Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar"

Transkript

1 Boverket Byggkostnadsforum ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar

2

3 ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Boverket augusti 2007

4 Titel: ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN: Sökord: Byggherrar, utbildning, kompetensutveckling Diarienummer: /2006 Omslag: Heiko Wolfraum/Scanpix Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: eller Fax: E-post: Webbplats: Denna skrift kan på begäran beställas i alternativa format. Boverket 2007

5 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster Förord Starka och kunniga byggherrar som styr över byggprocessen. Det är målet för utbildningsprogrammet ByggherreClass som ByggherreForum har utvecklat tillsammans med landets akademier. ByggherreClass, är en vidareutbildning för yrkesverksamma byggherrar. Utbildningen startade under 2007 och medverkar gör högskolorna i Lund, KTH, Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. En stark byggherre är en förutsättning för att beställaren ska få det som kunden/byggherren har beställt. Under många år, då nybyggnationen i Sverige var mycket låg, avlövades många allmännyttiga företag och privata förvaltningsbolag på sin beställarkompetens. Idag när nybyggnationen är betydligt större än på många år är en bred och omfattande byggherrekompetens nödvändig. Den inledande kartläggningen visade att högskolorna redan idag erbjuder verksamma byggherrar möjlighet att delta i enskilda kurser och även i vissa program som är profilerade utifrån respektive högskolas kompetenser och prioriteringar. Högskolorna medverkade tidigt i processen och gavs chansen att diskutera möjligheterna att gemensamt etablera ett utbildningsprogram som branschens aktörer kunde ställa sig bakom. Diskussionerna fördes utifrån ett kompetensbehov som utformats utifrån fyra synsätt på byggherrerollen och som utvecklades i ByggherreForums FoU-program Byggherren som förändringsagent. Det som från början var en teoretisk diskussion om en önskad utbildning är idag en verklighet. En chans för yrkesverksamma inom byggherreföretagen eller personer med en byggherreroll bland konsulter och motsvarande att läsa upp till 40 poäng. Det bygger på obligatoriska och valbara kurser om vardera 5 poäng där möjlighet finns att avbryta efter 20 poäng. Deltagarna ska ges möjlighet att läsa 20 poäng/år och förväntas läsa minimum en kurs per halvår. Slutexamination sker när tillämpningsprojektet är godkänt. Avslutad utbildning ger ett diplom som bevis på akademisk vidareutbildning. Deltagarna har även möjlighet att ta ut akademiska poäng för varje genomförd kurs. Rapporten är sammanställd av ByggherreForum som även svarar för innehållet. Karlskrona augusti 2007 Ulf Troedson Överdirektör Boverket

6 ByggherreClass

7 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster Innehåll Projekt Etablering av nationell Byggherremaster... 7 Boverkets beslut...7 Projektets syfte och mål...7 Projektresultat...7 Projektgenomförande...8 Slutrapportering...12 Bilagor...13 Bilaga 1 ByggherreMasterClass, Slutrapport från förstudien Bilaga 2 Kursbeskrivningar Bilaga 3 Samverkansavtal...99 Bilaga 4 Avtal om Byggherreutbildning Bilaga 5 Utbildningsprogram Bilaga 6 Inbjudan och Informationsbroschyr Bilaga 7 Ersättningsmall för kursblock Bilaga 8 Ekonomisk slutrapport...122

8 6 ByggherreClass

9 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster 7 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster Boverkets beslut Boverket beviljade projektet Etablering av nationell Byggherremaster, genom ByggherreForum, ett utvecklingsstöd på kronor (exkl. moms), för vidareutveckling av programmet ByggherreMasterClass en akademisk vidareutbildning för yrkesverksamma byggherrar. Stödet avsåg ett fortsatt arbete relaterat till Boverkets tidigare beslut om utvecklingsstöd till projektet Byggherremaster En förstudie. (Bilaga 1). Projektets syfte och mål Utgångspunkt för projektet har varit förstudiens förslag till en akademisk vidareutbildning för byggherrar med omfattning 40 poäng. De tekniska högskolornas motsvarighet till administrationens och ekonomins MBA, Master of Buisness Administration (en ledarskapsutbildning), program. Utbildningens kriterier har varit: Nationell omfattning i samverkan med fyra tekniska högskolorna. Kursutbud i framkant av branschens utvecklingen. Distansundervisning. Utbildningen startade januari Projektresultat Kursens namn har blivit ByggherreClass eftersom ordet master numera tillhör grundutbildningen vid Europas högskolor. Utbildningen startade med Introduktionskursen 5 poäng den 6 februari 2007 med 16 deltagare. Kursansvarig är Luleå tekniska universitet. Marknadsföring pågick under första halvan av 2007 för att kunna starta ytterligare en introduktionskurs hösten 2007 samt första valbara kursen inom block II.

10 8 ByggherreClass Projektgenomförande Projektet har genomförts med följande skeden: Organisering. Kursinnehåll och kursbeskrivningar. Avtal och samverkan. Webbteknik och hemsida. Kursprogram. Marknadsföring och inbjudan. Ekonomi och ersättningsmall. Slutrapportering. Organisering Utgångspunkten i utbildningen har varit att den ska vara nationell så till vida att samtliga fyra tekniska högskolor med byggutbildning ska delta med relevanta avsnitt. Examination kommer då att genomföras på fyra olika högskolor varför frågan om kårtillhörighet och kursansvar prövats. Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning varvid kårmedlemskap inte erfordras. ByggherreForum agerar uppdragsgivare åt högskolorna och fördelar kursansvar baserat på optimalt tillgodoseende av relevant kursutbud. Ett nav för utbildningen blir därmed nödvändigt för samordning, administration, marknadsföring, ekonomi och kursplanering. Inom ByggherreForum har denna rektorsfunktion uppdragits åt Martin Bergdahl från Falun med stöd av Anders Wennström från Luleå tekniska universitet. De kursansvariga från respektive högskola tillsammans med ordförande från ByggherreForum utgör styrgrupp för utbildningen. Rektorsfunktionen är föredragande och sekreterare i denna grupp. Styrgruppen ansvarar för utbildningens kvalitet och genomförande. Följande personer ingår i denna styrgrupp: Jan Borgbrant, Luleå. Bengt Hansson, Lund. Stellan Lundström, KTH. Håkan Stille, KTH. Inga Malmqvist, Chalmers. Göran Lindahl, Chalmers. Stefan Sandesten, ByggherreForum, ordförande. Martin Bergdahl, rektorsfunktion. Anders Wennström, Luleå, sekreterare. Styrgruppen har haft fyra möten under planeringen. Som stöd för styrgruppen har en referensgrupp tillsatts med representanter från målgruppen tillsammans med utbildningsansvariga på högskolorna. Gruppen ska bevaka kursutbudets relevans och kursinnehåll.

11 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster 9 Från målgruppen deltar: Offentliga byggherrar: Björn Terstad, Vägverket, region Stockholm. Lars Anebreid, Sveriges kommuner och landsting. Privata byggherrar: Övriga byggherrar: Anders Lindeborg, Astra Zeneca AB. Per Dahlbäck, AP-Fastigheter. Ola Karlsson, NCC Stockholm. Astrid Evang, Carl Bro Stockholm. Från högskolorna deltar: Chalmers: Jan Bröchner KTH: Stellan Lundström LTU: Jan Borgbrant LTH: Bengt Hansson Ordförande ByggherreForum: Stefan Sandesten Sekreterare rektorsfunktionen: Martin Bergdahl/Anders Wennström Referensgruppen har haft två sammanträden under planeringsfasen. Kursinnehåll och kursbeskrivningar Rektorsfunktionen har besökt respektive högskola och samrått om kursinnehåll baserat på målgruppens krav på innehåll. Kursbeskrivningar har upprättats efter en mall med angivande av innehåll baserat på syften, mål och beskrivning av innehåll i seminarier med litteraturlista. Samtliga 12 kursbeskrivningar finns redovisade på hemsida och bilaga. (Bilaga 2) Kursansvar har fördelats enligt nedan. Block I Kurs 1: Byggherrerollen och byggprocessen: Jan Borgbrant, Luleå. Block II Kurs 2: Beställarrollen: Bengt Hansson, Lund. Kurs 3: Programarbete Tidiga skeden: Inga Malmqvist, Chalmers. Kurs 4: Samhällsstyrning: Bengt Hansson, Lund. Kurs 5: Projektledning: Göran Lindahl, Chalmers.

12 10 ByggherreClass Block III Kurs 6: Fastighetsföretagande: Stellan Lundström, KTH. Kurs 7: Byggsystem och förvaltning: Bengt Hansson, Lund. Kurs 8: Flexibilitet och användbarhet: Inga Malmqvist, Chalmers. Kurs 9: Byggprocessen i ett strategiskt perspektiv: Jan Borgbrant, Luleå. Kurs 10: Riskhantering i anläggningsprojekt: Håkan Stille/Sven Olof Hansson, KTH. Kurs 11: Plan och acceptansprocessen: Berit Balfors/Thomas Karlbro, KTH. Kurs 12: Utredningsmetodik: Jan Borgbrant, Luleå. Sammanlagt erbjuds 12 kurser om 5 akademiska poäng. Kurs 1 är obligatorisk för samtliga deltagare i utbildningen. Möjlighet finns sedan att ta del av en eller flera kurser. Minsta insatsen motsvarar därmed 10 poäng. Ambitionen från rektorsfunktionen är att eleverna fortsätter hela utbildningsprogrammet om totalt 40 poäng. För att erhålla diplom som kvalificerad byggherre ska då en projektuppgift omfattande 10 poäng upprättas. Avtal och samverkan Ett samverkansavtal har upprättats och undertecknats av de fyra högskolorna tillsammans med ByggherreForum. Detta avtal reglerar ansvar, samverkansform, ersättning och utbildningsformalia. Avtalsmall för samverkan redovisas som bilaga 3. (Bilaga 3) Avtal har också upprättats mellan ByggherreForum som utbildningsgivare och respektive företag där deltagare är arbetstagare. Avtalsmall redovisas som bilaga 4. (Bilaga 4) Webbteknik och hemsida För att kunna attrahera yrkesverksamma byggherrar har intentionerna varit att erbjuda en utbildning som möjliggör distansundervisning. En förutsättning för detta är att det finns en hemsida med möjlighet till inloggning på insynsskyddade sidor för studenter. Seminariedokumentation, projektarbeten, föreläsningar med mera ska kunna redovisas. Möjligheter till tentamen på distans kan ge nytta. Tillgängliga tekniska system på marknaden har utvärderats och val har skett utifrån det mest lämpade för att uppfylla de tekniska kraven på tillgänglighet, säkerhet och ekonomi. Hemsidan finns etablerad och tillgänglig för såväl publik som studenterna i den pågående första kursen (www.byggherreclass.se).

13 Projekt Etablering av nationell Byggherremaster 11 Kursprogram Kursprogrammet presenteras i upprättat program med titeln: ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Program Programmet beskriver utbildningens bakgrund och målgruppsanalys. Beskrivning finns av utbildningsplan och kursutbud. Kursadministration och förkunskapskrav med anmälningsblankett redovisas. Programmets syfte är att vara en presentation av utbildningen för målgrupp. Programmet ligger ute på publika hemsidan och visas i Bilaga 5. Marknadsföring och inbjudan Förstudiens marknadsundersökning pekade på ett underlag av cirka 50 kursdeltagare per år under de närmaste åren. Byggherrar inom såväl hussom anläggningssektorn tillhör målgruppen, liksom entreprenörer och konsulter med inriktning mot projektledning. En inbjudan har producerats som tillsammans med broschyrer utgör marknadsföringsmaterial. Detta material har spridits i samtliga tillgängliga informationskanaler inom sektorn. Bland mottagarna finns samtliga ByggherreForums medlemsföretag, nätverken för Sveriges kommuner och landsting, Samverkansforum av statliga byggherrar, SABO företag, Fastighetsägarna, BQR, STD, BI, SVR, Byggkommittén, högskolor och branschnätverken kring dessa såsom CMB Göteborg, KTH Byggvetenskap, Byggrådet i Lund och Byggforum nord Luleå. Upprepade annonseringar har skett på målgruppens olika hemsidor. Materialet som tagits fram redovisas i Bilaga 6. Ekonomi och ersättningsmodell Avgörande för att attrahera målgruppen är att kunna erbjuda hela utbildningen för en låg kostnad. Denna ska inte konkurrera med marknadens och högskolornas övriga utbud av kortare fortbildningskurser. Därför har en ersättningsmodell skapats som innebär en låg kostnad för hela programmet om 40 poäng men marknadsmässigt pris för den som väljer enbart enskild kurs. Möjligheten att genomföra en kurs har därmed bedömts till minst 15 deltagare. Programmet ska kunna genomföras för kostnaden 2 basbelopp eller kronor i medeltal per kurs och deltagare. En förutsättning för att kunna välja enskild kurs om 5 poäng är att också delta i den obligatoriska introduktionskursen. Med uppfyllande av förkunskapskrav kan därmed den som enbart väljer enskild kurs delta till kostnaden kronor per poäng. Fördelningen av ersättningen är 90 procent till skolan och 10 procent till rektorsfunktionen. Utöver kursavgiften tillkommer omkostnader för resor och övernattning för deltagarna i samband med seminarier på den högskoleort som är värd för respektive kurs. Varje deltagare ska planera för högst 4 seminariedagar per 5 poängskurs.

14 12 ByggherreClass Detta begränsar företagens kostnader för produktionsbortfall vid deltagarnas frånvaro. Ersättningsmall redovisas som bilaga. (Bilaga 7) Slutrapportering Projektet Etablering av nationell Byggherremaster med ekonomiskt stöd från Boverkets Byggkostnadsforum slutredovisades sommaren Sammanställd ekonomisk rapport bifogas som bilaga. (Bilaga 8) Projektledaren ByggherreForum ser fram emot en framgångsrik nationell spetsutbildning i Byggherrerollen för Sveriges byggföretag.

15 Bilagor 13 Bilagor Bilaga 1. ByggherreMasterClass, Slutrapport från förstudien Bilaga 2. Kursbeskrivningar 1 12 Bilaga 3. Samverkansavtal Bilaga 4. Avtal om Byggherreutbildning Bilaga 5. Utbildningsprogram Bilaga 6. Inbjudan och Informationsbroschyr Bilaga 7. Ersättningsmall för kursblock. Bilaga 8. Ekonomisk slutrapport

16 14 ByggherreClass

17 Bilagor 15 Bilaga 1 BYGGHERREFORUM ByggherreMasterClass Akademisk vidareutbildning för byggherrar Slutrapport från förstudie ByggherreForum arbetsgrupp för FoU och högskolekontakter i samverkan med Chalmers, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola och Tekniska högskolan i Stockholm VASAGATAN 52, 2tr, STOCKHOLM. TELEFON TELEFAX E-POST: HEMSIDA: BANKGIRO POSTGIRO

18 16 ByggherreClass Innehåll Inledning sid Byggherreutbildning behövs 2 Förstudien 2 Syfte 3 Förslag till utbildningsprogram Utbildningsplan 3 Målgrupp 4 Genomförande 4 Förkunskapskrav 4 Ledning och organisation Rektorsfunktion 4 Referensgrupp 5 Styrgrupp 6 Planering och utveckling 6 Kostnader 6 Fortsatt arbete 7 Tabeller Tabell 1:1 Tabell 1:2 Bilagor Förstudieprogram Kursinventering Målgruppsanalys Kursplan Kursinnehåll Bilaga A Bilaga B Bilaga C 1

19 Bilagor 17 INLEDNING Byggherreutbildning behövs Behovet av kompetensutveckling av byggherrar inom bygg-och anläggningsområdet anses stort. Detta mot bakgrund av att Det är stora volymer av samhällets medel som investeras i byggnader och anläggningar. Bygg- och anläggningsindustrin beräknas årligen omsätta drygt 200 miljarder. Det är en komplex verksamhet som bedrivs. Det har förekommit kostnads- och tidsöverskridanden samt kvalitetsbrister i en rad projekt som varit mycket uppmärksammade och som skapat stora problem. En kompetent byggherre är en förutsättning för framgångsrikt projekt Specifik byggherreutbildning saknas. En akademisk fortbildning ger en högre kvalitetsstatus än andra utbildningsinstituts alternativ. Med ledning av initialt arbete inom IVAs Byggherreråd och tidigare kartläggningar via Arbetsgruppen för FoU och högskolekontakter inom ByggherreForum, har behovet av en mer samlad akademisk efterutbildning för yrkesverksamma byggherrar uppmärksammats. Målgrupp är t ex personer med traditionell arkitekt- och civilingenjörsutbildning eller andra med motsvarande praktisk/teoretisk kompetens. Bristen på kvalificerad byggherreutbildning har påpekats både inom husbyggnads- och anläggningssektorn. Behovet av spetsutbildning för byggherrar är uppmärksammat i betänkandet Skärpning gubbar och har förstärkts i det nu pågående arbetet för ett förnyelseprogram inom sektorn som initieras av den nationella byggsamordnaren. Mot denna bakgrund har ByggherreForum tagit ett initiativ till en nationell efterutbildning på akademisk nivå för yrkesverksamma byggherrar (se Bilaga A). Motsvarighet till MBA inom ekonomi/administration söks. Omfattningen bör vara 40 poäng och syfta till någon form av diplomering. Möjlighet till distansundervisning ska kunna erbjudas. Förstudie På initiativ av Byggherreforum har en samverkansgrupp etablerats med företrädare för Chalmers, Lunds tekniska högskola (LTH), Luleå tekniska universitet (LTU) och Tekniska högskolan i Stockholm (KTH). Efter inledande möten om förutsättningar för en nationell samverkan lämnade ByggherreForum en ansökan till Byggkostnadsforum om medel för att genomföra en förstudie i syfte att tydliggöra akademiska strukturer och förutsättningar för att genomföra föreslaget utbildningsprogram, högskolornas medverkan, målgruppsanalyser och kostnader. Byggkostnadsforum beviljade medel till förstudien i augusti 2005 Samverkansgruppen har inom ramen för förstudien haft 8 protokollförda möten. Inledningsvis genomfördes en kursinventering och en inledande målgruppsanalys för att ge underlag för diskussioner om villkor för ett gemensamt utbildningsprogram. För att utarbeta ett konkret koncept till utbildningsprogram tillsattes en arbetsgrupp från högskolorna vars förslag diskuterats i samverkansgruppen och förankrats i ByggherreForums styrelse. 2

20 18 ByggherreClass Arbetsgruppen har bestått av: Chalmers: Inga Malmqvist KTH: Håkan Stille/ Stellan Lundström LTH: Bengt Hansson LTU: Jan Borgbrant Anders Wennström, LTU har varit utredningssekreterare. Kursinventering ByggherreForums inledande kartläggningar från 2004 visar att högskolorna idag kan erbjuda verksamma byggherrar möjlighet att delta i enskilda kurser och även i vissa program som är profilerade utifrån respektive högskolas kompetenser och prioriteringar. Samtidigt konstateras att den gjorda inventeringen av relevanta kurser behöver utvidgas då det utbud av kurser som sammantaget berörs är betydligt bredare för att svara mot ByggherreForums kravlista. Kursinventeringen som genomfördes under hösten 2005 visar att det sökta utbudet av kunskap är väl representerat i de kurser som idag är tillgängliga vid högskolorna. Med stöd av denna kursinventering har samverkansgruppen bedömt att utformningen av ett gemensamt utbildningsprogram i huvudsak kan baseras på kurser som är tillgängliga inom grundutbildningen med viss pedagogisk anpassning till målgruppen. För vissa kursmoment kan begränsade behov av utvecklingsarbete föreligga. (se Bilaga B). Målgruppsanalys I samband med ansökan gjordes en förfrågan om intresset för föreslagen utbildning i Byggherreforums styrelse med mycket positivt gensvar. På initiativ av Samverkansgruppen genomfördes en inledande målgruppsanalys genom att företrädare för olika kategorier av byggherrar ombads ge sin bild av efterfrågan och synpunkter på programupplägg. Denna studie visade på en potential om storleksordningen 50 elever/år. Analysen bekräftade förstudiens utgångspunkter och inriktningen av det fortsatta arbetet (se bilaga C). Syfte Det förslag till utbildningsprogram som presenteras i denna rapport är så långt utvecklat att det ger underlag för planering och beslut om ett fördjupat programarbete. Rapporten ger även förslag på hur värdskap, ansvar, organisation och administration och andra praktiska frågor som behöver lösas för att klara genomförandet. Programförslaget ger också underlag för förankring bland i första hand ByggherreForums medlemmar samt också andra intressenter bland konsult- och entreprenörsföretag. FÖRSLAG TILL UTBILDNINGSPROGRAM Utbildningsplan Förslaget presenteras översiktligt i kursplan tabell 1. Utbildningen är upplagd så att möjligheten finns att läsa 20 eller 40 poäng. Kursprogrammet inleds med en obligatorisk översiktskurs, Byggherrerollen och byggprocessen, om 5 p. I denna kurs beskrivs byggherrens situation utifrån de fyra perspektiv som ByggherreForum lyfter fram: Kund/brukare, Ägare, Samhälle och Bransch. De följande fyra kurserna har en inriktning på byggherrens roll som förändringsagent och coach i byggprocessen. Bland dessa är det obligatoriskt att välja minst två. 3

21 Bilagor 19 Därefter väljs bland ett utbud av mera ämnesspecifika kurser med valbar intresseinriktning mot husbyggnad alternativt anläggningar samt ett par kurser som är mera generella. Minst en kurs ska väljas bland dessa valbara för minimum om totalt 20 poäng. För den som vill fullfölja hela programmets 40 poäng kompletteras utbildningen med en kurs i utredningsmetodik 5p (som är obligatorisk för att fullfölja programmet) samt en kurs om 5 poäng som väljs efter intresse i hela utbudet av kurser. Utbildningen avslutas med en projektuppgift om 10 poäng som utförs enskilt eller i par. Målgrupp Utbildningsprogrammet riktar sig till yrkesverksamma inom byggherreföretagen eller till dem som har en byggherreroll tex bland konsulter och motsvarande. Genomförande Utbildningen genomförs på distans i så stor utsträckning som möjligt. Normalt genomförande innebär att en kurs på 5 poäng innehåller 2-4 seminarie-/kursdagar (i pass om en till två dagar) och i övrigt distansundervisning. Det skall finnas en hemsida för varje kurs för digital kommunikation och där instuderingsmaterial med möjlighet att ladda ned föreläsning, övningsuppgifter och annan för kursen relevant information görs tillgänglig. Det är viktigt att de som deltar i kurserna får en möjlighet att träffa varandra i någon form för att kunna diskutera sina erfarenheter, vilket kan bidra till ökat utbyte för deltagarna av utbildningen. Deltagarna ska ges möjlighet att läsa 20 poäng/år (max halvfart) och förväntas läsa minimum en kurs per halvår. Examinationer sker vid slutet av varje 5 poängskurs. Slutexamination av utbildningsprogrammet sker när tillämpningsprojektet är godkänt. Avslutad utbildning ger ett diplom som bevis på akademisk vidareutbildning. Deltagarna har även möjlighet att ta ut poäng för varje genomförd kurs, givet att de uppfyller förkunskapskraven (se nedan). Förkunskapskrav För intag till utbildningar på högskolorna gäller generellt grundläggande behörighet. Mer information om kraven finns på För att delta i denna ByggherreMasterClass krävs högskoleutbildning motsvarande 120 p eller gymnasiekompetens med yrkeserfarenhet. Förkunskapskraven gäller främst om kursdeltagaren vill ta ut akademiska poäng LEDNING OCH ORGANISATION Rektorsfunktion Utgångspunkten i formandet av en akademisk vidareutbildning för byggherrar är att utbildningen skall ha en nationell förankring. För att underlätta samverkan mellan deltagande högskolor föreslås att en särskild rektorsfunktion bildas med ansvar för programmets administration inklusive kursregistrering, lokalanskaffning, samordning av kurstillfällena och budget. Rektorsfunktionen föreslås fungera som en beställarorganisation gentemot medverkande högskolor där högskolorna ansvarar för det pedagogiska innehållet. Rektorsfunktionen är viktig för att koordinera kursutbudet och sammanlänka kompetenser från de fyra högskolorna/universiteten och från andra organisationer. Rektorsfunktionen skall ha möjlighet att ta in kompetenser till kurserna som bäst kan förmedla kunskapsinnehållet. 4

22 20 ByggherreClass För att utbildningen skall säkerställa den nationella förankringen har rektorsfunktionen också en viktig roll i att balansera de olika högskolorna/universitetens deltagande i utbildningen. Referensgrupp. Till utbildningen knyts en referensgrupp med syfte att vidareutveckla kursinnehållet och bidra med konkretion i given struktur. Ordföranden utses från målgruppen, sekreterare utses från ByggherreForum. Referensgruppen föreslås bestå av 12 personer enligt nedan Ordföranden + sekreterare 2 st Professorer från högskolorna Marknadsrepresentant Jan Bröchner Chalmers Offentliga beställare: (VV, BV, LFV) 1 st Stellan Lundström KTH Kommun, landsting 1 st Jan Borgbrant LTU Privata beställare: (Stora beställare) 1 st Bengt Hansson LTH (Små beställare) 1 st Övriga: Beställarkonsulter 1 st Entreprenör 1 st Styrgrupp Styrgruppens uppgift är att kvalitetssäkra programmet. Styrgruppen ansvarar för uppföljning, utvärdering och revideringar. Styrgruppen består av fem personer med en person från vardera ByggherreForum, Chalmers, KTH, LTH och LTU Planering och utveckling För att kunna komma igång krävs vidare utveckling av såväl kursinnehåll som kursblocksfördelning. Målgruppsanalysen kommer därvid att bli styrande. Rektorsfunktionens roll måste planeras liksom preliminär kostnadsbudget. Förutsättningar för distansutbildningen klarläggs liksom administrativa rutiner för examination. Högskolorna har därvid att utreda Rektorsfunktionen (BHF) har att utreda - Lärarresurser - Avstämning mot målgrupp - Distansstöd - Kontakter med övriga - Litteratur marknaden (marknadsföring) - Ansvarsfördelning mellan skolor - Registrering/anmälan - Examination - Administrativ planering - Föreläsningar (lokaler etc) - Workshops - Upphandling av kurser - Websystem - Budget - inbjudningsmaterial Kostnader Den tillsatta arbetsgruppen har uppskattat storleksordningar av kostnader för utveckling och genomförande av utbildningen baserat på att befintliga kursutbud vid deltagande högskolor 5

23 Bilagor 21 kan nyttiggöras. Detta är en styrande faktor för att kunna erbjuda låg kostnad för utbildningen. Samverkansgruppen har gått igenom dessa bedömningar och enats i målsättningen att hela programmet ByggherreMasterClass 40 poäng ska kunna genomföras inom en kostnad av 2 basbelopp (ca :-) per deltagare. En förutsättning för kostnad enligt ovan är minst 15 deltagare per kurs. Till kursavgiften detta kommer omkostnader för resor och övernattning i samband med seminarier vid högskola. Dessa kommer att förläggas till den högskola som är värd för aktuell kurs. Utbildningstiden är som lägst två år med möjlighet till genomförande på fyra år. Som lägst ska utbildningen omfatta 20 poäng men för diplomering krävs godkända 40 poäng. Varje elev bör förutsätta närvaro vid 2-4 seminariedagar per 5 poängskurs. Detta innebär totalt dagar under hela programmet. Ovanstående målsättning avser löpande kostnader för rektorsfunktion och genomförande av kurser. För etablering av rektorsfunktionen, detaljplanering av programmet, koordinering av kurser/kursmoment, Information och rekrytering samt planering av distansundervisning mm fordras särskilda resurser. Målsättningen är att utbildning inom programmet ska starta i januari Fortsatt arbete Det förslag till utbildningsprogram som redovisas i denna rapport har presenterats för ByggherreForums styrelse vid möte den 9 februari Styrelsen tillstyrkte föreslaget upplägg och målsättningen om kr per elev. Nästa tillfälle för bredare förankring bland ByggherreForums medlemmar är vid föreningens årsmöte den 8 mars. Styrelsen gjorde bedömningen att det inte behövs någon ytterligare förhandsförfrågan utan att nästa steg gentemot medlemmarna kan vara ett erbjudande om Anmälan med tillhörande information. Samverkansgruppen har vid sitt senaste möte den 15 februari godkänt denna rapport som formell slutrapport från förstudien. Vid mötet diskuterades också riktlinjer för ett fortsatt och fördjupat programarbete under 2006 som underlag för en ansökan till Byggkostnadsforum. Vidare uppdrogs åt ByggherreForum att inlämna slutrapporten till Byggkostnadsforum samt formulera ansökan om fortsatt programarbete. 15 februari 2006 Martin Bergdahl Ordförande Anders Wennström Utredningssekreterare Samverkansgruppens högskolerepresentanter: Jan Bröchner, Göran Lindahl och Inga Malmqvist (Chalmers), Bengt Hansson (Lunds tekniska högskola), Jan Borgbrant och Anders Wennström (Luleå tekniska universitet) samt Sven-Erik Delsenius, Stellan Lundström och Håkan Stille (Tekniska högskolan i Stockholm). Arbetsgruppen för FoU och högskolekontakter Martin Bergdahl (Landstingsfastigheter Dalarna). Gillis Edholm (SABO), Anders Lindeborg (AstraZeneca), Stefan Sandesten (ByggherreForum), Kajsa Sundberg (Samverkansforum), Lars Redtzer (Banverket), Robert Wibom (Fortverket) och Björn Svedinger (sekreterare). 6

24 22 ByggherreClass Tabell 1 Kursplan för Byggherre MasterClass Tabell 1:1 I II III IV V Fastighetsföretagande 5p Byggherrerollen Byggherren som och byggprocessen förändringsagent Byggsystem och förvaltning 5p - ägarperspektivet - brukarperspektivet - samhällsperspektivet - branschperspektivet 5p Beställarrollen 5p Program och tidiga skeden 5p Samhällsstyrning 5p Projektledning 5p Flexibilitet, användbarhet 5p Byggprocessen i ett strategiskt perspektiv 5p Riskhantering i anläggningsprojekt 5p Plan- och acceptansprocessen 5p Utredningsmetodik (obligatorisk kurs) 5p + Kurs ur utbudet II- III 5p Ett tillämpningsprojekt + rapport Syftet är att i praktiken omsätta 25 p av kursinnehållet. Eget arbete eller i par. Examination sker i ett öppet seminarium Obligatorisk 5p Alternativt valbara, 2 x 5p obligatorisk 15 p 10 P 20 P 20 P 7

25 Bilagor 23 Tabell 1:2 Byggherrerollen och I byggprocessen - Beställare och byggherre inom bygg/anläggning och förvaltning. - Byggprocessens styrverktyg. - Byggherre ur ägarperspektiv - Finansiering, Risk - Målstyrning,Best Practice - Samhällskrav. - Samverkansformer, incitament. - Marknadsanalys - Livscykelperspektiv, förvaltning Samhällsstyrning II - Planprocessen,tillstånd,PBL - Tekniska bestämmelser, BVL - Fukt och Energidimensionering - Kvalitetsledning - Samhällets miljökrav,mb - Kvalitetsansvarig PBL - Arbetsmiljö - Kvalitetsansvarig nivå K (möjlighet till certifiering) - Kommunikation - Opinionshantering Byggsystem och förvaltning III - Industriellt byggande - Byggnaden som system - Översikt av produkltionsmetoder - Fuktdimensionering - Energioptimering - LCC-analys - LCA-livscykelanalys - Miljövärdering - Förvaltning och driftoptimering - Funktionskrav och överlämnande - Fastighetsjuridik JB - Avtalsjuridik AvtL - Facility Management Riskhantering i III anläggningsprojekt - Olika typer av risker med fokus på georelaterade risker - Risk- och skadeanalys - Riskreducering - Riskbaserade kalkylering - Olika ersättningsformer för georisker - Organisation för att beakta georisker II Beställarrollen - Upphandling, inköp, LOU - Samverkansformer - Incitaments konstruktioner - Brukarmedverkan - Branschavtal - Kvalitetsstyrning, mätning - Överlämnande och garanti - Förhandling, - Etik och social kompetens - Mjuka värden - Miljökrav Projektledning II Ledning och styrning av projekt - Process,Engagemang - Krav och mål - Resurser,Samverkan - Kommunikation, IT - Kalkylering, LCC - Tidsplanering - Kostnadsuppföljning - Kvalitetssäkring,Mätning - Riskhantering, garantier - Överlämnande, förvaltn. dokum Praktisk tillämpning ingår. (Kompetens motsvarande IPMA nivå D erhålles) Flexibilitet och användbarhet III - Faktorer som påverkar den framtida användbarheten och flexibiliteten hos byggnader och lokaler - Användbarhet och funktion - Flexibilitet och användbarhet i byggprocessen och i samhällsbyggande i stort - Samspel mellan den offentliga sektorn och privata intressen - Legala ramar - Val av upplåtelseform - Preferenser för boende- och kontorsmiljöer - Genomförbarhetsanalyser Plan- och acceptansprocessen III - Miljömål och miljöhänsyn i planer och projekt. - Att arbeta med MKB för projekt. - Bedömningsgrunder för miljökvalitet. - Infrastruktur-, kommunal översikts- samt regional planering - Europeiska ESDP- och TENprogrammen. II Programarbete tidiga skeden - Krav och projektmål - Verksamhetsprogram - Program för byggnad och lokaler - Utformning av byggnadsverk utifrån användarnas behov. - Designmetodik och verktyg för programarbete och visualisering - Användbarhet och funktionalitet - Kalkyler i tidiga skeden Fastighetsföretagande III - Ägande ur förvaltningsperspektiv - Developers perspektiv - Ägande för brukare - Intressentanalys - Ekonomisk analys - Hyressättning - Avkastningsmått - Finansiering av projekt - Omvärldsanalys - Värderingsmetoder - Drift och underhållsstrategi - Riskhantering - Garantiåtaganden Byggprocessen i ett III strategiskt perspektiv - Hållbar utveckling och byggande - Värdeskapande och värdeförädling - Riskhantering - Processledning - Upphandlingsformer - Försörjningssystem - Exploateringsavtal - Metoder för plangenomförande - Val av upplåtelseform Utredningsmetodik IV - Vetenskapliga metoder - Datainsamling och analys - Presentation av resultat, muntligt och skriftligt - Innovativt tänkande - Målgruppsanalys 8

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 Precision, grad av industrialisering, materialval, hållbarhet, produktivitet, lönsamhet, funktion Attraktion, vi ska trivas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon:

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon: Gemensamt kursprogram: Projektarbete i byggprocessen VBE675 - Ledning 7,5 hp VBE680 - Programarbete, samhällsplanering och gestaltning 7,5 hp VBE685 - Projektering och design 7,5 hp VBE690 - Produktion,

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, Teknik och Kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet 103 33 Stockholm Er ref REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Byggherrarna är en intresseförening

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-02-18 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1. Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-04-02 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng Dnr. 1301/333-04 Fastställd av institutionsstyrelsen 2003-03-13 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Högskolan Kristianstad Högskolan

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram RIKTLINJER Diarienummer: 40-388/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Grundutbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016 Inför Reglabs medlemsmöte Stockholm 14 september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning av arbetet 1 Akademi för Regional utveckling 1 Förslag på pilot 1 Nästa steg Sammanfattning - Utbildningsformer MOOC (=öppna

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Inledning Psykisk ohälsa

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen.

2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen. 2011-11-22 Hans Söderström Stadsmiljö 08-508 261 23 hans.soderstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-12-15 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Samarbete mellan

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Forum för Gemensam byggprocess

Forum för Gemensam byggprocess Forum för Gemensam byggprocess 2013-05-30 Dagens agenda och mötets mål Målet: Ge dig en grundläggande information om Gemensam byggprocess och hur den kan påverka ditt arbete. Välkomna! Vilka är här? Vad

Läs mer