Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator"

Transkript

1 Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni veta mer om våra enskilda seminarier och studiecirkeln titta på bilaga 2 redovisning i detalj. Vill ni veta mer exakt hur pengarna spenderades så ta en titt på bilaga 3 kostnader i detalj. Övergripande mål: att utbildningen ska uppfylla deltagarnas egna mål med utbildningen Det viktigaste för oss var att deltagarna lär sig att sätta upp och ta ansvar för egna mål. Alla medverkande, såväl arrangörer som deltagare, skrev i början av seminariet Peace Facilitator ner sitt individuella mål med att vara med på utbildningen. Vid utvärderingen svarade de medverkande i snitt att de hade nått sitt personliga mål med 4,6 på en 5 gradig skala där ett betyder not at all och 5 betyder perfect. att alla deltagare har fått ökad kunskap om och/eller träning i att använda verktyg som kan hjälpa dem att agera som Peace Facilitators. Att alla deltagare har fått ökad tilltro till sin förmåga att agera som Peace Facilitators. Alla deltagarna i studiecirklen och påskseminariumet säger att de känner de olika komponenterna i nonviolent communication, att de fått kunskap om hur man med nonviolent communication kan verka SCI's vision om fred och att utbildingen har bidragit till deras förmåga och självförtroende att fungera som en Peace Facilitator. Citat ur utvärderingarna: It gives me confidence in a way of understanding other needs and requesting others according to my needs in a way that a campleader is some kind of peace facilitator It made me look at some things from the inner side where I could behave different. Maybe then I would have had another experience. It was peacefull environment and we learned a lot about NVC. If we would have had more time/days we could have make some study part about peace in the world Andra viktiga mål var att: Genom seminarieserien få minst tre nya aktiva medlemmar. I studiecirkeln deltog förutom utbildarna för lägerledarseminariumet och ytterligare en aktiv medlem också en deltagare som inte var med i projektgruppen eller varit aktiv i IAL i Sverige

2 men som var utgående volontär I workshopen för styrelsen hade vi en person som tidigare varit aktiv medlem i IAL, och som sedan återkommit på ett senare möte under året. Till lägerledarutblidningen kom 3 nya personer bosatta i Sverige och en som tidigare varit aktiv i IAL. Genom projektet har vi knutit våra lägervärdar närmare oss som organisation och samarbetat med dem inom projektet. Utbildarna till Peace facilitator kom från 2 olika organisationer som IAL har volontärläger hos, som alla också var utbildare i förra årets projekt. Vi har på så sätt stärkt samarbetet med befintliga lägervärdar. Minst en praktikant från lägerledarutbildningen kommer att ta på sig ett större ansvar för uppföljningsseminariumet. Vi hade tyvärr inte hittat en praktikant som deltog i lägerledarutbildningen, och som kunde ta större ansvar under höstens Learn and Celebrateseminarium. En person visade intresse för detta, men visade sig sedan vara på resa det datum då utbildningen skulle hållas. Dock har deltagare från ett av våra tidigare seminarier klivit in som projektledare för det projekt vi hoppas kunna driva nästa år. Alla lägerledare på IAL:s läger ska ha gått en lägerledarutbildning. Om inte alla kan delta på utbildningen på påsk kan vi eventuellt sätta in ytterligare en, kortare, lägerledarutbildningsworkshop för dessa inom projektets ram. En av sex lägerledare var deltagare i vår lägerledarutbildning. Fyra lägerledare har gått utbildning tidigare eller i ett annat land. Under Learn and celebrate diskuterades vikten av att hitta fler lägerledare och att utbilda dem. Totala kostnader och inkomster för projektet Kostnader: ,07kr lokal kr mat och material 7 510,99 kr resekostnader ,08 kr Inkomster:75 192,8 kr Konung Gustaf V:s 90Årsfond: kr Deltagaravgifter: 18 deltagare*300kr = 5 400kr Egeninsats resa: 9 792,8 kr Ideellt arbete omräknat i pengar: kr Resultat: ,73Kr Beräknad återbetalning till Konung Gustaf V:s 90Årsfond: ,73 kr

3 Kommentarer till resultatet: De totala kostnaderna för projektet blev lägre än beräknat främst pga av att vi fick färre deltagare på våra seminarier vilket gjort att vi kraftigt minskat på matkostnader, reseersättningar och materialkostnader. Anledningen till att vi blev färre än beräknat tror vi beror på att vi hade färre läger sommaren 2014 än vi hoppades på vilket gjorde att lämpliga deltagare på learn and celebrate begränsades. Några av deltagare valde även att flyga hela eller delar av sin resa och bekostade sina flygresor själva. Visumkostnader ersattes inte. Däremot slapp fyra deltagare med visumkostnader betala deltagaravgift för att ge dem en mindre nackdel av att de kommer från ett land med visumkrav (IAL:s vision är en fredlig, gränslös värld). För detaljerad beräkning av kostnader se bilaga 3 kostnader i detalj.

4 Bilaga 2 Redovisning i detalj Studiecirkeln Led som du lär 6 personer deltog i studiecirkeln, som utgick från boken led som du lär. Vi har haft 6 skype träffar från 18:e januari till 3:e april Deltagarna bestod av de 4 tränarna på lägerledarutbildningen, en styrelsemedlem och en person som varit på läger med IAL tidigare år. Första träffen på lördag 18:e januari organiserade vi studiecirkeln tillsammans. Sedan hade vi en träff på onsdagen varannan vecka. Varje träff var ca 2 timmar lång. Vi beslutade vilket kapitel vi skulle läsa till nästa gång och vi roterade roller. Vi hade 4 personer som förberedde olika delar för varje träff: en sammanfattning (10 min) frågor (30 min) övningar (30 min) Hur kan vi använda det vi pratat om under seminariet? Återkoppling: vilka behov mötte vi under dagens träff och vilka mötte vi inte? Ytterligare en person var facilitator för träffen som helhet och en annan person var observatör. Vi hade också en fysisk träff den 16 mars 2014 i Örebro i samband med ett förberedelsemöte för lägerledarutbildningen. Fyra studiecirkeldeltagare höll då en 2 timmars workshop om nonviolent communication för 8 deltagare varav 4 styrelsemedlemmar. Agenda var: Berätta om projektet Café Elände (Vargcafé) (10 min) Dominanssystem och livstjänande system (7 min) Grundläggande teori om NVC (30 min) Kommunikationscocktail (30 min) Återkoppling: berätta vad dem tror det som lärt sig kan bidra till dem (15 min) De större förändringar vi gjort utifrån grundplanen är att vi tog bort en fysisk träff med en extern person eftersom vi fick mindre pengar från fonden än i projektplanen. Utvärdering Deltagarna utvärderade varje skypeträff genom att vi avslutade med en runda där var och en berättade vilka behov som var mötta respektive inte mötta. Efter studiecirkeln hade vi också ett individuellt utvärderingsformulär kring utbildningens mål.

5 Det viktigaste för oss var att deltagarna lär sig att sätta upp och ta ansvar för egna mål. Alla medverkande såväl arranggörer som deltagare skrev i början av utbildningen ner sitt individuella mål med att vara med på utbildningen. I utvärderingsformulär svarade bara 2 av 6 deltagare eftersom de andra inte kunde komma i håg sitt personliga mål efter flera månader. I would love to further develop myself in the practice and knowledge in Non violent communication. It was really good experience. I learned a lot about NVC and I could practice it. It was very good to understand myself and my own needs and how to take responsibility about them. It gave also security as a leader and trainer. I learn a way to learn, the study circle technique that I hope I will use more in the future. Andra viktiga mål var att: Få ökad kunskap om nonviolent communication Studiecirklen handlade om leda studiedelar om nonviolent communication och vi har läst hela boken Led som du lär tillsammans. Alla deltagare svarade att dem få mer kunskap om nonviolent communication. Diskutera hur man kan hantera sin inre kritiker m.h.a. nonviolent communication, och prova på att göra detta. Vi har läst kapitel 2 Inre förberedelser i boken och i andra studiecirkelträffen diskuterade vi kring detta. Vi gjorde då några övningar kring att hantera vår inre kritiker. Fundera kring vilka av sina egna behov man själv behöver vara extra uppmärksam på för att trivas med sin roll som workshopledare under ett seminarium. När vi diskuterade vår inre kritiker, funderade vi samtidigt igenom våra egna behov som workshopledare. Fundera kring strategier för att möta dessa behov och samtidigt möta deltagarnas behov. Vi har läst och pratat om att möta våra egna och deltagarnas behov. Vi gjorde övningar som vi kan använda själva. Diskutera behovsbaserat ledarskap, hur gruppens behov kan förändras under seminariumets gång (med utgångspunkt i FIROteori) och hur vi kan använda våra tankar kring detta i vår planering av seminariumet Vi har läst kapitel 7 Behovbaserat ledarskap och diskuterat det. Det handlar om ledarstilar, och FIROteori i relation till NVC. Vi planerade ett pass till lägerledarseminariet med hjälp av det kapitlet. Prova på att använda nonviolent communicationinspirerade strategier i olika situationer som kan uppstå under en workshop, exempelvis för att ställa önskemål till en grupp, ta beslut i grupp eller avbryta någon. Vi har läst kapitel 5 Dilemman och utmaningar och diskuterat detta. Sedan hade vi gjort övningar där vi provade att använda NVC till exempel i ett rollspel där en person försökte använda NVC för att hantera en utmanande situation.

6 Ta del av och utveckla några övningar som kan användas för att lära ut nonviolent communication. Vi gjorde varje träff övningar där vi provade att använda NVC. Vi gjorde bl a övningar om de 4 grundkomponenterna i NVC (observation, känslor, behov, önskemål), om att uppmärksamma egna behov/känslor under träffen och rollspel med giraff (NVC) och varg (inte NVC). Leda en studiecirkelträff. Varje deltagare ledde en träff. Genom att vi roterade ansvarsområde från träff till träff och alla hade någon typ av ledarroll under varje studieträff fick vi gott om tid att lära oss NVC baserade förhållningssätt och tekniker i en ledarroll i en trygg miljö. Prova att lära ut principerna för nonviolent communication, exempelvis som ett verktyg för att fatta beslut till styrelsen i en workshop före lägerledarutbildningen Vi gjorde en workshop för styrelsen om NVC. Vi har inte fokuserat på att fatta beslut men fokuserade på grundteori och bakgrund om NVC eftersom NVC var nytt för flera deltagare. Diskutera hur det vi lärt oss under studiecirkeln kan användas under lägerledarutbildningen och uppföljningsseminariumet Varje träff pratade vi om hur vi kunde använda det vi pratat om under lägerledarutbildningen. Vi skrev ner det i ett Worddokument och använde det under förberedelsemötet. Planera lägerledarseminariumet utifrån erfarenheter från studiecirkeln. Vi planerade lägerledarseminariumet på lördagen 15 mars och använde då dokumentet med idéer från studiecirkeln och boken Led som du lär. Alla utbildare sa att det hjälpte dem att planera och leda workshops under lägerledarseminariumet. Det hjälpte oss att vara lugna under de sessioner vi höll, och att se sina egna och gruppens behov. Flera övningar från studiecirkeln användes under seminariumet. Prova att använda ett nonviolent communicationbaserat förhållningssätt för att uttrycka tacksamhet. Varje träff uttryckte vi tacksamhet kopplat till den träffen genom att berätta vilka behov som vi mött genom att vara med på träffen.

7 Lägerledarseminariumet Peace Facilitator 22 personer ifrån över 14 olika länder samlades i Stockholm 17 till 21 april 2014 för utbildningen Peace Facilitator. Vi hade 4 deltagare från Sverige. Vi lyckades få en blandad grupp människor med olika roller under utbildningen. 4 personer var med och förberedde utbildningen. Vi hade 3 återbud till utbildningen pga famlijeproblem, sjukdom samt svårigheter att hitta lämpliga miljövänliga resor. Detta gjorde att vi blev färre personer än vad vi räknat med. Utvärdering Deltagarna och prepteam utvärderade genom att fylla i ett individuellt utvärderingsformulär kring utbildningens mål. De som deltagit som deltagare på utbildningen fyllde i stora papper med vad de lärt sig, vad de tar med sig och vad de skulle vilja förbättra. Det viktigaste för oss var att deltagarna lär sig att skriva och ta ansvar för egna mål. Alla deltagare och utbildare skrev i början av utbildningen ner sitt individuella mål med att vara med på utbildningen. Vid utvärderingen svarade de medverkande i snitt att de hade nått sitt personliga mål med 4,35 på en 5 gradig skala där ett betyder not at all och 5 betyder perfect. Deltagarna och arrangörerna upplevde i snitt att deras roll passade dem med 4,56 på en femgradig skala där ett stod för not at all och 5 för perfect. 15 personer tyckte att deras roll passade dem perfekt. Några kommentarer var: I was glad with my role. I felt comfortable during the training, had time for gaining, processing knowledge and for rest.

8 Because I like to share experience and knowledge. I had a need to practice NVC as a leader. I have received a knowledge here, and that was the thing why I was coming here. I got a lot of communication. Andra viktiga mål var: Få kunskap om ansvarsfördelningen mellan lägerledare, lägerdeltagare, projektpartner, och övriga SCI. Vi diskuterade de olika rollerna och deras ansvarsområde. Alla deltagarna var efter utbildningen medvetna om vad deras roll som lägerledare innebär och 90% var medvetna om andra roller under ett läger och ansvarsfördelningen mellan dem och lägerledaren. Få kunskap om SCI:s vision och värderingar. Vi presenterade och diskuterade SCI:s vision och värderingar. 95% av alla deltagare säger efter utbildningen att de åtminstone till viss del känner till SCI:s vision och värderingar. Förstå syftet med nonviolent communication, och hur nonviolent communication kan användas för att sträva mot SCI:s vision Vi hade en tre timmars studiedel om grunderna i nonviolent communication med praktiska övningar: grundfilosofi, syftet, grundkomponenterna, nyckelskillnader, ärlighet och empati. Alla deltagare säger efter utbildningen att de fick kunskaper om att använda nonviolent communication för att sträva mot SCI:s vision. Through this form of communication I ve been able to identify the needs of other people and sharing empathy. This is important for making peace between people. by understanding your own and other persons needs, you can try to resolve conflicts or/and have respect and appreciation for others who are different from you By using the magic words of knowing needs and requests, we can communicate nonviolently Få kunskap om olika ledarskapsstilar och behovsbaserat ledarskap Vi presenterade och hade en övning om auktoritär, demokratisk, fri stil och behovsbaserat ledarskap. 82% av deltagarna säger att de fick kunskap om olika ledarskapsstilar och behovsbaserat ledarskap. Identifiera sina egna huvudsakliga behov som lägerledare, liksom vilka behov volontärer, lägervärd och andra aktiva i SCI kan ha kopplat till lägret, och diskutera kring exempel på strategier som kan användas för att möta dessa. 95% säger att de kan identifiera sina egna behov som lägerledare och andras behov som volontär, lägervärd och SCI. Utifrån exempel på vad lägerledare på SCIläger ofta gör för att försöka skapa goda förutsättningar för livet på ett läger, liksom egna idéer, fundera kring strategier för att möta sina egna viktigaste behov som lägerledare, samtidigt som också de viktigaste behoven som andra volontärer, lägervärd och SCI kan ha kopplat till lägret möts. 82% säger efter utbildningen att de är bekanta med hur de kan förbereda och starta ett lägerför att skapa goda förutsättningar för resten av lägret.

9 Baserat på FIROteori om gruppdynamik och egna erfarenheter av grupprocesser diskutera hur gruppmedlemmarnas behov kan förändras under lägret. Prova på att hantera både en situation från den första dagen på ett läger och en konflikt under rollsökningsfasen på ett tänkt läger. Vi har presenterat FIROteori om gruppdynamik och vi gjorde ett rollspel om första dagen på ett läger. Även vår egen grupprocess bidrog till att lära oss mer om detta. 91% säger efter utbildningen att de har kunskaper om grupprocesser. Diskutera hur individers sätt att möta sina behov kan variera med kulturell och social bakgrund, och hur vi som lägerledare kan hjälpa gruppen att utveckla sin interkulturella och sociala kompetens genom att vara uppmärksam på och lära sig av detta. Vi hade en studiedel om kulturellt och socialt lärande där deltagarna diskuterade personliga och kulturella värderingar med hjälp av en berättelse. Syftet var att bli uppmärksam på personliga och kulturella värderingar och bli medveten om att alla har olika värderingar och att vi agerar i enlighet med våra värderingar. 95% säger att de är medvetna om kulturell och social bakgrund. yes, even if I can see more similarities than differences among us and in general among all human beings Prova på att hantera en fiktiv kulturkrock I vår studiedel om kulturellt och socialt lärande lärde deltagarna känna personliga och kulturella värderingar hos de andra deltagarna. Vi också gjorde ett rollspel om första dagen på ett läger där deltagare hade olika behov. Prova att använda sig av nonviolent communications fyra komponenter (observation, känsla, behov och önskemål) för att be om något, ta beslut i grupp, uttrycka tacksamhet, uttrycka hur man själv känner sig och vad man skulle behöva, lyssna efter andras känslor och behov, och ge empati till sig själv. Vi hade en tre timmar lång studiedel om grunderna i nonviolent communication med praktiska övningar: grundfilosofi, syftet, grundkomponenterna, nyckelskillnader, ärlighet och empati. Alla studie delar gick utifrån den grund studiedel om nonviolent communication. Alla tränare försökte att använda nonviolent communication under seminariet. Alla deltagare säger efter utbildningen att de är medvetna om komponenterna från nonviolent communication. Få erfarenhet av en dokumenterad workshop om SCI som man själv kan hålla på ett volontärläger. Vi gjorde en workshop om SCI:s syfte och värderingar som deltagarna kan använda det på ett läger. Vi hade också en workshop om studie delar. Deltagare förberedde i små grupper om 34 personer en studie del med olika ämnen (interkulturel lärande, SCI, fred, NVC, hållbarhet). 86 % säger efter utbildningen att de är inspirerad att hålla en fredsrelaterad workshop. I think that a study part as NVC would be really interesting maybe not about peace but YES about intercultural learning, theme of the workcamp, climate..

10 68 % säger att de känner sig säkra på att hålla en studiedel under ett läger. still scary, but I feel more confident to start preparing one and leading no, not confident enough, need to work more on this Få möjlighet att efter lägerledarseminariumet fortsätta utbildningen på distans tillsammans med en annan deltagare från utbildningen, och följa och stötta varandra genom planering och genomförande av det läger som var och en på sitt håll ska leda. Vi hade en studiedel där alla deltagare hittade en empatikompis att ge stöd till och få stöd av efter utbildningen med hjälp av nonviolent communication. Deltagarna hade tid att börja med sin egen plan för sitt läger med hjälp av sin empatikompis. 55 % säger att de gjorde en plan. 45 % gjorde ingen plan eftersom de inte visste vilket läger de ska leda eller åkte tidigare från seminariumet. No not still, I would really like to participate to a workcamp as a coordinator but I am still not sure if I would have enough time this summer No I still don't know if I am going to coordinate a workcamp in which one it would be, so I could not really do this

11 Learn and Celebrate 5 personer från 3 olika länder, alla just nu bosatta i Sverige, deltog i utvärderingsseminariet Learn and Celebrate 2021 september hos vår lägervärd i Visby. Deltagarna bestod av 3 av IAL:s lägerledare sommaren 2014, 1 lägervärd (2 personer, som också placerat IAL:s volontärer på sommarens läger). Tre av deltagarna var med och planerade upplägget på seminariet, ytterligare en skötte kommunikationen med alla deltagare, en ansvarade för boende och matinköp och alla turades om att sköta matlagningen under seminariet. Reflektera över sin upplevelse av att vara lägervärd/ lägerledare/ lägerprojektledare/ Samordnare av förmedling av volontärer. Vilka behov blev mötta, vilka blev inte mötta? Alternativt, för dem som ännu inte haft denna roll men är intresserade av att ha det 2015, fundera över vilka ens egna viktigaste behov skulle vara i en av dessa roller. Alla pratade i par om sin upplevelse av det läger de var lägervärd eller lägerledare för. De fick reflektera över sin roll som ledare utifrån vilka känslor det väckte hos dem och vilka behov det tillgodosåg och vilka behov som inte blev tillgodosedda. Vi använde utvärderingsformulär från volontärer, lägervärd och lägerledare och vi försökte kombinera utvärderingarna från de olika lägren för att lära oss mer om olika delar av läger (förberedelser, det sociala, arbetet, fredskultur, praktiska saker, lärande). Vi pratade om vad vi lär oss (kan förbättra) och vad vi vill fira (och vill behålla). Utifrån detta diskuterade vi hur vi kan förbättra situationer och kom fram till konkreta lösningar. Baserat på seminariedeltagarnas egna erfarenheter och utvärderingsformulär från lägren diskutera hur volontärers behov gestaltade sig under lägret, och hur detta eventuellt förändrades under lägret (och om detta kan kopplas till FIROteori). Utifrån utvärderingsformulär och egna erfarenhet i lägret har vi diskuterat vilka behov som möttes och vilka som inte gjorde det. Vi har tillsammans diskuterat hur vi kan möta dessa behov. Diskutera och dokumentera hur omötta behov skulle kunna mötas om samma läger hölls igen. Vi diskuterade situationer under lägren där våra behov inte möttes. Vi diskuterade hur vi kan möta dem och skrev ner våra förslag på ett stort papper.

12 Få möjlighet att diskutera och om man vill spela upp en ny version av en situation under lägret som man skulle vilja hitta andra sätt att hantera. Vi hade möjlighet att göra detta men vi beslutade tillsammans att istället gå djupare i det vi redan pratat om. Diskutera och utveckla strategier för att skapa goda förutsättningar för livet på ett läger. Vi har diskuterat och utvecklat strategier för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra läger. Vi utgick från allas behov på ett läger och skapade strategier att möta alla behov. Vi har skrivit ner det som stöd vid planering av nästa års läger. Använda sig av grundkomponenterna i nonviolent communication för att ge uppskattning till sig själv kopplat till vad man gjort under lägret, liksom till andra som varit involverade i samma lägerprojekt. Vi använde nonviolent communication i alla pass. Vi försökte att utrycka känslor, behov och önskemål utgående från konkreta observationer. Vi slutade seminariet med uttrycka tacksamhet till oss själva och varandra. Fundera över om och hur vi vill vidareutvecklas som ledare och Peace Facilitators samt inom IAL. Vi hade ett open space där vi tillsammans beslutade om vad vi skulle diskutera. Vi diskuterade hur vi kan förbättra IALs lägerverksamhet. Vi kom fram till en konkret plan med konkreta saker som vi vill göra nästa år. Fundera kring vad vi vill tänka på om vi vill ordna ett nytt lägerledarseminarium, för att i ännu högre grad möta blivande lägerledares behov. Samtidigt som vi diskuterade lägerledarens behov och andra roller under ett läger funderade vi på hur vi kan använda detta under kommande lägerledar utbildningar. Bilaga 3: Kostnader i detalj Verkliga kostnader för Egen Egen Egen Omfattas av studiecirkeln Led som du finansiering finansiering finansiering ansökan lär ideelt arbete deltagaravgifter egeninsats resa Litteratur (Led som du lär). 674 (5 böcker à 295/st) Resor och mat till fysiska träffar, inklusive förberedelsemöten inför lägerledareutbildningen (1 möte, 3000kr/möte) Planering (1 pers, timmar, 100 kr/timme) Summa studiecirkeln Led som du lär"

13 Budget för lägerledarutbildningen "Peace Facilitator" Planering av ledarutbildning (/5 pers., 16 timmer á 100kr/timme) Arbete matlag (1 personer/måltid, 3h/måltid*12måltider á 100 kr/timme) Arbete huvudutbildare och en huvudorganisatör 4 pers, 8h/dygn, 4 dygn à 100kr/timme) Resekostnad resor inom Sverige (2 deltagare från närområdet, 2 långväga deltagare) Reskostnad utbildare, organisatörer och praktikanter (tre inrikes, 2 från närområdet) Resekostnad övriga resor (5 pers. från Östersjöomr, 13 deltagare som reser från övriga Europa med tåg och buss)) Lokalhyra Mat (75 kr/dygn*4 dygn * 27 personer) och workshopmaterial Workshopmaterial summa lägerledarutbilningen "Peace Facilitator" Budget för uppföljningsseminariumet Learn and Celebrate Planering och genomförande av utvärderingsdagar för ledare (3 pers* 8h* 3 dagar à 100 kr) Arbete matansvarig (1 pers * 6 måltider *3h/ måltid á ,2 562, , , , ,8

14 100 kr) Antagningskrav för deltagare ideellt arbete som ledare om minst 10 h à 100 kr * 5 pers Reskostnader (2 pers från närområdet, 3 pers långväga) Material Lokalhyra 3000 Mat (2 dygn * 5 personer) Summa Learn and Celebrate TOTALT , ,8

Projektplan. för. Peace Facilitator

Projektplan. för. Peace Facilitator Projektplan för Peace Facilitator Bakgrund IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala och ekologiska sammanhang

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Rekrytering Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Minst tre utgående volontärer berättar om sina upplevelser

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

LTS (Leader Training Seminar), Broby, Finland, 5-8 juni 2008

LTS (Leader Training Seminar), Broby, Finland, 5-8 juni 2008 LTS (Leader Training Seminar), Broby, Finland, 5-8 juni 2008 Efter att ha tänkt över seminariet en lång tid är det nu dags att avsluta det hela genom att skriva en liten rapport. Detta LTS var mitt andra,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte 15/3, Örebro

Protokoll. Styrelsemöte 15/3, Örebro Protokoll Styrelsemöte 15/3, Örebro 1. Välkommen Sara hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av mötesunderlättare, tidshållare, sekreterare och justerare Mötesunderlättare: Ann. Sekreterare: Sara.

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010 Under 2009-2010 vill IAL satsa extra mycket på att stärka vår fredsprofil i såväl vårt utåtriktade som vårt interna arbete, på volontärsamordning

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

1. Vad är ett volontärläger?

1. Vad är ett volontärläger? Ni funderar på att vara värdar för ett internationellt volontärläger Kul! Tycker vi i IAL! Den här texten är till för att berätta lite mer om och ge er ett diskussionsunderlag för att fundera kring vad

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Ledarutveckling utöver det vanliga

Ledarutveckling utöver det vanliga Ledarutveckling utöver det vanliga Ö p p n a p r o g r a m 2 0 0 8-2 0 0 9 Programansvariga LARS OLSSON lars.olsson@effect.se Lars vill i sin yrkesroll befinna sig i gränslandet mellan organisations- och

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Generellt Håll träffen på ett mer diskussionsbaserat schema eftersom den förra var väldigt föredragsaktig.

Generellt Håll träffen på ett mer diskussionsbaserat schema eftersom den förra var väldigt föredragsaktig. Kapitel 2, Ledarskap Generellt Håll träffen på ett mer diskussionsbaserat schema eftersom den förra var väldigt föredragsaktig. Material Pennor Frystejp/namnskyltar Ballonger, dubbelt så många som antalet

Läs mer

Biostatistics in bachelor program 2011

Biostatistics in bachelor program 2011 Biostatistics in bachelor program 2011 Antal erhållna enkätsvar: 9 1. To what extent do you think you have achieved the stated course goals? (1) Very small 2 22,2% (2) Small 0 0% (3) Fairly small 0 0%

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning. "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson

Bedömning av utländsk utbildning. Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Bedömning av utländsk utbildning "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Högskoleverket Verket för högskoleservice Myndigheten för yrkeshögskolan Ny avdelning

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

RADIANT MORNING YOGA KURS. Möt vår nya yogainstruktör Chris Boyer Så här beskriver han kursen: Torsdagar kl. 7.00 8.00 (7 ggr)

RADIANT MORNING YOGA KURS. Möt vår nya yogainstruktör Chris Boyer Så här beskriver han kursen: Torsdagar kl. 7.00 8.00 (7 ggr) KURS RADIANT MORNING YOGA Möt vår nya yogainstruktör Chris Boyer Så här beskriver han kursen: The Five Elements of Yoga. Each week looks at a different element (Fire, Earth, WInd, Water and Sky). How each

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 (Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 Äter upp det ouppklarade. Sväljer i förbifarten det förbigående. Spyr upp det kringgående. -Allt för att undvika det pågående. K r y p e r in under ditt bord,

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000 BUDGET 2010 Utfall 2008-12- 31 Budget ÅM 2009* Utfall 2009 Budget ÅM 2010 INTÄKTER Medlemsintäkter 3111 Medlemsavgift 30 300 30 000 19 900 20 000 3112 Stödmedlem 650 1 000 3113 Gåvor till IAL 2 400 3 000

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer