Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.... Lars Rosengren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.... Lars Rosengren"

Transkript

1 PM T Citybanan i Stockholm Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem Lars Rosengren Roberth Colliander, WSP Sverige Roberth Colliander, WSP Sverige Rosengren Bergkonsult AB/WSP, Sverige Lars Hässler, Golder-ELU Peder Thorsager, Ramböll Lars Hässler, Golder-ELU Peder Thorsager, Ramböll Carl-Olof Söder, Sweco Carl-Olof Söder, Sweco Upprättad av Granskad av Godkänd av T _förstärkningsprinciper.doc

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och mål Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem Referenser...7 T _förstärkningsprinciper.doc 2 (7)

3 1 Inledning Bergförstärkning inom projekt Citybanan kan i de flesta fall förväntas ske med konventionella förstärkningselement så som ingjutna bultar och sprutbetong. Vid dimensionering av förstärkningen måste hänsyn tas till olika faktorer, t.ex. geologi, bergmassans egenskaper, förstärkningens egenskaper, krav på beständighet och brandskydd, samt drift- och underhållsfaktorer. Förstärkningen kan för olika dimensioneringssituationer utformas på olika sätt och ändå uppfylla sin förstärkningsfunktion. Men, för att rationalitet ska uppnås i byggandet och i den efterkommande driftsfasen måste även produktions- samt drift- och underhållstekniska aspekter vägas in. Föreliggande PM föreslår förstärkningselement med avseende på material och utförande samt grundprinciper för utformning av systemet bult/sprutbetong i samtliga tunnlar ingående i Citybanans tunnelsystem, utom tillfartstunnlar. 2 Syfte och mål Syftet med föreliggande PM är att föreslå hur konventionella förstärkningselement kan väljas och utformas i normalfallet så att grundläggande krav på förstärkningssystemet uppnås och så att rationalitet uppnås i genomförande- och förvaltningsskedet. Målet är att erhålla ett förstärkningssystem som: uppfyller grundläggande krav på material och utförande uppfyller krav på beständighet uppfyller krav på brandskydd minimerar behovet av underhåll minimerar säkerhetsrisken för tågförare och underhållspersonal med avseende på nedfallande sten från tunneltak är produktionsanpassat. Notera att föreliggande PM inte behandlar frågor med avseende på dimensionering av bärande huvudsystem, d.v.s. förstärkningsnivåer (förstärkningsmängder, t.ex. bultavstånd och sprutbetongtjocklekar) för olika dimensioneringssituationer föreslås ej. T _förstärkningsprinciper.doc 3 (7)

4 3 Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem 3.1 Förutsättningar Nedanstående förslag till val av förstärkningselement och principer för utformning av systemet bult/sprutbetong är baserat på följande förutsättningar: material och utförande av bultar och sprutbetong ska uppfylla krav enligt BV Tunnel med avseende på bärförmåga, beständighet och brandskydd systematisk injektering utförs runt samtliga utrymmen minimiförstärkning av tak utförs med hänsyn till risk för nedfallande sten och med hänsyn till minimering av underhållsskrotning (se PM T , Minimiförstärkning med hänsyn till drift- och underhåll samt säkerhet ). produktionsanpassning, d.v.s. förstärkningssystemet ska vara enkelt att utföra och innebära att så få beslut som möjligt behöver fattas för att entreprenören ska kunna utföra sitt jobb. Nedanstående förslag till val av förstärkningselement och principer för utformning av systemet bult/sprutbetong avser i första hand normala förstärkningsfall, d.v.s. då berget står för merparten av bärförmågan i det bärande huvudsystemet och då bergförstärkningens funktion är att hjälpa berget att bära sig självt. Ett sådant förstärkningssystem kan förväntas att utgöras av bergbultar i kombination med sprutbetong. Förslagna förstärkningsprinciper kan tillämpas även för andra än normala förstärkningsfall, men bör då modifieras i den utsträckning som det specifika fallet kräver. 3.2 Typförstärkning För typförstärkningar föreslås att: antalet bultklasser för respektive typgeometri (enkelspårstunnel, dubbelspårstunnel, etc) minimeras sprutbetong för typförstärkningar väljs i följande tjocklekar:s. 50, 75, 100 och 150 mm). Om det krävs tjockare sprutbetong än 150 mm utgör detta ett specialfall som utformas från fall till fall. Tjockare sprutbetong än 150 mm kräver även att utsprängd sektion utökas jämfört med typsektionen. en och samma bultlängd används i en och samma sektion (d.v.s. olika bultlängd i tak ock vägg undviks) sprutbetong i tak/anfang dras alltid ned 1 m nedanför anfangsnivå minimiförstärkning utgörs av selektiv bultning (i tak och vägg) samt 50 mm sprutbetong i tak som dras ned till 1 m nedanför anfang. T _förstärkningsprinciper.doc 4 (7)

5 3.3 Bultar och bultingjutning För bultar och bultingjutning ingående i det bärande huvudsystemet föreslås att: bultmaterialet uppfyller krav enligt B500 (d.v.s. f yk =500 MPa och ε gk 5% ) bultdiameter, φ=25 mm bultar ej tillåts att installeras i läckande bulthål bultar utförs helt ingjutna med cementpasta med följande krav: (1) vct 0,32 och (2) centrering av bult med minst 10 mm ingjutningsmaterial mellan bultstål och berg alla bultar, d.v.s. både systematiskt och selektivt installerade bultar, förses med bricka (φ 160 mm), kula och mutter bultbricka installeras alltid utanpå sprutbetongskikt, oavsett om vidhäftningskrav uppnås eller inte endast två bulttyper används med avseende på erforderligt korrosionsskydd: (1) obehandlad ingjuten bult eller (2) duplexbehandlad ingjuten bult bulttillbehör (bricka, kula och mutter) väljs i samma material som själva bulten, d.v.s. obehandlat eller duplexbehandlat duplexbehandlad bult (inklusive bricka kula och mutter) används då yttre miljö klassats som marin eller som kemiskt angrepp obehandlad bult (inklusive bricka, kula och mutter) används då yttre miljö klassats som övrig miljö 3.4 Sprutbetong För sprutbetong ingående i det bärande huvudsystemet föreslås att: lägst hållfasthetsklass C30/37 uppfylls enligt SS-EN karakteristisk tryckhållfasthet, f cck =29,0 MPa) all sprutbetong utförs stålfiberarmerad karakteristisk böjdraghållfasthet, f flcrk 4,0 MPa sprutbetong utförs i exponeringsklass XS3/XF4 då yttre miljö klassats som marin miljö oberoende av utrymme i tunnelanläggningen sprutbetong utförs i exponeringsklass XA1/XF4, XA2/XF4 eller XA/XF4 enligt SS-EN då yttre miljö klassats som kemiskt angrepp oberoende av utrymme i tunnelanläggningen sprutbetong utförs i exponeringsklass XD3/XF4 i utrymmen som klassats som vägmiljö då yttre miljö klassats som övrig miljö T _förstärkningsprinciper.doc 5 (7)

6 sprutbetong utförs i exponeringsklass XC4/XF4 i övriga utrymmen då yttre miljö klassats som övrig miljö. 3.5 Täckskikt på bultar som korrosionsskydd För utstickande bultände (inklusive bricka, kula och mutter) föreslås att: ett täckskikt på 50 mm oarmerad sprutbetong appliceras på obehandlad bult i utrymmen som klassats som vägmiljö ett täckskikt på 30 mm oarmerad sprutbetong appliceras på obehandlad bult i alla utrymmen som inte klassats som vägmiljö inget täckskikt appliceras på duplexbehandlad bult utom i stationsutrymmen där 30 mm oarmerad sprutbetong appliceras (av estetiska skäl) täckskikt av oarmerad sprutbetong ska uppfylla samma exponeringsklass som underliggande sprutbetong täckskikt på bult appliceras lokalt på utstickande bultände inklusive bulttillbehör såvida inte sprutbetongen måste skyddas mot spjälkning i händelse av brand då även ytan mellan bultarna kan tänkas behöva skyddas med oarmerad sprutbetong med inblandning av polypropylenefibrer (se avsnitt 3.6). 3.6 Brandskydd av fiberarmerad sprutbetong För närvarande pågår utredning inom projekt Citybanan angående behovet av brandskydd av fiberarmerade sprutbetongdräner och fiberarmerad sprutbetong ingående i bärande huvudsystem. Utredningen utförs genom brandtester, se PM T _PM01 Sprutbetong/brandtester och test av sprutade tätmembran. Resultatet från dessa tester förväntas vara tillgängliga tidigast sommaren/hösten Två olika sätt att skydda den fiberarmerade sprutbetongen ingående i det bärande huvudsystemet testas: mm skyddsskikt (täckskikt) av oarmerad sprutbetong med inblandning av polpropylenefibrer (1,5 kg/m 3 ) som appliceras utanpå den fiberarmerade sprutbetongen. 2. inblandning av polypropylenefibrer (1,5 kg/m 3 ) i den fiberarmerade sprutbetongen. Om testerna enligt punkt 1 visar tillfredsställande resultat kan täckskiktet ges två funktioner, nämligen att vid sidan av brandskydd även utgöra täckskikt för att korrosionsskydda bultar (se avsnitt 3.5). I detta fall utförs sprutningen med 30 mm oarmerad sprutbetong med inblandning av polypropylenefibrer heltäckande på alla fiberarmerade sprutbetongytor och bultar, utom i utrymmen som klassats som vägmiljö där täckskiktet ökas till 50 mm lokalt på utstickande bultar inklusive tillbehör. T _förstärkningsprinciper.doc 6 (7)

7 Om testerna enligt punkt 1 inte visar tillfredsställande resultat måste en brandskyddslösning enligt punkt 2 tillämpas. I detta fall sprutas 30 mm oarmerad sprutbetong med inblandning av polypropylenefibrer lokalt på de utstickande bultändarna i samtliga utrymmen, utom i de som klassats som vägmiljö där täckskiktet ökas till 50 mm, se avsnitt 3.5. Om båda sätten att brandskydda sprutbetongen visar tillfredsställande resultat väljs en lösning baserad på ekonomiska överväganden. Fram till dess att resultat från testningen föreligger föreslås att brandskydd av sprutbetong enligt punkt 2 förutsätts i den fortsatta projekteringen, vilket innebär att bultar korrosionsskyddas genom lokal applicering av täckskikt av oarmerad sprutbetong innehållande polypropylenefibrer. 4 Referenser Banverket (2002) BV Tunnel, Standard BVS Svensk standard SS EN Betong Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse, SIS Förlag AB, Fastställd: T _PM01 Citybanan i Stockholm Sprutbetong/brandtester och test av sprutade tätmembran, ELU-Golder, T Citybanan i Stockholm Minimiförstärkning med hänsyn till drift- och underhåll samt säkerhet, Ramböll, T _förstärkningsprinciper.doc 7 (7)

8

Lars Hässler, Golder-ELU Peder Thorsager, Ramböll Carl-Olof Söder, Sweco Upprättad av Granskad av Godkänd av

Lars Hässler, Golder-ELU Peder Thorsager, Ramböll Carl-Olof Söder, Sweco Upprättad av Granskad av Godkänd av Dokument Nr: 9564-13-025-005 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av exponerings- och korrosivitetsklasser samt korrosionsskydd för bergförstärkning Underlag för projektering av bygghandling..................

Läs mer

Riktlinjer för val av korrosionsskydd för permanenta bergbultar baserat på utförda vattenanalyser Underlag för projektering av bygghandling...

Riktlinjer för val av korrosionsskydd för permanenta bergbultar baserat på utförda vattenanalyser Underlag för projektering av bygghandling... Dokument Nr: 9564-13-025-007 Cityanan i Stockholm Riktlinjer för val av korrosionsskydd för permanenta ergultar aserat på utförda vattenanalyser Underlag för projektering av ygghandling..................

Läs mer

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren Dokument Nr: 9564-13-025-012 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling FÖR GRANSKNING.................. Lars Rosengren Marie

Läs mer

Bolts and shotcrete at the Northern Link implementation of Tunnel 95

Bolts and shotcrete at the Northern Link implementation of Tunnel 95 BULTAR OCH SPRUTBETONG I NORRA LÄNKEN EN TILLÄMPNING AV TUNNEL 95 Bolts and shotcrete at the Northern Link implementation of Tunnel 95 Magnus Bergman, Itasca Geomekanik AB Lars Rosengren, Itasca Geomekanik

Läs mer

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns Beatrice Lindström, Golder Associates AB Thomas Dalmalm, Trafikverket Rolf

Läs mer

Riktlinjer för dimensionering och utformning av brandskydd i bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling....

Riktlinjer för dimensionering och utformning av brandskydd i bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Dokument Nr: 9564-13-025-011 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för dimensionering och utformning av brandskydd i bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.................. Lars Rosengren Bo

Läs mer

FRAMTAGANDE AV TYPFÖRSTÄRKNINGAR FÖR CITYBANAN. Design of standard reinforcement classes for a new commuter train tunnel in Stockholm

FRAMTAGANDE AV TYPFÖRSTÄRKNINGAR FÖR CITYBANAN. Design of standard reinforcement classes for a new commuter train tunnel in Stockholm FRAMTAGANDE AV TYPFÖRSTÄRKNINGAR FÖR CITYBANAN Design of standard reinforcement classes for a new commuter train tunnel in Stockholm Ulf Lindfors, Vattenfall Power Consultant AB Lars Rosengren, Rosengren

Läs mer

LCC-analyser för vattenavledning och bergförstärkning

LCC-analyser för vattenavledning och bergförstärkning LCC-analyser för vattenavledning och bergförstärkning Magnus Eriksson, Statens Geotekniska Institut Martin Edelman, Ramböll Sverige AB BeFo rapport 134, 2014 Sammanfattning Livscykelkostnader (LCC) är

Läs mer

Projektnamn Uppdragsgivare Kontaktperson Tid Citybanan Bygghandling, BHU 7, Etapp. WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid

Projektnamn Uppdragsgivare Kontaktperson Tid Citybanan Bygghandling, BHU 7, Etapp. WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid 1 (10) WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid Bergab/Trafikverket Joakim Karlsson 1201-1212 utförande av infrastrukturtunnlar Utökad studie Västlänken, AKF6 Bergab/Trafikverket

Läs mer

NORRA LÄNKEN, K3 - ROSLAGSTULL. PM angående bergmekanisk verifiering av typförstärkning för breddad typsektion i huvudtunnlar

NORRA LÄNKEN, K3 - ROSLAGSTULL. PM angående bergmekanisk verifiering av typförstärkning för breddad typsektion i huvudtunnlar NORRA LÄNKEN, K3 - ROSLAGSTULL Stockholm 2004-12-28 SWECO uppdragsnr 2108013 VST Nr 3 B 03 004 PM angående bergmekanisk verifiering av typförstärkning för breddad typsektion i huvudtunnlar Upprättad av:

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo BeFo har verkat sedan 1970 som bred organisation för bergteknisk forskning Är ett center och samordnare för FoU inom bergteknik Representerar i olika sammanhang svensk

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

DOSERINGSRÅD MERIT 5000

DOSERINGSRÅD MERIT 5000 DOSERNGSRÅD ANVÄNDNNG AV MERT 5000 BETONG TLLÄMPNNG AV SS-EN 206-1 OCH SS 13 70 03:2008. 1 nledning Merit 5000 är granulerad, torkad och mald masugnsslagg. Kraven i SS 13 70 03:2008 utgåva 4 punkt 5.1.6.

Läs mer

Sprutbetong. Tommy Ellison. Kraftindustrins Betongdag 2014 1

Sprutbetong. Tommy Ellison. Kraftindustrins Betongdag 2014 1 Sprutbetong Tommy Ellison Kraftindustrins Betongdag 2014 1 Innehåll Sprutbetongs egenskaper Sprutmetoder Material Utrustning Kontroll Utförandekrav/Utbildning Kraftindustrins Betongdag 2014 2 Sprutbetongs

Läs mer

PM/Geoteknik - Projekteringsunderlag

PM/Geoteknik - Projekteringsunderlag ALPHYDDAN 11, BROMMA PM/Geoteknik - Projekteringsunderlag Framställd för: Einar Mattson Projekt AB Att: Joakim Jakobsson PM Uppdragsnummer: 135124200045 Innehållsförteckning 1.0 OBJEKT... 1 2.0 PLANERAD

Läs mer

Riktlinjer för val av system för karaktärisering och klassificering av berg Underlag för projektering av bygghandling

Riktlinjer för val av system för karaktärisering och klassificering av berg Underlag för projektering av bygghandling Dokument Nr: 9564-13-025-002 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av system för karaktärisering och klassificering av berg Underlag för projektering av bygghandling Upprättad av Granskad av Godkänd

Läs mer

Kåreviken, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag

Kåreviken, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag Kåreviken, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag 2009-08-31 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Magnus Lundgren Uppdragsnr: 10125787 Kåreviken, Tjörn Småhusområde Geoteknisk

Läs mer

Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag

Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag 2009-09-03 Reviderad 2010-09-08 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Magnus Lundgren Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning

Läs mer

K0043.007.03/33.001. Sida 1 (10) Hkpflj MALMEN GARNISONSVAKTEN OMBYGGNAD GARNISONSVAKT BYGGNAD 007 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BYGGHANDLING GENERALKONSULT

K0043.007.03/33.001. Sida 1 (10) Hkpflj MALMEN GARNISONSVAKTEN OMBYGGNAD GARNISONSVAKT BYGGNAD 007 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BYGGHANDLING GENERALKONSULT Sida 1 (10) BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA

Läs mer

BRANDSKYDD AV TUNNELKONSTRUKTIONER. Fire protection of tunnel structures

BRANDSKYDD AV TUNNELKONSTRUKTIONER. Fire protection of tunnel structures BRANDSKYDD AV TUNNELKONSTRUKTIONER Fire protection of tunnel structures Maria Hjohlman, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Johan Häggström, Brandskyddslaget Bo Wahlström, Brandskyddslaget Lars Boström,

Läs mer

Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell CIR-dagen 2010

Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell CIR-dagen 2010 Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell CIR-dagen 2010 Utveckling i form av Ny teknik Effektivisering 2 Några ledord Tydlighet Tydlig struktur Tydliga texter

Läs mer

BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15

BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15 BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15 Upprättad av Fastställd av Håkan Karlén Susanne Hultgren

Läs mer

DOKTORAND: WILLIAM BJURELAND HANDLEDARE: FREDRIK JOHANSSON, STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DOKTORAND: WILLIAM BJURELAND HANDLEDARE: FREDRIK JOHANSSON, STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DOKTORAND: WILLIAM BJURELAND HANDLEDARE: FREDRIK JOHANSSON, STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BAKGRUND NATIONELLA REGLER OCH FÖRORDNINGAR STYRDE DIMENSIONERING AV TUNNLAR STANDARDISERAT

Läs mer

Beständiga konstruktioner

Beständiga konstruktioner Beständiga konstruktioner Livslängds- och beständighetsaspekter på de svenska tunnlarna och broarna Författare: Bernt Freiholtz Vägverket/ Trafikverket fram till 2012, nu ConBef AB, bernt.freiholtz@conbef.se

Läs mer

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...4 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBBK30...4 2.2 INDATA...5 2.2.1 BETONG & ARMERING...5 2.2.2 LASTER &

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 004:9 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 4 juni 004 beslutade

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sprutbetongförstärkning

EXAMENSARBETE. Sprutbetongförstärkning EXAMENSARBETE 2006:286 CIV Sprutbetongförstärkning Förslag till förbättringar i produktionskedjan Per Vedin Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen

Läs mer

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik Betong- och armeringsteknik Idag: Betong- och armeringsteknik Kapitel 7 15 7. Stålets materialegenskaper (översiktligt) 8. Armeringsmaterial 9. Förtillverkad armering 10. Hur armerad betong fungerar 11.

Läs mer

FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL

FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL SUNSVALLS KOMMUN FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL UPPDRAGSNUMMER: 2454619300 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) DEL I UNDERLAG FÖR DETALPLAN SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK MUHAMMAD

Läs mer

UNDERHÅLL AV BERGANLÄGGNINGAR ETAPP II

UNDERHÅLL AV BERGANLÄGGNINGAR ETAPP II UNDERHÅLL AV BERGANLÄGGNINGAR ETAPP II Göteborg 28 mars 2009 1 FÖRORD Byggande av tunnlar medför ett långsiktigt underhållsansvar. Det är därför nödvändigt att val av lösningar och teknisk utrustning görs

Läs mer

Reparation av betongkonstruktioner. Nils Davant

Reparation av betongkonstruktioner. Nils Davant Reparation av betongkonstruktioner Nils Davant Att lyckas med en betongreparation Professionellt utförd skadeanalys - utförd CE-märkta produkter - valda Underlag och klimatförhållande - analyserade. Utbildad

Läs mer

SPÄNNARMERING INOM KRAFTINDUSTRIN SAMT KORROSIONSSTUDIE AV BERGBULTAR

SPÄNNARMERING INOM KRAFTINDUSTRIN SAMT KORROSIONSSTUDIE AV BERGBULTAR SPÄNNARMERING INOM KRAFTINDUSTRIN SAMT KORROSIONSSTUDIE AV BERGBULTAR Kraftindustrins betongdag 20170422 Peter Lundqvist Vattenfall/Energiforsk KÄRNKRAFT Spännarmering används främst i reaktorinneslutningar

Läs mer

CITYBANAN - TILLÄMPNING AV AKTIV DESIGN I ENTREPRENAD NORRSTRÖMSTUNNELN

CITYBANAN - TILLÄMPNING AV AKTIV DESIGN I ENTREPRENAD NORRSTRÖMSTUNNELN CITYBANAN - TILLÄMPNING AV AKTIV DESIGN I ENTREPRENAD NORRSTRÖMSTUNNELN Application of the active design concept for City Line contract Norrströmstunneln Robert Swindell, NCC Construction AB Mats Holmberg,

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie

SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie 1 Inledning Ingjutna bultar och spännkablar används vid anläggningar för att: Förankra konstruktioner som dammar, brooch vindkratsverksfundament,

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill berganläggningar (tunnlar etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I dessa allmänna bestämmelser och anvisningar anges restriktioner,

Läs mer

ANLÄGGNINGSSKYDD. Riktlinjen bör gälla även för stamnätsanläggning där annan än Svenska Kraftnät är huvudman.

ANLÄGGNINGSSKYDD. Riktlinjen bör gälla även för stamnätsanläggning där annan än Svenska Kraftnät är huvudman. SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-04 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A ANLÄGGNINGSSKYDD Inledning Denna riktlinje är ett grunddokument och anger skyddsnivån vid upphandling för Svenska

Läs mer

Förstudie Inspektion av systemet innertak-berg

Förstudie Inspektion av systemet innertak-berg Förstudie Inspektion av systemet innertak-berg Vilka möjliga tillkommande laster finns det?(bergmodellen) Vilken är takets bärförmåga när lasten ökas statiskt och dynamisk? (Bärförmågemodellen) Kan vi

Läs mer

www.jiwa.se Produktlista nr 1 Statligt Ramavtal Säkra förvaringslösningar. Förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Avtalsnummer: 96-41-2014:008

www.jiwa.se Produktlista nr 1 Statligt Ramavtal Säkra förvaringslösningar. Förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Avtalsnummer: 96-41-2014:008 Statligt Ramavtal Säkra förvaringslösningar. Förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Produktlista nr 1 Avtalsnummer: 96-41-2014:008 Fr.o.m 2015-02-10 t.o.m. 2017-02-09 med rätt till eventuell förlängning

Läs mer

4 Grontmij. Almnäs, Södertälje. Södertälje kommun, Samhälisbyggnadskontoret. fl PM Geoteknik. C GrontmijAB PLANERINGSUNDERLAG. Uppdragsnummer 10016381

4 Grontmij. Almnäs, Södertälje. Södertälje kommun, Samhälisbyggnadskontoret. fl PM Geoteknik. C GrontmijAB PLANERINGSUNDERLAG. Uppdragsnummer 10016381 ci Samhälisbyggnad/Geoteknik Håkan Bohm Pascal Orrit Granskare Handläggare Pascal.Orrit@grontmij.com Mejerivgen 1 E-post Besök Grontmij AB Box 47303 + 46104801501 556563-7237 Direktnr - Orgnr Stockholm

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Inverkan på bärförmågan av slaka bergsförankringar under betongdammar med hänsyn till nedbrytning. Rikard Hellgren

Inverkan på bärförmågan av slaka bergsförankringar under betongdammar med hänsyn till nedbrytning. Rikard Hellgren Inverkan på bärförmågan av slaka bergsförankringar under betongdammar med hänsyn till nedbrytning Rikard Hellgren Rikard Hellgren Doktorand vid avdelningen för betongbyggnad, KTH Vattenkraftskonsult, WSP

Läs mer

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln Statusrapport 2012 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Hur man väljer rätt Pålningsmetod.

Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Pålplintar 25 år; 2009-06-05 Bo Berglars PiD Piling Development AB Box 160 751 04 Uppsala Tel: 018-71 22 44 Mail: bo.berglars@piling.se Mobil: 0705-790 400 2 Pålplintar

Läs mer

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln Statusrapport 2014 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Ackrediterad verksamhet bedrivs vid laboratoriets permanenta provningslokaler i Älvkarleby samt som fältverksamhet. Metoder som även bedrivs i fält är markerade med kursiv stil. Förändringar är markerade

Läs mer

Revidering av Eurokod 2 Betongkonstruktioner EN 1992:2020(?)

Revidering av Eurokod 2 Betongkonstruktioner EN 1992:2020(?) Revidering av Eurokod 2 Betongkonstruktioner EN 1992:2020(?) Mikael Hallgren CIR-dagen 2016-01-26 Mandatet från Europeiska Kommissionen avseende revidering av EN1992-1-1, EN1992-2, EN1992-3 samt EN 1992-1-2

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV STRATEGIER FÖR ANALYS AV BERGFÖRSTÄRKNING MED NUMERISKA MODELLER

JÄMFÖRELSE AV STRATEGIER FÖR ANALYS AV BERGFÖRSTÄRKNING MED NUMERISKA MODELLER JÄMFÖRELSE AV STRATEGIER FÖR ANALYS AV BERGFÖRSTÄRKNING MED NUMERISKA MODELLER Comparison of Strategies for Analysis of Ground Support Using Numerical Models SAMMANFATTNING Terje Brandshaug, Itasca Consulting

Läs mer

Kolfiberförstärkning, som

Kolfiberförstärkning, som BETONG Kolfiberkomposit klarar stor dragspänning i relation till sin vikt. Men som för alla nya produkter och metoder medföljer också nya problem, bland annat för att kolfibern måste brandskyddas. Med

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) HSB PRODUKTION I MÄLARDALEN HB UPPDRAGSNUMMER 1186662 000 KATA 22 OCH 23, VÄSTERÅS SWECO CIVIL AB Max Årbrink Sweco Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Underlag 2 3 Objektsbeskrivning 2 4 Styrande dokument

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

EN 1996-1-1 Eurokod 6, dimensionering av murverkskonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Arne Cajdert, AC Byggkonsult

EN 1996-1-1 Eurokod 6, dimensionering av murverkskonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Arne Cajdert, AC Byggkonsult 2005-02-07 EN 1996-1-1 Eurokod 6, dimensionering av murverkskonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Arne Cajdert, AC Byggkonsult Allmänt Eurokod 6 ger dimensioneringsregler för murverkskonstruktioner

Läs mer

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd.

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Sida 1(6) KAMMARKOLLEGIET Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Reviderad utgåva. Gäller från den 19 april 2007 Innehållsförteckning Orientering sid 2 1 Omfattning sid 2 2

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Galären i Luleå AB Luleå 2014-02-14 Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691 Utgåva/Status Lajla Sjaunja Lajla Sjaunja Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kungsgatan

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation Kjell-Åke Henriksson, Installationsvarig, JM Bostad JMs verksamhet JM Bostad: Nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter Ystad 2007 2 JMs Projektutvecklingscykel Förvärv Förvaltning

Läs mer

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix CBI UPPDRAGSRAPPORT P900734-B Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix www.cbi.se CBI Betonginstitutet Uppdragsrapport P900734-B Provning av tryckhållfasthet,

Läs mer

Teknisk förvaltning av Betongkonstruktioner

Teknisk förvaltning av Betongkonstruktioner Teknisk förvaltning av Betongkonstruktioner Nicklas Sahlén Jörgen Grantén Daniel Andersson Robert Vestman Umeå Karin Ohlson Nathalie Ohlson Hemming Paroll Esbo Sture Lindmark 073-8083600 Sture.lindmark@fuktcom.se

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Ludvika Kommun Gamla bangolfanläggningen, Ludvika Uppdragsnummer 2417881000 S wec o Södra Mariegatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se S w ec

Läs mer

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna 2012 Per Thunstedt Vem är Per Thunstedt? Vad kan han förmedla oss som jobbar inom kommunerna med konstbyggnader? De senaste

Läs mer

Koder för inspektion av byggnadsverk

Koder för inspektion av byggnadsverk Publikation 2006:61 Koder för inspektion av byggnadsverk Del 1 Gemensamma koder 2006-05-17 Vägverket Innehåll Sidan Del 1 Gemensamma koder Inspektionstyper och tillståndsklasser 5 Konstruktionsdelar 6

Läs mer

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2 RAPPORT Datum: Vår referens: SSM2011-153- 30 Författare: Martin Öhlund, Bygganalys AB Kostnadsuppskattning, Etapp 1 och 2 Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. De slutsatser

Läs mer

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare Projekt Citybanan Jesper Niland, projekteringsledare 1871 2 2010-11-16 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2010 550 tåg/dygn 3 2010-11-16 4 2010-11-16 Citybanan 6 km lång tunnel för pendeltågstrafik Dubblerar spårkapaciteten

Läs mer

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI)

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 Revideringsarbetet avslutat och standard publicerad Viktigaste nyheterna i nya EN 206 - överblick

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 3 Bilaga Bergtekniska förutsättningar i Lambarfjärden 2009-01-16 3 (13) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Utförda undersökningar... 4 3 Bergtekniska förutsättningar... 6 4 Kalkylunderlag...

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec201 Armering Tvärsnitt Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual

Läs mer

Specialbruk för utmaningar

Specialbruk för utmaningar Expanderbruk Finja Bemix Specialbruk för utmaningar Specialister på specialbruk Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbruk till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort urval av

Läs mer

Bergtunnel och bergrum

Bergtunnel och bergrum Rapport 5:2010 Tillämpningsdokument Bergtunnel och bergrum IEG Rapport 5:2010 Tillämpningsdokument Bergtunnel och bergrum Framtagen av IEG Stockholm 2010 IEG Rapport Implementeringskommissionen för Europastandarder

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

BRANDSKYDD AV TUNNELKONSTRUKTIONER

BRANDSKYDD AV TUNNELKONSTRUKTIONER STIFTELSEN SVENSK BERGTEKNISK FORSKNING SWEDISH ROCK ENGINEERING RESEARCH BRANDSKYDD AV TUNNELKONSTRUKTIONER Johan Häggström Bo Wahlström Maria Hjohlman STIFTELSEN SVENSK BERGTEKNISK FORSKNING SWEDISH

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för stolpförankringar i mark

1. Allmänna riktlinjer för stolpförankringar i mark 1 Allmänt Förankring sker antingen på berg eller i jord. Vid förankring i jord måste förankringskonstruktionen anpassas efter markslag. För enklare bedömning av grundförhållanden finns ett särskilt markbedömningsblad

Läs mer

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan Baneseminar Multiconsult 2014-01-30 Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge

Läs mer

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark Möjligheter med samverkanskonstruktioner Stålbyggnadsdagen 2016 2016-10-26 Jan Stenmark Samverkanskonstruktioner Ofrivillig samverkan Uppstår utan avsikt eller till följd av sekundära effekter Samverkan

Läs mer

SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 2013-03-22

SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 2013-03-22 SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 1 2013-03-22 Innehåll Cisternanvisningar I:2012 (CA I:2012) SS-EN 14015:2005 CFA:2012 Erfarenheter Eurokod (EKS 9) Notera: SS-EN 14015

Läs mer

NUMERISK ANALYS AV EXPLOSIONSLASTER I BERGTUNNLAR Etapp 2

NUMERISK ANALYS AV EXPLOSIONSLASTER I BERGTUNNLAR Etapp 2 NUMERISK ANALYS AV EXPLOSIONSLASTER I BERGTUNNLAR Etapp 2 Lars Rosengren, Rosengren Bergkonsult AB Terje Brandshaug, GeoTech Consulting Rapport till Vägverket Falun 2002-12-20 Postal address Phone Telefax

Läs mer

Brandvattenledning i segjärn

Brandvattenledning i segjärn Brandvattenledning i segjärn Arbetstryck upp till 100 bar Snabbt och enkelt att installera Motstår brand - 60 min vid 900 grader Mer än 400 000 meter erfarenhet Brandvattenledning med VRS-System Historien

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Projekt WR 27 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar Projekt WR 34 Kartläggning av

Läs mer

Distribution Solutions WireSolutions. Stålfibrer. Sprutbetongtillämpningar

Distribution Solutions WireSolutions. Stålfibrer. Sprutbetongtillämpningar Distribution Solutions WireSolutions Stålfibrer Sprutbetongtillämpningar WireSolutions Stålfiberlösningar WireSolutions ingår i ArcelorMittal koncernen, världens främsta stålföretag. Enhetens viktigaste

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

Betong och armeringsteknik

Betong och armeringsteknik Betong och armeringsteknik Materialet betong Efterbehandling Bilder från http://www.flickr.com Idag Teori om materialet betong Teori om efterbehandling av betong Övningsexempel på efterbehandling Frågor

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 BESIKTNINGAR BYGGLEDNING KONSTRUKTIONER RAMBESKRIVNING KONSTRUKTION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 ALLHALLEN Rapphönan 7 Örkelljunga kommun Nybyggnad av allhall S:t Clemens gata 45 252 34 Helsingborg

Läs mer

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Bror Sederholm Swerea KIMAB bror.sederholm@swerea.se Detta är Swerea KIMAB Korrosions- och metallforskningsinstitut 239 medlemsföretag 600 kunder per år 172

Läs mer

Utförandestandarden EN

Utförandestandarden EN Utförandestandarden EN 13670 Vad innebär den? Elisabeth Helsing, TRV SBF Seminarium 26 jan 2012 1 2012-01-27 SS-EN 13670 Publicering, innehåll, nyheter SS 13 70 06 -Tillämpningsstandarden Hur gäller de?

Läs mer

Ulf Nilsson Scandiaconsult Sverige

Ulf Nilsson Scandiaconsult Sverige STIFTELSEN SVENSK BERGTEKNISK FORSKNING SWEDISH ROCK ENGINEERING RESEARCH BÄRVERKAN HOS BERGFÖRANKRAD FIBERARMERAD SPRUTBETONG Bearing capacity of fibre reinforced sprayed concrete anchored in rock Ulf

Läs mer

CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5. Informationsdagar 2011. 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå

CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5. Informationsdagar 2011. 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5 Informationsdagar 2011 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå TrV:s Administrativa rutiner Leveransinnehåll Mitten 90-tal,

Läs mer

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16 1 Väglednings-PM Diarienummer: CTB 2004/34762 Beslutad datum: 2004-09-16 Handläggare: Väderskydd Åke Norelius, CTB 1. Bakgrund Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma

Läs mer

DRÄNER I TUNNLAR FÖR VATTEN- OCH FROSTSÄKRING INVENTERING BASERAD PÅ LITTERATUR, INTERVJUER OCH FÄLTSTUDIER

DRÄNER I TUNNLAR FÖR VATTEN- OCH FROSTSÄKRING INVENTERING BASERAD PÅ LITTERATUR, INTERVJUER OCH FÄLTSTUDIER STIFTELSEN SVENSK BERGTEKNISK FORSKNING SWEDISH ROCK ENGINEERING RESEARCH DRÄNER I TUNNLAR FÖR VATTEN- OCH FROSTSÄKRING INVENTERING BASERAD PÅ LITTERATUR, INTERVJUER OCH FÄLTSTUDIER Hans Hargelius STIFTELSEN

Läs mer

PM Geoteknik. Formbetong Anläggning AB. Kv. Hämplingen. Norrköping

PM Geoteknik. Formbetong Anläggning AB. Kv. Hämplingen. Norrköping Formbetong Anläggning AB Norrköping 2015-12-09 Datum 2015-12-09 Uppdragsnummer 1320017093 Utgåva/Status Magnus Eriksson Michael Danielsson Lars Malmros Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

BETONGINKLÄDNAD AV TUNNLAR

BETONGINKLÄDNAD AV TUNNLAR SveBeFo 62 BETONGINKLÄDNAD AV TUNNLAR Tekniköversikt-Förstudie Stockholm 2003-05-21 i FÖRORD Betonginklädda av tunnlar har i Sverige utförts i liten utsträckning, främst på grund av gynnsamma bergförhållanden,

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

2013:26. Degradering av berg, förstärkningar och injektering i tunnlar. Författare: Ingvar Bogdanoff

2013:26. Degradering av berg, förstärkningar och injektering i tunnlar. Författare: Ingvar Bogdanoff Författare: Ingvar Bogdanoff 2013:26 Degradering av berg, förstärkningar och injektering i tunnlar Rapportnummer: 2013:26 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM perspektiv

Läs mer

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB Eurokoder inledning Eurocode Software AB Eurokoder/Eurocodes Eurokoder (engelska: Eurocodes) är Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadskonstruktion. Dessa får nu i Sverige användas parallellt

Läs mer

Risk och säkerhetsbedömning av Klippans läderfabrik

Risk och säkerhetsbedömning av Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB Klippans kommun Risk och säkerhetsbedömning av Klippans Rapport Lund 2009 03 05 1(27) Klippans kommun Risk och säkerhetsbedömning av Klippans Datum 2009 03 05 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

RAPPORT Tunnelsäkerhet Berg- och tunnelteknik Definition av undermarksstation

RAPPORT Tunnelsäkerhet Berg- och tunnelteknik Definition av undermarksstation RAPPORT Tunnelsäkerhet Berg- och tunnelteknik Definition av undermarksstation Trafikverket publ.nr: 2014:061 Dokumenttitel: Definition av undermarksstation Skapat av: Patrik Hult, Morgan Engdal, Oskar

Läs mer

CEMENTBASERAD BERGSINJEKTERING

CEMENTBASERAD BERGSINJEKTERING CEMENTBASERAD BERGSINJEKTERING BRUKSSAMMANSÄTTNINGENS PÅVERKAN PÅ TUNNELDRIFTEN 10 APRIL 2014 TOMAS CEDERHAMMAR/PERNILLA PETERSÉN SIKA SVERIGE AB CEMENTBASERAD BERGSINJEKTERING Kort bakgrund- varför arbetar

Läs mer