Leader Ystad-Österlenregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Ystad-Österlenregionen"

Transkript

1 Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren Remiss Här ska bilder läggas in! 1

2 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen av utvecklingsstrategin för Leaderområde Ystad-Österlenregionen. Texten är i hög utsträckning ett arbetsmaterial och således inte färdigformulerad och därmed inte heller korrekturläst. Efter remissrundan kommer inkomna synpunkter att arbetas in, och efter det färdigställer och layoutar vi materialet samt lägger till bilder. Den färdiga utvecklingsstrategin lämnas sedan in till Länsstyrelsen i Skåne för bedömning, vilket beräknas ske innan maj månads utgång. På sina ställen i texten finns avsnitt skrivna med kursiv text. Det är kommentarer och information från författarna till dig som läsare av remissen och de kommer inte att finnas i den färdiga versionen. Om du inte har möjlighet att läsa hela ansökan, är det kapitel 6 (främst 6.2) och 7 som är viktigast. Den 16 april är du välkommen på stormöte (Gamla rådhuset i Ystad kl 18.00) där vi kommer att presentera huvuddragen i remissen. Där får du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till oss som har jobbat med analysen och texten. Ystad-Österlenregionen är ett samlingsnamn som man enats om på politisk nivå för vår del av Skåne. Termen används redan och dess användning lär öka med tiden. Att Skurup inte ingår i denna utvecklingsstrategi utgör inget hinder för att använda termen. Texten är i huvudsak formulerad i dåtid, av den anledningen att den är formulerad som om den vore skriven i slutet av maj (då den skall sändas till länsstyrelsen). Alltså har vi tagit oss friheten att beskriva vissa planerade aktiviteter som genomförda. Givetvis kommer detta att kontrolleras och kompletteras i efterhand. Svara på remissen: du kan lämna dina synpunkter på remissen antingen via vanlig post eller e-post. Det är viktigt att det klart och tydligt framgår vilka synpunkter du har, och var i materialet du föreslår en förändring. Skicka dina synpunkter senast söndagen den 29 april till: SÖSK/Europa Direkt Skåne Att. Madeleine Lundin Gamla rådhuset Ystad Vänliga hälsningar, Arbetsgruppen Vi ser fram emot dina synpunkter! 2

3 Förord Leader är erkänd metod för landsbygdsutveckling inom Europeiska unionen. Namnet är en förkortning av Liaison Entre Actions de Développement de l Economie Rurale eller, på svenska, samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden. Metoden bygger på ett antal hörnstenar: nytänkande, lokal förankring, samverkan, nätverk, partnerskap och överförbarhet. Detta är en ansökan om att få bilda Leaderområdet Ystad-Österlenregionen under programperioden Här ska det skrivas mer. 3

4 Innehållsförteckning Observera att sidnumren är lite felaktiga (bl a ska inget sidnummer finnas på försättsbladet), detta kommer förstås att rättas till när texten layoutas så småningom. Till dig som läser remissen... 2 Förord... 3 Innehållsförteckning Vår framtidsvision Sammanfattning Förankringsarbetet Analys Bakgrundsfakta om Ystad-Österlenregionen Landskap och geografi och kulturmiljö Befolkningsstruktur och demografisk utveckling Näringslivsstruktur, arbetsmarknad och utbildning Nulägesanalys (SWOT) Genomförande Styrkor och möjligheter Svagheter och hot Temaområden som resultat av SWOT Leaderområde Geografisk avgränsning Avgränsning till intilliggande Leader- och fiskeområde (CAG) Strategi Målet Strategiska val Den företagsamma Ystad-Österlenregionen Den hållbara Ystad-Österlenregionen Den kreativa och aktiva Ystad-Österlenregionen

5 6.2.4 Den välkomnande Ystad-Österlenregionen Den närande Ystad-Österlenregionen Landsbygdsprogrammets tre insatsområden Axel Axel Axel Horisontella mål Jämställdhet Ungdomar Integration Hållbar utveckling Kompetensutveckling Konkurrenskraft Samverkan Andra program och regionala planer Samarbete Regional och nationell samverkan Internationellt samarbete Urvalskriterier Paraplyprojekt LAG och Leaderkontoret Den ideella föreningen Medlemskap Årsstämma LAG Sammansättning och organisation Ungdomsråd/Ungdomslag Ansvarsfördelning och arbetsrutiner Verksamhetskontoret Resursbehov och medfinansiering Budget för perioden Medfinansiering Plan för kvalitativ utvärdering och uppföljning

6 1 Vår framtidsvision Vi har inte formulerat någon färdig bild/framtidsvision, utan vill hålla denna möjlighet öppen för er att bidra särskilt till. Vilka är din bild och dina tankar om vår regions framtid? Utöver en beskrivande bild av vår framtidsvision, vill vi gärna också knyta till oss en devis eller slogan, som kännetecknar vårt Leaderområde. Hittills har följande förslag på inkommit: Ystad-Österlenregionen något för alla sinnen! Ystad-Österlenregionen platsen för alla sinnen! Mötesplats Ystad-Österlenregionen Sinnrika Ystad-Österlenregionen Ystad-Österlenregionen det bästa av två världar! Kom gärna med DITT förslag! Eller vilken av ovanstående skulle du rösta på? 1

7 2 Sammanfattning Leader är erkänd metod för landsbygdsutveckling inom Europeiska unionen och på svenska betyder: samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden. Metoden bygger på ett starkt underifrånperspektiv med lokal förankring, där den ideella-, privata- och offentliga sektorn i samverkan utarbetar en utvecklingsstrategi för regionen. Syftet är att förena alla goda krafter för en stark lokal utveckling. Under hösten och vintern 2007/2008 har ett intensivt arbete bedrivits i de fem kommunerna i sydöstra Skåne i syfte att arbeta fram ett Leaderprogram för Ystad- Österlenregionen. Under resans gång valde invånarna i Skurups kommun att ansluta sig till det angränsande Leaderområdet Söderslätt. Leaderområde Ystad- Österlenregionen består av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Skurup. Arbetet har skett i en bred förankring och inledningsvis genomfördes ett informationsmöte i varje kommun där en översiktlig analys av regionen gjordes. Efter det tillsattes en arbetsgrupp och åtta olika temagrupper som jobbade vidare med underlaget som framkommit vid de kommunala mötena. I nästa steg formerades fem strategiska inriktningar för utvecklingsarbetet i Leaderområde Ystad-Österlenregionen: Den företagsamma Ystad-Österlenregionen, som syftar till att stärka entreprenörer, öka företagsamheten, öka kompetensen kring företagande, höja den generella kompetensnivån i regionen samt initiera samverkan mellan företag och mellan forskning och företag. Den hållbara Ystad-Österlenregionen handlar om att vi måste ha fokus på hållbar utveckling, i allt vi gör, stort som smått. Det rör bl.a. energieffektivitet, hållbart resande, ett förvaltande av natur- och kulturlandskap som bevarar dess värden och ett hållbart brukande av jorden. Den kreativa och aktiva Ystad-Österlenregionen avser att förstärka vår bygd genom att bl.a. ta vara på att regionen är ett framgångsrikt kluster för kreativitet och skapande. Insatser kommer att uppmuntras för att utveckla kulturlivets olika dimensioner, stärka byarna och skapa mötesplatser där alla är välkomna oavsett bakgrund. Den välkomnande Ystad-Österlenregionen handlar om att fortsätta utveckla Ystad-Österlenregionen som ett attraktivt besöksmål. Vi har mycket att erbjuda 2

8 men måste bli bättre på att samverka och utveckla våra produkter. Häri ingår ett behov av att höja kunskapsnivån och samarbeta kring bl.a. marknadsföring. Vidare måste vi verka för att förlänga säsongen och öka tillgängligheten. Den närande Ystad-Österlenregionen innehåller bl.a. satsningar på att utveckla den småskaliga lokala livsmedelsproduktionen och upplevelsen av mat, utveckla primärproduktionen och initiera nya marknadskanaler för vår regions produkter och tjänster. Vidare återfinns här insatser för att stärka hälsan och livskvaliteten för boende och besökare genom att t.ex. uppmuntra initiativ som syftar till ökad rekreation eller samverkan mellan aktörer för att erbjuda hälsopaket för besökare och boende. När denna utvecklingsstrategi är godkänd av Länsstyrelsen och arbetet med Leader i Ystad-Österlenregionen kommer igång, ska en ideell förening bildas av alla som är intresserade av att ta del av detta utvecklingsprojekt. Styrelsen för föreningen, den s.k. LAG (Local Action Group), beslutar sedan om vilka projekt som ska beviljas projektstöd. För att en projektansökan ska godkännas, ska projektet omfatta satsningar som återfinns i ovanstående strategiska inriktningar och projektets resultat ska komma flera till del. Till sin hjälp i arbetet har LAG ett kansli, Leaderkontoret, med en verksamhetsledare vars uppgift är att leda verksamheten. För hela perioden fram till 2013 kommer det till utvecklingen i Leaderområde Ystad-Österlenregionen finnas ca xxx kr att tillgå för olika projekt. Arbetet kommer ständigt att utvecklas och utvärdering av resultaten är en självklar del av arbetet med Leader i Ystad-Österlenregionen. 3

9 3 Förankringsarbetet Arbetet med att bilda ett Leaderområde i Ystad-Österlenregionen inleddes våren 2007, då kommunerna i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) beslutade att initiera processen. Under augusti och september hölls fem lokala mobiliseringsträffar 1 om Leader runt om i regionen, till vilka företagare, föreningar, byalag och allmänhet bjöds in. Syftet med mötena var trefaldigt: - Att informera om Leader och undersöka intresset i förenings- och näringslivet för att bilda ett Leaderområde. - Att finna personer från den privata respektive ideella sektorn som ville arbeta mer intensivt med projektansökan. - Att genomföra en SWOT-analys i syfte att se vilka gemensamma behov och möjligheter som fanns för området och med det lägga grunden för det fortsatta analyserandet. Sammanlagt deltog ca 200 personer i träffarna och samtliga syften uppnåddes. Den 25 september avslutades mobiliseringsfasen med ett uppföljningsmöte, där ca 45 personer deltog. Syftet med mötet var dels att fastlägga formerna för det fortsatta arbetet samt att ta nästa steg i analyserandet av vår region. Man enades om att organisera trepartnerskapet i området i åtta temagrupper och en arbetsgrupp. Temagruppernas fokusområden är helt baserade på de analyser som genomfördes vid mobiliseringsträffarna. Temagrupperna består främst av personer ur den ideella och den privata sektorn och har som regel bestått av mellan 10 och 20 medlemmar. Gruppmedlemmarna har dels varit personer som anmält intresse i samband med mobiliseringsträffarna, men också personer som senare medvetet har knutits till grupperna på grund av kompetens och erfarenhet rörande temat i fråga. Uppgiften har varit att analysera respektive ämnesområde på djupet och på så vis producera ett grundmaterial till den övergripande strategin. Grupperna har träffats regelbundet under perioden december till mars, huvudsakligen gruppvis, men flera gränsöverskridande träffar har också arrangerats, eftersom ämnena till viss del har överlappat varandra och ett helhetsperspektiv har setts som nyckeln till en fullgod analys. Ledarna för varje temagrupp sitter även med i arbetsgruppen (ibland benämnd skrivargruppen), som består av representanter för samtliga tre sektorer och har haft till uppgift att samordna temagruppernas arbete och sammanställa analyserna 1 Mötena hölls i Ystad den 22 augusti, i Skurup den 30 augusti, i Ö Tommarp den 6 september, i Bjärsjölagård den 11 september samt i Skåne Tranås den 17 september. 4

10 till en gemensam utvecklingsstrategi. Arbetsgruppen har under förstudien haft sju möten. Utöver samordnandet av strategiarbetet har arbetsgruppen bland annat haft ansvaret att diskutera och planera kompetensutveckling för arbetsgruppen och temagrupperna samt att kommunicera och samverka med övriga Leaderområden i Skåne. Miljö, klimat & ekologi Unga Arbetsgrupp Infrastruktur Landsbygdens näringar & resurser Entreprenörskap Besöksnäring Hälsa Kultur Den kompetensutveckling som har genomförts under förstudien har främst skett i form av föredrag och frågestunder med inbjudna Leaderexperter i form av verksamhetsledare och annan personal från tidigare eller blivande (redan godkända) svenska Leaderområden 2 samt ett studiebesök hos Leader Bornholm. Syftet med dessa erfarenhetsutbyten har förstås varit att inhämta kunskaper om hur Leader kan fungera och bidra till i en bygd, liksom om analys- och skrivarstadiet som sådant, men också att träffarna skulle fungera som inspiration och motivation för våra aktiva ideella krafter i temagrupperna. Arbetet med att förankra Leaderarbetet och utvecklingsstrategin lokalt har setts som arbetsgruppens viktigaste uppgift. För att säkerställa en bred och tydlig informationsspridning om Leader i regionen samt för att finna lämpliga kommunikationskanaler mellan regionens invånare och arbetsgruppen, utarbetades tidigt i processen en kommunikationsstrategi för hela förstudieperioden (se bilaga X). Informationen och kommunikationen har strömmat genom flera olika medier. SÖSK:s hemsida och kommunernas respektive hemsidor har uppdaterats kontinuerligt med aktuell information om Leader och strategiarbetet. Sedan december produceras ett nyhetsbrev en gång i månaden, som skickas ut elektroniskt (i vissa fall per post) till en sändlista på ca 250 mottagare och som även publiceras på hemsidorna. Både hemsidor och 2 Leader Blekinge, Leader Smålandsgruppen och Leader KalmarÖland. 5

11 mailutskick har också använts för att sprida tidiga versioner av utvecklingsstrategin och förfrågningar om synpunkter. Utöver de fem (sex inklusive uppföljningsmötet) mobiliseringsträffarna har flera mindre informations- och diskussionsträffar arrangerats, bland annat med byalag från olika delar av regionen och lokala livsmedelsproducenter. Förankringsarbetet har också skett genom andra former av personliga möten och kontakter, exempelvis med aktiva inom idrottsrörelsen (Skåneidrotten Sydost, Föreningen Idrott För Handikappade), och den största invandrarföreningen i regionen. Vidare har vi verkat särskilt för att ha en aktiv approach gentemot lokalpressen genom nyhetsbrevet, särskilda pressmeddelanden och direkta kontakter med syftet att väcka medialt intresse för Leader och därigenom få möjlighet att utnyttja medias spännvidd för att bredda informationsspridningen om Leaderarbetet. Arbetsgruppen har alltså vinnlagt sig om att etablera en god kommunikation kring Leaderarbetet till invånarna i Ystad-Österlenregionen och att skapa goda möjligheter för allmänheten att bli delaktiga i processen och bidra till arbetet med utvecklingsstrategin. Detta har skett kontinuerligt under processens gång, men den enskilt största möjligheten till insyn och påverkan var den remissomgång av arbetsgruppens förslag till strategi, som genomfördes i april. Här ska det läggas till text om remissrundan och stormötet 16 april. Stycket avslutas med en skrivning om perioden fram till att ansökan skickas in, främst om stormötet den 20 maj: Det sista steget i förstudiearbetet togs i samband med ett stormöte den 20 maj, då strategin godkändes (hoppas vi!) för att skickas in som ansökan om att bilda ett Leaderområde. Hur många närvarade vid mötet? Vilka synpunkter fanns på strategin? Något annat viktigt som hände? Vid mötet tillsätts även en beredningsgrupp tillika valberedning med uppgiften att under sommaren och hösten förebereda det faktiska bildandet av Leaderområdet. Ska beskrivas närmare. 6

12 4 Analys För att på bästa möjliga sätt kunna se utvecklingsstrategin som en helhet är det nödvändigt att ge en nulägesbild, en analys, av Ystad-Österlenregionen sett ur olika perspektiv. I detta kapitel beskrivs området genom statistiska fakta och en bakgrundsbeskrivning, liksom genom sammanfattningen av en genomförd SWOT-analys. 4.1 Bakgrundsfakta om Ystad-Österlenregionen Kommunerna i Ystad-Österlenregionen har ett flerårigt etablerat samarbete kring strategiska utvecklingsfrågor. För att ytterligare förstärka regionens framtida utveckling och förvaltning, beslutade man 2007 att ta fram ett gemensamt landsbygdsprogram för regionen (med nationella och regionala program som utgångspunkt) och att ansöka om att få bilda ett Leaderområde. Här ska det skrivas lite till om samverkan mellan olika aktörer i Ystad- Österlenregionen Landskap och geografi och kulturmiljö I Leader Ystad-Österlenregionen ingår de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Landskapet är mångfacetterat och erbjuder en rik variation av naturtyper och är vida känt för sin skönhet, vilket förstärks av det ständigt närvarande havet. I områdets sydöstra del dominerar Österlenslätten med sitt kuperade landskap för att i väster och norr övergå i det som karaktäriseras som mosaikartat backlandskap bestående dels av odlingsmark, men också av skogsmark med lövskog och gran. Rör man sig mot nordväst i området växlar landskapet återigen till att i delar av Sjöbo kommun utgöras av slättlandskap. Odlingslandskapet har kvar många av sina specifika kännetecken som grusvägar, lundar och stenmurar och alléträd som ger landskapet karaktär och som samtidigt är viktiga småbiotoper för växter och djur. Förekomsten av vattenbiotoper är låg till följd av utbredd dikning och kulvertering av vattendrag. Åkermarken är i stora delar dominerande och skiljer sig i sin utbredning mellan stora fält vid de större gårdarna och godsen till ett mer småbrutet åkerlandskap i backlandskapet. Naturbetesmarkerna är av skiftande karaktär från öppna hedmarker till trädklädda betesmarker. 7

13 Regionens byar och gods har hög ålder och har under århundraden påverkat formandet av kulturlandskapet. Här finns många spår från tidigare invånare genom bl.a. hällristningar, gravar och skepps- och stensättningar. Området är i sin helhet tämligen rikt på kulturbärande landskapselement Befolkningsstruktur och demografisk utveckling Detta stycke ska kompletteras med en del statistiska uppgifter och utvecklas något. Leaderområde Ystad-Österlenregionen har totalt invånare (2007) 3 varav personer (2007?) bor på landsbygden, i orter med mindre än 3000 invånare. I regionen finns ingen tätort med fler än invånare, vilket innebär att alla invånare i Leaderområde Ystad-Österlenregionen ingår i projektområdet och kan söka Leadermedel. Den demografiska utvecklingen i regionen som helhet följer den generella utveckling som återfinns på riksnivå, med en ökande medelålder. I Ystad- Österlenregionen orsakas detta dels av utflyttande ungdomar, som inte återvänder efter studier eller annan sysselsättning på annan ort, samt inflyttning av grupper i åldern 55+. Det ska emellertid framhållas att denna trend inte förekommer i alla kommunerna, framför allt Sjöbo kommun uppvisar motsatta tendenser med en positiv inflyttning av barnfamiljer. Andelen utrikes födda i projektområdet har ökat under en längre period och jämnats ut mellan kommunerna. Idag befinner sig samtliga kommuner i intervallet 7-8 % utrikes födda. 4 Den största gruppen utrikes födda är födda i Integrationen Näringslivsstruktur, arbetsmarknad och utbildning Detta stycke ska kompletteras med en del statistiska uppgifter, vissa uppdateringar och något tillägg, exempelvis ett jämställdhetsperspektiv, före inlämning. Ystad-Österlenregionen har ett varierat näringsliv där enmans- och fåmansföretagen dominerar. Ett antal större arbetsgivare finns men inget företag har mer än 325 personer anställda. Överlag ligger företagandet och nyföretagandet i regionen över nationellt snitt för jämförbara kommuner. I regionen som helhet är lantbruket den dominerande branschen. Därutöver skiljer det sig något mellan kommunerna vilka sektorer som är stora. I Sjöbo och 3 Fördelning per kommun: Simrishamn , Sjöbo , Tomelilla, och Ystad Källla: SCB, Utrikes födda

14 Simrishamn är hantverks- och byggsektorn stor, i Simrishamn även fiske. I Tomelilla och Ystad utmärker sig handeln som en av de större sektorerna. I flera av kommunerna utgör företag inom besöksnäringen en betydande del och trenden är att besöksnäringen växer. Arbetsmarknaden skiljer sig något mellan kommunerna. I stort för Skåne är arbetslöshetssiffrorna lägre ju längre västerut man kommer och detta går igen även i Leaderområde Ystad-Österlenregionen, där Ystad och Sjöbo har en arbetslöshet om 2,9 % respektive 2,8 % procent medan Tomelilla och Simrishamns siffror är 3,8 % respektive 3,6 % (februari 2008). Snittet för Skåne som helhet är 3,0 %. Regionen har en större utpendling än inpendling av arbetstagare och självklart förekommer inomregional arbetspendling. Med rätt kommunikationsförutsättningar finns det en stor arbetsmarknad att verka inom för dem som kan tänka sig att pendla, dels norrut mot Kristianstad men kanske framförallt till Malmö/Lund och Köpenhamn. En befolkning med hög kunskapsnivå är en viktig faktor för en god samhällsutveckling. En generellt hög utbildningsnivå ökar möjligheterna för kvalitativa problemlösningar och kompetenta affärsidéer. Närhet till utbildningsinstitutioner ökar även ett samhälles attraktionskraft och kan således också motverka utflyttning. I alla kommuner i Ystad-Österlenregionen erbjuds utbildning upp till gymnasienivå. I Ystad erbjuds filmvetenskap på universitetsnivå och regionens närhet till högre utbildning i Malmö/Lund samt till Kristianstad möjliggör utpendling för att studera. Vuxenutbildning erbjuds i alla kommuner och i vissa fall genom samverkan kommunerna emellan. Vidare finns en folkhögskola i regionen, Österlens folkhögskola samt en KY-utbildning i Ystad inriktad på turism och besöksnäring. 4.2 Nulägesanalys (SWOT) Som komplettering till den mer statistiskt inriktade beskrivningen har en nulägesanalys genom SWOT-metoden genomförts under förstudien och området diskuterats utgångspunkt från dess styrkor, möjligheter, svagheter och hot (SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Genomförande Vid de kommunala mobiliseringsmöten som arrangerades under hösten genomfördes gruppdiskussioner om ca åtta personer per grupp. Uppdraget var att från ett helhetsperspektiv analysera regionens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Nedan följer en översiktlig sammanställning och analys av de synpunkter som framkom. I en bilaga till utvecklingsstrategin återfinns analysen i sin helhet (se bilaga X). 9

15 4.2.2 Styrkor och möjligheter Naturen och det geografiska läget återkommer flera gånger som en styrka för regionen. Exempelvis framhävs landskapets karaktär, ljuset och havet, som inspirerar och attraherar till både besök och boende. Områdets geografiska läge ger också fördelar både vad gäller boendet och näringslivsverksamheter. Detta gäller framförallt närheten inom området, men även närheten utåt. Också kulturen är ett område som många lyfter som en styrka för området. Det är tydligt att kulturen präglar både näringslivet och dess utveckling, men även invånarna, som genom kulturen får utlopp för kreativitet, samhörighet och välbefinnande. Människorna och deras bakgrund och många goda kvaliteter ses av flera som en stor tillgång i regionen. Framförallt nämns entreprenöranda, kreativitet och viljan till samverkansmöjligheter. Även människors önskan om en god livskvalitet nämns som en styrka för utvecklingen. Småskaligt näringsliv kopplade till livsmedel, turism och kultur är några av möjligheterna som lyfts fram av invånarna i vår region. Många av exemplen i SWOT-analysen bygger på de styrkor som området besitter. Boendet är en central faktor för områdets utveckling enligt väldigt många. Här har den offentliga sektorn en nyckelroll, eftersom allt från områdesplaner till barnomsorg och utbildning påverkar attraktionskraften för inflyttning av både nya invånare och företagen. Områdets utvecklingspotential knyts till attraherandet av barnfamiljer, vilket överlag anses mycket viktigt för regionens framtid. Mötesplatser, både fysiska och virtuella, såväl för företag som för människor, efterfrågas i hög utsträckning och bör således ha goda förutsättningar att utformas. Detta gagnar både människors livskvalitet och näringslivsutvecklingen Svagheter och hot Boendesituationen belyses av många som ett problem i avseenden såsom förekomsten av hus som står tomma på vintern, brist på lägenheter, brist på tomtmark och risken att regionen utvecklas till en sovbygd till Malmöregionen. Kommunikationer lyfts också fram som en svaghet av vissa, som menar att möjligheterna till kollektivt resande är begränsade och att vägnätet är bristfälligt vad gäller utbyggnad och underhåll. Vidare fungerar inte den digitala kommunikationen tillfredsställande i alla delar av vår region. Intolerans, trångsynthet, negativ bymentalitet, utestängning och osund konkurrens mellan kommunerna är annat som återkommer som svagheter. Röster höjs också för att det finns för lite aktiviteter för unga, särskilt vintern upplevs av många som händelsefattig. Till detta ska tilläggas att turistsäsongen är för kort och avgränsad, vilket anses vara ett problem av många. Ett tänkbart hot som har framkommit mot utveckling i vår region är scenariot att regionen stagnerar och bekvämligheten tar överhanden, att man inte orkar engagera sig, att allt fortsätter som vanligt. Samt att konservatism och misstänksamhet kan hämma vår utveckling genom att vi inte släpper in nya 10

16 intryck och invånare. En negativ befolkningsutveckling och/eller en skev sådan är inte heller bra. Vidare upplever många exploatering/överexploatering som ett hot för bygden. Det handlar dels om naturtillgångar, men även risken att det byggs för mycket fritidsbebyggelse i känslig miljö. Sist men inte minst finns miljöhoten, däribland klimatförändringarna, i fokus hos många som ett hot mot regionens framtida utveckling Temaområden som resultat av SWOT Efter att de första fem mobiliseringsmötena hade genomförts kallades som sagt till ett uppföljningsmöte, med öppen inbjudan för dem som kunde tänka sig att arbeta med att föra arbetet vidare. Avsikten med detta möte var att summera de genomförda SWOT-analyserna och vaska fram temaområden att arbeta vidare kring. Även vid detta möte genomfördes gruppövningar. Summeringen och kategoriseringen av framkomna styrkor, möjligheter, svagheter och hot ledde till bildandet av åtta temaområden med rubrikerna: Entreprenörskap och företagande Kultur Hälsa Besöksnäring Ungdomar Miljö, klimat och ekologi Naturresurser och landsbygdens näringar Infrastruktur och kommunikationer Till dessa grupper inbjöds intresserade personer att delta för att föra analysen vidare och arbeta fram ett underlag för utvecklingsstrategin. Resultatet av detta återfinns under rubrik 6.2 Strategiska val. 11

17 5 Leaderområde Här ska det skrivas en kort inledningstext om kapitlet 5.1 Geografisk avgränsning Leaderområde Ystad-Österlenregionen består av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad och områdets geografiska yta motsvarar de fyra medlemskommunernas geografi. Området har en sammanlagd landareal på 1641 km 2. 5 Karta ska läggas till! Tycker du att texten nedan säter fingret på vad som kännetecknar vår region? Lämna gärna synpunkter på vad vi ska lyfta fram som typiskt och utmärkande för Ystad-Österlenregionen! De fyra kommunerna i Leaderområde Ystad-Österlenregionen har en rad gemensamma nämnare. Kanske allra tydligast bland dessa är regionens funktion som städernas lunga, genom de goda förutsättningar som finns för hög livskvalitet med god hälsa och välmående i centrum. Ett annat utmärkande kännetecken som förenar regionen är den stora omfattningen av kultur, konst och andra skapande verksamheter. Den vackra naturen och det omtalade ljuset ger området särskilt goda förutsättningar för kreativa aktiviteter. Vurmen för naturmiljön märks inte enbart i konstnärliga sammanhang, utan är ett återkommande inslag i flera sammanhang och något som utgör kärnan i livet i regionen och som utgör grunden för vår gemensamma identitet. Inom projektområdet finns ett högst varierat naturlandskap. Alla tre huvudkategorierna från det skånska Landsbygdsprogrammet finns i regionen, dvs låglänt landskap, höglänt landskap och backlandskap. Regionen omfattar åtta av de sammanlagt 26 karaktärsområden som finns i Skåne. Området är därtill ett havsnära område. 6 Denna mångsidighet kan vi ta tillvara och utnyttja till vår fördel, eftersom det bäddar för goda möjligheter att tillgodose olika preferenser 5 Källa: SCB, Kommunarealer Källa: Landsbygdsprogram för Ystad-Österlenregionen (SÖSK) och Det skånska landsbygdsprogrammet: ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv, Skåne i utveckling 2007:10. 12

18 och önskemål. Leaderområde Ystad-Österlenregionen har därmed mycket att erbjuda, både åt besökare och åt människor som är verksamma och bosatta i regionen. Projektområdets geografiska läge är i flera avseenden en fördel, då det möjliggör en harmonisk livsstil och erbjuder en paus från storstadens stressiga och bullriga miljö. Det finns emellertid en viss risk för att läget kan upplevas som ofördelaktigt, om området ses som för avsides beläget i förhållande till Öresundsregionens innersta nav och som att man därmed hamnar i dess skugga. I ett riksperspektiv hör Leaderområde Ystad-Österlenregionen knappast till kategorin periferisk zon, men ur ett snävare, skånskt, perspektiv kan det uppstå svårigheter och konkurrensnackdelar om projektområdet uppfattas som svårtillgängligt. För att motverka sådana tendenser behöver området påvisa de goda kommunikationsmöjligheterna till urbana centra såsom Malmö/Lund och Köpenhamn och även fortsatt satsa på infrastrukturfrågor i ett framtidsperspektiv. Man behöver inte välja mellan antingen eller, utan genom goda kommunikationsmöjligheter säkras möjligheten till pendling mellan arbete i staden och boende på landsbygden, liksom till goda rekreationsmöjligheter för den som både bor och arbetar i staden. Regionens åldersstruktur Vi ska skriva om detta efter att vi analyserat färdigt regionens demografiska utveckling. Situationen ser olika ut i olika kommuner och därför är det viktigt att göra grundlig analys som belyser olikheterna. En ytterligare gemensam nämnare för regionen är behovet att höja den generella utbildningsnivån och förbättra möjligheterna att studera på högre nivå och tillgodogöra sig expertkunskaper och specialkompetens. Vid de många möten som har hållits under förstudieperioden, har det framkommit att det i området finns en uttalad vilja att verka för ökat samarbete mellan alla aktörer i regionen, såväl mellan som inom kommunerna. Genom ökat samarbete och gemensamma målsättningar för regionen i dess helhet vill man bidra till att motverka tendenser av konkurrenstänkande och dålig kommunikation mellan byar, aktörer och sektorer i regionen. 5.2 Avgränsning till intilliggande Leader- och fiskeområde (CAG) Den geografiska avgränsningen av Leaderområdet Ystad-Österlenregionen baseras i hög utsträckning på ett mångårigt kommunövergripande samarbetsområde i sydöstra Skåne. I den traditionella tappningen ingår också Skurups kommun i samarbetet, men i Leadersammanhanget har Skurup valt att i nuvarande programperiod istället ingå i Leaderområde Söderslätt, som angränsar till Ystad-Österlenregionen i väster. Inledningsvis ingick Skurup i båda områdenas förstudier och dialogen mellan de två förstudieprojekten har varit tät. Bland annat har en särskild träff, med gränsdragningsfrågan som enda punkt på 13

19 dagordningen, arrangerats för invånarna i Skurup. Slutligen föll valet alltså på att Skurup i sin helhet skulle ingå i Leaderområde Söderslätt. Det ska dock betonas att den formella gränsdragningen inte ska utgöra något hinder för samverkan och projektsamarbete mellan de två områdena. Tvärtom uppmuntras gränsöverskridande projekt, inte minst av hänsyn till de aktörer i gränsområdena som har uttryckt intresse för gemensamma projekt, exempelvis inom områden såsom hästverksamhet, kulturverksamhet, rid-, cykel- och vandringsleder, ungdomsverksamhet, natur- och vattenvård samt utveckling av kustlandskapet. 7 Under förstudien har diskussioner också förts med andra angränsande områden, däribland södra Kristianstads kommun (trakterna kring Maglehem Hörröd Degeberga) och Hörby kommun. Utfallet av diskussionerna var att områdena ska följa kommungränserna, men även här uppmuntras till gränsöverskridande samarbeten i frågor som är intressanta för fler Leaderområden än ett. Vi avvaktar information angående ett fiskeområde (Costal Action Group) i regionen, det kommer sedan att skrivas en text om det här. 7 Jämför Leaderområde Söderslätts utvecklingsstrategi. 14

20 6 Strategi Här ska det skrivas en kort inledningstext om kapitlet 6.1 Målet Vår huvudsakliga målsättning är att skapa en levande landsbygd och en attraktiv region för människor att bo i, verka i och besöka. Här kommer vi troligen att lägga till något som baserar sig på analysen av den demografiska utvecklingen. Genom att uppmärksamma och stödja lokala och samfällda initiativ vill vi ge människor inflytande över sin egen bygds utveckling och sin egen situation för att därmed skapa engagemang och delaktighet. Vidare vill vi, med grund i hållbar utveckling och livskvalitet, initiera nya och nyskapande projekt och aktiviteter som verkar för en utveckling av hela regionen. 6.2 Strategiska val Förstudien har resulterat i slutsatserna att utvecklingsarbetet i Leaderområde Ystad-Österlenregionen i första hand ska fokusera på fem strategiska inriktningar och målområden. Här kommer vi också att kort beskriva hur vi tänker om unga och motivera varför de inte utgör ett eget strategiskt val/fokusområde, men ändå verkligen finns i fokus i vår strategi (in minst genom paraplyprojektet, se längre fram). Varje underkapitel nedan ( ) ska avslutas med en ruta om unga. Där ska finnas en beskrivning av kopplingen mellan det strategiska valet i fråga och ungas situation och villkor på landsbygden. Efter varje ruta om unga ska det formuleras en punktlista med korta, konkreta målsättningar (en beskrivning av vad det är som projekt i detta fokusområde ska bidra till att uppfylla). Observera att punkterna inte är färdigformulerade, hjälp gärna till! Den företagsamma Ystad-Österlenregionen 15

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning.

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning. Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Bilaga 1 Sammanfattning Sex kommuner EN hållbar landsbygd! URnära består av 6 kommuner i Västerbotten som tillsammans med Örnsköldsvik utgör Umeåregionen.

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Förstudie FöretagsArena Sotenäs Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Författare: Martina Johansson, augusti 2012 Sammanfattning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid

Läs mer