhandlingar, Initiativ unga, Möten med KS xx Aktiva i politiska ungdomsförbund Remissinstans för KS+nämnder Ungdomsbudget i ung.fullmäktige xx Tex stads- och trafikplanering xx x Var medlem i förening (pol och andra) x innotiimi

11 Hur ska ungas inflytande se ut? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (politiker) Egen budget för UF Stärk UF/UR så att ungdomar kommer tidigt i processen I skolan: genom att på ett aktivt sätt få vara med att påverka HUR undervisningen bedrivs Regelbunden kontakt med ungdomsförbund, bättre rekryteringsbas för framtiden Aktivt ungdomsfullmäktige som väljs obligatorskt från skolor Ung Vill på nätet som ger input till ung. fullmäktige Via införande av medborgarbudget innotiimi

12 Dokumentationsmall: Hur ska ungas inflytande se ut? (unga) Påverkansarbete o undervisning om lok.poi i skolan Skapa medvetenhet Skola,fritidsgårdar x x Höras x x Delaktighet Utbildad personal Skolpersonal x Flera lokala omröstningar xxx (ingen rubrik) (ingen rubrik) Utveckla redan befintliga sätt att påverka -nya plattformar ex facebook -nya målgrupper -synas mer, nå ut till fler xxx Redovisningar på skolor xx Medverkan i nämnderna/ungdomsutskott x x Info av ungdomar x innotiimi

13 Hur ska ungas inflytande se ut? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (unga) Mindre formella grupper/forum: lättillgängligt, enkelt Kommunfullmäktige ALLA ska få vara med och bestämma: unga gamla, olika bakgrund, politiker, ickepolitiker, utvecklingsstörda Lokala omröstningar Ett mer utvecklat ungdomsfullmäktige/rådslag Medvetande i skolor Mer inflytande i kulturlivet i allmänhet Säkerhet (kvällarna i olika områden, gator, torg, genom mer ljus, kvällsöppet) Arbetslösåtgärden Bättre kollektivtrafik (tider, ersättnngar, priser; gratis för unga och pensionärer (korta distanser) Skolan (upplägg, skolmat, kurser, lärare) innotiimi

14 MATCHMAKING Skola Unga vill vara med tidigare i planeringen av bl.a. undervisning. - Lektioner om demokrati/inflytande i Uddevalla kommun, bör finnas för att öka intresset för den egna staden. - Lärare ska bry sig om stämningen i skolan, säga till vid bråk, (upprepa arbetet det blir ständigt nya elever). - Eleverna skall i mycket högre grad få påverka matsedeln. Visionen är En Skola som prioriterar rätt saker, efter att ha i involverat eleverna. God ekologisk skolmat Alla vet hur demokrati och inflytande går till.(skola/uddevallakommun) Lärare/vuxna som lyssnar rent säkert och tryggt klimat.

15 MATCHMAKING Kultur/Ungdomsaktiviteter Unga vill vara med och påverka kulturutbudet, de vill ha mer inflytande över kulturen i stan och kunna påverka sin egen fritid. Möjlighet till eget skapande: Konst, studio, dans, musik, teater, tv-spel Kulturutbud/Scen: Konserter, radio, dans, teater, politik, föreläsningar Spontanidrott: Gym, parkour, skate Sammhällsfunktion: Mötesplats, söka arbete och bostad, plugga, möta politiker Leder till: Färre unga utan aktiviteter, tryggare gator, mindre förstörelse, trygga föräldrar, större samhörighet mellan unga och mellan unga och vuxna. Visionen är: Centralt beläget ungdomenshus

16 MATCHMAKING Informellt inflytande Alla ska känna att de kan påverka och att deras röst är värdefull. Utveckla ungdomsfullmäktige för att minska tröskeln mellan idé och engagemang till politiskt deltagande. Visionen är Att det vardagliga engagemanget och idéerna har stor betydelse och går lätt att föra in i det formella systemet.

17 MATCHMAKING Formellt inflytande: Remissförfarande genom t.ex. ViVill i Uddevalla Digitala kanaler där man kan tycka till hemifrån. Tydligare kanske färre, vägar in, mer information kring de som finns. Utveckla Ungdomsfullmäktige genom: Att avsätta tid för unga ledamöter och politiker att prata på UF Rektorer och lärare är mer engagerade i UF Utvecklingsmöten mellan UF presidiet och Skolchef/rektorer. UF flyttar runt på skolor i Uddevalla. Att på ett meningsfullt sätt återkoppa resultat till UF Utveckla nomineringen av ledamöter och arvodera de som deltar i Ungdomsfullmäktige Framgångsfaktorer för att nå ungdomar. Använda redan etablerade mötesplatser som t.ex. föreningar, konvent, sportcuper mm. Lägga möten direkt efter skolan (de flesta kan från 16.00) eller veckan efter lov, då har man inte hunnit få så mycket läxor och uppgifter. Visionen är Välkända, effektiva inflytandekanaler!

18 MATCHMAKING 3 FORMELLT INFLYTANDE SKOLDEMOKRATI Plus Elevråd/programråd Förberedelse till ungdomsfullmäktige Minus Mobbing Tar ej del av dem för att det inte ger resultat Ekonomi Okunskap Ändra skolregler utan att ta del av elevernas åsikter Då måste Lära känna varandra och ha mer inflytande på varandra Se resultat Fördela budgeten bra prioriterat Upplysa Ta del av elevernas åsikter

19 MATCHMAKING 3 UNGAS ROLL I KOMMUNFULLMÄKTIGE Plus Påverkar framtiden Lärorikt Möjlighet att påverka Inblick i hur kommunen styrs Ekonomi Bredare perspektiv Minus Bristande engagemang pga att det kan bli långtråkigt Politiskt invald Vuxnas intresse för ungdomars åsikter Då måste vi Fler ungdomens frågestund Få politiska partier att välja in unga politiker Få information Allmänhetens frågestund -> ungas frågestund två ggr/termin Vi måste släppa in ungdomar

20 MATCHMAKING 3 UNGAS MEDVERKANDE I NÄMNDER PLUS Nya tankar kring samhällsfrågor, perspektiv, ungt inflytande Ökat intresse för politik lärande politikskola Inflytande, man lär sig vikten bredare prspektiv praktisk demokrati politiskt intresse ökad kunskap för unga Är med tidigt ökad förståelse påverka inblick kan skapa egna åsikter blandning olika kulturer/religioner referensgrupper unga får bestämma delaktighet makt yttrandefrihet Nya idéer Unga är experter på hur politik fungerar för unga Uttrycka drömmar för framtiden, möjlighet att förverkliga Unga lär sig och kan påverka mer om man får vara med politiker lär sig från unga nya idéer och ny syn på frågorna tidigt dubbelplus=nyttigt för oss politiker

21 MINUS Fel syn på politik, skrämd tid mötesplatser utbildning/kunskap för att kunna delta språksvårigheter långa processer krock med skolarbete dåligt samarbete med skolorna tiden extra arbete läsa på inte alltid kan påverka jobbiga beslut oerfaren inte på riktigt brist på kunskap brist på erfarenhet kunskap osäkerhet förslagen motarbetas ingen bredd i engagemanget för många idéer nämndsmöten kan kännas långa och tråkiga besvikelse om svårt att förverkliga drömmar kunskap många ärenden och frågor kan kännas tungt tid, provdagar tid att sätta sig in i frågorna

22 DÅ MÅSTE VI: Beskriva och förklara från politikernas sida nämndmöten kan ske på kvällstid avgränsa vissa specifika områden för ungas medverkan undervisning i svenska tolkhjälp blanda in glädje/intresse för att locka medborgardialoger på museet alt. Skola för unga lagutrymme för yttranderätt vem representerar? skicka ut information kvällstid efter skolan få information konkret utbildning gemenskap umgås praktisk övning engagera fler lyssna på varandra bra diskussion där det prioriteras paus med rörelse bra diskussioner där alla deltar försoka göra lättare att förverkliga drömmar peppa till att fortsätta jobba för drömmar besök i nämnder eller kommunfullmäktige välja ut ärende som klassen och lärare bedömer som extra intressanta kvällar eller lediga dagar

23 MATCHMAKING 3 LOKALA OMRÖSTNINGAR PLUS Får in många åsikter Påverka Rättvisa Ungas åsikter Alla kan rösta alla får vara med o bestämma, göra sin röst hörd Olika omröstningar för olika områden Skolfrågor ( Elevråd? ) Ungdomsråd med olika etniciteter Fler synpunkter och åsikter till beslutsunderlag Folkets röster blir hörda Känsla av ansvar, ägandeskap,när man deltar i beslut om tex. Skola Når många Politiken kommer närmare folket Stärker demokratin Delaktighet Kan leda till utbildning i en fråga ( ex EU/EMU ) MINUS Svårt att ställa frågor Om man inte röstar eller är delaktig Följs inte ( ej tvingad) Oengagemang Negativa personer som inte vill vara med Röstdeltagande Svårt att nå alla De som är emot, säger nej och röstar i större omfattning än de som är för Gruppintresse avgör Kan bli dåliga resultat Bluffpolitik Ålder Dålig information/kunskap för att rösta

24 DÅ MÅSTE VI Sänka röstålder ( beroende på fråga) Få ut info till alla Tydliga alternativ Tydlig information Alternativen måste vara väl beskrivna Sprid ut möjligheten att rösta bredast möjligast Lobba för det Sänkt ålder för lokala omröstningar Bra processer så att alla kan vara med Bättre marknadsföring

25 MATCHMAKING 3 INFORMELLT INFLYTANDE Mål Respekt, säga ifrån, direkt kontakt med politiker, uppleva att åsikt är värd att, lyssna på och tas på allvar Metoder för att nå dit: Medborgarförslag Opinionsbildning Via ungdomars egna nätverk Möten mellan olika positioner Besöker skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar Nämnderna besöker de berörda platserna där ungdomarna finns. Rösta Ringa, brev, mail Demonstration Lugn strejk Media (radio, TV, tidning) Studiebesök hos politiker Studiebesök hos skolan Elevråd Besök i nämnden Mentorskap Allas lika värde Periodisk återkommande möten med politiker Kommunicera Personliga möten Möten med politiker på våran egna arena Ungdomsråd, möte på tider när ungdomar kan Turnering mellan olika stadsdelar

26 Resurs/ Förutsättning Avsätta pengar till ungdomsfullmäktige/ungdomsråd Verkan av opinionsbildning Etnisk representation Stadsdels representation Mötesplatser för alla, centralt också Tid i skolan Medvetenhet, respekt, alla har rätt till egen uppfattning Mötesplats, schema lagd mötestid för politiker Lärare och skolstyrelsen tar det på allvar Förbered i skolan, t ex inom samhällskunskapen, engagerade lärare och tid för genomgång om uppföljning. Ha kontakt med politiker Personligt engagemang Organisation Personlig kontakt Inbjudan för studiebesök Blir inbjuden från skolan Tid/planering Att det finns en vilja från båda parter

27 MATCHMAKING 3 VÄRSTA UNGDOMSFULLMÄKTIGE Framröstade värstingar: Sabotage Inget engagemang Ingen information Samma frågor Irrelevanta frågor Att förslag inte går vidare Diktatur Få deltagare Lösningar: sammarbete massor av engagemang från ungdomarna, skolledningen, politiker, kommunen mer information genom sociala medier (informera om att informationen finns genom sociala medier), lärarna informerar, koppla UF till målen i samhällskunskapen i skolan. nya frågor, ordförande kontrollerar dagordningen = uppföljning av vilka frågor man har haft, ungdomarna är med och bestämmer vad som ska komma upp på mötena. ungdomarna är själva med och bestämmer om frågorna tas upp förslagen går vidare, förslagen respekteras, diskuteras och genomförs och återkopplas. alla på mötet får möjlighet att vara med och tycka till, man respekterar varandras åsikter, man kommer fram om ett sätt hur man ska framföra åsikter (ett regelverk som alla är överens om), se all kunskap som en tillgång (även de yngsta i UF), allas tankar idéer, åsikter och engagemang tas på allvar och värderas lika högt och man diskuterar sedan fram till en gemensam lösning. om man informerar mer så kommer det fler rätt deltagare, genom återkoppling så ser de på UF att de som de bestämmer där faktiskt tas hänsyn till.

28 Ingen tar besluten på allvar Ingen lyssnar Ingen fika UF representerar inte alla UF tas på allvar av kommunfullmäktige att man informerar om varför förslag tex inte går igenom. Man lyssnar och återkopplar alla beslut tillbaka till UF FIKA! information och uppföljning och återkoppling. Alla får sin plats i ungdomsfullmäktige med en namnskylt = bekräftelse Övriga Bara ett parti Ett ungdomsfullmäktige som inte tar hänsyn till ungdomarnas åsikter Ett ungdomsfullmäktige där ingen tar ansvar Dåliga beslut Alla pratar i mun på varandra Tvång att gå dit Ingen struktur Krångliga ord För formellt

29 Vill du veta mer? Valentina Velasquez Projektledare LUPP 2013 Kultur och fritid Cornelia Kirpensteijn Demokratiutvecklare Kommunledningskontoret

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän

Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän Börja gärna med att läsa dokumentet med vanliga frågor från media och allmänhet. Där finns en beskrivning av vad skolvalen är och om Skolval 2010 som

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg.

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Elevråd 7-9 Bollebygdskolan 13.30-15.30+ några till intresserade, 22 st elever. Peter Erdman, Johan Norbelie,

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

En skola med demokratisk kompetens

En skola med demokratisk kompetens En skola med demokratisk kompetens ENID:s handlingsplan för elevinflytande 2009-06-04 Innehåll Innehåll 2 Bakgrund utgångspunkter 3 Om elevinflytande 4 Formellt inflytande 5 Informellt inflytande 6 Utvärdering

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö 2010 2011-01-20 Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna 365 dagar, 365 deltagare, 27 demokratiworkshops

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Föräldraråd den 10/2 2009

Föräldraråd den 10/2 2009 Föräldraråd den 10/2 2009 Närvarande: Föräldrar: Helene Gustafsson, Jessica Johansson, Ingrid Aronsson, Cecilia Engström, Pernilla Bergqvist, Ronnie Aronsson, Helen Bounivier, Mia Petersson Elever: Magnus

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Ungdomsfullmäktige, Köpings kommun Scheelesalen, Köping. Lina Ekdahl, Ungdomslots, Pernilla Einan, Kultur & Fritid

Ungdomsfullmäktige, Köpings kommun Scheelesalen, Köping. Lina Ekdahl, Ungdomslots, Pernilla Einan, Kultur & Fritid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Organ Plats och tid Beslutande Ungdomsfullmäktige, Scheelesalen, Köping Viktor Moréus Doris Velav Bloomis Starborg Emelie Lindström Joel Sidebäck Helbin Sadullah Dameana Binjamin

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2010-04-29 Eleverna från Öxnehagaskolan

Läs mer

från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer

från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer 0 Innehåll Förord 2 Strukturen 3 1 För informationen i tiden 2 Storma Normen! 3 Före-under-efter Vitalisera

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer