Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator"

Transkript

1 Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni veta mer om våra enskilda seminarier och studiecirkeln titta på bilaga 2 redovisning i detalj. Vill ni veta mer exakt hur pengarna spenderades så ta en titt på bilaga 3 kostnader i detalj. Övergripande mål: att utbildningen ska uppfylla deltagarnas egna mål med utbildningen Det viktigaste för oss var att deltagarna lär sig att sätta upp och ta ansvar för egna mål. Alla medverkande, såväl arrangörer som deltagare, skrev i början av seminariet Peace Facilitator ner sitt individuella mål med att vara med på utbildningen. Vid utvärderingen svarade de medverkande i snitt att de hade nått sitt personliga mål med 4,6 på en 5 gradig skala där ett betyder not at all och 5 betyder perfect. att alla deltagare har fått ökad kunskap om och/eller träning i att använda verktyg som kan hjälpa dem att agera som Peace Facilitators. Att alla deltagare har fått ökad tilltro till sin förmåga att agera som Peace Facilitators. Alla deltagarna i studiecirklen och påskseminariumet säger att de känner de olika komponenterna i nonviolent communication, att de fått kunskap om hur man med nonviolent communication kan verka SCI's vision om fred och att utbildingen har bidragit till deras förmåga och självförtroende att fungera som en Peace Facilitator. Citat ur utvärderingarna: It gives me confidence in a way of understanding other needs and requesting others according to my needs in a way that a campleader is some kind of peace facilitator It made me look at some things from the inner side where I could behave different. Maybe then I would have had another experience. It was peacefull environment and we learned a lot about NVC. If we would have had more time/days we could have make some study part about peace in the world Andra viktiga mål var att: Genom seminarieserien få minst tre nya aktiva medlemmar. I studiecirkeln deltog förutom utbildarna för lägerledarseminariumet och ytterligare en aktiv medlem också en deltagare som inte var med i projektgruppen eller varit aktiv i IAL i Sverige

2 men som var utgående volontär I workshopen för styrelsen hade vi en person som tidigare varit aktiv medlem i IAL, och som sedan återkommit på ett senare möte under året. Till lägerledarutblidningen kom 3 nya personer bosatta i Sverige och en som tidigare varit aktiv i IAL. Genom projektet har vi knutit våra lägervärdar närmare oss som organisation och samarbetat med dem inom projektet. Utbildarna till Peace facilitator kom från 2 olika organisationer som IAL har volontärläger hos, som alla också var utbildare i förra årets projekt. Vi har på så sätt stärkt samarbetet med befintliga lägervärdar. Minst en praktikant från lägerledarutbildningen kommer att ta på sig ett större ansvar för uppföljningsseminariumet. Vi hade tyvärr inte hittat en praktikant som deltog i lägerledarutbildningen, och som kunde ta större ansvar under höstens Learn and Celebrateseminarium. En person visade intresse för detta, men visade sig sedan vara på resa det datum då utbildningen skulle hållas. Dock har deltagare från ett av våra tidigare seminarier klivit in som projektledare för det projekt vi hoppas kunna driva nästa år. Alla lägerledare på IAL:s läger ska ha gått en lägerledarutbildning. Om inte alla kan delta på utbildningen på påsk kan vi eventuellt sätta in ytterligare en, kortare, lägerledarutbildningsworkshop för dessa inom projektets ram. En av sex lägerledare var deltagare i vår lägerledarutbildning. Fyra lägerledare har gått utbildning tidigare eller i ett annat land. Under Learn and celebrate diskuterades vikten av att hitta fler lägerledare och att utbilda dem. Totala kostnader och inkomster för projektet Kostnader: ,07kr lokal kr mat och material 7 510,99 kr resekostnader ,08 kr Inkomster:75 192,8 kr Konung Gustaf V:s 90Årsfond: kr Deltagaravgifter: 18 deltagare*300kr = 5 400kr Egeninsats resa: 9 792,8 kr Ideellt arbete omräknat i pengar: kr Resultat: ,73Kr Beräknad återbetalning till Konung Gustaf V:s 90Årsfond: ,73 kr

3 Kommentarer till resultatet: De totala kostnaderna för projektet blev lägre än beräknat främst pga av att vi fick färre deltagare på våra seminarier vilket gjort att vi kraftigt minskat på matkostnader, reseersättningar och materialkostnader. Anledningen till att vi blev färre än beräknat tror vi beror på att vi hade färre läger sommaren 2014 än vi hoppades på vilket gjorde att lämpliga deltagare på learn and celebrate begränsades. Några av deltagare valde även att flyga hela eller delar av sin resa och bekostade sina flygresor själva. Visumkostnader ersattes inte. Däremot slapp fyra deltagare med visumkostnader betala deltagaravgift för att ge dem en mindre nackdel av att de kommer från ett land med visumkrav (IAL:s vision är en fredlig, gränslös värld). För detaljerad beräkning av kostnader se bilaga 3 kostnader i detalj.

4 Bilaga 2 Redovisning i detalj Studiecirkeln Led som du lär 6 personer deltog i studiecirkeln, som utgick från boken led som du lär. Vi har haft 6 skype träffar från 18:e januari till 3:e april Deltagarna bestod av de 4 tränarna på lägerledarutbildningen, en styrelsemedlem och en person som varit på läger med IAL tidigare år. Första träffen på lördag 18:e januari organiserade vi studiecirkeln tillsammans. Sedan hade vi en träff på onsdagen varannan vecka. Varje träff var ca 2 timmar lång. Vi beslutade vilket kapitel vi skulle läsa till nästa gång och vi roterade roller. Vi hade 4 personer som förberedde olika delar för varje träff: en sammanfattning (10 min) frågor (30 min) övningar (30 min) Hur kan vi använda det vi pratat om under seminariet? Återkoppling: vilka behov mötte vi under dagens träff och vilka mötte vi inte? Ytterligare en person var facilitator för träffen som helhet och en annan person var observatör. Vi hade också en fysisk träff den 16 mars 2014 i Örebro i samband med ett förberedelsemöte för lägerledarutbildningen. Fyra studiecirkeldeltagare höll då en 2 timmars workshop om nonviolent communication för 8 deltagare varav 4 styrelsemedlemmar. Agenda var: Berätta om projektet Café Elände (Vargcafé) (10 min) Dominanssystem och livstjänande system (7 min) Grundläggande teori om NVC (30 min) Kommunikationscocktail (30 min) Återkoppling: berätta vad dem tror det som lärt sig kan bidra till dem (15 min) De större förändringar vi gjort utifrån grundplanen är att vi tog bort en fysisk träff med en extern person eftersom vi fick mindre pengar från fonden än i projektplanen. Utvärdering Deltagarna utvärderade varje skypeträff genom att vi avslutade med en runda där var och en berättade vilka behov som var mötta respektive inte mötta. Efter studiecirkeln hade vi också ett individuellt utvärderingsformulär kring utbildningens mål.

5 Det viktigaste för oss var att deltagarna lär sig att sätta upp och ta ansvar för egna mål. Alla medverkande såväl arranggörer som deltagare skrev i början av utbildningen ner sitt individuella mål med att vara med på utbildningen. I utvärderingsformulär svarade bara 2 av 6 deltagare eftersom de andra inte kunde komma i håg sitt personliga mål efter flera månader. I would love to further develop myself in the practice and knowledge in Non violent communication. It was really good experience. I learned a lot about NVC and I could practice it. It was very good to understand myself and my own needs and how to take responsibility about them. It gave also security as a leader and trainer. I learn a way to learn, the study circle technique that I hope I will use more in the future. Andra viktiga mål var att: Få ökad kunskap om nonviolent communication Studiecirklen handlade om leda studiedelar om nonviolent communication och vi har läst hela boken Led som du lär tillsammans. Alla deltagare svarade att dem få mer kunskap om nonviolent communication. Diskutera hur man kan hantera sin inre kritiker m.h.a. nonviolent communication, och prova på att göra detta. Vi har läst kapitel 2 Inre förberedelser i boken och i andra studiecirkelträffen diskuterade vi kring detta. Vi gjorde då några övningar kring att hantera vår inre kritiker. Fundera kring vilka av sina egna behov man själv behöver vara extra uppmärksam på för att trivas med sin roll som workshopledare under ett seminarium. När vi diskuterade vår inre kritiker, funderade vi samtidigt igenom våra egna behov som workshopledare. Fundera kring strategier för att möta dessa behov och samtidigt möta deltagarnas behov. Vi har läst och pratat om att möta våra egna och deltagarnas behov. Vi gjorde övningar som vi kan använda själva. Diskutera behovsbaserat ledarskap, hur gruppens behov kan förändras under seminariumets gång (med utgångspunkt i FIROteori) och hur vi kan använda våra tankar kring detta i vår planering av seminariumet Vi har läst kapitel 7 Behovbaserat ledarskap och diskuterat det. Det handlar om ledarstilar, och FIROteori i relation till NVC. Vi planerade ett pass till lägerledarseminariet med hjälp av det kapitlet. Prova på att använda nonviolent communicationinspirerade strategier i olika situationer som kan uppstå under en workshop, exempelvis för att ställa önskemål till en grupp, ta beslut i grupp eller avbryta någon. Vi har läst kapitel 5 Dilemman och utmaningar och diskuterat detta. Sedan hade vi gjort övningar där vi provade att använda NVC till exempel i ett rollspel där en person försökte använda NVC för att hantera en utmanande situation.

6 Ta del av och utveckla några övningar som kan användas för att lära ut nonviolent communication. Vi gjorde varje träff övningar där vi provade att använda NVC. Vi gjorde bl a övningar om de 4 grundkomponenterna i NVC (observation, känslor, behov, önskemål), om att uppmärksamma egna behov/känslor under träffen och rollspel med giraff (NVC) och varg (inte NVC). Leda en studiecirkelträff. Varje deltagare ledde en träff. Genom att vi roterade ansvarsområde från träff till träff och alla hade någon typ av ledarroll under varje studieträff fick vi gott om tid att lära oss NVC baserade förhållningssätt och tekniker i en ledarroll i en trygg miljö. Prova att lära ut principerna för nonviolent communication, exempelvis som ett verktyg för att fatta beslut till styrelsen i en workshop före lägerledarutbildningen Vi gjorde en workshop för styrelsen om NVC. Vi har inte fokuserat på att fatta beslut men fokuserade på grundteori och bakgrund om NVC eftersom NVC var nytt för flera deltagare. Diskutera hur det vi lärt oss under studiecirkeln kan användas under lägerledarutbildningen och uppföljningsseminariumet Varje träff pratade vi om hur vi kunde använda det vi pratat om under lägerledarutbildningen. Vi skrev ner det i ett Worddokument och använde det under förberedelsemötet. Planera lägerledarseminariumet utifrån erfarenheter från studiecirkeln. Vi planerade lägerledarseminariumet på lördagen 15 mars och använde då dokumentet med idéer från studiecirkeln och boken Led som du lär. Alla utbildare sa att det hjälpte dem att planera och leda workshops under lägerledarseminariumet. Det hjälpte oss att vara lugna under de sessioner vi höll, och att se sina egna och gruppens behov. Flera övningar från studiecirkeln användes under seminariumet. Prova att använda ett nonviolent communicationbaserat förhållningssätt för att uttrycka tacksamhet. Varje träff uttryckte vi tacksamhet kopplat till den träffen genom att berätta vilka behov som vi mött genom att vara med på träffen.

7 Lägerledarseminariumet Peace Facilitator 22 personer ifrån över 14 olika länder samlades i Stockholm 17 till 21 april 2014 för utbildningen Peace Facilitator. Vi hade 4 deltagare från Sverige. Vi lyckades få en blandad grupp människor med olika roller under utbildningen. 4 personer var med och förberedde utbildningen. Vi hade 3 återbud till utbildningen pga famlijeproblem, sjukdom samt svårigheter att hitta lämpliga miljövänliga resor. Detta gjorde att vi blev färre personer än vad vi räknat med. Utvärdering Deltagarna och prepteam utvärderade genom att fylla i ett individuellt utvärderingsformulär kring utbildningens mål. De som deltagit som deltagare på utbildningen fyllde i stora papper med vad de lärt sig, vad de tar med sig och vad de skulle vilja förbättra. Det viktigaste för oss var att deltagarna lär sig att skriva och ta ansvar för egna mål. Alla deltagare och utbildare skrev i början av utbildningen ner sitt individuella mål med att vara med på utbildningen. Vid utvärderingen svarade de medverkande i snitt att de hade nått sitt personliga mål med 4,35 på en 5 gradig skala där ett betyder not at all och 5 betyder perfect. Deltagarna och arrangörerna upplevde i snitt att deras roll passade dem med 4,56 på en femgradig skala där ett stod för not at all och 5 för perfect. 15 personer tyckte att deras roll passade dem perfekt. Några kommentarer var: I was glad with my role. I felt comfortable during the training, had time for gaining, processing knowledge and for rest.

8 Because I like to share experience and knowledge. I had a need to practice NVC as a leader. I have received a knowledge here, and that was the thing why I was coming here. I got a lot of communication. Andra viktiga mål var: Få kunskap om ansvarsfördelningen mellan lägerledare, lägerdeltagare, projektpartner, och övriga SCI. Vi diskuterade de olika rollerna och deras ansvarsområde. Alla deltagarna var efter utbildningen medvetna om vad deras roll som lägerledare innebär och 90% var medvetna om andra roller under ett läger och ansvarsfördelningen mellan dem och lägerledaren. Få kunskap om SCI:s vision och värderingar. Vi presenterade och diskuterade SCI:s vision och värderingar. 95% av alla deltagare säger efter utbildningen att de åtminstone till viss del känner till SCI:s vision och värderingar. Förstå syftet med nonviolent communication, och hur nonviolent communication kan användas för att sträva mot SCI:s vision Vi hade en tre timmars studiedel om grunderna i nonviolent communication med praktiska övningar: grundfilosofi, syftet, grundkomponenterna, nyckelskillnader, ärlighet och empati. Alla deltagare säger efter utbildningen att de fick kunskaper om att använda nonviolent communication för att sträva mot SCI:s vision. Through this form of communication I ve been able to identify the needs of other people and sharing empathy. This is important for making peace between people. by understanding your own and other persons needs, you can try to resolve conflicts or/and have respect and appreciation for others who are different from you By using the magic words of knowing needs and requests, we can communicate nonviolently Få kunskap om olika ledarskapsstilar och behovsbaserat ledarskap Vi presenterade och hade en övning om auktoritär, demokratisk, fri stil och behovsbaserat ledarskap. 82% av deltagarna säger att de fick kunskap om olika ledarskapsstilar och behovsbaserat ledarskap. Identifiera sina egna huvudsakliga behov som lägerledare, liksom vilka behov volontärer, lägervärd och andra aktiva i SCI kan ha kopplat till lägret, och diskutera kring exempel på strategier som kan användas för att möta dessa. 95% säger att de kan identifiera sina egna behov som lägerledare och andras behov som volontär, lägervärd och SCI. Utifrån exempel på vad lägerledare på SCIläger ofta gör för att försöka skapa goda förutsättningar för livet på ett läger, liksom egna idéer, fundera kring strategier för att möta sina egna viktigaste behov som lägerledare, samtidigt som också de viktigaste behoven som andra volontärer, lägervärd och SCI kan ha kopplat till lägret möts. 82% säger efter utbildningen att de är bekanta med hur de kan förbereda och starta ett lägerför att skapa goda förutsättningar för resten av lägret.

9 Baserat på FIROteori om gruppdynamik och egna erfarenheter av grupprocesser diskutera hur gruppmedlemmarnas behov kan förändras under lägret. Prova på att hantera både en situation från den första dagen på ett läger och en konflikt under rollsökningsfasen på ett tänkt läger. Vi har presenterat FIROteori om gruppdynamik och vi gjorde ett rollspel om första dagen på ett läger. Även vår egen grupprocess bidrog till att lära oss mer om detta. 91% säger efter utbildningen att de har kunskaper om grupprocesser. Diskutera hur individers sätt att möta sina behov kan variera med kulturell och social bakgrund, och hur vi som lägerledare kan hjälpa gruppen att utveckla sin interkulturella och sociala kompetens genom att vara uppmärksam på och lära sig av detta. Vi hade en studiedel om kulturellt och socialt lärande där deltagarna diskuterade personliga och kulturella värderingar med hjälp av en berättelse. Syftet var att bli uppmärksam på personliga och kulturella värderingar och bli medveten om att alla har olika värderingar och att vi agerar i enlighet med våra värderingar. 95% säger att de är medvetna om kulturell och social bakgrund. yes, even if I can see more similarities than differences among us and in general among all human beings Prova på att hantera en fiktiv kulturkrock I vår studiedel om kulturellt och socialt lärande lärde deltagarna känna personliga och kulturella värderingar hos de andra deltagarna. Vi också gjorde ett rollspel om första dagen på ett läger där deltagare hade olika behov. Prova att använda sig av nonviolent communications fyra komponenter (observation, känsla, behov och önskemål) för att be om något, ta beslut i grupp, uttrycka tacksamhet, uttrycka hur man själv känner sig och vad man skulle behöva, lyssna efter andras känslor och behov, och ge empati till sig själv. Vi hade en tre timmar lång studiedel om grunderna i nonviolent communication med praktiska övningar: grundfilosofi, syftet, grundkomponenterna, nyckelskillnader, ärlighet och empati. Alla studie delar gick utifrån den grund studiedel om nonviolent communication. Alla tränare försökte att använda nonviolent communication under seminariet. Alla deltagare säger efter utbildningen att de är medvetna om komponenterna från nonviolent communication. Få erfarenhet av en dokumenterad workshop om SCI som man själv kan hålla på ett volontärläger. Vi gjorde en workshop om SCI:s syfte och värderingar som deltagarna kan använda det på ett läger. Vi hade också en workshop om studie delar. Deltagare förberedde i små grupper om 34 personer en studie del med olika ämnen (interkulturel lärande, SCI, fred, NVC, hållbarhet). 86 % säger efter utbildningen att de är inspirerad att hålla en fredsrelaterad workshop. I think that a study part as NVC would be really interesting maybe not about peace but YES about intercultural learning, theme of the workcamp, climate..

10 68 % säger att de känner sig säkra på att hålla en studiedel under ett läger. still scary, but I feel more confident to start preparing one and leading no, not confident enough, need to work more on this Få möjlighet att efter lägerledarseminariumet fortsätta utbildningen på distans tillsammans med en annan deltagare från utbildningen, och följa och stötta varandra genom planering och genomförande av det läger som var och en på sitt håll ska leda. Vi hade en studiedel där alla deltagare hittade en empatikompis att ge stöd till och få stöd av efter utbildningen med hjälp av nonviolent communication. Deltagarna hade tid att börja med sin egen plan för sitt läger med hjälp av sin empatikompis. 55 % säger att de gjorde en plan. 45 % gjorde ingen plan eftersom de inte visste vilket läger de ska leda eller åkte tidigare från seminariumet. No not still, I would really like to participate to a workcamp as a coordinator but I am still not sure if I would have enough time this summer No I still don't know if I am going to coordinate a workcamp in which one it would be, so I could not really do this

11 Learn and Celebrate 5 personer från 3 olika länder, alla just nu bosatta i Sverige, deltog i utvärderingsseminariet Learn and Celebrate 2021 september hos vår lägervärd i Visby. Deltagarna bestod av 3 av IAL:s lägerledare sommaren 2014, 1 lägervärd (2 personer, som också placerat IAL:s volontärer på sommarens läger). Tre av deltagarna var med och planerade upplägget på seminariet, ytterligare en skötte kommunikationen med alla deltagare, en ansvarade för boende och matinköp och alla turades om att sköta matlagningen under seminariet. Reflektera över sin upplevelse av att vara lägervärd/ lägerledare/ lägerprojektledare/ Samordnare av förmedling av volontärer. Vilka behov blev mötta, vilka blev inte mötta? Alternativt, för dem som ännu inte haft denna roll men är intresserade av att ha det 2015, fundera över vilka ens egna viktigaste behov skulle vara i en av dessa roller. Alla pratade i par om sin upplevelse av det läger de var lägervärd eller lägerledare för. De fick reflektera över sin roll som ledare utifrån vilka känslor det väckte hos dem och vilka behov det tillgodosåg och vilka behov som inte blev tillgodosedda. Vi använde utvärderingsformulär från volontärer, lägervärd och lägerledare och vi försökte kombinera utvärderingarna från de olika lägren för att lära oss mer om olika delar av läger (förberedelser, det sociala, arbetet, fredskultur, praktiska saker, lärande). Vi pratade om vad vi lär oss (kan förbättra) och vad vi vill fira (och vill behålla). Utifrån detta diskuterade vi hur vi kan förbättra situationer och kom fram till konkreta lösningar. Baserat på seminariedeltagarnas egna erfarenheter och utvärderingsformulär från lägren diskutera hur volontärers behov gestaltade sig under lägret, och hur detta eventuellt förändrades under lägret (och om detta kan kopplas till FIROteori). Utifrån utvärderingsformulär och egna erfarenhet i lägret har vi diskuterat vilka behov som möttes och vilka som inte gjorde det. Vi har tillsammans diskuterat hur vi kan möta dessa behov. Diskutera och dokumentera hur omötta behov skulle kunna mötas om samma läger hölls igen. Vi diskuterade situationer under lägren där våra behov inte möttes. Vi diskuterade hur vi kan möta dem och skrev ner våra förslag på ett stort papper.

12 Få möjlighet att diskutera och om man vill spela upp en ny version av en situation under lägret som man skulle vilja hitta andra sätt att hantera. Vi hade möjlighet att göra detta men vi beslutade tillsammans att istället gå djupare i det vi redan pratat om. Diskutera och utveckla strategier för att skapa goda förutsättningar för livet på ett läger. Vi har diskuterat och utvecklat strategier för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra läger. Vi utgick från allas behov på ett läger och skapade strategier att möta alla behov. Vi har skrivit ner det som stöd vid planering av nästa års läger. Använda sig av grundkomponenterna i nonviolent communication för att ge uppskattning till sig själv kopplat till vad man gjort under lägret, liksom till andra som varit involverade i samma lägerprojekt. Vi använde nonviolent communication i alla pass. Vi försökte att utrycka känslor, behov och önskemål utgående från konkreta observationer. Vi slutade seminariet med uttrycka tacksamhet till oss själva och varandra. Fundera över om och hur vi vill vidareutvecklas som ledare och Peace Facilitators samt inom IAL. Vi hade ett open space där vi tillsammans beslutade om vad vi skulle diskutera. Vi diskuterade hur vi kan förbättra IALs lägerverksamhet. Vi kom fram till en konkret plan med konkreta saker som vi vill göra nästa år. Fundera kring vad vi vill tänka på om vi vill ordna ett nytt lägerledarseminarium, för att i ännu högre grad möta blivande lägerledares behov. Samtidigt som vi diskuterade lägerledarens behov och andra roller under ett läger funderade vi på hur vi kan använda detta under kommande lägerledar utbildningar. Bilaga 3: Kostnader i detalj Verkliga kostnader för Egen Egen Egen Omfattas av studiecirkeln Led som du finansiering finansiering finansiering ansökan lär ideelt arbete deltagaravgifter egeninsats resa Litteratur (Led som du lär). 674 (5 böcker à 295/st) Resor och mat till fysiska träffar, inklusive förberedelsemöten inför lägerledareutbildningen (1 möte, 3000kr/möte) Planering (1 pers, timmar, 100 kr/timme) Summa studiecirkeln Led som du lär"

13 Budget för lägerledarutbildningen "Peace Facilitator" Planering av ledarutbildning (/5 pers., 16 timmer á 100kr/timme) Arbete matlag (1 personer/måltid, 3h/måltid*12måltider á 100 kr/timme) Arbete huvudutbildare och en huvudorganisatör 4 pers, 8h/dygn, 4 dygn à 100kr/timme) Resekostnad resor inom Sverige (2 deltagare från närområdet, 2 långväga deltagare) Reskostnad utbildare, organisatörer och praktikanter (tre inrikes, 2 från närområdet) Resekostnad övriga resor (5 pers. från Östersjöomr, 13 deltagare som reser från övriga Europa med tåg och buss)) Lokalhyra Mat (75 kr/dygn*4 dygn * 27 personer) och workshopmaterial Workshopmaterial summa lägerledarutbilningen "Peace Facilitator" Budget för uppföljningsseminariumet Learn and Celebrate Planering och genomförande av utvärderingsdagar för ledare (3 pers* 8h* 3 dagar à 100 kr) Arbete matansvarig (1 pers * 6 måltider *3h/ måltid á ,2 562, , , , ,8

14 100 kr) Antagningskrav för deltagare ideellt arbete som ledare om minst 10 h à 100 kr * 5 pers Reskostnader (2 pers från närområdet, 3 pers långväga) Material Lokalhyra 3000 Mat (2 dygn * 5 personer) Summa Learn and Celebrate TOTALT , ,8

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning Funkis VÄRLDEN # 1 ETT MAGASIN FRÅN FUNKIBATOR - 2014 Ungdomschans! Volontärarbete i Europa Funkisförmedlingen En kommande arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning Att ta ett KÖRKORT med

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia Mgr. Eliška Straková Vägar till existentiell hälsa Svenskarnas förhållningssätt och strategier

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Utvärdering - Vänortsutbyte. Mini Olympics 2010 Laholm, Sverige

Utvärdering - Vänortsutbyte. Mini Olympics 2010 Laholm, Sverige Utvärdering - Vänortsutbyte Mini Olympics 2010 Laholm, Sverige 27/6 4/7 2010 Innehåll Sid Sammanfattning 1 Inledning Bakgrund, mål 2 Förutsättningar, ansökan 3 Förberedelser 4 Dagbok 2010 söndag 27 juni

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor LIU-IDA/KOGVET-A--13/004--SE Linköpings universitet Kognitionsvetenskap Linköping university Den är klurig eftersom vi jobbar med människor En kvalitativ intervjustudie om ledarskap i produktionen Masteruppsats

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende Om Gôrbra Lisbeth Lindahl Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende 1 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...5 2. SUMMARY...7 3. LÄSANVISNING OCH FÖRKLARINGAR...9

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Babels torn återuppstår. Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin

Babels torn återuppstår. Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin Babels torn återuppstår Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin Institutionen för informatik Systemvetenskapliga programmet med inriktning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

Framtida Ledare en satsning i Malmö stad som berör hela organisationen

Framtida Ledare en satsning i Malmö stad som berör hela organisationen MiL Concepts 8/2010 Framtida Ledare en satsning i Malmö stad som berör hela organisationen Johanna Steen Johanna Steen tog sin psykologexamen vid Lunds universitet sommaren 2009. Vid sidan av psykologin

Läs mer