SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla Höglund-Skarin(M) Irene Karlsson (C) Elof Jonsson(C ) Camilla Börjesson (FP) Thomas Andrén (KD) Roland Edvardsson (M) ej tjg ers. Ingemar Gruvaeus (C) - - Stig Gleisner (FP) - - Carl-Magnus Bengtegård (V) - - Gert Norell, kommundirektör Gudrun Lidén, bildningschef 20 Lars Henström, samhälls.chef 20 Katrin Siverby, kommunjurist Mia Forsäng, projektledare Gun-Britt Nilsson Stefan Westergren (S) Bengt-Åke Svensson (S) Gun-Britt Nilsson (S) Fredrik Nelander (S) Jan-Erik Persson, utv.chef Rune Winsnes, stadsarkitekt Birgit Wedén, sekreterare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli måndagen den 16 mars 2009 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Jan-Erik Wallin Gun-Britt Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning Motion om bostadsbyggande... 2 Motion om gymnasial yrkeslinje i Kvänum... 4 Framtidens bibliotek Biblioteket i småstaden Politisk styrgrupp för bibliotek och eventuellt konsthus... 7 Samverkan med Kina Granskning av verifikationer tillhörande resultatenheten Vara Konserthus...12 Interna kontrollrutiner vid utbetalning av arvoden Kommunens kostnader för förtroendevalda Fråga om köp/hyra av skolbyggnaden i Jung Årsredovisning (bokslut) 2008 för kommunstyrelsen Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv...21 Ridsportanläggningen Vara Horse Arena Bakgrund Nominering till styrelsen för Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg Redovisning av delegeringsärenden...27 Anmälningsärenden Rådslag... 29

3 Kommunstyrelsen KS 12 AU 25 Dnr 44/2008 Dpl 250 Motion om bostadsbyggande Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige kan konstatera att en boendeutredning är framtagen, där frågeställningar om bostadsbyggnation i såväl Kvänum, Levene, Vedum som Vara belyses. Utredningen är nu under politisk behandling. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Sven Månsson, Camilla Börjesson och Stig Gleisner (F) har den 31 mars 2008 lämnat in följande motion: Befolkningsökning är synnerligen angeläget för Vara kommuns utveckling, Det är positivt att bostadsbyggande nu påbörjats i Vara tätort, säkert mycket tack vare de signaler som getts och de olika initiativ till satsningar på centralorten som kommunen tagit. Kommunala bostadsbolaget har med sin byggnation inspirerat också privata företag att satsa där. I en kommun med vår struktur är det särskilt angeläget att hela kommunen hålls levande. Det är minst lika viktigt att ta vara på de möjligheter till utveckling som redan finns, som att göra satsningar på nya objekt. God utveckling, som kommunen kan dra fördel av, finns det på flera orter. Mest påtagligt är företagens enorma satsningar och investeringar i mångmiljonklassen på ny- och utbyggnader, som i sin tur skapat hundratals nya arbetstillfällen. För kommunen har detta än så länge nästan enbart resulterat i att inpendlingen och miljöpåverkan från de tillresande ökat ännu mer. Underlaget för kommunalskatt, handel, skolor och annan service i kommunen har däremot inte utökats. Folkpartiet yrkar att kommunen intensifierar marknadsföreningen för bostadsbyggande i kommunen gentemot privata byggföretag och ger egna bostadsbolaget i uppdrag att bygga bostäder i första hand i Kvänum där inpendlingen är som störst och sedan också i Vedum och Stora Levene. Beredning Näringslivschefen har meddelat att kontakter hålls kontinuerligt med byggföretag i kommunen, men hittills har inte någon visat intresse för byggnation. Kontakter finns med husföretag som i dagsläget visat intresse för byggnation av villor i Vara tätort. Kontakter med husföretag finns också via projektet Vara Horse Arena, där möjligheten att bygga i hela kommunen kan diskuteras.

4 Kommunstyrelsen Styrelsen för Vara Bostäder AB har den 17 december 2008 lämnat följande yttrande: I den neråtgående konjunktur som vi ännu inte vet vart den tar vägen är det osäkert för alla bostadsbolag att investera. Vi på Vara Bostäder AB har startat en byggnation på Badhusgatan som färdigställs under våren Denna nyproduktion ger ett nettotillskott på sju lägenheter och intresset har varit stort för att bosätta sig där, vilket vi är glada över. Vi planerar även en nyproduktion med start Denna nyproduktion ger ett nettotillskott på fyra lägenheter och ligger vid Solgården/Allégatan i Vara, vilket vi också har stort intresse från hyresgäster. För att bygga fler lägenheter krävs både finansiell styrka och en stor efterfrågan på bostäder. Den efterfrågan på lägenheter som vi upplever på Vara Bostäder AB är klart störst i Vara. Det som understryker detta ytterligare är att vi vid den vikande konjunktur som vi är på väg in i blir vakanserna större på alla orter förutom i centralorten Vara. Detta medför att Vara Bostäder AB inte kommer att bygga på någon annan ort än Vara om inte finansiell hjälp eller någon slags hyresgaranti utfärdas från kommunen.

5 Kommunstyrelsen KS 13 AU 26 Dnr 145/2008 Dpl 612 Motion om gymnasial yrkeslinje i Kvänum Kommunstyrelsens förslag till beslut 3. Kommunfullmäktige avslår motionen och uppmanar istället bildningsnämnden att fortsätta förlägga och utveckla lärlingsutbildning och praktik inom såväl industriprogrammet som övriga program ute på företag. 4. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård (V) har den 25 november 2008 lämnat in följande motion: Kvänumsområdet är den tätort som har flest industriföretag i Vara kommun och dessutom har ökat i befolkningsantal. Kvänumsföretag har dessutom specialiserat sig inom ventilation och diverse plåtindustri. Därmed behövs en sådan specialiserad yrkesutbildning. En sådan utbildning skulle också leda till ett utvecklat samarbete mellan skola och näringslivet. För att få ungdomar att stanna kvar i kommunen så måste det finnas en gymnasial linje som leder till arbete inom kommunen. Detta leder också till att vi ökar våra skatteintäkter. Därför föreslår vi att bildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta en gymnasial yrkesutbildning i Kvänum som inriktar sig mot den industri som finns i Kvänumsområdet samt att näringslivschefen får i uppdrag att undersöka intresset hos företagen i området Beredning Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 3 februari 2009, 4, lämnat följande yttrande: Lagmansgymnasiet har ett industriprogram med två inriktningar, skärande bearbetning och plåt och svets. Den senare motsvarar i stort den utbildning som vänsterpartiet nämner. Eftersom inriktningen ingår i ett nationellt program ger den även en fullständig gymnasieexamen, vilket är viktigt för att eleverna skall ha en bredd i sitt kunnande och i sina möjligheter att få arbete. Lagmansgymnasiet har även ett teknikprogram med tre inriktningar, el/automation, data och industri. Dessa är direkt framtagna i samverkan med teknikföretagen. Det finns alltså redan idag utbildningar i kommunen som riktar sig till de företag som finns i Kvänum och det finns ett gott samarbete mellan företag och skola när det gäller arbetsplatsförlagda utbildningsmoment. Möjligheter att utveckla detta samarbete finns naturligtvis alltid.

6 Kommunstyrelsen Att lokalisera en gymnasial yrkesutbildning till Kvänum skulle innebära att man behöver lägga ner hela industriprogrammet i Vara och flytta detta till Kvänum. Det skulle dock få stora konsekvenser, framför allt en icke önskvärd splittring av Lagmansgymnasiet vad gäller lokaler, utrustning, personal och elever. Dessutom skulle det bli ökade ekonomiska kostnader, vilket det inte finns utrymme för i dagens budget, och troligen inte heller i morgondagens. En möjlighet för att ytterligare stimulera intresset för Kvänumsföretagen skulle kanske vara att i nära samverkan mellan företag och gymnasiet erbjuda lärlingsutbildning i Kvänum. Näringslivschefen har lämnat följande synpunkter: Lagmansgymnasiet har idag två program som är speciellt inriktade mot tillverkningsindustrin industriprogrammet med två inriktningar - CNC och plåt och svets teknikprogrammet med tre inriktningar - automation/el, data och industri. Teknikprogrammet är direkt framtaget i samarbete med Teknikföretagen och Industriprogrammets innehåll har stämts av med Teknikföretagens utbildningskommitté. Det är viktigt att Lagmansgymnasiet håller denna kontinuerliga dialog med företrädare för kommunens näringsliv särskilt som de tekniska inriktningarna överlag i landet är svåra att rekrytera till. En insats från företagen för att öka attraktiviteten för programmen är att man garanterar eleverna sommarjobb på industriföretagen. Kontakt har tagits med ordföranden för Teknikföretagens samarbetsgrupp Vara-Essunga och ordföranden i Näringslivskommittén för att efterhöra synpunkter på motionen. Uppfattningen är att de utbildningar som Lagmansgymnasiet erbjuder idag motsvarar det behov som finns. Bra kontakter med eleven och skolan skapas genom den praktiskt arbetsplatsförlagda utbildningen och sommarjobben men här skulle samarbetet kunna utvecklas vidare. Att förlägga även de teoretiska utbildningsmomenten utanför Lagmansgymnasiet skulle inte innebär någon vinst för företagen. En annan utbildningsmöjlighet är lärlingsutbildningsplatser, där största delen av utbildningen sker på företagen. Inom Teknikföretagen har frågan om Teknikcollage diskuterats och detta har även tagits upp med bildningsförvaltningen och rektor för Lagmansgymnasiet. En utredning pågår i Skaraborg om Teknikcollage Skaraborg, där industri- och teknikprogrammet på Lagmansgymnasiet skulle kunna ingå. Denna satsning innebär i så fall ett ännu närmare samarbete mellan skolan och näringslivet.

7 Kommunstyrelsen KS 14 AU 27 Dnr 85/2008 Dpl 881 Framtidens bibliotek Biblioteket i småstaden 2020 Beslut Kommunstyrelsen tar emot rapporten Biblioteket i småstaden Bilaga Bibliotek Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2008, 80, ge bildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för ett framtida bibliotek. Slutrapport Bildningsnämnden har på sitt sammanträde den 3 februari 2009, 6, beslutat överlämna rapporten Biblioteket i småstaden 2020 till kommunstyrelsen. Rapporten är framtagen av bibliotekschef Gunlög Thorstensson och bildningschef Gudrun Lidén. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar rapporten Biblioteket i småstaden 2020 till kommunstyrelsen.

8 Kommunstyrelsen KS 15 AU 28 AU 17 Dnr 132/2007 Dpl 865 Politisk styrgrupp för bibliotek och eventuellt konsthus Beslut 1. Kommunstyrelsen utser bildningsnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott att bilda politisk styrgrupp för bibliotek och eventuellt konsthus. 2. Bildningsnämndens ordförande blir sammankallande. 3. Uppdraget skall utgå från utredningarna om bibliotek och konsthus för att utarbeta ett förslag till byggnation och verksamhet. Bakgrund Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 24 september 2007, 67, sektorsprogram för mandatperioden. Ett av avsnitten är Kultur och ett av dess effektmål är följande: Undersöka möjligheten att inrätta en unik konsthall knuten till institutioner i världsklass. Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2007, 127, tillsätta en styrgrupp tillsätts för Vara konsthall med representanter från Vara kommun, Västra Götalandsregionen och Göteborgs konstmuseum. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Irene Karlsson och kommundirektör Gert Norell som Vara kommuns representanter. Styrgruppen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till projektplan med kostnadsförslag. Beskrivning I styrgruppen har följande personer ingått: Mikael Adsenius, chef för Statens Konstråd Kristian Berg, kulturchef i Västra Götalandsregionen Claes Eriksson, kanslichef för Rådet för arkitektur, form och design Birgitta Flensburg, chef för Göteborgs Konstmuseum Irene Karlsson, kommunalråd i Vara I arbetsgruppen har följande personer ingått: Ylva Gustafsson, projektansvarig, handledare vid Västra Götalandsregionen Gert Norell, kommundirektör Vara Annacarin Öman, informatör, Vara Lena Holmstrand-Krueger, projektledare

9 Kommunstyrelsen Styrgruppens sammanfattning I Badhusparken i centrala Vara planeras ett hus där Varas bibliotek tillsammans med en ny institution för konsten skall rymmas. Dessa verksamheter skall på bästa sätt integreras och skapa en ny plattform för framtidens förmedling av ord och bild. Huset och dess verksamhet är en förlängning på Varas strategiska val att satsa på kultur som framgångsfaktor. Den enskild största satsningen hittills Vara Konserthus är en viktig aktör också i utvecklingen av Vara Konsthus. Satsningen på Vara Konsthus innebär, förutom en ytterligare markering på konst och kultur som utvecklingsfaktor, ett utmanande möte mellan traditionell biblioteksverksamhet och konsten. Hur skall biblioteket, som småstadens kanske mest öppna mötesplats, och en mer sluten konstinstitution kunna möta sina besökare? Hur kan bibliotekets respektive konstens yrkesroller utvecklas i en integrerad verksamhet? Och inte minst hur kan de olika medierna och konstformerna ge näring åt varandra? Verksamhetsidén kring konsten består i att Vara Konsthus skall utgöra ett komplement till etablerade nationella och regionala konstinstitutioner med stora samlingar. Konstskatter skall med Vara Konsthus få en ny arena utanför storstaden och den etablerade institutionens väggar. Utställningsverksamheten bygger på lån från nationella och regionala institutioners samlingar, kompletterat med utställningar av nu verksamma konstnärer och utställningar av konstpedagogikens resultat. Göteborgs Konstmuseums samling och Västra Götalandsregionens samling blir de första som knyts till Vara Konsthus. En väsentlig del i Vara Konsthus verksamhet är pedagogiken kring ord och bild. Här skall Vara Konsthus vara en tillgång för hela regionens skolor. Även vid övriga besök skall mötet med ordet och bilden få vägledning av en nydanande pedagogik. Huset skall spegla och stödja innehållet i verksamheten och bidra till att den offentliga miljön i småstaden Vara får en ny intressant utgångspunkt. Huset skall även byggas och användas med hänsyn till miljön. Vara kommun, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad ställer sig bakom denna gemensamma vision att utveckla verksamheten i ett framtida Vara Konsthus. En finansieringsmodell liknande den som idag fungerar för Vara Konserthus kan bli aktuell. Det vill säga, Vara kommun står för investeringar medan Västra Götalandsregionen kan engageras i driften. Bibliotek Bildningsnämnden har parallellt tagit fram ett lokalprogram för ett nytt bibliotek (se KS 14). I investeringsbudgeten finns 2 mkr anvisade år 2009 samt 28 mkr åren En samordning måste göras av planerna på konsthus och bibliotek.

10 Kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen utser bildningsnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott att bilda politisk styrgrupp för konsthus/bibliotek. 2. Bildningsnämndens ordförande blir sammankallande. 3. Uppdraget skall utgå från utredningarna om konsthus och bibliotek för att utarbeta ett förslag till byggnation och verksamhet. Kommunstyrelsens behandling Tomas Andrén yrkar att texten ändras till bibliotek och eventuellt konsthus i punkterna 1 och 2. Yrkandet antas.

11 Kommunstyrelsen KS 16 AU 32 Dnr 43/2006 Dpl 105 Samverkan med Kina Beslut Kommunstyrelsen godkänner Letter of intent mellan Vara kommun och Huangshan, Kina. Bilaga Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2006, 112, uppdra åt den internationella samordnaren att lämna in ansökan till SALA IDA för stöd till lednings- och samordningsinsatser samt till tre projekt inom ramen för programmet Kommunalt Partnerskap Nord-Syd. Förankring skulle göras till berörda nämnder, förvaltningar och organ. Dessutom skulle förvaltningen efterhöra intresset hos företagen i kommunen för att delta i delen Affärsutveckling. SALA Ida har den 21 december 2006 beslutat ställa en ram till förfogande för omkostnader och arbetsinsatser för lednings- och samordningsinsatsen, projekt om lokal demokrati, projekt utbildning medan ansökan om näringslivsutveckling avslogs. Den 8 maj 2007 beviljade SALA IDA medel för projekt om lokal ekonomisk utveckling. Dessutom finns ett projekt som rör Vara Konserthus. I styrdokumentet Sektorsprogram Internationalisering finns under rubriken SALA IDA följande avsnitt: Vara kommun har under 2006 inlett ett kommunalt partnerskapssamarbete med Huangshan City i Kina och under 2007 bedrivs tre gemensamma projekt. Idag finns en avsiktsförklaring skriven mellan kommunerna om att utveckla ett djupare samarbete. Vår ambition är att fördjupa och utveckla detta kommunala partnerskap och inom några år att teckna vänortsavtal/samarbetsavtal med Huangshan City. Ett "Letter of Internt" finns sedan juni 2006 undertecknat mellan kommunerna. Beskrivning Under vecka 9/2009 pågår ett besök av representanter från Huangshan City. En ytterligare avsiktsförklaring har utformats mellan Huangshan city, folkrepubliken Kina och Vara kommun, Sverige, kring ett fördjupat samarbete (här översatt till svenska): Huangshan City i Folkrepubliken Kina och Vara kommun i Sverige, i syfte att ytterligare utveckla vänskapliga relationer mellan folken i Kina och Sverige och intensifiera samarbetet mellan de två städerna, har för avsikt att förstärka samarbetet på grundval av de fyra samarbetsprojekt som tidigare genomförts och har kommit fram till följande överenskommelse: De båda parterna är överens om att göra gemensamma ansträngningar med utgångspunkt av jämlikhet och ömsesidig nytta, för att främja vänskapliga kontakter mellan människor,

12 Kommunstyrelsen kunskapsutbyte samt handelsutbyte mellan de två kommunerna. Fördjupat och betydande samarbete kan aktivt ske mellan de två parterna såsom tjänstemannautbyte mellan lokala myndigheter, utbyte mellan företag, handelsutbyte, utbildning, miljö och kultur etc. Utfärdat i två exemplar, ett på engelska och ett på kinesiska, i Vara kommun den 25 februari Båda texter är lika giltiga. Arbetsutskottets behandling Kommundirektören meddelar att det finns ytterligare externa pengar att söka till olika projekt, dock inte från SALA IDA utan från bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling Ordföranden och kommundirektören meddelar att förutsättningarna för den fortsatta samverkan är att kommunen erhåller extern finansiering eller att näringslivet själva tar kontakterna.

13 Kommunstyrelsen KS 17 AU 33 Dnr 156/2008 Dpl 007 Granskning av verifikationer tillhörande resultatenheten Vara Konserthus Beslut Kommunstyrelsen besvarar rapporten med hänvisning till de aktiviteter som har genomförts och planeras för att komma tillrätta med problematiken. Beskrivning Kommunens revisorer har genomfört en granskning av verifikationer tillhörande resultatenheten Vara Konserthus. Granskningen har omfattat både skannade leverantörsfakturor samt kassaverifikationer. Vid granskningen har de funnit betydande brister i hantering av enskilda verifikationer, oklarheter vd gäller intern och extern representation samt brister i underlag vid utbetalning till enskilda personer. De har även noterat taxiresor i betydande omfattning. Granskningen har omfattat ett mindre antal verifikationer och urvalet har skett genom stickprov. Revisorerna har bedömt att kommunstyrelsen snarat måste vidtaga de åtgärder som krävs för att stärka den interna kontrollen och emotser en redovisning. Beredning Ärendet har beretts av konserthuschef Ingemar Henningsson tillsammans kommundirektören och berörd ekonomipersonal. Konserthuschefen har lämnat följande synpunkter: Räntefakturor Genom att skannade fakturor per automatik lägger betalningsdatum 30 dagar efter fakturadatum har ett antal räntefakturor uppstått. Detta är onödigt och beklagligt. Konserthusets ekonom och övrig personal som hanterar fakturor har nu fått information att detta måste kontrolleras och att betalningsdatum i förekommande fall måste ändras i systemet Ekonoma. Inköp av livsmedel etc. Personalen inom Vara konserthus inklusive de båda ensemblerna, vars tjänstgöringsort är Göteborg, har fått förnyad upplysning om att inköp av livsmedel etc. enbart kan ske för särskilt ändamål. Syfte skall anges liksom de deltagande personer för varje tillfälle.

14 Kommunstyrelsen Fakturaadress Personal har åter fått information om att fakturaadressen för konserthuset är: Vara kommun, Box 170, Vara samt att beställningsreferens måste anges. Kontroll av F-skatt och moms Det är en självklar del av ekonomens arbetsuppgifter att, i enlighet med Vara kommuns reglemente, kontrollera F-skattebevis och momsregistrering. Denna genomgång sker i Vara kommun i december månad. För att tidigarelägga detta vad gäller artistkontrakt vill Vara Konserthus införa som rutin att kontraktsskrivning med artister och artistbolag innehåller denna kontroll. Mat till artister En kritisk synpunkt har framförts angående mat till artister i samband med föreställningar. Inom den internationella verksamhet som vi rör oss ett professionellt konserthus i världen är det en nödvändighet att de engagerade artisterna, inklusive våra egna ensembler, inför en föreställning har möjlighet till en måltid/näringsintag. Detta är en del av vår regelmässiga verksamhet och räknas in också i vår budget som ordinarie kringkostnader till respektive arrangemang. Vad gäller såväl svenska som internationella artister kan särskilda krav på mat före och efter föreställning vara en del av det kontrakt som görs upp mellan agent/artist och oss som arrangör. Särskilda krav kan också förekomma vad gäller boende. Personalutbildning För att öka kunskapen och insikten hos berörd personal har konserthuset och förvaltningen inom kommunen beslutat genomföra en personalutbildningsinsats där regler, avtal och rutiner kommer att gås igenom. Denna utbildning kommer att äga rum inom några veckor. Sammanfattning Vara konserthus vill framhålla vår verksamhets särskilda karaktär och dess skiftande och speciella behov. För att konserthusets verksamhet inom Vara kommun skall fungera väl dels gentemot publik, dels gentemot engagerade artister, ensembler och artistbolag måste vi ta hänsyn till rådande kultur. Samtidigt är vi väl medvetna och angelägna om att följa de regler och beslut som gäller inom Vara kommun. Detta kommer att implementeras inom organisationen med start genom den planerade personalutbildningen.

15 Kommunstyrelsen KS 18 AU 34 Dnr 139/2008 Dpl 024 Interna kontrollrutiner vid utbetalning av arvoden Beslut Kommunstyrelsen svarar revisorerna att nedanstående rutiner fortsättningsvis skall gälla: 1. Handläggande tjänsteman oftast sekreteraren skriver under arvodesersättningarna till ledamöterna efter protokollförda sammanträden samt vid förrättningar o.d. som är beslutade vid sammanträden. 2. Ordförandena/vice ordförandena skriver under i de fall det inte finns något politiskt beslut om deltagande vid förrättningar. 3. Arvodesblanketterna skall fyllas i och undertecknas med kulspetspenna eller motsvarande. 4. I övrigt anser kommunstyrelsen att de åtgärder som är beskrivna under personalavdelningen är tillräcklig. Beskrivning Kommunens revisorer har genomfört en granskning av interna kontrollrutiner vid utbetalning av arvoden till förtroendevalda. Syftet med granskningen har varit att pröva om kommunens bestämmelser är tillräckliga och tydliga och om den interna kontrollen vid utbetalning av arvoden och ersättningar är tillfredsställande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har tagit fram en rapport, av vilken framgår ett antal punkter som bedöms som angelägna för att förbättra den interna kontrollen. Revisorerna bedömer därutöver att ordförande/vice ordförande alltid skall attestera alla typer av ersättningar till förtroendevalda. Detta med anledning av att tjänstemän inte alltid har kännedom om de förrättningar som förtroendevalda genomför. Revisorerna har översänt rapporten till kommunstyrelsen för yttrande och beskrivning av ärendets handläggning i kommunstyrelsen. Beredning Rapporten har remitterats till personalutskottet samt samtliga förvaltningar. Dessutom har ordförandegruppen tagit ställning till rapporten.

16 Kommunstyrelsen Förvaltningarna Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att den felaktiga attestrutinen vid tekniska servicenämnden har rättats till. Inom miljö- och byggnadsnämnden föranleder rapporten inte några förändringar. Personalavdelningen Personalavdelningen har vid årsskiftet skickat ut förfrågningar till samtliga politiker om bestyrkta årliga arbetsgivarintyg för de som begär förlorad ordinarie förvärvsinkomst mer än ordinarie timarvode. För de förtroendevalda som är kommunanställda har handläggaren på löneavdelningen som ansvarar för arvodesutbetalningarna gjort en avstämning mot inlämnade ledighetsansökningar. Personalutskottet Personalutskottet har lämnat följande yttrande: Den av Öhrlings upprättade revisionsrapporten pekar på ett antal förbättringsområden inom ramen för internkontroll avseende utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. De av Öhrlings föreslagna förbättringar bejakas i alla delar. Eftersom det huvudsakligen handlar om administrativa rutiner bör berörda förvaltningar ges i uppdrag att se över sina respektive administrativa flöden. Detta i syfte att eliminera de brister i säkerheten vid utbetalningar av arvoden och ersättningar. Kommunens egna revisorer har gjort bedömandet att utöver vad som Öhrlings har påpekat att ordförande/vice ordförande alltid skall attestera alla typer av ersättningar till förtroendevalda. Som skäl till denna förändring anför revisorerna att tjänstemännen inte alltid har kännedom om de förrättningar som de förtroendevalda genomför. Jag ser det som en onödig förändring eftersom det aldrig genomförs några förrättningar som inte har beslutats och protokollförts. Det skulle dessutom krångla till de administrativa rutinerna, för vem skall ha på sitt ansvar att attestera de ersättningar och arvoden som skall utbetalas till ordförande/vice ordförande. Det finns inga skäl som talar för att säkerheten vid utbetalningar av arvoden och ersättningar skulle förbättras för att man för över attestskyldigheten från tjänstemannaorganisationen till den politiska organisationen. Av ovan anförda skäl förordas att de förändringar som kommunens revisorer har föreslagit inte genomförs. Ordförandegruppen Ordförandegruppen har diskuterat revisionsrapporten den 2 februari Gruppen anser att - i de fall det finns beslut från berört forum att en ledamot skall delta i ett seminarium o.d. - kan sekreteraren skriva under arvodesersättningarna. Om så inte är fallet, skall respektive ordförande godkänna arvodet.

17 Kommunstyrelsen KS 19 AU 35 Dnr 145/2006 Dpl 024 Kommunens kostnader för förtroendevalda Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om följande förändringar av arvodesreglerna fr.o.m. den 1 maj 2009: 1. Utvecklingsutskottet läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunstyrelsens reglemente. 2. Demokratiberedningen läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 3. Sammanträdesarvodena skall beräknas per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. Beslut Kommunstyrelsen återremitterar följande punkter till personalutskottet: Sammanträdesarvodet för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12,5 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen. Arvodesnivån fryses till 2008 års nivå. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2008, 178, i samband med behandlingen av budget för 2009 uppdra åt personalutskottet att se över den politiska organisationen inför 2009 samt bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Enligt personalutskottet har målet som angetts varit att reducera kostnaden med kr. Handläggning Personalavdelningen har tagit fram en kalkyl som visar vad olika åtgärder skulle komma att innebära i besparing. Denna kalkyl har varit ute på remiss hos de partigrupper som är representerade i kommunfullmäktige. Personalutskottet har vid sitt sammanträde den 4 februari 2009, 3, beslutat föreslå kommunfullmäktige följande: 1. Sammanträdesarvode för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen.

18 Kommunstyrelsen Utvecklingsutskottet läggs ned. 3. Demokratiberedningen läggs ned. 4. Beräkna sammanträdesarvoden per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. 5. Arvodesnivån fryses till 2008 års nivå. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige antar följande förändringar i arvodesreglerna att gälla fr.o.m. den 1 maj 2009: 1. Sammanträdesarvodet för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12,5 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen. 2. Utvecklingsutskottet läggs ned. 3. Demokratiberedningen läggs ned. 4. Beräkna sammanträdesarvoden per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tar p.g.a. jäv inte ställning till punkt 5. Kommunstyrelsens behandling Lars Gezelius yrkar bifall till punkterna 2-4, men återremiss till personalutskottet på punkterna 1 och 5 för att undersöka om det istället för frysning går att effektivisera det politiska arbetet genom att tjänstgöringstiden (=procentandelen) minskar. Yrkandet antas. En följd av besluten i punkterna 2 och 3 blir att kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning måste revideras medan samtliga punkter innebär förändringar i arvodesreglerna. _

19 Kommunstyrelsen KS 20 AU 29 Dnr 31/2009 Dpl 291 Fråga om köp/hyra av skolbyggnaden i Jung Beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att sälja fastigheten Vara Jung 2:13 förutsatt att det blir friskola i Jung till en köpesumma av kr, vilken överensstämmer med värderingsutlåtandet. Bakgrund Bildningsnämnden beslutade den 3 februari 2009, 5, att lägga ner Jungs skola fr.o.m. den 1 juli 2009 samt att om ansökan om friskola lämnas in, skall skolan drivas i kommunal regi även läsåret 2009/10. Arbetsgruppen för Jungs skola och fritidshem har meddelat att de håller på att undersöka förutsättningarna för att starta en friskola. De har därför ställt frågan om hur kommunen ställer sig om de tar över fastigheten samt dess inventarier antingen genom hyra eller köpa loss fastigheten. De önskar dessutom få veta vad en eventuell hyra blir alternativt köpesumman på fastigheten. Det bokförda värdet på fastigheten Jung 2:13 är kr redovisningsåret Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet lämnar inget förslag till kommunstyrelsen. Till dess sammanträde den 11 mars skall den juridiska delen utredas och om kommunen kan hyra ut fastigheten i befintligt skick. Kommunstyrelsens behandling Styrelsen i Jungs Friskola Ekonomisk Föreningen har till sammanträdet skickat beslutsunderlag till ledamöterna tillsammans med ett värderingsintyg på fastigheten med marknadsvärde på kr +/- 10 % beroende på prispåverkande faktorer. De har föreslagit att kommunstyrelsen säljer fastigheten Jung 2:13 för en köpesumma av just kr. Bildningschef Gudrun Lidén meddelar att det idag finns 27 barn i skolan och 9 i förskoleklass, totalt ca barn. Antalet har varit ganska stabilt över åren mellan Pedagogiken fungerar mycket bra idag. Eleverna skulle kunna inrymmas i Nästegårdsskolan i de lokaler som finns. Kostnaden för kommunen blir högre med en friskola än idag, då de får ersättning i form av elevpeng och för den faktiska lokalkostnaden. En lagändring för friskolor kommer att ske fr.o.m. den 1 juli 2009.

20 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschef Lars Henström meddelar att endast akut underhåll har utförts på fastigheten de senaste åren i avvaktan på beslut om skolans kvarlevnad. För att åtgärda de brister som finns i fastigheten (ventilation, hiss, förråd, källare, WC, takomläggning, målning utvändigt, omdränering, ljudasborbenter och viss kompletteringsmålning inomhus), blir kostnaden uppskattningsvis ca 3 mnkr. Bristerna i arbetsmiljön måste rättas till även om skolan vore kvar i kommunal regi. Yrkande Lars Gezelius med instämmande av Fredrik Nelander och Elof Jonsson yrkar att arbetsutskottet får i uppdrag att sälja fastigheten till marknadsvärdet kr i enlighet med värderingsutlåtandet. Yrkandet antas.

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-04-01 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-04-01 1 Kommunstyrelsen 2009-04-01 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.15 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset Kommunstyrelsen 2016-12-14 1 Tid och plats Klockan 17.00-17:15, Huangshan, Kommunhuset Beslutande Fredrik Nelander (S) Ordf. Carl-Uno Olsson (S) tjg ers. Alexandra Gustafsson (S) Fredrik Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 2015-09-03 1(12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset Vara kl. 9.00 13.05 ande Per Gunnarsson (m) kl. 9.00-11.50 Erik Lindström (m) Anders Ekdén (m) Marie Pehrsson (m) Ingemar Rogbrant (c), ordf. Louise

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl ,

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl , Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1(7) Plats och tid Ekebackens konferensanläggning, Markaryd, torsdagen den 26 januari 2012 kl 13.00-14.15, 18.30-19.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer