Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1 (Sörgården) antas. SAMMANFATTNING Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för förskoleändamål i södra Skäggetorp på del av Skäggetorp 1:1 vid Nygårdsvägen. På platsen planeras en förskolebyggnad i två plan för omkring 100 barn inklusive utevistelse- och angöringsytor. Under granskning inkom synpunkter från Tekniska Verken om utökande av två u-områden. Plankartan har reviderats enligt synpunkter. Det inkom även synpunkter från en privatperson, dessa synpunkter har ej kunnat tillgodoses. Beslutsunderlag: Bilaga 1 PLANKARTA Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1 Bilaga 2 PLANBESKRIVNING Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1 Bilaga 3 Granskningsutlåtande för Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1

2 2 (3) BAKGRUND Skäggetorp har ett stort behov av nya förskoleplatser. En lokaliseringsutredning för förskolor i Skäggetorp inleddes under sommaren 2013 ledd av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. De för utställning aktuella detaljplanerna var två platser som ansågs lämpliga enligt utredningen. Ansökan om planläggning inkom från Utbildningsförvaltningen och ( 230) fattade Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att prövning av ny detaljplan får inledas. Plansamråd genomfördes under tiden 29 oktober 10 december Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 31 mars 28 april Under granskningen inkom synpunkter från Tekniska Verken i Linköping och en privatperson. Övriga inkomna svar från Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten hade inget att erinra mot planen. Tekniska Verken har lagt om en fjärrvärmeledning inom planområdet och vill att ett u-område justeras efter de nya förutsättningarna. De vill även att ett annat u-område inom planen utvidgas till en bredd av 7 meter. Plankartan har reviderats enligt synpunkterna. En privatperson anser att platsen inte är lämplig för byggnation av förskola utan föreslog ett antal alternativa placeringar i Skäggetorp. Dessa synpunkter har ej kunnat tillgodoses. KOMMUNALA MÅL 13. Linköpings kommun erbjuder välfärdstjänster med en hög tillgänglighet och god kvalitet. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1 (Sörgården) antas.

3 3 (3) ORIENTERINGSBILD Planområde för Skäggetorp 1:1 och 1:6 47TTEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Bill Eriksson Beslutet skickas till: Utbildningsförvaltningen

4 Detaljplan i Skäggetorp för del av SKÄGGETORP 1:1 (Sörgården) PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. GRÄNSER Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser HUVUDGATA LOKALGATA PARK Kvartersmark S Trafik mellan områden Lokaltrafik Anlagd park Skola UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e1 00 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean. BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE Byggnad får inte uppföras Marken får endast bebyggas med uthus och garage u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar MARKENS ANORDNANDE Mark och vegetation n 1 Utfart, stängsel PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE Utformning Byggnadsteknik Endast källarlösa hus Genomförandetid Högsta byggnadshöjd i meter Högsta antal våningar Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändrad lovplikt Trädet och dess rotsystem får inte skadas eller fällas, annat än av säkerhetsmässiga skäl eller biologiska skäl. Körbar utfart får inte anordnas Bullerdämpande åtgärd i form av bullerskärm eller byggnad ska finnas på den del av fastigheten som gränsar mot Nygårdsvägen (HUVUDGATA) med syfte att erhålla en ekvivalent ljudnivå under 50 dba på i stort sett hela utegården. Åtgärden ska utformas med en minimihöjd på 1,8 meter och avslutas mot Sörgårdsgatan på ett sådant avstånd att god sikt upprätthålls i korsningen Sörgårdsgatan/Nygårdsvägen. Marklov krävs för fällning av träd betecknade. n 1 ANTAGANDEHANDLING LAGA KRAFT ANTAGEN AV Detaljplan i Skäggetorp för del av SKÄGGETORP 1:1 (Sörgården) GRANSKNINGSTID SAMRÅDSTID Jonas Sjöholm, Exploateringsingenjör Teknik- och samhällsbyggnadskontoret m Skala 1:1000 Upprättad: Reviderad: Plan nr

5 Detaljplan i Skäggetorp för del av SKÄGGETORP 1:1 m fl. (Sörgården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde Dnr. Sbn

6 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett stort behov av förskoleplatser i Skäggetorpsområdet. Planen medger nybyggnation av förskoleverksamhet med en ny byggnad i två plan för ca: 100 barn i anslutning till befintligt bostadsområde. Detaljplaneförslaget överensstämmer med Miljöbalken 3, 4 och 5 kap avseende god hushållning av mark och vatten och god miljökvalitet. Inga riksintressen berörs av detaljplanen. En behovsbedömning om planen medför en betydande miljöpåverkan har genomförts och ingår i planhandlingarna. Här konstateras att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan då planen medger skola i anslutning till befintligt bostadsområde. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34 PBL behöver därför inte upprättas för Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1m fl. Detaljplanen överensstämmer även med Översiktsplan för staden Linköping antagen TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Annika Säw Metria AB Planarkitekt/Projektledare Handlingar & planprocessen Planhandlingarna består av: Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:1000 Planbeskrivning inklusive bedömning av behovs och avgränsning av ev. miljökonsekvensbeskrivning, MKB Grundkarta Fastighetsförteckning Riskbedömning Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen. Figuren illustrerar planprocessen och var i processen som planarbetet är just nu. I figuren finns också en uppskattad tidplan. Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900). Oktober 2014 December 2014 Februari

7 Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1 m fl (Sörgården) Innehåll Planens bakgrund och syfte... 4 Planförslag... 4 Ny bebyggelse... 4 Natur, park och rekreation... 5 Gator och trafik... 5 Teknisk försörjning... 6 Åtgärder för att förebygga olyckor, störningar, föroreningar m.m Administrativa bestämmelser m.m Planens genomförande... 7 Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande... 7 Beskrivning av planens fastighetsrättsliga konsekvenser... 8 Planeringsförutsättningar... 9 Plandata... 9 Tidigare ställningstaganden... 9 Riksintressen Natur Befintlig bebyggelse Gator och trafik Olycksrisker Störningar Teknisk försörjning Referenser Medverkande tjänstemän Behov av miljöbedömning Samlad behovsbedömning Checklista för behovsbedömningen Underlag för behovsbedömningen Plankarta och planbestämmelser

8 ANTAGANDEHANDLING Planens bakgrund och syfte Befolkningsutvecklingen de senaste åren har inneburit en stor inflyttning av nya familjer med barn som medför ett behov av nya förskolor. Skäggetorp är ett av de områden som har ett stort behov av nya förskoleplatser och Lejonfastigheter och Barn- och Ungdom och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans pekat ut möjliga lägen för ny förskoleverksamhet. Samtliga lägen ingår i den pågående lokaliseringsutredning för förskolor i Skäggetorp som inleddes sommaren Syftet med planen är att möjliggöra en nyetablering av förskoleverksamhet för ca:100 barn i anslutning till befintligt bostadsområde. Del av fastigheten Skäggetorp 1:1 som är aktuell för planläggning Planförslag Ny bebyggelse Bebyggelsens huvudsakliga innehåll Syftet med planen är att möjliggöra en nybyggnation av förskola i två plan. Målsättningen är den nya byggnaden ska inrymma förskoleverksamhet för ca: 100 barn. Planförslaget medger byggnation av källarlöst hus i 2 våningar med en totalhöjd på 9 meter och en högsta exploateringsgrad på 30 procent av fastighetsarean. Den västra delen försedd med kryssmark får endast bebyggas med uthus med en högsta byggnadshöjd av 3 meter. Av tradition har byggnader i området placerats med en distans till Nygårdsvägen varför den nya byggnaden i möjligaste mån bör placeras på samma sätt. Ny fastighet och byggnad kommer initialt att ägas av kommunen och verksamheten bedrivas av utbildningsförvaltningen. Tillgänglighet Några avsteg från tillgänglighetskraven vid etablering av förskola kommer ej att ske. Parkering kommer att förläggas i anslutning till verksamheten i form av kantparkering längs befintlig lokalgata Sörgårdsgatan, där en plats bör vara handikapsparkering. Gatan som är kort har få målpunkter och förväntas uppfylla kravet på tillgänglighet. 4

9 Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1 m fl (Sörgården) Natur, park och rekreation Den del av fastigheten Skäggetorp 1:1 som berörs är idag en del av ett rekreationsområde i plan benämnt som park. Närheten till det stora grönområdet vid Nygårdsvägen- Glyttingevägen strax nordväst om planområdet gör att tillgången till natur, park och rekreation säkerställs. Den yngre ek som finns inom planområdet förses med skyddsbestämmelse n₁ träd och dess rotsystem får inte skadas eller fällas, annat än av säkerhetsmässiga skäl eller biologiska skäl. Marklov krävs för fällning av träd markerat med n₁. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik Sörgårdsgatans bredd minskas till 8-8,5 meter till förmån för kantparkering och trottoar och sträckan förses med utfartsförbud mot Nygårdsvägen och Sörgårdsgatans södra del. Den nya förskoleverksamheten kommer att kunna angöras från Sörgårdsgatan och gång-och cykelväg längs Nygårdsvägen men även via gångstråk inom angränsande bostadsområde norr om planområdet. Sörgårdsgatan som idag har trottoar på ena sidan förses med ny trottoar mellan kantstensparkeringen och skolområdet. Kollektivtrafik Skäggetorp försörjs med bussförbindelse till centrum i första hand genom busslinje 1 som bl.a. angör Skäggetorps centrum och Nygårdsvägen men även buss nr 26 och 572 som trafikerar Nygårdsvägens södra sträckning. Busshållplats finns i direkt anslutning till planområdet vid Nygårdsvägen. Parkering, varumottagning, utfarter Besöksparkering anläggs längs Sörgårdsgatans västra sida. Varuleveranser kommer att ske via Sörgårdsgatan och dess vändplan. Parkering ska ordnas i enlighet med kommunens parkeringsnorm, (Parkering i planering och bygglov, 2012) och förläggas på gatumark enligt skiss nedan. Personalparkering kommer att anordnas i form av hyrplatser på angränsade parkering som tillhör fastigheten Gråsparven 2. Gång-, cykel- och gatunätnät vid ett genomförande av detaljplanen. 5

10 ANTAGANDEHANDLING Teknisk försörjning Vatten och avlopp Området ligger i anslutning till kommunalt vatten och avlopp vilket administreras Tekniska verken. Befintliga allmänna va-ledningar finns utbyggda i anslutning till befintlig vändplan. Planerad byggnation kan anslutas till dessa ledningar via nya förbindelsepunkter. Dagvatten från planområdet skall fördröjas/omhändertas lokalt så att dagvattenavledningen från planområdet inte ökar jämfört med dagens markanvändning. Ett exempel på fördröjning kan vara att dagvatten från takytor via utkastare leds ut på grönytor. I grönytornas lågpunkter placeras dagvattenbrunnar/ dräneringar som kan vara anslutna till dagvattennätet. De allmänna dagvattenledningarna är dimensionerade för ett 2-årsregn med 10 minuters varaktighet. Med ett 2-års regn avses ett regn som i genomsnitt återkommer en gång under en tvåårsperiod. När kraftigare regn än det dimensionerande belastar ledningsnätet riskerar anslutna fastigheter att få vattenskador när dagvatten stiger upp i dräneringssystemen. Värme Fjärrvärme finns framdraget till planområdet och ny förskole byggnad bör kunna anslutas till befintligt nät. Denna ledning som korsar planområdet kommer i planen att skyddas med ett u-område (marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar). El Tekniska verken är nätägare i området. Befintlig elledning som korsar planområdet i nord sydlig riktning kommer att behöva flyttas i samband med nybyggnation. Detta bekostas av exploatören. Fjärrvärme skyddas med u-område Elledning som behöver flyttas Befintligt elnät för planområdet 6

11 Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1 m fl (Sörgården) Avfall Utbildningsförvaltningen är beställare av planen och har en policy som anger att förskolor ska ha full sortering av avfall som sedan hämtas av Tekniska verken. Detta gäller även för tillkommande verksamhet. Tele Planområdet berör inte av några teleledningar. Åtgärder för att förebygga olyckor, störningar, föroreningar m.m. Då det är frågan om en nybyggnation av förskola har en riskanalys utförts för det aktuella området, vilken biläggs planhandlingarna. I denna redovisas att ev. friskluftsintag ska placeras bort från järnvägen samt att byggnaderna ska utförs av robusta material. Beträffande buller och dyl. kan det komma att erfordras ljuddämpande barriärer och om den planerade Ostlänken placeras närmare förskolorna än 40 m skall riskreducerande åtgärder, såsom avåkningsskydd, uppföras. Området för skola förses även med ett 20 meter brett område mot Nygårdsvägen där byggnad ej får uppföras (prickmark) som säkerhetsavstånd mot ev avkörningar. Administrativa bestämmelser m.m. Huvudmannaskap Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Fastighetsägaren/exploatören ansvarar på motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel av kvartersmark. Nätbolagen ansvarar för utbyggnad och skötsel av de allmänna ledningar som finns i planområdet. Genomförandetid Planens genomförandetid ska vara fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för t.ex. förlorad byggrätt. Planens genomförande Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande Genom en nybyggnation av förskoleverksamhet tillgodoses behovet av barnomsorg i området. De barn som idag saknar plats får möjlighet att träffa andra barn och skapa nya relationer. Samtidigt ger det föräldrarna möjlighet att arbeta, studera eller delta i olika sociala aktiviteter. Sammantaget främjar detta både de vuxnas och barnens sociala behov. Läs vidare under rubriken behov av miljöbedömning. 7

12 ANTAGANDEHANDLING Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken Detaljplaneförslaget överensstämmer med Miljöbalken 3, 4 och 5 kap avseende god hushållning av mark och vatten och god miljökvalitet. Inga riksintressen berörs av detaljplanen. Överensstämmelse med översiktsplanen Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplan för staden Linköping antagen Planens utformning och hänsyn till motstående intressen Aktuellt planområde är idag planlagt som PARK. Den del som tas i anspråk för skolverksamhet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och lämnar större och viktiga naturytor opåverkade. I sammanhanget väger behovet av förskoleplatser för de boende i angränsade bostadsområde tungt. Jämställdhet och trygghet Utbyggnad i form av ny förskoleverksamhet ligger i en av Linköpings stadsdelar där trycket är stort avseende förskoleplatser. Området bestå till största delen av flerfamiljhus omgivna av grönområden och med god närhet till handel i Skäggetorps centrum liksom kollektivtrafik. Förskolmiljön i sin helhet ska utformas så att den är lätt användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga eller andra funktionshinder. Beskrivning av planens fastighetsrättsliga konsekvenser Bildande av nya fastigheter Aktuell del av fastigheten Skäggetorp 1:1 med användningen SKOLA kommer att avstyckas och tills vidare kvarstå i Linköpings kommuns ägo. Fastighetsregleringar För att kunna tillskapa de ytor som krävs för att tillgodose förskoleverksamhetens behov kommer Linköpings kommun att förvärva en mindre del på ca: 300 m² från fastigheten Gråsparven 2, norr om planområdet som tillförs den nya fastigheten. Servitut, ledningsrätter samt övriga rättigheter Kommunen är idag markägare och inom planområdet finns inga kända servitut, ledningsrätter eller övriga rättigheter då men kan komma att krävas för att säkra befintliga ledningar i framtiden. Ledningsägaren ansvarar för ansökan om ledningsrätt vid ett framtida behov av detta. Inom planområdet finns inga kända arrenden och kommer heller inte att krävas då tillfart, parkering och godsmottagning kommer att ske via Sörgårdsgatan. 8

13 Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1 m fl (Sörgården) Planekonomi Plankostnader Plankostnaderna regleras i avtal mellan kommunen och byggherren. Anläggnings och anslutningsavgifter avseende vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande taxa/prislista(gällerför samtliga ledningsägare). Planeringsförutsättningar Plandata Planområdet omfattar totalt ca: m 2 bestående av del av Skäggetorps 1:1 med en areal av ca: m 2 och del av Gråsparven 2 motsvarande ca:300 m 2. Planområdet utgörs av naturmark och gatumark. I söder gränsar området till Nygårdsvägen, som går som en ringväg runt stadsdelen Skäggetorp. I norr och öster ligger flerbostadshus med tillhörande parkeringar och parkeringshus. Planområdet Skäggetorp 1:1 ägs av Linköpings kommun och Gråsparven 2 av Scandinav Prop Assets (spa) Skäggetorp AB. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer I Översiktsplan för staden Linköping antagen ligger det aktuella planområdet inom område utpekat som bostäder med inslag av verksamheter, där förtätning kan bli aktuell. Linköpings kommun har valt att inte redovisa lämpliga lokaliseringar av skolor och förskolor direkt i ÖP, men anger en inriktning om geografisk spridning i staden. Ingen fördjupad översiktsplan gäller för området. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För den aktuella delen av Skäggetorp 1:1 gäller Förslag till stadsplan för del av Skäggetorp (delområden II enligt dispositionsplan) i Linköping antagen I denna avsätts det aktuella området som Allmän plats, park. Den del som berör Gråsparven 2 är planlagd för bostadsändamål. Program Då planen är förenlig med gällande översiktsplan behöver inget planprogram upprättas. Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram etc. Inget program gäller för planområdet. Kommunala beslut i övrigt Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att prövning av ny detaljplan för Skäggetorp 1:1 och 1:6 tillåts och får inledas. 9

14 ANTAGANDEHANDLING Riksintressen Området berörs av riksintresse för hinderfritt flyg utpekat av Försvarsmakten enligt 3 kap. 8 Miljöbalken. Detta innebär att inga vindkraftsverk av en höjd över 20 meter får uppföras på området. Natur Mark, vegetation och naturmiljö Enligt Länsstyrelsens WebbGIS berörs en mindre del av planområdet av naturvärde klass 3, vilket är den lägsta graden av skydd. Kommunekologen har efter besiktning på plats konstaterat att inga objekt med skyddsvärde berörs av planområdet. Det finns endast en yngre ek inom planområdet som ska bevaras genom skyddsbestämmelse och säkras avseende grensläpp genom besiktning och ev skyddsbeskärning. Utdrag ur WebbGIS avseende naturvärden Befintlig vegetation på planområdet Park, lek och rekreation Närheten till det stora parkområdet vid Nygårdsvägen- Glyttingevägen strax nordväst om planområdet gör att tillgången till natur, park och rekreation säkerställs. 10

15 Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1 m fl (Sörgården) Geotekniska förhållanden, förorenad mark och radon Geoteknisk undersökning kommer att genomföras av Tekniska verken inför projektering. Då risk för förhöjda radonvärden föreligger bör mätning ske. Fornlämningar och kulturmiljöer Inga fornlämningar eller kulturmiljöer finns registrerade inom planområdet. Då aktuellt planområde ligger inom ett fornlämningsrikt område kommer en arkeologisk utredning att utföras för området på Länsstyrelsens inrådan för att klarlägga fornlämningsbilden. Kommunen har därför skickat en ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen till Länsstyrelsen. Befintlig bebyggelse Bostäder I direkt anslutning till planområdet finns ett flertal flerbostadshus i 2 till 3 våningar. Vid utgången av 2012 bodde 9441 personer i Skäggetorp, varav 887 i åldern 0-5 år. Befintliga bostäder norr om planområdet Arbetsplatser, övrig bebyggelse Drygt 500 meter nordost om planområdet ligger Skäggetorps köpcentrum med handel, restauranger, kyrka, ett stort antal arbetsplatser med närhet till busshållplats. 11

16 ANTAGANDEHANDLING Skäggetorps centrum Offentlig och kommersiell service Inom området Skäggetorp finns offentlig service i form av förskolor, skolor, äldreboende, vårdcentral, folktandvård mm. Servicen finns i första hand i Skäggetorps köpcentrum medan förskolor, skolor och äldreboende är fördelat över hela bostadsområdet. Skolor, grönytor och rekreationsområden har främst lokaliserats till Skäggetorps centrala delar. Byggnadskultur Befintlig bostadsbebyggelse är till största delen flerbostadshus i betong eller tegel och med en höjd av 2 till 3 våningar från senare delen av 1900-talet. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik Skäggetorp omges av Nygårdsvägen, som fungerar som en ringled runt stadsdelen. Från Nygårdsvägen sträcker sig ett antal återvändsgator in i området bland annat Sörgårdsgatan, en relativt bred lokalgata som blir angöring för den tilltänkta förskolan ifrån söder. Hastighetsbegränsningen är satt till 50 km/h, men vägens utformning bäddar för lägre hastigheter. Ett väl utbyggt gc-nät genomkorsar Skäggetorp, vilket ger mycket goda möjligheter för barn och föräldrar i närområdet att promenera eller cykla till förskolan. Planområdet sett söderifrån med tänkt tillfart och närmaste busshållplats 12

17 Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1 m fl (Sörgården) Kollektivtrafik Skäggetorp försörjs med bussförbindelse till centrum i första hand genom busslinje 1 som bl.a. angör Skäggetorps centrum och Nygårdsvägen men även buss nr 26 och 572 som trafikerar Nygårdsvägens södra sträckning. Busshållplats för lokaltrafiken finns direkt i anslutning till planområdet, vid Skäggetorp centrum, samt runt om längs Nygårdsvägen. Parkering, varumottagning, utfarter Öster om planområdet finns ett antal stora parkeringar med infart från Sörgårdsgatan vilka tillhör fastigheten Gråsparven 2 och dess hyresgäster. Olycksrisker Förskoleverksamheten kommer att avskärmas från omgivningen med staket på alla sidor och med grindar för hämtning och lämning. Störningar Områdets närhet till Nygårdsvägen och södra stambanan kräver en riskbedömning vilken har utförts I rapporten som biläggs planhandlingarna redovisas slutsatsen att: Individrisknivån ligger inom ett acceptabelt område. För samhällsrisknivån kan konstateras att föreslagen bebyggelse, förskola, inte omfattas av verksamhet (arena, shoppingcentra) som innebär mycket stora folksamlingar. Därmed kan föreslagen bebyggelse accepteras ur ett riskperspektiv avseende farligt godstransporter på järnvägen, både med avseende på individrisken och samhällsrisken, utan att åtgärder redovisade i tidigare riskanalys krävs. Med hänsyn till rimlighetsprincipen gäller dock för aktuella förskolor att följande konsekvensreducerande åtgärder beaktas: Ev. friskluftsintag placeras bort från järnvägen samt att byggnaderna utförs av robusta material. Med hänsyn till erhållna risknivåer ställs inga krav gällande utformning av utevistelseytor. Beträffande buller och dyl. kan det dock komma att erfordras ljuddämpande barriärer. Om Ostlänken placeras närmare förskolorna än 40 m skall riskreducerande åtgärder, såsom avåkningsskydd, uppföras. Trafikbuller Planområdet föreslår lokalisering av ny förskola intill Nygårsdsvägen vilket kommer innebära att området är utsatt för trafikbuller. Nedan angivna riktvärden gäller vid etablering av undervisningslokaler. Följande av riksdagen antagna riktvärden för vägtrafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, gäller för bostäder, vård- och undervisningslokaler: 13

18 ANTAGANDEHANDLING Ekvivalentnivå Ute, frifältsvärde 55 dba (vid uteplats) inne 30 dba Maxnivå Ute, frifältsvärde 70 dba (vid uteplats) inne 45 dba (nattetid) Vid tillämpning av riktvärdena i infrastrukturpropositionen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen är huvudregeln vid planering av nya bostäder /undervisningslokaler att planen bör säkerställa att bebyggelsen placeras och att yttre åtgärder kan utformas så att 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. På samma sätt bör en maximalnivå på 70 db(a) säkerställas vid uteplats i anslutning till bostad/undervisningslokal. En bullerutredning har utförts för aktuellt område. Resultatet visar att gällande gränsvärden riskerar att överskridas. Förskoleverksamhet och skolgård ska utformas så att gällande riktvärden och tillåten nivå för vägtrafikbuller, vilket är 55 db(a) ekvivalent nivå på skolgård och vid fasad inte överskrids. En simulering har utförts med ett 1,8 meter högt skydd för planområdet. Denna visar att en godtagbar förbättring av ljudnivån kan uppnås med aktuell åtgärd. Därför har planen försetts med följande bestämmelse om bullerdämpande åtgärd. Bullerdämpande åtgärd i form av bullerskärm eller byggnad ska finnas på den del av fastigheten som gränsar mot Nygårdsvägen (HUVUDGATA) med syfte att erhålla en ekvivalent ljudnivå under 50 dba på i stort sett hela utegården. Åtgärden ska utformas med en minimihöjd på 1,8 meter och avslutas mot Sörgårdsgatan på ett sådant avstånd att god sikt upprättshålls i korsningen Sörgårdsgatan/Nygårdsvägen. Utdrag från bullerutredning avseende ekvivalent buller för Nygårdsvägen 14

19 Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1 m fl (Sörgården) Utdrag från bullerutredning avseende maximalnivå för Nygårdsvägen Utdrag från bullerutredning simulering med 1,8 meters skydd avseende ekvivalentnivå för Nygårdsvägen Utdrag från bullerutredning simulering med 1,8 meters skydd avseende maximalnivå för Nygårdsvägen 15

20 ANTAGANDEHANDLING Teknisk försörjning Vatten och avlopp Ny förskoleverksamhet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp vilket ägs av Tekniska verken. Värme Fjärrvärme finns framdraget i anslutning till planområdet. Anslutningsmöjlighet finns för ny tillkommande förskoleverksamhet och dess byggnad. El Tekniska verken är nätägare i området. Ny byggnad kommer att anslutas och kapaciteten är tillräcklig för tillkommande förskoleverksamhet. En elledning som idag korsar planområdet kommer att behöva omlokaliseras vilket bekostas av exploatören. Tele Teleanslutning finns framdraget i anslutning till planområdet. Avfall Utbildningsförvaltningen som är beställare av planen och exploatör har en policy som anger att förskolor ska ha full sortering av avfall som sedan hämtas av Tekniska verken. Detta gäller även för tillkommande verksamhet. Referenser Översiktsplan för Staden Linköping, antagen 2010, inklusive planeringsförutsättningar och konsekvensbeskrivning. Beräknat flygbuller, antal överträdelser per dygn inom intervallen dba, dba respektive mer än 90 dba (WSP 2007). Cykelplan för Linköping , antagen 2008 Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun, underlag 2012 Beräkning av tågbuller Beräkning av vägbuller Medverkande tjänstemän Jonas Sjöholm, mark- och exploateringsingenjör teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, planarkitekt, teknik- och samhällsbyggnadskontoret Planförfattare m.m. Annika Säw, planarkitekt, (Metria AB) har varit kommunens konsult i planarbetet och planen har upprättat av Lisa Johansson, planarkitekt, (Metria AB). 16

21 Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1 m fl (Sörgården) Behov av miljöbedömning Samlad behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För dessa planer ska bl.a. en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. För detaljplaner ska behovet av en miljöbedömning utredas i det enskilda fallet, en s.k. behovsbedömning. Som stöd för behovsbedömningen använder kommunen en checklista som ingår som bilaga till behovsbedömningen. Här redovisas i sammanfattande form de slutsatser som dragits i detta arbete. Påverkan Planförslaget får en liten påverkan på stadsbilden. Planförslaget innebär en effektiv markanvändning med skolverksamhet. Lokaliseringen ger en positiv effekt för boende i Skäggetorp avseende tillgänglighet till förskola för barn som bor i området. Platsen Planområdet påverkas marginellt av vägtrafik avseende buller och luftkvalitet. Planen Planen medför ringa eller ingen alls påverkan på andra planers miljöpåverkan eller förutsättningarna att uppnå miljömålen. Slutsatser och ställningstagande Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är: Planen medger användningen skola inom en del av område som sedan tidigare är planlagt för park i anslutning till större bostadsområde. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34 PBL behöver därför inte upprättas för Detaljplan för del av Skäggetorp 1:1. Behovsbedömningen har upprättats av Annika Säw, planarkitekt, projektledare. 17

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer