Proposition angående demokratiuppdraget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proposition angående demokratiuppdraget"

Transkript

1 Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna, samt - att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet BAKGRUND Diskussionen om föreningens demokratiska system går många år tillbaka i tiden. Till stämman 2008 och 2009 lades också flera motioner i frågan. Motionerna har i huvudsak haft två inriktningar, dels förslag om att övergå till något slags fullmäktigesystem, dels att utveckla direktdemokratin. Vid årsstämman 2009 uppdrogs till styrelsen att arbeta fram ett syntesförslag. Styrelsen har därefter rapporterat varje stämma och hela tiden fått stämmans godkännande att fortsätta med projektet. Stämman 2014 godkände, med ett första beslut, styrelsens förslag till ändringar i stadgarna. Nu föreslår styrelsen att bekräfta det med ett andra stämmobeslut. ARBETET UNDER En projektledare är anställd på 50 % från 1 november 2014 och arbetet har gått in i en mer intensiv fas. Under 2014 har fokus varit att utveckla VoteIT, den plattform på internet som vi avser använda som hjälpmedel för vår interna demokrati. Projektledaren har täta kontakter med Betahaus (som utvecklar VoteIT) och med styrelsen. I november var projektledaren observatör på Sveroks riksmöte med syfte att studera hur de använder VoteIT och andra aspekter av hur de organiserar sitt årsmöte. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Utgångspunkten i utvecklingen av VoteIT är att börja med det mest nödvändiga och införa olika typer av begränsningar allt eftersom (till exempel begränsningarna kring antalet representanter och hur många de kan representera). Detta dels på grund av att projektet i nuläget har begränsade resurser för teknisk utveckling och dels för att systemet ska bli så enkelt som möjligt och endast innehålla nödvändiga begränsningar. Under året har funktioner som möjligheten att anförtro en annan medlem (en representant) sin röst, se hur representanten röstat, begränsa tiden för representanten att rösta med andras röster samt ta tillbaka sin röst från representanten utvecklats. Styrelsen har beslutat att i inledande skede inte utveckla implementering av Kvalitetsmetoden och istället till en början använda ett redan befintligt rösträkningssystem, Schultze. Testning av VoteIT pågår under våren

2 JURIDISKA ASPEKTER En juridisk utredning genomförs under våren 2015 för att säkerställa vad gällande lagstiftning säger om kraven på en fysisk stämma, vilken säkerhet som krävs för digitala stämmor och vad gällande lagstiftning anger när det gäller protokoll. Ett resultat av utredningen kan förhoppningsvis presenteras på stämman. FINANSIERING Demokratiprojektet är i dagsläget underfinansierat. Idag finns medel för 40 timmar teknisk utveckling och konsultation av Betahaus. I budgeten för 2015 finns inga resurser för teknisk utvekling med och endast en 50 % tjänst i 6 mån för projektledning. För att få ut det vi behöver av VoteIT behövs mer resurser till teknisk utveckling, det gäller till exempel alla begränsningar för representanterna, notifieringar via sms och mejl samt alla typer av automatiska spärrar osv. För att kunna implementera det nya systemet i organisationen på ett bra sätt med tillräcklig tid för testning bedöms att en 50 % tjänst behövs i åtminstone 2 år framåt (från juni 2015). Detta för att ha en ansvarig på JAK som leder projektet, ansvarar för testningen, håller alla kontakter med externa parter (Betahaus, ev samsökande organisation osv), administrerar övergången till VoteIT och håller utbildningar för medlemmar och berörd personal. Demokratiprojektet ligger helt rätt i tiden. Flera föreningar tar steg i samma riktning med ökat IT-stöd för sina demokratiska processer. Bedömningen är att JAKs demokratiprojekt skulle kunna få pengar från Allmänna arvsfonden om vi ansöker tillsammans med flera ungdomsorganisationer som också använder och vill utveckla VoteIT, till exempel Grön Ungdom, Sverok och UNF. Innan stämman är ansökan förhoppningsvis inskickad, handläggningstiden är 6 mån. Tidsplanen för implementering av stämmans beslut beror på om vi får ansökan beviljad. STADGEÄNDRINGAR Förslaget är att göra så få justeringar som möjligt i stadgarna och att i reglementet fastställa det exakta regelverket för demokratisystemet. Förslaget till reglemente läggs fram för beslut till stämman 2016 då det krävs en del testning av systemet för att se vilka lösningar som blir bäst. Det gäller till exempel hur jämkning av olika förslag kommer att gå till i praktiken, moderatorernas mandat och möjligheten att reservera sig mot fattade beslut. Även den pågående juridiska utredningen kan komma att påverka reglerna som uttrycks i reglementet. Utkast till kommande reglemente finns tillgängligt på hemsidan och på jak.voteit.se, men kommer alltså inte upp för beslut vid denna stämma. FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR I STADGARNA Understuken text är ny (eller flyttad) och överstruken text föreslås strykas (eller flyttas). 14 STÄMMA

3 Medlems rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma. Röstberättigad är den som är medlem den dag kallelse till stämma utsänds. Vid stämma har varje medlem som fyllt 16 år och fullgjort sin grundinsats en röst. Stämma ska hållas i Skövde, Skara, Härnösand eller i Stockholm. Deltagande på distans medges enligt den ordning som beskrivs i Reglementet. Ordinarie stämma Ordinarie stämma hålls årligen senast den 30 april. Extra stämma Extra föreningsstämma ska hållas, när styrelsen eller en revisor finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas, när det för uppgivet ändamål begärs av minst en hundradel av antalet röstberättigade. Fullmakt Ombud med fullmakt får bara företräda en fysisk medlem samt en juridisk medlem utöver sig själv. Dock kan förmyndare, som ställföreträdare för barn, företräda fler än en medlem. Medlem får ej företrädas av ombud eller ställföreträdare som är utesluten medlem. Representant Medlem kan låta sig företrädas av en representant. Som representant kan väljas en medlem som anmält intresse och registrerats för att kunna företräda flera. Representanternas fullmakt är villkorad, så att den under pågående behandling av ett ärende kan tas tillbaka av medlemmen som anförtrott den. Ordningen för hur detta går till ska fastslås i det av stämman beslutade Reglementet. Även det högsta antal medlemmar som en representant får företräda och eventuell begränsning av det totala antalet representanter ska framgå av Reglementet. Representanterna avlägger sina röster före övriga medlemmar och de som representeras ska ha insyn i hur representanten röstat, för att vid behov kunna återta sin röst. Förtroendevald på riksnivå eller anställd kan inte vara representant, ej heller utesluten medlem. Öppnande Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av den som styrelsen utsett.

4 Kallelse Kallelse till ordinarie eller extra stämma ska göras tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Kallelse sker antingen via medlemstidningen eller genom personlig kallelse med brev till varje medlem. Då kallelse utlysts ska styrelsen omedelbart skriftligen underrätta revisorerna. Stämmohandlingar Stämmohandlingar - dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, förslag från styrelsen, motioner samt valberedningens förslag ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast samtidigt med att kallelse sker. SYFTE OCH MÅL MED STYRELSENS DEMOKRATIFÖRSLAG Syftet med att utveckla det demokratiska systemet är att fler än idag ska delta i föreningens beslutsprocess. Medlemmarnas deltagande ska underlättas och ett ökat engagemang uppnås. Målet är att 20 % av medlemmarna om fem år på något sätt är delaktiga i den demokratiska processen, samt att varje lokalavdelning årligen arrangerar minst ett möte om aktuella beslutsärenden. För att möjliggöra för så många som möjligt att delta sträcks stämmans olika delar ut i tid och flera olika kanaler används för att göra deltagandet tillgängligt för så många som möjligt. SAMMANFATTNING AV STÖRRE FÖRÄNDRINGAR MED DEMOKRATIFÖRSLAGET Varje medlem ska själv kunna avgöra om den vill vara aktiv och delta direkt i beslutsfattandet eller om den vill lämna sin röst till en representant, som får en ombudsliknande funktion. Skillnaden mot en renodlad direktdemokrati blir att den som vill kan lämna förtroende till någon av de mer aktiva representanterna som ska kunna föra deras talan. Skillnaden mot ett renodlat fullmäktigesystem blir att varje medlem fortsatt har möjlighet att själv förvalta sin röst. Möjligheten att återta sin röst från sin representant införs också, så att deras representativitet säkerställs. Om inflytandet ska ske direkt eller genom representant blir alltså med denna flexibilitet varje medlems eget val. För att komma till rätta med stämmans nuvarande begränsning i tid och rum görs så mycket som möjligt av stämmornas processer tillgängliga även för dem som inte kunnat ta sig till platsen för stämman vid rätt tidpunkt. Med tekniska hjälpmedel sker i stort sett allt, utom det formella klubbslaget, på distans och under längre tid. Stämmotillfällena blir huvudsakligen, utöver formellt fastslående av redan givna röstresultat,

5 möjlighet till möten, samtal och fördjupning. Minst en gång om året måste stämma hållas, för att årsmötesfrågor ska kunna avgöras. Med extra stämmor kan årligen hållas i princip lika många stämmor som antal utgåvor av Grus& Guld (G&G), men tills behovet av tätare stämmor uppstår föreslår vi, utöver årsstämman i vecka 16, ett fast extra stämmotillfälle om året när det finns ärenden att behandla, i vecka 41. Lokalavdelningarnas aktivitet ska främjas genom arrangerande av fysiska möten kring aktuella beslutsärenden och gemensamt fjärrdeltagande i diskussion och röstning. På så sätt vinnlägger man sig också om att behålla processer där människor möts fysiskt, öga mot öga, för att dela tankar och åsikter. TIDSPLAN FÖR ARBETET FRAMÅT Testning av representantfunktionen Flera tester i olika stor skala genomförs under våren Testa VoteIT på stämman 2015 Styrelsen har beslutat att VoteIT ska användas på stämman 2015 i så stor utsträckning som nuvarande stadgar tillåter. Det betyder att alla handlingar läggs upp på VoteIT, att alla yrkanden hanteras via VoteIT samt att VoteIT används för beslut på det fysiska mötet. Vi provar alltså inte funktionen för representanter för stämman 2015 och inte heller distansdeltagande. Läs mer i arbetsordningen för stämman. Implementering Om stämman 2015 bekräftar beslutet om stadgeändring kan systemet med representanter införas inför stämman Förslaget är att vi först implementerar det och sedan stegvis övergår till den nya processen (alltså att stämman 2016 genomförs med samma tidsplan som idag med motionsstopp 1 februari osv). Dagen efter stämman 2016 skulle första mötet i VoteIT öppnas enligt den nya ordningen med löpande motionsinlämning och beslut flera gånger per år.

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer