Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning"

Transkript

1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson

2 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen - en sammanfattning...3 Inledning...7 Förändringsledarutbildningen...7 Handledarutbildningen...10 Metodiken...11 Förslag till förbättring av Förändringsledarutbildningen...12 Förberedelser och förutsättningar på arbetsplatserna...13 Om kontakter med ESF-rådet...16 Konsulthjälp...19 De analyser och projekt som genomförts i organisationerna...19 Chefers medverkan och engagemang...20 Medarbetares medverkan och engagemang...21 Ekonomiska effekter av FLU...23 Fackets inblandning...24 Interactive Manager...24 Avslutande kommentarer...25 Bilaga 1 Om materialinsamling...26 Bilaga 2 Metaanalys Vad är uppdraget och vilka utmaningar står vi inför? Vad ska vi förbättra - i vårt sätt att arbeta? Vilka förutsättningar behöver vi?

3 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen - en sammanfattning Förändringsledarutbildningen är ett utbildningskoncept som utvecklats av Kommunförbundet Skåne och Magnus Anttila. Det syftar till att ta tillvara den utvecklingskraft som finns i organisationer och Förändringsledaren lär sig använda en metodik med vars hjälp man kan analysera situationen för och skapa delaktighet kring en förestående förändring. Föreliggande rapport är ett resultat av en utvärdering som fokuserat på att finna möjliga förbättringar med Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning. Rapporten förutsätter en kännedom om Förändringsledarutbildningen och diskussionen är fokuserad på hur man kan vända eventuella problem till förslag på hur dessa kan lösas eller förbättras. Den sammanfattning som här presenteras är ett kondensat av den åtgärdsdiskussion som föreligger i rapporten. Motiven och diskussionerna kring det som här presenteras kan man således finna i rapporten. Åtgärderna är där sorterade under olika rubriker men presenteras här i punktform. Det jag upplever som den mest påtagliga problematiken med modellen är att den trots sin överblickbarhet och enkelhet är svår att förstå i hur man sorterar olika aktiviteter. Ett sätt att resonera är att ta bort utmaningar som begrepp, det är visserligen positivt och framåtblickande. Men om man istället ersätter det med: Uppdrag, förbättringar och förutsättningar, på kort och på lång sikt. Då fångar man upp tidsdimensionen i alla tre momenten. Fördelen blir att man får en struktur för förbättringar och förutsättningar som annars kan tendera att bli förvirrande när man blandar ihop tidsdimensionen. Vidare tenderar långsiktiga lösningar bli mer omfattande medan de på kort sikt handlar om förändringar i befintliga strukturer, ofta av mindre omfattande karaktär. Denna åtgärd gör dock modellen komplex och i någon mån ändrar det grundförutsättningarna, även om den blir mer koncis. Ett mer närliggande förslag till förändring är att göra en fråga och en bakgrundsuppgift av uppdrag respektive utmaning. Anledningen till det är att renodla tidsperspektivet och skapa en tydlighet i den problematiska förstafrågan. Vad organisationens uppdrag är blir en fråga som berör bakgrunden, icke desto mindre viktig, men den skiljs liksom handlingsplanen ifrån mitten av modellen, d v s de tre frågorna. Vidare, som en bieffekt, kan uppdraget definieras som en inledande uppgift som skickas in i samband med ansökan om att gå Förändringsledarutbildningen. Det skapar då ett engagemang och en förankring i organisationen innan utbildningen startar. Givetvis krävs en skriftlig genomgång av hur man kan formulera organisationen uppdrag med grund i affärsplaner, intervjuer av nyckelpersoner, årsredovisningar, styr- och policydokument etc. Det finns genom detta förfarande en större chans att man till kurserna får en mer heterogen utgångspunkt för Förändringsledarutbildningen. Frågorna kring Utmaning, Förändring och Förutsättningar får ett renodlat perspektiv där man utgår ifrån tankar om hur det kan bli. Uppgiften och Handlingsplanen har mer karaktär av handling, således blir det också en tydligare åtskillnad mellan begrepp som står för handling och för tanke. 3

4 För att få rätt folk och organisationer till utbildningen krävs att man fångar upp deltagarna genom att ge exempel på problem de kan relatera till. Troligtvis kan man också tjäna på att genomföra utbildningen i olika konstellationer där man t ex varierar längden på utbildningen. Förslag på grupperingar kan vara: 1. Organisationer som vill ha utbildningen som ett teoretiskt verktyg som de kan använda på förändringsprocesser i framtiden. 2. Förändringsarbete för mindre enheter inom organisationen eller mindre organisationer som kan genomföras på kortare tid (där nuvarande kurstid på 6-12 veckor kan användas). 3. Mer omfattande förändringsarbete som berör hela organisationer där kurstiden blir ca 6 månader. Att ställa motkrav ger ofta positiva effekter och att be företagen identifiera vad deras uppgift är kan vara ett bra sätta att skapa ett sådant. Åtgärden för att nå organisationer är i första hand bra information som sprids i rätt kanaler. Fram till nu har informationen företrädelsevis spridits genom passiva kanaler (EFS) där möjligtvis följden har varit mer aktiva kanaler som branschorganisationer och konsulter. Bra information är information som mottagaren kan relatera till och som väcker intresse, information som relaterar utbildningens innehåll till de egna behoven. Om Kommunförbundet eller någon annan aktör skall arbeta vidare med att sälja in Förändringsledarkonceptet kan en säljare med kunskap om processen fungera som marknadsförare gentemot branschorganisationer, kommuner, företagarföreningar och andra konstellationer och sälja utbildningsplatser. Att ha en samlad resurs som är expert på sitt område är alltid att föredra framför att varje Handledare säljer sina egna resurser. Att ha en säljresurs skulle också leda till att budskapet blir enhetligt och Förändringsledarutbildningen blir ett varumärke som kan bevaras. Förändringsledarutbildning ger för handen att man får en övergripande utbildning av mer teoretisk karaktär, där en mängd olika verktyg och teorier presenteras. Ett namnbyte har diskuterats och i vissa fall genomförts. Att byta namn innebär att de marknadsföringsinsatser som gjorts kommer att gå om intet. Att lägga till en undertitel är ett sätt att förtydliga innehållet i utbildningen. Ett förslag på undertitel kan vara en metodik för verksamhetsutveckling Företagare är ett svårflörtat släkte med en grundaversion mot myndigheter och den ibland omfattande byråkrati de utsätter företagaren för. Det gör att det är svårt att engagera småföretagare. Diskussionen om detta är befogat eller ej är en diskussion för ett annat forum. Det är en utgångspunkt som spridningen av FLU har som ett delproblem. Problemet är av strukturell karaktär. FLU är en åtgärd som allokerar resurser där de gör nytta. Konsulter utbildar och handleder. Förändringsledarna utför analyser och förankrar arbetet i organisationerna. Det har visat sig viktigt att Förändringsledarna har haft tillgång till handledning för att kunna utföra analyserna. Det är viktigt att ge denna resurs till utbildningen. Analysen passar uppenbarligen bra ihop med ESFs krav på analys och således är det en process som med fördel kan användas i ESFs arbete. Det vore dock 4

5 bra att ESF på ett bättre sätt integrerar sina krav på ansökningar direkt i utbildningsprocessen så att inte konsulterna behöver ägna tid och resurser åt den verksamheten. Det är verksamhetsutvecklingen eller kompetensutvecklingen som FLU behöver konsulter som är duktiga på, inte konsulter som är experter på EUs regelverk! Det kan kanske vara svårt för ESF att bli rådgivare för hur man kan komma ifråga för medel från dem (även om det vore det bästa), men det kanske är en roll som t ex Kommunförbundet eller nationella branschorganisationer kan axla. Sänk den möjliga andelen av konsultarvode i processerna som ESF stöder och satsa på åtgärder som FLU där man tar tillvara den växtkraft som finns i organisationerna. Då stannar också kompetensen i organisationerna och man uppnår mer långsiktiga effekter. Att väl förankra projekt hos ledningen är avgörande. Ofta kommer initiativet därifrån vilket gör att det är förankrat. Dock kanske processen lever ett eget liv efter det och svävar ut i idéer och förslag som inte kan accepteras. Fortlöpande förankring är därför viktigt. Ett möjligt förslag att göra det är att man efter varje steg får en underskrift att ledning tagit del av och accepterat att det man kommit fram till stämmer överens med den bild de har. Givetvis skall det också vara möjligt för dem att aktivt deltaga i processen att ta fram underlag. Öka medarbetarnas engagemang genom att i utbildningen ytterligare trycka på vikten av delaktighet för möjligheten att genomföra ett bra förändringsarbete. Här kanske ESF-rådet kan bli tydligare i sina krav på att ansökan skall innehålla material som kommer från medarbetarna. Likväl som att fackföreningarna skall skriva på ansökan kan man kräva en motprestation från medarbetarsidan. Man kan t ex lägga in ett obligatoriskt moment där man använder enkätundersökningen i IM för att begära in synpunkter från medarbetarna. Enkäten skulle kunna ha ett standardformat med ett fåtal frågor och en uppgift i utbildningen kan vara att lägga till några frågor som relaterar till det specifika förändringsarbetet. Underlätta ansökningsförfarandet att få medel så att det hamnar på de platser i samhället där de gör mest nytta. Det måste finnas en potential och en förankring i de projekt som genomförs. Då de reformprogram som anses vara lyckade egentligen bara har det kännetecknet att de har varit bra på att snabbt dela ut och bli av med de pengar de skulle distribuera till olika projekt kanske man skulle ta fasta på just det. Minska ner kontrollapparaten. Dela ut pengarna så att projekten snabbt kommer igång och acceptera en viss felmarginal i misslyckade projekt (vilket kommer att inträffa oavsett hur man hanterar ansökningar). Att begära in uppgifter in absurdum gör att projektstarter fördröjs, engagemang går förlorat, organisationer med tillväxtpotential väljer andra aktiviteter, skapar inga garantier för lyckade projekt etc, något som inte gagnar det gemensamma goda. Organisationsrepresentanterna fyller ändå i det som ESF-rådet vill se i de blanketter som finns. Åtgärderna görs för att det behövs, inte för att det krävs. FLU är självreglerande i att det krävs en motprestation. Få har råd att skicka personal att bara sitta av tiden på en utbildning. Blir kraven i FLU på motprestation och förankring i organisationerna större löser man både problematiken med avrapportering och 5

6 att fel organisationer får bidrag. Dessutom skulle ESF-rådet kunna rationalisera sin verksamhet avsevärt, både med avseende på handläggning och uppföljning och därmed skapa stora samhällsvinster. De långsiktiga effekterna på organisationsförändringarna är svårt att i dagsläget uttala sig om. Det man kan säga något om är tendenser och indikationer. De organisationer som är mitt uppe i en förändring där medarbetare och chefer är delaktiga finns det klara tecken på att modellen fungerar och att förändringen eller lärandet blir varaktigt. Det är helt klart så att engagemanget är stort där delaktigheten är stor. Många av de inblandade medarbetarna blir i någon del av processen medvetna om att de faktiskt är delaktiga och att deras bidrag har betydelse. Ofta leder denna insikt till en ahaupplevelse följt av ett ökat engagemang. 6

7 Inledning Föreliggande rapport beskriver en utvärdering av Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning. Utvärderingen har företrädelsevis gjorts i syfte att förbättra utbildningen, varför förslag och diskussioner syftar främst till det. Som en bakgrund och även en konsekvens av resonemanget beskrivs även den bild jag som utvärderare har fått av den kontext som Förändringsledarutbildningen utgör. Således har ett grundarbete i form av en traditionell kartläggning/utvärdering utgjort den grund som de i denna rapport föreslagna förbättringarna vilar mot. De som rapporten riktar sig till förutsätts ha anknytning till och känna till Förändringsledarutbildningen, för att kunna tillgodogöra sig rapportens innehåll, då ingen ansats gjorts att beskriva konceptet eller dess bakgrund annat än då diskussionen kräver det. För att få en bakgrund till Förändringsledarutbildningen rekommenderas Svenska Kommunförbundets Att göra ett bra jobb. Rapporten är skriven för att förmedla lämpliga åtgärder, ge en bakgrund av vad jag sett på fältet, för att underbygga de resonemang jag för. Jag har utelämnat referenser till den omfattande teoretiska flora som finns med anknytning till det undersökta. De finns med i mina resonemang och framträder ibland. Jag har dock valt att utelämna dessa för att göra rapporten lättare att läsa. Dispositionen av rapporten har sin grund i diskussionen med uppdragsgivaren Kommunförbundet Skåne om hur uppdraget med utvärderingen skulle utföras och vilka områden som borde beröras. I denna rapport framförs en del förbättringar/förändringar som kan genomföras för att det som rapportförfattaren tror kan leda till förbättringar t ex vad gäller logik, effektivitet etc. Förändringsledarutbildningen Vid ett första påseende är FLU, HLU samt webstöd och IM ett mycket väl genomtänkt och i stora delar färdigt koncept. Man kan inom ramen för dessa koncept ändra små saker för att uppnå en förbättring eller förfining av verktygen för att i sin tur uppnå en bättre effekt i lärandet, kompetensutvecklingen eller förändringen (beroende på vad man väljer att kalla den process som de deltagande organisationernas medarbetare genomgår). Modellen är bra i grunden och den återspeglar ett företagsamt sätt att analysera en organisation eller enhets nuläge och riktning. En fråga är om FLU skjuter på målet. Kan man göra på ett annat sätt och ändå få motsvarande eller bättre effekt? Innan den frågan besvaras bör man här referera till att problematiken med förändring/förbättring länge gäckat organisationsvetare. Koncept har utvecklats för att lösa den till synes omöjliga ekvationen med ingredienser som trivsel, effektivitet, lönsamhet, hälsa, meningsfullt arbetsinnehåll, lärande där t ex Taylor fokuserade på effektivitet och lönsamhet och Mayo mer på humanistiska värden. Poängen är här dock att ta i beaktande så många variabler som möjligt och försöka att få till en god kompromiss mellan att optimera olika processer. I organisationsutvecklingssammanhang ser vi många försök att göra detta ofta likartade 7

8 koncept, även om det kallas för många olika saker och upphovspersonerna betonar skillnader snarare än likheter. I det avseendet har inte management trenderna visat några märkbara framsteg under de senaste hundra åren. Dock, utifrån logiken att människor tillsammans gör någonting för att uppnå ett gemensamt syfte, d v s vad som borde vara grunden till organisering av verksamheter, blir FLU ett bra verktyg, eftersom dess syfte är att understödja den processen. FLU skjuter i detta avseende på målet. Uppenbara fel och möjliga förbättringar i ett sådant upplägg bör givetvis åtgärdas. Dock är jag inte säker på att man behöver lägga ner så mycket arbete på dessa förbättringar. Systemet i sig har en flexibilitet som gör att man kan anpassa det efter de lokala behoven. Fokus bör kanske främst läggas på dessa processer lokalt och att utbilda handledare i denna flexibilitet snarare än att försöka att få till exakta formuleringar i verktygen. Det var en väldigt bra utbildning, den gick successivt framåt och gav en bra översyn över processen. En av de bättre utbildningarna jag gått Magnus får lovord för sin pedagogik och sin förmåga att förstå de situationer som de olika organisationerna, som förändringsledarna kommer ifrån, befinner sig i. I Förändringsledarutbildningen pratas det naturligtvis mycket om förändring. Förändring är i sig en problematisk företeelse som inte alltid är svaret på ett problem. Förfining eller bibehållande kan likväl vara lösningar som ligger inom ramen för en verksamhets strategiska horisont. Det viktiga i sammanhanget är att man ständigt är observant på vad som händer i den verksamhet man befinner sig och hur den omvärld som påverkar verksamheten ser ut. Många fastnar i det som benämns double-loop learning (d v s en omdefiniering av grundläggande värderingar och referensram) som det allena saliggörande. Single loop learning (en förfining av verksamheten) kan ofta vara ett bra svar på ett problem och ibland kan till och med bibehållande av befintliga rutiner vara ett möjligt alternativ. Vi har idag en övertro på förändring, ibland för dess egen skull. Förändringsledarutbildningen är ett koncept som fungerar, skall man göra något för att förbättra handlar det om förfining, d v s single loop learning, och inte om att omdefiniera referensramen (double-loop-learning). Blandningen (av organisationer representerade) i kursen var bra för informationsflödet och utbytet, man fick möjlighet att se att metodiken kunde användas på olika sätt. Att se hur andra gör kan vara en bra lärsituation. Att andras lösningar och sätt att använda ett verktyg kan ge upphov till hur man bättre kan förstå och använda det. Dock kan en för stor mångfald skapa en del förvirring och leda till att processen i utbildningsgruppen blir för spretig och tar för lång tid. Det gäller både då man befinner sig i olika stadier av analysprocessen och i förståelseprocessen. Organisationerna kan också befinna sig i olika tidscykler. Tid är ett centralt begrepp i att förstå hur man sätter samman grupper. Tidsaxeln för ett projekt talar om var i förändringsprocessen man befinner sig. Det är den tidpunkten som är viktig för hur man sätter samman grupper i Förändringsledarutbildningen. Har man startat eller kanske redan genomfört en analys när man går kursen blir förutsättningarna mycket olika gentemot de som inte har gjort det. Man kanske skulle komprimera den lite, den var utspridd i tiden lite för långt. Jag är nog en person som om jag jobbar med något så vill jag få kontinuitet i det. 8

9 Om analysen berör en liten enhet som är samlokaliserad kan och kanske vill de genomföra analysen/förändringen snabbt. Det är många faktorer som bestämmer hur snabbt man kan genomföra analysen, vissa kan man styra över och andra är svårare att kontrollera. Berör analysen en större enhet kan det vara praktiskt mycket svårt att genomföra den på kort tid. Sex veckor var alldeles för kort tid, det hade aldrig fungerat, vi höll ju på med det här i tre månader och då har det varit extremt tidspressat. Jag märkte det att om man kanske hade 5-10 personer på en avdelning så kanske man kan klara den tiden, men att koordinera ett kontor där halva gänget är utomlands varannan månad, det går inte. För andra kan det vara en omöjlighet att genomföra en analys/förändring under kortare tid. Rent generellt sett är åtgången av tid större ju fler medarbetare som berörs, ökningen är snarare exponentiell än linjär. Vidare tar det självklart längre tid då enheten är geografiskt spridd. Hur mycket förarbete som gjorts innan kursen inleds påverkar också i hög grad hur snabbt den kan genomföras. Det framträder två förhållningssätt till att hantera en kortare kurs: Jag befinner mig ju långt framme i processen, jag var ju nästan färdig. Jag föregick ju hela processen och det var ju väldigt mycket mina formuleringar som jag ställde upp och som jag fick godkänt av Magnus på. Men jag visade inte dessa, utan det var ju personalen som skulle ta fram och komma fram till dessa lösningar. Det var de som formulerade innehållet. Så den största behållningen var att jag lärde mig metodiken så att jag kunde tipsa om hur de kunde ta sig genom processen. Men vad jag förstod var det många som gjorde analysen under kursen, mer eller mindre demokratiskt kan jag ju tycka, det fanns ju de som drev på vad de tyckte och sedan förankrade det för saken skull med personalen, det är ju två helt olika utgångslägen. Det finns tydliga indikationer på att ju mer kopplat utbildningen är till den process som pågår inom företaget desto bättre blir inlärningen och även effekterna på verksamheten. Det leder också till en bättre förståelse, vilket bekräftas av gängse teorier inom vuxenpedagogik. Således bör man sträva efter att utforma kursens tidsplan för att möjliggöra för de Förändringsledare som utbildas att genomföra analysen i sin egen organisation parallellt med arbetet i kursen. Det blev ju lite korvstoppning när man var där, så när man kom hem så väcktes många frågor som man då behövde hjälp med. Det sätt att tänka som Förändringsledarutbildningen förmedlar är kanske enkelt att förstå, men det finns åtminstone två nivåer av förståelse. Dels att förstå modellen i sin uppbyggnad och tanken bakom, dels att förstå hur man praktiskt använder den. Att förstå hur man praktiskt använder den är den svåraste typen av förståelse och den infinner sig (självklart) när man praktiskt använt modellen. För att detta lärande skall fungera på ett bra sätt behövs handledningsresurser kopplat till kursen så att förändringsledarna kan få individuell hjälp som är specifikt inriktad mot deras organisation. Denna resurs finns idag. Frågan är om den inte skall utökas, formaliseras och kanske allokeras i form av att man får tillgång till ett visst antal timmar per organisation. Styrkan i förändringsledarmetoden ligger ju främst i den delaktighet som nämns i förutsättningarna och att den bygger på att man tillsammans definierar och skapar samsyn kring den förestående utvecklingen av organisationen. 9

10 Det är ni som kan verksamheten, kom igen det är ni som kan det här och liksom att det är ni som jobbar med det här som bäst kan veta vad vi behöver. Och ledningen tar verkligen det här på allvar, vilket de gjort i och för sig, men det är alltid den här osäkerheten. Men det kände de ju på mötet, även om man inte fick igenom allting så är det ju underlaget som personalen arbetat fram som låg till grund för hur det blev, och det känner ju personalen att de varit delaktiga, även de som inte varit så aktiva i de här arbetsgrupperna att det är ett arbete som kollegorna har gjort. Något som i viss mån hämmar medarbetarnas engagemang och arbete är osäkerheten om det de gör har något värde och om det verkligen kommer att användas. Denna problematik är dock svår att göra någonting åt då den härstammar från våra kulturella värderingar och hur vi ser på hierarkiska organisationsstrukturer. Säkerligen har den lokala organisationskulturen även mycket påverkan på denna känsla av osäkerhet. Här är det dock ledningen som bär det stora ansvaret om de vill förstärka eller försvaga denna känsla av osäkerhet. Det har ju varit ett osäkerhetsmoment hela tiden då vi har undrat om ledningen har haft en dold agenda och det inte kommer att bli någonting av det här utan att de kommer och köra över oss i slutändan Handledarutbildningen Den första Handledarutbildningen hade en experimentell karaktär. Utbildningen formades givetvis företrädelsevis av Magnus och FMs förutsättningar. Dock var det en livlig diskussion där utbildningen ständigt formades. Jag upplever att denna modell fungerade mycket bra och den skapar också ett engagemang ifrån de som deltog i utbildningen. Förutsättningarna var dock mycket olika där vissa redan hade en egen grupp som de utbildade parallellt med HLU. Dessa konsulter hade både mer att ge de övriga i utbildningen. Jag upplever också att utbildningen var mer givande för dessa individer då de direkt kunde dryfta aktuella problem och få hjälp med aktuella exempel. I övrigt fick vi i utbildningen arbeta med exempel från förändringsprocesser, främst från Magnus utbildningar av Förändringsledare. Dessa exempel var bra för förståelsen, men blev ofta tagna ur en kontext som kursdeltagarna inte hade någon kännedom om. Denna utbildningssituation är klassisk och skapar en viss typ av inlärning. För att utbilda goda handledare upplever jag det dock som önskvärt att de i möjligaste mån skall ha en egen grupp som de driver parallellt med utbildningen. Att döma av de frågor och problem som de som drev egna utbildningar dryftade är det nog bra att inkludera någon form av handledningsresurs där dessa kan diskuteras, i anslutning till eller efter utbildningens avslutande. Det är alltid svårt att planera in en kurs exakt när man behöver hjälp med ett visst moment. Handledningsresurser som kan utnyttjas när de behövs eliminerar i viss mån den problematiken. En relaterad problematik som kanske har mer att göra med dem som gick utbildningen än utbildningen i sig var de diskussionstillfällen som ordnades för frågor om EFSrådets rutiner. Dessa diskussioner tenderade att inkräkta på utbildningen och tog viktig utbildningstid från FLU. Att EFS-rådet och dess rutiner skall vara så 10

11 komplicerade och vara så centrala i denna kontext är problematiskt (se nedanstående diskussion). Metodiken Modellen och arbetssättet förutsätter att människor vill och att de kan förändra sig och sin verksamhet. Den första fråga man bör ställa sig när man står inför en situation där man skall förändra någonting, d v s att man själv och medarbetarna skall lära sig någonting, är om alla i verkligen vill detta. Det kan finnas osäkerhet på detta område men om någon har en osäkerhet eller en direkt motvilja så kommer denna individ att motarbeta det gemensamma syftet att förändra. Ju fler som har en ovilja att förändra desto svårare blir processen att genomföra. När man så har uppnått en gemensam syn på vad målet är och att alla accepterat denna viljeriktning kommer frågan om förmåga upp. Är alla kompetenta eller kan bli kompetenta att genomföra de förändringar som står för handen. Först när dessa frågor avklarats kan arbetet med förändring äga rum. Modellen med FLU berör inte dessa aspekter utan förutsätter att de finns. Det kan vara en anledning till varför vissa processer inte blir av. Förändringsledarmodellen beskrivet ett förlopp som det finns många sätt att beskriva. Vad förändringsmodeller beskriver är vårt sätt att hantera en situation där vi skall gå från A till B. Styrkan i Förändringsledarmodellen ligger dock i dess enkelhet och det är också många som kommenterar att det är dess främsta förtjänster. Att den är enkel gör att många kan förstå och vara delaktiga i arbetet. I mina kommentarer till metodiken tar jag också fasta på enkelheten, för jag är övertygad om att det är det som gör att konceptet kan bli ännu mer framgångsrikt. Det finns som jag upplever det två övergripande problem med grundmodellen, de hänför sig till en tidssyn och till en nivåsyn. Tidssynen i modellen är inriktad mot framtiden genom dess fokus på utveckling, kompetensutveckling etc. Men centralt i modellen skall man också ange vad vårt uppdrag är, något som är en nulägesbeskrivning. I samma fråga (jag avser ruta 1 nedan) skall man svara på två saker som har helt olika tidsrelation. Uppdraget är en nulägesbeskrivning baserat på en historia (dåtid) medan utmaningar handlar om framtiden och vart man vill. Framtiden kan man påverka men historien och nutiden är något som inträffat och som man har en mer eller mindre klar uppfattning om. 11

12 Kunna motivera utvecklingsinsatser Skapa samsyn 3 frågor Är vi på rätt väg? Är vi på rätt väg? Är vi på rätt väg? Är vi på rätt väg? 1. Vad är vårt uppdrag och vilka utmaningar står vi inför? 2. Vad ska vi förbättra - i vårt sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behöver vi? Plan för åtgärder Åtgärder Uppdra g/ Utmani Plan för åtgärder Skapa bättre förutsättningar för verksamheten och dess medarbetare att lösa sitt uppdrag Kunna sätta in rätt typ av insats Nivåsyn är också något som kan skapa konflikter i synsätt för dem som använder modellen. Det finns tydligt definierat i arbetsmaterialet Att göra ett bra jobb samt IM att man skall skilja på individuell, grupp och organisationsnivå. Men jag ser ändå i användningen att det inte alltid används i de analyser som görs. Människan har i grunden svårt att skilja på olika kontextuella nivåer, så också i detta fall. Att blanda ihop frågeställningar utifrån operativ och strategisk nivå blir problematiskt. Operativ nivå skildras ofta som en handling medan strategisk nivå formuleras som en tanke. Den strategiska nivån besvaras med vad medan den operativa nivån besvaras med hur. Redan där har vi en skillnad i form som gör det svårt att sortera i förhållande till varandra. En tanke om vad som skall förbättras kanske blir väldigt lik en handlingsbeskrivning om vad som är en utmaning. Således väcks frågan om man skall utgå ifrån befintliga hierarkiska nivåer i organisationen för att dela upp arbetet eller om man skall utgå ifrån vilken nivå som diskussionen sker på. Medarbetarna kan ha goda synpunkter på strategi och ledning på operativ verksamhet, men det är ändock på det egna området som man är expert. Att blanda ihop olika nivåer i modellen är lätt gjort när man endast diskuterar utifrån en nivå. Problemet med den typen av hopblandning gör det blir svårt att bryta ner handlingsplanen i konkreta åtgärder för den enskilde individen, avdelningen eller organisationen. Oförmågan att skilja på lösningar från olika organisatorisk nivå leder till att modellen blir oprecis och skapar förvirring. Att diskutera utifrån strategisk eller operativ nivå inbegriper både problematiken med att skilja på nivå och att skilja på olika tidsspann. Att hålla isär begreppen och skapa tydlighet i modellens struktur tror jag främst är en viktig uppgift för handledarna att förmedla. Förslag till förbättring av Förändringsledarutbildningen Det jag upplever som den mest påtagliga problematiken med modellen är att den trots sin överblickbarhet och enkelhet är svår att förstå i hur man sorterar olika aktiviteter. 12

13 Det finns en tendens att blanda ihop vad uppdraget/utmaningen är, vad som skall förbättras och vilka förutsättningar som behövs. Denna hopblandning kan ha flera olika orsaker där den övergripande anledningen är människans tendens att söka lösningar innan det är riktigt klart vad problemet är. I det avseendet beror det på individerna som arbetar med modellen snarare än modellen i sig. Den andra övergripande anledningen är att begreppen inte är tillräckligt tydliga att man direkt får en aha-upplevelse. Men hur uppnår man en enkelhet och tydlighet som både fångar uppdragets nutidsdimension och utmaningens framtidsperspektiv? Ett sätt att resonera är att ta bort utmaningar som begrepp, det är visserligen positivt och framåtblickande. Men om man istället ersätter det med: Uppdrag, förbättringar och förutsättningar, på kort och på lång sikt. Då fångar man upp tidsdimensionen i alla tre momenten. Fördelen blir att man får en struktur för förbättringar och förutsättningar som annars kan tendera att bli röriga när man blandar ihop tidsdimensionen. Vidare tenderar långsiktiga lösningar bli mer omfattande och rudimentära medan de på kort sikt handlar om förändringar i befintliga strukturer, ofta av mindre omfattande karaktär. Denna åtgärd gör dock modellen komplex och i någon mån ändrar det grundförutsättningarna, även om den blir mer koncis. Ett mer närliggande förslag till förändring är att göra en fråga och en bakgrundsuppgift av den första rutan i figuren ovan. Anledningen till det är att det renodlar tidsperspektivet och skapar en tydlighet i den problematiska första frågan. Vad organisationens uppdrag är blir då en fråga som ger en grund för att ta sig an de tre frågeställningarna kring utmaning, förändring och förutsättningar. Handlingsplanen är redan skiljd från de mittersta tre momenten. Organisationens uppdrag blir på samma sätt skild från mitten av modellen, d v s de tre frågorna. Vidare, som en bieffekt, kan uppdraget definieras som en inledande uppgift som skickas in i samband med ansökan om att gå Förändringsledarutbildningen. Det skapar då ett engagemang och en förankring i organisationen innan utbildningen startar. Givetvis krävs en skriftlig genomgång av hur man kan formulera organisationen uppdrag med grund i affärsplaner, intervjuer av nyckelpersoner, årsredovisningar, styr- och policydokument etc. Det finns genom det förfarandet en större chans att man till kurserna får en mer heterogen utgångspunkt för Förändringsledarutbildningen. Frågorna kring Utmaning, Förändring och Förutsättningar får härigenom ett mer renodlat perspektiv där man utgår ifrån tankar om hur det kan bli. Uppgiften och Handlingsplanen har mer karaktär av handling, således blir det också en tydligare åtskillnad mellan begrepp som står för handling och för tanke. Det kanske är denna åtgärd som avses i kursupplägget i broschyren av Förändringsledarutbildning? Förberedelser och förutsättningar på arbetsplatserna Många fler företagare skulle gå den här utbildningen, det är jag helt övertygad om. Man får ju ett tankeuppvaknande eller vad man skall säga. Jag fick massvis med input på den kursen, kan jag säga. Jag förstod också hur viktigt det var att ha en strukturerad plan och de rätta verktygen för att sedan kunna växa. För min del var det väldigt positivt, men man måste ta sig tid att göra det och det är det som är det största problemet. Det kräver även resurser från personalen i företaget, vilket är en kostnad. 13

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer

Implementering av policy låter det sig göras?

Implementering av policy låter det sig göras? Rapport från Centrum för lärande och undervisning NR 9:2006 Implementering av policy låter det sig göras? - en reflektion över två exempel vid Högskolan i Borås Iréne Arvidsson och Susanne Jämsvi ISSN

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer