Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Nina Högberg Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 2(57) Bilaga: Dagordning 1. Formalia Beslut: Entledigande av ledamot och adjungering av ersättare Beslut: Firmateckning Beslut: Attesträtt Beslut: Val av förbundssekreterare Beslut: Styrdokument arbetsstruktur förbundsstyrelsen Beslut: Ansvars- och delegationsordning för Sverok Beslut: Styrdokument för arbetsgrupper Beslut: Ansvarsposter Beslut: Arvoderingar Beslut: Mötesschema Beslut: Resepolicy för Sverok Beslut: Strykning av styrdokument Beslut: Uppdatering av Styrdokument Förbundsstyrelsedatorer Beslut: Marknadsföringsprojekt Beslut: Bildningsprojekt Beslut: Kontolösning för föreningar Beslut: Uppdaterat projektdirektiv för Nätkraft Beslut: Strategisk plan för Studiefrämjandet Beslut: Inköp Fenix-prenumerationer Beslut: Faddersystem Beslut: Beställare och styrgrupp för bidrag.sverok.se Rapport: Verksamhetschefen Rapport: bidrag.sverok.se Rapport: Sverok på turné - slutrapport Rapport: Ekonomi januari

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 3(57) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. 6...lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 4(57) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet David Gustavsson, förbundsordförande Peter Sahlin, vice förbundsordförande Alexander Kjäll, ledamot Emma Mellander, ledamot Johan Groth, ledamot Nina Högberg, ledamot (förbundssekreterare) Samuel Gyllenberg, ledamot Sanna Hedlund, ledamot Sophie Westman, ledamot Thor Forsell, ledamot Tobias Landen, ledamot Frånvarande Anders Frank, ledamot

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 5(57) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Alexander Kjäll, ledamot Mötessekreterare Christer Pettersson, kanslichef Justerare Nina Högberg, ledamot

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 6(57) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, föredragande Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 7(57) 2. Beslut: Entledigande av ledamot och adjungering av ersättare Mötet beslutade att 1...bekräfta Anders Franks avgång ur styrelsen från och med Cecilia Jildenhed adjungeras till styrelsen med närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt på alla styrelsemöten. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Entledigande av ledamot och adjungering av ersättare Reservation Sophie Westman reserverar sig mot att adjungera Cecilia Jildenhed till styrelsen enligt att-sats 2. Jag tror att Cia är en bra tillgång för Sverok och kommer göra gott för Sverok. Dock att adjungera in någon känns som ett nödbeslut som jag inte vill stå bakom.

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 8(57) Beslutsunderlag: Entledigande av ledamot och adjungering av ersättare Av David Gustavsson, förbundsordförande Tyvärr har Anders Frank fått personliga förhinder att delta i styrelsearbetet under året och har begärt att få avgå. Med tanke på hur tidigt vi befinner oss i verksamhetsåret samt det stora intresse som fanns för förbundsstyrelsearbete under Riksmötet så har jag undersökt möjligheterna till att adjungera in en ersättare och föreslår Cecilia Jildenhed. Cecilia är intresserad av att ta sig an rollen under omständigheterna och tack vare de öppna röstsiffrorna i styrelsevalet på Riksmötet upplever jag ingen risk för något rättvisedilemma. De exakta formella formerna kring adjungeringen får vi diskutera på mötet. Jag föreslår att 1...Anders Frank entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. 2...Cecilia Jildenhed adjungeras till styrelsen.

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 9(57) 3. Beslut: Firmateckning Mötet beslutade att 1...alla tidigare beslut om firmateckning annulleras. 2...David Gustavsson ( ) och Peter Sahlin ( ) väljs att gemensamt teckna firma i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok ( ). Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Firmatecknare

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 10(57) Beslutsunderlag: Firmatecknare Av David Gustavsson Firmatecknare kallas de som tecknar en juridisk persons firma (Sverok), dvs. har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen. Att firmatecknarna väljs gemensamt innebär att bådas underskrifter krävs. Jag yrkar att 1...alla tidigare beslut om firmateckning annulleras. 2...David Gustavsson och Peter Sahlin väljs att gemensamt teckna firma i Sverok.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 11(57) 4. Beslut: Attesträtt Mötet beslutade att 1...annullera alla tidigare beslut om attesträtter utom de där Christer Pettersson är attestor. 2...ge David Gustavsson attesträtt för alla övriga resultatenheter i Sverok. 3...utse Peter Sahlin till andra-attestor för alla övriga resultatenheter i Sverok. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Attesträtt

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 12(57) Beslutsunderlag: Attesträtt Av David Gustavsson Med attesträtt avses rätten att godkänna utbetalningar från förbundet. Det här är ett tillfälligt beslut till dess att ekonomiansvarig inkommer med förslag till detaljbudget som innehåller resultatenheter och ny attestordning. Jag yrkar att 1...annullera alla tidigare beslut om attesträtter utom de där Christer Pettersson är attestor. 2...ge David Gustavsson attesträtt för alla övriga resultatenheter i Sverok. 3...utse Peter Sahlin till andra-attestor för alla övriga resultatenheter i Sverok.

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 13(57) 5. Beslut: Val av förbundssekreterare Mötet beslutade att 1...Nina Högberg väljs till förbundssekreterare. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Val av förbundssekreterare

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 14(57) Beslutsunderlag: Val av förbundssekreterare Av David Gustavsson Stadgarna som behandlar stadgemässiga val omfattar ej posten förbundssekreterare. Nina Högberg valdes på Riksmötet till ledamot i styrelsen verksamhetsåret 2010 med rekommendationen att utses till förbundssekreterare. Jag yrkar att 1...Nina Högberg väljs till förbundssekreterare.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 15(57) 6. Beslut: Styrdokument arbetsstruktur förbundsstyrelsen 2010 Mötet beslutade att 1...fastställa Styrdokument arbetsstruktur förbundsstyrelsen 2010 Handlingar i ärendet Styrdokument: arbetsstruktur förbundsstyrelsen 2010

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 16(57) Styrdokument: arbetsstruktur förbundsstyrelsen 2010 Verksamhetsplanens genomförande Förbundsstyrelsen upprättar vid årets början ett dokument över alla uppdrag som ska utföras under året. Dokumentet är ett levande arbetsverktyg som uppdateras löpande och fastställs vid varje styrelsemöte. Varje uppdrag ska ha en ansvarig. I dokumentet skall även framgå uppdragets nuvarande status. Ordförande äger och fyller på listan mellan mötena. Uppdrag som inte är av löpande karaktär skall typiskt vara av sådan omfattning att det kan genomföras inom tre månader. Ansvarig kan vara en ansvarspost inom styrelsen, en styrelseledamot eller en arbetsgrupp. Den/De som ansvarar för ett uppdrag har ansvar för att; planera, starta och övervaka genomförande samt till styrelsen rapportera arbetet. Rapportering Eftersom hela styrelsen är ansvarig för resultatet är det viktigt med insyn i varandras arbete. Alla ledamöter, projekt och arbetsgrupper skall eftersträva öppenhet i sitt arbete. Alla följer samma rapportmall och system för publicering. Rapportmall Vad har hänt sedan förra rapporten? (återknyter till målen som sattes upp i föregående rapport) Vad har gått bra/dåligt? Vilka problem har funnits och vilken hjälp behövs från andra? Vilka har varit med i arbetet? Vad ska göras under den kommande perioden? Hur ser tidsplanen ut? Lista målen. Orienteringsmöten Mellan varje ordinarie styrelsemöte skall kortare orienteringsmöten hållas på distans. Orienteringsmöten är i regel ej beslutande utan syftar endast till muntlig rapportering och frågestund. Möteshandlingar Samtliga möteshandlingar sammanställs på avsett webbforum. Handlingar skall vara publicerade senast måndagen före möteshelgen. Handlingar som inkommer efter detta behandlas som övriga frågor som tas upp i mån av tid. Per capsulam Då styrelsen behöver ta brådskande beslut mellan styrelsemöten sker detta genom ett per capsulam-beslut. Ett beslutsunderlag för ett beslut per capsulam ska skickas till förbundsordförande. Denne ser därefter till att alla styrelseledamöter får tillgång till beslutsunderlaget via diskussionsforumet och e-post. Efter att per capsulam-beslutet har utlysts ska en yrkandeperiod hållas innan själva omröstningen kan starta i forumtråden. Inför omröstningen skickas alla yrkanden som inkommit ut till styrelsen. Tidpunkt för när omröstningen påbörjas och avslutas ska tydligt anges i informationen inför per capsulam-beslutet. Rösterna markeras på forumet. För att ett beslut ska äga giltighet måste minst fem av förbundsstyrelsens ledamöter rösta. När omröstningen är avslutad ska styrelsen informeras om resultatet och beslutet träder då i kraft omedelbart. Varje beslut per capsulam måste ratificeras och protokollföras vid nästkommande ordinarie styrelsesammanträde. Reservationer mot ett beslut taget per capsulam ska inlämnas vid detta möte.

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 17(57) 7. Beslut: Ansvars- och delegationsordning för Sverok Mötet beslutade att 1...fastställa Ansvars- och delegationsordning för Sverok Handlingar i ärendet Ansvars- och delegationsordning för Sverok

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 18(57) Ansvars- och delegationsordning för Sverok I delegationsordningen regleras förhållande och ansvarsfördelning mellan olika funktioner på förbundsnivå. 1 Riksmötet Riksmötet är förbundets högsta beslutande organ. Riksmötet beslutar om förbundets verksamhet genom att sätta prioriteringar och mål samt ta övergripande principbeslut. Riksmötet tar vanligtvis inga beslut kring hur förbundet i praktiken ska uppnå målen. 2 Förbundsstyrelsen (FS) Förbundsstyrelsen ansvarar och leder arbetet med förbundets centrala verksamhet mellan Riksmötena. Med utgångspunkt i Riksmötets beslut sätts mål och prioriteringar för arbetet upp. Förbundsstyrelsen är också ansvarig för att följa upp om målen har uppnåtts. Ansvar och uppgifter Beslutar om tillsättning och uppsägning av tjänsten som kanslichef. Tillsätter förbundssekreterare. Tillsätter verkställande utskott. Beslutar om fördelning av ansvarsposter bland förbundsstyrelseledamöterna. Initierar projekt och fastställer projektdirektiv och ekonomiska ramar. Håller sig informerad om den ekonomiska situationen och när så är nödvändigt beslutar om åtgärder. Är ytterst ekonomiskt ansvarig inför Riksmötet. Visionerar och utarbetar övergripande strategier för förbundets framtid. Deltar aktivt i samhällsdebatten i för förbundet prioriterade frågor. Lägger gemensam verksamhetsberättelse och bokslut för Riksmötet. Håller sig väl informerad om organisationens verksamheter. Sammansättning Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och det antalet ledamöter Riksmötet har valt. 3 Förbundsordförande Förbundsordförande representerar förbundet samt ansvarar för samordning och ledning av arbetet på förbundsnivå. Arbetsuppgifter Vara förbundets företrädare inom och utom organisationen. Aktivt driva förbundets frågor. Leda, fördela och inspirera arbetet i förbundsstyrelsen. Skapa ett arbets- och diskussionsklimat i styrelsen som gör att problem och konflikter förebyggs alternativt hanteras och löses. Identifiera möjligheter och hot för förbundet. Ansvara för att förbundsstyrelsen uppfyller de stadgeenliga uppgifterna. Ha en god överblick över förbundet och dess verksamhet. Planera och visionera inför förbundets framtid. Vara förbundsstyrelsens länk till kanslichefen. Ordföranden kan, då det är lämpligt, delta på personalmöten. Fullgöra de uppgifter förbundsstyrelsen direkt delegerat. Ordförande har rätt att upp till en gräns på kr göra ekonomiska åtgärder som avviker från beslutad budget. Beslutet meddelas förbundsstyrelsen.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 19(57) 4 Förbundssekreterare Syftet med en arvoderad förbundssekreterare är att öka förbundets verkställande kapacitet och att förbättra styrelsens möjligheter att koncentrera sig på långsiktiga och principiella frågor. Arbetsuppgifter Jobba med samordning och planeringsstöd för förbundets arbetsgrupper. Upprätthålla medlemsdialog kring centrala och aktuella frågor via förbundets kommunikationskanaler samt ge feedback på detta till styrelsen. Tillse att förbundsstyrelsens beslut görs offentliga samt tillgängliga så att fler kan ta del av dem. Utgöra ett stöd åt förbundsordföranden. Kontinuerligt göra uppföljningar på beslut som tagits av förbundsstyrelsen. Kontinuerligt göra avstämningar mot verksamhetsplanen. Fullgöra de uppgifter förbundsstyrelsen direkt delegerat. Förbundssekreteraren har rätt att upp till en gräns på kr göra ekonomiska åtgärder som avviker från beslutad budget. Beslutet meddelas förbundsstyrelsen. 5 Verkställande utskott (VU) Utskottet avlastar styrelsen i praktiska frågor av verkställande karaktär som saknar strategisk betydelse och fångar upp beslut som faller mellan stolarna. Ansvar och uppgifter Utskottet har mellan styrelsemötena beslutanderätt i löpande ärenden samt akuta frågor. Fullgöra de uppgifter förbundsstyrelsen direkt delegerat. Verkställande utskott kan fatta beslut upp till en gräns på kr utöver beslutad budget. Beslutet meddelas förbundsstyrelsen. Beslut som tas ska vara enhälligt. Dagordning för utskottets sammanträden skall finnas tillgänglig för styrelsen minst 24 timmar före beslut fattas. Sammansättning Verkställande utskottet utgörs av förbundsordförande, förbundssekreterare och vice förbundsordförande. Kanslichefen kan delta på det verkställande utskottets möten. Även av kanslichefen utsedd personal kan vid behov delta på möten. Arbetsformer Ansvarig och sammankallande för verkställande utskottet är förbundsordförande. Verkställande utskottet sammanträder regelbundet mellan förbundsstyrelsemötena och kan kallas in vid akuta beslut. Beslut som verkställande utskottet tagit rapporteras till förbundsstyrelsen som sedan kan ompröva dem. Vid större beslut eller andra tveksamheter skall utskottet eftersträva samråd med övriga ledamöter. 6 Kanslichef Förbundsstyrelsen ger kanslichefen i uppdrag att leda förbundets anställda och det löpande administrativa arbetet. Kanslichefen är ansvarig inför förbundsstyrelsen, övriga anställda arbetar på uppdrag av kanslichefen, enskild ledamot i styrelsen har aldrig rätt att fatta beslut över en enskild anställd. Kanslichefen väljer självständigt arbetsformer inom givna budgetramar och personaldirektiv för att uppnå de av förbundsstyrelsen uppsatta målen. 7 Arbetsgrupper Arbetsgrupper är ansvariga inför förbundsstyrelsen och arbetar fritt inom sitt styrdokument och budgetram.

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 20(57) 8. Beslut: Styrdokument för arbetsgrupper Mötet beslutat att 1...fastställa Styrdokument: Arbetsgrupper Handlingar i ärendet Styrdokument: Arbetsgrupper Mall för styrdokument

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 21(57) Styrdokument: Arbetsgrupper Arbetsgrupper jobbar med praktisk verksamhet på förbundsnivå. Arbetsgrupperna löper över verksamhetsåren men styrdokument och ekonomiska ramar uppdateras alltid i början av varje nytt verksamhetsår. Bildande av en arbetsgrupp Arbetsgrupper bildas genom beslut av styrelsen. Ett styrdokument för gruppen skall upprättas enligt mall inför sådant beslut. Relation mellan förbundsstyrelsen och arbetsgruppen Arbetsgruppledarna ansvarar för att på begäran rapportera kring arbetet till styrelsen. Avvikelser från styrdokument skall tas med det verkställande utskottet. Ekonomi och budget I styrdokumentet från styrelsen anges alltid budgetramar för gruppens arbete. Arbetsgrupperna förfogar fritt över dessa budgeterade medel för arbeta mot målen men måste arbeta i enlighet med förbundets regelverk, exempelvis resepolicy och ersättningspolicy. Vid tveksamheter eller fall av arvoderingar skall frågan tas upp till det verkställande utskottet. Kontakt Information om arbetsgruppen, dess medlemmar och arbete ska finnas publicerat på förbundets wiki. En uppdaterad kontaktlista ska hela tiden finnas tillgänglig för gruppmedlemmarna, förbundskansliet och förbundsstyrelsen. Intern kommunikation Hur den interna kommunikationen sköts är upp till gruppen att bestämma, men det är rekommenderat att använda sig av förbundets internetforum. Gruppledare Alla arbetsgrupper skall ha minst en och max två gruppledare. Gruppsledarens uppgifter Ansvarar för att gruppen arbetar mot de uppsatta målen. Ansvarar för att rapporter på begäran inkommer till förbundsstyrelsen Håller gruppens medlemslista och kontaktuppgifter uppdaterade Utifrån budgetramarna godkänna kostnader i gruppens arbete såsom resor, inköp, etc. Gruppmedlemsskap Arbetsgrupper ska i den mån det är möjligt vara öppna för nya medlemmar om inte särskilda kompetenskrav eller andra förutsättningar råder. Gruppen beslutar gemensamt kring nya medlemmar.

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 22(57) Mall för styrdokument Styrdokument för samtliga arbetsgrupper skall upprättas enligt följande mall: Styrdokument: [arbetsgruppens namn - år] Arbetsgruppsledare: [Namn och kontaktuppgifter] Syfte [Här skall syftet med gruppen beskrivas. Varför gruppen existerar och vad som ska uppnås med arbetet.] Mål [Här beskrivs vilka mål arbetsgruppen ska uppnå under året. Bör vara konkret, tydligt och i punktform.] Budget [Här beskrivs vilka pengar gruppen har fritt förfogande över för att uppnå ovanstående mål.] Organisering [Här beskrivs om gruppen är öppen för nya medlemmar eller inte, om gruppen rekryterar nya medlemmar löpande under året, om vissa kompetenskrav ställs på nya medlemmar, etc.]

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 23(57) 9. Beslut: Ansvarsposter 2010 Mötet beslutade att 1...välja Tobias Landén till ekonomiansvarig. 2...välja Samuel Gyllenberg till föreningsansvarig. 3...välja Johan Groth till personalansvarig. Handlingar i ärendet Inga.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 24(57) 10. Beslut: Arvoderingar Mötet beslutade att 1...arvodera förbundsordförande David Gustavsson för verksamhetsåret 2010 enligt förbundets arvoderingsvillkor fastställda arvodera förbundssekreterare Nina Högberg för verksamhetsåret 2010 enligt förbundets arvoderingsvillkor fastställda 2009 Handlingar i ärendet Inga. Jäv David Gustavsson och Nina Högberg deltog inte i beslutet.

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 25(57) 11. Beslut: Mötesschema 2010 Mötet beslutade att 1...fastställda mötesschema Handlingar i ärendet Mötesschema 2010

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 26(57) Mötesschema 2010 (Workshop "Styrelsen och kansliet" 10 jan, Stockholm) Styrelsemöte jan Styrelsemöte feb 5 veckor Arbetshelg och orienteringsmöte mar 3 veckor Styrelsemöte apr 5 veckor Orienteringsmöte 23 maj 3 veckor Styrelsemöte jun 5 veckor Orienteringsmöte 18 jul 5 veckor Styrelsemöte aug 3 veckor Arbetshelg och orienteringsmöte sep 4 veckor 10 okt - Sista datum motioner Styrelsemöte 9-10 okt 3 veckor Orienteringsmöte 31 okt 3 veckor Riksmöte nov 2 veckor Styrelsemöte 4-5 dec

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 27(57) 12. Beslut: Resepolicy för Sverok Mötet beslutade att 1...fastställa Policy: Resor i Sverok. Handlingar i ärendet Policy: Resor i Sverok

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 28(57) Policy: Resor i Sverok Som huvudregel skall billigaste rimliga resa bokas för resor i förbundets tjänst. Sent bokade resor på grund av bristande planering som medför förhöjda kostnader för förbundet bör vara väl motiverade eller annars inte genomföras. Hyrbil Vid hyra av biltransport kan det vara motiverat att välja något dyrare alternativ ur säkerhetssynpunkt, exempelvis två personbilar istället för en minibuss. Självriskreducering och andra liknande tillvalsförsäkringar skall alltid väljas vid hyrbil. Boende Boende skall alltid försöka ordnas kostnadsfritt och detta skall tas i beaktande vid val av mötesplats. När kostnadsfritt boende inte är möjligt eller rimligt så skall i första hand boende på vandrarhem ordnas, Sverok står då för kostnaden för eventuella sängkläder.

29 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 29(57) 13. Beslut: Strykning av styrdokument Mötet beslutade att 1...stryka Styrdokument: förbundsordförande ( ) 2...stryka Styrdokument: förbundssekreterare ( ) 3...stryka Styrdokument: ledamot i Sverok ( ) 4...stryka Styrdokument: ideellt engagemang ( ) 5...styrka Policy: roller i förbundet ( ) Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Strykning av styrdokument

30 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 30(57) Beslutsunderlag: Strykning av styrdokument Av David Gustavsson, Nina Högberg, Peter Sahlin Med anledning av uppdateringar och nytillkomna styrdokument yrkar vi att. 1...styrdokument "Styrdokument förbundsordförande", "Styrdokument förbundssekreterare", "Policy roller i förbundet", "Styrdokument om ideellt engagemang", "Styrdokument ledamot i Sverok 2008", "Styrdokument för arbetsgrupper 2008" upphör att gälla.

31 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 31(57) 14. Beslut: Uppdatering av Styrdokument Förbundsstyrelsedatorer Mötet beslutade att 1...bordlägga ärendet. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Uppdatering av Styrdokument Förbundsstyrelsedatorer Styrdokument: Förbundsstyrelsedatorer

32 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 32(57) Beslutsunderlag: Uppdatering av Styrdokument Förbundsstyrelsedatorer Av David Gustavsson, Nina Högberg, Peter Sahlin Efter en genomgång av dokumentet yrkar vi att 1...kostnadsgränsen för datorinköp justeras till 5000 kr.

33 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 33(57) Styrdokument: Förbundsstyrelsedatorer Förbundet erbjuder förbundsstyrelseledamöter att låna bärbara datorer för att förbättra styrelsens möjligheter att utföra ett gott arbete. Detta dokument reglerar hanteringen av dessa datorer. Tilldelning av dator Ledamöter har möjlighet att mot tecknande av avtal låna en dator från förbundet under sin styrelseperiod. Kansliet ska till styrelsens konstituerande möte tillhandahålla en lista över de av föregående styrelses datorer som ej kommer att köpas ut, samt tre alternativa datorpaket som ej får överstiga kronor inkl. moms. Utöver denna summa ska datorer utrustas med ett omfattande skyddspaket. Dator till högre kostnad kan köpas in om särskilda skäl föreligger. Valda datorer ska finnas styrelseledamöterna tillhanda senast i samband med det första styrelsemötet efter det konstituerande, dock tidigast två veckor efter riksmötet. Vid uppdragets avslutande Vid uppdragets avslutande erbjuds ledamöter att köpa den lånade datorn till ett beräknat andrahandsvärde. Datorer som inte köps ut ska erbjudas den nytillträdda förbundsstyrelsen och, om styrelsen inte önskar använda den, sparas för att användas i andra sammanhang inom organisationen. Om ledamot ej begärt att få köpa tjänstedator ska datorn finnas kansliet tillhanda senast två veckor efter uppdragets avslutande. Om datorn ej finns kansliet tillhanda inom utsatt tid ska ledamoten faktureras samma summa som dröjsmålsräntan hade varit vid köp av datorn. Om ledamot begärt att få köpa tjänstedator ska ledamoten faktureras snarast efter uppdragets avslutande. Vid förfallen faktura ska dröjsmålsränta utkrävas. En avbetalningsplan för köp av datorn ska upprättas om ledamoten så begär. Prissättning vid köp av FS-dator När en ledamot väljer att köpa ut sin dator beräknas priset enligt följande modell, där procent syftar på procent av inköpspriset. Värdeminskningen är 4 % per månad de första 9 månaderna. Månad 10 är värdeminskningen 40 % + 3,5 % per extra månad fram till och med månad 17. Månad 18 är värdeminskningen 65 % + 3 % per extra månad fram till och med månad 26. Månad 27 och senare är värdeminskningen 90 %. Datorn blir alltså aldrig gratis. Åldern i månader på datorn beräknas som antalet dagar sedan inköp till och med avslutningsdagen för uppdraget delat med 30, avrundat till närmaste heltal månader.

34 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 34(57) 15. Beslut: Marknadsföringsprojekt Mötet beslutade att 1...sondera marknaden efter företag som kan leverera en marknadsföringsplan (totalkostnaden för det upphandlade uppdraget får högst vara kr) 2...arrangera en workshop med alla i styrelsen som har tid/lust för att fastställa underlag (svar på frågan varför vi ska marknadsföra oss) till leverantören. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Upphandling av marknadsföringsplan och rekrytering

35 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 35(57) Beslutsunderlag: Upphandling av marknadsföringsplan och rekrytering Av David Gustavsson Riksmötet beslutade att förbundet under året skall ta fram och inleda arbetet med en treårig marknadsföringsplan. Ett arbete som övergripande syftar till att stärka förbundets varumärke och göra det till ett bättre fungerande verktyg för medlemsföreningarna. Satsningen skall genomföras i projektform. Som grund till detta projekt skall en marknadsföringsplan ligga. Jag föreslår att vi upphandlar utarbetandet av denna marknadsföringsplan från en reklambyrå. Vidare föreslår jag att vi med planen som underlag anlitar en rekryteringsfirma för att tillsätta den informatörstjänst som skall ingå i genomförandet av projektet. Projektet startas upp när informatörsresursen är på plats. Anbud skall tas in och utvärderas från minst tre olika reklambyråer. Målsättningen är att arbetet med att genomföra marknadsföringsplanen skall vara igång senast 1/6. Jag föreslår att 1...David Gustavsson, Nina Högberg och Peter Sahlin uppdras genomföra en upphandling och rekrytering i enlighet med underlaget. 2...totalkostnaden för det upphandlade uppdraget högst får vara kr. 3...månadslönen för informatören högst får uppgå till kr.

36 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 36(57) 16. Beslut: Bildningsprojekt Mötet beslutade att 1...starta bildningsprojektet. 2...välja Samuel Gyllenberg till beställare av bildningsprojektet. Handlingar i ärendet Inga.

37 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 37(57) 17. Beslut: Kontolösning för föreningar Mötet beslutade att 1... förbundet inleder arbetet med att erbjuda föreningarna en subventionerad kontolösning totalkostnaden för 2010 får vara högst kr. Handlingar i ärendet Inga.

38 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 38(57) 18. Beslut: Uppdaterat projektdirektiv för Nätkraft Mötet beslutade att 1...styrelsen utser Nina Högberg till beställare för projektet. 2...Nina högberg ska utse en styrgrupp för projektet. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Uppdaterat projektdirektiv för Nätkraft

39 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 39(57) Beslutsunderlag: Uppdaterat projektdirektiv för Nätkraft Av Alexander Kjäll, ledamot Nytt förslag på handlingsplan för framtagande av mötesprogramvara för del tre i projekt Nätkraft. Steg ett är att vi måste komma på och skriva ner vad vi ska göra, detta innefattar testande av prototypen som togs fram förra året, framtagande av en kravspec som vi behöver utgå ifrån samt integererande av detta med de saker vi har lovat allmäna arvfonden ska vara med i projektet. Steg två är ta de kraven som har inkommit i steg ett, och omvandla dessa till en mer teknisk plan för hur det här ska byggas. I det här steget så ska det tas beslut om vilka teknologier som ska användas, vilka delmål projektet ska ha under året samt utvärderande av vilka av kraven som redan är uppfyllda av andra programvaror. Steg tre är att utföra planen som togs fram i steg två, detta med hjälp av ett extern bolag, som bör väljas baserat på de krav som har framkommit i del två. Därför yrkar jag att 1...styrelsen utser Nina Högberg till beställare för projektet. 2...Nina högberg utser en styrgrupp för projektet.

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). Studentjuristernas firma tecknas av ordförande och/eller ledamot som därtill utses av styrelsen enhälligt. Ordföranden

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Torsdagen 21:e Mars 2013 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet 20:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN SHIF/SPK FS-sammanträde Nr 8_2013 Ärende Beslut Arbetsordning Förbundsstyrelsen samt Instruktion för arbetsfördelning Datum 2013-08-16--17 Beredning Anna-Stina Nordmark Nilsson Föredragande Anna-Stina

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Cykelköket Göteborg

Stadgar för Cykelköket Göteborg Stadgar för Cykelköket Göteborg 1. Namn och syfte Cykelköket Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars huvudsakliga syfte är att under jämlika former lära ut hur man sköter,

Läs mer

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING ad 2015-04-11 LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING 1. GENERELLA PRINCIPER FÖR DELEGERING OCH BESLUTSFATTANDE INOM LATINAMERIKAGRUPPERNA Delegations- och arbetsordningen är antagen av Latinamerikagruppernas

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 1(6) Verksamhetsberättelse 2010 Verksamheten under 2010 redovisas utifrån de mål som sattes upp i verksamhetsplan och genom antagna motioner. Förbundsstyrelsen 2010 bestod av: David Gustavsson, förbundsordförande

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer