Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa"

Transkript

1 Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare processer, mer kompetent personal, bättre service och ökad rättvisa och resursutnyttjande genom att göra en Genomgång av 1. förskrivning av hjälpmedel ur ett genus/jämställdhetsperspektiv 2. rutiner för förskrivning av hjälpmedel ur ett genus/jämställdhetsperspektiv 3. verktyg för förskrivning av hjälpmedel ur ett genus/jämställdhetsperspektiv De styrdokument som ligger till grund för projektet är dels verksamhetsplanen för Örebro läns landsting år 2012 där det anges att Gender Budget analys för bland annat hjälpmedel skall inledas, och dels verksamhetsplanen för Habilitering och hjälpmedel där det anges att Verksamheten ska genomföra en systematisk uppföljning av förskrivningsmönster för elrullstolar med manuell styrning samt återkoppling till förskrivare för lika villkor för hjälpmedel. Ytterligare en utgångspunkt som ligger till grund från projektet är de generella riktlinjer som getts från SKL för HÅL-pengarna. Dessa anger att projektet ska påverka ledning och styrsystem. SKL vill även att projektet ska utgå från den utvecklingsmodell som prövats inom projektet Gör det Jämt! inom Västra Götalandsregionen. Modellen följer följande steg 1. VAD? a. Formulera och förankra problemområdet b. Kartläggning av nuet 2. VARFÖR? a. Analysera villkoren 3. HUR? a. Ta fram handlingsplan och formulera nya mål 4. GÖR! a. Genomför förbättringarna 5. RESULTAT? a. Följ upp och utvärdera G:\Hab\CFH\Gemensam\Projekt\Jämställda hjälpmedel\projektplan Jämställda hjälpmedel.doc 1/5

2 Projektbeskrivning och projektplan Projektets Jämställa Hjälpmedel sträcker sig över två år med start Projektet omfattar följande steg: 1. Förstudie 2. Kompetensutveckling 3. Feedback till budgetarbete 4. Analys Audiololgen + Syncentralen 1. Förstudie Arbetet med förstudien utförs av projektledare, med assistans av projektassistent Gunilla Almgren, i samråd med projektets styrgrupp och referensgrupp. Arbetet sträcker sig över hela projektår 1. a) Kunskapsinhämtning, 9 jan 18 mars Steg ett i arbetet med förstudien är att inhämta och insamla kunskap. Detta arbete består framförallt i att ta del av befintliga exempel på gender budgeting analyser som utförts på landstings- och kommunal nivå, att researcha efter och läsa rapporter, handböcker och litteratur kopplat till området, samt eventuellt delta på konferenser och/eller göra studiebesök hos relevanta verksamheter. Detta arbete består också av att med hjälp av hemsidor, intranät, broschyrer och dylikt inhämta generell kunskap om Centrum för hjälpmedel. Arbetet utförs helt utav projektledare på distans under perioden 9 januari 18 mars. För information om Centrum för hjälpmedel som Hanna inte själv kan inhämta via offentliga hemsidor assisterar Gunilla Almgren. b) Kartläggning och klargörning av förskrivningsmönster inom Centrum för hjälpmedels verksamhet Steg två i arbetet med förstudien är att kartlägga och klargöra förskrivningsmönster inom Centrum för hjälpmedels verksamhet. Detta arbete består inledningsvis av att inhämta information om följande; - Arbetsgången för kontakten brukare förskrivare Centrum för hjälpmedel - Förskrivarnas och Centrum för hjälpmedels rutiner för förskrivning av hjälpmedel - Förskrivarnas och Centrum för hjälpmedels verktyg för förskrivning av hjälpmedel Syftet är att få en djupgående förståelse för såväl process som resultat rörande hur hjälpmedel förskrivs i länet. Kartläggningen zoomar in på förskrivningen av eldrivna rullstolar (ISO kod ), som en startpunkt för en generell gender budget analys av CFH s verksamhet. Anledningen till detta är att det sedan tidigare finns statistik på att förskrivningen av detta hjälpmedel är ojämställd (fler män får eldrivna rullstolar än kvinnor). På så vis tjänar denna vetskap en bra startpunkt att undersöka hur verksamheten lever upp till regeringens och riksdagens direktiv om jämställdhetsintegrering, likväl som för att skapa en plan för hur verksamheten kan G:\Hab\CFH\Gemensam\Projekt\Jämställda hjälpmedel\projektplan Jämställda hjälpmedel.doc 2/5

3 skapa åtgärder för att bättre leva upp till detta. För att komplettera representationen av verksamheten kommer en inledande undersökning av statistik rörande förskrivning av modulära sittsystem även att utföras. Insamlingsarbetet av material för detta utförs av projektledare under de två veckor hon är på plats 100 % i mars. Under perioden innan Hanna anländer assisterar Gunilla Almgren Hanna i fråga om att få tillgång till behövlig information (samt under den period som Hanna är på plats). De metoder och det material som Hanna kommer att använda sig av är följande: - Eventuella informationsmaterial om hur en handläggning av brukare eller ett förskrivningsärende går till, allt tänkbart material som kan ge information om de ovanstående områdena som ska kartläggas. En central plats här är behovstrappan och den sajt som finns kopplad till den. - Djupintervjuer (ca 1 timme) med en eller flera representant vardera från följande enheter som har jobbat med hjälpmedlen elrullstol: o Ledning: Eva + Micke o Hjälpmedelskonsulenter: 2 st i varsin intervju o Förskrivare: 8 st. Urval baseras på så att samtliga delar av länet finns representerade o Gunilla Larsholt om framtagandet av behovstrappan - Tillsammans med Gunilla Larsholt och Mikael Söderlind kommer vi att kartlägga könsuppdelad statistik för förskrivning elrullstolar och modulära sittsytem. Denna statistik kommer även att benas ut i andra kategorier, såsom ålder och boende i stad eller landsort. I intervjuer kommer vi även försöka nyansera förskrivningsmönster ur andra diskrimineringskategorier, framförallt etnicitet. c) Ett ramverk/verktyg för hur en gender budgeting analys kan utföras på verksamheten, med utgångspunkt i Centrum för hjälpmedels verksamhet Steg tre i arbetet med förstudien är att analysera det material som inhämtats i steg två, utifrån den kunskap som inhämtats i steg ett. Analysen sker ur ett genusvetenskapligt perspektiv, och en intersektionell ansats tillämpas. 1 Det är en gender budget analys som utförs, vilket innebär att utöver att åskådliggöra eventuella könsrelaterade förskrivningsmönster, sker det även en ekonomisk analys av detta. Vad kostar skillnaderna, var hamnar pengarna, och hur skulle ett budgetarbete kunna justeras så att det förhöll sig mer jämlikt? Detta arbete initieras på distans, mellan 31 mars 16 1 Med intersektionell ansats avses ett förhållningssätt som inte bara belyser kön som kategori, utan även studerar hur kön interagerar med andra diskrimineringsgrunder som etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktionalitet. Även andra aspekter såsom klass, boende på landsbygd eller i stadsmiljö och dylikt kan tas in i analysen. G:\Hab\CFH\Gemensam\Projekt\Jämställda hjälpmedel\projektplan Jämställda hjälpmedel.doc 3/5

4 juni, då Hanna kommer för ytterligare två veckor i Örebro. Under denna period konstrueras mönster och analytiska teman i det material som insamlats, och en struktur för rapporten börjar växa fram. Förutom att presentera själva analysen av Centrum för hjälpmedel, syftar rapporten också till att skapa ett slags ramverk eller ett verktyg som sedan ska kunna användas som en analytisk metod för att undersöka Audiologen och Syncentralen under projektår två (och i förlängningen även andra verksamheter). d) En skriftlig rapport med deadline årsskiftet 2012/2013 Förstudien ska slutligen presenteras i en skriftlig rapport, som beräknas vara klar till årsskiftet december/januari. I rapporten presenteras både steg ett, två och tre, dvs. 1. Kunskapsläget och den forskning som legat till grund för analysen, 2. Materialet som samlats in, och 3. Den analys av materialet som utförts, där mönster och fynd ringas in och slutsatser tas och rekommendationer ges. Detta arbete kommer att utföras delvis på plats (i juni, augusti och december) men mestadels på distans (övrig tid). 2. Kompetensutveckling Parallellt med, samt efter slutförandet av rapporten, tar projektets andra huvudben plats. Kompetensutvecklingen ska ske i två led: 1. Intern utbildning till alla anställda inom de tre enheter som ska analyseras; Centrum för hjälpmedel, Audiologen och Syncentralen (obligatorisk, alla ska genomgå). Denna utbildning utförs i samband med att verksamheten analyseras. För Centrum för hjälpmedel initieras den under augusti För Audiologen och Syncentralen sker det under Extern utbildning till alla förskrivare i länet (frivillig, alla ska erbjudas) Detta initieras och realiseras under Projektledare Hanna jobbar under våren 2012 med att dra upp riktlinje för en utbildningsmodell för den interna utbildningen som ska ske inom Centrum för hjälpmedel under hösten Modellen ska syfta till att skapa en långsiktig och strategisk struktur för utbildningen, där inspiration och grundläggande kunskap kan kombineras med utbildning för mer långsiktiga effekter. Utbildningen har en normkritisk ansats, vilket innebär att det är våra föreställningar om det normala som granskas och utmanas. Ett utkast på detta upplägg eller denna modell ska presenteras senast 1 april. Efter utvärdering i slutet av 2012 och början av 2013, justeras utbildningsupplägget och appliceras sedan på liknande vis på verksamheterna inom Audiologen och Syncentralen under Under hösten 2012 jobbar Hanna med att dra upp ett utbildningsupplägg för förskrivarna som ska genomföras under Denna utbildning ska dels syfta till att ge grundläggande kunskap och inspiration för ett mer normkritiskt tänkande, och dels syfta till att sprida resultaten av den förstudie som presenteras i rapporten. Ett upplägg för detta upplägg ska presenteras senast 1 december G:\Hab\CFH\Gemensam\Projekt\Jämställda hjälpmedel\projektplan Jämställda hjälpmedel.doc 4/5

5 3. Feedback till budgetarbete Utifrån den fas som analysen befinner sig i under hösten 2012 förs samtal med ekonomiavdelningen om budgetarbetet inför Analys Audiologen och Syncentralen Det ramverk/verktyg som under förstudien tagits fram för hur en gender budgeting analys kan genomföras på verksamheter inom Örebro läns landsting, appliceras under projektår 2 på Audiologen och Syncentralens verksamheter. Analysen utförs enligt samma upplägg som på Centrum för hjälpmedel, med justeringar efter utvärdering, och resultaten ska presenteras senast årsskiftet 2013/2014. Linköpings universitet arbetsenhet, prioriteringscentrum, studier av användande av rullator i samhället, hjälpmedel och samhällsekonomisk, jämfört en lårbensfraktur med en rullator ur en ekonomisk analys. G:\Hab\CFH\Gemensam\Projekt\Jämställda hjälpmedel\projektplan Jämställda hjälpmedel.doc 5/5

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Slutrapport VI+DOM=OSS

Slutrapport VI+DOM=OSS Slutrapport VI+DOM=OSS Sammanfattning Idén till projektet VI+DOM=OSS väcktes redan under 2010, då vi blivit inspirerade av Foreningen Nydansker och deras projekt Dansk arbetsplatskultur. Vi hade dessutom

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer