Slutrapport. Projektet - SATIN II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Projektet - SATIN II"

Transkript

1 Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB Christina Ehneström, Ehneström Utvärdering AB 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning från utvärderingens delrapporter 3. Vår syn på uppdraget som följeforskare/utvärderare 4. Metodik och genomförda aktiviteter 5. Tillväxtverkets syntes av följeforskning, Rapport Lärande utvärdering: Synpunkter och förslag till partnerskapet inför framtida beslut 7. Lärande utvärdering: Synpunkter och förslag till projektledning m.fl. inför start av SATIN Uppgradering Bilagor Bilaga 1. Utgångspunkter för följeforskning av SATIN II, november 2010 Bilaga 2. Lägesrapport 1 samt förslag till projektlogik, december 2010 Bilaga 3. Tillägg till Lägesrapport 1, mars 2011 Bilaga 4. Lägesrapport 2, mars 2011 Bilaga 5. Lägesrapport 3, januari 2012 Bilaga 6. Lägesrapport 4, juni 2012 Bilaga 7. Kommentarer till ansökan om uppgraderingsprojekt, februari

3 1. Inledning Förkortningen SATIN II står System för Användardriven TjänsteINnovation och II tydliggör att detta projekt utgör en fortsättning på ett tidigare projekt SATIN I. SATIN I som genomfördes som en experimentell förstudie april 2008 mars 2009, påvisade att det går att bygga mobila tjänster med visuell programmering. I denna form av programmering kombinerar byggaren olika färdiga moduler (komponenter) med inbyggda egenskaper och funktioner för att åstadkomma önskad tjänst. Själva programkoden för de olika komponenterna skrivs på traditionellt sett av programmerare men döljs för byggaren. Den bärande tanken är att vanliga användare av mobila tjänster, utan IT-kunskaper, själva skall bli aktiva och innovativa byggare av tjänsterna genom att kombinera och sätta ihop olika kompositioner av en mängd olika komponenter med inbyggda tjänster som på en webbplats tillhandahålls i den Galleria av tjänster som SATIN-II avsåg att skapa. Verkliga förutsättningar för en användardriven utveckling skall m.a.o. skapas genom SATIN där perspektivet på jämställdhet och mångfald redan i grunden beaktas fullt ut genom en så kallad Inkluderande design. Det övergripande syftet med SATIN är att utveckla och stärka regionens näringsliv och universitetsmiljö inom området för mobila tjänster med målet att etablera Övre Norrland som ledande region för användarutveckling av mobila tjänster i Europa. Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) är en centrumbildning på Luleå Tekniska Högskola (LTU) och en juridisk del av universitetet. CDT grundades år 1995 med utgångspunkt från behovet av utbildad arbetskraft till regionala IT-företag med ambitionen att attrahera IT-intresserade ungdomar till LTU. CDT har varit huvudman för projektet SATIN II som genomförts i samverkan med Umeå Universitet under perioden juli 2009 mars I anslutning till att projektet SATIN II avslutas har CDT upprättat och till Tillväxtverket överlämnat en projektansökt om medel ur EG:s strukturfonder för ett nytt projekt SATIN Uppgradering. Beslut i frågan förväntas föreligga i juni

4 2. Sammanfattning Upphandling av följeforskare för projektet SATIN II genomfördes av LTU i augusti 2010 och efter beslut om tilldelning tecknades avtal med Aspling Konsult AB i november varefter följeforskning kunde inledas ca 16 månader efter projektstart. Det råder ingen tvekan om att bågen spänts hårt och att initiativtagarnas ambition var högt ställda när det gäller att med SATIN II etablera en nyskapande, additionell innovationsmiljö i Övre Norrland som ledande region för användarutveckling av mobila tjänster i Europa. Detta stod klart för oss följeforskare efter det att vi i november 2010 studerat ett omfattande underlag av papers och andra dokument som projektansökning hänvisade till. Vi sammanställde våra slutsatser i en PM till projektledaren (se Bilaga 1 Utgångspunkter för följeforskning av SATIN II november 2010), som därefter bekräftade att vi uppfattat projektets avsikter på ett korrekt sätt. SATIN II projektets innovativa ambitioner var av sådan bredd och höjd att jämförelse med ett traditionellt IT-utvecklingsprojekt (från målgrupps- och behovsanalys till förstudie, systemspecifikation, programmering, test och implementering) saknar relevans. SATIN II projektet uppfyllde därmed väl kraven på att EU:s strukturfondsmedel enbart får användas som komplement (additionellt) och förutsätts vara nyskapande (innovativt) samt att projektet inte skulle ha kunnat genomföras om inte EU:s strukturfondsmedel och motsvarande offentlig medfinansiering lämnats. Vid våra intervjuer med medverkande SME företag har de alla på olika sätt bekräftat denna bild av den drivkraft som projektet skapat för deras medverkan men som samtidigt väckt frågor om på vilket sätt medverkande SME ekonomiskt skall kompenseras när de avkrävts en medfinansiering på 50 % av sedvanligt timpris. CDT egna krav på en sådan medfinansiering från SME företagen har dock klart framgått av upphandlingsunderlaget. Några tydliggörande exempel på uttalande från intervjuade SME presenteras nedan: Att näringslivet får ta del av forskningsresultat och medverka i projekt som på outforskade områden och med obeprövad teknik i framkanten som inget enskilt företag skulle kunna genomföra. Editorn är ett bra exempel på ett stor och komplex problematik som svårligen ett företag skulle kunna ställa upp på att finansiera - om de inte redan från början visade att Editorn hade ekonomisk bärkraft baserade på beräknad kundnytta för ett definierat marknadssegment till given prislapp. Nyttan för oss SME är att vi får ta del av spetskompetens från forskningen bland akademiker och yngre forskare som ofta tillämpar nya sätt att lösa problem och utmaningar inom IT. Det ger också ett nytt perspektiv och nya infallsvinklar jämfört med traditionell utveckling. I Satin har man även öppnat ögonen för vikten av att 4

5 beakta jämställdhetsfrågor. Däremot är det generellt sett svårare att få gehör hos forskarna i projekten om SME företagens önskan att bättre tydliggöra vilken nytta som projektet avser att leverera och till vilka tilltänka användare detta skall ske - samt hur affärsmodellen ser ut som gör att satsningen går runt. Det kunskapsförsprång som deltagande SME företag skulle få av sin medverkan enligt ansökan, förutsätter att de även får juridiska rättigheter att utnyttja desamma. Något sådant existerar inte - trots flera förfrågningar till projektledaren - under projektets gång. Villkoren för SME företagens deltagande i SATIN II projektet (liksom i andra liknande LTU projekt) har minst sagt varit oklar och otydliga. LTU måste för framtiden bestämma sig och i avtalsvillkoren tydliggöra om SME företag skall delta på sedvanliga kommersiella grunder - och ersättas på samma sätt - ELLER - om de genom sin subventionerade medverkan - där de endast får betalt för 50 % av nedlagd tid (till mycket låga timpriser) - i stället kompenserar genom att få del av det forskningsvärde som projektet kan komma att skapa. Det vill säga att "lärarundantaget" vidgas så att inte bara forskarna utan även SME företagen "Äger" del av det kommersiella värde som skapas. När det gäller vår metodik för att kontinuerligt och på ett interaktivt sätt följa projektet samt att informera om våra iakttagelser och förslag till åtgärder till projektledning, projektägare, styrgrupp, projektdeltagare samt Tillväxtverket vill vi hänvisa till de fyra lägesrapporter vi avlämnat (se Bilagorna 2 6). I dessa lägesrapporter har vi i sammanfattad form presenterat våra iakttagelser och förslag till åtgärder i enlighet med EU:s intentioner bakom kravet på följeforskning. Allt med målet om att stärka projektets förutsättningar att infria sina mål så långt det varit möjligt när projektplanen mött verklighetens många oförutsedda utmaningar. I lägesrapport ett i december 2010, 18 månader efter projektstart, underströk vi vikten av att företagen (SME) så snart som möjligt måste komma in för att genomföra och driva utvecklingsdelen i SATIN II. Det har sedan dess vuxit fram en samstämmig uppfattning inom projektet om att en ny digital editor och demonstrator måste utvecklas för att slutanvändare skall kunna involveras på ett meningsfullt sätt. För att SATIN II inte skulle uppfattas eller i praktiken bli ett traditionellt forskningsprojekt, framförde vi att projektet omgående borde tillsätta en styrgrupp och tydliggöra projektorganisationen, roller och ansvar. För att skapa delaktighet rekommenderades projektet att snarast bjuda in företagen för att med dedikerade resurser samverka i utvecklingsprocessen samtidigt som ett förberedelsearbete borde påbörjas för att koppla in användarna. I lägesrapport två från mars 2011 bekräftade vi ovanstående bild och underströk på nytt vikten av en projektstyrning där tidplanen, helhetsbilden och delarna i projektet synkroniseras, kommuniceras och förankras för att öka projektets förutsättningar att nå sina mål. I projektansökan angavs att några versioner av systemet skulle 5

6 utvecklas och provas i pilotskala. På vår inrådan och i enlighet med dessa intentioner, fastställde projektledningen i april 2011 att projektet skulle inriktas och stödja tre tillämpningsområden med användarmedverkan som piloter på SATIN plattformen som betecknades Campus Living, Turism samt Energismarta hus. Efter projektets förseningar med upphandling, avtal och avrop av resurser från SME etablerades slutligen i april 2011 en ökad medverkan av SME för projektets utvecklingsarbete. Hög prioritet gavs åt utveckling av en digital editor för att användare skulle kunna testa en digital version av SATIN. Vår analys av situationen pekade på att projektet redan då var sex månader försenat och vi rekommenderade därför projektledningen/styrgruppen att ansöka om motsvarande förlängning av projektets tidsplan. Ett beslut som styrgruppen ställde sig bakom vid styrgruppsmötet den 30 mars men som först vid utgången av år 2011 tillstyrktes av Tillväxtverket. I lägesrapport tre från december 2011 kunde vi bekräfta att projektledning och projektägare tagit till sig flera av våra påpekanden och förslag och vidtagit åtgärder. Projektet kom därför under år 2011 att successivt vidgas från en forskningsansats till att även fokusera på utvecklingsansatsen och en första digital version av en SATIN editor kunde slutligen presenteras vid utgången av år Mot bakgrund av att det då endast återstod ca 15 månader av den förlängda projekttiden och att planerad medverkan av användare för tre utvalda pilotområden för test m.m. av en SATIN editorn ännu inte hade påbörjats, stod projektet enligt vår uppfattning inför ett vägskäl. För att säkerställa en kvalificerad användarmedverkan som med ett perspektiv utifrån tillförde projektet kritiska och konstruktiva synpunkter på SATIN editorns grafiska och funktionella användargränssnitt, rekommenderade vi projektledning och styrgrupp att överväga och fatta beslut om hur projektet skulle organiseras och resurssättas under återstående projekttid. Allt i syfte för att styras mot konkretiserade slutmål med tydliga etappmål för respektive delprojektperiod (sprint) som med en kvalificerad användarmedverkan säkerställer att projektets uppställda forskningsmål och utvecklingsmål kunde infrias. I januari 2012 lämnade projektledningen sina kommentarer om hur man avsåg att framöver beakta våra rekommendationer och iakttagelser i projektet och styrgruppen tog i februari del av en sammanfattande information av detsamma. En viktig utgångspunkt i den reviderade budget för följeforskning som antagits var att följeforskarna, i likhet med samtliga övriga projektdeltagare (oavsett närvaro på olika möten), skulle kunna följa projektet genom att ta del av den dokumentation som samtliga projektgrupper löpande skulle publicera på CDT forumet Project Coordinator. Vidare att följeforskarna vid behov skulle följa upp detta genom kompletterande intervjuer och samtal med olika berörda. Deltagande på sprintmöten 6

7 skulle begränsas till juni och december och att beredande samtal inför upprättande av de samtida lägesrapporterna skulle hållas med projektägare och projektledning. Medverkan vid styrgruppsmöten skulle ske via telefonuppkoppling vilket också skedde i februari men därefter har ingen återkoppling skett till styrgruppen eftersom de planerade mötena ställts in. Proof of Concept En fråga som bör ställas är om den ansats som SATIN II antagit enligt projektansökan varit allt för omfattande för att kunna realiseras inom projektets ekonomiska och tidsmässiga ramar - trots det förarbete som gjordes i SATIN I. I juni 2012 återstod det bara 9 månader innan SATIN II skulle avslutas i mars Utrymmet för att utveckla systemet och tillföra nya komponenter var redan då starkt begränsat. Vi delade därför projektledningens och övriga medverkandes uppfattning (juni 2012) om att i fokus för projektets återstående tid på cirka 9 månader stod: Kvalitetssäkring och stabilisering av det system som byggts fram till idag Skapande av något eller några mindre demos av komponenter som kan byggas till fungerande enklare kompositioner för att visa upp vad som uppnåtts och förhoppningsvis verifiera systemets framtida potential Förbättringar av SATIN editorns möjlighet att för användaren visualisera det som byggs i enlighet med krav och önskemål som framkommit från de begränsade användartester som genomförts under våren 2012 Säkerställande av en teknisk miljö för förvaltning av SATIN systemet under CDT:s kontroll och ansvar inklusive klargörande av IPR frågor för användning Publicering, komplettering och lansering av en webbplats innefattande ett så kallat toolkit för jämställdhets och mångfalds arbete med CDT som huvudman, där andra projekt kan dra nytta av de färdigheter och erfarenheter som uppnåtts inom detta område genom bl.a. SATIN Efter våra avslutande intervjuer som följeforskare av SATIN II i november/december 2012 med olika projektdeltagare samt vår medverkan vid det avslutande sprintmötet i december stod det klart att projektledningen trots goda intentioner inte nådde ända fram. I den nya projektansökan som upprättats och lämnats till Tillväxtverket i februari 2013 avseende SATIN Uppgraderingsprojekt har projektledningen i sammanfattad form beskrivit vad som uppnåtts inom ramen för SATIN II, projektets aktuella status samt skäl till ansökan om SATIN Uppgraderingsprojekt på följande sätt: 7

8 Projekt "SATIN Uppgradering" är som namnet anger ett projekt för uppgradering av resultatet i projekt SATIN-2. SATIN-2 startade och har med anledning av ansökansomgång 2013:1 begärt förlängdprojekttid med tre månader till nytt slutdatum Innan SATIN-2 genomfördes en experimentell förstudie i projekt "SATIN1", under perioden SATIN-2 finns beskrivet på hemsidan: Under SATIN-2 har följande delar genomförts: - En tjänsteplattform där slutanvändare själva kan sätta samman mobila tjänster har utvecklats. - Ett stort antal (ca 75 st) tjänstekomponenter har utvecklats - Den tekniska delen av ett "ekosystem" för mobila tjänster har utvecklats. Det finns möjlighet för företag och enskilda att utveckla och tillhandahålla tjänstekomponenter samt att utveckla komponentbaserade tjänster. Däremot har kommersialiseringsdelen av ekosystemet inte nått lika långt. - Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald har bedrivits. Arbetet har bland annat resulterat i en "Gender and Diversity Toolbox", där praktiska metoder och "best-practices" för att säkra en jämställd arbetsmiljö har samlats. Vidare har en "G&D-app" utvecklats vilken rönt välförtjänt uppmarksamhet. SATIN-2-projektets syfte, att stärka IT-industri samt -forskning i regionen har uppnåtts. De medverkande företagen har, delvis med egenfinansiering höjt sin kompetens och ökat sin konkurrensförmåga. Ett flertal forskningsrapporter har skrivits. Två nya företag har skapats, och ett ökat fokus mot mobila tjänster har skett bland de medverkande företagen. SATIN gör det extremt enkelt att bygga nya mobila tjänsteapplikationer - sk appar. Efter lite träning, kan vem som helst, utan särskilda tekniska kunskaper, skapa och installera enklare typer av applikationer (sk appar ) i mobiltelefonen. Det som tar lång tid av programmering och testning med annan teknik, tar 3-10 minuter med SATIN. Företaget, myndigheten, skolan, familjen, föreningen alla kan skapa de appar man vill ha, utformade som man vill, på kort tid och till nästan ingen kostnad. Gruppen av SATIN-användare och intressenter i form av företagsledare, lärare, tjänstemän, entreprenörer och privatpersoner växer stadigt hittills huvudsakligen i Norra Sverige. Den vision SATIN-projektets initiativtagare såg framför sig för nästan fyra år sedan håller på att förverkligas nämligen: - Att vi lyckas utveckla kunskap och en teknisk plattform som gör att regionen intar en globalt ledande ställning, inom användardriven utveckling av mobila tjänster - Att baserat på detta åstadkomma en regional strukturell förändring som ger möjligheter att förnya och stärka tjänsteutvecklingen i norra Sverige inom en rad olika områden. 8

9 Grunden är lagd. Projektet får nu frekvent inbjudningar att komma och presentera SATIN. Närmast ligger att SATIN blir ett showcase tillsammans med europaklustret EIT ICT Labs, under Mobile World Congress i februari 2013 i Barcelona dit mer än besökare väntas komma, se: Samtidigt är SATIN-projektet på väg att avslutas. Ur regional synpunkt är det är viktigt att kontrollen över systemet stannar kvar i norra Sverige, att vi ger möjlighet för fler att använda SATIN och att vi prioriterar utvecklingen av SATIN-komponenter (tjänste-byggklotsar) utifrån regionala aktörers behov, så att den regionala utvecklingen gynnas. Inom SATIN Uppgradering kommer fokus att vara på: [1] Säkerställa kommersiellt oberoende drift av systemet fram till [2] Utveckla kompletterande komponenter utifrån regionala behov [3] Genomföra kvalitetsförbättringar i grundsystemet som ger en exploateringskritisk nivå av robusthet och driftsäkerhet [4] Ta fram och implementera en strategi och affärsmodell (kommersiellt eller allmännyttigt baserad) för systemets långsiktiga överlevnad SATIN Uppgradering avser bygga på SATIN-2 samt Sense Smart City genom att erbjuda en miljö och verktyg för utveckling av mobila tjänster (appar) exempelvis genom att arbeta med Öppen Data och sensorer i smarta stadsmiljöer. Inom SATIN Uppgradering kommer tjänstekomponenter utvecklas för tillämpningsområden som Healthy Living och industrilösningar. Genom ett fokus på Inkluderande design bibehålls ett fokus från SATIN-2 på jämställdhet och mångfald. Projektet kommer att tillämpa den kvartalsvisa planeringscykeln som etablerades i SATIN-2. Över projektet görs en övergripande kvartalsplanering, som sedan detaljplaneras i inledningen av varje nytt kvartal. Mot bakgrund av ovanstående och övriga bilagor som bifogats till ansökan samt av det som framgår av vårt yttrande till ansökan (se Bilaga 7, Kommentarer till ansökan om uppgraderingsprojekt) har vi rekommenderat tilltänkta finansiärer att tillstyrka denna ansökan avseende SATIN Uppgradering. 9

10 3. Vår syn på uppdraget som följeforskare/utvärderare Tillväxtverket anger i sin Rapport 0129 att: Följeforskning syftar till fortlöpande förbättringar och kvalitetssäkring. Den verkligt stora utmaningen för följeforskning är att se till att de erfarenheter och kunskaper återförs till regionala utvecklingsaktörer och projektinitierare samt till strukturfondspartnerskapen som prioriterar bland projektansökningarna. Det är viktigt att notera att ramen för strukturfondsprojekt såsom SATIN II läggs redan i projektansökan och att projektet därefter styrs av den projektlogik och prioriteringar som projektägaren i sin ansvarsroll i allt väsentligt själv bestämmer. EU liksom Tillväxtverket ställer i sina anvisningar höga krav på vad som följeforskarna förväntas utföra för att uppnå syftet med fortlöpande förbättringar och kvalitetssäkringar av projekt. Men de iakttagelser som följeforskare gör när ett projekt väl har startas och de råd och synpunkter som kan lämnas under projektets gång avgränsas likväl av den ram och villkor som angetts i den godkända projektansökan. Som framgått av våra avlämnade lägesrapporter och vår sammanfattning under kapitel 2 ovan har SATIN II stött på mängder av utmaningar av vilka många aldrig kunnat förutses i ett sådant innovativt projekt som SATIN II utgjort. Vi har efter bästa förmåga följt projektet och avsatt väsentligt mer tid än vad det avtalsmässiga uppdraget föreskrivit och har i likhet med medverkande SME-företag på detta sätt lämnat ett icke oväsentlig självfinansieringsbidrag till SATIN II projektet. Men SATIN II projektets innovativa utmaning och ett mycket gott samarbete med projektägare och projektledning har varit en viktig drivkraft till att vi som följeforskare, lagt ned mer tid och proaktivt, framfört synpunkter och förslag i syfte att verka för att projektet skulle styras i riktning mot framgång som även kan mätas i andra termer än akademiska meriter. SATIN II har även haft andra utmaningar vilka hade kunnat uppmärksammas och fått genomslag på projektets utformning om strukturfondspartnerskapen inför sitt beslut valt att genomföra en kvalificerade ex-ante utvärdering av projektansökan. Ett förhållande som på inget sätt varit unikt för SATIN II utan som många andra följeforskare liksom vi själva påtalat i olika sammanhang och som förhoppningsvis även EU, m.fl. beaktar i anvisningar, villkor och beslut inför kommande programperioder. En ex-ante utvärdering av en projektansökan som leder fram till mer realistiska och tydliggjorda mål och förutsättningar innan projekt startas förbättrar samtidigt möjligheterna att infria EU:s med fleras förväntningar på vad som kan uppnås i ett projekt. 10

11 4. Metodik och genomförda aktiviteter Vi inledde vårt uppdrag som följeforskare på SATIN II genom att i november år 2010 samla in och studera all publicerad dokumentation från SATIN I och projektansökan med tillhörande bilagor till SATIN II. Projektansökan hänvisade i sig till ett stort antal dokument, metoder och annat som tillsammans avsåg att förklara projektets kontext och tekniska, kommersiella och andra innovativa utmaningar. Däribland kan nämnas ambitionen att etablera en egen marknadsplats och ett Ecosystem kring SATIN med refererande likheter som Apple Store och Google Markets och på dessa marknadsplatser potentiellt tillämpliga affärsmodeller men även kopplingar till andra CDT-projekt såsom MeMo-projektet. Tillämpning av metoder för reell medverkan av användare i regionen via bl.a. nätverket Botnia Living Labs med hänvisning till FormIT och Concept Design with Living Lab Approach. Metodik för projektarbetet och projektledning benämnd Scrum samt olika dokument som avsåg beskriva SATIN plattformen från ett tekniskt perspektiv med dess ingående beståndsdelar. Sammantaget ett mycket omfattande underlag som vi samlade in och studerade och som vi sedan sammanfattade i en PM till projektledningen (Bilaga 1) i syfte att säkerställa och få bekräftat att vi hade en korrekt utgångspunkt för vårt uppdrag som följeforskare för SATIN II. Vi har medverkat vid de kvartalsvisa sprintmötena i december 2010, mars 2011, juni 2011, dec 2011, juni 2012 samt dec Vi har därutöver genomfört intervjuer med olika personer från skilda kategorier av i SATIN II medverkande aktörer i december 2010, mars och december 2011, samt november och december Allt material som olika projektmedlemmar har publicerat på CDT forumet Project Coordinator har laddats ned och studerats för att vi mellan sprintmötena, skulle kunna följa projektet utmaningar och framsteg. Forumet har varit en viktig källa för oss att på distans följa projektet där även avsaknad av dokument som förväntats bli publicerat på forumet, gett oss indikationer på brister inom projektet. Det senare har väglett oss till ytterligare fördjupningar av frågor m.m. till projektägare/ledning. Projektledning instruerade och uppmanade redan våren 2011 samtliga arbetsgrupper att kontinuerligt publicera sina mötesnoteringar och andra projektrelaterade dokument på forumet. Vår tro och förväntning var att de skilda projektgrupperna skulle ha ett ömsesidigt intresse av att ta del av varandras dokumentation och såsom ett team, ge inspel till varandras arbete för SATIN II-projektets framskridande. Vi kan konstatera att denna teamkänsla överbryggande egna och andras ansvarsområden och individuella mål, aldrig etablerats inom SATIN II projektet. Ytterst är det en fråga som handlar om de enskilda deltagarnas engagemang och prioritering. Forumet skapade tekniska förutsättningar men kom aldrig att användas på avsett sätt. Trots att vi vid flertal tillfällen påpekat detta för projektledningen och i våra 11

12 rapporter framfört att dessa instruktioner inte efterlevts, har disciplinen från medverkande aktörer från akademin, inte förbättrats nämnvärt. Detta gäller även projektledningen. Den enda grupp som under hela projektet följt projektledningens instruktion om att löpande använda CDT forumet Project Coordinator är arbetsgruppen Core Tech. Det är värt att notera att denna grupp letts av en från akademin utomstående konsult från ett SME företag som även själv ansvarat för att löpande dokumentera och till alla berörda via forumet informera om gruppens arbete. När projektet startades i juli 2009 fanns ingen styrgrupp utsedd som kunde representera de olika intressenter i Övre Norrland som SATIN II avsåg att skapa värden för. En styrgrupp till vilken följeforskarna vanligtvis formellt har att rapportera sina iakttagelser utsågs först våren år Endast två styrgruppsmöten har därefter hållits. Oaktat vad vi framfört ovan har projektägare och projektledning under hela projektet visat stort intresse för att ta del av våra synpunkter och förslag och försökt så långt som detta varit möjligt inom den akademiska världen att tillämpa delar av våra förslag. Samarbetet har därför varit mycket gott och vi har under hela projektet haft en ständigt pågående konstruktiv dialog via telefon som komplement till våra fysiska möten. En av våra slutsatser är att kulturen inom den akademiska världen skiljer sig väsentligt från den som gäller inom det privata näringslivet. Deltagarna som kommer från akademin uppfattar ett projekt såsom SATIN II som ett delmoment, komplement och delfinansierat utvecklingssteg i sin egen övergripande och högst prioriterade utvecklingsplan mot akademiska meriter. Detta begränsar enligt vår mening CDT s möjligheter oavsett projektägare och projektledningens ambitioner - att styra projekt på motsvarande strama sätt och likvärdiga former som gäller för projekt inom det privata näringslivet. Kanske är detta ett av många andra förhållanden som legat till grund för en utbredd kritik om att den akademiska världen är skickliga på att utforska nya innovativa tekniker men väsentligt sämre på att kommersialisera forskningsresultaten. SATIN II projektet har inte varit ett traditionellt utvecklingsprojekt utan snarare ett innovativt och visionärt projekt som siktat utanför existerande ramar. Och som även medverkande SME uttalat, ett projekt som aldrig skulle ha kunnat starta om traditionella och kommersiella krav ställts och tillämpats. Ett mycket viktigt förhållande som måste beaktas vid utvärdering av SATIN II projektet. 12

13 5. Tillväxtverkets syntes av följeforskning, Rapport 0129 Tillväxtverket publicerade i april 2012 i Rapport 0129 en syntes med 23 slutsatser av följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen för programperioden med rekommendationer inför kommande programperiod för åren Mot bakgrund av att ovan nämnda rapport baseras på resultatet från följeforskning av ett mycket stort antal projekt ser vi ett värde av att här belysa några av de slutsatser som presenterats som har likheter med vissa av våra iakttagelser från SATIN II. Nedanstående citat är hämtat från rapportens sammanfattning och har i anslutning till sprintmötet i december 2012 presenterats för projektägare/projektledning samt projektets vetenskapliga ledare. Ekonomin är idag starkt tjänstefierad vilket innebär att tillväxten till stora delar sker i utvecklandet av tjänster. Tjänsteinnovationer kan delvis styras av andra logiker än utvecklandet av varor, och inte sällan handlar det om processer där en av de största utmaningarna ligger i kommersialiserings- och spridningsfasen. Det är i mötet med användare det nya uppstår, verksamhetsnära innovationer eller kunddrivna innovationer etc. Idag bedrivs ett aktivt arbete i Sveriges regioner att skapa innovativa miljöer utifrån regionala förutsättningar. Tillväxtverket är, genom de åtta regionala strukturfondsprogrammen, antagligen den största offentliga innovationsstödjaren. Under programperioden kommer mer än 8 miljarder SEK att gå till hundratals innovationsprojekt, ofta ägda av universitet och högskolor För SATIN II projektet relevanta slutsatser att reflekterande över: En andra slutsats är att strukturfonderna kan genomföras effektivare. I den nationella strategin framhålls vikten att kontinuerligt reflektera över den verksamhet som bedrivs och att lära av erfarenheter i olika länder. Återföring av erfarenheter och kunskapsbildning kan förbättras genom lärande och samverkan samt kritiskt utvärdering av projekt och program. En tredje slutsats är att strukturfondsgenomförandet inte uppnått förväntningarna om näringslivets och företagens medverkan. Ängslighet kring exempelvis statsstödsregler gör genomförandet onödigt krångligt. En tionde slutsats är att en performance-oriented implementation i linje med femte sammanhållningsrapporten borde handla om hur strukturfondsprojekt ger stöd i senare skeden i innovationsprocesserna, när tjänster och processer kan leda till kommersiella genombrott. 13

14 Elfte slutsatsen är att de största ägarna av innovationsprojekten är högskolor och universitet. I vetenskapssamhället dominerar forskningslogiken. Det skulle antagligen behövas mer experimenterande med alternativt ägande av strukturfondsprojekten för att ytterligare stärka innovationslogiken. Den tjugotredje slutsatsen är att projekten mer måste karaktäriseras av aktivt ägarskap, samverkan och utvecklingsinriktat lärande om genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen verkligen ska bidra till regional konkurrenskraft. 14

15 6. Lärande utvärdering: Synpunkter och förslag till partnerskapet inför framtida beslut Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet är av avgörande betydelse för Övre Norrlands utveckling och regionens förmåga att - i konkurrens med storstadsmiljöer - attrahera människor att välja att bo och leva i denna region. Konkurrensen mellan världens universitet om unga lovande talanger är idag mycket hård och för att lyckas måste universiteten hålla världsklass och erbjuda de studerande en stimulerande innovativ miljö som matchar deras drivkrafter och intressen. SATIN II är ett mycket bra exempel på ett stimulerande och innovativt utvecklingsprojekt i forskningens framkant som spänner över flera vetenskapliga discipliner som lockat forskare och studerande från sju länder att medverka. Projektet har övervunnit många tekniska och designmässiga utmaningar där även genus- och mångfaldsperspektiv haft en central roll. Genom projektet har grunden lagts för en användardriven tjänsteinnovation kring byggande av mobila tjänster baserat på den tekniska plattform som nu lanserats i samverkan mellan universiteten och medverkande SME företag i Övre Norrland. Standardmässigt föreskrivna indikatorer för utvärdering av EU projekt såsom antalet nyskapande arbetstillfällen och antalet nyetablerade företag, säger inget om de reella och betydelsefulla mjuka värden som projekt såsom SATIN II skapar för regionens attraktionsförmåga och långsiktiga utveckling. Genom SATIN II har en teknisk plattform och grund för fortsatt utveckling skapats i enlighet med de mer forskningsmässiga målen. Men det är först nu som projektet på allvar ställs inför ett minst lika stort och utmanande mål, i form av spridning och kommersialisering. Även detta mål utgör en viktig del av projektansökan och är ett av många andra krav för användning av strukturfondsmedel. Projektet skulle utveckla och stärka regionens näringsliv inom området för mobila tjänster genom att erbjuda dem en attraktiv galleria av tjänster som de utan tidigare IT-kunskaper skulle kunna använda. För att nå sådana högt ställda mål i ett innovativt forsknings- och utvecklingsprojekt, måste det enligt vår uppfattning, redan från start finnas tydliga utstakade vägar för en omfattande samverkan och förankring av projektet bland olika tilltänkta brukare i regionen. Ett system för användardriven tjänsteinnovation förutsätter därutöver en aktiv och omfattande medverkan av tilltänkta användare i regionen. Som framgått av vår rapport inkluderades inte SME-företagen i något egentligt utvecklingsarbetet förrän våren Samma förhållande gäller etablering av en styrgrupp för projektet med deltagare utanför akademin. Av olika skäl kom aldrig styrgruppen för SATIN att fylla den funktion som normalt kännetecknar en grupp som 15

16 i starten av ett projekt utsetts för att tillvarata olika intressenters intressen på ett likvärdigt sätt. En digital version av den så kallade editorn, som var av avgörande betydelse för att inkludera användare för reella tester lanserades först kring utgången av år Befintlig uppsättning av ca 75 komponenter (byggklotsar), har huvudsakligen utvecklats under år 2012 för att få fram en fungerande demonstrator. SATIN II projektet hann aldrig med att genomföra behovsanalyser och att inkludera användare från, eller att utveckla komponenter, för att tillgodose önskemål och behov för något eller några av de tre pilotområdena som fastställdes våren 2011 till Campus Living, Turism samt Energismarta hus. Budgeten för SATIN II uppgick till ca 34 Mkr av vilket endast 5 Mkr eller knappt 15 % var avsatt för medverkan från deltagare utanför akademin. Som framgått har kritik riktats från deltagande SME företag om kravet på en 50 % medfinansieringen eller, enklare uttryckt en 50 % rabatt på medverkande SME företags timtaxor. Budgeten innefattade inte heller ersättning till eller tydliggjorda kostnader för medverkan av användare som enligt projekts intentioner och ansats, är av fundamental betydelse vid framtagande av ett system för användardriven design. Mot bakgrund av det vi framfört i vår slutrapport och våra lägesrapporter, kommentarer från medverkande SME samt med hänvisning till de slutsatser som Tillväxtverket presenterat i sin rapport 0129, vill vi rekommendera partnerskapet följande åtgärder inför prövning av framtida beslut i likartade projekt som drivs av universitet. Överväg genomförande av en ex-ante utvärdering av projektansökan som med ett perspektiv utifrån och in utanför den akademiska värden, utvärderar projektets antagande, planer samt fördelning av resurser för en omfattande samverkan med och nyttiggörande av projektets resultat till olika intressenter i regionen utanför den akademiska världen. Säkerställ att en styrgrupp tillsätts redan från projektstart som med en representativ sammansättning, kan tillvarata intressen från olika aktörer i regionen på ett likvärdigt sätt. Säkerställ att följeforskare kopplas in i ett tidigt skede 16

17 7. Lärande utvärdering: Synpunkter och förslag till projektledning m.fl. inför start av SATIN Uppgradering SATIN behöver vidareutvecklas med komponenter och funktioner för ett eller flera Proof of Concept av praktisk tillämpning utanför den akademiska världen. Det vill säga bland användare i regionen baserad på tydligt identifierade behov och önskemål hos dem. Som framgår av ansökan avseende SATIN Uppgradering avser projektledningen att Utveckla kompletterande komponenter utifrån regionala behov som ett av fyra angivna fokusområden. Som en röd tråd i alla våra rapporter från SATIN II har vi understrukit vikten av just detta, men samtidigt konstaterat att projektet aldrig organiserat och letts med en sådan fokus. För att säkerställa att SATIN Uppgradering verkligen får en sådan fokus med en kvalificerad användarmedverkan som med ett perspektiv utifrån tillför projektet kritiska och konstruktiva synpunkter på SATIN editorns grafiska och funktionella användargränssnitt vill vi rekommendera projektägare och projektledning följande. Organisera och resurssätt projektet så att vart och ett av de tre utvalda tillämpningsområden leds av en ansvarig projektledare med stark förankring i och erfarenhet av utveckling i djupt samspel med användare i regionen. Säkerställ att det i styrgrupp finns tyngre representanter av användare för de utvalda tillämpningsområdena med mandat och förutsättningar för styrning av projektet som ger stöd till projektägare/projektledning att flytta fokuset från den akademiska världen och forskning till användartillämpning i den förestående kommersialiserings- och spridningsfasen. Säkerställ att det i samtliga projektgrupper utses en dokumentationsansvarig som kontinuerligt dokumenterar och publicerar gruppens framskridande och att projektledaren ges förutsättningar och ansvar för att kontinuerligt följa upp att alla fullgör detta. Säkerställ att projektledaren själv på ett koordinerade sätt kontinuerligt dokumentera och publicerar projektets utveckling och framskridande och att denna information på lämpligt och regelbundet sätt, även delges styrgruppen. Överväg om de hitintills tillämpade mötesformerna med sprintmöten verkligen är de mest effektiva formerna för den nya fas som nu skall inledas. 17

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen. Göran Brulin, kvalificerad analytiker Tillväxtverket Adj professor Linköpings universitet

Följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen. Göran Brulin, kvalificerad analytiker Tillväxtverket Adj professor Linköpings universitet Följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen Göran Brulin, kvalificerad analytiker Tillväxtverket Adj professor Linköpings universitet Formativ och summativ utvärdering utifrån krav från: 1. EU

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Handledning till projektorganisation

Handledning till projektorganisation 2016-02-10 1(5) Handledning till projektorganisation Vem styr vem i insatsen/projektet Vi rekommenderar att insatsägare genomför ett arbetsmöte på temat vem styr vem, där styrgruppsmedlemmarna uppmanas

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 PROJEKTARBETE Projekt handlar om hur tillfälliga organisationer hanteras så att RÄTT PROBLEM löses på RÄTT SÄTT vid RÄTT TIDPUNKT 1 Olika sorters

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8 sidan 1 av 8 Sid Innehållsförteckning 1 INFORMATION 2 1.1 Upphandlande enhet 2 1.2 Bakgrund och syfte 2 1.3 Omfattning 3 1.4 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 4 1.5 Rättelse och

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad 2014-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/540-201 Kommunstyrelsen Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life Utkast version 14.12.22 Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life 1 1. Plattform för hållbar blå tillväxt ÖstersjöInitiativet tillsammans med IVL ansöker om 150 000 i skrivarmedel för

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Kvalitetssäkring genom lärande utvärdering och följeforskning. Utmaningar inför framtiden

Kvalitetssäkring genom lärande utvärdering och följeforskning. Utmaningar inför framtiden Kvalitetssäkring genom lärande utvärdering och följeforskning Utmaningar inför framtiden Kvalitetssäkring genom lärande utvärdering och följeforskning Innehåll Mot en kunskapsdriven regional tillväxt-

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Korta instruktioner och spelregler

Korta instruktioner och spelregler Korta instruktioner och spelregler Programstyrelsen har beslutat om dokumentet BioInnovations utvecklingsprocess för innovationsprojekt. Utifrån detta har programledningen tagit fram ytterligare material

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer