Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar"

Transkript

1 Boverket Byggkostnadsforum ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar

2

3 ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Boverket augusti 2007

4 Titel: ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN: Sökord: Byggherrar, utbildning, kompetensutveckling Diarienummer: /2006 Omslag: Heiko Wolfraum/Scanpix Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: eller Fax: E-post: Webbplats: Denna skrift kan på begäran beställas i alternativa format. Boverket 2007

5 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster Förord Starka och kunniga byggherrar som styr över byggprocessen. Det är målet för utbildningsprogrammet ByggherreClass som ByggherreForum har utvecklat tillsammans med landets akademier. ByggherreClass, är en vidareutbildning för yrkesverksamma byggherrar. Utbildningen startade under 2007 och medverkar gör högskolorna i Lund, KTH, Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. En stark byggherre är en förutsättning för att beställaren ska få det som kunden/byggherren har beställt. Under många år, då nybyggnationen i Sverige var mycket låg, avlövades många allmännyttiga företag och privata förvaltningsbolag på sin beställarkompetens. Idag när nybyggnationen är betydligt större än på många år är en bred och omfattande byggherrekompetens nödvändig. Den inledande kartläggningen visade att högskolorna redan idag erbjuder verksamma byggherrar möjlighet att delta i enskilda kurser och även i vissa program som är profilerade utifrån respektive högskolas kompetenser och prioriteringar. Högskolorna medverkade tidigt i processen och gavs chansen att diskutera möjligheterna att gemensamt etablera ett utbildningsprogram som branschens aktörer kunde ställa sig bakom. Diskussionerna fördes utifrån ett kompetensbehov som utformats utifrån fyra synsätt på byggherrerollen och som utvecklades i ByggherreForums FoU-program Byggherren som förändringsagent. Det som från början var en teoretisk diskussion om en önskad utbildning är idag en verklighet. En chans för yrkesverksamma inom byggherreföretagen eller personer med en byggherreroll bland konsulter och motsvarande att läsa upp till 40 poäng. Det bygger på obligatoriska och valbara kurser om vardera 5 poäng där möjlighet finns att avbryta efter 20 poäng. Deltagarna ska ges möjlighet att läsa 20 poäng/år och förväntas läsa minimum en kurs per halvår. Slutexamination sker när tillämpningsprojektet är godkänt. Avslutad utbildning ger ett diplom som bevis på akademisk vidareutbildning. Deltagarna har även möjlighet att ta ut akademiska poäng för varje genomförd kurs. Rapporten är sammanställd av ByggherreForum som även svarar för innehållet. Karlskrona augusti 2007 Ulf Troedson Överdirektör Boverket

6 ByggherreClass

7 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster Innehåll Projekt Etablering av nationell Byggherremaster... 7 Boverkets beslut...7 Projektets syfte och mål...7 Projektresultat...7 Projektgenomförande...8 Slutrapportering...12 Bilagor...13 Bilaga 1 ByggherreMasterClass, Slutrapport från förstudien Bilaga 2 Kursbeskrivningar Bilaga 3 Samverkansavtal...99 Bilaga 4 Avtal om Byggherreutbildning Bilaga 5 Utbildningsprogram Bilaga 6 Inbjudan och Informationsbroschyr Bilaga 7 Ersättningsmall för kursblock Bilaga 8 Ekonomisk slutrapport...122

8 6 ByggherreClass

9 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster 7 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster Boverkets beslut Boverket beviljade projektet Etablering av nationell Byggherremaster, genom ByggherreForum, ett utvecklingsstöd på kronor (exkl. moms), för vidareutveckling av programmet ByggherreMasterClass en akademisk vidareutbildning för yrkesverksamma byggherrar. Stödet avsåg ett fortsatt arbete relaterat till Boverkets tidigare beslut om utvecklingsstöd till projektet Byggherremaster En förstudie. (Bilaga 1). Projektets syfte och mål Utgångspunkt för projektet har varit förstudiens förslag till en akademisk vidareutbildning för byggherrar med omfattning 40 poäng. De tekniska högskolornas motsvarighet till administrationens och ekonomins MBA, Master of Buisness Administration (en ledarskapsutbildning), program. Utbildningens kriterier har varit: Nationell omfattning i samverkan med fyra tekniska högskolorna. Kursutbud i framkant av branschens utvecklingen. Distansundervisning. Utbildningen startade januari Projektresultat Kursens namn har blivit ByggherreClass eftersom ordet master numera tillhör grundutbildningen vid Europas högskolor. Utbildningen startade med Introduktionskursen 5 poäng den 6 februari 2007 med 16 deltagare. Kursansvarig är Luleå tekniska universitet. Marknadsföring pågick under första halvan av 2007 för att kunna starta ytterligare en introduktionskurs hösten 2007 samt första valbara kursen inom block II.

10 8 ByggherreClass Projektgenomförande Projektet har genomförts med följande skeden: Organisering. Kursinnehåll och kursbeskrivningar. Avtal och samverkan. Webbteknik och hemsida. Kursprogram. Marknadsföring och inbjudan. Ekonomi och ersättningsmall. Slutrapportering. Organisering Utgångspunkten i utbildningen har varit att den ska vara nationell så till vida att samtliga fyra tekniska högskolor med byggutbildning ska delta med relevanta avsnitt. Examination kommer då att genomföras på fyra olika högskolor varför frågan om kårtillhörighet och kursansvar prövats. Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning varvid kårmedlemskap inte erfordras. ByggherreForum agerar uppdragsgivare åt högskolorna och fördelar kursansvar baserat på optimalt tillgodoseende av relevant kursutbud. Ett nav för utbildningen blir därmed nödvändigt för samordning, administration, marknadsföring, ekonomi och kursplanering. Inom ByggherreForum har denna rektorsfunktion uppdragits åt Martin Bergdahl från Falun med stöd av Anders Wennström från Luleå tekniska universitet. De kursansvariga från respektive högskola tillsammans med ordförande från ByggherreForum utgör styrgrupp för utbildningen. Rektorsfunktionen är föredragande och sekreterare i denna grupp. Styrgruppen ansvarar för utbildningens kvalitet och genomförande. Följande personer ingår i denna styrgrupp: Jan Borgbrant, Luleå. Bengt Hansson, Lund. Stellan Lundström, KTH. Håkan Stille, KTH. Inga Malmqvist, Chalmers. Göran Lindahl, Chalmers. Stefan Sandesten, ByggherreForum, ordförande. Martin Bergdahl, rektorsfunktion. Anders Wennström, Luleå, sekreterare. Styrgruppen har haft fyra möten under planeringen. Som stöd för styrgruppen har en referensgrupp tillsatts med representanter från målgruppen tillsammans med utbildningsansvariga på högskolorna. Gruppen ska bevaka kursutbudets relevans och kursinnehåll.

11 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster 9 Från målgruppen deltar: Offentliga byggherrar: Björn Terstad, Vägverket, region Stockholm. Lars Anebreid, Sveriges kommuner och landsting. Privata byggherrar: Övriga byggherrar: Anders Lindeborg, Astra Zeneca AB. Per Dahlbäck, AP-Fastigheter. Ola Karlsson, NCC Stockholm. Astrid Evang, Carl Bro Stockholm. Från högskolorna deltar: Chalmers: Jan Bröchner KTH: Stellan Lundström LTU: Jan Borgbrant LTH: Bengt Hansson Ordförande ByggherreForum: Stefan Sandesten Sekreterare rektorsfunktionen: Martin Bergdahl/Anders Wennström Referensgruppen har haft två sammanträden under planeringsfasen. Kursinnehåll och kursbeskrivningar Rektorsfunktionen har besökt respektive högskola och samrått om kursinnehåll baserat på målgruppens krav på innehåll. Kursbeskrivningar har upprättats efter en mall med angivande av innehåll baserat på syften, mål och beskrivning av innehåll i seminarier med litteraturlista. Samtliga 12 kursbeskrivningar finns redovisade på hemsida och bilaga. (Bilaga 2) Kursansvar har fördelats enligt nedan. Block I Kurs 1: Byggherrerollen och byggprocessen: Jan Borgbrant, Luleå. Block II Kurs 2: Beställarrollen: Bengt Hansson, Lund. Kurs 3: Programarbete Tidiga skeden: Inga Malmqvist, Chalmers. Kurs 4: Samhällsstyrning: Bengt Hansson, Lund. Kurs 5: Projektledning: Göran Lindahl, Chalmers.

12 10 ByggherreClass Block III Kurs 6: Fastighetsföretagande: Stellan Lundström, KTH. Kurs 7: Byggsystem och förvaltning: Bengt Hansson, Lund. Kurs 8: Flexibilitet och användbarhet: Inga Malmqvist, Chalmers. Kurs 9: Byggprocessen i ett strategiskt perspektiv: Jan Borgbrant, Luleå. Kurs 10: Riskhantering i anläggningsprojekt: Håkan Stille/Sven Olof Hansson, KTH. Kurs 11: Plan och acceptansprocessen: Berit Balfors/Thomas Karlbro, KTH. Kurs 12: Utredningsmetodik: Jan Borgbrant, Luleå. Sammanlagt erbjuds 12 kurser om 5 akademiska poäng. Kurs 1 är obligatorisk för samtliga deltagare i utbildningen. Möjlighet finns sedan att ta del av en eller flera kurser. Minsta insatsen motsvarar därmed 10 poäng. Ambitionen från rektorsfunktionen är att eleverna fortsätter hela utbildningsprogrammet om totalt 40 poäng. För att erhålla diplom som kvalificerad byggherre ska då en projektuppgift omfattande 10 poäng upprättas. Avtal och samverkan Ett samverkansavtal har upprättats och undertecknats av de fyra högskolorna tillsammans med ByggherreForum. Detta avtal reglerar ansvar, samverkansform, ersättning och utbildningsformalia. Avtalsmall för samverkan redovisas som bilaga 3. (Bilaga 3) Avtal har också upprättats mellan ByggherreForum som utbildningsgivare och respektive företag där deltagare är arbetstagare. Avtalsmall redovisas som bilaga 4. (Bilaga 4) Webbteknik och hemsida För att kunna attrahera yrkesverksamma byggherrar har intentionerna varit att erbjuda en utbildning som möjliggör distansundervisning. En förutsättning för detta är att det finns en hemsida med möjlighet till inloggning på insynsskyddade sidor för studenter. Seminariedokumentation, projektarbeten, föreläsningar med mera ska kunna redovisas. Möjligheter till tentamen på distans kan ge nytta. Tillgängliga tekniska system på marknaden har utvärderats och val har skett utifrån det mest lämpade för att uppfylla de tekniska kraven på tillgänglighet, säkerhet och ekonomi. Hemsidan finns etablerad och tillgänglig för såväl publik som studenterna i den pågående första kursen (www.byggherreclass.se).

13 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster 11 Kursprogram Kursprogrammet presenteras i upprättat program med titeln: ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Program Programmet beskriver utbildningens bakgrund och målgruppsanalys. Beskrivning finns av utbildningsplan och kursutbud. Kursadministration och förkunskapskrav med anmälningsblankett redovisas. Programmets syfte är att vara en presentation av utbildningen för målgrupp. Programmet ligger ute på publika hemsidan och visas i Bilaga 5. Marknadsföring och inbjudan Förstudiens marknadsundersökning pekade på ett underlag av cirka 50 kursdeltagare per år under de närmaste åren. Byggherrar inom såväl hussom anläggningssektorn tillhör målgruppen, liksom entreprenörer och konsulter med inriktning mot projektledning. En inbjudan har producerats som tillsammans med broschyrer utgör marknadsföringsmaterial. Detta material har spridits i samtliga tillgängliga informationskanaler inom sektorn. Bland mottagarna finns samtliga ByggherreForums medlemsföretag, nätverken för Sveriges kommuner och landsting, Samverkansforum av statliga byggherrar, SABO företag, Fastighetsägarna, BQR, STD, BI, SVR, Byggkommittén, högskolor och branschnätverken kring dessa såsom CMB Göteborg, KTH Byggvetenskap, Byggrådet i Lund och Byggforum nord Luleå. Upprepade annonseringar har skett på målgruppens olika hemsidor. Materialet som tagits fram redovisas i Bilaga 6. Ekonomi och ersättningsmodell Avgörande för att attrahera målgruppen är att kunna erbjuda hela utbildningen för en låg kostnad. Denna ska inte konkurrera med marknadens och högskolornas övriga utbud av kortare fortbildningskurser. Därför har en ersättningsmodell skapats som innebär en låg kostnad för hela programmet om 40 poäng men marknadsmässigt pris för den som väljer enbart enskild kurs. Möjligheten att genomföra en kurs har därmed bedömts till minst 15 deltagare. Programmet ska kunna genomföras för kostnaden 2 basbelopp eller kronor i medeltal per kurs och deltagare. En förutsättning för att kunna välja enskild kurs om 5 poäng är att också delta i den obligatoriska introduktionskursen. Med uppfyllande av förkunskapskrav kan därmed den som enbart väljer enskild kurs delta till kostnaden kronor per poäng. Fördelningen av ersättningen är 90 procent till skolan och 10 procent till rektorsfunktionen. Utöver kursavgiften tillkommer omkostnader för resor och övernattning för deltagarna i samband med seminarier på den högskoleort som är värd för respektive kurs. Varje deltagare ska planera för högst 4 seminariedagar per 5 poängskurs.

14 12 ByggherreClass Detta begränsar företagens kostnader för produktionsbortfall vid deltagarnas frånvaro. Ersättningsmall redovisas som bilaga. (Bilaga 7) Slutrapportering Projektet Etablering av nationell Byggherremaster med ekonomiskt stöd från Boverkets Byggkostnadsforum slutredovisades sommaren Sammanställd ekonomisk rapport bifogas som bilaga. (Bilaga 8) Projektledaren ByggherreForum ser fram emot en framgångsrik nationell spetsutbildning i Byggherrerollen för Sveriges byggföretag.

15 Bilagor 13 Bilagor Bilaga 1. ByggherreMasterClass, Slutrapport från förstudien Bilaga 2. Kursbeskrivningar 1 12 Bilaga 3. Samverkansavtal Bilaga 4. Avtal om Byggherreutbildning Bilaga 5. Utbildningsprogram Bilaga 6. Inbjudan och Informationsbroschyr Bilaga 7. Ersättningsmall för kursblock. Bilaga 8. Ekonomisk slutrapport

16 14 ByggherreClass

17 Bilagor 15 Bilaga 1 BYGGHERREFORUM ByggherreMasterClass Akademisk vidareutbildning för byggherrar Slutrapport från förstudie ByggherreForum arbetsgrupp för FoU och högskolekontakter i samverkan med Chalmers, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola och Tekniska högskolan i Stockholm VASAGATAN 52, 2tr, STOCKHOLM. TELEFON TELEFAX E-POST: HEMSIDA: BANKGIRO POSTGIRO

18 16 ByggherreClass Innehåll Inledning sid Byggherreutbildning behövs 2 Förstudien 2 Syfte 3 Förslag till utbildningsprogram Utbildningsplan 3 Målgrupp 4 Genomförande 4 Förkunskapskrav 4 Ledning och organisation Rektorsfunktion 4 Referensgrupp 5 Styrgrupp 6 Planering och utveckling 6 Kostnader 6 Fortsatt arbete 7 Tabeller Tabell 1:1 Tabell 1:2 Bilagor Förstudieprogram Kursinventering Målgruppsanalys Kursplan Kursinnehåll Bilaga A Bilaga B Bilaga C 1

19 Bilagor 17 INLEDNING Byggherreutbildning behövs Behovet av kompetensutveckling av byggherrar inom bygg-och anläggningsområdet anses stort. Detta mot bakgrund av att Det är stora volymer av samhällets medel som investeras i byggnader och anläggningar. Bygg- och anläggningsindustrin beräknas årligen omsätta drygt 200 miljarder. Det är en komplex verksamhet som bedrivs. Det har förekommit kostnads- och tidsöverskridanden samt kvalitetsbrister i en rad projekt som varit mycket uppmärksammade och som skapat stora problem. En kompetent byggherre är en förutsättning för framgångsrikt projekt Specifik byggherreutbildning saknas. En akademisk fortbildning ger en högre kvalitetsstatus än andra utbildningsinstituts alternativ. Med ledning av initialt arbete inom IVAs Byggherreråd och tidigare kartläggningar via Arbetsgruppen för FoU och högskolekontakter inom ByggherreForum, har behovet av en mer samlad akademisk efterutbildning för yrkesverksamma byggherrar uppmärksammats. Målgrupp är t ex personer med traditionell arkitekt- och civilingenjörsutbildning eller andra med motsvarande praktisk/teoretisk kompetens. Bristen på kvalificerad byggherreutbildning har påpekats både inom husbyggnads- och anläggningssektorn. Behovet av spetsutbildning för byggherrar är uppmärksammat i betänkandet Skärpning gubbar och har förstärkts i det nu pågående arbetet för ett förnyelseprogram inom sektorn som initieras av den nationella byggsamordnaren. Mot denna bakgrund har ByggherreForum tagit ett initiativ till en nationell efterutbildning på akademisk nivå för yrkesverksamma byggherrar (se Bilaga A). Motsvarighet till MBA inom ekonomi/administration söks. Omfattningen bör vara 40 poäng och syfta till någon form av diplomering. Möjlighet till distansundervisning ska kunna erbjudas. Förstudie På initiativ av Byggherreforum har en samverkansgrupp etablerats med företrädare för Chalmers, Lunds tekniska högskola (LTH), Luleå tekniska universitet (LTU) och Tekniska högskolan i Stockholm (KTH). Efter inledande möten om förutsättningar för en nationell samverkan lämnade ByggherreForum en ansökan till Byggkostnadsforum om medel för att genomföra en förstudie i syfte att tydliggöra akademiska strukturer och förutsättningar för att genomföra föreslaget utbildningsprogram, högskolornas medverkan, målgruppsanalyser och kostnader. Byggkostnadsforum beviljade medel till förstudien i augusti 2005 Samverkansgruppen har inom ramen för förstudien haft 8 protokollförda möten. Inledningsvis genomfördes en kursinventering och en inledande målgruppsanalys för att ge underlag för diskussioner om villkor för ett gemensamt utbildningsprogram. För att utarbeta ett konkret koncept till utbildningsprogram tillsattes en arbetsgrupp från högskolorna vars förslag diskuterats i samverkansgruppen och förankrats i ByggherreForums styrelse. 2

20 18 ByggherreClass Arbetsgruppen har bestått av: Chalmers: Inga Malmqvist KTH: Håkan Stille/ Stellan Lundström LTH: Bengt Hansson LTU: Jan Borgbrant Anders Wennström, LTU har varit utredningssekreterare. Kursinventering ByggherreForums inledande kartläggningar från 2004 visar att högskolorna idag kan erbjuda verksamma byggherrar möjlighet att delta i enskilda kurser och även i vissa program som är profilerade utifrån respektive högskolas kompetenser och prioriteringar. Samtidigt konstateras att den gjorda inventeringen av relevanta kurser behöver utvidgas då det utbud av kurser som sammantaget berörs är betydligt bredare för att svara mot ByggherreForums kravlista. Kursinventeringen som genomfördes under hösten 2005 visar att det sökta utbudet av kunskap är väl representerat i de kurser som idag är tillgängliga vid högskolorna. Med stöd av denna kursinventering har samverkansgruppen bedömt att utformningen av ett gemensamt utbildningsprogram i huvudsak kan baseras på kurser som är tillgängliga inom grundutbildningen med viss pedagogisk anpassning till målgruppen. För vissa kursmoment kan begränsade behov av utvecklingsarbete föreligga. (se Bilaga B). Målgruppsanalys I samband med ansökan gjordes en förfrågan om intresset för föreslagen utbildning i Byggherreforums styrelse med mycket positivt gensvar. På initiativ av Samverkansgruppen genomfördes en inledande målgruppsanalys genom att företrädare för olika kategorier av byggherrar ombads ge sin bild av efterfrågan och synpunkter på programupplägg. Denna studie visade på en potential om storleksordningen 50 elever/år. Analysen bekräftade förstudiens utgångspunkter och inriktningen av det fortsatta arbetet (se bilaga C). Syfte Det förslag till utbildningsprogram som presenteras i denna rapport är så långt utvecklat att det ger underlag för planering och beslut om ett fördjupat programarbete. Rapporten ger även förslag på hur värdskap, ansvar, organisation och administration och andra praktiska frågor som behöver lösas för att klara genomförandet. Programförslaget ger också underlag för förankring bland i första hand ByggherreForums medlemmar samt också andra intressenter bland konsult- och entreprenörsföretag. FÖRSLAG TILL UTBILDNINGSPROGRAM Utbildningsplan Förslaget presenteras översiktligt i kursplan tabell 1. Utbildningen är upplagd så att möjligheten finns att läsa 20 eller 40 poäng. Kursprogrammet inleds med en obligatorisk översiktskurs, Byggherrerollen och byggprocessen, om 5 p. I denna kurs beskrivs byggherrens situation utifrån de fyra perspektiv som ByggherreForum lyfter fram: Kund/brukare, Ägare, Samhälle och Bransch. De följande fyra kurserna har en inriktning på byggherrens roll som förändringsagent och coach i byggprocessen. Bland dessa är det obligatoriskt att välja minst två. 3

21 Bilagor 19 Därefter väljs bland ett utbud av mera ämnesspecifika kurser med valbar intresseinriktning mot husbyggnad alternativt anläggningar samt ett par kurser som är mera generella. Minst en kurs ska väljas bland dessa valbara för minimum om totalt 20 poäng. För den som vill fullfölja hela programmets 40 poäng kompletteras utbildningen med en kurs i utredningsmetodik 5p (som är obligatorisk för att fullfölja programmet) samt en kurs om 5 poäng som väljs efter intresse i hela utbudet av kurser. Utbildningen avslutas med en projektuppgift om 10 poäng som utförs enskilt eller i par. Målgrupp Utbildningsprogrammet riktar sig till yrkesverksamma inom byggherreföretagen eller till dem som har en byggherreroll tex bland konsulter och motsvarande. Genomförande Utbildningen genomförs på distans i så stor utsträckning som möjligt. Normalt genomförande innebär att en kurs på 5 poäng innehåller 2-4 seminarie-/kursdagar (i pass om en till två dagar) och i övrigt distansundervisning. Det skall finnas en hemsida för varje kurs för digital kommunikation och där instuderingsmaterial med möjlighet att ladda ned föreläsning, övningsuppgifter och annan för kursen relevant information görs tillgänglig. Det är viktigt att de som deltar i kurserna får en möjlighet att träffa varandra i någon form för att kunna diskutera sina erfarenheter, vilket kan bidra till ökat utbyte för deltagarna av utbildningen. Deltagarna ska ges möjlighet att läsa 20 poäng/år (max halvfart) och förväntas läsa minimum en kurs per halvår. Examinationer sker vid slutet av varje 5 poängskurs. Slutexamination av utbildningsprogrammet sker när tillämpningsprojektet är godkänt. Avslutad utbildning ger ett diplom som bevis på akademisk vidareutbildning. Deltagarna har även möjlighet att ta ut poäng för varje genomförd kurs, givet att de uppfyller förkunskapskraven (se nedan). Förkunskapskrav För intag till utbildningar på högskolorna gäller generellt grundläggande behörighet. Mer information om kraven finns på För att delta i denna ByggherreMasterClass krävs högskoleutbildning motsvarande 120 p eller gymnasiekompetens med yrkeserfarenhet. Förkunskapskraven gäller främst om kursdeltagaren vill ta ut akademiska poäng LEDNING OCH ORGANISATION Rektorsfunktion Utgångspunkten i formandet av en akademisk vidareutbildning för byggherrar är att utbildningen skall ha en nationell förankring. För att underlätta samverkan mellan deltagande högskolor föreslås att en särskild rektorsfunktion bildas med ansvar för programmets administration inklusive kursregistrering, lokalanskaffning, samordning av kurstillfällena och budget. Rektorsfunktionen föreslås fungera som en beställarorganisation gentemot medverkande högskolor där högskolorna ansvarar för det pedagogiska innehållet. Rektorsfunktionen är viktig för att koordinera kursutbudet och sammanlänka kompetenser från de fyra högskolorna/universiteten och från andra organisationer. Rektorsfunktionen skall ha möjlighet att ta in kompetenser till kurserna som bäst kan förmedla kunskapsinnehållet. 4

22 20 ByggherreClass För att utbildningen skall säkerställa den nationella förankringen har rektorsfunktionen också en viktig roll i att balansera de olika högskolorna/universitetens deltagande i utbildningen. Referensgrupp. Till utbildningen knyts en referensgrupp med syfte att vidareutveckla kursinnehållet och bidra med konkretion i given struktur. Ordföranden utses från målgruppen, sekreterare utses från ByggherreForum. Referensgruppen föreslås bestå av 12 personer enligt nedan Ordföranden + sekreterare 2 st Professorer från högskolorna Marknadsrepresentant Jan Bröchner Chalmers Offentliga beställare: (VV, BV, LFV) 1 st Stellan Lundström KTH Kommun, landsting 1 st Jan Borgbrant LTU Privata beställare: (Stora beställare) 1 st Bengt Hansson LTH (Små beställare) 1 st Övriga: Beställarkonsulter 1 st Entreprenör 1 st Styrgrupp Styrgruppens uppgift är att kvalitetssäkra programmet. Styrgruppen ansvarar för uppföljning, utvärdering och revideringar. Styrgruppen består av fem personer med en person från vardera ByggherreForum, Chalmers, KTH, LTH och LTU Planering och utveckling För att kunna komma igång krävs vidare utveckling av såväl kursinnehåll som kursblocksfördelning. Målgruppsanalysen kommer därvid att bli styrande. Rektorsfunktionens roll måste planeras liksom preliminär kostnadsbudget. Förutsättningar för distansutbildningen klarläggs liksom administrativa rutiner för examination. Högskolorna har därvid att utreda Rektorsfunktionen (BHF) har att utreda - Lärarresurser - Avstämning mot målgrupp - Distansstöd - Kontakter med övriga - Litteratur marknaden (marknadsföring) - Ansvarsfördelning mellan skolor - Registrering/anmälan - Examination - Administrativ planering - Föreläsningar (lokaler etc) - Workshops - Upphandling av kurser - Websystem - Budget - inbjudningsmaterial Kostnader Den tillsatta arbetsgruppen har uppskattat storleksordningar av kostnader för utveckling och genomförande av utbildningen baserat på att befintliga kursutbud vid deltagande högskolor 5

23 Bilagor 21 kan nyttiggöras. Detta är en styrande faktor för att kunna erbjuda låg kostnad för utbildningen. Samverkansgruppen har gått igenom dessa bedömningar och enats i målsättningen att hela programmet ByggherreMasterClass 40 poäng ska kunna genomföras inom en kostnad av 2 basbelopp (ca :-) per deltagare. En förutsättning för kostnad enligt ovan är minst 15 deltagare per kurs. Till kursavgiften detta kommer omkostnader för resor och övernattning i samband med seminarier vid högskola. Dessa kommer att förläggas till den högskola som är värd för aktuell kurs. Utbildningstiden är som lägst två år med möjlighet till genomförande på fyra år. Som lägst ska utbildningen omfatta 20 poäng men för diplomering krävs godkända 40 poäng. Varje elev bör förutsätta närvaro vid 2-4 seminariedagar per 5 poängskurs. Detta innebär totalt dagar under hela programmet. Ovanstående målsättning avser löpande kostnader för rektorsfunktion och genomförande av kurser. För etablering av rektorsfunktionen, detaljplanering av programmet, koordinering av kurser/kursmoment, Information och rekrytering samt planering av distansundervisning mm fordras särskilda resurser. Målsättningen är att utbildning inom programmet ska starta i januari Fortsatt arbete Det förslag till utbildningsprogram som redovisas i denna rapport har presenterats för ByggherreForums styrelse vid möte den 9 februari Styrelsen tillstyrkte föreslaget upplägg och målsättningen om kr per elev. Nästa tillfälle för bredare förankring bland ByggherreForums medlemmar är vid föreningens årsmöte den 8 mars. Styrelsen gjorde bedömningen att det inte behövs någon ytterligare förhandsförfrågan utan att nästa steg gentemot medlemmarna kan vara ett erbjudande om Anmälan med tillhörande information. Samverkansgruppen har vid sitt senaste möte den 15 februari godkänt denna rapport som formell slutrapport från förstudien. Vid mötet diskuterades också riktlinjer för ett fortsatt och fördjupat programarbete under 2006 som underlag för en ansökan till Byggkostnadsforum. Vidare uppdrogs åt ByggherreForum att inlämna slutrapporten till Byggkostnadsforum samt formulera ansökan om fortsatt programarbete. 15 februari 2006 Martin Bergdahl Ordförande Anders Wennström Utredningssekreterare Samverkansgruppens högskolerepresentanter: Jan Bröchner, Göran Lindahl och Inga Malmqvist (Chalmers), Bengt Hansson (Lunds tekniska högskola), Jan Borgbrant och Anders Wennström (Luleå tekniska universitet) samt Sven-Erik Delsenius, Stellan Lundström och Håkan Stille (Tekniska högskolan i Stockholm). Arbetsgruppen för FoU och högskolekontakter Martin Bergdahl (Landstingsfastigheter Dalarna). Gillis Edholm (SABO), Anders Lindeborg (AstraZeneca), Stefan Sandesten (ByggherreForum), Kajsa Sundberg (Samverkansforum), Lars Redtzer (Banverket), Robert Wibom (Fortverket) och Björn Svedinger (sekreterare). 6

24 22 ByggherreClass Tabell 1 Kursplan för Byggherre MasterClass Tabell 1:1 I II III IV V Fastighetsföretagande 5p Byggherrerollen Byggherren som och byggprocessen förändringsagent Byggsystem och förvaltning 5p - ägarperspektivet - brukarperspektivet - samhällsperspektivet - branschperspektivet 5p Beställarrollen 5p Program och tidiga skeden 5p Samhällsstyrning 5p Projektledning 5p Flexibilitet, användbarhet 5p Byggprocessen i ett strategiskt perspektiv 5p Riskhantering i anläggningsprojekt 5p Plan- och acceptansprocessen 5p Utredningsmetodik (obligatorisk kurs) 5p + Kurs ur utbudet II- III 5p Ett tillämpningsprojekt + rapport Syftet är att i praktiken omsätta 25 p av kursinnehållet. Eget arbete eller i par. Examination sker i ett öppet seminarium Obligatorisk 5p Alternativt valbara, 2 x 5p obligatorisk 15 p 10 P 20 P 20 P 7

25 Bilagor 23 Tabell 1:2 Byggherrerollen och I byggprocessen - Beställare och byggherre inom bygg/anläggning och förvaltning. - Byggprocessens styrverktyg. - Byggherre ur ägarperspektiv - Finansiering, Risk - Målstyrning,Best Practice - Samhällskrav. - Samverkansformer, incitament. - Marknadsanalys - Livscykelperspektiv, förvaltning Samhällsstyrning II - Planprocessen,tillstånd,PBL - Tekniska bestämmelser, BVL - Fukt och Energidimensionering - Kvalitetsledning - Samhällets miljökrav,mb - Kvalitetsansvarig PBL - Arbetsmiljö - Kvalitetsansvarig nivå K (möjlighet till certifiering) - Kommunikation - Opinionshantering Byggsystem och förvaltning III - Industriellt byggande - Byggnaden som system - Översikt av produkltionsmetoder - Fuktdimensionering - Energioptimering - LCC-analys - LCA-livscykelanalys - Miljövärdering - Förvaltning och driftoptimering - Funktionskrav och överlämnande - Fastighetsjuridik JB - Avtalsjuridik AvtL - Facility Management Riskhantering i III anläggningsprojekt - Olika typer av risker med fokus på georelaterade risker - Risk- och skadeanalys - Riskreducering - Riskbaserade kalkylering - Olika ersättningsformer för georisker - Organisation för att beakta georisker II Beställarrollen - Upphandling, inköp, LOU - Samverkansformer - Incitaments konstruktioner - Brukarmedverkan - Branschavtal - Kvalitetsstyrning, mätning - Överlämnande och garanti - Förhandling, - Etik och social kompetens - Mjuka värden - Miljökrav Projektledning II Ledning och styrning av projekt - Process,Engagemang - Krav och mål - Resurser,Samverkan - Kommunikation, IT - Kalkylering, LCC - Tidsplanering - Kostnadsuppföljning - Kvalitetssäkring,Mätning - Riskhantering, garantier - Överlämnande, förvaltn. dokum Praktisk tillämpning ingår. (Kompetens motsvarande IPMA nivå D erhålles) Flexibilitet och användbarhet III - Faktorer som påverkar den framtida användbarheten och flexibiliteten hos byggnader och lokaler - Användbarhet och funktion - Flexibilitet och användbarhet i byggprocessen och i samhällsbyggande i stort - Samspel mellan den offentliga sektorn och privata intressen - Legala ramar - Val av upplåtelseform - Preferenser för boende- och kontorsmiljöer - Genomförbarhetsanalyser Plan- och acceptansprocessen III - Miljömål och miljöhänsyn i planer och projekt. - Att arbeta med MKB för projekt. - Bedömningsgrunder för miljökvalitet. - Infrastruktur-, kommunal översikts- samt regional planering - Europeiska ESDP- och TENprogrammen. II Programarbete tidiga skeden - Krav och projektmål - Verksamhetsprogram - Program för byggnad och lokaler - Utformning av byggnadsverk utifrån användarnas behov. - Designmetodik och verktyg för programarbete och visualisering - Användbarhet och funktionalitet - Kalkyler i tidiga skeden Fastighetsföretagande III - Ägande ur förvaltningsperspektiv - Developers perspektiv - Ägande för brukare - Intressentanalys - Ekonomisk analys - Hyressättning - Avkastningsmått - Finansiering av projekt - Omvärldsanalys - Värderingsmetoder - Drift och underhållsstrategi - Riskhantering - Garantiåtaganden Byggprocessen i ett III strategiskt perspektiv - Hållbar utveckling och byggande - Värdeskapande och värdeförädling - Riskhantering - Processledning - Upphandlingsformer - Försörjningssystem - Exploateringsavtal - Metoder för plangenomförande - Val av upplåtelseform Utredningsmetodik IV - Vetenskapliga metoder - Datainsamling och analys - Presentation av resultat, muntligt och skriftligt - Innovativt tänkande - Målgruppsanalys 8

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen Projektledning i byggprocessen Diplomkurs Bygger din kompetens Utvecklas framgångsrikt som projektledare Det är en utmaning att leda ett byggprojekt. Som projektledare är du inte chef i vanlig bemärkelse.

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

REMISS SOU 2008: 68 BYGG HELT ENKELT

REMISS SOU 2008: 68 BYGG HELT ENKELT Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, teknik och kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet 103 33 Stockholm Er ref REMISS SOU 2008: 68 BYGG HELT ENKELT Detta remissvar har behandlats på Byggherrarnas

Läs mer

Arbetsgruppen för bildande av Byggbranschens Kvalitetsråd

Arbetsgruppen för bildande av Byggbranschens Kvalitetsråd Regeringens uppdrag genom Miljödepartementet enligt regeringsbrev nr 29/99, 99-11-25 till Banverket, Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och Vägverket att bilda ett byggbranschens kvalitetsråd,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Byggherrarna stärker byggherrerollen Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Medlemmar Föreningen startades 1964 ca 135 medlemmar Allmännyttiga bostadsbolag Fastighetsbolag Industri och handel Kommunala fastighetsbolag

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Byggherrens roll och uppgifter

Byggherrens roll och uppgifter Byggherrens roll och uppgifter Information till högskolor och andra intressenter om byggherrerollens betydelse för en lönsam och attraktiv samhällsbyggnadssektor ByggherreForums arbetsgrupp för FoU och

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer