Leader Ystad-Österlenregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Ystad-Österlenregionen"

Transkript

1 Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren Remiss Här ska bilder läggas in! 1

2 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen av utvecklingsstrategin för Leaderområde Ystad-Österlenregionen. Texten är i hög utsträckning ett arbetsmaterial och således inte färdigformulerad och därmed inte heller korrekturläst. Efter remissrundan kommer inkomna synpunkter att arbetas in, och efter det färdigställer och layoutar vi materialet samt lägger till bilder. Den färdiga utvecklingsstrategin lämnas sedan in till Länsstyrelsen i Skåne för bedömning, vilket beräknas ske innan maj månads utgång. På sina ställen i texten finns avsnitt skrivna med kursiv text. Det är kommentarer och information från författarna till dig som läsare av remissen och de kommer inte att finnas i den färdiga versionen. Om du inte har möjlighet att läsa hela ansökan, är det kapitel 6 (främst 6.2) och 7 som är viktigast. Den 16 april är du välkommen på stormöte (Gamla rådhuset i Ystad kl 18.00) där vi kommer att presentera huvuddragen i remissen. Där får du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till oss som har jobbat med analysen och texten. Ystad-Österlenregionen är ett samlingsnamn som man enats om på politisk nivå för vår del av Skåne. Termen används redan och dess användning lär öka med tiden. Att Skurup inte ingår i denna utvecklingsstrategi utgör inget hinder för att använda termen. Texten är i huvudsak formulerad i dåtid, av den anledningen att den är formulerad som om den vore skriven i slutet av maj (då den skall sändas till länsstyrelsen). Alltså har vi tagit oss friheten att beskriva vissa planerade aktiviteter som genomförda. Givetvis kommer detta att kontrolleras och kompletteras i efterhand. Svara på remissen: du kan lämna dina synpunkter på remissen antingen via vanlig post eller e-post. Det är viktigt att det klart och tydligt framgår vilka synpunkter du har, och var i materialet du föreslår en förändring. Skicka dina synpunkter senast söndagen den 29 april till: SÖSK/Europa Direkt Skåne Att. Madeleine Lundin Gamla rådhuset Ystad Vänliga hälsningar, Arbetsgruppen Vi ser fram emot dina synpunkter! 2

3 Förord Leader är erkänd metod för landsbygdsutveckling inom Europeiska unionen. Namnet är en förkortning av Liaison Entre Actions de Développement de l Economie Rurale eller, på svenska, samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden. Metoden bygger på ett antal hörnstenar: nytänkande, lokal förankring, samverkan, nätverk, partnerskap och överförbarhet. Detta är en ansökan om att få bilda Leaderområdet Ystad-Österlenregionen under programperioden Här ska det skrivas mer. 3

4 Innehållsförteckning Observera att sidnumren är lite felaktiga (bl a ska inget sidnummer finnas på försättsbladet), detta kommer förstås att rättas till när texten layoutas så småningom. Till dig som läser remissen... 2 Förord... 3 Innehållsförteckning Vår framtidsvision Sammanfattning Förankringsarbetet Analys Bakgrundsfakta om Ystad-Österlenregionen Landskap och geografi och kulturmiljö Befolkningsstruktur och demografisk utveckling Näringslivsstruktur, arbetsmarknad och utbildning Nulägesanalys (SWOT) Genomförande Styrkor och möjligheter Svagheter och hot Temaområden som resultat av SWOT Leaderområde Geografisk avgränsning Avgränsning till intilliggande Leader- och fiskeområde (CAG) Strategi Målet Strategiska val Den företagsamma Ystad-Österlenregionen Den hållbara Ystad-Österlenregionen Den kreativa och aktiva Ystad-Österlenregionen

5 6.2.4 Den välkomnande Ystad-Österlenregionen Den närande Ystad-Österlenregionen Landsbygdsprogrammets tre insatsområden Axel Axel Axel Horisontella mål Jämställdhet Ungdomar Integration Hållbar utveckling Kompetensutveckling Konkurrenskraft Samverkan Andra program och regionala planer Samarbete Regional och nationell samverkan Internationellt samarbete Urvalskriterier Paraplyprojekt LAG och Leaderkontoret Den ideella föreningen Medlemskap Årsstämma LAG Sammansättning och organisation Ungdomsråd/Ungdomslag Ansvarsfördelning och arbetsrutiner Verksamhetskontoret Resursbehov och medfinansiering Budget för perioden Medfinansiering Plan för kvalitativ utvärdering och uppföljning

6 1 Vår framtidsvision Vi har inte formulerat någon färdig bild/framtidsvision, utan vill hålla denna möjlighet öppen för er att bidra särskilt till. Vilka är din bild och dina tankar om vår regions framtid? Utöver en beskrivande bild av vår framtidsvision, vill vi gärna också knyta till oss en devis eller slogan, som kännetecknar vårt Leaderområde. Hittills har följande förslag på inkommit: Ystad-Österlenregionen något för alla sinnen! Ystad-Österlenregionen platsen för alla sinnen! Mötesplats Ystad-Österlenregionen Sinnrika Ystad-Österlenregionen Ystad-Österlenregionen det bästa av två världar! Kom gärna med DITT förslag! Eller vilken av ovanstående skulle du rösta på? 1

7 2 Sammanfattning Leader är erkänd metod för landsbygdsutveckling inom Europeiska unionen och på svenska betyder: samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden. Metoden bygger på ett starkt underifrånperspektiv med lokal förankring, där den ideella-, privata- och offentliga sektorn i samverkan utarbetar en utvecklingsstrategi för regionen. Syftet är att förena alla goda krafter för en stark lokal utveckling. Under hösten och vintern 2007/2008 har ett intensivt arbete bedrivits i de fem kommunerna i sydöstra Skåne i syfte att arbeta fram ett Leaderprogram för Ystad- Österlenregionen. Under resans gång valde invånarna i Skurups kommun att ansluta sig till det angränsande Leaderområdet Söderslätt. Leaderområde Ystad- Österlenregionen består av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Skurup. Arbetet har skett i en bred förankring och inledningsvis genomfördes ett informationsmöte i varje kommun där en översiktlig analys av regionen gjordes. Efter det tillsattes en arbetsgrupp och åtta olika temagrupper som jobbade vidare med underlaget som framkommit vid de kommunala mötena. I nästa steg formerades fem strategiska inriktningar för utvecklingsarbetet i Leaderområde Ystad-Österlenregionen: Den företagsamma Ystad-Österlenregionen, som syftar till att stärka entreprenörer, öka företagsamheten, öka kompetensen kring företagande, höja den generella kompetensnivån i regionen samt initiera samverkan mellan företag och mellan forskning och företag. Den hållbara Ystad-Österlenregionen handlar om att vi måste ha fokus på hållbar utveckling, i allt vi gör, stort som smått. Det rör bl.a. energieffektivitet, hållbart resande, ett förvaltande av natur- och kulturlandskap som bevarar dess värden och ett hållbart brukande av jorden. Den kreativa och aktiva Ystad-Österlenregionen avser att förstärka vår bygd genom att bl.a. ta vara på att regionen är ett framgångsrikt kluster för kreativitet och skapande. Insatser kommer att uppmuntras för att utveckla kulturlivets olika dimensioner, stärka byarna och skapa mötesplatser där alla är välkomna oavsett bakgrund. Den välkomnande Ystad-Österlenregionen handlar om att fortsätta utveckla Ystad-Österlenregionen som ett attraktivt besöksmål. Vi har mycket att erbjuda 2

8 men måste bli bättre på att samverka och utveckla våra produkter. Häri ingår ett behov av att höja kunskapsnivån och samarbeta kring bl.a. marknadsföring. Vidare måste vi verka för att förlänga säsongen och öka tillgängligheten. Den närande Ystad-Österlenregionen innehåller bl.a. satsningar på att utveckla den småskaliga lokala livsmedelsproduktionen och upplevelsen av mat, utveckla primärproduktionen och initiera nya marknadskanaler för vår regions produkter och tjänster. Vidare återfinns här insatser för att stärka hälsan och livskvaliteten för boende och besökare genom att t.ex. uppmuntra initiativ som syftar till ökad rekreation eller samverkan mellan aktörer för att erbjuda hälsopaket för besökare och boende. När denna utvecklingsstrategi är godkänd av Länsstyrelsen och arbetet med Leader i Ystad-Österlenregionen kommer igång, ska en ideell förening bildas av alla som är intresserade av att ta del av detta utvecklingsprojekt. Styrelsen för föreningen, den s.k. LAG (Local Action Group), beslutar sedan om vilka projekt som ska beviljas projektstöd. För att en projektansökan ska godkännas, ska projektet omfatta satsningar som återfinns i ovanstående strategiska inriktningar och projektets resultat ska komma flera till del. Till sin hjälp i arbetet har LAG ett kansli, Leaderkontoret, med en verksamhetsledare vars uppgift är att leda verksamheten. För hela perioden fram till 2013 kommer det till utvecklingen i Leaderområde Ystad-Österlenregionen finnas ca xxx kr att tillgå för olika projekt. Arbetet kommer ständigt att utvecklas och utvärdering av resultaten är en självklar del av arbetet med Leader i Ystad-Österlenregionen. 3

9 3 Förankringsarbetet Arbetet med att bilda ett Leaderområde i Ystad-Österlenregionen inleddes våren 2007, då kommunerna i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) beslutade att initiera processen. Under augusti och september hölls fem lokala mobiliseringsträffar 1 om Leader runt om i regionen, till vilka företagare, föreningar, byalag och allmänhet bjöds in. Syftet med mötena var trefaldigt: - Att informera om Leader och undersöka intresset i förenings- och näringslivet för att bilda ett Leaderområde. - Att finna personer från den privata respektive ideella sektorn som ville arbeta mer intensivt med projektansökan. - Att genomföra en SWOT-analys i syfte att se vilka gemensamma behov och möjligheter som fanns för området och med det lägga grunden för det fortsatta analyserandet. Sammanlagt deltog ca 200 personer i träffarna och samtliga syften uppnåddes. Den 25 september avslutades mobiliseringsfasen med ett uppföljningsmöte, där ca 45 personer deltog. Syftet med mötet var dels att fastlägga formerna för det fortsatta arbetet samt att ta nästa steg i analyserandet av vår region. Man enades om att organisera trepartnerskapet i området i åtta temagrupper och en arbetsgrupp. Temagruppernas fokusområden är helt baserade på de analyser som genomfördes vid mobiliseringsträffarna. Temagrupperna består främst av personer ur den ideella och den privata sektorn och har som regel bestått av mellan 10 och 20 medlemmar. Gruppmedlemmarna har dels varit personer som anmält intresse i samband med mobiliseringsträffarna, men också personer som senare medvetet har knutits till grupperna på grund av kompetens och erfarenhet rörande temat i fråga. Uppgiften har varit att analysera respektive ämnesområde på djupet och på så vis producera ett grundmaterial till den övergripande strategin. Grupperna har träffats regelbundet under perioden december till mars, huvudsakligen gruppvis, men flera gränsöverskridande träffar har också arrangerats, eftersom ämnena till viss del har överlappat varandra och ett helhetsperspektiv har setts som nyckeln till en fullgod analys. Ledarna för varje temagrupp sitter även med i arbetsgruppen (ibland benämnd skrivargruppen), som består av representanter för samtliga tre sektorer och har haft till uppgift att samordna temagruppernas arbete och sammanställa analyserna 1 Mötena hölls i Ystad den 22 augusti, i Skurup den 30 augusti, i Ö Tommarp den 6 september, i Bjärsjölagård den 11 september samt i Skåne Tranås den 17 september. 4

10 till en gemensam utvecklingsstrategi. Arbetsgruppen har under förstudien haft sju möten. Utöver samordnandet av strategiarbetet har arbetsgruppen bland annat haft ansvaret att diskutera och planera kompetensutveckling för arbetsgruppen och temagrupperna samt att kommunicera och samverka med övriga Leaderområden i Skåne. Miljö, klimat & ekologi Unga Arbetsgrupp Infrastruktur Landsbygdens näringar & resurser Entreprenörskap Besöksnäring Hälsa Kultur Den kompetensutveckling som har genomförts under förstudien har främst skett i form av föredrag och frågestunder med inbjudna Leaderexperter i form av verksamhetsledare och annan personal från tidigare eller blivande (redan godkända) svenska Leaderområden 2 samt ett studiebesök hos Leader Bornholm. Syftet med dessa erfarenhetsutbyten har förstås varit att inhämta kunskaper om hur Leader kan fungera och bidra till i en bygd, liksom om analys- och skrivarstadiet som sådant, men också att träffarna skulle fungera som inspiration och motivation för våra aktiva ideella krafter i temagrupperna. Arbetet med att förankra Leaderarbetet och utvecklingsstrategin lokalt har setts som arbetsgruppens viktigaste uppgift. För att säkerställa en bred och tydlig informationsspridning om Leader i regionen samt för att finna lämpliga kommunikationskanaler mellan regionens invånare och arbetsgruppen, utarbetades tidigt i processen en kommunikationsstrategi för hela förstudieperioden (se bilaga X). Informationen och kommunikationen har strömmat genom flera olika medier. SÖSK:s hemsida och kommunernas respektive hemsidor har uppdaterats kontinuerligt med aktuell information om Leader och strategiarbetet. Sedan december produceras ett nyhetsbrev en gång i månaden, som skickas ut elektroniskt (i vissa fall per post) till en sändlista på ca 250 mottagare och som även publiceras på hemsidorna. Både hemsidor och 2 Leader Blekinge, Leader Smålandsgruppen och Leader KalmarÖland. 5

11 mailutskick har också använts för att sprida tidiga versioner av utvecklingsstrategin och förfrågningar om synpunkter. Utöver de fem (sex inklusive uppföljningsmötet) mobiliseringsträffarna har flera mindre informations- och diskussionsträffar arrangerats, bland annat med byalag från olika delar av regionen och lokala livsmedelsproducenter. Förankringsarbetet har också skett genom andra former av personliga möten och kontakter, exempelvis med aktiva inom idrottsrörelsen (Skåneidrotten Sydost, Föreningen Idrott För Handikappade), och den största invandrarföreningen i regionen. Vidare har vi verkat särskilt för att ha en aktiv approach gentemot lokalpressen genom nyhetsbrevet, särskilda pressmeddelanden och direkta kontakter med syftet att väcka medialt intresse för Leader och därigenom få möjlighet att utnyttja medias spännvidd för att bredda informationsspridningen om Leaderarbetet. Arbetsgruppen har alltså vinnlagt sig om att etablera en god kommunikation kring Leaderarbetet till invånarna i Ystad-Österlenregionen och att skapa goda möjligheter för allmänheten att bli delaktiga i processen och bidra till arbetet med utvecklingsstrategin. Detta har skett kontinuerligt under processens gång, men den enskilt största möjligheten till insyn och påverkan var den remissomgång av arbetsgruppens förslag till strategi, som genomfördes i april. Här ska det läggas till text om remissrundan och stormötet 16 april. Stycket avslutas med en skrivning om perioden fram till att ansökan skickas in, främst om stormötet den 20 maj: Det sista steget i förstudiearbetet togs i samband med ett stormöte den 20 maj, då strategin godkändes (hoppas vi!) för att skickas in som ansökan om att bilda ett Leaderområde. Hur många närvarade vid mötet? Vilka synpunkter fanns på strategin? Något annat viktigt som hände? Vid mötet tillsätts även en beredningsgrupp tillika valberedning med uppgiften att under sommaren och hösten förebereda det faktiska bildandet av Leaderområdet. Ska beskrivas närmare. 6

12 4 Analys För att på bästa möjliga sätt kunna se utvecklingsstrategin som en helhet är det nödvändigt att ge en nulägesbild, en analys, av Ystad-Österlenregionen sett ur olika perspektiv. I detta kapitel beskrivs området genom statistiska fakta och en bakgrundsbeskrivning, liksom genom sammanfattningen av en genomförd SWOT-analys. 4.1 Bakgrundsfakta om Ystad-Österlenregionen Kommunerna i Ystad-Österlenregionen har ett flerårigt etablerat samarbete kring strategiska utvecklingsfrågor. För att ytterligare förstärka regionens framtida utveckling och förvaltning, beslutade man 2007 att ta fram ett gemensamt landsbygdsprogram för regionen (med nationella och regionala program som utgångspunkt) och att ansöka om att få bilda ett Leaderområde. Här ska det skrivas lite till om samverkan mellan olika aktörer i Ystad- Österlenregionen Landskap och geografi och kulturmiljö I Leader Ystad-Österlenregionen ingår de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Landskapet är mångfacetterat och erbjuder en rik variation av naturtyper och är vida känt för sin skönhet, vilket förstärks av det ständigt närvarande havet. I områdets sydöstra del dominerar Österlenslätten med sitt kuperade landskap för att i väster och norr övergå i det som karaktäriseras som mosaikartat backlandskap bestående dels av odlingsmark, men också av skogsmark med lövskog och gran. Rör man sig mot nordväst i området växlar landskapet återigen till att i delar av Sjöbo kommun utgöras av slättlandskap. Odlingslandskapet har kvar många av sina specifika kännetecken som grusvägar, lundar och stenmurar och alléträd som ger landskapet karaktär och som samtidigt är viktiga småbiotoper för växter och djur. Förekomsten av vattenbiotoper är låg till följd av utbredd dikning och kulvertering av vattendrag. Åkermarken är i stora delar dominerande och skiljer sig i sin utbredning mellan stora fält vid de större gårdarna och godsen till ett mer småbrutet åkerlandskap i backlandskapet. Naturbetesmarkerna är av skiftande karaktär från öppna hedmarker till trädklädda betesmarker. 7

13 Regionens byar och gods har hög ålder och har under århundraden påverkat formandet av kulturlandskapet. Här finns många spår från tidigare invånare genom bl.a. hällristningar, gravar och skepps- och stensättningar. Området är i sin helhet tämligen rikt på kulturbärande landskapselement Befolkningsstruktur och demografisk utveckling Detta stycke ska kompletteras med en del statistiska uppgifter och utvecklas något. Leaderområde Ystad-Österlenregionen har totalt invånare (2007) 3 varav personer (2007?) bor på landsbygden, i orter med mindre än 3000 invånare. I regionen finns ingen tätort med fler än invånare, vilket innebär att alla invånare i Leaderområde Ystad-Österlenregionen ingår i projektområdet och kan söka Leadermedel. Den demografiska utvecklingen i regionen som helhet följer den generella utveckling som återfinns på riksnivå, med en ökande medelålder. I Ystad- Österlenregionen orsakas detta dels av utflyttande ungdomar, som inte återvänder efter studier eller annan sysselsättning på annan ort, samt inflyttning av grupper i åldern 55+. Det ska emellertid framhållas att denna trend inte förekommer i alla kommunerna, framför allt Sjöbo kommun uppvisar motsatta tendenser med en positiv inflyttning av barnfamiljer. Andelen utrikes födda i projektområdet har ökat under en längre period och jämnats ut mellan kommunerna. Idag befinner sig samtliga kommuner i intervallet 7-8 % utrikes födda. 4 Den största gruppen utrikes födda är födda i Integrationen Näringslivsstruktur, arbetsmarknad och utbildning Detta stycke ska kompletteras med en del statistiska uppgifter, vissa uppdateringar och något tillägg, exempelvis ett jämställdhetsperspektiv, före inlämning. Ystad-Österlenregionen har ett varierat näringsliv där enmans- och fåmansföretagen dominerar. Ett antal större arbetsgivare finns men inget företag har mer än 325 personer anställda. Överlag ligger företagandet och nyföretagandet i regionen över nationellt snitt för jämförbara kommuner. I regionen som helhet är lantbruket den dominerande branschen. Därutöver skiljer det sig något mellan kommunerna vilka sektorer som är stora. I Sjöbo och 3 Fördelning per kommun: Simrishamn , Sjöbo , Tomelilla, och Ystad Källla: SCB, Utrikes födda

14 Simrishamn är hantverks- och byggsektorn stor, i Simrishamn även fiske. I Tomelilla och Ystad utmärker sig handeln som en av de större sektorerna. I flera av kommunerna utgör företag inom besöksnäringen en betydande del och trenden är att besöksnäringen växer. Arbetsmarknaden skiljer sig något mellan kommunerna. I stort för Skåne är arbetslöshetssiffrorna lägre ju längre västerut man kommer och detta går igen även i Leaderområde Ystad-Österlenregionen, där Ystad och Sjöbo har en arbetslöshet om 2,9 % respektive 2,8 % procent medan Tomelilla och Simrishamns siffror är 3,8 % respektive 3,6 % (februari 2008). Snittet för Skåne som helhet är 3,0 %. Regionen har en större utpendling än inpendling av arbetstagare och självklart förekommer inomregional arbetspendling. Med rätt kommunikationsförutsättningar finns det en stor arbetsmarknad att verka inom för dem som kan tänka sig att pendla, dels norrut mot Kristianstad men kanske framförallt till Malmö/Lund och Köpenhamn. En befolkning med hög kunskapsnivå är en viktig faktor för en god samhällsutveckling. En generellt hög utbildningsnivå ökar möjligheterna för kvalitativa problemlösningar och kompetenta affärsidéer. Närhet till utbildningsinstitutioner ökar även ett samhälles attraktionskraft och kan således också motverka utflyttning. I alla kommuner i Ystad-Österlenregionen erbjuds utbildning upp till gymnasienivå. I Ystad erbjuds filmvetenskap på universitetsnivå och regionens närhet till högre utbildning i Malmö/Lund samt till Kristianstad möjliggör utpendling för att studera. Vuxenutbildning erbjuds i alla kommuner och i vissa fall genom samverkan kommunerna emellan. Vidare finns en folkhögskola i regionen, Österlens folkhögskola samt en KY-utbildning i Ystad inriktad på turism och besöksnäring. 4.2 Nulägesanalys (SWOT) Som komplettering till den mer statistiskt inriktade beskrivningen har en nulägesanalys genom SWOT-metoden genomförts under förstudien och området diskuterats utgångspunkt från dess styrkor, möjligheter, svagheter och hot (SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Genomförande Vid de kommunala mobiliseringsmöten som arrangerades under hösten genomfördes gruppdiskussioner om ca åtta personer per grupp. Uppdraget var att från ett helhetsperspektiv analysera regionens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Nedan följer en översiktlig sammanställning och analys av de synpunkter som framkom. I en bilaga till utvecklingsstrategin återfinns analysen i sin helhet (se bilaga X). 9

15 4.2.2 Styrkor och möjligheter Naturen och det geografiska läget återkommer flera gånger som en styrka för regionen. Exempelvis framhävs landskapets karaktär, ljuset och havet, som inspirerar och attraherar till både besök och boende. Områdets geografiska läge ger också fördelar både vad gäller boendet och näringslivsverksamheter. Detta gäller framförallt närheten inom området, men även närheten utåt. Också kulturen är ett område som många lyfter som en styrka för området. Det är tydligt att kulturen präglar både näringslivet och dess utveckling, men även invånarna, som genom kulturen får utlopp för kreativitet, samhörighet och välbefinnande. Människorna och deras bakgrund och många goda kvaliteter ses av flera som en stor tillgång i regionen. Framförallt nämns entreprenöranda, kreativitet och viljan till samverkansmöjligheter. Även människors önskan om en god livskvalitet nämns som en styrka för utvecklingen. Småskaligt näringsliv kopplade till livsmedel, turism och kultur är några av möjligheterna som lyfts fram av invånarna i vår region. Många av exemplen i SWOT-analysen bygger på de styrkor som området besitter. Boendet är en central faktor för områdets utveckling enligt väldigt många. Här har den offentliga sektorn en nyckelroll, eftersom allt från områdesplaner till barnomsorg och utbildning påverkar attraktionskraften för inflyttning av både nya invånare och företagen. Områdets utvecklingspotential knyts till attraherandet av barnfamiljer, vilket överlag anses mycket viktigt för regionens framtid. Mötesplatser, både fysiska och virtuella, såväl för företag som för människor, efterfrågas i hög utsträckning och bör således ha goda förutsättningar att utformas. Detta gagnar både människors livskvalitet och näringslivsutvecklingen Svagheter och hot Boendesituationen belyses av många som ett problem i avseenden såsom förekomsten av hus som står tomma på vintern, brist på lägenheter, brist på tomtmark och risken att regionen utvecklas till en sovbygd till Malmöregionen. Kommunikationer lyfts också fram som en svaghet av vissa, som menar att möjligheterna till kollektivt resande är begränsade och att vägnätet är bristfälligt vad gäller utbyggnad och underhåll. Vidare fungerar inte den digitala kommunikationen tillfredsställande i alla delar av vår region. Intolerans, trångsynthet, negativ bymentalitet, utestängning och osund konkurrens mellan kommunerna är annat som återkommer som svagheter. Röster höjs också för att det finns för lite aktiviteter för unga, särskilt vintern upplevs av många som händelsefattig. Till detta ska tilläggas att turistsäsongen är för kort och avgränsad, vilket anses vara ett problem av många. Ett tänkbart hot som har framkommit mot utveckling i vår region är scenariot att regionen stagnerar och bekvämligheten tar överhanden, att man inte orkar engagera sig, att allt fortsätter som vanligt. Samt att konservatism och misstänksamhet kan hämma vår utveckling genom att vi inte släpper in nya 10

16 intryck och invånare. En negativ befolkningsutveckling och/eller en skev sådan är inte heller bra. Vidare upplever många exploatering/överexploatering som ett hot för bygden. Det handlar dels om naturtillgångar, men även risken att det byggs för mycket fritidsbebyggelse i känslig miljö. Sist men inte minst finns miljöhoten, däribland klimatförändringarna, i fokus hos många som ett hot mot regionens framtida utveckling Temaområden som resultat av SWOT Efter att de första fem mobiliseringsmötena hade genomförts kallades som sagt till ett uppföljningsmöte, med öppen inbjudan för dem som kunde tänka sig att arbeta med att föra arbetet vidare. Avsikten med detta möte var att summera de genomförda SWOT-analyserna och vaska fram temaområden att arbeta vidare kring. Även vid detta möte genomfördes gruppövningar. Summeringen och kategoriseringen av framkomna styrkor, möjligheter, svagheter och hot ledde till bildandet av åtta temaområden med rubrikerna: Entreprenörskap och företagande Kultur Hälsa Besöksnäring Ungdomar Miljö, klimat och ekologi Naturresurser och landsbygdens näringar Infrastruktur och kommunikationer Till dessa grupper inbjöds intresserade personer att delta för att föra analysen vidare och arbeta fram ett underlag för utvecklingsstrategin. Resultatet av detta återfinns under rubrik 6.2 Strategiska val. 11

17 5 Leaderområde Här ska det skrivas en kort inledningstext om kapitlet 5.1 Geografisk avgränsning Leaderområde Ystad-Österlenregionen består av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad och områdets geografiska yta motsvarar de fyra medlemskommunernas geografi. Området har en sammanlagd landareal på 1641 km 2. 5 Karta ska läggas till! Tycker du att texten nedan säter fingret på vad som kännetecknar vår region? Lämna gärna synpunkter på vad vi ska lyfta fram som typiskt och utmärkande för Ystad-Österlenregionen! De fyra kommunerna i Leaderområde Ystad-Österlenregionen har en rad gemensamma nämnare. Kanske allra tydligast bland dessa är regionens funktion som städernas lunga, genom de goda förutsättningar som finns för hög livskvalitet med god hälsa och välmående i centrum. Ett annat utmärkande kännetecken som förenar regionen är den stora omfattningen av kultur, konst och andra skapande verksamheter. Den vackra naturen och det omtalade ljuset ger området särskilt goda förutsättningar för kreativa aktiviteter. Vurmen för naturmiljön märks inte enbart i konstnärliga sammanhang, utan är ett återkommande inslag i flera sammanhang och något som utgör kärnan i livet i regionen och som utgör grunden för vår gemensamma identitet. Inom projektområdet finns ett högst varierat naturlandskap. Alla tre huvudkategorierna från det skånska Landsbygdsprogrammet finns i regionen, dvs låglänt landskap, höglänt landskap och backlandskap. Regionen omfattar åtta av de sammanlagt 26 karaktärsområden som finns i Skåne. Området är därtill ett havsnära område. 6 Denna mångsidighet kan vi ta tillvara och utnyttja till vår fördel, eftersom det bäddar för goda möjligheter att tillgodose olika preferenser 5 Källa: SCB, Kommunarealer Källa: Landsbygdsprogram för Ystad-Österlenregionen (SÖSK) och Det skånska landsbygdsprogrammet: ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv, Skåne i utveckling 2007:10. 12

18 och önskemål. Leaderområde Ystad-Österlenregionen har därmed mycket att erbjuda, både åt besökare och åt människor som är verksamma och bosatta i regionen. Projektområdets geografiska läge är i flera avseenden en fördel, då det möjliggör en harmonisk livsstil och erbjuder en paus från storstadens stressiga och bullriga miljö. Det finns emellertid en viss risk för att läget kan upplevas som ofördelaktigt, om området ses som för avsides beläget i förhållande till Öresundsregionens innersta nav och som att man därmed hamnar i dess skugga. I ett riksperspektiv hör Leaderområde Ystad-Österlenregionen knappast till kategorin periferisk zon, men ur ett snävare, skånskt, perspektiv kan det uppstå svårigheter och konkurrensnackdelar om projektområdet uppfattas som svårtillgängligt. För att motverka sådana tendenser behöver området påvisa de goda kommunikationsmöjligheterna till urbana centra såsom Malmö/Lund och Köpenhamn och även fortsatt satsa på infrastrukturfrågor i ett framtidsperspektiv. Man behöver inte välja mellan antingen eller, utan genom goda kommunikationsmöjligheter säkras möjligheten till pendling mellan arbete i staden och boende på landsbygden, liksom till goda rekreationsmöjligheter för den som både bor och arbetar i staden. Regionens åldersstruktur Vi ska skriva om detta efter att vi analyserat färdigt regionens demografiska utveckling. Situationen ser olika ut i olika kommuner och därför är det viktigt att göra grundlig analys som belyser olikheterna. En ytterligare gemensam nämnare för regionen är behovet att höja den generella utbildningsnivån och förbättra möjligheterna att studera på högre nivå och tillgodogöra sig expertkunskaper och specialkompetens. Vid de många möten som har hållits under förstudieperioden, har det framkommit att det i området finns en uttalad vilja att verka för ökat samarbete mellan alla aktörer i regionen, såväl mellan som inom kommunerna. Genom ökat samarbete och gemensamma målsättningar för regionen i dess helhet vill man bidra till att motverka tendenser av konkurrenstänkande och dålig kommunikation mellan byar, aktörer och sektorer i regionen. 5.2 Avgränsning till intilliggande Leader- och fiskeområde (CAG) Den geografiska avgränsningen av Leaderområdet Ystad-Österlenregionen baseras i hög utsträckning på ett mångårigt kommunövergripande samarbetsområde i sydöstra Skåne. I den traditionella tappningen ingår också Skurups kommun i samarbetet, men i Leadersammanhanget har Skurup valt att i nuvarande programperiod istället ingå i Leaderområde Söderslätt, som angränsar till Ystad-Österlenregionen i väster. Inledningsvis ingick Skurup i båda områdenas förstudier och dialogen mellan de två förstudieprojekten har varit tät. Bland annat har en särskild träff, med gränsdragningsfrågan som enda punkt på 13

19 dagordningen, arrangerats för invånarna i Skurup. Slutligen föll valet alltså på att Skurup i sin helhet skulle ingå i Leaderområde Söderslätt. Det ska dock betonas att den formella gränsdragningen inte ska utgöra något hinder för samverkan och projektsamarbete mellan de två områdena. Tvärtom uppmuntras gränsöverskridande projekt, inte minst av hänsyn till de aktörer i gränsområdena som har uttryckt intresse för gemensamma projekt, exempelvis inom områden såsom hästverksamhet, kulturverksamhet, rid-, cykel- och vandringsleder, ungdomsverksamhet, natur- och vattenvård samt utveckling av kustlandskapet. 7 Under förstudien har diskussioner också förts med andra angränsande områden, däribland södra Kristianstads kommun (trakterna kring Maglehem Hörröd Degeberga) och Hörby kommun. Utfallet av diskussionerna var att områdena ska följa kommungränserna, men även här uppmuntras till gränsöverskridande samarbeten i frågor som är intressanta för fler Leaderområden än ett. Vi avvaktar information angående ett fiskeområde (Costal Action Group) i regionen, det kommer sedan att skrivas en text om det här. 7 Jämför Leaderområde Söderslätts utvecklingsstrategi. 14

20 6 Strategi Här ska det skrivas en kort inledningstext om kapitlet 6.1 Målet Vår huvudsakliga målsättning är att skapa en levande landsbygd och en attraktiv region för människor att bo i, verka i och besöka. Här kommer vi troligen att lägga till något som baserar sig på analysen av den demografiska utvecklingen. Genom att uppmärksamma och stödja lokala och samfällda initiativ vill vi ge människor inflytande över sin egen bygds utveckling och sin egen situation för att därmed skapa engagemang och delaktighet. Vidare vill vi, med grund i hållbar utveckling och livskvalitet, initiera nya och nyskapande projekt och aktiviteter som verkar för en utveckling av hela regionen. 6.2 Strategiska val Förstudien har resulterat i slutsatserna att utvecklingsarbetet i Leaderområde Ystad-Österlenregionen i första hand ska fokusera på fem strategiska inriktningar och målområden. Här kommer vi också att kort beskriva hur vi tänker om unga och motivera varför de inte utgör ett eget strategiskt val/fokusområde, men ändå verkligen finns i fokus i vår strategi (in minst genom paraplyprojektet, se längre fram). Varje underkapitel nedan ( ) ska avslutas med en ruta om unga. Där ska finnas en beskrivning av kopplingen mellan det strategiska valet i fråga och ungas situation och villkor på landsbygden. Efter varje ruta om unga ska det formuleras en punktlista med korta, konkreta målsättningar (en beskrivning av vad det är som projekt i detta fokusområde ska bidra till att uppfylla). Observera att punkterna inte är färdigformulerade, hjälp gärna till! Den företagsamma Ystad-Österlenregionen 15

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Senast uppdaterad: 2008-09-24 Fotografer: Bengt Bengtsson, Marie Carlberg, Fredrik Ekblad, Peggy Eklöf, Elinor Engman, Björn Gran och

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt!

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! Leader Söderslätt Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! www.soderslatt.com Vad är LEADER? Leader* är ett EU initiativ och en del av Sveriges Landsbygdsprogram. Målet är att stödja en hållbar

Läs mer

Guide för att bilda Leaderområden Version 1

Guide för att bilda Leaderområden Version 1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Guide för att bilda Leaderområden Version 1 Använd Jordbruksverkets dokument Leader inom landsbygdsprogrammet som bakgrundsmaterial

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva STRATEGI 2014-2020 1 Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Regionala och mellankommunala frågor

Regionala och mellankommunala frågor Regionala och mellankommunala frågor 235 236 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Många frågor inom offentlig verksamhet har ofta en kommunöverskridande karaktär och måste lösas i samförstånd med andra

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet Utvecklingsstrategi - bilagor LEADER Mellansjölandet 2014-2020 Bilaga 1: SWOT-analys Starka sidor Naturen och naturrikedomen upplevs av många som en viktig och stark faktor för området. Det finns flera

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Arbete med Lokal Utvecklingsplan. Varbergs kommun BYGDEPROFIL

Arbete med Lokal Utvecklingsplan. Varbergs kommun BYGDEPROFIL Arbete med Lokal Utvecklingsplan Varbergs kommun BYGDEPROFIL Vad och varför en Lokal Utvecklingsplan? - Vad hette det sa du? ( kan kalla den vad vi ) Tre delar 1. Bygdeprofil - beskriver den lokala identiteten,

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september 1(5) UNDERLAG Dnr 49-5199/11 2011-08-22 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har fått

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden 1 Med sikte på framtiden och strategier för Falköpings kommun utveckling 2001 2010 Framtiden ligger inte där och väntar på oss - den är här för att skapas Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09 24 2 BAKGRUND

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 2 [8] Näringslivsstrategi för Botkyrka Näringslivet i Botkyrka domineras av ett par tusen småföretag och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU De två korta svaren Därför att: Landsbygdens framtid är viktig för hela samhället Det inte

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer