SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla Höglund-Skarin(M) Irene Karlsson (C) Elof Jonsson(C ) Camilla Börjesson (FP) Thomas Andrén (KD) Roland Edvardsson (M) ej tjg ers. Ingemar Gruvaeus (C) - - Stig Gleisner (FP) - - Carl-Magnus Bengtegård (V) - - Gert Norell, kommundirektör Gudrun Lidén, bildningschef 20 Lars Henström, samhälls.chef 20 Katrin Siverby, kommunjurist Mia Forsäng, projektledare Gun-Britt Nilsson Stefan Westergren (S) Bengt-Åke Svensson (S) Gun-Britt Nilsson (S) Fredrik Nelander (S) Jan-Erik Persson, utv.chef Rune Winsnes, stadsarkitekt Birgit Wedén, sekreterare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli måndagen den 16 mars 2009 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Jan-Erik Wallin Gun-Britt Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning Motion om bostadsbyggande... 2 Motion om gymnasial yrkeslinje i Kvänum... 4 Framtidens bibliotek Biblioteket i småstaden Politisk styrgrupp för bibliotek och eventuellt konsthus... 7 Samverkan med Kina Granskning av verifikationer tillhörande resultatenheten Vara Konserthus...12 Interna kontrollrutiner vid utbetalning av arvoden Kommunens kostnader för förtroendevalda Fråga om köp/hyra av skolbyggnaden i Jung Årsredovisning (bokslut) 2008 för kommunstyrelsen Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv...21 Ridsportanläggningen Vara Horse Arena Bakgrund Nominering till styrelsen för Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg Redovisning av delegeringsärenden...27 Anmälningsärenden Rådslag... 29

3 Kommunstyrelsen KS 12 AU 25 Dnr 44/2008 Dpl 250 Motion om bostadsbyggande Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige kan konstatera att en boendeutredning är framtagen, där frågeställningar om bostadsbyggnation i såväl Kvänum, Levene, Vedum som Vara belyses. Utredningen är nu under politisk behandling. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Sven Månsson, Camilla Börjesson och Stig Gleisner (F) har den 31 mars 2008 lämnat in följande motion: Befolkningsökning är synnerligen angeläget för Vara kommuns utveckling, Det är positivt att bostadsbyggande nu påbörjats i Vara tätort, säkert mycket tack vare de signaler som getts och de olika initiativ till satsningar på centralorten som kommunen tagit. Kommunala bostadsbolaget har med sin byggnation inspirerat också privata företag att satsa där. I en kommun med vår struktur är det särskilt angeläget att hela kommunen hålls levande. Det är minst lika viktigt att ta vara på de möjligheter till utveckling som redan finns, som att göra satsningar på nya objekt. God utveckling, som kommunen kan dra fördel av, finns det på flera orter. Mest påtagligt är företagens enorma satsningar och investeringar i mångmiljonklassen på ny- och utbyggnader, som i sin tur skapat hundratals nya arbetstillfällen. För kommunen har detta än så länge nästan enbart resulterat i att inpendlingen och miljöpåverkan från de tillresande ökat ännu mer. Underlaget för kommunalskatt, handel, skolor och annan service i kommunen har däremot inte utökats. Folkpartiet yrkar att kommunen intensifierar marknadsföreningen för bostadsbyggande i kommunen gentemot privata byggföretag och ger egna bostadsbolaget i uppdrag att bygga bostäder i första hand i Kvänum där inpendlingen är som störst och sedan också i Vedum och Stora Levene. Beredning Näringslivschefen har meddelat att kontakter hålls kontinuerligt med byggföretag i kommunen, men hittills har inte någon visat intresse för byggnation. Kontakter finns med husföretag som i dagsläget visat intresse för byggnation av villor i Vara tätort. Kontakter med husföretag finns också via projektet Vara Horse Arena, där möjligheten att bygga i hela kommunen kan diskuteras.

4 Kommunstyrelsen Styrelsen för Vara Bostäder AB har den 17 december 2008 lämnat följande yttrande: I den neråtgående konjunktur som vi ännu inte vet vart den tar vägen är det osäkert för alla bostadsbolag att investera. Vi på Vara Bostäder AB har startat en byggnation på Badhusgatan som färdigställs under våren Denna nyproduktion ger ett nettotillskott på sju lägenheter och intresset har varit stort för att bosätta sig där, vilket vi är glada över. Vi planerar även en nyproduktion med start Denna nyproduktion ger ett nettotillskott på fyra lägenheter och ligger vid Solgården/Allégatan i Vara, vilket vi också har stort intresse från hyresgäster. För att bygga fler lägenheter krävs både finansiell styrka och en stor efterfrågan på bostäder. Den efterfrågan på lägenheter som vi upplever på Vara Bostäder AB är klart störst i Vara. Det som understryker detta ytterligare är att vi vid den vikande konjunktur som vi är på väg in i blir vakanserna större på alla orter förutom i centralorten Vara. Detta medför att Vara Bostäder AB inte kommer att bygga på någon annan ort än Vara om inte finansiell hjälp eller någon slags hyresgaranti utfärdas från kommunen.

5 Kommunstyrelsen KS 13 AU 26 Dnr 145/2008 Dpl 612 Motion om gymnasial yrkeslinje i Kvänum Kommunstyrelsens förslag till beslut 3. Kommunfullmäktige avslår motionen och uppmanar istället bildningsnämnden att fortsätta förlägga och utveckla lärlingsutbildning och praktik inom såväl industriprogrammet som övriga program ute på företag. 4. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård (V) har den 25 november 2008 lämnat in följande motion: Kvänumsområdet är den tätort som har flest industriföretag i Vara kommun och dessutom har ökat i befolkningsantal. Kvänumsföretag har dessutom specialiserat sig inom ventilation och diverse plåtindustri. Därmed behövs en sådan specialiserad yrkesutbildning. En sådan utbildning skulle också leda till ett utvecklat samarbete mellan skola och näringslivet. För att få ungdomar att stanna kvar i kommunen så måste det finnas en gymnasial linje som leder till arbete inom kommunen. Detta leder också till att vi ökar våra skatteintäkter. Därför föreslår vi att bildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta en gymnasial yrkesutbildning i Kvänum som inriktar sig mot den industri som finns i Kvänumsområdet samt att näringslivschefen får i uppdrag att undersöka intresset hos företagen i området Beredning Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 3 februari 2009, 4, lämnat följande yttrande: Lagmansgymnasiet har ett industriprogram med två inriktningar, skärande bearbetning och plåt och svets. Den senare motsvarar i stort den utbildning som vänsterpartiet nämner. Eftersom inriktningen ingår i ett nationellt program ger den även en fullständig gymnasieexamen, vilket är viktigt för att eleverna skall ha en bredd i sitt kunnande och i sina möjligheter att få arbete. Lagmansgymnasiet har även ett teknikprogram med tre inriktningar, el/automation, data och industri. Dessa är direkt framtagna i samverkan med teknikföretagen. Det finns alltså redan idag utbildningar i kommunen som riktar sig till de företag som finns i Kvänum och det finns ett gott samarbete mellan företag och skola när det gäller arbetsplatsförlagda utbildningsmoment. Möjligheter att utveckla detta samarbete finns naturligtvis alltid.

6 Kommunstyrelsen Att lokalisera en gymnasial yrkesutbildning till Kvänum skulle innebära att man behöver lägga ner hela industriprogrammet i Vara och flytta detta till Kvänum. Det skulle dock få stora konsekvenser, framför allt en icke önskvärd splittring av Lagmansgymnasiet vad gäller lokaler, utrustning, personal och elever. Dessutom skulle det bli ökade ekonomiska kostnader, vilket det inte finns utrymme för i dagens budget, och troligen inte heller i morgondagens. En möjlighet för att ytterligare stimulera intresset för Kvänumsföretagen skulle kanske vara att i nära samverkan mellan företag och gymnasiet erbjuda lärlingsutbildning i Kvänum. Näringslivschefen har lämnat följande synpunkter: Lagmansgymnasiet har idag två program som är speciellt inriktade mot tillverkningsindustrin industriprogrammet med två inriktningar - CNC och plåt och svets teknikprogrammet med tre inriktningar - automation/el, data och industri. Teknikprogrammet är direkt framtaget i samarbete med Teknikföretagen och Industriprogrammets innehåll har stämts av med Teknikföretagens utbildningskommitté. Det är viktigt att Lagmansgymnasiet håller denna kontinuerliga dialog med företrädare för kommunens näringsliv särskilt som de tekniska inriktningarna överlag i landet är svåra att rekrytera till. En insats från företagen för att öka attraktiviteten för programmen är att man garanterar eleverna sommarjobb på industriföretagen. Kontakt har tagits med ordföranden för Teknikföretagens samarbetsgrupp Vara-Essunga och ordföranden i Näringslivskommittén för att efterhöra synpunkter på motionen. Uppfattningen är att de utbildningar som Lagmansgymnasiet erbjuder idag motsvarar det behov som finns. Bra kontakter med eleven och skolan skapas genom den praktiskt arbetsplatsförlagda utbildningen och sommarjobben men här skulle samarbetet kunna utvecklas vidare. Att förlägga även de teoretiska utbildningsmomenten utanför Lagmansgymnasiet skulle inte innebär någon vinst för företagen. En annan utbildningsmöjlighet är lärlingsutbildningsplatser, där största delen av utbildningen sker på företagen. Inom Teknikföretagen har frågan om Teknikcollage diskuterats och detta har även tagits upp med bildningsförvaltningen och rektor för Lagmansgymnasiet. En utredning pågår i Skaraborg om Teknikcollage Skaraborg, där industri- och teknikprogrammet på Lagmansgymnasiet skulle kunna ingå. Denna satsning innebär i så fall ett ännu närmare samarbete mellan skolan och näringslivet.

7 Kommunstyrelsen KS 14 AU 27 Dnr 85/2008 Dpl 881 Framtidens bibliotek Biblioteket i småstaden 2020 Beslut Kommunstyrelsen tar emot rapporten Biblioteket i småstaden Bilaga Bibliotek Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2008, 80, ge bildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för ett framtida bibliotek. Slutrapport Bildningsnämnden har på sitt sammanträde den 3 februari 2009, 6, beslutat överlämna rapporten Biblioteket i småstaden 2020 till kommunstyrelsen. Rapporten är framtagen av bibliotekschef Gunlög Thorstensson och bildningschef Gudrun Lidén. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar rapporten Biblioteket i småstaden 2020 till kommunstyrelsen.

8 Kommunstyrelsen KS 15 AU 28 AU 17 Dnr 132/2007 Dpl 865 Politisk styrgrupp för bibliotek och eventuellt konsthus Beslut 1. Kommunstyrelsen utser bildningsnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott att bilda politisk styrgrupp för bibliotek och eventuellt konsthus. 2. Bildningsnämndens ordförande blir sammankallande. 3. Uppdraget skall utgå från utredningarna om bibliotek och konsthus för att utarbeta ett förslag till byggnation och verksamhet. Bakgrund Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 24 september 2007, 67, sektorsprogram för mandatperioden. Ett av avsnitten är Kultur och ett av dess effektmål är följande: Undersöka möjligheten att inrätta en unik konsthall knuten till institutioner i världsklass. Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2007, 127, tillsätta en styrgrupp tillsätts för Vara konsthall med representanter från Vara kommun, Västra Götalandsregionen och Göteborgs konstmuseum. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Irene Karlsson och kommundirektör Gert Norell som Vara kommuns representanter. Styrgruppen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till projektplan med kostnadsförslag. Beskrivning I styrgruppen har följande personer ingått: Mikael Adsenius, chef för Statens Konstråd Kristian Berg, kulturchef i Västra Götalandsregionen Claes Eriksson, kanslichef för Rådet för arkitektur, form och design Birgitta Flensburg, chef för Göteborgs Konstmuseum Irene Karlsson, kommunalråd i Vara I arbetsgruppen har följande personer ingått: Ylva Gustafsson, projektansvarig, handledare vid Västra Götalandsregionen Gert Norell, kommundirektör Vara Annacarin Öman, informatör, Vara Lena Holmstrand-Krueger, projektledare

9 Kommunstyrelsen Styrgruppens sammanfattning I Badhusparken i centrala Vara planeras ett hus där Varas bibliotek tillsammans med en ny institution för konsten skall rymmas. Dessa verksamheter skall på bästa sätt integreras och skapa en ny plattform för framtidens förmedling av ord och bild. Huset och dess verksamhet är en förlängning på Varas strategiska val att satsa på kultur som framgångsfaktor. Den enskild största satsningen hittills Vara Konserthus är en viktig aktör också i utvecklingen av Vara Konsthus. Satsningen på Vara Konsthus innebär, förutom en ytterligare markering på konst och kultur som utvecklingsfaktor, ett utmanande möte mellan traditionell biblioteksverksamhet och konsten. Hur skall biblioteket, som småstadens kanske mest öppna mötesplats, och en mer sluten konstinstitution kunna möta sina besökare? Hur kan bibliotekets respektive konstens yrkesroller utvecklas i en integrerad verksamhet? Och inte minst hur kan de olika medierna och konstformerna ge näring åt varandra? Verksamhetsidén kring konsten består i att Vara Konsthus skall utgöra ett komplement till etablerade nationella och regionala konstinstitutioner med stora samlingar. Konstskatter skall med Vara Konsthus få en ny arena utanför storstaden och den etablerade institutionens väggar. Utställningsverksamheten bygger på lån från nationella och regionala institutioners samlingar, kompletterat med utställningar av nu verksamma konstnärer och utställningar av konstpedagogikens resultat. Göteborgs Konstmuseums samling och Västra Götalandsregionens samling blir de första som knyts till Vara Konsthus. En väsentlig del i Vara Konsthus verksamhet är pedagogiken kring ord och bild. Här skall Vara Konsthus vara en tillgång för hela regionens skolor. Även vid övriga besök skall mötet med ordet och bilden få vägledning av en nydanande pedagogik. Huset skall spegla och stödja innehållet i verksamheten och bidra till att den offentliga miljön i småstaden Vara får en ny intressant utgångspunkt. Huset skall även byggas och användas med hänsyn till miljön. Vara kommun, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad ställer sig bakom denna gemensamma vision att utveckla verksamheten i ett framtida Vara Konsthus. En finansieringsmodell liknande den som idag fungerar för Vara Konserthus kan bli aktuell. Det vill säga, Vara kommun står för investeringar medan Västra Götalandsregionen kan engageras i driften. Bibliotek Bildningsnämnden har parallellt tagit fram ett lokalprogram för ett nytt bibliotek (se KS 14). I investeringsbudgeten finns 2 mkr anvisade år 2009 samt 28 mkr åren En samordning måste göras av planerna på konsthus och bibliotek.

10 Kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen utser bildningsnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott att bilda politisk styrgrupp för konsthus/bibliotek. 2. Bildningsnämndens ordförande blir sammankallande. 3. Uppdraget skall utgå från utredningarna om konsthus och bibliotek för att utarbeta ett förslag till byggnation och verksamhet. Kommunstyrelsens behandling Tomas Andrén yrkar att texten ändras till bibliotek och eventuellt konsthus i punkterna 1 och 2. Yrkandet antas.

11 Kommunstyrelsen KS 16 AU 32 Dnr 43/2006 Dpl 105 Samverkan med Kina Beslut Kommunstyrelsen godkänner Letter of intent mellan Vara kommun och Huangshan, Kina. Bilaga Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2006, 112, uppdra åt den internationella samordnaren att lämna in ansökan till SALA IDA för stöd till lednings- och samordningsinsatser samt till tre projekt inom ramen för programmet Kommunalt Partnerskap Nord-Syd. Förankring skulle göras till berörda nämnder, förvaltningar och organ. Dessutom skulle förvaltningen efterhöra intresset hos företagen i kommunen för att delta i delen Affärsutveckling. SALA Ida har den 21 december 2006 beslutat ställa en ram till förfogande för omkostnader och arbetsinsatser för lednings- och samordningsinsatsen, projekt om lokal demokrati, projekt utbildning medan ansökan om näringslivsutveckling avslogs. Den 8 maj 2007 beviljade SALA IDA medel för projekt om lokal ekonomisk utveckling. Dessutom finns ett projekt som rör Vara Konserthus. I styrdokumentet Sektorsprogram Internationalisering finns under rubriken SALA IDA följande avsnitt: Vara kommun har under 2006 inlett ett kommunalt partnerskapssamarbete med Huangshan City i Kina och under 2007 bedrivs tre gemensamma projekt. Idag finns en avsiktsförklaring skriven mellan kommunerna om att utveckla ett djupare samarbete. Vår ambition är att fördjupa och utveckla detta kommunala partnerskap och inom några år att teckna vänortsavtal/samarbetsavtal med Huangshan City. Ett "Letter of Internt" finns sedan juni 2006 undertecknat mellan kommunerna. Beskrivning Under vecka 9/2009 pågår ett besök av representanter från Huangshan City. En ytterligare avsiktsförklaring har utformats mellan Huangshan city, folkrepubliken Kina och Vara kommun, Sverige, kring ett fördjupat samarbete (här översatt till svenska): Huangshan City i Folkrepubliken Kina och Vara kommun i Sverige, i syfte att ytterligare utveckla vänskapliga relationer mellan folken i Kina och Sverige och intensifiera samarbetet mellan de två städerna, har för avsikt att förstärka samarbetet på grundval av de fyra samarbetsprojekt som tidigare genomförts och har kommit fram till följande överenskommelse: De båda parterna är överens om att göra gemensamma ansträngningar med utgångspunkt av jämlikhet och ömsesidig nytta, för att främja vänskapliga kontakter mellan människor,

12 Kommunstyrelsen kunskapsutbyte samt handelsutbyte mellan de två kommunerna. Fördjupat och betydande samarbete kan aktivt ske mellan de två parterna såsom tjänstemannautbyte mellan lokala myndigheter, utbyte mellan företag, handelsutbyte, utbildning, miljö och kultur etc. Utfärdat i två exemplar, ett på engelska och ett på kinesiska, i Vara kommun den 25 februari Båda texter är lika giltiga. Arbetsutskottets behandling Kommundirektören meddelar att det finns ytterligare externa pengar att söka till olika projekt, dock inte från SALA IDA utan från bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling Ordföranden och kommundirektören meddelar att förutsättningarna för den fortsatta samverkan är att kommunen erhåller extern finansiering eller att näringslivet själva tar kontakterna.

13 Kommunstyrelsen KS 17 AU 33 Dnr 156/2008 Dpl 007 Granskning av verifikationer tillhörande resultatenheten Vara Konserthus Beslut Kommunstyrelsen besvarar rapporten med hänvisning till de aktiviteter som har genomförts och planeras för att komma tillrätta med problematiken. Beskrivning Kommunens revisorer har genomfört en granskning av verifikationer tillhörande resultatenheten Vara Konserthus. Granskningen har omfattat både skannade leverantörsfakturor samt kassaverifikationer. Vid granskningen har de funnit betydande brister i hantering av enskilda verifikationer, oklarheter vd gäller intern och extern representation samt brister i underlag vid utbetalning till enskilda personer. De har även noterat taxiresor i betydande omfattning. Granskningen har omfattat ett mindre antal verifikationer och urvalet har skett genom stickprov. Revisorerna har bedömt att kommunstyrelsen snarat måste vidtaga de åtgärder som krävs för att stärka den interna kontrollen och emotser en redovisning. Beredning Ärendet har beretts av konserthuschef Ingemar Henningsson tillsammans kommundirektören och berörd ekonomipersonal. Konserthuschefen har lämnat följande synpunkter: Räntefakturor Genom att skannade fakturor per automatik lägger betalningsdatum 30 dagar efter fakturadatum har ett antal räntefakturor uppstått. Detta är onödigt och beklagligt. Konserthusets ekonom och övrig personal som hanterar fakturor har nu fått information att detta måste kontrolleras och att betalningsdatum i förekommande fall måste ändras i systemet Ekonoma. Inköp av livsmedel etc. Personalen inom Vara konserthus inklusive de båda ensemblerna, vars tjänstgöringsort är Göteborg, har fått förnyad upplysning om att inköp av livsmedel etc. enbart kan ske för särskilt ändamål. Syfte skall anges liksom de deltagande personer för varje tillfälle.

14 Kommunstyrelsen Fakturaadress Personal har åter fått information om att fakturaadressen för konserthuset är: Vara kommun, Box 170, Vara samt att beställningsreferens måste anges. Kontroll av F-skatt och moms Det är en självklar del av ekonomens arbetsuppgifter att, i enlighet med Vara kommuns reglemente, kontrollera F-skattebevis och momsregistrering. Denna genomgång sker i Vara kommun i december månad. För att tidigarelägga detta vad gäller artistkontrakt vill Vara Konserthus införa som rutin att kontraktsskrivning med artister och artistbolag innehåller denna kontroll. Mat till artister En kritisk synpunkt har framförts angående mat till artister i samband med föreställningar. Inom den internationella verksamhet som vi rör oss ett professionellt konserthus i världen är det en nödvändighet att de engagerade artisterna, inklusive våra egna ensembler, inför en föreställning har möjlighet till en måltid/näringsintag. Detta är en del av vår regelmässiga verksamhet och räknas in också i vår budget som ordinarie kringkostnader till respektive arrangemang. Vad gäller såväl svenska som internationella artister kan särskilda krav på mat före och efter föreställning vara en del av det kontrakt som görs upp mellan agent/artist och oss som arrangör. Särskilda krav kan också förekomma vad gäller boende. Personalutbildning För att öka kunskapen och insikten hos berörd personal har konserthuset och förvaltningen inom kommunen beslutat genomföra en personalutbildningsinsats där regler, avtal och rutiner kommer att gås igenom. Denna utbildning kommer att äga rum inom några veckor. Sammanfattning Vara konserthus vill framhålla vår verksamhets särskilda karaktär och dess skiftande och speciella behov. För att konserthusets verksamhet inom Vara kommun skall fungera väl dels gentemot publik, dels gentemot engagerade artister, ensembler och artistbolag måste vi ta hänsyn till rådande kultur. Samtidigt är vi väl medvetna och angelägna om att följa de regler och beslut som gäller inom Vara kommun. Detta kommer att implementeras inom organisationen med start genom den planerade personalutbildningen.

15 Kommunstyrelsen KS 18 AU 34 Dnr 139/2008 Dpl 024 Interna kontrollrutiner vid utbetalning av arvoden Beslut Kommunstyrelsen svarar revisorerna att nedanstående rutiner fortsättningsvis skall gälla: 1. Handläggande tjänsteman oftast sekreteraren skriver under arvodesersättningarna till ledamöterna efter protokollförda sammanträden samt vid förrättningar o.d. som är beslutade vid sammanträden. 2. Ordförandena/vice ordförandena skriver under i de fall det inte finns något politiskt beslut om deltagande vid förrättningar. 3. Arvodesblanketterna skall fyllas i och undertecknas med kulspetspenna eller motsvarande. 4. I övrigt anser kommunstyrelsen att de åtgärder som är beskrivna under personalavdelningen är tillräcklig. Beskrivning Kommunens revisorer har genomfört en granskning av interna kontrollrutiner vid utbetalning av arvoden till förtroendevalda. Syftet med granskningen har varit att pröva om kommunens bestämmelser är tillräckliga och tydliga och om den interna kontrollen vid utbetalning av arvoden och ersättningar är tillfredsställande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har tagit fram en rapport, av vilken framgår ett antal punkter som bedöms som angelägna för att förbättra den interna kontrollen. Revisorerna bedömer därutöver att ordförande/vice ordförande alltid skall attestera alla typer av ersättningar till förtroendevalda. Detta med anledning av att tjänstemän inte alltid har kännedom om de förrättningar som förtroendevalda genomför. Revisorerna har översänt rapporten till kommunstyrelsen för yttrande och beskrivning av ärendets handläggning i kommunstyrelsen. Beredning Rapporten har remitterats till personalutskottet samt samtliga förvaltningar. Dessutom har ordförandegruppen tagit ställning till rapporten.

16 Kommunstyrelsen Förvaltningarna Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att den felaktiga attestrutinen vid tekniska servicenämnden har rättats till. Inom miljö- och byggnadsnämnden föranleder rapporten inte några förändringar. Personalavdelningen Personalavdelningen har vid årsskiftet skickat ut förfrågningar till samtliga politiker om bestyrkta årliga arbetsgivarintyg för de som begär förlorad ordinarie förvärvsinkomst mer än ordinarie timarvode. För de förtroendevalda som är kommunanställda har handläggaren på löneavdelningen som ansvarar för arvodesutbetalningarna gjort en avstämning mot inlämnade ledighetsansökningar. Personalutskottet Personalutskottet har lämnat följande yttrande: Den av Öhrlings upprättade revisionsrapporten pekar på ett antal förbättringsområden inom ramen för internkontroll avseende utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. De av Öhrlings föreslagna förbättringar bejakas i alla delar. Eftersom det huvudsakligen handlar om administrativa rutiner bör berörda förvaltningar ges i uppdrag att se över sina respektive administrativa flöden. Detta i syfte att eliminera de brister i säkerheten vid utbetalningar av arvoden och ersättningar. Kommunens egna revisorer har gjort bedömandet att utöver vad som Öhrlings har påpekat att ordförande/vice ordförande alltid skall attestera alla typer av ersättningar till förtroendevalda. Som skäl till denna förändring anför revisorerna att tjänstemännen inte alltid har kännedom om de förrättningar som de förtroendevalda genomför. Jag ser det som en onödig förändring eftersom det aldrig genomförs några förrättningar som inte har beslutats och protokollförts. Det skulle dessutom krångla till de administrativa rutinerna, för vem skall ha på sitt ansvar att attestera de ersättningar och arvoden som skall utbetalas till ordförande/vice ordförande. Det finns inga skäl som talar för att säkerheten vid utbetalningar av arvoden och ersättningar skulle förbättras för att man för över attestskyldigheten från tjänstemannaorganisationen till den politiska organisationen. Av ovan anförda skäl förordas att de förändringar som kommunens revisorer har föreslagit inte genomförs. Ordförandegruppen Ordförandegruppen har diskuterat revisionsrapporten den 2 februari Gruppen anser att - i de fall det finns beslut från berört forum att en ledamot skall delta i ett seminarium o.d. - kan sekreteraren skriva under arvodesersättningarna. Om så inte är fallet, skall respektive ordförande godkänna arvodet.

17 Kommunstyrelsen KS 19 AU 35 Dnr 145/2006 Dpl 024 Kommunens kostnader för förtroendevalda Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om följande förändringar av arvodesreglerna fr.o.m. den 1 maj 2009: 1. Utvecklingsutskottet läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunstyrelsens reglemente. 2. Demokratiberedningen läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 3. Sammanträdesarvodena skall beräknas per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. Beslut Kommunstyrelsen återremitterar följande punkter till personalutskottet: Sammanträdesarvodet för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12,5 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen. Arvodesnivån fryses till 2008 års nivå. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2008, 178, i samband med behandlingen av budget för 2009 uppdra åt personalutskottet att se över den politiska organisationen inför 2009 samt bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Enligt personalutskottet har målet som angetts varit att reducera kostnaden med kr. Handläggning Personalavdelningen har tagit fram en kalkyl som visar vad olika åtgärder skulle komma att innebära i besparing. Denna kalkyl har varit ute på remiss hos de partigrupper som är representerade i kommunfullmäktige. Personalutskottet har vid sitt sammanträde den 4 februari 2009, 3, beslutat föreslå kommunfullmäktige följande: 1. Sammanträdesarvode för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen.

18 Kommunstyrelsen Utvecklingsutskottet läggs ned. 3. Demokratiberedningen läggs ned. 4. Beräkna sammanträdesarvoden per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. 5. Arvodesnivån fryses till 2008 års nivå. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige antar följande förändringar i arvodesreglerna att gälla fr.o.m. den 1 maj 2009: 1. Sammanträdesarvodet för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12,5 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen. 2. Utvecklingsutskottet läggs ned. 3. Demokratiberedningen läggs ned. 4. Beräkna sammanträdesarvoden per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tar p.g.a. jäv inte ställning till punkt 5. Kommunstyrelsens behandling Lars Gezelius yrkar bifall till punkterna 2-4, men återremiss till personalutskottet på punkterna 1 och 5 för att undersöka om det istället för frysning går att effektivisera det politiska arbetet genom att tjänstgöringstiden (=procentandelen) minskar. Yrkandet antas. En följd av besluten i punkterna 2 och 3 blir att kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning måste revideras medan samtliga punkter innebär förändringar i arvodesreglerna. _

19 Kommunstyrelsen KS 20 AU 29 Dnr 31/2009 Dpl 291 Fråga om köp/hyra av skolbyggnaden i Jung Beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att sälja fastigheten Vara Jung 2:13 förutsatt att det blir friskola i Jung till en köpesumma av kr, vilken överensstämmer med värderingsutlåtandet. Bakgrund Bildningsnämnden beslutade den 3 februari 2009, 5, att lägga ner Jungs skola fr.o.m. den 1 juli 2009 samt att om ansökan om friskola lämnas in, skall skolan drivas i kommunal regi även läsåret 2009/10. Arbetsgruppen för Jungs skola och fritidshem har meddelat att de håller på att undersöka förutsättningarna för att starta en friskola. De har därför ställt frågan om hur kommunen ställer sig om de tar över fastigheten samt dess inventarier antingen genom hyra eller köpa loss fastigheten. De önskar dessutom få veta vad en eventuell hyra blir alternativt köpesumman på fastigheten. Det bokförda värdet på fastigheten Jung 2:13 är kr redovisningsåret Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet lämnar inget förslag till kommunstyrelsen. Till dess sammanträde den 11 mars skall den juridiska delen utredas och om kommunen kan hyra ut fastigheten i befintligt skick. Kommunstyrelsens behandling Styrelsen i Jungs Friskola Ekonomisk Föreningen har till sammanträdet skickat beslutsunderlag till ledamöterna tillsammans med ett värderingsintyg på fastigheten med marknadsvärde på kr +/- 10 % beroende på prispåverkande faktorer. De har föreslagit att kommunstyrelsen säljer fastigheten Jung 2:13 för en köpesumma av just kr. Bildningschef Gudrun Lidén meddelar att det idag finns 27 barn i skolan och 9 i förskoleklass, totalt ca barn. Antalet har varit ganska stabilt över åren mellan Pedagogiken fungerar mycket bra idag. Eleverna skulle kunna inrymmas i Nästegårdsskolan i de lokaler som finns. Kostnaden för kommunen blir högre med en friskola än idag, då de får ersättning i form av elevpeng och för den faktiska lokalkostnaden. En lagändring för friskolor kommer att ske fr.o.m. den 1 juli 2009.

20 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschef Lars Henström meddelar att endast akut underhåll har utförts på fastigheten de senaste åren i avvaktan på beslut om skolans kvarlevnad. För att åtgärda de brister som finns i fastigheten (ventilation, hiss, förråd, källare, WC, takomläggning, målning utvändigt, omdränering, ljudasborbenter och viss kompletteringsmålning inomhus), blir kostnaden uppskattningsvis ca 3 mnkr. Bristerna i arbetsmiljön måste rättas till även om skolan vore kvar i kommunal regi. Yrkande Lars Gezelius med instämmande av Fredrik Nelander och Elof Jonsson yrkar att arbetsutskottet får i uppdrag att sälja fastigheten till marknadsvärdet kr i enlighet med värderingsutlåtandet. Yrkandet antas.

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-12-02 5 (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer